Úvodní slovo. Poslání. pomoci m, al i shonu, j ní. m nouzi, bylo ím ou praco ník ho. í,. Ing. na Šafuso

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Poslání. pomoci m, al i shonu, j ní. m nouzi, bylo ím ou praco ník ho. í,. Ing. na Šafuso"

Transkript

1

2 Úvodní slovo Milí é, op hl n k ní rok, rok plný né innos i, pomoci m, al i shonu, j ní a ní f ích z. To, s organizaci lo a s é í, pom ha m nouzi, bylo ím ou praco ník ho í a ho nanc, k í li sami na, al li s é schopnos i, ia as pro hé i b ké finan ní sn í. í praco níci i, jiní, í l a i, aby ch kriz ili o- é. m o m kuji za j jich né pos oj, s mi li a a posky a by fu. í l lo li u ch b, pro ji í abili u lo ký pl n j ch sl b organizac na bí l a n s í lo na su ho ní i jako cí ní skupiny Nouz, kriz, í. Na y aké byly ny logu ch sl b Šluk ského u, co lo k ímu ní informo anos i n o ch h. kuji m m,, ým m, sponzor m a m, k í n a a roc 2004 jakkoli li k ji na í i oblas i ní lních b, jména pak m 18 m, í n 1530 in ho su ým m. Ing. na Šafuso n ho í Poslání ím ím j a m nouzi, m ím s jakkoli n né i, a o mb z u na ch í s í, k ras,, i, í,. m ky pro ní a ci i ících principy ké nos i, a minori, oj osobnos i ho l ka p ir s o ní ho i. 2

3 Dne 11. zá í 2002 bylo registrováno Ministerstvem vnitra R ké í NA CE jako nevládní nezisková organizace cí na území fu, zabývající se poskytováním sociálních b. d listopadu 2002 sídlí naše organizace na ulici. G. Masaryka2470ve arnsdorfu. ká po : Pavlína Šafusová, Martina Kurková provdaná ajdová, Pavlína Mihalíková, Kv ta Chajdurová í ké um pro drogov závi lé: í Beneš, Anna Regulová, Pavlína Jarošková, Blanka Melicharová vé pro i : Marie Píchová, František, va, René Habich, Martin Šesták í i: ka á, Ladislav Hnídek, ka á, Ladislava tová, Petr Fritsch Dobrovolníci Po celý rok byli dobrovolníci mi y zapojeni do ti organizace Na e. cí prošlo 18 dobrovolník av novali nám za toto období telných 1530 hodin svého u. D jeme to dobrovolník m: Ji í Beneš, Martin Šesták, Michal Šafus, Martina Kurková provdaná ajdová, Marie Píchová, da Pencová, František n, na Burdová, Marie rtmanová, Petra Kleprlíková, va, Pavlína Jarošková, Pavlína Mihalíková, Adéla á, David Novotný, áš Chvátal, Zden k, René Habich 3

4 em roku 2004 byla O ká poradna ta za na iace ch poraden (AOP), t roku la tak ve Výboru. V roce 2004 bylo to v n pro ti a mláde Na ce za na k a ociace work ), kde je dbáno na kvalitu po ovaných b, ou vyt ny dy ch, en etický kodex. K n tability byl en Strategický plán organizace, který zahrnuje tak n d kvality. Implementace plánu byla zahájena Pracovn ci organizace e aktivn tnili ho plánován ti. je zahrnuto v Katalogu ch eb Šluknov ho u. V rámci navazován nových kontakt a polupráce bylo na- o ky organizace celkem 15 jiných n y- h by v R a SRN. struktura da výkonn rady Ing. na vá Valná hromada Výkonná rada v výkonn rady Marie chová Mgr. na vá to a t ký ad rf ad práce n, ka Rumburk Regia,., rf ACORUS Praha ký ad ho kraje, Ú t nad Labem K ká hygienická ice ho kraje, odbor protiepidemický Komunity - Teen Challenge Šluknov, Sananim Karlov, White Light v, Svatá a Jablonn pod Ješt d Come Back a, Jugend- und drogen- le n, EEB en 4

5 zdroje Dotace, í p ísp ky a dary Ministerstvo práce a sociálních v cí R ad práce ín, ka Rumburk Krajský ad Ústeckého kraje to Varnsdorf Nadace Euronisa NROS / T sbírka" Pomozte!" Dary fyzických a ch osob G-PROJECT, s.r.o., Hluboká nad Vltavou 1. Zdravotní Rumburk, a.s. ví LIMMA- ká Kamenice Vitana, a.s., provozovna Varnsdorf Potraviny Vohnout Pavlína Šafusová Ivo Šafus Dobro olné a ké p ísp ky Vám všem, kte í jste svými p vky, dary a prací pomohli k ní poslání organizace, tímto s n kujeme. Spolupráce MUDr. Jakub Mi k, Sananim Praha Komise prevence kriminality Rady ta Varnsdorf 1. Zdravotní Rumburk, a.s., Rumburk ká poradna v n Farní charita Rumburk ká poradna, NZDM Agentura Í, Šluknov základní školy Varnsdorf, Speciální školy Varnsdorf Sociální ubytovny ve Varnsdorfu K-centrum, Psychiatrická klinika ká Lípa ké divadlo, ká knihovna Varnsdorf Policie -projekt AJAX Hasi ký záchranný sbor Varnsdorf 5

6 Cíle poskytovaných Cílem poskytovanýc h eb je ní ké i, která je schopna n participova t na ní svých problém, podporova t zájem o ci é, nabízet pomoc skupinám obyvatel, které nejsou schopny akceptovat standardn í typy b. ování kompetenc í l b, pomoc v ivých nebo c h situacích. jednotlivých aktivit ká poradna pomáhala m p i ní jejich ch nebo ch ch situacích, poskytovala n správné informace, l a kontakty na jiná odborn á t a instituce, po dohod s em by jednala s orgány státní správy, místní samosprávy, jednotlivci a organizacemi (s mo stí asisten níc h ), poskytovala by bezplatn, nezávisle, nestrann a. lé eb li právo vystupovat anonymn. Pomáhala lidem it si vlastní práva a povinnosti tak, aby je li aktivn t. Iniciovala ké aktivity, zainteresovávala ny na h. KLIENTELA DLE POHLAVÍ 6

7 V hu roku al e l. Do ní nápln praco ník poradny la práce mo í u, k erá yla na na í ch cí k m m, l y ía ko a ké. KLIENTELA DLE ODHADOVANÉHO KU O ká poradna la ní poradny a la c h SSP, h poraden, n ch r, ch poradc aj.). la m h, e í mj. í, kam e o pomoc, la jako é " cen rum a la ak k e ek ímu í á ní y. KLIENTELA DLE PROBLEMATIKY

8 t podmínky pro navázání kontaktu s, h ob vota vede k tomu, e jí nebo nemohou t í ou,vní se l poskytovat prostor pro smysluplné aner z kové í volného su tí a mláde e bez drog a bez ní trestné t at a napomáhat rozvoj pností vatel sl eb at ný postoj ke svému zdraví,, ým stem, kulturním hodnotám atd. pomáhat ílové n et mo nost pro a ísedo ho ho pro edí pomáhat m eb at h ní a zdravotní ka né : Vymezená doba pro t a mláde la k tomu, aby ned rekt vním p upem, p ní daný h el klubovny, rozvíjel své t, znalost a dovednost. l se at v u, respektovat ostatní. Vstup do klubovny l volný, dle otevíra í doby. P íprava na výuku: lé, n mlad ho ho ku, se pra ovníkem domá í úkoly a pravoval se na výuku do y. Hudební aktivity: t a mladí dé l hudební h nástroj v hu týdne, ní ík el na h a ní akt v ty. Výtvarné aktivity: V hu roku byly ny výtvarné sout e na dané téma, výsledné prá e byly vystaveny v prostorá h 8

9 Nízkoprahové pro a organizace a poté vyhodnoceny porotou. ci a výherci byli n i, co probouzelo v ch a mladých lidech t t a motivaci k dalš in- ti. t ve výtvarné i ve Speciáln škole rf - t e ly na 3.. Tan ní aktivity: ti tuto aktivitu provozovaly v hu otev- ch dve ve polupráci e ociáln m m. Sportovní aktivity: Stoln teni, n fotbal, šipky a i ro e byly y em h. n u lo dle, ti ly v hu roku plavecký bazén. Zahrada v ch organizace a t za halou byly vyu ány na vé hry. Dív í klub: Rodinná výchova, základy h prac, základy hygieny byly ny v rámci ot ch. Projekt ci ": Nov prob haly aktivity z né na n ti ze n h rodin; v roce 2004 realizováno 4 x týdn v ch hodinách V rámci tu byla t na na n ti ve ku 4-7 let, c v ch ubytovnách, v rodinách vytr ených zp irozené vztahové. em byl rozvo ch a, tak aby mohly at základn školy e mi y. vý klub: Klub byl mi a mladými lidmi ce vyhledávaný. Slou il ak k volné zábav (programy: Hugo, Jak ci, tak i k výuce (Biologie,, Matematika... a ámen e e základy práce na PC a Internetu, co vedlo ke vé ti vatel b. ly v mo n ut e na PC, byly vyhodnoceny, ci i. 9

10 Nízkoprahové pro a Individuální rozhovory a ní problém ch kli : 2x denn 5dn v týdnu po dobu ot né klubovny. S m místních ZŠ l spolupráce p ní ích problém í (výuk, chování) né akc : ce ní v rámc 30 dní ého sektoru; Dny h dve í pro ou t; st dvou dívek z klubovny n Dívk 2004"; st v sout í Uk co umí " " né ní tou Rumburk; 3.místo ve vý- é spec álních ol v e; y s vyhodnocováním ; sout v ní ích ; v mostní sout e n PC; y- úkl d prostor kolem ; táborák; ní den pro t e u t Dne ; Dr ky d ní vyrobených ); cí výlety po okolí; turn ve stolním t se; v ; í ní odpoledne pro ; í t. y klub PC ní kt v ty hudební kt v ty sportovní kt v ty v do ly ok y dy vé ce vé kt v ty í by et t celkem kon /rok

11 Kontaktní a poradenské centrum Nabízet lidem nízkoprahové by v oblasti sekundární a terciální prevence ní nealkoholových drog, pomáhat lidem zasa- ým ím omamn psychotropních látek a minimalizovat sociální a zdravotní rizika s tím spojená. ný program ch ek a jehel poskytování kondom, desinfekcí a dalšího zdravotního materiálu krizová intervence mot ní trénink informa ní servis zpro edkování kontaktu s jinými institucemi poradenství zájemc m o, m a partner m l drog asist ní by vitamínový program hygienický servis sociální pomoc s cílem pomoci lidem se za ím do ného ta primární prevence besedy pro školy o škodlivosti drog, zdravém stylu bez drog eb ou ké y, é y poradenské y, motivaci a krizovou intervenci první pomoc a minimální zdravotní ní v souvislosti s rizikovým ím OPL vý ný program poskytnutí desinfekcí a kondom informa ní servis ní kontakt na jiné instituce a odborná pracovišt nabídka é konzultace v K-centru 11

12 Kontaktní a poradenské centrum pro závislé aktivit Mapování drogové problematiky (na území ho ta f) - probíhalo n em ho roku, formou kontaktu v K-centru i v ua ým m. Na t ho u hl zkum v ny ti, který ve l MUDr. Jakub ík z or zace Sananim. ní kontakt s lidmi cí drogy, s e ch partnery, s rodi i - lo k nav ení kontakt mi teli pervitinu n ek ch pervitin), trval zájem ze ny a partner klienta o ou a informa ní t. Krizová intervence -byla ta 26x n i telefonicky na í telefon. Minimalizování zdravotních a sociálních rizik l drog - v u i v K-centru probíhala na ch t í ek a í- ho o materiálu, tování. il e et ch a ek oproti l mu roku, il e zájem o my n z a r a titutek. Z t kovávány byly ty na HIV, hepatiti y A, B, C, informace týkající e prevence (HIV,.) pro klienty. ní servis -byly ny aktuální informace ojen e mi a mi riziky mi OPL, probíhalo formou ní informací v K-centru, v u, primární prevence pro í a ní ly (celkem 167 ZŠ, SŠ) i i- o ní informací. Pracovníci K-centra e aktivn ú a nili preventivního mu pro ly Hrou proti AIDS ve olupráci eszú. í kontakt na další instituce - probíhalo na zájmu klient i jejich partner nebo, telefonicky nebo,v ípa zájmu i by byl klient en o í- ho ní ní. 12

13 Kontaktní a poradenské centrum pro závislé Motivace zájemce slu by k l b - motivace probíhaly p i h s y, p i ch bylo o a vé í OPL. Motivace probíhala i p i h a ivit ch vklubu a. B em motiva ího programu lo abídce lé by,jejíchara eristice a í ího í. í l by -v ípad jmu li ta byla ost a ba pro 5 t v h ch im a Tee ge ov a, Psychiatric é Bíl Voda a White Light v. tí ké i - v í i vé tví probíhalo i ím Klubu a. Teré í program -byl e ím a íosob ijících ri m em ivota. Probíhal a ch tra- Od a a st i a KC. Bylo o 5 pravi- ch tras. ký a vý servis, vý program - li ti projevovali vel em o tyto é y. Probíhala st ra i s mi ty reali- mi cí Na tce, hlav s em N oprahové í pro ti a, am jí ti a mladí lidé í ím drog (v édob 120 t ). Kvantitativní data ba í st hy c servis pot v servis í o e e í í ství forma í servis ok ba v t ce ref ce do by í ba é testy HIV testy VHC em t ch jehel: 861 h jehel: 905 k takt rok v et :104 toho bylo ve 2.pol. 57 ch osob. ch l drog: 31 Do registru í bylo a KHS o 47 ch, toho 5osobvroce2004 a bu stoupilo. 13

14 ROZVAHA k AKTIVA Stálá aktiva ná aktiva Bankovní ty Pokladna ÚHRN AKTIV vtis.k PASIVA Vlastní zdroje Vlastní ní výsledku Cizí zdroje Výdaje ch období ÚHRN PASIV vtis.k VÝSLEDOVKA k VÝNOSY vtis.k t ky 105 Provozní dotace 2042 VÝNOSY CELKEM 2147 NÁKLADY Spot ba materiálu Opravy a ní Cestovn Ostatní by Mzdov náklady Zákonn soc. ní Jin ostatní náklady Poskytnut ky NÁKLADY CELKEM Výsledek ní po ní vtis.k ed zdroj financování projektu (v K ) MPSV ( ), Kraj ( ), to (72 000), ad práce ( ), Sponzorsk dary (69 719), Nadace (49 293), Ostatní (35 000), Celkem ( ) 14

15 Jahresbericht 2004 Berufung: Unsere Berufung ist es Menschen in Not, Menschen die sich in einer schwierig zu lösenden Lebenssituation befinden, zu helfen und zwar ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit, Rasse, Geschlecht, Nationalität, Religion und Sozialgruppe. Wir bestimmen Bedingungen für den Aufbau und Existenz von Initiativen, welche die Prinzipien der Bürgergesellschaft, das Recht der Minoritäten und die Entwicklung der Persönlichkeit jedes Menschen bei der Respektierung seiner Verschiedenheit unterstützen. Geschichte: Am 11.September 2002 wurde durch das Innenministerium der Tschechischen Republik die Bürgerliche Vereinigung NA CE als eine private, nicht profitable n, die auf dem Gebiet von Varnsdorf tätig ist, registriert und beschäftigt sich mit der Gewährung von Sozialdiensten. Unsere Projekte: Niederschwellige Einrichtung Die Niederschwellige Einrichtung ist die Bezeichnung für die Einrichtung, welche Kindern und Jugendlichen im Alter von 6-18 Jahren Raum bietet, wo sie ihre Freizeit ohne Drogen und ohne Straftaten zu begehen verbringen können. Es bietet eine Reihe an positiven Freizeitaktivitäten an und durch eine vergnügsame Form bemüht es sich die Fähigkeiten, das Wissen, die Fertigkeit und ethische Werte der Nutzer unserer Dienste, zu erweitern. Die Dienste werdenkostenlos angeboten. K-Centrum Das K-centrum ist eine niederschwellige Einrichtung, orientiert auf den Bereich der sekundären und terziären Prävention des Missbrauchs von nicht alkoholischen Drogen und ist eine spezifische Einrichtung, die einen barrierelosen Kontakt mit der, von der Einnahme psychotroper Betäubungsmittel betroffen, Population ermöglicht. Der Klient kann sich an das K-Centrum ohne Empfehlung und anonym innerhalb der Öffnungszeitenwenden. Bürgerberatungsstelle Die Bürgerberatungsstelle hilft den Bürgern bei der Lösung ihrer lastenden oder unübersichtlichen Lebenssituationen, gewährt sachlich korrekte Informationen, vermittelt Kontakte zu anderen fachlichen Arbeitsstellen und Institutionen, nach Vereinbarung mit dem Dienstenutzer verhandelt sie mit en der Staats verwaltung, der lokalen Selbstverwaltung, Einzelpersonen und n. Sie bietet ihre Dienste kostenlos, unabhängig, unbeeinflusst und vertraulich an. Die Nutzer der Dienste haben das Recht anonym aufzutreten.

16 zdroje o poskytovaných Katalog sociálních eb Šluknovského u st komunitního plánování v oblasti) Internet Vizitky organizace Média ky v místním a regionálním tisku) Letáky ní plochy na ch a jiných institucí Na tabuli organizace né na hlavní d ta Varnsdorf Ústní informace ní plochy v organizaci NA CE T.G.Masaryka Varnsdorf Tel : Bankovní spojení: OB, a.s. íslo u: /0300

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Diakonie

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Diakonie Č á s l a v Slovo úvodem V těchto dnech, kdy píši tyto řádky nás kromě psaní výroční zprávy zaměstnává také psaní žádosti o významný grant na rekonstrukci zchátralé budovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Katalog. sociálních služeb

Katalog. sociálních služeb Katalog sociálních služeb ve Šluknovském výběžku 2005 ETICKÝ KODEX POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU Poskytovatel sociálních služeb respektuje mezinárodní dokumenty vycházející z hodnot

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 KreBul, o.p.s. / KreBul, o.s. Zlatá stezka 145 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 PÁR SLOV NA ÚVOD Když jedeme na dovolenou či na krásné místo, zasíláme často přátelům, známým i rodičům pohlednici.

Více

P eshrani ní srovnávací analýza motorických schopností d tí mladšího školního v ku pilotní studie

P eshrani ní srovnávací analýza motorických schopností d tí mladšího školního v ku pilotní studie Daniela Benešová, Uwe Lange, Janine Oelze, Václav Salcman, Henry Schulz, Simone Schuster, Petr Valach P eshrani ní srovnávací analýza motorických schopností d tí mladšího školního v ku pilotní studie Grenzüberschreitende

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006

SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006 SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006 1. Poslání a cíle organizace Sociální agentura vznikla v roce 2001, má statut občanského sdružení a jejím posláním je usilovat o zlepšení

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM. Okres Pardubice

ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM. Okres Pardubice ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM Okres Pardubice Poradna pro rodinu a partnerské vztahy A. Krause 1995 Vedoucí: PhDr. L.Macháček Telefon: 466 303 688 Zřizovatel: Krajský úřad Pardubického

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN Výroční zpráva občanského sdružení DOKOŘÁN 2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Cíl a poslání organizace 3. Struktura občanského sdružení 4. Archa a Poklop 4.1 NZDM Archa 4.1.1 Co nového v Arše? 4.1.2 Veřejný

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2008. Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více