I!JIjij!iNWIIIIIIIIIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I!JIjij!iNWIIIIIIIIIII"

Transkript

1 AIzenI letového provozu Ceské republiky I!JIjij!iNWIIIIIIIIIII Vzva k jednáni v jednacim tizeni bez uvefeinéni v souladu s ustanovenim 34 odst. I zákona a. 137/2006 Sb.. o veeintch zakázkách, ye znéni pozdéiich ptedpisü (dale jen,,zvz9 Název veejné zakazky: Identifikace zadavatele: Servisni podpora a üdrba zdrojo elektricke energie s neperuãenou dodavkou, 1. opce Iizeni letového provozu Oeské republiky, stãtni podnik se sidlem: Navigaãni 787, Jeneã io zadavatele: DlO zadavatele: CZ Kontaktni osoba: Marcela Somkova Telefon: Profil zadavatele: zakazky.cz/profilzadavatele/detailzadavatele.aspx?l DZ=73eobefb- 9f53-448c-b748-1 f034c285e4c Obsah: 1. Informace o druhu vefejné zakázky 2. Nàzev veejné zakázky 3. Informace o pedmétu veejné zakazky 4. Zadavaci dokumentace 5. Misto a termin prvniho jednàni 6. Jazykjednani 7. Termin posledniho moi.neho jednàni 8. LhOta pro podáni nabidek a termin otevirãni obálek s nabidkami 9. Misto pro podáni nabidek 10. Poadavky na zpcisob zpracováni nabidky 11. ZadávacilhOta 12. Po±adavky na spinéni kvalifikace Stránka I z 3

2 14:00) Oislo uverejneni podle 23 odst. 7 pism. b) ZVZ.. Piedmetná zakázka je zakázkou na sluiby podle ustanoveni 10 ZVZ. 1. Informace o druhu veiejné zakazky 2. Nâzev vetejné zakazky fizeni bez uveiejnèni. v otevieném rizeni. Zadavatel si v puvodnim otev?eném fizeni vyhradil z düvodu Jedná so o rozãifeni slu±eb poskytovan9ch dodavatelem, kter9 byl v roce 2011 vybrán elektricke energie s nepieruenou dodávkou v Iokalitach LKMT a LKTB. postupem platn9m pro zadáváni podlimitni veejne zakazky fomiou jednaciho flzeni bez Jde o ve?ejriou zakázku maleho rozsahu zadavanou ye smyslu 26 odst. 5 ZVZ Pfedmetem pineni veejné zakazky je poskytovani servisni podpory a Uditby zdroju poskytnuti dalãich sluieb v celkovém objemu KO bez DPH. Zadavaci?izeni bylo zahàjeno driem odesláni této pisemné v9zvy Ic jednáni v jednacim planovaného rozãieni poskytovan9ch slu2eb v souladu s 99 ZVZ opëni právo na Zadavaci dokumentace Jo pfilohou a. 1 k Vzvé k jednáni v jednacim iizeni bez 4. Zadávaci dokumentace 5. Misto a termin prvniho jednâni Servisni podpora a Udriba zdroju elektricke energies nep?eruenou dodávkou, 1. opce. uverejneni. 3. Informace o pfedmëtu vetejnè zakazky Zadavatel vymezuje p?edmét veejné zakázky podle referenoni klasifikace platné pro verejne zakazky na základè Najizeni Komise (ES) a. 213/2008 takto: Jednani probehne v áeském jazyce. 6. Jazykjednani PrvnI jednani probéhne v objektu IATCC Praha, Navigaãni 787, Jeneé dne od 12:30 hod. v m.a jednáni. Termin oteviráni obalek bude stanoven V rámci jednani. Zadavatelstanovujeterrnin posledniho mo±ného jednani na den Termin posledniho mo±neho jednani LhUta pro podáni nabidek v souladu s 34 odst. 2 pism. g) ZVZ bude dohodnuta v rámci 8. Lhüta pro podani nabidek a termin otevirãni obálky s nabidkou v t:ii ednich hodinách 8:00 Uchazeã Jo povinen dowëit nabidku bud osobnè do podatelny zadavatele v objektu 9. Misto pro podáni nabidek provozu OR, s.p., Navigaôni 787, JeneO k rukám Marcely omkové. IATCC Praha, NavigaOni 787, Jeneã popis: Opravy a Qdriba elektrick9ch stroju, pfistrojâ a souvisejiciho pfisiuenstvi kad CPV: Kiasifikace pedmêtu ve?ejné zakazky: nebo potou na nasledujici adresu: Rizeni letového Stranka 2 z 3 mistnosti (v pracovnich dnech

3 J 10. Po2adavky na zposob zpracováni nabidky Nabidka bude obsahovat vekere náie±itosti poadovanê jak v této Vzvé k jednani vjednacim izeni bez uverejnèn!, tak v ZadavacI dokumentaci, ktera tvofl phiohu a. 1 k této VS zvè k jednani v jednacim fizeni bez uverejneni. 11. Zadavaci ihüta Zadavatel stanovuje ye smysiu 43 ZVZ zadávaci IhQtu do Po tuto ihütu je uchazeâ svou nabidkou vázán. ZadávacI Ihüta zaãiná be±et okam±ikem uplynuti IhCity pro podán! nabidek. UchazeOi, kter9 byl vybrãn, konol zadávaci ihota dnem uzavreni smiouvy. 12. Poadavky na splnèni kvaiifikace Zadavatel poaduje prokázáni této kvalifikace: 12.1 Profesni kvaiifikaëni pedpokiady die 54 ZVZ Profesni kvaiifikaoni pedpokiady spin! dodavatel, kter9 predlo±i: a) v9pis z obchodniho rejsffiku, pokud je v ném zapsán, ëi v9pis zjiné obdobné evidence, pokud je v ni zapsán a b) dokiad o oprávnèni k podnikáni podle zviãtnich pravnich predpisu v rozsahu odpovidajicim pedmètu vefejné zakazky, zejména dokiad prokazujici pflsiuné ±ivnostenské oprávnëni ái licenci Prokazáni profesnich kvalifikaãnich pfedpokiadü: Dodavatei proká2e spinéni profesnich kvahfikaãnich p?edpokiadü pedioenim prosté kopie, a to: - pism. a) predloenim kopie v pisu z obchodniho rejstfiku âi jiné obdobné evidence. V9pis z obchodniho rejstriku nesmi b9t k poslednimu dni, ke kterému ma b9t prokazano spinéni kvahfikace, starâi 90 kaiendánich dnü, - pism. b) predioenim kopie dokiadu o oprãvnëni k podnikáni podie zviátnich pravnich pfedpisü v rozsahu odpovidajicimu pfedmétu vefejné zakázky, zejména dokiad prokazujici prisiuna ivnostenské oprávnéni éi hcenci. PPiiohy Priioha a. 1 k V zvé k jednáni v jednacim Fizeni bez uveejnéni Zadavaci dokumentace váetné priiohy a. 1 V Jenöi dne /L. AizenI JetovthJ o deské repulhky ZE!flIE7OVEH HRCvVZLKjR SR DIVZE P!./fl/jARDZVC.c LI4S çi NPNR3ACNL +NE M. etr Fajti i6ditei Divize piánováni a rozvoje ietov9ch navigaânich siu2eb Stranka 3 z 3

4 PtIloha ë. I k V9zvé k jednáni v jednacim NzenI bez uveejnéni k vefejné zakázce,servisni podpora a Udrba zdrojü elektrické energie s neperuenou dodãvkou, I. opce ZadávacI dokumentace

5 kizeni letoveho provozu III III IIII[I [i IIIII III Ui Ceske republiky RVZ/8473/2013 ZADAVACI DOKUMENTACE ye smyslu 44 zãkona O. 137/2006 Sb., 0 v&ejn9ch zakázkãch, ye znènl pozdé$ich pedpiso (dale jen ZVZ ) Jednaci flzeni bez uverejnenl Název veeinê zakázky: Servisni podpora a Udr±ba zdroju elektricke energie S nepreruenou dodãvkou, 1. opce Zadavatel veejné zakázky: Aizen! letoveho provozu Oeské republiky, stétni podnik NavigaOni JeneO io: DIO: CZ V JenOi dne JL Rftcri Ietoyâho r ieditel Divize plãnovánl a rozvojb1et& 9ch navigaonich slu±eb Stránka I z 4

6 Servisni podpora a Udrba zdrojo eiektrické energies nepferuenou dodavkou, 1. opce 1. Informace 0 zadavateli 1.1 Zakladni Udaje Název ilzen1 letoveho provozu deské republiky, stãtnl podnik 51db : NavigaOnl 787, JeneO : Did :CZ Zapsan V obchodnlm rejstriku vedeném MeS v Praze v odd. A, vlo±ce Profil zadavatele: 9f53-448c-b748-l f034c285e4c 1.2 Statutarni organ zadavatele Statutámlm orgánem zadavatele je generalni editei Ing. Jan KIas. Osoba oprávnênà k aineni právnich Ukonü v rämci zadavaciho lizeni je Mgr. Petr Fajtl, planovànl a rozvoje LNS. Osoba oprávnêná k podpisu smiouvy je ing. Jan Kias, generäini leditel. jeditel Divize 1.3 Kontaktni osoby Kontaktnl osobou ye vécech souvisejicich S touto veiejnou zakãzkou: technick9ch - Ing. Zdenék MelO, organizaonich - Marcela omkovã, somkova(äans.cz 2. Pedmët pinéni ve?ejné zakázky 2.1 Popis pedmëtu pineni ve?ejné zakãzky Piedmêtem pineni vefejné zakazky je poskytovanl servisni podpory a UdrThy zdrojü eiektrické energie a nepieruenou dodávkou v lokalitach LKMT a LKTB. BIi2I specifikace viz pliloha O. 1 k Zadavaci dokumentaci Smiouva a poskytovan[ servisu nahradnlch zdrojo elektricke energies nep?etr±itou dodavkou O. 133/11, dad. a. 2. Kiasifikace pedmëtu veejné zakázky KOd CPV: Nazev: Opravy a Udr2ba elektrick9ch stroju, piistroju a souvisejiciho prisluenstvi 2.2 Zadàvaci dokumentace infomiace a üdaje uvedene v této Zadavaci dokumentaci a jeji piiboze a. 1 vymezujl závazné poadavky zadavatele na zpracovãnl nabldky a pineni veiejne zakazky. 3. Doba a misto pineni vepejné zakazky 3.1 Doba pinéni veejné zakázky Servisni podpora bude poskytovãna od do Misto pinéni veiejné zakazky Mistem plneni jsou letite Ostrava Monov a Brno Tuiany. 4. Kvalifikace uchazeëci UchazeO je povinen v souladu a 50 ZVZ, v nabldce prokázat spinenl kvalifikace po±adované ye V9zvè k jednãni v jednacim?izen[ bez uveejneni. 5. Zpüsob zpracováni nabidkové ceny 5.1 Zakladni po±adavky zadavatele Nabldkovã cena bude v nabldce stanovena jako nejv9e pilpustnà (maximalni) Oastka za plnéni Strdnka 2 z 4

7 Servisni podpora a üdr±ba zdrojü eiektricke energies nepieruenou dodãvkou, 1. opce veiejné zakázky poio±ek O. 18 8±21 uveden9ch v piiioze O. 2 dodatku a. 2 smi /11 V KO bez DPH i s DPH, voetnè vech popiatkü a veker9ch dallch nákiado s pinenim veiejné zakãzky souvisejicich a vyolslena transparentnlm zposobem v poiotkovem rozpootu die pillohy 6. 2 dodatku 6. 2 smiouvy /11. Zadavatei nepfipouti ±ãdné podminky, za nichi by mohio dojit k pekroëeni nabidkové ceny. 6. Piatebni podminky 6.1 Zadavatei nepiipoisti platbu p?edem. Platby budou uskuteonony na zakiado faktur danov9ch dokiadi. Platebnl podminky jsou specifikovany ye Smlouve 0 poskytovánl servisu náhradnlch zdrojo eiektricke energie s nepietr±itou dodavkou /11, dod. 6. 2, kterã tvoii pi liohu 6. 1 této Zadavaci dokumentace. 7. Obchodni podminky 7.1 Obchodni podminky jsou specifikovãny ye SmlouvE a poskytovani servisu nahradnfch zdroj& eiektricke energie s nepietr±itou dodavkou /11, dod. 6. 2, která tvofl piliohu 6. 1 této Zadávaci dokumentace. 7.2 Omezenl v9e nahrady kody v jakémkohv sméru se nepñpouti. 8. Technické podminky Technicke podminky ye smysiu 45 ZVZ s ohiedem na piedmet pinéni veiejné zakázky zadavatei nestanovuje, piedmet veiejné zakázky je definován v Zadévaci dokumentaci a jeji pilloze Nabidka 9.1 Nabidky se podavaji pisemné, v uzaviené obaice opatiené na uzavienich razitkern 6i podpisem uchazeoe oznaoené nãzvem veiejné zakazky a s uvedenim v9zvy,,neotevl rat. Na obalce musi bit uvedena adresa, na nit je mo±no zasiat oznàmeni podie 71 odst, 6 a 7. UchazeO piedloti nabldku v jednom v9tisku, ktersi bude oznaoen na kryclm listé nàzvem Original. Vechny Usty nabidky budou navzájem pevné spojeny 61 seity tak, aby byly dostateoné zabezpeoeny pied jejich vyjmutlm z nabidky. Zadavatei nedisponuje eiektronick9m néstrojem pro ptijem nab[dky v eiektronické podobé. 9.2 V nabidee museji b9t na kryclm hstu uvedeny identifikaon[ üdaje o uchazeoi v rozsahu uvedenem v 17 zãkona. Nab[dka musi b9t zpracována v Oeském jazyce (voetne pilioh) a podepsäna na kryclm hstu oprãvnenou osobou uchazeoe. SouOãstl nabidky musi rovné± podie 68 odst. 3 plsm. a) at c) b9t: a) seznam statutárn[ch orgánü nebo Olenü statutãrnich orgánü, kteii v posiednich 3 ietech od konce ihoty pro podánl nabidek byh v pracovnoprãvn[m, funkonim 6i obdabnem porneru u zadavateie, b) ma-h dodavatel formu akciovo spoieonosti, seznam vlastnikü akcil, jejich± souhrnná jmenovitá hodnota piesahuje 10% zékiadniho kapitãlu, vyhotoven9 ye ihüté pro podãnl nabidek, Stránka 3 z 4

8 Servisni podpora a Udr±ba zdroji elektricke energies neperuenou dodavkou, 1. opce c) prohiâenl uchazeoe 0 tom, ±e neuzavrel a neuzavie zakázanou dohodu podle zviãtniho pravnlho pedpisu v souvislosti se zadávanou v&ejnou zakazkou, tj. podle zákona /2001 Sb., 0 ochrane hospodarske souté±e, ye znèni pozde$ich p?edpisu. 9.3 UchazeOje vázán svou nab[dkou p0 celou dobu zadàvacl Ihtity, tj. do UchazeO je povinen doruoit nabldku bud osobné do podatelny zadavatele v objektu IATCC Praha, NavigaOni 787,.JeneO, 6.m (v pracovn[ch dnech v ufednich hodinach 8:00 14:00) nebo zaslat potou na nasledujici adresu: lzen[ letovoho provozu OR, s.p. NavigaOnl 787, Jenee, k rukãm Marcely Somkove. 9.5 Nabldka musi b9t p0 obsahové strénce predioena v nasledujici struktue: o o o o o o kryci list nabldky podepsan9 osobou opràvnonou voetne identifikaonlch a kontaktn[ch UdajO o uchazeoi (obchodnl firma/jmeno uchazeoe, sidlo uchazeoe, prãvni formu, üplnou adresu uchazeoe pro potovnl styk, jméno pracovnlka povéjeneho vécn9m jednénim ohiedne této verejne zakazky, 0, DiO, telefon, fax, , nabldkovã cena bez DPH as DPH) dokiady prokazujici spineni kvaiifikace celkova nabldková cena die bodu zadévacl dokumentace seznamy Oi Oestná prohlaeni podle 68 odst. 3 plsm. a) a2 c) zakona vyplnon9 nàvrh Smlouvy o poskytovani servisu nãhradnlch zdrojo eiektrické energie s nepretr±itou dodavkou /11, dade. 2 voetné pilioh 6. 1 a2 3 podepsan9 osobou opravnenoujednatjmenem Ci za uchazece pflpadne dail relevantnl dokumenty die uvá±enl uchazece 10. Jinepo±adavky V souiadu s 34 odst. 4 ZVZ je zadavatel oprávnen dohodnout i jine podminky veiejné zakázky, ne± ktere byiy uvedeny ye V9zvO k jednãnl v jednacim lizeni bez uverejnenl Ci v Zadévaci dokumentaci. Zadavatei nepñpoutl varianty nabldky. Vzhiedem k tomu, ±e je veiejnà zakazka zadavana jedinemu zájemci, nestanovuje zadavatel hodnotici kritéria. PFiiohy PilIoha 6. 1 k Zadavaci dokumentaci Smlouva 0 poskytovénl servisu náhradnlch zdrojü eiektrické energies nepietr2itou dadávkou /11, dod voetné pfiioh 6. 1 a± 3 Stránka 4 z 4

9 PtIloha ë. I,,ServisnI podpora a Udába zdrojü elektrické energie Smlouva o poskytováni servsu náhradnich zdrojo ev. ë , dod. ë. 2 vetnè ptuloh ë. I a± 3 elektrické energie s neptetr±itou dodàvkou k ZadávacI dokumentaci k veiejné zakàzce s nepteruenou dodávkou, 1. opce

10 evidenni isio smiouvy klp ãr, s.p.:133/1 I/D2 iiifli iuiiiiuv RVZ/8542/2013 Dodatek ë. 2 ke smiouvé ë uzavené dne (die jen,,dodatek 2 ) Smluvni strany iizeni letoveho provozu Ceske republiky, stétni podnik se sidiem: NavigaOnl 787, JeneO k uzaveni teto smiouvy opravnèn9: Ing. Jan KIas, generalni reditel io: DiO: C Zapsan9 v obchodnirn rejstflku u MeS v Praze v odd. A, vlo2ce Bankovn[ spojeni: OSOB Praha 5, Oil 88153/0300 SWIFT kod: CEKOCZPP (dale jen,objednatel ) a Altron, a.s. Se s[dlern: Novodvorská 994/1 38, Praha 4 K uzavrenl této smlouvy oprávnen9: Ing. MiIo Macüch, predseda predstavenstva Ing. Jul Petko, Olen piedstavenstva lo: DlO: CZ Zapsana v obchodnlm rejsthku u MéS v Praze, oddil B, vlo±ka Bankovnl spojenl: CITI BANK, Oil SFIFT kod: CITICZPX (dale jen,,poskytovatel ) Objednatel a poskytovatel dale jako,,smluvnl strany. 1. Preambule 1.1 S ohiedem na skuteonost, ±e s CiOinnostl ke dni konol smluvn[ vztah zalo±en9 smlouvou /10, resp mezi shora uveden9mi smiuvnlmi stranami a 2e srnlouva /11 ye svém odst v souladu a ust. 99 zakona /2006 Sb., a veiejn9ch zakázkãch ye znenl pozdë$ich piedpisu uvádl, 2e objednatel si vyhrazuje pineni oponiho prãva, uzavlraji smluvnl strany tento dodatek 2. PIneni, které je p?edmetem dodatku 2, rozuiuje pfedmét smlouvy /11 o za?lzenl umlstoná na LKMT a LKTB. 1.2 S ohledem na skuteonost, 2e vymezenlm piedmetu tohoto dodatku nekteré smluvnl podminky vykazujl z düvodu sve jedineonosti jine uspoiãdan[ ne± smluvnl podminky v tele smlouvy /11, jsou prãva a zavazky smluvnlch stran t9kajlcl se plnoni na LKMT a LKTB vyjadreny v9hradnè a komplexne v dodatku PFedmèt dodatku 2.1 Poskytovatel se zavazuje provédet pro objednatele servisnl Oinnost na nahradn[ch zdrojlch elektricke energie (dale jen UPS a DG ) specitikovanou ni±e v tomto odstavci, a to voetno monitorovánl stavu na zaiizen[ch, ktera jsou umisténa na mezinárodnlch regionálnloh letit1ch Ostrava Monov a 6mb Tulany. Podrobna specifikace Oinnostl je uvedena dale v odst. 2.2 dodatku 2. Identifikace zalo2nlch zdrojo Typ: VrobnF OIslo: Umisteni: UPS APC SILCON 160 kva G , voetné 64 ks baterul FIAMM 12SP70 a pifsiuenstvl Ietite Ostrava-Monov

11 evidenent IsIo smiouvy ftlp R, s.p.: 133/I 11W Typ: V9robnF aislo: Umisténi: UPS APC S1LCON 160 kva GE , voetné 64 ks bateril F1AMM 125P70 a piisiuenstv[ Ietité Ostrava-Monov Typ: V9robni aislo: Umisteni: Dieseigenerátor Caterpillar F STB v kontejnerovem provedeni CAT00000AC2GO0G33 letite Ostrava-Monov Typ: V9robnI OisIo: Umisteni: UPS APC S1LCON 80 kva QE , voetno 64 ks bateril F1AMM 12V/1 10 Ah a pnsiuenstv1 ietiété Brno-Turany Typ: V9robnl OIslo: Umisténi: UPS APC SILCON 80 kva QE , voetné 64 ks bateril FIAMM 12V/1 10 Ah a prisluenstv1 ietite Brno-Turany Typ: V9robni OlsIo: UmistOni: UPS APC SILCON 80 kva QE , voetné 64 ks bateril F1AMM 12V/110 Ah a pi lsiuenstvi letite Brno-Tuiany Typ: V9robn[ Oisio: Umisteni: UPS APC S1LCON 80 kva Q , voetne 64 ks bateril F1AMM 12V1110 Al, a pnsiuenstvl letité Brno-Tuiany 2.2 Popis Oinnostl poskytovatele Kompietnl servisnl Oinnost - nepfetr2itá servisni pohotovost pro nastup technika 24 hodin denne - nepretthta servisni pohotovost pro nástup technika 7 dnl v t2dnu - nepietr±it9 provoz servisni hnky (Hot Line), hrazen9 poskytovatelem - nàstup servisnlho technika do 24 hodin od nahlãenl poruchy - vzdãlen9 servisni dohied nepetrit9 monitoring zaflzenl z pracovité poskytovateie - teiefonicka asistence - zpétno zavolãnl do 2 hodin od vy±ádãnl siu±by v rãmci telefonicke asistence - prokolen[ obsiuhy zãioniho zdroje 1 x rooné (v rámci profylaxe nebo die po±adavko zãkaznlka) - pravideina preventivnl Udr2ba zaio±nlho zdroje s vypracovanim plsemneho protokoiu - profyiaktickã prohiidka zalo±niho zdroje 1 xv periodé 12-ti més[cü - kapacitni zkouka bateril záion[ho zdroje 1 xv periode 12-ti mésico - veden[ provoznlho deniku zálo2niho zdroje Rozsah servisni Oinnosti provádené poskytovateiem: a) Servisni pohotovost - Nepietr±itã servisni pohotovost 24 hodin denné pro nastup poskytovateie k opravé UPS na vy±ãdanl oprãvneneho pracovnlka objednatele voetné svatko, sobot a nedeil 7

12 evideneni isio smiouvy klp R, s.p.: 133/I I/D2 - Nastup k servisnimu zásahu bude uskuteonén v Oase do 24 hodin od nahiãenl poruchy - Poruchy jsou hiaeny speciálnl servisni Iinkou poskytovatele V rámci nepietr±ite servisni pohotovosti na O[slo telefonu b) Telefonicka asistence - Telefonicka asistence zahrnuje v pracovnl dny od 08:00 do 17:00 hodin neomezenou asistenci kvalifikovan9ch pracovnikci poskytovatele ph ieenl problémü souvisejicich s provozovãn[m zalo±nich zdroji. Asistence je uroena pro opravnené osoby objednatele, ktere maji mo±nost obracet se na technické oddéleni poskytovatele. - V rámci t&efonické asisterice jsou problémy ieeny ihned (on-line), ppipadne je stanovena zãvaznã doba pro zpetne zavolani od vy2ádani slu2by V rãmci telefonicke asistence. telefonicke spojeni ove spojeni: faxove spojeni: c) Opravy zarizeni - opravy se t9kaji vlastni technologie UPS, napájecich rozvadeoü (service by-pass) a ostatnich souoãsti monitorovacich systérno UPS a DC a akumulatoni uveden9ch v odstavci 2.1. Opravy budou provadony v nasledujicim rozsahu a za nasledujicich podminek: - prováden[ oprav s dobou nostupu k opravé do 24 hodin od nahiãeni poruchy - dokonoeni opravy do 72 hodin od doby nástupu k opravé (ph havãriich vegiho rozsahu bude termin opravy stanoven po dohode s objednatelem) - závady jsou vidy reeny opravou - vadne dily p0 opravo jsou majetkem poskytovatele - v phpade poruchy a následné v9mény baterii zajituje poskytovatel jejich adnou ekologickou Iikvidaci d) Pravidelna preventivni Udrba záloinich zdrojü s vypracovãnim pisemného protokolu - Pravidelna preventivnl üdr±ba v rãmci servisniho programu je provédéna v±dy 1 x za 12 mèsicü od uvedeni zalo2niho zdroje do provozu. Terminy pineni rooni preventivn[ üdr±by jsou uvedeny V odstavci 3.2. této smiouvy. e) Profylakticka prohlidka zàloinich zdroju (UPS a DC) I x v periodé 12-ti mèsicâ V následujicim rozsahu: - vizuãlni kontrola zalo2nlho zdroje (kabelaz svorky, ventilatory, akumulãtory mnostvl elektrolytu apod.) - ové?en[ zakiadnich funkc[ zãlo±n[ho zdroje (zapnuti a vypnuti, normalni provozni podminky, zãlohováni, konec vybijeni, piehati, preti±eni pokud Ize, phpojenl a odpojeni baterie, manuálni obtok, komunikace) - kontrola funkonosti ph provozni a jmenovite zãtéi - méeni jmenoviteho napéti, proudu a frekvence strldaoe - generãtoru - méeni tvaru khvky napéti sthdaoe - me?eni harmonickeho zkresen[ na v9stupu - merenl napeti a proudu usmérñovaoe - odstranenl prachu pro ziepenf chiadicich pomerü ye v9konov9ch prvcich - kontrola mechanicko funkonosti ventilãtoro - mechanicka kontrola obvodq - kontrola vyhiáti vodioo - kontrola dota±eni svorek - u DC provedeni rozboru motorového oleje, podle jeho v9sledku provést v9ménu oleje V motoru - u DC v9ména olejov9ch a vzduchov9ch filtro, méeni pedepsaneho napnuti kilnového lemene (jeho selizeni v pflpade potieby) - u DC ph dosaeni 500 provoznlch hodin kontrola ventilov9ch you (jejich serizeni V piipade potieby), kontrola vsthkovaoo paliva )cjejich v9mêna V pripadé potieby) - vypracovani pisemneho protokolu o profylakticke prohlidce f) Kapacitnizkouka bateriizáionihozdroje lxv periodé 12-ti mésicü: - ovéienl kapacity jednotliv9ch OlankO akumulétoro zkoukou pornoci externi záte2e - vypracovani pisemnoho protokolu o provedené kapacitni zkoufte Kapacitni zkouka bateril UPS je souoãsti rooni periodicke prohlidky. 3

13 evidenëni fislo smiouvy ftlp DR, s.p.: 133/I I/D2 g) Proâkoleni obsiuhy Jedna se o pravidelné periodicke prokoiovãn1, pnpadne se vychézi z aktuálnich po±adavko objednatele. V rãmci servisni Oinnosti je poskytovano maximãlné jedno koieni v kalendarn[m roce osobam objednatele. V rámci koieni je poskytována aktualnl verze technicke dokumentace üoastniküm koieni. Prvn[ prokoieni obsiuhy bude provedeno neprodlené pa uzavreni této smiouvy. h) Prováden9 upgrade a update záioniho zdroje V rãmci této slu±by jsou provedeny vekeré modifikace a üpravy zdroje (v rárnci dodanoho typu a typove rady). Tyto probo2ne modifikace a Upravy zapracovévaji zkuenosti v9robce z provozu záionich zdrojü na celém svèté. V uroitém Oasovém horizontu zahrnujl samozrejme v9voj jednotliv9ch technologil v9roby, pou±ivan9ch materiãlu apod. i) Vedeni provozniho deniku V rámci servisu je veden provozni denik zãioniho zdroje, do ktereho jsou zaznamenávãny vechny Ukony provádéné technickm personalem poskytovatele, souvisejici s opravami, üdr2bou, preventivnimi prohlidkami a komplexnimi revizemi zãlo2niho zdroje. Provozni denik je ulo±en trvale u objednateie a poskytuje Oasov9 pehied jednotiiv9ch udalosti. Do deniku jsou zaznamenávány informace o osobach, ktere Udr±bu a opravy provadoji, inforrnace 0 proveden9ch opravách a a provedené üdr2bé. Vekere informace jsau potvrzovány objednatelem fvlonitorovánf provoznlch a poruchovch stavo UPS Objednatel poaduje monitorovanl provoznich a poruchov9ch stavü UPS na monitorovacim systému poskytovatele minimalne v rozsahu nasledujicich informaci: - provoz UPS ze site - provoz UPS z akumulãtorü - provoz na by-pass - souotovã porucha - ztrãta redundance - sledovãnl rozpétl v9kono - porucha ventilatoru - tepiota - doba zálohovánl - porucha fidicich jednotek - stavy rozvadeoe by-pass 3. Terminy a misto plnèni 3.1. Terminy pinoni Oinnosti charakterizujlcl provédeni servisu a zajiten1 pfipravenosti k provadenl servisu jsou definovany v odst dodatku 2. Poskytovatel ma právo posunout odpovidajicim zpüsobem terminy plnon[ Oinnosti charakterizuj[ci provadeni servisu a zajitén[ pripravenosti k provadoni servisu a dobu, pa kterau trvã objednatelovo prodleni se spinénim jeho smluvnlch povinnosti, 3.2. Pravidelna preventivnl Udr±ba v rámci dodatku 2 je provédéna v±dy 1 x za 12 mésico. Preventivn[ Udr2ba je provãdena na zãkladé v9zvy poskytovatele v terminu uroeném objednatelem. Poskytovatel vyzve pisemné (faxem nebo em) objednatele 3 méslce pred planovanou preventivnl Udr±bau. Termin objednatel sdell poskytovateli pisemné (faxem nebo em). Pokud objednatel neurol termin, me poskytovatel pravo uroit termin samostatné tak, aby preventivn[ Udr±bu provedi nejpozdeji do 3 mésicu od vyprenl Ihüty 12 mésicü nasledujlcich pa posledni preventivnl Udr2bé. Termin prvni preventivnl üdr2by dohodnou objednatel s poskytovatelem neprodiené pa uzavenl dodatku 2, nejdéle vak do 7 dno od jeho uzavrenl Termlny pineni telefonicke asistence a zpétného zavoléni v rãmci telefonické asistence jsou definovány v odst dodatku Termlny prokoien1 obsiuhy zalo±nfho zdroje (periodické nebo die po±adavku objednatele), poskytovaneho osobém objednateie, se stanovi v±dy dohodou. Jsou organizovãny nejméné 1 x rooné a 4

14 evidenni èislo smiouvy klp R, s.p.:133/i 11D2 jsou uroovãny objednatelem. Objednatel vyzve pisemné (faxem) poskytavatele alespon 7 dn[ pied po±adovan9m terminern k provedeni prokolenl. V pisemne v9zve urol piesn9 termin koleni (pondell - patek, pracovn[ doba 8:00 17:00 hod.) 1 misto a oznáml osoby, ktere se prokoieni zuëastn[ PrObe±n9 upgrade a update zalo±niho zdroje je provadon pu vech návtevách v rãmci Oinnosti servisniho programu, nikdy ne v rámci samostatn9ch návtev Provoznl denik zalo±n[ha zdroje je veden prübe2no pu vech ainnostech souvisejicich se zálo±nlm zdrojem MIstem pineni smiouvy jsou etité Brno-Tuuany (4 ks ups 80 kva) a letité Ostrava-Monav (2 ks UPS 160 kva + DC Caterpillar). 4. Cena a platebni pociminky 4.1. Cena je stanovena dohodou na zaklade cenové nabldky poskytavatele: 2 x UPS SILCON 160 kva Ostrava-Monov:,-Kë bez DPH I mésloné 4 x UPS SILCON 80 kva Brno-Tuiany:,-Kë bez DPI-! I mésloné 1 x DC Caterpillar 3306 Ostrava Monov,-Kë bez DPH / méslone Celkové cena mesfone: Celkové cena roone:,-kë bez DPH,-Kë bez DPH K cenãm bude UOtovãna DPH ye v9i podle zãkona 0 DPH v platném znén[ Ceny uvedeno v odstavci 4.1. zahrnuji: - vechny néklady spojené se servsn1 Oinnostl, jak je uvedeno v Olãnku 2.2. této smlouvy - vechny nékiady spojené s Hot-Line telefonickou technickou podporau - vechny naklady spojené s garanci doby nastupu servisniho technika na opravu - vechny néklady spojené S prokolenlm obsluhy - véechny néklady spojené $ instalaci a provozem délkového monitoringu z pracovité poskytovatele - vechny náklady spojené $ preventivn[mi prahl[dkami zalothich zdrojo (servisni práce) - vechny naklady spajené s v9jezdy na preventivni prohlidky zálo2n[ch zdrojo (kilometrovné a Oas stráven9 na ceste) - vechny nãklady spojené $ v9jezdy na opravy a Udr±bu zála±n[ch zdrojo (kilametrovne a Oas strãven9 na cesté) Nad rémec dodatku 2 objednatel hradi vechny nãhradnl day a ostatni provoznl material pou±it9 pn opravách piedmétn9ch zala±nlch zdrojo Cena stanovená vodst.4.1. bude objednatelem hrazena mesioné zpetné na zaklade samostatné faktury danového dokladu, vystaveného poskytovatelern pravidelne k poslednimu dni placeného mesice Pro splatnost faktury dañového dokladu se stanovuje IhOta 30 dnü ad data jejiho vystaven[. Faktury dañové doklady musi absahovat odvalani na aislo smlouvy a dadatku 2 Objednatele a v pulpade dodani nahradnlch dilo a astatnlho provoznlho materialu pou2iteha ph opravãch piedmétn9ch zalonlch zdrojo musi b9t souoásti faktury danav9ch dokladu rozpis nahradnlch dilü a materialu adsauhlasenoho obéma smluvnlmi stranami. Dale musi obsahovat nale±itasti danoveha dakladu vy2adovane zékonem O. 235/2004 Sb., a dani z phdane hadnaty ye znenl pozdéjélch piedpiso. Objednatelova platebnl povinnost se v2dy pova±uje za splnénou dnem, kdy je pi1sluná Oãstka phpsãna ye prospech UOtu paskytovatele u pené±niha Ustavu identifikavaneho v zahlavi smlouvy, resp. dodatku 2. SouOãstl faktury je papis provedene Oinnosti poskytovatele, kter je, vyjma nepuetr±ité servisni pohotovosti a telelonické asistence, adsouhlasen9 abjednatelem. 5. Podminky poskytovani servisu 5.1. Nahlaenl poruchy 5

15 evideneni ëislo smiouvy ftlp OR, s.p.: 133/I 1/D2 Vechny poruchy jsou hiãeny v±dy telefonicky speciãinl servisni iinkou v rámci nepretrite servisni pohotovosti. Pisemné hiácenl poruchy je moné na Olslo faxu nebo em na 5.2. Nepietr±ita servisni pohotovost V rãmci této siu±by je pfedáno objednateli telefonicke spojeni pro piedavani po±adavku na provedeni servisniho zãsahu hrazené poskytovatelem. Tato siu±ba je poskytována nepietr±ité. Nepietr2itá servisni pohotovost je uroena pro opràvnéno osoby objednatele, pilpadno koncovoho u±ivatele, kterel9 majl/mã prévo piedat poskytovateli po±adavek na provedeni servisniho zásahu. TelefonickO spojeni 5.3. Telefonická asistence Telefonicka asistence zahrnuje v pracovnl dny od 08:00 do 17:00 hodin neomezenou asistenci kvaiifikovan9ch pracovn[ko poskytovatele pu ieenl problomu souvisejicich s provozovánlm zalo±nlch zdrojü. Asistence je uroena pro oprávnèné osoby objednatele, pilpadne koncového u2ivatele, ktere/9 maji/má mo±nost obracet se na technické oddéleni poskytovatele. Telefonické spojeni 5.4. Oprãvnéné osoby objednatele / koncového u2ivatele Po±adavek na provedeni servisnlho zásahu jsou opravnony piedat,opravnoné osoby objednatele, pilpadné koncového u±ivatele. V ràmci nahiãeni poruchy jsou vdy piedévény zékiadni identifikaonl udaje: název a sldlo objednatele nãzev a sidlo koncového u±ivateie jméno oprávnéné osoby, která poruchu hiasi telefonické a faxovo spojeni na oprãvnénou osobu datum a hodinu nahiaeni poruchy typ zalo±nlho zdroje a jeho vrobnl OisIo misto instalace zdroje (misto po±adovaneho servisniho zasahu) zakiadni popis poruchy (zavady) Oprãvnéné osoby objednatele ye veal servisu a nahiaován1 poruch jsou uroeny V pilloze O. 1 dodatku 2, ktera tvoii nedllnou Oãst dodatku V pilpade zjicténi poruchy na zailzenl vola dispeoink poskytovatele na pracovite supervizora technického sálu RLP OR, s.p.: Supervizor TS LNS Brno: Supervizor TS LNS Ostrava: Práva a povinnosti smluvnich stran 6.1. V piipado, 2e poskytovatel nebude mod realizovat odborn9 servis ye sjednan9ch Ihutach die Olénku 2 dodatku 2 z dovodu pieká±ek na strané objednatele, pilpadné koncového u±ivateie, prodiou2l se ihota pinenl o dobu, p0 kterou pieká±ky trvaly, nedojde-h k jiné dohodé. Nemo±nost pinéni pro pfeka±ky na strané objednatele, pulpadno koncovoho u2ivateie, poskytovatel bez zbyteoneho odkladu oznámi objednateh pisemné (faxem) Podle rozsahu a charakteru závady mo±e oprávnén9 zástupce objednatele, pulpadne koncoveho u±ivateie, dohodnout s poskytovatelem jinou ihitu k odstranenl závady ne± stanovi Olének 3. Terminy pinoni. Dohoda a zméné Ihüty pinéni musi b9t zaznamenãna do protokolu a opravé a provozniho deniku zalo±niho zdroje. 6

16 evidenëni ëislo smiouvy RLP tr, s.p.: 133/I l/d Poskytovatel je oprávnen zajictovat Oinnost die Oiãnku 2. dodatku 2 jin9mi subjekty pouze se souhiasem objednatele. Pokud tento subjekt porui zãvazek z dodatku 2, odpovida poskytovatel jako by porun zavazek sam Poskytovatel se zavazuje, e vekeré Oinnosti die Oiánku 2. dodatku 2 bude provádét v souiadu S vekermi normami a daiimi piatn9mi piedpisy, ktere se na tuto Oinnost vztahuji jako celek a jsou pro tuto Oinnost obvyklé. Poskytovatei se zavazuje krome povinnosti stanoven9ch a vypi9vajicich z ostatnich Oiãnkü dodatku 2: - dodr2ovat pravidia a ustanoveni piedpisu BOZP a PC, - respektovat mo±nã zdr±eni pri provãdeni praci, která jsou vyvoiána charakterem ietového provozu Poskytovatel odpovidá objednateli nebo tfet[rn osobám za vekeré kody, které pri Oinnosti die dodatku 2 svou Oinnosti zpüsobi, 6.6. Ka±d9 servisni zãsah a provedena oprava musi b9t neprodiené zaznamenány do protokoiu o provedeni opravy a provozniho deniku zãio±niho zdroje, 6.7. Cbjednatei, pflpadnê koncov9 u2ivatei, se zavazuje umo2nit pracovniküm poskytovateie pi istup do prostorü, kde se zarizeni nachãzi a umo±nit privod elektricke energie do tëchto prostorü Poskytovatel se zavazuje pine respektovat vekere pfedpisy, pokyny a provozni iãdy piatne pro pohyb vozidei a osob V neverejnem prostoru ietitë a v objektech objednateie, piipadné koncového uivateie Objednatel se zavazuje seznãmit poskytovateie S re2imem vjezdu vozidei a vstupu osob do neveiejného prostoru ietitë, jako± i s prisiun9mi piedpisy, pokyny a provoznimi iãdy piatn9mi pro pohyb cizich osob v objektech objednateie, piipadnè koncoveho u±ivatele Poskytovatei je povinen pm v9konu servisni Oinnosti dodr±ovat na pracovitich objednateie pofadek, odstranovat na své nakiady odpady vzniklé servisnl Oinnosti a zajistit pracovité proti vniknutl nepovoian9ch osob. 7. Sankce a nahrada kody 7.1 V pilpade prodieni a Qhradou iádne vystavené faktury-danového dokiadu, je poskytovatei oprãvnén UOtovat objednateh Urok z prodieni ye v9i 005% z neuhrazené Oãstky za ka±d zapooat9 den prodienl. 7.2 V plipade opo2doného nàstupu poskytovateie k servisnimu zãsahu je objednatei oprãvnën üotovat poskytovateli smiuvnl pokutu ye vi ,- KO, a to za ka±dou zapooatou hodinu zpodeni. 7.3 Smiuvni pokutu sjednanou v dodatku 2 hradi povinnà strana nezavisie na torn, zda a vjaké v9i vznikne druhé smiuvni strané v této souvisiosti koda, kterou ize vymáhat samostatné a v pine v9i. 7.4 Poskytovatei je povinen pm v9konu sve Oinnosti upozornit objednatele na ziejmou nevhodnost jeho pokynu, které by mohly mit za nésiedek vznik kody. V pripade, ±e objednatei I pies upozornéni poskytovateie na spinéni pokynü trva, neodpovidã poskytovatei za kodu takto vznikiou. 8. Doba trváni a Uëinnost dodatku Dodatek Zje uzavten na dobu uroitou od 6, do Dodatek 2 nab9vá piatnosti dnem jeho podpisu obéma smiuvnimi stranami a UOinnosti dne Dodatek 2 ize vypovédét bez udéni dovodü. V takovém pripade Oini v9povédni ihüta 3 mésice a pooinã bé±et prvnim dnem mésice nasiedujiciho p0 doruoeni pisemné v9povedi druhe smiuvnl strané. 7

17 evidenni ëislo smlouvy ftlp OR, s.p.: 133/1 I/D2 9. Odstoupeni 9.1. Dd dodatku 2 mü±e objednatel odstoupit v plipade, kdy poskytovatel V dosledku svého zavinéni ãdné a voas nepinl smluvni podminky, kdy Oinnosti 61 neoinnosti poskytovatele vznika objednateli koda, nebo v pilpado, ±e poskytovatel vstoupl do Iikvidace, pflpadno bude na jeho majetek prohiaen konkurz nebo v pripade, ±e poskytovatel nebude splnovat podminky dane Ujadem pro civilni letectvl OR pro Oinnost, kterã je pedmetem smiouvy. V pfipadé poskytovatelova prodleni se spinénim smluvnlho zavazku mo±e objednatel od smiouvy odstoupit nejd?ive v den násiedujlcl pa marném uplynuti pisemno poskytnuté nahradni lhüty Poskytovatel mci±e odstoupit ad smiouvy v pilpade, kdy objednatel v dosledku sveho zavinéril (ãdne a vtas nepinl smluvnl podminky, kdy jeho ëinnosti 61 neoinnosti vznikà poskytovateli koda, v piipadé, ±e objednatel vstoupi do iikvidace, pilpadne bude na jeho majetek prohiáen konkurz a dale v piipade, 2e objednatel je v prodleni 5 spinénim sv9ch platebnich povinnosti a vice ne± 30 kalendain[ch dnü. V pilpade objednatelova prodleni se spinenim smluvniho zavazku ye véci platebnich povinnosti, mu±e poskytovatel od smiouvy odstoupit nejdiive v den nasledujlc[ pa marném uplynuti plsemrie poskytnuté náhradni Ihüty Piipady obsa2ené v piedchozlch odstavclch tohoto Olanku se pova2ujl za podstatne porueni smluvnlch podminek. UOinky odstoupenl nastavaji dnem doruoenl pisemneho vyhotoveni tohoto jednostranného pisemneho prãvnlho Ukonu druhé smluvnl strané Poskytovatel je povinen uoinit opatenl potrebna k tomu, aby se zabrariilo vzniku kody hrozlci objednateli riedokonoenim Oinnostl sjednan9ch v dodatku Vyinoc Smluvnl strany se osvobozujl od odpovednosti za OãsteOné 61 uplne nesplneni smluvnlch zavazkü, jestli2e se tak stab v dusledku vyl maci. Za vyi macse pokiadaji nasledujici okolnosti, ktere vznikly pa uzaweni smlouvy v düsledku stranami nepredvldateln9ch a neodvratitelnich udabostl mimo?adne povahy a ktere maji bezprostfednb vliv na plneni pfedmetu smiouvy. Za vyl mac nejsou pova2ovany zejména nepredvbdatelne zmény ekonomickeho, finanoniho Oi ménového rázu a bo±na obchodnl rizika LhQta pro pineni povinnosti podle dodatku 2 se prodlu2ujl a dobu, pa kterou prokazatelne trvá okolnost vyluoujici odpovédnost Jestbi±e dosledky vypivajicl ze zãsahu vyi maci prokazatelné trvajl déle ne tñ mésice, mo2e kterakoliv ze smluvnlch stran ad smiouvy odstoupit s tim, 2e se nãroky smluvnlch stran vyrovnajl tak, aby 2ádné ze smluvnlch stran nevzniklo bezdovodné obohaceni. 11. Zàvéreënã ustanoveni 11.1 Dodatek 2 Ize ménit nebo doplnovat pouze v9sbovn9m oboustranné potvrzen9m smluvnlrn ujednénim, a to ye forine dodatku podepsaného oprãvnen9mi zàstupci obou smluvnlch stran Obe smluvnb strany prohiauji, ±e jednotlive Olanky dodatku 2 jsou dostateoné z hiediska nãle±itosti pro vznik smluvnlho vztahu. a 2e bylo vyu±ito smluvnl volnosti stran a dodatek 2 se uzaviré uroité, vã±né a srozumitelné. Smluvni strany se dohodly, ±e jejich zavazkov9 vztah 5 idl ustanovenimi obchodniho zákonlku Poskytovatel prohiauje a odpovidà za to! ie ma oprávnénl k podnikãnb v rozsahu pineni dodatku 2, a ±e p11 plnéni bude postupovat s odbornou peal. Zhotovitel odpovida za kodu zposobenou poruenim jeho povinnosti nebo zposobenou jeho Oinnosti pokud neni stanoveno V této smlouvé jinak Dodatek 2 je vyhotoven v OeskEm jazyce ye Otylech stejnopisech, z nich± ka±dá smluvnl strana obdr2l dva vtisky. 8

18 evideneni ëislo smiouvy RLP tr, sp.: 133/1 I/D Dodatek 2 ma 9 stran a 3 ni±e uvedene p[iohy, ktera jsou jeho nedllnou souoásti. Pilloha O. 1 - Specifikace zarizeni a po±adavkü na provadeni servisu Pilloha a. 2- Rozpis rooril ceny bez DPH na Oinnosti podlejednotliv9ch typü zaflzenl Pilloha a. 3 - Seznam opràvnèn ch osob objednatele VPraze dne VJenOidne Za poskytovatele: Za objednatele: Ing. MiIo MacOch piedseda p?edstavenstva Ing. Jan KIss generãln[ reditel Ing. Jiri Petko piedseda piedstavenstva 9

19 APC Silcon 160 kva 2x ano ano ne ne ne Caterpillar F ne no ne ne no cc, Sti 0.c P?iloha ë. I k dodatku ë. 2 smlouvy ë Specifikace zaizeni a po2adavki na provãdèni servisu. P&adovan9 servis stávajiciho vybaveni Po2adované monitorovâni Skutetnost UPS, DG do servisniho dispeinku vãetnè instalace 0 a.x % U sc W %.5 a a n,.th 9-15 o to 1cfl 5. -d Mistoinstalace TypUPS,DG j E o 5 TX m 02N O ND 1. Letité Praha - Technick9 blok - 2. Letite Praha - Technick9 blok - 3. Lelilè Praha - Technick9 blok - 4. Letilé Praha - Techriick9 blok - S. Letitè Praha - Technick9 blok - sit sit sit sit sit B APC Galaxy 80 kva 2 x 80 2 ano ano ne ano ano C APC Galaxy 80 kva 2 x 80 2 ano am, ne and ano D APC Galaxy 8OkVA, sigl 80 6 ano ano no ano and E Emerson NetSure7Ol 2x(7x3,2) 2 and ano no and ano F Emerson NetSure7Ol 2x(7x3,2) 2 ano aric, no ano ano 6. Letité Praha - objekt THOMSON APC Silcon DP38DE 2 x 80 6 ano ano no ne ano 7. Jeneë - objekt IATCC - 8. Jeneã - 9. Jeneã Jenet Jeneë - objekt objekt objekt objekt IATCC - IATCC - IATCC - IATCC - sit sit sit sit sit B APC Silcon DP3320E 2 x ano ano and ano ano C APC Silcon DP3320E 2 x and ano ano ano and D3 APC Silcon DP 3120E 2 x ano ano ano no no 012 APC Silcon DP3BOE 2 x ano ano and ne no E (48V) DC Actura Flex 2x40 2 ano ano ano no and.? 21. Letitê Ostrava Jene. - objekt IATCC - sit F (48VJ DC Actura Flex 2x40 2 ano ano ano no ano 13. Jene - objekt IATCC - ATM systémy Symmetra LX 2 x 16 2 no ano no no no 14. Jeneö - Vysilaci Ustfedl MV Invertomatic SilePro P 30 2 x 30 6 no ano no no no 15. Administrativni budova, Smetanovo nabfe2i APC Silcon DP31OE 2 x and no no ne ne 16. RLB Pisek MV Invertomatic SitePro P 150 2x ne and no no ano 17. Letito Vaclava Havia - Letecká kola APC Silcon DP34OE 40 2 ano and ne ne ne 18. Letitê Brno - Tuiany APC Silcon 80 kva 2 x ano ano ne ano ano 19. Letité Brno -Tuiany APC Silcon 80 kva 2x80 24 ano ano ne ano ano 20. Letité Ostrava - Monov Monov

20 Servisni èinnosti Monitorováni Pocet Celkemza Poe. 6. Typ UPS, OG die öi , , a die a kusu I mesic smiouvy za 1 mesic smiouvy za I mesic Ceikem za I rok Pilloha ë. 2 k dodatku a. 2 smlouvy ã Rozpis roëni ceny bez DPH na Oinnosti podle jednotliv9ch typo zarizeni 1. APCGaIaxy8OkVA ( ( ( (6 2. APC Galaxy 80 kva Ko ( K KO 3. APC Galaxy 8OkVA, sigi KO 36251( ( K6 4. Emerson NetSure7Ol K ( ( KO 5. Emerson NetSure7Ol K ( ( K6 6. APC Siicon DP38OE K ( ( Ko 7. APC Silcon DP3320E KO ( ( K6 8. APC Siicon DP3320E K ( ( Ko 9. APC Silcon DP 3120E Ko 01( Ka (6 10. APC Silcon DP38OE (6 01( K (6 ii. DCActura Flex ( ( ( (6 12. DCActura Flex Ko 36251( ( (6 13. SymmetraLX (6 01( ( (6 14. MV Invertomatic SitePro P K6 01( Ke K6 15. APC Silcon DP310E K6 0 K K K6 16. MV Invertomatic SitePro P K KO ( KO 17. APC Silcon DPS4OE K6 0 K ( K6 18. APC Silcon 80 kva APC Silcon 80 kva APC Siicon 160 kva Caterpillar F 1 Celkova roôni cena na budouci obdobi

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne

Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne y CT T iu ^ l IA We k ve"rejnjym zakazkam WZVA K PODANI NABIDKY A PROKAZANI KVALIFIKACE k verejne zakazce Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne zjednodusene

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Strana 1 ze 8 Název veřejné zakázky: Zadavatel Název / obchodní firma : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IČ : 00064165 Adresa sídla / místa podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE )

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE ) Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE ) USTANOVENÍ SPOLEČNÁ 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KROMERIZSKA NEMOCNICE

KROMERIZSKA NEMOCNICE KROMERIZSKA NEMOCNICE akciová společnost Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČCZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Zadávací dokumentace VZ-02/2012/RM Nákup gastrotechnologie

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Vyzva k podani nabidky

Vyzva k podani nabidky Vyzva k podani nabidky k verejne zakazce maleho rozsahu na sluzby s nazvem Zajisteni prohlidektel zemrelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zanzeni zadavanou podle 18 odst. 5 a 12 odst.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NÁZEV ZAKÁZKY VÝBĚR DODAVATELE SLUŽEB PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU 2014-2015 Číslo zakázky 2/2014 Rozhodnutí o zakázce Rada

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Tisk testových sešitů, záznamových archů a doprovodných materiálů

Tisk testových sešitů, záznamových archů a doprovodných materiálů Zadavatel: Ústav pro informace ve vzdělávání divize Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) se sídlem Senovážné náměstí 26, 110 00 Praha 1, IČ-613 84 020 zastoupený: RNDr. Pavlou Zieleniecovou,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Technické sítě Brno, akciová společnost Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je uzavření úvěrové smlouvy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3 Zadávací podmínky Označení Zadavatel Název žadatele: Právní forma: výběrové řízení na dodavatele filtrů IČ: 46979697 DIČ: Sídlo: Kontaktní osoba Jméno: Adam Příjmení: Email: Společnost s ručením omezeným.

Více

VÝZVA K PODÁNí NABíDKY A PROKÁZÁNí

VÝZVA K PODÁNí NABíDKY A PROKÁZÁNí / VÝZVA K PODÁNí NABíDKY A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE která je zadána v souladu s 18 odst. 3 zákona č, 13712006Sb., o verejných zakázkách, v platném zněnl (dále jen.zákorř) - veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 15. 11. 2012 c.j.: FZU/THS -774/2012 výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytování podpory

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Základní škola U Lesa Nový bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č.J.: ZŠ LES 156 /2014 Spisový znak 1.2.1 Skartační znak V 05 Vypracoval:

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany 1.1. Zhotovitel Název: Se sídlem: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více