I!JIjij!iNWIIIIIIIIIII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I!JIjij!iNWIIIIIIIIIII"

Transkript

1 AIzenI letového provozu Ceské republiky I!JIjij!iNWIIIIIIIIIII Vzva k jednáni v jednacim tizeni bez uvefeinéni v souladu s ustanovenim 34 odst. I zákona a. 137/2006 Sb.. o veeintch zakázkách, ye znéni pozdéiich ptedpisü (dale jen,,zvz9 Název veejné zakazky: Identifikace zadavatele: Servisni podpora a üdrba zdrojo elektricke energie s neperuãenou dodavkou, 1. opce Iizeni letového provozu Oeské republiky, stãtni podnik se sidlem: Navigaãni 787, Jeneã io zadavatele: DlO zadavatele: CZ Kontaktni osoba: Marcela Somkova Telefon: Profil zadavatele:http://sluzby.e zakazky.cz/profilzadavatele/detailzadavatele.aspx?l DZ=73eobefb- 9f53-448c-b748-1 f034c285e4c Obsah: 1. Informace o druhu vefejné zakázky 2. Nàzev veejné zakázky 3. Informace o pedmétu veejné zakazky 4. Zadavaci dokumentace 5. Misto a termin prvniho jednàni 6. Jazykjednani 7. Termin posledniho moi.neho jednàni 8. LhOta pro podáni nabidek a termin otevirãni obálek s nabidkami 9. Misto pro podáni nabidek 10. Poadavky na zpcisob zpracováni nabidky 11. ZadávacilhOta 12. Po±adavky na spinéni kvalifikace Stránka I z 3

2 14:00) Oislo uverejneni podle 23 odst. 7 pism. b) ZVZ.. Piedmetná zakázka je zakázkou na sluiby podle ustanoveni 10 ZVZ. 1. Informace o druhu veiejné zakazky 2. Nâzev vetejné zakazky fizeni bez uveiejnèni. v otevieném rizeni. Zadavatel si v puvodnim otev?eném fizeni vyhradil z düvodu Jedná so o rozãifeni slu±eb poskytovan9ch dodavatelem, kter9 byl v roce 2011 vybrán elektricke energie s nepieruenou dodávkou v Iokalitach LKMT a LKTB. postupem platn9m pro zadáváni podlimitni veejne zakazky fomiou jednaciho flzeni bez Jde o ve?ejriou zakázku maleho rozsahu zadavanou ye smyslu 26 odst. 5 ZVZ Pfedmetem pineni veejné zakazky je poskytovani servisni podpory a Uditby zdroju poskytnuti dalãich sluieb v celkovém objemu KO bez DPH. Zadavaci?izeni bylo zahàjeno driem odesláni této pisemné v9zvy Ic jednáni v jednacim planovaného rozãieni poskytovan9ch slu2eb v souladu s 99 ZVZ opëni právo na Zadavaci dokumentace Jo pfilohou a. 1 k Vzvé k jednáni v jednacim iizeni bez 4. Zadávaci dokumentace 5. Misto a termin prvniho jednâni Servisni podpora a Udriba zdroju elektricke energies nep?eruenou dodávkou, 1. opce. uverejneni. 3. Informace o pfedmëtu vetejnè zakazky Zadavatel vymezuje p?edmét veejné zakázky podle referenoni klasifikace platné pro verejne zakazky na základè Najizeni Komise (ES) a. 213/2008 takto: Jednani probehne v áeském jazyce. 6. Jazykjednani PrvnI jednani probéhne v objektu IATCC Praha, Navigaãni 787, Jeneé dne od 12:30 hod. v m.a jednáni. Termin oteviráni obalek bude stanoven V rámci jednani. Zadavatelstanovujeterrnin posledniho mo±ného jednani na den Termin posledniho mo±neho jednani LhUta pro podáni nabidek v souladu s 34 odst. 2 pism. g) ZVZ bude dohodnuta v rámci 8. Lhüta pro podani nabidek a termin otevirãni obálky s nabidkou v t:ii ednich hodinách 8:00 Uchazeã Jo povinen dowëit nabidku bud osobnè do podatelny zadavatele v objektu 9. Misto pro podáni nabidek provozu OR, s.p., Navigaôni 787, JeneO k rukám Marcely omkové. IATCC Praha, NavigaOni 787, Jeneã popis: Opravy a Qdriba elektrick9ch stroju, pfistrojâ a souvisejiciho pfisiuenstvi kad CPV: Kiasifikace pedmêtu ve?ejné zakazky: nebo potou na nasledujici adresu: Rizeni letového Stranka 2 z 3 mistnosti (v pracovnich dnech

3 J 10. Po2adavky na zposob zpracováni nabidky Nabidka bude obsahovat vekere náie±itosti poadovanê jak v této Vzvé k jednani vjednacim izeni bez uverejnèn!, tak v ZadavacI dokumentaci, ktera tvofl phiohu a. 1 k této VS zvè k jednani v jednacim fizeni bez uverejneni. 11. Zadavaci ihüta Zadavatel stanovuje ye smysiu 43 ZVZ zadávaci IhQtu do Po tuto ihütu je uchazeâ svou nabidkou vázán. ZadávacI Ihüta zaãiná be±et okam±ikem uplynuti IhCity pro podán! nabidek. UchazeOi, kter9 byl vybrãn, konol zadávaci ihota dnem uzavreni smiouvy. 12. Poadavky na splnèni kvaiifikace Zadavatel poaduje prokázáni této kvalifikace: 12.1 Profesni kvaiifikaëni pedpokiady die 54 ZVZ Profesni kvaiifikaoni pedpokiady spin! dodavatel, kter9 predlo±i: a) v9pis z obchodniho rejsffiku, pokud je v ném zapsán, ëi v9pis zjiné obdobné evidence, pokud je v ni zapsán a b) dokiad o oprávnèni k podnikáni podle zviãtnich pravnich predpisu v rozsahu odpovidajicim pedmètu vefejné zakazky, zejména dokiad prokazujici pflsiuné ±ivnostenské oprávnëni ái licenci Prokazáni profesnich kvalifikaãnich pfedpokiadü: Dodavatei proká2e spinéni profesnich kvahfikaãnich p?edpokiadü pedioenim prosté kopie, a to: - pism. a) predloenim kopie v pisu z obchodniho rejstfiku âi jiné obdobné evidence. V9pis z obchodniho rejstriku nesmi b9t k poslednimu dni, ke kterému ma b9t prokazano spinéni kvahfikace, starâi 90 kaiendánich dnü, - pism. b) predioenim kopie dokiadu o oprãvnëni k podnikáni podie zviátnich pravnich pfedpisü v rozsahu odpovidajicimu pfedmétu vefejné zakázky, zejména dokiad prokazujici prisiuna ivnostenské oprávnéni éi hcenci. PPiiohy Priioha a. 1 k V zvé k jednáni v jednacim Fizeni bez uveejnéni Zadavaci dokumentace váetné priiohy a. 1 V Jenöi dne /L. AizenI JetovthJ o deské repulhky ZE!flIE7OVEH HRCvVZLKjR SR DIVZE P!./fl/jARDZVC.c LI4S çi NPNR3ACNL +NE M. etr Fajti i6ditei Divize piánováni a rozvoje ietov9ch navigaânich siu2eb Stranka 3 z 3

4 PtIloha ë. I k V9zvé k jednáni v jednacim NzenI bez uveejnéni k vefejné zakázce,servisni podpora a Udrba zdrojü elektrické energie s neperuenou dodãvkou, I. opce ZadávacI dokumentace

5 kizeni letoveho provozu III III IIII[I [i IIIII III Ui Ceske republiky RVZ/8473/2013 ZADAVACI DOKUMENTACE ye smyslu 44 zãkona O. 137/2006 Sb., 0 v&ejn9ch zakázkãch, ye znènl pozdé$ich pedpiso (dale jen ZVZ ) Jednaci flzeni bez uverejnenl Název veeinê zakázky: Servisni podpora a Udr±ba zdroju elektricke energie S nepreruenou dodãvkou, 1. opce Zadavatel veejné zakázky: Aizen! letoveho provozu Oeské republiky, stétni podnik NavigaOni JeneO io: DIO: CZ V JenOi dne JL Rftcri Ietoyâho r ieditel Divize plãnovánl a rozvojb1et& 9ch navigaonich slu±eb Stránka I z 4

6 Servisni podpora a Udrba zdrojo eiektrické energies nepferuenou dodavkou, 1. opce 1. Informace 0 zadavateli 1.1 Zakladni Udaje Název ilzen1 letoveho provozu deské republiky, stãtnl podnik 51db : NavigaOnl 787, JeneO : Did :CZ Zapsan V obchodnlm rejstriku vedeném MeS v Praze v odd. A, vlo±ce Profil zadavatele: 9f53-448c-b748-l f034c285e4c 1.2 Statutarni organ zadavatele Statutámlm orgánem zadavatele je generalni editei Ing. Jan KIas. Osoba oprávnênà k aineni právnich Ukonü v rämci zadavaciho lizeni je Mgr. Petr Fajtl, planovànl a rozvoje LNS. Osoba oprávnêná k podpisu smiouvy je ing. Jan Kias, generäini leditel. jeditel Divize 1.3 Kontaktni osoby Kontaktnl osobou ye vécech souvisejicich S touto veiejnou zakãzkou: technick9ch - Ing. Zdenék MelO, organizaonich - Marcela omkovã, somkova(äans.cz 2. Pedmët pinéni ve?ejné zakázky 2.1 Popis pedmëtu pineni ve?ejné zakãzky Piedmêtem pineni vefejné zakazky je poskytovanl servisni podpory a UdrThy zdrojü eiektrické energie a nepieruenou dodávkou v lokalitach LKMT a LKTB. BIi2I specifikace viz pliloha O. 1 k Zadavaci dokumentaci Smiouva a poskytovan[ servisu nahradnlch zdrojo elektricke energies nep?etr±itou dodavkou O. 133/11, dad. a. 2. Kiasifikace pedmëtu veejné zakázky KOd CPV: Nazev: Opravy a Udr2ba elektrick9ch stroju, piistroju a souvisejiciho prisluenstvi 2.2 Zadàvaci dokumentace infomiace a üdaje uvedene v této Zadavaci dokumentaci a jeji piiboze a. 1 vymezujl závazné poadavky zadavatele na zpracovãnl nabldky a pineni veiejne zakazky. 3. Doba a misto pineni vepejné zakazky 3.1 Doba pinéni veejné zakázky Servisni podpora bude poskytovãna od do Misto pinéni veiejné zakazky Mistem plneni jsou letite Ostrava Monov a Brno Tuiany. 4. Kvalifikace uchazeëci UchazeO je povinen v souladu a 50 ZVZ, v nabldce prokázat spinenl kvalifikace po±adované ye V9zvè k jednãni v jednacim?izen[ bez uveejneni. 5. Zpüsob zpracováni nabidkové ceny 5.1 Zakladni po±adavky zadavatele Nabldkovã cena bude v nabldce stanovena jako nejv9e pilpustnà (maximalni) Oastka za plnéni Strdnka 2 z 4

7 Servisni podpora a üdr±ba zdrojü eiektricke energies nepieruenou dodãvkou, 1. opce veiejné zakázky poio±ek O. 18 8±21 uveden9ch v piiioze O. 2 dodatku a. 2 smi /11 V KO bez DPH i s DPH, voetnè vech popiatkü a veker9ch dallch nákiado s pinenim veiejné zakãzky souvisejicich a vyolslena transparentnlm zposobem v poiotkovem rozpootu die pillohy 6. 2 dodatku 6. 2 smiouvy /11. Zadavatei nepfipouti ±ãdné podminky, za nichi by mohio dojit k pekroëeni nabidkové ceny. 6. Piatebni podminky 6.1 Zadavatei nepiipoisti platbu p?edem. Platby budou uskuteonony na zakiado faktur danov9ch dokiadi. Platebnl podminky jsou specifikovany ye Smlouve 0 poskytovánl servisu náhradnlch zdrojo eiektricke energie s nepietr±itou dodavkou /11, dod. 6. 2, kterã tvoii pi liohu 6. 1 této Zadavaci dokumentace. 7. Obchodni podminky 7.1 Obchodni podminky jsou specifikovãny ye SmlouvE a poskytovani servisu nahradnfch zdroj& eiektricke energie s nepietr±itou dodavkou /11, dod. 6. 2, která tvofl piliohu 6. 1 této Zadávaci dokumentace. 7.2 Omezenl v9e nahrady kody v jakémkohv sméru se nepñpouti. 8. Technické podminky Technicke podminky ye smysiu 45 ZVZ s ohiedem na piedmet pinéni veiejné zakázky zadavatei nestanovuje, piedmet veiejné zakázky je definován v Zadévaci dokumentaci a jeji pilloze Nabidka 9.1 Nabidky se podavaji pisemné, v uzaviené obaice opatiené na uzavienich razitkern 6i podpisem uchazeoe oznaoené nãzvem veiejné zakazky a s uvedenim v9zvy,,neotevl rat. Na obalce musi bit uvedena adresa, na nit je mo±no zasiat oznàmeni podie 71 odst, 6 a 7. UchazeO piedloti nabldku v jednom v9tisku, ktersi bude oznaoen na kryclm listé nàzvem Original. Vechny Usty nabidky budou navzájem pevné spojeny 61 seity tak, aby byly dostateoné zabezpeoeny pied jejich vyjmutlm z nabidky. Zadavatei nedisponuje eiektronick9m néstrojem pro ptijem nab[dky v eiektronické podobé. 9.2 V nabidee museji b9t na kryclm hstu uvedeny identifikaon[ üdaje o uchazeoi v rozsahu uvedenem v 17 zãkona. Nab[dka musi b9t zpracována v Oeském jazyce (voetne pilioh) a podepsäna na kryclm hstu oprãvnenou osobou uchazeoe. SouOãstl nabidky musi rovné± podie 68 odst. 3 plsm. a) at c) b9t: a) seznam statutárn[ch orgánü nebo Olenü statutãrnich orgánü, kteii v posiednich 3 ietech od konce ihoty pro podánl nabidek byh v pracovnoprãvn[m, funkonim 6i obdabnem porneru u zadavateie, b) ma-h dodavatel formu akciovo spoieonosti, seznam vlastnikü akcil, jejich± souhrnná jmenovitá hodnota piesahuje 10% zékiadniho kapitãlu, vyhotoven9 ye ihüté pro podãnl nabidek, Stránka 3 z 4

8 Servisni podpora a Udr±ba zdroji elektricke energies neperuenou dodavkou, 1. opce c) prohiâenl uchazeoe 0 tom, ±e neuzavrel a neuzavie zakázanou dohodu podle zviãtniho pravnlho pedpisu v souvislosti se zadávanou v&ejnou zakazkou, tj. podle zákona /2001 Sb., 0 ochrane hospodarske souté±e, ye znèni pozde$ich p?edpisu. 9.3 UchazeOje vázán svou nab[dkou p0 celou dobu zadàvacl Ihtity, tj. do UchazeO je povinen doruoit nabldku bud osobné do podatelny zadavatele v objektu IATCC Praha, NavigaOni 787,.JeneO, 6.m (v pracovn[ch dnech v ufednich hodinach 8:00 14:00) nebo zaslat potou na nasledujici adresu: lzen[ letovoho provozu OR, s.p. NavigaOnl 787, Jenee, k rukãm Marcely Somkove. 9.5 Nabldka musi b9t p0 obsahové strénce predioena v nasledujici struktue: o o o o o o kryci list nabldky podepsan9 osobou opràvnonou voetne identifikaonlch a kontaktn[ch UdajO o uchazeoi (obchodnl firma/jmeno uchazeoe, sidlo uchazeoe, prãvni formu, üplnou adresu uchazeoe pro potovnl styk, jméno pracovnlka povéjeneho vécn9m jednénim ohiedne této verejne zakazky, 0, DiO, telefon, fax, , nabldkovã cena bez DPH as DPH) dokiady prokazujici spineni kvaiifikace celkova nabldková cena die bodu zadévacl dokumentace seznamy Oi Oestná prohlaeni podle 68 odst. 3 plsm. a) a2 c) zakona vyplnon9 nàvrh Smlouvy o poskytovani servisu nãhradnlch zdrojo eiektrické energie s nepretr±itou dodavkou /11, dade. 2 voetné pilioh 6. 1 a2 3 podepsan9 osobou opravnenoujednatjmenem Ci za uchazece pflpadne dail relevantnl dokumenty die uvá±enl uchazece 10. Jinepo±adavky V souiadu s 34 odst. 4 ZVZ je zadavatel oprávnen dohodnout i jine podminky veiejné zakázky, ne± ktere byiy uvedeny ye V9zvO k jednãnl v jednacim lizeni bez uverejnenl Ci v Zadévaci dokumentaci. Zadavatei nepñpoutl varianty nabldky. Vzhiedem k tomu, ±e je veiejnà zakazka zadavana jedinemu zájemci, nestanovuje zadavatel hodnotici kritéria. PFiiohy PilIoha 6. 1 k Zadavaci dokumentaci Smlouva 0 poskytovénl servisu náhradnlch zdrojü eiektrické energies nepietr2itou dadávkou /11, dod voetné pfiioh 6. 1 a± 3 Stránka 4 z 4

9 PtIloha ë. I,,ServisnI podpora a Udába zdrojü elektrické energie Smlouva o poskytováni servsu náhradnich zdrojo ev. ë , dod. ë. 2 vetnè ptuloh ë. I a± 3 elektrické energie s neptetr±itou dodàvkou k ZadávacI dokumentaci k veiejné zakàzce s nepteruenou dodávkou, 1. opce

10 evidenni isio smiouvy klp ãr, s.p.:133/1 I/D2 iiifli iuiiiiuv RVZ/8542/2013 Dodatek ë. 2 ke smiouvé ë uzavené dne (die jen,,dodatek 2 ) Smluvni strany iizeni letoveho provozu Ceske republiky, stétni podnik se sidiem: NavigaOnl 787, JeneO k uzaveni teto smiouvy opravnèn9: Ing. Jan KIas, generalni reditel io: DiO: C Zapsan9 v obchodnirn rejstflku u MeS v Praze v odd. A, vlo2ce Bankovn[ spojeni: OSOB Praha 5, Oil 88153/0300 SWIFT kod: CEKOCZPP (dale jen,objednatel ) a Altron, a.s. Se s[dlern: Novodvorská 994/1 38, Praha 4 K uzavrenl této smlouvy oprávnen9: Ing. MiIo Macüch, predseda predstavenstva Ing. Jul Petko, Olen piedstavenstva lo: DlO: CZ Zapsana v obchodnlm rejsthku u MéS v Praze, oddil B, vlo±ka Bankovnl spojenl: CITI BANK, Oil SFIFT kod: CITICZPX (dale jen,,poskytovatel ) Objednatel a poskytovatel dale jako,,smluvnl strany. 1. Preambule 1.1 S ohiedem na skuteonost, ±e s CiOinnostl ke dni konol smluvn[ vztah zalo±en9 smlouvou /10, resp mezi shora uveden9mi smiuvnlmi stranami a 2e srnlouva /11 ye svém odst v souladu a ust. 99 zakona /2006 Sb., a veiejn9ch zakázkãch ye znenl pozdë$ich piedpisu uvádl, 2e objednatel si vyhrazuje pineni oponiho prãva, uzavlraji smluvnl strany tento dodatek 2. PIneni, které je p?edmetem dodatku 2, rozuiuje pfedmét smlouvy /11 o za?lzenl umlstoná na LKMT a LKTB. 1.2 S ohledem na skuteonost, 2e vymezenlm piedmetu tohoto dodatku nekteré smluvnl podminky vykazujl z düvodu sve jedineonosti jine uspoiãdan[ ne± smluvnl podminky v tele smlouvy /11, jsou prãva a zavazky smluvnlch stran t9kajlcl se plnoni na LKMT a LKTB vyjadreny v9hradnè a komplexne v dodatku PFedmèt dodatku 2.1 Poskytovatel se zavazuje provédet pro objednatele servisnl Oinnost na nahradn[ch zdrojlch elektricke energie (dale jen UPS a DG ) specitikovanou ni±e v tomto odstavci, a to voetno monitorovánl stavu na zaiizen[ch, ktera jsou umisténa na mezinárodnlch regionálnloh letit1ch Ostrava Monov a 6mb Tulany. Podrobna specifikace Oinnostl je uvedena dale v odst. 2.2 dodatku 2. Identifikace zalo2nlch zdrojo Typ: VrobnF OIslo: Umisteni: UPS APC SILCON 160 kva G , voetné 64 ks baterul FIAMM 12SP70 a pifsiuenstvl Ietite Ostrava-Monov

11 evidenent IsIo smiouvy ftlp R, s.p.: 133/I 11W Typ: V9robnF aislo: Umisténi: UPS APC S1LCON 160 kva GE , voetné 64 ks bateril F1AMM 125P70 a piisiuenstv[ Ietité Ostrava-Monov Typ: V9robni aislo: Umisteni: Dieseigenerátor Caterpillar F STB v kontejnerovem provedeni CAT00000AC2GO0G33 letite Ostrava-Monov Typ: V9robnI OisIo: Umisteni: UPS APC S1LCON 80 kva QE , voetno 64 ks bateril F1AMM 12V/1 10 Ah a pnsiuenstv1 ietiété Brno-Turany Typ: V9robnl OIslo: Umisténi: UPS APC SILCON 80 kva QE , voetné 64 ks bateril FIAMM 12V/1 10 Ah a prisluenstv1 ietite Brno-Turany Typ: V9robni OlsIo: UmistOni: UPS APC SILCON 80 kva QE , voetné 64 ks bateril F1AMM 12V/110 Ah a pi lsiuenstvi letite Brno-Tuiany Typ: V9robn[ Oisio: Umisteni: UPS APC S1LCON 80 kva Q , voetne 64 ks bateril F1AMM 12V1110 Al, a pnsiuenstvl letité Brno-Tuiany 2.2 Popis Oinnostl poskytovatele Kompietnl servisnl Oinnost - nepfetr2itá servisni pohotovost pro nastup technika 24 hodin denne - nepretthta servisni pohotovost pro nástup technika 7 dnl v t2dnu - nepietr±it9 provoz servisni hnky (Hot Line), hrazen9 poskytovatelem - nàstup servisnlho technika do 24 hodin od nahlãenl poruchy - vzdãlen9 servisni dohied nepetrit9 monitoring zaflzenl z pracovité poskytovateie - teiefonicka asistence - zpétno zavolãnl do 2 hodin od vy±ádãnl siu±by v rãmci telefonicke asistence - prokolen[ obsiuhy zãioniho zdroje 1 x rooné (v rámci profylaxe nebo die po±adavko zãkaznlka) - pravideina preventivnl Udr2ba zaio±nlho zdroje s vypracovanim plsemneho protokoiu - profyiaktickã prohiidka zalo±niho zdroje 1 xv periodé 12-ti més[cü - kapacitni zkouka bateril záion[ho zdroje 1 xv periode 12-ti mésico - veden[ provoznlho deniku zálo2niho zdroje Rozsah servisni Oinnosti provádené poskytovateiem: a) Servisni pohotovost - Nepietr±itã servisni pohotovost 24 hodin denné pro nastup poskytovateie k opravé UPS na vy±ãdanl oprãvneneho pracovnlka objednatele voetné svatko, sobot a nedeil 7

12 evideneni isio smiouvy klp R, s.p.: 133/I I/D2 - Nastup k servisnimu zásahu bude uskuteonén v Oase do 24 hodin od nahiãenl poruchy - Poruchy jsou hiaeny speciálnl servisni Iinkou poskytovatele V rámci nepietr±ite servisni pohotovosti na O[slo telefonu b) Telefonicka asistence - Telefonicka asistence zahrnuje v pracovnl dny od 08:00 do 17:00 hodin neomezenou asistenci kvalifikovan9ch pracovnikci poskytovatele ph ieenl problémü souvisejicich s provozovãn[m zalo±nich zdroji. Asistence je uroena pro opravnené osoby objednatele, ktere maji mo±nost obracet se na technické oddéleni poskytovatele. - V rámci t&efonické asisterice jsou problémy ieeny ihned (on-line), ppipadne je stanovena zãvaznã doba pro zpetne zavolani od vy2ádani slu2by V rãmci telefonicke asistence. telefonicke spojeni ove spojeni: faxove spojeni: c) Opravy zarizeni - opravy se t9kaji vlastni technologie UPS, napájecich rozvadeoü (service by-pass) a ostatnich souoãsti monitorovacich systérno UPS a DC a akumulatoni uveden9ch v odstavci 2.1. Opravy budou provadony v nasledujicim rozsahu a za nasledujicich podminek: - prováden[ oprav s dobou nostupu k opravé do 24 hodin od nahiãeni poruchy - dokonoeni opravy do 72 hodin od doby nástupu k opravé (ph havãriich vegiho rozsahu bude termin opravy stanoven po dohode s objednatelem) - závady jsou vidy reeny opravou - vadne dily p0 opravo jsou majetkem poskytovatele - v phpade poruchy a následné v9mény baterii zajituje poskytovatel jejich adnou ekologickou Iikvidaci d) Pravidelna preventivni Udrba záloinich zdrojü s vypracovãnim pisemného protokolu - Pravidelna preventivnl üdr±ba v rãmci servisniho programu je provédéna v±dy 1 x za 12 mèsicü od uvedeni zalo2niho zdroje do provozu. Terminy pineni rooni preventivn[ üdr±by jsou uvedeny V odstavci 3.2. této smiouvy. e) Profylakticka prohlidka zàloinich zdroju (UPS a DC) I x v periodé 12-ti mèsicâ V následujicim rozsahu: - vizuãlni kontrola zalo2nlho zdroje (kabelaz svorky, ventilatory, akumulãtory mnostvl elektrolytu apod.) - ové?en[ zakiadnich funkc[ zãlo±n[ho zdroje (zapnuti a vypnuti, normalni provozni podminky, zãlohováni, konec vybijeni, piehati, preti±eni pokud Ize, phpojenl a odpojeni baterie, manuálni obtok, komunikace) - kontrola funkonosti ph provozni a jmenovite zãtéi - méeni jmenoviteho napéti, proudu a frekvence strldaoe - generãtoru - méeni tvaru khvky napéti sthdaoe - me?eni harmonickeho zkresen[ na v9stupu - merenl napeti a proudu usmérñovaoe - odstranenl prachu pro ziepenf chiadicich pomerü ye v9konov9ch prvcich - kontrola mechanicko funkonosti ventilãtoro - mechanicka kontrola obvodq - kontrola vyhiáti vodioo - kontrola dota±eni svorek - u DC provedeni rozboru motorového oleje, podle jeho v9sledku provést v9ménu oleje V motoru - u DC v9ména olejov9ch a vzduchov9ch filtro, méeni pedepsaneho napnuti kilnového lemene (jeho selizeni v pflpade potieby) - u DC ph dosaeni 500 provoznlch hodin kontrola ventilov9ch you (jejich serizeni V piipade potieby), kontrola vsthkovaoo paliva )cjejich v9mêna V pripadé potieby) - vypracovani pisemneho protokolu o profylakticke prohlidce f) Kapacitnizkouka bateriizáionihozdroje lxv periodé 12-ti mésicü: - ovéienl kapacity jednotliv9ch OlankO akumulétoro zkoukou pornoci externi záte2e - vypracovani pisemnoho protokolu o provedené kapacitni zkoufte Kapacitni zkouka bateril UPS je souoãsti rooni periodicke prohlidky. 3

13 evidenëni fislo smiouvy ftlp DR, s.p.: 133/I I/D2 g) Proâkoleni obsiuhy Jedna se o pravidelné periodicke prokoiovãn1, pnpadne se vychézi z aktuálnich po±adavko objednatele. V rãmci servisni Oinnosti je poskytovano maximãlné jedno koieni v kalendarn[m roce osobam objednatele. V rámci koieni je poskytována aktualnl verze technicke dokumentace üoastniküm koieni. Prvn[ prokoieni obsiuhy bude provedeno neprodlené pa uzavreni této smiouvy. h) Prováden9 upgrade a update záioniho zdroje V rãmci této slu±by jsou provedeny vekeré modifikace a üpravy zdroje (v rárnci dodanoho typu a typove rady). Tyto probo2ne modifikace a Upravy zapracovévaji zkuenosti v9robce z provozu záionich zdrojü na celém svèté. V uroitém Oasovém horizontu zahrnujl samozrejme v9voj jednotliv9ch technologil v9roby, pou±ivan9ch materiãlu apod. i) Vedeni provozniho deniku V rámci servisu je veden provozni denik zãioniho zdroje, do ktereho jsou zaznamenávãny vechny Ukony provádéné technickm personalem poskytovatele, souvisejici s opravami, üdr2bou, preventivnimi prohlidkami a komplexnimi revizemi zãlo2niho zdroje. Provozni denik je ulo±en trvale u objednateie a poskytuje Oasov9 pehied jednotiiv9ch udalosti. Do deniku jsou zaznamenávány informace o osobach, ktere Udr±bu a opravy provadoji, inforrnace 0 proveden9ch opravách a a provedené üdr2bé. Vekere informace jsau potvrzovány objednatelem fvlonitorovánf provoznlch a poruchovch stavo UPS Objednatel poaduje monitorovanl provoznich a poruchov9ch stavü UPS na monitorovacim systému poskytovatele minimalne v rozsahu nasledujicich informaci: - provoz UPS ze site - provoz UPS z akumulãtorü - provoz na by-pass - souotovã porucha - ztrãta redundance - sledovãnl rozpétl v9kono - porucha ventilatoru - tepiota - doba zálohovánl - porucha fidicich jednotek - stavy rozvadeoe by-pass 3. Terminy a misto plnèni 3.1. Terminy pinoni Oinnosti charakterizujlcl provédeni servisu a zajiten1 pfipravenosti k provadenl servisu jsou definovany v odst dodatku 2. Poskytovatel ma právo posunout odpovidajicim zpüsobem terminy plnon[ Oinnosti charakterizuj[ci provadeni servisu a zajitén[ pripravenosti k provadoni servisu a dobu, pa kterau trvã objednatelovo prodleni se spinénim jeho smluvnlch povinnosti, 3.2. Pravidelna preventivnl Udr±ba v rámci dodatku 2 je provédéna v±dy 1 x za 12 mésico. Preventivn[ Udr2ba je provãdena na zãkladé v9zvy poskytovatele v terminu uroeném objednatelem. Poskytovatel vyzve pisemné (faxem nebo em) objednatele 3 méslce pred planovanou preventivnl Udr±bau. Termin objednatel sdell poskytovateli pisemné (faxem nebo em). Pokud objednatel neurol termin, me poskytovatel pravo uroit termin samostatné tak, aby preventivn[ Udr±bu provedi nejpozdeji do 3 mésicu od vyprenl Ihüty 12 mésicü nasledujlcich pa posledni preventivnl Udr2bé. Termin prvni preventivnl üdr2by dohodnou objednatel s poskytovatelem neprodiené pa uzavenl dodatku 2, nejdéle vak do 7 dno od jeho uzavrenl Termlny pineni telefonicke asistence a zpétného zavoléni v rãmci telefonické asistence jsou definovány v odst dodatku Termlny prokoien1 obsiuhy zalo±nfho zdroje (periodické nebo die po±adavku objednatele), poskytovaneho osobém objednateie, se stanovi v±dy dohodou. Jsou organizovãny nejméné 1 x rooné a 4

14 evidenni èislo smiouvy klp R, s.p.:133/i 11D2 jsou uroovãny objednatelem. Objednatel vyzve pisemné (faxem) poskytavatele alespon 7 dn[ pied po±adovan9m terminern k provedeni prokolenl. V pisemne v9zve urol piesn9 termin koleni (pondell - patek, pracovn[ doba 8:00 17:00 hod.) 1 misto a oznáml osoby, ktere se prokoieni zuëastn[ PrObe±n9 upgrade a update zalo±niho zdroje je provadon pu vech návtevách v rãmci Oinnosti servisniho programu, nikdy ne v rámci samostatn9ch návtev Provoznl denik zalo±n[ha zdroje je veden prübe2no pu vech ainnostech souvisejicich se zálo±nlm zdrojem MIstem pineni smiouvy jsou etité Brno-Tuuany (4 ks ups 80 kva) a letité Ostrava-Monav (2 ks UPS 160 kva + DC Caterpillar). 4. Cena a platebni pociminky 4.1. Cena je stanovena dohodou na zaklade cenové nabldky poskytavatele: 2 x UPS SILCON 160 kva Ostrava-Monov:,-Kë bez DPH I mésloné 4 x UPS SILCON 80 kva Brno-Tuiany:,-Kë bez DPI-! I mésloné 1 x DC Caterpillar 3306 Ostrava Monov,-Kë bez DPH / méslone Celkové cena mesfone: Celkové cena roone:,-kë bez DPH,-Kë bez DPH K cenãm bude UOtovãna DPH ye v9i podle zãkona 0 DPH v platném znén[ Ceny uvedeno v odstavci 4.1. zahrnuji: - vechny néklady spojené se servsn1 Oinnostl, jak je uvedeno v Olãnku 2.2. této smlouvy - vechny nékiady spojené s Hot-Line telefonickou technickou podporau - vechny naklady spojené s garanci doby nastupu servisniho technika na opravu - vechny néklady spojené S prokolenlm obsluhy - véechny néklady spojené $ instalaci a provozem délkového monitoringu z pracovité poskytovatele - vechny náklady spojené $ preventivn[mi prahl[dkami zalothich zdrojo (servisni práce) - vechny naklady spajené s v9jezdy na preventivni prohlidky zálo2n[ch zdrojo (kilometrovné a Oas stráven9 na ceste) - vechny nãklady spojené $ v9jezdy na opravy a Udr±bu zála±n[ch zdrojo (kilametrovne a Oas strãven9 na cesté) Nad rémec dodatku 2 objednatel hradi vechny nãhradnl day a ostatni provoznl material pou±it9 pn opravách piedmétn9ch zala±nlch zdrojo Cena stanovená vodst.4.1. bude objednatelem hrazena mesioné zpetné na zaklade samostatné faktury danového dokladu, vystaveného poskytovatelern pravidelne k poslednimu dni placeného mesice Pro splatnost faktury dañového dokladu se stanovuje IhOta 30 dnü ad data jejiho vystaven[. Faktury dañové doklady musi absahovat odvalani na aislo smlouvy a dadatku 2 Objednatele a v pulpade dodani nahradnlch dilo a astatnlho provoznlho materialu pou2iteha ph opravãch piedmétn9ch zalonlch zdrojo musi b9t souoásti faktury danav9ch dokladu rozpis nahradnlch dilü a materialu adsauhlasenoho obéma smluvnlmi stranami. Dale musi obsahovat nale±itasti danoveha dakladu vy2adovane zékonem O. 235/2004 Sb., a dani z phdane hadnaty ye znenl pozdéjélch piedpiso. Objednatelova platebnl povinnost se v2dy pova±uje za splnénou dnem, kdy je pi1sluná Oãstka phpsãna ye prospech UOtu paskytovatele u pené±niha Ustavu identifikavaneho v zahlavi smlouvy, resp. dodatku 2. SouOãstl faktury je papis provedene Oinnosti poskytovatele, kter je, vyjma nepuetr±ité servisni pohotovosti a telelonické asistence, adsouhlasen9 abjednatelem. 5. Podminky poskytovani servisu 5.1. Nahlaenl poruchy 5

15 evideneni ëislo smiouvy ftlp OR, s.p.: 133/I 1/D2 Vechny poruchy jsou hiãeny v±dy telefonicky speciãinl servisni iinkou v rámci nepretrite servisni pohotovosti. Pisemné hiácenl poruchy je moné na Olslo faxu nebo em na 5.2. Nepietr±ita servisni pohotovost V rãmci této siu±by je pfedáno objednateli telefonicke spojeni pro piedavani po±adavku na provedeni servisniho zãsahu hrazené poskytovatelem. Tato siu±ba je poskytována nepietr±ité. Nepietr2itá servisni pohotovost je uroena pro opràvnéno osoby objednatele, pilpadno koncovoho u±ivatele, kterel9 majl/mã prévo piedat poskytovateli po±adavek na provedeni servisniho zásahu. TelefonickO spojeni 5.3. Telefonická asistence Telefonicka asistence zahrnuje v pracovnl dny od 08:00 do 17:00 hodin neomezenou asistenci kvaiifikovan9ch pracovn[ko poskytovatele pu ieenl problomu souvisejicich s provozovánlm zalo±nlch zdrojü. Asistence je uroena pro oprávnèné osoby objednatele, pilpadne koncového u2ivatele, ktere/9 maji/má mo±nost obracet se na technické oddéleni poskytovatele. Telefonické spojeni 5.4. Oprãvnéné osoby objednatele / koncového u2ivatele Po±adavek na provedeni servisnlho zásahu jsou opravnony piedat,opravnoné osoby objednatele, pilpadné koncového u±ivatele. V ràmci nahiãeni poruchy jsou vdy piedévény zékiadni identifikaonl udaje: název a sldlo objednatele nãzev a sidlo koncového u±ivateie jméno oprávnéné osoby, která poruchu hiasi telefonické a faxovo spojeni na oprãvnénou osobu datum a hodinu nahiaeni poruchy typ zalo±nlho zdroje a jeho vrobnl OisIo misto instalace zdroje (misto po±adovaneho servisniho zasahu) zakiadni popis poruchy (zavady) Oprãvnéné osoby objednatele ye veal servisu a nahiaován1 poruch jsou uroeny V pilloze O. 1 dodatku 2, ktera tvoii nedllnou Oãst dodatku V pilpade zjicténi poruchy na zailzenl vola dispeoink poskytovatele na pracovite supervizora technického sálu RLP OR, s.p.: Supervizor TS LNS Brno: Supervizor TS LNS Ostrava: Práva a povinnosti smluvnich stran 6.1. V piipado, 2e poskytovatel nebude mod realizovat odborn9 servis ye sjednan9ch Ihutach die Olénku 2 dodatku 2 z dovodu pieká±ek na strané objednatele, pilpadné koncového u±ivateie, prodiou2l se ihota pinenl o dobu, p0 kterou pieká±ky trvaly, nedojde-h k jiné dohodé. Nemo±nost pinéni pro pfeka±ky na strané objednatele, pulpadno koncovoho u2ivateie, poskytovatel bez zbyteoneho odkladu oznámi objednateh pisemné (faxem) Podle rozsahu a charakteru závady mo±e oprávnén9 zástupce objednatele, pulpadne koncoveho u±ivateie, dohodnout s poskytovatelem jinou ihitu k odstranenl závady ne± stanovi Olének 3. Terminy pinoni. Dohoda a zméné Ihüty pinéni musi b9t zaznamenãna do protokolu a opravé a provozniho deniku zalo±niho zdroje. 6

Obsah: Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu 1. INFORMACE O ZADAVATELI... 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.2 STATUTÁRNÍ ORGÁN ZADAVATELE... 3 1.3 KONTAKTNÍ OSOBY... 3 2. PŘEDMĚT

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Na základě této žádosti poskytujeme

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více