I!JIjij!iNWIIIIIIIIIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I!JIjij!iNWIIIIIIIIIII"

Transkript

1 AIzenI letového provozu Ceské republiky I!JIjij!iNWIIIIIIIIIII Vzva k jednáni v jednacim tizeni bez uvefeinéni v souladu s ustanovenim 34 odst. I zákona a. 137/2006 Sb.. o veeintch zakázkách, ye znéni pozdéiich ptedpisü (dale jen,,zvz9 Název veejné zakazky: Identifikace zadavatele: Servisni podpora a üdrba zdrojo elektricke energie s neperuãenou dodavkou, 1. opce Iizeni letového provozu Oeské republiky, stãtni podnik se sidlem: Navigaãni 787, Jeneã io zadavatele: DlO zadavatele: CZ Kontaktni osoba: Marcela Somkova Telefon: Profil zadavatele:http://sluzby.e zakazky.cz/profilzadavatele/detailzadavatele.aspx?l DZ=73eobefb- 9f53-448c-b748-1 f034c285e4c Obsah: 1. Informace o druhu vefejné zakázky 2. Nàzev veejné zakázky 3. Informace o pedmétu veejné zakazky 4. Zadavaci dokumentace 5. Misto a termin prvniho jednàni 6. Jazykjednani 7. Termin posledniho moi.neho jednàni 8. LhOta pro podáni nabidek a termin otevirãni obálek s nabidkami 9. Misto pro podáni nabidek 10. Poadavky na zpcisob zpracováni nabidky 11. ZadávacilhOta 12. Po±adavky na spinéni kvalifikace Stránka I z 3

2 14:00) Oislo uverejneni podle 23 odst. 7 pism. b) ZVZ.. Piedmetná zakázka je zakázkou na sluiby podle ustanoveni 10 ZVZ. 1. Informace o druhu veiejné zakazky 2. Nâzev vetejné zakazky fizeni bez uveiejnèni. v otevieném rizeni. Zadavatel si v puvodnim otev?eném fizeni vyhradil z düvodu Jedná so o rozãifeni slu±eb poskytovan9ch dodavatelem, kter9 byl v roce 2011 vybrán elektricke energie s nepieruenou dodávkou v Iokalitach LKMT a LKTB. postupem platn9m pro zadáváni podlimitni veejne zakazky fomiou jednaciho flzeni bez Jde o ve?ejriou zakázku maleho rozsahu zadavanou ye smyslu 26 odst. 5 ZVZ Pfedmetem pineni veejné zakazky je poskytovani servisni podpory a Uditby zdroju poskytnuti dalãich sluieb v celkovém objemu KO bez DPH. Zadavaci?izeni bylo zahàjeno driem odesláni této pisemné v9zvy Ic jednáni v jednacim planovaného rozãieni poskytovan9ch slu2eb v souladu s 99 ZVZ opëni právo na Zadavaci dokumentace Jo pfilohou a. 1 k Vzvé k jednáni v jednacim iizeni bez 4. Zadávaci dokumentace 5. Misto a termin prvniho jednâni Servisni podpora a Udriba zdroju elektricke energies nep?eruenou dodávkou, 1. opce. uverejneni. 3. Informace o pfedmëtu vetejnè zakazky Zadavatel vymezuje p?edmét veejné zakázky podle referenoni klasifikace platné pro verejne zakazky na základè Najizeni Komise (ES) a. 213/2008 takto: Jednani probehne v áeském jazyce. 6. Jazykjednani PrvnI jednani probéhne v objektu IATCC Praha, Navigaãni 787, Jeneé dne od 12:30 hod. v m.a jednáni. Termin oteviráni obalek bude stanoven V rámci jednani. Zadavatelstanovujeterrnin posledniho mo±ného jednani na den Termin posledniho mo±neho jednani LhUta pro podáni nabidek v souladu s 34 odst. 2 pism. g) ZVZ bude dohodnuta v rámci 8. Lhüta pro podani nabidek a termin otevirãni obálky s nabidkou v t:ii ednich hodinách 8:00 Uchazeã Jo povinen dowëit nabidku bud osobnè do podatelny zadavatele v objektu 9. Misto pro podáni nabidek provozu OR, s.p., Navigaôni 787, JeneO k rukám Marcely omkové. IATCC Praha, NavigaOni 787, Jeneã popis: Opravy a Qdriba elektrick9ch stroju, pfistrojâ a souvisejiciho pfisiuenstvi kad CPV: Kiasifikace pedmêtu ve?ejné zakazky: nebo potou na nasledujici adresu: Rizeni letového Stranka 2 z 3 mistnosti (v pracovnich dnech

3 J 10. Po2adavky na zposob zpracováni nabidky Nabidka bude obsahovat vekere náie±itosti poadovanê jak v této Vzvé k jednani vjednacim izeni bez uverejnèn!, tak v ZadavacI dokumentaci, ktera tvofl phiohu a. 1 k této VS zvè k jednani v jednacim fizeni bez uverejneni. 11. Zadavaci ihüta Zadavatel stanovuje ye smysiu 43 ZVZ zadávaci IhQtu do Po tuto ihütu je uchazeâ svou nabidkou vázán. ZadávacI Ihüta zaãiná be±et okam±ikem uplynuti IhCity pro podán! nabidek. UchazeOi, kter9 byl vybrãn, konol zadávaci ihota dnem uzavreni smiouvy. 12. Poadavky na splnèni kvaiifikace Zadavatel poaduje prokázáni této kvalifikace: 12.1 Profesni kvaiifikaëni pedpokiady die 54 ZVZ Profesni kvaiifikaoni pedpokiady spin! dodavatel, kter9 predlo±i: a) v9pis z obchodniho rejsffiku, pokud je v ném zapsán, ëi v9pis zjiné obdobné evidence, pokud je v ni zapsán a b) dokiad o oprávnèni k podnikáni podle zviãtnich pravnich predpisu v rozsahu odpovidajicim pedmètu vefejné zakazky, zejména dokiad prokazujici pflsiuné ±ivnostenské oprávnëni ái licenci Prokazáni profesnich kvalifikaãnich pfedpokiadü: Dodavatei proká2e spinéni profesnich kvahfikaãnich p?edpokiadü pedioenim prosté kopie, a to: - pism. a) predloenim kopie v pisu z obchodniho rejstfiku âi jiné obdobné evidence. V9pis z obchodniho rejstriku nesmi b9t k poslednimu dni, ke kterému ma b9t prokazano spinéni kvahfikace, starâi 90 kaiendánich dnü, - pism. b) predioenim kopie dokiadu o oprãvnëni k podnikáni podie zviátnich pravnich pfedpisü v rozsahu odpovidajicimu pfedmétu vefejné zakázky, zejména dokiad prokazujici prisiuna ivnostenské oprávnéni éi hcenci. PPiiohy Priioha a. 1 k V zvé k jednáni v jednacim Fizeni bez uveejnéni Zadavaci dokumentace váetné priiohy a. 1 V Jenöi dne /L. AizenI JetovthJ o deské repulhky ZE!flIE7OVEH HRCvVZLKjR SR DIVZE P!./fl/jARDZVC.c LI4S çi NPNR3ACNL +NE M. etr Fajti i6ditei Divize piánováni a rozvoje ietov9ch navigaânich siu2eb Stranka 3 z 3

4 PtIloha ë. I k V9zvé k jednáni v jednacim NzenI bez uveejnéni k vefejné zakázce,servisni podpora a Udrba zdrojü elektrické energie s neperuenou dodãvkou, I. opce ZadávacI dokumentace

5 kizeni letoveho provozu III III IIII[I [i IIIII III Ui Ceske republiky RVZ/8473/2013 ZADAVACI DOKUMENTACE ye smyslu 44 zãkona O. 137/2006 Sb., 0 v&ejn9ch zakázkãch, ye znènl pozdé$ich pedpiso (dale jen ZVZ ) Jednaci flzeni bez uverejnenl Název veeinê zakázky: Servisni podpora a Udr±ba zdroju elektricke energie S nepreruenou dodãvkou, 1. opce Zadavatel veejné zakázky: Aizen! letoveho provozu Oeské republiky, stétni podnik NavigaOni JeneO io: DIO: CZ V JenOi dne JL Rftcri Ietoyâho r ieditel Divize plãnovánl a rozvojb1et& 9ch navigaonich slu±eb Stránka I z 4

6 Servisni podpora a Udrba zdrojo eiektrické energies nepferuenou dodavkou, 1. opce 1. Informace 0 zadavateli 1.1 Zakladni Udaje Název ilzen1 letoveho provozu deské republiky, stãtnl podnik 51db : NavigaOnl 787, JeneO : Did :CZ Zapsan V obchodnlm rejstriku vedeném MeS v Praze v odd. A, vlo±ce Profil zadavatele: 9f53-448c-b748-l f034c285e4c 1.2 Statutarni organ zadavatele Statutámlm orgánem zadavatele je generalni editei Ing. Jan KIas. Osoba oprávnênà k aineni právnich Ukonü v rämci zadavaciho lizeni je Mgr. Petr Fajtl, planovànl a rozvoje LNS. Osoba oprávnêná k podpisu smiouvy je ing. Jan Kias, generäini leditel. jeditel Divize 1.3 Kontaktni osoby Kontaktnl osobou ye vécech souvisejicich S touto veiejnou zakãzkou: technick9ch - Ing. Zdenék MelO, organizaonich - Marcela omkovã, somkova(äans.cz 2. Pedmët pinéni ve?ejné zakázky 2.1 Popis pedmëtu pineni ve?ejné zakãzky Piedmêtem pineni vefejné zakazky je poskytovanl servisni podpory a UdrThy zdrojü eiektrické energie a nepieruenou dodávkou v lokalitach LKMT a LKTB. BIi2I specifikace viz pliloha O. 1 k Zadavaci dokumentaci Smiouva a poskytovan[ servisu nahradnlch zdrojo elektricke energies nep?etr±itou dodavkou O. 133/11, dad. a. 2. Kiasifikace pedmëtu veejné zakázky KOd CPV: Nazev: Opravy a Udr2ba elektrick9ch stroju, piistroju a souvisejiciho prisluenstvi 2.2 Zadàvaci dokumentace infomiace a üdaje uvedene v této Zadavaci dokumentaci a jeji piiboze a. 1 vymezujl závazné poadavky zadavatele na zpracovãnl nabldky a pineni veiejne zakazky. 3. Doba a misto pineni vepejné zakazky 3.1 Doba pinéni veejné zakázky Servisni podpora bude poskytovãna od do Misto pinéni veiejné zakazky Mistem plneni jsou letite Ostrava Monov a Brno Tuiany. 4. Kvalifikace uchazeëci UchazeO je povinen v souladu a 50 ZVZ, v nabldce prokázat spinenl kvalifikace po±adované ye V9zvè k jednãni v jednacim?izen[ bez uveejneni. 5. Zpüsob zpracováni nabidkové ceny 5.1 Zakladni po±adavky zadavatele Nabldkovã cena bude v nabldce stanovena jako nejv9e pilpustnà (maximalni) Oastka za plnéni Strdnka 2 z 4

7 Servisni podpora a üdr±ba zdrojü eiektricke energies nepieruenou dodãvkou, 1. opce veiejné zakázky poio±ek O. 18 8±21 uveden9ch v piiioze O. 2 dodatku a. 2 smi /11 V KO bez DPH i s DPH, voetnè vech popiatkü a veker9ch dallch nákiado s pinenim veiejné zakãzky souvisejicich a vyolslena transparentnlm zposobem v poiotkovem rozpootu die pillohy 6. 2 dodatku 6. 2 smiouvy /11. Zadavatei nepfipouti ±ãdné podminky, za nichi by mohio dojit k pekroëeni nabidkové ceny. 6. Piatebni podminky 6.1 Zadavatei nepiipoisti platbu p?edem. Platby budou uskuteonony na zakiado faktur danov9ch dokiadi. Platebnl podminky jsou specifikovany ye Smlouve 0 poskytovánl servisu náhradnlch zdrojo eiektricke energie s nepietr±itou dodavkou /11, dod. 6. 2, kterã tvoii pi liohu 6. 1 této Zadavaci dokumentace. 7. Obchodni podminky 7.1 Obchodni podminky jsou specifikovãny ye SmlouvE a poskytovani servisu nahradnfch zdroj& eiektricke energie s nepietr±itou dodavkou /11, dod. 6. 2, která tvofl piliohu 6. 1 této Zadávaci dokumentace. 7.2 Omezenl v9e nahrady kody v jakémkohv sméru se nepñpouti. 8. Technické podminky Technicke podminky ye smysiu 45 ZVZ s ohiedem na piedmet pinéni veiejné zakázky zadavatei nestanovuje, piedmet veiejné zakázky je definován v Zadévaci dokumentaci a jeji pilloze Nabidka 9.1 Nabidky se podavaji pisemné, v uzaviené obaice opatiené na uzavienich razitkern 6i podpisem uchazeoe oznaoené nãzvem veiejné zakazky a s uvedenim v9zvy,,neotevl rat. Na obalce musi bit uvedena adresa, na nit je mo±no zasiat oznàmeni podie 71 odst, 6 a 7. UchazeO piedloti nabldku v jednom v9tisku, ktersi bude oznaoen na kryclm listé nàzvem Original. Vechny Usty nabidky budou navzájem pevné spojeny 61 seity tak, aby byly dostateoné zabezpeoeny pied jejich vyjmutlm z nabidky. Zadavatei nedisponuje eiektronick9m néstrojem pro ptijem nab[dky v eiektronické podobé. 9.2 V nabidee museji b9t na kryclm hstu uvedeny identifikaon[ üdaje o uchazeoi v rozsahu uvedenem v 17 zãkona. Nab[dka musi b9t zpracována v Oeském jazyce (voetne pilioh) a podepsäna na kryclm hstu oprãvnenou osobou uchazeoe. SouOãstl nabidky musi rovné± podie 68 odst. 3 plsm. a) at c) b9t: a) seznam statutárn[ch orgánü nebo Olenü statutãrnich orgánü, kteii v posiednich 3 ietech od konce ihoty pro podánl nabidek byh v pracovnoprãvn[m, funkonim 6i obdabnem porneru u zadavateie, b) ma-h dodavatel formu akciovo spoieonosti, seznam vlastnikü akcil, jejich± souhrnná jmenovitá hodnota piesahuje 10% zékiadniho kapitãlu, vyhotoven9 ye ihüté pro podãnl nabidek, Stránka 3 z 4

8 Servisni podpora a Udr±ba zdroji elektricke energies neperuenou dodavkou, 1. opce c) prohiâenl uchazeoe 0 tom, ±e neuzavrel a neuzavie zakázanou dohodu podle zviãtniho pravnlho pedpisu v souvislosti se zadávanou v&ejnou zakazkou, tj. podle zákona /2001 Sb., 0 ochrane hospodarske souté±e, ye znèni pozde$ich p?edpisu. 9.3 UchazeOje vázán svou nab[dkou p0 celou dobu zadàvacl Ihtity, tj. do UchazeO je povinen doruoit nabldku bud osobné do podatelny zadavatele v objektu IATCC Praha, NavigaOni 787,.JeneO, 6.m (v pracovn[ch dnech v ufednich hodinach 8:00 14:00) nebo zaslat potou na nasledujici adresu: lzen[ letovoho provozu OR, s.p. NavigaOnl 787, Jenee, k rukãm Marcely Somkove. 9.5 Nabldka musi b9t p0 obsahové strénce predioena v nasledujici struktue: o o o o o o kryci list nabldky podepsan9 osobou opràvnonou voetne identifikaonlch a kontaktn[ch UdajO o uchazeoi (obchodnl firma/jmeno uchazeoe, sidlo uchazeoe, prãvni formu, üplnou adresu uchazeoe pro potovnl styk, jméno pracovnlka povéjeneho vécn9m jednénim ohiedne této verejne zakazky, 0, DiO, telefon, fax, , nabldkovã cena bez DPH as DPH) dokiady prokazujici spineni kvaiifikace celkova nabldková cena die bodu zadévacl dokumentace seznamy Oi Oestná prohlaeni podle 68 odst. 3 plsm. a) a2 c) zakona vyplnon9 nàvrh Smlouvy o poskytovani servisu nãhradnlch zdrojo eiektrické energie s nepretr±itou dodavkou /11, dade. 2 voetné pilioh 6. 1 a2 3 podepsan9 osobou opravnenoujednatjmenem Ci za uchazece pflpadne dail relevantnl dokumenty die uvá±enl uchazece 10. Jinepo±adavky V souiadu s 34 odst. 4 ZVZ je zadavatel oprávnen dohodnout i jine podminky veiejné zakázky, ne± ktere byiy uvedeny ye V9zvO k jednãnl v jednacim lizeni bez uverejnenl Ci v Zadévaci dokumentaci. Zadavatei nepñpoutl varianty nabldky. Vzhiedem k tomu, ±e je veiejnà zakazka zadavana jedinemu zájemci, nestanovuje zadavatel hodnotici kritéria. PFiiohy PilIoha 6. 1 k Zadavaci dokumentaci Smlouva 0 poskytovénl servisu náhradnlch zdrojü eiektrické energies nepietr2itou dadávkou /11, dod voetné pfiioh 6. 1 a± 3 Stránka 4 z 4

9 PtIloha ë. I,,ServisnI podpora a Udába zdrojü elektrické energie Smlouva o poskytováni servsu náhradnich zdrojo ev. ë , dod. ë. 2 vetnè ptuloh ë. I a± 3 elektrické energie s neptetr±itou dodàvkou k ZadávacI dokumentaci k veiejné zakàzce s nepteruenou dodávkou, 1. opce

10 evidenni isio smiouvy klp ãr, s.p.:133/1 I/D2 iiifli iuiiiiuv RVZ/8542/2013 Dodatek ë. 2 ke smiouvé ë uzavené dne (die jen,,dodatek 2 ) Smluvni strany iizeni letoveho provozu Ceske republiky, stétni podnik se sidiem: NavigaOnl 787, JeneO k uzaveni teto smiouvy opravnèn9: Ing. Jan KIas, generalni reditel io: DiO: C Zapsan9 v obchodnirn rejstflku u MeS v Praze v odd. A, vlo2ce Bankovn[ spojeni: OSOB Praha 5, Oil 88153/0300 SWIFT kod: CEKOCZPP (dale jen,objednatel ) a Altron, a.s. Se s[dlern: Novodvorská 994/1 38, Praha 4 K uzavrenl této smlouvy oprávnen9: Ing. MiIo Macüch, predseda predstavenstva Ing. Jul Petko, Olen piedstavenstva lo: DlO: CZ Zapsana v obchodnlm rejsthku u MéS v Praze, oddil B, vlo±ka Bankovnl spojenl: CITI BANK, Oil SFIFT kod: CITICZPX (dale jen,,poskytovatel ) Objednatel a poskytovatel dale jako,,smluvnl strany. 1. Preambule 1.1 S ohiedem na skuteonost, ±e s CiOinnostl ke dni konol smluvn[ vztah zalo±en9 smlouvou /10, resp mezi shora uveden9mi smiuvnlmi stranami a 2e srnlouva /11 ye svém odst v souladu a ust. 99 zakona /2006 Sb., a veiejn9ch zakázkãch ye znenl pozdë$ich piedpisu uvádl, 2e objednatel si vyhrazuje pineni oponiho prãva, uzavlraji smluvnl strany tento dodatek 2. PIneni, které je p?edmetem dodatku 2, rozuiuje pfedmét smlouvy /11 o za?lzenl umlstoná na LKMT a LKTB. 1.2 S ohledem na skuteonost, 2e vymezenlm piedmetu tohoto dodatku nekteré smluvnl podminky vykazujl z düvodu sve jedineonosti jine uspoiãdan[ ne± smluvnl podminky v tele smlouvy /11, jsou prãva a zavazky smluvnlch stran t9kajlcl se plnoni na LKMT a LKTB vyjadreny v9hradnè a komplexne v dodatku PFedmèt dodatku 2.1 Poskytovatel se zavazuje provédet pro objednatele servisnl Oinnost na nahradn[ch zdrojlch elektricke energie (dale jen UPS a DG ) specitikovanou ni±e v tomto odstavci, a to voetno monitorovánl stavu na zaiizen[ch, ktera jsou umisténa na mezinárodnlch regionálnloh letit1ch Ostrava Monov a 6mb Tulany. Podrobna specifikace Oinnostl je uvedena dale v odst. 2.2 dodatku 2. Identifikace zalo2nlch zdrojo Typ: VrobnF OIslo: Umisteni: UPS APC SILCON 160 kva G , voetné 64 ks baterul FIAMM 12SP70 a pifsiuenstvl Ietite Ostrava-Monov

11 evidenent IsIo smiouvy ftlp R, s.p.: 133/I 11W Typ: V9robnF aislo: Umisténi: UPS APC S1LCON 160 kva GE , voetné 64 ks bateril F1AMM 125P70 a piisiuenstv[ Ietité Ostrava-Monov Typ: V9robni aislo: Umisteni: Dieseigenerátor Caterpillar F STB v kontejnerovem provedeni CAT00000AC2GO0G33 letite Ostrava-Monov Typ: V9robnI OisIo: Umisteni: UPS APC S1LCON 80 kva QE , voetno 64 ks bateril F1AMM 12V/1 10 Ah a pnsiuenstv1 ietiété Brno-Turany Typ: V9robnl OIslo: Umisténi: UPS APC SILCON 80 kva QE , voetné 64 ks bateril FIAMM 12V/1 10 Ah a prisluenstv1 ietite Brno-Turany Typ: V9robni OlsIo: UmistOni: UPS APC SILCON 80 kva QE , voetné 64 ks bateril F1AMM 12V/110 Ah a pi lsiuenstvi letite Brno-Tuiany Typ: V9robn[ Oisio: Umisteni: UPS APC S1LCON 80 kva Q , voetne 64 ks bateril F1AMM 12V1110 Al, a pnsiuenstvl letité Brno-Tuiany 2.2 Popis Oinnostl poskytovatele Kompietnl servisnl Oinnost - nepfetr2itá servisni pohotovost pro nastup technika 24 hodin denne - nepretthta servisni pohotovost pro nástup technika 7 dnl v t2dnu - nepietr±it9 provoz servisni hnky (Hot Line), hrazen9 poskytovatelem - nàstup servisnlho technika do 24 hodin od nahlãenl poruchy - vzdãlen9 servisni dohied nepetrit9 monitoring zaflzenl z pracovité poskytovateie - teiefonicka asistence - zpétno zavolãnl do 2 hodin od vy±ádãnl siu±by v rãmci telefonicke asistence - prokolen[ obsiuhy zãioniho zdroje 1 x rooné (v rámci profylaxe nebo die po±adavko zãkaznlka) - pravideina preventivnl Udr2ba zaio±nlho zdroje s vypracovanim plsemneho protokoiu - profyiaktickã prohiidka zalo±niho zdroje 1 xv periodé 12-ti més[cü - kapacitni zkouka bateril záion[ho zdroje 1 xv periode 12-ti mésico - veden[ provoznlho deniku zálo2niho zdroje Rozsah servisni Oinnosti provádené poskytovateiem: a) Servisni pohotovost - Nepietr±itã servisni pohotovost 24 hodin denné pro nastup poskytovateie k opravé UPS na vy±ãdanl oprãvneneho pracovnlka objednatele voetné svatko, sobot a nedeil 7

12 evideneni isio smiouvy klp R, s.p.: 133/I I/D2 - Nastup k servisnimu zásahu bude uskuteonén v Oase do 24 hodin od nahiãenl poruchy - Poruchy jsou hiaeny speciálnl servisni Iinkou poskytovatele V rámci nepietr±ite servisni pohotovosti na O[slo telefonu b) Telefonicka asistence - Telefonicka asistence zahrnuje v pracovnl dny od 08:00 do 17:00 hodin neomezenou asistenci kvalifikovan9ch pracovnikci poskytovatele ph ieenl problémü souvisejicich s provozovãn[m zalo±nich zdroji. Asistence je uroena pro opravnené osoby objednatele, ktere maji mo±nost obracet se na technické oddéleni poskytovatele. - V rámci t&efonické asisterice jsou problémy ieeny ihned (on-line), ppipadne je stanovena zãvaznã doba pro zpetne zavolani od vy2ádani slu2by V rãmci telefonicke asistence. telefonicke spojeni ove spojeni: faxove spojeni: c) Opravy zarizeni - opravy se t9kaji vlastni technologie UPS, napájecich rozvadeoü (service by-pass) a ostatnich souoãsti monitorovacich systérno UPS a DC a akumulatoni uveden9ch v odstavci 2.1. Opravy budou provadony v nasledujicim rozsahu a za nasledujicich podminek: - prováden[ oprav s dobou nostupu k opravé do 24 hodin od nahiãeni poruchy - dokonoeni opravy do 72 hodin od doby nástupu k opravé (ph havãriich vegiho rozsahu bude termin opravy stanoven po dohode s objednatelem) - závady jsou vidy reeny opravou - vadne dily p0 opravo jsou majetkem poskytovatele - v phpade poruchy a následné v9mény baterii zajituje poskytovatel jejich adnou ekologickou Iikvidaci d) Pravidelna preventivni Udrba záloinich zdrojü s vypracovãnim pisemného protokolu - Pravidelna preventivnl üdr±ba v rãmci servisniho programu je provédéna v±dy 1 x za 12 mèsicü od uvedeni zalo2niho zdroje do provozu. Terminy pineni rooni preventivn[ üdr±by jsou uvedeny V odstavci 3.2. této smiouvy. e) Profylakticka prohlidka zàloinich zdroju (UPS a DC) I x v periodé 12-ti mèsicâ V následujicim rozsahu: - vizuãlni kontrola zalo2nlho zdroje (kabelaz svorky, ventilatory, akumulãtory mnostvl elektrolytu apod.) - ové?en[ zakiadnich funkc[ zãlo±n[ho zdroje (zapnuti a vypnuti, normalni provozni podminky, zãlohováni, konec vybijeni, piehati, preti±eni pokud Ize, phpojenl a odpojeni baterie, manuálni obtok, komunikace) - kontrola funkonosti ph provozni a jmenovite zãtéi - méeni jmenoviteho napéti, proudu a frekvence strldaoe - generãtoru - méeni tvaru khvky napéti sthdaoe - me?eni harmonickeho zkresen[ na v9stupu - merenl napeti a proudu usmérñovaoe - odstranenl prachu pro ziepenf chiadicich pomerü ye v9konov9ch prvcich - kontrola mechanicko funkonosti ventilãtoro - mechanicka kontrola obvodq - kontrola vyhiáti vodioo - kontrola dota±eni svorek - u DC provedeni rozboru motorového oleje, podle jeho v9sledku provést v9ménu oleje V motoru - u DC v9ména olejov9ch a vzduchov9ch filtro, méeni pedepsaneho napnuti kilnového lemene (jeho selizeni v pflpade potieby) - u DC ph dosaeni 500 provoznlch hodin kontrola ventilov9ch you (jejich serizeni V piipade potieby), kontrola vsthkovaoo paliva )cjejich v9mêna V pripadé potieby) - vypracovani pisemneho protokolu o profylakticke prohlidce f) Kapacitnizkouka bateriizáionihozdroje lxv periodé 12-ti mésicü: - ovéienl kapacity jednotliv9ch OlankO akumulétoro zkoukou pornoci externi záte2e - vypracovani pisemnoho protokolu o provedené kapacitni zkoufte Kapacitni zkouka bateril UPS je souoãsti rooni periodicke prohlidky. 3

13 evidenëni fislo smiouvy ftlp DR, s.p.: 133/I I/D2 g) Proâkoleni obsiuhy Jedna se o pravidelné periodicke prokoiovãn1, pnpadne se vychézi z aktuálnich po±adavko objednatele. V rãmci servisni Oinnosti je poskytovano maximãlné jedno koieni v kalendarn[m roce osobam objednatele. V rámci koieni je poskytována aktualnl verze technicke dokumentace üoastniküm koieni. Prvn[ prokoieni obsiuhy bude provedeno neprodlené pa uzavreni této smiouvy. h) Prováden9 upgrade a update záioniho zdroje V rãmci této slu±by jsou provedeny vekeré modifikace a üpravy zdroje (v rárnci dodanoho typu a typove rady). Tyto probo2ne modifikace a Upravy zapracovévaji zkuenosti v9robce z provozu záionich zdrojü na celém svèté. V uroitém Oasovém horizontu zahrnujl samozrejme v9voj jednotliv9ch technologil v9roby, pou±ivan9ch materiãlu apod. i) Vedeni provozniho deniku V rámci servisu je veden provozni denik zãioniho zdroje, do ktereho jsou zaznamenávãny vechny Ukony provádéné technickm personalem poskytovatele, souvisejici s opravami, üdr2bou, preventivnimi prohlidkami a komplexnimi revizemi zãlo2niho zdroje. Provozni denik je ulo±en trvale u objednateie a poskytuje Oasov9 pehied jednotiiv9ch udalosti. Do deniku jsou zaznamenávány informace o osobach, ktere Udr±bu a opravy provadoji, inforrnace 0 proveden9ch opravách a a provedené üdr2bé. Vekere informace jsau potvrzovány objednatelem fvlonitorovánf provoznlch a poruchovch stavo UPS Objednatel poaduje monitorovanl provoznich a poruchov9ch stavü UPS na monitorovacim systému poskytovatele minimalne v rozsahu nasledujicich informaci: - provoz UPS ze site - provoz UPS z akumulãtorü - provoz na by-pass - souotovã porucha - ztrãta redundance - sledovãnl rozpétl v9kono - porucha ventilatoru - tepiota - doba zálohovánl - porucha fidicich jednotek - stavy rozvadeoe by-pass 3. Terminy a misto plnèni 3.1. Terminy pinoni Oinnosti charakterizujlcl provédeni servisu a zajiten1 pfipravenosti k provadenl servisu jsou definovany v odst dodatku 2. Poskytovatel ma právo posunout odpovidajicim zpüsobem terminy plnon[ Oinnosti charakterizuj[ci provadeni servisu a zajitén[ pripravenosti k provadoni servisu a dobu, pa kterau trvã objednatelovo prodleni se spinénim jeho smluvnlch povinnosti, 3.2. Pravidelna preventivnl Udr±ba v rámci dodatku 2 je provédéna v±dy 1 x za 12 mésico. Preventivn[ Udr2ba je provãdena na zãkladé v9zvy poskytovatele v terminu uroeném objednatelem. Poskytovatel vyzve pisemné (faxem nebo em) objednatele 3 méslce pred planovanou preventivnl Udr±bau. Termin objednatel sdell poskytovateli pisemné (faxem nebo em). Pokud objednatel neurol termin, me poskytovatel pravo uroit termin samostatné tak, aby preventivn[ Udr±bu provedi nejpozdeji do 3 mésicu od vyprenl Ihüty 12 mésicü nasledujlcich pa posledni preventivnl Udr2bé. Termin prvni preventivnl üdr2by dohodnou objednatel s poskytovatelem neprodiené pa uzavenl dodatku 2, nejdéle vak do 7 dno od jeho uzavrenl Termlny pineni telefonicke asistence a zpétného zavoléni v rãmci telefonické asistence jsou definovány v odst dodatku Termlny prokoien1 obsiuhy zalo±nfho zdroje (periodické nebo die po±adavku objednatele), poskytovaneho osobém objednateie, se stanovi v±dy dohodou. Jsou organizovãny nejméné 1 x rooné a 4

14 evidenni èislo smiouvy klp R, s.p.:133/i 11D2 jsou uroovãny objednatelem. Objednatel vyzve pisemné (faxem) poskytavatele alespon 7 dn[ pied po±adovan9m terminern k provedeni prokolenl. V pisemne v9zve urol piesn9 termin koleni (pondell - patek, pracovn[ doba 8:00 17:00 hod.) 1 misto a oznáml osoby, ktere se prokoieni zuëastn[ PrObe±n9 upgrade a update zalo±niho zdroje je provadon pu vech návtevách v rãmci Oinnosti servisniho programu, nikdy ne v rámci samostatn9ch návtev Provoznl denik zalo±n[ha zdroje je veden prübe2no pu vech ainnostech souvisejicich se zálo±nlm zdrojem MIstem pineni smiouvy jsou etité Brno-Tuuany (4 ks ups 80 kva) a letité Ostrava-Monav (2 ks UPS 160 kva + DC Caterpillar). 4. Cena a platebni pociminky 4.1. Cena je stanovena dohodou na zaklade cenové nabldky poskytavatele: 2 x UPS SILCON 160 kva Ostrava-Monov:,-Kë bez DPH I mésloné 4 x UPS SILCON 80 kva Brno-Tuiany:,-Kë bez DPI-! I mésloné 1 x DC Caterpillar 3306 Ostrava Monov,-Kë bez DPH / méslone Celkové cena mesfone: Celkové cena roone:,-kë bez DPH,-Kë bez DPH K cenãm bude UOtovãna DPH ye v9i podle zãkona 0 DPH v platném znén[ Ceny uvedeno v odstavci 4.1. zahrnuji: - vechny néklady spojené se servsn1 Oinnostl, jak je uvedeno v Olãnku 2.2. této smlouvy - vechny nékiady spojené s Hot-Line telefonickou technickou podporau - vechny naklady spojené s garanci doby nastupu servisniho technika na opravu - vechny néklady spojené S prokolenlm obsluhy - véechny néklady spojené $ instalaci a provozem délkového monitoringu z pracovité poskytovatele - vechny náklady spojené $ preventivn[mi prahl[dkami zalothich zdrojo (servisni práce) - vechny naklady spajené s v9jezdy na preventivni prohlidky zálo2n[ch zdrojo (kilometrovné a Oas stráven9 na ceste) - vechny nãklady spojené $ v9jezdy na opravy a Udr±bu zála±n[ch zdrojo (kilametrovne a Oas strãven9 na cesté) Nad rémec dodatku 2 objednatel hradi vechny nãhradnl day a ostatni provoznl material pou±it9 pn opravách piedmétn9ch zala±nlch zdrojo Cena stanovená vodst.4.1. bude objednatelem hrazena mesioné zpetné na zaklade samostatné faktury danového dokladu, vystaveného poskytovatelern pravidelne k poslednimu dni placeného mesice Pro splatnost faktury dañového dokladu se stanovuje IhOta 30 dnü ad data jejiho vystaven[. Faktury dañové doklady musi absahovat odvalani na aislo smlouvy a dadatku 2 Objednatele a v pulpade dodani nahradnlch dilo a astatnlho provoznlho materialu pou2iteha ph opravãch piedmétn9ch zalonlch zdrojo musi b9t souoásti faktury danav9ch dokladu rozpis nahradnlch dilü a materialu adsauhlasenoho obéma smluvnlmi stranami. Dale musi obsahovat nale±itasti danoveha dakladu vy2adovane zékonem O. 235/2004 Sb., a dani z phdane hadnaty ye znenl pozdéjélch piedpiso. Objednatelova platebnl povinnost se v2dy pova±uje za splnénou dnem, kdy je pi1sluná Oãstka phpsãna ye prospech UOtu paskytovatele u pené±niha Ustavu identifikavaneho v zahlavi smlouvy, resp. dodatku 2. SouOãstl faktury je papis provedene Oinnosti poskytovatele, kter je, vyjma nepuetr±ité servisni pohotovosti a telelonické asistence, adsouhlasen9 abjednatelem. 5. Podminky poskytovani servisu 5.1. Nahlaenl poruchy 5

15 evideneni ëislo smiouvy ftlp OR, s.p.: 133/I 1/D2 Vechny poruchy jsou hiãeny v±dy telefonicky speciãinl servisni iinkou v rámci nepretrite servisni pohotovosti. Pisemné hiácenl poruchy je moné na Olslo faxu nebo em na 5.2. Nepietr±ita servisni pohotovost V rãmci této siu±by je pfedáno objednateli telefonicke spojeni pro piedavani po±adavku na provedeni servisniho zãsahu hrazené poskytovatelem. Tato siu±ba je poskytována nepietr±ité. Nepietr2itá servisni pohotovost je uroena pro opràvnéno osoby objednatele, pilpadno koncovoho u±ivatele, kterel9 majl/mã prévo piedat poskytovateli po±adavek na provedeni servisniho zásahu. TelefonickO spojeni 5.3. Telefonická asistence Telefonicka asistence zahrnuje v pracovnl dny od 08:00 do 17:00 hodin neomezenou asistenci kvaiifikovan9ch pracovn[ko poskytovatele pu ieenl problomu souvisejicich s provozovánlm zalo±nlch zdrojü. Asistence je uroena pro oprávnèné osoby objednatele, pilpadne koncového u2ivatele, ktere/9 maji/má mo±nost obracet se na technické oddéleni poskytovatele. Telefonické spojeni 5.4. Oprãvnéné osoby objednatele / koncového u2ivatele Po±adavek na provedeni servisnlho zásahu jsou opravnony piedat,opravnoné osoby objednatele, pilpadné koncového u±ivatele. V ràmci nahiãeni poruchy jsou vdy piedévény zékiadni identifikaonl udaje: název a sldlo objednatele nãzev a sidlo koncového u±ivateie jméno oprávnéné osoby, která poruchu hiasi telefonické a faxovo spojeni na oprãvnénou osobu datum a hodinu nahiaeni poruchy typ zalo±nlho zdroje a jeho vrobnl OisIo misto instalace zdroje (misto po±adovaneho servisniho zasahu) zakiadni popis poruchy (zavady) Oprãvnéné osoby objednatele ye veal servisu a nahiaován1 poruch jsou uroeny V pilloze O. 1 dodatku 2, ktera tvoii nedllnou Oãst dodatku V pilpade zjicténi poruchy na zailzenl vola dispeoink poskytovatele na pracovite supervizora technického sálu RLP OR, s.p.: Supervizor TS LNS Brno: Supervizor TS LNS Ostrava: Práva a povinnosti smluvnich stran 6.1. V piipado, 2e poskytovatel nebude mod realizovat odborn9 servis ye sjednan9ch Ihutach die Olénku 2 dodatku 2 z dovodu pieká±ek na strané objednatele, pilpadné koncového u±ivateie, prodiou2l se ihota pinenl o dobu, p0 kterou pieká±ky trvaly, nedojde-h k jiné dohodé. Nemo±nost pinéni pro pfeka±ky na strané objednatele, pulpadno koncovoho u2ivateie, poskytovatel bez zbyteoneho odkladu oznámi objednateh pisemné (faxem) Podle rozsahu a charakteru závady mo±e oprávnén9 zástupce objednatele, pulpadne koncoveho u±ivateie, dohodnout s poskytovatelem jinou ihitu k odstranenl závady ne± stanovi Olének 3. Terminy pinoni. Dohoda a zméné Ihüty pinéni musi b9t zaznamenãna do protokolu a opravé a provozniho deniku zalo±niho zdroje. 6

16 evidenëni ëislo smiouvy RLP tr, s.p.: 133/I l/d Poskytovatel je oprávnen zajictovat Oinnost die Oiãnku 2. dodatku 2 jin9mi subjekty pouze se souhiasem objednatele. Pokud tento subjekt porui zãvazek z dodatku 2, odpovida poskytovatel jako by porun zavazek sam Poskytovatel se zavazuje, e vekeré Oinnosti die Oiánku 2. dodatku 2 bude provádét v souiadu S vekermi normami a daiimi piatn9mi piedpisy, ktere se na tuto Oinnost vztahuji jako celek a jsou pro tuto Oinnost obvyklé. Poskytovatei se zavazuje krome povinnosti stanoven9ch a vypi9vajicich z ostatnich Oiãnkü dodatku 2: - dodr2ovat pravidia a ustanoveni piedpisu BOZP a PC, - respektovat mo±nã zdr±eni pri provãdeni praci, která jsou vyvoiána charakterem ietového provozu Poskytovatel odpovidá objednateli nebo tfet[rn osobám za vekeré kody, které pri Oinnosti die dodatku 2 svou Oinnosti zpüsobi, 6.6. Ka±d9 servisni zãsah a provedena oprava musi b9t neprodiené zaznamenány do protokoiu o provedeni opravy a provozniho deniku zãio±niho zdroje, 6.7. Cbjednatei, pflpadnê koncov9 u2ivatei, se zavazuje umo2nit pracovniküm poskytovateie pi istup do prostorü, kde se zarizeni nachãzi a umo±nit privod elektricke energie do tëchto prostorü Poskytovatel se zavazuje pine respektovat vekere pfedpisy, pokyny a provozni iãdy piatne pro pohyb vozidei a osob V neverejnem prostoru ietitë a v objektech objednateie, piipadné koncového uivateie Objednatel se zavazuje seznãmit poskytovateie S re2imem vjezdu vozidei a vstupu osob do neveiejného prostoru ietitë, jako± i s prisiun9mi piedpisy, pokyny a provoznimi iãdy piatn9mi pro pohyb cizich osob v objektech objednateie, piipadnè koncoveho u±ivatele Poskytovatei je povinen pm v9konu servisni Oinnosti dodr±ovat na pracovitich objednateie pofadek, odstranovat na své nakiady odpady vzniklé servisnl Oinnosti a zajistit pracovité proti vniknutl nepovoian9ch osob. 7. Sankce a nahrada kody 7.1 V pilpade prodieni a Qhradou iádne vystavené faktury-danového dokiadu, je poskytovatei oprãvnén UOtovat objednateh Urok z prodieni ye v9i 005% z neuhrazené Oãstky za ka±d zapooat9 den prodienl. 7.2 V plipade opo2doného nàstupu poskytovateie k servisnimu zãsahu je objednatei oprãvnën üotovat poskytovateli smiuvnl pokutu ye vi ,- KO, a to za ka±dou zapooatou hodinu zpodeni. 7.3 Smiuvni pokutu sjednanou v dodatku 2 hradi povinnà strana nezavisie na torn, zda a vjaké v9i vznikne druhé smiuvni strané v této souvisiosti koda, kterou ize vymáhat samostatné a v pine v9i. 7.4 Poskytovatei je povinen pm v9konu sve Oinnosti upozornit objednatele na ziejmou nevhodnost jeho pokynu, které by mohly mit za nésiedek vznik kody. V pripade, ±e objednatei I pies upozornéni poskytovateie na spinéni pokynü trva, neodpovidã poskytovatei za kodu takto vznikiou. 8. Doba trváni a Uëinnost dodatku Dodatek Zje uzavten na dobu uroitou od 6, do Dodatek 2 nab9vá piatnosti dnem jeho podpisu obéma smiuvnimi stranami a UOinnosti dne Dodatek 2 ize vypovédét bez udéni dovodü. V takovém pripade Oini v9povédni ihüta 3 mésice a pooinã bé±et prvnim dnem mésice nasiedujiciho p0 doruoeni pisemné v9povedi druhe smiuvnl strané. 7

17 evidenni ëislo smlouvy ftlp OR, s.p.: 133/1 I/D2 9. Odstoupeni 9.1. Dd dodatku 2 mü±e objednatel odstoupit v plipade, kdy poskytovatel V dosledku svého zavinéni ãdné a voas nepinl smluvni podminky, kdy Oinnosti 61 neoinnosti poskytovatele vznika objednateli koda, nebo v pilpado, ±e poskytovatel vstoupl do Iikvidace, pflpadno bude na jeho majetek prohiaen konkurz nebo v pripade, ±e poskytovatel nebude splnovat podminky dane Ujadem pro civilni letectvl OR pro Oinnost, kterã je pedmetem smiouvy. V pfipadé poskytovatelova prodleni se spinénim smluvnlho zavazku mo±e objednatel od smiouvy odstoupit nejd?ive v den násiedujlcl pa marném uplynuti pisemno poskytnuté nahradni lhüty Poskytovatel mci±e odstoupit ad smiouvy v pilpade, kdy objednatel v dosledku sveho zavinéril (ãdne a vtas nepinl smluvnl podminky, kdy jeho ëinnosti 61 neoinnosti vznikà poskytovateli koda, v piipadé, ±e objednatel vstoupi do iikvidace, pilpadne bude na jeho majetek prohiáen konkurz a dale v piipade, 2e objednatel je v prodleni 5 spinénim sv9ch platebnich povinnosti a vice ne± 30 kalendain[ch dnü. V pilpade objednatelova prodleni se spinenim smluvniho zavazku ye véci platebnich povinnosti, mu±e poskytovatel od smiouvy odstoupit nejdiive v den nasledujlc[ pa marném uplynuti plsemrie poskytnuté náhradni Ihüty Piipady obsa2ené v piedchozlch odstavclch tohoto Olanku se pova2ujl za podstatne porueni smluvnlch podminek. UOinky odstoupenl nastavaji dnem doruoenl pisemneho vyhotoveni tohoto jednostranného pisemneho prãvnlho Ukonu druhé smluvnl strané Poskytovatel je povinen uoinit opatenl potrebna k tomu, aby se zabrariilo vzniku kody hrozlci objednateli riedokonoenim Oinnostl sjednan9ch v dodatku Vyinoc Smluvnl strany se osvobozujl od odpovednosti za OãsteOné 61 uplne nesplneni smluvnlch zavazkü, jestli2e se tak stab v dusledku vyl maci. Za vyi macse pokiadaji nasledujici okolnosti, ktere vznikly pa uzaweni smlouvy v düsledku stranami nepredvldateln9ch a neodvratitelnich udabostl mimo?adne povahy a ktere maji bezprostfednb vliv na plneni pfedmetu smiouvy. Za vyl mac nejsou pova2ovany zejména nepredvbdatelne zmény ekonomickeho, finanoniho Oi ménového rázu a bo±na obchodnl rizika LhQta pro pineni povinnosti podle dodatku 2 se prodlu2ujl a dobu, pa kterou prokazatelne trvá okolnost vyluoujici odpovédnost Jestbi±e dosledky vypivajicl ze zãsahu vyi maci prokazatelné trvajl déle ne tñ mésice, mo2e kterakoliv ze smluvnlch stran ad smiouvy odstoupit s tim, 2e se nãroky smluvnlch stran vyrovnajl tak, aby 2ádné ze smluvnlch stran nevzniklo bezdovodné obohaceni. 11. Zàvéreënã ustanoveni 11.1 Dodatek 2 Ize ménit nebo doplnovat pouze v9sbovn9m oboustranné potvrzen9m smluvnlrn ujednénim, a to ye forine dodatku podepsaného oprãvnen9mi zàstupci obou smluvnlch stran Obe smluvnb strany prohiauji, ±e jednotlive Olanky dodatku 2 jsou dostateoné z hiediska nãle±itosti pro vznik smluvnlho vztahu. a 2e bylo vyu±ito smluvnl volnosti stran a dodatek 2 se uzaviré uroité, vã±né a srozumitelné. Smluvni strany se dohodly, ±e jejich zavazkov9 vztah 5 idl ustanovenimi obchodniho zákonlku Poskytovatel prohiauje a odpovidà za to! ie ma oprávnénl k podnikãnb v rozsahu pineni dodatku 2, a ±e p11 plnéni bude postupovat s odbornou peal. Zhotovitel odpovida za kodu zposobenou poruenim jeho povinnosti nebo zposobenou jeho Oinnosti pokud neni stanoveno V této smlouvé jinak Dodatek 2 je vyhotoven v OeskEm jazyce ye Otylech stejnopisech, z nich± ka±dá smluvnl strana obdr2l dva vtisky. 8

18 evideneni ëislo smiouvy RLP tr, sp.: 133/1 I/D Dodatek 2 ma 9 stran a 3 ni±e uvedene p[iohy, ktera jsou jeho nedllnou souoásti. Pilloha O. 1 - Specifikace zarizeni a po±adavkü na provadeni servisu Pilloha a. 2- Rozpis rooril ceny bez DPH na Oinnosti podlejednotliv9ch typü zaflzenl Pilloha a. 3 - Seznam opràvnèn ch osob objednatele VPraze dne VJenOidne Za poskytovatele: Za objednatele: Ing. MiIo MacOch piedseda p?edstavenstva Ing. Jan KIss generãln[ reditel Ing. Jiri Petko piedseda piedstavenstva 9

19 APC Silcon 160 kva 2x ano ano ne ne ne Caterpillar F ne no ne ne no cc, Sti 0.c P?iloha ë. I k dodatku ë. 2 smlouvy ë Specifikace zaizeni a po2adavki na provãdèni servisu. P&adovan9 servis stávajiciho vybaveni Po2adované monitorovâni Skutetnost UPS, DG do servisniho dispeinku vãetnè instalace 0 a.x % U sc W %.5 a a n,.th 9-15 o to 1cfl 5. -d Mistoinstalace TypUPS,DG j E o 5 TX m 02N O ND 1. Letité Praha - Technick9 blok - 2. Letite Praha - Technick9 blok - 3. Lelilè Praha - Technick9 blok - 4. Letilé Praha - Techriick9 blok - S. Letitè Praha - Technick9 blok - sit sit sit sit sit B APC Galaxy 80 kva 2 x 80 2 ano ano ne ano ano C APC Galaxy 80 kva 2 x 80 2 ano am, ne and ano D APC Galaxy 8OkVA, sigl 80 6 ano ano no ano and E Emerson NetSure7Ol 2x(7x3,2) 2 and ano no and ano F Emerson NetSure7Ol 2x(7x3,2) 2 ano aric, no ano ano 6. Letité Praha - objekt THOMSON APC Silcon DP38DE 2 x 80 6 ano ano no ne ano 7. Jeneë - objekt IATCC - 8. Jeneã - 9. Jeneã Jenet Jeneë - objekt objekt objekt objekt IATCC - IATCC - IATCC - IATCC - sit sit sit sit sit B APC Silcon DP3320E 2 x ano ano and ano ano C APC Silcon DP3320E 2 x and ano ano ano and D3 APC Silcon DP 3120E 2 x ano ano ano no no 012 APC Silcon DP3BOE 2 x ano ano and ne no E (48V) DC Actura Flex 2x40 2 ano ano ano no and.? 21. Letitê Ostrava Jene. - objekt IATCC - sit F (48VJ DC Actura Flex 2x40 2 ano ano ano no ano 13. Jene - objekt IATCC - ATM systémy Symmetra LX 2 x 16 2 no ano no no no 14. Jeneö - Vysilaci Ustfedl MV Invertomatic SilePro P 30 2 x 30 6 no ano no no no 15. Administrativni budova, Smetanovo nabfe2i APC Silcon DP31OE 2 x and no no ne ne 16. RLB Pisek MV Invertomatic SitePro P 150 2x ne and no no ano 17. Letito Vaclava Havia - Letecká kola APC Silcon DP34OE 40 2 ano and ne ne ne 18. Letitê Brno - Tuiany APC Silcon 80 kva 2 x ano ano ne ano ano 19. Letité Brno -Tuiany APC Silcon 80 kva 2x80 24 ano ano ne ano ano 20. Letité Ostrava - Monov Monov

20 Servisni èinnosti Monitorováni Pocet Celkemza Poe. 6. Typ UPS, OG die öi , , a die a kusu I mesic smiouvy za 1 mesic smiouvy za I mesic Ceikem za I rok Pilloha ë. 2 k dodatku a. 2 smlouvy ã Rozpis roëni ceny bez DPH na Oinnosti podle jednotliv9ch typo zarizeni 1. APCGaIaxy8OkVA ( ( ( (6 2. APC Galaxy 80 kva Ko ( K KO 3. APC Galaxy 8OkVA, sigi KO 36251( ( K6 4. Emerson NetSure7Ol K ( ( KO 5. Emerson NetSure7Ol K ( ( K6 6. APC Siicon DP38OE K ( ( Ko 7. APC Silcon DP3320E KO ( ( K6 8. APC Siicon DP3320E K ( ( Ko 9. APC Silcon DP 3120E Ko 01( Ka (6 10. APC Silcon DP38OE (6 01( K (6 ii. DCActura Flex ( ( ( (6 12. DCActura Flex Ko 36251( ( (6 13. SymmetraLX (6 01( ( (6 14. MV Invertomatic SitePro P K6 01( Ke K6 15. APC Silcon DP310E K6 0 K K K6 16. MV Invertomatic SitePro P K KO ( KO 17. APC Silcon DPS4OE K6 0 K ( K6 18. APC Silcon 80 kva APC Silcon 80 kva APC Siicon 160 kva Caterpillar F 1 Celkova roôni cena na budouci obdobi

Řízení letového provozu České republiky

Řízení letového provozu České republiky Řízení letového provozu České republiky Výzva k jednánĺ v jednacím řĺzení bez uveřejněnĺ v souladu s ustanovením 34 odst. I zákona č. 13712006 Sb.. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějšĺch předpisů (dále

Více

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Upgrade aplikace PKI Monitor pro provoz

Více

332/056/2006 Toto číslo uvádějte IJři SMLOUVA O DílO

332/056/2006 Toto číslo uvádějte IJři SMLOUVA O DílO Zakázkové číslo 332/056/2006 Toto číslo uvádějte IJři SMLOUVA O DílO faktu raci (servis záložních zdrojů UPS) uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Systémová SW podpora pro aplikace

Více

kizeni letového provozu IIIIUIN!IIIINIINII

kizeni letového provozu IIIIUIN!IIIINIINII Stránka I z 3 Obsah: Telefori: 220 372 048 s.p. v roce 2013 (dale len.,zvz ) Ceské republiky zkkona a. 13712006 Sb.. o vefejn jch zakázkách, ye znéni pozdëjich pedpisô kizeni letového provozu IIIIUIN!IIIINIINII

Více

Řízení letového provozu J1LiiIJ!i1i!!111I IIII 1111111 České republiky

Řízení letového provozu J1LiiIJ!i1i!!111I IIII 1111111 České republiky Řízení letového provozu J1LiiIJ!i1i!!111I IIII 1111111 České republiky Výzva k jednánĺ v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením 34 odst. I zákona Č. 137 12006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

IIIIIIliliiII II. České republiky. Řízení letového provozu

IIIIIIliliiII II. České republiky. Řízení letového provozu Řízení letového provozu IIIIIIliliiII II České republiky Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením 34 odst. I zákona Č. 137 12006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 IČ: , DIČ: CZ Výzva

Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 IČ: , DIČ: CZ Výzva Sekce informatiky Odbor vnitřních informačních systémů Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043, DIČ: CZ72080043 V Praze dne 15. 3. 2012 Č. j.: 8675/12-5910-13790

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Záložní internet

Veřejná zakázka malého rozsahu Záložní internet PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1125/11 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 MOB: E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové dodávky vizitek a razítek Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České republiky,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů značek koncernu VW Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA (na dodávku zjednodušené podlimitní řízení)) PŘÍSTAVBA UBYTOVACÍHO OBJEKTU DD ČERNOŢICE,INTERIÉR-OBJEKT A

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA (na dodávku zjednodušené podlimitní řízení)) PŘÍSTAVBA UBYTOVACÍHO OBJEKTU DD ČERNOŢICE,INTERIÉR-OBJEKT A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA (na dodávku zjednodušené podlimitní řízení)) PŘÍSTAVBA UBYTOVACÍHO OBJEKTU DD ČERNOŢICE,INTERIÉR-OBJEKT A Veřejná zakázka na dodávky dle 8 zákona o veřejných zakázkách

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE. 1. Název vefejné zakázky. 11. Úvodní ustanovení

ZADÁVACÍDOKUMENTACE. 1. Název vefejné zakázky. 11. Úvodní ustanovení ZADÁVACÍDOKUMENTACE V I I, k VEREJNE ZAKAZCE MALEHO ROZSAHU c. 1/2012 podle 96 zákona c. 137/2006 Sb., 0 verejných zakázkách v platném znení (dále jen "ZYZ:') Renovace a náter EUROoken 1. Název vefejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup strojů a technologií pro provozovnu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup strojů a technologií pro provozovnu Ing. Čeněk Kukal Saratovská 1070/37, 100 00 Praha Přístavba kompletační haly a nákup nových technologií do výroby reg. č. projektu: 11/014/3120a/120/001057 Č. j: VZ-23/03-2013 Praha, 10. ledna 2014 Počet

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A CHODBY VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU Zadavatel: Obec Staré Město se sídlem: Staré Město

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup multifunkčního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Sídlo zadavatele: Beethovenova 650/2, 662 15 Brno Pracoviště zadavatele, pro nějž je VZ určena:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Sídlo zadavatele: Beethovenova 650/2, 662 15 Brno Pracoviště zadavatele, pro nějž je VZ určena: Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola zřízená zákonem 111/98

Více

SMLOUVA O DÍLO servisní smlouva

SMLOUVA O DÍLO servisní smlouva SMLOUVA O DÍLO servisní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s 2586 a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ ) a ve smyslu příslušných právních předpisů

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH POMŮCEK PRO ROKY 2016-2018 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Název Sídlo Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Více

Výzva k podání nabídky (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská správa domů s.r.o. IČ: 251 73 570 Sídlo: Náměstí Svobody 8, 385

Více

VYŘIZUJE: Dagmar Jonášová TELEFON: , V Lesním Jakubově dne

VYŘIZUJE: Dagmar Jonášová TELEFON: , V Lesním Jakubově dne VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice, oddělení logistiky Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS-1979-10/ČJ-2016-800650

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo jednací zadavatele: 1/120/827992 2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE PRAHA čj.:5 662/09-13 Kovrzek/1.412 2.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Výběr poskytovatele SW aplikace umožňující kvantitativní hodnocení výkonnosti procesů integrovaného systému

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Zařízení pro měření odporu spouště Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY M ě s t o Z l i v Váš dopis zn./ze dne: Číslo jednací: 1277/14 Spisová značka: Vyřizuje: Ing. Koudelka Jan Tel.: 387 001 193 E-mail: starosta@zliv.cz Datum: 28.07.2014 dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS 88/002/001/2015-6/LOG/503

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A µ#57743/a/2014-sov@ 57743/A/2014-SOV Č.j.: UZSVM/A/34363/2014-SOV Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. /2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE )

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE ) Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE ) USTANOVENÍ SPOLEČNÁ 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen

Více

1. Zadavatel. 2. Specifikace

1. Zadavatel. 2. Specifikace Věc: Oprava výzvy pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: VÚDDŠ,DDŠ, SŠ,ZŠ a ŠJ Mor. Krumlov rozšíření vozového parku 1. Zadavatel Výchovný ústav,dětský domov se školou,

Více

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS 88/008/001/2015-6/LOG/500

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 Vás ve smyslu ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

*MMFMX00U4IFP* VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

*MMFMX00U4IFP* VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání veřejných zakázek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX00U4IFP* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 141702/2016 SP. ZN. 91.1

Více

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová Statutární město Ostrava Městský obvod Hrabová Název VZ: Vyřizuje: Revitalizace ploch Šídlovec-Šrobárova-V. Huga, Ostrava Hrabová -komunikace a zpevněné plochy Králová Svatava Datum: 11. 8. 2016 Věc: zjednodušené

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Optické měřící zařízení Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/098853-G

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n.

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/914/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/24875-15/dagm ORRI/3430-2015 V Rumburku dne 17.07.2015 Projektová dokumentace zateplení budovy

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Kontaktní osoba Mgr. Michal Minařík, minarik.m@czechglobe.cz, +420 511 192 220

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Kontaktní osoba Mgr. Michal Minařík, minarik.m@czechglobe.cz, +420 511 192 220 Z ADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE V ÝKONNÉ PRACOVNÍ STANICE A NOTEBOOKY I. V EŘEJNÝ ZADAVATEL Jméno Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO 67179843 Kontaktní

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Tel. 257042590 Fax 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 10.5.2013 PID: MFCR3XFHLH Č. j.: MF-58200/2013/23-2302 Věc: Referent: Příloha:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013 Č.j.: MV-48025-7/VZ-2012 Praha 18.10.2012 Počet listů:8 Přílohy: 2/31 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064

Více

Česká republika-pardubice: Architektonické a související služby 2017/S Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Služby

Česká republika-pardubice: Architektonické a související služby 2017/S Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Služby 1 / 5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23818-2017:text:cs:html Česká republika-pardubice: Architektonické a související služby 2017/S 015-023818 Oznámení o zahájení

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na

Více

o OíLO 1.3. Zodpovední pracovníci: pro operativní technické fizení činnosti budou smluvní strany zastupovat tito pracovníci:

o OíLO 1.3. Zodpovední pracovníci: pro operativní technické fizení činnosti budou smluvní strany zastupovat tito pracovníci: SMLOUVA o OíLO 1. SMLUVNí STRANY 1.1. Objednatel: obec Jaslovské Bohunice Námestie sv. Michala 36/1 OA, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika Zastoupený ve vécech smluvních: Božena Krajčovičová,

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Ve smyslu 6 a 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

EJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

EJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK telefon (ústředna) :+420 416 723 111 fax :+420 416 723 100 e-mail : info@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ00830488 IČ : 00830488 bankovní spojení : Komerční banka, a.s. - Litoměřice číslo účtu : 24734471/0100 www

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Městys Opatov Opatov 149, 675 28 Opatov IČ: 00290068 vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu 1/7 Výzva k podání nabídky

Více

Město Strakonice. Odbor informatiky a provozu. Naše značka: Vyřizuje: Datum: MUST Ulč/ června 2016

Město Strakonice. Odbor informatiky a provozu. Naše značka: Vyřizuje: Datum: MUST Ulč/ června 2016 Město Strakonice Odbor informatiky a provozu Naše značka: Vyřizuje: Datum: MUST Ulč/ 383 700 388 17.června 2016 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Město Strakonice, jako

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

*MMFMX00UAA77* VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

*MMFMX00UAA77* VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání veřejných zakázek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX00UAA77* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 147457/2016 SP. ZN. VYŘIZUJE:

Více

veřejná zakázka na stavební práce

veřejná zakázka na stavební práce k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zadavatel: Veřejná zakázka dle svého

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více