Corporate Banking Společně dokážeme více

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Corporate Banking Společně dokážeme více"

Transkript

1 Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více

2 Obsah Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními nástroji Pravidla provádění pokynů Ošetřování konfliktů zájmů Strategie a rizika investování Náklady a poplatky za investiční služby Zvláštní podmínky pro obchodování s investičními nástroji

3 Co je dobré vědět o MiFID 3 Co je dobré vědět o MiFID EVROPSKÉ SMĚRNICI O TRZÍCH FINANČNÍCH NÁSTROJŮ Vážená klientko, vážený kliente, od 1. listopadu 2007 platí v EU nová rozsáhlá úprava obchodování s investičními nástroji (dále též cenné papíry ). Směrnice o trzích finančních nástrojů (známá i pod označením MiFID ) je v České republice uvedena v praxi především novelou Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která je účinná od 1. července Cílem směrnice je vytvořit konkurenceschopný vnitřní trh EU pro obchodování s investičními nástroji. Za tímto účelem má být na jedné straně zlepšena ochrana investorů, aby se dále prohlubovala jejich důvěra ve finanční trhy. Zároveň se má všeobecně zvýšit průhlednost trhu a posílit konkurence mezi účastníky trhu v celé Evropě. Commerzbank tuto iniciativu vítá a podporuje. Účastníci trhu se nyní musí řídit standardními postupy v poradenství, prodeji, marketingu a provádění pokynů, z nichž mnohé jsou v naší Bance už zažitou praxí. Tato úprava platí v celé Evropě pro všechny banky, obchodníky s cennými papíry a společnosti nabízející služby, které s investováním souvisejí. V této brožuře jsme pro Vás shrnuli podstatná pravidla poskytování investičních služeb. Navíc zde najdete informace o rizicích jednotlivých investičních nástrojů a Zvláštní podmínky pro obchodování s investičními nástroji. Jsme si vědomi toho, že tyto informace nemohou nahradit osobní rozhovor s Vaším bankovním poradcem. Za tímto účelem Vás k nám srdečně zveme. S přátelským pozdravem Vaše Commerzbank

4 Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními nástroji 4 Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními nástroji Úvodem COMMERZBANK Aktiengesellschaft (dále také Banka ) svým klientům nabízí celou škálu investičních služeb, zvláště služby spojené s koupí, prodejem a úschovou cenných papírů a jiných finančních nástrojů. Některé z těchto služeb jsou popsány v této publikaci. Kromě toho Banka uzavírá obchody na vlastní účet, zprostředkovává uzavírání obchodů a provádí emisní a investiční obchody a všechny pomocné služby v souvislosti s obchodováním s investičními nástroji. Připomínáme, že pro veřejně nabízené investiční nástroje (cenné papíry) si lze u emitenta vyžádat prospekt, který bývá zpravidla k dispozici i na jeho internetových stránkách. Investiční poradenství Commerzbank předkládá svým klientům vlastní investiční doporučení pro jednotlivé investiční kroky. Tato doporučení jsou v rámci investičního poradenství přizpůsobena individuálním cílům a potřebám klienta. Banka je v tomto případě povinna prověřovat vhodnost jednotlivých doporučení pro klienta. Aby mohla Banka takovým nárokům dostát, je ze zákona povinna získat dostatečné množství údajů o každém klientovi v oblasti jeho osobních poměrů a investičních cílů. V rámci investičního poradenství u investic do jednotlivých investičních nástrojů vybírá Banka svá doporučení ze široké palety vlastních a koncernových produktů. Kromě toho doporučuje klientům i produkty vybraných obchodních partnerů mimo koncern Commerzbank. Provádění pokynů bez poradenství Banka provádí pokyny týkající se investičních nástrojů, které jsou klientem uděleny bez využití bankovního poradenství nebo bez bezprostředně předcházejícího osobního doporučení. Při takovém udělování pokynů klientem je Banka ze zákona povinna prověřit, zda má klient dostatečné teoretické znalosti a praktické zkušenosti, aby mohl přiměřeně posoudit rizika spojená s požadovanou transakcí. Tento postup může vést k tomu, že Banka upozorní klienta na případnou nevhodnost jeho pokynu. Pokyn pak může být proveden pouze po výslovném souhlasu klienta. Zkušenosti klienta s obchodováním s produkty v jednotlivých rizikových třídách se hodnotí na základě transakcí s investičními nástroji, které byly v minulosti provedeny u Commerzbank. Klient může tyto údaje kdykoli opravit tím, že Commerzbank sám sdělí své praktické zkušenosti s obchodováním s investičními nástroji, které uskutečnil prostřednictvím jiného obchodníka s cennými papíry. Realizace pokynů Pokyny k obchodování s investičními nástroji přijímáme v našich pobočkách osobně, telefonicky nebo faxem. Pokyny k obchodování s investičními nástroji realizujeme podle Pravidel provádění pokynů. Kromě toho mohou být Bance klientem udělovány pokyny se zadáním limitní ceny nebo s předem určeným převodním místem. V takových případech má pokyn klienta přednost před bankovními Pravidly provádění pokynů. Klientské pokyny k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů se realizují prostřednictvím komisionářského obchodu nebo obchodu za pevné ceny. V rámci komisionářského obchodu uzavírá Banka jako komisionář vlastním jménem na účet klienta obchod v podobě koupě nebo prodeje investičního nástroje na místě určeném k obchodování s daným investičním nástrojem nebo pověřuje realizací pokynu zmocněného komisionáře. Banka dostává za svou činnost provizi.

5 Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními nástroji 5 V průběhu obchodu za pevnou cenu klient uzavírá s Bankou kupní smlouvu a získává od Banky finanční nástroj nebo ho Bance prodává za určitou nebo určitelnou cenu. Klient je informován o každé provedené transakci vyúčtováním. Správa majetku Banka nabízí svým klientům možnost za úplatu spravovat jejich majetek profesionálně. K tomu je nutné uzavření samostatné smlouvy, ve které klient stanoví investiční strategii. Při volbě investiční strategie mu Banka pomáhá doporučeními, která zohledňují jeho individuální situaci. Úschova investičních nástrojů může být realizována v tuzemsku či v zahraničí. Banka může investiční nástroje v listinné formě převzít podle vlastního uvážení do hromadné úschovy, do samostatné úschovy nebo je předat do druhotné úschovy jiným uschovatelům. Zaknihované investiční nástroje povede Banka pro klienta na příslušném registračním místě na jejím účtu vedeném pro klienty a zároveň zajistí, že investiční nástroje klienta interně povede odděleně od vlastních investičních nástrojů a investičních nástrojů třetích osob. Dispoziční úvěr Banka může klientovi za určitých předpokladů poskytnout půjčky na financování obchodů s investičními nástroji. Investiční zprostředkování Banka zprostředkovává obchody týkající se pořizování a prodeje investičních nástrojů. Zdanění Příjmy z vlastnictví investičních nástrojů, tj. zejména dividendy, jsou nejen České republice předmětem daně z příjmů. V závislosti na osobě majitele investičního nástroje a dalších faktorech mohou být příjmy z dividend zcela nebo zčásti osvobozeny od daně z příjmů v ČR. Příjmy z dividend mohou být mimo zdanění v ČR rovněž předmětem zdanění v zahraničí. Příjmy z prodeje investičních nástrojů jsou předmětem daně z příjmů (nebo obdobné daně) v zemi, kde je skutečný majitel rezidentem a v zákonem vyjmenovaných případech také v České republice. Příjmy zahraničního daňového rezidenta z držení nebo z prodeje investičního nástroje podléhající zdanění v ČR mohou být zcela nebo zčásti osvobozeny od daně z příjmů, pokud tak stanoví příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nebo jiná mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána. Při správě majetku přijímá Banka investiční rozhodnutí v rámci klientem zvolené investiční strategie. O provedených transakcích i o vývoji hodnoty majetku podává Banka klientovi pravidelně zprávu. Všeobecné informace o COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha Vaším smluvním partnerem při obchodování s investičními nástroji je Úschova investičních nástrojů Banka nabízí svým klientům úschovu investičních nástrojů. Úschova investičních nástrojů se provádí na základě smlouvy o úschově investičních nástrojů. Banka informuje klienta o počtu uschovaných investičních nástrojů nejméně jednou ročně. COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, , IČ: , zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 7341, organizační složka COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserstraße 16, Frankfurt am Main, Spolková republika Německo, zapsaná u obchodního rejstříku Obvodního soudu, Frankfurt am Main pod číslem HR B Zastihnete nás v nejbližší pobočce nebo na prodejním místě, internetové adrese či na telefonním čísle Rozhodujícím jazykem pro smluvní vztah je čeština. Klient si může s Bankou dohodnout, že mu Banka bude poskytovat dokumentaci též v jiných jazycích (němčina, angličtina). Dozor nad COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha vykonává Česká národní banka (www.cnb.cz; Na Příkopě 28, Praha 1, CZ) a Spolkový institut pro dohled nad poskytováním finančních služeb (www.bafin.de; Graurheindorfer Straße 108, Bonn a Lurgiallee 12, Frankfurt am Main, SRN).

6 Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními nástroji 6 Banka je prostřednictvím své centrály ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN) účastníkem systému zákonného pojištění vkladů ve Spolkové republice Německo u Instituce německých bank pro odškodnění Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH.

7 Pravidla provádění pokynů 7 Pravidla provádění pokynů A. Úvodní poznámka COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, jakožto organizační složka COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16, Frankfurt am Main uzavírá téměř všechny obchody s investičními nástroji prostřednictvím COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16, Frankfurt am Main. Z tohoto důvodu vycházejí tato Pravidla provádění pokynů (dále též Pravidla ) z pravidel provádění pokynů, která používá COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16, Frankfurt am Main. Rozsah použitelnosti Pravidel 1. Tato Pravidla platí pro provádění pokynů, které udělí klient COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha (dále jen Banka ) za účelem nákupu nebo prodeje investičních nástrojů nebo jiných finančních nástrojů (např. obchody na termínové burze). Provádění v tomto smyslu znamená, že Banka na základě klientova pokynu uzavře na jeho účet s druhou stranou na příslušném vhodném trhu odpovídající obchod (komisionářský obchod). Pokud Banka s klientem uzavře obchod s pevně stanovenou cenou (fixed price transaction), platí bod č. 8. Cíl provádění pokynů 2. Pokyny klientů mohou být prováděny na různých převodních místech, např. na burzách nebo na ostatních převodních místech v tuzemsku nebo v zahraničí, a to při osobním nebo elektronickém styku. V následujících kapitolách jsou popsány převodní pravidla a převodní místa pro hlavní druhy investičních nástrojů, která mají za cíl optimální provedení pokynu v zájmu klienta. 3. Při stanovování konkrétních převodních míst vychází Banka z toho, že klientovým zájmem je přednostně se zohledněním všech nákladů spojených s prováděným obchodem dosáhnout co nejlepší ceny. Vzhledem k tomu, že investiční nástroje zpravidla podléhají kurzovým výkyvům a není možné vyloučit vývoj kurzu v neprospěch klienta, jsou volena především taková převodní místa, na kterých je pravděpodobné, že pokyn bude proveden bezodkladně. Banka bude v rámci výše uvedených cílů dodržovat také další relevantní kritéria, jako např. stav trhu či bezpečnost provedení. Přednost instrukce klienta 4. Klient může Bance udělit pokyny, na kterých převodních místech má být jeho pokyn proveden. Takové pokyny mají přednost před těmito pravidly. Upozornění: V tomto případě Banka nebude pokyn provádět podle vlastních Pravidel usilujících o optimální provedení. 5. Klient může udělit Bance pokyn podmíněný provedením podle klientova zadání. Při takovém pokynu Banka provede transakci se zohledněním klientova zadání. Pokud se klientovo zadání týká obchodního místa, provede Banka pokyn tehdy, má-li přístup na daný trh. V takovém případě se Banka bude snažit provést pokyn tak, aby dosáhla nejlepšího výsledku pro klienta, ne však nutně v souladu s vlastními Pravidly provádění pokynů. Postoupení pokynů 6. Nemá-li Banka u zahraničních investičních nástrojů přímý přístup k danému převodnímu místu, nebude klientův pokyn provádět sama, nýbrž ho v souladu s Pravidly postoupí k provedení jiné společnosti poskytující finanční služby.

8 Pravidla provádění pokynů 8 Pokyny k nákupu a prodeji tuzemských investičních nástrojů postupuje Banka vždy k provedení jiné společnosti poskytující finanční služby. Odlišné provedení v jednotlivém případě 7. Pokud si mimořádné poměry na trhu nebo narušení trhu vyžádají odlišné provedení, provede Banka pokyn tak, aby zachovala zájem klienta. Banka může v jednotlivém případě odmítnout přijetí pokynu, pokud transakce není aktuálně proveditelná. Obchody s pevně stanovenou cenou 8. Tato Pravidla provádění pokynů platí pouze omezeně, pokud Banka a klient uzavřou kupní smlouvu o finančních nástrojích za pevnou nebo určitelnou cenu (obchod za pevnou cenu). Při obchodech za pevnou cenu jsou náklady, výdaje a obchodní marže Banky už zahrnuty do ceny obchodu. Pokyn nebude proveden v souladu s předchozími ustanoveními. Banka a klient jsou naopak v souladu se smluvním ujednáním bezprostředně povinni dodat dlužné investiční nástroje a zaplatit kupní cenu. To platí obdobně v případě, kdy Banka nabízí investiční nástroje k úpisu nebo v případě, kdy Banka a klient vzájemně uzavřou smlouvy o finančních nástrojích (např. mimoburzovní finanční deriváty), které nejsou obchodovatelné na burze. Pokud se s některými investičními nástroji obchoduje na převodním místě, ke kterému má Banka přístup, přijme i pokyny, které jsou vázány udělenými pokyny k provedení na tomto převodním místě. V následujících pravidlech je stanoveno, pro jaké druhy finančních nástrojů Banka pravidelně nabízí uzavírání obchodů za pevné ceny. B. Pravidla provádění pokynů u různých druhů investičních nástrojů 1. Úročené cenné papíry Banka nabízí možnost koupit přímo od ní nebo jí prodat úročené cenné papíry (včetně dluhopisů s nulovým kuponem - zero coupon bonds). Na aktuální nabídku, zvláště cenu, se lze kdykoli u Banky informovat. Nákup a prodej probíhá za cenu s Bankou pevně sjednanou (obchod za pevnou cenu). Neuskutečňuje-li se obchod za pevnou cenu, je od klienta očekáván pokyn ohledně převodního místa. Není-li pokyn udělen, postoupí Banka pokyn na jí vybranou prezenční burzu. Pokyny k nákupu a prodeji tuzemských úročených cenných papírů jsou vypořádávány mimoburzovně prostřednictvím jiné tuzemské společnosti poskytující finanční služby. 2. Akcie Banka provádí pokyny k nákupu a prodeji akcií na následujících převodních místech: Tuzemské akcie Akcie DAX, akcie MDAX, akcie TecDAX, akcie SDAX Německé akcie Zahraniční akcie s kotací v Německu denominované v EUR (mimo hodnot EuroStoxx50) Akcie EuroStoxx50 (zahraniční akcie) Zahraniční akcie bez kotace v Německu denominované v jiné měně než EUR BCPP ve SPAD Xetra* Banka není členem Burzy cenných papírů Praha. Pokyny k nákupu a prodeji tuzemských akcií budou postoupeny k provedení třetí osobě**. Provedení pokynu se řídí pravidly provádění pokynů třetí osoby. Odchylně od tohoto pravidla se obchody v těchto segmentech, jejichž platnost pokynu je omezena na aktuální obchodní den, při doručení pokynu po hodin (ukončení obchodů Xetra), postupují s cílem provedení téhož dne německým klasickým burzám. Německé klasické burzy Německé klasické burzy U pokynů k nákupu a prodeji zahraničních akcií očekává Banka od hodnoty ve výši (v přepočtu) EUR od klienta vždy pokyn ohledně převodního místa, protože v závislosti na tržní situaci nemusí být pro tak velké objemy zaručeno nejlepší možné provedení na uvedených zahraničních převodních místech. Německé klasické burzy Vhodné zahraniční obchodní místo (zpravidla domácí burza podle měny) * Banka si vyhrazuje právo provedení prostřednictvím Xetra BEST, aniž tím klientovi vzniknou nevýhody. ** Člen BCPP

9 Pravidla provádění pokynů 9 Pro vybrané akcie Banka nabízí rovněž obchody za pevné ceny. Tato nabídka může být omezena na jednotlivá převodní místa. Je-li kontrakt nabízen na více než jedné termínové burze, očekává Banka od klienta vždy pokyn ohledně místa převodu. 3. Cenné papíry kolektivního investování Upozornění: Nákup cenných papírů kolektivního investování (podílové listy podílového fondu, akcie investičního fondu a obdobné cenné papíry vydávané v zahraničí) za emisní cenu, jakož i jejich zpětný odkup, nepodléhá zákonným požadavkům ohledně nejlepšího provádění pokynů (Best Execution). Banka provádí nákup a prodej cenných papírů kolektivního investování zásadně přímo nebo nepřímo prostřednictvím investičních společností. Odchylně od toho provádí dále Banka pokyny k nákupu a prodeji v uvedeném segmentu na následujících převodních místech: Exchange Traded Funds Xetra* Pokyny v tomto segmentu, jejichž platnost je omezena na aktuální obchodní den, se v případě jejich doručení po hodin (ukončení obchodování na Xetra) postupují na německé klasické burzy s cílem provedení téhož dne. Pokud se s cennými papíry obchoduje na převodním místě, ke kterému má Banka přístup, přijme Banka také pokyny, které jsou vázány k provedení na tomto převodním místě. 4. Certifikáty a opční listy Banka nabízí certifikáty a opční listy k úpisu nebo nabytí (a rovněž ke zpětnému odkupu) za pevnou cenu (obchod za pevnou cenu). Pokud se obchod za pevnou cenu neuskuteční, očekává se pokyn klienta ohledně převodního místa. Není-li pokyn udělen, postoupí Banka provedení obchodu na některou německou klasickou burzu, kterou podle svého uvážení vybere. Mimoburzovní finanční deriváty, např. devizové termínové obchody, úrokové swapy a půjčky v cenných papírech uzavírá Banka s klientem individuálně (obchod za pevnou cenu). Obsah a podmínky obchodu jsou stanovovány při jeho uzavírání ve vztahu ke konkrétnímu obchodu. V závislosti na finančním nástroji se u finančních derivátů používají zvláštní podmínky nebo speciální smlouvy (Zvláštní podmínky pro termínové obchody, Rámcové ujednání pro finanční termínované obchody). 6. Místa úschovy v zahraničí Na rozdíl od výše uvedených pravidel týkajících se výběru převodního místa je možný prodej finančních nástrojů pouze v zemi úschovy finančního nástroje. 7. Německá převodní místa Xetra je elektronický obchodní systém pro spotový trh Německé burzy a.s. (Deutsche Börse AG). Německé klasické burzy (s osobní účastí makléřů) jsou burzy v Berlíně, Hamburgu, Hannoveru, Düsseldorfu, Frankfurtu, Stuttgartu a Mnichově včetně příslušných segmentů volného trhu. Stanovení konkrétní německé klasické burzy je závislé na různých parametrech, např. na existenci kotace daného cenného papíru na jednotlivých burzovních místech, na druhu kotace atd. 5. Finanční deriváty Banka provádí pokyny týkající se finančních derivátů, které se za standardních podmínek obchodují na termínové burze, na následujících převodních místech: Obchody na termínových burzách příslušné termínové burzy podle disponovatelnosti kontraktu

10 Ošetřování konfliktů zájmů 10 Ošetřování konfliktů zájmů COMMERZBANK Aktiengesellschaft je mezinárodně působící univerzální banka a nabízí svým klientům veškeré služby spojené s investováním do investičních nástrojů. Zároveň je poskytovatelem úvěrů pro společnosti a jiné instituce a vykonává pro ně poradenskou činnost ve všech otázkách týkajících se financování. COMMERZBANK Aktiengesellschaft se snaží zabránit konfliktům zájmů, které v této souvislosti mohou vzniknout. Za tímto účelem Banka přijala celou řadu opatření. Přesto nelze vznik konfliktu zájmů v jednotlivých případech vyloučit. V takových případech Banka postupuje vždy profesionální a zásadně zohledňuje zájmy klientů. Konflikty zájmů mohou vznikat mezi Bankou, ostatními koncernovými společnostmi, obchodním vedením, pracovníky Banky nebo jinými osobami, které jsou s Bankou spojeny a klienty Banky, nebo mezi klienty Banky navzájem. Konflikt zájmů může vzniknout zvláště při investičním poradenství a správě majetku, vzhledem k zájmu Banky na výši prodeje investičních nástrojů; při obdržení nebo poskytování dotací (např.provize za umístění emise) od třetích osob nebo třetím osobám v souvislosti se službami spojenými s obchodováním s investičními nástroji; v důsledku vyplácení odměn pracovníkům a zprostředkovatelům v závislosti na jejich úspěšnosti; při poskytování podpor pracovníkům a zprostředkovatelům Banky; z jiných obchodních činnosti Banky, zvláště na základě zájmu Banky o zisky z vlastního obchodu a o odbyt vlastních emitovaných cenných papírů; ze vztahů Banky s emitenty investičních nástrojů, například při existenci úvěrového vztahu, při účasti na emisích, při kooperacích; při vypracovávání finančních analýz týkajících se investičních nástrojů, které Banka klientům nabízí; získáním informací, které nejsou veřejně známé; z osobních vztahů pracovníků nebo obchodního vedení Banky nebo jejich přátel a rodinných příslušníků, pokud tyto osoby působí v dozorčích radách a poradních sborech. Kdekoli dochází ke konfrontaci obchodních zájmů, může dojít i ke konfliktu zájmů. Banka se ze všech sil snaží takové konflikty předem vyloučit. To ovšem není možné ve všech případech. Banka proto od svých pracovníků očekává pečlivost a poctivost, právní a profesionální počínání, dodržování tržních standardů a zvláště v každém případě dodržování zájmů klientů. Pracovníci Banky jsou povinni dodržovat určité standardy chování a povinnosti z nich vyplývající. Integrita a kvalita Banky je dokumentována jejím profesionálním zacházením s konflikty zájmů. Proto je v rámci Banky, pod přímou odpovědností obchodního vedení, zaveden nezávislý útvar Compliance Office, který má na starosti kontrolu identifikace a předcházení a řízení konfliktů zájmu prostřednictvím jednotlivých obchodních útvarů. Banka přijala kromě jiného tato opatření: vytvoření organizačního postupu pro ochranu zájmů klientů v investičním poradenství a správě majetku; úprava přijímání a poskytování provizí a jejich zveřejňování pravidla nakládání s důvěrnými informacemi, zřizování informačních bariér, rozdělování odpovědnosti a/nebo prostorové oddělení odpovědných míst;

11 Ošetřování konfliktů zájmů 11 vedení seznamu vnitřních informací (insider list) a seznamu citlivých informací (observation list), které slouží ke kontrole nakládání s vnitřními a citlivými informacemi a k zabránění zneužívání takových informací ze strany zasvěcených osob; vedení zvláštního seznamu investičních nástrojů (restricted list), který kromě jiného slouží k zacházení s možným konfliktem zájmů a vychází ze zákazu uzavírání obchodů nebo poskytování poradenství nebo zákazu zveřejnit finanční analýzu; oznamování obchodů s investičními nástroji těch pracovníků, u nichž se mohou v rámci jejich činnosti vyskytnout konflikty zájmů, útvaru Compliance; školení pracovníků; Banka informuje před uzavřením obchodu nebo před poskytnutím poradenské činnosti klienty, kterých se toto týká, o vzniku konfliktu zájmů, jemuž se v dané situaci nedá zabránit. Přitom je třeba znát především tyto souvislosti: Při distribuci investičních nástrojů dostává Banka zpravidla finanční provizi od investiční společnosti nebo emitentů cenných papírů. Sem patří nezávislé prodejní provize, které investiční společnosti vyplácejí Bance z přijatých správních poplatků, jakož i provize, které nabízejí emitenti cenných papírů především v podobě alokačních provizí nebo srážek (slev) z emisní ceny. Kromě toho Banka přijímá od klientů vstupní poplatky, pokud jsou podle druhů cenných papírů kolektivního investování nebo jiných cenných papírů při prodeji stanoveny. Banka klienty o takových provizích informuje. Přijímání těchto finančních provizí a ostatních pobídek slouží Bance k přípravě efektivních a spolehlivých systémů a postupů pro koupi a prodej investičních nástrojů. Zároveň se tímto způsobem pokrývají náklady na poradenství, které využívají nebo kdykoli mohou využívat klienti Banky. Banka doporučuje svým klientům takové finanční nástroje, které jsou pro ně vhodné. Tento postup nevylučuje, aby, vzhledem k interním opatřením o řízení odbytu, a při zohledňování vhodnosti investice pro konkrétního klienta, byly přednostně klientům doporučovány určité produkty, obzvlášť z nabídky vlastního koncernu. Banka například v rámci investičního poradenství v oblasti cenných papírů kolektivního investování a certifikátů vybírá při svých doporučeních ze široké palety vlastních bankovních a koncernových produktů. Kromě toho jsou zvláště u cenných papírů kolektivního investování kromě fondů peněžního trhu a nemovitostních fondů doporučovány i produkty vybraných a kvalifikovaných emitentů mimo vlastní bankovní koncern. V případě majetkové správy se správce majetku při rozhodování o koupi či prodeji cenných papírů řídí investiční strategií, která byla s klientem předem dohodnuta. Investiční doporučení jsou vybírána tak, aby odpovídala vždy zájmu klienta. Nezávisle na tom informuje Banka klienty o všech provizích účtovaných za správu majetku. Další konflikt zájmů, typický při správě majetku, může vzniknout při dohodě o výkonnostně závislé odměně. Zde se nedá vyloučit, že správce majetku podstoupí za účelem dosažení co nejvyššího výkonu, a tím i zvýšené odměny, nepřiměřená rizika. Ke snížení rizik slouží kromě jiného sjednání investiční strategie. Interně se kontroluje, zda přijatá investiční rozhodnutí korespondují s touto strategií. Kromě toho se odměna správce majetku skládá ještě z dalších pevných složek odměny. Banka také dostává od ostatních poskytovatelů služeb v souvislosti s obchodováním s investičními nástroji bezúplatnou podporu, jako jsou finanční analýzy, informační materiály, školení a zčásti také technické služby a vybavení pro přístup k systémům, jejichž pomocí se shromažďují a distribuují data. Přijímání takových benefitů není v bezprostřední souvislosti se službami pro klienta; Banka využívá zmíněnou podporu k tomu, aby poskytovala své služby ve vysoké, klientem požadované kvalitě a průběžně je zlepšovala. Zprostředkovatelům, kteří Bance doporučují klienty nebo jednotlivé obchody, jsou vypláceny jednak provize částečně vázané na úspěšnost, jednak pevné odměny. Kromě toho mohou zprostředkovatelé pobírat vedle provizí z obchodního zastoupení vyplácených Bankou bezprostřední dotace také od třetích osob, zvláště od investičních společností a emitentů cenných papírů.

12 Strategie a rizika investování 12 Strategie a rizika investování Přehled investičních strategií a finančních nástrojů Banka nabízí svým klientům možnost volit mezi šesti různými investičními strategiemi. Příslušná investiční strategie pak slouží bankovním poradcům jako vodítko pro doporučování jednotlivých cenných papírů a finančních nástrojů za účelem strukturování portfolia jednotlivých klientů. Sklon k rizikovosti každého typu investora se odráží v šesti investičních strategiích. Pro investory, kteří preferují jistotu investice, se nabízí investiční strategie sestavená zcela bez akcií. Konzervativní investiční strategie se oproti tomu orientuje na investory, kteří chtějí mít dobré šance na vývoj hodnot, ztělesněné například nákupem akcií, a jsou přitom ochotni akceptovat i možnost mírných hodnotových ztrát. Spektrum završuje investiční strategie orientovaná na ziskové šance s jasným těžištěm investice v oblasti akcií, která je vhodná pro investory, kteří za vysoké šance nárůstu hodnoty investice akceptují i vysoká rizika ztrát. Investiční strategie Podíl obligací Orientace na jistotu U investiční strategie orientované na jistotu je struktura portfolia zaměřená na kontinuální nárůst hodnoty. V popředí stojí zachování reálné hodnoty. Pokles hodnoty investice v horizontu jednoho roku je nepravděpodobný. Diverzifikace se provádí rozdělením investice na dluhopisy, nemovitosti a likvidní část. Těžištěm investiční strategie orientované na jistotu jsou dluhopisové cenné papíry a nemovitostní fondy. Orientace na dluhopisy U investiční strategie orientované na dluhopisy je struktura portfolia zaměřená na převážně kontinuální nárůst hodnoty. V popředí je dosažení stálých výnosů. Nízká ztráta hodnoty investice v horizontu jednoho roku je možná. Diverzifikace se provádím rozdělením investice na dluhopisy, nemovitosti a likvidní část. Těžištěm dluhopisové investiční strategie jsou dluhopisové cenné papíry a nemovitostní fondy. Jako doplnění mohou být nakoupeny certifikáty a dluhopisy v cizí měně. Konzervativní orientace U konzervativní investiční strategie je struktura portfolia zaměřena na mírný nárůst hodnoty. Vedle dosažení stálých výnosů je navíc část porfolia zaměřena na dosažení zisku. Mírná ztráta hodnoty investice je v průběhu času možná. Diverzifikace se provádí rozdělením investice na dluhopisy, nemovitosti a likvidní část. Převážnou část konzervativní investiční strategie tvoří dluhopisové cenné papíry a nemovitostní fondy. Dalším těžištěm investice jsou evropské akcie a certifikáty. Jako doplnění mohou být nakoupeny dluhopisy v cizí měně a mezinárodní akcie. Orientace na vyváženost Vyvážená investiční strategie je více zaměřena na ziskové šance než na zachování reálné hodnoty. V popředí stojí dosažení dobrého vývoje hodnoty investice. Ztráta hodnoty investice je kdykoliv možná. Diverzifikace se provádí rozdělením investice na dluhopisy, akcie, nemovitosti a likvidní část. Těžištěm vyvážené investiční strategie jsou dluhopisové cenné papíry, evropské a mezinárodní akcie, certifikáty a nemovitostní fondy. Jako doplnění mohou být nakoupeny dluhopisy v cizí měně. Orientace na růst U investiční strategie orientované na růst je struktura portfolia zaměřena na vytvoření šancí na vysoké zisky. V popředí stojí dosahování nadprůměrného vývoje hodnoty investice. Vysoká ztráta hodnoty investice je kdykoliv možná. Diverzifikace se provádí rozdělením investice na dluhopisy, akcie, nemovitosti a likvidní část. Těžištěm růstové investiční strategie jsou evropské a mezinárodní akcie, certifikáty a dluhopisové cenné papíry. Jako doplnění mohou být nakoupeny dluhopisy v cizí měně a nemovitostní fondy. Orientace na ziskové šance (agresivní) Akciový podíl U strategie orientované na ziskové šance je struktura portfolia zaměřena na vytvoření nadprůměrných šancí na dosažení zisku. V popředí stojí dosažení mimořádně vysokého zhodnocení investice. Velmi vysoká ztráta hodnoty investice je kdykoliv možná. Diverzifikace se provádí rozdělením investice na dluhopisy, akcie, nemovitosti a likvidní část. Těžištěm investiční strategie zaměřené na ziskové šance jsou evropské a mezinárodní akcie a certifikáty. Jako doplnění mohou být též nakoupeny dluhopisové cenné papíry, dluhopisy v cizí měně a nemovitostní fondy. Upozornění: Na čím kratší dobu investujete, tím spíše byste měli sledovat strategii zaměřenou na jistotu. Čím dlouhodoběji plánujete, tím spíše můžete profitovat ze strategií s vysokými ziskovými šancemi a riziky.

13 Strategie a rizika investování 13 Investiční strategie se naplňuje výběrem vhodných cenných papírů a finančních nástrojů. K ukládání majetku mají investoři k dispozici celou paletu investičních a jiných finančních nástrojů. Množství rozmanitých druhů investičních nástrojů se dá rozdělit do produktových skupin. V jedné produktové skupině jsou přitom vždy obsaženy investiční nástroje a finanční nástroje s obdobnou strukturou rizika. K tomu slouží následující přehled. Tato stručná informace v každém případě nemůže nahradit individuální investiční poradenství, k němuž jsou Vám kdykoli k dispozici naši bankovní poradci.

14 Strategie a rizika investování 14 Nepřetržitý hodnotový růst investice Malé riziko ztráty Stabilní investice Riziko Velmi vysoká šance na zisk Velmi vysoké riziko ztráty Slibná investice nebo zajišťovací transakce A B C D E F G H A Státní dluhopisy, pokladniční poukázky, fondy peněžního trhu Produktová riziková třída A obsahuje investiční nástroje, které jsou spojeny jen s velice malými riziky. Patří k nim například státní dluhopisy, státní pokladniční poukázky a fondy peněžního trhu. Státní pokladniční poukázky jsou dluhopisy emitované státem s dobou splatnosti do jednoho roku. Nejsou z nich vypláceny úroky, ale nakupují se s diskontem a při splatnosti jsou spláceny v nominální hodnotě. U státních dluhopisů se jedná o střednědobé dluhopisy emitované státem, které mohou mít různou podobu. Při splatnosti je vyplacena nominální hodnota vkladu. Investice je na základě bonity státu považována za velmi bezpečnou; proto jsou státem emitované dluhopisy považovány za investici s nejnižším možným rizikem ztráty. Fondy peněžního trhu jsou fondy kolektivního investování, které investují výlučně nebo převážně do nástrojů peněžního trhu a likvidních pevně úročených cenných papírů s velmi krátkou dobou splatnosti. V důsledku tohoto zaměření je hodnota podílů ve fondech peněžního trhu zpravidla jen minimálně ovlivňována změnami úrokových sazeb.

15 Strategie a rizika investování 15 Nepřetržitý hodnotový růst investice Malé riziko ztráty Stabilní investice Riziko Velmi vysoká šance na zisk Velmi vysoké riziko ztráty Slibná investice nebo zajišťovací transakce A B C D E F G H B Dluhopisy bank a subjektů veřejného sektoru (komunální dluhopisy), hypotéční zástavní listy, otevřené nemovitostní fondy Riziková třída B obsahuje investiční nástroje, u kterých je středem pozornosti vývoj hodnoty investice a výnosy z ní. Typickými investičními nástroji této rizikové třídy jsou dluhopisy emitované bankami nebo emitenty z veřejného sektoru a otevřené nemovitostní fondy. Dluhopisy se také označují jako bondy nebo obligace. Jedná se přitom o dluhopisy, které jsou vybaveny pevným nebo variabilním úročením. Investor do dluhopisu má peněžitou pohledávku vůči emitentovi. Splátka této peněžní pohledávky závisí na emitentově bonitě. Investor tudíž podstupuje riziko, že emitent v době splatnosti dluhopisu už nebude schopen pohledávku splatit. Toto takzvané riziko emitenta klesá se vzrůstající bonitou emitenta dluhopisu. Dlužníci z veřejného sektoru, jako jsou vlády, země, kraje a obce vykazují zpravidla dobrou bonitu; totéž platí pro mnohé banky. Důležitým nástrojem k posouzení bonity je takzvaný rating emitenta. Dluhopisy jsou na konci doby splatnosti spláceny ve výši nominální hodnoty. I před termínem splatnosti je možné dluhopisy a ostatní úročené cenné papíry nakupovat a prodávat. Může se ovšem stát, že dluhopisy do doby splatnosti budou moci být prodány pouze s kurzovou ztrátou. Kurz dluhopisu totiž úzce souvisí s vývojem úrokových sazeb; dluhopisy s dlouhou dobou splatnosti přitom na změny úroků reagují intenzivněji než dluhopisy s kratší zbytkovou dobou platnosti. Při koupi dluhopisu je třeba sledovat jeho konkrétní zvláštnosti; emitent může mít například právo na předčasné splacení dluhopisu. Hypotéční zástavní listy mohou být emitovány pouze bankami, které k tomu mají příslušnou licenci a podléhají dohledu dozorového orgánu. Pohledávky investora jsou v plné výši zajištěny buď (zpravidla v prvním pořadí) zástavními právy k nemovitostem nebo úvěry poskytnutými dlužníkům z veřejného sektoru. Otevřené nemovitostní fondy jsou fondy kolektivního investování, které spravovaný majetek investují převážně do nemovitostí. Jako investiční objekty přicházejí v úvahu např. komerčně užívané nemovitosti a pozemky, nákupní střediska, jakož i podíly na tuzemských a zahraničních realitních společnostech. Výběrem různých typů nemovitostí usiluje fond o diverzifikaci rizika. Vývoj cen na trhu s nemovitostmi vede ke kolísání hodnoty cenných papírů nemovitostních fondů. Při koupi cenných papírů kolektivního investování je třeba sledovat jejich zvláštnosti; patří k nim například vliv nákladů na výnosnost nebo riziko, že zpětný odkup cenných papírů kolektivního investování bude ze strany investiční společnosti jako majitele fondu dočasně pozastaven. Bude-li dluhopis splacen v CZK, neskrývají tyto investiční nástroje žádné měnové riziko.

16 Strategie a rizika investování 16 Nepřetržitý hodnotový růst investice Malé riziko ztráty Stabilní investice Riziko Velmi vysoká šance na zisk Velmi vysoké riziko ztráty Slibná investice nebo zajišťovací transakce A B C D E F G H C Ostatní dluhopisy v CZK, dluhopisové fondy a zajištěné fondy Produktová riziková třída C zahrnuje dluhopisy, dluhopisové fondy a zajištěné fondy Dluhopisy se také označují jako bondy nebo obligace. Jedná se přitom o dluhové cenné papíry s pevným nebo variabilním úročením. Majitel dluhopisu má peněžní pohledávky vůči emitentovi. Splátka této peněžní pohledávky závisí na emitentově bonitě. Majitel tedy podstupuje riziko, že emitent v době splatnosti dluhopisu už nebude schopen pohledávku splatit. Toto takzvané riziko emitenta stoupá s klesající bonitou emitenta dluhopisu. Důležitým nástrojem k posouzení bonity je takzvaný rating emitenta. V této rizikové třídě jsou zahrnuti jiní emitenti než dlužníci z veřejného sektoru a banky (viz informace o produktové rizikové třídě B); jedná se především o firemní neboli korporátní dluhopisy (Corporate Bonds). Přitom platí pravidlo: Čím vyšší je výnosnost dluhopisu, tím vyšší je riziko emitenta. Dluhopisy se při splatnosti splácejí ve výši jejich nominální hodnoty. Rovněž v době do splatnosti jsou dluhopisy a jiné úročené cenné papíry obchodovatelné. Jejich kurz pak závisí v rozhodující míře na vývoji úrokových sazeb. Může se tedy stát, že prodej dluhopisu v době před jeho splatností bude možný pouze s kurzovou ztrátou. Bude-li dluhopis splacen v CZK, neskrývají tyto investiční nástroje žádné měnové riziko. Při koupi dluhopisu je nutné sledovat jeho zvláštnosti; emitent může mít například právo na předčasné splacení dluhopisu. Dluhopisové fondy investují spravovaný majetek převážně do pevně úročených cenných papírů. O jednotlivých investičních krocích rozhoduje management investiční společnosti (majitele fondu) v rámci daných investičních směrnic. Hodnota cenných papírů kolektivního investování závisí na vývoji kurzu cenných papírů, do nichž fond investuje, a může proto podléhat značným výkyvům. Závislost na vývoji cenných papírů je zmírněna diverzifikací fondy investují vždy do řady různých finančních instrumentů. Struktura dluhopisových fondů může být velmi různá. Fondy, které investují do cenných papírů v cizích měnách, skrývají riziko, že kolísání směnných kurzů ovlivní ceny podílů. Vyšší riziko vykazují rovněž fondy, které investují do dluhopisů emitentů s nižší bonitou (státní dluhopisy emitované v zemích nově vznikajících ekonomik nebo korporátní dluhopisy nižší kvality). Při koupi cenných papírů kolektivního investování je třeba sledovat jejich zvláštnosti; např. vliv nákladů fondu na skutečný výnos. Některé fondy mohou být dále např. zajištěny pomocí opcí. Zajišťuje se tak zachování hodnoty jednotlivých investic při jejich splatnosti. Zajištěné fondy většinou garantují návratnost alespoň investované částky (zpravidla po odečtení vstupních nákladů). Kromě tohoto zajištění může být splacení vkladu v konkrétních případech garantováno ještě třetí stranou. Údaje o záruce a o poskytovateli záruky obsahuje vždy prospekt daného cenného papíru.

17 Strategie a rizika investování 17 Nepřetržitý hodnotový růst investice Malé riziko ztráty Stabilní investice Riziko Velmi vysoká šance na zisk Velmi vysoké riziko ztráty Slibná investice nebo zajišťovací transakce A B C D E F G H D Smíšené fondy, dluhopisy a dluhopisové fondy v cizí měně, konvertibilní a opční dluhopisy, požitkové listy Produktová riziková třída D obsahuje různé investiční nástroje, jejichž uspořádání sice skrývá riziko ztráty, ale ta bývají zpravidla nižší než u investice do akcií. Smíšené fondy jsou fondy kolektivního investování, jejichž investiční pravidla povolují širokou diverzifikaci do různých investičních nástrojů (především akcií, dluhopisů a nemovitostí). V typickém případě přitom investují jak do pevně úročených cenných papírů, tak do akcií, a tím usilují o široké rozložení rizik. Hodnotu podílu těchto fondů ovlivňují jak cenné papíry s pevným úročením, které nesou riziko úrokové, tak akcie s rizikem kurzovním. V závislosti na investičních pravidlech daného smíšeného fondu tedy může investor nést obě rizika. Při koupi podílů investičních fondů je třeba sledovat jejich zvláštnosti; např. vliv nákladů fondu na skutečný výnos. Dluhopisy v zahraniční měně jsou takové dluhopisy, jež jsou emitovány a budou emitentem splaceny v jiné měně než v CZK. Vedle rizik popsaných u skupin B a C tak nese investor navíc měnové riziko. I v případě dobré bonity emitenta a úplného splacení nominální hodnoty při splatnosti dluhopisu může být tedy výtěžek po směně na CZK nižší než částka vynaložená na koupi dluhopisu v zahraniční měně. Totéž platí pro dluhopisové fondy investující do dluhopisů v zahraniční měně. Konvertibilní dluhopisy jsou dluhopisy, u nichž má investor právo nebo povinnost (dle konkrétních podmínek dluhopisu) požadovat splacení investice v akciích. V emisních podmínkách dluhopisu jsou vždy přesně stanoveny podmínky, za nichž k výměně (konverzi) dojde. V případě nárůstu kurzů akcií, k nimž se dluhopis vztahuje, nabízejí konvertibilní dluhopisy šanci dosáhnout výměnou vyššího přírůstku hodnoty, než by bylo možné u jiných pevně úročených cenných papírů. Proti této výhodě však zpravidla stojí úročení konvertibilních dluhopisů, které se nachází pod úrovní tržní úrokové sazby. Navíc kurz konvertibilního dluhopisu reaguje nejen na vývoj úrokové sazby, ale zejména také na klesající kurzy akcií. U dluhopisů s opčním listem (Opční dluhopisy) se jedná o dluhopisy, které navíc obsahují právo na koupi akcií (nebo jiných obchodovatelných cenných papírů), ztělesněné v opčním listu. Proti této výhodě však zpravidla opět stojí nominální úročení dluhopisů, které se nachází pod úrovní tržní úrokové sazby. Z důvodu obsažené opce reaguje kurz opčního dluhopisu na klesající kurzy akcií silněji než jiné dluhopisy. Opční list je oddělitelný a může být rovněž samostatně obchodovatelný. I po oddělení opčního listu zůstává zachován charakter opčního dluhopisu. Prostřednictvím opčního listu může investor nabýt akcie za podmínek stanovených v emisních podmínkách. V případě klesajících kurzů akcií může dojít až k úplné ztrátě hodnoty opčního listu. Nároky na vyplacení úroků z opčních dluhopisů a splacení nominální hodnoty tím ovšem zůstávají nedotčeny. Při koupi dluhopisů všeho druhu je třeba sledovat jejich zvláštnosti; emitentovi může kupříkladu příslušet právo na předčasné splacení dluhopisu. Struktura požitkových listů není zákonem definována, emitent tohoto cenného papíru má tak velký prostor při jeho konstrukci. Podle jeho individuální konstrukce tedy může mít požitkový list charakter podobný spíše dluhopisu nebo spíše akcii. Může být tedy stanoveno buď pevné úročení nebo vyplácení výnosů závislé na hospodářském výsledku emitující společnosti. Má-li požitkový dluhopis charakter podobný akcii, může výpadek výplaty dividendy vést k tomu, že emitent nevyplatí žádný výnos ani z požitkového listu. Dále je nutné dbát na to, že požitkové listy často bývají v případě emitentovy platební neschopnosti spláceny až po uspokojení ostatních věřitelů. Při koupi požitkových listů je nutné sledovat další zvláštnosti individuální konstrukce tohoto cenného papíru.

18 Strategie a rizika investování 18 Nepřetržitý hodnotový růst investice Malé riziko ztráty Stabilní investice Riziko Velmi vysoká šance na zisk Velmi vysoké riziko ztráty Slibná investice nebo zajišťovací transakce A B C D E F G H E Akcie, akciové fondy, certifikáty, akciové dluhopisy, částečně zajištěné fondy Produktová riziková třída E obsahuje investiční nástroje, u nichž jsou šance na atraktivní výnos konfrontovány s vysokým rizikem ztráty. Patří sem kromě jiného akcie a akciové fondy, certifikáty, další strukturované dluhopisy i částečně zajištěné fondy. Některé fondy mohou být dále zajištěny pomocí opcí. Zajišťuje se tak zachování hodnoty majetku fondu jednotlivých investic při jejich splatnosti. Částečně zajištěné fondy se vyznačují tím, že není garantován celý vklad investora, nýbrž pouze jeho část. Akcie ztělesňují právo účasti na akciové společnosti. Akcionář není věřitelem, ale společníkem akciové společnosti a nese tak podnikatelské riziko. Kurz akcií, a tím i hodnota účasti akcionáře, podléhá nepředvídatelnému a často silnému kolísání. Vývoj kurzu může být přitom krátkodobě až střednědobě silně ovlivňován také politickým nebo obecným ekonomickým vývojem. Dlouhodobě ovlivňuje kurz akcií především ekonomická situace dané akciové společnosti. V extrémním případě, tj. v případě insolvence společnosti, to může znamenat pro investora jako akcionáře úplnou ztrátu investované částky. Při investování do akcií může investor v případě pozitivního vývoje svůj prozatímní účetní zisk realizovat (tzn. proměnit ve skutečný) prodejem akcií. Dalším zdrojem výnosu pro držitele akcií jsou dividendy. Jedná se o výplatu podílu akcionáře na zisku společnosti dosaženém za poslední účetní období. Při nepříznivém hospodářském vývoji však nemusí být dividendy vyplaceny. Akciové fondy jsou fondy kolektivního investování, které spravovaný majetek investují převážně do akcií. Jednotlivá investiční rozhodnutí se přijímají v rámci investiční strategie prostřednictvím managementu investiční společnosti. Hodnota investorova podílu je závislá na vývoji kurzu investičních nástrojů a finančních nástrojů, a proto může stejně jako akciové kurzy podléhat výrazným výkyvům. Přitom se závislost na vývoji hodnoty jednotlivých investičních nástrojů snižuje tím, že fondy vždy investují do různých investičních a finančních nástrojů. Tento efekt se však snižuje, pokud se fond soustředí na speciální oblast investic (například na jednotlivé země nebo odvětví). Certifikáty a ostatní strukturované dluhopisy jsou dluhopisy, které mají nejrůznější strukturu. Zpravidla mají stanovenou dobu splatnosti a zaručují právo na splacení (vrácení) peněžité částky při splatnosti. Způsob a výše splacení může záviset podle struktury certifikátu na nejrůznějších faktorech (například na vývoji hodnoty jednotlivých akcií, vývoji příslušných indexů nebo jiných podkladových aktiv). Vedle toho existují také certifikáty bez omezení doby splatnosti (tzv. open-end certifikáty). Certifikáty jsou obchodovatelné na burze nebo mimoburzovně, takže tento druh cenných papírů lze zpravidla nakupovat nebo prodávat také před dobou splatnosti. Cenu certifikátu přitom výrazně ovlivňuje nejen nabídka a poptávka, ale také podle jejich konkrétní struktury vývoj podkladového aktiva či jiné faktory, jako např. volatilita nebo vývoj úrokových sazeb. Akciové dluhopisy jsou jednou z forem strukturovaných dluhopisů. Vyznačují se tou zvláštností, že jejich splacení může proběhnout v závislosti na vývoji hodnoty podkladového aktiva formou dodání příslušného počtu akcií, který byl stanoven při emisi. Všechny certifikáty a strukturované dluhopisy podléhají riziku emitentovy platební neschopnosti i riziku změny kurzu v závislosti na podkladovém aktivu. Další rizika jsou závislá na příslušné struktuře certifikátu, kterou lze zjistit v prodejních podkladech prospektu.

19 Strategie a rizika investování 19 Nepřetržitý hodnotový růst investice Malé riziko ztráty Stabilní investice Riziko Velmi vysoká šance na zisk Velmi vysoké riziko ztráty Slibná investice nebo zajišťovací transakce A B C D E F G H F Opční listy, pákové certifikáty, ostatní na burze obchodované finanční termínové obchody (např. opce a futures) Produktová riziková třída F zahrnuje na burze obchodované finanční termínové obchody a investiční nástroje, které jsou s finančními termínovými obchody srovnatelné. Finanční termínové obchody skrývají vysoká rizika ztrát. Investor může přijít i o celý investovaný kapitál. Některé produkty této rizikové třídy (např. opční obchody s poskytnutým odkladem splátky dlužné částky, futures) obsahují neohraničené riziko ztráty vzhledem k případným povinným dodatečným platbám, jejichž výši nelze určit. Obchody s investičními nástroji a finančními nástroji produktové rizikové třídy F jsou možné jen na základě zvláštních ujednání s Bankou a po zevrubném osvětlení jejich struktury a rizik. Opční listy mají pevnou dobu splatnosti a ztrácejí na hodnotě i uplynutím času. Toto znehodnocování v důsledku uplynutí času se zrychluje ke konci doby splatnosti. Pákové certifikáty jsou certifikáty, které kopírují kurzový vývoj podkladového aktiva (například indexu) a prostřednictvím pákového efektu ho nadměrně zesilují. Podle nastavení certifikátu může při poklesu na předem stanovenou cenu (bariéru) dojít automaticky k úplné ztrátě hodnoty. Burzovní finanční termínové obchody jsou obchody s opcemi a futures. Opční listy ztělesňují právo koupit (call) nebo prodat (put) podkladové aktivum opčního listu (např. akcii) za předem stanovených podmínek. Kurzové změny a změny volatility podkladového aktiva mohou snížit hodnotu opčního listu až na nulu. Opční listy přitom reagují prostřednictvím pákového efektu na kurzové změny nadproporcionálně. Klienti by se před koupí opčních listů a pákových certifikátů nebo před uzavřením jiných burzovních finančních termínových obchodů měli podrobně informovat o tom, jaké šance a rizika jsou s těmito obchody spojena!

20 Strategie a rizika investování 20 Nepřetržitý hodnotový růst investice Malé riziko ztráty Stabilní investice Riziko Velmi vysoká šance na zisk Velmi vysoké riziko ztráty Slibná investice nebo zajišťovací transakce A B C D E F G H G OTC měnové deriváty (devizové termínové obchody, devizové opční obchody, forward a jiné strukturované měnové deriváty) Produktová riziková třída G obsahuje neburzovní overthecounter (OTC) měnové deriváty. Produkty této rizikové třídy nejsou standardizovány a obchodují se na základě individuálních, to znamená potřebám smluvních partnerů přizpůsobených, smluv. Veškeré smluvní podmínky jako doba platnosti, měna, výše částky nebo základní cena se dají volně sjednat. Podle svého nastavení mohou produkty této rizikové třídy vykazovat teoreticky neomezené riziko. Obchody s finančními nástroji v produktové rizikové třídě G se provádějí na základě zvláštních dohod s Bankou a po zevrubném vysvětlení jejich struktury a rizik. Klienti by se měli před uzavřením měnových derivátů OTC podrobně informovat o šancích a rizicích spojených s těmito obchody!

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace INVESTIČNÍ DOTAZNÍK 1. Obecné informace (a) (b) (c) (d) Banka předkládá tento Investiční dotazník Klientovi za účelem kvalifikovaného poskytování Investičních služeb Bankou. Poskytnuté informace bude Banka

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1 DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1 PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41 IČ: 47116129 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG, TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC, KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5AGG VYUZIJTE ŠANCE NA 40 % BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE SPOLECNOSTÍ Ž ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG ZENTIVA A.S., KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5ACZ VYUZIJTE ŠANCE NA 15 18 %* BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran (kurzové rozdíly) B. Platební služby provedené v přímé návaznosti

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností BLUEBOSA INVEST s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje.

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje. Otázka: Finanční trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): sztrudy Vznik a význam peněz: Úplně na počátku byl směnný obchod neboli barter - zboží na zboží. Časem bylo ale těžší najít někoho, kdo by směnil právě

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran 1) 1) Náklady rozdílu mezi kurzem, za který byla měnová konverze

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank

6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank 6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank Finanční trh je trhem peněz a kapitálu. Banky vstupují na tento trh jako zprostředkovatelé

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník )

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných

Více

Investiční dotazník - poradenství

Investiční dotazník - poradenství Investiční dotazník - poradenství Zákazník vyplňuje tento dotazník DOBROVOLNĚ. Dotazník slouží Investičnímu Zprostředkovateli STOCK BUSINESS a.s., aby poznal znalosti a zkušenosti zákazníka ve vztahu k

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ

INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ (Renta Invest Solution, s.r.o.) Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Renta Invest Solution,

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Soukromá klientela Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více