Corporate Banking Společně dokážeme více

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Corporate Banking Společně dokážeme více"

Transkript

1 Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více

2 Obsah Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními nástroji Pravidla provádění pokynů Ošetřování konfliktů zájmů Strategie a rizika investování Náklady a poplatky za investiční služby Zvláštní podmínky pro obchodování s investičními nástroji

3 Co je dobré vědět o MiFID 3 Co je dobré vědět o MiFID EVROPSKÉ SMĚRNICI O TRZÍCH FINANČNÍCH NÁSTROJŮ Vážená klientko, vážený kliente, od 1. listopadu 2007 platí v EU nová rozsáhlá úprava obchodování s investičními nástroji (dále též cenné papíry ). Směrnice o trzích finančních nástrojů (známá i pod označením MiFID ) je v České republice uvedena v praxi především novelou Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která je účinná od 1. července Cílem směrnice je vytvořit konkurenceschopný vnitřní trh EU pro obchodování s investičními nástroji. Za tímto účelem má být na jedné straně zlepšena ochrana investorů, aby se dále prohlubovala jejich důvěra ve finanční trhy. Zároveň se má všeobecně zvýšit průhlednost trhu a posílit konkurence mezi účastníky trhu v celé Evropě. Commerzbank tuto iniciativu vítá a podporuje. Účastníci trhu se nyní musí řídit standardními postupy v poradenství, prodeji, marketingu a provádění pokynů, z nichž mnohé jsou v naší Bance už zažitou praxí. Tato úprava platí v celé Evropě pro všechny banky, obchodníky s cennými papíry a společnosti nabízející služby, které s investováním souvisejí. V této brožuře jsme pro Vás shrnuli podstatná pravidla poskytování investičních služeb. Navíc zde najdete informace o rizicích jednotlivých investičních nástrojů a Zvláštní podmínky pro obchodování s investičními nástroji. Jsme si vědomi toho, že tyto informace nemohou nahradit osobní rozhovor s Vaším bankovním poradcem. Za tímto účelem Vás k nám srdečně zveme. S přátelským pozdravem Vaše Commerzbank

4 Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními nástroji 4 Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními nástroji Úvodem COMMERZBANK Aktiengesellschaft (dále také Banka ) svým klientům nabízí celou škálu investičních služeb, zvláště služby spojené s koupí, prodejem a úschovou cenných papírů a jiných finančních nástrojů. Některé z těchto služeb jsou popsány v této publikaci. Kromě toho Banka uzavírá obchody na vlastní účet, zprostředkovává uzavírání obchodů a provádí emisní a investiční obchody a všechny pomocné služby v souvislosti s obchodováním s investičními nástroji. Připomínáme, že pro veřejně nabízené investiční nástroje (cenné papíry) si lze u emitenta vyžádat prospekt, který bývá zpravidla k dispozici i na jeho internetových stránkách. Investiční poradenství Commerzbank předkládá svým klientům vlastní investiční doporučení pro jednotlivé investiční kroky. Tato doporučení jsou v rámci investičního poradenství přizpůsobena individuálním cílům a potřebám klienta. Banka je v tomto případě povinna prověřovat vhodnost jednotlivých doporučení pro klienta. Aby mohla Banka takovým nárokům dostát, je ze zákona povinna získat dostatečné množství údajů o každém klientovi v oblasti jeho osobních poměrů a investičních cílů. V rámci investičního poradenství u investic do jednotlivých investičních nástrojů vybírá Banka svá doporučení ze široké palety vlastních a koncernových produktů. Kromě toho doporučuje klientům i produkty vybraných obchodních partnerů mimo koncern Commerzbank. Provádění pokynů bez poradenství Banka provádí pokyny týkající se investičních nástrojů, které jsou klientem uděleny bez využití bankovního poradenství nebo bez bezprostředně předcházejícího osobního doporučení. Při takovém udělování pokynů klientem je Banka ze zákona povinna prověřit, zda má klient dostatečné teoretické znalosti a praktické zkušenosti, aby mohl přiměřeně posoudit rizika spojená s požadovanou transakcí. Tento postup může vést k tomu, že Banka upozorní klienta na případnou nevhodnost jeho pokynu. Pokyn pak může být proveden pouze po výslovném souhlasu klienta. Zkušenosti klienta s obchodováním s produkty v jednotlivých rizikových třídách se hodnotí na základě transakcí s investičními nástroji, které byly v minulosti provedeny u Commerzbank. Klient může tyto údaje kdykoli opravit tím, že Commerzbank sám sdělí své praktické zkušenosti s obchodováním s investičními nástroji, které uskutečnil prostřednictvím jiného obchodníka s cennými papíry. Realizace pokynů Pokyny k obchodování s investičními nástroji přijímáme v našich pobočkách osobně, telefonicky nebo faxem. Pokyny k obchodování s investičními nástroji realizujeme podle Pravidel provádění pokynů. Kromě toho mohou být Bance klientem udělovány pokyny se zadáním limitní ceny nebo s předem určeným převodním místem. V takových případech má pokyn klienta přednost před bankovními Pravidly provádění pokynů. Klientské pokyny k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů se realizují prostřednictvím komisionářského obchodu nebo obchodu za pevné ceny. V rámci komisionářského obchodu uzavírá Banka jako komisionář vlastním jménem na účet klienta obchod v podobě koupě nebo prodeje investičního nástroje na místě určeném k obchodování s daným investičním nástrojem nebo pověřuje realizací pokynu zmocněného komisionáře. Banka dostává za svou činnost provizi.

5 Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními nástroji 5 V průběhu obchodu za pevnou cenu klient uzavírá s Bankou kupní smlouvu a získává od Banky finanční nástroj nebo ho Bance prodává za určitou nebo určitelnou cenu. Klient je informován o každé provedené transakci vyúčtováním. Správa majetku Banka nabízí svým klientům možnost za úplatu spravovat jejich majetek profesionálně. K tomu je nutné uzavření samostatné smlouvy, ve které klient stanoví investiční strategii. Při volbě investiční strategie mu Banka pomáhá doporučeními, která zohledňují jeho individuální situaci. Úschova investičních nástrojů může být realizována v tuzemsku či v zahraničí. Banka může investiční nástroje v listinné formě převzít podle vlastního uvážení do hromadné úschovy, do samostatné úschovy nebo je předat do druhotné úschovy jiným uschovatelům. Zaknihované investiční nástroje povede Banka pro klienta na příslušném registračním místě na jejím účtu vedeném pro klienty a zároveň zajistí, že investiční nástroje klienta interně povede odděleně od vlastních investičních nástrojů a investičních nástrojů třetích osob. Dispoziční úvěr Banka může klientovi za určitých předpokladů poskytnout půjčky na financování obchodů s investičními nástroji. Investiční zprostředkování Banka zprostředkovává obchody týkající se pořizování a prodeje investičních nástrojů. Zdanění Příjmy z vlastnictví investičních nástrojů, tj. zejména dividendy, jsou nejen České republice předmětem daně z příjmů. V závislosti na osobě majitele investičního nástroje a dalších faktorech mohou být příjmy z dividend zcela nebo zčásti osvobozeny od daně z příjmů v ČR. Příjmy z dividend mohou být mimo zdanění v ČR rovněž předmětem zdanění v zahraničí. Příjmy z prodeje investičních nástrojů jsou předmětem daně z příjmů (nebo obdobné daně) v zemi, kde je skutečný majitel rezidentem a v zákonem vyjmenovaných případech také v České republice. Příjmy zahraničního daňového rezidenta z držení nebo z prodeje investičního nástroje podléhající zdanění v ČR mohou být zcela nebo zčásti osvobozeny od daně z příjmů, pokud tak stanoví příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nebo jiná mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána. Při správě majetku přijímá Banka investiční rozhodnutí v rámci klientem zvolené investiční strategie. O provedených transakcích i o vývoji hodnoty majetku podává Banka klientovi pravidelně zprávu. Všeobecné informace o COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha Vaším smluvním partnerem při obchodování s investičními nástroji je Úschova investičních nástrojů Banka nabízí svým klientům úschovu investičních nástrojů. Úschova investičních nástrojů se provádí na základě smlouvy o úschově investičních nástrojů. Banka informuje klienta o počtu uschovaných investičních nástrojů nejméně jednou ročně. COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, , IČ: , zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 7341, organizační složka COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserstraße 16, Frankfurt am Main, Spolková republika Německo, zapsaná u obchodního rejstříku Obvodního soudu, Frankfurt am Main pod číslem HR B Zastihnete nás v nejbližší pobočce nebo na prodejním místě, internetové adrese či na telefonním čísle Rozhodujícím jazykem pro smluvní vztah je čeština. Klient si může s Bankou dohodnout, že mu Banka bude poskytovat dokumentaci též v jiných jazycích (němčina, angličtina). Dozor nad COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha vykonává Česká národní banka (www.cnb.cz; Na Příkopě 28, Praha 1, CZ) a Spolkový institut pro dohled nad poskytováním finančních služeb (www.bafin.de; Graurheindorfer Straße 108, Bonn a Lurgiallee 12, Frankfurt am Main, SRN).

6 Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními nástroji 6 Banka je prostřednictvím své centrály ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN) účastníkem systému zákonného pojištění vkladů ve Spolkové republice Německo u Instituce německých bank pro odškodnění Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH.

7 Pravidla provádění pokynů 7 Pravidla provádění pokynů A. Úvodní poznámka COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, jakožto organizační složka COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16, Frankfurt am Main uzavírá téměř všechny obchody s investičními nástroji prostřednictvím COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16, Frankfurt am Main. Z tohoto důvodu vycházejí tato Pravidla provádění pokynů (dále též Pravidla ) z pravidel provádění pokynů, která používá COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16, Frankfurt am Main. Rozsah použitelnosti Pravidel 1. Tato Pravidla platí pro provádění pokynů, které udělí klient COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha (dále jen Banka ) za účelem nákupu nebo prodeje investičních nástrojů nebo jiných finančních nástrojů (např. obchody na termínové burze). Provádění v tomto smyslu znamená, že Banka na základě klientova pokynu uzavře na jeho účet s druhou stranou na příslušném vhodném trhu odpovídající obchod (komisionářský obchod). Pokud Banka s klientem uzavře obchod s pevně stanovenou cenou (fixed price transaction), platí bod č. 8. Cíl provádění pokynů 2. Pokyny klientů mohou být prováděny na různých převodních místech, např. na burzách nebo na ostatních převodních místech v tuzemsku nebo v zahraničí, a to při osobním nebo elektronickém styku. V následujících kapitolách jsou popsány převodní pravidla a převodní místa pro hlavní druhy investičních nástrojů, která mají za cíl optimální provedení pokynu v zájmu klienta. 3. Při stanovování konkrétních převodních míst vychází Banka z toho, že klientovým zájmem je přednostně se zohledněním všech nákladů spojených s prováděným obchodem dosáhnout co nejlepší ceny. Vzhledem k tomu, že investiční nástroje zpravidla podléhají kurzovým výkyvům a není možné vyloučit vývoj kurzu v neprospěch klienta, jsou volena především taková převodní místa, na kterých je pravděpodobné, že pokyn bude proveden bezodkladně. Banka bude v rámci výše uvedených cílů dodržovat také další relevantní kritéria, jako např. stav trhu či bezpečnost provedení. Přednost instrukce klienta 4. Klient může Bance udělit pokyny, na kterých převodních místech má být jeho pokyn proveden. Takové pokyny mají přednost před těmito pravidly. Upozornění: V tomto případě Banka nebude pokyn provádět podle vlastních Pravidel usilujících o optimální provedení. 5. Klient může udělit Bance pokyn podmíněný provedením podle klientova zadání. Při takovém pokynu Banka provede transakci se zohledněním klientova zadání. Pokud se klientovo zadání týká obchodního místa, provede Banka pokyn tehdy, má-li přístup na daný trh. V takovém případě se Banka bude snažit provést pokyn tak, aby dosáhla nejlepšího výsledku pro klienta, ne však nutně v souladu s vlastními Pravidly provádění pokynů. Postoupení pokynů 6. Nemá-li Banka u zahraničních investičních nástrojů přímý přístup k danému převodnímu místu, nebude klientův pokyn provádět sama, nýbrž ho v souladu s Pravidly postoupí k provedení jiné společnosti poskytující finanční služby.

8 Pravidla provádění pokynů 8 Pokyny k nákupu a prodeji tuzemských investičních nástrojů postupuje Banka vždy k provedení jiné společnosti poskytující finanční služby. Odlišné provedení v jednotlivém případě 7. Pokud si mimořádné poměry na trhu nebo narušení trhu vyžádají odlišné provedení, provede Banka pokyn tak, aby zachovala zájem klienta. Banka může v jednotlivém případě odmítnout přijetí pokynu, pokud transakce není aktuálně proveditelná. Obchody s pevně stanovenou cenou 8. Tato Pravidla provádění pokynů platí pouze omezeně, pokud Banka a klient uzavřou kupní smlouvu o finančních nástrojích za pevnou nebo určitelnou cenu (obchod za pevnou cenu). Při obchodech za pevnou cenu jsou náklady, výdaje a obchodní marže Banky už zahrnuty do ceny obchodu. Pokyn nebude proveden v souladu s předchozími ustanoveními. Banka a klient jsou naopak v souladu se smluvním ujednáním bezprostředně povinni dodat dlužné investiční nástroje a zaplatit kupní cenu. To platí obdobně v případě, kdy Banka nabízí investiční nástroje k úpisu nebo v případě, kdy Banka a klient vzájemně uzavřou smlouvy o finančních nástrojích (např. mimoburzovní finanční deriváty), které nejsou obchodovatelné na burze. Pokud se s některými investičními nástroji obchoduje na převodním místě, ke kterému má Banka přístup, přijme i pokyny, které jsou vázány udělenými pokyny k provedení na tomto převodním místě. V následujících pravidlech je stanoveno, pro jaké druhy finančních nástrojů Banka pravidelně nabízí uzavírání obchodů za pevné ceny. B. Pravidla provádění pokynů u různých druhů investičních nástrojů 1. Úročené cenné papíry Banka nabízí možnost koupit přímo od ní nebo jí prodat úročené cenné papíry (včetně dluhopisů s nulovým kuponem - zero coupon bonds). Na aktuální nabídku, zvláště cenu, se lze kdykoli u Banky informovat. Nákup a prodej probíhá za cenu s Bankou pevně sjednanou (obchod za pevnou cenu). Neuskutečňuje-li se obchod za pevnou cenu, je od klienta očekáván pokyn ohledně převodního místa. Není-li pokyn udělen, postoupí Banka pokyn na jí vybranou prezenční burzu. Pokyny k nákupu a prodeji tuzemských úročených cenných papírů jsou vypořádávány mimoburzovně prostřednictvím jiné tuzemské společnosti poskytující finanční služby. 2. Akcie Banka provádí pokyny k nákupu a prodeji akcií na následujících převodních místech: Tuzemské akcie Akcie DAX, akcie MDAX, akcie TecDAX, akcie SDAX Německé akcie Zahraniční akcie s kotací v Německu denominované v EUR (mimo hodnot EuroStoxx50) Akcie EuroStoxx50 (zahraniční akcie) Zahraniční akcie bez kotace v Německu denominované v jiné měně než EUR BCPP ve SPAD Xetra* Banka není členem Burzy cenných papírů Praha. Pokyny k nákupu a prodeji tuzemských akcií budou postoupeny k provedení třetí osobě**. Provedení pokynu se řídí pravidly provádění pokynů třetí osoby. Odchylně od tohoto pravidla se obchody v těchto segmentech, jejichž platnost pokynu je omezena na aktuální obchodní den, při doručení pokynu po hodin (ukončení obchodů Xetra), postupují s cílem provedení téhož dne německým klasickým burzám. Německé klasické burzy Německé klasické burzy U pokynů k nákupu a prodeji zahraničních akcií očekává Banka od hodnoty ve výši (v přepočtu) EUR od klienta vždy pokyn ohledně převodního místa, protože v závislosti na tržní situaci nemusí být pro tak velké objemy zaručeno nejlepší možné provedení na uvedených zahraničních převodních místech. Německé klasické burzy Vhodné zahraniční obchodní místo (zpravidla domácí burza podle měny) * Banka si vyhrazuje právo provedení prostřednictvím Xetra BEST, aniž tím klientovi vzniknou nevýhody. ** Člen BCPP

9 Pravidla provádění pokynů 9 Pro vybrané akcie Banka nabízí rovněž obchody za pevné ceny. Tato nabídka může být omezena na jednotlivá převodní místa. Je-li kontrakt nabízen na více než jedné termínové burze, očekává Banka od klienta vždy pokyn ohledně místa převodu. 3. Cenné papíry kolektivního investování Upozornění: Nákup cenných papírů kolektivního investování (podílové listy podílového fondu, akcie investičního fondu a obdobné cenné papíry vydávané v zahraničí) za emisní cenu, jakož i jejich zpětný odkup, nepodléhá zákonným požadavkům ohledně nejlepšího provádění pokynů (Best Execution). Banka provádí nákup a prodej cenných papírů kolektivního investování zásadně přímo nebo nepřímo prostřednictvím investičních společností. Odchylně od toho provádí dále Banka pokyny k nákupu a prodeji v uvedeném segmentu na následujících převodních místech: Exchange Traded Funds Xetra* Pokyny v tomto segmentu, jejichž platnost je omezena na aktuální obchodní den, se v případě jejich doručení po hodin (ukončení obchodování na Xetra) postupují na německé klasické burzy s cílem provedení téhož dne. Pokud se s cennými papíry obchoduje na převodním místě, ke kterému má Banka přístup, přijme Banka také pokyny, které jsou vázány k provedení na tomto převodním místě. 4. Certifikáty a opční listy Banka nabízí certifikáty a opční listy k úpisu nebo nabytí (a rovněž ke zpětnému odkupu) za pevnou cenu (obchod za pevnou cenu). Pokud se obchod za pevnou cenu neuskuteční, očekává se pokyn klienta ohledně převodního místa. Není-li pokyn udělen, postoupí Banka provedení obchodu na některou německou klasickou burzu, kterou podle svého uvážení vybere. Mimoburzovní finanční deriváty, např. devizové termínové obchody, úrokové swapy a půjčky v cenných papírech uzavírá Banka s klientem individuálně (obchod za pevnou cenu). Obsah a podmínky obchodu jsou stanovovány při jeho uzavírání ve vztahu ke konkrétnímu obchodu. V závislosti na finančním nástroji se u finančních derivátů používají zvláštní podmínky nebo speciální smlouvy (Zvláštní podmínky pro termínové obchody, Rámcové ujednání pro finanční termínované obchody). 6. Místa úschovy v zahraničí Na rozdíl od výše uvedených pravidel týkajících se výběru převodního místa je možný prodej finančních nástrojů pouze v zemi úschovy finančního nástroje. 7. Německá převodní místa Xetra je elektronický obchodní systém pro spotový trh Německé burzy a.s. (Deutsche Börse AG). Německé klasické burzy (s osobní účastí makléřů) jsou burzy v Berlíně, Hamburgu, Hannoveru, Düsseldorfu, Frankfurtu, Stuttgartu a Mnichově včetně příslušných segmentů volného trhu. Stanovení konkrétní německé klasické burzy je závislé na různých parametrech, např. na existenci kotace daného cenného papíru na jednotlivých burzovních místech, na druhu kotace atd. 5. Finanční deriváty Banka provádí pokyny týkající se finančních derivátů, které se za standardních podmínek obchodují na termínové burze, na následujících převodních místech: Obchody na termínových burzách příslušné termínové burzy podle disponovatelnosti kontraktu

10 Ošetřování konfliktů zájmů 10 Ošetřování konfliktů zájmů COMMERZBANK Aktiengesellschaft je mezinárodně působící univerzální banka a nabízí svým klientům veškeré služby spojené s investováním do investičních nástrojů. Zároveň je poskytovatelem úvěrů pro společnosti a jiné instituce a vykonává pro ně poradenskou činnost ve všech otázkách týkajících se financování. COMMERZBANK Aktiengesellschaft se snaží zabránit konfliktům zájmů, které v této souvislosti mohou vzniknout. Za tímto účelem Banka přijala celou řadu opatření. Přesto nelze vznik konfliktu zájmů v jednotlivých případech vyloučit. V takových případech Banka postupuje vždy profesionální a zásadně zohledňuje zájmy klientů. Konflikty zájmů mohou vznikat mezi Bankou, ostatními koncernovými společnostmi, obchodním vedením, pracovníky Banky nebo jinými osobami, které jsou s Bankou spojeny a klienty Banky, nebo mezi klienty Banky navzájem. Konflikt zájmů může vzniknout zvláště při investičním poradenství a správě majetku, vzhledem k zájmu Banky na výši prodeje investičních nástrojů; při obdržení nebo poskytování dotací (např.provize za umístění emise) od třetích osob nebo třetím osobám v souvislosti se službami spojenými s obchodováním s investičními nástroji; v důsledku vyplácení odměn pracovníkům a zprostředkovatelům v závislosti na jejich úspěšnosti; při poskytování podpor pracovníkům a zprostředkovatelům Banky; z jiných obchodních činnosti Banky, zvláště na základě zájmu Banky o zisky z vlastního obchodu a o odbyt vlastních emitovaných cenných papírů; ze vztahů Banky s emitenty investičních nástrojů, například při existenci úvěrového vztahu, při účasti na emisích, při kooperacích; při vypracovávání finančních analýz týkajících se investičních nástrojů, které Banka klientům nabízí; získáním informací, které nejsou veřejně známé; z osobních vztahů pracovníků nebo obchodního vedení Banky nebo jejich přátel a rodinných příslušníků, pokud tyto osoby působí v dozorčích radách a poradních sborech. Kdekoli dochází ke konfrontaci obchodních zájmů, může dojít i ke konfliktu zájmů. Banka se ze všech sil snaží takové konflikty předem vyloučit. To ovšem není možné ve všech případech. Banka proto od svých pracovníků očekává pečlivost a poctivost, právní a profesionální počínání, dodržování tržních standardů a zvláště v každém případě dodržování zájmů klientů. Pracovníci Banky jsou povinni dodržovat určité standardy chování a povinnosti z nich vyplývající. Integrita a kvalita Banky je dokumentována jejím profesionálním zacházením s konflikty zájmů. Proto je v rámci Banky, pod přímou odpovědností obchodního vedení, zaveden nezávislý útvar Compliance Office, který má na starosti kontrolu identifikace a předcházení a řízení konfliktů zájmu prostřednictvím jednotlivých obchodních útvarů. Banka přijala kromě jiného tato opatření: vytvoření organizačního postupu pro ochranu zájmů klientů v investičním poradenství a správě majetku; úprava přijímání a poskytování provizí a jejich zveřejňování pravidla nakládání s důvěrnými informacemi, zřizování informačních bariér, rozdělování odpovědnosti a/nebo prostorové oddělení odpovědných míst;

11 Ošetřování konfliktů zájmů 11 vedení seznamu vnitřních informací (insider list) a seznamu citlivých informací (observation list), které slouží ke kontrole nakládání s vnitřními a citlivými informacemi a k zabránění zneužívání takových informací ze strany zasvěcených osob; vedení zvláštního seznamu investičních nástrojů (restricted list), který kromě jiného slouží k zacházení s možným konfliktem zájmů a vychází ze zákazu uzavírání obchodů nebo poskytování poradenství nebo zákazu zveřejnit finanční analýzu; oznamování obchodů s investičními nástroji těch pracovníků, u nichž se mohou v rámci jejich činnosti vyskytnout konflikty zájmů, útvaru Compliance; školení pracovníků; Banka informuje před uzavřením obchodu nebo před poskytnutím poradenské činnosti klienty, kterých se toto týká, o vzniku konfliktu zájmů, jemuž se v dané situaci nedá zabránit. Přitom je třeba znát především tyto souvislosti: Při distribuci investičních nástrojů dostává Banka zpravidla finanční provizi od investiční společnosti nebo emitentů cenných papírů. Sem patří nezávislé prodejní provize, které investiční společnosti vyplácejí Bance z přijatých správních poplatků, jakož i provize, které nabízejí emitenti cenných papírů především v podobě alokačních provizí nebo srážek (slev) z emisní ceny. Kromě toho Banka přijímá od klientů vstupní poplatky, pokud jsou podle druhů cenných papírů kolektivního investování nebo jiných cenných papírů při prodeji stanoveny. Banka klienty o takových provizích informuje. Přijímání těchto finančních provizí a ostatních pobídek slouží Bance k přípravě efektivních a spolehlivých systémů a postupů pro koupi a prodej investičních nástrojů. Zároveň se tímto způsobem pokrývají náklady na poradenství, které využívají nebo kdykoli mohou využívat klienti Banky. Banka doporučuje svým klientům takové finanční nástroje, které jsou pro ně vhodné. Tento postup nevylučuje, aby, vzhledem k interním opatřením o řízení odbytu, a při zohledňování vhodnosti investice pro konkrétního klienta, byly přednostně klientům doporučovány určité produkty, obzvlášť z nabídky vlastního koncernu. Banka například v rámci investičního poradenství v oblasti cenných papírů kolektivního investování a certifikátů vybírá při svých doporučeních ze široké palety vlastních bankovních a koncernových produktů. Kromě toho jsou zvláště u cenných papírů kolektivního investování kromě fondů peněžního trhu a nemovitostních fondů doporučovány i produkty vybraných a kvalifikovaných emitentů mimo vlastní bankovní koncern. V případě majetkové správy se správce majetku při rozhodování o koupi či prodeji cenných papírů řídí investiční strategií, která byla s klientem předem dohodnuta. Investiční doporučení jsou vybírána tak, aby odpovídala vždy zájmu klienta. Nezávisle na tom informuje Banka klienty o všech provizích účtovaných za správu majetku. Další konflikt zájmů, typický při správě majetku, může vzniknout při dohodě o výkonnostně závislé odměně. Zde se nedá vyloučit, že správce majetku podstoupí za účelem dosažení co nejvyššího výkonu, a tím i zvýšené odměny, nepřiměřená rizika. Ke snížení rizik slouží kromě jiného sjednání investiční strategie. Interně se kontroluje, zda přijatá investiční rozhodnutí korespondují s touto strategií. Kromě toho se odměna správce majetku skládá ještě z dalších pevných složek odměny. Banka také dostává od ostatních poskytovatelů služeb v souvislosti s obchodováním s investičními nástroji bezúplatnou podporu, jako jsou finanční analýzy, informační materiály, školení a zčásti také technické služby a vybavení pro přístup k systémům, jejichž pomocí se shromažďují a distribuují data. Přijímání takových benefitů není v bezprostřední souvislosti se službami pro klienta; Banka využívá zmíněnou podporu k tomu, aby poskytovala své služby ve vysoké, klientem požadované kvalitě a průběžně je zlepšovala. Zprostředkovatelům, kteří Bance doporučují klienty nebo jednotlivé obchody, jsou vypláceny jednak provize částečně vázané na úspěšnost, jednak pevné odměny. Kromě toho mohou zprostředkovatelé pobírat vedle provizí z obchodního zastoupení vyplácených Bankou bezprostřední dotace také od třetích osob, zvláště od investičních společností a emitentů cenných papírů.

12 Strategie a rizika investování 12 Strategie a rizika investování Přehled investičních strategií a finančních nástrojů Banka nabízí svým klientům možnost volit mezi šesti různými investičními strategiemi. Příslušná investiční strategie pak slouží bankovním poradcům jako vodítko pro doporučování jednotlivých cenných papírů a finančních nástrojů za účelem strukturování portfolia jednotlivých klientů. Sklon k rizikovosti každého typu investora se odráží v šesti investičních strategiích. Pro investory, kteří preferují jistotu investice, se nabízí investiční strategie sestavená zcela bez akcií. Konzervativní investiční strategie se oproti tomu orientuje na investory, kteří chtějí mít dobré šance na vývoj hodnot, ztělesněné například nákupem akcií, a jsou přitom ochotni akceptovat i možnost mírných hodnotových ztrát. Spektrum završuje investiční strategie orientovaná na ziskové šance s jasným těžištěm investice v oblasti akcií, která je vhodná pro investory, kteří za vysoké šance nárůstu hodnoty investice akceptují i vysoká rizika ztrát. Investiční strategie Podíl obligací Orientace na jistotu U investiční strategie orientované na jistotu je struktura portfolia zaměřená na kontinuální nárůst hodnoty. V popředí stojí zachování reálné hodnoty. Pokles hodnoty investice v horizontu jednoho roku je nepravděpodobný. Diverzifikace se provádí rozdělením investice na dluhopisy, nemovitosti a likvidní část. Těžištěm investiční strategie orientované na jistotu jsou dluhopisové cenné papíry a nemovitostní fondy. Orientace na dluhopisy U investiční strategie orientované na dluhopisy je struktura portfolia zaměřená na převážně kontinuální nárůst hodnoty. V popředí je dosažení stálých výnosů. Nízká ztráta hodnoty investice v horizontu jednoho roku je možná. Diverzifikace se provádím rozdělením investice na dluhopisy, nemovitosti a likvidní část. Těžištěm dluhopisové investiční strategie jsou dluhopisové cenné papíry a nemovitostní fondy. Jako doplnění mohou být nakoupeny certifikáty a dluhopisy v cizí měně. Konzervativní orientace U konzervativní investiční strategie je struktura portfolia zaměřena na mírný nárůst hodnoty. Vedle dosažení stálých výnosů je navíc část porfolia zaměřena na dosažení zisku. Mírná ztráta hodnoty investice je v průběhu času možná. Diverzifikace se provádí rozdělením investice na dluhopisy, nemovitosti a likvidní část. Převážnou část konzervativní investiční strategie tvoří dluhopisové cenné papíry a nemovitostní fondy. Dalším těžištěm investice jsou evropské akcie a certifikáty. Jako doplnění mohou být nakoupeny dluhopisy v cizí měně a mezinárodní akcie. Orientace na vyváženost Vyvážená investiční strategie je více zaměřena na ziskové šance než na zachování reálné hodnoty. V popředí stojí dosažení dobrého vývoje hodnoty investice. Ztráta hodnoty investice je kdykoliv možná. Diverzifikace se provádí rozdělením investice na dluhopisy, akcie, nemovitosti a likvidní část. Těžištěm vyvážené investiční strategie jsou dluhopisové cenné papíry, evropské a mezinárodní akcie, certifikáty a nemovitostní fondy. Jako doplnění mohou být nakoupeny dluhopisy v cizí měně. Orientace na růst U investiční strategie orientované na růst je struktura portfolia zaměřena na vytvoření šancí na vysoké zisky. V popředí stojí dosahování nadprůměrného vývoje hodnoty investice. Vysoká ztráta hodnoty investice je kdykoliv možná. Diverzifikace se provádí rozdělením investice na dluhopisy, akcie, nemovitosti a likvidní část. Těžištěm růstové investiční strategie jsou evropské a mezinárodní akcie, certifikáty a dluhopisové cenné papíry. Jako doplnění mohou být nakoupeny dluhopisy v cizí měně a nemovitostní fondy. Orientace na ziskové šance (agresivní) Akciový podíl U strategie orientované na ziskové šance je struktura portfolia zaměřena na vytvoření nadprůměrných šancí na dosažení zisku. V popředí stojí dosažení mimořádně vysokého zhodnocení investice. Velmi vysoká ztráta hodnoty investice je kdykoliv možná. Diverzifikace se provádí rozdělením investice na dluhopisy, akcie, nemovitosti a likvidní část. Těžištěm investiční strategie zaměřené na ziskové šance jsou evropské a mezinárodní akcie a certifikáty. Jako doplnění mohou být též nakoupeny dluhopisové cenné papíry, dluhopisy v cizí měně a nemovitostní fondy. Upozornění: Na čím kratší dobu investujete, tím spíše byste měli sledovat strategii zaměřenou na jistotu. Čím dlouhodoběji plánujete, tím spíše můžete profitovat ze strategií s vysokými ziskovými šancemi a riziky.

13 Strategie a rizika investování 13 Investiční strategie se naplňuje výběrem vhodných cenných papírů a finančních nástrojů. K ukládání majetku mají investoři k dispozici celou paletu investičních a jiných finančních nástrojů. Množství rozmanitých druhů investičních nástrojů se dá rozdělit do produktových skupin. V jedné produktové skupině jsou přitom vždy obsaženy investiční nástroje a finanční nástroje s obdobnou strukturou rizika. K tomu slouží následující přehled. Tato stručná informace v každém případě nemůže nahradit individuální investiční poradenství, k němuž jsou Vám kdykoli k dispozici naši bankovní poradci.

14 Strategie a rizika investování 14 Nepřetržitý hodnotový růst investice Malé riziko ztráty Stabilní investice Riziko Velmi vysoká šance na zisk Velmi vysoké riziko ztráty Slibná investice nebo zajišťovací transakce A B C D E F G H A Státní dluhopisy, pokladniční poukázky, fondy peněžního trhu Produktová riziková třída A obsahuje investiční nástroje, které jsou spojeny jen s velice malými riziky. Patří k nim například státní dluhopisy, státní pokladniční poukázky a fondy peněžního trhu. Státní pokladniční poukázky jsou dluhopisy emitované státem s dobou splatnosti do jednoho roku. Nejsou z nich vypláceny úroky, ale nakupují se s diskontem a při splatnosti jsou spláceny v nominální hodnotě. U státních dluhopisů se jedná o střednědobé dluhopisy emitované státem, které mohou mít různou podobu. Při splatnosti je vyplacena nominální hodnota vkladu. Investice je na základě bonity státu považována za velmi bezpečnou; proto jsou státem emitované dluhopisy považovány za investici s nejnižším možným rizikem ztráty. Fondy peněžního trhu jsou fondy kolektivního investování, které investují výlučně nebo převážně do nástrojů peněžního trhu a likvidních pevně úročených cenných papírů s velmi krátkou dobou splatnosti. V důsledku tohoto zaměření je hodnota podílů ve fondech peněžního trhu zpravidla jen minimálně ovlivňována změnami úrokových sazeb.

15 Strategie a rizika investování 15 Nepřetržitý hodnotový růst investice Malé riziko ztráty Stabilní investice Riziko Velmi vysoká šance na zisk Velmi vysoké riziko ztráty Slibná investice nebo zajišťovací transakce A B C D E F G H B Dluhopisy bank a subjektů veřejného sektoru (komunální dluhopisy), hypotéční zástavní listy, otevřené nemovitostní fondy Riziková třída B obsahuje investiční nástroje, u kterých je středem pozornosti vývoj hodnoty investice a výnosy z ní. Typickými investičními nástroji této rizikové třídy jsou dluhopisy emitované bankami nebo emitenty z veřejného sektoru a otevřené nemovitostní fondy. Dluhopisy se také označují jako bondy nebo obligace. Jedná se přitom o dluhopisy, které jsou vybaveny pevným nebo variabilním úročením. Investor do dluhopisu má peněžitou pohledávku vůči emitentovi. Splátka této peněžní pohledávky závisí na emitentově bonitě. Investor tudíž podstupuje riziko, že emitent v době splatnosti dluhopisu už nebude schopen pohledávku splatit. Toto takzvané riziko emitenta klesá se vzrůstající bonitou emitenta dluhopisu. Dlužníci z veřejného sektoru, jako jsou vlády, země, kraje a obce vykazují zpravidla dobrou bonitu; totéž platí pro mnohé banky. Důležitým nástrojem k posouzení bonity je takzvaný rating emitenta. Dluhopisy jsou na konci doby splatnosti spláceny ve výši nominální hodnoty. I před termínem splatnosti je možné dluhopisy a ostatní úročené cenné papíry nakupovat a prodávat. Může se ovšem stát, že dluhopisy do doby splatnosti budou moci být prodány pouze s kurzovou ztrátou. Kurz dluhopisu totiž úzce souvisí s vývojem úrokových sazeb; dluhopisy s dlouhou dobou splatnosti přitom na změny úroků reagují intenzivněji než dluhopisy s kratší zbytkovou dobou platnosti. Při koupi dluhopisu je třeba sledovat jeho konkrétní zvláštnosti; emitent může mít například právo na předčasné splacení dluhopisu. Hypotéční zástavní listy mohou být emitovány pouze bankami, které k tomu mají příslušnou licenci a podléhají dohledu dozorového orgánu. Pohledávky investora jsou v plné výši zajištěny buď (zpravidla v prvním pořadí) zástavními právy k nemovitostem nebo úvěry poskytnutými dlužníkům z veřejného sektoru. Otevřené nemovitostní fondy jsou fondy kolektivního investování, které spravovaný majetek investují převážně do nemovitostí. Jako investiční objekty přicházejí v úvahu např. komerčně užívané nemovitosti a pozemky, nákupní střediska, jakož i podíly na tuzemských a zahraničních realitních společnostech. Výběrem různých typů nemovitostí usiluje fond o diverzifikaci rizika. Vývoj cen na trhu s nemovitostmi vede ke kolísání hodnoty cenných papírů nemovitostních fondů. Při koupi cenných papírů kolektivního investování je třeba sledovat jejich zvláštnosti; patří k nim například vliv nákladů na výnosnost nebo riziko, že zpětný odkup cenných papírů kolektivního investování bude ze strany investiční společnosti jako majitele fondu dočasně pozastaven. Bude-li dluhopis splacen v CZK, neskrývají tyto investiční nástroje žádné měnové riziko.

16 Strategie a rizika investování 16 Nepřetržitý hodnotový růst investice Malé riziko ztráty Stabilní investice Riziko Velmi vysoká šance na zisk Velmi vysoké riziko ztráty Slibná investice nebo zajišťovací transakce A B C D E F G H C Ostatní dluhopisy v CZK, dluhopisové fondy a zajištěné fondy Produktová riziková třída C zahrnuje dluhopisy, dluhopisové fondy a zajištěné fondy Dluhopisy se také označují jako bondy nebo obligace. Jedná se přitom o dluhové cenné papíry s pevným nebo variabilním úročením. Majitel dluhopisu má peněžní pohledávky vůči emitentovi. Splátka této peněžní pohledávky závisí na emitentově bonitě. Majitel tedy podstupuje riziko, že emitent v době splatnosti dluhopisu už nebude schopen pohledávku splatit. Toto takzvané riziko emitenta stoupá s klesající bonitou emitenta dluhopisu. Důležitým nástrojem k posouzení bonity je takzvaný rating emitenta. V této rizikové třídě jsou zahrnuti jiní emitenti než dlužníci z veřejného sektoru a banky (viz informace o produktové rizikové třídě B); jedná se především o firemní neboli korporátní dluhopisy (Corporate Bonds). Přitom platí pravidlo: Čím vyšší je výnosnost dluhopisu, tím vyšší je riziko emitenta. Dluhopisy se při splatnosti splácejí ve výši jejich nominální hodnoty. Rovněž v době do splatnosti jsou dluhopisy a jiné úročené cenné papíry obchodovatelné. Jejich kurz pak závisí v rozhodující míře na vývoji úrokových sazeb. Může se tedy stát, že prodej dluhopisu v době před jeho splatností bude možný pouze s kurzovou ztrátou. Bude-li dluhopis splacen v CZK, neskrývají tyto investiční nástroje žádné měnové riziko. Při koupi dluhopisu je nutné sledovat jeho zvláštnosti; emitent může mít například právo na předčasné splacení dluhopisu. Dluhopisové fondy investují spravovaný majetek převážně do pevně úročených cenných papírů. O jednotlivých investičních krocích rozhoduje management investiční společnosti (majitele fondu) v rámci daných investičních směrnic. Hodnota cenných papírů kolektivního investování závisí na vývoji kurzu cenných papírů, do nichž fond investuje, a může proto podléhat značným výkyvům. Závislost na vývoji cenných papírů je zmírněna diverzifikací fondy investují vždy do řady různých finančních instrumentů. Struktura dluhopisových fondů může být velmi různá. Fondy, které investují do cenných papírů v cizích měnách, skrývají riziko, že kolísání směnných kurzů ovlivní ceny podílů. Vyšší riziko vykazují rovněž fondy, které investují do dluhopisů emitentů s nižší bonitou (státní dluhopisy emitované v zemích nově vznikajících ekonomik nebo korporátní dluhopisy nižší kvality). Při koupi cenných papírů kolektivního investování je třeba sledovat jejich zvláštnosti; např. vliv nákladů fondu na skutečný výnos. Některé fondy mohou být dále např. zajištěny pomocí opcí. Zajišťuje se tak zachování hodnoty jednotlivých investic při jejich splatnosti. Zajištěné fondy většinou garantují návratnost alespoň investované částky (zpravidla po odečtení vstupních nákladů). Kromě tohoto zajištění může být splacení vkladu v konkrétních případech garantováno ještě třetí stranou. Údaje o záruce a o poskytovateli záruky obsahuje vždy prospekt daného cenného papíru.

17 Strategie a rizika investování 17 Nepřetržitý hodnotový růst investice Malé riziko ztráty Stabilní investice Riziko Velmi vysoká šance na zisk Velmi vysoké riziko ztráty Slibná investice nebo zajišťovací transakce A B C D E F G H D Smíšené fondy, dluhopisy a dluhopisové fondy v cizí měně, konvertibilní a opční dluhopisy, požitkové listy Produktová riziková třída D obsahuje různé investiční nástroje, jejichž uspořádání sice skrývá riziko ztráty, ale ta bývají zpravidla nižší než u investice do akcií. Smíšené fondy jsou fondy kolektivního investování, jejichž investiční pravidla povolují širokou diverzifikaci do různých investičních nástrojů (především akcií, dluhopisů a nemovitostí). V typickém případě přitom investují jak do pevně úročených cenných papírů, tak do akcií, a tím usilují o široké rozložení rizik. Hodnotu podílu těchto fondů ovlivňují jak cenné papíry s pevným úročením, které nesou riziko úrokové, tak akcie s rizikem kurzovním. V závislosti na investičních pravidlech daného smíšeného fondu tedy může investor nést obě rizika. Při koupi podílů investičních fondů je třeba sledovat jejich zvláštnosti; např. vliv nákladů fondu na skutečný výnos. Dluhopisy v zahraniční měně jsou takové dluhopisy, jež jsou emitovány a budou emitentem splaceny v jiné měně než v CZK. Vedle rizik popsaných u skupin B a C tak nese investor navíc měnové riziko. I v případě dobré bonity emitenta a úplného splacení nominální hodnoty při splatnosti dluhopisu může být tedy výtěžek po směně na CZK nižší než částka vynaložená na koupi dluhopisu v zahraniční měně. Totéž platí pro dluhopisové fondy investující do dluhopisů v zahraniční měně. Konvertibilní dluhopisy jsou dluhopisy, u nichž má investor právo nebo povinnost (dle konkrétních podmínek dluhopisu) požadovat splacení investice v akciích. V emisních podmínkách dluhopisu jsou vždy přesně stanoveny podmínky, za nichž k výměně (konverzi) dojde. V případě nárůstu kurzů akcií, k nimž se dluhopis vztahuje, nabízejí konvertibilní dluhopisy šanci dosáhnout výměnou vyššího přírůstku hodnoty, než by bylo možné u jiných pevně úročených cenných papírů. Proti této výhodě však zpravidla stojí úročení konvertibilních dluhopisů, které se nachází pod úrovní tržní úrokové sazby. Navíc kurz konvertibilního dluhopisu reaguje nejen na vývoj úrokové sazby, ale zejména také na klesající kurzy akcií. U dluhopisů s opčním listem (Opční dluhopisy) se jedná o dluhopisy, které navíc obsahují právo na koupi akcií (nebo jiných obchodovatelných cenných papírů), ztělesněné v opčním listu. Proti této výhodě však zpravidla opět stojí nominální úročení dluhopisů, které se nachází pod úrovní tržní úrokové sazby. Z důvodu obsažené opce reaguje kurz opčního dluhopisu na klesající kurzy akcií silněji než jiné dluhopisy. Opční list je oddělitelný a může být rovněž samostatně obchodovatelný. I po oddělení opčního listu zůstává zachován charakter opčního dluhopisu. Prostřednictvím opčního listu může investor nabýt akcie za podmínek stanovených v emisních podmínkách. V případě klesajících kurzů akcií může dojít až k úplné ztrátě hodnoty opčního listu. Nároky na vyplacení úroků z opčních dluhopisů a splacení nominální hodnoty tím ovšem zůstávají nedotčeny. Při koupi dluhopisů všeho druhu je třeba sledovat jejich zvláštnosti; emitentovi může kupříkladu příslušet právo na předčasné splacení dluhopisu. Struktura požitkových listů není zákonem definována, emitent tohoto cenného papíru má tak velký prostor při jeho konstrukci. Podle jeho individuální konstrukce tedy může mít požitkový list charakter podobný spíše dluhopisu nebo spíše akcii. Může být tedy stanoveno buď pevné úročení nebo vyplácení výnosů závislé na hospodářském výsledku emitující společnosti. Má-li požitkový dluhopis charakter podobný akcii, může výpadek výplaty dividendy vést k tomu, že emitent nevyplatí žádný výnos ani z požitkového listu. Dále je nutné dbát na to, že požitkové listy často bývají v případě emitentovy platební neschopnosti spláceny až po uspokojení ostatních věřitelů. Při koupi požitkových listů je nutné sledovat další zvláštnosti individuální konstrukce tohoto cenného papíru.

18 Strategie a rizika investování 18 Nepřetržitý hodnotový růst investice Malé riziko ztráty Stabilní investice Riziko Velmi vysoká šance na zisk Velmi vysoké riziko ztráty Slibná investice nebo zajišťovací transakce A B C D E F G H E Akcie, akciové fondy, certifikáty, akciové dluhopisy, částečně zajištěné fondy Produktová riziková třída E obsahuje investiční nástroje, u nichž jsou šance na atraktivní výnos konfrontovány s vysokým rizikem ztráty. Patří sem kromě jiného akcie a akciové fondy, certifikáty, další strukturované dluhopisy i částečně zajištěné fondy. Některé fondy mohou být dále zajištěny pomocí opcí. Zajišťuje se tak zachování hodnoty majetku fondu jednotlivých investic při jejich splatnosti. Částečně zajištěné fondy se vyznačují tím, že není garantován celý vklad investora, nýbrž pouze jeho část. Akcie ztělesňují právo účasti na akciové společnosti. Akcionář není věřitelem, ale společníkem akciové společnosti a nese tak podnikatelské riziko. Kurz akcií, a tím i hodnota účasti akcionáře, podléhá nepředvídatelnému a často silnému kolísání. Vývoj kurzu může být přitom krátkodobě až střednědobě silně ovlivňován také politickým nebo obecným ekonomickým vývojem. Dlouhodobě ovlivňuje kurz akcií především ekonomická situace dané akciové společnosti. V extrémním případě, tj. v případě insolvence společnosti, to může znamenat pro investora jako akcionáře úplnou ztrátu investované částky. Při investování do akcií může investor v případě pozitivního vývoje svůj prozatímní účetní zisk realizovat (tzn. proměnit ve skutečný) prodejem akcií. Dalším zdrojem výnosu pro držitele akcií jsou dividendy. Jedná se o výplatu podílu akcionáře na zisku společnosti dosaženém za poslední účetní období. Při nepříznivém hospodářském vývoji však nemusí být dividendy vyplaceny. Akciové fondy jsou fondy kolektivního investování, které spravovaný majetek investují převážně do akcií. Jednotlivá investiční rozhodnutí se přijímají v rámci investiční strategie prostřednictvím managementu investiční společnosti. Hodnota investorova podílu je závislá na vývoji kurzu investičních nástrojů a finančních nástrojů, a proto může stejně jako akciové kurzy podléhat výrazným výkyvům. Přitom se závislost na vývoji hodnoty jednotlivých investičních nástrojů snižuje tím, že fondy vždy investují do různých investičních a finančních nástrojů. Tento efekt se však snižuje, pokud se fond soustředí na speciální oblast investic (například na jednotlivé země nebo odvětví). Certifikáty a ostatní strukturované dluhopisy jsou dluhopisy, které mají nejrůznější strukturu. Zpravidla mají stanovenou dobu splatnosti a zaručují právo na splacení (vrácení) peněžité částky při splatnosti. Způsob a výše splacení může záviset podle struktury certifikátu na nejrůznějších faktorech (například na vývoji hodnoty jednotlivých akcií, vývoji příslušných indexů nebo jiných podkladových aktiv). Vedle toho existují také certifikáty bez omezení doby splatnosti (tzv. open-end certifikáty). Certifikáty jsou obchodovatelné na burze nebo mimoburzovně, takže tento druh cenných papírů lze zpravidla nakupovat nebo prodávat také před dobou splatnosti. Cenu certifikátu přitom výrazně ovlivňuje nejen nabídka a poptávka, ale také podle jejich konkrétní struktury vývoj podkladového aktiva či jiné faktory, jako např. volatilita nebo vývoj úrokových sazeb. Akciové dluhopisy jsou jednou z forem strukturovaných dluhopisů. Vyznačují se tou zvláštností, že jejich splacení může proběhnout v závislosti na vývoji hodnoty podkladového aktiva formou dodání příslušného počtu akcií, který byl stanoven při emisi. Všechny certifikáty a strukturované dluhopisy podléhají riziku emitentovy platební neschopnosti i riziku změny kurzu v závislosti na podkladovém aktivu. Další rizika jsou závislá na příslušné struktuře certifikátu, kterou lze zjistit v prodejních podkladech prospektu.

19 Strategie a rizika investování 19 Nepřetržitý hodnotový růst investice Malé riziko ztráty Stabilní investice Riziko Velmi vysoká šance na zisk Velmi vysoké riziko ztráty Slibná investice nebo zajišťovací transakce A B C D E F G H F Opční listy, pákové certifikáty, ostatní na burze obchodované finanční termínové obchody (např. opce a futures) Produktová riziková třída F zahrnuje na burze obchodované finanční termínové obchody a investiční nástroje, které jsou s finančními termínovými obchody srovnatelné. Finanční termínové obchody skrývají vysoká rizika ztrát. Investor může přijít i o celý investovaný kapitál. Některé produkty této rizikové třídy (např. opční obchody s poskytnutým odkladem splátky dlužné částky, futures) obsahují neohraničené riziko ztráty vzhledem k případným povinným dodatečným platbám, jejichž výši nelze určit. Obchody s investičními nástroji a finančními nástroji produktové rizikové třídy F jsou možné jen na základě zvláštních ujednání s Bankou a po zevrubném osvětlení jejich struktury a rizik. Opční listy mají pevnou dobu splatnosti a ztrácejí na hodnotě i uplynutím času. Toto znehodnocování v důsledku uplynutí času se zrychluje ke konci doby splatnosti. Pákové certifikáty jsou certifikáty, které kopírují kurzový vývoj podkladového aktiva (například indexu) a prostřednictvím pákového efektu ho nadměrně zesilují. Podle nastavení certifikátu může při poklesu na předem stanovenou cenu (bariéru) dojít automaticky k úplné ztrátě hodnoty. Burzovní finanční termínové obchody jsou obchody s opcemi a futures. Opční listy ztělesňují právo koupit (call) nebo prodat (put) podkladové aktivum opčního listu (např. akcii) za předem stanovených podmínek. Kurzové změny a změny volatility podkladového aktiva mohou snížit hodnotu opčního listu až na nulu. Opční listy přitom reagují prostřednictvím pákového efektu na kurzové změny nadproporcionálně. Klienti by se před koupí opčních listů a pákových certifikátů nebo před uzavřením jiných burzovních finančních termínových obchodů měli podrobně informovat o tom, jaké šance a rizika jsou s těmito obchody spojena!

20 Strategie a rizika investování 20 Nepřetržitý hodnotový růst investice Malé riziko ztráty Stabilní investice Riziko Velmi vysoká šance na zisk Velmi vysoké riziko ztráty Slibná investice nebo zajišťovací transakce A B C D E F G H G OTC měnové deriváty (devizové termínové obchody, devizové opční obchody, forward a jiné strukturované měnové deriváty) Produktová riziková třída G obsahuje neburzovní overthecounter (OTC) měnové deriváty. Produkty této rizikové třídy nejsou standardizovány a obchodují se na základě individuálních, to znamená potřebám smluvních partnerů přizpůsobených, smluv. Veškeré smluvní podmínky jako doba platnosti, měna, výše částky nebo základní cena se dají volně sjednat. Podle svého nastavení mohou produkty této rizikové třídy vykazovat teoreticky neomezené riziko. Obchody s finančními nástroji v produktové rizikové třídě G se provádějí na základě zvláštních dohod s Bankou a po zevrubném vysvětlení jejich struktury a rizik. Klienti by se měli před uzavřením měnových derivátů OTC podrobně informovat o šancích a rizicích spojených s těmito obchody!

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů RSJ a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800, IČ: 008 84 855, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14743 (dále jen Obchodník ) tímto v

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika HV Private Investment Trust, a.s. jako investiční zprostředkovatel (dále jen Společnost ) v souladu se zákonnými

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více