Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením. o b s a h

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením. o b s a h"

Transkript

1 Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením z Pístina - domov pro osoby se zdravotním postiţením je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. o b s a h úvodní slovo 1 profil organizace 2 krátce z historie 3 rok 2008 v bodech 4 výchovné a aktivizační činnosti 5 ošetřovatelská péče 6 sociální práce 6 naše akce 7 personální zdroje 8 organizační schéma 9 spolupracujeme 10 poděkování 11 podporují nás 11 transformace sociálních sluţeb 12 hospodaření 13 kontrolní činnost 16 kontakt 17 Vážená paní, vážený pane, vážení přátelé našeho domova, do rukou se Vám dostává výroční zpráva Zpráva mapuje změny vedoucí ke zlepšení kvality ţivota našich uţivatelů, ţivot organizace v celé její šíři a souběţně nás informuje o změnách, které jsou zejména v posledních letech v sociálních sluţbách výrazné. ú v o d n í s l o v o Pevně věřím, ţe postupnými kroky budeme i nadále zkvalitňovat naše sluţby tak, aby uţivatelé byli co nejvíce spokojeni. Oporou v tomto úkolu je nám zejména náš zřizovatel Jihočeský kraj, především Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tak i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Aleš Adamec byl na základě usnesení Rady Jihočeského kraje jmenován od do funkce ředitele organizace Pístina.

2 Současně nás společně podporují v nadcházejícím procesu transformace sociálních sluţeb, z čehoţ vyplývá zejména více individuálního zaměření na potřeby našich uţivatelů a větší sociální začlenění do společnosti. V Pístině 10. června 2009 Mgr. Aleš Adamec ředitel poslání Posláním je poskytovat svým klientům sluţby, které vedou k podpoře samostatného ţivota v domácím prostředí a k aktivnímu vyuţití volného času, a umoţnit tak lidem přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci ţít plnohodnotný ţivot, zachovat vazby na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké a vyuţívat vlastní moţnosti. schopnosti, dovednosti, přirozené vztahové sítě a místní instituce, které poskytují sluţby veřejnosti cíle Trvale rozvíjet osobnost všech klientů a jejich tělesné i duševní schopnosti, respektovat a uplatňovat právo uţivatelů podílet se na plánování a průběhu sociální sluţby, která mu je poskytována, právo vyjadřovat své potřeby, přání, touhy a stíţnosti, pro uţivatele vytvářet podmínky aktivního proţívání volného času formou jejich účasti na rekreačních akcích a zapojením do zájmových aktivit (výtvarný, sportovní klub), rozvíjet osobnost uţivatelů při muzikoterapii, arteterapii, pracovně výchovné činnosti, zájmové činnosti a pracovní činnosti podporovat, vytvářet, a udrţovat vztahy uţivatelů s vlastními rodinami a dalšími jim blízkými osobami, podporovat uţivatele v proţívání samostatného ţivota a partnerských vztahů. Vytvářet příjemné a inspirující prostředí pro klientky, naplnit ţivot klientů uţitečnými a zajímavými činnostmi a podporovat jejich samostatnost a tvořivost, rozvíjet jejich talenty, vlohy a schopnosti, samostatné rozhodování o vlastním ţivotě, rozvíjet a respektovat citový ţivot našich klientů a pro f i l o r g a n i z a c e V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. umoţnit jim navazovat přátelské mezilidské vztahy, normalizovat ţivot klientů tak, aby se co nejvíce přibliţoval běţnému ţivotu v rodině, otevřít dveře domova všem lidem dobré vůle a v maximální moţné míře integrovat naše klienty do společnosti. principy Ve středu zájmu je vţdy uţivatel, jeho potřeby, zájmy a práva, zachování a prohlubování co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti uţivatelů, individuální přístup, respektování jejich práv a lidské důstojnosti, sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků, jejich flexibilita a týmová spolupráce, zvyšování odbornosti pracovníků, prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními, vyuţívání běţných sluţeb, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uţivatelů lidsky ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj ke klientům, zachování diskrétnosti a rovného přístupu bez diskriminace. cílová skupina Naší cílovou skupinou jsou lidé s mentální retardací od 18 let věku, zejména z Jihočeského kraje. kapacita Kapacita zařízení byla ke konci roku 2008 neměnná a činila 75 lůţek na 38 pokojích (z toho 12 apartmánů, tj. pokojů s vlastním sociálním zařízením). V roce 2008 nebyla plně vyuţita kapacita zařízení, průměrná obsazenost byla 71 uţivatelů. krátce z historie Původní Ústav sociální péče byl zaloţen v roce Sídlil v budově zámku ve Stráţi nad Neţárkou, kde ţila světově proslulá zpěvačka Ema Destinnová. V roce 1995 byl zámek vrácen původnímu majiteli a ústav se přestěhoval do nedaleké obce Pístina. V roce 2007 byl Ústav sociální péče Pístina přejmenován na: Pístina - domov pro osoby se zdravotním postiţením.

3 r o k v b o d e c h vzhledem k nárůstu potřeby dopravy klientek sluţebními vozidly byla v březnu zavedena fakultativní sluţba úhrada za dopravu silný orkán přerušil v březnu hlavní přívodní kabel elektrické energie a nastalo bezproudí, které trvalo 3 dny, druhý den dodavatel el. energie dodal a zapojil náhradní zdroj a za jeho dvoudenní provoz upustil od fakturace, bezproudí prověřilo naší připravenost na katastrofické události (na základě analýzy situace byl v průběhu roku pořízen plynový sporák, elektrocentrála s rozvodem el. proudu a koncovými osvětlovacími tělesy pro osvětlení hlavních únikových tras, schodišť a sociálních zařízení) během roku bylo zahájeno jednání o poskytnutí prostředků z OPŢP na komplexní rekonstrukci ústředního vytápění, projekt řeší modernizaci stávajících systémů a jejich propojení s vyuţitím alternativních zdrojů tepelné energie celý rok byl ve znamení velkých stavebních úprav a přístrojových investic, které vycházely z provozní potřeby zařízení, jednalo se o: o stavební úpravy domu čp. 8 (kanceláře, prádelna, sušárna, ţehlírna, šicí dílna, výtvarná, čajová dílna, dílna pro suchou vazbu, kuchyňka 6. oddělení, výtah) o součástí rekonstrukce bylo také provedení úpravy venkovní infrastruktury o přístrojové investice (dokončení PC sítě /12 poboček s odstupňovaným přístupem zaměstnanců, docházkový systém, elektrocentrála s kabelovým rozvodem, doplnění strojního vybavení prádelny /pračka 10 kg, válcový sušicí ţehlič a pomocné pracovní pomůcky/, vybavení kuchyně /myčka nádobí horní dvouplášťová, plynový sporák, drobné stroje a nástroje a další nestrojní vybavení, mulčovač/ nakoupeno z účelové dotace obce Pístina/, sněhová fréza) v druhé polovině roku byla provedena výstavba altánu z účelových sponzorských prostředků proběhla rekonstrukce havarované ČOV v roce 2008 měla Pístina domov pro osoby se zdravotním postiţením 60 % klientek v pracovním poměru v září proběhl den otevřených dveří naše organizace byla zařazena do procesu transformace sociálních sluţeb, proběhl dotazník MPSV pro sběr dat k transformaci sociální péče v říjnu byl odvolán z funkce dosavadní ředitel Mgr. Vladimír Kovařík a po zbytek roku jej zastoupil formou pověřené osoby pan Zdeněk Píša na konci roku byl instalován software Cygnus (systém zápisů pro stíţnosti, plánů individuálního rozvoje, evidence majetku, evidence fakultativních sluţeb, evidence pracovní činnosti, pracovně výchovné činnosti, zájmové činnosti apod.)... v ý c h o v n é a a k t i v i z a č n í č i n n o s t i Podpora, péče, výchovné i aktivizační činnosti jsou zakotveny nejen v koncepcích a plánech jednotlivých oddělení, ale zejména v individuálních plánech kaţdé klientky. Reflektujeme na aktuální potřeby našich klientek, dbáme na individualitu, rozvoj dovedností i znalostí. Podporujeme klientky v činnostech souvisejících s přípravou do zaměstnání a aktivně se věnujeme jejich zapojení na trhu práce.

4 Ošetřovatelskou péči poskytujeme našim klientkám prostřednictvím zdravotních sester 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Spolupracujeme s lékaři, kteří nám odborně i metodicky pomáhají. Zdravotní sestry permanentně rozšiřují své znalosti a dovednosti v rámci kurzů a seminářů. o š e t ř o v a t e l s k á p é č e Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. s o c i á l n í p r á c e Sociální pracovník vykonával sociální šetření, zabezpečoval sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů, sociálně právní poradenství, odborné činnosti a sociální poradenství. Rovněţ se podílel na metodické a koncepční činnosti. Během roku 2008 ukončily smlouvu o poskytování sociální sluţby 2 uţivatelky. poskytování sociální sluţby byla uzavřena s 1 uţivatelkou. Nová smlouva o Za dané období bylo podáno 5 stíţností z oblasti vztahů mezi uţivateli, stíţnosti řešeny v předepsaných lhůtách. leden: březen: duben: květen: červen: /uvádíme pouze přehled našich větších akcí/ běţkování v Nových Hutích velikonoční opékání vuřtů, pondělní pomlázka hasičů z Pístiny výstava Hobby v českých Budějovicích, středověké slavnosti města Ţirovnice - Ţirovnický jednoroţec 14denní pobytový tábor Klepákův mlýn (ARPZPD) návštěva ZOO Hluboká n. Vltavou, přehazovaná v Dřěvěnicích (Sedmikrásky), sportovní den ve Strakonicích, soutěţ mladých hudebníků Concertino Praga v J. Hradci, divadlo Járy Cimrmana v J. Hradci červenec: jezdecký den v Tavíkovicích, ukázka textilních technik v Příbrazi a divadelní představení, stanování na Staňkově, týdenní vodácký tábor u Jarošova n. Neţárkou (ARPZPD), akce sejdeme se po Markétě v Těchobuzi srpen: soutěţ zručnosti a divadelní představení v Příbrazi, atletické soutěţe v Olomouci (Sedmikrásky), houbový tábor na Klepákově mlýně, opera Rigoletto v J. Hradci září: říjen: listopad: prosinec: Stráţe, n a š e a k c e cyklistický týden na Jemčině, letecký den v Hradci Králové, slavnosti piva v J. Hradci, Konopická svatba v Javorníku, kulturně relaxační pobyt ve Vranově u Brna, sportovně zábavné odpoledne ve Zběšičkách, atletické regionální závody v Č. Budějovicích, soutěţ v pétanque v J. Hradci Luhačovice náš nový lázeňský týden, Klepákův mlýn loučení s létem, zahrádkářské výstavy v Telči a Třebíči zábava a tanec v Lásenici k tanci a poslechu zahrál p. Slouha s přáteli, na Štědrý den zazpíval a zahrál kostelní sbor ze

5 současně klientky zazpívaly koledy a zahrály nastudovanou hru od J. Wericha Lakomá Barka p e r s o n á l n í z d r o j e Ke konci roku v naší organizaci pracovalo celkem 47 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Z toho 6 zaměstnanců byla na mateřské a rodičovské dovolené. Podobně jako v předchozích letech i v tomto roce byl kladen důraz na vzdělávání zaměstnanců. Jednalo se zejména o školení na počítače, kvalifikační kurz pracovníka v sociálních sluţbách /19 zaměstnanců/, konference v rámci transformace, od APSS ČR, rozšiřování vzdělání technicko-hospodářských pracovníků, referentské zkoušky, povinná školení BOZP a PO. Individuální plánování bylo doplněno o implementaci do programu IS Cygnus. Současně se podílíme na naplňování a revizi standardů kvality, dbáme na týmovou práci a důslednou individualizaci. Profesní struktura a počet zaměstnanců k hlavní účetní 1 mzdová účetní personalistka 1 finanční účetní 1 sociální pracovník 1 hospodářka (vedoucí kuchyně) 1 vrchní kuchařka 1 kuchařka 2 pomocná kuchařka 3 vedoucí provozního úseku 1 provozář (údrţbář) 1 elektrikář 1 pradlena 2 šička uklízečka 1 zahradnice 1 vedoucí úseku zdravotní péče 1 všeobecná sestra 6 vedoucí úseku sociální péče 1 pracovník v sociální péči 21 o r g a n i z a č n í s c h é m a ŘEDITEL VEDOUCÍ PROVOZNÍHO ÚSEKU PRADLENA ELEKTRIKÁŘ, ŘIDIČ ŠIČKA + UKLÍZEČKA ZAHRADNICE PROVOZÁŘ VEDOUCÍ ÚSEKU KUCHYNĚ (hospodářka) VRCHNÍ KUCHAŘKA KUCHAŘKA (2) POMOCNÁ KUCHAŘKA (2) VEDOUCÍ ÚSEKU ZDRAVOTNÍ PÉČE (vrchní sestra) VŠEOBECNÉ SESTRY (4) OŠETŘOVATEL- KA VEDOUCÍ ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍ PÉČI Přímá obsluţná péče (6) Základní výchovná nepedagogická péče (14) ÚSEK ŘEDITELE HLAVNÍ ÚČETNÍ MZDOVÁ ÚČETNÍ + PERSONALISTA - FINANČNÍ ÚČETNÍ -SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

6 s p o l u p r a c u j e m e během minulého roku jsme významným způsobem spolupracovali s níže uvedenými firmami: Janů s.r.o. spolupráce probíhala s chráněnou dílnou fa Janů s.r.o., která podporuje naše klientky na trhu práce (pracovní program pro montáţ kování k nábytku pro 20 klientek, pracovní program pro balení čajů poskytl pracovní příleţitost pro 7 klientek) Proutek na základě semináře s partnerskou organizací Proutek proběhl mezi klientkami seminář o moţnosti pracovního zapojení v projektu integrace mentálně postiţených osob v chráněných dílnách Proutku (do projektu se zapojily 2 klientky) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR v rámci spolupráce proběhl pod Asociací rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR klubem Stráţ 14 denní tábor Klepák a týdenní vodácký tábor, objem dotací od ARPZPD činil v r. 08 cca ,- Kč na zajištění klubové činnosti, zájmové činnosti a rekreačně rehabilitační činnosti /zpráva od vedení asociace/ Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR APSS ČR nejen metodicky (prostřednictvím různých seminářů a konferencí), ale také finančně podporuje naši organizaci (dotace 7.000,- Kč na zajištění akce Zdislavské pouť) České hnutí speciálních olympiád v rámci spolupráce s hnutím se mohou klientky shromáţděné ve sportovním klubu Sedmikrásky podílet na sportovních kláních, podpořených celoročním tréninkem p o d p o r u j í n á s věcný či finanční dar věnovali: Koníček o.s. Adamov Bc. Barvínková, Restaurace a penzion Nové Hrady Hamr, p. J. Sníţek a spol., pí. Z. Převrátilová, KVZ Příbraz J. Král, Město České Velenice ing. Slíva, W Production p. Sníţek, V-spol nábytek p. Ţalud, p. Steinbach, Parabastav - p. Anderle dary celkem za ,- Kč p o d ě k o v á n í poděkování patří všem výše uvedeným a dále lidem, institucím a organizacím, kteří nás jakkoliv podpořili, jedná se zejména o: Obec Pístina, město Stráţ nad Neţárkou, obec Bernartice, Jihočeský kraj, zejména Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MPSV ČR, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR klubu Stráţ, Asociaci poskytovatelů sociálních sluţeb ČR, České hnutí speciálních olympiád, sdruţení Proutek, fa Janů, p. Alois Grunt, pí. Eva Vyţralová, pí. Lenka Edelmannová, Penzion Příbrazský, manţelé Ranglovi, B- Credit s.r.o., zahrádkáři Stříbřec, Malýho cukrárna Třeboň, Flosman a.s., Oldřich Bartoň velkoobchod s ovocem a zeleninou, Maso uzeniny Pecha.

7 .. t r a n s f o r m a c e s o c i á l n í c h s l u ž e b Naše organizace je současně jediná v Jihočeském kraji, která byla vybrána do procesu transformace sociálních sluţeb. Transformací se rozumí určitá změna, která více individualizuje potřeby klientů a daleko silněji je začleňuje nejen do sociální sítě. Transformace se opírá nejen o dobrou praxi ze zahraničí, ale také o první úspěchy v České republice. Základem všeho je v prvé řadě klient, jeho individuální potřeby, zájmy, přání apod. Transformace je jednou z priorit Národního rozvojového plánu pro období a Národního strategického referenčního rámce Více k transformaci si do budoucna můţete najít na našich webových stránkách nebo na stránkách Hlavním záměrem aktivit v rámci procesu Podpora transformace sociálních služeb a Integrovaného operačního programu je podpořit a pilotně ověřit transformaci služeb sociální péče na základě individuálně určených potřeb uživatelů sociálních služeb, umožnit jejich aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti a přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Majetek organizace: Organizace hospodaří s majetkem, který ji do správy svěřil zřizovatel, tedy Jihočeský kraj. Hodnota majetku v r činila celkem ,-Kč (stálá aktiva). V r byly realizovány tyto investiční akce : dokončen venkovní altán v hodnotě ,-Kč přístřešek na popelnice v hodnotě ,-Kč technické zhodnocení zděné kolny (přestavba na dílnu) v hodnotě ,-Kč přestavba tenisového hřiště s dřevěným altánem u ošetř. úseku v hodnotě ,-Kč dokončena stavba 5-ti řadových garáţí v hodnotě ,-Kč Z investičních prostředků jsme zakoupili: - myčku nádobí v hodnotě ,-Kč - komplexní varnou jednotku v hodnotě ,-Kč - průmyslovou pračku v hodnotě ,-Kč - ţehlič prádla v hodnotě ,-Kč V r nám byl převeden osobní automobil Peugeot (ze stacionáře Klíček) v PC tj ,-Kč a maringotka z Lesnické školy ve Vimperku v PC ,-Kč. Vyřazovali jsme dlouhodobý majetek v hodnotě ,-Kč. Nakoupili jsme drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis.kč/kus)v hodnotě ,-Kč a vyřadili jsme z této skupiny majetek za ,-Kč. Zakoupili jsme drobný dlouhodobý nehmotný majetekprogram na mzdy v částce ,-Kč. Poskytnuté dotace Na investice od KÚ ČB: ,10 Kč Neinvestiční dotace MPSV: ,-Kč Neinvestiční dotace od KÚ: ,-Kč Dotace od ARPZPD: 7 000,-Kč h o s p o d a ř e n í

8 Investiční dotace byla pouţita na akci Stavební úpravy čp.8 Pístiny-DpOsZP v částce ,-Kč. Zbytek dotace byl pouţit na nákup kuchyňského a prádelenského vybavení a na akci Rekonstrukce ústředního vytápění a vrt. Rozbor hospodaření: Hospodaření naší organizace probíhalo v r.2008 podle schváleného finančního plánu. Zřizovatel nám poskytl příspěvek na dofinancování ztráty z r v částce ,-Kč. Ale místo rozpočtovaných ,-Kč příspěvku na tvorbu odpisů jsme obdrţeli příspěvek ,-Kč. Hospodaření naší organizace bylo hodnoceno jako vyrovnané, protoţe náklady činily 112,11% a výnosy činily téţ 112,11%. Celkový výsledek hospodaření po zdanění činil 417,90Kč. Za rok 2008 platíme daň z příjmu v částce ,-Kč. Rozbor hospodaření dle jednotlivých účtů je přílohou této zprávy. Výnosy z vlastní činnosti jsme realizovali ve výši: ,-Kč tj. cca 52% z celkových výnosů. -Trţby od uţivatel ( úhrady, PnP a fakultativní sluţby) činily ,-Kč, ale po odečtení vratek rodičům a do depozit (částka ,-Kč) byl náš skutečný příjem od uţivatel ,-Kč. -Trţby za ostatní činnosti organizace(tj.za obědy,zdravotnické výkony, nájmy,vlastní materiál, proplacení pracovní úrazy a pojistné, prodej majetku, pouţití rezervního fondu apod.)činily v r ,-Kč. Doplňkovou činnost naše organizace neprovozuje (v daňovém přiznání máme účetně oddělenou hospodářskou činnost, ve které uvádíme nájmy z RD a pozemků). V r jsme si vytvořili vlastní odpisy ve výši ,-Kč. Zůstatek investičního fondu k činil ,80Kč. Zůstatek rezervního fondu byl k : ,-Kč. Zůstatek FKSP k činil: ,-Kč. Za rok 2008 byl proveden audit na používání a vyúčtování dotace MPSV dle zákona. Plnění rozpočtu nákladů a výnosů v r. 2008: č. řádku ukazatel Rozpočet a skutečnost Upravený R k % plnění 1. Náklady na činnost PO celkem ( 112, úč.tř. 5) 2. Sp. materiálu (účet 501) ,68 3. Sp. energií (účet 502) ,77 4. Sp. OND-stočné (účet 503) ,79 5. Sp. opravy a udrţování (ú.511) ,04 6. Cestovné (účet 512) ,91 7. Ost. sluţby (účet 518) ,- 8. Mzdové náklady(účet 521) ,63 9. Zákon.soc.pojištění(úč.524) , Ost.pokuty a penále(účet 542) Zákon.sociál.náklady (úč.527) , Jiné ostatní náklady (úč.549) , Odpisy dl.majetku(účet 551) , Daň z příjmů (účet 591) Výnosy z činnosti PO celkem (úč. tř. 6) , Trţby za vl. výrobky(účet 601) Trţby z prodeje sluţeb(úč.602) , Aktivace vl.mat.(účet 621) Výnosy z úroků (úč.644) , Zúčtování fondů(úč. 648) Jiné ostatní výnosy(úč. 649) Trţby z prodeje dl.maj(úč.651) Příspěvek zřizovatele(691 30) , Dotace MPSV(691 31) Ostatní dotace (691 35) Hosp.výsl. k rozděl.do fondů Průměrný počet.zaměstnanců Průměrný měsíční plat

9 k o n t r o l n í č i n n o s t nezbytnou součástí fungující organizace jsou rovněž kontroly z řad odpovědných institucí, v minulém roce se jednalo o tyto: Jihočeský kraj Krajský úřad, kontrola zaměřená na realizaci nápravných opatření vyplývajících z Protokolu o výsledku provedené kontroly č. P-10/2006-KO audit účetnictví v návaznosti na dotaci z MPSV Oblastní inspektorát práce, kontrola zaměřená na platové výměry VZP ČR, kontrola činnosti a vyúčtování KHS, plnění povinností nařízení ES č. 852/2004, nařízení ES č. 178/2002, vyhl. č. 137/2004 a 258/2000 k o n t a k t Pístina domov pro osoby se zdravotním postiţením Pístina 59, Stráţ nad Neţárkou IČ: DIČ: CZ Telefon: GSM: zřizovatel: Jihočeský kraj registrace sociální sluţby: druh sociální sluţby: domov pro osoby se zdravotním postiţením, ev. č texty: Hana Tátovská, Ivana Mládková, Drahoslava Tupá, Zdeněk Píša, Mgr. Vladimír Kovařík a Mgr. Aleš Adamec foto: archiv organizace sazba & grafika: Mgr. Aleš Adamec Pístina domov pro osoby se zdravotním postiţením, 2009

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Výroční zpráva Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání V. Základní

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele DOZP Osek 2.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2009 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Úvodní slovo ředitele 3 Úvodní slovo ředitele 4 Základní informace 4 Charakteristika činnosti 6 Sociální péče v pěti registrovaných službách

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou

příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou OBSAH: 1 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ PLATNÉ K 31. 12. 2014... 2 1. 1 Od zahájení provozu po současnost... 3 1. 2 Přehled dosavadních ředitelů - ředitelek...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach příspěvková organizace, domov pro osoby se zdravotním

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více