Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením. o b s a h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením. o b s a h"

Transkript

1 Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením z Pístina - domov pro osoby se zdravotním postiţením je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. o b s a h úvodní slovo 1 profil organizace 2 krátce z historie 3 rok 2008 v bodech 4 výchovné a aktivizační činnosti 5 ošetřovatelská péče 6 sociální práce 6 naše akce 7 personální zdroje 8 organizační schéma 9 spolupracujeme 10 poděkování 11 podporují nás 11 transformace sociálních sluţeb 12 hospodaření 13 kontrolní činnost 16 kontakt 17 Vážená paní, vážený pane, vážení přátelé našeho domova, do rukou se Vám dostává výroční zpráva Zpráva mapuje změny vedoucí ke zlepšení kvality ţivota našich uţivatelů, ţivot organizace v celé její šíři a souběţně nás informuje o změnách, které jsou zejména v posledních letech v sociálních sluţbách výrazné. ú v o d n í s l o v o Pevně věřím, ţe postupnými kroky budeme i nadále zkvalitňovat naše sluţby tak, aby uţivatelé byli co nejvíce spokojeni. Oporou v tomto úkolu je nám zejména náš zřizovatel Jihočeský kraj, především Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tak i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Aleš Adamec byl na základě usnesení Rady Jihočeského kraje jmenován od do funkce ředitele organizace Pístina.

2 Současně nás společně podporují v nadcházejícím procesu transformace sociálních sluţeb, z čehoţ vyplývá zejména více individuálního zaměření na potřeby našich uţivatelů a větší sociální začlenění do společnosti. V Pístině 10. června 2009 Mgr. Aleš Adamec ředitel poslání Posláním je poskytovat svým klientům sluţby, které vedou k podpoře samostatného ţivota v domácím prostředí a k aktivnímu vyuţití volného času, a umoţnit tak lidem přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci ţít plnohodnotný ţivot, zachovat vazby na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké a vyuţívat vlastní moţnosti. schopnosti, dovednosti, přirozené vztahové sítě a místní instituce, které poskytují sluţby veřejnosti cíle Trvale rozvíjet osobnost všech klientů a jejich tělesné i duševní schopnosti, respektovat a uplatňovat právo uţivatelů podílet se na plánování a průběhu sociální sluţby, která mu je poskytována, právo vyjadřovat své potřeby, přání, touhy a stíţnosti, pro uţivatele vytvářet podmínky aktivního proţívání volného času formou jejich účasti na rekreačních akcích a zapojením do zájmových aktivit (výtvarný, sportovní klub), rozvíjet osobnost uţivatelů při muzikoterapii, arteterapii, pracovně výchovné činnosti, zájmové činnosti a pracovní činnosti podporovat, vytvářet, a udrţovat vztahy uţivatelů s vlastními rodinami a dalšími jim blízkými osobami, podporovat uţivatele v proţívání samostatného ţivota a partnerských vztahů. Vytvářet příjemné a inspirující prostředí pro klientky, naplnit ţivot klientů uţitečnými a zajímavými činnostmi a podporovat jejich samostatnost a tvořivost, rozvíjet jejich talenty, vlohy a schopnosti, samostatné rozhodování o vlastním ţivotě, rozvíjet a respektovat citový ţivot našich klientů a pro f i l o r g a n i z a c e V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. umoţnit jim navazovat přátelské mezilidské vztahy, normalizovat ţivot klientů tak, aby se co nejvíce přibliţoval běţnému ţivotu v rodině, otevřít dveře domova všem lidem dobré vůle a v maximální moţné míře integrovat naše klienty do společnosti. principy Ve středu zájmu je vţdy uţivatel, jeho potřeby, zájmy a práva, zachování a prohlubování co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti uţivatelů, individuální přístup, respektování jejich práv a lidské důstojnosti, sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků, jejich flexibilita a týmová spolupráce, zvyšování odbornosti pracovníků, prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními, vyuţívání běţných sluţeb, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uţivatelů lidsky ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj ke klientům, zachování diskrétnosti a rovného přístupu bez diskriminace. cílová skupina Naší cílovou skupinou jsou lidé s mentální retardací od 18 let věku, zejména z Jihočeského kraje. kapacita Kapacita zařízení byla ke konci roku 2008 neměnná a činila 75 lůţek na 38 pokojích (z toho 12 apartmánů, tj. pokojů s vlastním sociálním zařízením). V roce 2008 nebyla plně vyuţita kapacita zařízení, průměrná obsazenost byla 71 uţivatelů. krátce z historie Původní Ústav sociální péče byl zaloţen v roce Sídlil v budově zámku ve Stráţi nad Neţárkou, kde ţila světově proslulá zpěvačka Ema Destinnová. V roce 1995 byl zámek vrácen původnímu majiteli a ústav se přestěhoval do nedaleké obce Pístina. V roce 2007 byl Ústav sociální péče Pístina přejmenován na: Pístina - domov pro osoby se zdravotním postiţením.

3 r o k v b o d e c h vzhledem k nárůstu potřeby dopravy klientek sluţebními vozidly byla v březnu zavedena fakultativní sluţba úhrada za dopravu silný orkán přerušil v březnu hlavní přívodní kabel elektrické energie a nastalo bezproudí, které trvalo 3 dny, druhý den dodavatel el. energie dodal a zapojil náhradní zdroj a za jeho dvoudenní provoz upustil od fakturace, bezproudí prověřilo naší připravenost na katastrofické události (na základě analýzy situace byl v průběhu roku pořízen plynový sporák, elektrocentrála s rozvodem el. proudu a koncovými osvětlovacími tělesy pro osvětlení hlavních únikových tras, schodišť a sociálních zařízení) během roku bylo zahájeno jednání o poskytnutí prostředků z OPŢP na komplexní rekonstrukci ústředního vytápění, projekt řeší modernizaci stávajících systémů a jejich propojení s vyuţitím alternativních zdrojů tepelné energie celý rok byl ve znamení velkých stavebních úprav a přístrojových investic, které vycházely z provozní potřeby zařízení, jednalo se o: o stavební úpravy domu čp. 8 (kanceláře, prádelna, sušárna, ţehlírna, šicí dílna, výtvarná, čajová dílna, dílna pro suchou vazbu, kuchyňka 6. oddělení, výtah) o součástí rekonstrukce bylo také provedení úpravy venkovní infrastruktury o přístrojové investice (dokončení PC sítě /12 poboček s odstupňovaným přístupem zaměstnanců, docházkový systém, elektrocentrála s kabelovým rozvodem, doplnění strojního vybavení prádelny /pračka 10 kg, válcový sušicí ţehlič a pomocné pracovní pomůcky/, vybavení kuchyně /myčka nádobí horní dvouplášťová, plynový sporák, drobné stroje a nástroje a další nestrojní vybavení, mulčovač/ nakoupeno z účelové dotace obce Pístina/, sněhová fréza) v druhé polovině roku byla provedena výstavba altánu z účelových sponzorských prostředků proběhla rekonstrukce havarované ČOV v roce 2008 měla Pístina domov pro osoby se zdravotním postiţením 60 % klientek v pracovním poměru v září proběhl den otevřených dveří naše organizace byla zařazena do procesu transformace sociálních sluţeb, proběhl dotazník MPSV pro sběr dat k transformaci sociální péče v říjnu byl odvolán z funkce dosavadní ředitel Mgr. Vladimír Kovařík a po zbytek roku jej zastoupil formou pověřené osoby pan Zdeněk Píša na konci roku byl instalován software Cygnus (systém zápisů pro stíţnosti, plánů individuálního rozvoje, evidence majetku, evidence fakultativních sluţeb, evidence pracovní činnosti, pracovně výchovné činnosti, zájmové činnosti apod.)... v ý c h o v n é a a k t i v i z a č n í č i n n o s t i Podpora, péče, výchovné i aktivizační činnosti jsou zakotveny nejen v koncepcích a plánech jednotlivých oddělení, ale zejména v individuálních plánech kaţdé klientky. Reflektujeme na aktuální potřeby našich klientek, dbáme na individualitu, rozvoj dovedností i znalostí. Podporujeme klientky v činnostech souvisejících s přípravou do zaměstnání a aktivně se věnujeme jejich zapojení na trhu práce.

4 Ošetřovatelskou péči poskytujeme našim klientkám prostřednictvím zdravotních sester 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Spolupracujeme s lékaři, kteří nám odborně i metodicky pomáhají. Zdravotní sestry permanentně rozšiřují své znalosti a dovednosti v rámci kurzů a seminářů. o š e t ř o v a t e l s k á p é č e Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. s o c i á l n í p r á c e Sociální pracovník vykonával sociální šetření, zabezpečoval sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů, sociálně právní poradenství, odborné činnosti a sociální poradenství. Rovněţ se podílel na metodické a koncepční činnosti. Během roku 2008 ukončily smlouvu o poskytování sociální sluţby 2 uţivatelky. poskytování sociální sluţby byla uzavřena s 1 uţivatelkou. Nová smlouva o Za dané období bylo podáno 5 stíţností z oblasti vztahů mezi uţivateli, stíţnosti řešeny v předepsaných lhůtách. leden: březen: duben: květen: červen: /uvádíme pouze přehled našich větších akcí/ běţkování v Nových Hutích velikonoční opékání vuřtů, pondělní pomlázka hasičů z Pístiny výstava Hobby v českých Budějovicích, středověké slavnosti města Ţirovnice - Ţirovnický jednoroţec 14denní pobytový tábor Klepákův mlýn (ARPZPD) návštěva ZOO Hluboká n. Vltavou, přehazovaná v Dřěvěnicích (Sedmikrásky), sportovní den ve Strakonicích, soutěţ mladých hudebníků Concertino Praga v J. Hradci, divadlo Járy Cimrmana v J. Hradci červenec: jezdecký den v Tavíkovicích, ukázka textilních technik v Příbrazi a divadelní představení, stanování na Staňkově, týdenní vodácký tábor u Jarošova n. Neţárkou (ARPZPD), akce sejdeme se po Markétě v Těchobuzi srpen: soutěţ zručnosti a divadelní představení v Příbrazi, atletické soutěţe v Olomouci (Sedmikrásky), houbový tábor na Klepákově mlýně, opera Rigoletto v J. Hradci září: říjen: listopad: prosinec: Stráţe, n a š e a k c e cyklistický týden na Jemčině, letecký den v Hradci Králové, slavnosti piva v J. Hradci, Konopická svatba v Javorníku, kulturně relaxační pobyt ve Vranově u Brna, sportovně zábavné odpoledne ve Zběšičkách, atletické regionální závody v Č. Budějovicích, soutěţ v pétanque v J. Hradci Luhačovice náš nový lázeňský týden, Klepákův mlýn loučení s létem, zahrádkářské výstavy v Telči a Třebíči zábava a tanec v Lásenici k tanci a poslechu zahrál p. Slouha s přáteli, na Štědrý den zazpíval a zahrál kostelní sbor ze

5 současně klientky zazpívaly koledy a zahrály nastudovanou hru od J. Wericha Lakomá Barka p e r s o n á l n í z d r o j e Ke konci roku v naší organizaci pracovalo celkem 47 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Z toho 6 zaměstnanců byla na mateřské a rodičovské dovolené. Podobně jako v předchozích letech i v tomto roce byl kladen důraz na vzdělávání zaměstnanců. Jednalo se zejména o školení na počítače, kvalifikační kurz pracovníka v sociálních sluţbách /19 zaměstnanců/, konference v rámci transformace, od APSS ČR, rozšiřování vzdělání technicko-hospodářských pracovníků, referentské zkoušky, povinná školení BOZP a PO. Individuální plánování bylo doplněno o implementaci do programu IS Cygnus. Současně se podílíme na naplňování a revizi standardů kvality, dbáme na týmovou práci a důslednou individualizaci. Profesní struktura a počet zaměstnanců k hlavní účetní 1 mzdová účetní personalistka 1 finanční účetní 1 sociální pracovník 1 hospodářka (vedoucí kuchyně) 1 vrchní kuchařka 1 kuchařka 2 pomocná kuchařka 3 vedoucí provozního úseku 1 provozář (údrţbář) 1 elektrikář 1 pradlena 2 šička uklízečka 1 zahradnice 1 vedoucí úseku zdravotní péče 1 všeobecná sestra 6 vedoucí úseku sociální péče 1 pracovník v sociální péči 21 o r g a n i z a č n í s c h é m a ŘEDITEL VEDOUCÍ PROVOZNÍHO ÚSEKU PRADLENA ELEKTRIKÁŘ, ŘIDIČ ŠIČKA + UKLÍZEČKA ZAHRADNICE PROVOZÁŘ VEDOUCÍ ÚSEKU KUCHYNĚ (hospodářka) VRCHNÍ KUCHAŘKA KUCHAŘKA (2) POMOCNÁ KUCHAŘKA (2) VEDOUCÍ ÚSEKU ZDRAVOTNÍ PÉČE (vrchní sestra) VŠEOBECNÉ SESTRY (4) OŠETŘOVATEL- KA VEDOUCÍ ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍ PÉČI Přímá obsluţná péče (6) Základní výchovná nepedagogická péče (14) ÚSEK ŘEDITELE HLAVNÍ ÚČETNÍ MZDOVÁ ÚČETNÍ + PERSONALISTA - FINANČNÍ ÚČETNÍ -SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

6 s p o l u p r a c u j e m e během minulého roku jsme významným způsobem spolupracovali s níže uvedenými firmami: Janů s.r.o. spolupráce probíhala s chráněnou dílnou fa Janů s.r.o., která podporuje naše klientky na trhu práce (pracovní program pro montáţ kování k nábytku pro 20 klientek, pracovní program pro balení čajů poskytl pracovní příleţitost pro 7 klientek) Proutek na základě semináře s partnerskou organizací Proutek proběhl mezi klientkami seminář o moţnosti pracovního zapojení v projektu integrace mentálně postiţených osob v chráněných dílnách Proutku (do projektu se zapojily 2 klientky) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR v rámci spolupráce proběhl pod Asociací rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR klubem Stráţ 14 denní tábor Klepák a týdenní vodácký tábor, objem dotací od ARPZPD činil v r. 08 cca ,- Kč na zajištění klubové činnosti, zájmové činnosti a rekreačně rehabilitační činnosti /zpráva od vedení asociace/ Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR APSS ČR nejen metodicky (prostřednictvím různých seminářů a konferencí), ale také finančně podporuje naši organizaci (dotace 7.000,- Kč na zajištění akce Zdislavské pouť) České hnutí speciálních olympiád v rámci spolupráce s hnutím se mohou klientky shromáţděné ve sportovním klubu Sedmikrásky podílet na sportovních kláních, podpořených celoročním tréninkem p o d p o r u j í n á s věcný či finanční dar věnovali: Koníček o.s. Adamov Bc. Barvínková, Restaurace a penzion Nové Hrady Hamr, p. J. Sníţek a spol., pí. Z. Převrátilová, KVZ Příbraz J. Král, Město České Velenice ing. Slíva, W Production p. Sníţek, V-spol nábytek p. Ţalud, p. Steinbach, Parabastav - p. Anderle dary celkem za ,- Kč p o d ě k o v á n í poděkování patří všem výše uvedeným a dále lidem, institucím a organizacím, kteří nás jakkoliv podpořili, jedná se zejména o: Obec Pístina, město Stráţ nad Neţárkou, obec Bernartice, Jihočeský kraj, zejména Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MPSV ČR, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR klubu Stráţ, Asociaci poskytovatelů sociálních sluţeb ČR, České hnutí speciálních olympiád, sdruţení Proutek, fa Janů, p. Alois Grunt, pí. Eva Vyţralová, pí. Lenka Edelmannová, Penzion Příbrazský, manţelé Ranglovi, B- Credit s.r.o., zahrádkáři Stříbřec, Malýho cukrárna Třeboň, Flosman a.s., Oldřich Bartoň velkoobchod s ovocem a zeleninou, Maso uzeniny Pecha.

7 .. t r a n s f o r m a c e s o c i á l n í c h s l u ž e b Naše organizace je současně jediná v Jihočeském kraji, která byla vybrána do procesu transformace sociálních sluţeb. Transformací se rozumí určitá změna, která více individualizuje potřeby klientů a daleko silněji je začleňuje nejen do sociální sítě. Transformace se opírá nejen o dobrou praxi ze zahraničí, ale také o první úspěchy v České republice. Základem všeho je v prvé řadě klient, jeho individuální potřeby, zájmy, přání apod. Transformace je jednou z priorit Národního rozvojového plánu pro období a Národního strategického referenčního rámce Více k transformaci si do budoucna můţete najít na našich webových stránkách nebo na stránkách Hlavním záměrem aktivit v rámci procesu Podpora transformace sociálních služeb a Integrovaného operačního programu je podpořit a pilotně ověřit transformaci služeb sociální péče na základě individuálně určených potřeb uživatelů sociálních služeb, umožnit jejich aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti a přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Majetek organizace: Organizace hospodaří s majetkem, který ji do správy svěřil zřizovatel, tedy Jihočeský kraj. Hodnota majetku v r činila celkem ,-Kč (stálá aktiva). V r byly realizovány tyto investiční akce : dokončen venkovní altán v hodnotě ,-Kč přístřešek na popelnice v hodnotě ,-Kč technické zhodnocení zděné kolny (přestavba na dílnu) v hodnotě ,-Kč přestavba tenisového hřiště s dřevěným altánem u ošetř. úseku v hodnotě ,-Kč dokončena stavba 5-ti řadových garáţí v hodnotě ,-Kč Z investičních prostředků jsme zakoupili: - myčku nádobí v hodnotě ,-Kč - komplexní varnou jednotku v hodnotě ,-Kč - průmyslovou pračku v hodnotě ,-Kč - ţehlič prádla v hodnotě ,-Kč V r nám byl převeden osobní automobil Peugeot (ze stacionáře Klíček) v PC tj ,-Kč a maringotka z Lesnické školy ve Vimperku v PC ,-Kč. Vyřazovali jsme dlouhodobý majetek v hodnotě ,-Kč. Nakoupili jsme drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis.kč/kus)v hodnotě ,-Kč a vyřadili jsme z této skupiny majetek za ,-Kč. Zakoupili jsme drobný dlouhodobý nehmotný majetekprogram na mzdy v částce ,-Kč. Poskytnuté dotace Na investice od KÚ ČB: ,10 Kč Neinvestiční dotace MPSV: ,-Kč Neinvestiční dotace od KÚ: ,-Kč Dotace od ARPZPD: 7 000,-Kč h o s p o d a ř e n í

8 Investiční dotace byla pouţita na akci Stavební úpravy čp.8 Pístiny-DpOsZP v částce ,-Kč. Zbytek dotace byl pouţit na nákup kuchyňského a prádelenského vybavení a na akci Rekonstrukce ústředního vytápění a vrt. Rozbor hospodaření: Hospodaření naší organizace probíhalo v r.2008 podle schváleného finančního plánu. Zřizovatel nám poskytl příspěvek na dofinancování ztráty z r v částce ,-Kč. Ale místo rozpočtovaných ,-Kč příspěvku na tvorbu odpisů jsme obdrţeli příspěvek ,-Kč. Hospodaření naší organizace bylo hodnoceno jako vyrovnané, protoţe náklady činily 112,11% a výnosy činily téţ 112,11%. Celkový výsledek hospodaření po zdanění činil 417,90Kč. Za rok 2008 platíme daň z příjmu v částce ,-Kč. Rozbor hospodaření dle jednotlivých účtů je přílohou této zprávy. Výnosy z vlastní činnosti jsme realizovali ve výši: ,-Kč tj. cca 52% z celkových výnosů. -Trţby od uţivatel ( úhrady, PnP a fakultativní sluţby) činily ,-Kč, ale po odečtení vratek rodičům a do depozit (částka ,-Kč) byl náš skutečný příjem od uţivatel ,-Kč. -Trţby za ostatní činnosti organizace(tj.za obědy,zdravotnické výkony, nájmy,vlastní materiál, proplacení pracovní úrazy a pojistné, prodej majetku, pouţití rezervního fondu apod.)činily v r ,-Kč. Doplňkovou činnost naše organizace neprovozuje (v daňovém přiznání máme účetně oddělenou hospodářskou činnost, ve které uvádíme nájmy z RD a pozemků). V r jsme si vytvořili vlastní odpisy ve výši ,-Kč. Zůstatek investičního fondu k činil ,80Kč. Zůstatek rezervního fondu byl k : ,-Kč. Zůstatek FKSP k činil: ,-Kč. Za rok 2008 byl proveden audit na používání a vyúčtování dotace MPSV dle zákona. Plnění rozpočtu nákladů a výnosů v r. 2008: č. řádku ukazatel Rozpočet a skutečnost Upravený R k % plnění 1. Náklady na činnost PO celkem ( 112, úč.tř. 5) 2. Sp. materiálu (účet 501) ,68 3. Sp. energií (účet 502) ,77 4. Sp. OND-stočné (účet 503) ,79 5. Sp. opravy a udrţování (ú.511) ,04 6. Cestovné (účet 512) ,91 7. Ost. sluţby (účet 518) ,- 8. Mzdové náklady(účet 521) ,63 9. Zákon.soc.pojištění(úč.524) , Ost.pokuty a penále(účet 542) Zákon.sociál.náklady (úč.527) , Jiné ostatní náklady (úč.549) , Odpisy dl.majetku(účet 551) , Daň z příjmů (účet 591) Výnosy z činnosti PO celkem (úč. tř. 6) , Trţby za vl. výrobky(účet 601) Trţby z prodeje sluţeb(úč.602) , Aktivace vl.mat.(účet 621) Výnosy z úroků (úč.644) , Zúčtování fondů(úč. 648) Jiné ostatní výnosy(úč. 649) Trţby z prodeje dl.maj(úč.651) Příspěvek zřizovatele(691 30) , Dotace MPSV(691 31) Ostatní dotace (691 35) Hosp.výsl. k rozděl.do fondů Průměrný počet.zaměstnanců Průměrný měsíční plat

9 k o n t r o l n í č i n n o s t nezbytnou součástí fungující organizace jsou rovněž kontroly z řad odpovědných institucí, v minulém roce se jednalo o tyto: Jihočeský kraj Krajský úřad, kontrola zaměřená na realizaci nápravných opatření vyplývajících z Protokolu o výsledku provedené kontroly č. P-10/2006-KO audit účetnictví v návaznosti na dotaci z MPSV Oblastní inspektorát práce, kontrola zaměřená na platové výměry VZP ČR, kontrola činnosti a vyúčtování KHS, plnění povinností nařízení ES č. 852/2004, nařízení ES č. 178/2002, vyhl. č. 137/2004 a 258/2000 k o n t a k t Pístina domov pro osoby se zdravotním postiţením Pístina 59, Stráţ nad Neţárkou IČ: DIČ: CZ Telefon: GSM: zřizovatel: Jihočeský kraj registrace sociální sluţby: druh sociální sluţby: domov pro osoby se zdravotním postiţením, ev. č texty: Hana Tátovská, Ivana Mládková, Drahoslava Tupá, Zdeněk Píša, Mgr. Vladimír Kovařík a Mgr. Aleš Adamec foto: archiv organizace sazba & grafika: Mgr. Aleš Adamec Pístina domov pro osoby se zdravotním postiţením, 2009

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Výroční zpráva Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání V. Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace Otická 2678/ 23 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 O B S A H 1. Úvod.... 3 2.

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 V Olomouci 25.1. 2008 MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. Obsah: Slovo úvodem I. Základní údaje organizace II. III. Veřejný závazek organizace Zpráva o činnosti 1. Rozsah poskytovaných služeb 2. Činnosti, aktivity

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2011 O s n o v a : a) Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti organizace b) Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu: - náklady organizace - výnosy

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 3 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje příspěvek na provoz Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více