Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením. o b s a h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením. o b s a h"

Transkript

1 Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením z Pístina - domov pro osoby se zdravotním postiţením je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. o b s a h úvodní slovo 1 profil organizace 2 krátce z historie 3 rok 2008 v bodech 4 výchovné a aktivizační činnosti 5 ošetřovatelská péče 6 sociální práce 6 naše akce 7 personální zdroje 8 organizační schéma 9 spolupracujeme 10 poděkování 11 podporují nás 11 transformace sociálních sluţeb 12 hospodaření 13 kontrolní činnost 16 kontakt 17 Vážená paní, vážený pane, vážení přátelé našeho domova, do rukou se Vám dostává výroční zpráva Zpráva mapuje změny vedoucí ke zlepšení kvality ţivota našich uţivatelů, ţivot organizace v celé její šíři a souběţně nás informuje o změnách, které jsou zejména v posledních letech v sociálních sluţbách výrazné. ú v o d n í s l o v o Pevně věřím, ţe postupnými kroky budeme i nadále zkvalitňovat naše sluţby tak, aby uţivatelé byli co nejvíce spokojeni. Oporou v tomto úkolu je nám zejména náš zřizovatel Jihočeský kraj, především Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tak i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Aleš Adamec byl na základě usnesení Rady Jihočeského kraje jmenován od do funkce ředitele organizace Pístina.

2 Současně nás společně podporují v nadcházejícím procesu transformace sociálních sluţeb, z čehoţ vyplývá zejména více individuálního zaměření na potřeby našich uţivatelů a větší sociální začlenění do společnosti. V Pístině 10. června 2009 Mgr. Aleš Adamec ředitel poslání Posláním je poskytovat svým klientům sluţby, které vedou k podpoře samostatného ţivota v domácím prostředí a k aktivnímu vyuţití volného času, a umoţnit tak lidem přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci ţít plnohodnotný ţivot, zachovat vazby na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké a vyuţívat vlastní moţnosti. schopnosti, dovednosti, přirozené vztahové sítě a místní instituce, které poskytují sluţby veřejnosti cíle Trvale rozvíjet osobnost všech klientů a jejich tělesné i duševní schopnosti, respektovat a uplatňovat právo uţivatelů podílet se na plánování a průběhu sociální sluţby, která mu je poskytována, právo vyjadřovat své potřeby, přání, touhy a stíţnosti, pro uţivatele vytvářet podmínky aktivního proţívání volného času formou jejich účasti na rekreačních akcích a zapojením do zájmových aktivit (výtvarný, sportovní klub), rozvíjet osobnost uţivatelů při muzikoterapii, arteterapii, pracovně výchovné činnosti, zájmové činnosti a pracovní činnosti podporovat, vytvářet, a udrţovat vztahy uţivatelů s vlastními rodinami a dalšími jim blízkými osobami, podporovat uţivatele v proţívání samostatného ţivota a partnerských vztahů. Vytvářet příjemné a inspirující prostředí pro klientky, naplnit ţivot klientů uţitečnými a zajímavými činnostmi a podporovat jejich samostatnost a tvořivost, rozvíjet jejich talenty, vlohy a schopnosti, samostatné rozhodování o vlastním ţivotě, rozvíjet a respektovat citový ţivot našich klientů a pro f i l o r g a n i z a c e V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. umoţnit jim navazovat přátelské mezilidské vztahy, normalizovat ţivot klientů tak, aby se co nejvíce přibliţoval běţnému ţivotu v rodině, otevřít dveře domova všem lidem dobré vůle a v maximální moţné míře integrovat naše klienty do společnosti. principy Ve středu zájmu je vţdy uţivatel, jeho potřeby, zájmy a práva, zachování a prohlubování co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti uţivatelů, individuální přístup, respektování jejich práv a lidské důstojnosti, sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků, jejich flexibilita a týmová spolupráce, zvyšování odbornosti pracovníků, prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními, vyuţívání běţných sluţeb, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uţivatelů lidsky ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj ke klientům, zachování diskrétnosti a rovného přístupu bez diskriminace. cílová skupina Naší cílovou skupinou jsou lidé s mentální retardací od 18 let věku, zejména z Jihočeského kraje. kapacita Kapacita zařízení byla ke konci roku 2008 neměnná a činila 75 lůţek na 38 pokojích (z toho 12 apartmánů, tj. pokojů s vlastním sociálním zařízením). V roce 2008 nebyla plně vyuţita kapacita zařízení, průměrná obsazenost byla 71 uţivatelů. krátce z historie Původní Ústav sociální péče byl zaloţen v roce Sídlil v budově zámku ve Stráţi nad Neţárkou, kde ţila světově proslulá zpěvačka Ema Destinnová. V roce 1995 byl zámek vrácen původnímu majiteli a ústav se přestěhoval do nedaleké obce Pístina. V roce 2007 byl Ústav sociální péče Pístina přejmenován na: Pístina - domov pro osoby se zdravotním postiţením.

3 r o k v b o d e c h vzhledem k nárůstu potřeby dopravy klientek sluţebními vozidly byla v březnu zavedena fakultativní sluţba úhrada za dopravu silný orkán přerušil v březnu hlavní přívodní kabel elektrické energie a nastalo bezproudí, které trvalo 3 dny, druhý den dodavatel el. energie dodal a zapojil náhradní zdroj a za jeho dvoudenní provoz upustil od fakturace, bezproudí prověřilo naší připravenost na katastrofické události (na základě analýzy situace byl v průběhu roku pořízen plynový sporák, elektrocentrála s rozvodem el. proudu a koncovými osvětlovacími tělesy pro osvětlení hlavních únikových tras, schodišť a sociálních zařízení) během roku bylo zahájeno jednání o poskytnutí prostředků z OPŢP na komplexní rekonstrukci ústředního vytápění, projekt řeší modernizaci stávajících systémů a jejich propojení s vyuţitím alternativních zdrojů tepelné energie celý rok byl ve znamení velkých stavebních úprav a přístrojových investic, které vycházely z provozní potřeby zařízení, jednalo se o: o stavební úpravy domu čp. 8 (kanceláře, prádelna, sušárna, ţehlírna, šicí dílna, výtvarná, čajová dílna, dílna pro suchou vazbu, kuchyňka 6. oddělení, výtah) o součástí rekonstrukce bylo také provedení úpravy venkovní infrastruktury o přístrojové investice (dokončení PC sítě /12 poboček s odstupňovaným přístupem zaměstnanců, docházkový systém, elektrocentrála s kabelovým rozvodem, doplnění strojního vybavení prádelny /pračka 10 kg, válcový sušicí ţehlič a pomocné pracovní pomůcky/, vybavení kuchyně /myčka nádobí horní dvouplášťová, plynový sporák, drobné stroje a nástroje a další nestrojní vybavení, mulčovač/ nakoupeno z účelové dotace obce Pístina/, sněhová fréza) v druhé polovině roku byla provedena výstavba altánu z účelových sponzorských prostředků proběhla rekonstrukce havarované ČOV v roce 2008 měla Pístina domov pro osoby se zdravotním postiţením 60 % klientek v pracovním poměru v září proběhl den otevřených dveří naše organizace byla zařazena do procesu transformace sociálních sluţeb, proběhl dotazník MPSV pro sběr dat k transformaci sociální péče v říjnu byl odvolán z funkce dosavadní ředitel Mgr. Vladimír Kovařík a po zbytek roku jej zastoupil formou pověřené osoby pan Zdeněk Píša na konci roku byl instalován software Cygnus (systém zápisů pro stíţnosti, plánů individuálního rozvoje, evidence majetku, evidence fakultativních sluţeb, evidence pracovní činnosti, pracovně výchovné činnosti, zájmové činnosti apod.)... v ý c h o v n é a a k t i v i z a č n í č i n n o s t i Podpora, péče, výchovné i aktivizační činnosti jsou zakotveny nejen v koncepcích a plánech jednotlivých oddělení, ale zejména v individuálních plánech kaţdé klientky. Reflektujeme na aktuální potřeby našich klientek, dbáme na individualitu, rozvoj dovedností i znalostí. Podporujeme klientky v činnostech souvisejících s přípravou do zaměstnání a aktivně se věnujeme jejich zapojení na trhu práce.

4 Ošetřovatelskou péči poskytujeme našim klientkám prostřednictvím zdravotních sester 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Spolupracujeme s lékaři, kteří nám odborně i metodicky pomáhají. Zdravotní sestry permanentně rozšiřují své znalosti a dovednosti v rámci kurzů a seminářů. o š e t ř o v a t e l s k á p é č e Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. s o c i á l n í p r á c e Sociální pracovník vykonával sociální šetření, zabezpečoval sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů, sociálně právní poradenství, odborné činnosti a sociální poradenství. Rovněţ se podílel na metodické a koncepční činnosti. Během roku 2008 ukončily smlouvu o poskytování sociální sluţby 2 uţivatelky. poskytování sociální sluţby byla uzavřena s 1 uţivatelkou. Nová smlouva o Za dané období bylo podáno 5 stíţností z oblasti vztahů mezi uţivateli, stíţnosti řešeny v předepsaných lhůtách. leden: březen: duben: květen: červen: /uvádíme pouze přehled našich větších akcí/ běţkování v Nových Hutích velikonoční opékání vuřtů, pondělní pomlázka hasičů z Pístiny výstava Hobby v českých Budějovicích, středověké slavnosti města Ţirovnice - Ţirovnický jednoroţec 14denní pobytový tábor Klepákův mlýn (ARPZPD) návštěva ZOO Hluboká n. Vltavou, přehazovaná v Dřěvěnicích (Sedmikrásky), sportovní den ve Strakonicích, soutěţ mladých hudebníků Concertino Praga v J. Hradci, divadlo Járy Cimrmana v J. Hradci červenec: jezdecký den v Tavíkovicích, ukázka textilních technik v Příbrazi a divadelní představení, stanování na Staňkově, týdenní vodácký tábor u Jarošova n. Neţárkou (ARPZPD), akce sejdeme se po Markétě v Těchobuzi srpen: soutěţ zručnosti a divadelní představení v Příbrazi, atletické soutěţe v Olomouci (Sedmikrásky), houbový tábor na Klepákově mlýně, opera Rigoletto v J. Hradci září: říjen: listopad: prosinec: Stráţe, n a š e a k c e cyklistický týden na Jemčině, letecký den v Hradci Králové, slavnosti piva v J. Hradci, Konopická svatba v Javorníku, kulturně relaxační pobyt ve Vranově u Brna, sportovně zábavné odpoledne ve Zběšičkách, atletické regionální závody v Č. Budějovicích, soutěţ v pétanque v J. Hradci Luhačovice náš nový lázeňský týden, Klepákův mlýn loučení s létem, zahrádkářské výstavy v Telči a Třebíči zábava a tanec v Lásenici k tanci a poslechu zahrál p. Slouha s přáteli, na Štědrý den zazpíval a zahrál kostelní sbor ze

5 současně klientky zazpívaly koledy a zahrály nastudovanou hru od J. Wericha Lakomá Barka p e r s o n á l n í z d r o j e Ke konci roku v naší organizaci pracovalo celkem 47 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Z toho 6 zaměstnanců byla na mateřské a rodičovské dovolené. Podobně jako v předchozích letech i v tomto roce byl kladen důraz na vzdělávání zaměstnanců. Jednalo se zejména o školení na počítače, kvalifikační kurz pracovníka v sociálních sluţbách /19 zaměstnanců/, konference v rámci transformace, od APSS ČR, rozšiřování vzdělání technicko-hospodářských pracovníků, referentské zkoušky, povinná školení BOZP a PO. Individuální plánování bylo doplněno o implementaci do programu IS Cygnus. Současně se podílíme na naplňování a revizi standardů kvality, dbáme na týmovou práci a důslednou individualizaci. Profesní struktura a počet zaměstnanců k hlavní účetní 1 mzdová účetní personalistka 1 finanční účetní 1 sociální pracovník 1 hospodářka (vedoucí kuchyně) 1 vrchní kuchařka 1 kuchařka 2 pomocná kuchařka 3 vedoucí provozního úseku 1 provozář (údrţbář) 1 elektrikář 1 pradlena 2 šička uklízečka 1 zahradnice 1 vedoucí úseku zdravotní péče 1 všeobecná sestra 6 vedoucí úseku sociální péče 1 pracovník v sociální péči 21 o r g a n i z a č n í s c h é m a ŘEDITEL VEDOUCÍ PROVOZNÍHO ÚSEKU PRADLENA ELEKTRIKÁŘ, ŘIDIČ ŠIČKA + UKLÍZEČKA ZAHRADNICE PROVOZÁŘ VEDOUCÍ ÚSEKU KUCHYNĚ (hospodářka) VRCHNÍ KUCHAŘKA KUCHAŘKA (2) POMOCNÁ KUCHAŘKA (2) VEDOUCÍ ÚSEKU ZDRAVOTNÍ PÉČE (vrchní sestra) VŠEOBECNÉ SESTRY (4) OŠETŘOVATEL- KA VEDOUCÍ ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍ PÉČI Přímá obsluţná péče (6) Základní výchovná nepedagogická péče (14) ÚSEK ŘEDITELE HLAVNÍ ÚČETNÍ MZDOVÁ ÚČETNÍ + PERSONALISTA - FINANČNÍ ÚČETNÍ -SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

6 s p o l u p r a c u j e m e během minulého roku jsme významným způsobem spolupracovali s níže uvedenými firmami: Janů s.r.o. spolupráce probíhala s chráněnou dílnou fa Janů s.r.o., která podporuje naše klientky na trhu práce (pracovní program pro montáţ kování k nábytku pro 20 klientek, pracovní program pro balení čajů poskytl pracovní příleţitost pro 7 klientek) Proutek na základě semináře s partnerskou organizací Proutek proběhl mezi klientkami seminář o moţnosti pracovního zapojení v projektu integrace mentálně postiţených osob v chráněných dílnách Proutku (do projektu se zapojily 2 klientky) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR v rámci spolupráce proběhl pod Asociací rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR klubem Stráţ 14 denní tábor Klepák a týdenní vodácký tábor, objem dotací od ARPZPD činil v r. 08 cca ,- Kč na zajištění klubové činnosti, zájmové činnosti a rekreačně rehabilitační činnosti /zpráva od vedení asociace/ Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR APSS ČR nejen metodicky (prostřednictvím různých seminářů a konferencí), ale také finančně podporuje naši organizaci (dotace 7.000,- Kč na zajištění akce Zdislavské pouť) České hnutí speciálních olympiád v rámci spolupráce s hnutím se mohou klientky shromáţděné ve sportovním klubu Sedmikrásky podílet na sportovních kláních, podpořených celoročním tréninkem p o d p o r u j í n á s věcný či finanční dar věnovali: Koníček o.s. Adamov Bc. Barvínková, Restaurace a penzion Nové Hrady Hamr, p. J. Sníţek a spol., pí. Z. Převrátilová, KVZ Příbraz J. Král, Město České Velenice ing. Slíva, W Production p. Sníţek, V-spol nábytek p. Ţalud, p. Steinbach, Parabastav - p. Anderle dary celkem za ,- Kč p o d ě k o v á n í poděkování patří všem výše uvedeným a dále lidem, institucím a organizacím, kteří nás jakkoliv podpořili, jedná se zejména o: Obec Pístina, město Stráţ nad Neţárkou, obec Bernartice, Jihočeský kraj, zejména Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MPSV ČR, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR klubu Stráţ, Asociaci poskytovatelů sociálních sluţeb ČR, České hnutí speciálních olympiád, sdruţení Proutek, fa Janů, p. Alois Grunt, pí. Eva Vyţralová, pí. Lenka Edelmannová, Penzion Příbrazský, manţelé Ranglovi, B- Credit s.r.o., zahrádkáři Stříbřec, Malýho cukrárna Třeboň, Flosman a.s., Oldřich Bartoň velkoobchod s ovocem a zeleninou, Maso uzeniny Pecha.

7 .. t r a n s f o r m a c e s o c i á l n í c h s l u ž e b Naše organizace je současně jediná v Jihočeském kraji, která byla vybrána do procesu transformace sociálních sluţeb. Transformací se rozumí určitá změna, která více individualizuje potřeby klientů a daleko silněji je začleňuje nejen do sociální sítě. Transformace se opírá nejen o dobrou praxi ze zahraničí, ale také o první úspěchy v České republice. Základem všeho je v prvé řadě klient, jeho individuální potřeby, zájmy, přání apod. Transformace je jednou z priorit Národního rozvojového plánu pro období a Národního strategického referenčního rámce Více k transformaci si do budoucna můţete najít na našich webových stránkách nebo na stránkách Hlavním záměrem aktivit v rámci procesu Podpora transformace sociálních služeb a Integrovaného operačního programu je podpořit a pilotně ověřit transformaci služeb sociální péče na základě individuálně určených potřeb uživatelů sociálních služeb, umožnit jejich aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti a přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Majetek organizace: Organizace hospodaří s majetkem, který ji do správy svěřil zřizovatel, tedy Jihočeský kraj. Hodnota majetku v r činila celkem ,-Kč (stálá aktiva). V r byly realizovány tyto investiční akce : dokončen venkovní altán v hodnotě ,-Kč přístřešek na popelnice v hodnotě ,-Kč technické zhodnocení zděné kolny (přestavba na dílnu) v hodnotě ,-Kč přestavba tenisového hřiště s dřevěným altánem u ošetř. úseku v hodnotě ,-Kč dokončena stavba 5-ti řadových garáţí v hodnotě ,-Kč Z investičních prostředků jsme zakoupili: - myčku nádobí v hodnotě ,-Kč - komplexní varnou jednotku v hodnotě ,-Kč - průmyslovou pračku v hodnotě ,-Kč - ţehlič prádla v hodnotě ,-Kč V r nám byl převeden osobní automobil Peugeot (ze stacionáře Klíček) v PC tj ,-Kč a maringotka z Lesnické školy ve Vimperku v PC ,-Kč. Vyřazovali jsme dlouhodobý majetek v hodnotě ,-Kč. Nakoupili jsme drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis.kč/kus)v hodnotě ,-Kč a vyřadili jsme z této skupiny majetek za ,-Kč. Zakoupili jsme drobný dlouhodobý nehmotný majetekprogram na mzdy v částce ,-Kč. Poskytnuté dotace Na investice od KÚ ČB: ,10 Kč Neinvestiční dotace MPSV: ,-Kč Neinvestiční dotace od KÚ: ,-Kč Dotace od ARPZPD: 7 000,-Kč h o s p o d a ř e n í

8 Investiční dotace byla pouţita na akci Stavební úpravy čp.8 Pístiny-DpOsZP v částce ,-Kč. Zbytek dotace byl pouţit na nákup kuchyňského a prádelenského vybavení a na akci Rekonstrukce ústředního vytápění a vrt. Rozbor hospodaření: Hospodaření naší organizace probíhalo v r.2008 podle schváleného finančního plánu. Zřizovatel nám poskytl příspěvek na dofinancování ztráty z r v částce ,-Kč. Ale místo rozpočtovaných ,-Kč příspěvku na tvorbu odpisů jsme obdrţeli příspěvek ,-Kč. Hospodaření naší organizace bylo hodnoceno jako vyrovnané, protoţe náklady činily 112,11% a výnosy činily téţ 112,11%. Celkový výsledek hospodaření po zdanění činil 417,90Kč. Za rok 2008 platíme daň z příjmu v částce ,-Kč. Rozbor hospodaření dle jednotlivých účtů je přílohou této zprávy. Výnosy z vlastní činnosti jsme realizovali ve výši: ,-Kč tj. cca 52% z celkových výnosů. -Trţby od uţivatel ( úhrady, PnP a fakultativní sluţby) činily ,-Kč, ale po odečtení vratek rodičům a do depozit (částka ,-Kč) byl náš skutečný příjem od uţivatel ,-Kč. -Trţby za ostatní činnosti organizace(tj.za obědy,zdravotnické výkony, nájmy,vlastní materiál, proplacení pracovní úrazy a pojistné, prodej majetku, pouţití rezervního fondu apod.)činily v r ,-Kč. Doplňkovou činnost naše organizace neprovozuje (v daňovém přiznání máme účetně oddělenou hospodářskou činnost, ve které uvádíme nájmy z RD a pozemků). V r jsme si vytvořili vlastní odpisy ve výši ,-Kč. Zůstatek investičního fondu k činil ,80Kč. Zůstatek rezervního fondu byl k : ,-Kč. Zůstatek FKSP k činil: ,-Kč. Za rok 2008 byl proveden audit na používání a vyúčtování dotace MPSV dle zákona. Plnění rozpočtu nákladů a výnosů v r. 2008: č. řádku ukazatel Rozpočet a skutečnost Upravený R k % plnění 1. Náklady na činnost PO celkem ( 112, úč.tř. 5) 2. Sp. materiálu (účet 501) ,68 3. Sp. energií (účet 502) ,77 4. Sp. OND-stočné (účet 503) ,79 5. Sp. opravy a udrţování (ú.511) ,04 6. Cestovné (účet 512) ,91 7. Ost. sluţby (účet 518) ,- 8. Mzdové náklady(účet 521) ,63 9. Zákon.soc.pojištění(úč.524) , Ost.pokuty a penále(účet 542) Zákon.sociál.náklady (úč.527) , Jiné ostatní náklady (úč.549) , Odpisy dl.majetku(účet 551) , Daň z příjmů (účet 591) Výnosy z činnosti PO celkem (úč. tř. 6) , Trţby za vl. výrobky(účet 601) Trţby z prodeje sluţeb(úč.602) , Aktivace vl.mat.(účet 621) Výnosy z úroků (úč.644) , Zúčtování fondů(úč. 648) Jiné ostatní výnosy(úč. 649) Trţby z prodeje dl.maj(úč.651) Příspěvek zřizovatele(691 30) , Dotace MPSV(691 31) Ostatní dotace (691 35) Hosp.výsl. k rozděl.do fondů Průměrný počet.zaměstnanců Průměrný měsíční plat

9 k o n t r o l n í č i n n o s t nezbytnou součástí fungující organizace jsou rovněž kontroly z řad odpovědných institucí, v minulém roce se jednalo o tyto: Jihočeský kraj Krajský úřad, kontrola zaměřená na realizaci nápravných opatření vyplývajících z Protokolu o výsledku provedené kontroly č. P-10/2006-KO audit účetnictví v návaznosti na dotaci z MPSV Oblastní inspektorát práce, kontrola zaměřená na platové výměry VZP ČR, kontrola činnosti a vyúčtování KHS, plnění povinností nařízení ES č. 852/2004, nařízení ES č. 178/2002, vyhl. č. 137/2004 a 258/2000 k o n t a k t Pístina domov pro osoby se zdravotním postiţením Pístina 59, Stráţ nad Neţárkou IČ: DIČ: CZ Telefon: GSM: zřizovatel: Jihočeský kraj registrace sociální sluţby: druh sociální sluţby: domov pro osoby se zdravotním postiţením, ev. č texty: Hana Tátovská, Ivana Mládková, Drahoslava Tupá, Zdeněk Píša, Mgr. Vladimír Kovařík a Mgr. Aleš Adamec foto: archiv organizace sazba & grafika: Mgr. Aleš Adamec Pístina domov pro osoby se zdravotním postiţením, 2009

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Výroční zpráva Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání V. Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2009 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2005 Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec příspěvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 Telefon: 384 320 325 E-mail: bobelovka@esnet.cz Standardy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Obec Stříteţ Strana 1 z 12

Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011 I. Ú V O D Dle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Výroční zpráva 2009 výběr

Výroční zpráva 2009 výběr Výroční zpráva 2009 výběr 1. Úvod Na svém začátku rok 2009 pro nás znamenal především první zkušenost s inspekcí kvality sociálních sluţeb, která proběhla ve dnech 9. 2. 11. 2. 2009. Přesto, ţe jsme se

Více

SeniorCentrum Skuteč. Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář. Smetanova 946, Skuteč, 539 73

SeniorCentrum Skuteč. Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář. Smetanova 946, Skuteč, 539 73 SeniorCentrum Skuteč Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář Smetanova 946, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva za rok 2009 Obsah Obsah str. 1 Charakteristika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Příloha k usnesení č. 1628/38/06 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A G-centra Tábor, sociální služby a domov důchodců, Město Tábor, IČ 00253014, se sídlem Žižkovo náměstí 3, Tábor, okres Tábor, vydává na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2012 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP o.p.s. ZA ROK 2014 -1- Osobní automobil Transit 460 000,00 Kč Oprávky k movitým věcem - 230 000,00 Kč Finanční prostředky v pokladně 8 763,00 Kč Finanční prostředky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. strana 1 PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. strana 1 PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ w w w. p p d - l o s t i c e. c z partner pro důstojný život seniorů PENZION

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985 Organizační řád Název organizace: Právní forma: Sídlo organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Identifikační číslo: 70887985 Obsahuje: listů 12 Příloha:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více