CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/"

Transkript

1 CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich webových stránkách říkáme: Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří s Bohem navázali osobní vztah a chtějí ho společně rozvíjet a napomáhat v navázání tohoto vztahu těm, kdo jej nemají. Jsme KŘESŤANSKÉ společenství, tedy křesťané. Věříme a poznali jsme, že Bůh stvořil člověka z lásky a pro lásku. Miluje nás neochvějně a má pro život každého člověka záměr a jedinečné místo ve svém příběhu. Všichni bez rozdílu jsme zváni do vztahu lásky a přátelství s Ním, ale také do vztahů lásky a přátelství mezi sebou. Jsme přesvědčeni, že není nic důležitějšího, než toto pozvání osobně přijmout. Jsme SPOLEČENSTVÍ. V Bibli slovo společenství zahrnuje mimo jiné: komunikovat spolu, jít spolu, nést společně. Jako společenství jsme skupinou lidí, kteří nejsou stejní, ale kteří si zvolili stejnou cestu. Jakou cestu ale máme na mysli? Často jsem se setkal s tím, že církev jako místní společenství je chápáno jako výprava, která společně jde nějakou cestou za dosažením určitého cíle. Pokud je tou cestou myšleno následování Krista a cílem uskutečnění Otcovy vůle jako je v nebi, tak i na zemi, souhlasím. Ale někdy je místní společenství chápáno jako výprava, která jde za uskutečněním nějaké (zpravidla pastorovy) vize: Jsme jedna rodina, jedna výprava na jednom laně. Bůh dal našemu vedení nějakou vizi a my jsme tu proto, abychom ji všichni společně naplnili. Každý k tomu může přispět, každý má co dát, i ty! Takže pokud se nebudeš účastnit našich sborových aktivit, budou tu chybět tvoje dary, zbude tu po tobě díra Takovýto přístup nesdílím ani trochu a přál bych si, aby tento tlak u nás ve společenství nebyl. Ano, mám nějaké konkrétní vize a na jejich naplnění nestačím sám. Ale vím, že vy, jako společenství tu nejste od toho, abyste uskutečňovali mé vize. Pokud někoho z vás ty vize osloví, a hlavně, pokud je vám na srdce položí Bůh sám, pak do toho někteří půjdete se mnou. Jiným ale hoří srdce pro jiné věci a následují jiné vize ať už to, o čem Pán mluvil přímo k nim, nebo vize někoho jiného, které je nadchly. TO JE NAPROSTO V POŘÁDKU! Věřím, že v tomto smyslu by církev neměla být jednou výpravou na jednom laně, ale spíš základním táborem, kde se scházejí a odkud vycházejí různé výpravy. Ano, je tam poměrně početná výprava 3pé, ale je tam též výprava, která má za cíl péči o misionáře v Chorvatsku, výprava, která podporuje Izrael, výprava biblických badatelů, výprava služby tancem, atd. právě tak jako mnoho dalších misí, na které nás Bůh posílá jako jednotlivce. Sbor pak může být místem, kam se z těch našich jednotlivých misí budeme vracet, abychom se posilnili, občerstvili, nechali si ošetřit rány, kde si můžeme vyprávět příběhy, slavit spolu vítězství a oplakávat porážky Ještě tam nejsme, ale věřím, že přesně v takovéto společenství nás Bůh postupně mění. CO JE STŘEDEM NAŠÍ BOHOSLUŽBY? Středem křesťanské bohoslužby je Bůh sám: láska Otcova, dílo Kristovo a působení Jeho Ducha. Proč se scházíme? Když se scházíme, není to proto, abychom mohli uctívat svou představu o chvále či bohoslužbě. Ani se nescházíme, abychom zakoušeli zbožné pocity. Na bohoslužbách se scházíme s jediným základním cílem: konat bohoslužbu. Pánu svému Bohu se klanět, jeho jediného uctívat. Jak řekl Donald Carson říká: Jestliže centrem hříchu je soustředění na sebe sama, pak centrem biblického náboženství je, stručně řečeno, uctívání Boha. Ano, scházíme se, abychom ho uctívali. Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce (Ž 95,6-8). To je středem bohoslužby. Ne aby mi to něco dalo, ale abych já dal něco Bohu. Abychom se setkali, abych se mu klaněl a sloužil mu, ale také abych nechal Jeho sloužit mně, aby ke mně mohl mluvit, aby se mě mohl dotýkat, formovat mě a tvárnit, aby mě mohl měnit. Martin Luther řekl, že znát Boha znamená uctívat ho. Podle něj bohoslužba zbožné osoby není něco dobrovolného navíc, ale je základním projevem či výrazem poznání Boha. Čím jasněji si uvědomujeme, kým Bůh je, tím pravdivěji a hlouběji můžeme Boha uctívat a slavit. Proto je k uctívání Boha třeba dvou základních částí: Božího zjevení a lidské odpovědi. Zjevením se Bůh dává poznat člověku to se může dít skrze kázání, ale také skrze chvály, Večeři Páně nebo třeba skrze něco co tam zazní v reakci na kázání od někoho jiného. Člověk potom svou odpovědí nějak reaguje. Hned na místě např. modlitbou, svědectvím, chválou, atd., v dalších dnech potom hlavně proměnou života. Líbí se mi postřeh nedávno zesnulého profesora Roberta E. Webera, který řekl, že primárním smyslem bohoslužby není přinést upovídané a rozvláčné učení o Bohu, o Kristu, o hříchu, o spáse, o církvi, o křesťanské etice a diakonii.

2 Prvotním smyslem bohoslužby je zakusit křesťanskou víru ve společenství bohoslužby tak, že to nebude pouze intelektuální záležitost, ale víra bude prožívána jako realita. Při takové bohoslužbě je víra vyučována tím, že je zakoušena, prožívána. Protože jsme každý jiný, jde nám o to, aby naše bohoslužby byly pokud možno pestře prostřeným stolem aby byly různé chvály, aby kázali různí kazatelé a v pestrosti a rozmanitosti přinášeli každý své jedinečné vnímání Boha a porozumění Jeho slovu. Také chceme, aby na našich shromážděních byl prostor pro ticho i pro zakoušení tajemství (např. při Večeři Páně) a za důležitou součást shromáždění považujeme rovněž prostor pro spontánní reakce na kázané slovo, které mohou být velmi obohacující. POSLÁNÍ, VIZE A DLOUHODOBÝ CÍL KS PLZEŇ Posláním našeho společenství je MILOVAT A INSPIROVAT K LÁSCE milovat Boha nejvíc, jak to jde a druhé jako sami sebe. Máme být lidmi, kteří se setkali s Boží láskou a touží ji poznávat, prožívat a předávat. Tím inspirovat ty, kdo Boha neznají, k touze poznat Ho a ty, kdo Boha znají, k touze poznat Ho víc. Naší vizí jsou lidé změnění Boží láskou: ve svém vztahu s Bohem, ve svých nejužších vztazích se svými nejbližšími, ve svých širších vztazích ve společenství, v nejširších vztazích ve společnosti. Tím, že my sami budeme pro druhé těmi, kdo milují a inspirují k lásce, je dosažitelný náš dlouhodobý cíl, aby každý obyvatel Plzně (a okolí) osobně znal někoho, kdo osobně zná Boha. KAM PATŘÍME? Naším zřizovatelem je Církev Křesťanská společenství. Církev Křesťanská společenství je svazkem samostatných křesťanských sborů a skupin. Vznikla v roce 1990 a v současné době sdružuje 47 sborů a misijních skupin. Nyní mají Křesťanská společenství kolem dospělých členů. Hodnoty Církve Křesťanská společenství Církev postavená na Bibli Bible je pro nás Božím slovem, zdrojem života a měřítkem všech věcí. Důvěrný vztah s Bohem Otcem Skrze oběť Ježíše Krista jsme usmířeni s Bohem. Jde nám především o to, abychom s Ním měli úzký osobní vztah a aby On z nás měl radost. Následování Ježíše Krista Ježíš Kristus je naším Spasitelem i Pánem. Proto považujeme za neodmyslitelnou součást své zbožnosti jeho důsledné následování. Život z moci Božího Ducha Jsme si vědomi, že potřebujeme Ducha svatého, který vydává svědectví o Kristu, uvádí do pravdy, zmocňuje a vystrojuje Církev svými dary. Růst a proměněné životy Usilujeme o to, aby církev rostla jak počtem tak ve zralosti a proměně charakteru do podoby Ježíše Krista. Chození ve světle Na základě lásky a pravdy chceme žít v upřímnosti před Bohem i lidmi, bez snahy přehlížet problémy. Odmítáme jakoukoliv církevní výlučnost. Jde nám o otevřenost, vykazatelnost a biblicky prováděnou kázeň v církvi. Rozvíjení vzájemných vztahů Ve sborech KS usilujeme o co nejhlubší závazné vztahy. Vzájemné vztahy mezi sbory se dějí zejména skrze vztahy mezi jejich vedoucími na různých rovinách. Sdílení evangelia Důležitou součástí našeho poslání je pro nás zvěstování dobré zprávy o záchraně v Ježíši Kristu i nejrůznější služba lidem. Potřeba jednoty a spolupráce Velmi nám záleží na jednotě a spolupráci s dalšími křesťany v místech, kde sbory Křesťanských společenství působí, protože rozšiřovat Boží království ve svých městech a krajích dokážeme nejlépe společně. Otevřená teologie Považujeme se za součást celosvětové Církve, v jejímž rámci máme svá konkrétní obdarování i omezení. Naše poznání a zjevení je částečné a bez poznání a zjevení jiných částí Církve jsme neúplní. BEZDOMOVÍ Církev jako domov Odborná literatura definuje bezdomovce jako ty, kdo nemají domov, protože ho ztratili, nebo jej opustili. Další charakteristikou je, že bezdomovec je člověk, který ztratil vazby ke společnosti a zůstal na jejím okraji. Je zvláštní, že ať už se lidé stali bezdomovci vlastní volbou nebo se ocitli bez domova nezaviněně, v důsledku nějakých okolností, po nějaké době se obvykle jedni i druzí se svým bezdomovectvím identifikují natolik, že se stane jejich způsobem života, který už jen velmi nesnadno opouštějí. Totéž se děje i na duchovní rovině. Za těch 18 let, co jsem pastorem tohoto sboru, jsem viděl řadu lidí, kteří odešli z církve ať už zaviněně nebo nezaviněně a v žádném jiném společenství nezakotvili. Nějakou dobu zůstali mezi,

3 občas, když bylo v nějaké církvi něco zajímavého, tak tam zašli, ale nikam se nepřipojili naplno. Tohle mě vždycky u duchovních bezdomovců strašně mrzí. Možná jsme jim nějak ublížili, možná jsme je nechápali nebo neuměli využít jejich potenciál. Přece ale mohli být požehnáním jinde! Člověk, který ztratil vazby ke společnosti a zůstal na jejím okraji, do ní nic nepřináší. To, čím mohl druhé obdarovat, obohatit, doplnit, zůstává nevyužito. Proto mi nejde v první řadě o to, aby všichni, kdo naším přispěním uvěřili a našli cestu ke vztahu s Bohem, zakotvili právě u nás. Ano, obvykle to tak bývá, že si za svůj duchovní domov zvolíme společenství, jehož přispěním jsme našli vztah k Bohu (případně se do něj přistěhujeme, přiženíme, přivdáme, apod.). Jistě, odchod ze společenství nebývá snadný ani pro jednu stranu, ale odejít jinam najít místo, kde budu mít více vztahů, kde mohu lépe rozvinout a uplatnit své dary, zvolit si domácnost, která mi svými zvyklostmi a důrazy umožňuje cítit se tam víc doma je podle mého soudu úplně v pořádku. A rozhodně je to mnohem lepší, než zůstat duchovním bezdomovcem. Když jsem se před časem některými odchody trápil, položil jsem si otázku, co vlastně vidím jako svůj úkol. Odpověď mi vytanula okamžitě: přivádět lidi ke Kristu a zapojovat je do Těla Kristova (do Těla Kristova, ne pouze do KS Plzeň). A to se, chvála Bohu, děje! Když se za Plzeň modlím z věže katedrály a dívám se dolů na město, vidím věže mnoha různých kostelů, ale zároveň vidím jednu plzeňskou Církev Kristovu. Vidím jednu velkou Boží rodinu tvořenou různými domácnostmi. Každá domácnost má svůj dům i když některá jen pronajatý ;-) své zvyklosti, své důrazy, svá specifika. A abychom nebyli duchovními bezdomovci, potřebujeme v některé z těchto domácností zakotvit a zvolit si ji jako svůj domov. Duchovní domov, kde se učíme dávat i přijímat bratrskou lásku. BRATRSKÁ LÁSKA Bratrská láska se od lásky přátelské nebo partnerské liší tím, že jako sourozenci jsme se navzájem nevybrali, prostě jsme se s nimi narodili do jedné rodiny. Je to postoj: Otče, přijímám za svoje bratry všechny, koho ty přijímáš za svoje děti. Bible ale v souvislosti s bratrskou láskou mluví též o tom, že si navzájem máme prokazovat úctu, a dokonce v tom máme předcházet jeden druhého (Ř 12,10 ČSP). Úctu lze definovat jako postoj přijetí druhého člověka takového, jaký je, v respektu k jeho jedinečnosti. Ovšem abychom si druhých dokázali vážit, i když jsou jiní, potřebujeme si jednak umět vážit sami sebe, ale také nám pomůže, když lépe porozumíme, v čem všem se můžeme lišit. Lišíme se v tom, odkud čerpáme energii a získáváme podněty pro své rozhodování a jednání zda zevnitř, ze svého nitra nebo zvenčí, ze svého okolí. Někdo bereme věci na vědomí spíše tím, co nám zprostředkovávají naše smysly, jiný spíše vnitřní intuicí, inspirovanými nápady, vjemy apod. To, co jsme vzali na vědomí, jedni vyhodnocujeme a rozhodujeme spíše citem, druzí spíše prostřednictvím své mysli. Někteří se k životu stavíme jako ti, kdo svůj život chtějí sami co nejvíc utvářet, jiní se raději nechávají obdarovat tím, kam je zavede a co jim přinese sám život. Z toho, že jsme každý jiný svým temperamentem, povahou, osobností, ale i obdarováním a funkcí v Těle Kristově, logicky vyplývá, že máme každý jiné potřeby (jinak pečuji o své oko, jinak o ztvrdlé paty). Co když se ale naše potřeby zkříží? Co když někteří potřebujeme jedno a druzí něco jiného? Ať už v kázáních, způsobu bohoslužby, v délce chval, jejich tichosti nebo naopak živosti. Mnohé naše roztržky, různice, spory, co je lepší, duchovnější, bibličtější, správnější, jsou v podstatě jen snahou dosáhnout toho, aby to taky někdy bylo, jak to chci/potřebuji já Proto jsme jako další otevřeli téma jednoty Ducha. JEDNOTA DUCHA Bible říká, že jednota Ducha není něco, co máme vytvářet, ale co se máme usilovně snažit zachovat (Ef 4,3). Nejde totiž o jednotu vytvářenou lidským úsilím, o babylonskou jednotu v řeči a v činech (mluvit stejně a dělat všichni to samé). Jde o jednotu danou tím, že jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo. Máme pak sice různé dary a různé úkoly, ale jsme údy téhož těla a potřebujeme se navzájem. Je to jednota víry a poznání Syna Božího (Ef 4,13). Také ale znamená být jedné mysli a jednoho srdce (Sk 4,32), jedné mysli a jednoho záměru (1K 1,10). Záměrem našeho společenství je: milovat a inspirovat k lásce, na tom není problém se shodnout. Co ale s tou jednomyslností? JEDNOMYSLNOST Mluvíme-li o jednomyslnosti, co se tím myslí? Že všichni budeme myslet stejně? Stejně, jako kdo? Jako pastor, nebo jako staršovstvo, nebo jako většina, či jako většina těch, kdo jsou členy sboru déle než 5 let? Ne, ne, jednomyslnost neznamená, že budeme všichni smýšlet stejně jako nějaký člověk. Jednomyslní, spojení jednou myslí, můžeme být jen tehdy, když budeme spojeni myslí Kristovou. Jak píše apoštol Pavel: Kdo poznal Pánovu mysl, která mu dá porozumět? My máme mysl Kristovu (1K 2,16 ČSP). Jakou mysl měl Kristus? Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš, čteme: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti - k smrti na kříži! (Fi 2,1-8 B21) Mít mysl Kristovu ovšem není pouze o tom snažit se myslet jako Ježíš. Jde o víc. Apoštol Pavel píše, že to tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým. Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy! (Ko 1,26-27 B21). Proto můžeme mít mysl Kristovu a proto můžeme být jednomyslní! Kristus je v nás, jde o to nechat jej projevovat se skrze naše myšlení, slova i činy!

4 To je to první, co nám chci připomenout. Kristus je ve mně, Kristus je v tobě ta naděje slávy. To druhé je také o naději, a to o naději, o níž samo Písmo říká, že není klamná: Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám daroval (Ř 5,5 B21). Církev, kde lidé nemusí být sami Nejraději bych tento článek nazval Církev, kde nikdo není sám, ale to by nebyla pravda. Ano, chceme být společenstvím (v Bibli slovo společenství znamená také komunikovat spolu, jít spolu, nést společně ), máme to dokonce i v názvu církve, přesto jsou ale i v našem společenství někteří lidé sami. Někteří protože jim to tak vyhovuje, jiní jsou sami nedobrovolně a mají za to, že pokud se cítí osamělí, mělo by se s tím něco dělat. S tím nelze než souhlasit, jde ale o to, CO by se s tím mělo dělat, KDE by se to mělo dít, a KDO by to měl udělat. V CHRÁMĚ A PO DOMECH Když se podíváme do Písma na vznik církve, vidíme, že bezprostředně po vylití Ducha na apoštoly, přijalo na základě Petrova kázání víru 3000 lidí, kteří vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se (Sk 2,42). To se ale dělo kde? V neděli na shromáždění? Určitě také, ale zdaleka ne všechno jeden den v týdnu a na jednom místě. O několik veršů dál čteme: Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb (B21 dokonce překládá: ve svých domech lámali chléb ) a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Poté, co se apoštolové kvůli svému kázání vzkříšeného Krista dostali před Veleradu, kde byli zbičováni a bylo jim zakázáno mluvit o Ježíšově jménu, čteme, že každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. (Sk 5,42 ČSP). Není od věci podívat se, jak dlouho se to v chrámě mohlo dít. Roku 30 n. l. (plus mínus) byl Ježíš ukřižován a vstal z mrtvých. Téhož roku vznikla o letnicích církev a začalo ono každý den v chrámě a po domech. Nedlouho poté dochází k ukamenování Štěpána a začíná pronásledování církve: Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve; všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku....Saul se však snažil církev zničit: pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře... (Sk 8,1-3) Takže ono v chrámě končí protože tam by bylo velmi jednoduché je pochytat, a pokračuje už jen po domech. Tento stav trval minimálně následující dvě století. Církev si nemohla stavět modlitebny a chrámy. Na některých místech to (mimořádně) vypadalo asi tak, jak je to popsáno v Efezu. Pavel... oddělil učedníky a denně rozmlouval ve škole nějakého Tyranna....jak jsem nic nezamlčel z toho, co by vám prospívalo, ale všechno jsem vám oznámil, když jsem vás učil veřejně i po domech (Sk 19,9; 20,20 ČSP). Teprve někdy kolem roku 240 n.l. se objevují první soukromé domy přestavěné na to čemu my dnes říkáme modlitebny. Řecky se dům řekne OIKOS. Doslova tento pojem označoval domácnost a všechny, kdo k ní patří. V přeneseném slova smyslu ale oikos není jen rodina či domácnost, je to i jakýkoliv okruh blízkých lidí. Tento koncept vidíme například v desáté kapitole Skutků apoštolských, kde se pojednává o Kornéliovi. Ve chvíli, kdy jej Boží posel vyzval, aby do svého domu (oikos) pozval apoštola Petra, učinil tak bez váhání. Poté, co apoštol Petr přijel i s bratřími do města se záměrem zvěstovat Kornéliovi evangelium, Kornélius je očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé (Sk 10,24b). Něco podobného vidíme u Leviho Matouše, se kterým se Ježíš setkal v celnici. Ježíš jej vyzval k následování a on ho uposlechl. Poté mu Levi ve svém domě (oikos) připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků i jiných, kteří byli s ním (Lk 5,29). Z toho, co dělala první církev (Sk 2,42), se toho v chrámě dá dělat hodně poslouchat učení/kázání, být spolu, lámat chléb a modlit se. Některé aspekty společenství ale na nedělním shromáždění zakoušet nelze. Například naprostou většinu veršů z Bible, ve kterých se vyskytuje slovo navzájem : Sdílet se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytovat pohostinství ( Ř 9,13), radovat se s radujícími, plakat s plačícími (Ř 12,15), mít porozumění jeden pro druhého (Ř 9,15-16a), sloužit v lásce jedni druhým (Ga 5,13b), nést břemena jedni druhých (Ga 6,2), navzájem se povzbuzovat a být jeden druhému oporou (1Te 4,11), mít zájem jeden o druhého a povzbuzovat se k lásce a k dobrým skutkům (Žd 10,24), atd. CO? Co by se tedy mělo dělat pro to, abychom byli církví, kde nikdo nemusí být sám? Vytvářet společenství, kde se jen nevyučuje, nemodlí a neláme chléb (i když to vše je velmi dobré), ale společenství, kde také lze komunikovat spolu, jít spolu, nést společně. Místa, kde kolem sebe člověk bude mít lidi, s nimiž se bude znát osobně, nejen od vidění, lidi, kteří se za něho modlí a za které se modlí on, místo, kam je možné přinést své potřeby a problémy, ale kde se také učíme nést potřeby a problémy druhých. KDE? Kde se to může uskutečnit? V chrámě určitě ne. Tento druh společenství lze mít pouze po domech, v oikos v malém okruhu lidí, kteří mezi sebou mají blízké vztahy. Takovýto oikos může mít libovolnou podobu i velikost,

5 mohou to být skupinky i miniskupinky (dvojice, trojice), pravidelné schůzky přátel či manželských párů. Hlavní je, aby ty bylo prostředí, kde se lidé mohou znát, kde jeden o druhém ví a kde si navzájem pomáhají růst. KDO? To nejlepší na konec. Kdo by to všechno měl uskutečnit? Kdo by se měl postarat, aby se v našem společenství lidé necítili sami, co myslíte? Pokud si myslíš, že ty, máš pravdu. Pokud si myslíš, že já, máš taky pravdu. Uskutečníme to jedině společně. Jak je řečeno v rubrice Zprávy ze staršovstva, od Nového roku bychom chtěli obnovit pravidelná setkání LVL, neboli lidí, kteří se věnují (chtějí věnovat) lidem. Cítíš-li se ve sboru osamělý a chtěl bys mít nějaký svůj oikos, ozvi se mi, prosím, pokusíme pro tebe nějaký najít. Pokud už nějakou formu oikos vytváříš (nebo bys chtěl vytvářet), dej mi taky vědět, moc rád bych tě na LVL osobně pozval. Moc toužím po tom, abychom byli církví, kde lidé nemusí být sami mnohem víc než jsme teď. Pokud se nás najde dost, kdo budeme mít stejnou touhu, a kdo k té touze přidáme i ochotu vynaložit na její naplnění svou energii a čas, stane se to, pevně tomu věřím.

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16)

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) Boží hněv se zjevuje z nebe V dnešním textu vidíme důsledky přijetí Božího slova. Boží slovo spojuje ty tři verše, které máme dneska před

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Vyučování - společenství Dopoledne - Dana Text - 1. Janova 1:1-2:17 Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Jaké obrazy používá písmo pro společenství?

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015

Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015 Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015 Mise Na základě soutěže podporujeme diakonické projekty farností, sborů, středisek křesťanské pomoci a misijních středisek Evangelické církve metodistické.

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

SLUŽBA DĚTEM V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PRAHA

SLUŽBA DĚTEM V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PRAHA SLUŽBA DĚTEM V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PRAHA Milí bratři a sestry, vážím si vaší služby dětem v našem sboru. Vím, že je to služba nelehká: vyžaduje vaše vysoké nasazení a obětavost. Je to ale i služba

Více