Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský"

Transkript

1 I. Je-li pro určitou obec k dispozici údaj o výši obvyklého nájemného obsažený v mapě nájemného Ministerstva pro místní rozvoj, měl by Úřad práce ČR při hodnocení nároku na doplatek na bydlení a při stanovení jeho výše primárně vycházet z tohoto údaje. II. III. Obvyklé nájemné v mapě nájemného je stanoveno posudkem soudního znalce jako nájemné, za které by bylo možno pronajmout byt v daném místě, stavu a čase. Tato definice obvyklého nájemného vychází ze zákona o oceňování majetku, který je třeba při absenci právní úpravy obvyklého nájemného v zákoně o pomoci v hmotné nouzi použít. K výši obvyklého nájemného nelze bez dalšího dospět zprůměrováním pěti částek nájemného v obecních bytech a jedné částky vyjadřující průměrnou výši nájemného v bytech tržních, aniž by Úřad práce ČR vzal v úvahu dostupnost bydlení v bytech ve vlastnictví obce a počet jednotlivých bytů. Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Vážený pane řediteli, V Brně dne 2. dubna 2013 Sp. zn.: 7791/2012/VOP/AV dovoluji si Vás seznámit s výsledky šetření, jež jsem vedl ve věci podnětu pana F.Z (dále také stěžovatel ), který se na mě obrátil v záležitosti výše doplatku na bydlení. V rámci šetření jsem se obeznámil s Vaším vyjádřením, s vyjádřením ředitele Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Třeboň, a s poskytnutou spisovou dokumentací v této věci. Pro úplnost jsem požádal Městský úřad Třeboň, vedoucí odboru finančního a majetkového, o poskytnutí sdělení, jaké nájemné je v městě Třeboň obvyklé v bytech ve vlastnictví města a v bytech soukromých vlastníků. Dovolte mi, abych v krátkosti shrnul skutková zjištění, ke kterým jsem dospěl v rámci šetření. 1. Skutková zjištění v rámci šetření Pan F.Z. požádal o doplatek na bydlení dne u Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Český Krumlov. Vzhledem k jeho faktickému bydlišti v Třeboni byla žádost postoupena Úřadu práce ČR, krajské pobočce v Českých Budějovicích, kontaktnímu pracovišti Třeboň (dále také KoP Třeboň ). K žádosti o dávku pan Z. doložil: fakturu za elektřinu za období od do , z níž je patrné, že zálohy od ledna 2012 na spotřebu elektrické energie činí 840,- Kč měsíčně,

2 nájemní smlouvu na dobu určitou, výše nájemného byla sjednána na 7.000,- Kč, smlouva neobsahuje zvlášť stanovenou úhradu za služby související s užíváním bytu, je určeno, že úhrada za odběr plynu, vody, za vodné a stočné, osvětlení společných prostor, odvoz pevného domovního odpadu je zahrnuta v nájemném, prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech, informaci o užívaném bytu, z níž je patrné, že pan Z. užívá byt o velikosti 70 m 2, nájemné tvoří 7.000,- Kč, výše měsíčních úhrad za služby spojené bezprostředně s užíváním bytu stanovena není, doklad o výši měsíčních příjmů za předcházející 3 kalendářní měsíce před podáním žádosti (říjen, listopad, prosinec 2011), výpisy z účtu dokládající skutečnou úhradu nákladů na bydlení (nájmu + záloh na spotřebu elektrické energie). Oznámením ze dne , č. j.: MPSV-UP/987224/12/HMN, byl přiznán stěžovateli doplatek na bydlení ve výši 5.668,- Kč od Z odůvodnění oznámení je zřejmé, že náklady na bydlení pana Z. činí 7.000,- Kč (nájemné) a 840,- Kč (záloha na elektřinu). Odůvodněné náklady na bydlení byly stanoveny ve výši 5.668,- Kč (oznámení neobsahuje bližší zdůvodnění toho, z jakého důvodu nebyly zohledněny náklady na bydlení v plné výši). Výpočet dávky byl určen jako rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení (5.668,- Kč) a částkou, o kterou příjem osoby (0,- Kč) zvýšený o příspěvek na živobytí (3.410,- Kč) převyšuje částku živobytí osoby (3.410,- Kč). Proti oznámení o přiznání dávky pan Z. neuplatnil námitky. Pro účely hodnocení nároku na doplatek na bydlení a pro účely určení jeho výše byly stanoveny odůvodněné náklady na bydlení jako součet zálohy na spotřebu elektrické energie ve výši 840,- Kč (zohledněna celá částka) a nájemného v místě obvyklého ve výši 4.827,- Kč (skutečné nájemné udával stěžovatel ve výši 7.000,- Kč). Nájemné v místě obvyklé pro účely výpočtu doplatku na bydlení stanovilo KoP Třeboň následovně. KoP Třeboň vycházelo při stanovení výše nájemného, které je v místě obvyklé, z informací o výši nájemného ve městě Třeboň sdělených Městským úřadem Třeboň a 1. Třeboňskou realitní kanceláří. Dle vyjádření ředitele KoP Třeboň byly ke stanovení konkrétní výše obvyklého nájemného využity výše nájemného v různých cenových lokalitách, které uvedl Městský úřad Třeboň, a výše obvyklého nájemného na místním realitním trhu. Ve spisové dokumentaci je k dispozici sdělení tehdejší vedoucí odboru finančního a majetkového Městského úřadu Třeboň, ze dne , v němž je stanovena výše nájemného dříve regulovaného na 1 m 2 bytu (35,30 Kč), výše nájemného věcně usměrněného na 1 m 2 bytu (jsou uvedeny tři případy nemovitostí ve vlastnictví města a částky 52,14,- Kč, 36,30,- Kč, 60,- Kč), výše nájemného tržního v historickém centu města (od 80,- do 120,- Kč/1 m 2 pro výpočet byla použita průměrná hodnota 100,- Kč/1 m 2 ). Ve spisové dokumentaci, která mi byla KoP Třeboň předložena, je dále sdělení 1. Třeboňské realitní kanceláře ze dne 1 V následujících měsících byl doplatek na bydlení vyplácen v totožné výši vzhledem k tomu, že se nezměnily náklady na bydlení ani příjem stěžovatele. 2

3 6. ledna 2011, z něhož vyplývá, že v místě a čase obvyklé nájemné v Třeboni se pohybuje v rozmezí ,- Kč za 1 m 2 (pro výpočet byla použita průměrná hodnota 130,- Kč za 1 m 2 ). Z těchto údajů vypočetlo KoP Třeboň průměrnou výši nájemného za m 2 ve městě Třeboň, a to ve výši 68,96,- Kč/m 2. KoP Třeboň upřednostnilo dlouhodobou znalost výše nájemného v lokalitě před využitím cenové mapy zveřejněné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, v níž se udává výše nájemného standardního bytu (65 m 2 ) ve standardním technickém stavu pro město Třeboň na 92,10 105,90,- Kč/ 1 m 2 /měsíc (údaj z roku 2011). 2 Započitatelné nájemné v případě pana Z. úřad stanovil jako součin obvyklé výše nájemného na m 2 a částky 70, neboť byt pana Z. je rozlohou 70 m 2. Nájemné v místě obvyklé tak bylo stanoveno na 4.827,20,- Kč. KoP Třeboň využilo pro stanovení výše obvyklého nájemného údaje z roku Dávka byla panu Z. přiznána počátkem roku 2012, kdy bylo pouze dotazem na městech a obcích pracovníky KoP Třeboň ověřeno, zda došlo k významnému zvýšení cen nájemného. Na základě negativní odpovědi byly využity při výpočtu výše dávky panu Z. údaje z roku K aktualizaci výše cen přistoupilo KoP Třeboň v lednu 2013 (v regionu Třeboň došlo ke snížení výše obvyklého nájemného). V rámci šetření jsem požádal o poskytnutí vyjádření vedoucí odboru finančního a majetkového Městského úřadu Třeboň k aktuální výši nájemného v městských bytech ve městě Třeboň. Z vyjádření plyne, že nejvyšší počet bytových jednotek město pronajímá za nájemné ve výši 35,30,- Kč za 1 m 2. Jedná se o dříve regulované nájemné, město Třeboň prozatím nepřistoupilo k jeho zvýšení. V případě 18 bytových jednotek je nájemné stanoveno na 21,- Kč za 1 m 2, v případě 9 bytových jednotek je nájemné stanoveno na 25,74,- Kč/1 m 2, v případě 21 bytových jednotek je nájemné stanoveno na 31,77,- Kč/1 m 2, v případě 11 bytových jednotek je nájemné stanoveno na 36,30,- Kč/1 m 2, v případě 20 bytových jednotek je nájemné stanoveno 52,14,- Kč/1 m 2, v případě 7 bytových jednotek je nájemné stanoveno na 60,- Kč/1 m 2. Nájemné dosahuje v některých případech i částek vyšších (až 110,- Kč/1 m 2 ), jedná se však o nižší počet bytových jednotek. Pronajímání bytů ve vlastnictví města Třeboně upravuje Směrnice pro využívání městského bytového fondu dostupná na webových stránkách města. Zájemce o byt je povinen pro účast na výběrovém řízení na pronájem bytu složit kauci ve výši 3.000,- Kč. Žádost o uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu ve vlastnictví města může podat osoba s trvalým bydlištěm ve městě Třeboň či osoba prokazatelně v Třeboni pracující, která nemá vůči městu neuhrazené závazky. Podání žádosti je zpoplatněno (500,- Kč plus DPH za podání žádosti, 100,- Kč plus DPH za obnovení žádosti, které je třeba provést dvakrát ročně). Z poskytnutého vyjádření ředitele KoP Třeboň dále vyplynulo, že pan Z. byl při posuzování výše dávky informován o možnosti zvýšit si dávku, pokud by doložil 2 3

4 rozpis nájmu. Současně byl informován o možnosti zajistit si příspěvek na bydlení přihlášením se k trvalému pobytu v místě nájmu. Žádost o příspěvek na bydlení pan Z. nepodal. Z vyjádření dále cituji: Rozpis nájmu pan Z. dosud nedoložil, a to ani po výzvě, která mu byla adresována při jeho žádostech o mimořádnou okamžitou pomoc na bydlení. Jako důvod uvádí obavu o to, aby žádostí o trvalý pobyt případně žádostí o rozpis nájmu nedošlo ze strany majitele bytu ke zvýšení nájmu nebo k ukončení nájemní smlouvy. Vzhledem k tomuto argumentu a k obavě, aby postupem Kontaktního pracoviště Třeboň nebyl přivozen avizovaný stav, o rozpis nájmu majitele nebylo kontaktním pracovištěm žádáno. Z vyjádření ředitele KoP Třeboň plyne, že pan Z. byl žádán o rozpis nájmu ještě před vydáním oznámení o přiznání doplatku na bydlení (o této skutečnosti však nebyl sepsán žádný záznam), písemná výzva nebyla panu Z. zaslána. Pracovnice KoP Třeboň žádaly pana Z. o dodání rozpisu také v průběhu kalendářního roku (z vyjádření je zřejmé, že se tak stalo výzvou k žádosti pana Z. o mimořádnou okamžitou pomoc ze dne na doplatek na bydlení a ze dne na doplatek na bydlení). Pan Z. písemně uvedl, že nic dokládat nebude. Z vyjádření ředitele KoP Třeboň je rovněž patrné, že pan Z. byl k doložení rozpisu nájmu vyzván již v listopadu 2012 písemně. Byl současně informován o tom, že pokud by rozpis doložil, bylo by možné nově doložené náklady započíst, a byla by provedena i revize doplatku na bydlení. Kontaktní pracoviště samo o rozpis na přání pana Z. nežádalo. 2. Právní hodnocení Stěžejní otázkou, kterou jsem se v rámci daného šetření zabýval, je postup Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Třeboň, při stanovení výše nájemného, které je v místě a v daném čase obvyklé, pro účely výpočtu doplatku na bydlení. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pomoci v hmotné nouzi ), uvádí v ustanovení 34 odst. 1 definici pojmu nájemného pro účely výpočtu doplatku na bydlení. Dle citovaného ustanovení se nájemným, které se započítává do odůvodněných nákladů na bydlení pro účely doplatku na bydlení, rozumí nájemné hrazené v nájemních bytech, a to až do výše, která je v místě obvyklá, popřípadě nájemné až do výše cílového nájemného podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Vzhledem k tomu, že již došlo k deregulaci nájemného, je pro účely výpočtu doplatku na bydlení relevantní výše nájemného, která je v místě obvyklá. Zákon o pomoci v hmotné nouzi přitom již blíže neurčuje, jakým způsobem se stanoví výše nájemného, které je v místě obvyklé. Místně obvyklé nájemné je neurčitý právní pojem, jehož interpretace je svěřena orgánu pomoci v hmotné nouzi. Vodítky při interpretaci místně obvyklého nájemného jsou metodické pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí. Starší metodický pokyn Ministerstva práce a sociálních věcí, odboru rodiny a dávkových systémů, č. 4/2010, ze dne , č. j.: 2010/ , doporučil 4

5 orgánům pomoci v hmotné nouzi postupovat při stanovení místně obvyklého nájemného následujícím způsobem (a to do doby, než budou v České republice k dispozici objektivní podklady k uvedené problematice). Zmíněným metodickým pokynem doporučilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro účely pomoci v hmotné nouzi po (po ukončení regulace nájemného) vycházet z výše v místě a čase obvyklého nájemného. Současně v metodickém pokynu ministerstvo navrhuje postup pro stanovení v místě a čase obvyklého nájemného do doby, než bude k dispozici mapa výše v místě a čase obvyklého nájemného v jednotlivých regionech, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo doporučilo zjistit u příslušného odboru obecního úřadu, popřípadě u organizace, která spravuje bytový fond obce, výši nájemného, stanoveného pro jednotlivé typy bytů, popřípadě výši nájemného stanoveného na 1 m 2 bytu. Pokud jsou v místě realitní kanceláře, které zprostředkovávají nájem bytů v osobním vlastnictví, doporučuje se i u nich zjistit dotazem průměrnou výši nájemného, popřípadě nájemného počítaného na 1 m 2 plochy bytu. Uvedené údaje poslouží orgánu pomoci v hmotné nouzi k porovnání nájemného, které bude uvádět nájemce po dohodě s vlastníkem bytu. Bude-li výše nově sjednaného nájemného vyšší než nájemné, které orgán pomoci v hmotné nouzi stanoví na základě výše uvedeného průzkumu jako nájemné v místě a čase obvyklé pro určitý typ bytu, bude bráno v úvahu pro stanovení nároku na dávku a její výši nájemné v místě a čase obvyklé. Pokud bude nájemné, a to buď nově sjednané, nebo původní nezměněné, nižší než částka nájemného v místě a čase obvyklá, bude brána v úvahu pro stanovení nároku na dávku skutečná výše nájemného. Pokud k dohodě o stanovení výše nájemného mezi vlastníkem bytu a nájemcem po nedojde, má se pro účely pomoci v hmotné nouzi zato, že i nadále výše nájemného činí částku platnou před uvedeným datem. Dosud nebyl vydán nový metodický pokyn k postupu při stanovení výše nájemného, které je v místě obvyklé, eventuálně mi není existence tohoto metodického pokynu známa. Komentář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi 4 k této problematice uvádí totožné doporučení k postupu při stanovení výše nájemného, které je v místě obvyklé. Nájemné v místě obvyklé určuje orgán pomoci v hmotné nouzi na základě vlastního prošetření (dotazem u příslušného odboru obecního úřadu a u realitních kanceláří). Z komentáře vyplývá, že nájemné v místě obvyklé je třeba stanovit pro určitý typ bytu. Co se rozumí typem bytu, však komentář již blíže neuvádí. S pojmem obvyklého nájemného pracuje mimo jiné také mapa nájemného, zmíněná v metodickém pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí. Mapa nájemného, zveřejněná na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, definuje pojem obvyklé nájemné v souladu s definicí obvyklé ceny podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného 3 V některých případech bylo stanovení cílového nájemného prodlouženo do konce roku BECK, Petr. Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením: k : komentář, právní předpisy. 1. vyd. Olomouc: ANAG, Práce, mzdy, pojištění, s

6 majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 5 Mapa nájemného obsahuje orientační údaje o výši nájemného v obcích (městech, městských částech a obvodech, a cenových oblastech), ve kterých skončila účinnost zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. (Zákon o jednostranném zvyšování nájemného.) Orientační údaje (odhad výše nájemného zjištěný dle posudku znalce pro standardní byt) byly zpracovány pro určené obce, které měly více než obyvatel podle Českého statistického úřadu k , pro hl. město Prahu a ostatní krajská města, a také pro obce Středočeského kraje s počtem obyvatel k vyšším než Z informací zveřejněných na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj vyplývá, že zdrojem dat pro vytvoření mapy nájemného byly i údaje o výši nájemného v obecních bytech (v tomto případě jsou však zohledněna určitá specifika sjednávání nájemních smluv daná rozdíly mezi komerčními pronajímateli a samosprávou). 7 Vzhledem k tomu, že zákon o pomoci v hmotné nouzi sám definici pojmu místně a časově obvyklého nájemného neobsahuje, je třeba nahlédnout do jiných právních předpisů. S pojmem místně a časově obvyklého nájemného pracuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). Dle ustanovení 696 odst. 2 citovaného zákona platí, že nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou, může pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem od doručení návrhu. Nesdělí-li nájemce pronajímateli písemně do dvou měsíců od doručení návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Výši nájemného soud určí ke dni podání návrhu soudu. Samotný občanský zákoník rovněž místně a časově obvyklé nájemné nedefinuje. V důvodové zprávě k zákonu č. 132/2011 Sb., 8 kterým došlo ke změně zmíněného ustanovení 696 občanského zákoníku, se uvádí, že otázka zařazení Zákon č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 6

7 definice pojmu obvyklé nájemné byla zvažována, nicméně zákonodárce následně přistoupil k tomu, že bude analogicky využita stávající právní úprava, a sice zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z ustanovení 2 9 tohoto zákona lze dovodit, že v místě obvyklé nájemné je nájemné, za které by bylo možno pronajmout byt v daném místě, stavu a čase. Do výše obvyklého nájemného nemohou být promítnuty mimořádné okolnosti trhu, osobních poměrů pronajímatele a nájemce, ani vlivy zvláštní obliby. Soudní judikatura k vymezení pojmu obvyklého nájemného je prozatím velmi kusá. V judikatuře správních soudů se k dané problematice vztahuje například rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne , č. j.: 30 Ca 127/ , 10 nebo usnesení Krajského soudu v Brně ze dne , sp. zn.: 12 Co 289/ Civilní soudy využívají pro určení místně obvyklého nájemného především znalecké posudky. Stanovení místně obvyklého nájemného se věnuje například publikace autorů Tomislava Šimečka a kolektivu s názvem Místně obvyklé nájemné. Autoři vycházejí při stanovení místně obvyklého nájemného ze zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Místně obvyklé nájemné definují jako nájemné, - za které je možné v daném místě a čase a za běžných tržních podmínek pronajmout porovnatelný byt, který naplňuje definici obvyklé ceny, - a které je rozlišováno vymezením územní jednotky (např. celou obcí, sídlem, katastrálním územím či jiným cenovým pásmem, tj. třídou polohy, lokalitou); kdy na výši ceny má největší vliv poloha a stav bytu. 12 Autoři publikace přitom při stanovení obvyklého nájemného vycházejí z nájemného tržního (nikoliv například z výše nájemného v případě obecních bytů, která může být nižší v návaznosti na sociální politiku obce). Je tak otázkou, zda při určování místně obvyklého nájemného pro účely hmotné nouze postupovat obdobně a brát do úvahy nájemné, za které by bylo možné pronajmout byt v daném místě, stavu a čase, zohlednit pouze nájemné v bytech tržních, nebo vést úvahu o průměrném nájemném v bytech ve vlastnictví obce i v bytech tržních. 9 Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 10 Právní věta v daném případě zní: Má-li být obvyklé roční nájemné stanoveno způsobem určení obvyklé ceny podle 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je nutné při jeho stanovení vycházet ze zjištěné výše ročního nájemného sjednaného při nájmu stejných, popřípadě obdobných nemovitostí v předmětném roce. Kritérium stejnosti, popř. obdobnosti nemovitosti vyžaduje znát nejen stav a umístění posuzované nemovitosti, nýbrž také stav a umístění nemovitostí srovnávaných. Bez zjištění těchto údajů není nezbytné porovnání vůbec možné. 11 Sama okolnost, zda je nájemní smlouva k bytu uzavřena na dobu určitou či neurčitou, nemá vliv na výši ceny nájmu, obvyklou v daném místě a čase. 12 ŠIMEČEK, Tomislav a kol. Místně obvyklé nájemné. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR, 2010, s

8 Vzhledem k tomu, že již byla ukončena regulace nájemného, měly by být výše nájemného v bytech tržních i v bytech ve vlastnictví obcí relativně srovnatelné. Reálně jsou však výše nájmů v bytech ve vlastnictví obcí často nižší, než tržní nájemné, neboť obec realizuje tímto způsobem svou sociální politiku. 13 V důsledku toho obce stanoví rovněž podmínky, na základě kterých pronajímají byty ve svém vlastnictví. Všem osobám žijícím na území obce tak fakticky nemusí být byty ve vlastnictví obce (za zvýhodněné nájemné) přístupné. Domnívám se tak, že bez dalšího nelze vždy do průměru při stanovení obvyklého nájemného započítat nájemné v bytech ve vlastnictví obce. Pan Z. užívá byt na základě smlouvy nájemní, kterou uzavřel se soukromým pronajímatelem. Ve městě Třeboni jsou k dispozici rovněž byty obecní, které jsou pronajímány za zvýhodněnou cenu, nicméně pan Z. nesplňuje podmínky pro uzavření nájemní smlouvy (nemá trvalý pobyt na území města Třeboň, ani ve městě nepracuje). KoP Třeboň v daném případě použilo pro výpočet doplatku na bydlení nájemné v místě obvyklé stanovené průměrem z výše nájemného v obecních bytech v pěti lokalitách a z výše průměrného nájemného v bytech tržních. Odhlédneme-li od úvahy, zda v daném případě kalkulovat při stanovení výše obvyklého nájmu rovněž s výší nájmů v bytech ve vlastnictví obce, nelze postup KoP Třeboň při stanovení obvyklého nájemného v daném případě akceptovat. Výše použitého obvyklého nájemného je v porovnání s reálným tržním nájemným na území města Třeboň poměrně nízká. Důvodem je skutečnost, že při výpočtu průměrné částky bylo použito pět údajů o výši nájemného v obecních bytech (více méně zvýhodněné nájmy) a pouze jeden údaj o výši tržního nájemného. Následně byl součet jednotlivých výší nájemného vydělen šesti. Tímto způsobem (prakticky libovolně) odpovídající průměr stanovit nelze. Použitím pěti různých údajů o výši nájmu v obecních bytech (přičemž ve čtyřech případech šlo o výrazně nižší nájemné, než nájemné tržní) a jednoho údaje o výši průměrného nájemného v tržních bytech se výrazně zkreslila hodnota obvyklého nájemného. Pokud by realitní kancelář uvedla několik různých údajů o výši nájemného v různých lokalitách, tj. při výpočtu obvyklého nájemného by bylo použito například pět výší nájemného v tržních bytech (tj. stejný počet údajů jako u nájemného v bytech obecních), byl by výsledek odlišný. K získání průměrného nájemného by bylo třeba znát patrně rovněž i počet jednotlivých bytů (nabízených bytů tržních a bytů obecních). Domnívám se, že složitému výpočtu a úvaze, zda v daném případě zohlednit i nájemné v bytech obecních, bylo však možné se zcela vyhnout, a to zohledněním údaje vedeného v mapě nájemného, neboť pro město Třeboň byl tento údaj zveřejněn. Mapa nájemného vychází z odhadu obvyklého nájemného posudkem soudního znalce. Tento údaj by byl pravděpodobně využit rovněž v řízení před soudem, jehož předmětem by byla výše nájemného v místě a čase obvyklého podle občanského zákoníku. 13 Dle ustanovení 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. 8

9 Lze uzavřít, že při existenci cenové mapy nájemného mělo KoP Třeboň využít údaje z mapy nájemného. Takový postup je ovšem předpokládán i metodickým pokynem č. 4/2010. V daném případě bylo možné tento údaj využít, přestože se jedná o informaci aktualizovanou v roce 2011 (vzhledem k tomu, že pan Z. žádal o doplatek na bydlení počátkem roku 2012, lze se domnívat, že výše obvyklého nájemného se příliš nezměnila). Skutečnost, že KoP Třeboň využilo při stanovení výše obvyklého nájemného údaje z roku 2011, jejichž platnost následně v roce 2012 ověřilo, nelze správnímu orgánu vytýkat. Tyto údaje, jak jsem zjistil dotazem u Městského úřadu Třeboň, jsou skutečně stále aktuální. Nelze však akceptovat způsob výpočtu obvyklého nájemného, jak již bylo výše řečeno. Rovněž je třeba podotknout, že způsob výpočtu nájemného v daném místě a čase obvyklého (včetně jeho využití při stanovení odůvodněných nákladů na bydlení) zůstal navíc stěžovateli skryt, neboť není obsažen v odůvodnění oznámení o přiznání dávky. Domnívám se, že v těchto případech, kdy úřad využívá správní úvahu či interpretuje neurčitý právní pojem, na němž závisí výše dávky, je třeba dbát na odůvodnění oznámení zvýšený zřetel. Oznámení je třeba chápat jakožto rozhodnutí v materiálním smyslu slova. Rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění pouze v případě, kdy je účastníku řízení v plném rozsahu vyhověno, 14 což může nastat zpravidla v jednoduchých případech. Za takové případy ovšem nelze považovat situace, kdy rozhodnutí závisí na výkladu neurčitých právních pojmů či je vydáváno na základě správního uvážení. Za předpokladu, že úřad vede správní úvahu či interpretuje neurčitý právní pojem, je třeba, aby svůj postup řádně zdůvodnil tak, aby bylo rozhodnutí přezkoumatelné a současně byla dodržena zásada předvídatelnosti (legitimního očekávání). 15 Závěrem je třeba dodat, že KoP Třeboň mělo při podání žádosti o dávku vyzvat stěžovatele písemně k osvědčení skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výši v souladu s ustanovením 49 odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Doklad o výši nájemného a o výši pravidelných úhrad za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu je povinnou náležitostí (přílohou) žádosti o doplatek na bydlení dle ustanovení 72 odst. 4 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Občanský zákoník vymezuje uvedení způsobu výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo uvedení výše těchto částek jako obligatorní náležitost písemné smlouvy o nájmu bytu. 16 Na základě výše uvedeného jsem shledal v postupu Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Třeboň, pochybení. V souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejném ochránci práv ), si Vás dovoluji požádat o poskytnutí vyjádření k této věci a o přijetí opatření k nápravě v konkrétní záležitosti pana Z. (vzhledem k tomu, že již uplynula lhůta 14 Ustanovení 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 15 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová Bova Polygon, 2012, s Ustanovení 686 odst. 1 občanského zákoníku. 9

10 k provedení přezkumného řízení, lze provést nápravu cestou řízení o neprávem odepřené dávce v souladu s ustanovením 45 zákona o pomoci v hmotné nouzi). Požadované vyjádření mi prosím zašlete v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv do 30 dnů od doručení tohoto dopisu. Děkuji Vám za spolupráci v této věci. S pozdravem JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. (dopis je opatřen elektronickým podpisem) Na základě výsledku šetření Úřad práce ČR přistoupil k přepočtení výše doplatku na bydlení s využitím údaje o obvyklém nájemném z mapy nájemného a v rámci řízení o neprávem odepřené dávce byl stěžovateli přiznán doplatek k dávce doplatku na bydlení ve výši ,- Kč. Vážený pan Mgr. Ivan Loukota ředitel Úřad práce ČR, krajská pobočka v Českých Budějovicích Klavíkova 1570/ České Budějovice Údolní Brno tel: (+420) , fax: (+420)

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Údržba, opravy či technické zhodnocení domu či bytu nepochybně slouží k zajištění možnosti užívání bytu. Úřad práce ČR by měl zohlednit při rozhodování o nároku na doplatek na bydlení a při určení jeho

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II ODBORNÝ POSUDEK č. 2073/113/12 dodatek č. II o obvyklé ceně nemovitosti st.p.č. 951 v katastrálním území Hradištko pod Medníkem a obci Hradištko, okres Praha - západ ke dni 22.2.2013 Objednatel posudku:

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana P. R.

Zpráva o šetření. ve věci pana P. R. Pokud žadatel o příspěvek na bydlení doloží platnou nájemní smlouvu a doklady o úhradě nákladů na bydlení, postupuje orgán státní sociální podpory v rozporu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Při hodnocení trvání nároku na příspěvek na živobytí je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen postupovat v souladu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených osob. II. III. IV. Pokud má orgán pomoci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 241-2981 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1255-16-2010 Předmětem ocenění je: stavební pozemek č. 795/19 v katastrálním území Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 2303 pro katastrální území Březová u Zvole, obec Březová-Oleško, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více

Odborný posudek. č. 1686/166/10

Odborný posudek. č. 1686/166/10 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 47-3092/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitostech, a to na pozemcích parc.č. St. 2/1 a 7/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

Více

Odborný posudek. č. 1759/239/10

Odborný posudek. č. 1759/239/10 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-3157/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 1379/49/09

ODBORNÝ POSUDEK. č. 1379/49/09 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

Znalecký posudek č. 806

Znalecký posudek č. 806 Znalecký posudek č. 806 o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 1011/14 ( trvalý travní porost ) a pozemek parc. č. 1469/12 ( ostatní plocha ) v kat. území Krč u Protivína, obec Protivín, okres Písek, zapsáno

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 213-3258/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. ZP-1445

Znalecký posudek č. ZP-1445 Znalecký posudek č. ZP-1445 o ceně obvyklé na pozemku parc. č. 455/15 ( zahrada ) v kat. území Ševětín, obec Ševětín, okres České Budějovice, zapsáno na LV 1281. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114-3159/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 783/1, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114-3159/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 783/1, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 114-3159/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 783/1, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2341/155/13

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2341/155/13 ODBORNÝ POSUDEK č. 2341/155/13 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 1088/2 v objektu bytového domu č.p. 1087 a 1088 na p.p.č. 1895 a p.p.č. 1896, s p.p.č. 1895 a p.p.č. 1896, v katastrálním území a obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3947/12 O ceně nemovitosti: Bytu č. 347/6, spolu s podílem na společných částech budovy a na pozemku, v katastrálním území Říčany-Radošovice, obec Říčany, okres Praha-východ. Objednatel

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 919/79/14 O ceně bytové jednotky č. 2811/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Bratranců Veverkových č.p. 2811/12

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2306/120/13

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2306/120/13 ODBORNÝ POSUDEK č. 2306/120/13 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovitosti pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr ( PK ), vše zapsané na LV č. 160, včetně všech součástí a příslušenství,

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí (dále jen Postup) pro účely realizace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 548/3 ( lesní pozemek ) a pozemek ve zjednodušené evidenci parc.č. 548/3 v kat. území Stěžov, obec Milín, okres Příbram, zapsáno na LV 281. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. ZP-3318

Znalecký posudek č. ZP-3318 Znalecký posudek č. ZP-3318 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc.č. 1055 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č. 1103/1 ( lení pozemek ), pozemek parc.č. 1103/2 ( lesní pozemek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161-3498/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161-3498/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161-3498/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 4003/11 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/26 na pozemku prac.č. 4003/9, vše v k.ú. Dolní Lutyně, obec Dolní Lutyně, okr. Karviná.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Právo na sociální pomoc v oblasti bydlení Dávky na bydlení

Právo na sociální pomoc v oblasti bydlení Dávky na bydlení Právo na sociální pomoc v oblasti bydlení Dávky na bydlení Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah příspěvku: Na jaké formy bydlení lze získat dávky? Dávky na bydlení a trvalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti č.vyhotovení : 1 č.j. 482/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1424-29/2015 o ceně pozemků parc.č. 209/1, 214/1, 217/1 vedených ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru (PK) zapsaných na LV č. 651 pro k.ú.

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2287/101/13

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2287/101/13 ODBORNÝ POSUDEK č. 2287/101/13 o obvyklé ceně nemovitosti objektu bydlení č.p. 38 na st.p.č. 25, se st.p.č. 25, včetně všech součástí a příslušenství, vše v katastrálním území a obci Ostředek, okres Benešov

Více

Znalecký posudek č. 818

Znalecký posudek č. 818 Znalecký posudek č. 818 o ceně obvyklé pozemek parc.č. 430/9 ( orná půda ) v kat. území Jeviněves, obec Jeviněves, okres Mělník, zapsáno na LV 304. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 665/13-76

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 665/13-76 ZNALECKÝ POSUDEK č. 127-3927/14 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 121 (PK) a 122/2 (PK) v k.ú. Křičeň, obec Křičeň, okres Pardubice. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 689/6/11. o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 689/6/11. o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 689/6/11 o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná Objednatel posudku: Účel posudku: Pan JUDr. Marek Frank Exekutorský úřad Český Krumlov

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 65/2013-14 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4053/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 514/7, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. 659/2010 o ceně obvyklé pozemky parc. č. 4550/13 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4550/16 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4550/18 ( ostatní plocha ) s příslušenstvím ( oplocení, travní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

ODBORNÝ POSUDEK. JUDr. Taťána Macková, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ústí nad Orlicí, nám. J.M. Marků 92, 563 01 Lanškroun sp. zn.

ODBORNÝ POSUDEK. JUDr. Taťána Macková, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ústí nad Orlicí, nám. J.M. Marků 92, 563 01 Lanškroun sp. zn. ODBORNÝ POSUDEK č. 2347/161/13 o obvyklé ceně nemovitosti objektu bez čp/če na st.p.č. 114, se st.p.č. 114, p.p.č. 214/1, vše v katastrálním území Zhoř u České Třebové a obci Němčice, vše okres Svitavy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Znalecký posudek č. 438/2010

Znalecký posudek č. 438/2010 Ing. Čestmír Trnečka, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pozemky, trvalé porosty, škody na trvalých porostech, obor lesní hospodaření, odvětví dříví - těžba. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Znalecký posudek č. ZP-2919

Znalecký posudek č. ZP-2919 Znalecký posudek č. ZP-2919 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 3849/52 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4428/3 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4431/1 ( orná půda ),

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Pokud si o dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) žádá občanka ČR, jejíž manžel je cizinec občan 3. státu (mimo Evropskou unii), který je v ČR hlášen k přechodnému

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7268

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7268 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7268 NEMOVITÁ VĚC: Garáž bez čp/če, pozemek parc.č. 509 ( zastavěná plocha a nádvoří ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Příbram, obec Tochovice, k.ú. Tochovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 175/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p. č. 2698, 2701/5 a 2701/10, zapsaných LV číslo 89, katastrální území Drysice, obec Drysice, okres Vyškov a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2266/80/13

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2266/80/13 ODBORNÝ POSUDEK č. 2266/80/13 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 99 na st.p.č. 235/1, se st.p.č. 235/1, včetně všech součástí a příslušenství, vše v katastrálním území a obci Rychnov na Moravě,

Více

Panu S.Š. byly od 1. února 2012 přiznány opakované dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

Panu S.Š. byly od 1. února 2012 přiznány opakované dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. I. Neposkytnutí mimořádné okamžité pomoci na úhradu doplatků na léky nelze odůvodnit bez dalšího tím, že vždy je možné předepsat léky bez doplatku, neboť ne vždy je určitý lék pro pacienta vhodný. Pokud

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

A. Nález. V Litomyšli dne 16.3.2014. 1. Znalecký úkol

A. Nález. V Litomyšli dne 16.3.2014. 1. Znalecký úkol ODBORNÝ POSUDEK č. 2401/41/14 o obvyklé ceně nemovité věci objektu rodinné rekreace č.e. 42 a pozemku p.č. 54/5 v katastrálním území Hlávkov a obci Vyskytná nad Jihlavou, vše okres Jihlava ke dni 12.3.2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 156/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovité věci - pozemku p.č. 221/32 - orná půda, zapsané na LV 335, katastrální území Skrbeň, obec Skrbeň, okres Olomouc a ocenění jednotlivých

Více

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 o ceně zjištěné a obvyklé k bytu č. 17 v domě čp. 2391 včetně spoluvlastnických podílů k pozemku pč. 6268 a společným částem domu - zapsáno v LV č. 7388 obce Brno kú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ ZNALECKÝ POSUDEK č. 2571-170/13 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 321/9 orná půda, katastrální území Chrudichromy, obec Chrudichromy, okres Blansko, parcela č. 191/7 orná půda, katastrální území Bačov,

Více

Znalecký posudek č. 182-2612/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 182-2612/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 182-2612/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Pozemky par.č. St. 114/5 a 412. Obec: Rejchartice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

t, ~to ',. 'OIIdtU fl" '.uf ltlbr. lltuhl.. P ZNALECKÝ POSUDEK O CENE O číslo 1867/87/2014

t, ~to ',. 'OIIdtU fl '.uf ltlbr. lltuhl.. P ZNALECKÝ POSUDEK O CENE O číslo 1867/87/2014 t, ~to ',. 'OdtU fl" '.uf ltlbr. lltuhl.. P Počet pl'floh: ZNALECKÝ POSUDEK O CENE O číslo 1867/87/2014 NEMOVTÁ VEC: Rodinný dům č.p. 80 se všemi součástmi a příslušenst ím na zastavěných plochách číslo

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-5479 NEMOVITOST: Pozemky, podíl ve výši 1/5 pozemku parc.č. 1190/16 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Rakovník, obec Senomaty, k.ú. Senomaty

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 o ceně nemovitosti - budovy garáže bez čp/če včetně stavebních parcel číslo 1849 a 1895 a dalších pozemků zapsaných na LV č. 2331 v katastrálním území Čeladná, obec Čeladná,

Více