Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský"

Transkript

1 I. Je-li pro určitou obec k dispozici údaj o výši obvyklého nájemného obsažený v mapě nájemného Ministerstva pro místní rozvoj, měl by Úřad práce ČR při hodnocení nároku na doplatek na bydlení a při stanovení jeho výše primárně vycházet z tohoto údaje. II. III. Obvyklé nájemné v mapě nájemného je stanoveno posudkem soudního znalce jako nájemné, za které by bylo možno pronajmout byt v daném místě, stavu a čase. Tato definice obvyklého nájemného vychází ze zákona o oceňování majetku, který je třeba při absenci právní úpravy obvyklého nájemného v zákoně o pomoci v hmotné nouzi použít. K výši obvyklého nájemného nelze bez dalšího dospět zprůměrováním pěti částek nájemného v obecních bytech a jedné částky vyjadřující průměrnou výši nájemného v bytech tržních, aniž by Úřad práce ČR vzal v úvahu dostupnost bydlení v bytech ve vlastnictví obce a počet jednotlivých bytů. Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Vážený pane řediteli, V Brně dne 2. dubna 2013 Sp. zn.: 7791/2012/VOP/AV dovoluji si Vás seznámit s výsledky šetření, jež jsem vedl ve věci podnětu pana F.Z (dále také stěžovatel ), který se na mě obrátil v záležitosti výše doplatku na bydlení. V rámci šetření jsem se obeznámil s Vaším vyjádřením, s vyjádřením ředitele Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Třeboň, a s poskytnutou spisovou dokumentací v této věci. Pro úplnost jsem požádal Městský úřad Třeboň, vedoucí odboru finančního a majetkového, o poskytnutí sdělení, jaké nájemné je v městě Třeboň obvyklé v bytech ve vlastnictví města a v bytech soukromých vlastníků. Dovolte mi, abych v krátkosti shrnul skutková zjištění, ke kterým jsem dospěl v rámci šetření. 1. Skutková zjištění v rámci šetření Pan F.Z. požádal o doplatek na bydlení dne u Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Český Krumlov. Vzhledem k jeho faktickému bydlišti v Třeboni byla žádost postoupena Úřadu práce ČR, krajské pobočce v Českých Budějovicích, kontaktnímu pracovišti Třeboň (dále také KoP Třeboň ). K žádosti o dávku pan Z. doložil: fakturu za elektřinu za období od do , z níž je patrné, že zálohy od ledna 2012 na spotřebu elektrické energie činí 840,- Kč měsíčně,

2 nájemní smlouvu na dobu určitou, výše nájemného byla sjednána na 7.000,- Kč, smlouva neobsahuje zvlášť stanovenou úhradu za služby související s užíváním bytu, je určeno, že úhrada za odběr plynu, vody, za vodné a stočné, osvětlení společných prostor, odvoz pevného domovního odpadu je zahrnuta v nájemném, prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech, informaci o užívaném bytu, z níž je patrné, že pan Z. užívá byt o velikosti 70 m 2, nájemné tvoří 7.000,- Kč, výše měsíčních úhrad za služby spojené bezprostředně s užíváním bytu stanovena není, doklad o výši měsíčních příjmů za předcházející 3 kalendářní měsíce před podáním žádosti (říjen, listopad, prosinec 2011), výpisy z účtu dokládající skutečnou úhradu nákladů na bydlení (nájmu + záloh na spotřebu elektrické energie). Oznámením ze dne , č. j.: MPSV-UP/987224/12/HMN, byl přiznán stěžovateli doplatek na bydlení ve výši 5.668,- Kč od Z odůvodnění oznámení je zřejmé, že náklady na bydlení pana Z. činí 7.000,- Kč (nájemné) a 840,- Kč (záloha na elektřinu). Odůvodněné náklady na bydlení byly stanoveny ve výši 5.668,- Kč (oznámení neobsahuje bližší zdůvodnění toho, z jakého důvodu nebyly zohledněny náklady na bydlení v plné výši). Výpočet dávky byl určen jako rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení (5.668,- Kč) a částkou, o kterou příjem osoby (0,- Kč) zvýšený o příspěvek na živobytí (3.410,- Kč) převyšuje částku živobytí osoby (3.410,- Kč). Proti oznámení o přiznání dávky pan Z. neuplatnil námitky. Pro účely hodnocení nároku na doplatek na bydlení a pro účely určení jeho výše byly stanoveny odůvodněné náklady na bydlení jako součet zálohy na spotřebu elektrické energie ve výši 840,- Kč (zohledněna celá částka) a nájemného v místě obvyklého ve výši 4.827,- Kč (skutečné nájemné udával stěžovatel ve výši 7.000,- Kč). Nájemné v místě obvyklé pro účely výpočtu doplatku na bydlení stanovilo KoP Třeboň následovně. KoP Třeboň vycházelo při stanovení výše nájemného, které je v místě obvyklé, z informací o výši nájemného ve městě Třeboň sdělených Městským úřadem Třeboň a 1. Třeboňskou realitní kanceláří. Dle vyjádření ředitele KoP Třeboň byly ke stanovení konkrétní výše obvyklého nájemného využity výše nájemného v různých cenových lokalitách, které uvedl Městský úřad Třeboň, a výše obvyklého nájemného na místním realitním trhu. Ve spisové dokumentaci je k dispozici sdělení tehdejší vedoucí odboru finančního a majetkového Městského úřadu Třeboň, ze dne , v němž je stanovena výše nájemného dříve regulovaného na 1 m 2 bytu (35,30 Kč), výše nájemného věcně usměrněného na 1 m 2 bytu (jsou uvedeny tři případy nemovitostí ve vlastnictví města a částky 52,14,- Kč, 36,30,- Kč, 60,- Kč), výše nájemného tržního v historickém centu města (od 80,- do 120,- Kč/1 m 2 pro výpočet byla použita průměrná hodnota 100,- Kč/1 m 2 ). Ve spisové dokumentaci, která mi byla KoP Třeboň předložena, je dále sdělení 1. Třeboňské realitní kanceláře ze dne 1 V následujících měsících byl doplatek na bydlení vyplácen v totožné výši vzhledem k tomu, že se nezměnily náklady na bydlení ani příjem stěžovatele. 2

3 6. ledna 2011, z něhož vyplývá, že v místě a čase obvyklé nájemné v Třeboni se pohybuje v rozmezí ,- Kč za 1 m 2 (pro výpočet byla použita průměrná hodnota 130,- Kč za 1 m 2 ). Z těchto údajů vypočetlo KoP Třeboň průměrnou výši nájemného za m 2 ve městě Třeboň, a to ve výši 68,96,- Kč/m 2. KoP Třeboň upřednostnilo dlouhodobou znalost výše nájemného v lokalitě před využitím cenové mapy zveřejněné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, v níž se udává výše nájemného standardního bytu (65 m 2 ) ve standardním technickém stavu pro město Třeboň na 92,10 105,90,- Kč/ 1 m 2 /měsíc (údaj z roku 2011). 2 Započitatelné nájemné v případě pana Z. úřad stanovil jako součin obvyklé výše nájemného na m 2 a částky 70, neboť byt pana Z. je rozlohou 70 m 2. Nájemné v místě obvyklé tak bylo stanoveno na 4.827,20,- Kč. KoP Třeboň využilo pro stanovení výše obvyklého nájemného údaje z roku Dávka byla panu Z. přiznána počátkem roku 2012, kdy bylo pouze dotazem na městech a obcích pracovníky KoP Třeboň ověřeno, zda došlo k významnému zvýšení cen nájemného. Na základě negativní odpovědi byly využity při výpočtu výše dávky panu Z. údaje z roku K aktualizaci výše cen přistoupilo KoP Třeboň v lednu 2013 (v regionu Třeboň došlo ke snížení výše obvyklého nájemného). V rámci šetření jsem požádal o poskytnutí vyjádření vedoucí odboru finančního a majetkového Městského úřadu Třeboň k aktuální výši nájemného v městských bytech ve městě Třeboň. Z vyjádření plyne, že nejvyšší počet bytových jednotek město pronajímá za nájemné ve výši 35,30,- Kč za 1 m 2. Jedná se o dříve regulované nájemné, město Třeboň prozatím nepřistoupilo k jeho zvýšení. V případě 18 bytových jednotek je nájemné stanoveno na 21,- Kč za 1 m 2, v případě 9 bytových jednotek je nájemné stanoveno na 25,74,- Kč/1 m 2, v případě 21 bytových jednotek je nájemné stanoveno na 31,77,- Kč/1 m 2, v případě 11 bytových jednotek je nájemné stanoveno na 36,30,- Kč/1 m 2, v případě 20 bytových jednotek je nájemné stanoveno 52,14,- Kč/1 m 2, v případě 7 bytových jednotek je nájemné stanoveno na 60,- Kč/1 m 2. Nájemné dosahuje v některých případech i částek vyšších (až 110,- Kč/1 m 2 ), jedná se však o nižší počet bytových jednotek. Pronajímání bytů ve vlastnictví města Třeboně upravuje Směrnice pro využívání městského bytového fondu dostupná na webových stránkách města. Zájemce o byt je povinen pro účast na výběrovém řízení na pronájem bytu složit kauci ve výši 3.000,- Kč. Žádost o uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu ve vlastnictví města může podat osoba s trvalým bydlištěm ve městě Třeboň či osoba prokazatelně v Třeboni pracující, která nemá vůči městu neuhrazené závazky. Podání žádosti je zpoplatněno (500,- Kč plus DPH za podání žádosti, 100,- Kč plus DPH za obnovení žádosti, které je třeba provést dvakrát ročně). Z poskytnutého vyjádření ředitele KoP Třeboň dále vyplynulo, že pan Z. byl při posuzování výše dávky informován o možnosti zvýšit si dávku, pokud by doložil 2 3

4 rozpis nájmu. Současně byl informován o možnosti zajistit si příspěvek na bydlení přihlášením se k trvalému pobytu v místě nájmu. Žádost o příspěvek na bydlení pan Z. nepodal. Z vyjádření dále cituji: Rozpis nájmu pan Z. dosud nedoložil, a to ani po výzvě, která mu byla adresována při jeho žádostech o mimořádnou okamžitou pomoc na bydlení. Jako důvod uvádí obavu o to, aby žádostí o trvalý pobyt případně žádostí o rozpis nájmu nedošlo ze strany majitele bytu ke zvýšení nájmu nebo k ukončení nájemní smlouvy. Vzhledem k tomuto argumentu a k obavě, aby postupem Kontaktního pracoviště Třeboň nebyl přivozen avizovaný stav, o rozpis nájmu majitele nebylo kontaktním pracovištěm žádáno. Z vyjádření ředitele KoP Třeboň plyne, že pan Z. byl žádán o rozpis nájmu ještě před vydáním oznámení o přiznání doplatku na bydlení (o této skutečnosti však nebyl sepsán žádný záznam), písemná výzva nebyla panu Z. zaslána. Pracovnice KoP Třeboň žádaly pana Z. o dodání rozpisu také v průběhu kalendářního roku (z vyjádření je zřejmé, že se tak stalo výzvou k žádosti pana Z. o mimořádnou okamžitou pomoc ze dne na doplatek na bydlení a ze dne na doplatek na bydlení). Pan Z. písemně uvedl, že nic dokládat nebude. Z vyjádření ředitele KoP Třeboň je rovněž patrné, že pan Z. byl k doložení rozpisu nájmu vyzván již v listopadu 2012 písemně. Byl současně informován o tom, že pokud by rozpis doložil, bylo by možné nově doložené náklady započíst, a byla by provedena i revize doplatku na bydlení. Kontaktní pracoviště samo o rozpis na přání pana Z. nežádalo. 2. Právní hodnocení Stěžejní otázkou, kterou jsem se v rámci daného šetření zabýval, je postup Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Třeboň, při stanovení výše nájemného, které je v místě a v daném čase obvyklé, pro účely výpočtu doplatku na bydlení. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pomoci v hmotné nouzi ), uvádí v ustanovení 34 odst. 1 definici pojmu nájemného pro účely výpočtu doplatku na bydlení. Dle citovaného ustanovení se nájemným, které se započítává do odůvodněných nákladů na bydlení pro účely doplatku na bydlení, rozumí nájemné hrazené v nájemních bytech, a to až do výše, která je v místě obvyklá, popřípadě nájemné až do výše cílového nájemného podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Vzhledem k tomu, že již došlo k deregulaci nájemného, je pro účely výpočtu doplatku na bydlení relevantní výše nájemného, která je v místě obvyklá. Zákon o pomoci v hmotné nouzi přitom již blíže neurčuje, jakým způsobem se stanoví výše nájemného, které je v místě obvyklé. Místně obvyklé nájemné je neurčitý právní pojem, jehož interpretace je svěřena orgánu pomoci v hmotné nouzi. Vodítky při interpretaci místně obvyklého nájemného jsou metodické pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí. Starší metodický pokyn Ministerstva práce a sociálních věcí, odboru rodiny a dávkových systémů, č. 4/2010, ze dne , č. j.: 2010/ , doporučil 4

5 orgánům pomoci v hmotné nouzi postupovat při stanovení místně obvyklého nájemného následujícím způsobem (a to do doby, než budou v České republice k dispozici objektivní podklady k uvedené problematice). Zmíněným metodickým pokynem doporučilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro účely pomoci v hmotné nouzi po (po ukončení regulace nájemného) vycházet z výše v místě a čase obvyklého nájemného. Současně v metodickém pokynu ministerstvo navrhuje postup pro stanovení v místě a čase obvyklého nájemného do doby, než bude k dispozici mapa výše v místě a čase obvyklého nájemného v jednotlivých regionech, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo doporučilo zjistit u příslušného odboru obecního úřadu, popřípadě u organizace, která spravuje bytový fond obce, výši nájemného, stanoveného pro jednotlivé typy bytů, popřípadě výši nájemného stanoveného na 1 m 2 bytu. Pokud jsou v místě realitní kanceláře, které zprostředkovávají nájem bytů v osobním vlastnictví, doporučuje se i u nich zjistit dotazem průměrnou výši nájemného, popřípadě nájemného počítaného na 1 m 2 plochy bytu. Uvedené údaje poslouží orgánu pomoci v hmotné nouzi k porovnání nájemného, které bude uvádět nájemce po dohodě s vlastníkem bytu. Bude-li výše nově sjednaného nájemného vyšší než nájemné, které orgán pomoci v hmotné nouzi stanoví na základě výše uvedeného průzkumu jako nájemné v místě a čase obvyklé pro určitý typ bytu, bude bráno v úvahu pro stanovení nároku na dávku a její výši nájemné v místě a čase obvyklé. Pokud bude nájemné, a to buď nově sjednané, nebo původní nezměněné, nižší než částka nájemného v místě a čase obvyklá, bude brána v úvahu pro stanovení nároku na dávku skutečná výše nájemného. Pokud k dohodě o stanovení výše nájemného mezi vlastníkem bytu a nájemcem po nedojde, má se pro účely pomoci v hmotné nouzi zato, že i nadále výše nájemného činí částku platnou před uvedeným datem. Dosud nebyl vydán nový metodický pokyn k postupu při stanovení výše nájemného, které je v místě obvyklé, eventuálně mi není existence tohoto metodického pokynu známa. Komentář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi 4 k této problematice uvádí totožné doporučení k postupu při stanovení výše nájemného, které je v místě obvyklé. Nájemné v místě obvyklé určuje orgán pomoci v hmotné nouzi na základě vlastního prošetření (dotazem u příslušného odboru obecního úřadu a u realitních kanceláří). Z komentáře vyplývá, že nájemné v místě obvyklé je třeba stanovit pro určitý typ bytu. Co se rozumí typem bytu, však komentář již blíže neuvádí. S pojmem obvyklého nájemného pracuje mimo jiné také mapa nájemného, zmíněná v metodickém pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí. Mapa nájemného, zveřejněná na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, definuje pojem obvyklé nájemné v souladu s definicí obvyklé ceny podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného 3 V některých případech bylo stanovení cílového nájemného prodlouženo do konce roku BECK, Petr. Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením: k : komentář, právní předpisy. 1. vyd. Olomouc: ANAG, Práce, mzdy, pojištění, s

6 majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 5 Mapa nájemného obsahuje orientační údaje o výši nájemného v obcích (městech, městských částech a obvodech, a cenových oblastech), ve kterých skončila účinnost zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. (Zákon o jednostranném zvyšování nájemného.) Orientační údaje (odhad výše nájemného zjištěný dle posudku znalce pro standardní byt) byly zpracovány pro určené obce, které měly více než obyvatel podle Českého statistického úřadu k , pro hl. město Prahu a ostatní krajská města, a také pro obce Středočeského kraje s počtem obyvatel k vyšším než Z informací zveřejněných na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj vyplývá, že zdrojem dat pro vytvoření mapy nájemného byly i údaje o výši nájemného v obecních bytech (v tomto případě jsou však zohledněna určitá specifika sjednávání nájemních smluv daná rozdíly mezi komerčními pronajímateli a samosprávou). 7 Vzhledem k tomu, že zákon o pomoci v hmotné nouzi sám definici pojmu místně a časově obvyklého nájemného neobsahuje, je třeba nahlédnout do jiných právních předpisů. S pojmem místně a časově obvyklého nájemného pracuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). Dle ustanovení 696 odst. 2 citovaného zákona platí, že nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou, může pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem od doručení návrhu. Nesdělí-li nájemce pronajímateli písemně do dvou měsíců od doručení návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Výši nájemného soud určí ke dni podání návrhu soudu. Samotný občanský zákoník rovněž místně a časově obvyklé nájemné nedefinuje. V důvodové zprávě k zákonu č. 132/2011 Sb., 8 kterým došlo ke změně zmíněného ustanovení 696 občanského zákoníku, se uvádí, že otázka zařazení Zákon č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 6

7 definice pojmu obvyklé nájemné byla zvažována, nicméně zákonodárce následně přistoupil k tomu, že bude analogicky využita stávající právní úprava, a sice zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z ustanovení 2 9 tohoto zákona lze dovodit, že v místě obvyklé nájemné je nájemné, za které by bylo možno pronajmout byt v daném místě, stavu a čase. Do výše obvyklého nájemného nemohou být promítnuty mimořádné okolnosti trhu, osobních poměrů pronajímatele a nájemce, ani vlivy zvláštní obliby. Soudní judikatura k vymezení pojmu obvyklého nájemného je prozatím velmi kusá. V judikatuře správních soudů se k dané problematice vztahuje například rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne , č. j.: 30 Ca 127/ , 10 nebo usnesení Krajského soudu v Brně ze dne , sp. zn.: 12 Co 289/ Civilní soudy využívají pro určení místně obvyklého nájemného především znalecké posudky. Stanovení místně obvyklého nájemného se věnuje například publikace autorů Tomislava Šimečka a kolektivu s názvem Místně obvyklé nájemné. Autoři vycházejí při stanovení místně obvyklého nájemného ze zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Místně obvyklé nájemné definují jako nájemné, - za které je možné v daném místě a čase a za běžných tržních podmínek pronajmout porovnatelný byt, který naplňuje definici obvyklé ceny, - a které je rozlišováno vymezením územní jednotky (např. celou obcí, sídlem, katastrálním územím či jiným cenovým pásmem, tj. třídou polohy, lokalitou); kdy na výši ceny má největší vliv poloha a stav bytu. 12 Autoři publikace přitom při stanovení obvyklého nájemného vycházejí z nájemného tržního (nikoliv například z výše nájemného v případě obecních bytů, která může být nižší v návaznosti na sociální politiku obce). Je tak otázkou, zda při určování místně obvyklého nájemného pro účely hmotné nouze postupovat obdobně a brát do úvahy nájemné, za které by bylo možné pronajmout byt v daném místě, stavu a čase, zohlednit pouze nájemné v bytech tržních, nebo vést úvahu o průměrném nájemném v bytech ve vlastnictví obce i v bytech tržních. 9 Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 10 Právní věta v daném případě zní: Má-li být obvyklé roční nájemné stanoveno způsobem určení obvyklé ceny podle 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je nutné při jeho stanovení vycházet ze zjištěné výše ročního nájemného sjednaného při nájmu stejných, popřípadě obdobných nemovitostí v předmětném roce. Kritérium stejnosti, popř. obdobnosti nemovitosti vyžaduje znát nejen stav a umístění posuzované nemovitosti, nýbrž také stav a umístění nemovitostí srovnávaných. Bez zjištění těchto údajů není nezbytné porovnání vůbec možné. 11 Sama okolnost, zda je nájemní smlouva k bytu uzavřena na dobu určitou či neurčitou, nemá vliv na výši ceny nájmu, obvyklou v daném místě a čase. 12 ŠIMEČEK, Tomislav a kol. Místně obvyklé nájemné. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR, 2010, s

8 Vzhledem k tomu, že již byla ukončena regulace nájemného, měly by být výše nájemného v bytech tržních i v bytech ve vlastnictví obcí relativně srovnatelné. Reálně jsou však výše nájmů v bytech ve vlastnictví obcí často nižší, než tržní nájemné, neboť obec realizuje tímto způsobem svou sociální politiku. 13 V důsledku toho obce stanoví rovněž podmínky, na základě kterých pronajímají byty ve svém vlastnictví. Všem osobám žijícím na území obce tak fakticky nemusí být byty ve vlastnictví obce (za zvýhodněné nájemné) přístupné. Domnívám se tak, že bez dalšího nelze vždy do průměru při stanovení obvyklého nájemného započítat nájemné v bytech ve vlastnictví obce. Pan Z. užívá byt na základě smlouvy nájemní, kterou uzavřel se soukromým pronajímatelem. Ve městě Třeboni jsou k dispozici rovněž byty obecní, které jsou pronajímány za zvýhodněnou cenu, nicméně pan Z. nesplňuje podmínky pro uzavření nájemní smlouvy (nemá trvalý pobyt na území města Třeboň, ani ve městě nepracuje). KoP Třeboň v daném případě použilo pro výpočet doplatku na bydlení nájemné v místě obvyklé stanovené průměrem z výše nájemného v obecních bytech v pěti lokalitách a z výše průměrného nájemného v bytech tržních. Odhlédneme-li od úvahy, zda v daném případě kalkulovat při stanovení výše obvyklého nájmu rovněž s výší nájmů v bytech ve vlastnictví obce, nelze postup KoP Třeboň při stanovení obvyklého nájemného v daném případě akceptovat. Výše použitého obvyklého nájemného je v porovnání s reálným tržním nájemným na území města Třeboň poměrně nízká. Důvodem je skutečnost, že při výpočtu průměrné částky bylo použito pět údajů o výši nájemného v obecních bytech (více méně zvýhodněné nájmy) a pouze jeden údaj o výši tržního nájemného. Následně byl součet jednotlivých výší nájemného vydělen šesti. Tímto způsobem (prakticky libovolně) odpovídající průměr stanovit nelze. Použitím pěti různých údajů o výši nájmu v obecních bytech (přičemž ve čtyřech případech šlo o výrazně nižší nájemné, než nájemné tržní) a jednoho údaje o výši průměrného nájemného v tržních bytech se výrazně zkreslila hodnota obvyklého nájemného. Pokud by realitní kancelář uvedla několik různých údajů o výši nájemného v různých lokalitách, tj. při výpočtu obvyklého nájemného by bylo použito například pět výší nájemného v tržních bytech (tj. stejný počet údajů jako u nájemného v bytech obecních), byl by výsledek odlišný. K získání průměrného nájemného by bylo třeba znát patrně rovněž i počet jednotlivých bytů (nabízených bytů tržních a bytů obecních). Domnívám se, že složitému výpočtu a úvaze, zda v daném případě zohlednit i nájemné v bytech obecních, bylo však možné se zcela vyhnout, a to zohledněním údaje vedeného v mapě nájemného, neboť pro město Třeboň byl tento údaj zveřejněn. Mapa nájemného vychází z odhadu obvyklého nájemného posudkem soudního znalce. Tento údaj by byl pravděpodobně využit rovněž v řízení před soudem, jehož předmětem by byla výše nájemného v místě a čase obvyklého podle občanského zákoníku. 13 Dle ustanovení 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. 8

9 Lze uzavřít, že při existenci cenové mapy nájemného mělo KoP Třeboň využít údaje z mapy nájemného. Takový postup je ovšem předpokládán i metodickým pokynem č. 4/2010. V daném případě bylo možné tento údaj využít, přestože se jedná o informaci aktualizovanou v roce 2011 (vzhledem k tomu, že pan Z. žádal o doplatek na bydlení počátkem roku 2012, lze se domnívat, že výše obvyklého nájemného se příliš nezměnila). Skutečnost, že KoP Třeboň využilo při stanovení výše obvyklého nájemného údaje z roku 2011, jejichž platnost následně v roce 2012 ověřilo, nelze správnímu orgánu vytýkat. Tyto údaje, jak jsem zjistil dotazem u Městského úřadu Třeboň, jsou skutečně stále aktuální. Nelze však akceptovat způsob výpočtu obvyklého nájemného, jak již bylo výše řečeno. Rovněž je třeba podotknout, že způsob výpočtu nájemného v daném místě a čase obvyklého (včetně jeho využití při stanovení odůvodněných nákladů na bydlení) zůstal navíc stěžovateli skryt, neboť není obsažen v odůvodnění oznámení o přiznání dávky. Domnívám se, že v těchto případech, kdy úřad využívá správní úvahu či interpretuje neurčitý právní pojem, na němž závisí výše dávky, je třeba dbát na odůvodnění oznámení zvýšený zřetel. Oznámení je třeba chápat jakožto rozhodnutí v materiálním smyslu slova. Rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění pouze v případě, kdy je účastníku řízení v plném rozsahu vyhověno, 14 což může nastat zpravidla v jednoduchých případech. Za takové případy ovšem nelze považovat situace, kdy rozhodnutí závisí na výkladu neurčitých právních pojmů či je vydáváno na základě správního uvážení. Za předpokladu, že úřad vede správní úvahu či interpretuje neurčitý právní pojem, je třeba, aby svůj postup řádně zdůvodnil tak, aby bylo rozhodnutí přezkoumatelné a současně byla dodržena zásada předvídatelnosti (legitimního očekávání). 15 Závěrem je třeba dodat, že KoP Třeboň mělo při podání žádosti o dávku vyzvat stěžovatele písemně k osvědčení skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výši v souladu s ustanovením 49 odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Doklad o výši nájemného a o výši pravidelných úhrad za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu je povinnou náležitostí (přílohou) žádosti o doplatek na bydlení dle ustanovení 72 odst. 4 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Občanský zákoník vymezuje uvedení způsobu výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo uvedení výše těchto částek jako obligatorní náležitost písemné smlouvy o nájmu bytu. 16 Na základě výše uvedeného jsem shledal v postupu Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Třeboň, pochybení. V souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejném ochránci práv ), si Vás dovoluji požádat o poskytnutí vyjádření k této věci a o přijetí opatření k nápravě v konkrétní záležitosti pana Z. (vzhledem k tomu, že již uplynula lhůta 14 Ustanovení 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 15 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová Bova Polygon, 2012, s Ustanovení 686 odst. 1 občanského zákoníku. 9

10 k provedení přezkumného řízení, lze provést nápravu cestou řízení o neprávem odepřené dávce v souladu s ustanovením 45 zákona o pomoci v hmotné nouzi). Požadované vyjádření mi prosím zašlete v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv do 30 dnů od doručení tohoto dopisu. Děkuji Vám za spolupráci v této věci. S pozdravem JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. (dopis je opatřen elektronickým podpisem) Na základě výsledku šetření Úřad práce ČR přistoupil k přepočtení výše doplatku na bydlení s využitím údaje o obvyklém nájemném z mapy nájemného a v rámci řízení o neprávem odepřené dávce byl stěžovateli přiznán doplatek k dávce doplatku na bydlení ve výši ,- Kč. Vážený pan Mgr. Ivan Loukota ředitel Úřad práce ČR, krajská pobočka v Českých Budějovicích Klavíkova 1570/ České Budějovice Údolní Brno tel: (+420) , fax: (+420)

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Pokud si o dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) žádá občanka ČR, jejíž manžel je cizinec občan 3. státu (mimo Evropskou unii), který je v ČR hlášen k přechodnému

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Právo na sociální pomoc v oblasti bydlení Dávky na bydlení

Právo na sociální pomoc v oblasti bydlení Dávky na bydlení Právo na sociální pomoc v oblasti bydlení Dávky na bydlení Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah příspěvku: Na jaké formy bydlení lze získat dávky? Dávky na bydlení a trvalý

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/6 na nemovitostech - pozemku p.č. 4307/55 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 4317/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace LV číslo 719, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

Znalecký posudek 2212-103/2012

Znalecký posudek 2212-103/2012 Znalecký posudek 2212-103/2012 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - sever PŘEDMĚT OCENĚNÍ : Ideální podíl ve výši 1/8 Zemědělské pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440 NEMOVITÁ VĚC: Garáž č. 910/262 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Vysočany Adresa nemovité věci: Paříkova 910, 19000 Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Odhad tržní hodnoty č. 22402

Odhad tržní hodnoty č. 22402 Odhad tržní hodnoty č. 22402 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 01986/11-034

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 297-16-2010 o ceně bytové jednotky číslo 283/2 zapsané na listu vlastnictví číslo 1390 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Janov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček I. Cena zemního plynu (komodity) není regulovaná, a proto ji může dodavatel stanovit jednotně pro všechny zákazníky nebo různě pro různé skupiny zákazníků vymezených dle jasných a nediskriminačních kritérií.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 63/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovité věci - pozemku p.č. 275/18 - orná půda, LV číslo 90, katastrální území Sobíšky, obec Sobíšky, okres Přerov a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek číslo 4537-27/15

Znalecký posudek číslo 4537-27/15 Znalecký posudek číslo 4537-27/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 1777 Lípa Katastrální území: Lípa nad Dřevnicí Okres: Zlín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 22/2013-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 418-7/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 418-7/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 418-7/2012 o ceně bytové jednotky číslo 2389/6 zapsané na listu vlastnictví číslo 7872 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, katastrální území

Více

Znalecký posudek číslo 2341 156/11

Znalecký posudek číslo 2341 156/11 Znalecký posudek číslo 2341 156/11 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ½ id. pozemků parcelní čísla 1577/108, 1577/129, 1726/388, 1726/600,1736/1, 1736/2, 1737 v katastrálním území Nosislav, obec Nosislav,

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p. č. 1524 - orná půda, zapsané na LV číslo 405, katastrální území Čeperka, obec Čeperka, okres Pardubice a ocenění jednotlivých

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 20/2011-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04357/12-052 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 2/20 na pozemcích

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 565-63/2013. Exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 565-63/2013. Exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 565-63/2013 O ceně bytové jednotky číslo 430/2 zapsané na listu vlastnictví číslo 4639 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor, katastrální území Soběslav,

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014 Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014 na uzavření nájemních smluv ke 40 bytovým jednotkám situovaným v bytových domech svěřených m. č. Praha 10, v souladu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 603-29/2014 o ceně bytové jednotky číslo 741/14 zapsané na listu vlastnictví číslo 2630 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, katastrální území

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9346-846/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9346-846/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

AKTUALIZACE č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU č. 6763/112-2013

AKTUALIZACE č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU č. 6763/112-2013 -1- AKTUALIZACE č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU č. 6763/112-2013 o ceně nemovitosti jiné stavby (zahradní chaty) na stp. čk. 711 v k.ú. Častolovice, obec Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou, bez pozemku,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1655-130/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1655-130/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1655-130/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 778/18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-sever, obec Zbůch, k.ú. Zbůch Adresa nemovité věci: Jiráskova, 330

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více