Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik"

Transkript

1 Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik

2 Toto oznámení se Vám předkládá v souladu s pravidly Úřadu pro finanční služby ( Financial Services Authority ) ( FSA ) a pravidly České národní banky ( ČNB ) v souvislosti se směrnicí č. 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji (MiFID) a dalšími předpisy. MiFID je do českého práva zakotvena prostřednictvím národních právních předpisů České republiky, a to především zákonem č. 230/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Novelizované znění stanovuje 5-ti měsíční přechodné období, tj. do 30.listopadu 2008, ve kterém jsou jednotliví obchodníci s cennými papíry, včetně naší banky, povinni přizpůsobit své podnikání tomuto zákonu. Toto oznámení obsahuje informace o vybraných investičních nástrojích ( investiční nástroje ) (dle definice pravidel FSA), včetně rad a upozornění týkajících se rizik spojených s těmito investičními nástroji. Oznámení vám bylo předloženo, abyste pochopili charakter a rizika služby, a specifika nabízených investičních nástrojů a následně na základě všech informací učinili investiční rozhodnutí. Toto oznámení nemůže obsahovat všechna rizika a jiné důležité aspekty investičních nástrojů. Neměli byste se angažovat v těchto produktech, pokud nechápete jejich charakter a rozsah Vašeho vystavení se riziku a potenciální ztrátě. Vyjma případů, kdy společnosti HSBC Bank plc pobočka Praha, HSBC Bank plc, HSBC Securities (USA) Inc. nebo HSBC Bank USA, National Association (dále jen společně nebo jednotlivě jako HSBC ), výslovně souhlasí s poskytnutím osobních doporučení, na Vaší žádost nebo z iniciativy HSBC, ohledně jedné nebo více transakcí vztahujících se k investičním nástrojům (investiční poradenství), byste měli být přesvědčeni, že investičních nástroje jsou vhodné s ohledem na Vaše okolnosti a finanční postavení. Určité strategie, například pozice spread nebo straddle, mohou být stejně rizikové jako jednoduché pozice long nebo short. Pokud investiční nástroj obsahuje dvě nebo více různých investičních nástrojů nebo služeb a související rizika jsou pravděpodobně vyšší než rizika spojená s kteroukoli jeho součástí, HSBC poskytne v okamžiku nabídky investičního nástroje adekvátní popis součástí investičního nástroje a vysvětlení, jak vzájemné působení těchto součástí zvyšuje riziko. Ačkoli lze pro řízení investičních rizik využít derivátové nástroje, některé z těchto produktů však nejsou vhodné pro všechny investory. Různé investiční nástroje jsou spojeny s různou úrovní vystavení se riziku a při rozhodování o nákupu a obchodování s těmito investičními nástroji byste měli mít na paměti toto: 1. Akcie Akcie je investičním cenným papírem vyjadřující práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku v případě zániku společnosti.

3 Akcie mohou být vydány na majitele nebo na jméno a mohou být v listinné nebo zaknihované podobě. Akcie vyjadřuje podíl akcionáře jako společníka na základním kapitálu společnosti. Výplata dividend a zhodnocení cenného papíru jsou možné, avšak nikoliv zaručené. Akcionář má finanční a vlastnická práva stanovená zákonem a stanovami společnosti, která akcie vydala. Není-li stanoveno jinak, převody akcií na majitele nepodléhají žádným zvláštním omezením. Převoditelnost akcií na jméno může být omezena (nikoliv však vyloučena) stanovami společnosti. Obchodování s akciemi může být spojeno s riziky včetně mj. těchto: (a) Obchodní riziko: nabyvatel akcie nepůjčuje finanční prostředky společnosti, ale stává se společníkem společnosti. Podílí se tak na jejím rozvoji a potenciálních ziscích a ztrátách, takže je obtížné předvídat přesný výnos takové investice. V extrémním případě může společnost vyhlásit bankrot a celková výše investice přijít vniveč. (b) Cenové riziko: ceny akcií mohou postihnout nepředvídatelné cenové výkyvy vyvolávající rizika ztráty. Zvýšení a snížení cen se v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu střídají, aniž by bylo možné stanovit dobu trvání těchto cyklů. Všeobecné obchodní riziko musí být odlišeno od specifického rizika spojeného se samotnou společností. Obě rizika, at už společně nebo jednotlivě, ovlivňují ceny akcií. (c) Dividendové riziko: dividenda na akcii závisí hlavně na ziskovosti společnosti, která akcie vydala, a její dividendové politice. V případě malých zisků nebo ztrát může být výplata dividend omezena nebo zrušena. 2. Dluhopisy Dluhopisy jsou převoditelné dluhové nástroje vydané na majitele nebo na jméno obchodní společnosti, nebo státním orgánem věřitelům, jejichž nominální hodnota v době emise představuje podíl na celkové výši dluhu. Doba trvání dluhu, jakož i podmínky splácení, jsou stanoveny předem. Není-li stanoveno jinak, obligace se splácí bud k datu splatnosti, nebo prostřednictvím ročních plateb, nebo v různých sazbách stanovených losováním. Platby úroků z dluhopisů mohou být (i) fixní po celou dobu trvání nebo (ii) variabilní a často závislé na referenčních sazbách (např. FIBOR nebo LIBOR). Kupci dluhopisu (věřiteli) vzniká nárok vůči emitentovi (dlužníkovi). Obchodování s obligacemi může být spojeno s riziky včetně mj. těchto: (a) Riziko nesolventnosti: emitent se může stát dočasně nebo trvale nesolventním, což má za následek jeho neschopnost splatit úrok nebo splatit dluhopis. Solventnost emitenta se může měnit v důsledku jednoho nebo více

4 faktorů, včetně faktorů týkajících se emitující společnosti, ekonomického odvětví emitenta a/nebo politické a ekonomické situace předmětných zemí. Zhoršení solventnosti emitenta ovlivní cenu cenných papírů, které vydává. (b) Riziko úrokové míry: nejistota spojená s pohyby úrokové míry znamená, že kupující cenných papírů s pevně stanovenou sazbou nesou riziko pádu cen cenných papírů, pokud dojde ke zvýšení úrokových měr. Čím delší je doba trvání úvěru a nižší úroková míra, tím citlivější je reakce dluhopisu na zvýšení tržních měr. (c) Úvěrové riziko: hodnota dluhopisu se sníží v důsledku neplnění nebo sníženého úvěrového hodnocení emitenta. Obecně platí, že čím vyšší je relativní úroková míra (tj. míra relativní k úrokové míře bezrizikového cenného papíru s obdobnou splatností a strukturou úrokové míry), tím vyšší je vnímané úvěrové riziko emitenta. (d) Riziko předčasného umoření: emitent dluhopisu může využít ustanovení umožňující předčasné umoření dluhopisu v případě snížení tržních úrokových měr. Takové předčasné umoření může vést ke změně očekávaného výnosu. (e) Rizika specifická pro obligace umořitelné losováním: dluhopisy umořitelné losováním mají splatnost, kterou lze jen obtížně určit, takže mohou nastat neočekávané změny výnosu těchto dluhopisů. (f) Rizika specifická pro určité druhy dluhopisů: další rizika mohou být spojena s určitými druhy dluhopisů, například dluhopisy s pohyblivým úročením, reverzními dluhopisy pohyblivým úročením, dluhopisy s nulovým kuponem, dluhopisy v cizí měně, konvertibilními dluhopisy, reverzními konvertibilními dluhopisy, indexovanými dluhopisy a podřízenými dluhopisy. U těchto dluhopisů radíme vznášet dotazy ohledně rizik uvedených v návrhu na vydání dluhopisů a nekupovat tyto cenné papíry, dokud si nejste jisti, že zcela chápete všechna související rizika. V případě podřízených dluhopisů Vám doporučujeme, abyste učinili dotaz ohledně hodnocení dluhopisu ve srovnání s jinými dluhopisy emitenta. Pokud emitent vyhlásí bankrot, budou tyto dluhopisy umořeny až po splacení všech výše hodnocených věřitelů a hrozí tudíž, že nedostanete žádnou náhradu. V případě reverzních dluhopisů existuje riziko, že nedostanete celou náhradu, ale obdržíte pouze částku ekvivalentní podkladovým cenným papírům při splatnosti.

5 3. Warrants Warrant je cenný papír, se kterým je spojeno časově omezené právo jeho držitele upsat akcie, dluhopisy, půjčky na pevný úrok nebo státní cenné papíry za dohodnutou cenu v době do splatnosti nebo v den splatnosti warrantu a je vykonatelné vůči původnímu emitentovi podkladových cenných papírů. Warrant je často spojen s vysokým stupněm spekulace, takže relativně malý pohyb cen podkladového cenného papíru vyvolá neporovnatelně větší pohyb ceny warrantu, a to bud příznivý nebo nepříznivý. Ceny warrantů mohou tudíž být značně nestabilní. Dovolujeme si Vás upozornit na to, že každý, kdo zvažuje koupi warrantu, musí vědět, že právo na upisování, které je s warrantem spojeno, je pravidelně vždy pevně časově omezeno. Pokud investor nevyužije svého práva ve stanovené lhůtě, investice se stane bezcennou. Nekupujte prosím warrant v případě, pokud nejste připraveni na možnou úplnou ztrátu investovaných peněz včetně provize nebo jiných transakčních poplatků. Některé další nástroje jsou také označovány jako warranty, ale ve skutečnosti jsou opcemi (například právo nabýt cenné papíry vykonatelné vůči jiné osobě, než je původní emitent cenných papírů, často označované jako kryté opční listiny ( covered warrants )). Viz odstavec 7 níže pro podrobnosti. 4. Mimoburzovní transakce s warranty Mimoburzovní transakce s warranty se týká obchodování s warranty, které nejsou kótovány na žádné burze. Tyto mimoburzovní transakce mohou proběhnout elektronicky nebo přes telefon. Transakce s mimoburzovními warranty mohou být spojeny s vyšším rizikem než obchodování s burzovními warranty, protože neexistuje burzovní trh, přes který by bylo možné vyrovnat svojí pozici nebo ohodnotit hodnotu warrantu nebo vystavení se riziku. Nabídkové ceny nemusí být kótovány a i když kótovány jsou, prodejci je mohou zahrnout do těchto nástrojů a následně může být obtížné určit, jaká je tržní cena. HSBC od vás předem získá výslovný souhlas ve formě obecné dohody, například obchodních podmínek nebo podmínek jednotlivých transakcí, než uzavře Vaším jménem transakci s mimoburzovním warrantem. HSBC Vás upozorní v případě, že budete chtít uzavřít transakci s mimoburzovním warrantem. Viz také odstavec 9 níže pro další podrobnosti o mimoburzovních transakcích. 5. Deriváty cenných papírů Tyto nástroje mohou poskytnout časově omezené nebo absolutní právo nabýt nebo prodat jeden nebo více druhů investic, které je obvykle vykonatelné vůči někomu jinému, než je emitent této investice. Alternativně Vám mohou být poskytnuta práva podle smlouvy na vyrovnání rozdílů, která Vám umožní

6 spekulovat na výkyvy hodnoty majetku jakéhokoli popisu nebo indexu, například indexu FTSE 100. V obou případech lze investici nebo majetek označit za podkladovou investici. Tyto nástroje jsou často spojeny s vysokým stupněm spekulace, takže relativně malý pohyb cen podkladové investice vyvolá mnohem větší pohyb ceny nástroje, a to buď příznivý nebo nepříznivý. Ceny těchto nástrojů mohou tudíž být značně nestabilní. Tyto nástroje mají omezenou životnost a mohou (neexistuje-li nějaká forma garantovaného výnosu ve výši investice do produktu) přijít vniveč, pokud se podkladový nástroj nevyvíjí podle očekávání. Dovolujeme si Vás upozornit na to, že tento produkt byste měli zakoupit pouze v případě, pokud jste připraveni na úplnou nebo značnou ztrátu investovaných peněz, včetně provize nebo jiných transakčních poplatků. Měli byste, prosím, také důkladně zvážit, zda je tento produkt pro vás vhodný s ohledem na Vaše okolnosti a finanční situaci. V případě jakýchkoli pochybností, prosím, vyhledejte odbornou radu. 6. Termínové obchody typu futures Transakce s termínovými obchody typu futures zahrnují povinnost realizovat nebo přijmout dodávku podkladového aktiva smlouvy k budoucímu datu nebo v některých případech vyrovnat pozici hotovostí. Tyto transakce s sebou nesou velkou míru rizika. Spekulace s použitím finanční páky ( gearing, leverage ) spojená s termínovými obchody znamená, že uzavření těchto transakcí může vést k velkým ztrátám i ziskům. Dále to znamená, že relativně malý pohyb může vést k mnohem většímu pohybu ceny Vaší investice, a to příznivému či nepříznivému. Transakce s termínovými obchody jsou spojeny s podmíněným závazkem a měli byste si být vědomi jejich důsledků, zejména požadavků na zálohu uvedených v odstavci 11 dále. 7. Opce Opce je finanční derivát, který představuje smlouvu mezi jednou stranou (která vypisuje opci) jako prodávajícím a druhou stranou (která kupuje opci) jako kupujícím. Kupující opce má právo, avšak nikoli povinnost, koupit nebo prodat cenný papír nebo jiný finanční majetek za sjednanou cenu během určitého období nebo k určitému datu. Existuje mnoho různých druhů opcí, které se liší charakteristikou a riziky podle níže uvedených podmínek. Nákup opcí: Nákup opcí je méně rizikový než prodej opcí, protože pokud se cena podkladového aktiva vyvíjí nepříznivě, můžete nechat opci jednoduše propadnout. Maximální ztráta je omezena prémií plus provize nebo jiné transakční poplatky. Pokud však koupíte opci na koupi smlouvy termínového obchodu

7 typu futures a později opci využijete, získáte termínový obchod typu futures. Budete tak vystaveni rizikům popsaným v tomto dokumentu v kapitolách termínové obchody typu futures a investiční transakce s podmíněnými závazky. Vypisování opcí: Pokud opci vypíšete, riziko je výrazně větší než při kupování opcí. Můžete mít povinnost zaplatit zálohu na udržení svojí pozice (viz odstavec 11 níže) a ztráta může výrazně převýšit získanou prémii. Při vypisování opce přijímáte právní závazek koupit nebo prodat podkladové aktivum, pokud je proti Vám uplatněna opce, bez ohledu na to, jak se tržní cena vzdálila od uplatněné ceny. Pokud již vlastníte podkladové aktivum, na které jste uzavřeli smlouvu k prodeji (opce budou označeny jako kryté opce na koupi), riziko se sníží. Pokud nevlastníte podkladové aktivum (nekryté opce na koupi), riziko bude neomezené. Pouze osoby mající zkušenosti s investováním by měly uvažovat o vypsání nekrytých opcí, a to pouze po zajištění podrobností příslušných podmínek a potenciálního vystavení se riziku. Určité opční trhy fungují na zálohové bázi (viz odstavec 11 níže), kdy kupující neplatí celou prémii své opce v okamžiku koupě. V takové situaci můžete být následně vyzváni k zaplacení zálohy na opci až do výše svojí prémie. Pokud tento požadavek nesplníte, vaše pozice může být uzavřena nebo zrušena stejně jako pozice termínových obchodů. 8. Smlouvy na vyrovnání rozdílů ( Contracts for Differences ) Smlouvy termínových obchodů nebo opcí mohou být také označeny jako smlouvy na vyrovnání rozdílů. Může jít o opce a termínové obchody indexu FTSE 100 nebo jakéhokoli jiného indexu, jakož i měnové swapy a swapy úrokové míry. Narozdíl od jiných termínových obchodů a opcí však lze tyto smlouvy uhradit pouze v hotovosti. Investice do smlouvy na vyrovnání rozdílů je spojená se stejnými riziky jako investice do termínových obchodů nebo opce. Měli byste tudíž důkladně prostudovat odstavec 6 resp. 7. Transakce se smlouvami na vyrovnání rozdílů mohou být také spojeny s podmíněným závazkem a měli byste si být vědomi jejich důsledků uvedených v odstavci 11 dále. 9. Mimoburzovní transakce s deriváty Nemusí být vždy zřejmé, zda je předmětný derivát součástí burzovní či mimoburzovní transakce. HSBC od Vás předem získá výslovný souhlas buď ve formě obecného souhlasu, nebo s ohledem na jednotlivé transakce, než uzavře Vaším jménem mimoburzovní transakci. HSBC Vás upozorní, když budete chtít uzavřít transakci s mimoburzovním derivátem. Zatímco některé mimoburzovní trhy jsou vysoce likvidní, transakce s mimoburzovními nebo nepřevoditelnými deriváty může představovat vyšší riziko než investice do burzovních derivátů,

8 protože neexistuje burzovní trh, na kterém by bylo možné zrušit otevřenou pozici. Může být nemožné zrušit stávající pozici, ohodnotit pozici vzešlou z mimoburzovní transakce nebo ohodnotit vystavení se riziku. Nabídkové ceny nemusí být kótovány a i když kótovány jsou, prodejci je mohou zahrnout do těchto nástrojů a následně může být obtížné určit, jaká je tržní cena. Viz také odstavec 4 výše pro další podrobnosti o mimoburzovních transakcích typu warrants. 10. Zahraniční trhy a zahraniční denominované cenné papíry Transakce na zahraničních trzích týkající se finančních trhů rozvojových zemích ( rozvíjející se trhy ), jsou spojeny s jinými riziky než transakce na trzích Spojeného království. V některých případech budou rizika větší. Na žádost HSBC poskytne vysvětlení příslušných rizik a zabezpečení (pokud existují) na zahraničních trzích včetně případné odpovědnosti za porušení povinností ze strany zahraniční osoby, prostřednictvím které transakce realizuje, a rozsahu této odpovědnosti. Potenciální zisk nebo ztráta z transakcí na zahraničních trzích nebo ze zahraničních denominovaných kontraktů a cenných papírů bude ovlivněna výkyvy devizových kurzů. Investice do rozvíjejících se trhů mohou být spojeny také s dalšími riziky, včetně zrychlené inflace, výkyvů devizových kurzů, nepříznivých repatriačních zákonů a fiskálních opatření a makroekonomických a politických problémů. 11. Transakce s podmíněnými závazky Transakce s podmíněnými závazky je transakce, kdy budete nebo můžete být zavázáni realizovat další platby (jiné než platby poplatků) v případě nedokončení transakce nebo předčasného zrušení Vaší pozice. Tyto platby mohou, ale nemusí být zajištěny peněžní částkou (nebo cennými papíry) uloženou u protistrany nebo makléře, která tvoří rezervu proti ztrátě z realizovaných transakcí (záloha). Investiční transakce s podmíněnými závazky spojené s vložením zálohy (neboli zálohové transakce ) vyžadují, abyste realizovali několik plateb kupní ceny namísto toho, abyste zaplatili celou kupní cenu najednou. Pokud obchodujete s termínovými obchody typu futures, smlouvami na vyrovnání rozdílů nebo prodáváte opce, můžete utrpět celkovou ztrátu zálohy uložené u HSBC pro zřízení nebo udržení pozice. Pokud se trh vyvíjí nepříznivě, můžete být vyzváni k okamžitému zaplacení dodatečné zálohy pro udržení Vaší pozice. Pokud nesplníte tento požadavek ve stanovené lhůtě, může být Vaše pozice zrušena se ztrátou a budete zodpovědní za výsledný deficit. I když transakce není zálohová, může být přesto spojena s povinností realizovat další platby za určitých okolností nad

9 rámec jakékoli platby při uzavření smlouvy. Neuvádí-li FSA výslovně jinak, HSBC může realizovat Vaše zálohové transakce nebo transakce s podmíněnými závazky, pouze pokud jsou uskutečněny podle pravidel burzy Spojeného království nebo jiné burzy uznávané FSA pro investory ze Spojeného království ( uznávaná nebo stanovená investiční burza ). Transakce s podmíněnými závazky, které nejsou takto uskutečněny, mohou být spojeny s výrazně vyšším rizikem. 12. Transakce s omezenými závazky Před uzavřením transakce s omezenými závazky (Podle HSBC transakce s omezenými závazky představuje transakci, kdy se Vy a HSBC předem domluvíte na limitu výše ztráty z takové transakce, kterou se chystáte uzavřít) byste měli od HSBC nebo společnosti, přes kterou obchodujete, obdržet formální písemné oznámení potvrzující, že výše Vaší ztráty z každé transakce nepřesáhne limit sjednaný před uzavřením transakce. Částka, kterou můžete ztratit v transakcích s omezenými závazky, bude nižší než u jiných zálohových transakcí, které nemají předem stanovený limit ztráty. I když ztráta nepřesáhne sjednaný limit, můžete utrpět ztrátu v relativně krátkém čase. Vaše ztráta bude omezena, avšak riziko celkové ztráty ve výši sjednaného limitu je značné. 13. Záruka (jako zajištění pohledávky) Pokud vložíte záruku jako zajištění u HSBC, způsob, jakým s ní bude nakládáno, bude záviset na druhu transakce a místě obchodování. Nakládání s vaší zárukou se může významně lišit podle toho, zda obchodujete na uznávané nebo stanovené investiční burze, přičemž se aplikují pravidla této burzy (a souvisejícího zúčtovacího střediska), nebo obchodujete mimo burzu. Jakmile jsou uzavírány obchody vaším jménem, vložená záruka již nemusí být vaším majetkem. I když jsou Vaše obchody nakonec ziskové, nemusíte dostat zpět stejná aktiva, která jste vložili, a možná budete muset akceptovat platbu v hotovosti. Prosím informujte se u HSBC, jak bude s Vaší zárukou nakládáno. 14. Přerušení obchodování Za určitých obchodních podmínek může být obtížné nebo nemožné zrušit pozici. K tomu může dojít, například, v případě rychlých pohybů ceny, kdy cena roste nebo klesá během jednoho burzovního dne v takovém rozsahu, že podle pravidel příslušné burzy je obchodování přerušeno nebo omezeno. Podání příkazu k prodeji, když cena spadne pod určitou úroveň (stoploss order), nemusí nezbytně snížit Vaše ztráty na zamýšlenou úroveň, protože tržní podmínky nemusí dovolit realizaci takového příkazu za stanovenou cenu.

10 15. Ochrana zúčtovacího střediska Na mnoha burzách je provedení transakce ze strany HSBC (nebo třetí strany, se kterou HSBC obchoduje Vaším jménem) zaručeno burzovním nebo zúčtovacím střediskem. Tato záruka Vás však jako Klienta pravděpodobně neochrání, pokud HSBC nebo jiná strana poruší své povinnosti vůči Vám. Na Vaši žádost HSBC vysvětlí jakoukoli ochranu, která je Vám poskytnuta podle zúčtovací záruky týkající se burzovních derivátů, se kterými obchodujete. Obvykle většina zúčtovacích středisek pro mimoburzovní nástroje obchoduje podle pravidel některé uznávané nebo jiné vybrané investiční burzy. 16. Nesolventnost V případě nesolventnosti nebo porušení povinností ze strany HSBC nebo jakéhokoli makléře podílejícího se na Vaší transakci může být pozice zrušena bez Vašeho souhlasu. Za určitých okolností nemusíte dostat zpět stejná aktiva, která jste vložili jako záruku, a možná budete muset akceptovat platbu v hotovosti, která Vám bude nabídnuta. Na Vaši žádost HSBC Vám poskytne vysvětlení, zda a do jaké míry přijme odpovědnost za nesolventnost nebo porušení povinností ze strany jiných firem podílejících se na Vašich transakcích. 17. Nesnadno proveditelné investice Pokud investiční nástroje zahrnují investice, které jsou (i) státními nebo veřejnými cennými papíry, nebo (ii) cennými papíry s výjimkou těch, které jsou nebo budou přijaty pro oficiální kótování ve státě Evropského hospodářského prostoru (EEA) nebo budou pravidelně obchodovány podle pravidel regulovaného trhu nebo jiné burzy, není zde jistota, že tvůrci trhu budou připraveni provést takové investice a adekvátní informace pro stanovení současné hodnoty takových investic nemusí být dostupné. 18. Cenné papíry, které mohou podléhat stabilizaci Stabilizace umožňuje, aby tržní cena cenného papíru byla udržována uměle během doby, než je nová emise cenných papírů prodána veřejnosti. Stabilizace může ovlivnit nejen cenu nové emise, ale také cenu jiných souvisejících cenných papírů. FSA dovoluje stabilizaci, aby potlačila skutečnost, že cena někdy klesne, než se najdou kupující nové emise, která je na trhu poprvé. Stabilizace se uskutečňuje prostřednictvím stabilizačního manažera (obvykle společnosti zodpovědné za uvedení nové emise na trh). Dokud stabilizační manažer dodržuje striktní soubor pravidel, je oprávněn odkupovat zpět cenné papíry, které byly dříve prodány investorům nebo přiděleny institucím, které se je rozhodly uvolnit. V důsledku toho se může

11 v době stabilizace cena držet na vyšší úrovni, než by tomu bylo za jiných podmínek. Pravidla stabilizace: (1) omezit dobu, po kterou může stabilizační manažer stabilizovat novou emisi; (2) stanovit pevnou cenu, za kterou může stabilizovat (v případě akcií a warrantů,nikoli dluhopisů) (3) požadovat oznámení o skutečnosti, že mohla být provedena stabilizace, ale provedena nebyla. Skutečnost, že nová emise nebo příslušné cenné papíry podléhají stabilizaci, nelze považovat za vyjádření zájmu investorů, ani za vyjádření ceny, za kterou jsou připraveni koupit cenné papíry. 19. Strukturované produkty kapitálové přiměřenosti (SCARP) SCARP jsou obvykle akciové investice bankovních, pojišťovacích nebo investičních manažerských firem a mohou nabízet zajímavou návratnost. Pokud se však vaše investice nevyvíjí podle očekávání, můžete ztratit část svého kapitálu nebo celý kapitál, který jste vložili. SCARP obvykle investují do různých investic akciového trhu, jako jsou akcie nebo dluhopisy. FSA připravila přehled produktů kapitálové přiměřenosti k únoru 2004, který je k dispozici na nebo si Klienti mohou vyžádat kopii přehledu od HSBC. Pokud zvažujete investici do SCARP, prosím prostudujte tento přehled. Tento přehled vysvětluje: (1) druhy produktů pro vaši kapitálovou přiměřenost; (2) obvyklé fungování SCARP; (3) hlavní rizika spojená se SCARP; (4) některé body k zamyšlení před provedením investice; (5) možnosti, kde získat poradenství a informace. 20. Zahraniční fondy Definice: Zahraniční subjekty kolektivního investování zřízené za účelem shromažďování peněžních prostředků od široké veřejnosti a jejich následného investování podle předem dané investiční strategie (popsané v příslušném prospektu). Investování do peněžních, dluhopisových, smíšených a akciových fondů může být spojeno s riziky včetně mj. těchto: (a) Riziko trhu: Hodnota podílů a příjem z nich může klesat, stejně jako stoupat a investoři nemusí při prodeji podílů získat zpět hodnotu své počáteční investice do zahraničních fondů. Hodnota investic může být zvláště ovlivněna nejistotami spojenými s mezinárodním, politickým a hospodářským rozvojem, nebo změnami vládních politik. (b) Riziko spojené s úrokovou sazbou: Hodnota zahraničního fondu, který investuje do dluhopisů, nebo jiných cen-

12 (c) (d) (e) ných papírů s pevným příjmem, může klesnout, pokud se změní úrokové sazby. Obecně lze říci, že ceny dluhopisových cenných papírů rostou, pokud klesají úrokové sazby, zatímco jejich ceny klesají, pokud úrokové sazby rostou. Dlouhodobé dluhopisové cenné papíry jsou obvykle citlivější na změnu úrokové sazby. Úvěrové riziko: Zahraniční fond, který investuje do dluhopisů, nebo jiných cenných papírů s pevným příjmem, je vystaven riziku, že emitenti nemusí provést platby za takovéto cenné papíry. Emitent, u kterého došlo k nepříznivé změně jeho finančního stavu, by mohl snížit úvěrovou kvalitu cenného papíru, což vede k vyšší nestálosti cenného papíru. Snížení úvěrového ratingu cenného papíru může rovněž působit na likviditu cenného papíru a takto způsobit, že bude obtížnější jej prodat. Zahraniční fondy investující do dluhopisových cenných papírů o nižší kvalitě jsou k těmto problémům náchylnější a jejich hodnota může být méně stálá. Devizové riziko: Vzhledem k tomu, že aktiva a pasiva zahraničního fondu mohou být denominována v jiných měnách, než je základní měna, zahraniční fond může být ovlivněn jak příznivě, tak nepříznivě regulacemi v oblasti devizového kurzu, nebo změnami devizových kurzů mezi základní měnou a ostatními měnami. Změny v devizových kurzech mohou ovlivnit hodnotu zahraničního fondu, dividendy, nebo získaný úrok a realizované příjmy a ztráty. Směnné kurzy mezi měnami jsou stanovovány na základě nabídky a poptávky na devizových trzích, mezinárodní platební bilance, státní intervence, spekulace a dalších hospodářských a politických podmínek. Pokud se měna, ve které je cenný papír denominován zhodnocuje oproti základní měně, hodnota cenného papíru se zvýší. A naopak, pokud se směnný kurs této měny snižuje, toto snižování bude mít nepříznivý dopad na hodnotu cenného papíru. Zahraniční fond může provádět transakce v cizí měně, za účelem zajištění proti devizovému riziku, nicméně neexistuje žádná záruka, že tohoto zajištění, nebo ochrany bude dosaženo. Tato strategie může rovněž omezit zahraniční fond v tom smyslu, že nebude těžit z výkonnosti cenných papírů zahraničního fondu, pokud měna, ve které jsou cenné papíry držené podfondem denominovány, vzroste oproti základní měně. V případě zajištěné třídy (denominované v jiné měně, než je základní měna) se toto riziko uplatní systematicky. Kolísavost: Cena finančního derivátního nástroje může být velmi kolísavá. Důvodem je to, že malý pohyb v ceně podkladového cenného papíru, indexu, úrokové sazbě, nebo měně může vést k podstatnému pohybu v ceně finančního derivátního nástroje. Investice do finančních

13 (f) (g) (h) derivátních nástrojů mohou vést ke ztrátám převyšujícím investovanou částku. Termínové smlouvy (Futures) a opce (Options): Za určitých podmínek může zahraniční fond použít termínové smlouvy Futures a Options na cenné papíry, indexy a úrokové sazby za účelem investice, zajištění nebo efektivního řízení portfolia. Rovněž tam, kde je to relevantní, může zahraniční fond zajistit tržní a měnové riziko pomocí termínových kontraktů futures a options, nebo termínových kontraktů na cizí měnu. Transakce do termínových kontraktů futures s sebou nesou velkou míru rizika. Výše počáteční marže je malá vzhledem k hodnotě termínového kontraktu futures, aby byly transakce leveraged (zadlužené), nebo geared (akcelerované). Relativně malý pohyb na trhu bude mít proporcionálně větší dopad, který může pracovat pro, nebo proti investorovi. Provedení určitých objednávek, jejichž cílem je zamezit ztrátám určitých částek, nemusí být efektivní, protože tržní podmínky mohou provedení takovýchto objednávek znemožnit. Transakce do opcí s sebou rovněž nesou vysokou úroveň rizika. Prodej opce ( zapsání / writing,nebo udělení / granting ) v sobě obecně nese značně větší riziko než koupě opce. Ačkoliv odměna obdržená prodávajícím je stanovena, může prodávající utrpět ztrátu, která tuto částku výrazně převyšuje. Prodávající bude rovněž vystaven riziku, kdy kupující uplatní opci a prodávající bude povinen ji buď uhradit v hotovosti, nebo získat, či dodat podkladovou investici. Pokud je opce kryta prodávajícím, který drží odpovídající pozici v podkladové investici, nebo termínový vklad na jinou opci, může být toto riziko sníženo. Kreditní swapy: Kreditní swapy se mohou obchodovat odlišně od financovaných cenných papírů referenční entity. V nepříznivých tržních podmínkách může být základ (rozdíl mezi rozdělením na dluhopisy a rozdělením na kreditní swapy) podstatně kolísavější. Transakce s finančními deriváty OTC: Na trzích OTC (kde se obecně obchodují měny, forwardové kontrakty, spoty a opce, kreditní swapy, swapy s celkovou návratností - total return swaps, a určité opce na měny) je obecně méně státní regulace a dohledu, než u transakcí uzavřených na organizovaných burzách. Navíc valná část ochrany poskytnutá účastníkům na některých organizovaných burzách, jako je záruka funkčního zúčtovacího střediska burzy (exchange clearing house) nemusí být v souvislosti s transakcemi s finančními deriváty OTC k dispozici. Zahraniční fond, který uzavírá transakce OTC, bude tudíž vystaven riziku, že jeho přímá protistrana nesplní své závazky v rámci transakce a zahraniční fond utrpí

14 ztráty. Zahraniční fond uzavře transakci pouze s protistranami, o kterých se domnívá, že jsou důvěryhodné a může snížit expozici v souvislosti s takovýmito transakcemi prostřednictvím získání akreditivů, nebo záruk od určitých protistran. Nehledě na opatření, které může zahraniční fond zavést za účelem snížení úvěrového rizika protistrany, není nicméně možné zaručit, že protistrana neporuší své závazky, nebo že zahraniční fond v důsledku neutrpí ztráty. Protistrany, se kterými zahraniční fond provádí transakce, mohou čas od času přestat vytvářet trhy, nebo uvádět ceny u určitých nástrojů. V takovýchto případech nemusí být zahraniční fond schopen uzavřít požadovanou transakci s měnami, kreditními swapy, nebo swapy s celkovou návratností (credit default swaps), nebo uzavřít kompenzační transakci v souvislosti s otevřenou pozicí, což může negativně ovlivnit její výkonnost. Navíc, v porovnání s nástroji obchodovanými na burze, neposkytují forwardové, spotové a opční kontrakty na měny investičnímu poradci možnost vyvážit závazky zahraničního fondu prostřednictvím rovnocenné a opačné transakce. Z tohoto důvodu se může při uzavírání forwardových, spotových a opčních kontraktů od zahraničního fondu vyžadovat schopnost plnit její závazky v rámci těchto kontraktů. Rizika spojená s investováním do fondu fondů: Potenciální investoři by si měli být vědomi zvláštních rysů fondu fondů a důsledků investování v investičních fondech. Ačkoliv zahraniční fond se bude snažit monitorovat investice a obchodní činnosti investičních fondů, do kterých budou přidělena aktiva, investiční rozhodnutí budou prováděna na úrovních takovýchto investičních fondů a je možné, že manažeři těchto investičních fondů se budou ve stejnou dobu angažovat při transakcích týkajících se stejných cenných papírů nebo při emitování třídy stejných aktiv, průmyslu či zemi, nebo měně. Následně je zde tedy možnost, že jeden investiční fond může koupit aktiva ve stejnou dobu, ve které je druhý investiční fond může prodat. Neexistuje žádné zajištění toho, že výběr provedený manažery investičních fondů přinese efektivní diversifikaci investičních stylů a že postoje zaujmuté investičními fondy budou vždy konzistentní. Výběr investičních fondů bude proveden tak, aby se zajistila možnost odkupu ze zahraničního fondu nebo jednotek takovýchto investičních fondů v přiměřeném časovém rámci. Není zde však žádná záruka toho, že likvidita investičních fondů bude vždy dostatečná na to, aby bylo možné vyhovět požadavkům na odkup, jak a kdy jsou vzneseny. a) Duplikace nákladů: Zahraničnímu fondu vznikají náklady spojené s jeho vlastním řízením a správou, které za-

15 hrnují poplatky placené správcovské společnosti (zahrnující mimo jiné poplatky Opatrovníka, není-li dále v textu stanoveno jinak) a ostatním poskytovatelům služeb. Je nutné si uvědomit, že zahraniční fond má navíc ze své funkce podobné náklady jako investor investičních fondů, který platí podobné poplatky jejich manažerům a jiným poskytovatelům služeb. Snahou ředitelů je snížit duplikaci manažerských poplatků tak, že vyjednávají s investičními fondy, nebo jejich manažery o slevách ve prospěch zahraničního fondu. Navíc investiční strategie a metody používané určitými investičními fondy mohou zahrnovat časté změny pozic a následně obrat portfolia. Výsledkem mohou být výlohy spojené s makléřskou provizí, která značně přesahuje výlohy jiného investičního fondu srovnatelné velikosti. Od investičních fondů se může vyžadovat, aby platili výkonnostní prémii jejich manažerovi. V rámci těchto ujednání budou manažeři profitovat ze zhodnocení, včetně neuskutečněného zhodnocení investic takovýchto investičních fondů, nejsou však obdobně penalizování za uskutečněné či neuskutečněné ztráty. Důsledkem je to, že přímé a nepřímé náklady nesené zahraničním fondem budou pravděpodobně představovat vyšší procento hodnoty čistých aktiv, než by tomu běžně bylo v případě investičních fondů, které investují přímo do akciových a dluhopisových trhů (a nikoliv prostřednictvím jiných investičních fondů). b) Konflikty: Existují zde potenciální konflikty zájmů, které mohou vzniknout mezi zahraničním fondem a těmi subjekty a osobami, které jsou zaangažovány jako manažeři investičních fondů. Manažeři obyčejně řídí aktiva jiných Klientů, kteří provádějí investice podobné těm, které jsou prováděny za zahraniční fond a takovýto Klienti by tudíž mohli soutěžit o stejné obchody a investice. Jelikož dostupné investice, či příležitosti jsou obecně přidělovány každém Klientovi způsobem, který je považován za spravedlivý, některé z těchto postupů mohou na druhé straně ovlivňovat cenu zaplacenou nebo získanou za investice, nebo velikost získaných či zlikvidovaných pozic. Ke konfliktům může rovněž dojít z důvodu jiných služeb poskytovaných dceřinnými společnostmi skupiny HSBC Group, která může poskytovat poradenské, opatrovnické či jiné služby jiným Klientům a některým investičním fondům, do kterých zahraniční fond investuje. Zahraniční fond může rovněž investovat do jiných investičních fondů, které jsou řízeny správcovskou společností nebo investičním poradcem zahraničního fondu. Ředitelé této správcovské společnosti mohou být rovněž řediteli investičního fondu a zájem takovýchto investičních fondů a zahraničního fondu by mohl vyústit v konflikt. Obecně zde může dochá-

16 zet ke konfliktům mezi nejlepšími zájmy zahraničního fondu a zájmy dceřinných společností správcovské společnosti v souvislosti s poplatky, provizemi a jinými příjmy získanými ze zahraničního fondu nebo investičních fondů. V případě, že takovýto konflikt vznikne, musí ředitelé správcovské společnosti usilovat o to, aby byl spravedlivě vyřešen. Zahraniční fond bude investovat pouze do investičních fondů řízených správcovskou společností, nebo s ním spojenými osobami, pokud dojde ke vzdání se veškerých poplatků a nákladů vztahujících se k transakcím spojeným s jednotkami/akciemi v takovýchto investičních fondech (buď u prodeje, převodu, nebo odkupu). Rizika spojená s investováním do tzv. zajištěných fondů a) Ocenění podkladových aktiv a aktiv zahraničního fondu: Investoři do zahraničního fondu by si měli být vědomi toho, že takováto investice zahrnuje vyhodnocení rizika investice v návaznosti na podkladová aktiva a metody používané pro propojení aktiv zahraničního fondu s podkladovými aktivy. Investoři by měli mít zkušenosti ohledně transakcí zahrnujících nákup cenných papírů, jejichž hodnota se odvíjí od odkladových aktiv v kombinaci s aktivy zahraničního fondu. Hodnota podkladových aktiv a aktiv zahraničního fondu a hodnota metod používaných pro jejich propojení se může v průběhu času lišit a může se zvyšovat, nebo snižovat s odkazem na různé faktory, které mohou zahrnovat, mezi jiným, opatření zahraničního fondu, makroekonomické faktory a spekulace. Tam, kde jsou podkladová aktiva představována košem cenných papírů, nebo jedním, či více indexy, mohou být změny v hodnotě jakéhokoliv jednoho cenného papíru nebo indexu vyrovnány, nebo zesíleny kolísáním v hodnotě jiných cenných papírů nebo indexů, které obsahují takové složky podkladových aktiv, nebo změnami v hodnotě vlastních aktiv zahraničního fondu. b) Devizové kurzy: Investoři do zahraničního fondu by si měli být vědomi toho, že investice do zahraničního fondu může zahrnovat rizika spojená s devizovými kurzy. Například (i) podkladová aktiva mohou přímo či nepřímo přinášet expozici řadě různých měn rozvíjejících se trhů, nebo rozvinutých zemí; (ii) podkladová aktiva a/nebo aktiva zahraničního fondu mohu být denominována v měně, která je jiná, než základní měna: (iii) zahraniční fond může být denominován v měně jiné, než je měna v domovské jurisdikci investora: a/nebo (iv) zahraniční fond může být denominován v měně jiné, než je měna, ve které si investor přeje obdržet své peníze. Devizové kurzy mezi měnami jsou dány faktory nabídky a poptávky na mezinárodních peněžních trzích, které jsou ovlivněny makroekonomickými faktory (jako je ekonomický rozvoj v různých měnových oblastech, úrokové sazby

17 a mezinárodními pohyby kapitálu), spekulací a zásahem centrální banky (včetně uvalení devizových kontrol a opatření). Kolísání v devizových kurzech mohou ovlivnit hodnotu zahraničního fondu. c) Úroková sazba: Investoři do zahraničního fondu by si měli uvědomit, že investice do zahraničního fondu může zahrnovat riziko spojené s úrokovou sazbou, ve kterém mohou být kolísání v podkladových aktivech a/nebo v aktivech zahraničního fondu vyplývající z pohybů úrokových sazeb v jejich měně, či denominaci. Úrokové sazby jsou dány faktory nabídky a poptávky na mezinárodních peněžních trzích, které jsou ovlivněny makroekonomickými faktory, spekulací a zásahem centrální banky a vlády. Kolísání v krátkodobých a/nebo dlouhodobých úrokových sazbách může ovlivnit hodnotu zahraničního fondu. Kolísání v úrokových sazbách měny, ve které je zahraniční fond denominován a/nebo kolísání úrokových sazeb měny, či měn, ve kterých jsou denominována podkladová aktiva a/nebo aktiva zahraničního fondu, může ovlivnit hodnotu zahraničního fondu. d) Kolísavost trhu: Kolísavost trhu odráží stupeň nestability a očekávanou nestabilitu výkonnosti zahraničního fondu, podkladových aktiv a/nebo aktiv zahraničního fondu, a/nebo metod pro propojení aktiv zahraničního fondu s podkladovými aktivy. Úroveň kolísavosti trhu není odvozována z měření skutečné kolísavosti, ale je stanovena cenami za nástroje, které nabízí investorům ochranu proti takovéto kolísavosti trhu. Ceny těchto nástrojů jsou obecně stanovovány silami nabídky a poptávky v oblasti trhů s opcemi a odvozenými cennými papíry. Tyto síly jsou sami o sobě ovlivňovány faktory jako je skutečná kolísavost trhu, očekávaná kolísavost, makroekonomické faktory a spekulace. e) Úvěrové riziko: Investoři do zahraničního fondu by si měli být vědomi toho, že takováto investice může zahrnovat úvěrové riziko. Dluhopisy nebo jiné cenné papíry ve formě dluhopisu zahrnují pro emitenta úvěrové riziko, které může být ukázáno úvěrovým hodnocením emitenta. Cenné papíry, které jsou podřadnější a/nebo mají nižší úvěrové hodnocení jsou obecně pokládány za cenné papíry s vyšším úvěrovým rizikem a větší možností nesplacení, než cenné papíry s vysokým úvěrovým hodnocením. V případě, že kterýkoliv vydavatel dluhopisů, nebo ostatních cenných papírů ve formě dluhopisu, bude procházet finančními, či ekonomickými obtížemi, může toto ovlivnit hodnotu příslušných cenných papírů (která může být nulová) a jakékoliv částky placené z takovýchto cenných papírů (které mohou být nulové). Toto může v důsledku ovlivnit hodnotu čistých aktiv na zahraničním fondu. Investoři do jakéhokoliv zahraničního fondu, jehož výkonnost je spojena s podkla-

18 dovými aktivy, by si měli uvědomit, že aktiva zahraničního fondu pro takovýto zahraniční fond budou obecně zahrnovat dluhopisy, nebo jiné dluhové nástroje, které zahrnují úvěrové riziko. Zvláště funkce ochrany kapitálu zahraničního fondu bude často záležet na řádném zaplacení úroku a základu půjčky z dluhopisů, nebo jiných dluhových nástrojů, ze kterých se skládají aktiva zahraničního fondu. f) Fůze schválených protistran: V případě fůze kterýchkoliv ze schválených protistran může takováto fůze způsobit, že zahraniční fond neodvolatelně poruší svá investiční omezení a tudíž může být nezbytné restrukturalizovat aktiva zahraničního fondu, což může vést ke snížení kapitálové investice investora do zahraničního fondu.

19

20 Vaše kontakty pro případ dotazů: Tel.: E -mail: Adresa: HSBC Bank plc - pobočka Praha, Millennium Plaza, V Celnici 10, Praha 1 Tento dokument je Vám k dispozici také na Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, uložena do vyhledávacího systému nebo přenesena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním a zaznamenána nebo jinak využita bez písemného souhlasu společnosti HSBC Bank plc. Pokud vám společnost HSBC Bank plc zaslala tyto obchodní podmínky elektronicky, máte její svolení uložit tyto obchodní podmínky do vyhledávacího systému jako klient nebo potenciální klient. Společnost HSBC Bank plc je autorizována a regulována Úřadem pro finanční služby (Financial Services Authority) a společností HSBC Securities (USA) Inc., pobočka Londýn, a společností HSBC Bank USA, národní sdružení, pobočka Londýn, je autorizována a regulována Úřadem pro finanční služby s ohledem na aktivity globálních trhů ve Spojeném království. Autorské právo. Společnost HSBC Bank plc, listopad Všechna práva vyhrazena. CC-GG-MiFID

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. OBECNÉ PROHLÁŠENÍ O RIZICÍCH červenec 2017 VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A., působící prostřednictvím značky FORTISSIO (www.fortissio.com) (dále jen Společnost), je regulovanou investiční

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA CFD mohou pro váš kapitál znamenat ohrožení, použijí-li se spekulativním způsobem. CFD jsou některými regulačními orgány považovány za vysoce rizikové,

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace INVESTIČNÍ DOTAZNÍK 1. Obecné informace (a) (b) (c) (d) Banka předkládá tento Investiční dotazník Klientovi za účelem kvalifikovaného poskytování Investičních služeb Bankou. Poskytnuté informace bude Banka

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Předmluva Tento dokument popisuje různé finanční nástroje a s nimi spojená rizika a příležitosti. Riziko znamená možnost nedosažení očekávané návratnosti investice anebo ztrátu veškerého

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

Poučení o rizicích. Informace o investičních nástrojích a o rizicích s nimi spojených. 1. Akcie a akciové nástroje

Poučení o rizicích. Informace o investičních nástrojích a o rizicích s nimi spojených. 1. Akcie a akciové nástroje Poučení o rizicích Toto poučení nemůže zahrnovat naprosto veškerá rizika a důležité aspekty našich služeb a investičních nástrojů, jeho cílem je poskytnout Vám informace a varovat Vás před riziky spojenými

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in)

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) V reakci na zkušenosti s finanční krizí v roce 2008 vydaly mnohé státy právní předpisy, pomocí nichž bude v budoucnu

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA PRO ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ Vydání 2014

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Zajištění měnových rizik

Zajištění měnových rizik Ing.František Janatka,CSc. Zajištění měnových rizik Měnová rizika souvisejí s vývojem světové ekonomiky, měnovými kurzy a dalšími faktory -představují značná rizika, v současné době zejména pro české vývozce

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU0254364663 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT0000634704 (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG Údaje o fondu k 28. 02. 2014 Investiční společnost C-QUADRAT Portfolio manažer ARTS Asset

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností BLUEBOSA INVEST s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK Společnost Monecor (London) Litd, vystupuje pod obchodní značkou ETX Capital (dále jen ETX Capital, my nebo naše Společnost), podléhá regulaci státnímu Úřadu pro finanční etiku

Více