STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s."

Transkript

1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Metropolitní univerzity Praha, o. p. s. upravuje pravidla studia na Metropolitní univerzitě Praha, o. p. s. (dále jen MUP ) v bakalářském studijním programu (dále jen bakalářské studium ), navazujícím magisterském studijním programu (dále jen navazující magisterské studium ) a doktorském studijním programu (dále jen doktorské studium ). OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 2 Akademický rok trvá dvanáct kalendářních měsíců a člení se na zimní semestr, letní semestr a prázdniny. Začátek výuky, zkouškového období a dalších podrobností týkajících se organizace výuky stanoví rektor. Čl. 3 (1) Výuka se skládá především z přednášek, seminářů, konzultací, případně praxe. (2) Studijní předměty jsou povinné, povinně volitelné nebo volitelné. (3) Formou hodnocení studia jsou zejména zápočty, zkoušky (ústní, písemné nebo kombinované) a státní zkoušky. Hovoří-li se dále o státní zkoušce, rozumí se tím i její část. (4) Před zahájením hodnocení studenta je student povinen prokázat svoji totožnost, a to buď průkazem studenta MUP, výkazem o studiu, nebo jiným průkazem totožnosti. Čl. 4 (1) Studijní plán představuje rozpis požadovaného absolvování studijních povinností daného studijního programu podle semestrů a ročníků, základních forem výuky a počtu hodin v týdnu nebo semestru. Dále stanoví, ze kterých předmětů, případně ve kterých semestrech a ročnících jsou předepsány zápočty, zkoušky a státní zkoušky. (2) Standardní doba studia bakalářského studijního programu je tři roky, maximální doba studia je sedm let. Standardní doba studia navazujícího magisterského studijního programu je dva roky, maximální doba studia je šest let. Standardní doba studia doktorského studijního programu je tři roky, maximální doba studia je sedm let Nesloží-li student poslední část státní zkoušky, nebo neobhájí-li disertační práci do konce stanovené doby, je mu studium ukončeno.

2 (3) Na MUP lze studijní programy studovat v prezenční formě studia a v kombinované formě studia. (4) Studijní plán nelze měnit v průběhu akademického roku. Čl. 5 (1) Vyučující pověřený výukou (garant předmětu) stanoví v mezích studijního programu a v souladu se zařazením předmětu: a) zaměření přednášek, seminářů a praxe, b) témata písemných prací, způsoby a termíny jejich zadávání, odevzdání a hodnocení, c) literaturu předepsanou ke studiu. (2) Program přednášek, seminářů a praxe a jejich obsazení vyučujícími se zpracovává pro ročníky a jednotlivé semestry a oznamuje se v informačním systému MUP s dostatečným předstihem. (3) Vyučující jsou povinni umožnit studentům pravidelné individuální konzultace podle pravidel stanovených v rozhodnutí rektora. ČÁST II. BAKALÁŘSKÝ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Čl. 6 ZÁPIS (1) Uchazeč o studium se stává studentem dnem zápisu do studia. Po zápisu do studia je student povinen složit akademický imatrikulační slib. (2) Zápis do studia je podmíněn uzavřením smlouvy o studiu a předložením dokladu o zaplacení poplatku za studium ( školné ) na příslušný akademický rok, je-li studium zpoplatněno. Kvestor může ze závažných důvodů povolit studentovi placení školného ve splátkách a zároveň určí lhůty pro jejich zaplacení. (3) Studentovi vydá MUP výkaz o studiu ( index ), do něhož se zapisují předměty v rozsahu a pořadí stanoveném studijním plánem, jméno vyučujícího pověřeného vedením výuky, hodnocení vykonaných zkoušek, udělené zápočty, absolvované praxe, případně další záznamy stanovené rektorem. (4) Úsekem studia je ročník. Do dalších ročníků je student zapsán, pokud splní všechny studijní povinnosti stanovené pro předchozí ročník a předloží doklad o zaplacení školného na akademický rok. Studenta nelze zapsat do vyššího ročníku, pokud nemá v indexu zapsané hodnocení všech předmětů studovaných v předchozím úseku studia. Odstavec 2 věta druhá platí obdobně. (5) Zápisy se konají v termínech stanovených rektorem. (6) Rektor může studentovi povolit podmíněný zápis do vyššího ročníku v případě podle čl. 12 odst. 3. V případě, že student nesplní předepsané studijní povinnosti ani ve lhůtě podle čl. 11 odst. 5 věta druhá, bude mu podmíněný zápis zrušen; student potom může požádat o přerušení studia, případně o opakování ročníku. Pokud tak neučiní, bude mu studium ukončeno. Stránka 2 z 15

3 Čl. 7 Student je povinen se zapsat na přednášky, semináře a další formy výuky předepsané studijním plánem u předmětů, které si zapsal. Student bude klasifikován pouze v případě, že má tyto studijní povinnosti řádně zapsané v informačním systému MUP a ve svém indexu. Čl. 8 Student vysílaný na zahraniční vysokou školu na základě mezinárodních nebo meziuniverzitních dohod požádá vedoucího příslušné katedry o schválení zahraničního studijního plánu. Čl. 9 INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN Na základě žádosti studenta může prorektor pro studijní záležitosti v odůvodněných případech povolit absolvování jednoho nebo i více semestrů nebo ročníků studia podle individuálního studijního plánu. Zároveň stanoví jeho průběh a podmínky, jakož i lhůty, v nichž musí být splněny studijní povinnosti. Student zpravidla není povinen navštěvovat výuku, je však povinen navštěvovat konzultace vyučujícího. Čl. 10 PŘERUŠENÍ STUDIA (1) Na žádost studenta mu může rektor přerušit studium, jsou-li pro to závažné důvody. (2) Rektor může přerušit studium i z vlastního podnětu v případě újmy hrozící studentovi, jestliže důvod přerušení nesouvisí s plněním studijních povinností na dobu nezbytně nutnou. Poznámka (3) Studium může být přerušeno i opakovaně. Nejkratší dobou, na kterou může student přerušit studium, je akademický rok. Souvislé přerušení studia je možné nejdéle po dobu dvou akademických roků. Celková doba přerušení nemůže přesáhnout dva roky. (4) Student, který přerušil studium, může v době přerušení studia skládat předepsané zápočty a zkoušky, které nestihl vykonat ke dni přerušení studia. (5) Přerušení studia se zaznamenává do indexu a do dokumentace MUP vedené o studentovi. Po dobu přerušení studia pozbývá student postavení studenta. (6) Po přerušení studia se student zapisuje do ročníku a semestru, v němž mu bylo studium přerušeno. Pokud během přerušení studia došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, stanoví rektor, které studijní povinnosti musí student splnit a lhůty pro jejich splnění; v této souvislosti může též studentu stanovit povinnost vykonat v dané lhůtě rozdílové zkoušky. HODNOCENÍ STUDIA Čl. 11 (1) Počet termínů zkoušek a zápočtů musí být dostatečný vzhledem k počtu studentů a jejich studijním povinnostem v příslušném ročníku. (2) Všechny studijní povinnosti daného semestru se standardně plní ve zkouškovém období. Výjimku tvoří předměty s blokovou výukou v kombinované formě studia, předměty se zvláštním Stránka 3 z 15

4 časovým režimem a dále předměty vyučované v posledním semestru prezenční formy 3. ročníku bakalářského studia a v posledním semestru prezenční formy 2. ročníku navazujícího magisterského studia, jejichž řádné termíny ukončení mohou být vypisovány již v průběhu semestrální výuky. Podrobnosti stanoví svým rozhodnutím rektor. (3) Každý vyučující pro prezenční formu studia (s výjimkou předmětů se zvláštním časovým režimem a předmětů vyučovaných v posledním semestru prezenční formy 3. ročníku bakalářského studia a v posledním semestru prezenční formy 2. ročníku navazujícího magisterského studia) a pro ty obory kombinované formy studia, v nichž neprobíhá bloková výuka, vypíše nejméně 3 řádné zkušební termíny rovnoměrně rozložené v prvních čtyřech týdnech zkouškového období. Vyučující, který z předmětu vyučovaného blokovou výukou v kombinované formě studia vypsal podle odst. 2 alespoň 1 řádný zkušební termín již v průběhu semestrální výuky, vypíše dále nejméně 1 řádný zkušební termín v prvních čtyřech týdnech zkouškového období. Vyučující, který z předmětu vyučovaného v posledním semestru prezenční formy 3. ročníku bakalářského studia a v posledním semestru prezenční formy 2. ročníku navazujícího magisterského studia vypsal podle odst. 2 alespoň 1 řádný zkušební termín již v průběhu semestrální výuky, vypíše dále nejméně 2 řádné zkušební termíny v prvních čtyřech týdnech zkouškového období. (4) V pátém týdnu zkouškového období každý vyučující s výjimkou předmětů se zvláštním časovým režimem, ještě vypíše řádný opravný termín. Vyučující však může řádné opravné termíny nabídnout studentům již během zkouškového období. (5) První mimořádné opravné termíny zkoušek a zápočtů mohou proběhnout nejpozději do 30. září příslušného akademického roku. Druhé mimořádné opravné termíny zkoušek a zápočtů mohou proběhnout nejpozději do 31. října po skončení příslušného akademického roku. (6) Termíny státních závěrečných zkoušek stanoví rektor vždy na celý akademický rok. (7) Zkoušky, zápočty a ostatní formy hodnocení se konají v budovách MUP. (8) Student má nárok být vyzkoušen v termínu, na který se přihlásil nebo byl pozván, a to v přiměřené době. (9) Termíny a způsob ukončení jazykové výuky jsou stanoveny rozhodnutím rektora. Čl. 12 (1) Zkoušky a zápočty lze jednou opakovat v řádném opravném termínu. (2) Na žádost může prorektor pro studijní záležitosti povolit studentu první mimořádný opravný termín zkoušky nebo zápočtu. Žádost se podává prostřednictvím studijního oddělení MUP nejpozději do 15. srpna příslušného akademického roku. Mimořádné opravné termíny jsou zpravidla zpoplatněny. 1 (3) Na žádost může rektor povolit studentu druhý mimořádný opravný termín zkoušky nebo zápočtu. Druhý mimořádný opravný termín lze povolit pouze v případě, že student dosud nesplnil studijní povinnosti nejvýše ze dvou předmětů předepsaných v jednom semestru. Žádost se podává prostřednictvím studijního oddělení MUP nejpozději do 30. září příslušného akademického roku. (4) Student může nahlížet do textu své písemné zkoušky, písemné práce a písemného testu. (5) V mimořádných případech a na žádost studenta rozhodne rektor o konání zkoušky před komisí. Členy komise jmenuje vedoucí katedry na návrh pověřeného vyučujícího. 1 Směrnice o poplatcích Stránka 4 z 15

5 Čl. 13 (1) Zápočty jsou klasifikovány započteno nebo nezapočteno. (2) Výsledky zkoušek jsou klasifikovány známkami výborně (1), velmi dobře (2), dobře (3), nevyhověl(a) (4). (3) Hodnocením nezapočteno nebo nevyhověl(a) je student klasifikován také v případě, že se nedostaví na zkoušku nebo zápočet v termínu, na který se přihlásil nebo byl pozván, bez řádné omluvy (čl. 44). Čl. 14 (1) Student může absolvovat povinnou praxi kdykoli v průběhu ročníku, v němž je podle studijního plánu zařazena. (2) Student předloží potvrzení o absolvování praxe vystavené subjektem, u něhož byla praxe vykonána, jinak se na něj hledí, jakoby praxi nevykonal. Čl. 15 UZNÁVÁNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ (1) Studijní povinnosti, které student úspěšně vykonal na MUP nebo na jiné vysoké škole nebo vyšší odborné škole, může rektor na základě jeho žádosti uznat. (2) Rektor uzná splnění studijních povinností na zahraniční vysoké škole, pokud byly vykonány podle schváleného studijního plánu. (3) Studijní povinnosti lze uznat jen tehdy, pokud od jejich splnění neuplynulo více než 5 let. STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Čl. 16 (1) Státní závěrečná zkouška je komplexním prověřením znalostí v rozsahu studovaného studijního programu a studijního oboru. (2) Státní závěrečná zkouška v bakalářském studiu se skládá z několika částí podle studijního plánu, a z obhajoby bakalářské práce. Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studiu se skládá z několika částí podle studijního plánu a z obhajoby diplomové práce. Za samostatné části státní závěrečné zkoušky se považují obhajoba kvalifikační práce a každý okruh otázek, z nichž si student volí dané otázky pro ústní zkoušení. Všechny části státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby se konají zpravidla v jeden den. (3) Státní závěrečnou zkoušku je možné skládat teprve po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem. To platí i pro obhajobu bakalářské nebo diplomové práce (dále jen kvalifikační práce ). (4) Jednotlivé části státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby kvalifikační práce je možné opakovat nejvýše dvakrát. (5) Byla-li některá část státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby kvalifikační práce hodnocena jako nevyhověl(a), student opakuje pouze tuto část, a to nejdříve za deset týdnů. V případě obhajoby nově zpracované kvalifikační práce (čl. 19 odst. 3) je možné ji obhajovat nejdříve po šesti měsících. Stránka 5 z 15

6 Čl. 17 (1) Student se na státní závěrečnou zkoušku přihlašuje písemnou přihláškou podanou na studijním oddělení MUP. (2) Seznam otázek ke státní závěrečné zkoušce, případně další požadavky zveřejní vedoucí příslušné katedry nejméně šest měsíců před zahájením konání státních závěrečných zkoušek. Čl. 18 (1) Státní závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí, která je nejméně tříčlenná. Předsedu a členy komise jmenuje a odvolává rektor řad z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou MUP. 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) může jmenovat další členy zkušební komise z významných odborníků v daném oboru. 3 Členy příslušné zkušební komise mohou být také vedoucí nebo oponent kvalifikační práce. (2) Státní závěrečná zkouška je ústní a veřejná. (3) Každá část závěrečné zkoušky a obhajoba kvalifikační práce je klasifikovaná samostatně, a to známkami výborně (1), velmi dobře (2), dobře (3), nevyhověl(a) (4). Hodnocením nevyhověl(a) je student klasifikován také v případě, že se bez omluvy nedostavil nebo odstoupil od státní závěrečné zkoušky. (4) O průběhu státní závěrečné zkoušky se vyhotovuje protokol, který podepisují všichni členové zkušební komise. Čl. 19 (1) Státní závěrečnou zkoušku zahajuje, řídí, ukončuje a její výsledek vyhlašuje předseda zkušební komise. Pořadí jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky určuje zkoušený student. Po vylosování otázek má student právo na minimálně patnáctiminutovou přípravu. (2) Zkušební komise rozhoduje o výsledku jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky a obhajobě kvalifikační práce na neveřejném zasedání v den konání státní závěrečné zkoušky. Student, který prospěl většinou hlasů, je klasifikován známkou dobře. U studenta, který prospěl všemi hlasy, hlasuje komise o známce. Návrh podává předseda na základě dílčích návrhů jednotlivých členů komise. Při hlasování o známce rozhoduje v případě rovnosti hlasů hlas předsedy komise. (3) V případě, že byla kvalifikační práce klasifikována jako nevyhověl(a), zkušební komise rozhodne, zda je třeba kvalifikační práci zpracovat nově na odlišné téma, nebo zda ji postačí přepracovat. (4) Rozhodnutí zkušební komise vyhlašuje v den konání státní závěrečné zkoušky její předseda. Čl. 20 KVALIFIKAČNÍ PRÁCE (1) Kvalifikační prací student prokazuje schopnost systematicky a samostatně písemně zpracovat téma související s obsahem studijního oboru a uplatnit znalosti a dovednosti získané při studiu. (2) Témata kvalifikačních prací zveřejňuje katedra k akademického roku pro obhajoby konané v následujícím akademickém roce. 2 Čl. 21 písm. d) Statutu MUP odst. 3 zákona o vysokých školách Stránka 6 z 15

7 (3) Téma kvalifikační práce si student vybírá z vypsaného seznamu, popřípadě navrhne téma vlastní. Téma kvalifikační práce schvaluje vedoucí katedry, který schvaluje vedoucího kvalifikační práce z řad vyučujících a oponenta, kterým může být vysokoškolsky vzdělaný odborník nebo akademický pracovník. Formulář Zadání bakalářské práce" podepsaný vedoucím katedry a vedoucím kvalifikační práce student odevzdá v termínu stanoveném rozhodnutím rektora na studijní oddělení MUP. (4) Změna tématu kvalifikační práce je možná pouze na žádost studenta a se souhlasem vedoucího katedry a vedoucího kvalifikační práce. (5) Bakalářská práce musí mít minimální rozsah 40 normostran vlastního textu. Diplomová práce musí mít minimální rozsah 60 normostran vlastního textu. Jedna normostrana má 1800 znaků včetně mezer. (6) Student je povinen vypracovat a odevzdat kvalifikační práci ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě na studijním oddělení MUP. (7) Vedoucí a oponent kvalifikační práce vypracují do 30 dnů po odevzdání práce posudky. Studijní oddělení MUP umožní studentovi nejméně tři dny před konáním obhajoby, aby se s posudky seznámil. Kvalifikační práci je možné obhajovat i v případě, že jeden z posudků práci k obhajobě nedoporučil. Povinné náležitosti a strukturu posudku stanoví rektor svým opatřením. Čl. 21 (1) Státní závěrečnou zkoušku včetně obhajoby kvalifikační práce je student povinen vykonat nejpozději do konce následujícího akademického roku po prvním termínu pro konání této zkoušky stanovené studijním plánem. (2) Ostatní studijní povinnosti je student povinen splnit nejpozději do 31. října po konci akademického roku, v němž byla tato studijní povinnost předepsána. Čl. 22 OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU (1) Pokud student nesplní podmínky pro postup do vyššího ročníku a nepožádá o přerušení studia, může mu rektor na jeho písemnou žádost povolit opakování ročníku. Žádost je třeba podat nejpozději do 31. října po konci akademického roku, v němž student nesplnil studijní povinnosti. Rektor může ze zvlášť závažných důvodů prominout zmeškání této lhůty. (2) V průběhu studia lze opakovat ročník nejvýše jednou. Čl. 23 Podmínky pro absolvování studia s vyznamenáním (tzv. červený diplom) jsou stanoveny v rozhodnutí rektora. Čl. 24 ŘÁDNÉ UKONČENÍ STUDIA (1) Pro řádné ukončení studia musí student splnit všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem. Stránka 7 z 15

8 (2) Studium na MUP končí a student přestává být studentem vykonáním státní závěrečné zkoušky nebo její poslední části podle čl. 16 odst. 2. (3) Dokladem o řádném ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu 4 je vysokoškolsky diplom, který absolventům s uvedením studijního programu a studijního oboru, vydá při promoci MUP, a dodatek k diplomu. Nedostaví-li se absolvent k promoci, vydá mu MUP tyto doklady způsobem stanoveným rektorem. Čl. 25 JINÉ UKONČENÍ STUDIA (1) Student, který hodlá zanechat studia, to oznámí písemně rektorovi. Dnem doručení tohoto oznámení přestává být studentem. (2) Rektor rozhodne o ukončení studia podle 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), pokud: a) student nesplní studijní povinnosti ve lhůtách stanovených v souladu v s tímto řádem, studijním programem a studijním plánem, b) studentu nebylo povoleno opakování ročníku (čl. 22), c) student neuspěje u posledního termínu státní závěrečné zkoušky nebo některé její části (čl. 16 odst. 2), d) student překročí maximální dobu studia (čl. 4 odst. 2), e) byl student neoprávněně zapsán do vyššího ročníku, f) student nezaplatil školné podle podmínek smlouvy o studiu. (3) Studium je ukončeno též rozhodnutím o vyloučení podle 65 odst. 1 písm. c) nebo podle 67 zákona o vysokých školách. (4) Studentovi, který ukončil studium podle odst. 1 až 3, vydá studijní oddělení MUP na jeho žádost výpis o splněných studijních povinnostech s uvedením délky jeho studia. ČÁST III. DOKTORSKÉ STUDIUM Čl. 26 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Doktorské studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Doktorské studium se na MUP uskutečňuje v akreditovaných studijních programech. (2) Doktorský studijní program v oborech Mezinárodní vztahy a evropská studia a International Relations and European Studies je na MUP uskutečňováno ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v. v. i. (dále jen ÚMV") na základě společně udělené akreditace ministerstvem v souladu s ustanovením 81 zákona o vysokých školách. V případě těchto oborů rozhoduje rektor MUP v souladu s ředitelem ÚMV a vydávají společná rozhodnutí. 4 Čl. 4 odst. 3 Statutu MUP. Stránka 8 z 15

9 Čl. 27 ŠKOLITEL (1) Školiteli jsou profesoři, docenti, případně další význační odborníci s vědeckou hodností nebo akademickým titulem doktor" nebo titulem ekvivalentním, které jmenuje a odvolává rektor po schválení oborovou radou MUP (dále jen oborová rada ). (2) Školitel: a) napomáhá při sestavení individuálního studijního plánu studenta a předkládá jej ke schválení oborové radě, b) dbá o odborný rozvoj studenta a sleduje plnění studijního plánu, c) zpracovává hodnocení průběhu studia studenta. Čl. 28 KONZULTANT (1) V případě, že téma disertační práce (dále jen disertace ) vyžaduje potřebu specifického vedení nebo profesních konzultací, může být jmenován konzultant, který zabezpečuje spolu se školitelem dohodnutou část odborné přípravy studenta. (2) Konzultanta jmenuje rektor na návrh školitele. Čl. 29 ZÁPIS (1) Úsekem studia je ročník. Do prvního ročníku se zapisují uchazeči, kteří byli přijati na základě rozhodnutí rektora ke studiu v doktorském studijním programu. Studenty MUP se uchazeči stávají dnem zápisu do studia. Po zápisu do studia je student povinen složit akademický imatrikulační slib. (2) Zápis do studia je podmíněn uzavřením smlouvy o studiu. Pokud je studium zpoplatněno, je zápis do studia i do vyšších ročníků podmíněn také předložením dokladu o zaplacení poplatku za studium na akademický rok. (3) Do dalších ročníků je student zapsán, pokud splní všechny studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem pro předchozí ročník a předloží doklad o zaplacení školného na akademický rok, je-li studium zpoplatněno. (4) Ve výjimečných případech může prorektor pro vědu a výzkum rozhodnout o podmíněném zápisu. (5) Studentovi vydá MUP výkaz o studiu ( index ), do něhož se zapisují předměty v rozsahu a pořadí stanoveném individuálním studijním plánem, jméno vyučujícího pověřeného vedením výuky, hodnocení vykonaných zkoušek, případně další záznamy stanovené rektorem. (6) Zápisy se konají v termínech stanovených rektorem. Čl. 30 STUDIUM (1) Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Stránka 9 z 15

10 (2) Student v prezenční formě studia je povinen se zapojit do pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti v souladu s individuálním studijním plánem. Čl. 31 INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN Individuální studijní plán určuje podmínky, které musí student v doktorském studijním programu splnit. Individuální studijní plán si student sestavuje na začátku studia pod vedením svého školitele. Plán obsahuje seznam předmětů doktorského studijního programu, jeho časový rozvrh, plán vědecké, pedagogické a publikační činnosti studenta a rovněž pracovní název disertace. Na žádost studenta může školitel individuální studijní plán pro další úsek studia upravit. Čl. 32 PŘERUŠENÍ STUDIA (1) Na žádost studenta mu může prorektor pro studijní záležitosti se souhlasem školitele přerušit studium, jsou-li pro to závažné důvody. (2) Studium může být přerušeno i opakovaně. Jednotkou přerušení je akademický rok. Celková doba přerušení nemůže přesáhnout dva akademické roky. (3) Přerušení studia se zaznamenává do indexu a do dokumentace MUP vedené o studentovi. Po dobu přerušení osoba není studentem. Čl. 33 HODNOCENÍ STUDIA (1) Jednotlivé předměty jsou v doktorském studiu zakončeny zkouškou. (2) Zkouška se skládá v jednom dni a je ústní, případně s písemnou částí. Výsledky zkoušek jsou klasifikovány známkami výborně (1), velmi dobře (2), dobře (3), nevyhověl(a) (4). (3) Zkoušku lze jednou opakovat. Opakované skládání zkoušky je možné po uplynutí nejméně čtyř týdnů ode dne, kdy byl student klasifikován stupněm nevyhověl(a). (4) Každoročně v termínu stanoveném rektorem probíhá hodnocení plnění individuálního studijního plánu u všech studentů v doktorském studijním programu na MUP. Výsledek hodnocení je zapsán do protokolu Hodnocení doktoranda, který obsahuje hodnocení dosavadního průběhu studia, hodnocení podílu studenta na vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti a závazné závěry pro další studium. STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA Čl. 34 (1) Státní doktorská zkouška je komplexním prověřením znalostí studovaného oboru. Při této zkoušce prokazuje student stupeň zvládnutí širších teoretických vědomostí v oboru studovaného doktorského studijního programu, metod samostatné vědecké práce a způsobů aplikace nových poznatků. (2) Státní doktorská zkouška se skládá z předmětů stanovených v souladu s akreditovaným studijním programem a individuálním studijním plánem podle studijního oboru, který si student zvolil. Státní doktorská zkouška se nečlení na části. Stránka 10 z 15

11 (3) Opakování státní doktorské zkoušky hodnocené jako neprospěl(a) je možné nejdříve za čtyři měsíce. Státní doktorskou zkoušku lze opakovat jen jednou. (4) Termíny státních doktorských zkoušek stanoví rektor vždy na celý akademický rok. Státní doktorské zkoušky se konají zpravidla jednou za semestr. Čl. 35 (1) Student se na státní doktorskou zkoušku přihlašuje písemnou přihláškou podanou na studijním oddělení MUP nejpozději jedem měsíc před zahájením konání státních doktorských zkoušek. (2) Součástí přihlášky ke státní doktorské zkoušce je přehled publikační činnosti studenta potvrzený školitelem. Čl. 36 (1) Státní doktorská zkouška se skládá před zkušební komisí, která je nejméně tříčlenná. Předsedu a členy komise pro státní doktorské zkoušky jmenuje a odvolává rektor z profesorů, docentů a dalších významných odborníků schválených vědeckou radou; členem komise s poradním hlasem může být školitel. Ministerstvo může jmenovat další členy zkušební komise z významných odborníků v daném oboru. 3 (2) Státní doktorská zkouška je ústní a veřejná. (3) Státní doktorská zkouška je klasifikována prospěl(a) nebo neprospěl(a). (4) O průběhu státní doktorské zkoušky se vyhotovuje protokol, který podepisují všichni členové komise. Čl. 37 (1) Státní doktorskou zkoušku zahajuje, řídí, ukončuje a její výsledek vyhlašuje předseda komise, který je za průběh této zkoušky odpovědný. (2) Komise rozhoduje o výsledku státní doktorské zkoušky na neveřejném zasedání. Student, který získal většinu hlasů, je klasifikován prospěl(a). Jestliže student nezískal většinu hlasů, je klasifikován neprospěl(a). S klasifikací výsledku státní doktorské zkoušky je student seznámen v den konání zkoušky. OBHAJOBA DISERTACE Čl. 38 (1) Disertací student na konci studia prokazuje schopnost samostatné tvůrčí vědeckovýzkumné práce zaměřené na vymezené téma. Téma disertační práce schvaluje na žádost studenta oborová rada. (2) Struktura vypracované disertace odpovídá požadavkům zadaného tématu a ústí v prezentaci nových poznatků. Disertace musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. (3) Obhajobu disertace lze konat až po úspěšném složení státní doktorské zkoušky. (4) Obhajoba disertace je veřejná a lze ji opakovat jen jednou, a to nejdříve za šest měsíců. Stránka 11 z 15

12 (5) Disertace se obhajuje před komisí, která je nejméně pětičlenná. Předsedu a členy komise pro státní doktorské zkoušky jmenuje a odvolává rektor z profesorů, docentů a dalších významných odborníků schválených vědeckou radou. Ministerstvo může jmenovat další členy zkušební komise z významných odborníků v daném oboru. 3 Komise je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně tří členů komise. Čl. 39 (1) Student podává písemnou přihláškou k obhajobě disertace předsedovi oborové rady. (2) Součástí přihlášky k obhajobě disertace je: a) potvrzení o vykonané státní doktorské zkoušce, b) stručný odborný životopis, c) disertace nejméně ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě, d) nejméně šest exemplářů autoreferátu disertace ve formě předepsané oborovou radou, e) seznam všech publikovaných i nepublikovaných prací studenta, zejména jeho vystoupení na seminářích, odborných konferencích potvrzený školitelem. Práce publikované v průběhu studia musejí být zvlášť označeny. (3) Předseda oborové rady postoupí žádost předsedovi komise pro obhajoby disertací. (4) Předseda komise posoudí zejména, zda má disertace přiměřený rozsah a zda má disertace všechny formální náležitosti. (5) Má-li disertace závažné nedostatky formálního charakteru, případně zásadní nedostatky odborné, požádá předseda komise pro obhajoby disertací studenta o jejich nápravu a určí mu pro to přiměřenou lhůtu. Zároveň svým písemným rozhodnutím přeruší řízení k obhajobě disertace až do konce určené lhůty. Po odstranění nedostatků řízení k obhajobě disertace pokračuje. Pokud student trvá na obhajobě původně předložené práce, pak řízení pokračuje bez přerušení a obhajoba se uskuteční i přes výhrady předsedy a členů komise, případně i přes negativní závěry v posudcích oponentů. (6) Komise pro obhajoby disertací stanoví nejméně dva oponenty disertace; alespoň jeden z nich musí být docentem. (7) Oponenti vypracují písemné hodnocení (posudek) předložené disertace a předají je předsedovi komise pro obhajoby disertací. Obsah a strukturu posudku stanoví jednotně předseda oborové rady. MUP umožní studentovi nejméně tři týdny před termínem obhajoby, aby se seznámil s posudky. Čl. 40 (1) Obhajobu disertace zahajuje, řídí, ukončuje a její výsledek vyhlašuje předseda komise, který je za její průběh odpovědný. (2) Obhajoba disertace zahrnuje úvodní slovo studenta, vyjádření školitele a oponentů, odpovědi studenta na otázky z posudků a vědeckou rozpravu. (3) Komise rozhoduje o výsledku obhajoby disertace na neveřejném zasedání. Hlasování komise o výsledku obhajoby je tajné. Student, pro kterého hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů komise, je klasifikován obhájil(a). V opačném případě je klasifikován neobhájil(a). Oponenti, školitel (konzultant) se hlasování neúčastní. Výsledek oznamuje předseda komise studentovi veřejně v den konání obhajoby. (4) O průběhu obhajoby disertace se vyhotovuje protokol, který podepisují všichni členové komise. (5) Protokol o obhajobě disertace předává předseda komise předsedovi oborové rady, který po prozkoumání procedurálních náležitostí obhajoby stvrdí svým podpisem její platnost. Stránka 12 z 15

13 (6) Pokud student práci neobhájil, může být zkušební komisí pro obhajobu disertací stanoven způsob, rozsah a forma jejího přepracování. V takovém případě zároveň zkušební komise určí termín, do kterého je nutno předložit přepracovanou disertaci k opakované obhajobě. Čl. 41 ŘÁDNÉ UKONČENÍ STUDIA (1) Pro řádné ukončení studia musí student splnit všechny studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem včetně složení státní doktorské zkoušky a obhajoby disertace. (2) Studium na MUP končí a student přestává být studentem úspěšným obhájením disertace. (3) Dokladem o řádném ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu 5 je vysokoškolsky diplom, který absolventům s uvedením studijního programu a studijního oboru, vydá při promoci MUP, a dodatek k diplomu. Nedostaví-li se absolvent k promoci, vydá mu MUP tyto doklady způsobem stanoveným rektorem. Čl. 42 JINÉ UKONČENÍ STUDIA (1) Student, který hodlá zanechat studia, to oznámí písemně rektorovi. Dnem doručení tohoto oznámení přestává být studentem. (2) Rektor rozhodne o ukončení studia podle 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách, pokud: a) student nesplnil studijní povinnosti stanovených tímto řádem a studijním programem ve vymezených lhůtách, b) student po dobu nejméně jednoho akademického roku neplnil individuální studijní plán, c) student nesložil předepsané zkoušky, d) student bez udání důvodu nespolupracoval se školitelem, e) v prezenční formě studia opakovaně neplnil povinnosti a pracovní úkoly, f) student nepředložil protokol Hodnocení doktoranda, g) student se nedostavil bez omluvy k zápisu, h) student nebyl zapsán do vyššího ročníku, i) student opakovaně nesložil státní doktorskou zkoušku nebo opakovaně neobhájit disertaci, j) student překročil maximální délku studia, k) student nezaplatil školné podle podmínek smlouvy o studiu. (3) Pokud rektor studentovi v případě podle odst. 2 písm. a) až h) studium neukončí, stanoví ve shodě se školitelem podmínky pro další pokračování ve studiu. (4) Studium je ukončeno též rozhodnutím o vyloučení podle 65 odst. 1 písm. c) nebo podle 67 zákona o vysokých školách. 5 Čl. 4 odst. 3 Statutu MUP. Stránka 13 z 15

14 ČÁST IV. ROZHODOVÁNÍ O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Čl. 43 V řízení ve věci práv a povinností studenta se postupuje podle ustanovení 68 zákona o vysokých školách. ČÁST V. DOPLŇUJÍCÍ, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 44 OMLUVY (1) Pokud student z vážných důvodů nemohl splnit studijní povinnost, může vyučujícího nebo zkoušejícího požádat o omluvu, a to nejdéle do 7 pracovních dnů po termínu, kdy měla být splněna, nebo poté, kdy pominula překážka splnění studijní povinnosti na straně studenta. O omluvě rozhoduje vyučující nebo zkoušející bezodkladně. V případě státních zkoušek nebo obhajoby disertace se student omlouvá u předsedy zkušební komise. (2) Pokud vyučující, zkoušející nebo předseda zkušební komise omluvu uzná, zároveň stanoví náhradní termín pro konání studijní povinnosti v rámci lhůt stanovených tímto řádem pro plnění studijních povinností. Čl. 45 ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ (1) Bakalářská, diplomová a disertační práce (dále jen závěrečná práce ) podaná k obhajobě se zpřístupňuje k nahlížení veřejnosti nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby, a to v budově MUP, kde se obhajoba koná. (2) Osoba, která nahlíží do závěrečné práce, musí byt poučena o tom, že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. (3) Závěrečné práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledků obhajoby jsou přístupné veřejnosti v Knihovně Jiřího Hájka v budově MUP. Čl. 46 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (1) Rozhodnutí rektora o vyměření poplatku spojeného se studiem, nesplnění požadavků podle 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách, disciplinárního přestupku, vyloučení ze studia podle 67 zákona o vysokých školách a další rozhodnutí, o kterých tak stanoví vnitřní předpis MUP, se doručují do vlastních rukou, a to prostřednictvím studijního oddělení nebo prostřednictví Stránka 14 z 15

15 provozovatele poštovních služeb na hlášenou adresu. V ostatních případech je možné náhradní doručení vyvěšením rozhodnutí na úřední desce MUP. (2) Během studia je student povinen bezodkladně hlásit na studijním oddělení MUP všechny změny kontaktních údajů (zejména změnu jména a příjmení, adresy, telefonního čísla). Čl. 47 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (1) Zrušuje se Studijní a zkušební řád MUP registrovaný ministerstvem dne pod č. j / (2) Tento řád byl schválen správní radou dne (3) Tento řád nabývá platnosti dnem registrace ministerstvem. 6 (4) Tento řád nabývá účinnosti dnem registrace ministerstvem odst. 4 a 41 odst. 2 zákona o vysokých školách Stránka 15 z 15

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne I. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 23. 1. 2015 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento studijní a zkušební řád je vydáván za účelem zajištění organizace průběhu studia na Vysoké

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017

Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017 Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017 Studium v doktorském studijním programu na FAMU probíhá v souladu se zněním

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 2. 10. 2017 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 5. 2. 2018 Účinnost: 5. 2. 2018 Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti Závaznost: Fakulta podnikatelská Vydává:

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto Opatření děkana pro organizaci studia

Více

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Řád rigorózního řízení upravuje v souladu s 46 odst. 5, 99 odst. 5 zákona č. 111/1998

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Akademický senát Právnické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

RIGORÓZNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. prosince 2016

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Příloha a) Studijního a zkušebního řádu FAMU ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU

Příloha a) Studijního a zkušebního řádu FAMU ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU Příloha a) Studijního a zkušebního řádu FAMU ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU 1. Obecná ustanovení 1.1. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti

Více

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Č.j. 810/13 V Praze dne 16. května 2013 OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2013 Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce na Katolické teologické fakultě

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. března

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

METODICKÉ POKYNY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V DOKTORSKÉM STUDIU

METODICKÉ POKYNY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V DOKTORSKÉM STUDIU METODICKÉ POKYNY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V DOKTORSKÉM STUDIU Úvodní stanovení 1. Státní závěrečné zkoušky se řídí 53 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÝCH

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÝCH Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysokého učení technického ze dne 20. 9.

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. vydává v souladu s ustanovením

Více

Mgr. Jl;~l;~~-~~~~~ová ředitelka odboru vysokých škol

Mgr. Jl;~l;~~-~~~~~ová ředitelka odboru vysokých škol ..... ~:. Mgr. Jl;~l;~~-~~~~~ová ředitelka odboru vysokých škol v Rád rigorózního řízení Slezské univerzity v Opavě ze dne 8. srpna 2017 Opava, srpen 2017 v Rád rigorózního řízení Slezské univerzity v

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. vydává v souladu s ustanovením

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni V Plzni dne 8. 6. 2016 ZCU 015914/2016 Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Toto

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. února 2013 pod

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 87 odst. 1 písm. a), 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2014

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Studijní a zkušební řád Mendelovy

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY společnosti Mezinárodní vzdělávací institut, s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C 251340, se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha

Více

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Článek 1. ČÁST DRUHÁ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SZZ Článek 2. Obsah a forma SZZ

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Článek 1. ČÁST DRUHÁ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SZZ Článek 2. Obsah a forma SZZ Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 29. ledna 2018 ZCU 002094/2018/DFPE/For Vyhláška děkana č. 2VD/2018 Organizační zabezpečení

Více

Směrnice děkana č. 2/2017 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Směrnice děkana č. 2/2017 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Směrnice děkana č. 2/2017 Název: ZÁVĚREČNÉ PRÁCE A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld děkan

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Kód: SD/01/18 Druh: Směrnice děkana Název: Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně Organizační Fakulta aplikované informatiky

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017 Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce ČÁST PRVNÍ PŘEDMÉT ÚPRAVY Čl. 1 Tato vyhláška v souladu s čl. 1 odst. 5,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY Studijní a zkušební řád 3. LF UK v Praze platící pro studenty, nestudující v kreditním studiu, tj. studující, kteří se zapsali ke studiu nejpozději k 31. 5.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ČÁST I Článek 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje podmínky celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemickotechnologické

Více

Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do 31.8.

Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do 31.8. Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 15.2.2002 do 31.8.2004) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Studijní a zkušební řád pro

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r.

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r. Kód: Druh: Název: SD/05/2016 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání Zásady studijního a zkušebního řádu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni platné pro účastníky programů celoživotního vzdělávání (2011) 1 Část první Obecná ustanovení Článek l Platnost zásad

Více

Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne

Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 2. 6. 2017 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 37/ Č. j. 9642/2017. O podrobnostech pro závěrečné práce

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 37/ Č. j. 9642/2017. O podrobnostech pro závěrečné práce Zpracovali: proděkanky pro studium Odpovídá: děkan fakulty O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 37/ 2 0 1 7 Č. j. 9642/2017 K provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (dále jen SZŘ ), Rigoróznímu

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

PŘÍLOHA Č. 1 JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PRAVIDLA PRO ORGANIZACI A PRŮBĚH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

PŘÍLOHA Č. 1 JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PRAVIDLA PRO ORGANIZACI A PRŮBĚH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PŘÍLOHA Č. 1 JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PRAVIDLA PRO ORGANIZACI A PRŮBĚH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Opatření k doktorskému studiu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze ze dne

Opatření k doktorskému studiu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze ze dne Opatření k doktorskému studiu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze ze dne 19. 10. 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANKY S-2/2011 v platném znění k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP ve znění směrnice

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praha 23. března 2012 Částka: 4 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení. Studijního a zkušebního řádu UP

Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení. Studijního a zkušebního řádu UP A-14/5/SD A-14/5/SD PŘÍRODOVĚDECK[ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PŘF Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP Obsah: Provedení některých

Více

Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do 31.8.

Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do 31.8. Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.9.2004 do 31.8.2006) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Studijní a zkušební řád pro

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více