vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1."

Transkript

1 , U Pískovny 890/1, Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE ORANGE, Tupolevova 676, Praha 9 Letany (www.blueorange.cz) ve Velkém konferenním sálu v I. pate budovy. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora (po ukonení zápisu úastník dražby), a to v 10:00 hod. Bod 2. Dražebník:, I: U Pískovny 890/1, Praha 8 zastoupená pedsedou pedstavenstva Radimem Hasmanem tel.: , fax: Navrhovatel: ACM Money eská republika, a.s., I: imická 780/61, Praha 8 jednající Ing. Milanem ápem (na základ plné moci) Dlužník: ermák Zdenk, nar. dne a ermáková Marie, nar. dne , oba trvale bytem Beroun-Jarov 73, Beroun 1 Zástavce a vlastník pedmtu dražby: ermák Zdenk, nar. dne a ermáková Marie, nar. dne , oba trvale bytem Beroun-Jarov 73, Beroun 1 Bod 3. Oznaení pedmtu dražby: St. parcela. 117 o výme 103 m2 zastavná plocha a nádvoí St. parcela. 118 o výme 53 m2 zastavná plocha a nádvoí Parcela p.. 75/6 o výme 568 m2 trvalý travní porost Parcela p.. 92/7 o výme 3 m2 orná pda Parcela p.. 422/3 o výme 110 m2 ostatní plocha Parcela p.. 422/4 o výme 7 m2 ostatní plocha budova Beroun-Jarov.p. 73, rod.dm stojící na St. parcele. 117 Jak jsou tyto nemovitosti zapsané na LV. 4748, pro k.ú. Jarov u Berouna, obec Beroun, ást obce Beroun-Jarov, okres Beroun u Katastrálního úadu pro Stedoeský kraj KP Beroun. Popis pedmtu dražby: Jedná se o ásten podsklepený rodinný dm.p. 73 se dvma nadzemními podlažími, píslušenstvím a pozemky, v obci Beroun. ást obce Beroun - Jarov disponuje pouze základní obanskou vybaveností (obchod, restaurace). V ásti obce Beroun - Jarov pevažuje pvodní zástavba rodinných dom. ást EURODRAŽBY.CZ a.s

2 , U Pískovny 890/1, Praha 8 obce Beroun Jarov je dostupná silniní dopravou vetn pímstské autobusové dopravy, vzdálenost do msta Beroun je pibližn 2,5 km severním smrem. Msto Beroun disponuje úplnou obanskou vybaveností (úady, školy, knihovna, obchody, služby, zdravotnická zaízení, nemocnice atd.). Msto Beroun je dobe dostupné dálnicí D5 do Hlavního msta Prahy (cca 20 km). Rodinný dm.p. 73 je stavba situovaná na pozemku ís. parcely St. 117, k.ú. Jarov u Berouna. Dispoziní ešení: Rodinný dm je ásten podsklepený, má 2 nadzemní podlaží s plochou stechou. Rodinný dm je samostatn stojící. Vnitní dispozice je tvoena dvma byty (2x 2+1). Konstrukní ešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce zdné, základy jsou betonové s izolací proti psobení zemní vlhkosti, stropy jsou devné trámové, nad 1.PP betonové panely, schodišt jsou betonová. Stecha je plocha jednovrstvá, stešní krytina je z plechových šablon, klempíské prvky jsou z pozinkovaného plechu, podlahy jsou betonové, podlahové krytiny koberce, PVC, v sociálním zázemí keramická dlažba. Okna jsou zdvojená devná. Vstupní dvee jsou devné, vnitní dvee jsou devné plné, prosklené do ocelových zárubní. Vnitní omítky jsou hladké, štukové. V koupeln, WC a v kuchyni jsou keramické obklady a zaizovací pedmty (2x vana, 2x WC, 2x umyvadlo). Kuchyn jsou vybaveny plynovými sporáky na propan butan. Vnjší omítky jsou bizolitové. Vnitní instalace jsou tvoeny rozvody elektrického proudu, kanalizace svedené do vlastní jímky a vody s napojením na veejný ad. Na hranici pozemku je pivedena pípojka plynu, bez napojení rodinného domu. Vytápní rodinného domu je zajištno ústedním topením s kotlem na pevná paliva, píprava teplé užitkové vody je v elektrických zásobníkových ohívaích. Stáí a stavební stav: Rodinný dm byl postaven v roce 1975, jeho stáí je tedy 34 rok. Na dom není patrné statické i jiné závažné narušení. V roce 2008 byly provedeny nové rozvody vody, kanalizace a byla provedena modernizace koupelen a WC. Vnitní vybavení je v dobrém technickém stavu. Na dom je ádn provádná údržba. Celkov lze technický stav hodnotit jako dobrý. Další stavby: Na pozemcích se nachází další stavby, a to vedlejší stavby bývalé prádelny, sklad a garáž (ke dni ocenní je užívána jako dílna). Tyto stavby jsou v obvyklé cen zohlednny jako píslušenství. Píslušenství tvoí pípojky inženýrských sítí, oplocení, vjezdová vrata. Stavby v píslušenství nejsou samostatn ocenny a v celkové obvyklé cen jsou zohlednny. Pozemky: Pozemek ís. parcely St. 117 je zastavn rodinným domem.p. 73, pozemek ís. parcely St. 118 je zastavn vedlejšími stavbami, pozemek ís. parcely 75/6 tvoí okolní zahradu, ást tvoí nádvoí a zpevnné plochy, pozemky ís. parcel 92/7 a 422/4 tvoí zahradu, pozemek ís. parcely 422/3 tvoí zahradu a ást pístupovou komunikaci. Stavební pozemky jsou napojeny na inženýrské sít elektrického proudu, plynu a veejný vodovod. Pozemky jsou pístupné po veejné, ásten zpevnné komunikaci (pozemek ís. parcely 92/3 ostatní komunikace, vlastník Msto Beroun). Pístup a píjezd lze hodnotit jako bezproblémový. Popis nemovitosti je zpracován na základ Znaleckého posudku, který vypracoval znalecký ústav ENI CONSULT spol.s.r.o. 2

3 , U Pískovny 890/1, Praha 8 Podrobnjší informace získáte u spolenosti, tel.: fax: , pípadn pi prohlídkách. Na pedmtu dražby váznou tato práva: - Zástavní právo smluvní zajištní pohledávky ve výši ,- K s píslušenstvím, pro ACM Money eská republika, a.s., imická 780/61, Praha 8 imice, Praha 8, IO: Smlouva o zízení vcného pedkupního práva, o zízení zástavního práva podle ob.z. Právní úinky vkladu práva ke dni Pedkupní právo pro ACM Money eská republika, a.s., imická 780/61, Praha 8 imice, Praha 8, IO: Smlouva o zízení vcného pedkupního práva, o zízení zástavního práva podle ob.z. Právní úinky vkladu práva ke dni Vcné bemeno užívání pro ACM Money eská republika, a.s., imická 780/61, Praha 8 imice, Praha 8, IO: Smlouva o zízení vcného bemene úplatná. Právní úinky vkladu práva ke dni Zástavní a pedkupní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na pedmtu dražby neovlivují hodnotu pedmtu dražby, protože v souladu s 58, odst.1 zákona. 26/2000 Sb. v platném znní s pechodem vlastnictví k pedmtu dražby zanikají. Vcné bemeno užívání je ve prospch navrhovatele dražby. Navrhovatel dražby prohlásil, že uzave s vydražitelem bezúplatn smlouvu o zániku Vcného bemene užívání a to bezprostedn po pechodu vlastnického práva na vydražitele (po zaplacení ceny dosažené vydražením). Údaje v Dražební vyhlášce o pedmtu dražby, zejména pak o popisu stavu pedmtu dražby a o právech a závazcích na pedmtu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údaj neodpovídá. Cena pedmtu dražby: Cena pedmtu dražby byla zjištna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal znalecký ústav ENI CONSULT spol.s.r.o., jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti R dne pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústav kvalifikovaných pro znaleckou innost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnní pro ceny nemovitého a movitého majetku a vypracoval dne posudek s íslem 260/3840/2009 a stanovil cenu v ase a míst obvyklou a to na ,- K. Bod 4. Prohlídka pedmtu dražby: Prohlídka pedmtu dražby byla stanovena na tyto dva termíny: 1. termín dne 25. srpna 2009, v 10:00 hod. 2. termín dne 27. srpna 2009, v 14:30 hod. Místo prohlídky se stanovuje ped objektem dražby. Pokud vlastník nebo osoba, která má pedmt dražby v držení nebo nájmu, neumožní ádnou prohlídku pedmtu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Bod 5. Nejnižší podání iní ,- K Minimální píhoz byl stanoven na ástku ,- K. Úastníci dražby iní svá podání v Korunách eských. Bod 6. 3

4 , U Pískovny 890/1, Praha 8 Dražební jistota byla stanovena na ástku ,- K a musí být uhrazena: a) bankovním pevodem na úet dražebníka.ú /0100 vedený u Komerní banky a.s., variabilní symbol : v pípad, že úastníkem dražby je fyzická osoba rodné íslo, právnická osoba I. Do zprávy pro píjemce uvete den dražby. Dokladem o složení dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z útu nebo potvrzení banky o odepsání ástky ve výši dražební jistoty z útu odesílatele ve prospch výše uvedeného útu, b) v hotovosti v míst a v den konání dražby ped jejím zahájením. c) v hotovosti k rukám dražebníka na adrese U Pískovny 890/1, Praha 8 (po pedchozí domluv), d) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Úastník dražby je povinen ve lht pro složení dražební jistoty pedat dražebníkovi originál záruní listiny. Záruní listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek vitele (dražebníka) do výše ,- K, jestliže dražebník písemn oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmail dražbu. Záruní listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv zpsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaení dražby dlužníkem, jako jsou pedchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožovalo bance vznést jakékoliv námitky i výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaení dražby bylo uinno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimáln 30 dn po skonení nejzazší lhty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruní listin oznaen následovn :, U Pískovny 890/1, Praha 8, I: Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnní od NB psobit na území R a musí být vystavena v eském nebo slovenském jazyce. Vrácení dražební jistoty: Úastníkm dražby, kteí se nestanou vydražiteli, a složili dražební jistotu na úet, se vrací dražební jistota bankovním pevodem na úet, z kterého dražebník jistotu obdržel, pípadn na úet, který úastník uvedl v listin Zapsání úastník do dražby, a to do tech pracovních dn ode dne konání dražby. V pípad bankovní záruky vrátí dražebník záruní listiny a to bez zbyteného odkladu. Nebyla-li dražební jistota složena na úet, vrátí dražebník úastníkovi dražby, který pedmt dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez zbyteného odkladu po skonení dražby. Lhta pro úhradu dražební jistoty zaíná dnem a koní zahájením dražby. Úastník dražby je povinen doložit pi zápisu do dražby svou totožnost, doložit složení dražební jistoty a doložit své estné prohlášení, že není osobou, vylouenou z dražby, pop. své oprávnní jednat za úastníka dražby. Zastupování úastníka dražby: úastník dražby se mže dát v dražb zastupovat zástupcem na základ písemné plné moci s úedn oveným podpisem zmocnitele. Bod 7. Dražební jistota a její píslušenství se zapoítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající ást ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen do 10 dn od skonení dražby uhradit dražebníkovi. Vydražitel mže provést úhradu ceny dosažené vydražením bankovním pevodem ve prospch útu dražebníka.ú /0100 (variabilní symbol : v pípad, že vydražitelem je fyzická osoba rodné íslo, právnická osoba I), nebo poštovní poukázkou. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než ,- K, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením do 30 dn od skonení dražby. 4

5 , U Pískovny 890/1, Praha 8 Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve form bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbyteného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruní listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit zapotením, rovnž platba smnkou je nepípustná. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, pechází na nj vlastnictví pedmtu dražby k okamžiku udlení píklepu. V opaném pípad je dražba zmaena a dražební jistota složená vydražitelem vetn jejího píslušenství se použije na náklady zmaené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zútuje se zbývající ást dražební jistoty na náklady opakované dražby. Po úhrad náklad dražby a opakované dražby se zbývající ást vrátí vydražiteli, který zpsobil zmaení dražby. Vydražitel, který zpsobil zmaení dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit tu ást náklad dražby, kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby konané v dsledku zmaení pedchozí dražby vydražitelem. Bod 8. Osoby, které mají k pedmtu dražby pedkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi své právo listinami v originále nebo úedn ovené kopii, a to do zahájení dražby. Jinak je nelze v dražb uplatnit. Dražební vitelé mohou u dražebníka pihlásit své pohledávky v souladu s ustan. 45 zák.. 26/2000 Sb., ímž není doteno ustan. 57 zák.. 26/2000 Sb. Bod 9. Pihlášené pohledávky dražebních vitel: ACM Money eská republika, a.s ve výši ,- K a úrok z prodlení ve výši 0,25% denn z ástky ,- K od , smluvní úrok 14,04% p.a. z výši úvru ,- K za období od , dále náklady ízení ve výši ,- K a náklady rozhodího ízení ve výši ,- K Bod 10. Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k pedmtu dražby, dle 53 zák.. 26/2000 Sb je dražebník povinen pedat vydražiteli pedmt dražby a listiny, které osvdují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s pedmtem dražby nebo osvdují jiná práva vydražitele vi pedmtu dražby. Pedání pedmtu dražby probhne nejpozdji do jednoho msíce od data úhrady ceny dosažené vydražením. Bývalý vlastník je povinen po pedložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele bez zbyteného odkladu pedat vydražiteli pedmt dražby. O pedání pedmtu dražby bude sepsán Protokol o pedání pedmtu dražby, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel. Veškeré náklady spojené s pedáním a pevzetím pedmtu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytených náklad vzniklých z dvod na stran bývalého vlastníka nebo dražebníka. Ceník úkon spojených s pedáním je uveden na V pípad, že vydražitel složil dražební jistotu na úet (podrobnosti v Bodu 6.), dražebník mu z náklad na pedání pedmtu dražby poskytne slevu ve výši 30% z ceny bez DPH. Nebezpeí škody na pedmtu dražby pechází z jejího držitele na vydražitele dnem pedání pedmtu dražby, týž den pechází na vydražitele odpovdnost za škodu zpsobenou v souvislosti s pedmtem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s pevzetím pedmtu dražby, nese nebezpeí škody a odpovdnost za škodu vydražitel. 5

6 , U Pískovny 890/1, Praha 8 Bod 11. Veškerá práva a povinnosti dražebníka, úastník dražby i dalších osob, které budou na dražb pítomny i jejichž práva budou provedením dražby dotena, v této Dražební vyhlášce neuvedená, se ídí píslušnými ustanoveními zák.. 26/2000 Sb. a zákony souvisejícími. Tato dražební vyhláška byla sepsána ve 20 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je ureno pro navrhovatele, dv pro poteby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník v zákonem stanovených lhtách osobám uvedeným v 43 odst. 5 zák.. 26/2000 Sb. V Praze, 21. ervence 2009 dražebník Radim Hasman pedseda pedstavenstva 6

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 23. června 2011, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 499/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy.

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy. ., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 344/2009-N, OD Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D MĚSTSKÁ ČÁST PRAH. Úřad městské části (1) Prvnl den zveřejnění: Poslednl den zveřejněni: Počet listí!: C; /r.~,tfb If EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MSv

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ARYNEX s.r.o. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

6.900.000,-Kč a může být váš

6.900.000,-Kč a může být váš DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ: středa 6.11.2013 od 14:00 hod. Lux. vila s příslušenstvím a zahradou, vhodná k podnikání i k bydlení, s garáží, 8 místností, velký pozemek 1450m2. (užitná plocha domu cca 320 m2).

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346 DRS IMMO a.s., se sídlem v Brně, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ: 602 00 doručovací adresa: nám. Práce 2512, Zlín, PSČ: 760 01 www.drsimmo.cz, tel.: 602 77 96 55, e-mail: immo@zln.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o

Více

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka.

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka. BONA ELECTA dražební a realitní společnost... Vaše dobrá volba.....,,,.., DRAZEBNI VYHLASKA č.015099 o konání veřejné dražby dobrovolné dle 20 zák.č. 26/2000 Bod 1. Místo, datum a čas dražby, druh dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/1/3/14 Dražebník

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce)

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.)

Více

Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby

Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více