Doplňující text námitky:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doplňující text námitky:"

Transkript

1 Námitka vzniklá na základě osmistránkového dokumentu Věcně shodná připomínka ke konceptu nového územního plánu hlavního města Prahy týkající se procentuálního zastoupení zeleně v oblasti sídlištního komplexu Jarov-Chmelnice na Praze 3, opravy chybného zařazení několika parků na ploše sídlišť Jarov a Chmelnice do obytné plochy a dalších připomínek ke kvalitě konceptu nového územního plánu Na základě zmocnění 1331 obyvateli sídlištního komplexu Jarov-Chmelnice (podepsaných na podpisových arších přiložených v rámci příloh věcně shodné připomínky těchto obyvatel - viz příloha námitky č. I), tedy občany hl m. Prahy ( 23 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)), podávám tuto, níže upřesněnou námitku proti konceptu nového územního plánu hl. m. Prahy (o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 7/1 ze dne , zveřejněn byl ), která má několik dílčích námitek: 1) proti podhodnocení procentuálního zastoupení zeleně z rámci plochy sídliště Jarov; 2) proti zařazení 7 parků nebo parkových ploch na území sídlištního komplexu Jarov - Chmelnice do obytného území, plochy bydlení (kód OB, v rámci prostorové regulace kód V1-8/40) místo do rekreačního území, plochy parkové (kód ZP). Tato chyba se objevuje ve více výkresech závazné části konceptu nového územního plánu; 3) proti vyřazení dvou ploch v našem sídlištním komplexu či jeho blízkém okolí (specifikovaných v přiložené věcně shodné připomínce - viz příloha č. I) z ploch zeleně a jejich zařazení do obytného území, plochy bydlení (kód OB) a plochy smíšené (kód SM) bez adekvátní náhrady skutečného přírůstku zeleně. V rámci celého konceptu územního plánu obecně podávám dílčí námitky: 1) proti absenci takového základního typu struktury zástavby, který by respektoval ráz našeho sídlištního komplexu; 2) proti principu tvorby koeficientu zeleně, přesněji řečeno procentuálního zastoupení zeleně ve výkresu V3 (Prostorová regulace a veřejná prostranství) závazné části územního plánu; 3) proti obtížné kontrolovatelnosti dodržení zachování příslušného minimálního procenta zeleně ve větších komplexech, jako jsou například právě sídliště Jarov a Chmelnice; 4) proti zařazení některých částí textu (uvedených v textu věcně shodné připomínky - viz příloha č. I) do části Odůvodnění místo do Závazné části územního plánu, která se po vydání územního plánu stane výrokovou částí opatření obecné povahy; 5) proti zařazení parkově upravených ploch do základního typu území krajinného, plochy nelesní (kód ZN), místo do zákl. typu území rekreačního, plochy parkové (kód ZP). V rámci posuzování procesu pořizování nového ÚP podávám dílčí námitku: 1) proti krátké době, která byla poskytnuta Magistrátem hl. m. Prahy na zpracování připomínek a námitek. Věcný obsah dílčích námitek je shodný s obsahem příslušných dílčích připomínek přiložené věcně shodné připomínky obyvatel sídlištního komplexu Jarov - Chmelnice (viz příloha č. I). Zástupce veřejnosti, zmocněný (signatáři přiložené věcně shodné připomínky ke konceptu nového územního plánu hl. m. Prahy) k tvorbě námitky na základě této připomínky: Petr Nekola, Pod Lipami 59, Praha 3, , narozen Datum a podpis... 1

2 Doplňující text námitky: Na osmi stránkách přiložené věcně shodné připomínky je vyjádřena podstata toho, co chce 1331 obyvatel sídlištního komplexu Jarov - Chmelnice (zastupovaných v rámci vyřizování této námitky Petrem Nekolou, Pod Lipami 59, Praha 3) namítat proti konceptu nového územního plánu hl. m. Prahy. Pod připomínkou jsou podepsáni jen občané Prahy, kteří mají trvalé bydliště v sídlištním komplexu Jarov-Chmelnice a jsou plnoletí. Při posuzování množství podpisů je třeba zohlednit, že byly shromážděny z území, ve kterém se nachází cca 3200 obydlených bytových jednotek. Kromě toho je řada bytů pronajatých a nájemníci nemají v bytě trvalé bydliště. (Takže se nemohla pod připomínku podepsat řada lidí, která by to velmi ráda udělala - tuto informaci autorům námitky podali lidé, kteří podpisy shromažďovali.) Proto číslo 1331 nevyjadřuje velmi malé procento občanů Prahy, ale opravdu nezanedbatelné procento stálých obyvatel Jarova a Chmelnice. V následujícím textu již chtějí autoři námitky jen doplnit text připomínky o informace, které je vhodné uvést, ale autoři nechtěli zatěžovat stovky lidí, aby museli číst neúnosně dlouhý dokument. (I osm stránek je víc než dost, původně se autoři domnívali, že text připomínky nepřekročí tři stránky. Reálná délka textu je způsobena značně nízkou kvalitou hodnoceného konceptu nového územního plánu z hlediska otázek zeleně.) Nejdřív bychom chtěli něco dodat k unikátnosti sídlištního komplexu Jarov - Chmelnice. Vznikl na začátku šedesátých let dvacátého století, kdy se ještě nestavěly panelové domy. Základ obou sídlišť je tedy z cihlových domů (s panelovými stropy) o čtyřech až šesti podlažích. (Proto se také vyjadřujeme o sídlištním komplexu Jarov - Chmelnice, původní typ zástavby je totiž stejný; kdyby obě sídliště neoddělovala frekventovaná ulice Koněvova, byl by komplex pravděpodobně považován za jedno sídliště.) V době jejich vzniku ještě nebylo cílem tvůrců sídlišť umístit co nejvíce lidí na co nejmenší plochu, jak to můžeme vidět u pozdějších panelových sídlišť. Proto je na našich sídlištích poměrně nízká zástavba a značně velké volné prostory vyplněné zelení. Když vezmeme sídliště Prahy v globálu, zjistíme, že takto velká sídliště s podobným charakterem se na ploše města moc nevyskytují. Proto se domníváme, že náš unikátní sídlištní komplex je potřeba posuzovat individuálně a nedávat ho do stejného základního typu struktury jako pozdější panelová sídliště, kde při výrazně vyšší zástavbě většinou mají obyvatelé méně prostoru a zeleně mezi jednotlivými domy. Na panelových sídlištích také většinou neohrožuje zeleň možnost zástavby dalšími obytnými domy, protože u vysokých panelových domů by to obvykle porušovalo normativ vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze o vzdálenosti novostavby od stávající zástavby. Kromě toho, že jsou naše sídliště unikátní, jsou také součástí trochu neúplného zeleného klínu vedoucího až do středu Žižkova. Na zeleň sídliště navazuje park Židovské pece a dále park Parukářka, který končí až hluboko v historické zástavbě Žižkova. Propustnost tohoto klínu sice není dokonalá, ale jelikož je možné na sídlišti Jarov občas zahlédnout zajíce, výjimečně i kunu, dokazuje to, že je sídliště dostupné dokonce i pro savce z volné krajiny. O propustnosti našeho klínu pro ptáky snad nebudou pochyby. Tento klín je tvůrci konceptu nového územního plánu zcela opominut, což by bylo omluvitelné jen v případě, kdyby centrum Žižkova (kde je minimum zeleně) oplývalo nadbytkem zelených ploch. Naše sídliště takřka sousedí s historickou zástavbou Žižkova (také jsou v ochranném pásmu památkově chráněného území) a můžou tedy nedostatek zeleně ve staré zástavbě poněkud kompenzovat. Význam zeleně na našich sídlištích proto není jen lokální, ale dá se vztáhnout na celou Prahu 3. Je tedy nutné udělat všechny možné kroky vedoucí k tomu, aby v našem sídlištním komplexu nebyly ničeny plochy zeleně ničím jiným než stavbami, které jsou pro existenci sídliště skutečně nezbytné. Nová zástavba obytnými domy je tedy naprosto nevhodná. Vybavenost sídlišť školkami, školami a domovy důchodců je v současné době dostatečná, prodejnami potravin také, dostupnost centra města hromadnou dopravou je vyhovující. Jediným problémem by mohl být lokální nedostatek parkovacích míst na určitých místech sídlišť. I tento problém by ale měl být řešen pokud možno tak, aby nebyly narušeny plochy zeleně. Výjimečné případy, kdy to jinak než v zeleni prostě nejde, dostatečně saturuje v rámci ploch parkových (kód ZP) třetí kategorie využití (nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití). Nic tedy nebrání uznání námi navrhovaných parků parky. Kdyby 2

3 nebyly parkově upravené plochy zcela nelogicky zařazeny v krajinném území (plochy nelesní ZN), které těžko budeme na našich sídlištích hledat, mohly by být různé plochy zeleně uznány i parkově upravenými plochami (a celkově by byla celá situace jednodušší). Pro potřeby stávajících obyvatel sídlišť rozšiřovat parkovací plochy je paradoxně výhodnější, když je plocha určena jako plocha parková ZP (hlavní využití - parky, stávající historické zahrady a hřbitovy včetně souvisejících staveb a zařízení), než plocha bydlení OB. V ploše parkové (kód ZP) jsou sice podzemní garáže se zelení na konstrukci zařazeny až do třetí kategorie, přednost však v rámci staveb mají jen stavby a zařízení pro provoz a údržbu parku a nezbytná dopravní a technická infrastruktura, obytné stavby jsou v kategorii nepřípustné (podle nového územního plánu nelze stanovit výjimku). Výsledně by tedy parkovací plochy měly být hledány především mimo zeleň, pokud to však není možné, jsou podzemní garáže se zelení na konstrukci podmíněně přípustné. Toto vše při požadavku, že nemá klesat procentuální zastoupení zeleně na sídlišti. Naděje na schválení podzemních garáží nezbytných pro potřeby současných obyvatel (a nikoli pro potřeby obytných novostaveb) je tedy vlastně větší než u ploch bydlení v obytném území. V současnosti je populace sídliště značně přestárlá, protože tu dožívá generace, která se sem po postavení sídliště nastěhovala obvykle jako mladá rodina s malými dětmi. Dnes se věk těchto obyvatel sídliště pohybuje většinou mezi sedmdesáti a osmdesáti roky. Jejich děti se často odstěhovaly a založily vlastní rodiny. Snad není potřeba zdůrazňovat, jak je pro tuto generaci důležitá parková úprava sídliště s existencí laviček a odpočívadel, protože je dost častý jev, že už žije jen jeden z manželské dvojice, bydlí v bytě sám, a má proto zvýšenou potřebu kontaktu s ostatními obyvateli jeho generace. Dá se předpokládat, že v průběhu dalších let, kdy by měl platit nový územní plán, dojde k výraznému omlazení sídliště a objeví se větší množství malých dětí, které budou potřebovat hřiště a hřišťátka, která původně na sídlišti byla v dostatečném množství, ale dnes jsou často zanedbaná (a některá už ani neexistují), takže bude třeba je zrekonstruovat a tento doplněk parků udržovat v dobrém stavu (povinnost Úřadu Městské části Praha 3, je smutné, že na ni musíme upozorňovat). V části konceptu ÚP, který tvůrci nazvali Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj, se autoři zmiňují o nutnosti kompenzovat přetrvávající potencionálně negativní vlivy rozvoje města (kapitola Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje). Uvádějí vlivy na akustickou situaci, na znečištění prostředí, na režim povrchových a podzemních vod, na ochranu přírody, na zdraví obyvatel atd. Ty z vlivů, které jsme vyjmenovali, pomáhá mimo jiné kompenzovat právě zeleň, některé pak pouze pokud je na větších souvislých plochách. Je proto nutné neničit naše souvislé plochy zeleně novou zástavbou, bylo by to v rozporu s tím, co koncept ÚP deklaruje. Tvůrci konceptu v rámci otázek zeleně sice cosi deklarují, ale v reálu dělají velmi málo praktických kroků, kterými by naplnění svých deklarací zajistili. V rámci tohoto postupu jsou asi jen dvě možnosti: buď odvádějí značně nekvalitní práci, nebo naplnění svých deklarací zajistit nechtějí. Dále bychom se chtěli vyjádřit k některým bodům věcně shodné připomínky: 1) Chtěli bychom se důkladněji vrátit k minimálnímu procentuálnímu zastoupení zeleně v rámci prostorové regulace ploch. Není nám totiž jasné, jak vlastně tvůrci konceptu ono minimální procento stanovovali. Z celkově nízké kvality této části konceptu ÚP usuzujeme, že těžko mohli chodit v terénu a přitom udělat chyby, na které upozorňujeme v textu připomínky. Co pak ale zbývá za možnosti? a) Vycházet z katastru nemovitostí. Je to z hlediska zeleně velice zavádějící a kromě toho odhalené chyby ukazují na to, že tento podklad tvůrci nepoužili. b) Vycházet z leteckých snímků. V tomto případě je možné odhadovat množství zeleně jen hrubě, od oka. Znamenalo by to, že chyb, jakou jsme odhalili na sídlišti Jarov, bude po Praze nejspíš řada. c) Vycházet ze současného územního plánu. Tato varianta je naprosto nesmyslná. d) Vycházet z územně plánovacích podkladů. Toto by bylo možné jedině v případě, žy by ani územně plánovací podklady neměly základ v mapování v terénu (jinak by tam nebyly námi odhalené chyby). 3

4 Pak by bylo ale poněkud nesmyslné z takových podkladů vycházet a výsledky práce si v terénu neověřit. e) Vycházet z jakéhokoliv dalšího podkladu, který nemá základ v mapování v terénu. Tady platí totéž, co u předchozího bodu. Sečteno a podtrženo - z jakých podkladů vycházeli tvůrci dokumentu, podle kterého se bude řídit rozvoj Prahy po cca 15 let? Kontrolovali vůbec výsledky své práce, kterou předložili veřejnosti? Pokud jde o naše výsledky sčítání zeleně na sídlišti Jarov, došlo oproti procentu uvedenému v přiložené připomínce k poklesu z 50,9% na 50,82% (tím se poněkud upravují všechny výpočty procentuálního zastoupení zeleně v přiložené připomínce - nejde však o velké rozdíly). Stalo se tak díky tomu, že v době, kdy už byla připomínka dokončena a práce byla ve fázi sbírání podpisů na přiložené podpisové archy, autoři zjednodušené inventarizace zeleně kontrolovali svoji práci. (Což nemohli udělat dříve, protože měli na vypracování této inventarizace silně neadekvátně krátkou dobu - viz stížnost v přiložené věcně shodné připomínce.) Při kontrolování procentuálního zastoupení zeleně na plochách často prováděli kontrolu křížem (pracovník kontroloval jiné plochy, než jaké předtím inventarizoval). Tento typ kontroly značně zpřesňuje výsledky, protože reviduje případnou tendenci odchylek při stanovování procentuálního zastoupení zeleně u jednotlivých pracovníků (někteří lidé mají tendenci nadhodnocovat, jiní podhodnocovat atd.). Výsledná hodnota je tedy o necelou desetinu procenta nižší než původní výsledky práce, ale na druhou stranu jsme si víceméně jisti, že procento zeleně na sídlišti Jarov skutečně přesahuje 50%, a to je podstatou příslušné dílčí připomínky. (Je třeba si uvědomit, že značné procento parcel, a to i dost velkých, nemá na své ploše vůbec žádnou zeleň. Při výpočtu celkové plochy bez zeleně tvoří takové parcely základ - kromě opomenutí parcelu zapsat či překlepu v její rozloze nelze udělat žádnou chybu. Uvedené dvě možnosti chyb jsme se snažili kontrolou eliminovat. Velké parcely zeleně také většinou nedávají prostor pro výraznější chyby - procento zastavěné plochy je u nich obvykle natolik malé, že větší chyba není možná. Případné odchylky na menších parcelách pak také nemohou být příliš velké, protože čím menší plocha, tím přesnější výpočet je možné provést.) Vzhledem k podobnému charakteru obou sídlišť považujeme za pravděpodobné, že na sídlišti Chmelnice bychom došli k podobnému výsledku. Při práci na sídlišti Jarov jsme respektovali hranice stanovené konceptem nového ÚP pro území s prostorovou regulací V1-8/40, i když jsme hranice místy považovali za značně nelogické (s výjimkou parcel 2931/252 a 2931/298, kde jde s naprostou jistotou o chybu konceptu ÚP). Jak tvůrci konceptu ÚP vysvětlí fakt, že z pásu zeleně, který je na jedné straně ulice Květinková, počítají do sídliště jen trojúhelníkovitý útvar na samém konci pásu? Jak vysvětlí, že při vymezování celkově velmi problematického parku u ulice Habrová nerespektovali hranice parcel a do parku zahrnuli jen části parcel zeleně místo parcel celých? (Nerespektování celistvosti parcel musí z územního plánu dělat mnohem nepřehlednější materiál, než jaký by z něj udělalo uznání parků na území našeho sídlištního komplexu, kdy vždy započítáváme parcely zeleně jen celé.) 2) Pokud jde o vyhlašování parků, koncept ÚP působí až absurdně. Park, který jako jediný na území našich sídlišť tvůrci konceptu ÚP uznali, je z části parkoviště, z části garážemi atd. Mnohem hodnotnější plochy zeleně v našich sídlištích tvůrci prostě ignorují. Opět se tu naskýtá otázka - jde o silně nekvalitní práci, nebo o záměr? Pokud bychom připustili variantu, že jde o záměr, mohl by to být vlastně jediný záměr - mít možnost na sídlišti stavět takřka bez jakéhokoliv omezení. Jedenáctiprocentní rezerva, o kterou reálné množství zeleně překračuje minimální procentuální zastoupení zeleně uvedené v konceptu ÚP, by k tomu byla vhodným doplňkem. V připomínce se zmiňujeme o stavbě, které se říká kauza Osiková-Buková. Ti, kdo projekt nového traktu domu vymysleli, jej prosazují hlava nehlava. Již jsme se od nich dočkali aktivit, za které by se nemuseli stydět dřívější mocipáni socialistického systému. Například byla schválena naprosto bezdůvodná výjimka, která umožňuje, aby novostavba o celých dvanáct metrů nedodržovala normativ minimální vzdálenosti od stávající zástavby. Například Radniční noviny MČ Praha 3 otiskly naprosto neobjektivní článek týkající se kauzy, který napadá jednu konkrétní osobu takovým způsobem, že by bylo klidně možné uvažovat o žalobě proti autorovi článku. Když ona napadená osoba chtěla v těchže 4

5 novinách odpovědět, nebylo jí to dovoleno. A tak dále. A ke všemu to není jediná stavba, kterou současní zastupitelé a radní Prahy 3 na našich sídlištích plánují. Nelze se nám tedy divit, že za jedinou spolehlivou ochranu našich hodnotných ploch zeleně považujeme jejich prohlášení za parky. Když tento krok tvůrci konceptu ÚP odmítnou udělat, dokáží, že u nás skutečně stavět chtějí. Nelze se potom divit ani další radikalizaci našich sídlišť a dalším aktivitám obyvatel proti těm, kdo o našich sídlištích rozhodují. Takřka žádný obyvatel našeho sídlištního komplexu si nepřeje, aby tu byly stavěny další budovy. Počet podpisů pod připomínkou je dost vysoký, ale to jsme přitom ve stanoveném (naprosto nedostačujícím) termínu stihli oslovit jen asi polovinu obyvatel Jarova a Chmelnice (sbírání podpisů pod osmistránkový dokument je značně složitější než sbírání podpisů pod jednoduchou petici). Je zřejmé, že kdybychom nebyli tísněni magistrátem stanoveným nepřiměřeným termínem a mohli oslovit i druhou polovinu stálých obyvatel našich sídlišť, dosáhli bychom přibližně dvojnásobného výsledku. 3) Dalším krokem, kde se nabízí varianta záměru, je vyřazení dvou parčíků z plochy zeleně (konkretizace viz připomínka). Pokud jde o parčík u ulice U Kněžské louky, před několika lety tam již byl pokus o prosazení nové stavby na ploše parčíku. Tehdy byla sepsána petice obyvatel okolních domů proti změně územního plánu a záměr nakonec nebyl zrealizován. Teď tento parčík vyřazují tvůrci konceptu z plochy zeleně a zařazují ho do plochy bydlení. Co si o tom asi pomyslí lidé, kteří sepisovali před několika lety petici proti změně územního plánu? Pochopitelně to, že vyjmutí parčíku z ploch zeleně je prvním krokem k realizaci již jednou zamítnutého záměru. Budou si to myslet i v případě, kdyby to nebyla pravda (pod vlivem zkušeností s praktikami Městské části Praha 3 si asi také málokdo bude myslet, že to zastupitelé a radní Prahy 3 myslí se zelení na Praze 3 dobře) a silně to zvýší jejich nespokojenost s našimi současnými komunálními politiky. 4) Pokud bude člověk i nadále uvažovat o variantě, že chyby v konceptu ÚP nejsou chyby, ale záměr, je velice varující vyhlášení parku u ulice Habrové. Nesmyslnost tohoto záměru je vysvětlena už v připomínce, takže tady se omezíme na to, že tento park vzbuzuje dojem, že reálné úbytky zeleně jsou možná na mnoha místech Prahy nahrazeny jen iluzorně, a to zelení, která byla zelení již v době tvorby současného územního plánu, nebo zelení, která byla uznána za zeleň již v současném územním plánu (např. jako izolační zeleň, kterou koncept nového ÚP vlastně ruší). Aby toho nebylo málo, náhradou za reálný úbytek zeleně jsou například také parkoviště a garáže, které tvoří součást velice hodnotného nového parku, vytvářejícího charakteristický kompoziční celek. 5) Dále bychom chtěli srovnat text, který je v rámci stanovování zásad prostorové regulace v části týkající se minimálního podílu zeleně u závazné a nezávazné části konceptu nového územního plánu. Závazná část: Kód podílu zeleně (1) Na vymezených plochách je stanoven minimální procentuální podíl zeleně na rostlém terénu. (2) Nižší podíl zeleně je nepřípustný, popřípadě podmíněně přípustný za podmínky, že velikost posuzované plochy celého stavebního záměru je menší než 0,25 ha, případně že neklesne pod současný podíl zeleně v rámci celé plochy s vymezeným kódem. (Je citován celý text, týkající se kódu podílu zeleně v kapitole Závazné části konceptu nového územního plánu. V rámci zařazení v textu jde o kapitolu 3.3 Prostorová regulace. V této kapitole se již tvůrci konceptu k definici a specifikaci kódu podílu zeleně nevracejí. Nevracejí se k ní ani v dalším textu Závazné části, pokud se tak nestalo v části, kterou jsme kvůli nedostatku času nestihli prostudovat, což ale považujeme za nepravděpodobné.) Výklad textu: Pokud je stavební záměr menší než 2500 metrů čtverečních (což je skoro každý záměr stavby nového domu), nemusí být dokonce dodržen ani kód plochy týkající se minimálního zastoupení zeleně na celém území s daným kódem struktury. Jen stavby větší musí tento kód dodržet. Text 5

6 hovoří o tom, že minimální procentuální podíl zeleně na rostlém terénu musí být stanoven, ale ani slovo o tom, že musí být dodržen. Nezávazná část: Podíl zeleně... Cílem regulace na stabilizovaných plochách je zachování minimálně stávajícího podílu zeleně. Podíl zeleně, uváděný v procentech, představuje minimální podíl zeleně na dotčených pozemcích celého stavebního záměru, nižší podíl zeleně je přípustný za podmínky, že jsou tyto pozemky menší než 0,25 ha nebo že podíl zeleně neklesne pod stávající podíl v rámci celé plochy s vymezeným podílem; stávající podíl zeleně se však již nemůže dále snižovat. Výklad textu: Tento text vyznívá poněkud jinak, protože je tu napsáno, že cílem je zachování minimálně stávajícího podílu zeleně na stabilizovaných plochách a že stávající podíl zeleně se již nemůže dále snižovat. Je to ovšem formulováno nejednoznačně, protože v poslední větě není specifikováno, jestli se nemůže snižovat stávající podíl zeleně na celém území s příslušným kódem prostorové regulace, nebo jen na místě stavby. Je nutné tuto větu přeformulovat, aby vyznívala jednoznačně, (tedy že není možné snižovat stávající podíl zeleně na celém území s příslušným kódem prostorové regulace, jinak by ani tato formulace nezaručovala dodržení minimálního procentuálního podílu zeleně na celém daném území) a přeřadit ji do závazné části ÚP. Pokud jde o část, kde se píše, že minimální podíl zeleně na dotčených pozemcích celého stavebního záměru nesmí být menší než jaký minimální podíl zeleně stanovuje příslušný kód pro celé území, je to buď silně nedomyšlené, nebo je to výsměch obyvatelům Prahy. Chce-li někdo stavět v ploše zeleně, tuto podmínku splní velmi jednoduše tím, že zabere větší plochu pro svůj stavební záměr, na příslušném podílu zeleně provede symbolické výsadby, tím tuto plochu zeleně zařadí do stavby a má problém vyřešen. Opět se tu nabízí otázka: jde o hrubé, sotva odpustitelné chyby tvůrců konceptu nového ÚP, nebo o záměr? Není těch chyb už nějak mnoho na to, aby člověk mohl věřit tomu, že jde jen o chyby? A co si asi budou myslet obyvatelé Prahy, pokud na tuto výzvu opravy konceptu ÚP tvůrci konceptu nezareagují tím, že ho uvedou do pořádku? Jsou snad jejich cílem nové hromadné demonstrace nespokojených obyvatel Prahy a soudní řízení, jejichž cílem by bylo platnost nového ÚP zrušit? 6) Dalším nesmyslným krokem je zařazení parkově upravených ploch do území krajinného, plochy nelesní (kód ZN). Je zcela nesmyslné nezařadit parkově upravené plochy do území rekreačního, protože k rekreaci slouží. Smysl tohoto nelogického zařazení parkově upravených ploch do krajinného území není v konceptu ÚP uspokojivě vysvětlen, proto se nabízí opět možnost záměru: do rekreačního území mají patřit jen parky, které musí být širší než 25 m a tvořit onen problematický charakteristický kompoziční celek, aby mohly být ostatní parkově upravené plochy odmítány s poukazem na to, že v kompaktní části zástavby Prahy nemůže být vyhlášeno krajinné území ( to dá přece zdravý rozum, že? ). Cílem by tedy mohla být minimalizace uznaných ploch zeleně v Praze. Z myšlenky, že všechny námi uvedené chyby by mohly být záměrem, nás (tvůrce námitky) vysloveně mrazí. 7) Autoři konceptu nového územního plánu se pokusili o definici parku a domníváme se, že se jim to příliš nepodařilo (viz text přiložené věcně shodné připomínky). Už fakt, že lesoparkem se stává les, do kterého umístíme ony zmiňované charakteristické parkové prvky (chodníky, lavičky, koše, odpočívadla, někdy hřiště či hřišťátka, v Ďáblickém háji můžeme najít i umělé jezírko), ukazuje, že v tomto případě by charakteristickým kompozičním celkem byl les. V jiném případě jsou to volné plochy trávníků se soliterami uvnitř trávníkových ploch i bez nich, obklopené keřovými a stromovými výsadbami (Riegrovy sady, Stromovka). A nejen historické zahrady mohou mít pravidelný charakter, park na náměstí Jiřího z Poděbrad se do historických zahrad dá zahrnout dost těžko, ale víceméně pravidelný je. (Ani u pravidelných historických zahrad není naprostá pravidelnost příliš častá, protože 6

7 se málo z nich dochovalo v přesně původní podobě. A někdy ani nebylo záměrem autora projektu historické zahrady vytvořit přesně pravidelnou zahradu, např. kvůli tvaru plochy pro zahradu určené). Lázeňský park je pak v definici víceméně navíc. Lázně bývají městečka, lázeňské parky bývají přístupné veřejnosti, jsou to tedy vlastně městské parky (jen většinou mívají nadprůměrnou uměleckou hodnotu). Kromě toho se Prahy vůbec netýkají, protože tu nemáme lázně, a tedy ani lázeňské parky. Výsledně tedy máme otázku - oslovili tvůrci konceptu nějakého renomovaného zahradního architekta, aby jim s řešením problematiky zahrad a parků v Praze pomohl? Uvedená definice vypadá spíš na výsledek práce laika, který se nad ní ještě ke všemu ani příliš nezamyslel. 8) Již v průběhu sbírání podpisů pod věcně shodnou připomínku přišli někteří obyvatelé sídliště Chmelnice (Chmelnici autoři připomínky tolik neznají, protože všichni bydlí na Jarově) s návrhem, že by se za park dala uznat ještě jedna plocha zeleně na sídlišti Chmelnice. Hlavní parcela zeleně sice nedosahuje 0,5 ha, ale místo dřívější 10 m široké komunikace již existuje na vedlejší parcele jen cesta pro pěší a zeleň a na tuto parcelu pak navazují další plochy zeleně. Jde o parcely č. 2832/1, 2841, 2842/1, 2834/3, celková výměra 6480 metrů čtverečních. Při součtu jejich plochy zjistíme, že jsme se skutečně dostali nad 0,5 ha a navržená plocha má charakteristické parkové doplňky, tedy je parkem. Bohužel již nebylo možné tento fakt zanést do věcně shodné připomínky, proto ho zapisujeme do tohoto textu, protože se jakožto autoři námitky domníváme, že by tento čtvrtý park na Chmelnici měl být vyhlášen také. K chybě (opomenutí tohoto parku) došlo kvůli nepřesnosti katastrální mapy, kterou jsme si bohužel opět z nedostatku času neověřili v terénu, protože jsme měli čas obejít jen ty plochy, které jsme podle katastrální mapy za potenciální parky vytipovali. Autoři doplňujícího textu námitky: Mgr. Petr Nekola, Pod Lipami 59, Praha 3, narozen , zástupce veřejnosti zmocněný k tvorbě námitky na základě přiložené věcně shodné připomínky; Ing. Radka Nekolová, nar , garantující odbornou správnost částí textu týkajících se zeleně a zahradní architektury, absolventka oboru zahradní a krajinářská architektura na Vysoké škole zemědělské v Brně (dnešní MZLU) v roce 1994 Datum a podpis zástupce veřejnosti: Mgr. Petr Nekola... 7

V rámci posuzování procesu pořizování nového ÚP jde o tuto dílčí připomínku:

V rámci posuzování procesu pořizování nového ÚP jde o tuto dílčí připomínku: Věcně shodná připomínka ke konceptu nového územního plánu hlavního města Prahy týkající se procentuálního zastoupení zeleně v oblasti sídlištního komplexu Jarov-Chmelnice na Praze 3, opravy chybného zařazení

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV

ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV Zpracovatel: 2 arch s.r.o., Česká 824/31, 796 01 Prostějov, IČ 277 30 221 Datum: únor 2016 ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Horní Branná listopad 2015 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Horní Branná listopad 2015 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ BRANNÁ OBEC HORNÍ BRANNÁ Datum schválení zastupitelstvem obce : 30.11.2015 Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu: č.8/2015 Luboš Zimmermann Podpis,

Více

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH PŘÍLOHA Č. 1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO: ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH Uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Těrlicko návrhu opatření obecné povahy dle 52

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Obec Jiřice u Miroslavi

Více

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK Městský úřad Husovo náměstí č. p. 1 517 54 Č.j.: 439/2016/MÚVA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu hlavního města Prahy

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 27. 11. 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1. V Praze dne 10. ledna 2011

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1. V Praze dne 10. ledna 2011 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne ledna 2011 Námitka občanů Prahy podaná zmocněným zástupcem veřejnosti ve věci řízení o vydání celoměstsky

Více

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram 33 664 84 Zastávka u Brna V Příbrami na Moravě dne 6. srpna 2008 O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 0 8 Změna č. I územního plánu obce Příbram

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ Městský úřad Moravské Budějovice Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 36, 676 02 Moravské Budějovice --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014 č.j.: 628/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 582 ze dne 16.07.2014 Vyjádření MČ Praha 3 k oznámení záměru "Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy", podle zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období 2008 2013 (Návrh určený k projednání) Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen pořizovatel ), jako úřad územního

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice Obsah: a) Vymezení řešeného území... 3 b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití... 3 c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb... 4 d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území...

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

Kounice (OKRES NYMBURK)

Kounice (OKRES NYMBURK) Kounice (OKRES NYMBURK) ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SRPEN 2011 OBSAH: 1) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle ů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP 2016 1 Navrhovaná úprava: Míra využití ploch 1) V rozvojovém území je zpravidla stanovena

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ivo Zemek starosta města Habartov

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Vladimír Adamec místostarosta městyse

Více

Aplikace vybraných ustanovení SZ a prováděcí vyhlášky při tvorbě regulačních podmínek v územním plánu

Aplikace vybraných ustanovení SZ a prováděcí vyhlášky při tvorbě regulačních podmínek v územním plánu Aplikace vybraných ustanovení SZ a prováděcí vyhlášky při tvorbě regulačních podmínek v územním plánu Porada pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn.ze dne Naše č.j. 021697110VDŽPlMk Vyřizuje Praha ng.arch. Marie Kastlová

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který vymezení zastavěného území vydal: Rada města Suchdol nad Lužnicí číslo jednací: RM 78/14/1422

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Obec Mladeč OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012 Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Zastupitelstvo obce Mladeč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY Územní plán Voděrady se Změnou č. 1 Územního plánu (dále jen ÚP) Voděrady mění takto: TEXTOVÁ ČÁST: 1. U definice plochy bydlení čistého uvedené v části f) stanovení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 07.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ZMĚNA Č.4 NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č.4 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č.4 územního plánu obce Horní Lukavice NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování Určený zastupitel: Pavel Rádl - starosta obce Datum: srpen 2015 1 Záznam

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ ETAPA: NÁVRH Pro společné jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Čl. 4 Umísťování staveb (1) Při umísťování staveb a jejich začleňování do

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN. okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN. okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín Objednatel: Obec Terezín, Terezín

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Zpráva o stavu Územního plánu obce Stožice, včetně místních částí Křepice a Libějovické Svobodné Hory

Zpráva o stavu Územního plánu obce Stožice, včetně místních částí Křepice a Libějovické Svobodné Hory Zpráva o stavu Územního plánu obce Stožice, včetně místních částí Křepice a Libějovické Svobodné Hory období červenec 2011 červen 2015 Na základě ustanovení 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. zákon o územním

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

Územního plánu Znojmo

Územního plánu Znojmo B-15-067-000 Změna č. 1 Územního plánu Znojmo Textová část Objednatel: Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Pořizovatel: Městský úřad Znojmo Odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Územní plány - aktuální problémy

Územní plány - aktuální problémy Územní plány - aktuální problémy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Aktivní zóny záplavového území 62 odst. 2 zák. 254/2001 Sb., o vodách - v zastavěných územích

Více

ŘADOVÉ DOMY MODŘANY. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Modřanský biograf PROGRAM:

ŘADOVÉ DOMY MODŘANY. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Modřanský biograf PROGRAM: PROGRAM: VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 3. - Modřanský biograf A B C D E F identifikační údaje lokalita stávající stav původní záměr navržená studie námitky název stavby: místo stavby: Řadové domy v Modřanech parc.č.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodické doporučení OBSAH I. Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu 1. Úvodní informace pořizovatele 2. Vysvětlení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE únor 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE únor 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více