Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká"

Transkript

1 VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel Olga Klimecká Dne jsem byla okolo sedmé hodiny ranní pepadena pímo ped svým domem v ulici Družstevní u svého erveného vozidla Citroen C2. Pachatel se v míst choval nenápadn. V ulici se pohybovali dlníci stavební firmy a pachatel psobil jako jeden z nich. Pedstíral telefonování a pitom vykával na ideální píležitost k odcizení vozidla. Byl hubený, ne píliš vysoký, vk do 30 let. Obleen byl do maskáových hndo-béžových kalhot, šedé bundo-mikiny s kapucí, sportovních bot a ml tmavou kšiltovku s delším kšiltem. Ve chvíli, kdy jsem chtla nasednout, piskoil a s vozidlem, vetn všech mých osobních vcí, které již byly uvnit, odjel. Po inu jsem byla sousedy upozornna na skutenost, že se velmi obdobný in stal již nkolik dní pedtím v jiné ulici. Nestaí mít plot, který nás chrání od noní kriminality a zabezpeovací zaízení na domech i autech! Nenapadá m ale, jak se ochránit, když ze svého pozemku vyjdu na ulici? Pak se mi honí hlavou tyto otázky Má mstys zájem na snížení kriminality? Je zde njaký koncept na ochranu oban, kteí zde žijí? Pro se tady kriminalit stále tak daí? Vždy za dobu 5 let, po kterou zde žiji, nevím o niem, co bylo udláno pro to, aby se zde dalo žít v klidu a bez obav. Dojde to ješt dál a v Nehvizdech se nebude již "jen" krást???!"#"#! $%&'()+!"#",'-.+ /%-%& %"()((#"# %36%$#0 )777,(589#05:%6+ /%";#3+1.!(2("# , #3, :-#230%8%.%0.4< -64$"#,0(="#:0872:7 Bohužel i policie toto vnímá jako naprostou rutinu a nevyvíjí v podstat žádnou aktivitu. Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Pracovníci mstyse uklízejí bhem roku a zvlášt pak zimy, všechny ulice, které se v obci nacházejí. Není na tom nic zvláštního, je to jejich povinnost. Jenomže vloni a prakticky i poátkem letošního roku, se uklízejí a tím pádem stojí peníze i ulice, které mstys ješt ani nevlastní. Jedná se o oblast Lentilek, konkrétn o ulici U Hišt a ulici Vyšehoovickou. Nejsou ale zdaleka jediné, je jich víc. Tyto ulice totiž dosud vlastní stavební firma Moravská stavební a další dceiné spolenosti této firmy. Ty je ale dosud mstysi nepedaly. Podle souasného výpisu z katastru nemovitostí tedy stále patí stavebním firmám a podle zákona by se tudíž mly podílet i na jejich údržb a úklidu. Samozejm to nedlají a ani nijak mstysi na údržbu svého majetku finann nepispívají. Nikdo jiný za n pedání ulic uinit nemže a je to zejm nezajímá. Své peníze za výstavbu pece dostaly a te se mstysi starej, jak umíš. Jak se situace vyvine a zdali firmy ulice konen do majetku mstyse pedají, budeme i nadále sledovat. Ulice U Hišt, foto archiv úadu mstyse! " #$% % "# &' (% ")(! "( %( % "!! ##)# " +,-../,01#

2 Dámy, na slovíko! Kosmetika Soa Zikmundová na babiku rozhodn nevypadá. O tom, že ženy vnovaly své kráse a líení, stejn jako kosmetickým pípravkm, hodn pozornosti, se ví už od starovku. Vzpomeme jenom na nejkrásnjší Egypanky Nefertiti nebo Kleopatru. V souasné dob se už bez kosmetiky neobejde žádná žena, bez rozdílu vku. Není však kosmetika jako kosmetika. Vtšina pípravk a krém je vyrábna standardním zpsobem, tedy chemicky a obsahují ropné produkty, napíklad glyceriny, jako základ krém. Dále jsou to pak další chemické regulátory a konzervanty, napíklad parafiny. Pro pokožku tyto látky rozhodn nejsou žádným pínosem, spíše naopak, protože nkteré z tchto látek pokožku vysoušejí, ta potom špatn dýchá a prakticky o to více stárne. Aby byla ple žen dokonale chránna, je poteba dokonalé a opravdu nezávadné kosmetiky. Kosmetika Soa Zikmundová se své profesi vnuje již adu let a k tomuto problému íká: Ta správná kosmetika musí být k pleti pátelská, a proto já již adu let používám nejen pro klientky, ale i pro sebe, kosmetiku vyrobenou pouze z pírodních látek, která není k pokožce agresivní. Takovou kosmetikou jsou pípravky firmy Karel Hadek, která u nás však není voln v prodeji. Existují pípravky pro každý typ pleti a dokonce je velice vhodná i pro kojence. Po dlouholetých zkušenostech s touto kosmetikou mohu zodpovdn prohlásit, že to je cesta správným smrem. Psobí totiž spíše jako lék. Zvlášt pak pípravky vyrobené z koene, který má stejné úinky jako legendární koen ženšen. Klientky jsou s touto kosmetikou velice spokojené a dokonce jim zmizely v ad pípad i popraskané žilky v oblieji. Pokud by se nkterá ze tenáek chtla o této ad kosmetických výrobk dozvdt více nebo své problémy konzultovat s kosmetikou Soou Zikmundovou osobn, staí na internetu zadat adresu: www. mimishop.cz/kosmetikachytre, kde v rubrice kontakty nalezneme jméno kosmetiky se všemi potebnými údaji. Od otevel Úad mstyse Nehvizdy kontaktní místo Czech POINT. Zde mohou obané požádat o ovené výpisy z veejných informaních systém veejné správy. jedná se o výpis z rejstíku trestu, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstíku, výpis z živnostenského rejstíku a nov výpis bodového hodnocení osoby, seznam kvalifikovaných dodavatel a registr úastník provozu MA ISOH. Aktuální informace o poplatcích a zmnách najdete na sekce Czech POINT nebo na tel , na u ODVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU OD DOMU Informujeme obany, že od bude zahájen svoz separovaného odpadu od dom, a to papíru a plast. Na Úadu mstyse Nehvizdy, Pražská 255 si obané mohou zakoupit pytle (4,- K/kus) na tento tídný odpad. Papír úterý sudý týden Plast pátek sudý týden V píloze asopisu najdete svozové dny pro rok V uvedené dny ponechejte odpad v oznaených pytlích ped domy a firma AVE CZ jej odveze. Potebujete peovatelskou službu? Zavolejte na telefon nebo , kde se vám ozve Peovatelská služba msta elákovice, Kostelní 26. Peovatelská služba je terénní nebo ambulantní, poskytována osobám, které mají sníženou sobstanost z dvodu vku, chronického onemocnní nebo zdravotního postižení a rodinám s dtmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Mžete požádat o níže uvedené úkony: - pomoc pi zvládání bžných úkon pée o vlastní osobu - pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajištní stravy - pomoc pi zajištní chodu domácnosti - zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím Konen dojde i na budovu Úadu mstyse Nkolik let se zastupitelstvo mstyse Nehvizdy snažilo vybudovat objekty sloužící lidem v obci. A už se jednalo o pístavbu školky nebo školy nebo o vybudování pkného námstí. Penz na nutnou opravu a rekonstrukci budovy Úadu mstyse se tím pádem stále nedostávalo. Nejvtší problémy v budov iní neúsporné topení pi zbyten velkých a špatn tsnících oknech. Podle rozpotu mstyse by se letos ml konen dostat na adu i objekt, kde úad sídlí. Studie na rekonstrukci budovy je hotová. Poítá samozejm se všemi nutnými a nezbytnými opravami, vetn bezbariérového vstupu a zmnou rozmístní kanceláí. Všechno nasvduje tomu, že by k rekonstrukci budovy úadu mlo dojít letos. Každopádn pi ní musíme zaít výmnou oken a topení, to jsou priority. ástku, na kterou by mla celá rekonstrukce pijít ješt neznáme, ale již nyní víme, že rekonstrukci budovy úadu uhradíme z rozpotu obce, sdlil starosta mstyse Antonín Bendl. Budova úadu mstyse by se ješt letos mla dokat opravy

3 Karate již v Nehvizdech zapustilo koeny Do mstyse se spolu s manželem pisthovala paní Radana Benešová. Manželé Benešovi se již adu let intenzivn zabývají karate. Proto není divu, že pod jejich vedením vznikl vloni v záí pi místní TJ Sokol Nehvizdy i oddíl Karate Klub. V souasné dob má již ptadvacet len a z toho je dvaadvacet dtí. Tikrát týdn se malí adepti tohoto bojového umní scházejí v místní sokolovn a pozvolna odhalují tajemství tohoto zajímavého sportu. Oddíl má Radana Benešová rozdlen do dvou skupin. V té první pípravce, jsou dti, které se s karate teprve zaínají seznamovat. Tu navštvuje dvanáct dtí. Druhá skupina, nazývána A, sousteuje dti pokroilejší a dokonce i ti dosplé, kteí již techniky zvládli natolik, že mohli postoupit o stupínek výše. Vzhledem k tomu, že oddíl funguje teprve pl roku, dti zatím nemají žádný technický stupe. První zkoušky probhnou koncem února a ti úspšní získají devátý kyu a budou moci nosit bílý pás. Karate lze rozdlit na sportovní a tradiní. My se u nás vnujeme tradinímu karate. Tréninky u nás trvají zpravidla hodinu až hodinu a pl a myslím si, že po jejich skonení toho mají dti docela dost. Máme v plánu zúastnit se v prosinci republikové soutže Turnaj nadjí, která je urena pro dti s nízkými technickými stupni. Což znamená, že se v turnaji utkávají dti na pibližn stejné úrovni. Nemže se stát, že by nkteré z našich dtí narazilo na opravdu vysplého borce, který by mu mohl tento krásný sport znechutit. V našem oddílu klademe velký draz na týmovou spolupráci, a proto se scházíme i mimo tlocvinu. Minimáln dvakrát msín poádáme spolené akce, napíklad jezdíme do kina nebo na výlety. V lét hodláme vzít dti na letní tábor a chceme je brát i na rzné semináe o karate s japonskými mistry, které by jim mohly hodn dát, íkala sympatická trenérka Radana Benešová a dodala, že když se dti vnují sportu, pak se jenom zídkakdy uchytí v njaké nedobré part. A nám nezbývá než malým karatistm a jejich trenérce popát hodn a hodn úspch a držet jim v jejich snažení palce.!"# $%&'(( $)& Obecní parky pod drobnohledem Po celý rok sledoval zastupitel Jií Svatoš peliv vtšinu park v mstysi, bez nadsázky lze íci, že všechny. Zajímalo ho, jak si pracovníci dávají na jejich údržb záležet. V parcích, ale i na hbitov, byly opravdu všechny stromky peliv proezány, oezané vtve zodpovdn vysbírány a odvezeny. Bylo vidt, že se odpovdní pracovníci o veejnou zele starají svdomit. I nyní, kdy byly parky pod snhem, psobily velice ist a upraven. Sledoval jsem to po celý rok a musím íci, že jsem s prací velmi spokojen a všem, kteí se o parky starali, patí mj dík. Velmi peliv a zodpovdn byla provádna i výsadba nových stromk a to vetn rozmístní zalévacích trubic, takže se všechny stromky ujaly. Jak íkám, jsem velmi spokojen s tím, jak se mstys o svou zele stará, ekl Jií Svatoš. Jenom je škoda, že se podobn zodpovdn o své pozemky se zelení nestarají nkteí soukromí vlastníci, kteí za celé vegetaní období ani jednou nedokázali posekat trávu. Malí karatisté pi tréninku v sokolovn Jednalo zastupitelstvo: schvaluje do rozpotu píspvek 3 000,- pro Samostatnou dobroinnou obec baráník Podlesí v Jirnech neschvaluje nov navrženou cenu za odvoz odpadu, probhne další jednání souhlasí s uzavením smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene pro EZ Distribuce na pp. 548/2 za ,- nesouhlasí se zapojením obce do Regionu Pošembeí bere na vdomí zprávu finanní a stavební komise bere na vdomí pípravu podklad pro 1. zmnu územního plánu bere na vdomí informaci P. Tomeka ohledn oplocení areálu BMX V dob poízení snímku byl park pod snhovou peinou, ale i tak vypadal upraven a hezky.

4 !"#$ %% &' () + $, -. %%/0 %#%$ 1 "' %%/ #2%% #/%% ' + Kritéria pro zaazení dítte do mateské školy: 1. Poet dtí v mateské škole nepesáhne limit, daný ustanovením 2, odst. 2) vyhlášky O pedškolním vzdlávání, tj. 24 dtí na jednu tídu s možností udlení výjimky zizovatelem dle 23, odst. 1 a 3 Školského zákona. Trojtídní organizace pedškolního vzdlávání je dána prostorovými a hygienickými podmínkami v mateské škole a byla posouzena orgány KHS Stedoeského kraje. Vtší denní místnost dtí tvoí jeden stavební celek a je opticky rozdlena pro innost dvou tíd, menší denní místnost je využita pro innost jedné tídy. 2. Tída mateské školy se napluje do potu 28 dtí /viz výše ustanovení o výjimce/. Poet dn v msíci, v nichž dít do MŠ dochází, není rozhodující. Maximální kapacita MŠ je za souasného stavu 63 dtí. 3. V pípad, že poet zapsaných dtí bude nižší než je minimální poet, potebný k provozu jedné tídy dle ustanovení 2, odst. 1) vyhlášky O pedškolním vzdlávání, bude zizovatelem udlena výjimka z potu dtí v jedné tíd /viz výše ustanovení o výjimce/ 4. Do mateské školy se dti zaazují v následujícím poadí: I. dti pihlášené k trvalému pobytu v obci Nehvizdy II. z dtí, pihlášených k trvalému pobytu v obci Nehvizdy pednostn dti zamstnaných matek. Upednostnny v tomto bod budou dti, u nichž na základ odborného vyšetení /logoped, psycholog, psychiatr apod./ je doporuen pobyt v dtském kolektivu, resp. dti ze sociokulturn znevýhodnného prostedí. III. dti nezamstnaných matek /mateská dovolená, evidence úadu práce apod./ s trvalým pobytem v obci Nehvizdy IV. z bod I - III. pednostn dti pedškolního vku, tj. ve vku 5-6 let, dále 4-5 let a 3-4 roky V. dti, které nejsou v obci Nehvizdy pihlášeny k trvalému pobytu se zaazují v poadí dle VI. kritérií II. IV. Pokud nebylo možné z kapacitních dvod uspokojit všechny žadatele o umístní dítte do mateské školy, budou tito žadatelé pednostn posuzováni v pijímacím ízení pro další školní rok 5. Do mateské školy mohou být dti zaazovány v prbhu celého školního roku, a to dle naléhavosti, posuzované podle výše uvedených kritérií. Poadí dítte pi zápisu k pedškolnímu vzdlávání není rozhodující. Právní nárok na pijetí dítte k pedškolnímu vzdlávání vzniká pouze dtem v posledním roce ped zahájením povinné školní docházky. 6. V pípad omezení provozu mateské školy (onemocnní, havárie apod.) lze doasn omezit docházku dtí do mateské školy podle výše uvedených kritérií. O tomto omezení informuje prokazatelným zpsobem zákonné zástupce dtí odpovdná osoba /zástupkyn editele školy pro MŠ event. jím povený pracovník/. 7. Za dodržování výše uvedených kritérií a posuzování míry naléhavosti pi zaazování dítte do mateské školy zodpovídají: - editelka Základní školy Nehvizdy - zástupkyn editelky pro mateskou školu

5 5. '.. 4. # '.,.' 6 + %%/ # 3%%, 4 + '-. CVI ENÍ RODI S D TMI ' ).4 %%/. # 3%% 4. 8 Každou st edu odpoledne od 16:00 do 17:00 cvi íme s d tmi v místní sokolovn. Je to cvi ení pro d ti p edškolního v ku (3-5 let). D ti se nau í orientovat v kolektivu p i hraní skupinových her. Zlepšují své fyzické dovednosti za pomoci cvi ebních pom cek (švédské bedny, kruhy, trampolíny, lavi ky, žeb iny, tunely, kužely, obru e, mí e atd.) a nacvi ují b h, skoky, malé sestavy, kotrmelce, válení a lezení všude možn. Vzhledem k nízkému v ku d tí vše probíhá hravou formou za pomoci íkanek. Celkem se nás schází 24 rodi s d tmi. V zimním období, díky nachlazení a ch ipkám, mén. T lesná výchova v bazén Jako každý rok absolvují žáci Základní školy Nehvizdy, v rámci hodin t lesné výchovy, plavecký výcvik. Po lo ských výborných zkušenostech op t zavítali do plaveckého bazénu v elákovicích pod ochranná k ídla zkušených elákovických plav ík. Foto archiv základní školy a TJ Sokol Nehvizdy KROUŽEK AEROBIKU Od zá í roku 2008 za al pod TJ Sokol Nehvizdy fungovat kroužek aerobiku. V sou asné dob kroužek navšt vuje 34 lenek, rozd lených do dvou v kových kategorií. Cvi í se každé úterý a tvrtek. Mladší hol i ky (4-6 let) cvi í od 15 do 16 hodin. Starší d v ata (7 12 let) od 16 do 17 hodin. V prosinci vystoupily starší dívky na Mikulášské besídce po ádané TJ Sokol Nehvizdy a ob skupiny se p edstavily na p edváno ní besídce. Zmín né akce prob hly v místní sokolovn. V lednu za ala mladší i starší d v ata nacvi ovat novou sestavu. Starší se u í cvi ební kroky na nových stepech, které zakoupila TJ Sokol. Pro mladší d v ata p ipravujeme sestavu s t ásn mi, kterou s nimi za neme nacvi ovat od b ezna. Rády mezi sebe p ivítáme nové lenky. Silvie Vilímová a Martina Prajerová

6 5. >.A0(0&(-./6% #3, :-+< 9&:1; 3 A 6BC D. & E FB.4 B3 "%2 #!7 22/ Tarif Rychlost Internetu Akní cena Jarov.NET Start 1024kbit/s 350,- K Jarov.NET Easy 1536kbit/s 440,- K Jarov.NET Stadard 2048kbit/s 530,- K Jarov.NET Profi 3072kbit/s 710,- K Jarov.NET Expert 4096kbit/s 890,- K 30#- BCDBCEBFF!" #FFGCHBEEE" $ %& 13%-+/; /%!#0(/;#"6%,7 < ' (!)) ))!)!!)+,-) Tato nabídka platí pro objednávky do konce bezna Ceny s DPH pro koncové uživatele. Služby poskytuje spolenost Jarov.NET s.r.o. se sídlem Blanická 922/25, Praha 2.!"#$%& #'()$+&,+'-.% $/0122&34 $5$( :88; PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY Horizontální, horizontální na plastová okna, vertikální, do stešních oken, venkovní rolety, sít proti hmyzu, markýzy NÁVRH A ZAMENÍ Z D A R M A elákovice tel.: Mobil: Vydavatel: Mstys Nehvizdy, IO , DI CZOO240524, Evidenní íslo : MK R E Píjem píspvk a korespondence ÚM Nehvizdy, Pražská 255, Nehvizdy, telefon: , pípadn ZŠ a MŠ Nehvizdy, Pražská 14, Nehvizdy, tel. : Píspvky vždy do 5. dne v msíci na uvedené kontakty písemn, telefonicky nebo em. Pedsedkyn redakní rady MgA Alena Krajíková. Za obsahovou stránku píspvk ruí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ruí zadavatel inzerce. Redakní rada si vyhrazuje právo upravit a krátit píspvky. Texty procházejí jazykovou korekturou, není-li u píspvku uvedeno jinak. Výtisk je zdarma.

Zápis do mateinky za dvemi

Zápis do mateinky za dvemi Vladimír Kapal Kostel svatého Václava ožil ve dnech 18. a 19. prosince dtským halasem. Uskutenilo se zde totiž vystoupení žák místní školy s programem, který si dti za vedení uitelek pipravily nejen pro

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více