Zápis z 24. Valné hromady Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky konané dne v Hořicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 24. Valné hromady Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky konané dne 13.6.2014 v Hořicích"

Transkript

1 Zápis z 24. Valné hromady Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky konané dne v Hořicích Program Valné hromady 1. Zahájení a uvítání přítomných 2. Volba orgánů valné hromady 3. Zpráva o činnosti za minulé období 4. Hospodaření za období 2013/ Zpráva Dozorčí rady 6. Návrh činnosti na období 2014/ Návrh rozpočtu na období 2014/ Představení kandidátů do nového výboru a dozorčí rady 9. Volba členů výboru a dozorčí rady 10. Vyhlášení výsledků voleb 11. Předání cechovních listů 12. Vystoupení hostů 13. Diskuze přestávka 14. Návrh usnesení a jeho schválení 15. Závěr 1) Zahájení Valnou hromadu zahájil předseda Svazu pan Bohumil Pánek. Přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem Valné hromady a jejím řízením pověřil pana ing.duška. 2) Volba orgánů valné hromady Celkový počet platných hlasů všech přítomných činil zapisovatel skrutátor ověřovatel zápisu návrhová komise Pánek Durych, Krutilová Dlouhý Knedla, Chomout Všichni členové navržených orgánů byli zvoleni plným počtem hlasů.

2 3) Zpráva o činnosti Svazu kameníků a kamenosochařů ČR za účetní období 2013/2014 Zprávu přednesl předseda Svazu pan Bohumil Pánek Svaz kameníků a kamenosochařů prochází a procházel nelehkým obdobím a toto vše se promítá také do činnosti Svazu K+K ČR který prošel v uplynulém období velkými změnami, došlo ke změně tajemníka, pan ing Hradecký byl velkým přínosem pro Svaz, protože byl organizačně velmi schopný. Podotýkám, že funkce tajemníka je placená a pan Hradecký pracoval bez nároku na odměnu a proto Svaz získal prostředky pro pořádání různých seminářů a akcí. Pan ing Hradecký skončil ve své funkci s koncem pracovního roku z důvodu pracovní vytíženosti a nahradila ho paní Alena Ludická,,která pracovala po celý život v kamenoprůmyslu a kamenických firmách. Došlo ke změně sekretariátu. Kancelář na adrese Elišky Krásnohorské byla zrušena a Svaz byl přestěhován na Jarov do Střední odborné školy stavební a zahradnické, kde sídlí mimo jiné cech podlahářů, silikátový svaz a další svazy. Kancelář je pronajata za podstatně menších finančních podmínek 4200,-Kč a je dobře dostupná pro svoji polohu a parkování. Sekretariát byl přestěhován do nových prostor v měsíci květnu, výbor sk+k se bude scházet i na této adrese. Na podzim proběhla výstava For Arch, která jako vždy byla především o soutěži učňů o kterou byl velký zájem. For Arch nestál finančně Svaz nic, protože se poplatek za plochu na které sekali studenti vybral od sponzorů. Výstavy For Arch se zúčastnili dva studenti z Hořic a jeden z Lipnice. Firma Kámen Ostroměř, dodala pro tuto soutěž kámen. V květnu roku 2014 proběhla výstava Carrara 2014, úroveň byla velmi nízká, firmy měly malé stánky a celkový rozsah byl menší. Svaz K+K se nezúčastnil, pouze zorganizoval zájezd autobusem, který byl úspěšný a plně obsazen, zúčastnilo se ho cca 45 osob. Od května probíhá výstava řemesel na zámku Ctěnice, která je zaměřena na historii řemesel, končí v červenci. V loňském a letošním roce proběhly 2 odborné semináře, jeden o chemii firmy Bellinzoni, který připravila firma pana Durycha. Seminář proběhl v Hořicích a v Praze, v sídle firmy a Svaz utržil 11 tis. Kč. Druhý odborný seminář proběhl v květnu letošního roku a byl to odborný seminář o restaurování a konzervaci kamene, který připravil pan arch. Bárta, který patří v oblasti chemie a konzervování kamene několik desítek let ke špičce. Zájem byl velký, zúčastnilo se cca 20 osob a Svaz vydělal 10 tisíc Kč. Podpora školství Svaz spolupracuje s kamenosochařskou školou v Hořicích a VOŠ Gymnázium ve Světlé nad Sázavou. Spolupráce se školami je vstřícná, podporujeme je, spolupracujeme zejména při organizování akcí, například výstav, pomáháme se sháněním sponzorů, propagací našeho odborného školství a náborem nových studentů. Dále pokračuje vydávání Zpravodaje Svazu kameníků a kamenosochařů (novém vydání již několik let), vychází dvakrát až třikrát do roka v nákladu 200 výtisků. Redakční rada se snaží o informování co nejširší kamenické veřejnosti jak informacemi ze zasedání jednotlivých výborů Svazu, tak i informacemi z hlediska odborné terminologie /opracování kamene, novinky ve strojní výrobě /, také podáváme informace o výstavách a veletrzích.

3 Velmi dobře se rozvíjí i spolupráce s odborným časopisem Kámen a s jeho redakční radou je důležité tuto spolupráci nadále prohlubovat Činnost výboru a činnost tajemníka Výbor Svazu se pravidelně scházel každý měsíc s dobrou účastí, včetně předsedy dozorčí rady ing. Jeřábka, Místopředsedové a předseda se scházeli jednou za 2 měsíce, veškerá činnost je zapsána v zápisech a ty jsou umístěné na webových stránkách Svazu. Doporučuji jejich sledování. 4) Hospodaření za rok 2013/2014 Zprávu přednesla tajemnice svazu paní Alena Ludická. Svaz kameníků a kamenosochařů ČR (dále jen SKK) je občanským sdružením v souladu s ustanovením zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Byl registrován jako občanské sdružení Ministerstvem vnitra ČR. Sídlem Svazu je Praha. IČ je Z pohledu právní formy je SKK dobrovolné živnostenské společenstvo a zájmové sdružení fyzických a právnických osob podnikajících v oboru kamenoprůmyslu, zpracování kamene a kamenosochařství, anebo v tomto oboru působících či s ním sympatizujících. SKK vedl v hospodářském roce účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Pro hospodářský rok bylo účetním období od do Účetnictví SKK vede externí firma. Roční náklady činí 1 500,- Kč. V majetku má pouze drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Veškerý tento majetek je již plně odepsaný. SKK hospodařil v uvedeném hospodářském roce s rozpočtem jehož výnosy byly plánovanyé ve výši tis. Kč, náklady ve výši tis. Kč a hospodářský výsledem ve výši tis. Kč. V hlavních položkách nákladů a výnosů byly dosaženy následující výsledky: Náklady celkem činily ,94 Kč Příjmy celkem činily ,56 Kč Hospodářský výsledek zisk , 62 Kč Zůstatek na účtu v bance k činil ,75 Kč Stav prostředků v pokladně činil Stav závazků (Pánek za knihu) Výše pohledávek za členské příspěvky a služby podle smlouvy byla 5.593,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Na nižších nákladech se podílelo více položek. Z nejvýznamnějších jsou to nižší platby za provozní režii, výstavy a semináře.

4 5) Zpráva Dozorčí rady Zprávu přednesl předseda Dozorčí rady pan ing. Jan Jeřábek Činnost výboru byla stejná jako v minulém roce, tzn., že účast na schůzích byla usnášeníschopná, ale aktivita malá. Na základě zprávy DR z minulého roku byly opět zavedeny schůzky místopředsedů, ale doposud se nepodařil vyřešit náš vztah k EUROROCKU. Zejména pak placení poplatku 2000Eur. Nebyl doposud získán AUDIT této organizace. Spolupráci se Svazem ukončil ing. Václav Hradecký. Za jeho spolupráci s DR mu patří dík. Na místo sekretářky byla přijata paní Ludická. Na jednotlivých schůzích výboru byla opět zavedena, zásluhou ing.hradeckého, kontrola zápisu z minulé schůze. Bohužel u mnoha položek se opakuje úkol nesplněn a překládá se jeho plnění o měsíc. Finanční situace se jeví jako uspokojivá, ale je třeba důsledně sledovat hospodaření v průběhu roku DR doporučuje, aby byly co nejdříve vyrovnány závazky s panem Pánkem. Samostatnou kapitolou je návrh rozpočtu na fiskální rok 2014/15. Je naprosto nepřípustné, aby položka výnosy byla nižší než položka náklady, nebo aby u těchto dvou položek došlo pouze k formálnímu vyrovnání. DR se na této VH schází v tomto složení naposledy. Děkuji, jako její předseda, oběma členům za spolupráci. Snažili jsme se plnit svou funkci co nejsvědomitěji a přejeme svým nástupcům v jejich práci, co nejvíce pochopení u Svazu kameníků 6) Návrh činnosti na období 2014/2015 Zprávu přednesl předseda Svazu pan Bohumil Pánek Svaz kameníků a kamenosochařů prochází obdobím změn v této a nejbližší době bude dokončeno přestěhování kanceláře z adresy Elišky Krásnohorské, kde byla kancelář zrušena a sekretariát Svazu byl přestěhován na Jarov do Střední odborné školy stavební a zahradnické na Jarově, kde sídlí mimo jiné cech podlahářů, silikátový svaz a další svazy. Kancelář je pronajata za podstatně menších finančních podmínek 4200,-Kč a je dobře dostupná pro svoji polohu a parkování. Velkým přínosem jsou odborné semináře o které je zájem. Pro budoucí rok jsou naplánovány dva, seminář o technické normalizaci a kamenických strojích. Nyní probíhá výstava kámen Hořice, která již získala dobré jméno a stala se tradiční výstavou zařazenou mezi velikány typu Norimberk nebo Brno. Tato výstava je pořádána ve spolupráci se svazem K+K a pravidelně se jí zúčastňuje firem. V roce 2015 proběhne výstava v Norimberku, která je již připravována. Svaz K+K se snaží o získání dotací pro kamenické firmy a připravuje účast s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Při posledním jednání bylo nastíněno, že by organizátor poskytl Svazu all-inclusive balíček,

5 který byl obdobný jako při předchozí výstavě. Obsahoval plochu 9m2 a stánek s příslušenstvím. Svaz K+K bude na výstavu organizovat autobusový zájezd pro 45 osob.. Na podzim v roce 2014 se zúčastníme výstavy For Arch, kde především klademe důraz na soutěž učňů, která je již tradicí a myslíme si, že je nutné v této činnosti pokračovat pro zachování kamenického řemesla, dosažení informovanosti o kamenickém řemesle v podvědomi návštěvníků a veřejnosti. Dále bude setkání těžařů, minulé proběhlo před 2 roky, které je důležité pro informovanost mezi jednotlivými těžaři o nových technologiích, přehledu vytěžené suroviny, informovanosti o počtu aktivních lomů, který se každoročně mění. Spolupráce s EUROROC trvá, jsme nadále členy a dokonce se nám podařilo snížení poplatku pro členství z 1000 euro na 500. Zpravodaj Svazu kameníků a kamenosochařů bude pokračovat dále a bude vycházet dvakrát až třikrát do roka v nákladu 150 výtisků. Budeme informovat o činnosti výboru Svazu, pořádaných akcích a o dění v kamenických školách. 7). Návrh rozpočtu na období 2013/2014 Návrh rozpočtu přednesla tajemnice Svau paní Alena Ludická Návrh rozpočtu na účetní období 2014/2015 Výnosy Zůstatek na účtu k ,00 Zůstatek v pokladně 5 600,00 Členské příspěvky ,00 Služby dle smlouvy ,00 Výstavy - Carrara + další ,00 Semináře ,00 Prodej publikací 2 000,00 CELKEM ,00 Náklady Kancelářské potřeby 2 000,00 Vybavení sekretariátu ,00 Spotřeba energie 4 000,00 Reprezentace 3 000,00 Nájemné ,00 Internet a telefon ,00 Poštovné 6 000,00 Výstavy ,00 EUROROC - členství ,00 Semináře 7 000,00 Zpravodaj ,00 Podpora školství FOR ARCH , výročí SPŠ KaS 5 000,00 Poplatky banky 4 000,00

6 Plat účetní 1 500,00 Plat tajemnice ,00 Cechovní listy 1 800,00 CELKEM ,00 Přebytek hospodaření 5 805,00 8) Představení kandidátů do nového výboru a dozorčí rady 9) Volby do výboru a dozorčí rady 10)Vyhlášení výsledků voleb Všichni přítomní kandidáti do výboru a dozorčí rady se stručně představili. Průběh voleb: hlasovací lístky vydané 18 odevzdané 17 Kandidátka a získané hlasy: volební hlas přidělený 195 odevzdaný 193 Výbor Ing. Jan Bouda 185 hlasů Norbert Durych 193 Ing.Karel Dušek 193 Bohumil Chomout 192 Ing.Petr Koláček 183 Ing.Zdeněk Knedla 193 Mgr. Kateřina Krutilová 191 Michal Mráz 16 Bohumil Pánek 193 Ing.Miloš Rejha 187 Ing.Jan Slosiarik 12 Dozorčí rada Ing.Josef Bartoš 187 Ing.Petr Bečvář 183 Ing.Dagmar Šprdlíková 187 Ing.Michael Lažan 191 Ing.Jan Jeřábek 12 Do výboru bylo zvolených 9 kandidátů, do dozorčí rady 4 kandidáti. 11) Slavnostní předání cechovních listů Slavnostní předání cechovních listů provedl předseda Svazu pan Bohumil Pánek za asistence pana Bohumila Chomouta těmto oceněným: Boleslav Dlouhý Karel Krátký

7 Ladislav Němec prof.petr Siegel Josef Stehlík Ing.Dagmar Šprdlíková 12) Vystoupení hostů Účastníky schůze pozdravili a pohovořili o současné situaci v kamenictví a odborném školství ve své vlasti vystavovatelé (Kámen Hořice 2014) z Polska a Turecka. 13) Diskuze Ing. Jeřábek Požádal novou dozorčí radu o větší pozornost při kontrole hospodaření. Ing. Josef Moravec Pozitivně hodnotil spolupráci Svazu s hořickou školou. Bohumil Dlouhý Informoval o stavu žáků a učitelského sboru na škole a poděkoval Svazu za přístup ke škole i za organizaci zájezdu do Carrary, se kterým byli žáci velice spokojení. Bohumil Chomout Jsem členem výboru Svazu KaK a mým úkolem je starat se o problematiku našeho odborného školství cechovnictví a částečně i výstavnictví, hlavně o soutěž učňů a žáků při mezinárodní výstavě FOR ARCH v Praze Letňanech. Od roku 2009 na základě pověření výborem Svazu jsem členem sektorové rady. Dovolte mi nejdříve připomenout, že náš Svaz byl založen a zaregistrován MV , takže existuje již 24 let. Současný stav členů jednotlivců je 82 a 44 podniků firem. Protože jsem také členem poradního sboru kamenosochařské školy v Hořicích již od roku 1989, který je svoláván podle potřeb ředitelem ing.moravcem, jsme při těchto jednáních informováni o všech záležitostech odborné výuky, o stavu učitelského sboru a jako Svaz pomáháme řešit vzniklé problémy školní i školské. Předsedou PS je ing. Karel Dušek. Odborné školství opakujícím problémem posledních let školy v Hořicích i ve Světlé nad Sázavou Lipnici získávání nových žáků a studentů technického a praktického směru TECHNIK a KAMENÍK, přestože obě školy provádějí rozsáhlou informační a propagační činnost našeho oboru i souběžných směrů, které se na školách vyučují. Jaká je současná realita na našich školách, myslím, že nám podají informaci oba zástupci škol pan ředitel ing. Moravec a vedoucí OU pan Dlouhý. FOR ARCH soutěž žáků oboru kameník kamenosochař. Pro soutěž navrhuji témata s podmínkami a tvořím diplomy pro závěrečné vyhodnocení. Zúčastňují se žáci obou škol, soutěž se zahajuje vždy v úterý a proti minulým letům končí o den později a to v pátek. Letošní zadání bude vinný hrozen vinná réva, plastika do pískovce hořického rozměr 20x31x50 cm. Jsem členem tříčlenné hodnotící poroty. Cechovní listy od roku 1998 jsme předali, včetně dnešní VH 107 ČCL a 11 CL.

8 Sektorová rada největší časovou náplní je práce v SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, kde jsem od roku Pro vysvětlení, těchto SR je celkem 27 a zahrnují všechna povolání a pracuje v nich v republice přibližně odborníků. Společným úkolem je vytváření NSK (národní soustava kvalifikací) doporučená EU a NSP (národní soust.povolání). NSK je pružný a praktický nástroj, který nabízí vedle školní docházky druhou cestu k plnohodnotné profesní kvalifikaci. Klíčovým prvkem NSK jsou tzv. profesní kvalifikace. Týmy odborníků pracují pod metodickým vedením Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a s.r.o. TREXIMA. Na počátku v roce 2009 v rámci ISTP (integrace systému typových pozic) jsem zpracoval náplně DK (dílčí kvalifikace) vycházející z typové pozice KAMENÍK H/003 pro povolání BRUSIČ, FRÉZAŘ, ŠTÍPAČ, OSAZOCAČ, PÍSMÁK, LAMAČ, DLAŽDIČ, Dělník v kamenické výrobě, OBSLUHA strojů a strojních zařízení a OBSLUHA speciál celkem 10DK. Postupně sjednocováním profesních kvalifikací jsem došli v současné dob k 8 kvalifikacím bez DLAĎIČE a DĚLNÍKA v kamenické výrobě. Pro upřesnění našich kvalifikací jsem byl vedením SK navržen vedoucím PS (pracovní skupina) s úkolem vytvoření pětičlenného odborného týmu pro revizi a doplnění všech kamenických kvalifikací. Do tohoto týmu jsme navrhl Ing. Karla Duška, Pavla Foita, Boleslava Dlouhého a Ing. Josefa Moravce a já jako pátý. Na tomto úkolu jsme pracovali půl roku při metodickém vedení NUV Ing. Kottové a Ing. Purkrábkové. Práci jsme zatím ukončili v červnu a po zracování podkladů proběhnou ještě konzultace a kontrola výstupů. Všechna pracovní jednání se konala v ředitelně kamenosochařské školy v Hořicích. Chtěl bych poděkovat panu řediteli ing. Moravcovi za poskytnuté zázemí s technikou, všem členům naší skupiny děkuji za aktivní účast při všech jednáních a také utvrzovatelům naší práce pánům ing.knedlovi, ing.tichému, Kováčovi, Zlatohlávkovi a Brabcovi. 14) Návrh usnesení a jeho schválení USNESENÍ VALNÉ HROMADY SKK Hořice v Podkrkonoší Návrhová komise ve složení: předseda NK Ing. Knedla Zdeněk člen NK Ing. Holec Jiří 1) Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti SKK za rok 2013/2014 2) Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady SKK za rok 2013/2014 3) Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření SKK za účetní rok 2013/ schváleno 195 hlasy (všemi hlasy) 4) Valná hromada schvaluje návrh na činnost SKK v roce 2014/ schváleno 195 hlasy (všemi hlasy)

9 5) Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu na rok za účetní rok 2014/ schváleno 194 hlasy (1 hlas se zdržel hlasování) 6) Valná hromada bere na vědomí udělení cechovních listů a čestných cechovních listů 7) Valná hromada zvolila 4 členy dozočí rady a 9 členů výboru SKK, Viz. bod10) Vyhlášení výsledků voleb 8) Valná hromada bere na vědomí zvolení předsedy SKK Pánek BohumiL a místopředsedů Ing. Karel Dušek, Ing. Zdeněk Knedla a Ing. Petr Koláček a volbu předsedy dozorčí rady Ing. Petr Bečvář 9) Valná Hromada schválila usnesení valné hromady SKK - schváleno 195 hlasy (všemi hlasy) 15) Závěr Předseda Svazu Bohumil Pánek na závěr poděkoval všem přítomným za účast a popřál jim mnoho úspěchů v pracovním i soukromém životě. Zapsala: Alena Ludická

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

SVAZ KAMENÍKŮ A KAMENOSOCHAŘŮ ČR

SVAZ KAMENÍKŮ A KAMENOSOCHAŘŮ ČR zpravodaj SVAZ KAMENÍKŮ A KAMENOSOCHAŘŮ ČR 1 /2009 STONE+TEC 2009 MÍSTO SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z CELÉ EVROPY PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ CECHOVNÍHO LISTU TRANSFORMACE ČESKÉHO NORMALIZAČNÍHO INSTITUTU Svaz kameníků

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, jsem ráda, že Vám můžeme předložit tento bulletin, který, jak doufám, Vám připomene nejen historii Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva Oblast Zlín Výroční zpráva 2014 0 Obsah Úvod... 2 1. Výbor oblasti... 3 2. Zastoupení v orgánech a komisích... 3 3. Členská základna... 4 3.1. Autorizace... 4 3.2. Komunikace se členy... 5 3.3. Pojištění

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Helena Voldánová, Tomáš Krůta, Martin Slaboch Valnou hromadu v prostorách farního úřadu Českobratrské evangelické

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009/2010 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školní rok 2009/2010 dle 7,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

-Představenstvo ukládá Panu Marákovi doplnit a přepracovat návrh na třídění zámečníků do kategorií I,II,III, rozdělení členů-klíčníků do 3 úrovní

-Představenstvo ukládá Panu Marákovi doplnit a přepracovat návrh na třídění zámečníků do kategorií I,II,III, rozdělení členů-klíčníků do 3 úrovní Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Obsah čísla: 1) Zápis z jednání představenstva cechu MZS konané dne 23.9. 2010 v

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více