Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3"

Transkript

1 Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Výsledky dotazníkového šetření

2 Obsah 1. ÚVOD CÍL A METODIKA Metoda sběru dat Struktura dotazníku Výběr respondentů PROFIL RESPONDENTŮ VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PŘÍLOHY...18 Zpracovatel: AQE advisors, a. s., tř. Kpt. Jaroše 1944/31 Brno červenec 2013

3 Seznam tabulek: Tabulka 1: Spokojenost s tématy dle věkových skupin...15 Seznam grafů: Graf 1: Forma účasti v průzkumu...5 Graf 2: Struktura respondentů dle pohlaví...6 Graf 3: Struktura respondentů dle věku...7 Graf 4: Struktura respondentů dle lokality bydliště...7 Graf 5: Co občanům vadí na Praze Graf 6: Neoblíbená místa respondentů...10 Graf 7: Nejoblíbenější místa respondentů...12 Graf 8: Pořadí hodnocení jednotlivých témat...12 Graf 9: Četnost negativně hodnocených témat...13 Graf 10: Průměrné bodové hodnocení dle věku respondentů...14

4 1. Úvod V průběhu měsíce června a července 2013 byl v souvislosti s aktualizací Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 proveden na území městské části anonymní průzkum kvality života občanů. Dotazníkové šetření tvoří součást celkové analýzy prostředí v MČ Praha 3. Veškeré závěry vyplývající z analýzy byly použity výhradně ke statistickým účelům jako podklady pro aktualizaci strategického plánu rozvoje. Smyslem průzkumu bylo zjištění názorů, připomínek a podnětů obyvatel a návštěvníků MČ a zohlednění jejich postojů v budoucím rozvoji ve formě konkrétních aktivit v klíčovém koncepčním dokumentu městské části. Cílem představitelů MČ je reflektovat potřeby a přání obyvatel za účelem tvorby příznivějších podmínek pro život s ohledem na místní podmínky, limity a zvyklosti. Celkově se průzkumu ke strategickému plánu zúčastnilo 707 osob. 2. Cíl a metodika Cílem tohoto šetření bylo získání informací o spokojenosti občanů s kvalitou života v MČ Praha 3 se zaměřením na hodnocení kvality veřejných služeb poskytovaných jak úřadem městské části a jeho příspěvkovými organizacemi, tak Magistrátem hl. města Prahy. Výsledky průzkumu by měly sloužit jako vodítko pro postupy vedení MČ při odstraňování nedostatků a nespokojenosti obyvatel, nebo alespoň při jejich snižování. Průzkum si kladl za cíl: získat co největší počet dat od občanů poznat názory a vnímané nedostatky od lidí, kteří na území MČ žijí a primárně jeho dění vnímají poukázat na zájem vedení MČ o názory občanů a ochotu s nimi při budoucím vývoji MČ spolupracovat 2.1. METODA SBĚRU DAT Jako nejvhodnější metoda sběru dat bylo zvoleno statistické šetření formou dotazníku. Snahou bylo zpřístupnit tento dotazník co nejvyššímu počtu obyvatel, proto byly zvoleny tyto formy oslovení občanů: a) zveřejnění ankety vč. elektronického dotazníků na webových stránkách města b) oslovení místních základních škol c) terénní šetření na veřejných prostranstvích MČ vč. distribuce dotazníků v tištěné podobě Občané také měli možnost doručit vyplněný dotazník osobně nebo em přímo na úřad MČ.

5 Podíl jednotlivých forem uvádí následující graf. Z něj vyplývá, že největší část respondentů (42%) byla získána přímým oslovením, 26% respondentů využilo webového dotazníku a přibližně stejný počet odpovědí bylo získáno prostřednictvím dotazníků distribuovaných na místních základních školách. Ostatní reakce (6%) byly získány osobní nebo ovým doručením vyplněných dotazníků na úřad MČ. Graf 1: Forma účasti v průzkumu 6% 26% 42% terénní šetření webový formulář místní ZŠ ostatní 26% 2.2. STRUKTURA DOTAZNÍKU Dotazník byl sestaven tak, aby umožňoval určit míru spokojenosti občanů s úrovní kvality života a bezpečnosti v MČ Praha 3 a také získat od občanů cenné připomínky, poznámky a podněty k odstranění nedostatků při budoucím rozvoji MČ. Struktura dotazníků byla následující: pozitivně a negativně vnímané lokality identifikace nejzávažnějších problémů bodování témat týkajících se životního prostředí, veřejné infrastruktury a služeb, bezpečnosti, informovanosti občanů atd. profil respondenta (věk, pohlaví, lokalita) 2.3. VÝBĚR RESPONDENTŮ Cílovou skupinu dotazníkového šetření tvořili všichni občané MČ Praha 3 bez rozdílu pohlaví, věku či zaměstnání. Při volbě vhodných distribučních kanálů se přihlíželo především k tomu, aby byl dotazník zpřístupněn co nejvyššímu počtu obyvatel a aby byly možnosti jeho odevzdání co nejsnadnější. Vzhledem k formě sběru dat (neřízeným výběrem respondentů) nebylo možné zajistit vyvážení počtu respondentů z hlediska věku či pohlaví. Z toho důvodu byly odpovědi jednotlivých skupin hodnoceny samostatně a při celkovém hodnocení došlo k vážení odpovědí respondentů tak, aby zastoupení jednotlivých věkových skupin občanů odpovídalo věkové struktuře městské části.

6 Pro zachování anonymity obyvatel byly dotazníky zpracovány bez uvedení jakýchkoliv osobních údajů. Respondenti vyplňovali dotazník vždy pomocí výběru z nabízených variant odpovědí, nebo bodovou stupnicí. Pro případ nepostižení všech problémových okruhů měli respondenti možnost vyjádřit svůj názor i prostřednictvím slovní formulace. 3. Profil respondentů Celkově se průzkumu zúčastnilo 707 osob. Účast v průzkumu tímto přesáhla doporučený počet pro reprezentativní vzorek respondentů u průzkumů na území o velikosti krajského města (100 tis. obyvatel a více), kde je požadována účast respondentů. V případě MČ Praha 3 byl tento počet překročen. Počty odpovědí respondentů jednotlivých cílových skupin uvádí následující graf. Dotazované můžeme rozdělit do kategorií podle: pohlaví (muži, ženy) věku (do 20 let, let, let, let, let, let, nad 70 let) lokality bydliště (Dolní Žižkov, Horní Žižkov, Jarov, Vinohrady) Graf 2: Struktura respondentů dle pohlaví 43% muži 57% ženy Z hlediska pohlaví byly v průzkumu více zastoupeny ženy (57%). Skutečný poměr mezi pohlavím na území MČ Praha 3 je 53% ženy a 47% muži. Následující graf znázorňuje složení respondentů z hlediska věkových skupin a pohlaví. Zelená linie uvádí věkovou strukturu obyvatel městské části Praha 3. Při porovnávání preferencí nejméně zastoupené skupiny občanů do 20 let a starších 60 let je třeba odpovědím přisoudit vyšší váhu. Nicméně níže prezentované výsledky šetření jsou sledovány dle věkových skupin odděleně, takže nedochází ke zkreslení výsledku v neprospěch těchto skupin.

7 Graf 3: Struktura respondentů dle věku ženy 150 muži 100 věková struktura 50 0 do 20 let let let let let let 70 a více let Otázka z profilu respondenta směřovala ke zjištění lokality bydliště respondenta. Z téměř 86% respondentů, kteří sdělili, že jsou obyvateli Prahy 3, nejvíce (35%) uvedlo, že bydlí na Horním Žižkově. Na druhém místě (27%) Dolní Žižkov, dále pak Jarov (22%) a Vinohrady (16%). Graf 4: Struktura respondentů dle lokality bydliště 16% 27% Dolní Žižkov Horní Žižkov 22% Jarov Vinohrady 35%

8 4. Výsledky šetření Dotazníkové šetření si kladlo za cíl zjistit spokojenost respondentů s životem v městské části. Díky struktuře otázek, jež byly koncipovány jako uzavřené a otevřené, byla zabezpečena možnost plně projevit svoji míru spokojenosti, vyjádřit své názory a návrhy na zlepšení. Dotazník obsahoval 4 otevřené otázky a 23 témat, kde mohli respondenti vybírat z pěti, resp. šesti nabízených variant. 1. Co občanům na Praze 3 nejvíce vadí První otevřená otázka byla zaměřena na identifikaci problémů v MČ Praha 3. Respondenti měli identifikovat, co jim na Praze 3, nebo přímo v místě jejich bydliště, nejvíce vadí. Na otázku reagovalo téměř 90% respondentů. Většina odpovědí se shodovala na několika společných jmenovatelích, které prezentuje následující graf. Graf 5: Co občanům vadí na Praze 3 5% 2% psí exkrementy 6% 6% 8% 12% 12% 13% 21% 15% nečistota a nepořádek hluk a smog (doprava) parkování bezdomovci a narkomani bezpečnost a kriminalita herny, kasina málo zeleně menšiny a cizinci nevadí nic Jednotlivé kategorie jsou rozebrány v dalších otázkách. V odpovědích vystupovali i ojedinělé názory jednotlivců (četnost výskytu do 1% odpovědí): rušení nočního klidu (hospody a další zařízení s nočním provozem) špatně kontrolovaný průnik developerů se stavbami nevhodnými pro Prahu malá podpora cyklistiky úbytek českých obchodů nekoncepční údržba parků málo kontejnerů na tříděný odpad rušení tramvajových linek rozmach sprejerství nevzhledný mobiliář (zábradlí, pouliční lampy)

9 nulová estetická hodnota výloh komerčních provozoven nelegální výlep plakátů žádná vize ohledně kultury malá podpora komunitního soužití četná rozestavěnost veřejných prostor (buduje se, ale rekonstrukce a stavby trvají dlouho) málo možností ke koupání v horkých dnech nedostatek pracovních míst v okolí bydliště málo klubů/diskoték málo kultury na Jarově (kina, divadla) málo sportovišť pro starší mládež a dospělé (stačil by basketbalový koš, dvě branky v parku atd.) neexistence nástupních můstků ve směru na nám. Míru ve stanicích Orionka, Perunova a U Vodárny chybějící chodník v ulici Roháčova (mezi Billou a Univerzitou Jana Amose Komenského) devastace a vykácení zeleně v bloku a okolí panelových domů Českobratrská, Sabinova, Rokycanova - naproti MŠ Jeseniova v zimě neudržované a zaprášené chodníky (jak od sněhu, tak od posypových hmot ve vedlejších ulicích Žižkova) rozbité a vyvrácené obrubníky, chodníky - chybí informační systém, kam nahlásit závady obecního majetku Prahy 3 - mimo jiné i rozsypané odpadky, nečistoty a ostatní žádné přístupové cesty ze spodního Žižkova na cyklostezku pod Vítkovem neprostupnost ghetta Central parku neschopnost zorganizovat odbavování cizinců v pracovišti MVČR (cizinecké policie na Koněvově ulici) stání v dlouhých frontách v nedůstojných podmínkách od brzkých nočních hodin výstavba podzemních garáží, které si nikdo není kvůli vysoké ceně ochoten pronajmout prodlužovací privatizace bytů ceny privatizovaných bytů nekomunikativnost radnice nesmyslné investice MČ

10 2. Které místo v Praze 3 se nelíbí Na tuto otázku reagovalo necelých 75% respondentů. Detail odpovědi se různil od jednoslovného označení místa až po uvedení širších souvislostí. V určité obecnosti zůstalo přibližně 10 % odpovědí. Tyto odpovědi označovaly spíše obecné problémy, než konkrétní místa (bezdomovci, herny, nepořádek v ulicích, stav budov, automobilová doprava, parkování a modré zóny, okolí některých parků, stav dětských hřišť) anebo se vyjadřovaly pozitivně, v tom smyslu, že nemají vyloženě neoblíbené místo na Praze 3. Z konkrétních neoblíbených míst byly zmiňovány: Dolní Žižkov ul. Koněvova, Husitská Olšanská třída (vč. Olšanského náměstí až po NNŽ) Nákladové nádraží Žižkov a jeho okolí ulice Husinecká, Seifertova, Biskupcova křižovatka Ohrada a okolí přístup od centra města, křižovatka U Bulhara tramvajový úsek a okolí zastávek Husitská, Koněvova, Olšanská park, stadion a okolí FK Viktoria Žižkov park Vítkov, úsek za Krejcárkem sídlištní zástavba na starém Žižkově Kostnické nám. hotel Olšanka a okolí domy Central parku Graf 6: Neoblíbená místa respondentů Dolní Žižkov ul. Koněvova, Husitská Olšanská třída (vč. Olšanského náměstí až po NNŽ) Nákladové nádraží Žižkov, Želivského a jeho okolí křižovatka Ohrada a okolí ulice Husinecká, Seifertova, Biskupcova park, stadion a okolí FK Viktoria Žižkov tramvajový úsek a okolí zastávek Husitská, Koněvova, přístup od centra města, křižovatka U Bulhara domy Central parku hotel Olšanka a okolí Kostnické nám. sídlištní zástavba na starém Žižkově park Vítkov, úsek za Krejcárkem 0% 5% 10% 15% 20% 25%

11 Ojedinělé výtky (kolem 1% odpovědí) se týkaly: panelové budovy kolejí VŠE a její bezprostřední okolí (vedle ZŠ Jarov, zastávka Chmelnice) bezdomovců před kostelem sv. Prokopa, a u sběrných surovin na Malešické ul. nechráněné tramvajové ostrůvky např. Ohrada, Nákladové nádraží Žižkov, Olšanské náměstí lesík mezi Ohradou a Pražačkou park Židovské pece dětské hřiště v Habrové ulici Vackov - cesta z Jarova kolem Benzínky až k Malešické Škroupovo náměstí, ul. Cimburkova roh ulic Perunova - Slezská (u ZŠ Perunova) park za MŠ Pražačka (stromy se vysekaly, ale stále je místo nevlídné a neuklizené) okolí nám. Jiřího z Lobkovic hřiště na nám. Jiřího z Poděbrad Balkán architektura nové zástavby pod Parukářkou sídliště a parčík za Bezovkou nádoby na odpad na rohu Ostromečská/Roháčova (po odstranění kontejneru na směsný odpad je větší nepořádek), průchod z Olšanského náměstí do Sudoměřské ulice a Koněvovy ulice ulice Bořivojova v celé délce ul. Krásova ul. Malešická Několikrát respondenti uváděli lokality, které nepatří Praze 3 - hlavní vlakové nádraží, AN Florenc 3. Které místo v Praze 3 navštěvujete nejraději Na tuto otázku reagovalo 87% respondentů. Ve většině případů byly zmiňovány parky. A to buď obecně nebo konkrétně (Parukářka, Židovské pece, Rajská zahrada, Vítkov, nebo Riegrovy sady, které ovšem k Praze 3 nepatří). Nejčastěji jmenované lokality lze shrnout do těchto bodů: dopravní hřiště Židovské pece nám. Jiřího z Poděbrad Olšanské hřbitovy konkrétní hospody a restaurace na Praze 3 obchodní centrum Flora kino Aero cyklostezky kulturní stánky (Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Ponec)

12 Graf 7: Nejoblíbenější místa respondentů Parukářka (vrch u sv. Kříže) Vítkov Riegrovy sady Židovské pece nám. Jiřího z Poděbrad Rajská zahrada dopravní hřiště Židovské pece Olšanské hřbitovy Balkán konkrétní hospody a restaurace na Praze 3 cyklostezky (Vítkov) kino Aero obchodní centrum Flora kulturní stánky (Žižkovské divadlo, Ponec) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 4. Úroveň spokojenosti s vybranými tématy Tato část dotazníku byla věnovaná spokojenosti s úrovní občanské vybavenosti, bezpečnosti, poskytovanými službami, možnostmi sportovního či společenského vyžití, jež MČ nabízí. Jednotlivé položky byly hodnoceny body v rozpětí 0 (není závažný problém) anebo využití stupnice 1 až 5, kdy 1 značilo (méně závažný problém a 5 (velmi závažný problém). Následující graf znázorňuje průměrné body, které udělovaly jednotlivé skupiny. Graf 8: Pořadí hodnocení jednotlivých témat Bezdomovci, narkomani Herny a kasina Čistota veř. prostor Parkování Kriminalita, bezpečnost, práce policie Kvalita veřejného prostoru Hluk z dopravy Stav chodníků Ceny bydlení Stav silnic Údržba a vzhled domů Cyklostezky a zázemí Hluk z provozoven Dostupnost zeleně, míst k odpočinku Dostatek přechodů, bezpečí v dopravě Dostupnost bydlení Příležitosti ke sportu Dostupnost dětských hřišť Informace o dění v místě bydliště Dostupnost a kvalita veřejné dopravy Dostupnost obchodů a služeb Dostupnost lékařů Dostupnost sociálních služeb 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

13 Výše uvedený graf vyobrazuje vyhodnocení výsledků v podobě průměrných známek napříč všem věkovým kategoriím. Témata jsou seřazena dle průměrného bodového hodnocení od nejvyššího problému po méně závažný problém. Občané byli z hlediska rozsahu bodové škály ve svém hodnocení méně kritičtí. Průměrné hodnocení bylo 2,35. Horšího hodnocení se dostalo těmto tématům: Bezdomovci, narkomani Herny a kasina Čistota v ulicích, veřejných prostranstvích a parcích Dostatek parkovacích míst Kriminalita, bezpečnost, práce strážníků a policistů Kvalita veřejného prostoru Hluk z dopravy Stav chodníků, cest v parku Ceny bydlení Stav silnic Údržba a vzhled domů Graf 9: Četnost negativně hodnocených témat bezdomovci čistota v ulicích, veř. prostranstvích a parcích parkování a pravidla ZPS stav chodníků, cest v parku kvalita veřejného prostoru narkomani hluk z dopravy herny a kasina kriminalita, bezpečnost, práce MP ceny bydlení údržba a vzhled domů stav silnic 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

14 Naopak nejlépe byla hodnocena témata: Dostupnost sociálních služeb Dostupnost lékařů Dostupnost obchodů a služeb Dostupnost a kvalita veřejné dopravy Informace o dění v místě bydliště Dostupnost dětských hřišť Příležitosti ke sportu Dostupnost bydlení Dostatek přechodů, bezpečí v dopravě Dostupnost zeleně, míst k odpočinku Hluk z provozoven Cyklostezky a zázemí Přes 30% respondentů uvedlo, že dostupnost sociální služeb, lékařské péče, a obchodů a služby není problémem Prahy 3 vůbec. Graf 10: Průměrné bodové hodnocení dle věku respondentů 70 a více let 1, let 2, let 2, let 2, let 2, let 2,18 do 20 let 1,89 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 Nejvíce spokojeni s tématy obsaženými v dotazníkovém šetření je skupina osob starších 70 let s průměrnou známkou 1,63. Dále pak mládež ve věku do 20 let. Naopak nejvíce kritickou skupinou respondentů byli třicátníci a padesátníci s průměrným hodnocením 2,42 bodu.

15 Tabulka 1: Spokojenost s tématy dle věkových skupin do 20 let let let let let let 70 a více let Příležitosti ke sportu 2,40 Čistota veř. prostor 3,41 Bezdomovci, narkomani 3,79 Čistota veř. prostor 3,56 Herny a kasina 3,65 Bezdomovci, narkomani 3,48 Ceny bydlení 2,80 Bezdomovci, narkomani 2,40 Herny a kasina 3,26 Herny a kasina 3,69 Bezdomovci, narkomani 3,56 Bezdomovci, narkomani 3,46 Herny a kasina 3,38 Stav chodníků 2,63 Dostupnost zeleně 2,33 Bezdomovci, narkomani 3,21 Čistota veř. prostor 3,37 Herny a kasina 3,50 Čistota veř. prostor 3,37 Čistota veř. prostor 3,35 Bezdomovci, narkomani 2,63 Ceny bydlení 2,27 Kvalita veř. prostor 2,95 Parkování 3,30 Parkování 3,19 Parkování 3,27 Kriminalita, bezpečnost 2,92 Parkování 2,60 Stav silnic 2,27 Parkování 2,94 Kriminalita, bezpečnost 3,04 Stav silnic 3,11 Hluk z dopravy 3,17 Hluk z dopravy 2,90 Čistota veř. prostor 2,45 Dostupnost bydlení 2,20 Kriminalita, bezpečnost 2,90 Hluk z dopravy 2,97 Kriminalita, bezpečnost 3,04 Kriminalita, bezpečnost 3,05 Stav chodníků 2,65 Kriminalita, bezpečnost 2,10 Kvalita veř. prostor 2,20 Hluk z dopravy 2,72 Kvalita veř. prostor 2,94 Stav chodníků 3,01 Ceny bydlení 2,94 Parkování 2,65 Herny a kasina 1,98 Bezpečí v dopravě 2,20 Údržba a vzhled domů 2,66 Stav chodníků 2,82 Kvalita veř. prostor 2,94 Kvalita veř. prostor 2,91 Kvalita veř. prostor 2,63 Údržba a vzhled domů 1,93 Herny a kasina 2,20 Stav chodníků 2,43 Ceny bydlení 2,71 Ceny bydlení 2,82 Stav chodníků 2,90 Ceny bydlení 2,50 Dostupnost zeleně 1,93 Údržba a vzhled domů 2,07 Ceny bydlení 2,37 Stav silnic 2,69 Hluk z dopravy 2,82 Stav silnic 2,68 Cyklostezky 2,38 Kvalita veř. prostor 1,78 Dostupnost dět. hřišť 2,07 Stav silnic 2,31 Údržba a vzhled domů 2,58 Údržba a vzhled domů 2,51 Údržba a vzhled domů 2,60 Údržba a vzhled domů 2,25 Stav silnic 1,53 Čistota veř. prostor 2,07 Cyklostezky 2,09 Cyklostezky 2,32 Cyklostezky 2,16 Hluk z provozoven 2,26 Stav silnic 2,19 Dostupnost lékařů 1,50 Hluk z dopravy 2,07 Dostupnost zeleně 2,00 Bezpečí v dopravě 2,19 Bezpečí v dopravě 2,02 Dostupnost bydlení 2,11 Hluk z provozoven 2,13 Veřejná doprava 1,43 Cyklostezky 2,07 Hluk z provozoven 1,89 Hluk z provozoven 2,14 Hluk z provozoven 1,94 Dostupnost zeleně 2,05 Dostupnost zeleně 1,69 Hluk z dopravy 1,35 Parkování 2,07 Bezpečí v dopravě 1,82 Příležitosti ke sportu 2,11 Dostupnost bydlení 1,91 Cyklostezky 1,98 Bezpečí v dopravě 1,65 Informace o dění 1,28 Stav chodníků 1,80 Příležitosti ke sportu 1,79 Dostupnost zeleně 2,10 Příležitosti ke sportu 1,80 Příležitosti ke sportu 1,95 Dostupnost bydlení 1,54 Bezpečí v dopravě 1,23 Kriminalita, bezpečnost 1,73 Informace o dění 1,65 Dostupnost bydlení 1,98 Dostupnost zeleně 1,79 Bezpečí v dopravě 1,94 Informace o dění 1,46 Obchody a služby 1,09 Hluk z provozoven 1,53 Dostupnost bydlení 1,63 Dostupnost dět. hřišť 1,79 Veřejná doprava 1,55 Dostupnost dět. hřišť 1,84 Veřejná doprava 1,42 Příležitosti ke sportu 1,05 Informace o dění 1,47 Veřejná doprava 1,52 Informace o dění 1,65 Informace o dění 1,55 Veřejná doprava 1,70 Obchody a služby 1,40 Hluk z provozoven 1,03 Obchody a služby 1,13 Dostupnost dět. hřišť 1,34 Veřejná doprava 1,61 Dostupnost dět. hřišť 1,45 Informace o dění 1,56 Dostupnost dět. hřišť 1,37 Dostupnost dět. hřišť 1,00 Dostupnost lékařů 1,07 Obchody a služby 1,26 Dostupnost lékařů 1,39 Obchody a služby 1,28 Obchody a služby 1,52 Dostupnost lékařů 1,31 Dostupnost soc.služeb 0,78 Dostupnost soc.služeb 1,07 Dostupnost lékařů 1,00 Obchody a služby 1,21 Dostupnost lékařů 1,12 Dostupnost soc.služeb 1,43 Příležitosti ke sportu 1,25 Dostupnost bydlení 0,75 Veřejná doprava 0,87 Dostupnost soc.služeb 0,88 Dostupnost soc.služeb 1,19 Dostupnost soc.služeb 0,96 Dostupnost lékařů 1,32 Dostupnost soc.služeb 1,21 Cyklostezky 0,75

16 U nejmladší generace je nejhůře hodnocena příležitost sportovního vyžití. Ostatní věkové skupiny hodnotily toto téma spíše pozitivně. Kromě mládeže se ostatní skupiny shodují na potřebě řešit parkování. Nejstarší generace cítí jako největší problém ceny bydlení. Je to logický aspekt plynoucí z jejich nižších příjmů v důchodovém věku. Mezi nejhůře hodnocené položky patří: bezdomovci a narkomani herny čistota veřejných prostor stav komunikací 5. Bližší popis hodnocených problémů V poslední otázce mohli respondenti uvést bližší popis hodnocených problémů, např. s uvedení místa výskytu. Na tuto otázku reagovala čtvrtina respondentů. a) k čistotě veřejných prostor - velké množství psů a pejskařů okolo parků, znečištění exkrementy, volné pobíhání psů zvýšit poplatky za psy, dohled městské policie - rozšířit kontejnery na separovaný odpad - nepořádek kolem nádob na odpad, např. Roháčova - Ostromečská - požadavek na více zeleně v ulicích - průchod mezi Ondříčkovou a Kubelíkovou (údržba) - park Viktorka b) bezpečnost - bezdomovci a narkomani v tramvajích, konečné stanice tramvají, okolo obchodních center, Chlumova ulice, park v Jeseniově a Želivského ul., kostel sv. Prokopa, park Ohrada, Krejcárek, okolo bývalé Bezovky, nám. Jiřího z Poděbrad, Sladkovského náměstí, nám. J. z Lobkovic) obtěžování, zápach, nepořádek - herny, kasina, zastavárny hluk, rušení nočního klidu, napadání (zejména Husitská Koněvova, Seifertova, nám. J. z Poděbrad a další) - zvýšit aktivitu městské policie (dohled nad dodržováním vyhlášek) - pohozené injekční stříkačky (např. park u školy Pražačka, Vítkov) c) doprava - zrušit modré zóny (dojíždění do zaměstnání, návštěvy za účelem péče o seniory) - plánované zavedení parkovacích zón v ulicích Jarova - zcela zbytečné a omezující - měna trasy tram č. 16, tram č. 9 přeplněnost, ve špičkách intervaly min. - vrátit tramvaj č. 11 a č. 16 na své dřívější trasy; - přerušení přímé dostupnosti na Vinohrady, č. 5 - Vinohradská nemocnice, nádr. Holešovice, Aréna, ZOO Praha - nevhodnost stanice Biskupcova pro přestup nebezpečné - nové zastávky tramvaje nám. Jiřího z Poděbrad č. p. 76, Churchillovo náměstí u VŠE.

17 - zlepšit jízdní řád autobusu č hluk z dopravy - stav silnic a chodníků, neúplnost opravy povrchů (ul. Želivského, Husitská, Koněvova, okolí TJ Sokol atd.) - přístupnost Horního Žižkova z MHD (kopec) - parkování v křižovatkách, na chodnících - infrastruktura pro cyklisty (pruhy končí uprostřed křižovatek, cyklostezky nenavazují, chybí stojany na bicykly) - vstřícnost cyklodopravě (možnost obousměrné cyklojízdy v jednosměrných ulicích, semafory pro cyklisty apod.) - automatické půjčovny kol (jako Homeport Karlín) - nebezpečné přecházení přes Ondříčkovu ul. u žižkovské věže - umístění kontejnerů na tříděný odpad na některých křižovatkách (brání ve výhledu), př. Šikmá/V Domově d) občanská vybavenost - zajistit alespoň jednu otevřenou mateřskou školu po celé letní prázdniny - více sportovišť (inspirace na Praze 10 Gutovka) - malá nabídka ploch a prostor pro zájmové a amatérské sportování obyvatel (Jarov) - zimní ledová plocha - více koupališť - využití prostoru k modernímu umění e) ostatní - ceny bytů (samoživitelky, senioři) - bytová politika MČ prodej domů a vznik mnoha ubytovacích zařízení, nikoliv bydlení pro občany - regulace množství obchodů s asijským zbožím - rušení nočního klidu (např. Jeseniova 25, hospoda v ulici Na Mokřině) - veřejné toalety v Kubelíkově zadní strana panelového domu na Olšanském náměstí - dům na Koněvova "rozvoj" území dle chybného současného i připravovaného územního plánu a bez regulačních plánů

18 5. Přílohy Příloha 1 Dotazník k aktualizaci strategického plánu Městské části Praha 3

19 Dotazník k aktualizaci strategického plánu Městské části Praha 3 Konzultace s odborníky a veřejností zaměřené na nejdůležitější oblasti správy městské části pomohou radnici formulovat společnou vizi dlouhodobého rozvoje a určit další potřebné aktivity. Chceme zjistit, co občanům Prahy 3 nejvíce vadí, a naopak, co na životě v naší městské části nejvíce oceňují přitom pro každého z nás jsou důležité jiné věci. Na některé problémy musejí radnici upozornit sami občané. Proto Vás prosíme, abyste krátce odpověděli na následující otázky. Můžete samozřejmě uvést i více odpovědí. 1. Co Vám v Praze 3 /v místě Vašeho bydliště nejvíce vadí? 2. Které místo v Praze 3 se Vám nelíbí? 3. Které místo v Praze 3 naopak navštěvujete nejraději? Některé problémy se často opakují jak jsou pro Vás závažné? Zkuste je, prosíme, ohodnotit na stupnici 0-5. (Pokud uvedený problém nevnímáte jako závažný, zaškrtněte 0, pokud Vás obtěžuje, ohodnoťte míru jeho závažnosti na stupnici 1-5, kdy 1 znamená málo obtěžující a 5 velmi závažný problém.) Problém Informace o dění v místě bydliště 2 Údržba a vzhled domů 3 Ceny bydlení 4 Dostupnost bydlení 5 Dostupnost zeleně, míst k odpočinku 6 Kvalita veřejného prostoru 7 Dostupnost dětských hřišť 8 Příležitosti ke sportu

20 Čistota v ulicích, veřejných prostranstvích a parcích 10 Hluk z dopravy 11 Hluk z provozoven 12 Dostupnost a kvalita veřejné dopravy 13 Dostupnost základních obchodů a služeb (potraviny, drogerie, čistírna ) 14 Stav chodníků, cest v parku 15 Dostatek přechodů, pocit bezpečí v dopravě 16 Dostatek cyklostezek, cyklotras, stojanů pro kola 17 Stav silnic 18 Dostatek parkovacích míst 19 Dostupnost lékařů 20 Dostupnost sociálních služeb (pečovatelská služba, asistence apod.) 21 Kriminalita, bezpečnost, práce strážníků a policistů 22 Bezdomovci, narkomani 23 Herny a kasina Chcete některý z problémů, které vnímáte, blíže popsat (např. uvést konkrétní místo apod.?) Bydlím v Praze 3? Ano Ne Pokud bydlíte v MČ Praha 3, zaškrtněte oblast: Vinohrady Horní Žižkov Dolní Žižkov Jarov Jsem: Žena Muž Věk: Děkujeme za Váš čas. Vyplněný anketní lístek odevzdejte v místě sběru, nebo pošlete na adresu OÚR, Lipanská 9, Praha 3. S výsledky ankety vás brzy seznámíme v Radničních novinách a na webových stránkách MČ Praha 3 Případné dotazy zodpoví Michaela Valentová

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022 Vyhodnocení dotazníků V rámci zpracování Programu rozvoje města Luhačovice na období 2014 2022 bylo na podzim roku 2013 provedeno dotazníkové šetření zaměřené

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Radnice chce investovat do přechodů 18 milionů

Radnice chce investovat do přechodů 18 milionů Jarní část Komplexní údržby komunikací strana 3 ročník 20 číslo 3/2011 ZDARMA Příloha Nákladové nádraží strana 7 až 10 Radnice chce investovat do přechodů 18 milionů Radnice letos podpoří zlepšení bezpečnosti

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ S T A T U T Á R N Í MĚSTO OSTRAVA ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOŽNOSTI ROZVOJE MĚSTA OSTRAVY Vypracoval: Asistenční centrum, a.s. a Odbor ekonomického rozvoje Datum: Březen 2008 Úvod Důvody a význam

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Enterprise plc, s. r. o. & VŠP, a. s. Strana 1/1 Příloha č. 2 Plnění Akčního plánu rozvoje Města Jeseníku v období 2008-2011 Specifický

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva z kvantitativní analýzy pro ZO ČSOP Veronica, Brno Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR. ZO ČSOP Veronica, FOCUS,

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2014

Výsledky dotazníkového šetření 2014 Výsledky dotazníkového šetření 2014 Místní program obnovy vesnice vytyčení hlavních plánů a cílů rozvoje obce v letech 2014-2020 Dotazník vznikl ve spolupráci Obce Kovářov a MAS Střední Povltaví, o.s.

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Vstupní analýza a průzkum spokojenosti

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

Z á p i s. z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. července 2013. I. Fond obnovy a rozvoje

Z á p i s. z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. července 2013. I. Fond obnovy a rozvoje 1 Z á p i s z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. července 2013 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III.

Více