Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3"

Transkript

1 Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Výsledky dotazníkového šetření

2 Obsah 1. ÚVOD CÍL A METODIKA Metoda sběru dat Struktura dotazníku Výběr respondentů PROFIL RESPONDENTŮ VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PŘÍLOHY...18 Zpracovatel: AQE advisors, a. s., tř. Kpt. Jaroše 1944/31 Brno červenec 2013

3 Seznam tabulek: Tabulka 1: Spokojenost s tématy dle věkových skupin...15 Seznam grafů: Graf 1: Forma účasti v průzkumu...5 Graf 2: Struktura respondentů dle pohlaví...6 Graf 3: Struktura respondentů dle věku...7 Graf 4: Struktura respondentů dle lokality bydliště...7 Graf 5: Co občanům vadí na Praze Graf 6: Neoblíbená místa respondentů...10 Graf 7: Nejoblíbenější místa respondentů...12 Graf 8: Pořadí hodnocení jednotlivých témat...12 Graf 9: Četnost negativně hodnocených témat...13 Graf 10: Průměrné bodové hodnocení dle věku respondentů...14

4 1. Úvod V průběhu měsíce června a července 2013 byl v souvislosti s aktualizací Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 proveden na území městské části anonymní průzkum kvality života občanů. Dotazníkové šetření tvoří součást celkové analýzy prostředí v MČ Praha 3. Veškeré závěry vyplývající z analýzy byly použity výhradně ke statistickým účelům jako podklady pro aktualizaci strategického plánu rozvoje. Smyslem průzkumu bylo zjištění názorů, připomínek a podnětů obyvatel a návštěvníků MČ a zohlednění jejich postojů v budoucím rozvoji ve formě konkrétních aktivit v klíčovém koncepčním dokumentu městské části. Cílem představitelů MČ je reflektovat potřeby a přání obyvatel za účelem tvorby příznivějších podmínek pro život s ohledem na místní podmínky, limity a zvyklosti. Celkově se průzkumu ke strategickému plánu zúčastnilo 707 osob. 2. Cíl a metodika Cílem tohoto šetření bylo získání informací o spokojenosti občanů s kvalitou života v MČ Praha 3 se zaměřením na hodnocení kvality veřejných služeb poskytovaných jak úřadem městské části a jeho příspěvkovými organizacemi, tak Magistrátem hl. města Prahy. Výsledky průzkumu by měly sloužit jako vodítko pro postupy vedení MČ při odstraňování nedostatků a nespokojenosti obyvatel, nebo alespoň při jejich snižování. Průzkum si kladl za cíl: získat co největší počet dat od občanů poznat názory a vnímané nedostatky od lidí, kteří na území MČ žijí a primárně jeho dění vnímají poukázat na zájem vedení MČ o názory občanů a ochotu s nimi při budoucím vývoji MČ spolupracovat 2.1. METODA SBĚRU DAT Jako nejvhodnější metoda sběru dat bylo zvoleno statistické šetření formou dotazníku. Snahou bylo zpřístupnit tento dotazník co nejvyššímu počtu obyvatel, proto byly zvoleny tyto formy oslovení občanů: a) zveřejnění ankety vč. elektronického dotazníků na webových stránkách města b) oslovení místních základních škol c) terénní šetření na veřejných prostranstvích MČ vč. distribuce dotazníků v tištěné podobě Občané také měli možnost doručit vyplněný dotazník osobně nebo em přímo na úřad MČ.

5 Podíl jednotlivých forem uvádí následující graf. Z něj vyplývá, že největší část respondentů (42%) byla získána přímým oslovením, 26% respondentů využilo webového dotazníku a přibližně stejný počet odpovědí bylo získáno prostřednictvím dotazníků distribuovaných na místních základních školách. Ostatní reakce (6%) byly získány osobní nebo ovým doručením vyplněných dotazníků na úřad MČ. Graf 1: Forma účasti v průzkumu 6% 26% 42% terénní šetření webový formulář místní ZŠ ostatní 26% 2.2. STRUKTURA DOTAZNÍKU Dotazník byl sestaven tak, aby umožňoval určit míru spokojenosti občanů s úrovní kvality života a bezpečnosti v MČ Praha 3 a také získat od občanů cenné připomínky, poznámky a podněty k odstranění nedostatků při budoucím rozvoji MČ. Struktura dotazníků byla následující: pozitivně a negativně vnímané lokality identifikace nejzávažnějších problémů bodování témat týkajících se životního prostředí, veřejné infrastruktury a služeb, bezpečnosti, informovanosti občanů atd. profil respondenta (věk, pohlaví, lokalita) 2.3. VÝBĚR RESPONDENTŮ Cílovou skupinu dotazníkového šetření tvořili všichni občané MČ Praha 3 bez rozdílu pohlaví, věku či zaměstnání. Při volbě vhodných distribučních kanálů se přihlíželo především k tomu, aby byl dotazník zpřístupněn co nejvyššímu počtu obyvatel a aby byly možnosti jeho odevzdání co nejsnadnější. Vzhledem k formě sběru dat (neřízeným výběrem respondentů) nebylo možné zajistit vyvážení počtu respondentů z hlediska věku či pohlaví. Z toho důvodu byly odpovědi jednotlivých skupin hodnoceny samostatně a při celkovém hodnocení došlo k vážení odpovědí respondentů tak, aby zastoupení jednotlivých věkových skupin občanů odpovídalo věkové struktuře městské části.

6 Pro zachování anonymity obyvatel byly dotazníky zpracovány bez uvedení jakýchkoliv osobních údajů. Respondenti vyplňovali dotazník vždy pomocí výběru z nabízených variant odpovědí, nebo bodovou stupnicí. Pro případ nepostižení všech problémových okruhů měli respondenti možnost vyjádřit svůj názor i prostřednictvím slovní formulace. 3. Profil respondentů Celkově se průzkumu zúčastnilo 707 osob. Účast v průzkumu tímto přesáhla doporučený počet pro reprezentativní vzorek respondentů u průzkumů na území o velikosti krajského města (100 tis. obyvatel a více), kde je požadována účast respondentů. V případě MČ Praha 3 byl tento počet překročen. Počty odpovědí respondentů jednotlivých cílových skupin uvádí následující graf. Dotazované můžeme rozdělit do kategorií podle: pohlaví (muži, ženy) věku (do 20 let, let, let, let, let, let, nad 70 let) lokality bydliště (Dolní Žižkov, Horní Žižkov, Jarov, Vinohrady) Graf 2: Struktura respondentů dle pohlaví 43% muži 57% ženy Z hlediska pohlaví byly v průzkumu více zastoupeny ženy (57%). Skutečný poměr mezi pohlavím na území MČ Praha 3 je 53% ženy a 47% muži. Následující graf znázorňuje složení respondentů z hlediska věkových skupin a pohlaví. Zelená linie uvádí věkovou strukturu obyvatel městské části Praha 3. Při porovnávání preferencí nejméně zastoupené skupiny občanů do 20 let a starších 60 let je třeba odpovědím přisoudit vyšší váhu. Nicméně níže prezentované výsledky šetření jsou sledovány dle věkových skupin odděleně, takže nedochází ke zkreslení výsledku v neprospěch těchto skupin.

7 Graf 3: Struktura respondentů dle věku ženy 150 muži 100 věková struktura 50 0 do 20 let let let let let let 70 a více let Otázka z profilu respondenta směřovala ke zjištění lokality bydliště respondenta. Z téměř 86% respondentů, kteří sdělili, že jsou obyvateli Prahy 3, nejvíce (35%) uvedlo, že bydlí na Horním Žižkově. Na druhém místě (27%) Dolní Žižkov, dále pak Jarov (22%) a Vinohrady (16%). Graf 4: Struktura respondentů dle lokality bydliště 16% 27% Dolní Žižkov Horní Žižkov 22% Jarov Vinohrady 35%

8 4. Výsledky šetření Dotazníkové šetření si kladlo za cíl zjistit spokojenost respondentů s životem v městské části. Díky struktuře otázek, jež byly koncipovány jako uzavřené a otevřené, byla zabezpečena možnost plně projevit svoji míru spokojenosti, vyjádřit své názory a návrhy na zlepšení. Dotazník obsahoval 4 otevřené otázky a 23 témat, kde mohli respondenti vybírat z pěti, resp. šesti nabízených variant. 1. Co občanům na Praze 3 nejvíce vadí První otevřená otázka byla zaměřena na identifikaci problémů v MČ Praha 3. Respondenti měli identifikovat, co jim na Praze 3, nebo přímo v místě jejich bydliště, nejvíce vadí. Na otázku reagovalo téměř 90% respondentů. Většina odpovědí se shodovala na několika společných jmenovatelích, které prezentuje následující graf. Graf 5: Co občanům vadí na Praze 3 5% 2% psí exkrementy 6% 6% 8% 12% 12% 13% 21% 15% nečistota a nepořádek hluk a smog (doprava) parkování bezdomovci a narkomani bezpečnost a kriminalita herny, kasina málo zeleně menšiny a cizinci nevadí nic Jednotlivé kategorie jsou rozebrány v dalších otázkách. V odpovědích vystupovali i ojedinělé názory jednotlivců (četnost výskytu do 1% odpovědí): rušení nočního klidu (hospody a další zařízení s nočním provozem) špatně kontrolovaný průnik developerů se stavbami nevhodnými pro Prahu malá podpora cyklistiky úbytek českých obchodů nekoncepční údržba parků málo kontejnerů na tříděný odpad rušení tramvajových linek rozmach sprejerství nevzhledný mobiliář (zábradlí, pouliční lampy)

9 nulová estetická hodnota výloh komerčních provozoven nelegální výlep plakátů žádná vize ohledně kultury malá podpora komunitního soužití četná rozestavěnost veřejných prostor (buduje se, ale rekonstrukce a stavby trvají dlouho) málo možností ke koupání v horkých dnech nedostatek pracovních míst v okolí bydliště málo klubů/diskoték málo kultury na Jarově (kina, divadla) málo sportovišť pro starší mládež a dospělé (stačil by basketbalový koš, dvě branky v parku atd.) neexistence nástupních můstků ve směru na nám. Míru ve stanicích Orionka, Perunova a U Vodárny chybějící chodník v ulici Roháčova (mezi Billou a Univerzitou Jana Amose Komenského) devastace a vykácení zeleně v bloku a okolí panelových domů Českobratrská, Sabinova, Rokycanova - naproti MŠ Jeseniova v zimě neudržované a zaprášené chodníky (jak od sněhu, tak od posypových hmot ve vedlejších ulicích Žižkova) rozbité a vyvrácené obrubníky, chodníky - chybí informační systém, kam nahlásit závady obecního majetku Prahy 3 - mimo jiné i rozsypané odpadky, nečistoty a ostatní žádné přístupové cesty ze spodního Žižkova na cyklostezku pod Vítkovem neprostupnost ghetta Central parku neschopnost zorganizovat odbavování cizinců v pracovišti MVČR (cizinecké policie na Koněvově ulici) stání v dlouhých frontách v nedůstojných podmínkách od brzkých nočních hodin výstavba podzemních garáží, které si nikdo není kvůli vysoké ceně ochoten pronajmout prodlužovací privatizace bytů ceny privatizovaných bytů nekomunikativnost radnice nesmyslné investice MČ

10 2. Které místo v Praze 3 se nelíbí Na tuto otázku reagovalo necelých 75% respondentů. Detail odpovědi se různil od jednoslovného označení místa až po uvedení širších souvislostí. V určité obecnosti zůstalo přibližně 10 % odpovědí. Tyto odpovědi označovaly spíše obecné problémy, než konkrétní místa (bezdomovci, herny, nepořádek v ulicích, stav budov, automobilová doprava, parkování a modré zóny, okolí některých parků, stav dětských hřišť) anebo se vyjadřovaly pozitivně, v tom smyslu, že nemají vyloženě neoblíbené místo na Praze 3. Z konkrétních neoblíbených míst byly zmiňovány: Dolní Žižkov ul. Koněvova, Husitská Olšanská třída (vč. Olšanského náměstí až po NNŽ) Nákladové nádraží Žižkov a jeho okolí ulice Husinecká, Seifertova, Biskupcova křižovatka Ohrada a okolí přístup od centra města, křižovatka U Bulhara tramvajový úsek a okolí zastávek Husitská, Koněvova, Olšanská park, stadion a okolí FK Viktoria Žižkov park Vítkov, úsek za Krejcárkem sídlištní zástavba na starém Žižkově Kostnické nám. hotel Olšanka a okolí domy Central parku Graf 6: Neoblíbená místa respondentů Dolní Žižkov ul. Koněvova, Husitská Olšanská třída (vč. Olšanského náměstí až po NNŽ) Nákladové nádraží Žižkov, Želivského a jeho okolí křižovatka Ohrada a okolí ulice Husinecká, Seifertova, Biskupcova park, stadion a okolí FK Viktoria Žižkov tramvajový úsek a okolí zastávek Husitská, Koněvova, přístup od centra města, křižovatka U Bulhara domy Central parku hotel Olšanka a okolí Kostnické nám. sídlištní zástavba na starém Žižkově park Vítkov, úsek za Krejcárkem 0% 5% 10% 15% 20% 25%

11 Ojedinělé výtky (kolem 1% odpovědí) se týkaly: panelové budovy kolejí VŠE a její bezprostřední okolí (vedle ZŠ Jarov, zastávka Chmelnice) bezdomovců před kostelem sv. Prokopa, a u sběrných surovin na Malešické ul. nechráněné tramvajové ostrůvky např. Ohrada, Nákladové nádraží Žižkov, Olšanské náměstí lesík mezi Ohradou a Pražačkou park Židovské pece dětské hřiště v Habrové ulici Vackov - cesta z Jarova kolem Benzínky až k Malešické Škroupovo náměstí, ul. Cimburkova roh ulic Perunova - Slezská (u ZŠ Perunova) park za MŠ Pražačka (stromy se vysekaly, ale stále je místo nevlídné a neuklizené) okolí nám. Jiřího z Lobkovic hřiště na nám. Jiřího z Poděbrad Balkán architektura nové zástavby pod Parukářkou sídliště a parčík za Bezovkou nádoby na odpad na rohu Ostromečská/Roháčova (po odstranění kontejneru na směsný odpad je větší nepořádek), průchod z Olšanského náměstí do Sudoměřské ulice a Koněvovy ulice ulice Bořivojova v celé délce ul. Krásova ul. Malešická Několikrát respondenti uváděli lokality, které nepatří Praze 3 - hlavní vlakové nádraží, AN Florenc 3. Které místo v Praze 3 navštěvujete nejraději Na tuto otázku reagovalo 87% respondentů. Ve většině případů byly zmiňovány parky. A to buď obecně nebo konkrétně (Parukářka, Židovské pece, Rajská zahrada, Vítkov, nebo Riegrovy sady, které ovšem k Praze 3 nepatří). Nejčastěji jmenované lokality lze shrnout do těchto bodů: dopravní hřiště Židovské pece nám. Jiřího z Poděbrad Olšanské hřbitovy konkrétní hospody a restaurace na Praze 3 obchodní centrum Flora kino Aero cyklostezky kulturní stánky (Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Ponec)

12 Graf 7: Nejoblíbenější místa respondentů Parukářka (vrch u sv. Kříže) Vítkov Riegrovy sady Židovské pece nám. Jiřího z Poděbrad Rajská zahrada dopravní hřiště Židovské pece Olšanské hřbitovy Balkán konkrétní hospody a restaurace na Praze 3 cyklostezky (Vítkov) kino Aero obchodní centrum Flora kulturní stánky (Žižkovské divadlo, Ponec) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 4. Úroveň spokojenosti s vybranými tématy Tato část dotazníku byla věnovaná spokojenosti s úrovní občanské vybavenosti, bezpečnosti, poskytovanými službami, možnostmi sportovního či společenského vyžití, jež MČ nabízí. Jednotlivé položky byly hodnoceny body v rozpětí 0 (není závažný problém) anebo využití stupnice 1 až 5, kdy 1 značilo (méně závažný problém a 5 (velmi závažný problém). Následující graf znázorňuje průměrné body, které udělovaly jednotlivé skupiny. Graf 8: Pořadí hodnocení jednotlivých témat Bezdomovci, narkomani Herny a kasina Čistota veř. prostor Parkování Kriminalita, bezpečnost, práce policie Kvalita veřejného prostoru Hluk z dopravy Stav chodníků Ceny bydlení Stav silnic Údržba a vzhled domů Cyklostezky a zázemí Hluk z provozoven Dostupnost zeleně, míst k odpočinku Dostatek přechodů, bezpečí v dopravě Dostupnost bydlení Příležitosti ke sportu Dostupnost dětských hřišť Informace o dění v místě bydliště Dostupnost a kvalita veřejné dopravy Dostupnost obchodů a služeb Dostupnost lékařů Dostupnost sociálních služeb 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

13 Výše uvedený graf vyobrazuje vyhodnocení výsledků v podobě průměrných známek napříč všem věkovým kategoriím. Témata jsou seřazena dle průměrného bodového hodnocení od nejvyššího problému po méně závažný problém. Občané byli z hlediska rozsahu bodové škály ve svém hodnocení méně kritičtí. Průměrné hodnocení bylo 2,35. Horšího hodnocení se dostalo těmto tématům: Bezdomovci, narkomani Herny a kasina Čistota v ulicích, veřejných prostranstvích a parcích Dostatek parkovacích míst Kriminalita, bezpečnost, práce strážníků a policistů Kvalita veřejného prostoru Hluk z dopravy Stav chodníků, cest v parku Ceny bydlení Stav silnic Údržba a vzhled domů Graf 9: Četnost negativně hodnocených témat bezdomovci čistota v ulicích, veř. prostranstvích a parcích parkování a pravidla ZPS stav chodníků, cest v parku kvalita veřejného prostoru narkomani hluk z dopravy herny a kasina kriminalita, bezpečnost, práce MP ceny bydlení údržba a vzhled domů stav silnic 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

14 Naopak nejlépe byla hodnocena témata: Dostupnost sociálních služeb Dostupnost lékařů Dostupnost obchodů a služeb Dostupnost a kvalita veřejné dopravy Informace o dění v místě bydliště Dostupnost dětských hřišť Příležitosti ke sportu Dostupnost bydlení Dostatek přechodů, bezpečí v dopravě Dostupnost zeleně, míst k odpočinku Hluk z provozoven Cyklostezky a zázemí Přes 30% respondentů uvedlo, že dostupnost sociální služeb, lékařské péče, a obchodů a služby není problémem Prahy 3 vůbec. Graf 10: Průměrné bodové hodnocení dle věku respondentů 70 a více let 1, let 2, let 2, let 2, let 2, let 2,18 do 20 let 1,89 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 Nejvíce spokojeni s tématy obsaženými v dotazníkovém šetření je skupina osob starších 70 let s průměrnou známkou 1,63. Dále pak mládež ve věku do 20 let. Naopak nejvíce kritickou skupinou respondentů byli třicátníci a padesátníci s průměrným hodnocením 2,42 bodu.

15 Tabulka 1: Spokojenost s tématy dle věkových skupin do 20 let let let let let let 70 a více let Příležitosti ke sportu 2,40 Čistota veř. prostor 3,41 Bezdomovci, narkomani 3,79 Čistota veř. prostor 3,56 Herny a kasina 3,65 Bezdomovci, narkomani 3,48 Ceny bydlení 2,80 Bezdomovci, narkomani 2,40 Herny a kasina 3,26 Herny a kasina 3,69 Bezdomovci, narkomani 3,56 Bezdomovci, narkomani 3,46 Herny a kasina 3,38 Stav chodníků 2,63 Dostupnost zeleně 2,33 Bezdomovci, narkomani 3,21 Čistota veř. prostor 3,37 Herny a kasina 3,50 Čistota veř. prostor 3,37 Čistota veř. prostor 3,35 Bezdomovci, narkomani 2,63 Ceny bydlení 2,27 Kvalita veř. prostor 2,95 Parkování 3,30 Parkování 3,19 Parkování 3,27 Kriminalita, bezpečnost 2,92 Parkování 2,60 Stav silnic 2,27 Parkování 2,94 Kriminalita, bezpečnost 3,04 Stav silnic 3,11 Hluk z dopravy 3,17 Hluk z dopravy 2,90 Čistota veř. prostor 2,45 Dostupnost bydlení 2,20 Kriminalita, bezpečnost 2,90 Hluk z dopravy 2,97 Kriminalita, bezpečnost 3,04 Kriminalita, bezpečnost 3,05 Stav chodníků 2,65 Kriminalita, bezpečnost 2,10 Kvalita veř. prostor 2,20 Hluk z dopravy 2,72 Kvalita veř. prostor 2,94 Stav chodníků 3,01 Ceny bydlení 2,94 Parkování 2,65 Herny a kasina 1,98 Bezpečí v dopravě 2,20 Údržba a vzhled domů 2,66 Stav chodníků 2,82 Kvalita veř. prostor 2,94 Kvalita veř. prostor 2,91 Kvalita veř. prostor 2,63 Údržba a vzhled domů 1,93 Herny a kasina 2,20 Stav chodníků 2,43 Ceny bydlení 2,71 Ceny bydlení 2,82 Stav chodníků 2,90 Ceny bydlení 2,50 Dostupnost zeleně 1,93 Údržba a vzhled domů 2,07 Ceny bydlení 2,37 Stav silnic 2,69 Hluk z dopravy 2,82 Stav silnic 2,68 Cyklostezky 2,38 Kvalita veř. prostor 1,78 Dostupnost dět. hřišť 2,07 Stav silnic 2,31 Údržba a vzhled domů 2,58 Údržba a vzhled domů 2,51 Údržba a vzhled domů 2,60 Údržba a vzhled domů 2,25 Stav silnic 1,53 Čistota veř. prostor 2,07 Cyklostezky 2,09 Cyklostezky 2,32 Cyklostezky 2,16 Hluk z provozoven 2,26 Stav silnic 2,19 Dostupnost lékařů 1,50 Hluk z dopravy 2,07 Dostupnost zeleně 2,00 Bezpečí v dopravě 2,19 Bezpečí v dopravě 2,02 Dostupnost bydlení 2,11 Hluk z provozoven 2,13 Veřejná doprava 1,43 Cyklostezky 2,07 Hluk z provozoven 1,89 Hluk z provozoven 2,14 Hluk z provozoven 1,94 Dostupnost zeleně 2,05 Dostupnost zeleně 1,69 Hluk z dopravy 1,35 Parkování 2,07 Bezpečí v dopravě 1,82 Příležitosti ke sportu 2,11 Dostupnost bydlení 1,91 Cyklostezky 1,98 Bezpečí v dopravě 1,65 Informace o dění 1,28 Stav chodníků 1,80 Příležitosti ke sportu 1,79 Dostupnost zeleně 2,10 Příležitosti ke sportu 1,80 Příležitosti ke sportu 1,95 Dostupnost bydlení 1,54 Bezpečí v dopravě 1,23 Kriminalita, bezpečnost 1,73 Informace o dění 1,65 Dostupnost bydlení 1,98 Dostupnost zeleně 1,79 Bezpečí v dopravě 1,94 Informace o dění 1,46 Obchody a služby 1,09 Hluk z provozoven 1,53 Dostupnost bydlení 1,63 Dostupnost dět. hřišť 1,79 Veřejná doprava 1,55 Dostupnost dět. hřišť 1,84 Veřejná doprava 1,42 Příležitosti ke sportu 1,05 Informace o dění 1,47 Veřejná doprava 1,52 Informace o dění 1,65 Informace o dění 1,55 Veřejná doprava 1,70 Obchody a služby 1,40 Hluk z provozoven 1,03 Obchody a služby 1,13 Dostupnost dět. hřišť 1,34 Veřejná doprava 1,61 Dostupnost dět. hřišť 1,45 Informace o dění 1,56 Dostupnost dět. hřišť 1,37 Dostupnost dět. hřišť 1,00 Dostupnost lékařů 1,07 Obchody a služby 1,26 Dostupnost lékařů 1,39 Obchody a služby 1,28 Obchody a služby 1,52 Dostupnost lékařů 1,31 Dostupnost soc.služeb 0,78 Dostupnost soc.služeb 1,07 Dostupnost lékařů 1,00 Obchody a služby 1,21 Dostupnost lékařů 1,12 Dostupnost soc.služeb 1,43 Příležitosti ke sportu 1,25 Dostupnost bydlení 0,75 Veřejná doprava 0,87 Dostupnost soc.služeb 0,88 Dostupnost soc.služeb 1,19 Dostupnost soc.služeb 0,96 Dostupnost lékařů 1,32 Dostupnost soc.služeb 1,21 Cyklostezky 0,75

16 U nejmladší generace je nejhůře hodnocena příležitost sportovního vyžití. Ostatní věkové skupiny hodnotily toto téma spíše pozitivně. Kromě mládeže se ostatní skupiny shodují na potřebě řešit parkování. Nejstarší generace cítí jako největší problém ceny bydlení. Je to logický aspekt plynoucí z jejich nižších příjmů v důchodovém věku. Mezi nejhůře hodnocené položky patří: bezdomovci a narkomani herny čistota veřejných prostor stav komunikací 5. Bližší popis hodnocených problémů V poslední otázce mohli respondenti uvést bližší popis hodnocených problémů, např. s uvedení místa výskytu. Na tuto otázku reagovala čtvrtina respondentů. a) k čistotě veřejných prostor - velké množství psů a pejskařů okolo parků, znečištění exkrementy, volné pobíhání psů zvýšit poplatky za psy, dohled městské policie - rozšířit kontejnery na separovaný odpad - nepořádek kolem nádob na odpad, např. Roháčova - Ostromečská - požadavek na více zeleně v ulicích - průchod mezi Ondříčkovou a Kubelíkovou (údržba) - park Viktorka b) bezpečnost - bezdomovci a narkomani v tramvajích, konečné stanice tramvají, okolo obchodních center, Chlumova ulice, park v Jeseniově a Želivského ul., kostel sv. Prokopa, park Ohrada, Krejcárek, okolo bývalé Bezovky, nám. Jiřího z Poděbrad, Sladkovského náměstí, nám. J. z Lobkovic) obtěžování, zápach, nepořádek - herny, kasina, zastavárny hluk, rušení nočního klidu, napadání (zejména Husitská Koněvova, Seifertova, nám. J. z Poděbrad a další) - zvýšit aktivitu městské policie (dohled nad dodržováním vyhlášek) - pohozené injekční stříkačky (např. park u školy Pražačka, Vítkov) c) doprava - zrušit modré zóny (dojíždění do zaměstnání, návštěvy za účelem péče o seniory) - plánované zavedení parkovacích zón v ulicích Jarova - zcela zbytečné a omezující - měna trasy tram č. 16, tram č. 9 přeplněnost, ve špičkách intervaly min. - vrátit tramvaj č. 11 a č. 16 na své dřívější trasy; - přerušení přímé dostupnosti na Vinohrady, č. 5 - Vinohradská nemocnice, nádr. Holešovice, Aréna, ZOO Praha - nevhodnost stanice Biskupcova pro přestup nebezpečné - nové zastávky tramvaje nám. Jiřího z Poděbrad č. p. 76, Churchillovo náměstí u VŠE.

17 - zlepšit jízdní řád autobusu č hluk z dopravy - stav silnic a chodníků, neúplnost opravy povrchů (ul. Želivského, Husitská, Koněvova, okolí TJ Sokol atd.) - přístupnost Horního Žižkova z MHD (kopec) - parkování v křižovatkách, na chodnících - infrastruktura pro cyklisty (pruhy končí uprostřed křižovatek, cyklostezky nenavazují, chybí stojany na bicykly) - vstřícnost cyklodopravě (možnost obousměrné cyklojízdy v jednosměrných ulicích, semafory pro cyklisty apod.) - automatické půjčovny kol (jako Homeport Karlín) - nebezpečné přecházení přes Ondříčkovu ul. u žižkovské věže - umístění kontejnerů na tříděný odpad na některých křižovatkách (brání ve výhledu), př. Šikmá/V Domově d) občanská vybavenost - zajistit alespoň jednu otevřenou mateřskou školu po celé letní prázdniny - více sportovišť (inspirace na Praze 10 Gutovka) - malá nabídka ploch a prostor pro zájmové a amatérské sportování obyvatel (Jarov) - zimní ledová plocha - více koupališť - využití prostoru k modernímu umění e) ostatní - ceny bytů (samoživitelky, senioři) - bytová politika MČ prodej domů a vznik mnoha ubytovacích zařízení, nikoliv bydlení pro občany - regulace množství obchodů s asijským zbožím - rušení nočního klidu (např. Jeseniova 25, hospoda v ulici Na Mokřině) - veřejné toalety v Kubelíkově zadní strana panelového domu na Olšanském náměstí - dům na Koněvova "rozvoj" území dle chybného současného i připravovaného územního plánu a bez regulačních plánů

18 5. Přílohy Příloha 1 Dotazník k aktualizaci strategického plánu Městské části Praha 3

19 Dotazník k aktualizaci strategického plánu Městské části Praha 3 Konzultace s odborníky a veřejností zaměřené na nejdůležitější oblasti správy městské části pomohou radnici formulovat společnou vizi dlouhodobého rozvoje a určit další potřebné aktivity. Chceme zjistit, co občanům Prahy 3 nejvíce vadí, a naopak, co na životě v naší městské části nejvíce oceňují přitom pro každého z nás jsou důležité jiné věci. Na některé problémy musejí radnici upozornit sami občané. Proto Vás prosíme, abyste krátce odpověděli na následující otázky. Můžete samozřejmě uvést i více odpovědí. 1. Co Vám v Praze 3 /v místě Vašeho bydliště nejvíce vadí? 2. Které místo v Praze 3 se Vám nelíbí? 3. Které místo v Praze 3 naopak navštěvujete nejraději? Některé problémy se často opakují jak jsou pro Vás závažné? Zkuste je, prosíme, ohodnotit na stupnici 0-5. (Pokud uvedený problém nevnímáte jako závažný, zaškrtněte 0, pokud Vás obtěžuje, ohodnoťte míru jeho závažnosti na stupnici 1-5, kdy 1 znamená málo obtěžující a 5 velmi závažný problém.) Problém Informace o dění v místě bydliště 2 Údržba a vzhled domů 3 Ceny bydlení 4 Dostupnost bydlení 5 Dostupnost zeleně, míst k odpočinku 6 Kvalita veřejného prostoru 7 Dostupnost dětských hřišť 8 Příležitosti ke sportu

20 Čistota v ulicích, veřejných prostranstvích a parcích 10 Hluk z dopravy 11 Hluk z provozoven 12 Dostupnost a kvalita veřejné dopravy 13 Dostupnost základních obchodů a služeb (potraviny, drogerie, čistírna ) 14 Stav chodníků, cest v parku 15 Dostatek přechodů, pocit bezpečí v dopravě 16 Dostatek cyklostezek, cyklotras, stojanů pro kola 17 Stav silnic 18 Dostatek parkovacích míst 19 Dostupnost lékařů 20 Dostupnost sociálních služeb (pečovatelská služba, asistence apod.) 21 Kriminalita, bezpečnost, práce strážníků a policistů 22 Bezdomovci, narkomani 23 Herny a kasina Chcete některý z problémů, které vnímáte, blíže popsat (např. uvést konkrétní místo apod.?) Bydlím v Praze 3? Ano Ne Pokud bydlíte v MČ Praha 3, zaškrtněte oblast: Vinohrady Horní Žižkov Dolní Žižkov Jarov Jsem: Žena Muž Věk: Děkujeme za Váš čas. Vyplněný anketní lístek odevzdejte v místě sběru, nebo pošlete na adresu OÚR, Lipanská 9, Praha 3. S výsledky ankety vás brzy seznámíme v Radničních novinách a na webových stránkách MČ Praha 3 Případné dotazy zodpoví Michaela Valentová

Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012)

Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012) Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012) Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Boleslavská Čáslavská Hollarovo náměstí Horní Stromky Hradecká Chrudimská

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25)

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25) PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL ČERVENEC 2008 Strana 1 (celkem 25) 1. Úvod Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě Český Krumlov V rámci aktivit souvisejících s aktualizací Strategického

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. Dotazník pro obyvatele městyse Nový Hrádek Vážení občané Nového Hrádku, dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který slouží pro zjištění Vašich názorů a potřeb. V dotazníku najdete otázky

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části Hlasování per rollam Datum jednání: Místo jednání: Začátek jednání:

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014 P R O G R A M 18. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná dne 28.6.2010 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3 I. Pro jednání Zastupitelstva městské

Více

Zápis č. 20 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 20 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 20 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum jednání: 30. 9. 2013 Místo jednání: kancelář

Více

Michal Kucián - předseda komise

Michal Kucián - předseda komise Příloha usnesení RMČ Praha 3 č. ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 5 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Zápis č. 15 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 15 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 15 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum jednání: 23. 7. 2014 Místo jednání: kancelář

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 20. dubna 2015 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 20. dubna 2015 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 20. dubna 2015 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 20. 4. 2015, od 18 do 20 hodin Místo konání:

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI Závěrečná zpráva Zpracoval: Hlavní projektant: Projektant: Předkládá: CZECH Consult,

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města prosinec 2003 Průzkum názorů obyvatel města Chrudimě proběhl v období od 15.6 do 15.7.2003. Studenti gymnázia provedli

Více

Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy

Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2588 ze dne 30. 9. 2014 Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy Vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ

2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ 2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ 2.3.1 Charakteristika ankety Průzkum názorů obyvatel byl proveden pomocí anketních dotazníků, které byly doručeny do schránky každého bytu

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska. Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová

Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska. Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová Anketa pro obyvatele otázky zaměřené na: hodnocení kvality života ve městě, ochotu pomoci, služby, rozvoj města, infrastrukturu

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 www.agora-ce.cz OBSAH 1. Metodologie průzkumu.........

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Zápis č. 19 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 19 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 19 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum jednání: 29. 9. 2014 Místo jednání: kancelář

Více

Zápis č. 17 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 17 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 17 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum jednání: 18. 8. 2014 Místo jednání: kancelář

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Klíčová aktivita Plán mobiliáře

Klíčová aktivita Plán mobiliáře Projekt Přívětivý Český Brod Klíčová aktivita Plán mobiliáře Výsledky dotazníkového průzkumu umístění mobiliáře ve městě Plán umístění mobiliáře Součást projektu Přívětivý Český Brod klíčová aktivita Plán

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou A. Údaje o respondentech V dotazníkovém šetření Jak se žije v obci Vážany nad Litavou byli oslovení občané s trvalým pobytem v obci a starší 15 let

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 366 ze dne 21.05.2014 Podněty Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 366 ze dne 21.05.2014 Podněty Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části č.j.: 397/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 366 ze dne 21.05.2014 Podněty Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S.

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. VZNIK PROJEKTU Josef Fučík upoután na invalidní vozík 1998 Kritická zkušenost z návštěvy Kom. banky 2001 Jak upozornit na bariéry,

Více

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Ing. Tomáš Rejdal 2011 1 Průzkum spokojenosti s veřejnou hromadnou dopravou 1.1 Úvod a cíle Česká zemědělská univerzita se

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE. Sklené nad Oslavou

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE. Sklené nad Oslavou VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE Sklené nad Oslavou Vážení spoluobčané, zhruba před měsícem jste obdrželi do vašich schránek dotazník, ve kterém jste se mohli vyjádřit, jak jste spokojeni s

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY Vážená paní, vážený pane, věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto se Vám do rukou

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Zapojení veřejnosti do přípravy Strategického plánu rozvoje města Řevnice

Zapojení veřejnosti do přípravy Strategického plánu rozvoje města Řevnice Zapojení veřejnosti do přípravy Strategického plánu rozvoje města Řevnice Závěrečná zpráva z názorového průzkumu realizovaného v březnu 2014 Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 182/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 45 ze dne 17.03.2015 Akční plán na rok 2015 předkládaný v rámci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Zastupitelstvo

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

dotazník č. délka života v obci

dotazník č. délka života v obci 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 muž žena dotazník č. délka života v obci ost s bydlením a kvalitou života v obci obyvatel obce ost s neost s ano ne věk vzdělání společné akce s dětmi práce zastupitelstva investiční

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

CENTRUM CÍL NA ZAHRADNÍ MĚSTĚ

CENTRUM CÍL NA ZAHRADNÍ MĚSTĚ Úřad městské části Praha 10 Odbor kultury a projektů Mgr. Michal Křivohlávek, Ph.D. Koordinátor pro komunikaci s o.s. CENTRUM CÍL NA ZAHRADNÍ MĚSTĚ Vyhodnocení první fáze participace obyvatel a návštěvníku

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Tvorba strategického plánu obce Květnice

Tvorba strategického plánu obce Květnice Tvorba strategického plánu obce Květnice 1. schůzka strategické komise Milan Polívka, zastupitel koordinátor tvorby SP 19. června 2012 Květnice Strategický plán (SP) Koncept tvorby, struktura Internetová

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více