Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3"

Transkript

1 Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Výsledky dotazníkového šetření

2 Obsah 1. ÚVOD CÍL A METODIKA Metoda sběru dat Struktura dotazníku Výběr respondentů PROFIL RESPONDENTŮ VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PŘÍLOHY...18 Zpracovatel: AQE advisors, a. s., tř. Kpt. Jaroše 1944/31 Brno červenec 2013

3 Seznam tabulek: Tabulka 1: Spokojenost s tématy dle věkových skupin...15 Seznam grafů: Graf 1: Forma účasti v průzkumu...5 Graf 2: Struktura respondentů dle pohlaví...6 Graf 3: Struktura respondentů dle věku...7 Graf 4: Struktura respondentů dle lokality bydliště...7 Graf 5: Co občanům vadí na Praze Graf 6: Neoblíbená místa respondentů...10 Graf 7: Nejoblíbenější místa respondentů...12 Graf 8: Pořadí hodnocení jednotlivých témat...12 Graf 9: Četnost negativně hodnocených témat...13 Graf 10: Průměrné bodové hodnocení dle věku respondentů...14

4 1. Úvod V průběhu měsíce června a července 2013 byl v souvislosti s aktualizací Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 proveden na území městské části anonymní průzkum kvality života občanů. Dotazníkové šetření tvoří součást celkové analýzy prostředí v MČ Praha 3. Veškeré závěry vyplývající z analýzy byly použity výhradně ke statistickým účelům jako podklady pro aktualizaci strategického plánu rozvoje. Smyslem průzkumu bylo zjištění názorů, připomínek a podnětů obyvatel a návštěvníků MČ a zohlednění jejich postojů v budoucím rozvoji ve formě konkrétních aktivit v klíčovém koncepčním dokumentu městské části. Cílem představitelů MČ je reflektovat potřeby a přání obyvatel za účelem tvorby příznivějších podmínek pro život s ohledem na místní podmínky, limity a zvyklosti. Celkově se průzkumu ke strategickému plánu zúčastnilo 707 osob. 2. Cíl a metodika Cílem tohoto šetření bylo získání informací o spokojenosti občanů s kvalitou života v MČ Praha 3 se zaměřením na hodnocení kvality veřejných služeb poskytovaných jak úřadem městské části a jeho příspěvkovými organizacemi, tak Magistrátem hl. města Prahy. Výsledky průzkumu by měly sloužit jako vodítko pro postupy vedení MČ při odstraňování nedostatků a nespokojenosti obyvatel, nebo alespoň při jejich snižování. Průzkum si kladl za cíl: získat co největší počet dat od občanů poznat názory a vnímané nedostatky od lidí, kteří na území MČ žijí a primárně jeho dění vnímají poukázat na zájem vedení MČ o názory občanů a ochotu s nimi při budoucím vývoji MČ spolupracovat 2.1. METODA SBĚRU DAT Jako nejvhodnější metoda sběru dat bylo zvoleno statistické šetření formou dotazníku. Snahou bylo zpřístupnit tento dotazník co nejvyššímu počtu obyvatel, proto byly zvoleny tyto formy oslovení občanů: a) zveřejnění ankety vč. elektronického dotazníků na webových stránkách města b) oslovení místních základních škol c) terénní šetření na veřejných prostranstvích MČ vč. distribuce dotazníků v tištěné podobě Občané také měli možnost doručit vyplněný dotazník osobně nebo em přímo na úřad MČ.

5 Podíl jednotlivých forem uvádí následující graf. Z něj vyplývá, že největší část respondentů (42%) byla získána přímým oslovením, 26% respondentů využilo webového dotazníku a přibližně stejný počet odpovědí bylo získáno prostřednictvím dotazníků distribuovaných na místních základních školách. Ostatní reakce (6%) byly získány osobní nebo ovým doručením vyplněných dotazníků na úřad MČ. Graf 1: Forma účasti v průzkumu 6% 26% 42% terénní šetření webový formulář místní ZŠ ostatní 26% 2.2. STRUKTURA DOTAZNÍKU Dotazník byl sestaven tak, aby umožňoval určit míru spokojenosti občanů s úrovní kvality života a bezpečnosti v MČ Praha 3 a také získat od občanů cenné připomínky, poznámky a podněty k odstranění nedostatků při budoucím rozvoji MČ. Struktura dotazníků byla následující: pozitivně a negativně vnímané lokality identifikace nejzávažnějších problémů bodování témat týkajících se životního prostředí, veřejné infrastruktury a služeb, bezpečnosti, informovanosti občanů atd. profil respondenta (věk, pohlaví, lokalita) 2.3. VÝBĚR RESPONDENTŮ Cílovou skupinu dotazníkového šetření tvořili všichni občané MČ Praha 3 bez rozdílu pohlaví, věku či zaměstnání. Při volbě vhodných distribučních kanálů se přihlíželo především k tomu, aby byl dotazník zpřístupněn co nejvyššímu počtu obyvatel a aby byly možnosti jeho odevzdání co nejsnadnější. Vzhledem k formě sběru dat (neřízeným výběrem respondentů) nebylo možné zajistit vyvážení počtu respondentů z hlediska věku či pohlaví. Z toho důvodu byly odpovědi jednotlivých skupin hodnoceny samostatně a při celkovém hodnocení došlo k vážení odpovědí respondentů tak, aby zastoupení jednotlivých věkových skupin občanů odpovídalo věkové struktuře městské části.

6 Pro zachování anonymity obyvatel byly dotazníky zpracovány bez uvedení jakýchkoliv osobních údajů. Respondenti vyplňovali dotazník vždy pomocí výběru z nabízených variant odpovědí, nebo bodovou stupnicí. Pro případ nepostižení všech problémových okruhů měli respondenti možnost vyjádřit svůj názor i prostřednictvím slovní formulace. 3. Profil respondentů Celkově se průzkumu zúčastnilo 707 osob. Účast v průzkumu tímto přesáhla doporučený počet pro reprezentativní vzorek respondentů u průzkumů na území o velikosti krajského města (100 tis. obyvatel a více), kde je požadována účast respondentů. V případě MČ Praha 3 byl tento počet překročen. Počty odpovědí respondentů jednotlivých cílových skupin uvádí následující graf. Dotazované můžeme rozdělit do kategorií podle: pohlaví (muži, ženy) věku (do 20 let, let, let, let, let, let, nad 70 let) lokality bydliště (Dolní Žižkov, Horní Žižkov, Jarov, Vinohrady) Graf 2: Struktura respondentů dle pohlaví 43% muži 57% ženy Z hlediska pohlaví byly v průzkumu více zastoupeny ženy (57%). Skutečný poměr mezi pohlavím na území MČ Praha 3 je 53% ženy a 47% muži. Následující graf znázorňuje složení respondentů z hlediska věkových skupin a pohlaví. Zelená linie uvádí věkovou strukturu obyvatel městské části Praha 3. Při porovnávání preferencí nejméně zastoupené skupiny občanů do 20 let a starších 60 let je třeba odpovědím přisoudit vyšší váhu. Nicméně níže prezentované výsledky šetření jsou sledovány dle věkových skupin odděleně, takže nedochází ke zkreslení výsledku v neprospěch těchto skupin.

7 Graf 3: Struktura respondentů dle věku ženy 150 muži 100 věková struktura 50 0 do 20 let let let let let let 70 a více let Otázka z profilu respondenta směřovala ke zjištění lokality bydliště respondenta. Z téměř 86% respondentů, kteří sdělili, že jsou obyvateli Prahy 3, nejvíce (35%) uvedlo, že bydlí na Horním Žižkově. Na druhém místě (27%) Dolní Žižkov, dále pak Jarov (22%) a Vinohrady (16%). Graf 4: Struktura respondentů dle lokality bydliště 16% 27% Dolní Žižkov Horní Žižkov 22% Jarov Vinohrady 35%

8 4. Výsledky šetření Dotazníkové šetření si kladlo za cíl zjistit spokojenost respondentů s životem v městské části. Díky struktuře otázek, jež byly koncipovány jako uzavřené a otevřené, byla zabezpečena možnost plně projevit svoji míru spokojenosti, vyjádřit své názory a návrhy na zlepšení. Dotazník obsahoval 4 otevřené otázky a 23 témat, kde mohli respondenti vybírat z pěti, resp. šesti nabízených variant. 1. Co občanům na Praze 3 nejvíce vadí První otevřená otázka byla zaměřena na identifikaci problémů v MČ Praha 3. Respondenti měli identifikovat, co jim na Praze 3, nebo přímo v místě jejich bydliště, nejvíce vadí. Na otázku reagovalo téměř 90% respondentů. Většina odpovědí se shodovala na několika společných jmenovatelích, které prezentuje následující graf. Graf 5: Co občanům vadí na Praze 3 5% 2% psí exkrementy 6% 6% 8% 12% 12% 13% 21% 15% nečistota a nepořádek hluk a smog (doprava) parkování bezdomovci a narkomani bezpečnost a kriminalita herny, kasina málo zeleně menšiny a cizinci nevadí nic Jednotlivé kategorie jsou rozebrány v dalších otázkách. V odpovědích vystupovali i ojedinělé názory jednotlivců (četnost výskytu do 1% odpovědí): rušení nočního klidu (hospody a další zařízení s nočním provozem) špatně kontrolovaný průnik developerů se stavbami nevhodnými pro Prahu malá podpora cyklistiky úbytek českých obchodů nekoncepční údržba parků málo kontejnerů na tříděný odpad rušení tramvajových linek rozmach sprejerství nevzhledný mobiliář (zábradlí, pouliční lampy)

9 nulová estetická hodnota výloh komerčních provozoven nelegální výlep plakátů žádná vize ohledně kultury malá podpora komunitního soužití četná rozestavěnost veřejných prostor (buduje se, ale rekonstrukce a stavby trvají dlouho) málo možností ke koupání v horkých dnech nedostatek pracovních míst v okolí bydliště málo klubů/diskoték málo kultury na Jarově (kina, divadla) málo sportovišť pro starší mládež a dospělé (stačil by basketbalový koš, dvě branky v parku atd.) neexistence nástupních můstků ve směru na nám. Míru ve stanicích Orionka, Perunova a U Vodárny chybějící chodník v ulici Roháčova (mezi Billou a Univerzitou Jana Amose Komenského) devastace a vykácení zeleně v bloku a okolí panelových domů Českobratrská, Sabinova, Rokycanova - naproti MŠ Jeseniova v zimě neudržované a zaprášené chodníky (jak od sněhu, tak od posypových hmot ve vedlejších ulicích Žižkova) rozbité a vyvrácené obrubníky, chodníky - chybí informační systém, kam nahlásit závady obecního majetku Prahy 3 - mimo jiné i rozsypané odpadky, nečistoty a ostatní žádné přístupové cesty ze spodního Žižkova na cyklostezku pod Vítkovem neprostupnost ghetta Central parku neschopnost zorganizovat odbavování cizinců v pracovišti MVČR (cizinecké policie na Koněvově ulici) stání v dlouhých frontách v nedůstojných podmínkách od brzkých nočních hodin výstavba podzemních garáží, které si nikdo není kvůli vysoké ceně ochoten pronajmout prodlužovací privatizace bytů ceny privatizovaných bytů nekomunikativnost radnice nesmyslné investice MČ

10 2. Které místo v Praze 3 se nelíbí Na tuto otázku reagovalo necelých 75% respondentů. Detail odpovědi se různil od jednoslovného označení místa až po uvedení širších souvislostí. V určité obecnosti zůstalo přibližně 10 % odpovědí. Tyto odpovědi označovaly spíše obecné problémy, než konkrétní místa (bezdomovci, herny, nepořádek v ulicích, stav budov, automobilová doprava, parkování a modré zóny, okolí některých parků, stav dětských hřišť) anebo se vyjadřovaly pozitivně, v tom smyslu, že nemají vyloženě neoblíbené místo na Praze 3. Z konkrétních neoblíbených míst byly zmiňovány: Dolní Žižkov ul. Koněvova, Husitská Olšanská třída (vč. Olšanského náměstí až po NNŽ) Nákladové nádraží Žižkov a jeho okolí ulice Husinecká, Seifertova, Biskupcova křižovatka Ohrada a okolí přístup od centra města, křižovatka U Bulhara tramvajový úsek a okolí zastávek Husitská, Koněvova, Olšanská park, stadion a okolí FK Viktoria Žižkov park Vítkov, úsek za Krejcárkem sídlištní zástavba na starém Žižkově Kostnické nám. hotel Olšanka a okolí domy Central parku Graf 6: Neoblíbená místa respondentů Dolní Žižkov ul. Koněvova, Husitská Olšanská třída (vč. Olšanského náměstí až po NNŽ) Nákladové nádraží Žižkov, Želivského a jeho okolí křižovatka Ohrada a okolí ulice Husinecká, Seifertova, Biskupcova park, stadion a okolí FK Viktoria Žižkov tramvajový úsek a okolí zastávek Husitská, Koněvova, přístup od centra města, křižovatka U Bulhara domy Central parku hotel Olšanka a okolí Kostnické nám. sídlištní zástavba na starém Žižkově park Vítkov, úsek za Krejcárkem 0% 5% 10% 15% 20% 25%

11 Ojedinělé výtky (kolem 1% odpovědí) se týkaly: panelové budovy kolejí VŠE a její bezprostřední okolí (vedle ZŠ Jarov, zastávka Chmelnice) bezdomovců před kostelem sv. Prokopa, a u sběrných surovin na Malešické ul. nechráněné tramvajové ostrůvky např. Ohrada, Nákladové nádraží Žižkov, Olšanské náměstí lesík mezi Ohradou a Pražačkou park Židovské pece dětské hřiště v Habrové ulici Vackov - cesta z Jarova kolem Benzínky až k Malešické Škroupovo náměstí, ul. Cimburkova roh ulic Perunova - Slezská (u ZŠ Perunova) park za MŠ Pražačka (stromy se vysekaly, ale stále je místo nevlídné a neuklizené) okolí nám. Jiřího z Lobkovic hřiště na nám. Jiřího z Poděbrad Balkán architektura nové zástavby pod Parukářkou sídliště a parčík za Bezovkou nádoby na odpad na rohu Ostromečská/Roháčova (po odstranění kontejneru na směsný odpad je větší nepořádek), průchod z Olšanského náměstí do Sudoměřské ulice a Koněvovy ulice ulice Bořivojova v celé délce ul. Krásova ul. Malešická Několikrát respondenti uváděli lokality, které nepatří Praze 3 - hlavní vlakové nádraží, AN Florenc 3. Které místo v Praze 3 navštěvujete nejraději Na tuto otázku reagovalo 87% respondentů. Ve většině případů byly zmiňovány parky. A to buď obecně nebo konkrétně (Parukářka, Židovské pece, Rajská zahrada, Vítkov, nebo Riegrovy sady, které ovšem k Praze 3 nepatří). Nejčastěji jmenované lokality lze shrnout do těchto bodů: dopravní hřiště Židovské pece nám. Jiřího z Poděbrad Olšanské hřbitovy konkrétní hospody a restaurace na Praze 3 obchodní centrum Flora kino Aero cyklostezky kulturní stánky (Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Ponec)

12 Graf 7: Nejoblíbenější místa respondentů Parukářka (vrch u sv. Kříže) Vítkov Riegrovy sady Židovské pece nám. Jiřího z Poděbrad Rajská zahrada dopravní hřiště Židovské pece Olšanské hřbitovy Balkán konkrétní hospody a restaurace na Praze 3 cyklostezky (Vítkov) kino Aero obchodní centrum Flora kulturní stánky (Žižkovské divadlo, Ponec) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 4. Úroveň spokojenosti s vybranými tématy Tato část dotazníku byla věnovaná spokojenosti s úrovní občanské vybavenosti, bezpečnosti, poskytovanými službami, možnostmi sportovního či společenského vyžití, jež MČ nabízí. Jednotlivé položky byly hodnoceny body v rozpětí 0 (není závažný problém) anebo využití stupnice 1 až 5, kdy 1 značilo (méně závažný problém a 5 (velmi závažný problém). Následující graf znázorňuje průměrné body, které udělovaly jednotlivé skupiny. Graf 8: Pořadí hodnocení jednotlivých témat Bezdomovci, narkomani Herny a kasina Čistota veř. prostor Parkování Kriminalita, bezpečnost, práce policie Kvalita veřejného prostoru Hluk z dopravy Stav chodníků Ceny bydlení Stav silnic Údržba a vzhled domů Cyklostezky a zázemí Hluk z provozoven Dostupnost zeleně, míst k odpočinku Dostatek přechodů, bezpečí v dopravě Dostupnost bydlení Příležitosti ke sportu Dostupnost dětských hřišť Informace o dění v místě bydliště Dostupnost a kvalita veřejné dopravy Dostupnost obchodů a služeb Dostupnost lékařů Dostupnost sociálních služeb 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

13 Výše uvedený graf vyobrazuje vyhodnocení výsledků v podobě průměrných známek napříč všem věkovým kategoriím. Témata jsou seřazena dle průměrného bodového hodnocení od nejvyššího problému po méně závažný problém. Občané byli z hlediska rozsahu bodové škály ve svém hodnocení méně kritičtí. Průměrné hodnocení bylo 2,35. Horšího hodnocení se dostalo těmto tématům: Bezdomovci, narkomani Herny a kasina Čistota v ulicích, veřejných prostranstvích a parcích Dostatek parkovacích míst Kriminalita, bezpečnost, práce strážníků a policistů Kvalita veřejného prostoru Hluk z dopravy Stav chodníků, cest v parku Ceny bydlení Stav silnic Údržba a vzhled domů Graf 9: Četnost negativně hodnocených témat bezdomovci čistota v ulicích, veř. prostranstvích a parcích parkování a pravidla ZPS stav chodníků, cest v parku kvalita veřejného prostoru narkomani hluk z dopravy herny a kasina kriminalita, bezpečnost, práce MP ceny bydlení údržba a vzhled domů stav silnic 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

14 Naopak nejlépe byla hodnocena témata: Dostupnost sociálních služeb Dostupnost lékařů Dostupnost obchodů a služeb Dostupnost a kvalita veřejné dopravy Informace o dění v místě bydliště Dostupnost dětských hřišť Příležitosti ke sportu Dostupnost bydlení Dostatek přechodů, bezpečí v dopravě Dostupnost zeleně, míst k odpočinku Hluk z provozoven Cyklostezky a zázemí Přes 30% respondentů uvedlo, že dostupnost sociální služeb, lékařské péče, a obchodů a služby není problémem Prahy 3 vůbec. Graf 10: Průměrné bodové hodnocení dle věku respondentů 70 a více let 1, let 2, let 2, let 2, let 2, let 2,18 do 20 let 1,89 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 Nejvíce spokojeni s tématy obsaženými v dotazníkovém šetření je skupina osob starších 70 let s průměrnou známkou 1,63. Dále pak mládež ve věku do 20 let. Naopak nejvíce kritickou skupinou respondentů byli třicátníci a padesátníci s průměrným hodnocením 2,42 bodu.

15 Tabulka 1: Spokojenost s tématy dle věkových skupin do 20 let let let let let let 70 a více let Příležitosti ke sportu 2,40 Čistota veř. prostor 3,41 Bezdomovci, narkomani 3,79 Čistota veř. prostor 3,56 Herny a kasina 3,65 Bezdomovci, narkomani 3,48 Ceny bydlení 2,80 Bezdomovci, narkomani 2,40 Herny a kasina 3,26 Herny a kasina 3,69 Bezdomovci, narkomani 3,56 Bezdomovci, narkomani 3,46 Herny a kasina 3,38 Stav chodníků 2,63 Dostupnost zeleně 2,33 Bezdomovci, narkomani 3,21 Čistota veř. prostor 3,37 Herny a kasina 3,50 Čistota veř. prostor 3,37 Čistota veř. prostor 3,35 Bezdomovci, narkomani 2,63 Ceny bydlení 2,27 Kvalita veř. prostor 2,95 Parkování 3,30 Parkování 3,19 Parkování 3,27 Kriminalita, bezpečnost 2,92 Parkování 2,60 Stav silnic 2,27 Parkování 2,94 Kriminalita, bezpečnost 3,04 Stav silnic 3,11 Hluk z dopravy 3,17 Hluk z dopravy 2,90 Čistota veř. prostor 2,45 Dostupnost bydlení 2,20 Kriminalita, bezpečnost 2,90 Hluk z dopravy 2,97 Kriminalita, bezpečnost 3,04 Kriminalita, bezpečnost 3,05 Stav chodníků 2,65 Kriminalita, bezpečnost 2,10 Kvalita veř. prostor 2,20 Hluk z dopravy 2,72 Kvalita veř. prostor 2,94 Stav chodníků 3,01 Ceny bydlení 2,94 Parkování 2,65 Herny a kasina 1,98 Bezpečí v dopravě 2,20 Údržba a vzhled domů 2,66 Stav chodníků 2,82 Kvalita veř. prostor 2,94 Kvalita veř. prostor 2,91 Kvalita veř. prostor 2,63 Údržba a vzhled domů 1,93 Herny a kasina 2,20 Stav chodníků 2,43 Ceny bydlení 2,71 Ceny bydlení 2,82 Stav chodníků 2,90 Ceny bydlení 2,50 Dostupnost zeleně 1,93 Údržba a vzhled domů 2,07 Ceny bydlení 2,37 Stav silnic 2,69 Hluk z dopravy 2,82 Stav silnic 2,68 Cyklostezky 2,38 Kvalita veř. prostor 1,78 Dostupnost dět. hřišť 2,07 Stav silnic 2,31 Údržba a vzhled domů 2,58 Údržba a vzhled domů 2,51 Údržba a vzhled domů 2,60 Údržba a vzhled domů 2,25 Stav silnic 1,53 Čistota veř. prostor 2,07 Cyklostezky 2,09 Cyklostezky 2,32 Cyklostezky 2,16 Hluk z provozoven 2,26 Stav silnic 2,19 Dostupnost lékařů 1,50 Hluk z dopravy 2,07 Dostupnost zeleně 2,00 Bezpečí v dopravě 2,19 Bezpečí v dopravě 2,02 Dostupnost bydlení 2,11 Hluk z provozoven 2,13 Veřejná doprava 1,43 Cyklostezky 2,07 Hluk z provozoven 1,89 Hluk z provozoven 2,14 Hluk z provozoven 1,94 Dostupnost zeleně 2,05 Dostupnost zeleně 1,69 Hluk z dopravy 1,35 Parkování 2,07 Bezpečí v dopravě 1,82 Příležitosti ke sportu 2,11 Dostupnost bydlení 1,91 Cyklostezky 1,98 Bezpečí v dopravě 1,65 Informace o dění 1,28 Stav chodníků 1,80 Příležitosti ke sportu 1,79 Dostupnost zeleně 2,10 Příležitosti ke sportu 1,80 Příležitosti ke sportu 1,95 Dostupnost bydlení 1,54 Bezpečí v dopravě 1,23 Kriminalita, bezpečnost 1,73 Informace o dění 1,65 Dostupnost bydlení 1,98 Dostupnost zeleně 1,79 Bezpečí v dopravě 1,94 Informace o dění 1,46 Obchody a služby 1,09 Hluk z provozoven 1,53 Dostupnost bydlení 1,63 Dostupnost dět. hřišť 1,79 Veřejná doprava 1,55 Dostupnost dět. hřišť 1,84 Veřejná doprava 1,42 Příležitosti ke sportu 1,05 Informace o dění 1,47 Veřejná doprava 1,52 Informace o dění 1,65 Informace o dění 1,55 Veřejná doprava 1,70 Obchody a služby 1,40 Hluk z provozoven 1,03 Obchody a služby 1,13 Dostupnost dět. hřišť 1,34 Veřejná doprava 1,61 Dostupnost dět. hřišť 1,45 Informace o dění 1,56 Dostupnost dět. hřišť 1,37 Dostupnost dět. hřišť 1,00 Dostupnost lékařů 1,07 Obchody a služby 1,26 Dostupnost lékařů 1,39 Obchody a služby 1,28 Obchody a služby 1,52 Dostupnost lékařů 1,31 Dostupnost soc.služeb 0,78 Dostupnost soc.služeb 1,07 Dostupnost lékařů 1,00 Obchody a služby 1,21 Dostupnost lékařů 1,12 Dostupnost soc.služeb 1,43 Příležitosti ke sportu 1,25 Dostupnost bydlení 0,75 Veřejná doprava 0,87 Dostupnost soc.služeb 0,88 Dostupnost soc.služeb 1,19 Dostupnost soc.služeb 0,96 Dostupnost lékařů 1,32 Dostupnost soc.služeb 1,21 Cyklostezky 0,75

16 U nejmladší generace je nejhůře hodnocena příležitost sportovního vyžití. Ostatní věkové skupiny hodnotily toto téma spíše pozitivně. Kromě mládeže se ostatní skupiny shodují na potřebě řešit parkování. Nejstarší generace cítí jako největší problém ceny bydlení. Je to logický aspekt plynoucí z jejich nižších příjmů v důchodovém věku. Mezi nejhůře hodnocené položky patří: bezdomovci a narkomani herny čistota veřejných prostor stav komunikací 5. Bližší popis hodnocených problémů V poslední otázce mohli respondenti uvést bližší popis hodnocených problémů, např. s uvedení místa výskytu. Na tuto otázku reagovala čtvrtina respondentů. a) k čistotě veřejných prostor - velké množství psů a pejskařů okolo parků, znečištění exkrementy, volné pobíhání psů zvýšit poplatky za psy, dohled městské policie - rozšířit kontejnery na separovaný odpad - nepořádek kolem nádob na odpad, např. Roháčova - Ostromečská - požadavek na více zeleně v ulicích - průchod mezi Ondříčkovou a Kubelíkovou (údržba) - park Viktorka b) bezpečnost - bezdomovci a narkomani v tramvajích, konečné stanice tramvají, okolo obchodních center, Chlumova ulice, park v Jeseniově a Želivského ul., kostel sv. Prokopa, park Ohrada, Krejcárek, okolo bývalé Bezovky, nám. Jiřího z Poděbrad, Sladkovského náměstí, nám. J. z Lobkovic) obtěžování, zápach, nepořádek - herny, kasina, zastavárny hluk, rušení nočního klidu, napadání (zejména Husitská Koněvova, Seifertova, nám. J. z Poděbrad a další) - zvýšit aktivitu městské policie (dohled nad dodržováním vyhlášek) - pohozené injekční stříkačky (např. park u školy Pražačka, Vítkov) c) doprava - zrušit modré zóny (dojíždění do zaměstnání, návštěvy za účelem péče o seniory) - plánované zavedení parkovacích zón v ulicích Jarova - zcela zbytečné a omezující - měna trasy tram č. 16, tram č. 9 přeplněnost, ve špičkách intervaly min. - vrátit tramvaj č. 11 a č. 16 na své dřívější trasy; - přerušení přímé dostupnosti na Vinohrady, č. 5 - Vinohradská nemocnice, nádr. Holešovice, Aréna, ZOO Praha - nevhodnost stanice Biskupcova pro přestup nebezpečné - nové zastávky tramvaje nám. Jiřího z Poděbrad č. p. 76, Churchillovo náměstí u VŠE.

17 - zlepšit jízdní řád autobusu č hluk z dopravy - stav silnic a chodníků, neúplnost opravy povrchů (ul. Želivského, Husitská, Koněvova, okolí TJ Sokol atd.) - přístupnost Horního Žižkova z MHD (kopec) - parkování v křižovatkách, na chodnících - infrastruktura pro cyklisty (pruhy končí uprostřed křižovatek, cyklostezky nenavazují, chybí stojany na bicykly) - vstřícnost cyklodopravě (možnost obousměrné cyklojízdy v jednosměrných ulicích, semafory pro cyklisty apod.) - automatické půjčovny kol (jako Homeport Karlín) - nebezpečné přecházení přes Ondříčkovu ul. u žižkovské věže - umístění kontejnerů na tříděný odpad na některých křižovatkách (brání ve výhledu), př. Šikmá/V Domově d) občanská vybavenost - zajistit alespoň jednu otevřenou mateřskou školu po celé letní prázdniny - více sportovišť (inspirace na Praze 10 Gutovka) - malá nabídka ploch a prostor pro zájmové a amatérské sportování obyvatel (Jarov) - zimní ledová plocha - více koupališť - využití prostoru k modernímu umění e) ostatní - ceny bytů (samoživitelky, senioři) - bytová politika MČ prodej domů a vznik mnoha ubytovacích zařízení, nikoliv bydlení pro občany - regulace množství obchodů s asijským zbožím - rušení nočního klidu (např. Jeseniova 25, hospoda v ulici Na Mokřině) - veřejné toalety v Kubelíkově zadní strana panelového domu na Olšanském náměstí - dům na Koněvova "rozvoj" území dle chybného současného i připravovaného územního plánu a bez regulačních plánů

18 5. Přílohy Příloha 1 Dotazník k aktualizaci strategického plánu Městské části Praha 3

19 Dotazník k aktualizaci strategického plánu Městské části Praha 3 Konzultace s odborníky a veřejností zaměřené na nejdůležitější oblasti správy městské části pomohou radnici formulovat společnou vizi dlouhodobého rozvoje a určit další potřebné aktivity. Chceme zjistit, co občanům Prahy 3 nejvíce vadí, a naopak, co na životě v naší městské části nejvíce oceňují přitom pro každého z nás jsou důležité jiné věci. Na některé problémy musejí radnici upozornit sami občané. Proto Vás prosíme, abyste krátce odpověděli na následující otázky. Můžete samozřejmě uvést i více odpovědí. 1. Co Vám v Praze 3 /v místě Vašeho bydliště nejvíce vadí? 2. Které místo v Praze 3 se Vám nelíbí? 3. Které místo v Praze 3 naopak navštěvujete nejraději? Některé problémy se často opakují jak jsou pro Vás závažné? Zkuste je, prosíme, ohodnotit na stupnici 0-5. (Pokud uvedený problém nevnímáte jako závažný, zaškrtněte 0, pokud Vás obtěžuje, ohodnoťte míru jeho závažnosti na stupnici 1-5, kdy 1 znamená málo obtěžující a 5 velmi závažný problém.) Problém Informace o dění v místě bydliště 2 Údržba a vzhled domů 3 Ceny bydlení 4 Dostupnost bydlení 5 Dostupnost zeleně, míst k odpočinku 6 Kvalita veřejného prostoru 7 Dostupnost dětských hřišť 8 Příležitosti ke sportu

20 Čistota v ulicích, veřejných prostranstvích a parcích 10 Hluk z dopravy 11 Hluk z provozoven 12 Dostupnost a kvalita veřejné dopravy 13 Dostupnost základních obchodů a služeb (potraviny, drogerie, čistírna ) 14 Stav chodníků, cest v parku 15 Dostatek přechodů, pocit bezpečí v dopravě 16 Dostatek cyklostezek, cyklotras, stojanů pro kola 17 Stav silnic 18 Dostatek parkovacích míst 19 Dostupnost lékařů 20 Dostupnost sociálních služeb (pečovatelská služba, asistence apod.) 21 Kriminalita, bezpečnost, práce strážníků a policistů 22 Bezdomovci, narkomani 23 Herny a kasina Chcete některý z problémů, které vnímáte, blíže popsat (např. uvést konkrétní místo apod.?) Bydlím v Praze 3? Ano Ne Pokud bydlíte v MČ Praha 3, zaškrtněte oblast: Vinohrady Horní Žižkov Dolní Žižkov Jarov Jsem: Žena Muž Věk: Děkujeme za Váš čas. Vyplněný anketní lístek odevzdejte v místě sběru, nebo pošlete na adresu OÚR, Lipanská 9, Praha 3. S výsledky ankety vás brzy seznámíme v Radničních novinách a na webových stránkách MČ Praha 3 Případné dotazy zodpoví Michaela Valentová

Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012)

Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012) Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012) Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Boleslavská Čáslavská Hollarovo náměstí Horní Stromky Hradecká Chrudimská

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH 1. ÚVOD V průběhu měsíce ledna 1 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace sídlišť Nádraží a Plešivec vhodných

Více

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14 Praha - Žižkov Popis území Čtvrť Žižkov se nachází východně od centra Prahy. Patří převážně do městské části Praha 3. Žižkov začal vznikat v druhé polovině 19. století a v roce 1922 byl připojen k Praze.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í

D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í OBYVATELÉ OBCE NEPLACHOVICE starší 65 let Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Neplachovice V průběhu měsíce května 2015 byl v souvislosti s tvorbou

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k Příloha Vyhodnocení: Dotazníkové šetření MEZI OBČANY OBCE POSTŘEKOV jako přílohy k Strategii rozvoje obce Postřekov na období let 2015-2025 Dotazníkové šetření mezi občany proběhlo v období měsíce listopad

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov 1060 1061 1062 1063 1026 1024 1025 1128 1129 1130 1131

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. MČ Praha 7 Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. MČ Praha 7 Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny MČ Praha 7 Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

(1) Veletržní a Dukelských hrdinů

(1) Veletržní a Dukelských hrdinů () Veletržní a Dukelských hrdinů [ koncepční studie ] Koncepční studie ulic Dukelských hrdinů a Veletržní Koncepční studie bude v ýchozím podkladem pro úpravu ulic Dukelských hrdinů a Veletržní. Studii

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní 2015 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní Městský úřad Kyjov Odbor majetku Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov Sídliště Zahradní má rozlohu 17,5 ha, pozemky ploch veřejných

Více

Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí

Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí Vyhodnocení dotazníkového šetření Název projektu: Ústí nad Orlicí - Efektivní úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00153 Obsah 1. Úvod... 4

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce:

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření bylo zrealizováno v obci Archlebov, která má v současné době 887 obyvatel. Občanů starších 15 let, kteří byli osloveni s

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12. INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.ledna 2006) vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 leden

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 2 2. Výsledky 2

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 1. Úvod V únoru 2014 byl proveden anonymní průzkum kvality života občanů v obci

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

VÝSLEDKY ANKETY PRO ÚČELY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ NA ROKY

VÝSLEDKY ANKETY PRO ÚČELY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ NA ROKY VÝSLEDKY ANKETY PRO ÚČELY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ NA ROKY 20-2020 1. Úvod V první fázi přípravných prací na strategii MAS Regionu Poodří na roky 20 2020 uspořádala MAS anketní šetření. Záměrem bylo ve

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme.

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme. Dotazníkové šetření Váţení občané Lelova, Černčic a Ţalan, dovolujeme si Vás oslovit a poţádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Vaše názory na kvalitu ţivota v našich obcích. Výsledky tohoto šetření

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Strategický plán rozvoje města Kyjova. Dotazníkové šetření. Název projektu: Přátelský úřad zefektivnění činnosti MÚ Kyjova

Strategický plán rozvoje města Kyjova. Dotazníkové šetření. Název projektu: Přátelský úřad zefektivnění činnosti MÚ Kyjova Strategický plán rozvoje města Kyjova Dotazníkové šetření Název projektu: Přátelský úřad zefektivnění činnosti MÚ Kyjova Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00009 Zpracovatel: AQE advisors, a.

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kolín Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kolín Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kolín Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Seznam volných bytových jednotek v majetku Městské části Praha 3 ke dni plocha v m²

Seznam volných bytových jednotek v majetku Městské části Praha 3 ke dni plocha v m² Seznam volných bytových jednotek v majetku Městské části Praha 3 ke dni 31.12.2015 Adresa č.jed. podlaží disp. plocha v m² volná od Započ. plocha pro výši nájmu vlastnictví domu Baranova 11/1833 30 7 2+1

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

P R O G R A M. 1. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na I. čtvrtletí roku 2012

P R O G R A M. 1. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na I. čtvrtletí roku 2012 P R O G R A M 7. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná dne 20. 12. 2011 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3 I. Pro jednání Zastupitelstva

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ Charakteristika ankety

2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ Charakteristika ankety 2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ 2.3.1 Charakteristika ankety Průzkum názorů obyvatel byl proveden pomocí anketních dotazníků, které byly doručeny do schránky každého bytu

Více

Průzkum spokojenosti občanů se životem v Kamenici nad Lipou

Průzkum spokojenosti občanů se životem v Kamenici nad Lipou Průzkum spokojenosti občanů se životem v Kamenici nad Lipou Informace o průzkumu Veřejná adresa výsledků: u neveřejného průzkumu neexistuje Počet responsí: 158 (max. 500 ) Typ: průzkum bez zveřejnění výsledků

Více

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Dotazník - veřejnost Vážená paní, vážený pane, dostává se Vám do rukou dotazník, prostřednictvím kterého bychom rádi zjistili, jak jste spokojeni s kvalitou

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Celkem bylo rozdáno 192 dotazníků občanům obce Osíčko (ve věku nad 18 let), odevzdáno bylo 84 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 43, 8 %. 1.

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Švabinského 1749/19, Ostrava STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Ing. Radek

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Dotazníkové šetření

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Dotazníkové šetření Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Dotazníkové šetření Zpracovatel: AQE advisors, a. s., červen 2011 Obsah: 1. Úvod... 6 2. Cíl a metodika... 7 2.1. Metoda sběru dat... 7 2.2. Návrh

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI Vyhodnocení dotazníkového šetření Listopad 2013 Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, CZ.1.04/4.1.01/89.00040 Obsah

Více

Vypracovala: Barbora Bírová

Vypracovala: Barbora Bírová Vypracovala: Barbora Bírová barbora@anthropictures.cz +420 728 428 534 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 2 Iniciační setkání pro

Více

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7 OBSAH Úvod 2 1. Základní charakteristika respondentů průzkumu 3 2. Zaměstnanci u respondentů průzkumu 5 2.1 Počet zaměstnanců 5 2.2 Počet zaměstnanců pocházejících z Jablunkova 6 3. Sebehodnocení inovativnosti

Více

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Setkání s občany

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Setkání s občany Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou Setkání s občany 26. 10. Co nás čeká? Seznámení s procesem tvorby Programu rozvoje města Seznámení s obsahem Programu rozvoje města Prostor pro náměty

Více

Souhrnné údaje o anketním průzkumu

Souhrnné údaje o anketním průzkumu Uspořádání anketního průzkumu vzešlo z podnětu na Veřejném fóru občanů města, které se uskutečnilo v prosinci roku 2007. Na základě průběhu tohoto jednání byla sestavena i skladba otázek, které tvořily

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících lednu a únoru letošního roku 2015 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje

Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje soutěž ARCHITEKT OBCI PŘIHLÁŠKA Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje Přihlašovatel Město Hulín Statutární zástupce Mgr. Roman Hoza Adresa nám.

Více