Vánoční číslo 2012/2013. Myšmaš. aneb my, z Masarykovy školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční číslo 2012/2013. Myšmaš. aneb my, z Masarykovy školy"

Transkript

1 Vánoční číslo 2012/2013 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy

2 Představujeme Vám naše letošní první ročníky I.A - třídní učitelka Mgr. Martina Smolová Horní řada zleva : Barbora Vaněčková, Ondřej Křišťál, Pavel Toman, Zuzana Uhlíková, Štěpánka Pekařová, Tomáš Koutník Prostřední řada zleva: Denisa Řehořová, Kristýna Košťálová, Adéla Telváková, Tereza Kloudová, Filip Janovský, Jenifer Bledá, Jáchym Kajtman, Lukáš Tomeš, Radka Rytířová Dolní řada zleva: Zdeňka Bandyová, Dominik Jakubovič, Helena Kofroňová, Václav Kápl, Barbora Vašková, Jonáš Hájek, Michaela Kottová, Věra Gáborová Chybí: Matěj Křišťál I. B - třídní učitelka Mgr. Zdeňka Kodýtková Horní řada zleva : Anna Kotrbatá, Nela Pavelková, Izabela Miţigarová, Daniela Šnajdárková, Karel Kubeš, Vojtěch Sladovník, Nela Bartušková, Dominik Hlaváček. p.uč.zdeňka Kodýdková, p.as.martina Brůhová Prostřední řada zleva: Milan Červeňák, David Míka, Ema Hofmannová,Tobiáš Brabec Dolní řada zleva: Marek Danihel, Petr Bouček, Kristýna Dunková, Milan Kubiš, Marek Krejčí, Tomáš Louţenský,Dominik Suchan, Kristýna Ţáková, Aneta Hašková Chybí: Pavel Holub, Monika Cínová 2

3 Podzimní vycházka na rozhlednu Jarník Babí léto přineslo krásné a teplé dny. Jeden z nich jsme vyuţili k naší vycházce na rozhlednu Jarník. Pozorovali jsme podzimní přírodu, navštívili jsme daňky a muflony, sbírali jsme houby a všichni jsme vystoupali na vrchol rozhledny. Moc se nám to líbilo. Ţáci II.C 3

4 Ţáci III.B se takto pustili do básnění. Podzim Kristýnka Bílá Listy ţloutnou, červenají, však jiţ brzy opadají, přišel podzim, zimní čas a za chvíli první mráz. Podzim už se blíží Anička Járová Podzim se blíţí, svetr uţ nás tíţí. Listí padá, slunko brzy zapadá. Jeţečci jsou samý spěch, s červenými jablíčky na zádech, vítr ze strniska fouká, kaštanů je plná louka. Vítr silně fouká, okenice u domečku bouchá. Kočička se za vrátky plíţí, podzim se nám blíţí. Zvířátka teď práci mají, ke spánku se ukládají, Teď uţ jenom bundy a čepice, těšíme se na zimní vánice. po procházce lesem, houby domů nesem. Barvy podzimu Honzík Maroušek, Pestré listí stromy kryje, přírodní to galerie. Uţ těšíme se na zimu, na tu bílou peřinu. Ježeček Honzík Makohus Jeţeček se strachy třese ţe umrzne v lesíku, proto hledá dobré doupě, před zlou mocí mrazíků. Den se krátí, slunce brzy zapadá, úrodu dá naše zahrada. 4

5 Děti ze IV. B v dětském oddělení písecké knihovny My - ţákyně a ţáci ze IV. B jsme strávili 25. září velmi příjemnou hodinku v dětském oddělení písecké knihovny. Zúčastnili jsme se programu Jak se vaří kniha. Zkušené knihovnice nám za naší aktivní spolupráce ukázaly celou cestu vzniku knihy od přípravy spisovatele na psaní aţ po její vytištění. Kromě toho jsme se dozvěděli další zajímavosti jak a na co se psaly knihy dříve, co to je papyrus, prohlédli jsme si ručně malovanou knihu a prostřednictvím DVD jsme viděli i prostředí tiskárny. Na závěr jsme dostali přihlášky do knihovny s moţností bezplatného získání průkazky v rámci Týdne knihoven. 5

6 Podzimní obrázky s výtvarným rýmováním z V. A 6

7 Plastíkovy patálie Ţil jednou jeden ţlutý kontejner Plastík. Byl odvezen k obrovskému domu, kde měl slouţit lidem mohli do něj házet plasty, aby se nepovalovaly po zemi. Plastík byl rád, ţe můţe lidem pomáhat. Nebyl tam ovšem dlouho sám, za pár měsíců přivezli další kontejner. Byl celý modrý. Kdyţ ho postavili vedle Plastíka, začali si povídat.,,ahoj, já jsem Plastík, kdo jsi ty? a modrý kontejner odpoví :,,Ahoj, já jsem Papírňák a slouţím lidem jako nádoba k vyhazování papírů. Stali se z nich velcí kamarádi. Jednou šla kolem malá holčička jménem Terezka a hodila slupku od banánu do Plastíka.,,To sem nepatří, Terezko! zavolal nešťastně ţlutý Plastík. Ale Terezka ho neslyšela, byla moc daleko. Plastík byl velmi smutný a Papírňák nevěděl, jak mu má pomoci. Utěšoval ho, ale nepomohlo to. Plastík byl kaţdý den víc a víc smutný. Nebyla s ním taková sranda jako dřív. Jednoho rána se Plastík probudil a zjistil, ţe ho popeláři vysypali a on je čistý jako dřív. Začal se smát a vše dopadlo dobře. Adéla Micková,VII.B 7

8 Setkání se středověkem V úterý 2. října vystoupil na naší škole v malé tělocvičně Vladimír Pěnkava se svým synem Tomášem v pořadu Král ţelezný a zlatý. Ţáci tříd zhlédli pohádku Jak princ zabil draka a poté byl na programu dějepisný pořad o Přemyslovi Otakarovi II. a jeho době. Dozvěděli jsme se o středověku spoustu zajímavého, např. jak se pohřbívalo, co potřeboval rytíř a jaké měl lásky. Vyprávěli nám také, jak se vyráběl pergamen, a předvedli ukázku středověkých her byly to kostky, diabolo a šachy. Několik ţáků si obléklo dobový kostým a vyzkoušelo rytířskou zbroj. Většině z nás se tento pořad líbil a věříme, ţe příští rok se s panem Pěnkavou vypravíme do jiného století. Kateřina Němcová, 8.A 8

9 Beseda s paní Skřivánkovou na téma Příběhy bezpráví Dne přišla mezi ţáky 9. A a 9. B na besedu paní MVDr. Věnceslava Skřivánková, aby nám vyprávěla o svém ţivotě v době normalizace. Dozvěděli jsme se, ţe byla sledovaná STB a dokonce ji označili za osobu nebezpečnou. Vyprávěla nám, jak komunisté v padesátých letech brali sedlákům půdu a dobytek a také se zmínila o tom, ţe se po 17. listopadu 1989 sešla s dalšími lidmi z Písku u Divadla Fráni Šrámka a zaloţili Občanské forum. Paní Skřivánková nás zaujala líčením smutných okamţiků, kdy se sedláci museli rozloučit se svými milovanými koňmi, které nakládali do vagonů a odváţeli do Holandska. Vzpomínala, ţe při tomto loučení se sedlákovi i koni naplnily oči slzami. Při vyslovení těchto vět se objevila slza v oku i paní Skřivánkové. Beseda byla zajímavá a mnohé z nás zaujala. Paní Skřivánkové jsme poděkovali kyticí a drobným dárkem. Byli jsme rádi, ţe jsme mohli porovnat dnešní a minulou dobu. B.Chválová a N.Urbánková, 9.B 9

10 ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD Projekt školní družiny vyvrcholil výstavou dětských výtvarných prací Ve školní druţině probíhal v rozmezí března aţ října 2012 projekt Výtvarné druţinohrátky. Cílem bylo prohloubit u dětí vztah k výtvarnému umění, rozvíjet jejich motorickou zručnost, seznámit děti s netradičními výtvarnými technikami a také si vyzkoušet modelování různými hmotami. Při práci mladším dětem pomáhali starší spoluţáci z 2. stupně, kteří se prakticky seznámili s netradičními technikami na výtvarných seminářích vedených paní výtvarnicí Barbarou Issou Vágnerovou. Velkoplošné práce děti tvořily ve skupinkách, zde si vyzkoušely, jak je těţké se při práci umět domluvit. V týdnu od 8. října do 12. října 2012 uspořádaly paní vychovatelky výstavu nejhezčích výtvarných prací vytvořených v dílničkách. Podle písemných ohlasů měla výstava jak u rodičů, tak u veřejnosti velký úspěch. Posoudit můţe kaţdý také podle fotodokumentace. Projekt byl realizován díky poskytnutému grantu v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeţí pro rok 2012 a finančnímu příspěvku naší školy. Za ŠD Vladimíra Votavová 10

11 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- ZOO Hluboká a Makov Z Grantu poskytnutého radou kraje byly hrazeny dva výlety dětí 3. MŠ. Děti se svými pí učitelkami v rámci projektu Poznávat a chránit navštívily záchrannou stanici Makov. Poznaly, jaký smysl má starat se o poraněná nebo jinak postiţená zvířata a vracet je uzdravena zpět do přírody. Stejného Grantu vyuţily i další děti, které podnikly výlet do ZOO na Hlubokou. Velkým záţitkem bylo bezprostřední poznání některých zvířat a ptáků, které nemají moţnost vidět ve volné přírodě. Největší zájem byl o klokany a medvědy. 11

12 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- PODZIM JE TADY A MY POUŠTĚLI DRAKY ZOO OHRADA Hluboká nad Vltavou Zoologická zahrada Ohrada leţí na břehu Munického rybníka a naše děti ji navštívily. Osobní setkání se zvířaty probudilo u dětí zájem o ţivou přírodu a to je první krůček k výchově ochraně zvířat, přírody a být k ní citlivý. Doprava do ZOO byla hrazena z grantu JK. 12

13 EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO Ekotým na Košohrabošení Dne se náš školní Ekotým zúčastnil tzv. košohrabošení. Akce se konala v prostorách Městských sluţeb Písku. Šlo o akci, při níţ pracovníci Městských sluţeb přivezli kontejnery a popelnice z různých částí města. Následovalo postupné vysypávání a třídění odpadů ze zmíněných nádob. Účelem bylo zkontrolovat třídění odpadu, tedy vytřídit odpady z popelnic a kontejnerů ještě více neţ provádí občané města. Pracovníci, kteří třídění prováděli, byli oděni do speciálních obleků proti infekcím. Po vytřídění popelnic zbylo v kaţdé jen nepatrná část z původního odpadu. Tím bylo ukázáno, ţe třídit se dá důsledněji, ale lze i konstatovat, ţe jsou lidé v Písku na třídění základních druhů odpadů zvyklí. Akce se zúčastnil pan starosta a paní místostarostkyně Mgr. Hana Rambousová. Vše bylo zaznamenáno Českou televizí, která se programu také zúčastnila. Po dokončení vysypávání kontejnerů následovaly dotazy ze strany ţáků na pana inţenýra Šatru, vedoucího referátu ţivotního prostředí, který celou akci vedl a je také externím členem našeho Ekotýmu. Akce se podařila a odnesli jsme si zajímavé informace. Bára Chválová, Eliška Kafková 13

14 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- Ţáci 9. tříd na výstavě SOU Písek v písecké Sladovně V úterý 13. listopadu jsme navštívili výstavu o historii a současnosti SOŠ a SOU Písek. Poznali jsme náplň učebních oborů, které tato písecká střední škola nabízí. Viděli jsme například ukázku aranţérských a truhlářských prací. Zaujali nás také cukrářské výrobky nebo diagnostické přístroje pro měření správné funkce motorů, které pouţívají ţáci v oboru automechanik. Nejzajímavější událostí pro nás byla ukázka nejvyššího stupně obsluhy, kterou předvedli ţáci z oboru kuchař číšník. Hned po příchodu do výstavní místnosti jsme se posadili ke krásně prostřenému kulatému stolu, abychom na vlastní kůţi zaţili, jak by asi vypadala obsluha hostů - například při návštěvách prezidenta republiky. Kaţdý obsluhovaný měl svého vlastního číšníka a samotná obsluha všech hostů probíhala současně na pokyn vedoucího číšníka. Všechny přinášené pokrmy byly přikryty nerezovými poklopy a samotné odhalení pokrmu proběhlo aţ těsně před jeho konzumací. Kromě ukázky honosného způsobu obsluhy jsme zároveň měli moţnost ochutnat čerstvé lahůdky a dezerty vyrobené samotnými ţáky školy. Návštěva výstavy jistě byla poučná také z hlediska naší volby povolání, která je nyní velmi aktuální. Štěpán Mráz a Petr Šándor, 9. C Vánoční procházka lesem Na Štědrý den ráno šla celá naše rodina do lesa dát zvířatům obilí, sůl, seno a cukroví. Kaţdý rok s sebou bereme našeho malého pejska Endíka. Náš taťka je myslivec, a proto jsme jeli do jeho lesa ve Velkých Nepodřicích. Zaparkovali jsme na malém prostranství. Cestou ke krmelcům jsme potkali dvě srny se srnčátky a malého zajíčka. Chvilku jsme se zastavili, ale museli jsme jít dál, protoţe jsme měli před sebou zakrmování celkem šesti krmelců. Nejdříve jsme šli k dubu, kde jsme nechali slámu, obilí a kus soli. Zhruba po hodině jsme všechno zvládli a vraceli se k autu. Kdyţ najednou před námi vyběhli dvě bachyně se selaty. Já, sestra, mamka a taťka jsme se lekli, aţ se nám z toho všem rozbušila srdce. Chvíli jsme stáli jako opaření, neţ bachyně se selaty odběhly dostatečně daleko. Pak jsme se vrátili domů, kde jsme se tomu ještě dlouho smáli. Vše jsem potom vyprávěla babičce, dědovi, tetě a strejdovi i holkám ve škole.všichni z toho měli legraci, ale tam v lese nám v onu chvíli moc do smíchu nebylo. Kristýna Zobalová, 7. B 14

15 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- Co se nám povedlo - Ve výtvarné soutěţi Pomáháme si, pořádané občanským sdruţením MESADA, obdrţely ţákyně 2. stupně, Veronika Bedlivá a Miroslava Zuntová, za své výtvarné práce čestné uznání. - Druţstva našich ţáků byla v okresním finále ZŠ a SŠ v přespolním běhu 2012 v kategorii mladších chlapců III velmi úspěšná. Druţstvo ve sloţení Milan Staněk, Lukáš Jiskra, Martin Čarek a Patrik Hrachovec obsadilo 1. místo. Druţstvo ve sloţení Ladislav Jizba, Matěj Volf, Vojtěch Peroutka a Martin Vašek obsadilo 3. místo. - Proběhla výstava k projektu Výtvarné družinohrátky v prostorách naší školní druţiny. Široká veřejnost si mohla prohlédnout výtvarné práce našich ţáků, které byly vytvořeny pod vedením paní vychovatelek ve výše uvedeném projektu, který byl realizován díky poskytnutému grantu v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeţí pro rok 2012 ve výši Kč a finanční spoluúčasti školy. - Jako kaţdý rok, proběhl i letos Pestrý týden. První místo na 1. stupni obsadilo celkem 6 tříd (1.A, 2.A, 2.C, 3.B, 5.A a 5.C), na 2. stupni pak třída 8.B. Co se nám nepovedlo - Někteří ţáci nadále dělají ve škole nepořádek, mluví sprostě a i jinak narušují klid školy. 15

16 Přání našim čtenářům Milí čtenáři Myšmaše, blíţí se Vánoce a konec roku, coţ je doba, kdy snad více, neţ jindy myslíme na naše blízké. Někdy přemýšlíme o drahých dárcích a přitom bychom často udělali radost i hezkým slovem, porozuměním, pomocí druhému v pravý čas. Rádi bychom Vám popřáli nejen krásné Vánoce plné splněných tajných přání, ale téţ mnoho štěstí, zdraví a úspěchů! PF 2013 Za redakci: Pavel Kolář, Iva Sartoriová, Marie Pixová a Ludmila Mlsková Navštivte: 16

jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy

jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy 1 Prvňáčci na Cestě úhoře Ve středu 13. května jsme navštívili interaktivní hřiště ve Vodňanech s názvem Cesta úhoře. Zde jsme se prostřednictvím

Více

Vánoční číslo 2014/2015. Myšmaš. aneb my, z Masarykovy školy

Vánoční číslo 2014/2015. Myšmaš. aneb my, z Masarykovy školy Vánoční číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy Prvňáčci - čtvrtina školního roku je za námi Jak se daří našim prvňáčkům po třech měsících ve škole? Denně je vídám usměvavé, plné energie a chuti

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři!

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! 1 Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! Rok 2011 nám neúprosně utíká a Vánoce se kvapem blíží. Všichni se těšíme na krásné sváteční chvíle plné vánočních písniček, koled a světel adventních svíček.

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Je to neuvěřitelné, ale ještě před dvaceti lety jsme uměli přežít bez mobilních telefonů, internetu a počítačů. Dnes už nemůžeme pochopit, že jsme si dokázali

Více

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2010/2011 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

A máme tu Velikonoce

A máme tu Velikonoce A máme tu Velikonoce Toto konstatování asi vyslovilo mnoho z nás. Mnoho z nás možná i pokračuje za chvíli budou prázdniny (dovolené), pak zafouká ze strnišť a zase tu bude zima. Tenhle rychlý průběh roku

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok 2009-10 začal v úterý 1.září 2009. Školní maţoretky pod vedením A.Hrádkové

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 2 prosinec 2012 Ani tentokrát to není fotomontáž! Poznáte, ze kterého místa je pořízen tento snímek? Foto: M. Volák Z obsahu: Mažoretky Holohlavy se na jaře zúčastnily mistrovství

Více

BECHYŇSKÝ. PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice.

BECHYŇSKÝ. PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice. +KNOFLÍKIÁDA BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice. nebo kousky dřeva, nezapínalo se ale dírkami, ale smyčkami. Když se totiž oděv

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011.

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011. Fryčovický zpravodaj vychází čtvrtletně. Datum a číslo a místo vydání: 29.11.2010, č.4, Fryčovice. Vydává Obecní úřad ve Fryčovicích, Fryčovice č.83, 739 45 FRYČOVICE.Registrační číslo MK ČR E 12361. Váţení

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 18. 9. 2014 OBSAH 1.

Více