Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha"

Transkript

1 Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 11. dubna 2006, 17:00 19:00 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha 7 2 Účastníci 2.1 Delegáti KS ČSS Praha 0001 Petr Jilek 0094 Josef Šašek 0012 Václav Frajbiš 0121 Jaroslav Vlasák 0021 Milo Teodorovič 0142 Zdeněk Janda 0023 Josef Smrt 0600 Jan Doležal 0027 Miloš Soukup 0737 Stanislav Bursík 0035 Michal Braun 0807 Michal Hauf 0069 Jiří Streit 2.2 Hosté valné hromady Jaromír Jech (výbor KS ČSS Praha) Petr Lapáček (výbor KS ČSS Praha) 3 Průběh valné hromady 3.1 Zahájení 3.2 Schválení programu, jednacího řádu, pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise, ověřovatele zápisu Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu, volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise, ověřovatele zápisu 3. Zpráva o činnosti KS ČSS Praha 4. Zpráva o hospodaření KS ČSS Praha 5. Zpráva revizní komise KS ČSS Praha 6. Vyhodnocení PSL 2005/2006 a předání odměn 7. Zpráva o plnění usnesení sjezdu ČSS 2005 Rekonstrukce střelnice Praha Jarov 8. Diskuse 9. Schválení přednesených zpráv 10. Návrh usnesení valné hromady a jeho schválení 11. Závěr Pracovní předsednictvo Miloš Soukup Jiří Streit Josef Smrt Návrhová komise Milo Teodorovič Mandátová komise Jaromír Jech Strana 1/3

2 Ověřovatel zápisu Josef Smrt Program valné hromady, jednací řád, pracovní předsednictvo, mandátová a návrhová komise a ověřovatel zápisu byli schváleny jednomyslně. 3.3 Zpráva o činnosti KS ČSS Praha Josef Smrt, předseda výboru KS ČSS Praha, přednesl zprávu o činnosti KS ČSS Praha za období (viz příloha B). 3.4 Zpráva o hospodaření KS ČSS Praha Jiří Streit, hospodář výboru KS ČSS Praha, přednesl zprávu o hospodaření KS ČSS Praha hromady a dále přednesl návrh finančního plánu pro rok 2006 (viz příloha C). 3.5 Zpráva revizní komise KS ČSS Praha Milo Soukup přednesl zprávu revizní komise KS ČSS Praha, podepsanou předsedou revizní komise Ivanem Hanušem - ádný člen revizní komise se nemohl valné hromady zúčastnit. (Zpráva viz příloha D). 3.6 Vyhodnocení PSL 2005/2006 a předání odměn Jiří Streit přednesl vyhodnocení PSL 2005/2006. Odměny budou předány předsedům klubů v nejblií době (čekáme na dodání odměn). 3.7 Zpráva o plnění usnesení sjezdu ČSS 2005 Rekonstrukce střelnice Praha - Jarov Josef Smrt přednesl zprávu o plnění usnesení ve věci střelnice Jarov (viz příloha E) a seznámil přítomné s dopisem odeslaným klubu SSK Praha 2 (viz příloha F). 3.8 Diskuse Michal Braun Jaké parametry musí splňovat vzduchovková střelnice, aby bylo moné dosáhnout na granty magistrátu? Miloš Soukup Technické parametry nejsou specifikované, je ovem třeba splnit řadu podmínek týkajících se vztahu ke střelnici (např. vlastnictví nemovitosti nebo dlouhodobá nájemní smlouva). Michal Braun Jedná se o nějaké dalí vzduchovkové střelnici, kromě Jarova? Josef Smrt, Milo Teodorovič, Milo Soukup Stav se od minulé valné hromady nijak nezměnil v Praze se dosud nenašel nikdo, kdo by na sebe byl ochoten vzít odpovědnost za provoz takové střelnice. Miloš Soukup Připravují se změny v pravidlech pro předovky, zatím nejsou k dispozici v české verzi. Očekáváme, e budou tato pravidla zveřejněna do konce dubna 2006 na webu ČSS. Miloš Soukup Připomínka k dodrování řádu střeleckých soutěí některé propozice, které jsou pražskými kluby vydávány, obsahují neaktuální data odporující skutečnosti nebo pravidlům. Jedná se např. o stará čísla rozhodčích, chybný čas a vklad pro protesty, monost přináení vlastních podložek, atp. Dále je třeba dodrovat platná pravidla pro střelecký oděv střelecké kabáty, atp. Lze koupit materiál (střelecké kabáty, dokonce i zbraně), který NEVYHOVUJE platným pravidlům. Odpovědnost je ale vdy na závodníkovi. Strana 2/3

3 Dotaz z pléna Přiel dotazník statistického úřadu dokonce dvakrát na jeden klub. Máme povinnost jej vyplňovat, anebo se jedná o vtip? Josef Smrt Tato věc byla diskutována na předchozích dvou schůzích výboru KS ČSS Praha, viz zápisy. Ze zákona vyplývá tzv. zpravodajská povinnost, za její neplnění v termínu nebo za poskytnutí chybných údajů můe být uloena pokuta a Kč. 3.9 Schválení přednesených zpráv Zpráva o činnosti Zpráva o hospodaření včetně plánu hospodaření na rok 2006 Zpráva revizní komise Vzetí na vědomí zprávy o plnění bodu Jarov Vechny zprávy byly odhlasovány společně s výsledkem (12 pro, 0 proti, 1 se zdržel) Návrh usnesení valné hromady a jeho schválení Valná hromada KS ČSS Praha schválila usnesení viz Příloha A (12 pro, 0 proti, 1 se zdržel). Zpracováno dubna 2006 Milo Teodorovič návrhová komise VH připomínky: Josef Smrt Přílohy: (A) Usnesení valné hromady (B) Zpráva o činnosti KS ČSS Praha (C) Zpráva o hospodaření KS ČSS Praha (D) Zpráva revizní komise ČSS ČSS Praha (E) Zpráva o plnění usnesení 7. sjezdu ČSS rekonstrukce střelnice Praha Jarov (F) Dopis předsedovi SSK Praha 2 Strana 3/3

4 Příloha A Usnesení valné hromady Valná hromada schvaluje: 1. Přednesenou zprávu o činnosti KS ČSS Praha 2. Přednesenou zprávu o hospodaření KS ČSS Praha včetně plánu hospodaření na rok Přednesenou zprávu revizní komise KS ČSS Praha Valná hromada vzala na vědomí: 4. Přednesenou zprávu o plnění bodu Jarov Usnesení bylo přijato valnou hromadou poměrem 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Příloha A - Strana 1/1

5 Příloha B Zpráva o činnosti KS ČSS Praha Zpráva o činnosti KS ČSS Praha za období od do Členové stávajícího výboru krajského sdruení ČSS Praha, zvolení na valné hromadě dne , si na svém 1.zasedání rozdělili odpovědnosti za jednotlivé oblasti činnosti následovně: předseda výboru p. Josef Smrt je kromě zodpovědnosti, vyplývající ze statutu KS ČSS, odpovědný za úsek trenérů místopředseda výboru p. Milo Soukup zastupuje předsedu v oblastech, vyplývajících ze statutu KS ČSS, a je dále odpovědný za úsek mládee a za koordinaci sportovní střelecké činnosti z předovek hospodář výboru p. Jiří Streit zodpovídá za hospodaření s prostředky KS člen výboru p. Zdeněk Janda je zodpovědný za úsek rozhodčích člen výboru p. Jaromír Jech je zodpovědný za koordinaci sportovní střelecké činnosti v pistolových disciplínách člen výboru p. Petr Lapáček je zodpovědný za koordinaci soutěí v regionu člen výboru p. Milo Teodorovič je zodpovědný za koordinaci sportovní střelecké činnosti v puškových disciplínách a za údržbu webových stránek KS. Výbor KS ČSS se za hodnocené období seel na 4 zasedáních. Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách KS. Jednání se týkala vech oblastí působnosti KS ČSS dané statutem. Předseda výboru podával informace ze zasedání VV ČSS, kam předával připomínky výboru. Hlavním úkolem KS ČSS je koordinace sportovní střelecké činnosti v kraji. Ta spočívá zejména v organizaci Praské střelecké ligy a Přeborů Prahy v kulových i vzduchových disciplínách. PSL je vyhodnocována z předem určených soutěí, zařazených do kalendáře akcí ČSS, vybrané soutěe z tohoto kalendáře jsou vyhláeny jako Přebor Prahy. Rozpis soutěí a jejich vyhodnocení jsou zveřejňovány na webových stránkách KS. Chtěl bych se na tomto místě omluvit jménem výboru KS za opoděné vyhodnocení PSL 2005 v kulových disciplínách. Jedním z důvodů bylo čekání na některé výsledkové listiny. Za účelem vyí motivace pořadatelů rozhodl výbor KS odměnit částkou 500 Kč vechny pořadatele soutěí v kulových discíiplínách, zařazených do PSL 2006, pokud se soutěe zúčastní alespoň jeden praský střelec a pořadatel doručí výboru KS Praha výsledkovou listinu soutěe do 10 dnů od uskutečnění soutěe. Vyhodnocení PSL 2005/2006 ve vzduchových zbraních je na programu dnešního zasedání. Výbor KS se zabýval té problémem termínových kolizí soutěí v Praze, ke kterému přes snahy o koordinaci kadoročně dochází zejména u pistolových disciplín. Bylo dohodnuto provést koordinaci termínů soutěí pro kulovou sezónu 2007 na zasedání výboru KS ČSS v prosinci 2006 s přizváním zástupců pořadatelských klubů. Současně bylo konstatováno, e pro vzduchovkové soutěe koordinace není potřeba. Pokud jde o výsledky praských střelců, vytrácejí se z medailových pozic na vrcholných republikových akcích. Na MČR 2005 v kulových disciplínách bylo na 2.místě drustva Duelu Praha v LP (Sládek, Král, Trnka) a na 3.místě drustvo tého klubu ve StP 3x20 (Janouek, Putna, Sládek). V Českém poháru 2005 zvítězila Lucie Říhová ve VzPi a Jiří Veselý byl 3. v LM60. Na MČR 2006 ve vzduchových zbraních získala 3.místo Lucie Říhová ve VzPi en, 2.místo drustvo starích dorostenců ve VzPi (Polívka, Malina, Sláma) a 3.místo drustvo ve VzRP (Putna, Jech, Říhová). Vem jmenovaným blahopřeji. Dalí akcí na úseku sportovní činnosti v uplynulém období byla nominace závodníků a organizační zabezpečení účasti praských střelců na 1.ročníku soutěe krajských družstev ve vzduchových zbraních O putovní pohár prezidenta ČSS, která se konala v Brně dne Soutěe se zúčastnily vechny kraje s výjimkou Karlovarského a Ústeckého, tedy Příloha B - Strana 1/3

6 12 krajů. Praha se umístila na velmi pěkném 4.místě za drustvy Jihomoravského, Moravsko-slezského a Libereckého kraje. Blahopřeji vem, kteří pro drustvo Prahy získali body do hodnocení - bodovalo 9 z 12 střelců, jmenovitě Jiří Veselý a Marta Nedvědová ve VzPu a Tomá Trnka, Petr Packan, Jaromír Jech, Lucie Říhová, Olga Voženílková, Petr Sláma a Ondřej Polívka ve VzPi, přičem ne vichni původně nominovaní se mohli soutěe zúčastnit. Mezi důleitou sportovní střeleckou činnost samozřejmě patří práce s mládeží. Práci s mládeží do 20 let provádí v rámci KS Praha nepřetritě a pravidelně pouze 4 kluby čtyři D abecedně DDM Praha 5, DELTA Praha, DUEL Praha a DUKLA Praha. Jedná se přiblině o téměř 60 trénovaných mladých členů, kterým se věnuje 9 kolených trenérů a 4 cvičitelé. Na posledních Mistrovstvích ČR se do 10. místa umístili v pistolových disciplínách Ondřej Polívka z Dukly Praha, Kateřina Gabrielová a Tomá Harák z Duelu Praha, v puškových disciplínách Lukáš Pešek z Duelu Praha a Adam Karkulín z Delty Praha. Limitujícími faktory zůstávají i nadále neexistence stálé vzduchovkové střelnice, nedostatek trenérů mládee a v neposlední řadě i mnoství jiných atraktivních zájmů mládee v Praze. Výbor KS dotuje ze svého rozpočtu kluby, které vykazují soutění aktivitu svých členů do 20 let. Bohužel, stanovená kritéria pro získání dotace splnily v roce 2005 pouze 4 kluby, a to Dukla Praha, Praha 6, DELTA Praha a DUEL Praha. Za hlavní překáku rozvoje práce s mládeí povauji skutečnost, e Praha nemá stálou vzduchovkovou střelnici, za jedinou anci ji mít pak realizaci záměru na rekonstrukci střelnice Praha - Jarov. Informace o aktivitách v této oblasti, navazujících na usnesení 7.sjezdu ČSS, jsou samostatným bodem programu dnešní valné hromady a jsou uvedeny ve zvláštní zprávě. Organizace kurzů a seminářů rozhodčích a trenérů sportovní střelby je další oblastí působnosti KS ČSS, vyplývající ze statutu KS. K dnenímu dni je v Praze registrováno 65 rozhodčích, z toho: rozhodčích I. třídy rozhodčích II. třídy rozhodčích III.třídy. V hodnoceném období si 9 rozhodčích zvýilo kvalifikaci ze III. na II.třídu absolvováním kurzu, pořádáného společně se Středočeským KS. Celostátního semináře rozhodčích I.třídy ve dnech se zúčastnili 3 rozhodčí, následného semináře praských rozhodčích dne pak 21 rozhodčí. Trenérů je v Praze registrováno 24 z celkem 9 klubů, z toho: 5 trenérů I. třídy 8 trenérů II. třídy 11 trenérů III. třídy. Zájemci o získání kvalifikace rozhodčího nebo trenéra III.třídy nebo o zvýení kvalifikace na II.třídu se mohou přihlásit prostřednictvím výboru KS do kurzu, který na podzim uspořádá Středočeské KS ve spolupráci s KS Praha. Prosím o podání předběné přihláky co nejdříve, aby organizace kurzu mohla vycházet z konkrétních potřeb. Hospodařením KS ČSS se budou podrobně věnovat samostatné zprávy hospodáře a revizní komise. Jen ve stručnosti: Zdrojem příjmů zůstávají i nadále dotace ČSS ( Kč ročně) a podíl na členských příspěvcích členů (100 Kč ročně z příspěvku člena). Monost ucházet se o prostředky z programu podpory sportu a tělovýchovy v hl.m.praze - příspěvek na provoz a nájmy veřejně přístupných tělovýchovných zařízení - byla kluby, které si pronajímají tělocvičny pro výcvik dětí a mládee odmítnuta s tím, e nemohou splnit stanovené podmínky. Další teoretickou možnost - příspěvek na sportovní akce celopraského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením předevím na děti a mláde - nemůeme získat proto, e akce tohoto druhu nemáme kde pořádat. Pokud dojde k realizaci záměru na rekonstrukci střelnice na Jarově, budeme se moci úspěně ucházet jak o příspěvek na provoz střelnice, tak na sportovní akce, které bude mono pořádat. Prostředky KS jsou vynakládány hlavně na PSL a Přebory Prahy, dále pak na podporu práce s mládeží, finančně zabezpečena jsou i kolení rozhodčích a trenérů. Příloha B - Strana 2/3

7 Co říci závěrem. Působnost KS ČSS je vymezena stanovami ČSS a statutem KS. Na 7.sjezdu ČSS byly diskutovány návrhy na úpravu obou dokumentů, nebyly ale přijaty - nadále tedy platí dokumenty, schválené 6.sjezdem ČSS dne VV a Prezídiu ČSS bylo posledním sjezdem uloeno zpracovat dolé připomínky a návrhy do nového návrhu stanov a statutu a tyto předloit do konce roku 2006 k diskuzi a projednání na valných hromadách KS, tedy počátkem roku Na základě připomínek pak připravit nové znění dokumentů pro následující sjezd ČSS. Zhodnocení toho, jak výbor KS ČSS Praha plní své úkoly, vyplývající z citovaných dokumentů, je na vás, účastnících valné hromady. Z mého pohledu vichni členové výboru plní úkoly, které na sebe dobrovolně vzali, v rámci daných podmínek dobře, výhrady lze někdy mít k termínům plnění. Děkuji vem členům výboru za vykonanou práci a prosím je, aby ve svém úsilí vytrvali, i kdy jinou odměnu ne poděkování očekávat nemohou. V Praze dne Zpracoval: Ing. Josef Smrt, předseda KS ČSS Praha Příloha B - Strana 3/3

8 Příloha C Zpráva o hospodaření KS ČSS Praha Příloha C - Strana 1/2

9 Finanční plán 2006 Finanční plán KS ČSS Praha na rok 2006 PŘÍJMY 1. Dotace ČSS (dle usnesení Sjezdu ČSS) Kč 2. Příspěvky od členů (cca Kč ) Kč 3. Ostatní příspěvky, dary, dotace Příjmy celkem Kč VÝDAJE 1. PSL - kule (odměny) (viz příloha) Kč 2. PSL - vzduchovka (odměny) (viz příloha) Kč 3. Dotace pořadatelů PSL - vzduchovka (viz příloha) Kč 4. Dotace pořadatelů PSL - kule (viz příloha) Kč 5. Praské přebory - kule (viz příloha) Kč 6. Praské přebory - vzduchovka (viz příloha) Kč 7. Dotace na mládež (z ,-) Kč 8. Dotace na mládež z KS Kč 9. kolení rozhodčích Kč 10. kolení trenérů Kč 11. Činnost KS Kč Výdaje celkem Kč ROZDÍL Kč Příloha C - Strana 2/2

10 Příloha D Zpráva revizní komise KS ČSS Praha Revizní zpráva pro Valnou hromadu Praského KS Českého střeleckého svazu, konanou dne Revizní zpráva byla zpracována ke dni 9.dubna Pro provedení revize byly předloeny finanční účetní doklady, zejména pokladní kniha Krajského sdruení ČSS Praha, a dalí materiálové záznamy. Konkrétní vyúčtování příjmů a výdajů KS ČSS Praha je předmětem zprávy o hospodaření zpracované hospodářem KS ČSS Praha p. Jiřím Streitem. Obecně lze stejně jako v loňském roce konstatovat, e příjmy KS ČSS Praha jsou tvořeny jednak dotací od výkonného výboru ČSS, je za rok 2005 činila ,- Kč, a je poskytována jako zúčtovatelný příspěvek s přesně danými podmínkami jeho uití: nejméně 60 % jako podpora činnosti mládee a zbývající prostředky na ostatní. Podle údajů uvedených v pokladní knize byla tato podmínka dodržena. Tato dotace je převáděna zpětně, take v roce 2005 byly vyuívány prostředky z dotace roku 2004, zatímco dotace za rok 2005 byla na účet KSS převedena a v únoru Dalím zdrojem příjmů KSS je 1/3 ze zaplacených členských příspěvků. Finanční prostředky poskytnuté na činnost KS ČSS Praha byly v souladu s rozhodnutími výboru KS ČSS Praha čerpány zejména na výdaje spojené s pořádáním Praské střelecké ligy výdaje na zajitění závodů a na zakoupení cen. Dalším výdajem jsou pak prostředky poskytované na podporu praských klubů, vyvíjejících činnost s mládeí. Proti předcházejícímu období se v tomto směru alespoň částečně situace poněkud zlepila, neboť se jedná celkem o pět SSK 0012, 0021, 0023, 0027 a I nadále se však zdá, že z celkového počtu praských střeleckých klubů činí soustavná práce s mládeží menší podíl, než by bylo záhodno, neboť pičkové střelce, kteří později mohou dosáhnout a na účast v reprezentaci je nutno, stejně jako v jiných sportech, hledat jedině v v široké základně začínajících zájemců o střelbu. Pomoc těmto klubům, pracujícím s mládeží byla poskytována zejména formou finančních dotací, určených na zajitění a udrení činnosti těchto klubů, pořádání závodů a podobně, v celkové výši ,- Kč. Kromě finančních prostředků uloených na účtu nevlastní KS ČSS Praha ádné materiální vybavení dlouhodobé spotřeby a ani jiný majetek. Na základě rozhodnutí výboru KS ČSS Praha byly v roce 2005 převedeny jeho finanční prostředky z účtu u ČSOB na transparentní účet u e-banky, který jednak etří náklady spojené s jeho vedením, jednak umoňuje i ostatním členům nahlíet do jeho stavu a pohybu, čím je posílena průhlednost hospodaření KS ČSS Praha. Revizní komise konstatuje, e hospodaření KS ČSS Praha za rok 2005 nevykazuje ádné věcné ani formální nedostatky. Praha dne 9. dubna 2006 Předseda revizní komise KSS ČSS Praha Ivan Hanuš Příloha D - Strana 1/1

11 Příloha E Zpráva o plnění usnesení 7. sjezdu ČSS rekonstrukce střelnice Praha Jarov Zpráva o plnění usnesení 7. sjezdu ČSS rekonstrukce střelnice Praha - Jarov 7. sjezd delegátů ČSS, konaný dne , uloil výkonnému výboru a prezídiu ČSS dále se věnovat rekonstrukci střelnice Jarov, pokud bude v majetku ČSS. Otázka rekonstrukce střelnice je pravidelně projednávána na zasedáních prezídia a VV ČSS, problematice se osobně věnuje prezident ČSS. Na zasedáních P a VV v květnu informoval p.pekař o jednáních ve věci střelnice v Praze (Hrdlořezy). Uskutečnila se schůzka s ved. Odboru školství Magistrátu hl.m. Prahy paní Hostaovou, připraveno je jednání s ředitelem učilitě a to ve ve věci převodu střelnice do majetku ČSS. V červnu informoval prezident ČSS na zasedání prezídia, e byly zahájeny přípravné práce na získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Podle informace podané na zasedání VV v říjnu pokračují jednání k přípravě potřebných dokumentů pro územní řízení a změnu územního plánu. Byl zpracován projekt pro územní řízení, který počítá s úplným zastřeením stávající malorákové střelnice a s vybudováním vzduchovkové střelnice a vekerého zázemí, potřebného pro provoz střelnice a pořádání soutěí. Na listopadovém zasedání prezídia p.pekař informoval, e byla vyřeena přístupová cesta a parkovitě ke střelnici tak, aby nebylo třeba vyuívat areálu SOU. Připravuje se smlouva o pronájmu tohoto pozemku. Prosincové zasedání VV pak souhlasilo s podáním ádosti o převod střelnice do majetku ČSS. Předseda KS ČSS byl přizván na zasedání prezídia ČSS v únoru letoního roku, kde byl seznámen se stanoviskem odboru výstavby a územního rozvoje městské části Praha 9 k dopisu ČSS, ve kterém ČSS informoval, e uvauje o rekonstrukci a zastřeení střelnice na Jarově. Se zastřeením střelnice OVÚR Praha 9 souhlasí z důvodů plánované výstavby obytného souboru Zelené město Jarov v těsné blízkosti střelnice. OVÚR Praha 9 v dopise upozorňuje, e SSK Praha 2 se jako spoluuivatel a provozovatel střelnice přihlásil jako účastník územního řízení na obytný soubor Zelené město, a e OVÚR bude poadovat objasnění majetkoprávních vztahů ke střelnici jako základní doklad pro zahájení přísluného řízení. Prezídium ČSS vyslovilo obavy, aby jednání SSK Praha 2 nekomplikovalo situaci a doporučilo předsedovi KS ČSS Praha, aby dalí postup projednal na jednání výboru KS a informoval VV ČSS dne Před jednáním výboru KS, konaného dne , jsem kontaktoval předsedu SSK Praha 2 p. Michala Ambrose s úmyslem přizvat ho na jednání výboru. Pan Ambros mi sdělil, že SSK Praha 2 vzhledem k dřívějím patným zkuenostem z jednání s představiteli ČSS trvá na písemné komunikaci, jiný způsob jednání ve věci střelnice Jarov odmítl. Výborem KS ČSS jsem proto byl pověřen sestavením dopisu adresovaného výboru a vem členům SSK Praha 2, ve kterém podrobněji vysvětlím situaci a poádám SSK Praha 2 o součinnost. V tomto smyslu jsem podal informaci na VV ČSS dne VV po obsáhlé diskusi přijal následující usnesení: 044 VV ČSS ukládá P ČSS, aby do ustavil pracovní skupinu pro realizaci rekonstrukce střelnice Praha-Hrdlořezy a celou záleitost řeit tak, aby na tento záměr nebyly pouity prostředky určené na činnost ČSS (tj. členské příspěvky, státní dotace na reprezentaci, talentovanou mláde atd.) a byly tak získány finanční prostředky navíc, jen pro tuto akci. 045 VV ČSS ukládá předsedovi KS ČSS Praha, aby zaslal dopis předsedovi SSK Praha 2 a poádal jej o součinnost ve věci rekonstrukce střelnice Praha-Hrdlořezy. Dopis, který jsem s datem zaslal předsedovi SSK Praha 2, je přílohou této zprávy. Pevně věřím, e příprava a následná realizace rekonstrukce střelnice Jarov bude úspěně pokračovat, a e Praha bude mít v dohledné době podmínky pro střelbu ze vzduchových zbraní včetně podmínek pro práci s mládeí, které zde trvale chybí. V Praze dne Zpracoval: Ing. Josef Smrt, předseda KS ČSS Praha Příloha E - Strana 1/1

12 Příloha F Dopis předsedovi SSK Praha 2 ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ Krajské sdružení Praha U Pergamenky 3, Praha 7 Český střelecký svaz Sportovně střelecký klub Praha 2 k rukám předsedy p. Michala Ambrose P.O.Box Praha 1 V Praze dne Věc: Rekonstrukce střelnice Jarov, Praha 9 - Hrdlořezy Váený pane předsedo, 7. sjezd delegátů ČSS, konaný dne , uloil výkonnému výboru a prezídiu ČSS dále se věnovat rekonstrukci střelnice Jarov, pokud bude v majetku ČSS. V současné době je zpracován projekt pro územní řízení, který počítá s úplným zastřeením stávající malorákové střelnice a s vybudováním vzduchovkové střelnice a vekerého zázemí, potřebného pro provoz střelnice a pořádání soutěí. Z důvodů plánované výstavby obytného souboru Zelené město Jarov v těsné blízkosti střelnice je zastřeení malorákové střelnice řeením, které jako jediné vyloučí do budoucna očekávané problémy s provozováním otevřené malorákové střelnice. Se zastřeením z tohoto důvodu souhlasí i odbor výstavby a územního rozvoje městské části Praha 9. Vybudováním vzduchovkové střelnice se pak vyřeí dlouhodobé problémy Prahy s provozováním střelby ze vzduchových zbraní, ať ji jde o výcvik mládee, podmínky pro trénink členů ČSS nebo pořádání soutěí v prostředí, které v Praze i Středočeském kraji chybí. Podmínkou dalího jednání ČSS o územním rozhodnutí, povolení stavby a zabezpečení finančních prostředků na realizaci celého záměru je, aby střelnice byla v majetku ČSS. Vyplývá to z výe citovaného usnesení sjezdu ČSS, z následných jednání orgánů ČSS i z dalích předběných jednání. Jak je Vám známo, v současné době je vlastníkem střelnice Magistrát hl.m. Prahy, správcem Střední odborná kola, Střední odborné učilitě, Odborné učilitě a Učilitě, Učňovská 1, Praha 9 a nájemcem (uivatelem) SSK Praha 2. VV ČSS na svém zasedání dne souhlasil s podáním ádosti o převod střelnice do majetku ČSS. Na zasedání dne pak VV ČSS ukládá P ČSS, aby do ustavil pracovní skupinu pro realizaci rekonstrukce střelnice Praha-Hrdlořezy, a celou záleitost řeit tak, aby na tento záměr nebyly pouity prostředky určené na činnost ČSS (tj. členské příspěvky, státní dotace na reprezentaci, talentovanou mláde atd.) a byly tak získány finanční prostředky navíc, jen pro tuto akci. Příloha F - Strana 1/2

13 Váený pane předsedo, z pověření VV ČSS se na Vás obracím se ádostí o součinnost ve věci rekonstrukce výe zmiňované střelnice. Tato součinnost by měla spočívat zejména v tom, e jako představitel nájemce střelnice budete spolupracovat při převodu střelnice do majetku ČSS, nebo alespoň nebudete podnikat kroky proti tomuto převodu. ČSS po převodu střelnice do svého majetku smluvně zajistí pro SSK Praha 2 podmínky pro činnost, obdobné podmínkám ve smlouvě o podnájmu mezi ČSS a SSK Praha 2 ze dne , její platnost byla ukončena v roce Váený pane předsedo, jeliko věřím ve Vá kladný přístup k převodu střelnice do majetku ČSS a k realizaci její rekonstrukce podle popsaného záměru, mám v úmyslu navrhnout prezídiu ČSS, aby do pracovní skupiny pro realizaci rekonstrukce střelnice jmenovalo též zástupce SSK Praha 2, kterého výbor vaeho klubu doporučí. Pokud to povaujete za účelné, sdělte mi prosím jméno a kontaktní údaje vybraného zástupce. Závěrem Vás, pane předsedo, ádám, abyste s tímto dopisem seznámil výbor a členy SSK Praha 2 a sdělil mi co nejdříve své stanovisko, o kterém předpokládám, e bude té stanoviskem výboru SSK Praha 2. S pozdravem Ing. Josef Smrt předseda KS ČSS Příloha F - Strana 2/2

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů) Z Á P I S z jednání řádné valné hromady akciové společnosti ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA se sídlem v Praze 10 Strašnice, Počernická 168 konané dne 1. června 2007 v 10:00 hodin v sídle společnosti 1. Zahájení Jednání

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více