Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha"

Transkript

1 Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 11. dubna 2006, 17:00 19:00 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha 7 2 Účastníci 2.1 Delegáti KS ČSS Praha 0001 Petr Jilek 0094 Josef Šašek 0012 Václav Frajbiš 0121 Jaroslav Vlasák 0021 Milo Teodorovič 0142 Zdeněk Janda 0023 Josef Smrt 0600 Jan Doležal 0027 Miloš Soukup 0737 Stanislav Bursík 0035 Michal Braun 0807 Michal Hauf 0069 Jiří Streit 2.2 Hosté valné hromady Jaromír Jech (výbor KS ČSS Praha) Petr Lapáček (výbor KS ČSS Praha) 3 Průběh valné hromady 3.1 Zahájení 3.2 Schválení programu, jednacího řádu, pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise, ověřovatele zápisu Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu, volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise, ověřovatele zápisu 3. Zpráva o činnosti KS ČSS Praha 4. Zpráva o hospodaření KS ČSS Praha 5. Zpráva revizní komise KS ČSS Praha 6. Vyhodnocení PSL 2005/2006 a předání odměn 7. Zpráva o plnění usnesení sjezdu ČSS 2005 Rekonstrukce střelnice Praha Jarov 8. Diskuse 9. Schválení přednesených zpráv 10. Návrh usnesení valné hromady a jeho schválení 11. Závěr Pracovní předsednictvo Miloš Soukup Jiří Streit Josef Smrt Návrhová komise Milo Teodorovič Mandátová komise Jaromír Jech Strana 1/3

2 Ověřovatel zápisu Josef Smrt Program valné hromady, jednací řád, pracovní předsednictvo, mandátová a návrhová komise a ověřovatel zápisu byli schváleny jednomyslně. 3.3 Zpráva o činnosti KS ČSS Praha Josef Smrt, předseda výboru KS ČSS Praha, přednesl zprávu o činnosti KS ČSS Praha za období (viz příloha B). 3.4 Zpráva o hospodaření KS ČSS Praha Jiří Streit, hospodář výboru KS ČSS Praha, přednesl zprávu o hospodaření KS ČSS Praha hromady a dále přednesl návrh finančního plánu pro rok 2006 (viz příloha C). 3.5 Zpráva revizní komise KS ČSS Praha Milo Soukup přednesl zprávu revizní komise KS ČSS Praha, podepsanou předsedou revizní komise Ivanem Hanušem - ádný člen revizní komise se nemohl valné hromady zúčastnit. (Zpráva viz příloha D). 3.6 Vyhodnocení PSL 2005/2006 a předání odměn Jiří Streit přednesl vyhodnocení PSL 2005/2006. Odměny budou předány předsedům klubů v nejblií době (čekáme na dodání odměn). 3.7 Zpráva o plnění usnesení sjezdu ČSS 2005 Rekonstrukce střelnice Praha - Jarov Josef Smrt přednesl zprávu o plnění usnesení ve věci střelnice Jarov (viz příloha E) a seznámil přítomné s dopisem odeslaným klubu SSK Praha 2 (viz příloha F). 3.8 Diskuse Michal Braun Jaké parametry musí splňovat vzduchovková střelnice, aby bylo moné dosáhnout na granty magistrátu? Miloš Soukup Technické parametry nejsou specifikované, je ovem třeba splnit řadu podmínek týkajících se vztahu ke střelnici (např. vlastnictví nemovitosti nebo dlouhodobá nájemní smlouva). Michal Braun Jedná se o nějaké dalí vzduchovkové střelnici, kromě Jarova? Josef Smrt, Milo Teodorovič, Milo Soukup Stav se od minulé valné hromady nijak nezměnil v Praze se dosud nenašel nikdo, kdo by na sebe byl ochoten vzít odpovědnost za provoz takové střelnice. Miloš Soukup Připravují se změny v pravidlech pro předovky, zatím nejsou k dispozici v české verzi. Očekáváme, e budou tato pravidla zveřejněna do konce dubna 2006 na webu ČSS. Miloš Soukup Připomínka k dodrování řádu střeleckých soutěí některé propozice, které jsou pražskými kluby vydávány, obsahují neaktuální data odporující skutečnosti nebo pravidlům. Jedná se např. o stará čísla rozhodčích, chybný čas a vklad pro protesty, monost přináení vlastních podložek, atp. Dále je třeba dodrovat platná pravidla pro střelecký oděv střelecké kabáty, atp. Lze koupit materiál (střelecké kabáty, dokonce i zbraně), který NEVYHOVUJE platným pravidlům. Odpovědnost je ale vdy na závodníkovi. Strana 2/3

3 Dotaz z pléna Přiel dotazník statistického úřadu dokonce dvakrát na jeden klub. Máme povinnost jej vyplňovat, anebo se jedná o vtip? Josef Smrt Tato věc byla diskutována na předchozích dvou schůzích výboru KS ČSS Praha, viz zápisy. Ze zákona vyplývá tzv. zpravodajská povinnost, za její neplnění v termínu nebo za poskytnutí chybných údajů můe být uloena pokuta a Kč. 3.9 Schválení přednesených zpráv Zpráva o činnosti Zpráva o hospodaření včetně plánu hospodaření na rok 2006 Zpráva revizní komise Vzetí na vědomí zprávy o plnění bodu Jarov Vechny zprávy byly odhlasovány společně s výsledkem (12 pro, 0 proti, 1 se zdržel) Návrh usnesení valné hromady a jeho schválení Valná hromada KS ČSS Praha schválila usnesení viz Příloha A (12 pro, 0 proti, 1 se zdržel). Zpracováno dubna 2006 Milo Teodorovič návrhová komise VH připomínky: Josef Smrt Přílohy: (A) Usnesení valné hromady (B) Zpráva o činnosti KS ČSS Praha (C) Zpráva o hospodaření KS ČSS Praha (D) Zpráva revizní komise ČSS ČSS Praha (E) Zpráva o plnění usnesení 7. sjezdu ČSS rekonstrukce střelnice Praha Jarov (F) Dopis předsedovi SSK Praha 2 Strana 3/3

4 Příloha A Usnesení valné hromady Valná hromada schvaluje: 1. Přednesenou zprávu o činnosti KS ČSS Praha 2. Přednesenou zprávu o hospodaření KS ČSS Praha včetně plánu hospodaření na rok Přednesenou zprávu revizní komise KS ČSS Praha Valná hromada vzala na vědomí: 4. Přednesenou zprávu o plnění bodu Jarov Usnesení bylo přijato valnou hromadou poměrem 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Příloha A - Strana 1/1

5 Příloha B Zpráva o činnosti KS ČSS Praha Zpráva o činnosti KS ČSS Praha za období od do Členové stávajícího výboru krajského sdruení ČSS Praha, zvolení na valné hromadě dne , si na svém 1.zasedání rozdělili odpovědnosti za jednotlivé oblasti činnosti následovně: předseda výboru p. Josef Smrt je kromě zodpovědnosti, vyplývající ze statutu KS ČSS, odpovědný za úsek trenérů místopředseda výboru p. Milo Soukup zastupuje předsedu v oblastech, vyplývajících ze statutu KS ČSS, a je dále odpovědný za úsek mládee a za koordinaci sportovní střelecké činnosti z předovek hospodář výboru p. Jiří Streit zodpovídá za hospodaření s prostředky KS člen výboru p. Zdeněk Janda je zodpovědný za úsek rozhodčích člen výboru p. Jaromír Jech je zodpovědný za koordinaci sportovní střelecké činnosti v pistolových disciplínách člen výboru p. Petr Lapáček je zodpovědný za koordinaci soutěí v regionu člen výboru p. Milo Teodorovič je zodpovědný za koordinaci sportovní střelecké činnosti v puškových disciplínách a za údržbu webových stránek KS. Výbor KS ČSS se za hodnocené období seel na 4 zasedáních. Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách KS. Jednání se týkala vech oblastí působnosti KS ČSS dané statutem. Předseda výboru podával informace ze zasedání VV ČSS, kam předával připomínky výboru. Hlavním úkolem KS ČSS je koordinace sportovní střelecké činnosti v kraji. Ta spočívá zejména v organizaci Praské střelecké ligy a Přeborů Prahy v kulových i vzduchových disciplínách. PSL je vyhodnocována z předem určených soutěí, zařazených do kalendáře akcí ČSS, vybrané soutěe z tohoto kalendáře jsou vyhláeny jako Přebor Prahy. Rozpis soutěí a jejich vyhodnocení jsou zveřejňovány na webových stránkách KS. Chtěl bych se na tomto místě omluvit jménem výboru KS za opoděné vyhodnocení PSL 2005 v kulových disciplínách. Jedním z důvodů bylo čekání na některé výsledkové listiny. Za účelem vyí motivace pořadatelů rozhodl výbor KS odměnit částkou 500 Kč vechny pořadatele soutěí v kulových discíiplínách, zařazených do PSL 2006, pokud se soutěe zúčastní alespoň jeden praský střelec a pořadatel doručí výboru KS Praha výsledkovou listinu soutěe do 10 dnů od uskutečnění soutěe. Vyhodnocení PSL 2005/2006 ve vzduchových zbraních je na programu dnešního zasedání. Výbor KS se zabýval té problémem termínových kolizí soutěí v Praze, ke kterému přes snahy o koordinaci kadoročně dochází zejména u pistolových disciplín. Bylo dohodnuto provést koordinaci termínů soutěí pro kulovou sezónu 2007 na zasedání výboru KS ČSS v prosinci 2006 s přizváním zástupců pořadatelských klubů. Současně bylo konstatováno, e pro vzduchovkové soutěe koordinace není potřeba. Pokud jde o výsledky praských střelců, vytrácejí se z medailových pozic na vrcholných republikových akcích. Na MČR 2005 v kulových disciplínách bylo na 2.místě drustva Duelu Praha v LP (Sládek, Král, Trnka) a na 3.místě drustvo tého klubu ve StP 3x20 (Janouek, Putna, Sládek). V Českém poháru 2005 zvítězila Lucie Říhová ve VzPi a Jiří Veselý byl 3. v LM60. Na MČR 2006 ve vzduchových zbraních získala 3.místo Lucie Říhová ve VzPi en, 2.místo drustvo starích dorostenců ve VzPi (Polívka, Malina, Sláma) a 3.místo drustvo ve VzRP (Putna, Jech, Říhová). Vem jmenovaným blahopřeji. Dalí akcí na úseku sportovní činnosti v uplynulém období byla nominace závodníků a organizační zabezpečení účasti praských střelců na 1.ročníku soutěe krajských družstev ve vzduchových zbraních O putovní pohár prezidenta ČSS, která se konala v Brně dne Soutěe se zúčastnily vechny kraje s výjimkou Karlovarského a Ústeckého, tedy Příloha B - Strana 1/3

6 12 krajů. Praha se umístila na velmi pěkném 4.místě za drustvy Jihomoravského, Moravsko-slezského a Libereckého kraje. Blahopřeji vem, kteří pro drustvo Prahy získali body do hodnocení - bodovalo 9 z 12 střelců, jmenovitě Jiří Veselý a Marta Nedvědová ve VzPu a Tomá Trnka, Petr Packan, Jaromír Jech, Lucie Říhová, Olga Voženílková, Petr Sláma a Ondřej Polívka ve VzPi, přičem ne vichni původně nominovaní se mohli soutěe zúčastnit. Mezi důleitou sportovní střeleckou činnost samozřejmě patří práce s mládeží. Práci s mládeží do 20 let provádí v rámci KS Praha nepřetritě a pravidelně pouze 4 kluby čtyři D abecedně DDM Praha 5, DELTA Praha, DUEL Praha a DUKLA Praha. Jedná se přiblině o téměř 60 trénovaných mladých členů, kterým se věnuje 9 kolených trenérů a 4 cvičitelé. Na posledních Mistrovstvích ČR se do 10. místa umístili v pistolových disciplínách Ondřej Polívka z Dukly Praha, Kateřina Gabrielová a Tomá Harák z Duelu Praha, v puškových disciplínách Lukáš Pešek z Duelu Praha a Adam Karkulín z Delty Praha. Limitujícími faktory zůstávají i nadále neexistence stálé vzduchovkové střelnice, nedostatek trenérů mládee a v neposlední řadě i mnoství jiných atraktivních zájmů mládee v Praze. Výbor KS dotuje ze svého rozpočtu kluby, které vykazují soutění aktivitu svých členů do 20 let. Bohužel, stanovená kritéria pro získání dotace splnily v roce 2005 pouze 4 kluby, a to Dukla Praha, Praha 6, DELTA Praha a DUEL Praha. Za hlavní překáku rozvoje práce s mládeí povauji skutečnost, e Praha nemá stálou vzduchovkovou střelnici, za jedinou anci ji mít pak realizaci záměru na rekonstrukci střelnice Praha - Jarov. Informace o aktivitách v této oblasti, navazujících na usnesení 7.sjezdu ČSS, jsou samostatným bodem programu dnešní valné hromady a jsou uvedeny ve zvláštní zprávě. Organizace kurzů a seminářů rozhodčích a trenérů sportovní střelby je další oblastí působnosti KS ČSS, vyplývající ze statutu KS. K dnenímu dni je v Praze registrováno 65 rozhodčích, z toho: rozhodčích I. třídy rozhodčích II. třídy rozhodčích III.třídy. V hodnoceném období si 9 rozhodčích zvýilo kvalifikaci ze III. na II.třídu absolvováním kurzu, pořádáného společně se Středočeským KS. Celostátního semináře rozhodčích I.třídy ve dnech se zúčastnili 3 rozhodčí, následného semináře praských rozhodčích dne pak 21 rozhodčí. Trenérů je v Praze registrováno 24 z celkem 9 klubů, z toho: 5 trenérů I. třídy 8 trenérů II. třídy 11 trenérů III. třídy. Zájemci o získání kvalifikace rozhodčího nebo trenéra III.třídy nebo o zvýení kvalifikace na II.třídu se mohou přihlásit prostřednictvím výboru KS do kurzu, který na podzim uspořádá Středočeské KS ve spolupráci s KS Praha. Prosím o podání předběné přihláky co nejdříve, aby organizace kurzu mohla vycházet z konkrétních potřeb. Hospodařením KS ČSS se budou podrobně věnovat samostatné zprávy hospodáře a revizní komise. Jen ve stručnosti: Zdrojem příjmů zůstávají i nadále dotace ČSS ( Kč ročně) a podíl na členských příspěvcích členů (100 Kč ročně z příspěvku člena). Monost ucházet se o prostředky z programu podpory sportu a tělovýchovy v hl.m.praze - příspěvek na provoz a nájmy veřejně přístupných tělovýchovných zařízení - byla kluby, které si pronajímají tělocvičny pro výcvik dětí a mládee odmítnuta s tím, e nemohou splnit stanovené podmínky. Další teoretickou možnost - příspěvek na sportovní akce celopraského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením předevím na děti a mláde - nemůeme získat proto, e akce tohoto druhu nemáme kde pořádat. Pokud dojde k realizaci záměru na rekonstrukci střelnice na Jarově, budeme se moci úspěně ucházet jak o příspěvek na provoz střelnice, tak na sportovní akce, které bude mono pořádat. Prostředky KS jsou vynakládány hlavně na PSL a Přebory Prahy, dále pak na podporu práce s mládeží, finančně zabezpečena jsou i kolení rozhodčích a trenérů. Příloha B - Strana 2/3

7 Co říci závěrem. Působnost KS ČSS je vymezena stanovami ČSS a statutem KS. Na 7.sjezdu ČSS byly diskutovány návrhy na úpravu obou dokumentů, nebyly ale přijaty - nadále tedy platí dokumenty, schválené 6.sjezdem ČSS dne VV a Prezídiu ČSS bylo posledním sjezdem uloeno zpracovat dolé připomínky a návrhy do nového návrhu stanov a statutu a tyto předloit do konce roku 2006 k diskuzi a projednání na valných hromadách KS, tedy počátkem roku Na základě připomínek pak připravit nové znění dokumentů pro následující sjezd ČSS. Zhodnocení toho, jak výbor KS ČSS Praha plní své úkoly, vyplývající z citovaných dokumentů, je na vás, účastnících valné hromady. Z mého pohledu vichni členové výboru plní úkoly, které na sebe dobrovolně vzali, v rámci daných podmínek dobře, výhrady lze někdy mít k termínům plnění. Děkuji vem členům výboru za vykonanou práci a prosím je, aby ve svém úsilí vytrvali, i kdy jinou odměnu ne poděkování očekávat nemohou. V Praze dne Zpracoval: Ing. Josef Smrt, předseda KS ČSS Praha Příloha B - Strana 3/3

8 Příloha C Zpráva o hospodaření KS ČSS Praha Příloha C - Strana 1/2

9 Finanční plán 2006 Finanční plán KS ČSS Praha na rok 2006 PŘÍJMY 1. Dotace ČSS (dle usnesení Sjezdu ČSS) Kč 2. Příspěvky od členů (cca Kč ) Kč 3. Ostatní příspěvky, dary, dotace Příjmy celkem Kč VÝDAJE 1. PSL - kule (odměny) (viz příloha) Kč 2. PSL - vzduchovka (odměny) (viz příloha) Kč 3. Dotace pořadatelů PSL - vzduchovka (viz příloha) Kč 4. Dotace pořadatelů PSL - kule (viz příloha) Kč 5. Praské přebory - kule (viz příloha) Kč 6. Praské přebory - vzduchovka (viz příloha) Kč 7. Dotace na mládež (z ,-) Kč 8. Dotace na mládež z KS Kč 9. kolení rozhodčích Kč 10. kolení trenérů Kč 11. Činnost KS Kč Výdaje celkem Kč ROZDÍL Kč Příloha C - Strana 2/2

10 Příloha D Zpráva revizní komise KS ČSS Praha Revizní zpráva pro Valnou hromadu Praského KS Českého střeleckého svazu, konanou dne Revizní zpráva byla zpracována ke dni 9.dubna Pro provedení revize byly předloeny finanční účetní doklady, zejména pokladní kniha Krajského sdruení ČSS Praha, a dalí materiálové záznamy. Konkrétní vyúčtování příjmů a výdajů KS ČSS Praha je předmětem zprávy o hospodaření zpracované hospodářem KS ČSS Praha p. Jiřím Streitem. Obecně lze stejně jako v loňském roce konstatovat, e příjmy KS ČSS Praha jsou tvořeny jednak dotací od výkonného výboru ČSS, je za rok 2005 činila ,- Kč, a je poskytována jako zúčtovatelný příspěvek s přesně danými podmínkami jeho uití: nejméně 60 % jako podpora činnosti mládee a zbývající prostředky na ostatní. Podle údajů uvedených v pokladní knize byla tato podmínka dodržena. Tato dotace je převáděna zpětně, take v roce 2005 byly vyuívány prostředky z dotace roku 2004, zatímco dotace za rok 2005 byla na účet KSS převedena a v únoru Dalím zdrojem příjmů KSS je 1/3 ze zaplacených členských příspěvků. Finanční prostředky poskytnuté na činnost KS ČSS Praha byly v souladu s rozhodnutími výboru KS ČSS Praha čerpány zejména na výdaje spojené s pořádáním Praské střelecké ligy výdaje na zajitění závodů a na zakoupení cen. Dalším výdajem jsou pak prostředky poskytované na podporu praských klubů, vyvíjejících činnost s mládeí. Proti předcházejícímu období se v tomto směru alespoň částečně situace poněkud zlepila, neboť se jedná celkem o pět SSK 0012, 0021, 0023, 0027 a I nadále se však zdá, že z celkového počtu praských střeleckých klubů činí soustavná práce s mládeží menší podíl, než by bylo záhodno, neboť pičkové střelce, kteří později mohou dosáhnout a na účast v reprezentaci je nutno, stejně jako v jiných sportech, hledat jedině v v široké základně začínajících zájemců o střelbu. Pomoc těmto klubům, pracujícím s mládeží byla poskytována zejména formou finančních dotací, určených na zajitění a udrení činnosti těchto klubů, pořádání závodů a podobně, v celkové výši ,- Kč. Kromě finančních prostředků uloených na účtu nevlastní KS ČSS Praha ádné materiální vybavení dlouhodobé spotřeby a ani jiný majetek. Na základě rozhodnutí výboru KS ČSS Praha byly v roce 2005 převedeny jeho finanční prostředky z účtu u ČSOB na transparentní účet u e-banky, který jednak etří náklady spojené s jeho vedením, jednak umoňuje i ostatním členům nahlíet do jeho stavu a pohybu, čím je posílena průhlednost hospodaření KS ČSS Praha. Revizní komise konstatuje, e hospodaření KS ČSS Praha za rok 2005 nevykazuje ádné věcné ani formální nedostatky. Praha dne 9. dubna 2006 Předseda revizní komise KSS ČSS Praha Ivan Hanuš Příloha D - Strana 1/1

11 Příloha E Zpráva o plnění usnesení 7. sjezdu ČSS rekonstrukce střelnice Praha Jarov Zpráva o plnění usnesení 7. sjezdu ČSS rekonstrukce střelnice Praha - Jarov 7. sjezd delegátů ČSS, konaný dne , uloil výkonnému výboru a prezídiu ČSS dále se věnovat rekonstrukci střelnice Jarov, pokud bude v majetku ČSS. Otázka rekonstrukce střelnice je pravidelně projednávána na zasedáních prezídia a VV ČSS, problematice se osobně věnuje prezident ČSS. Na zasedáních P a VV v květnu informoval p.pekař o jednáních ve věci střelnice v Praze (Hrdlořezy). Uskutečnila se schůzka s ved. Odboru školství Magistrátu hl.m. Prahy paní Hostaovou, připraveno je jednání s ředitelem učilitě a to ve ve věci převodu střelnice do majetku ČSS. V červnu informoval prezident ČSS na zasedání prezídia, e byly zahájeny přípravné práce na získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Podle informace podané na zasedání VV v říjnu pokračují jednání k přípravě potřebných dokumentů pro územní řízení a změnu územního plánu. Byl zpracován projekt pro územní řízení, který počítá s úplným zastřeením stávající malorákové střelnice a s vybudováním vzduchovkové střelnice a vekerého zázemí, potřebného pro provoz střelnice a pořádání soutěí. Na listopadovém zasedání prezídia p.pekař informoval, e byla vyřeena přístupová cesta a parkovitě ke střelnici tak, aby nebylo třeba vyuívat areálu SOU. Připravuje se smlouva o pronájmu tohoto pozemku. Prosincové zasedání VV pak souhlasilo s podáním ádosti o převod střelnice do majetku ČSS. Předseda KS ČSS byl přizván na zasedání prezídia ČSS v únoru letoního roku, kde byl seznámen se stanoviskem odboru výstavby a územního rozvoje městské části Praha 9 k dopisu ČSS, ve kterém ČSS informoval, e uvauje o rekonstrukci a zastřeení střelnice na Jarově. Se zastřeením střelnice OVÚR Praha 9 souhlasí z důvodů plánované výstavby obytného souboru Zelené město Jarov v těsné blízkosti střelnice. OVÚR Praha 9 v dopise upozorňuje, e SSK Praha 2 se jako spoluuivatel a provozovatel střelnice přihlásil jako účastník územního řízení na obytný soubor Zelené město, a e OVÚR bude poadovat objasnění majetkoprávních vztahů ke střelnici jako základní doklad pro zahájení přísluného řízení. Prezídium ČSS vyslovilo obavy, aby jednání SSK Praha 2 nekomplikovalo situaci a doporučilo předsedovi KS ČSS Praha, aby dalí postup projednal na jednání výboru KS a informoval VV ČSS dne Před jednáním výboru KS, konaného dne , jsem kontaktoval předsedu SSK Praha 2 p. Michala Ambrose s úmyslem přizvat ho na jednání výboru. Pan Ambros mi sdělil, že SSK Praha 2 vzhledem k dřívějím patným zkuenostem z jednání s představiteli ČSS trvá na písemné komunikaci, jiný způsob jednání ve věci střelnice Jarov odmítl. Výborem KS ČSS jsem proto byl pověřen sestavením dopisu adresovaného výboru a vem členům SSK Praha 2, ve kterém podrobněji vysvětlím situaci a poádám SSK Praha 2 o součinnost. V tomto smyslu jsem podal informaci na VV ČSS dne VV po obsáhlé diskusi přijal následující usnesení: 044 VV ČSS ukládá P ČSS, aby do ustavil pracovní skupinu pro realizaci rekonstrukce střelnice Praha-Hrdlořezy a celou záleitost řeit tak, aby na tento záměr nebyly pouity prostředky určené na činnost ČSS (tj. členské příspěvky, státní dotace na reprezentaci, talentovanou mláde atd.) a byly tak získány finanční prostředky navíc, jen pro tuto akci. 045 VV ČSS ukládá předsedovi KS ČSS Praha, aby zaslal dopis předsedovi SSK Praha 2 a poádal jej o součinnost ve věci rekonstrukce střelnice Praha-Hrdlořezy. Dopis, který jsem s datem zaslal předsedovi SSK Praha 2, je přílohou této zprávy. Pevně věřím, e příprava a následná realizace rekonstrukce střelnice Jarov bude úspěně pokračovat, a e Praha bude mít v dohledné době podmínky pro střelbu ze vzduchových zbraní včetně podmínek pro práci s mládeí, které zde trvale chybí. V Praze dne Zpracoval: Ing. Josef Smrt, předseda KS ČSS Praha Příloha E - Strana 1/1

12 Příloha F Dopis předsedovi SSK Praha 2 ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ Krajské sdružení Praha U Pergamenky 3, Praha 7 Český střelecký svaz Sportovně střelecký klub Praha 2 k rukám předsedy p. Michala Ambrose P.O.Box Praha 1 V Praze dne Věc: Rekonstrukce střelnice Jarov, Praha 9 - Hrdlořezy Váený pane předsedo, 7. sjezd delegátů ČSS, konaný dne , uloil výkonnému výboru a prezídiu ČSS dále se věnovat rekonstrukci střelnice Jarov, pokud bude v majetku ČSS. V současné době je zpracován projekt pro územní řízení, který počítá s úplným zastřeením stávající malorákové střelnice a s vybudováním vzduchovkové střelnice a vekerého zázemí, potřebného pro provoz střelnice a pořádání soutěí. Z důvodů plánované výstavby obytného souboru Zelené město Jarov v těsné blízkosti střelnice je zastřeení malorákové střelnice řeením, které jako jediné vyloučí do budoucna očekávané problémy s provozováním otevřené malorákové střelnice. Se zastřeením z tohoto důvodu souhlasí i odbor výstavby a územního rozvoje městské části Praha 9. Vybudováním vzduchovkové střelnice se pak vyřeí dlouhodobé problémy Prahy s provozováním střelby ze vzduchových zbraní, ať ji jde o výcvik mládee, podmínky pro trénink členů ČSS nebo pořádání soutěí v prostředí, které v Praze i Středočeském kraji chybí. Podmínkou dalího jednání ČSS o územním rozhodnutí, povolení stavby a zabezpečení finančních prostředků na realizaci celého záměru je, aby střelnice byla v majetku ČSS. Vyplývá to z výe citovaného usnesení sjezdu ČSS, z následných jednání orgánů ČSS i z dalích předběných jednání. Jak je Vám známo, v současné době je vlastníkem střelnice Magistrát hl.m. Prahy, správcem Střední odborná kola, Střední odborné učilitě, Odborné učilitě a Učilitě, Učňovská 1, Praha 9 a nájemcem (uivatelem) SSK Praha 2. VV ČSS na svém zasedání dne souhlasil s podáním ádosti o převod střelnice do majetku ČSS. Na zasedání dne pak VV ČSS ukládá P ČSS, aby do ustavil pracovní skupinu pro realizaci rekonstrukce střelnice Praha-Hrdlořezy, a celou záleitost řeit tak, aby na tento záměr nebyly pouity prostředky určené na činnost ČSS (tj. členské příspěvky, státní dotace na reprezentaci, talentovanou mláde atd.) a byly tak získány finanční prostředky navíc, jen pro tuto akci. Příloha F - Strana 1/2

13 Váený pane předsedo, z pověření VV ČSS se na Vás obracím se ádostí o součinnost ve věci rekonstrukce výe zmiňované střelnice. Tato součinnost by měla spočívat zejména v tom, e jako představitel nájemce střelnice budete spolupracovat při převodu střelnice do majetku ČSS, nebo alespoň nebudete podnikat kroky proti tomuto převodu. ČSS po převodu střelnice do svého majetku smluvně zajistí pro SSK Praha 2 podmínky pro činnost, obdobné podmínkám ve smlouvě o podnájmu mezi ČSS a SSK Praha 2 ze dne , její platnost byla ukončena v roce Váený pane předsedo, jeliko věřím ve Vá kladný přístup k převodu střelnice do majetku ČSS a k realizaci její rekonstrukce podle popsaného záměru, mám v úmyslu navrhnout prezídiu ČSS, aby do pracovní skupiny pro realizaci rekonstrukce střelnice jmenovalo též zástupce SSK Praha 2, kterého výbor vaeho klubu doporučí. Pokud to povaujete za účelné, sdělte mi prosím jméno a kontaktní údaje vybraného zástupce. Závěrem Vás, pane předsedo, ádám, abyste s tímto dopisem seznámil výbor a členy SSK Praha 2 a sdělil mi co nejdříve své stanovisko, o kterém předpokládám, e bude té stanoviskem výboru SSK Praha 2. S pozdravem Ing. Josef Smrt předseda KS ČSS Příloha F - Strana 2/2

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 16. dubna 2009, 17:00 21:15 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 19. února 2013, 18:30 21:00 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 30. března 2004, 17:00 20:00 (začátek odložený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Libereckého kraje

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Libereckého kraje Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Libereckého kraje 1 Datum, čas a místo konání 23. března 2013, 10:00 (začátek odložený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Klubovna SSK Ruprechtice,

Více

Zápis z Valné hromady. Společnosti pro projektové řízení (SPŘ)

Zápis z Valné hromady. Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) Zápis z Valné hromady Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) Datum: Dne 23. 11. 2006 od 10:30 do 14:40 Místo konání: Způsob svolání: Institut celoživotního vzdělávání na Mendlově zemědělské a lesnické

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Oblast Severní Morava 702 00 OSTRAVA Mor. Ostrava, Vítkovická 3083/1 TEL. 596 617 191, 733 553 177 E-mail:basketsm@seznam.cz Všechny údaje o basketu na Severní Moravě najdete

Více

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1/5 Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1) Program: - Dle přiložené pozvánky (příloha č. 1) 2) Účastníci: - Bylo pozváno 24 delegátů SK Arniky Plzeň o.s. dle klíče

Více

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 10. února 2005, 17:00 22:00 (začátek odložený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ Valná hromada hokejového oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová (dále jen hokejový oddíl ) přijala na své schůzi konané dne 26. února 2011 Interní

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Předseda schůze Radek Böhme zahájil v 11.15 hodin výroční členskou schůzi Klubu Obedience

Více

P R O P O Z I C E Střelnice SSK PORUBA - SKALKA ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ. ČESKÉHO POHÁRU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE Morava 2.

P R O P O Z I C E Střelnice SSK PORUBA - SKALKA ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ. ČESKÉHO POHÁRU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE Morava 2. ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ RSCM OSTRAVA SSK PORUBA - SKALKA P R O P O Z I C E 2. KOLO ČESKÉHO POHÁRU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE Morava 6.7. 7.7.2013 Střelnice SSK PORUBA - SKALKA ČESKÝ POHÁR TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2.

Více

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ OFS ÚSTÍ NAD LABEM 3.7.2015 Program: Prezence, administrativní a finanční náležitosti Zahájení Zpráva předsedy VV OFS Ústí

Více

ZÁPIS. z Krajské konference ČSLH Libereckého kraje konané dne v Liberci

ZÁPIS. z Krajské konference ČSLH Libereckého kraje konané dne v Liberci ZÁPIS z Krajské konference ČSLH Libereckého kraje konané dne 26. 5. 2016 v Liberci Přítomni: ( s hlasem rozhodujícím ) Dle prezenční listiny. ( s hlasem poradním a hosté) Dle prezenční listiny Hosté: 1.

Více

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO:

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO: Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu FBS Olomouc, o. s., Sukova, 77900 Olomouc IČO: 658798 Program jednání: Zahájení valné hromady Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Volba

Více

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV Schválené valnou hromadou dne 19. 5. 2009 HC Wikov Hronov o.s. je společenskou organizací s právní subjektivitou, která sdružuje aktivní hráče ledního hokeje a další sportovce

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj.

TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj. TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj.cz Oddílům a odborům TJ BOHEMIANS PRAHA do rukou předsedy

Více

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Přítomni: viz Příloha č. 1 Prezenční listina 1. Zahájení Valné

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 3/2015 Účinnost od 1. května 2015 Směrnice ČAS ze dne 8. dubna 2015 o článcích péče o talentovanou mládež Předsednictvo Českého atletického

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

P R O P O Z I C E ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ KOLO. ČESKÉHO POHÁRU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE Morava. Střelnice SSK PORUBA - SKALKA RSCM OSTRAVA

P R O P O Z I C E ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ KOLO. ČESKÉHO POHÁRU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE Morava. Střelnice SSK PORUBA - SKALKA RSCM OSTRAVA ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ RSCM OSTRAVA SSK PORUBA - SKALKA P R O P O Z I C E 2. KOLO ČESKÉHO POHÁRU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE Morava 1.7. 2.7.2017 Střelnice SSK PORUBA - SKALKA ČESKÝ POHÁR TALENTOVANÉ MLÁDEŽE Druh

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

S T A N O V Y sportovního klubu

S T A N O V Y sportovního klubu S T A N O V Y sportovního klubu PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. I. Základní ustanovení 1. PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. (dále jen SK) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

S T A N O V Y občanského sdružení JK Bobři Sušice

S T A N O V Y občanského sdružení JK Bobři Sušice S T A N O V Y občanského sdružení JK Bobři Sušice I. Základní ustanovení 1. Oficiální název sdružení: JK Bobři Sušice 1. JK Bobři Sušice (dále jen Sdružení) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující

Více

Valná hromada VV SmSKe

Valná hromada VV SmSKe Valná hromada VV SmSKe Datum konání: Místo konání: 4.4.2014 (pátek) v 17:00 hod. Restaurace Club Slunečnice, Na Pečonce, Slezská Ostrava Program VH: 1. Zahájení VH 2. Volba řídícího VH 3. Volba mandátové

Více

Zápis. Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Jan Slavíček, Lucie Křovinová, Ondřej Knotek, Bc. Marcel Zadrobílek

Zápis. Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Jan Slavíček, Lucie Křovinová, Ondřej Knotek, Bc. Marcel Zadrobílek Zápis z 14. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. 5. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 v RegioCentru Nový pivovar

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

Heinrichova 24, Brno, 602 00

Heinrichova 24, Brno, 602 00 Heinrichova 24, Brno, 602 00 Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno IČO:41 60 56 08 Bankovní spojení:13 41 89 03 09/0800 DIČ: CZ41605608 www.vskuniverzitabrno.cz Zápis konference dne 24.5.2012 Řádná

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne v hod v Kulturním středisku.

z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne v hod v Kulturním středisku. Zápis z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 8. 12. 2004 v 17.00 hod v Kulturním středisku. Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Šumná, K. Trnobranský, L. Sušická, M. Kindlová, J. Koutecký Omluveni:

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Svaz kulturistiky a fitness České republiky Zámecký okruh 8, Opava - tel.: , fax:

Svaz kulturistiky a fitness České republiky Zámecký okruh 8, Opava - tel.: , fax: Z Á P I S - 02/2010 ze 2. zasedání VV SKFČR, ze dne 02.03.2010 (od 11:00) v Praze Přítomni: František Porteš, Ing. Martin Jebas, Vjačeslav Vinogradov, Bc. Lukáš Roubík, Tomáš Dluhoš, sekretář - Martin

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Ostatní sportovní střediska - OSpS platné od 1.1.2014 Zpracovali: R. Řehořová,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 08. 10. 2015; čas jednání 15:00-19:57 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák Omluven:

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne 29.9.2016 Přítomni: dle presenční listiny Program : 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z posledního

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 04. 11. 2010 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:35 Program jednání: 1. představení zprávy o činnosti

Více

Dále přivítal hosta VH TJ Jiskra Třeboň p. ing. Bohuslava Jiráka zastupitele a člena rady Města Třeboně.

Dále přivítal hosta VH TJ Jiskra Třeboň p. ing. Bohuslava Jiráka zastupitele a člena rady Města Třeboně. Zápis z Valné hromady Tělovýchovné jednoty Jiskra Třeboň (VH TJ) ze dne 27. 6. 2016 konané v Třeboni v zázemí tenisového klubu TJ Jiskra Třeboň od 18.00 hod. Program valné hromady TJ Jiskra Třeboň: 1.

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 19.5. 2016, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

1. Jednací řád orgánů ČSH

1. Jednací řád orgánů ČSH ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků Organizační a jednací řád (dále jen řád) Českého svazu hemofiliků (dále jen ČSH) je v souladu s platnými stanovami (článek VI.) statutární normou. Jeho

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0 Z Á P I S z 24. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 7. října 2008 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Hlína Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu.

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu. Zápis z řádné Valné hromady Veslařského klubu MORÁVIA Uherské Hradiště, občanského sdružení se sídlem : Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 440, IČ : 16361016, konané dne 4.2.2012 v Uherském Hradišti, (dále

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

STANOVY. ve znění ke dni 20. listopadu I. Základní ustanovení. Sídlo: tenisový areál Tuhnice, Bečovská 1811/11, Karlovy Vary, PSČ

STANOVY. ve znění ke dni 20. listopadu I. Základní ustanovení. Sídlo: tenisový areál Tuhnice, Bečovská 1811/11, Karlovy Vary, PSČ T E N I S O V Ý K L U B L O K O M O T I V A K A R L O V Y V A R Y, Z. S. Obsah : 1. Základní ustanovení 2. Poslání a cíle 3. Orgány TKL 4. Společné zásady členství 5. Práva a povinnosti členů 6. Majetek

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Z á p i s. ze IX. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se konalo dne v 17:30 hod. v restauraci U Capoušků v Pardubičkách

Z á p i s. ze IX. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se konalo dne v 17:30 hod. v restauraci U Capoušků v Pardubičkách Z á p i s ze IX. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se konalo dne 19.3.2008 v 17:30 hod. v restauraci U Capoušků v Pardubičkách Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Zápis č. 4/2016 Z Valné hromady SOTM, konané 22. září 2016 v hodin v sídle SOTM

Zápis č. 4/2016 Z Valné hromady SOTM, konané 22. září 2016 v hodin v sídle SOTM Zápis č. 4/2016 Z Valné hromady SOTM, konané 22. září 2016 v 17.00 hodin v sídle SOTM Valná hromada byla řádně svolána, předseda konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zástupců obcí, je tedy

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Curriculum vitae... 2011

Curriculum vitae... 2011 Curriculum vitae..... 2011 RSCM Praha, střední Čechy, jižní Čechy a Pelhřimovsko Kamýcká 237 160 00 PRAHA 6 - Sedlec Trocha suchých dat Vedoucí: Střediskový trenér Pu: Střediskový trenér Pi: Jiří Streit

Více

DR: Ing. S. Pacinda,Ph.D., J. Strouhal, Ing. L.Štekl, D. Pečenka-částečně - omluven: P. Hep

DR: Ing. S. Pacinda,Ph.D., J. Strouhal, Ing. L.Štekl, D. Pečenka-částečně - omluven: P. Hep Usnesení 9 2016 ze zasedání výkonného výboru Východočeského oblastního tenisového svazu zvoleného mimořádnou valnou hromadou dne 24. října 2015 v Ústí n. Orl, které se konalo dne 2. září 2016 od 8:30 hodin

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) I. Úvodní ustanovení preambule 1. Prezidium AKHV na základě svého zmocnění Stanovami AKHV Čl.12 odst.5 bod l) a n) vydává Organizační

Více

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS Vydal: Komise propagace a marketingu ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 28. 10. 2014 1 ORGANIZAČNÍ STATUT Komise propagace a marketingu (dále jen Komise)

Více

SOUBOR USNESENÍ 27. VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY konané dne 1.prosince 2012 v SC Nymburk

SOUBOR USNESENÍ 27. VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY konané dne 1.prosince 2012 v SC Nymburk SOUBOR USNESENÍ 27. VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY konané dne 1.prosince 2012 v SC Nymburk Usnesení č. 1 K Informaci předsedy ČSTV o plnění záměru transformace organizace - Revokace usnesení

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 24. 06. 2015 bod programu: 6 věc: Informace o závěrečném účtu a hospodaření DSO Jezero Milada 2014 důvod předložení: Zpráva o hospodaření svazku obcí za

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce HORNÍ SMRŽOV, okres Blansko

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce HORNÍ SMRŽOV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 52045/2012 OKP Č. j.: JMK 52045/2012 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více