Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : Vyvěšeno : Svěšeno : Vypracovala: Lenka Preislerová... Dalibor Oplt starosta obce Čtveřín Strana č. 1 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

2 Údaje o obci Adresa Obec Čtveřín, Čtveřín 95, Pěnčín Tel.spojení Starosta - mobilní telefon www Bankovní spojení : Česká spořitelna Turnov, č.ú / 0800 Počet obyvatel k : 434 Počet obyvatel k : 434 Rozloha katastru : 495,2 ha Zastupitelstvo obce v roce 2011 Zastupitelstvo od Starosta obce Dalibor Oplt Místostarostka obce ng. Mgr. Eliška Špetlíková Zastupitelstvo Josef Trojan, Tomáš Preisler, Pavel Stach, Vlastimil Franz, Pavel Kratzer Počet zasedání zastupitelstva v roce 2011 : 5 x veřejné zasedání V roce 2011 pracovaly výbory a komise: výbor - finanční, kontrolní komise kulturní Složení výborů a komisí Kontrolní výbor: Josef Trojan-předseda, Pavel Stach, vana Hnatajková Finanční výbor: Pavel Kratzer-předseda, Lenka Lhotáková, Marcela Hnatajková Kulturní komise: Tomáš Preisler-předseda, Věra Franzová-člen Obecně závazné vyhlášky obce V roce 2011 byly vydány závazné vyhlášky: 2/2011 Obecně závazná vyhláška 2/2011 o regulaci hlučných činností Obec Čtveřín je členem : DSO Mikroregion Jizera SOLK Euroregion NSA Sdružení měst a obcí Český ráj Strana č. 2 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

3 Pracovníci obce v roce 2011 účetní obce pracovník VPP náklady částečně hrazeny z dotace ÚP Pojištění majetku obce Česká pojišťovna a.s. Liberec Zpracování agendy úřadu Agenda účetnictví, pozemků, pokladna a evidence obyvatel je zpracována programem Gordic Agendu mezd zpracovává na základě smlouvy Mgr. Bc. Miroslav Rohla, Liberec Pronájem nebytových prostor Nebytový prostor : provozovna kadeřnictví - na základě smlouvy paní Blanka Baštová obchod Jednota v Doubí na základě smlouvy prostory Kulturáčku Rozpočet obce Čtveřín na rok 2011 byl schválen dne jako vyrovnaný příjmy ,- výdaje ,- rozpočet obce je přílohou č.1 tohoto zápisu. Rozpočtová opatření 1. rozpočtové opatření položka 8115 Kč 0,- příjmy ,- Kč výdaje ,- Kč 2. rozpočtové opatření položka 8115 Kč 0,- příjmy + 0,- Kč výdaje + 0,- Kč Podrobné rozpisy jsou přílohou tohoto zápisu. Zůstatky na bankovních účtech k základní běžný účet ,01 Kč BÚ k úvěrovému účtu č / ,97 Kč Úhrnem ,98 Kč Majetek obce inventarizace nventarizace byla provedena ke dni Strana č. 3 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

4 Dotace 1. Dotace z Úřadu práce VPP (ÚZ 13101) - dotace Kč ,- - Aktivní politika zaměstnanosti dotace ze státního rozpočtu 2. Dotace z Úřadu práce VPP (ÚZ 33x13234) -- dotace Kč ,- - Aktivní politika zaměstnanosti dotace ze státního rozpočtu a Evropské unie zaúčtováno s ÚZ Kč 6.000,-. s ÚZ Kč ,- 3. Dotace sčítání lidu (ÚZ 98005) - dotace Kč 2.433,-, vyčerpáno Kč 0,- nevyčerpaná částka vrácena (úč. dokl. č ) 4. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona č.420/2004 Sb., dne 27. února 2012 pracovníkem Krajského úřadu Liberec - kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání byla ing. Jitka Havelková Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čtveřín za rok 2011 je přílohou č.3 Závěrečného účtu obce Čtveřín za rok Při přezkoumání hospodaření Obce Čtveřín za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet rozpis v Kč Obsah závěrečného účtu. Plnění rozpočtu příjmů. Plnění rozpočtu výdajů. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) V. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně V. Majetek V. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,90 Nedaňové příjmy , , ,23 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté transfery , , ,50 Příjmy celkem , , ,63 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , ,14 Strana č. 4 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

5 111 Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daně z příjmů právnických osob , , ,29 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 000, , Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadů , , , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , , , Poplatek ze psů 5 500, , , Místní poplatky z vybraných činností a služeb 5 500, , , Správní poplatky 8 000, , , Správní poplatky 8 000, , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitostí , , , Daně z majetku , , ,23 15 Majetkové daně , , ,23 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 5 000, , , Příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků 5 500, , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků (část) 2 500, , , Výnosy z finančního majetku 2 500, , ,23 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Přijaté neinvestiční dary , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy , , ,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , ,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku , , Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku , , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) , , Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku , Ostatní kapitálové příjmy ,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů , ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) , ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , , Převody z rozpočtových účtů 3 104, Převody z vlastních fondů 3 104,50 41 Neinvestiční přijaté transfery , , ,50 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,50 Příjmy celkem (třídy ) , , ,63 Strana č. 5 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

6 . PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,41 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,41 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, , , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Prádlo, oděv a obuv , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup materiálu , , , Studená voda 8 000, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup vody, paliv a energie , , , Služby pošt 3 500, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , , , Služby zpracování dat 6 500, , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 500, , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy , , , Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 200,00 200, Věcné dary 8 000, , , Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 8 200, , ,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Neinv.transf.občanským sdružením 3 000, , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,20 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , , Neinvestiční transfery obcím 4 000, , , Neinvestiční transfery krajům , , ,00 Strana č. 6 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

7 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 104, Převody vlastním fondům 3 104, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 900, , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond , , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , , ,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , , Náhrady mezd v době nemoci 5 000, , Náhrady placené obyvatelstvu 5 000, ,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000, , Neinvestiční transfery mezinárodním organizac , , , Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán , , ,00 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 3 000, , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , Ostatní neinvestiční výdaje ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , Pořízení dloudodobého nehmotného majetku , , Budovy, haly a stavby , , , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , ,00 61 nvestiční nákupy a související výdaje , , ,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , ,00 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,41 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) ,22. FNANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) ,22- FNANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) ,22- V. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet , , , ,22- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů , , , ,22- Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X Strana č. 7 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

8 V. PENĚŽNÍ FONDY - NFORMATVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 V. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,30 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,30 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,93 Umělecká díla a předměty , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek , ,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,60- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , ,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí , ,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,30- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům 972,80-972,80 V. VYÚČTOVÁNÍ FN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNTŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 104, Neinvestiční transfery obcím 4 000, , , Neinvestiční transfery krajům , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 104,50 Strana č. 8 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

9 V. VYÚČTOVÁNÍ FN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 530,00- x 530, , , , , dotace sčítání lidu 0,00 0,00 0,00 0,00 Přílohy závěrečného účtu 1. Rozpočet obce 2.a) 1. rozpočtové změna 2.b) 2. rozpočtové změna 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 4. Rozvaha k Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu k Statutární zástupce Dalibor Oplt Podpisový záznam statutárního zástupce a osoby odpovědné za správnost údajů Strana č. 9 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

10 Příloha č. 1 - Rozpočet obce Čtveřín na rok Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu (VPP) Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z úroků (část) Příjmové položky celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Silnice (opravy, údržba, materiál) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek Libereckému kraji) 3113 Základní školy (poplatek za žáky) 3319 Ostatní záležitosti kultury (služby, materiál, pohoštění) 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 200, Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí (odměny, povinné pojištění) 6171 Činnost místní správy (poštovné,telefony,školení, tisk, platy, transfery..) 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené (Mikroregion Jizera) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Výdajové položky celkem Návrh Vyvěšen Svěšen , , , , , , , , , , , , , ,00 Rozpočet Schválen Svěšen Strana č. 10 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

11 Příloha č. 2 a - 1. rozpočtové opatření obce Čtveřín v roce Správní poplatky -800, Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu (VPP) , Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z úroků 100,00 Příjmy celkem , Neinvestiční transfery krajům -130, Komunální služby , Změny technologií vytápění , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Výdaje celkem Požární ochrana dobr. část prádlo, oděv a obuv ,00 Činnost místní správy (transfery, služby,..) ,00 Ostatní neinv. transfery veř. rozp. úz. úrovně 2 569, , Položka 8115 změna na ZBÚ 0,00 Rekapitulace příjmové položky ZBÚ výdajové položky ZBÚ celkem položka ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Rozpočet schválen na schůzi OZ Strana č. 11 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

12 Příloha č. 2 b - 2. rozpočtové opatření obce Čtveřín v roce 2011 Paragraf Položka ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hm. dl. majetku Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , , , , ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 0,00 Paragraf Položka ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování (silnice) , Budovy, haly, stavby (vodovod) , Neinvestiční transfery obcím (školky) 7 398, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. (školy) , Neinvestiční transfery obcím (školy) , Nákup materiálu j.n. (kultura) , Nákup ostatních služeb (divadlo, skák.hrad, bus Polsko) 8 000, Pohoštění kultura 2 000, Věcné dary (senioři, kultura) , Opravy a udržování (VO) , Budovy, haly, stavby (plyn) , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku (Územní plán) , Platy zaměstnanců v pracovním poměru -532, Ostatní osobní výdaje (dohody úklid) 5 000, Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti -631, Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění -229, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Prádlo, oděv a obuv (VPP) 2 300, Budovy, haly, stavby , Opravy a udržování (oprava v kadeřnictvím,elektroinstal....) , Elektrická energie , Studená voda , Pohonné hmoty a maziva (zeleň) , Nákup ostatních služeb (zeleň) , Ostatní osobní výdaje (zeleň) , Opravy a udržování (veřejné prostr.) 5 000, Nákup ostatních služeb (hasiči) 5 500, Pohonné hmoty a maziva (hasiči) , Nákup materiálu j.n. (hasiči) , Opravy a udržování (činnost místní správy) , Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, Nákup ostatních služeb (činnost místní správy) 6 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000, Služby zpracování dat (zpracování mezd) 500, Služby peněžních ústavů 2 014,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,00 příjmové položky ZBÚ výdajové položky ZBÚ celkem položka 8115 Rekapitulace 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Schváleno Strana č. 12 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

13 Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce samostatná příloha Příloha č. 4 Rozvaha bilance (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo Syntetický Běžné Minulé Období položky Název položky účet Brutto Korekce Netto AKTVA CELKEM , , , ,19 A. Stálá aktiva , , , ,23. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,60 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,23 1. Pozemky , , ,93 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,30 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,30 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052. Dlouhodobý finanční majetek , , ,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,00 8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek , ,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 V. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 468 Strana č. 13 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

14 zahraničí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Oběžná aktiva , , ,96. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139. Krátkodobé pohledávky , , ,20 1. Odběratelé ,20 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 V. Krátkodobý finanční majetek , , ,76 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny , , , Peníze na cestě 262 Strana č. 14 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

15 17. Pokladna 261 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASVA CELKEM , ,19 C. Vlastní kapitál , ,60. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,24 1. Jmění účetní jednotky , ,14 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 5. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody , ,90-7. Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období 408. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419. Výsledek hospodaření , ,36 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,36 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let ,36 D. Cizí zdroje , ,59. Výdajové účty rozpočtového hospodaření 1. Zvláštní výdajový účet 223. Rezervy 1. Rezervy 441. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky 459 V. Krátkodobé závazky , ,59 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,59 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 Strana č. 15 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

16 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky ,00 373,00 Příloha č. 5 Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu k samostatná příloha Strana č. 16 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70693544 Název: DSO Jizerské hory AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087.

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Čehovice, 24 79821 Čehovice, Obec, IČ:00288101 Sestavená k : 31.07.2013 za období: 07/2013 v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578321 Název: Obec Dřevěnice AKTIVA CELKEM 86

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov AKTIVA CELKEM 110 744

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00239046 Název: Obec Činěves AKTIVA CELKEM 109 331

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více