Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/14"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/14 1. Základní údaje a charakteristika školy Základní škola Blovice, okres Plzeň jih příspěvková organizace právní subjekt od Družstevní Blovice IZO IČ tel tel www. zs-blovice.cz ředitelka školy: Mgr. Růžena Kohoutová zřizovatel : Město Blovice právní forma : obec Masarykovo nám forma hospodaření : škola s právní subjektivitou s příspěvkovou formou hospodaření od vedení školy : Mgr. Růžena Kohoutová - ředitelka Mgr. Václava Kopecká - zást. ředitelky pro 1.stupeň Mgr. Ivana Loulová - zást. ředitelky pro 2.stupeň sekretariát : Hana Lajpoldová Šárka Kybicová ekonomické oddělení vedoucí školní jídelny : Iva Beránková tel: vedoucí školní družiny : Jana Petrová tel mobil Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání LMP 3. Součásti školy Úplná základní škola Školní družina Školní jídelna 1.st tříd 2.st. - 9 tříd 5 oddělení 518 strávníci - žáci

2 69 strávníků dospělí Na doplňkové činnosti se podílí 1 pracovnice školy. 4. Školská rada Školská rada byla ustanovena k Složení po : Předseda Bc.R. Zelenka Místopředseda - RNDr. P. Vlach Phd. Členové - za rodiče - H. Lajpoldová, V. Langmajerová - za učitelský sbor - Mgr. I. Hrubá, Mgr. L. Weberová - za zřizovatele - RNDr. P. Vlach Phd., Bc. R. Zelenka Za rok 2013/14 se sešla 2krát. 5. Spádový obvod školy Blovice + Štítov, Vlčice, Komorno, Hradišťský Újezd, Hradišťská Lhotka, Stará Huť Blovickou školu navštěvují děti z dalších 22 obcí Čížkov, Chlum, Chocenice, Chválenice, Jarov, Letiny, Louňová, Měcholupy, Milínov, Nepomuk, Nezvěstice, Nové Mitrovice, Seč, Sedliště, Spálené Poříčí, Srby, Střížovice, Šťáhlavy, Únětice, Vlčtejn, Zdemyslice, Ždírec, 6. Výsledky prospěchu a chování Prospěch žáků Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně Chování žáků Snížený stupeň z chování 1.pol. 2.pol. 2. stupeň stupeň 3 1 Docházka žáků Zameškané hodiny 1.pol. 2.pol. omluvené

3 neomluvené Individuální integrace postižených dětí Zrakově postižení - Vývojová porucha učení - Vývojová porucha chování - S více poruchami - 1 žák 13 žáků 2 žáci 1 žák 8. Péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami Vyšetřeno v PPP: 1. stupeň - 14 žáků 2. stupeň - 4 žáci Profesní orientace - 33 žáků Individuální plány Péče výchovných poradkyň Pravidelná konzultace s rodiči Bezplatná logopedická poradna Spolupráce s SPC, odbornými lékaři a sociálním odborem Městského úřadu Blovice Tým prevence na škole. Metodik prevence na škole. Projekt ZIP odborná pomoc PPP 9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Dokončen 1. EU-Peníze školám Učíme se interaktivně - nákup moderního ICT vybavení a nábytku - další vzdělávání pedagogů ( ) V realizaci 2. Blended learning Když samotná škola nestačí OPVK EU ( ) škola On line 3. Projekt ZIP - partner projektu PPP Předložen Žádost ROP ( Kvalitním vybavením k optimalizaci vyučování modernizace IT a přístrojového vybavení na ZŠ Blovice )

4 10. Materiálně technické zajištění školy Naše základní škola je umístěna v hezkém areálu, odpovídá modernímu trendu vzdělávání dětí v současné době. Snažíme se, aby byla příjemným prostředím pro žáky i zaměstnance školy. Kromě pavilónů 1. a 2. stupně, tělocvičnou, školní kuchyní a školní družinou, disponuje škola také plaveckou učebnou a menším sálkem na cvičení. Od celkové rekonstrukce budov, která proběhla v letech , kdy škola získala prostor pro odborné učebny novou nástavbou a bezbariérovost, uběhlo již deset let. Po té době je již opět třeba určitých investic na údržbu a opravy. Během roku proběhlo několik oprav, ať už se jednalo o WC, dveře, dlažby, okenní žaluzie či výtahy. Hned v začátku školního roku došlo k havárii školního bazénu. Byla nutná generální oprava, kterou zafinancoval zřizovatel a proběhla během letních prázdnin. Dále byla zřízena jedna první třída navíc, protože bylo přijato více žáků. Pokud i v dalších letech bude počet žáků narůstat, budeme muset naplánovat ve škole další úpravy. Naše škola nabízí i další netradiční služby: Má zde pronajatý prostor zubní lékařka. Provádí preventivní prohlídky přímo během vyučování ve škole pro všechny žáky, jejichž rodiče mají o tuto péči zájem. Je zde pracoviště PPP, které navštěvuje psycholog a speciální pedagog jedenkrát za 14 dní. Provádí zde vyšetřování žáků, nabízí rady pedagogům i zákonným zástupcům. Dále škola nabízí zdarma péči logopedky pro své žáky. I školní dílna a kuchyňka, jsou v současných školách již nadstandardním vybavením. Pro využití volného času dětí je zde zařízena keramická dílna, kde se naše učitelky věnují výtvarně nadaným dětem. V areálu školy je od roku 2006 také moderní dětské dopravní hřiště, na kterém zajišťujeme výuku dopravní výchovy nejen pro žáky naší školy, ale i celého okresu Plzeňjih. Součástí areálu je budova školní družiny s kapacitou 150 dětí a školní kuchyně s jídelnou, která zabezpečuje stravování i pro studenty gymnázia. Naše škola se nachází v parku, který je upraven a stále se zdokonaluje, s cílem umožnit žákům pobyt v přírodě i v době vyučování. Jeho součástí je naučná stezka a menší sportovní prostor, sloužící k relaxaci žáků o přestávkách. I v letošním roce jsme doplňovali nové keře, stromy a další rostliny. K výuce tělesné výchovy slouží velké fotbalové hřiště s běžeckou dráhou a doskočišti na skok daleký a vysoký. Fotbalové hřiště a běžeckou dráhu máme ve velmi nevyhovujícím stavu. Hledáme finanční zdroje pro jejich rekonstrukci. Žáci naší školy mohou také využívat pěkné víceúčelové hřiště, které je v našem areálu, ale je majetkem sousedního gymnázia. Co se týká vnitřního vybavení, další první třída byla vybavena novým nábytkem a všechny kmenové třídy byly vybaveny nastavitelnými lavicemi. Stále nám ještě chybí nový nábytek do odborných učeben. Díky projektu Blended learning bylo zakoupeno prostředí pro spuštění školy on line, které od druhého pololetí učitelé již cvičně využívali. Naše základní škola je zařízení otevřené blovickým organizacím a občanům. Tělocvična, družina, sportovní areál, plavecká učebna i park jsou využívány členy blovických spolků, dětmi ostatních blovických škol a zařízení a i občany města, kteří

5 např. park a dopravní hřiště navštěvují o víkendech nebo v odpoledních hodinách. 11. Popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet všech pracovníků Počet pedagogických pracovníků Ředitelka Správní zaměstnanci : Školní jídelna: Školní družina: školník + 7 uklízeček vedoucí ŠJ + 6 kuchařek vedoucí ŠD + 4 vychovatelky, (lektor DDH) ( lektorka plavání) 1. stupeň : zástupce pro 1. stupeň + 16 učitelek + 1 asistent 2. stupeň: zástupce pro 2. stupeň + 13 učitelek Účetní: 1 Sekretářka: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2013/14 navštívili naši učitelé 47 vzdělávacích akcí, celkem se vzdělávání zúčastnilo 38 pedagogických pracovníků. Souvislý jazykový kurz Aj navštěvovali 3 učitelé. Vzdělávání probíhalo ve Státní jazykové škole, ve Vzdělávacím centru Gymnázia Blovice, na pracovištích NIDV a KCVJŠ. Ředitelka a zástupkyně ředitelky se účastnily manažerského vzdělávání, schůzí ASŘ, školení týkající se legislativních změn a školení souvisejících s projekty EU. Výchovné poradkyně se pravidelně účastnily programů specializovaných pro vzdělávání žáků s SVP a metodička prevence programů pořádaných vzdělávacími institucemi, které se dotýkaly problematiky prevence soc. patologických jevů. Dvě vychovatelky pokračovaly ve studiu k získání potřebné kvalifikace, které úspěšně zakončily. Jedna kolegyně se věnovala studiu k výkonu funkce asistent pedagoga. Správní zaměstnanci a zaměstnanci školní jídelny mají potřebnou kvalifikaci nebo byli zaučeni. Vedoucí školní jídelny, ekonomka i účetní se účastnily průběžně školení v oblasti legislativních změn ve svých oborech a při zavádění nových programů. Školník absolvoval pravidelné přezkoušení na obsluhu kotlů i zařízení plavecké učebny. 13. Volitelné a nepovinné předměty 8.ročník Čtenářská dílna Čd J. Tolar Tvořivá dílna Td S. Stachová Dějepisný seminář Ds V. Cuplová

6 9. ročník Přírodovědný seminář Přs L. Kuglerová Čtenářská dílna Čd L. Weberová Technické práce Tp L. Berglová Nepovinné předměty 1. stupeň Náboženství 14. Přijímací řízení a další zařazení absolventů školy Zápis žáků do 1.tříd Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný Očekávaný navrženo skutečnost počet dětí počet tříd Absolventi školy a jejich další uplatnění po skončení povinné školní docházky Počet Z toho přijatých na celkem Gymnázium SŠ s maturitou Učební obory Jiné Do 1. ročníku víceletého gymnázia bylo přijato 16 žáků. 15. Řešení stížností V letošním roce nebyla řešena žádná stížnost 16. Poradenské služby školy Centrum prevence Výchovné poradkyně: Mgr. Iva Routová 1. stupeň věnovala se vyhledávání a sledování žáků s SVP ve spolupráci s třídními učiteli - vedla evidenci žádostí o vyšetření a zároveň evidenci vyšetřených žáků - vedla evidenci přihlášek do osmiletého gymnázia a zápisových lístků - pomáhala kolegyním s vypracováváním IVP, včetně jeho hodnocení - spolupracovala s pracovníky PPP - spolupracovala s učiteli prvních ročníků a asistentkou pedagoga - kontrolovala schránku důvěry - spolupracovala s logopedkou - spolupracovala s učiteli a rodiči žáků 2. ročníků při organizaci screeningu - vedla metodickou a informační činnost - byla členkou týmu prevence a projektu ZIP - poskytovala nápravnou péči o integrované žáky - zabývala se i vyhledáváním žáků nadaných

7 - spolupracovala při přípravě zápisu do prvních ročníků Mgr. Mirka Březinová 2. stupeň - vedla evidenci žádostí o vyšetření a zároveň evidenci vyšetřených žáků - vedla evidenci přihlášek, zápisových lístků - pomáhala kolegyním s vypracováváním IVP - koordinovala činnost třídních učitelů, rodičů a odborníků u dětí s SVP - jako členka týmu prevence spolupracovala na projektu ZIP - pravidelně se účastnila jednání s žáky i rodiči při řešení kázeňských i vzdělávacích problémů - byla v kontaktu s pracovnicemi OSPOD - organizovala besedy a pořady s problematikou vztahů, komunikace, školní zralosti apod. - vyvíjela poradenskou činnost spojenou s výběrem středních škol, ať už po pátém nebo devátém ročníku kariérové poradenství - zabývala se i vyhledáváním žáků nadaných. - pomáhala vycházejícím žákům s podáním přihlášek, organizovala setkání se zástupci SŠ pro rodiče i žáky - spolupracovala s partnerskými školami na projektu Podpora technických dovedností žáků PK - organizovala svůj školní projekt Cesta za povoláním pro žáky 8. ročníků Metodička prevence Mgr. Lenka Weberová - jako vedoucí týmu prevence vedla práci na projektu ZIP - spolupracovala na preventivně intervenčním programu ve třídě 7.A - vedla pohovory s žáky i jejich zákonnými zástupci při výskytu rizikového chování - včas vyhodnocovala a zachycovala projevy rizikového chování - navrhovala nápravu - byla ve spojení s OSPOD - organizovala dvě supervize pro tým prevence a školení pro všechny učitele školy - organizovala akce, přednášky, besedy a další akce s tématikou prevence rizikového chování - byla poradkyní učitelského sboru v řešení problematického chování žáků Obě výchovné poradkyně i metodička prevence mají potřebnou kvalifikaci a i nadále se účastní vzdělávání s touto tématikou. Ve školním roce 2013/14 jsem byla s jejich prací velmi spokojena. Během tohoto roku došlo k výraznému zvýšení jejich aktivity, což přineslo pozitivní výsledky. 17. Hodnocení prevence sociálně-patologických jevů Metodičkou prevence na naší škole je paní učitelka Mgr. Lenka Weberová, jak jsem uvedla výše. Ve školním roce 2013/14 probíhal projekt ZIP. Byl nám k dispozici oblastní metodik pan

8 M. Žižka jeden den v týdnu. Také díky jeho pomoci proběhl ve třídě 7. A, která se jevila z hlediska rizikového chování jako nejproblematičtější, preventivně intervenční program. U dvou žáků, kteří měli největší problémy došlo k využití Smlouvy o změně, která s nimi byla uzavřena a pravidelně vyhodnocována, nejen učiteli, ale i zmíněnými žáky a jejich zákonnými zástupci. Vynaložený čas i úsilí určité výsledky přinesly. Jak pro třídu 7. A a problematické žáky, tak i pro učitelský sbor. Problémové chování žáků probírali učitelé společně a pochopili, že existuje rizikové chování, které zasluhuje neodkladný trest a rizikové chování, kdy je třeba žákům pomoci a ukázat kudy z rizika ven. Po celý rok se řešily ještě další menší problémy, které doba přináší a které se množí na všech základních školách předčasná sexuální aktivita, vzájemné problematické chování s prvky šikany a kyberšikany, vandalismus, záškoláctví, problémy se sexuální orientací apod. Šlo o několik jednotlivců, ale jsme přesvědčeni o tom, že je třeba tyto věci řešit včas i jen v náznacích a nic nepřehlédnout nebo zastřít. Proběhlo mnoho pohovorů s žáky, jejich zákonnými zástupci i OSPOD byl několikrát kontaktován. Je významné, že se žákům naší školy dostalo do podvědomí, se se svými problémy mohou ve škole svěřit, ví na koho se obrátit a využívají služeb našeho poradenského centra, které bylo vloni zřízeno. Tým prevence se scházel pravidelně každý týden, jedenkrát za měsíc s vedením školy v rámci projektu ZIP. V dalším školním roce bude projekt ZIP vyhodnocen. Proběhly dvě supervize a dvě školení všech pedagogů odborníky na riziková chování. Žáci šestých ročníků absolvovali třídenní pobyt s programem - Poznej sebe a své kamarády. Další aktivity: - prevenčně intervenční blok řešící vztahy v 7. ročnících - preventivní programy s panem Žižkou ve třetí a páté třídě - přednáška Neplánované těhotenství pro žáky 9. ročníků - přednáška - Zdravá výživa pro 6. ročníky - beseda zdravý životní styl pro žáky 4. a 1. ročníků - beseda na téma sexuální výchovy pro žáky 5. ročníků s dětskou lékařkou Během školního roku také proběhly projektové dny s názvem Zdravě a bezpečně, kterých se zúčastnili všichni žáci školy. Na oblast prevence rizikového chování dětí byl na naší škole kladen velký důraz a i nadále bude tato oblast preferována. 18. Spolupráce s rodiči V tomto školním roce se uskutečnily 2 schůzky s rodiči a to formou kombinace aktivů a konzultačních dnů. Na slavnostním zahájení školního roku se, jako už tradičně, sešel velký počet rodičů prvňáčků. Mimořádná schůzka pro ně a pro rodiče žáků 6. ročníků proběhla hned na počátku září. Ve všech třídách 1. stupně proběhla vánoční setkání s rodiči, která již mají tradici a všichni se na ně těší. V prvních a druhých třídách se uskutečnil na jaře Den otevřených dveří, kdy se rodiče mohli přijít podívat přímo do vyučovacích hodin. Na konci roku předvedli prvňáčci své programy na besídkách v domě dětí.

9 Před pololetím se uskutečnila osobní setkání vyučujících s rodiči žáků 2. stupně s výchovnými a vzdělávacími problémy. Pro rodiče našich budoucích žáků byla uspořádána schůzka spojená s výukovým programem a výstavou prací současných žáků. Rodiče si také mohli prohlédnout celý areál školy. Jako každoročně i letos byla zorganizována schůzka rodičů žáků 9. ročníků s představiteli středních škol a učilišť, kterou zaštiťovala výchovná poradkyně a kde mohli rodiče získat informace o možnostech dalšího vzdělávání svých dětí, jak administrativně vypracovat přihlášky apod. I v letošním roce pokračovala aktivita dvou učitelek 1. stupně, které několikrát do roka pořádají Nedělní neučení v přírodě, kterého se jejich žáci dobrovolně účastní v doprovodu svých rodičů. Během roku jsme byli v kontaktu s rodiči všech žáků. Rodiče jsou neprodleně informováni v důležitých případech telefonicky, em i písemně. Veškeré zprávy o dění ve škole mohou zjistit na internetových stránkách školy, písemně i formou osobních setkání. Všichni rodiče pozvaní na osobní jednání se do školy dostavili včas a jejich přístup byl většinou objektivní. Radost nám dělala hojná účast rodičů na všech akcích pořádaných školou. Velmi dobrá byla také spolupráce s Unií rodičů, hlavně s její předsedkyní paní Bc. Alenou Čadkovou. Ta bezprostředně a bez průtahů reagovala na potřeby školy, organizovala ples Unie rodičů a zajišťovala informovanost ostatních členů. Členové výboru měli pochopení pro potřeby školy. Ředitelka se účastnila jejich schůzí, kde zástupce rodičů informovala o aktuálním dění ve škole, o potřebách žáků a zdůvodňovala požadavky školy. 19. Spolupráce s odborovou organizací Na naší škole pracuje odborová organizace pod vedením kol. Mgr. Lenky Weberové. Spolupráce probíhá bez problémů na základě kolektivní smlouvy, kde jsou všechny formy spolupráce zakotveny. 20. Spolupráce s dalšími subjekty Zřizovatel školy a starosta města S představiteli Města Blovice byla i v tomto školním roce spolupráce už tradičně velmi dobrá a úspěšná. Vedení města vycházelo škole vstříc, hlavně co se týká financování oprav nebo vylepšování prostředí ve škole. Rozpočet školy byl navýšen o částku, která byla nutná na generální opravu plavecké učebny. Bylo zakoupeno vybavení nábytkem pro další první třídu, dokoupeny nové lavice do kmenových tříd a zafinancovány nutné další opravy. Pan starosta i paní místostarostka školu pravidelně navštěvovali, zajímali se její život a podporovali její aktivity. Pravidelně se účastnili akcí pořádaných školou, osobně vítali prvňáčky na začátku školního roku a loučili se s žáky devátých tříd na slavnostním předávání vysvědčení v kapli sv. Ondřeje. Spolupráce je velice dobrá i s ostatními členy rady a zastupitelstva města. Zastupitelé svými rozhodnutími vycházejí vstříc potřebám školy, takže škola může ze svého rozpočtu financovat provoz plavecké učebny, naučnou stezku či provoz na dopravním hřišti, které jsou finančně náročné. Provoz a potřebné opravy školy, školní jídelny i družiny rozpočet města jistě zatěžují, ale dostává se nám podpory a pomoci jak ze strany zastupitelů, tak i ze strany úředníků městského úřadu.

10 Člen rady města RNDr. Pavel Vlach PhD. aktivně pomáhá naší škole v získávání finančních prostředků z dotací a je hlavním manažerem projektu Blended learning. Dále zpracovával žádost na projekt ROP ( Kvalitním vybavením k optimalizaci vyučování modernizace IT a přístrojového vybavení na ZŠ Blovice ) PPP Velmi dobrá je i spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. I v tomto roce měli pracovníci PPP k dispozici pracovnu v naší škole, kam pravidelně dojížděli vyšetřovat žáky. Byli v kontaktu s výchovnými poradkyněmi, které je informovaly o požadavcích školy. Městská knihovna Spolupráce s městskou knihovnou pokračuje stále na vysoké úrovni. Její pracovnice připravují pro naše žáky, hlavně z prvního stupně, zajímavé pořady. Vedou děti k prohloubení zájmu o knihy a čtení vůbec. Tradičně velmi pěkné bylo pasování na čtenáře pro prvňáčky, soutěž Čtení pomáhá, která pokračovala i v tomto školním roce apod. OSPOD Naše škola pravidelně konzultuje problémy žáků s pracovnicemi sociálního odboru městského úřadu, které škole velice pomáhají. Středisko výchovné péče v Plzni. Se střediskem výchovné péče také velice úzce spolupracujeme v oblasti pomoci žákům se závažnějšími problémy. Městská policie a Policie ČR Úzce spolupracuje naše škola také s Městskou policií Blovice, Policií ČR, metodikem bezpečnosti panem Bc. S. Beníškem. Za přítomnosti dopravní policie se už tradičně konalo okresní kolo dopravní soutěže Besip. DDM Velmi těsná a oboustranně prospěšná byla i v letošním roce také spolupráce s DDM Blovice. Týkala se bezplatného užívání prostor DDM pro vystoupení našich žáků pro rodiče, organizace soutěží a olympiád a naopak byly prostory naší školy bezplatně využívány kroužky DDM. Spádové mateřské školy Pro předškoláčky z mateřských škol z našeho okolí jsme uspořádali dílny v prvních třídách. Zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň zorganizovala spolu s třídními budoucích prvňáčků schůzku s jejich rodiči a seznámila je s požadavky školy, s provozem školy, a s možnostmi, které se jejich dětem ve škole nabízejí. Ředitelka školy se zúčastnila vyřazování dětí z mateřské školy. Ostatní blovické školy a školská zařízení Dále pokračuje aktivní spolupráce s ostatními školami a školskými zařízeními ve městě, zvlášť s gymnáziem. V současné době velice úzce spolupracujeme se zástupcem ředitelky panem RNDr. Pavlem Vlachem PhD. při realizaci projektů na získání dotací z fondů EU i z dotačních programů jiných ministerstev. V případě potřeby si s ostatními místními školami a školskými zařízeními vycházíme vstříc.

11 Sokol Blovice a ostatní spolky Prostory obou tělocvičen dáváme po vyučování k dispozici Sokolu Blovice. V tomto roce využívaly tělocvičnu hlavně mladší a starší žáci a žákyně. Pravidelně i během prázdnin v naší škole trénují mladé gymnastky, členové oddílu sportovní všestrannosti, atleti i rodiče s dětmi. Další hodiny byly rezervovány pro oddíly házené, kopané a pro individuální aktivity. Členové Sokola Blovice pomáhali škole při organizaci cyklistického závodu rodičů s dětmi. Hasiči Velmi dobrá je také spolupráce s místní organizací hasičů, kteří opět uspořádali pro žáky naší školy program v rámci OČMS, kdy se jim věnovali dva dny ve svém volném čase. Velice ochotně reagovali na naše požadavky, týkající se besed apod. Rybáři, mykologové, chovatelé, zahrádkáři Dobrá je spolupráce i s místními organizacemi rybářů, mykologů, chovatelů a zahrádkářů. Členové pěstitelského kroužku při naší škole již několik let úspěšně soutěží a vyhrávají v regionálních i republikových zahrádkářských soutěžích, které pořádají naši zahrádkáři. Velké procento žáků naší školy se účastnilo také rybářských závodů, které pro ně pořádali členové Svazu rybářů. Pravidelně naši žáci navštěvují výstavu hub našich mykologů, kterou využijí k získání informací v oblasti přírodovědy. 21. Nadstandardní aktivity Školní družina Ve školním roce 2013/14 bylo v provozu 5 oddělení školní družiny, takže byla naplněna celková kapacita 150 dětí. Odpolední provoz družiny byl prodloužen do Družina měla tedy ranní provoz od 6.15 do 8.00 a odpolední od do Ve školní družině byla dokončena výměna školního nábytku. Další úpravy jejího prostředí máme naplánovány v dalším roce. Školní družina pracovala podle svého ŠVP, jehož součástí byl plán akcí, které se všechny uskutečnily, byla o nich pořízena fotodokumentace a informace byly prezentovány na našich internetových stránkách. Velmi pěkná byla tvořivá dílna Hry pro rodinu, Vánoční vyrábění a pečení, Karneval, Velikonoční vyrábění, divadelní představení souboru KOS, apod. Děti v rámci ŠD pravidelně navštěvovaly také DDH, a podle počasí využívaly naše hřiště k nejrůznějším sportům. Logopedie I v letošním školním roce pokračovala ve vedení nápravy řeči žáků naší školy Mgr. I. Jandová, učitelka Základní školy internátní v Blovicích. Pod jejím vedením a její obětavou spoluprácí s rodiči se dařilo úspěšně pečovat i o děti velice zanedbané v tomto ohledu. Letos navštěvovalo logopedii 25 žáků a z toho 12 žáků ji úspěšně ukončilo. Pro rodiče i žáky je tato aktivita naší školy velice přínosná v době, kdy se u dětí vady řeči velice rozšířily. Tuto službu, na rozdíl od soukromých zařízení, poskytujeme bezplatně.

12 Plavecká učebna V letošním školním roce nemohla být plavecká učebna využívána, protože hned na začátku roku došlo k havárii a byla potřebná celková rekonstrukce bazénu. Po dohodě s představiteli města, došlo k výběrovému řízení a během prázdnin byl bazén opraven. Opravu financovalo město ze svého rozpočtu. Od října dalšího školního roku bude bazén opět v provozu. Lyžařské kurzy Opět byl v letošním školním roce uskutečněn základní i výběrový lyžařský kurz, kterého se zúčastnilo 36 žáků. I když jsou náklady na tuto aktivitu pro školu stále větší, snažíme se ji nerušit, protože vidíme její význam. Snažíme se ponechat dětem i možnost vypůjčení potřebného vybavení, což je pro některé děti jediná možnost, jak získat základy lyžování a na hory se podívat. Patronáty V roce 2013/14 pokračovaly patronáty žáků osmých tříd nad prvňáčky. I letos byli prvňáčci přivítáni v první školní den kytičkou a svými staršími kamarády odvedeni do tříd. Po celý rok se žáci osmého ročníku zajímali o jejich školní život, připravovali pro ně různé zajímavé akce, zúčastňovali se vyučování, uspořádali společné oslavu Velikonoc, připravili pro ně Den dětí, vyrobili pro své mladší spolužáky drobné dárečky a i jinak jim zpříjemňovali pobyt ve škole. Školní sněm Letos školní sněm oproti loňskému roku pracoval lépe, nicméně se mu nepodařilo plán činnosti splnit beze zbytku. Předsedkyně sněmu a několik dalších členů se snažilo, ale nedokázali přimět ostatní k větší aktivitě. I v dalším školním roce bude jedním z hlavních úkolů zlepšit činnost školního sněmu. DDH Výuky na našem dopravním hřišti se ve školním roce 2013/14 zúčastnilo v podzimním termínu žáků ze 23 škol okresu a v jarním termínu žáků z 23 škol. Bylo odučeno 156 hodin teoretické výuky, o kterou se postarala kol. J. Petrová a 186 hodin výuky praktické, kterou vedl p. P. Polívka. Testy pro vydání ŘP cyklistů vypracovalo 498 žáků škol, které DDH navštívily. Z toho bylo 382 úspěšných. Dopravní výchově se na naší škole věnujeme velice aktivně. Výuka na DDH si získala oblibu u většiny základních škol okresu Plzeň-jih, jejichž žáci nás pravidelně již 8 let navštěvují. V letošním roce jsme zařadili i žáky škol, které patří do okresu Plzeň-město. Jejich zájem roste tak, že kapacita našeho hřiště už téměř nestačí. Dále jsme na tomto hřišti kromě školních projektů zorganizovali i okresní kolo dopravní soutěže a 2 celoškolní projekty. Provoz na tomto hřišti, údržba kol a ostatního vybavení, vybavení učebny na teorii apod., jsou velice nákladné a bez pomoci zřizovatele a spolupráce s organizací Besip by naše škola tuto velice potřebnou činnost provozovat nemohla. V letošním roce získala škola dotaci od PK na pořízení diaprojektoru do učebny dopravní výchovy.

13 Péče o nadané děti V oblasti dopravní výchovy se žákům věnovaly paní učitelky J. Kaňáková a D. Hrubá. Nejlepší žáky z 1. a 2. stupně připravily na dopravní soutěž, kde dosáhli velmi pěkného umístění. Výtvarné nadání rozvíjely paní učitelky Jana Strnadová, Ilona Krpejšová a Iva Skalová, jak v oblasti keramiky, tak i v dalších výtvarných technikách. Jejich výtvarné práce sloužily k výzdobě školy i jako dárky pro hosty nebo seniory v penzionech. Na 2. stupni netradiční výtvarné vytváření vedla paní učitelka S. Stachová, v rámci volitelného předmětu. K rozvoji dramatického nadání přispěl nácvik pohádky Malý princ s žáky 1. stupně, který vedly paní učitelky I. Hrubá a R. Wagnerová. S žáky 2. stupně nastudovaly tyto učitelky za pomoci kolegyně V. Cuplové velmi zdařilý muzikál Tančírna, se kterým vystoupily pro veřejnost v několika reprízách. Opět se někteří naši žáci účastnili akcí města se svými vystoupeními. ( např. vítání občánků v režii kol. A. Kratochvílové a I. Krpejšové. K podpoře hudebního nadání u našich žáků dochází v hudební skupině Duhoví brouci a pěveckém sboru. Žáci v hudební skupině vedené kolegyní R. Tomáškovou a v pěveckém sboru s vedoucími kolegyněmi J. Rundovou a S. Vondráškovou pokračovali ve své úspěšné činnosti. Kromě jiného vystoupili na charitativním koncertu, účinkovali na vernisážích v okresním muzeu a dalších akcí školy a města. Svým vystoupením potěšili důchodce ve škole i seniory v blovickém pensionu. Rozvoji sportovního nadání u našich žáků se věnují paní učitelky J. Ježková a R. Žežulková pravidelným cvičení na hodinách dětského aerobicu. Odpolední cvičení pro zájemce vedou paní učitelky A. Kratochvílová a L. Markvartová. Zde děti získávaly potřebné základy atletiky i her. V jedné třídě na prvním stupni byl v hodinách tělocviku využit externí trenér, který pravidelně docházel seznamovat žáky se základy baseballu. I další aktivity, kterým se ve škole věnujeme, slouží k rozvoji tělesné zdatnosti našich žáků plavecká výuka, lyžařské pobyty, turistické aktivity, příprava atletů a basketbalistů na soutěže apod. 22. Mimoškolní aktivity Besídky pro rodiče, veřejnost a seniory Dny otevřených v 1. a 2. třídách, Dílny pro budoucí prvňáčky Dopravní výchova Dopravní výchova na DDH Sportovní soutěže Pohár rozhlasu, házená, Coca-cola cup, florball, košíková, Mac Donald cup, atletika 1. st., Pravidelné návštěvy divadelních, filmových představení a muzikálů v Plzni a Příbrami,

14 Exkurze - Ekologická stanice Spálené Poříčí, vodárna Plzeň, Heřmanova Huť, Praha historická, Techmania Plzeň, archiv Plzeň, pivovar v Plzni, muzeum Loutek, ZOO Plzeň, muzeum Blovice, blovické podniky, zájezd do Vídně NS Kladská a park miniatur Boheminium Školní výlety všechny třídy ( ekofarma Milínov, historické objekty) Organizace sbírek Srdíčkový den, návštěva psího útulku v Plzni, Šance, Tříkrálová sbírka Organizace OK Besip Pravidelná účast našich žáků na vítání občánků pod vedením kolegyní A. Kratochvílové a I. Krpejšové Setkání s důchodci - bývalými učiteli, Besídky pro rodiče prvňáčků, Vystoupení dramat. kroužku pro veřejnost - Tančírna, hudební skupina a sbor v Domě s pečovatelskou službou v Blovicích Účast na akcích Městské knihovny pasování prvňáčků na čtenáře, tematicky zaměřené besedy, pohádkové čtení Výběrový lyžařský kurz Besedy s členy Policie ČR, MUDr. Kultovou, MUDr. Fránovou, MUDr. Doušovou, Besedy s rodiči 1. roč. a 9. roč. Vánoční setkávání s rodiči 1. stupeň Malujeme s malířem, malujeme v přírodě park u zámku Kozel Ukliďme svět návštěva sběrného dvora Závod cyklistů pro děti a rodiče Táto, mámo, neseďte, raděj se mnou vyjeďte! 23. Školní projekty Projekt Cesta za povoláním Projekty k 730. výročí města Čím chci být třídenní kurz Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK Den s Besipem DV na 1. stupni Zdravě a bezpečně OČMS 2. st. Čteme společně roč. Centrum prevence Poznej sebe a své kamarády 6. roč. Den Země 1. st. Učíme se v muzeu Sobotní neučení 1. roč. Vánoční setkání s rodiči 1. stupeň Karnevaly 1.st. a školní družina Turnaje ve vybíjené a košíkové 1. a 2. st. Patronáty 8. roč. a 1. roč. Setkání se školní družinou Recyklohraní Projektový den OČMS 1. st. Čteme s rodiči Nejlepší atlet školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více