Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/14"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/14 1. Základní údaje a charakteristika školy Základní škola Blovice, okres Plzeň jih příspěvková organizace právní subjekt od Družstevní Blovice IZO IČ tel tel www. zs-blovice.cz ředitelka školy: Mgr. Růžena Kohoutová zřizovatel : Město Blovice právní forma : obec Masarykovo nám forma hospodaření : škola s právní subjektivitou s příspěvkovou formou hospodaření od vedení školy : Mgr. Růžena Kohoutová - ředitelka Mgr. Václava Kopecká - zást. ředitelky pro 1.stupeň Mgr. Ivana Loulová - zást. ředitelky pro 2.stupeň sekretariát : Hana Lajpoldová Šárka Kybicová ekonomické oddělení vedoucí školní jídelny : Iva Beránková tel: vedoucí školní družiny : Jana Petrová tel mobil Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání LMP 3. Součásti školy Úplná základní škola Školní družina Školní jídelna 1.st tříd 2.st. - 9 tříd 5 oddělení 518 strávníci - žáci

2 69 strávníků dospělí Na doplňkové činnosti se podílí 1 pracovnice školy. 4. Školská rada Školská rada byla ustanovena k Složení po : Předseda Bc.R. Zelenka Místopředseda - RNDr. P. Vlach Phd. Členové - za rodiče - H. Lajpoldová, V. Langmajerová - za učitelský sbor - Mgr. I. Hrubá, Mgr. L. Weberová - za zřizovatele - RNDr. P. Vlach Phd., Bc. R. Zelenka Za rok 2013/14 se sešla 2krát. 5. Spádový obvod školy Blovice + Štítov, Vlčice, Komorno, Hradišťský Újezd, Hradišťská Lhotka, Stará Huť Blovickou školu navštěvují děti z dalších 22 obcí Čížkov, Chlum, Chocenice, Chválenice, Jarov, Letiny, Louňová, Měcholupy, Milínov, Nepomuk, Nezvěstice, Nové Mitrovice, Seč, Sedliště, Spálené Poříčí, Srby, Střížovice, Šťáhlavy, Únětice, Vlčtejn, Zdemyslice, Ždírec, 6. Výsledky prospěchu a chování Prospěch žáků Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně Chování žáků Snížený stupeň z chování 1.pol. 2.pol. 2. stupeň stupeň 3 1 Docházka žáků Zameškané hodiny 1.pol. 2.pol. omluvené

3 neomluvené Individuální integrace postižených dětí Zrakově postižení - Vývojová porucha učení - Vývojová porucha chování - S více poruchami - 1 žák 13 žáků 2 žáci 1 žák 8. Péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami Vyšetřeno v PPP: 1. stupeň - 14 žáků 2. stupeň - 4 žáci Profesní orientace - 33 žáků Individuální plány Péče výchovných poradkyň Pravidelná konzultace s rodiči Bezplatná logopedická poradna Spolupráce s SPC, odbornými lékaři a sociálním odborem Městského úřadu Blovice Tým prevence na škole. Metodik prevence na škole. Projekt ZIP odborná pomoc PPP 9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Dokončen 1. EU-Peníze školám Učíme se interaktivně - nákup moderního ICT vybavení a nábytku - další vzdělávání pedagogů ( ) V realizaci 2. Blended learning Když samotná škola nestačí OPVK EU ( ) škola On line 3. Projekt ZIP - partner projektu PPP Předložen Žádost ROP ( Kvalitním vybavením k optimalizaci vyučování modernizace IT a přístrojového vybavení na ZŠ Blovice )

4 10. Materiálně technické zajištění školy Naše základní škola je umístěna v hezkém areálu, odpovídá modernímu trendu vzdělávání dětí v současné době. Snažíme se, aby byla příjemným prostředím pro žáky i zaměstnance školy. Kromě pavilónů 1. a 2. stupně, tělocvičnou, školní kuchyní a školní družinou, disponuje škola také plaveckou učebnou a menším sálkem na cvičení. Od celkové rekonstrukce budov, která proběhla v letech , kdy škola získala prostor pro odborné učebny novou nástavbou a bezbariérovost, uběhlo již deset let. Po té době je již opět třeba určitých investic na údržbu a opravy. Během roku proběhlo několik oprav, ať už se jednalo o WC, dveře, dlažby, okenní žaluzie či výtahy. Hned v začátku školního roku došlo k havárii školního bazénu. Byla nutná generální oprava, kterou zafinancoval zřizovatel a proběhla během letních prázdnin. Dále byla zřízena jedna první třída navíc, protože bylo přijato více žáků. Pokud i v dalších letech bude počet žáků narůstat, budeme muset naplánovat ve škole další úpravy. Naše škola nabízí i další netradiční služby: Má zde pronajatý prostor zubní lékařka. Provádí preventivní prohlídky přímo během vyučování ve škole pro všechny žáky, jejichž rodiče mají o tuto péči zájem. Je zde pracoviště PPP, které navštěvuje psycholog a speciální pedagog jedenkrát za 14 dní. Provádí zde vyšetřování žáků, nabízí rady pedagogům i zákonným zástupcům. Dále škola nabízí zdarma péči logopedky pro své žáky. I školní dílna a kuchyňka, jsou v současných školách již nadstandardním vybavením. Pro využití volného času dětí je zde zařízena keramická dílna, kde se naše učitelky věnují výtvarně nadaným dětem. V areálu školy je od roku 2006 také moderní dětské dopravní hřiště, na kterém zajišťujeme výuku dopravní výchovy nejen pro žáky naší školy, ale i celého okresu Plzeňjih. Součástí areálu je budova školní družiny s kapacitou 150 dětí a školní kuchyně s jídelnou, která zabezpečuje stravování i pro studenty gymnázia. Naše škola se nachází v parku, který je upraven a stále se zdokonaluje, s cílem umožnit žákům pobyt v přírodě i v době vyučování. Jeho součástí je naučná stezka a menší sportovní prostor, sloužící k relaxaci žáků o přestávkách. I v letošním roce jsme doplňovali nové keře, stromy a další rostliny. K výuce tělesné výchovy slouží velké fotbalové hřiště s běžeckou dráhou a doskočišti na skok daleký a vysoký. Fotbalové hřiště a běžeckou dráhu máme ve velmi nevyhovujícím stavu. Hledáme finanční zdroje pro jejich rekonstrukci. Žáci naší školy mohou také využívat pěkné víceúčelové hřiště, které je v našem areálu, ale je majetkem sousedního gymnázia. Co se týká vnitřního vybavení, další první třída byla vybavena novým nábytkem a všechny kmenové třídy byly vybaveny nastavitelnými lavicemi. Stále nám ještě chybí nový nábytek do odborných učeben. Díky projektu Blended learning bylo zakoupeno prostředí pro spuštění školy on line, které od druhého pololetí učitelé již cvičně využívali. Naše základní škola je zařízení otevřené blovickým organizacím a občanům. Tělocvična, družina, sportovní areál, plavecká učebna i park jsou využívány členy blovických spolků, dětmi ostatních blovických škol a zařízení a i občany města, kteří

5 např. park a dopravní hřiště navštěvují o víkendech nebo v odpoledních hodinách. 11. Popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet všech pracovníků Počet pedagogických pracovníků Ředitelka Správní zaměstnanci : Školní jídelna: Školní družina: školník + 7 uklízeček vedoucí ŠJ + 6 kuchařek vedoucí ŠD + 4 vychovatelky, (lektor DDH) ( lektorka plavání) 1. stupeň : zástupce pro 1. stupeň + 16 učitelek + 1 asistent 2. stupeň: zástupce pro 2. stupeň + 13 učitelek Účetní: 1 Sekretářka: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2013/14 navštívili naši učitelé 47 vzdělávacích akcí, celkem se vzdělávání zúčastnilo 38 pedagogických pracovníků. Souvislý jazykový kurz Aj navštěvovali 3 učitelé. Vzdělávání probíhalo ve Státní jazykové škole, ve Vzdělávacím centru Gymnázia Blovice, na pracovištích NIDV a KCVJŠ. Ředitelka a zástupkyně ředitelky se účastnily manažerského vzdělávání, schůzí ASŘ, školení týkající se legislativních změn a školení souvisejících s projekty EU. Výchovné poradkyně se pravidelně účastnily programů specializovaných pro vzdělávání žáků s SVP a metodička prevence programů pořádaných vzdělávacími institucemi, které se dotýkaly problematiky prevence soc. patologických jevů. Dvě vychovatelky pokračovaly ve studiu k získání potřebné kvalifikace, které úspěšně zakončily. Jedna kolegyně se věnovala studiu k výkonu funkce asistent pedagoga. Správní zaměstnanci a zaměstnanci školní jídelny mají potřebnou kvalifikaci nebo byli zaučeni. Vedoucí školní jídelny, ekonomka i účetní se účastnily průběžně školení v oblasti legislativních změn ve svých oborech a při zavádění nových programů. Školník absolvoval pravidelné přezkoušení na obsluhu kotlů i zařízení plavecké učebny. 13. Volitelné a nepovinné předměty 8.ročník Čtenářská dílna Čd J. Tolar Tvořivá dílna Td S. Stachová Dějepisný seminář Ds V. Cuplová

6 9. ročník Přírodovědný seminář Přs L. Kuglerová Čtenářská dílna Čd L. Weberová Technické práce Tp L. Berglová Nepovinné předměty 1. stupeň Náboženství 14. Přijímací řízení a další zařazení absolventů školy Zápis žáků do 1.tříd Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný Očekávaný navrženo skutečnost počet dětí počet tříd Absolventi školy a jejich další uplatnění po skončení povinné školní docházky Počet Z toho přijatých na celkem Gymnázium SŠ s maturitou Učební obory Jiné Do 1. ročníku víceletého gymnázia bylo přijato 16 žáků. 15. Řešení stížností V letošním roce nebyla řešena žádná stížnost 16. Poradenské služby školy Centrum prevence Výchovné poradkyně: Mgr. Iva Routová 1. stupeň věnovala se vyhledávání a sledování žáků s SVP ve spolupráci s třídními učiteli - vedla evidenci žádostí o vyšetření a zároveň evidenci vyšetřených žáků - vedla evidenci přihlášek do osmiletého gymnázia a zápisových lístků - pomáhala kolegyním s vypracováváním IVP, včetně jeho hodnocení - spolupracovala s pracovníky PPP - spolupracovala s učiteli prvních ročníků a asistentkou pedagoga - kontrolovala schránku důvěry - spolupracovala s logopedkou - spolupracovala s učiteli a rodiči žáků 2. ročníků při organizaci screeningu - vedla metodickou a informační činnost - byla členkou týmu prevence a projektu ZIP - poskytovala nápravnou péči o integrované žáky - zabývala se i vyhledáváním žáků nadaných

7 - spolupracovala při přípravě zápisu do prvních ročníků Mgr. Mirka Březinová 2. stupeň - vedla evidenci žádostí o vyšetření a zároveň evidenci vyšetřených žáků - vedla evidenci přihlášek, zápisových lístků - pomáhala kolegyním s vypracováváním IVP - koordinovala činnost třídních učitelů, rodičů a odborníků u dětí s SVP - jako členka týmu prevence spolupracovala na projektu ZIP - pravidelně se účastnila jednání s žáky i rodiči při řešení kázeňských i vzdělávacích problémů - byla v kontaktu s pracovnicemi OSPOD - organizovala besedy a pořady s problematikou vztahů, komunikace, školní zralosti apod. - vyvíjela poradenskou činnost spojenou s výběrem středních škol, ať už po pátém nebo devátém ročníku kariérové poradenství - zabývala se i vyhledáváním žáků nadaných. - pomáhala vycházejícím žákům s podáním přihlášek, organizovala setkání se zástupci SŠ pro rodiče i žáky - spolupracovala s partnerskými školami na projektu Podpora technických dovedností žáků PK - organizovala svůj školní projekt Cesta za povoláním pro žáky 8. ročníků Metodička prevence Mgr. Lenka Weberová - jako vedoucí týmu prevence vedla práci na projektu ZIP - spolupracovala na preventivně intervenčním programu ve třídě 7.A - vedla pohovory s žáky i jejich zákonnými zástupci při výskytu rizikového chování - včas vyhodnocovala a zachycovala projevy rizikového chování - navrhovala nápravu - byla ve spojení s OSPOD - organizovala dvě supervize pro tým prevence a školení pro všechny učitele školy - organizovala akce, přednášky, besedy a další akce s tématikou prevence rizikového chování - byla poradkyní učitelského sboru v řešení problematického chování žáků Obě výchovné poradkyně i metodička prevence mají potřebnou kvalifikaci a i nadále se účastní vzdělávání s touto tématikou. Ve školním roce 2013/14 jsem byla s jejich prací velmi spokojena. Během tohoto roku došlo k výraznému zvýšení jejich aktivity, což přineslo pozitivní výsledky. 17. Hodnocení prevence sociálně-patologických jevů Metodičkou prevence na naší škole je paní učitelka Mgr. Lenka Weberová, jak jsem uvedla výše. Ve školním roce 2013/14 probíhal projekt ZIP. Byl nám k dispozici oblastní metodik pan

8 M. Žižka jeden den v týdnu. Také díky jeho pomoci proběhl ve třídě 7. A, která se jevila z hlediska rizikového chování jako nejproblematičtější, preventivně intervenční program. U dvou žáků, kteří měli největší problémy došlo k využití Smlouvy o změně, která s nimi byla uzavřena a pravidelně vyhodnocována, nejen učiteli, ale i zmíněnými žáky a jejich zákonnými zástupci. Vynaložený čas i úsilí určité výsledky přinesly. Jak pro třídu 7. A a problematické žáky, tak i pro učitelský sbor. Problémové chování žáků probírali učitelé společně a pochopili, že existuje rizikové chování, které zasluhuje neodkladný trest a rizikové chování, kdy je třeba žákům pomoci a ukázat kudy z rizika ven. Po celý rok se řešily ještě další menší problémy, které doba přináší a které se množí na všech základních školách předčasná sexuální aktivita, vzájemné problematické chování s prvky šikany a kyberšikany, vandalismus, záškoláctví, problémy se sexuální orientací apod. Šlo o několik jednotlivců, ale jsme přesvědčeni o tom, že je třeba tyto věci řešit včas i jen v náznacích a nic nepřehlédnout nebo zastřít. Proběhlo mnoho pohovorů s žáky, jejich zákonnými zástupci i OSPOD byl několikrát kontaktován. Je významné, že se žákům naší školy dostalo do podvědomí, se se svými problémy mohou ve škole svěřit, ví na koho se obrátit a využívají služeb našeho poradenského centra, které bylo vloni zřízeno. Tým prevence se scházel pravidelně každý týden, jedenkrát za měsíc s vedením školy v rámci projektu ZIP. V dalším školním roce bude projekt ZIP vyhodnocen. Proběhly dvě supervize a dvě školení všech pedagogů odborníky na riziková chování. Žáci šestých ročníků absolvovali třídenní pobyt s programem - Poznej sebe a své kamarády. Další aktivity: - prevenčně intervenční blok řešící vztahy v 7. ročnících - preventivní programy s panem Žižkou ve třetí a páté třídě - přednáška Neplánované těhotenství pro žáky 9. ročníků - přednáška - Zdravá výživa pro 6. ročníky - beseda zdravý životní styl pro žáky 4. a 1. ročníků - beseda na téma sexuální výchovy pro žáky 5. ročníků s dětskou lékařkou Během školního roku také proběhly projektové dny s názvem Zdravě a bezpečně, kterých se zúčastnili všichni žáci školy. Na oblast prevence rizikového chování dětí byl na naší škole kladen velký důraz a i nadále bude tato oblast preferována. 18. Spolupráce s rodiči V tomto školním roce se uskutečnily 2 schůzky s rodiči a to formou kombinace aktivů a konzultačních dnů. Na slavnostním zahájení školního roku se, jako už tradičně, sešel velký počet rodičů prvňáčků. Mimořádná schůzka pro ně a pro rodiče žáků 6. ročníků proběhla hned na počátku září. Ve všech třídách 1. stupně proběhla vánoční setkání s rodiči, která již mají tradici a všichni se na ně těší. V prvních a druhých třídách se uskutečnil na jaře Den otevřených dveří, kdy se rodiče mohli přijít podívat přímo do vyučovacích hodin. Na konci roku předvedli prvňáčci své programy na besídkách v domě dětí.

9 Před pololetím se uskutečnila osobní setkání vyučujících s rodiči žáků 2. stupně s výchovnými a vzdělávacími problémy. Pro rodiče našich budoucích žáků byla uspořádána schůzka spojená s výukovým programem a výstavou prací současných žáků. Rodiče si také mohli prohlédnout celý areál školy. Jako každoročně i letos byla zorganizována schůzka rodičů žáků 9. ročníků s představiteli středních škol a učilišť, kterou zaštiťovala výchovná poradkyně a kde mohli rodiče získat informace o možnostech dalšího vzdělávání svých dětí, jak administrativně vypracovat přihlášky apod. I v letošním roce pokračovala aktivita dvou učitelek 1. stupně, které několikrát do roka pořádají Nedělní neučení v přírodě, kterého se jejich žáci dobrovolně účastní v doprovodu svých rodičů. Během roku jsme byli v kontaktu s rodiči všech žáků. Rodiče jsou neprodleně informováni v důležitých případech telefonicky, em i písemně. Veškeré zprávy o dění ve škole mohou zjistit na internetových stránkách školy, písemně i formou osobních setkání. Všichni rodiče pozvaní na osobní jednání se do školy dostavili včas a jejich přístup byl většinou objektivní. Radost nám dělala hojná účast rodičů na všech akcích pořádaných školou. Velmi dobrá byla také spolupráce s Unií rodičů, hlavně s její předsedkyní paní Bc. Alenou Čadkovou. Ta bezprostředně a bez průtahů reagovala na potřeby školy, organizovala ples Unie rodičů a zajišťovala informovanost ostatních členů. Členové výboru měli pochopení pro potřeby školy. Ředitelka se účastnila jejich schůzí, kde zástupce rodičů informovala o aktuálním dění ve škole, o potřebách žáků a zdůvodňovala požadavky školy. 19. Spolupráce s odborovou organizací Na naší škole pracuje odborová organizace pod vedením kol. Mgr. Lenky Weberové. Spolupráce probíhá bez problémů na základě kolektivní smlouvy, kde jsou všechny formy spolupráce zakotveny. 20. Spolupráce s dalšími subjekty Zřizovatel školy a starosta města S představiteli Města Blovice byla i v tomto školním roce spolupráce už tradičně velmi dobrá a úspěšná. Vedení města vycházelo škole vstříc, hlavně co se týká financování oprav nebo vylepšování prostředí ve škole. Rozpočet školy byl navýšen o částku, která byla nutná na generální opravu plavecké učebny. Bylo zakoupeno vybavení nábytkem pro další první třídu, dokoupeny nové lavice do kmenových tříd a zafinancovány nutné další opravy. Pan starosta i paní místostarostka školu pravidelně navštěvovali, zajímali se její život a podporovali její aktivity. Pravidelně se účastnili akcí pořádaných školou, osobně vítali prvňáčky na začátku školního roku a loučili se s žáky devátých tříd na slavnostním předávání vysvědčení v kapli sv. Ondřeje. Spolupráce je velice dobrá i s ostatními členy rady a zastupitelstva města. Zastupitelé svými rozhodnutími vycházejí vstříc potřebám školy, takže škola může ze svého rozpočtu financovat provoz plavecké učebny, naučnou stezku či provoz na dopravním hřišti, které jsou finančně náročné. Provoz a potřebné opravy školy, školní jídelny i družiny rozpočet města jistě zatěžují, ale dostává se nám podpory a pomoci jak ze strany zastupitelů, tak i ze strany úředníků městského úřadu.

10 Člen rady města RNDr. Pavel Vlach PhD. aktivně pomáhá naší škole v získávání finančních prostředků z dotací a je hlavním manažerem projektu Blended learning. Dále zpracovával žádost na projekt ROP ( Kvalitním vybavením k optimalizaci vyučování modernizace IT a přístrojového vybavení na ZŠ Blovice ) PPP Velmi dobrá je i spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. I v tomto roce měli pracovníci PPP k dispozici pracovnu v naší škole, kam pravidelně dojížděli vyšetřovat žáky. Byli v kontaktu s výchovnými poradkyněmi, které je informovaly o požadavcích školy. Městská knihovna Spolupráce s městskou knihovnou pokračuje stále na vysoké úrovni. Její pracovnice připravují pro naše žáky, hlavně z prvního stupně, zajímavé pořady. Vedou děti k prohloubení zájmu o knihy a čtení vůbec. Tradičně velmi pěkné bylo pasování na čtenáře pro prvňáčky, soutěž Čtení pomáhá, která pokračovala i v tomto školním roce apod. OSPOD Naše škola pravidelně konzultuje problémy žáků s pracovnicemi sociálního odboru městského úřadu, které škole velice pomáhají. Středisko výchovné péče v Plzni. Se střediskem výchovné péče také velice úzce spolupracujeme v oblasti pomoci žákům se závažnějšími problémy. Městská policie a Policie ČR Úzce spolupracuje naše škola také s Městskou policií Blovice, Policií ČR, metodikem bezpečnosti panem Bc. S. Beníškem. Za přítomnosti dopravní policie se už tradičně konalo okresní kolo dopravní soutěže Besip. DDM Velmi těsná a oboustranně prospěšná byla i v letošním roce také spolupráce s DDM Blovice. Týkala se bezplatného užívání prostor DDM pro vystoupení našich žáků pro rodiče, organizace soutěží a olympiád a naopak byly prostory naší školy bezplatně využívány kroužky DDM. Spádové mateřské školy Pro předškoláčky z mateřských škol z našeho okolí jsme uspořádali dílny v prvních třídách. Zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň zorganizovala spolu s třídními budoucích prvňáčků schůzku s jejich rodiči a seznámila je s požadavky školy, s provozem školy, a s možnostmi, které se jejich dětem ve škole nabízejí. Ředitelka školy se zúčastnila vyřazování dětí z mateřské školy. Ostatní blovické školy a školská zařízení Dále pokračuje aktivní spolupráce s ostatními školami a školskými zařízeními ve městě, zvlášť s gymnáziem. V současné době velice úzce spolupracujeme se zástupcem ředitelky panem RNDr. Pavlem Vlachem PhD. při realizaci projektů na získání dotací z fondů EU i z dotačních programů jiných ministerstev. V případě potřeby si s ostatními místními školami a školskými zařízeními vycházíme vstříc.

11 Sokol Blovice a ostatní spolky Prostory obou tělocvičen dáváme po vyučování k dispozici Sokolu Blovice. V tomto roce využívaly tělocvičnu hlavně mladší a starší žáci a žákyně. Pravidelně i během prázdnin v naší škole trénují mladé gymnastky, členové oddílu sportovní všestrannosti, atleti i rodiče s dětmi. Další hodiny byly rezervovány pro oddíly házené, kopané a pro individuální aktivity. Členové Sokola Blovice pomáhali škole při organizaci cyklistického závodu rodičů s dětmi. Hasiči Velmi dobrá je také spolupráce s místní organizací hasičů, kteří opět uspořádali pro žáky naší školy program v rámci OČMS, kdy se jim věnovali dva dny ve svém volném čase. Velice ochotně reagovali na naše požadavky, týkající se besed apod. Rybáři, mykologové, chovatelé, zahrádkáři Dobrá je spolupráce i s místními organizacemi rybářů, mykologů, chovatelů a zahrádkářů. Členové pěstitelského kroužku při naší škole již několik let úspěšně soutěží a vyhrávají v regionálních i republikových zahrádkářských soutěžích, které pořádají naši zahrádkáři. Velké procento žáků naší školy se účastnilo také rybářských závodů, které pro ně pořádali členové Svazu rybářů. Pravidelně naši žáci navštěvují výstavu hub našich mykologů, kterou využijí k získání informací v oblasti přírodovědy. 21. Nadstandardní aktivity Školní družina Ve školním roce 2013/14 bylo v provozu 5 oddělení školní družiny, takže byla naplněna celková kapacita 150 dětí. Odpolední provoz družiny byl prodloužen do Družina měla tedy ranní provoz od 6.15 do 8.00 a odpolední od do Ve školní družině byla dokončena výměna školního nábytku. Další úpravy jejího prostředí máme naplánovány v dalším roce. Školní družina pracovala podle svého ŠVP, jehož součástí byl plán akcí, které se všechny uskutečnily, byla o nich pořízena fotodokumentace a informace byly prezentovány na našich internetových stránkách. Velmi pěkná byla tvořivá dílna Hry pro rodinu, Vánoční vyrábění a pečení, Karneval, Velikonoční vyrábění, divadelní představení souboru KOS, apod. Děti v rámci ŠD pravidelně navštěvovaly také DDH, a podle počasí využívaly naše hřiště k nejrůznějším sportům. Logopedie I v letošním školním roce pokračovala ve vedení nápravy řeči žáků naší školy Mgr. I. Jandová, učitelka Základní školy internátní v Blovicích. Pod jejím vedením a její obětavou spoluprácí s rodiči se dařilo úspěšně pečovat i o děti velice zanedbané v tomto ohledu. Letos navštěvovalo logopedii 25 žáků a z toho 12 žáků ji úspěšně ukončilo. Pro rodiče i žáky je tato aktivita naší školy velice přínosná v době, kdy se u dětí vady řeči velice rozšířily. Tuto službu, na rozdíl od soukromých zařízení, poskytujeme bezplatně.

12 Plavecká učebna V letošním školním roce nemohla být plavecká učebna využívána, protože hned na začátku roku došlo k havárii a byla potřebná celková rekonstrukce bazénu. Po dohodě s představiteli města, došlo k výběrovému řízení a během prázdnin byl bazén opraven. Opravu financovalo město ze svého rozpočtu. Od října dalšího školního roku bude bazén opět v provozu. Lyžařské kurzy Opět byl v letošním školním roce uskutečněn základní i výběrový lyžařský kurz, kterého se zúčastnilo 36 žáků. I když jsou náklady na tuto aktivitu pro školu stále větší, snažíme se ji nerušit, protože vidíme její význam. Snažíme se ponechat dětem i možnost vypůjčení potřebného vybavení, což je pro některé děti jediná možnost, jak získat základy lyžování a na hory se podívat. Patronáty V roce 2013/14 pokračovaly patronáty žáků osmých tříd nad prvňáčky. I letos byli prvňáčci přivítáni v první školní den kytičkou a svými staršími kamarády odvedeni do tříd. Po celý rok se žáci osmého ročníku zajímali o jejich školní život, připravovali pro ně různé zajímavé akce, zúčastňovali se vyučování, uspořádali společné oslavu Velikonoc, připravili pro ně Den dětí, vyrobili pro své mladší spolužáky drobné dárečky a i jinak jim zpříjemňovali pobyt ve škole. Školní sněm Letos školní sněm oproti loňskému roku pracoval lépe, nicméně se mu nepodařilo plán činnosti splnit beze zbytku. Předsedkyně sněmu a několik dalších členů se snažilo, ale nedokázali přimět ostatní k větší aktivitě. I v dalším školním roce bude jedním z hlavních úkolů zlepšit činnost školního sněmu. DDH Výuky na našem dopravním hřišti se ve školním roce 2013/14 zúčastnilo v podzimním termínu žáků ze 23 škol okresu a v jarním termínu žáků z 23 škol. Bylo odučeno 156 hodin teoretické výuky, o kterou se postarala kol. J. Petrová a 186 hodin výuky praktické, kterou vedl p. P. Polívka. Testy pro vydání ŘP cyklistů vypracovalo 498 žáků škol, které DDH navštívily. Z toho bylo 382 úspěšných. Dopravní výchově se na naší škole věnujeme velice aktivně. Výuka na DDH si získala oblibu u většiny základních škol okresu Plzeň-jih, jejichž žáci nás pravidelně již 8 let navštěvují. V letošním roce jsme zařadili i žáky škol, které patří do okresu Plzeň-město. Jejich zájem roste tak, že kapacita našeho hřiště už téměř nestačí. Dále jsme na tomto hřišti kromě školních projektů zorganizovali i okresní kolo dopravní soutěže a 2 celoškolní projekty. Provoz na tomto hřišti, údržba kol a ostatního vybavení, vybavení učebny na teorii apod., jsou velice nákladné a bez pomoci zřizovatele a spolupráce s organizací Besip by naše škola tuto velice potřebnou činnost provozovat nemohla. V letošním roce získala škola dotaci od PK na pořízení diaprojektoru do učebny dopravní výchovy.

13 Péče o nadané děti V oblasti dopravní výchovy se žákům věnovaly paní učitelky J. Kaňáková a D. Hrubá. Nejlepší žáky z 1. a 2. stupně připravily na dopravní soutěž, kde dosáhli velmi pěkného umístění. Výtvarné nadání rozvíjely paní učitelky Jana Strnadová, Ilona Krpejšová a Iva Skalová, jak v oblasti keramiky, tak i v dalších výtvarných technikách. Jejich výtvarné práce sloužily k výzdobě školy i jako dárky pro hosty nebo seniory v penzionech. Na 2. stupni netradiční výtvarné vytváření vedla paní učitelka S. Stachová, v rámci volitelného předmětu. K rozvoji dramatického nadání přispěl nácvik pohádky Malý princ s žáky 1. stupně, který vedly paní učitelky I. Hrubá a R. Wagnerová. S žáky 2. stupně nastudovaly tyto učitelky za pomoci kolegyně V. Cuplové velmi zdařilý muzikál Tančírna, se kterým vystoupily pro veřejnost v několika reprízách. Opět se někteří naši žáci účastnili akcí města se svými vystoupeními. ( např. vítání občánků v režii kol. A. Kratochvílové a I. Krpejšové. K podpoře hudebního nadání u našich žáků dochází v hudební skupině Duhoví brouci a pěveckém sboru. Žáci v hudební skupině vedené kolegyní R. Tomáškovou a v pěveckém sboru s vedoucími kolegyněmi J. Rundovou a S. Vondráškovou pokračovali ve své úspěšné činnosti. Kromě jiného vystoupili na charitativním koncertu, účinkovali na vernisážích v okresním muzeu a dalších akcí školy a města. Svým vystoupením potěšili důchodce ve škole i seniory v blovickém pensionu. Rozvoji sportovního nadání u našich žáků se věnují paní učitelky J. Ježková a R. Žežulková pravidelným cvičení na hodinách dětského aerobicu. Odpolední cvičení pro zájemce vedou paní učitelky A. Kratochvílová a L. Markvartová. Zde děti získávaly potřebné základy atletiky i her. V jedné třídě na prvním stupni byl v hodinách tělocviku využit externí trenér, který pravidelně docházel seznamovat žáky se základy baseballu. I další aktivity, kterým se ve škole věnujeme, slouží k rozvoji tělesné zdatnosti našich žáků plavecká výuka, lyžařské pobyty, turistické aktivity, příprava atletů a basketbalistů na soutěže apod. 22. Mimoškolní aktivity Besídky pro rodiče, veřejnost a seniory Dny otevřených v 1. a 2. třídách, Dílny pro budoucí prvňáčky Dopravní výchova Dopravní výchova na DDH Sportovní soutěže Pohár rozhlasu, házená, Coca-cola cup, florball, košíková, Mac Donald cup, atletika 1. st., Pravidelné návštěvy divadelních, filmových představení a muzikálů v Plzni a Příbrami,

14 Exkurze - Ekologická stanice Spálené Poříčí, vodárna Plzeň, Heřmanova Huť, Praha historická, Techmania Plzeň, archiv Plzeň, pivovar v Plzni, muzeum Loutek, ZOO Plzeň, muzeum Blovice, blovické podniky, zájezd do Vídně NS Kladská a park miniatur Boheminium Školní výlety všechny třídy ( ekofarma Milínov, historické objekty) Organizace sbírek Srdíčkový den, návštěva psího útulku v Plzni, Šance, Tříkrálová sbírka Organizace OK Besip Pravidelná účast našich žáků na vítání občánků pod vedením kolegyní A. Kratochvílové a I. Krpejšové Setkání s důchodci - bývalými učiteli, Besídky pro rodiče prvňáčků, Vystoupení dramat. kroužku pro veřejnost - Tančírna, hudební skupina a sbor v Domě s pečovatelskou službou v Blovicích Účast na akcích Městské knihovny pasování prvňáčků na čtenáře, tematicky zaměřené besedy, pohádkové čtení Výběrový lyžařský kurz Besedy s členy Policie ČR, MUDr. Kultovou, MUDr. Fránovou, MUDr. Doušovou, Besedy s rodiči 1. roč. a 9. roč. Vánoční setkávání s rodiči 1. stupeň Malujeme s malířem, malujeme v přírodě park u zámku Kozel Ukliďme svět návštěva sběrného dvora Závod cyklistů pro děti a rodiče Táto, mámo, neseďte, raděj se mnou vyjeďte! 23. Školní projekty Projekt Cesta za povoláním Projekty k 730. výročí města Čím chci být třídenní kurz Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK Den s Besipem DV na 1. stupni Zdravě a bezpečně OČMS 2. st. Čteme společně roč. Centrum prevence Poznej sebe a své kamarády 6. roč. Den Země 1. st. Učíme se v muzeu Sobotní neučení 1. roč. Vánoční setkání s rodiči 1. stupeň Karnevaly 1.st. a školní družina Turnaje ve vybíjené a košíkové 1. a 2. st. Patronáty 8. roč. a 1. roč. Setkání se školní družinou Recyklohraní Projektový den OČMS 1. st. Čteme s rodiči Nejlepší atlet školy

15 Seminární práce v 9. ročnících Týdenní ročníkové projekty téma matematická gramotnost Olympijské hry roč. 24. Kontroly v uplynulém školním roce - kontroly hospodaření školy ekonomickým oddělením města 2x - bez závad - kontroly z hygieny (KHS Plzeň) kuchyně 2x - bez závad 25. Účast v soutěžích Soutěž název soutěže počet žáků Umístění 1.místo 2.místo 3.místo a další Okresní Recitační 6 6 Coca-cola cup Besip CHO 1 1 BiO 2 2 Pohár rozhlasu Turnaj v košíkové Atletický čtyřboj MO 4 4 ANDI CUP 7 Republikové Mladý zahrádkář 4 1 3

16 Žáci naší školy se pravidelně účastní soutěží a olympiád na okresní i krajské úrovni. Velice úspěšní byli naši atleti, kteří se probojovali do krajského finále v soutěži Pohár rozhlasu a jen čtyřbodový rozdíl je dělil od prvního místa. Velice si toho ceníme, protože opět nejlepší žáci z 5. ročníků odešli na gymnázium, a proto úspěch těch, kteří zůstali je o to významnější a zasluhuje uznání jim i učitelům, kteří je připravují. 26. Zhodnocení školního roku 2013/14 Školní rok 2013/14 byl zakončen s 520 žáky a 55 zaměstnanci. I když jsme během roku museli řešit náročné úkoly, občas problémy a nejrůznější situace, které provoz tak velké školy denně přináší, musím s radostí konstatovat, že jsme plán úkolů i ŠVP splnili beze zbytku. Po mnoha létech byla otevřena pro velký počet prvňáčků čtvrtá první třída. Naši žáci mohli v klidu plnit své povinnosti a všichni ostatní zaměstnanci se postarali o to, aby k tomu měli co nejlepší podmínky. Během roku proběhla celá řada soutěží, akcí ve škole i mimo školu a nejrůznějších aktivit, na kterých naši žáci pracovali. Téměř všechny proběhly úspěšně. Jejich konkrétní výčet je na jiném místě této zprávy. Všechny tyto aktivity byly provedeny díky kreativitě, aktivitě a ochotě učitelského sboru. Byly připravovány s cílem zpříjemnit a obohatit našim žákům výuku, zajistit jim co nejlepší a nevšední zážitky a podmínky k získávání nových vědomostí a znalostí. Velkého pokroku jsme dosáhli v kariérovém poradenství i v oblasti prevence sociálně patologických jevů, díky výchovným poradkyním a metodičce prevence, které tyto oblasti zajišťují. Jsem velice ráda, že je v našem sboru tolik tvořivých členů, které výuka dětí baví a na které se mohu spolehnout. Ve druhém pololetí se začal pedagogický sbor seznamovat s prostředím škola on line, které bylo zakoupeno díky financím z projektu Blended learning. Připravili jsme se na fungování školy on line od září příštího roku i pro rodiče a naše žáky, a to jak škola, tak školní jídelna i školní družina. Naše škola nabízí mnoho nadstandardních aktivit, které nejsou v současné době běžné a stále plánujeme další. Byla podána žádost o přijetí naší školy do sítě zdravých škol, kterou zaštiťuje Státní zdravotní ústav a je podporována EU. V dalším roce budeme pracovat na projektu a plnit náročné podmínky k tomuto přijetí. Nastoupili jsme cestu k podpoře zdravého životního stylu, ať už se to týká stravovacích návyků, bezpečného prostředí nebo ekologie. V naší škole se letos poprvé vzdělávala žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami, která měla na pomoc asistentku. V dalším roce budou na naší škole pracovat asistentky dvě. I když je velmi náročné skloubit výuku ve třídách s asistenty, připravit speciální vzdělávací programy i zajistit podmínky, vyzkoušeli jsme, že to za námahu stálo. Tato žákyně udělala velký pokrok a i pro její spolužáky byla její přítomnost přínosná. Podařilo se nám dosáhnout i mnoha úspěchů nejen v oblasti vzdělávání, ale také ve vybavení školy. Naše škola má nyní již ve všech kmenových třídách lavice odpovídající normám. Také technické vybavení je na dobré úrovni a věříme, že se ještě vylepší díky financím z projektu, ROP. Máme v plánu ještě další vylepšování prostředí školy, zlepšení fungování školního sněmu, tak aby se nejstarší žáci mohli podílet na chodu školy a další modernizaci a zkvalitňování výuky a služeb pro žáky i rodiče. Ve školním roce 2013/14 pracoval na naší škole stabilní kolektiv pracovníků. Po prvním měsíci sice odešla ve zkušební době mladá paní učitelka, která zjistila, že práce učitele nebude pro ni. Řešili jsme to zástupem a od pololetí jsme přijali paní učitelku na plný úvazek, která u nás bude pokračovat i v dalším školním roce.

17 V učitelském sboru máme všechny učitele s potřebnou kvalifikací. Během roku si doplnily vzdělání asistentka a dvě vychovatelky. To na školách není běžné, a co je ještě důležitější, všichni se snaží udržet přátelskou atmosféru na pracovišti, a tak zajistit klid a pohodu, což je zvlášť pro naši práci nezbytné. Ke konci roku odešly dvě zaměstnankyně na mateřskou dovolenou. Školní družina fungovala v navýšené kapacitě s počtem žáků 150 v 5 odděleních. Během roku došlo ke změně provozní doby, takže nyní nabízíme školní družinu denně do Je o ni neustále velký zájem, protože stoupá počet žáků mladšího školního věku a také žáků dojíždějících. Školní družina splnila svůj vzdělávací program i díky vedoucí vychovatelce, která pracuje samostatně a spolehlivě. Chtěla bych velmi ocenit přístup pana starosty i všech zastupitelů k požadavkům školy. Pan starosta se pravidelně účastní akcí školy, vítá prvňáčky, loučí se s žáky 9. ročníků a letos byl i hostem besedy, kterou organizoval školní sněm. Nachází si čas i na naše požadavky, které většinou podpoří. Za podporu bych chtěla poděkovat i členům rady a zastupitelstva Města Blovice. Děkuji také vedení Unie rodičů a členům Školské rady za zájem a vstřícný přístup k našim požadavkům. Na poradách vedení, rozšířeného vedení, sekcí odborných předmětů, metodického sdružení i provozních poradách se správními zaměstnanci jsme plánovali, pravidelně kontrolovali plnění úkolů a přijímali rozhodnutí, jak řešit a vyřešit nejrůznější situace. Bez zájmu o naše povolání ze strany všech zaměstnanců školy by nebylo jak prostředí naší školy, tak i výuka na tak vysoké úrovni. Chtěla bych proto poděkovat celému pedagogickému sboru za ochotné a spolehlivé plnění náročných úkolů, spojených s výukou žáků a životem ve škole vůbec. Je hlavně jejich zásluhou, že jsme nemuseli řešit žádné stížnosti a dosáhli mnoha úspěchů. O hezké a nadstandardní prostředí školy se velice dobře starali naši správní zaměstnanci v čele s panem školníkem, který rychle a samostatně zajišťoval údržbu školy po všech stránkách. Díky nim je naše škola čistá a její okolí vyhledávaným místem blovických občanů. Také zaměstnankyně školní jídelny pracovaly spolehlivě a plnily náročné úkoly spojené se zajišťováním stravování strávníků z řad žáků i dospělých. Kreativitu a spolehlivost projevovala hlavně vedoucí školní jídelny. Hlavní oporou mi byly po celý rok moje zástupkyně, sekretářka i paní účetní, bez jejich spolehlivé a dokonalé práce bych ani já nemohla tu svoji vykonávat podle svých představ. V Blovicích Mgr. Růžena Kohoutová, ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje a charakteristika školy Základní škola Blovice, okres Plzeň jih příspěvková organizace právní subjekt od 1.7.2000 Družstevní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více