VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Hukvaldy Hukvaldy Hukvaldy FIN 2-12 M I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož , , , Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , , Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù , , , Daò z pøíjmù právnických osob , , , Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , , Daò z pøidané hodnoty , , , Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského , , ,00 pùdního fond Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí lesa 3 000, , , Pop.za povolené vypouštìní odpad.vod do vod pozemn Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 odpadu Poplatek ze psù , , , Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 1 000, , , Poplatek za užívání veøejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného , , , Poplatek z ubytovací kapacity 5 000, , , Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj 5 000, Správní poplatky , , , Daò z nemovitostí , , , Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu , , , Neinvestièní pøevody z Národního fondu Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , Pøevody z rozpoètových úètù 100, Investièní pøijaté transfery ze státních fondù , , , Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu , , , Bez ODPA , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Podpora ostatních produkèních èinností , , , Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. neros , , , Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energetiky , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 6 000, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 9 000, , Vnitøní obchod 6 000, , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 16

2 I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Pøijaté pojistné náhrady , , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , , Ostatní záležitosti spojù , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3 000, , , Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , , Základní školy , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , Ostatní tìlovýchovná èinnost , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3612 Bytové hospodáøství , , , Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , , Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 3613 Nebytové hospodáøství , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 2 250, Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 3632 Pohøebnictví , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5 000, , , Odvody pøebytkù ústøední banky Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , , Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí , , , Pøijaté neinvestièní dary 195, Pøíjmy z prodeje pozemkù , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) , , , Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk , , Sbìr a svoz komunálních odpadù , , , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , , Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociální péèe , , , Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 1 900, Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 1 900, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 4 200, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 5 500, Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 82, Pøíjmy z fin. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z fin.vypoøádání minulých let mezi obcemi , , , Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 1 328, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 9 000, , Èinnost místní správy , , , h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 16

3 I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Pøíjmy z úrokù (èást) , , , Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , ,05 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM , , , h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 16

4 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n. 898, Nákup ostatních služeb , , Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péèe , ,00 898, Nákup ostatních služeb , , , Podpora ostatních produkèních èinností , , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 1 500, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Studená voda 1 000, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , Nájemné 3 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Vnitøní obchod , , , Ostatní osobní výdaje 4 000, , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva 2 000, ,00 723, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Dary obyvatelstvu , , , Budovy, haly a stavby , , , Pozemky , , Silnice , , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 7 000, , , Ochranné pomùcky 32, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 9 000, , , Elektrická energie 2 000,00 968, Nákup ostatních služeb 1 680, Opravy a udržování , , , Náhrady mezd v dobì nemoci 2 588, Budovy, haly a stavby , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Provoz veøejné silnièní dopravy , , , Nákup materiálu j.n , , , Ostatní záležitosti v silnièní dopravì , , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní , , ,00 úrovnì 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly , , , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Vodní díla v zemìdìlské krajinì , , , h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 16

5 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, pøístroje a zaøízení , , , Ostatní záležitosti spojù , , , Elektrická energie Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , ,00 organ Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým , , ,80 organizacím Budovy, haly a stavby , , , Základní školy , , , Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ , , , Speciální základní školy 1 000, , , Elektrická energie 2 300, , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 2 200, , Hudební èinnost , , , Ostatní osobní výdaje 9 500, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n. 500,00 500, Elektrická energie 8 000, , , Nájemné , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 6 100, , , Ostatní záležitosti kultury , , , Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem , , , Èinnost registrovaných církví a nábožen. spol , , , Ostatní osobní výdaje 1 500, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , , Ostatní osobní výdaje 3 000, , , Nákup materiálu j.n , , , Nájemné 4 000, , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštìní , , , Vìcné dary , , , Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì , , , Dary obyvatelstvu , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø , , , Ostatní osobní výdaje 1 400, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 600, , Nákup materiálu j.n. 203, Nákup ostatních služeb 5 400, h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 16

6 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Budovy, haly a stavby , , , Sportovní zaøízení v majetku obce , , , Ostatní osobní výdaje , , Prádlo, odìv a obuv , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , , Ostatní tìlovýchovná èinnost , , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , , Využití volného èasu dìtí a mládeže , , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , , Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Ostatní osobní výdaje 2 300, , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 1 500, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Služby pošt Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Ostatní neinvestièní výdaje j.n , , , Budovy, haly a stavby , , , Bytové hospodáøství , , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 800, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , Veøejné osvìtlení , , , Ostatní osobní výdaje 3 000, , Nákup materiálu j.n , ,00 931, Elektrická energie 9 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 4 000, , Pohøebnictví , , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , , Územní plánování , , , Ostatní osobní výdaje 1 200, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , Studená voda Elektrická energie , Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 16

7 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Nákup ostatních služeb , , , Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , , Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Sbìr a svoz komunálních odpadù , , , Elektrická energie 4 000, , , Nájemné , Nájemné za pùdu , , Nákup ostatních služeb , , , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2 100, , , Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Ostatní ochrana pùdy a spod.vody 5 000, , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , , Ochranné pomùcky 7 000, ,00 415, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby penìžních ústavù , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) 1 000, Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , , Studená voda 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ , , , Denní stacionáøe a centra denních služeb 1 000, , , Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ , , Domovy 5 000, , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 4 400, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000, , Nákup materiálu j.n , , Studená voda 300,00 300,00 602, Plyn , , , Elektrická energie 5 000, , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 3 000, , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv. osobám , , , Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociální péèe , , , Pohonné hmoty a maziva Dary obyvatelstvu , , , Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zamìstnano , , , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezaøazen 2 590, h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 16

8 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Ostatní povinné pojistné placené 882,00 zamìstnavatelem Prádlo, odìv a obuv , , , Knihy, uèební pomùcky a tisk 800, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 2 000, ,00 436, Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby školení a vzdìlávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1 200, Požární ochrana - dobrovolná èást , , , Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdìlávání , , , Nákup ostatních služeb 50, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 4 000, , , Pohoštìní 5 000, , , Dary obyvatelstvu 5 000, , Zastupitelstva obcí , , , Nákup ostatních služeb , Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Ostatní osobní výdaje 6 000, , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , , Povinné pojistné na úrazové pojištìní 9 000, , Ostatní povinné pojistné placené 9 000,00 zamìstnavatelem Uèebnice a bezpl.poskytované školní potøeby Knihy, uèební pomùcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 3 000, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby penìžních ústavù , , , Nájemné 2 000, , , Konzultaèní, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdìlávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5 000, ,00 449, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Ostatní poskytované zálohy a jistiny 4 300, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím , , , h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 16

9 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Neinvestièní transfery obcím , , , Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì , , , Nákup kolkù 2 000, ,00 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1 200, , , Èinnost místní správy , , , Služby pošt 6174 Èinnost regionálních rad Služby penìžních ústavù , , , Pojištìní funkènì nespecifikované , , , Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 100, Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , , Dary obyvatelstvu 6399 Ostatní finanèní operace , , , Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých rozp. obd , , , Finanèní vypoøádání minulých let , , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní èinnosti j.n , ,00 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 16

10 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název Èíslo položky/øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8114 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) , , ,29 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) 8124 Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisù(-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8214 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. pøij.pùjè.prostø. (-) 8224 Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , , h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 16

11 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,10 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,77 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , ,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,15 PØÍJMY CELKEM , , ,02 KONSOLIDACE PØÍJMÙ ,35 v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let , , ,00 mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Splátky pùjèených prostøedkù od krajù Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních 4081 rad Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od 4090 veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních 4111 rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od 4120 rozpoètù územní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 * Pøevody z rozpoètových úètù ,35 * Ostatní pøevody z vlastních fondù Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od regionálních rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù 4190 územní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z 4194 území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,67 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,31 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,31 KONSOLIDACE VÝDAJÙ ,35 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím , , , Neinvestièní transfery krajùm Neinvestièní transfery regionálním radám Ostatní neinvestièní transfery veøejným , , ,00 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 * Pøevody vlastním rezervním fondùm územních 4290 rozpoètù * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,35 * Ostatní pøevody vlastním fondùm Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 16

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578321 Název: Obec Dřevěnice AKTIVA CELKEM 86

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov AKTIVA CELKEM 110 744

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00239046 Název: Obec Činěves AKTIVA CELKEM 109 331

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70693544 Název: DSO Jizerské hory AKTIVA CELKEM

Více