Vybrané ekonomické ukazatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané ekonomické ukazatele"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011

2

3 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky 21 Čestné prohlášení 22 FINANČNÍ ČÁST Zpráva auditora pro akcionáře společnosti J&T Banky, a. s. 24 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 26 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku 27 Konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním kapitálu 28 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích 29 Příloha konsolidované účetní závěrky 31 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 91

4 004

5 Vybrané ekonomické ukazatele Konsolidovaná IFRS tis. Kč Roční výsledky Zisk před zdaněním Daň (85 427) (61 912) ( ) (75 456) (71 753) Celkový čistý zisk Stav ke konci roku Vlastní kapitál Závazky za bankami Závazky za klienty Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Aktiva Poměrové ukazatele Rentabilita kapitálu 6,16% 7,78% 7,41% 7,82% 8,08% Rentabilita aktiv 0,45% 0,61% 0,60% 0,64% 0,78% Kapitálová přiměřenost 12,08% 11,56% 11,76% 10,12% 10,53% Celkový vlastní kapitál/celková aktiva 7,22% 7,45% 8,26% 7,87% 8,44% Průměrný počet zaměstnanců Aktiva na jednoho zaměstnance Správní náklady na jednoho zaměstnance (2 195) (2 350) (2 139) (1 878) (1 810) Zisk po zdanění na jednoho zaměstnance

6 tis. Kč Regulatorní kapitál Původní kapitál (Tier 1) Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Povinné rezervní fondy Ostatní fondy z rozdělení zisku Nerozdělený zisk z předchozích období Neuhrazená ztráta z předchozích období 0 (13 952) Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace dat Menšinové podíly Goodwill ( ) 0 Nehmotný majetek jiný než goodwill ( ) (52 471) Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 0 (42 709) Dodatkový kapitál (Tier 2) Regulatorní kapitál celkem Kapitálové požadavky Úvěrové riziko investičního portfolia Úvěrové riziko obchodního portfolia Obecné úrokové riziko Obecné akciové riziko Kapitálový požadavek k měnovému riziku Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia Kapitálové požadavky celkem Výpočet kapitálové přiměřenosti 8%x %x Kapitálová přiměřenost 12,08% 11,56%

7 Úvodní slovo Vážení klienti, akcionáři, obchodní partneři a přátelé, 007 jsem velmi rád, že se nám podařilo z velké části naplnit ambiciózní cíle, které jsme si stanovili pro rok V tomto roce jsme dokázali navázat na vynikající výsledky z předchozích let a pokračovat, i přes složitou ekonomickou situaci, v růstu nejen klientské základny, ale také ve výši spravovaných vkladů a zisku. Díky nabídce mnoha nových produktů a ojedinělých investičních příležitostí jsme dokázali zvýšit objem klientských vkladů o více než 40 % a přesáhli tak hranici 55 mld. Kč. Podařilo se nám dosáhnout téměř 11% meziročního nárůstu provozního zisku, který činí výše 660,3 mil. Kč. Jedním z hlavních faktorů, které příznivě ovlivnily vykázaný provozní zisk, byl výrazný růst výnosů z poplatků a provizí, který se ve srovnání s rokem 2010 více než dvojnásobil na 271,9 mil. Kč. Rok 2011 byl rokem několika získaných ocenění. V České republice jsme se stali díky vám, našim klientům, Privátní bankou roku, čehož si velmi vážíme. I nadále budeme do našich vztahů investovat, protože jen tak můžeme dosahovat takových úspěchů a společně růst. Jako ocenění důvěry a loajality, jsme ke konci roku pro naše klienty spustili nový věrnostní systém klub Magnus, který umožňuje klientům čerpat flexibilně a komfortně ze široké nabídky nejrůznějších benefitů. Těm všem patří mé díky za odvedenou práci v minulém roce, za jejich nasazení, ochotu a množství nápadů, které nás posouvají dál a dělají ještě lepšími. S nárůstem počtu klientů, kterého jsme v tomto roce dosáhli, se nese také potřeba expanze a investic do zajištění a udržení nadstandardní péče. Investovali jsme proto nejen do vývoje a implementace nového systému řízení vztahů se zákazníky (CRM), ale začali jsme také s přípravou nových poboček J&T Banky ve formě luxusních a moderních kaváren s finančním provozem. V březnu 2012 jsme slavnostně otevřeli banko-kavárnu v Brně a ve druhé polovině tohoto roku otevřeme další pobočku v Ostravě. Štěpán Ašer, MBA Generální ředitel J&T Banky, a. s. Dosahovat špičkové kvality obsluhy a dostupnosti služeb, by však nebylo možné bez našich zaměstnanců, kterých máme po uskutečněných náborech více než 400.

8 StruktUra vkladů splatnost % 9M a více 7 % 6M a více % 3M a více 58 % 12M a více 6 % 1M a více 12 % okamžitá splatnost StruktUra vkladů splatnost % 6M a více 9 % 3M a více 63 % 12M a více 5 % 1M a více 13 % okamžitá splatnost

9 Zpráva představenstva 009 Výsledky v roce 2011 Banka v roce 2011 opět výrazně rostla v oblasti vkladů klientů, jejich počtu a v počtu jejích obchodů. Ve sběru bankovních vkladů značně překročila stanovené cíle a v oblasti úvěrů a investic stabilizovala své podnikání. Obchod Obchodní výsledky banky za rok 2011 jsou velice příznivé. Dosáhli jsme historického maxima v nárůstu aktiv našich klientů a to jak v bankovních, tak mimobankovních produktech. Snaha banky zvýšit podíl výnosů z poplatků na úkor marže při úvěrových obchodech jde ruku v ruce s naší snahou směřovat klienty do investičních produktů a dlouhodobějšího pohledu na správu jejich majetku. Výsledkem této snahy je fakt, že více než třetina zdrojů klientů je umístěna v mimobankovních investičních produktech. I nadále jsme uplatňovali koncept specializovaného přístupu ke klientovi a představovali jsme nové produkty podle potřeb jednotlivých segmentů. Klientům jsme zpřístupnili novou rodinu podílových fondů, které pokrývají celou škálu standardní tržní nabídky. Banka jako aranžér více dluhopisových emisí našla zajímavou oblast podnikání, kde své služby umí nabídnout třetím stranám, a současně jsme vytvořili vhodnou formu investičního produktu pro klienty. Pro afluentní klienty jsme rozvíjeli skupinu produktů Clear Deal v České republice a kampaňové vklady KOMFORT na Slovensku. Výrazný boj o klienta ve Slovenské republice a velká konkurence v Čechách nás nutí držet úrokové sazby na vkladových produktech na vyšších úrovních, které jsou však pro banku ještě stále udržitelné i z dlouhodobějšího pohledu. Ve vyšších segmentech jsme se zaměřili na již zmiňované investiční produkty, zejména směnkové a dluhopisové. Ty jsou pro klienty natolik zajímavé, že díky nim došlo k výraznému nárůstu klientských zdrojů. Velké oblibě se v oblasti vkladových produktů těšil Vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou, který klientovi zabezpečí dostatečnou likviditu a bance vklady se zajímavou durací. Tento produkt úspěšný na Slovensku plánujeme spustit i pro klienty v České republice. Naším dlouhodobým strategickým záměrem je zvyšování objemu spravovaného majetku, zejména pak v segmentu fyzických osob, který zaznamenává i největší nárůsty. Dochází tak k výrazně větší orientaci na dlouhodobou správu majetku fyzických osob, která by se v budoucnu měla stát, oproti segmentu právnických osob, dominantní. Loňský rok se nesl v duchu několika ocenění, která se nám podařilo získat. V České republice jsme byli vyhlášeni Privátní bankou roku, na Slovensku jsme pak získali cenu za efektivitu marketingové komunikace. Finanční výsledky Hospodaření banky v roce 2011 se neslo ve znamení snahy o oslovení širší skupiny potenciálních klientů. I přes splnění deklarovaného záměru nezvyšovat objem marketingových nákladů se nám podařilo splnit cíle této oblasti, což se projevilo dynamickým nárůstem vkladů klientů, které se zvýšily o více než 40 % a přesáhly hranici 55 mld. Kč. Díky této skutečnosti banka disponuje pravděpodobně největším objemem volné likvidity ve své historii. Tím dochází na jedné straně ke zbrzdění růstu čistého úrokového výnosu, avšak na straně druhé se bance otevírají dveře pro významné projekty, které v blízké budoucnosti očekává. Část z nich banka profinancovala již v roce Vzhledem k tomu, že šlo v mnoha případech o poskytování komplexních služeb včetně poradenství při zabezpečování externích zdrojů financování, zaznamenala banka výrazný růst výnosů z poplatků a provizí, které se ve srovnání s rokem 2010 více než zdvojnásobily a dosáhly 271,9 mil. Kč, což můžeme považovat za jeden z hlavních faktorů, které příznivě ovlivnily vykázaný provozní zisk. Ten činil za uplynulý rok mil. Kč, což je téměř 11% nárůst. Banka chce i nadále dosahovat špičkové kvality obsluhy a nabízených služeb. Vyšší počet klientů si tedy vyžádal provozní posilnění a nárůst počtu zaměstnanců. Jejich

10 REGULATORNÍ KAPITÁL A KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST % ,8 % 12,1 % 12 % ,5 % 11,6 % 11 % ,1 % 9,7 % 9,9 % 10 % ,4 % 9,6 % 9 % ,2 % 8 % % 0 12/ / / / / % Regulatorní kapitál Tier 1 ratio Kapitálová přiměřenost ÚVĚRY A VKLADY KLIENTŮ % % 94 % 100 % % 80 % % 64 % 60 % % % 0 12/ / / / / % Pohledávky vůči klientům Závazky vůči klientům L/D ratio

11 průměrný počet se meziročně zvýšil o 89 pracovníků 011 na celkových 401, což je jedním z hlavních faktorů 27,4% nárůstu personálních nákladů. Součástí úrokových výnosů banky jsou především výnosy generované financováním klientů prostřednictvím poskytnutých úvěrů. Při porovnatelné úrovni průměrné úrokové sazby úvěrů s uplynulým rokem (7,4 % v průměru za centrálu a pobočku) je téměř 17% meziroční nárůst výnosů důsledkem rostoucího objemu úvěrového portfolia. Na druhé straně orientace na vklady s delší dobou splatnosti determinuje při vyšších úrokových sazbách dlouhodobých zdrojů nárůst úrokových nákladů. Průměrná sazba vkladů klientů za centrálu i pobočku vzrostla o 28 bps a dosáhla průměrné roční báze úrovně 2,92 %. V souvislosti s děním na finančních a kapitálových trzích, především s volatilním vývojem kurzů na konci roku a rozšířením kreditních spreadů státních dluhopisů, vykázala banka ztrátu z obchodních aktivit na vlastní účet ve výši 62,6 mil. Kč. Výrazný výkyv z konce roku se vrátil na normální, námi očekávanou úroveň, což způsobilo mimořádně vysoký zisk z obchodování na počátku roku V souladu se strategickým záměrem orientovat se na bankovní obchody, prodala banka na konci roku 2011 společnost BEA Development. Naopak však do svých struktur v září 2011 integrovala společnosti J&T Asset Management prostřednictvím fúze s J&T Investiční společnost. Zároveň v září roku 2011 došlo k akvizici společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. obchodníka s cennými papíry. V souvislosti s touto skutečností proběhla v polovině roku 2011 integrace podpůrných činností společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s., s J&T Bankou. V rámci integrace byli do J&T Banky přesmluvnění významní klienti a J&T Banka zároveň převzala pozici tvůrce trhu na pražské burze cenných papírů. Dále proběhl i proces sjednocení informačních systémů, jejímž hlavním cílem bylo využití sdílené infrastruktury a kvalitnější obsluha klientů. Tím zastřešila správu aktiv skupiny J&T. V listopadu 2011 se dceřinou společností J&T Banky stala J&T Bank Russia. Podobný krok očekáváme v průběhu roku 2012 i s J&T Bank Switzerland. Provozní výnosy vzrostly v porovnání s minulým rokem o 17 % a přesáhly úroveň 1,6 mld. Kč. Koeficient provozních nákladů k provozním výnosům (C/I ratio) se pohybuje na úrovni 59 %. To koresponduje s dlouhodobým cílem banky dosahovat jeho úrovně pod 60 %. Průměrná čistá tvorba opravných položek ve vztahu k velikosti portfolia klesla z 0,89 % v roce 2010 na 0,84 % v roce Čistá tvorba opravných položek a rezerv dosáhla 305,6 mil. Kč. Vzájemné působení těchto klíčových faktorů umožnilo bance dosáhnout 8,9% nárůst zisku před zdaněním. Čistý zisk po odečtu daní dosáhl 269,2 mil. Kč, což znamená 2,1% nárůst v porovnání s předešlým rokem. Likvidita Objem vkladů klientů na konsolidované bázi dosáhl ke konci roku 2011 výšky 55,0 mld. Kč. Oproti stavu ke konci roku 2010 to představuje nárůst o téměř 15,8 mld. Kč. V České republice vzrostly vklady meziročně o 12,7 mld. Kč, což je 49 % meziroční růst. Na Slovensku pak o 49,5 mil. EUR (9% růst). Na nárůstu konsolidovaného objemu vkladů se podílely i vklady J&T Banky v Moskvě s objemem 1,4 mld. Kč. Z hlediska struktury smluvních splatností se banka nadále snaží udržet trend stabilizace vkladů, o čemž svědčí vývoj průměrného tenoru vkladů, který přesahuje 1 rok. V ČR se průměrná splatnost vkladů oproti roku 2010 zvýšila z 9,7 na 12,0 měsíců. Průměrná splatnost vkladů slovenské pobočky meziročně vzrostla z 10,7 na 12,9 měsíců. Objem vkladů centrály a pobočky se splatností nad 1 rok přitom stoupl téměř o polovinu (48 %). Banka tak aktuálně spravuje vklady v objemu 33,6 mld. Kč s touto splatností. Při vkladech se splatností nad dva roky dosáhla banka dokonce 90% nárůst s celkovým objemem těchto vkladů na úrovni 13 mld. Kč ke konci roku O stabilitě vkladové

12 základny svědčí i fakt, že až 73 % vkladů tvoří vklady se splatností více než 3 měsíce, což je o 5 procentních bodů více v porovnání s podílem těchto vkladů na konci roku Přestože zdroje banky vykazují vysokou stabilitu, přistupuje banka k řízení likvidity konzervativně. Permanentně udržujeme vysoké likvidní rezervy na úrovni minimálně 20 % objemu vkladů, L/D Ratio je na úrovni 64 % a banka aktuálně disponuje volnou likviditou v objemu 17,6 mld. Kč. Volná likvidita je umístěna na krátkodobých vkladech v centrálních nebo komerčních bankách a v cenných papírech určených na obchodování. Projekty, které banka financuje, na jedné straně generují dodatečné výnosy, na straně druhé se banka na jejich financování připravuje nejen z pohledu zabezpečení dostatečné likvidity, ale i kapitálově. Po červencovém navýšení základního kapitálu o 350 mil. korun došlo v průběhu posledního čtvrtletí k navýšení kapitálu o dalších 800 mil. Kč. Kapitálové posílení zrealizoval akcionář banky také integrací aktivit v Rusku do obchodních a kapitálových struktur mateřské J&T Banky. V prosinci 2011 došlo k vložení J&T Banky Moskva ve výši 370 mil. Kč do kapitálu banky. Záměrem banky je zvyšování kapitálové síly i v následujícím roce, prostřednictvím externích i interních zdrojů z rozdělení zisku. Banka neočekává výplatu dividend ze zisku roku Celková výše dodatkového regulatorního kapitálu přesáhla úroveň 1 mld. Kč. Ukazatel kapitálové přiměřenosti se na konci roku 2011 pohyboval na úrovni 12,1 %. Financování Po oživení poskytování úvěrů v roce 2010 jsme v roce 2011 zaznamenali potvrzení trendu dynamického nárůstu úvěrového portfolia. Objem úvěrů vzrostl o 20 % na 35,4 mld. Kč, přičemž objem nových obchodů dosáhl 9,2 mld. Kč. Stále největší položkou z hlediska typu financování jsou úvěry na projekty real estate, jejich podíl na celkovém saldu úvěrů však zaznamenává klesající trend. Ke konci roku klesl jejich podíl na celkovém portfoliu úvěrů na 30 %. Našimi klienty jsou především firmy a podniky, tyto úvěry tak tvoří převážnou část portfolia banky. Velmi obezřetně přistupujeme k posuzování kvality úvěrů a v případě, že na základě aktuální situace na trhu není reálné plné splacení úvěru klientem, přistupujeme k vytváření opravných položek, případně ke klasifikaci podle předpisů ČNB. Podíl pohledávek se selháním dlužníka podle 197 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. na celkovém čistém saldu úvěrů dosáhl 8,1 % na individuální úrovni. Díky dostatečnému zajištění představuje podíl opravných položek tvořených k těmto úvěrům jen necelých 30 % na celkové výši pohledávky. CÍLE NA ROK 2012 Stabilizace klientské základny a posilování zázemí Po vysokém nárůstu počtu klientů v minulých letech, je jednou z klíčových oblastí pro nadcházející rok stabilizace klientské základny. Toho bychom chtěli dosáhnout zachováním hodnot privátní banky banky, která pečuje o klientský majetek na základě osobního vztahu s klientem, pochopení jeho potřeb a poskytování odpovídajících služeb. Snaha o dlouhodobější správu a větší míru poradenství nás vede k tomu, že naší prioritou i do budoucna je poskytovat klientovi komplexní investiční servis zahrnující i analýzu klientových potřeb a snahu mít klientův majetek ve správě na mandáty. To nám umožní nadále posilovat stabilitu spravovaných prostředků a klientům zabezpečí lepší zhodnocení finančních prostředků, které bude respektovat jejich individuální investiční profily. Jednou z novinek, kterou pro klienty Banka zavedla a rozvíjí, je věrnostní klub Magnus. Klub Magnus se chystáme v tomto roce dále rozvíjet a rozšiřovat množství nabídek v něm provozovaných. Prioritou je obohacení především 012

13 o partnery v České republice. S cílem rychle a flexibilně 013 reagovat na potřeby klientů jsme v loňském roce začali s implementací systému pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), kterou chceme v roce 2012 dokončit. Zároveň chceme stávající CRM systém rozšířit o reporting klientům a unikátní systém segmentace klientů, který rozpozná preference jednotlivých klientů a pomůže bankéřům připravit pro klienty výběr vhodných produktů. Neméně důležitým cílem je výrazně rozšířit možnosti, které klientům poskytujeme v eportalu. Elektronické bankovnictví by mělo být obohaceno o možnosti jednodušší evidence majetku klienta a jeho investic. Vícero nových funkcionalit podpoří uživatelský komfort, lepší přehled aktuálního stavu majetku, správu jeho spoření, sledování pohybů financí. V oblasti rozvoje služeb před námi stojí cíl dále výrazně rozvíjet e-tradingové aplikace, ve kterých chceme být pro lokální klienty jedním z lídrů na trhu. V oblasti financování klientů jsme po navýšení kapitálu z přelomu roku dostatečně likvidně a kapitálově vybavení. Orientovat se tak budeme hlavně na oblast akvizičního financování a financování operací s cennými papíry. Naopak budeme ustupovat v případě financování nemovitostí. Rozšíření působnosti a zvýšení komfortu S růstem počtu klientů se nese také potřeba regionální expanze. Pro zajištění vysoké míry komfortu tak dojde v roce 2012 k otevření dvou poboček na území České republiky, konkrétně v Brně a v Ostravě. Obě pobočky budou koncepčně spojeny s kavárnami. Cílem je spojit formální svět financí a bankovnictví s útulným a atraktivním prostředím, kde si klient zařídí vše potřebné ohledně financí v absolutním komfortu a soukromí. Tento koncept tak bude zahrnovat už 4 prostory J&T Banka Café, všechny výrazně designově respektující dané lokality (Bratislava, Starý Smokovec, Brno a Ostrava). Rozvoj obchodu Jedním z dalších důležitých cílů na rok 2012 je rozvoj služeb a produktů, které z nás budou i nadále činit banku, která svým klientům přináší nadstandardní výnos a komfort. V příštím roce počítáme s dvouciferným růstem objemu aktiv klientů, který plánujeme v České republice ve výši 13 % a na Slovensku pak 11 %. Očekávaný růst plánujeme, že bude v případě České republiky strukturován 13% nárůstem v oblasti afluentního segmentu, 67% v top afluentním a 19% v segmentu HNWI (high net worth individuals) a vyšší. Jde o nárůst celkových aktiv klientů včetně investic do podílových fondů, směnkových a dluhopisových programů, na které se v roce 2012 chceme především soustředit. Na Slovensku je předpokládaná struktura růstu následující: 30 % v afluentním segmentu, 47 % v top afluentním segmentu a 18 % v segmentu HNWI a vyšší. V korporátním segmentu počítáme v České republice i na Slovensku se stagnací nebo jen malým nárůstem, protože nejde o naši prioritní cílovou skupinu klientů a služby pro ně jsou spíše doplňkové.

14 014 ING. PATRIK TKÁČ ŠTĚPÁN AŠER, MBA ING. IGOR KOVÁČ JUDR. ING. JOZEF SPIŠIAK ING. ANDREJ ZAŤKO

15 Vedení banky 015 Představenstvo Ing. Patrik Tkáč Předseda představenstva Dozorčí rada Ing. Jozef Tkáč Předseda dozorčí rady Štěpán Ašer, mba Člen představenstva Ing. Ivan Jakabovič Člen dozorčí rady Ing. Igor Kováč Člen představenstva Ing. Dušan Palcr Člen dozorčí rady JUDr. Ing. Jozef Spišiak Člen představenstva Jozef Šepetka Člen dozorčí rady Ing. Andrej Zaťko Člen představenstva Ing. Miloslav Čomaj Člen dozorčí rady Ing. Eva Šagátová Členka dozorčí rady Ing. Miroslav Minařík Člen dozorčí rady Ing. Mgr. Ondřej Popelka Člen dozorčí rady Ing. Ingrid Láslopová Čen dozorčí rady

16 016 ING. MONIKA CÉREOVÁ ŠTĚPÁN AŠER, MBA

17 017 J&T BANKA, a. s. Praha J&T BANKA, a. s. pobočka zahraničnej banky Bratislava Štěpán Ašer, MBA Generální ředitel banky Ing. Monika Céreová Ředitelka pobočky zahraniční banky Je absolventem School of Business and Public Management na George Washington University ve Washingtonu se specializací na finance a finanční trhy. Následně vystudoval MBA na Rochester Institute of Technology. V oblasti financí se pohybuje v České republice od roku 1997, nejprve jako analytik, později jako portfolio manažer v Credit Suisse Asset Management. V letech 1999 až 2002 byl členem představenstva Commerz Asset Management odpovědným za řízení portfolií a prodej. V České spořitelně se krátce specializoval v asset managementu na institucionální klienty. V J&T BANCE pracuje od roku Je absolventkou Obchodní fakulty Ekonomické Univerzity v Bratislavě. Ve společnosti J&T SECURITIES (SLOVAKIA), o. c. p., a. s., začínala v roce 1996 jako vedoucí oddělení obchodování s cennými papíry a podílela se na zavedení systému vypořádání obchodů s tuzemskými cennými papíry. V roce 1999 se stala místopředsedkyní představenstva a zároveň zástupkyní ředitele společnosti. Je členkou top managementu, kde odpovídá za řízení slovensképobočky J&T BANKY v Bratislavě.

18 Organizační struktura Centrála J&T Banky představenstvo ÚSEK generálního ředitele ÚSEK FINANČNÍCH TRHŮ ÚSEK obchodu Kancelář předsedy představenstva Odbor personální Odbor finančních trhů Odbor privátního bankovnictví Odbor vedení banky Odbor aktivních obchodů a správy pohledávek Oddělení obchodování na cizí účet Oddělení privátního bankovnictví Odbor vnitřního auditu a kontroly Odbor marketingu Oddělení obchodování na vlastní účet Oddělení back office PB Odbor bezpečnosti Odbor správy klientských portfolií Odbor osobního bankovnictví Oddělení IT Security Odbor analýz a podpory produktů Odbor Clear Deal Odbor nových emisí Odbor obchodní partneři Pobočka Brno Pobočka Ostrava Zahraniční pobočka J&T Banky v SR ředitel pobočky Odbor personální Odbor finančních trhů Odbor privátního bankovnictví Odbor aktivních obchodů a správy pohledávek Oddělení back office PB Odbor marketingu Odbor osobního bankovnictví Oddělení obchodně distribuční Expozitura Vysoké Tatry Expozitura River Park Expozitura Košice ÚSEK Odbor Oddělení

19 ÚSEK provozní ÚSEK informačních systémů ÚSEK ekonomiky ÚSEK Bankovních operací a řízení rizik ÚSEK správní ÚSEK sdílených služeb Odbor procesního a projektového řízení Odbor bankovních informačních systémů Odbor ekonomický Odbor treasury Odbor právní Odbor konsolidace Odbor bankovního provozu a mezinárodního bankovnictví Odbor obchodních informačních systémů Oddělení účetní Oddělení řízení likvidity Odbor compliance a AML Odbor informačních systémů Oddělení bankovního provozu Odbor zákaznických rozhraní Oddělení výkaznictví Odbor řízení rizik Odbor informačních technologií Oddělení mezinárodního bankovnictví Odbor ostatních podpůrných systémů Odbor finančních analýz Oddělení platebních karet Odbor řízení kreditních rizik Odbor logistiky a služeb Oddělení recepce Oddělení technické správy Odbor klientské centrum Odbor back office finančních trhů Oddělení back office finančních trhů SR Odbor bankovního provozu Odbor ekonomický Odbor právní Odbor informačních technologií Oddělení mass Oddělení účetní Oddělení intranet Oddělení platební styk Oddělení výkaznictví Oddělení IT projekty a infrastruktura Oddělení karety a elektronické bankovnictví Oddělení IT provoz Oddělení front office Odbor controllingu Odbor logistiky a služeb Oddělení recepce

20 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada akciové společnosti J&T BANKA, a. s., pracovala v roce 2011 v devítičlenném složení. Dozorčí rada se při své činnosti řídila příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanovami banky. Dozorčí rada se během roku 2011 sešla celkem čtyřikrát na svých pravidelných zasedáních. Dozorčí rada se na svých zasedáních zabývala zejména pravidelnými zprávami představenstva banky o činnosti společnosti a její finanční situaci a dále pak všemi záležitostmi vyplývajícími z příslušných právních předpisů. Konsolidovaná účetní závěrka banky byla zpracována v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií. Rovněž byla zpracována nekonsolidovaná účetní závěrka připravená v souladu Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií. Konsolidovanou účetní závěrku ověřil externí auditor společnost KPMG Česká republika Audit, s. r. o. Auditor vyjádřil na základě provedeného auditu výrok bez výhrad. K nekonsolidované účetní závěrce vyjádřila stejná auditorská firma rovněž výrok bez výhrad. Plné znění výroční zprávy a zprávy auditora naleznete na CD-ROMu přiloženém k této výroční zprávě. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2011 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 a doporučila jedinému akcionáři v působnosti valné hromady její schválení. Dále konstatovala, že podnikatelská činnost banky se uskutečnila v souladu s právními předpisy a stanovami banky. V Praze dne 20. dubna 2012 Ing. Jozef Tkáč Předseda dozorčí rady 020

21 Korespondenční banky Standard Chartered Bank New York 021 New York, USA SWIFT: SCBL US 33 Currency: USD UniCredit Bank Slovakia, a. s. Bratislava, Slovak Republic SWIFT: UNCR SK BX Currency: EUR ING Belgium SA/NV Brussels, Belgium SWIFT: BBRU BE BB Currency: EUR Poštová banka, a. s. Bratislava, Slovak Republic SWIFT: POBN SK BA Currency: EUR UBS AG Zurich, Switzerland SWIFT: UBSW CH ZH 80A Currency: CHF UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Praha, Czech Republic SWIFT: BACX CZ PP Currency: CZK, EUR, USD, RUB Československá obchodní banka, a. s. Praha, Czech Republic SWIFT: CEKO CZ PP Currency: CZK, EUR, USD, HUF, PLN, GBP J&T Bank (ZAO) Moscow, Russian Federation SWIFT: TRRY RU MM Currency: RUB ING Bank N. V. Praha, Czech Republic SWIFT: INGB CZ PP Currency: CZK, EUR, CHF, GBP, RUB, USD, HUF, PLN

22 Čestné prohlášení J&T BANKA, a. s., prohlašuje, že veškeré informace a údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány. 022 V Praze dne Ing. Patrik Tkáč Předseda představenstva

23 023 Finanční část

24 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti J&T Banka, a.s. Účetní závěrka Na základě provedeného auditu jsme dne 30. března 2012 vydali ke konsolidované účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: 024 Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti J&T BANKA, a.s., tj. konsolidovaného výkazu o finanční pozici k 31. prosinci 2011, konsolidovaném výkazu o úplném výsledku, konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu a konsolidovaného výkazu o peněžních tocích za rok 2011 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti J&T BANKA, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti J&T BANKA, a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v konsolidované účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že konsolidovaná účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti J&T BAN- KA, a.s. k 31. prosinci 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Zpráva o vztazích Provedli jsme ověření věcné správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti J&T BANKA, a.s. za rok končící 31. prosincem Za sestavení této zprávy o vztazích a její věcnou správnost je od-

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 01 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více