ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY"

Transkript

1 ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ORP BLOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Úvod Třetí úplná aktualizace územně analitických podkladů (dále jen ÚAP ) obce s rozšířenou působností Blovice navazuje na předchozí úplnou aktualizaci zpracovanou k roku 2012 a pokračuje tak ve zpracování kompletních ÚAP v pravidelném dvouletém aktualizačním cyklu. Předkládaný materiál svým obsahem vychází z požadavků příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a jeho prováděcí

2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. ÚAP obsahují textovou a grafickou část, přičemž obě dvě části jsou zpracovány částečně odlišným způsobem než v předchozí aktualizaci. První kapitola obsahuje údaje o územně plánovací činnosti v uplynulém období. V kapitole druhé bylo pomocí tzv. karet obcí provedeno seznámení s regionem, tyto karty obce zároveň obsahují i požadovanou analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území (SWOT), která je tedy zpracována po obcích. Za kartami obcí následuje pasáž týkající se vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek pro jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje s finálním kartogramem zobrazujícím strukturu pilířů jednotlivých obcí. Na závěr je v textové části finální určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích. Problémy jsou názorně strukturovány dle obcí a ke každému problému jsou přiřazeny základní popisné informace. Grafická část byla řešena pomocí nástroje ArcGIS, v kterém byly vytvořeny 4 požadované výkresy, výkres limitů, hodnot, záměrů a problémový výkres.

3 ZHODNOCENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI Blovice Nový územní plán - nabytí účinnosti Borovno nemá územní plán Drahkov nový územní plán z r.2014 Chlum územní plán sídelního útvaru nabytí účinnosti změna č.1 Chocenice nový územní plán schváleno zadání Jarov obec nemá územní plán Letiny nový územní plán nabytí účinnosti Louňová pořizuje nový územní plán Milínov - nový územní plán nabytí účinnosti Míšov územní plán sídelního útvaru neprojednán Nové Mitrovice nový územní plán nabytí účinnosti Seč nový územní plán nabytí účinnosti Spálené Poříčí - územní plán sídelního útvaru Spálené Poříčí nabytí účinnosti změna č.1 nabytí účinnosti územní plán sídelního útvaru Hořehledy nabytí účinnosti Střížovice územní plán sídelního útvaru schválení návrhu změna č.1 nabytí účinnosti (nový územní plán opakované spol.jednání) Únětice nový územní plán z r.2014 Vlčtejn územní plán sídelního útvaru schválení návrhu změna č.1 Zdemyslice územní plán sídelního útvaru nabytí účinnosti změna č.1 schválení návrhu Žákava - územní plán sídelního útvaru nabytí účinnosti změna č.1 nabytí účinnosti (nový územní plán - 12/2014) Ždírec územní plán sídelního útvaru schválení návrhu

4 Obsah: I) Karty obcí, zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (SWOT analýza) jednotlivých obcí ORP II) III) IV) Kartogram ORP Blovice Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území jednotlivých obcí ORP Blovice Určení problémů k řešení v ÚPD jednotlivých obcí ORP Blovice

5 I) Město Blovice Počet katastrálních území: 7 k.ú. Blovice, Hradiště u Blovic, Vlčice, Komorno, Štítov, Hradišťský Újezd, Hradišťská Lhotka (území města Blovice sousedí s těmito katastrálními územími: Chocenice, Kotousov, Seč u Blovic, Chocenický Újezd, Zdemyslice, Žákava, Vlkov u Spáleného Poříčí, Spálené Poříčí, Struhaře, Louňová, Smederov, Ždírec u Blovic, Měcholupy) Počet částí obce: 9 Výměra obce: 2896,2 ha Počet obyvatel k : 4141 Hustota obyvatel: 143 obyv/ 1km 2 Typ: město

6 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: Slabé stránky: Příležitosti: Hrozby: řeka Úslava ohrožení území povodněmi protipovodňová opatření ohrožení povodněmi 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Výskyt jiných ekologických zátěží: Silná stránka: Slabá stránka: Příležitosti: velká část území je kompletně plynofikována průtah silnice II.třídy středem obcí Blovice, Štítov, průmyslové podniky v obytné zástavbě přeložka komunikace II.třídy

7 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: (k.ú. Vlčice) NATURA 2000 evropsky významná lokalita: Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: Památný strom: Silná stránka: (Lípa ve Staré Huti) rozsáhlé plochy s vyšší bonitou půdy, a poměrně rozsáhlá oblast NATURA 2000 Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Městská památková rezervace: Městská památková zóna: Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby:

8 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k : PODÍL PLOCH Zemědělská půda ha Orná půda ha Zahrady - 96 ha Ovocné sady - 3 ha Trvalé travní porosty ha Lesní půda ha Vodní plochy - 53 ha Zastavěné plochy - 67 ha Ostatní plochy ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 0,82 - území intenzivně využívané, hlavně zemědělskou činností Slabé stránky: nízký koeficient ekologické stability 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: (průtah obcemi Blovice a Štítov) Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: částečně

9 Kanalizace: Plynofikace: Skládka: ( včetně ČOV) Zařízení na odstraňování odpadu: Silná stránka: přítomnost železnice, kanalizace a ČOV, plynofikace, nový sběrný dvůr, blízkost silnice I/20 (Plzeň Nepomuk) Slabá stránka: Příležitosti: průtah silnice II/117 a II/178 dokončení vodovodu, přeložka silnice II.třídy v Blovicích 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 4141 Přirozený přírůstek: -1 Saldo migrace: -11 Průměrný věk: 41,5 let Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 15, ,6 Silné stránky: nízký průměrný věk, vysoký podíl populace v produktivním věku

10 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola: Stř. škola, učiliště: (Gymnázium, Odborné učiliště Oselce) Zdravotní středisko: Dále se v obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - městský úřad - několik restaurací a obchodů - středisko záchranné služky a rychlé zdravotnické pomoci (Vlčice) - 2 domy s pečovatelskou službou (Blovice, Vlčice) - požární zbrojnice - městská knihovna - Muzeum jižního Plzeňska - 2 lékárny Rozvoj bydlení Schválený územní plán: (Územní plán Blovice) Silná stránka: schválený územní plán, dostatek zastavitelných ploch pro bydlení, dobrá občanská vybavenost 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: zámek s parkem, několik cyklotras, nově vybudovaný přírodní koupací biotop, chatové oblasti Silné stránky: vysoké rekreační využití

11 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání celkem 167 Počet uchazečů absolventi 8 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 69 Ekonomické údaje : Pracovní příležitosti v Blovicích nabízí řada podniků je to např. Faiveley Transport LEKOV a.s., ProMinent Systems spol.s r.o., Expo Partners spol.s r.o., Jatky Blovice, STK Blovice, Via Avena s.r.o., Pressol Tsechechien s.r.o., Zeten spol. s r.o. a řada dalších menších firem. Další pracovní příležitosti jsou v nedaleké Plzni (cca 23 km), kam je z Blovic vlakové spojení. Silné stránky: v obci je mnoho pracovních příležitostí

12 Obec Borovno Počet katastrálních území: 1 k.ú. Borovno (území obce Borovno sousedí s těmito katastrálními územími: Míšov, Planiny, Hořehledy, Číčov, Hořice, Brdy) Počet částí obce: 1 Výměra obce: 229,6 ha Počet obyvatel k : 91 Hustota obyvatel: 40 obyv/ 1km 2 Typ: obec

13 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Silné stránky: stabilizované geologické podloží 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: vysoký podíl vodních ploch, žádné záplavové území 3) Hygiena životního prostředí Silnice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Výskyt jiných ekologických zátěží: Slabá stránka: průtah silnice I.třídy I/19 středem obce Borovno Příležitosti: přeložka silnice I/19

14 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: (přírodní park Brdy) NATURA 2000 evropsky významná lokalita: Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: (Bradava) (půda II.tř.ochrany) Památný strom: ÚSES: přírodní lesní oblast, stupeň přirozenosti lesního porostu, regionální bioregion, hranice biochory Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Městská památková rezervace: Městská památková zóna: Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: Archeologické naleziště: Silné stránky: ÚSES, přírodní park, NATURA 2000

15 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k PODÍL PLOCH Orná půda - 33,9 ha Zahrady - 5,7 ha Ovocné sady - 0,3 ha Trvalé travní porosty - 60,9 ha Lesní půda - 89,7 ha Vodní plochy - 7,2 ha Zastavěné plochy - 6,2 ha Ostatní plochy - 25,7 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 2,49 Silné stránky: vyšší koeficient ekologické stability 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: (průtah obcí Borovno) Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace:

16 Plynofikace: Zařízení na odstraňování odpadu: Slabá stránka: Příležitosti: chybí kanalizace, vodovod, průtah silnice I.třídy přeložka komunikace I.třídy 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 91 Přirozený přírůstek: 1 Saldo migrace: 1 Průměrný věk: 47,3 Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 11 62,6 26,4 Slabé stránky: vysoký věkový průměr, úbytek obyvatel 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola:

17 Stř. škola, učiliště: Zdravotní středisko: V obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - obecní úřad - restaurace kulturní zařízení - požární zbrojnice Rozvoj bydlení Schválený územní plán: Slabá stránka: Příležitosti: obec nemá územní plán, minimální občanská vybavenost pořízení územního plánu 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: přibližně polovina stavení je rekreačního charakteru a je využívána převážně chalupáři z Plzně a Prahy, překrásná příroda, cyklistické a turistické trasy Architektonická stavby nebo soubor: Historicky významná stavba nebo soubor: Významná stavební dominanta: Urbanistická hodnota Významný vyhlídkový bod: Místo významné události: Silné stránky: velký rekreační potenciál, mnoho cyklotras a turistických tras, překrásná příroda

18 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání dosažitelní 3 Počet uchazečů absolventi 0 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 1 Ekonomické údaje : Pracovní příležitost v obci Borovno -.Domov Harmonie Rokycany přímý spoj ČSAD, Aliex Nezvěstice

19 Obec Drahkov Počet katastrálních území: 1 k.ú. Drahkov (Katastrální území obce Drahkov sousedí s těmito katastrálními územími: Chocenický újezd, Kotousov, Bzí, Letiny, Libákovice, Únětice u Blovic.) Počet částí obce: 1 Výměra obce: 412,7 ha Počet obyvatel k : 123 Hustota obyvatel: 30 obyv/ 1km 2 Typ: obec

20 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: v katastrálním území Drahkov není vymezeno žádné záplavové území, vysoký podíl vodních ploch 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Výskyt jiných ekologických zátěží: Silná stránka: obec Drahkov nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

21 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: NATURA 2000 evropsky významná lokalita: Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: zemědělské půdy II. - V. třídy ochrany v řešeném území jsou zastoupeny Památný strom: ÚSES: hranice přírodní lesní oblasti, hranice bioregionu, hranice biochory, přirozenost lesního porostu Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Městská památková rezervace: Městská památková zóna: Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: Archeologická zóna I., II. kategorie - Jádro obce Drahkov je vedeno jako území s archeologickými nálezy II. kategorie ( UAN II. ) vedené pod číslem SAS /1, kde je pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů více jak 50%. Jako archeologická zóna I. je vedeno rozsáhlejší území. V případě jakýchkoliv terénních úprav je nutno respektovat 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

22 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k PODÍL PLOCH Orná půda - 220,3ha Zahrady - 4,5 ha Ovocné sady - 0 ha Trvalé travní porosty - 56 ha Lesní půda - 86,3 ha Vodní plochy - 18,1 ha Zastavěné plochy - 6,3 ha Ostatní plochy - 21,3 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 0,67 Slabé stránky: nízký koeficient ekologické stability 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace: Plynofikace:

23 Skládka: Zařízení na odstraňování odpadu: Slabá stránka: není vybudován vodovod ani kanalizace Silná stránka: plynofikace obce Příležitosti: kompletní vybudování vodovodní a kanalizační sítě s odkanalizováním na obecní ČOV 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 123 Přirozený přírůstek: -2 Saldo migrace: 3 Průměrný věk: 46 Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 6,5 73,2 20,3 Slabé stránky: vysoký věkový průměr, úbytek obyvatel

24 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola: Stř. škola, učiliště: Zdravotní středisko: V obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - obecní úřad - restaurace kulturní zařízení - prodejna smíšeného zboží - požární zbrojnice Rozvoj bydlení Schválený územní plán: obec Drahkov má schválený územní plán Silná stránka: Slabá stránka: významu. obec má nový územní plán obec má minimální občanskou vybavenost a služby místního Příležitosti: 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: Architektonická stavby nebo soubor: 2 cyklotrasy v obci Historicky významná stavba nebo soubor:

25 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní 5 Počet uchazečů - absolventi 0 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 3 Ekonomické údaje : Pracovní příležitost v obci Drahkov poskytuje zejména místní pila.

26 Obec Chlum Počet katastrálních území: 1 k.ú. Chlum (Katastrální území obce Chlum sousedí s těmito katastrálními územími: Střížovice u Blovic, Vlčtejn, Zdemyslice, Seč u Blovic, Únětice u Blovic.) Počet částí obce: 1 Výměra obce: 405 ha Počet obyvatel k : 223 Hustota obyvatel: 55 obyv/ 1km 2 Typ: obec

27 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: v katastrálním území Chlum není vymezeno žádné záplavové území 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: poloha při silnici I/20 Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Výskyt jiných ekologických zátěží: Slabá stránka: oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší blízkost silnice I/20 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: NATURA 2000 evropsky významná lokalita: Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: 2.tř.ochrany

28 Památný strom: Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: Archeologické naleziště: Silné stránky: plochy s vyšší bonitou půdy 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k PODÍL PLOCH Orná půda - 265,1 ha Zahrady - 7,7 ha Ovocné sady - 0 ha Trvalé travní porosty - 48,1 ha Lesní půda - 49 ha Vodní plochy - 1 ha Zastavěné plochy - 5,3 ha Ostatní plochy - 28,9 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 0,35 Slabé stránky: velmi nízký koeficient ekologické stability, velmi vysoký podíl orné půdy

29 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: (blízkost silnice I.třídy) Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace: Plynofikace: Skládka: Zařízení na odstraňování odpadu: Slabá stránka: není vybudována kanalizace Silná stránka: plynofikace obce, vodovod v obci Příležitosti: kompletní vybudování kanalizační sítě Hrozby: chybí skládka 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 223 Přirozený přírůstek: 1 Saldo migrace: 0 Průměrný věk: 42 let Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí

30 Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 19,7 60,6 19,7 Silné stránky: poměrně vysoký počet mladých obyvatel 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola: Stř. škola, učiliště: Zdravotnní středisko: V obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - obecní úřad - restaurace Obecní hospoda - prodejna smíšeného zboží - 2 požární zbrojnice - dům s pečovatelskou službou v němž v současné době žije 10 seniorů Rozvoj bydlení Schválený územní plán: obec Chlum má územní plán sídelního útvaru + změnu č.1 Silná stránka: poloha při I/20, blízkost Plzně, obec má dostatečnou občanskou vybavenost a služby místního významu Příležitosti: pořízení nového územního plánu obce 9) Rekreace a cestovní ruch

31 Rekreační a turistický potenciál: pro rekreační využití slouží víceúčelová vodní nádrž, v jejímž sousedství je i sportovní hřiště, vysoký podíl objektů pro rodinnou rekreaci 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání celkem 9 Počet uchazečů absolventi 0 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 3 Ekonomické údaje : Pracovní příležitost je v nedaleké Plzni, případně Blovicích vzdálenost od Plzně je jihovýchodně cca 15 km. Blovice jsou vzdáleny cca 6 km.

32 Obec Chocenice Počet katastrálních území: 4 k.ú. Chocenice, Zhůř, Kotousov, Chocenický Újezd (území obce Chocenice sousedí s těmito katastrálními územími: Jarov u Blovic, Vlčice u Blovic, Hradiště u Blovic, Komorno, Blovice, Seč u Blovic, Chocenický Újezd, Drahkov, Bzí, Měcholupy) Počet částí obce: 4 Výměra obce: 1318 ha Počet obyvatel k : 567 Hustota obyvatel: 43 obyv/ 1km 2 Typ: obec

33 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: v katastrálním území Chocenice není vymezeno žádné záplavové území 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: poloha při silnici I/20 Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Výskyt jiných ekologických zátěží: ČS PHM ZD Chocenice Slabá stránka: oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší územím prochází silnice I/20 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: (Buková hora) NATURA 2000 evropsky významná lokalita: Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: (2.tř. ochrany)

34 Památný strom: Chocenický drnák, Zhůřský křemelák Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Městská památková rezervace: Městská památková zóna: Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k PODÍL PLOCH Orná půda - 265,1 ha Zahrady - 7,7 ha Ovocné sady - 0 ha Trvalé travní porosty - 48,1 ha Lesní půda - 49 ha Vodní plochy - 1 ha Zastavěné plochy - 5,3 ha Ostatní plochy - 28,9 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 1,08 Silné stránky: Slabé stránky: vyšší podíl vodních ploch nižší koeficient ekologické stability

35 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: v části Chocenice a Kotousov (v části Chocenická Lhota a Zhůř, je zásobování pitnou vodou z domovních studní) Kanalizace: Plynofikace: Skládka: Zařízení na odstraňování odpadu: Slabá stránka: není vybudována kanalizace, vodovod pouze částečně Silná stránka: plynofikace obce Příležitosti: kompletní vybudování kanalizační sítě s odkanalizováním na ČOV, dovybudování vodovodní sítě, vybudování obchvatu silnice I/20 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 223 Přirozený přírůstek: 0 Saldo migrace: 0 Průměrný věk: 41 let Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí

36 Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 15,5 66,7 17,8 Silné stránky: poměrně vysoký počet mladých obyvatel 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola: Stř. škola, učiliště: I.stupeň Zdravotní středisko: V obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - obecní úřad - restaurace - prodejna smíšeného zboží - 2 požární zbrojnice Rozvoj bydlení Schválený územní plán: obec Chotěšov má schválený územní plán, v současné době obec pořizuje nový územní plán Silná stránka: místního významu Slabá stránka: Příležitosti: obec má poměrně dobrou občanskou vybavenost a služby obec nemá schválený územní plán. pořízení územního plánu

37 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: cyklotrasa, zámek, přír. park, sýpka, budova č.p ) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání celkem 16 Počet uchazečů absolventi 2 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 4 Ekonomické údaje : Pracovní příležitost je v Plzni, případně Blovicích vzdálenost od Plzně je cca 20 km. Blovice jsou vzdáleny cca 5 km. V obci Chocenice je řada vlastních podnikatelských aktivit, společnost Agrospol ve Zhůři, Zemědělská společnost Komorno a.s. v Chocenicích, Lázně Letiny atd.

38 Obec Jarov Počet katastrálních území: 1 k.ú. Jarov (území obce Jarov sousedí s těmito katastrálními územími: Svárkov, Letiny, Bzí, Chocenice, Zhůř, Měcholupy u Blovic, Prádlo,Kokořov) Počet částí obce: 1 Výměra obce: 537,2 ha Počet obyvatel k : 224 Hustota obyvatel: 42 obyv/ 1km 2 Typ: obec

39 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: (nízké, přechodné) 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: v katastrálním území Jarov není vymezeno žádné záplavové území 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: (blízkost silnice I.tř. Plzeň-Nepomuk) Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Výskyt jiných ekologických zátěží: Silná stránka: plynofikace v obci Slabá stránka: blízkost silnice I.třídy I/20

40 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: NATURA 2000 evropsky významná lokalita: Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: 2.třída ochrany Památný strom: ÚSES: hranice biochory, hranice bioregionu (Plánický), stupeň přirozenosti lesního porostu, regionální biokoridor Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: Archeologické naleziště: Silné stránky: plochy s vyšší bonitou půdy, ÚSES, přírodní památka

41 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k PODÍL PLOCH Orná půda - 302,7 ha Zahrady - 13,2 ha Ovocné sady - 0 ha Trvalé travní porosty - 99,6 ha Lesní půda - 88,6 ha Vodní plochy - 1,6 ha Zastavěné plochy - 10,3 ha Ostatní plochy - 21,3 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 0,61 Slabé stránky: nízký koeficient ekologické stability, nízký podíl lesních ploch 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: (blízkost komunikace I.třídy) (silně zatížená) Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace:

42 Plynofikace: Skládka: Zařízení na odstraňování odpadu: Slabá stránka: Příležitosti: chybějící vodovod a kanalizace, silně zatížená komunikace II.třídy vedoucí středem obec vybudování vodovodu a kanalizace, vyřešení obchvatu obce 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 224 Přirozený přírůstek: -3 Saldo migrace: -5 Průměrný věk: 47 let Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 8 67,4 24,6 Slabé stránky: vysoký věkový průměr, úbytek obyvatel 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola:

43 Základní škola: Stř. škola, učiliště: Zdravotní středisko: V obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - obecní úřad - restaurace - prodejna smíšeného zboží - požární zbrojnice Rozvoj bydlení Schválený územní plán: Slabá stránka: Příležitosti: obec nemá územní plán, minimální občanská vybavenost pořízení územního plánu 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: Architektonická stavby nebo soubor: obec má minimální turistický potenciál, je zde několik rekreačních chalup Historicky významná stavba nebo soubor: 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání dosažitelní 6 Počet uchazečů absolventi 1 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 1 Ekonomické údaje : Pracovní příležitost v obci Jarov -.obyvatelé dojíždějí do Blovic, Plzně, v místě bydliště zaměstnává obyvatele Zemědělská společnost Komorno Farma Jarov

44 Obec Letiny Počet katastrálních území: 5 k.ú. Letiny, Bzí, Svárkov, Kbelnice u Letin, Chocenický Újezd (území obce Letiny sousedí s těmito katastrálními územími: Únětice,Seč u Blovic, Chocenická Lhota, Kotousov, Drahkov, Chocenice, Zhůř, Jarov, Kokořov, Březí u Źinkov, Skašov, Újezd u Horšic, Dolce, Libákovice ) Počet částí obce: 5 Výměra obce: 1930,6 ha Počet obyvatel k : 669 Hustota obyvatel: 55 obyv/ 1km 2 Typ: obec

45 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: (OP vod.zdroje I.stupně a II.a vnitřní k.ú. Letiny) Silné stránky: na Podhrázském potoce byla vybudována rozsáhlá soustava rybníků, které působí velmi příznivě nejen na mikroklima řešené oblasti, ale zejména na zadržování vody v krajině a tlumení možného vzniku povodňových jevů při výskytu lokálních přívalových srážek, obec má zpracován povodňový plán Příležitosti: lokálně se jeví jako potřebné zajistit protipovodňové opatření při severním okraji zastavěného území Letiny, a při jihovýchodním okraji stávající zástavby sídla Letiny 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: (II/117) Výskyt jiných ekologických zátěží: Slabá stránka: střední dopravní zatížení na silnici II/117

46 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: NATURA 2000 evropsky významná lokalita: Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: 2.tř.ochrany Památný strom: (Letinská lípa) ÚSES: hranice biochory, hranice bioregionu (Plánický), stupeň přirozenosti lesního porostu, regionální biokoridor, lokální biocentrum Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: Archeologické naleziště: Silné stránky: plochy s vyšší bonitou půdy, ÚSES

47 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k PODÍL PLOCH Orná půda - 793,5 ha Zahrady - 35,8 ha Ovocné sady - 5,9 ha Trvalé travní porosty - 278,8 ha Lesní půda - 653,2 ha Vodní plochy - 29,6 ha Zastavěné plochy - 24,6 ha Ostatní plochy - 109,2 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 1,08 Silné stránky: vysoký podíl vodních ploch Slabé stránky: nižší koeficient ekologické stability 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace: Plynofikace: Skládka: (Letiny, Kbelnice)

48 Zařízení na odstraňování odpadu: Slabá stránka: není vybudována kanalizace Silná stránka: plynofikace obce, vodovod v obci Příležitosti: kompletní vybudování kanalizační sítě, dovybudování vodovodní sítě 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 669 Přirozený přírůstek: -15 Saldo migrace: 28 Průměrný věk: 43,6 let Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 14,6 64,6 20,8 Silná stránka: vysoký přírůstek počtu obyvatel starší obyvatelé v Lázních Letiny 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola: - I.stupeň

49 Stř. škola, učiliště: Zdravotní středisko: V obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - Obecní úřad - Pohostinství - Prodejna - Hasičská zbrojnice - Pošta - obecní knihovna Rozvoj bydlení Schválený územní plán: obec Letiny má schválený územní plán Silná stránka: platný územní plán, dobrá občanská vybavenost 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: na území obce Letiny existuje pobytová rekreace rodinného typu v chatových lokalitách, řada turistických stezek a cyklotras, areál koupaliště, fotbalové hřiště, zimní kluziště, soukromý pivovar Nemovité kulturní památky zapsané ve Státním seznamu NKP: lázeňské objekty, Kostel sv. Prokopa, hradní zeď, venkovská usedlost č.p.20 Letiny, kaple sv. Rosalie se 3 hroby Bzí, návrh na NKP špýchárek u č.p. 6 Chocenický Újezd Významný vyhlídkový bod: Jezevčí skála 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání celkem 24 Počet uchazečů absolventi 1 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 8 Ekonomické údaje :

50 Pracovní příležitost je v obci Letiny v Lázních Letiny, s.r.o., ve firmě EVERTRONIC správa nemovotostí, spol. s r.o., vyjíždění za prací do nedalekých Blovic (cca 9 km), nebo Přeštic (cca 11km) Silná stránka: Slabá stránka: vlastní podnikatelské aktivity, nízký podíl denně vyjíždějících do zaměstnání vyšší míra nezaměstnanosti

51 Obec Louňová Počet katastrálních území: 1 k.ú. Louňnová (území obce Louňová sousedí s těmito katastrálními územími: Srby nad Úslavou, Sedliště nad Úslavou, Přešín, Železný Újezd, Nechanice u N. Mitrovic, Struhaře, Hradišťská Lhotka, Smederov, Žďár u Blovic) Počet částí obce: 1 Výměra obce: 606,8 ha Počet obyvatel k : 79 Hustota obyvatel: 13 obyv/ 1km 2 Typ: obec

52 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: na většině řešeného území se nachází přechodné radonové riziko a na okrajích katastrálního území je místy nízké a střední radonové riziko, vysoké radonové riziko se v katastrálním území Louňová nenachází 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: na území obce se nenachází žádné záplavové území 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Výskyt jiných ekologických zátěží: Silná stránka: Slabá stránka: Příležitosti: v území se nevyskytuje žádný střední ani velký průmyslový zdroj znečištění ovzduší vytápění na tuhá paliva plynofikace v obci

53 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: NATURA 2000 evropsky významná lokalita: Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: zemědělské půdy II.,III., IV. a V. třídy ochrany v řešeném území jsou zastoupeny Památný strom: Silná stránka: evropsky významná lokalita NATURA 2000, ÚSES Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: a) Ochrana památek Městská památková rezervace: Městská památková zóna: Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: Archeologické naleziště:

54 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k : PODÍL PLOCH Orná půda - 165,1 ha Zahrady - 9,8 ha Ovocné sady - 0 ha Trvalé travní porosty - 150,8 ha Lesní půda - 249,3 ha Vodní plochy - 1,70 ha Zastavěné plochy - 5,40 ha Ostatní plochy - 24,8 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 2,11 Silné stránky: vyšší koeficient ekologické stability, vysoký podíl lesní půdy 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace: Plynofikace:

55 Skládka: Zařízení na odstraňování odpadu: Slabá stránka: Příležitosti: chybí technická infrastruktura vybudování technické infrastruktury 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 79 Přirozený přírůstek: 0 Saldo migrace: 6 Průměrný věk: 45 let Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 10,1 68,4 21,5 Slabé stránky: stárnutí populace, nízký podíl zalidnění 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola:

56 Stř. škola, učiliště: Zdravotní středisko: Dále se v obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - obecní úřad - restaurace kulturní zařízení - požární zbrojnice - obchod Rozvoj bydlení Schválený územní plán: (schváleno pořízení územního plánu) Silná stránka: schváleno pořízení územního plánu, dostatek zastavitelných ploch pro bydlení 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: vysoký podíl staveb pro rodinnou rekreaci, cyklostezka místního významu Architektonické stavby nebo soubor: Historicky významná stavba nebo soubor: Významná stavební dominanta: 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání celkem 3 Počet uchazečů absolventi 0 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 1 Ekonomické údaje : Pracovní příležitosti dojíždění do Blovic a Plzně Slabé stránky: dojíždění za prací i do škol

57 Obec Milínov Počet katastrálních území: 1 k.ú. Milínov u Nezvěstic (území obce Milínov sousedí s těmito katastrálními územími: Žákava, Vlkov u Spáleného Poříčí, Lipnice u Spáleného Poříčí, Kornatice, Šťáhlavice, Šťáhlavy, Raková u Rokycan, Veselá u Rokycan, Nevid) Počet částí obce: 1 Výměra obce: 1228 ha Počet obyvatel k : 190 Hustota obyvatel: 15 obyv/ 1km 2 Typ: obec

58 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: (obec Mílínov se nachází v území s přechodným, nízkým místy středním radonovým rizikem z geologického podloží) 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: území není ohroženo povodněmi 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Výskyt jiných ekologických zátěží: Silná stránka: území je kompletně plynofikováno 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: (Kornatický potok) NATURA 2000 evropsky významná lokalita: (Lopata) Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: (půda 2.tř.ochrany)

59 Památný strom: ÚSES: biochora, přirozenost lesního porostu, lokální biokoridor, lokální biocentrum, nadregionální biokoridor, nadregionální biocentrum Silná stránka: přírodní prak, plochy s vyšší bonitou půdy, oblast NATURA 2000, ÚSES Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: (Hádky přírodní památka, Zvoníčkovna, Lopata přírodní rezervace) Významný krajinný prvek: (Vrch Pramný) Ochrana památek Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k : PODÍL PLOCH Orná půda - 226,7 ha Zahrady - 7 ha Ovocné sady - 0 ha Trvalé travní porosty ha Lesní půda - 825,8 ha Vodní plochy - 12,5 ha Zastavěné plochy - 7,5 ha Ostatní plochy - 61,9 ha

60 Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 3,45 Silné stránky: vyšší koeficient ekologické stability, vysoký podíl lesních ploch, vyšší podíl vodních ploch 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: Železniční stanice, zastávka: (Kornatice rybník - trať Rokycany-Nezvěstice) Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace: Plynofikace: Skládka: Zařízení na odstraňování odpadu: Silná stránka: Slabá stránky: Příležitosti: plynofikace chybí vodovod a kanalizace vybudování vodovodu a kanalizace 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 190 Přirozený přírůstek: 1 Saldo migrace: 0 Průměrný věk: 42,7 let

61 Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 15,8 64,7 19,5 Slabé stránky: úbytek obyvatel, stárnutí obyvatel 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola: Stř. škola, učiliště: Zdravotní středisko: Dále se v obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - obecní úřad - restaurace kulturní zařízení - prodejna smíšeného zboží - požární zbrojnice - obecní knihovna Rozvoj bydlení Schválený územní plán: Silná stránka: schválený nový územní plán Milínov, blízkost obce Nezvěstice cca 2km kde je dostatečná občanská vybavenost

62 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: budovy pro rodinnou rekreaci, chatové oblasti, turistické trasy i cyklotrasy, naučné stezky po Kozelském polesí Architektonické stavby nebo soubor: hrad Lopata, mohylová pohřebiště Historicky významná stavba nebo soubor: Silné stránky: velký rekreační potenciál, mnoho cyklotras a turistických tras, překrásná příroda 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání celkem 5 Počet uchazečů absolventi 0 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 1 Ekonomické údaje : Pracovní příležitosti v Milínově nabízí především spol. ALIMEX Nezvěstice a.s., nebo spol. OKAL CZ s.r.o., v nedalekých Šťáhlavech (cca 9 km) KS Katalog-Servis s.r.o., dále je za prací možno dojíždět do Rokycan (cca 14 km) Silné stránky: malá nezaměstnanost

63 Obec Míšov Počet katastrálních území: 1 k.ú. Míšov (území obce Míšov sousedí s těmito katastrálními územími: Borovno, Planiny, Věšín, Chynín, Kolvín-Brdy) Počet částí obce: 1 Výměra obce: 766,1 ha Počet obyvatel k : 109 Hustota obyvatel: 14 obyv/ 1km 2 Typ: obec

64 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: (nízké) 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: (měření srážek, sněhové pokrývky, pozorování meteorologických jevů) Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: Slabé stránky: Příležitosti: Hrozby: řeka Bradava ohrožení území povodněmi protipovodňová opatření ohrožení povodněmi 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Výskyt jiných ekologických zátěží: Slabá stránka: průtah silnice I.třídy I/19 středem obce Míšov, vytápění na tuhá paliva Příležitosti: přeložka silnice I/19

65 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park přírodní park Brdy NATURA 2000 evropsky významná lokalita: Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: Bradava 2.třída ochrany Památný strom: ÚSES: přírodní lesní oblast, stupeň přirozenosti lesního porostu, regionální biocentrum, ochranné pásmo neregionálního biokoridoru, na hranici území nadregionální biocentrum Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: přírodní památka Míšovské buky Ochrana památek Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: Archeologické naleziště: Silné stránky: plochy s vyšší bonitou půdy, ÚSES, přírodní památka

66 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k PODÍL PLOCH Orná půda - 65,6 ha Zahrady - 13,4 ha Ovocné sady - 0 ha Trvalé travní porosty - 54,8 ha Lesní půda - 602,2 ha Vodní plochy - 0,4 ha Zastavěné plochy - 6,5 ha Ostatní plochy - 23,1 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 7,04 Silné stránky: vysoký koeficient ekologické stability, velký podíl lesních ploch 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: (průtah obcí Míšov) Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace: Plynofikace:

67 Skládka: Zařízení na odstraňování odpadu: Slabá stránka: Příležitosti: průtah silnice I.třídy středem obce, chybí plynofikace, kanallizace obchvat obce, pořízení kanalizace a plynofikace 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 109 Přirozený přírůstek: 0 Saldo migrace: -2 Věkový průměr: 45,1 Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 11 70,7 18,3 Slabé stránky: vysoký věkový průměr, úbytek obyvatel 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola: Stř. škola, učiliště:

68 Zdravotní středisko: V obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - obecní úřad - restaurace gril Míšov - požární zbrojnice Rozvoj bydlení Schválený územní plán: Slabá stránka: Příležitosti: obec nemá územní plán, minimální občanská vybavenost pořízení územního plánu 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: přibližně polovina stavení je rekreačního charakteru a je využívána převážně chalupáři z Plzně a Prahy, Překrásná příroda, cyklistické a turistické trasy Padrťské rybníky, Pilský a Lázský rybník, Rybník Drahota, Lovecký zámeček Tři trubky, Brdské vrcholy Tok (865 m n. m.),praha (862 m n. m.),koruna (837 m n. m.),brdce (839 m n. m.),kočka (789 m n. m.),třemšín (827 m n. m.),nad Maráskem (800 m n. m.),kokšín (675 m n. m.), při dobré viditelnosti můžete spatřit Alpy a panorama Šumavy Architektonická stavby nebo soubor: Historicky významná stavba nebo soubor: Silné stránky: velký rekreační potenciál, mnoho cyklotras a turistických tras, překrásná příroda

69 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání dosažitelní 4 Počet uchazečů absolventi 1 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 1 Ekonomické údaje : Pracovní příležitost v obci Míšov -.obyvatelé dojíždějí za prací do Spáleného Poříčí, Blovic, nebo Plzně

70 Obec Nové Mitrovice Počet katastrálních území: 4 k.ú. Nové Mitrovice, Mítov, Nechanice u Nových Mitrovic, Planiny (území obce Nové Mitrovice sousedí s těmito katastrálními územími: Louňová, Struhaře, Spálené Poříčí, Hořehledy, Borovno, Míšov, Chynín, Železný Újezd) Počet částí obce: 4 Výměra obce: 2091,1 ha Počet obyvatel k : 323 Hustota obyvatel: 15 obyv/ 1km 2 Typ: obec

71 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: (k.ú. Nové Mitrovice, k.ú. Nechanice u Nových Mitrovic) Silné stránky: vodohospodářský a ekologický význam místních vodních nádrží spočívá především ve zlepšení vodní bilance, zpomalování odtoku a udržení vody v krajině, vyrovnávání nerovnoměrností v odtoku a v celkovém přínosu pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému. Zásadní je i význam pro krajinný ráz, rekreaci, chov ryb, protipožární zabezpečení a do jisté míry i pro ochranu před povodněmi 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: (II/177) Výskyt jiných ekologických zátěží: Slabá stránka: střední dopravní zatížení na silnici II/117

72 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: (přírodní parky Brdy) NATURA 2000 evropsky významná lokalita: Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: (Bradava) 2.tř.ochrany Památný strom: (Dub u Nechanic) ÚSES: hranice biochory, hranice bioregionu (Brdský), hranice přírodní lesní oblasti, stupeň přirozenosti lesního porostu, regionální biokoridor, regionální biocentrum Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Vesnická památková zóna: - Mítov Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: Archeologické naleziště: Nové Mitrovice Silné stránky: v Mítově plochy s vyšší bonitou půdy, ÚSES, vesnická památková zóna

73 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k PODÍL PLOCH Orná půda - 245,4 ha Zahrady - 35,8 ha Ovocné sady - 3,5 ha Trvalé travní porosty - 436,2 ha Lesní půda ,4 ha Vodní plochy - 15,4 ha Zastavěné plochy - 20 ha Ostatní plochy - 125,3 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 4,35 Silné stránky: vyšší koeficient ekologické stability, vysoký podíl lesních ploch 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace: Plynofikace: Skládka: Zařízení na odstraňování odpadu:

74 Slabá stránka: není vybudována kanalizace Silná stránka: plynofikace obce, vodovod v obci Příležitosti: kompletní vybudování kanalizační sítě, dovybudování vodovodní sítě 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 323 Přirozený přírůstek: -3 Saldo migrace: 5 Průměrný věk: 43,4 let Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 14,6 64,7 20,7 Slabá stránka: stárnutí obyvatelstva 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola: Stř. škola, učiliště:

75 Zdravotní středisko: V obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - Obecní úřad - Pohostinství - Prodejna - Hasičská zbrojnice - obecní knihovna Rozvoj bydlení Schválený územní plán: obec Nové Mitrovice má schválený územní plán Silná stránka: platný územní plán 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: na území obce Nové Mitrovice existuje pobytová rekreace rodinného typu v chatových lokalitách, či rekreačních chalupách, je zde řada turistických stezek a cyklotras 10) Hospodářské podmínky Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (počet): Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání celkem 15 Počet uchazečů absolventi 1 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 6 Ekonomické údaje : Pracovní příležitost je pro obyvatele obce v nedalekých Blovicích (cca 11 km), Spáleném Pořičí (cca 4,5 km), v Plzni (cca 23)

76 Obec Seč Počet katastrálních území: 1 k.ú. Seč (katastrální území obce Seč sousedí s těmito katastrálními územími: Chlum u Blovic, Zdemyslice, Blovice, Chocenická Lhota, Chocenický Újezd, Únětice u Blovic.) Počet částí obce: 1 Výměra obce: 334,2 ha Počet obyvatel k : 296 Hustota obyvatel: 89 obyv/ 1km 2 Typ: obec

77 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: (území obce Seč se nachází v území s přechodným, nízkým místy středním radonovým rizikem z geologického podloží) 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: Slabé stránky: Hrozby: v katastrálním území Seč není vymezeno žádné záplavové území, Mlýnský rybník snížená retenční schopnost krajiny, regulace Podhrázského potoka splach půdy ze zorněných ploch 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: poloha při silnici I/20 Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Výskyt jiných ekologických zátěží: (porodna prasnic) Slabá stránka: hluk ze silnice I/20 Hrozby: návrat k vytápění tuhými palivy

78 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: NATURA 2000 evropsky významná lokalita: Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: (2. tř. ochrany) Památný strom: ÚSES: biochora, stupeň přirozenosti lesních porostů, lokální biokoridor, lokální biocentrum Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: Archeologické naleziště: Silné stránky: Slabé stránky: plochy s vyšší bonitou půdy silnice I/20 jako bariéra průchodnosti krajiny

79 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k PODÍL PLOCH Orná půda - 155,4 ha Zahrady - 12,1 ha Ovocné sady - 0 ha Trvalé travní porosty - 29,7 ha Lesní půda - 84,9 ha Vodní plochy - 8,3 ha Zastavěné plochy - 5,1 ha Ostatní plochy - 38,1 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 0,68 Slabé stránky: nízký koeficient ekologické stability, vysoký podíl orné půdy 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: (blízkost silnice I.třídy) Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace: Plynofikace: Skládka: Zařízení na odstraňování odpadu:

80 Slabá stránka: není vybudována kanalizace a ČOV Silná stránka: plynofikace obce, vodovod v obci Příležitosti: kompletní vybudování kanalizační sítě 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 296 Přirozený přírůstek: 3 Saldo migrace: 2 Průměrný věk: 40,3 let Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 15,9 71,6 12,5 Silné stránky: poměrně vysoký počet mladých obyvatel, přírůstek obyvatel 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola: Stř. škola, učiliště:

81 Zdravotní středisko: V obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - obecní úřad - restaurace Obecní hospoda - prodejna smíšeného zboží - požární zbrojnice Rozvoj bydlení Schválený územní plán: obec Seč má územní plán Silná stránka: poloha při I/20, blízkost Plzně, blízkost Blovic velká občanská vybavenost, zájem o stavební pozemky klidné bydlení v blízkosti Plzně, územní plán 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: rekreační využití je spíše v nedalekých Blovicích, blízkost hradu Vlčtejn, obcí prochází cyklotrasa 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání celkem 10 Počet uchazečů absolventi 0 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 4 Ekonomické údaje : Pracovní příležitost je v nedaleké Plzni, případně Blovicích vzdálenost od Plzně je cca 20 km. Blovice jsou vzdáleny cca 3 km. Slabá stránka: Příležitosti: vysoký podíl denně vyjíždějících za prací častější spoje hromadné dopravy

82 Město Spálené Poříčí Počet katastrálních území: 10 k.ú. Spálené Poříčí, Struhaře, Hořehledy Číčov, Hořice, Lučiště, Žáluží u Spáleného Poříčí, Těnovice, Vlkov u Spáleného Poříčí, Lipnice u Spáleného Poříčí (území města Spálené Poříčí sousedí s těmito katastrálními územími: Milínov, Žákava, Štítov u Blovic, Hradiště u Blovic, Hradišťský Újezd, Hradišťská Lhotka, Louňová, Nechanice u Nových Mitrovic, Mítov, Planiny, Borovno, Kolvín, Trokavec, Vísky, Příkosice, Mešno, Kornatice) Počet částí obce: 11 Výměra obce: 3633,5 ha Počet obyvatel k : 2681 Hustota obyvatel: 74 obyv/ 1km 2 Typ: město

83 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Staré důlní dílo: Dobývací prostor: Protierozní opatření: (Spálené Poříčí, Těnovice, Hořehledy, Střížovice) (Hořehledy, Těnovice) (Lipnice) Radonové riziko: Slabá stránka: (území obce Spálené Poříčí se nachází v území s přechodným, nízkým místy středním radonovým rizikem z geologického podloží) st. důlní díla, poddolovaná území 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: Slabé stránky: Příležitosti: Hrozby: řeka Bradava ohrožení území povodněmi protipovodňová opatření ohrožení povodněmi 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: (I/19) Výskyt jiných ekologických zátěží: Silná stránka: velká část území je kompletně plynofikována

84 Slabá stránka: Příležitosti: průtah silnice I.třídy středem obcí Vlkov, Spálené Poříčí, Hořehledy přeložka komunikace I.třídy 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: (Brdy) NATURA 2000 evropsky významná lokalita: (Bradava) Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: Památný strom: ÚSES: Silná stránka: (Zámecký velikán) rozsáhlé plochy s vyšší bonitou půdy, a poměrně rozsáhlá oblast NATURA 2000, ÚSES Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Městská památková rezervace: Městská památková zóna: (Spálené Poříčí) Vesnická památková zóna: (Lipnice, Struhaře návrh) Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: Archeologické naleziště:

85 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k : PODÍL PLOCH Orná půda ,0 ha Zahrady - 95,8 ha Ovocné sady - 98,2 ha Trvalé travní porosty - 998,4 ha Lesní půda ,0 ha Vodní plochy - 60,5 ha Zastavěné plochy - 71 ha Ostatní plochy - 349,7 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 0,90 Silné stánky: Slabé stránky: ovocné sady nízký koeficient ekologické stability 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: (průtah obcemi Vlkov, Spálené Poříčí, Hořehledy) Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace: Plynofikace:

86 Skládka: Zařízení na odstraňování odpadu: Silná stránka: Slabá stránka: Příležitosti: technická infrastruktura průtah silnice I.třídy dokončení technické infrastruktury i v menších obcích 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 2681 Přirozený přírůstek: 0 Saldo migrace: -1 Průměrný věk: 41 let Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 15,9 66,9 17,2 Silné stránky: nížší průměrný věk, vysoký podíl populace v produktivním věku, přírůstek obyvatel

87 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola: Stř. škola, učiliště: Zdravotní středisko: Dále se v obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - městský úřad - několik restaurací a obchodů, hotel - požární zbrojnice - městská knihovna Rozvoj bydlení Schválený územní plán: (územní plán sídelního útvaru + změna č.1) Silná stránka: dostatek zastavitelných ploch pro bydlení, dobrá občanská vybavenost Příležitosti: pořízení nového územního plánu 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: oblasti zámek s parkem, hotel, několik cyklotras, chatové Silné stránky: poměrně vysoké rekreační využití 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání celkem 115 Počet uchazečů absolventi 5 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 41 Ekonomické údaje : Pracovní příležitosti ve Spáleném Poříčí nabízí řada větších podniků a dalších menších firem. Další pracovní příležitosti jsou v nedaleké Plzni (cca 20 km), případně v Blovicích (cca 6 km).

88 Obec Střížovice Počet katastrálních území: 1 k.ú. Střížovice (katastrální území obce Střížovice sousedí s těmito katastrálními územími: Netunice, Nebílovy, Chválenice, Chouzovy, Řenče, Chlum u Blovic, Únětice u Blovic.) Počet částí obce: 1 Výměra obce: 689 ha Počet obyvatel k : 380 Hustota obyvatel: 55 obyv/ 1km 2 Typ: obec

89 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: v katastrálním území Střížovice není vymezeno žádné záplavové území Slabé stránky: stékání povrchových vod do zástavby 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: poloha při silnici I/20 Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Výskyt jiných ekologických zátěží: Slabá stránka: oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší blízkost silnice I/20

90 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: NATURA 2000 evropsky významná lokalita: Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: 2.tř.ochrany Památný strom: (Keslova lípa) ÚSES: hranice biochory, stupeň přirozenosti lesního porostu, regionální biocentrum, místní (lokální) biokoridor, nadregionální biokoridor Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: (na návsi se nachází pamětní kámen) Válečné hroby: Archeologické naleziště: Silné stránky: plochy s vyšší bonitou půdy, ÚSES

91 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k PODÍL PLOCH Orná půda - 460,5 ha Zahrady - 12 ha Ovocné sady - 0 ha Trvalé travní porosty - 126,6 ha Lesní půda - 50,9 ha Vodní plochy - 2,4 ha Zastavěné plochy - 11,4 ha Ostatní plochy - 25,2 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 0,39 Slabé stránky: velmi nízký koeficient ekologické stability, velmi vysoký podíl orné půdy 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: (blízkost silnice I.třídy) Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace: Plynofikace: Skládka:

92 Zařízení na odstraňování odpadu: Slabá stránka: není vybudována kanalizace Silná stránka: plynofikace obce, vodovod v obci Příležitosti: kompletní vybudování kanalizační sítě 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvat Počet obyvatel (k ): 380 Přirozený přírůstek: -1 Saldo migrace: 3 Průměrný věk: 42,4 let Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 14,5 68,1 17,4 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola: Stř. škola, učiliště: Zdravotní středisko: (praktický lékař)

93 V obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - Obecní úřad - Pohostinství - Konzum COOP - Hasičská zbrojnice - Pošta, knihovna Rozvoj bydlení Schválený územní plán: obec Střížovice má ÚP sídelního útvaru + změnu č.1 Silná stránka: Příležitosti: poloha při I/20, blízkost Plzně pořízení nového územního plánu obce 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: hřiště, 2 cyklotrasy Architektonická stavby nebo soubor: pro rekreační využití slouží koupaliště, sportovní Historicky významná stavba nebo soubor: historická zástavba obce Významná stavební dominanta: Urbanistická hodnota: Významný vyhlídkový bod: Místo významné události: historická zástavba obce funkční sportovní areál, areál koupaliště vyhlídka ve východní části obce 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání celkem 12 Počet uchazečů absolventi 0 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 7 Ekonomické údaje : Pracovní příležitost je v nedaleké Plzni, případně Blovicích vzdálenost od Plzně je jihovýchodně cca 11 km. Blovice jsou vzdáleny cca 7,5 km.

94 Obec Únětice Počet katastrálních území: 1 k.ú. Únětice u Blovic (katastrální území obce Únětice sousedí s těmito katastrálními územími: Střížovice u Plzně, Chlum u Blovic, Seč, Chocenický Újezd, Drahkov, Libákovice, Řenče) Počet částí obce: 1 Výměra obce: 599,7 ha Počet obyvatel k : 139 Hustota obyvatel: 23 obyv/ 1km 2 Typ: obec

95 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: (obec Únětice se nachází v území s přechodným, nízkým místy středním radonovým rizikem z geologického podloží) Silné stránky: stabilizované geologické podloží 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: v katastrálním území Únětice není vymezeno žádné záplavové území 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: (II/178) Výskyt jiných ekologických zátěží: Slabá stránka: oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší blízkost silnice I/20, středem obce prochází silnice II. třídy

96 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: NATURA 2000 evropsky významná lokalita: Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: 2.tř.ochrany Památný strom: ÚSES: hranice biochory, 1.stupeň přirozenosti lesního porostu, regionální biokoridor, lokální biocentrum, lokální biokoridor Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: Archeologické naleziště: Silné stránky: plochy s vyšší bonitou půdy, ÚSES

97 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k PODÍL PLOCH Orná půda - 236,3 ha Zahrady - 7,1 ha Ovocné sady - 0 ha Trvalé travní porosty - 60,2 ha Lesní půda - 266,4 ha Vodní plochy - 2,7 ha Zastavěné plochy - 5,0 ha Ostatní plochy - 21,9 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 1,28 Slabé stránky: nížší koeficient ekologické stability 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: (blízkost silnice I.třídy) (středem obce prochází silnice II/178) Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace: Plynofikace: Skládka: Zařízení na odstraňování odpadu:

98 Slabá stránka: není vybudována kanalizace Silná stránka: plynofikace obce, vodovod v obci Příležitosti: kompletní vybudování kanalizační sítě 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 139 Přirozený přírůstek: 1 Saldo migrace: 5 Průměrný věk: 42,9 let Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 14,4 65,5 20,1 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola: Stř. škola, učiliště: Zdravotní středisko:

99 V obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - Obecní úřad - Pohostinství - Obchod - Hasičská zbrojnice - Obecní knihovna Rozvoj bydlení Schválený územní plán: obec Únětice má nový územní plán Silná stránka: Slabá stránka: poloha při I/20, platný územní plán, blízkost Blovic (cca 5,5km) nedostatečná občanská vybavenost 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: Architektonická stavby nebo soubor: pro rekreační využití slouží koupaliště, cyklotrasy Historicky významná stavba nebo soubor: Významná stavební dominanta: Významný vyhlídkový bod: Místo významné události: 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání celkem 3 Počet uchazečů absolventi 0 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 1 Pracovní příležitost je v nedaleké Plzni, případně Blovicích vzdálenost od Plzně je cca 17 km. Blovice jsou vzdáleny cca 5,5 km. Dále obyvatelé vyjíždí za prací do Přeštic cca 12 km

100 Obec Vlčtejn Počet katastrálních území: Počet částí obce: Výměra obce: 1 k.ú. Vlčtejn (katastrální území obce Vlčtejn sousedí s těmito katastrálními územími: Chlum u Blovic, Chouzovy, Želčany, Nezvěstice, Žákava, Zdemyslice) 2 (Vlčtejn, Chlumánky) 401,5 ha Počet obyvatel k : 93 Hustota obyvatel: 23 obyv/ 1km 2 Typ: obec

101 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: (území obce Ždírec se nachází v území s přechodným, nízkým místy středním radonovým rizikem z geologického podloží) 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: v katastrálním území Vlčtejn není vymezeno žádné záplavové území 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: územím prochází silnice I/20 Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Výskyt jiných ekologických zátěží: Slabá stránka: oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší silnice I/20 Příležitost: přeložka silnice I.třídy

102 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: NATURA 2000 evropsky významná lokalita: Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: 2.tř.ochrany Památný strom: ÚSES: biochora, 1.stupeň přirozenosti lesních porostů, lokální biocentrum Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: Archeologické naleziště: Silné stránky: plochy s vyšší bonitou půdy, ÚSES

103 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k PODÍL PLOCH Orná půda - 182,6 ha Zahrady - 8,5 ha Ovocné sady - 0 ha Trvalé travní porosty - 101,6 ha Lesní půda - 79,8 ha Vodní plochy - 0,4 ha Zastavěné plochy - 4,6 ha Ostatní plochy - 24,0 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 0,90 Slabé stránky: nízký koeficient ekologické stability, vyšší podíl orné půdy 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace: Plynofikace: Skládka: Zařízení na odstraňování odpadu:

104 Slabá stránka: není vybudována kanalizace Silná stránka: plynofikace obce, vodovod v obci Příležitosti: kompletní vybudování kanalizační sítě, přeložka silnice I.třídy Hrozby: chybí skládka 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 93 Přirozený přírůstek: 0 Saldo migrace: 2 Průměrný věk: 46,2 let Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 10,8 64,5 24,7 Slabá stránka: vysoký věkový průměr 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola:

105 Stř. škola, učiliště: Zdravotní středisko: V obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - obecní úřad - restaurace Obecní hospoda - požární zbrojnice Rozvoj bydlení Schválený územní plán: obec Vlčtejn má územní plán sídelního útvaru + změnu č.1 Silná stránka: Slabá stránka: Příležitosti: poloha při I/20, blízkost Plzně chybí občanská vybavenost pořízení nového územního plánu obce 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: pro rekreační využití slouží hrad Vlčtejn, cyklotrasa, stezka pro pěší, buližníková skála, na které je hrad Vlčtejn postaven, nabízí několik lezeckých tras různých obtížností Architektonická stavby nebo soubor: Významná stavební dominanta: hrad Vlčtejn hrad Vlčtejn 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání celkem 5 Počet uchazečů absolventi 1 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 1 Ekonomické údaje : Pracovní příležitost je v nedaleké Plzni, případně Blovicích vzdálenost od Plzně je jihovýchodně cca 10 km. Blovice jsou vzdáleny cca 6,5 km.

106 Obec Zdemyslice Počet katastrálních území: 1 k.ú. Zdemyslice (katastrální území obce Zdemysousedí s těmito katastrálními územími: Blovice, Žákava, Vlčtejn, Chlum u Blovic, Seč u Blovic.) Počet částí obce: 1 Výměra obce: 476 ha Počet obyvatel k : 547 Hustota obyvatel: 115 obyv/ 1km 2 Typ: obec

107 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: Slabé stránky: Příležitosti: Hrozby: řeka Úslava ohrožení území povodněmi protipovodňová opatření ohrožení povodněmi 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Výskyt jiných ekologických zátěží:

108 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: NATURA 2000 evropsky významná lokalita: Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: 2.tř.ochrany Památný strom: ÚSES: hranice biochory, stupeň přirozenosti lesního porostu, regionální biokoridor, místní (lokální) biocentrum Ochrana krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: Archeologické naleziště: Silné stránky: plochy s vyšší bonitou půdy, ÚSES

109 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k PODÍL PLOCH Orná půda - 245,4 ha Zahrady - 24,4 ha Ovocné sady - 0,2 ha Trvalé travní porosty - 113,9 ha Lesní půda - 24,5 ha Vodní plochy - 9,8 ha Zastavěné plochy - 10,8 ha Ostatní plochy - 46,9 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 0,57 Slabé stránky: velmi nízký koeficient ekologické stability 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace: Plynofikace: Skládka: (částečně) (vč., ČOV) Zařízení na odstraňování odpadu:

110 Silná stránka: plynofikace obce, vodovod i kanalizace v obci Příležitosti: dovybudování vodovodní sítě 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 574 Přirozený přírůstek: 0 Saldo migrace: 10 Průměrný věk: 41,4 let Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 15,2 67,6 17,2 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola: Stř. škola, učiliště: Zdravotní středisko:

111 V obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - Obecní úřad - Pohostinství - Prodejna - Hasičská zbrojnice - Obec knihovna - Sportovní zařízení, fotbalové hřiště, dětské hřiště Rozvoj bydlení Schválený územní plán: obec Zdemyslice má územní plán sídelního útvaru + změnu č.1 Silná stránka: Příležitosti: blízkost Blovice (cca 3km) pořízení nového územního plánu obce 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: pěší stezka, chatová oblast, cyklotrasy, sportovní zařízení Architektonická stavby nebo soubor: Historicky významná stavba nebo soubor: Významná stavební dominanta: 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání celkem 20 Počet uchazečů absolventi 2 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 9 Ekonomické údaje : Pracovní příležitost je v nedaleké Plzni, případně Blovicích vzdálenost od Plzně je cca 15 km. Blovice jsou vzdáleny cca 3 km., OKAL

112 Obec Žákava Počet katastrálních území: 1 k.ú. Žákava (území obce Žákava sousedí s těmito katastrálními územími: Vlčtejn, Zdemyslice, Blovice, Štítov u Blovic, Spálené Poříčí, Vlkov u Spáleného Poříčí, Milínov, Šťáhlavice, Nezvěstice, Olešná u Nezvěstic) Počet částí obce: 1 Výměra obce: 947,5 ha Počet obyvatel k : 453 Hustota obyvatel: 48 obyv/ 1km 2 Typ: obec

113 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: (obec Žákava se nachází v území s nízkým místy středním radonovým rizikem z geologického podloží) 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: Slabé stránky: Příležitosti: Hrozby: řeka Úslava, Bradava ohrožení území povodněmi protipovodňová opatření ohrožení povodněmi 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Výskyt jiných ekologických zátěží: (skládka Apolena) Silná stránka: Slabá stránka: Příležitosti: území je kompletně plynofikováno průtah silnice I.třídy okrajem obce přeložka komunikace I.třídy

114 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: (Kornatický potok-pouze část) NATURA 2000 evropsky významná lokalita: (Bradava) Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: (půda 2.tř.ochrany) Památný strom: Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: Silná stránka: plochy s vyšší bonitou půdy, oblast NATURA 2000

115 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k : PODÍL PLOCH Orná půda - 371,2 ha Zahrady - 14,4 ha Ovocné sady - 0,5 ha Trvalé travní porosty - 212,6 ha Lesní půda - 253,7 ha Vodní plochy - 19,7 ha Zastavěné plochy - 13,6 ha Ostatní plochy - 61,9 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 1,12 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: Železniční stanice, zastávka: Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace: Plynofikace: Skládka:

116 Silná stránka: vodovod, plynofikace, nový sběrný dvůr, blízkost silnice I/19 Příležitosti: dokončení kanalizace, přeložka silnice I.třídy 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 453 Přirozený přírůstek: 0 Saldo migrace: 18 Průměrný věk: 38,6 let Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 18,1 68,4 13,5 Silné stránky: nízký průměrný věk, vysoký podíl populace v produktivním věku, vysoký přírůstek obyvatel Vybavenost 8) Bydlení Mateřská škola: Základní škola: Stř. škola, učiliště: Zdravotní středisko:

117 Dále se v obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - obecní úřad - restaurace kulturní zařízení - prodejna smíšeného zboží - požární zbrojnice Rozvoj bydlení Schválený územní plán: nového územního plánu (u roku 1995 ÚP SÚ + změna č.1), schváleno pořízení Silná stránka: schválený územní plán + schváleno pořízení nového územního plánu, blízkost obce Nezvěstice cca 2km kde je dostatečná občanská vybavenost 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: budovy pro rodinnou rekreaci, chatové oblasti, 10) Hospodářské podmínky Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání celkem 14 Počet uchazečů absolventi 1 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 7 Ekonomické údaje : Pracovní příležitosti v Žákavé nabízí především spol. ALIMEX Nezvěstice a.s., nebo spol. OKAL CZ s.r.o., v nedalekých Šťáhlavech (cca 6km) KS Katalog-Servis s.r.o., dále je za prací možno dojíždět do Blovic (cca 6km) nebo do Plzně (cca 15km) Silné stránky: v obci je mnoho pracovních příležitostí

118 Obec Ždírec Počet katastrálních území: Počet částí obce: Výměra obce: 3 k.ú. Ždírec u Blovic, Žďár u Blovic, Smederov (území obce Ždírec sousedí s těmito katastrálními územími: Vlčice u Blovic, Hradišťský Újezd, Hradišťská Lhotka, Louňová, Srby n. Úslavou, Měcholupy u Blovic) 4 - Ždírec, Žďár, Smederov, Myť 933,6 ha Počet obyvatel k : 456 Hustota obyvatel: 49 obyv/ 1km 2 Typ: obec

119 1) Horninové prostředí a geologie Výskyt ložisek nerostů: Výskyt poddolovaných území: Dobývací prostor: Protierozní opatření: Radonové riziko: (území obce Ždírec se nachází v území s přechodným, nízkým místy středním radonovým rizikem z geologického podloží) 2) Vodní režim Záplavové území Q 5 : Záplavové území Q 20 : Záplavové území Q 100 : Území zvláštní povodně Q 1000 : Aktivní zóna záplavového území: Výskyt ochranných pásem zař. ČHMÚ: Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Silné stránky: Slabé stránky: Příležitosti: Hrozby: řeka Úslava ohrožení území povodněmi protipovodňová opatření ohrožení povodněmi 3) Hygiena životního prostředí Sinice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Silnice II.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Výskyt jiných ekologických zátěží: Slabá stránka: oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

120 4) Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody Přírodní park: (Buková hora) NATURA 2000 evropsky významná lokalita: (Chejlava) Plochy s vyšší bonitou půdy I. a II. třídy ochrany: (2.tř. ochrany) Památný strom: Lípa u Boučků ÚSES: biochora, hranice bioregionu (Plzeňský), přirozenost lesního porostu, lokální biocentrum, lokální biokoridor, regionální biokoridor, regionální biocentrum Ochrana Krajiny Krajinná památková zóna: Významný krajinný prvek: Ochrana památek Vesnická památková zóna: Nemovité kulturní památky: Válečné hroby: Archeologické naleziště: Silné stránky: plochy s vyšší bonitou půdy, ÚSES

121 5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ stav k PODÍL PLOCH Orná půda ha Zahrady - 41,4 ha Ovocné sady - 0,3 ha Trvalé travní porosty - 134,5 ha Lesní půda - 325,5 ha Vodní plochy - 16,2 ha Zastavěné plochy - 15,1 ha Ostatní plochy - 75,5 ha Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 1,25 Silné stránky: Slabé stránky: vyšší podíl vodních ploch nižší koeficient ekologické stability 6) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Silnice I.třídy: Silnice II.třídy: Železniční stanice, zastávka: - Ždírec Technická infrastruktura Vodovod: Kanalizace: Plynofikace: Ždírec, Myť

122 Skládka: Zařízení na odstraňování odpadu: místo pro ukládání tříděného odpadu Slabá stránka: není vybudován plynovod, vodovod pouze částečně, není ČOV Silná stránka: částečně vodovod Příležitosti: kompletní vybudování kanalizační sítě s odkanalizováním na ČOV, 7) Sociodemografické podmínky Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel (k ): 456 Přirozený přírůstek: 0 Saldo migrace: 6 Průměrný věk: 43,6 let Rok Počet obyvatel Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Věkové složení obyvatelstva ( ): Věková skupina Počet obyvatel, abs Podíl obyvatel, % 13,4 66,7 18 8) Bydlení Vybavenost Mateřská škola: Základní škola: Stř. škola, učiliště:

123 Zdravotní středisko: V obci se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti: - obecní úřad - restaurace - prodejna smíšeného zboží - požární zbrojnice - knihovna - sportovní hřiště, dětské hřiště - dětské hlídací centrum Rozvoj bydlení Schválený územní plán: obec Ždírec má schválený územní plán SÚ 9) Rekreace a cestovní ruch Rekreační a turistický potenciál: chatová oblast, cyklotrasa, turistická trasa Architektonická stavby nebo soubor: Historicky významná stavba nebo soubor: Příležitosti: vybudování vyhlídkového bodu nebo rozhledny (vrch Oběšený) 10) Hospodářské podmínky Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (počet): Zaměstnanost v obci ( k ): Počet uchazečů o zaměstnání celkem 15 Počet uchazečů absolventi 0 Počet uchazečů evidence nad 12 měsíců 3 Ekonomické údaje : Pracovní příležitost je v Plzni, případně Blovicích. Blovice jsou vzdáleny cca 6 km, případně Nepomuk cca 4 km- dobrá dostupnost vlakem

124 II) a III) KARTOGRAM 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Blovice Název obce Kategorie zařazení obce Územní podmínky Pro příznivé ŽP Pro hospodářsk ý rozvoj Pro soudržnos t spol. obyvatel Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území Z H S Dobrý Špatný stav stav Z,H,S Žádný 2a Z,H S S 2b Z,S H H 2c H,S Z Z 3a Z H,S H,S 3b H Z,S Z,S 3c S Z,H Z,H žádný Z,H,S Legenda: +dobrý stav - špatný szav Blovice 2c S,H Z Z Borovno 3a Z S,H H,S Drahkov 3b H Z,S Z,S Chlum 2c S,H Z Z Chocenice 2c S,H Z Z Jarov žádný Z,H,S Letiny Z,H,S žádný Louňová 3a Z H,S H,S Milínov 3a Z H,S H,S Míšov 3a Z H,S H,S N. Mitrovice 3a Z H,S H,S Seč 2c H,S Z Z Spálené Poříčí 2c H,S Z Z Střížovice 2c H,S Z Z Únětice 2b Z,S H H Vlčtejn žádný Z,H,S Zdemyslice 2c H,S Z Z Žákava Z,H,S žádný Ždírec Z,H S S Vyjádření v kartogram u

125 Kategorie 1 dobrý stav, vše vyrovnané (obce Letiny a Žákava ) Spadají sem dvě obce, Žákava a Letiny. Území obce Letiny je bohatě zalesněno i díky tomuto jevu byla obec kladně hodnocena v pilíři životního prostředí. Obec Žákava má na svém území přírodní park, evropsky významnou lokalitu NATURA 2000, proto i zde kladné hodnocení v pilíři životní prostředí. Obce nejsou zatíženy významnou tranzitní dopravou (obcí Žákava je průtah silnicí I.třídy veden pouze okrajovou částí). Obě obce mají poměrně dobrou občanskou i technickou vybavenost. Letiny mají nový územní plán z roku 2013 a obec Žákava v současné době dokončuje pořízení nového územního plánu. Kategorie 2a dominuje dobrý stav, špatný stav u pilíře soudržnosti obyvatel (obec Ždírec) V obci Ždírec je nedostatečný rozvoj bydlení, obec však již pořizuje novou územně plánovací dokumentaci. Kategorie 2b dominuje dobrý stav, špatný stav u pilíře hospodářského rozvoje (obec Únětice) Obec Únětice má již větší vzdálenost od silnějších center jako je Plzeň, nebo Přeštice. V přiměřené blízkosti jsou pouze Blovice, obyvatelé však vyjíždějí za prací převážně do Plzně, případně Přeštic. Oproti minulé aktualizaci se obec posunula v oblasti životního prostředí z důvodu vysokého podílu zalesnění celého území. Dále se obec posunula i v oblasti soudržnosti obyvatel pořízením nové územně plánovací dokumentace. Kategorie 2c dominuje dobrý stav, špatný stav u pilíře životního prostředí (obce Blovice, Chocenice, Spálené Poříčí, Zdemyslice, Seč, Střížovice, Chlum) Silnou stránkou obcí zařazených do této kategorie je hospodářský rozvoj i sociální soudržnost. Slabou stránkou je pro tyto obce životní prostředí, které je v těchto oblastech zatíženo dopravou, průmyslovou zástavbou, nedostatkem lesů a tedy i nízkým koeficientem ekologické stability. Kategorie 3a dominuje špatný stav, dobrý stav pouze u pilíře životního prostředí (obce Míšov, Borovno, Nové Mitrovice, Louňová, Milínov) Převážně se jedná o menší obce, kde převažuje přírodní prvek, rozvoj v těchto obcích je omezený. Jsou to obce odlehlejší o centra ORP. Na území obcí Míšov, Borovno a Nové Mitrovice se rozprostírá přírodní park Brdy, V obci Louňová je evropsky významná lokalita NATURA A i obec Milínov m,á na svém území přírodní park Kornatický potok a evropsky významnou lokalitu NATURA 2000 Lopata. V těchto obcích jsou i další významné prvky ochrany přírody. Rozvoj těchto obcí však není

126 příliš výrazný, je zde zaznamenán spíše úbytek obyvatel a jeho stárnutí. Z těchto obcí převážně obyvatelé vyjíždějí za zaměstnáním, je zde minimální občanská vybavenost. Kategorie 3b dominuje špatný stav, dobrý stav pouze u pilíře hospodářského rozvoje (obec Drahkov) V obci Drahkov je poměrně malá výstavba nových rodinných domů či bytů, obec však pořídila v roce 2014 nový územní plán. Je zde nízký koeficient ekologické stability, velký podíl orné půdy, není zde kanalizace ani vodovod. V obci je i velký věkový průměr. Pracovní příležitosti poskytuje zejména místní pila. Kategorie 4 dominuje špatný stav (obec Jarov, Vlčtejn) Z hlediska životního prostředí se dá v těchto obcích sledovat nízký podíl lesních ploch, vysoký podíl zornění, nízký koeficient ekologické stability, obcí Vlčtejn prochází komunikace I.třídy. V obou obcích je minimální občanská i technická vybavenost. Obec Jarov nemá žádný územní plán a obec Vlčtejn má územně plánovací dokumentaci z roku Je zde minimální výstavba nových domů či bytů. Dále je v těchto obcích i vysoký věkový průměr. A výrazný úbytek obyvatel.

127

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion Homole Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014.

V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014. M Ě S T S K Ý Ú Ř AD P R AC H A T I C E V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e 31.12.2014 III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE svazek A PODKLADY svazek A PODKLADY

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY

Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST vypracoval atelier M.A.A.T. listopad 2011 1 OBSAH: Seznam použitých zkratek str. 7 Preambule str. 8 1 Důvody pro pořízení ÚP a stanovení hlavních cílů

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU M A L Ý B O R PODKLAD PRO ORP Pořizovatel: Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování Datum: 2015 1 Základní údaje Pořizovatel: Městský úřad Horažďovice, odbor

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY MĚSTO LOUNY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY Září 2010 1 Zastupitelstvo města Loun, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU R Á C O V I C E II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ obsah: str. A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) samostatná příloha 2 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více