ALMANACH SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALMANACH SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY"

Transkript

1 ALMANACH SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY ŽÁKOVSKÝ PROJEKT T ÍDY 4.D Vytvo en v roce 2005/2006 k 105. výro í založení školy (škola založena v zá í 1901) Zkrácená verze pro web, 140-ti stránkový originál m žete získat na CD ve škole a na školních akcích.

2 SLOVO EDITELE Smíchovská st ední pr myslová škola ušla od svého založení v roce 1901 dlouhý kus cesty. B hem n ho na škole p sobili a absolvovali tisíce student. Tito studenti se na n kolik let stali sou ástí této vzd lávací instituce, byli jí ovlivn ni a naopak oni tvo ili její historii. To samé platí o stovkách len pedagogického sboru, kte í osobit utvá eli a mnozí ješt utvá ejí charakter nové generace. Škola je nepochybn ovlivnila, ale také oni výrazn p isp li k vytvo ení vst ícné tvá e školy, kterou ta nastavovala a nastavuje svým student m i ve ejnosti. Nad tím vším bd li editelé. Úctyhodní páni ídící z první republiky, možná v n kterých p ípadech mén úctyhodní soudruzi v dob komunistické totality až po mé nejbližší p edch dce. Velice si vážím, že mi bylo umožn no stanout v ele instituce, jejíž historie p ekonala dobu jednoho století. Ve svém úvodním slov se nechci zabývat historií, ale sou asností a p edevším budoucností. Školu chápu jako živoucí organismus, svoji funkci pak jako roli manažerskou. Mojí snahou je vytvo it atmosféru d v ry a tvo ivého procesu, kde dostanou prostor ke své realizaci jak vyu ující tak studenti. Nejen v rámci u ebních plán, ale i v rámci mimoškolní aktivity. Jsem p esv d en, že naše škola má krom tradice mnoho co nabídnout jak student m tak pedagog m. Škola je zde pro studenty, oni jsou její solí. Naším zájmem je, aby t ídy byly plné co možná nejkvalitn jších student. Jenže i plná škola dobrých student, i škola solidn materiáln vybavená, nebude školou dobrou bez kvalitního pedagogického sboru. Studenti a jejich profeso i k sob neodd liteln pat í, jsou partnery v procesu formování mladé generace. Jak po stránce odborností, tak i jejich charakter. Po roce 1989 se škola vydala dle mého správným sm rem a to k oblasti výpo etní techniky. V rámci projektu Phare, podporovaného Evropskou unií, došla až k sou asným dv ma nabízeným moderním obor m. Obor Informa ní technologie aplikace osobních po íta, rozvíjený i v rámci grantu s podporou Evropské unie, poskytuje moderní poznatky z tohoto tak bou liv se rozvíjejícího odv tví. Technické lyceum se zam ením na výpo etní techniku pak poskytuje více obecn jšího vzd lání, p i emž nezapomíná ani na již zmín nou informa ní technologii. Je vhodné pro toho, kdo má zájem jak o po íta e, tak o kvalitní p ípravu na studium na vysoké škole. Krom obor vzd lání chceme našim student m nabídnout i další možnosti rozvoje jejich poznání i formování jejich vlastní osobnosti. Chceme, aby z naší školy vycházeli studenti vzd laní, sebev domí a se schopností spole enského vystupování. Kte í budou úsp šní p i dalším studiu, v pracovním procesu. i v osobním život. Krom nabídky atraktivních obor vzd lání mohou vybraní studenti zdarma navšt vovat ty semestrální studium CISCO ACADEMY, kde úsp šný absolvent nauky o sítích dostane mezinárodní certifikát. Veškeré studijní materiály i záv re né testy jsou v angli tin. Dále mohou studenti za zvýhodn ných finan ních podmínek získat certifikát ECDL, což lze lidov nazvat mezinárodní idi ák na po íta. Nedílnou sou ástí výukového procesu se staly již tradi ní žákovské projekty, celoro níkové záv re né práce student tvrtého ro níku. Zde studenti prokazují své schopnosti získávat, t ídit a využívat informace i skloubit teoretické znalosti s jejich využitím p i ešení praktického úkolu. 2

3 Velký význam má pro m jako editele velmi dob e fungující a spolupracující Rada rodi a Studentská rada. Jsem pot šen vystoupeními našich student na Studentské akademii, jejich aktivitou p i správ jejich Studentského klubu i p i tvorb školního asopisu Presík. Vše má jediný cíl. Dávat našim student m co možná nejširší prostor pro jejich seberealizaci. Rád bych zde zmínil ješt jeden m j post eh. Velmi nelib nesu, když n kdo íká, jak ta p edchozí generace byla daleko více chtivá vzd lání a daleko solidn jší. Jak ta nová generace je nevychovaná, bez zájmu o cokoli. Jsem bytostn p esv d en, že je to obrovský omyl a velmi hloupé klišé. Sou asní studenti jsou možná opravdu trochu jiní než generace ušlápnuté a svázané atmosférou komunistické spole nosti plnou strachu a p etvá ky. Sou asná generace je sebev dom jší, je otev en jší. Jí nesta í íci, tak to je. Ona se ptá pro to tak je. Na to musí um t dobrý pedagog odpov d t a získat si autoritu i zájem student. Když toto dokáže, dosahují jeho studenti velmi kvalitních výsledk a mnohdy až s údivem pozorujeme, co všechno jsou schopni zvládnout a vytvo it. Je na nás, pedagozích, abychom dokázali student m vysv tlit rozdíl mezi sebev domím a arogancí, mezi otev eným vystupováním a drzostí, mezi bezduchým tlacháním a prosp šnou diskusí. Jsem velmi rád, že mám možnost být editelem Smíchovské st ední pr myslové školy. V ím, že kvalitní profesorský sbor, moderní obory, zlepšující se vybavení a další možnosti vzd lávání a seberealizace, jsou dobrou nabídkou pro naše potenciální studenty. Jsem rád, že škola nemá nouzi o zájemce, že pravideln zcela napl uje svoji kapacitu v prvním kole p ijímacího ízení kvalitními studenty. Jsem p esv d en, že jsme se vydali po správné cest, ale mnoho dalších krok nás eká. Je nutné stále modernizovat vybavení školy, vytvá et u ební materiály, p ipravovat další nabídky pro studenty chtivé rozši ovat svoje poznání. Je t eba p esv d it z izovatele, že se vyplatí investovat do prostor školy. Máme podmínky pro vybudování d stojné t locvi ny, moderní haly pro praktická cvi ení, nabízí se i využití p dních prostor. Jenže k tomu pot ebujeme investice od z izovatele, tedy Hlavního m sta Prahy. V tomto nás eká nelehký úkol vysv tlit a p esv d it zastupitele, že naše škola si takové investice zaslouží. To je však úkol dlouhodobý a trvalý. P i tom všem musíme stále bedliv sledovat trendy v našich oborech vzd lání, abychom mohli i v budoucnu nabízet moderní poznatky a nadále m li dostate ný po et kvalitních zájemc o studium. Jsem p esv d en, že škola jde správným sm rem. Když se oto íme, tak se rozhodn nemusíme za svoji práci v minulých létech styd t. Jenže ani na chvíli se nesmíme zastavit. Naopak, musíme si stále p ipomínat, že vždy je možné n co vylepšit, že vždy je možné v ci ud lat lépe. Pokud se nám to bude da it i nadále, pak bude naše škola i v budoucnosti hodna své bohaté tradice. V Praze dne 30. b ezna 2006 Ing. Radko Sáblík, editel školy 3

4 ÚVODNÍ SLOVO STUDENT Vážení p átelé školy, zam stnanci, profeso i, žáci a v neposlední ad vy, kterým se náš almanach dostal do ruky irou náhodou. 2. zá í 2006 je tomu 105 let, co se studentíci a kanto i poprvé nahrnuli do vrat Smíchovské pr myslovky. To je, myslíme, dostate ný po et let k tomu, abychom bohatou historii i sou asnost shrnuli do tohoto almanachu. Jeho ú elem je seznámit vás s tím, jak to u nás ve škole chodí, co u nás m žete ekat. ekne vám, kde Smíchovskou pr myslovku najdete, co se na ní dá studovat. Budoucí studenti mohou prostudovat fotky profesorského sboru, aby v d li, kdo se na n t ší, stejn jako fotky z prostor školy, aby v d li, kde budou trávit p íští ty i roky. Doufáme, že se vám naše celoro ní práce, skrytá pod rouškou maturitního projektu, bude líbit a p i listování strávíte p kné chvilky. Almanach team, co.inc. STUDENTSKÝ TÝM 4.D, KTERÝ SPOLUPRACOVAL NA VYTVO ENÍ ALMANACHU Michal erný Jakub Kapr Petr Vršecký Viktor Rain František Nerad Ond ej Hlavá ek Václav ezá Michal Bureš Helena Šindelá ová Petra Šev íková Tomáš Bílek Garant projektu: Mgr. Ivona Horáková 4

5 SOU ASNOST SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY SEZNAM SOU ASNÝCH PROFESOR Vedení školy: Ing. Radko Sáblík - editel školy Mgr. Zbyšek Nechanický - zástupce editele školy Ing. Dita Binderová - zástupkyn editele školy Vít zslav Krontorád - vedoucí p edm tové komise a školních dílen Komise humanitních p edm t : PaedDr. Jitka Keharová Mgr. Ivona Liptáková Mgr. Zbyšek Nechanický Mgr. Miroslava Saiková ThDr. Ji í Vogel Komise cizích jazyk : Mgr. Helena Dlouhá Mgr. Daniela Janotová Mgr. Helena Kaigerová Mgr. Alice Musilová Ing. Simona Nesvadbová Mgr. Zuzana Stuchlíková Sekce t lesné výchovy: Mgr. Blanka echová Martin Klapal Mgr. Liboslav Matoušek Mgr. Markéta Parkanová Komise odborných p edm t : Ing. Dita Binderová Ing. Zuzana Cimlerová Mgr. Eva D di ová Mgr. Michaela Frýzková Ing. Karel Hanza Ing. František Humhal Ing. Elena Chládková Ing. Anna Kabelová Ing. Jaromír Kadlec Mgr. V ra Kraj ová Ing. Pavel Kal ík Ing. Luboš Novotný Bc. Miroslav Palek Ing. Radko Sáblík Ing. Vladislav Štolba Ing. Ivan Šrankota Ing. Eva Vacková Mgr. Margita Vykyp lová Mgr. Jaromír Zelený Komise výpo etní techniky: Ing. Karel Fuksa Ing. Ji í Hejhal Mgr. Ivona Horáková Ing. Josef Honsa Ing. Marta Ko ková Ing. Olga Kaiferová Jan Kolá Ing. Ivanka Koní ková Ing. Josef Neumann Ing. Adolf Rožumberský Ing. Yveta Scharnaglová Mgr. Pavel Vodá ek Komise strojírenské technologie: Lumír Apeltauer Milan Herynek Bohumil Jahoda Vít zslav Krontorád Dalibor Kranda Ing. Jaromír Michalec SPRÁVNÍ ZAM STNANCI Nad žda Jan íková sekretá ka Eva Veselá asistentka Milada Piková vrátná Ludmila Bendová - vrátná Marie Berková uklíze ka Dana Vojt chová uklíze ka Jaroslav Ku era školník František enský - údržba V ra Beránková údržba Eva Myslive ková hospodá ka Dagmar Táborská archiv, výdejna 5

6 6

7 CERTIFIKÁT ECDL Škola je od roku 2003 akreditovaným testovacím st ediskem ECDL. Má svou akreditovanou testovací místnost a testery. Studenti školy mají možnost získat ECDL certifikát za zvýhodn nou cenu. ECDL je mezinárodn uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ov ení po íta ové gramotnosti. Zjiš uje pomocí praktických test, zda je uchaze schopen efektivn využívat základní informa ní technologie. Úsp šní absolventi, tj. ti, kte í úsp šn složí zkoušku ze všech 7 modul, získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. Po úsp šném absolvování test z libovolných 4 modul m že uchaze získat Osv d ení ECDL Start. MODULY ECDL Základy informa ních technologií Používání PC a správa soubor Textový editor Tabulkový kalkulátor Databáze Grafické možnosti PC a zp soby a možnosti elektronické prezentace Služby informa ní sít CISCO NETWORKING ACADEMY Od zá í 2004 je na naší škole z ízena lokální pobo ka CISCO Networking Academy. Studium je ur eno p edevším vlastním student m školy, kterým je poskytováno bezplatn. Každý rok budou vytvo eny dv nové studijní skupiny, které vedou Mgr. Ivona Horáková a Ing. Marta Ko ková, lektorky CNA. Studium je náro né p edevším po stránce jazykové, protože studijní materiály i záv re né testy jsou v angli tin. Studijní materiály jsou rozsáhlé, proto studenti musí prokázat velkou schopnost samostatného studování. Vlastní hodiny probíhají formou konzultací a praktických cvi ení. Do skupin je možno umístit jen omezený po et zájemc, proto jsou ze zájemc vybráni ti nejlepší. Rozhodovacím kritériem pro p ijetí student do sí ové akademie je p edevším jejich školní prosp ch. Studium je ty semestrální, probíhá b hem dvou let. Ke studiu se mohou p ihlásit studenti na konci prvního ro níku. Studovat budou b hem druhého a t etího ro níku. Po každém semestru musí student složit úsp šn tzv. "final test" v angli tin, po jehož absolvování získá certifikát. 7

8 Sí ová akademie Cisco (Cisco Networking Academy, CNA) je vzd lávací program, jehož cílem je výchova odborník pro návrh, budování a správu po íta ových sítí. Program vychází ze studií provedených ve Spojených státech amerických, v západní a východní Evrop. Z nich vyplývá, že v sou asné dob se v prudce rozvíjející oblasti po íta ových komunikací, sítí a internetu požadavky na po et odborník za ínají zna n p evyšovat nabídku. Navíc trendy ukazují, že tato disproporce bude dále rapidn r st. Sí ová akademie Cisco, jejíž innost byla celosv tov zahájena v roce 1997, si klade za cíl dlouhodob vychovávat specialisty, a tak systematicky uspokojovat požadavky trhu práce v uvedené oblasti. CISCO Z POHLEDU STUDENTA Tento lánek bych rád pojal z pohledu studenta 1. ro níku CCNA (Cisco Certified Networking Academy). Jde o výuku základních sí ových pojm a praktické práce se sí ovými za ízeními a datovými sít mi. V 1. semestru se rozebírá kabelování sítí, základní pojmy a po ty, kterých se pak dále využívá v následujících semestrech. Ve 2. semestru se za íná s routery a routovacími protokoly. 3. semestr p echází od router a routování k za ízením pracujícím na nižší sí ové vrstv a to ke switch m. Je to v celku náro né studim. Studuje se v anglickém jazyku. Je zde vybavení na velice vysoké úrovni a profeso i, kte í CISCO vyu ují, v dí, co u í a dokážou kdykoli poradit. Myslím si, že pro žáky studující CISCO to má celoživotní užitek, jelikož tyto certifikáty jsou mezinárodn uznávané. Pro následné za azení žáka do pracovního procesu jak na území naší republiky, tak i v zahrani í. 8

9 STUDENTSKÝ KLUB K pot šení všeho studentstva funguje na naší škole Studentský klub. Nachází se v romantickém podkroví a nabízí žák m úto išt v hodinách volna. Mají tu k dispozici po íta (podle okolností) s p ipojením na Internet a základním programovým vybavením pro zpracování svých školních úloh. Pokud je Internet ani školní povinnosti zrovna nezajímají, mají možnost kouknout se na televizi i video. MATURITNÍ PLES Každoro n po ádá Rada rodi p i SSPŠ ples pro maturanty, prváky, kte í jsou zde tzv. imatrikulováni, a studenty druhých a t etích ro ník. Oficiální akce za íná okolo sedmé hodiny. Po nástupu, p edtan ení a šerpování se maturanti rozprchnou ke svým rodinám, p ítelkyním a podobn. V tu chvíli se uvolní parket pro tancující dvojice. Ke konci plesu už na parketu z stávají jen páry se skute nou výdrží, nebo skute ní milovníci tance. Každý rok si maturanti naplánují sv j ve erní program ve kterém vystupují kapely i herci, podle toho, jak je kdo šikovný a dokáže si co zajistit. Z osobních zkušeností mohu prohlásit, že ples je skute n zábavný a pomáhá stmelit kolektivy t íd dohromady. Navíc je zde možnost poznat kantory i z jiného hlediska, než jen u ebního. Jsou více p ístupní a nebrání se bavit o tématech, která by ve škole ne ešili. 10

10 STUDENTSKÁ AKADEMIE Studentská akademie je ve erní spole enská akce po ádaná školou za pomoci Rady rodi p i SSPŠ. Prvotním ú elem této školní akce je vypsání žák 4. ro ník a oficiální rozlou ení s nimi. Do této akce se zapojí každoro n žáci všech ro ník, aby mohli prezentovat to, co umí. Prezentují to jak p ed svými rodi i, tak p ed spolužáky a profesorským sborem. Tato akce bývá dále využívána k vyhlášení celoškolních anket jako je nap íklad kantor roku nebo student roku. POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO VELKÉ BRITÁNIE Sou ástí výuky anglického jazyka jsou poznávací zájezdy do Velké Británie, které organizujeme každý druhý rok. Tematicky jsou orientovány na Londýn a další zajímavá místa na jihu Anglie. Studenti jsou ubytováni v rodinách a sou ástí zájezdu je i práce na projektech: studenti si sami p ipraví informace o pam tihodnostech. Poznávací zájezd je cenná kulturní a spole enská zkušenost a má svoje nezastupitelné místo v život školy. 11

11 SEZNAM ŽÁK ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/ A Bílek Petr Bursík Aleš H rka Ji í Chmelí Tomáš Ilek Ond ej Kop iva Jan Korbel Št pán Krása Lukáš Krumpl Tomáš Rozboud Bohuslav Ml och Tomáš Mlyná Št pán Novotný Petr Pospíšil Jan Prejzek Tomáš Strolený Jakub Šimon David Škarka Jan Traxmandl Petr T eška Tomáš Vitouš Jan Vosátka Ond ej Winkelbauer Erik Biem Michal 12

12 4.B Barták Martin Beneš Jan Blaná Jan Braný Karel epelka Ji í ermák Martin ížkovský Samuel Hahn Michal Hála Tomáš Havel Petr Hlavá ek Lukáš Janko Tomáš Jansa Miroslav Nerad Ond ej Pelikán Ond ej Pokorný Milan Rohal Ji í Schum Martin Štromajer David Trobl Tomáš Uhlí Michal Vodi ka David Walter Jan Winn Michal Zaj enko Bohdan Hrabák Martin 13

13 4.C Bohá Adam Hájek Martin Höfer Ond ej Jakovec Mikuláš Kafka Tomáš Kolá Jan Komzák Jan Kyselý Martin Machá ek Vojt ch Martinovský Jan Michálek Lukáš Nejedlý Tomáš Nekola Josef Novotný Tomáš Reif Václav Slaboch Jakub Slouka Petr Šimonek Robert Šorna Miroslav Tisan ín Jan Valenta Filip Vedral Old ich Veselý Vladislav Vodrážka Miloš Vrchlavský Petr Zbrojka Jan Kopecký David 14

14 4.D Bílek Tomáš Bureš Michal erný Michal F s Ond ej Hlavá ek Ond ej Hubá ek Filip Jalovec Marek Janoušek Jakub Kapr Jakub Král Jakub Masner Jan N mec Jaromír Nerad František Pouchani Miroslav ezá Václav Strej ek Tomáš Synek Martin Šev íková Petra Šindelá ová Helena Vršecký Petr Wimmer David Kluso Jind ich Rain Viktor 15

15 4.S Babic Michal Bortlík Ji í ech Roman Dolejš Milan Dubová Eva Fournier Anthony Hájek Tomáš Holubec Otakar Ismail Fáris Kvi inský Tomáš Ludvík Pavel Nerad Tomáš Novák Michal Semerád Petr Svoboda David Št pán Petr T ma Jan Van ata Michal Worsch Filip Holas Karel Karásek Petr Macek Martin Kohout Ladislav Köhler Oto Klíma Vojt ch 16

16 ROZHOVORY S PROFESORY ROZHOVOR S MGR. ZBYŠKEM NECHANICKÝM (Zástupcem editele SSPŠ) 1) Jaké jsou hlavní rozdíly ve vyu ování mezi dobou kdy jste studoval na SSPŠ a sou asností? Zmíním jediný. Dnes je vyu ování možné podporovat komunika ními technologiemi a tím ho velmi obohatit, p iblížit student m. To v letech 1981 až 1984, kdy jsem v naší škole studoval, možné nebylo. Když nebyl model, byla k ída a tabule. Vrcholem techniky využívané ve vyu ování byl zp tný projektor a promítání diapozitiv (viz. foto). Pro pochopení techniky nic moc. Výuka s promítáním diapozitiv 17

17 Výuka s pomocí zp tného projektoru 2) V dob kdy jste studoval na naší škole, jste musel zažít mnoho humorných i zajímavých p íhod. Popište tu nejlepší. Legrace se ve škole i p i vyu ování zažilo hodn. N které legrácky snad ani nezmíním, abych nenavád l. Ale když jeden spolužák p i ústním zkoušení ne ekl ani slovo a šel si za hrobového ticha sednout s p tkou, jeho kolega to z lavice hlasit komentoval slovy: Tys to teda okecal, to se musí nechat. Celá t ída se n kolik minut smála a nebyla k utišení. Takhle napsané to jist nevyzní tak, jako tenkrát, ale pro m je to stále živá a milá vzpomínka. 3) Co byste cht l ve škole v nejbližších letech ješt zm nit? Nebo jste spokojený s tím jak škola dote funguje? Rozhodn jsem p esv d ený, že naše škola plní své poslání a pat í k t m lepším v Praze. Nemohu být a nejsem spokojený, je stále co zlepšovat a modernizovat. Židli kami a lavicemi pro studenty po ínaje a modernizací obsahu a forem mnoha p edm t kon e. 4) Jak dlouho už u íte na SSPŠ a jakou dobu jste zástupcem editele? Do Smíchovské pr myslovky jsem jako u itel p išel 1. kv tna Od 15. ledna 1998 jsem zástupcem editele. 5) Jste spokojen s místem zástupce, nebo byste cht l v budoucnu d lat i editele? Moje komunikace s editelem školy je bezproblémová, máme velmi blízké vid ní vedení naší školy, blízké máme i názory na budoucnost školy a mám jeho d v ru. To mi umož uje realizovat ve své práci to, co i já považuji za d ležité. Mám zodpov dnost, ale i odpovídající pravomoci. Takže se svým postavením ve škole jsem spokojený. 18

18 6) Co pro vás znamená u ení na SSPŠ? Je to pro vás práce, poslání, nebo n co jiného? Je to pro m práce, která má smysl, není stereotypní, je tv r í a náro ná. Jsem za ni odm ován a za vyd lané peníze žiji spokojen se svojí rodinou. A když studenti moji práci ocení, jsou slušní, komunikativní, tvo iví a tolerantní k mým nedostatk m, mám radost. Když moji práci ocení i kolegové v etn editele školy, jsem ješt spokojen jší. 7) Pro jste se rozhodl, že budete profesorem? A pro jste se rozhodl u it zrovna na SSPŠ? V zam stnání, kde jsem p ed nástupem do SSPŠ pracoval, jsem nebyl spokojený. Místo u itele mi škola nabídla a já p ijal. Nikdy jsem nelitoval. To, že jsem se vrátil do školy, kde jsem maturoval a prožil mnoho krásných chvil, jen dokresluje moji vazbu na lidi i místa, kde jsem p sobil. Bylo pro m neskute né stát se kolegou mých u itel. 8) Neláká vás d lat n co jiného? Ješt mám stále co zlepšovat (i u sebe), takže zatím neláká. 9) Jak by podle vás m la vypadat ideální škola? Není ideální škola, nejsou ideální u itelé ani ideální studenti. Jsem velmi rád, když nám studenti nebo absolventi n co na naší škole pochválí. Uznají, že jsme to mysleli a d lali dob e a chápou, že ne všechno se povedlo. V praxi poznají, že škola je základ, na který se musí pro úsp šnou profesní dráhu trvale pokládat další v d ní a poznání. Základ musí být pevný, široký a schopný p ijímat další nadstavby. Podle mého názoru se ideální škole blíží takové ústavy, kde studenti d v ují u itel m a u itelé d v ují student m. Není to ani v pr m rném v ku pedagogického sboru, ani v po tu po íta na jednoho žáka, ani ve výši odm n u itel. Václav ezá 19

19 Z HISTORIE SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY Dne 2. zá í 2001 uplynulo 100 let od založení Smíchovské st ední pr myslové školy v Preslov ulici, druhé nejstarší pr myslové školy v Praze. Chceme využít této p íležitosti a všem bývalým student m, profesor m, p íznivc m školy a samoz ejm i našim sou asník m p iblížit nejd ležit jší momenty z její historie. Pr myslové školství vzniklo v echách už v první polovin 19. století, v roce Tehdy byla založena první pr myslová škola oboujazy ná ned lní. Stálou ve erní a ned lní školou se stala až roku 1857 a zestátn na byla teprve roku Naše škola byla založena jako škola státní roku P i stavb nové budovy pomohla obec m sta Smíchov, a tak v míst bývalé univerzitní botanické zahrady, kde p sobil slavný eský botanik Jan Svatopluk Presl, vyrostla nová školní budova. Názvy ulic V Botanice a Preslova, na jejichž k ižovatce škola stojí, to dodnes p ipomínají. Škola vyšla vst íc tehdejším požadavk m doby. Byla to škola mistrovská s odd lením elektrotechnickým, strojnickým a stavitelským. 20

20 Prvním editelem školy byl Ing. Emanuel Hertik. Ten za al budovat nový mladý profesorský sbor a tradici školy. První absolventi se stali nositeli technického pokroku u nás. Prokazovali nejen vynikající odborné znalosti, ale i kulturní úrove a všeobecný rozhled. Po slibných po áte ních letech p išla první sv tová válka. Ta život školy t žce poznamenala. Budova byla zabrána pro vojenské ú ely. Technické pom cky se soust edily do n kolika místností a škola se p est hovala na Staré M sto, do budovy mate ské pr myslové školy pražské, jak se této škole íkalo. Ze smíchovské budovy se stala vojenská nemocnice. Od dubna roku 1915 bylo na škole z ízeno zvláštní odd lení pro vále né invalidy. N kte í lenové sboru a také studenti (celkem 88) odešli na frontu. Mnozí z nich zahynuli. U itelský sbor školy byl mezi prvními, kte í se postavili v kv tnu roku 1917 za Manifest eských spisovatel, jímž se eský a slovenský národ domáhaly svéprávnosti a svobody. Vznik vlastního státu oslavila škola dne 5. listopadu 1918 školní slavností. S radostí se mísila i smutná vzpomínka na padlé kamarády. Období první republiky p ineslo velký rozmach školy. Dvacátá léta jsou technickému rozvoji velmi naklon na. Vytvá ejí se pobo ky na mistrovské škole strojnické a 21

21 elektrotechnické, p ibyla vyšší škola elektrotechnická. Vzniká škola pokra ovací pro u n záme nictví, nov jsou otev eny elektrotechnické a strojnické kurzy. Roste po et žák, m ní se složení profesorského sboru. Mnozí z vyu ujících odcházejí p ednášet na vysoké školy. Ve školním roce 1930/31 byla trvale otev ena i pokra ovací škola pro automechaniky a speciální semestr pro konstrukci automobil. Vzniklo také odd lení pro jemnou mechaniku a optiku se speciálními dílnami. V souvislosti s moderním vybavováním strojnických dílen a laborato í se zavedl nový p edm t - laboratorní cvi ení. Škola m la vynikající úrove, výborné jméno a zájem o ni byl v tomto období obrovský. Rostoucí po et student dokládá, jak škola mohutn la. Ve školním roce 1924/25 bylo zapsáno celkem 1087 žák, v roce 1938/39 už 1790 žák. Po et len profesorského sboru v t chto letech také zna n vzrostl. V roce 1924/25 m l 41 len, na konci roku 1938/39 již 77 len. 22

22 ZAM STNANCI SSPŠ OD JEJÍHO PO ÁTKU (U ITELÉ, EDITELÉ) PRVNÍ U ITELÉ ŠKOLY Brož Bo ivoj, Ing. Cechner Antonín, Ing. apek Vilém enský Alois, Ing. Dr. Fidler Jaroslav, Ing. Findejs Josef Hertik Emanuel, Ing. editel Hošek Jan Jindra Jaroslav, Ing. Kabelík Jan N mec František Osvald Václav Peprný Ladislav Petíra Stanislav Rosa Karel, Ing. Šmejkal Jan Urban Jaroslav, Ing. Vavro Václav Vedral František, Ing. Vejd lek Jaroslav, Ing. Wenzel Josef 23

23 U ITELÉ ŠKOLY OD JEJÍHO ZALOŽENÍ Abrahám Karel Abrahamová Hana, Mgr. Adamec Josef Adámek Karel Adámek Stanislav, Ing. Aichingerová Iveta, Mgr. Aksamit Josef, Ing. Dr. Apeltauer Lumír Arnoštová Libuše Austera Miroslav Babuška Václav, Ing. Babyka Miloš Banýr Josef Bardfeld Simcha, Ing. Bárta Vilém, Ing. Dr. Bartoš Josef, Ing. Bart šek Josef Bat k Jaroslav Bauer Josef Be vá Ferdinand, Ing. Beneš Mario, Ing. Beran Ladislav, Ing. Beránková Edita Berglová Pavla, prom. ped. Berka Josef, Ing. Bernard Zdislav, Ing. Berounský Jaroslav, Ing. Bezstarosta Václav Bidlas Vladimír Binderová Dita, Ing. Blavic Ferdinand, Ing. Blažek Old ich, RNDr. Blažek Pavel Blažek Václav Bobek Antonín, Ing. Bohá Petr Bohuslav Otto Bochní ek Antonín Bochní ek Karel, Ing. Borovan Václav Bouška Leopold Brách Miroslav, Ing. Brandstätter Vladimír, Ing. Braniš Karel, Mgr. Brdek Miloslav, Ing. Brejcha Blahomír, Ing. Brož Bo ivoj, Ing. Budina Florián, Ing. Bureš Otto Burian Jan, Ing. Burša Rudolf, Ing. By kovský Petr, Ing. Cagaš Otakar, Ing. Cechner Antonín, Ing. Cechová Radka, Bc. Cigánek Ladislav, Ing. Dr. Cimlerová Zuzana, Ing. Csobová Jana, Ing. Cvekl Vilém, Ing. Dr. apek Vilém ech Eduard, PhDr. echová Alena echová Blanka, Mgr. echová Radka, Bc. echura Václav, Ing. enský Alois, Ing.Arch. Dr. ermák Emil, Ing. ermák Pavel, Ing. ermáková Miloslava erník Jaroslav, Ing. ernil Jan ernoch Svatopluk, Ing. erný Clarence erný František erný Karel, Ing. erný Petr ervín Alois, Ing. Dr. ervinka Jaroslav ihák Jan, Ing. umpelík Rudolf Da ák Vojt ch, Ing. Dan k Bohumil D di ová Eva, Mgr. D dina Jaroslav, Ing. Dejdar B etislav, JUDr. Divoká Petra Dlouhá Helena, Mgr. Dobeš Ji í, Ing. Dobiáš Emil, Ing. Dobiáš Josef, Ing. Dobiáš Ladislav Do ekal Miroslav Dolana František, Ing. Dolejší Bohumil Doležel Josef Dostal František, Ing. Drbal Josef, Ing. Drbohlav František, Ing. Drtílek Lubomír, Ing. Duchanová Dagmar, Mgr. Durdík Milouš Dvo á ek Jaroslav Dvo ák Adolf, Ing. Dvo ák Josef Emler Jan, Ing. Faber Zden k Farka ová Sylva, Ing. Federmann Roman Fechtelová Marie Feterová Božena Fidler Jaroslav, Ing. Findejs Josef Firbacher Václav Fi t Josef, Ing. Fischerová Dagmar Flögel Ji í Follanf Vilém, Ing. Fondernaj Ladislav, Ing. Fri Jan, PhDr. Fridrich Josef Frýzková Michaela, Mgr. Fuksa Karel, Ing. Fulín Josef Fuller Ji í, Ing. Fürst Karel Gargela Vít zslav, Dr. Gebauer Hugo, Ing. Gebauer Jan, Dr. Geschmay Jan, Ing. Goj Miroslav Goldhammer Alois Götz František, Ing. Dr. 24

24 Gregor Dušan Gross Karel, Ing. Hacmac Václav Hacmal Václav Hajda Jaromír, Ing. Hájková Olga Haken Jan Halama Martin Halama Stanislav Halas František Hambálek František, Ing. Hanák Josef, Ing. Hanza Karel, CSc. Ing. Hanžl Jan, Ing. Hašek Jaroslav, Ing. Havel Jaroslav Havel Josef, Ing. Heger Ladislav, PhDr. Doc. Hejhal Ji í, Ing. Hejl Milan, Ing. Hermanová Jana Hertik Emanuel, Ing. Hertík Stanislav, Ing. Herynek Milan Hložek Josef Hnátek Jaroslav, Ing. Hofhans Viktor Hogen Rudolf, Ing. Hogenová Anna Hokeš Josef Holovacký Julius, PhDr. Holub Jaroslav Holub Josef Holub Václav, Ing. Homola František, Ing. Homola Ladislav, Ing. Homolka Ji í Honsa Josef, Ing. Honzárek Josef Honzík Jaroslav, Ing. Arch. Hopjan František, Ing. Horák Jaroslav, Ing. Horáková Ivona, Mgr. Horešovský Bohuslav Hornek Josef, Ing. Horský Jaroslav Horychová Ludmila, Mgr. Hošek Jan Houska Miroslav, Mgr. Houžvi ka Ervín Hovorka Ladislav, Ing. Hozáková Miroslava Hoznauerová Helena, Mgr. Hrábek Josef Hraško Jaroslav, Ing. Hrbek Josef, Ing Hrdli ka Josef, RNDr. Doc. Hrivnáková Jarmila, Mgr. Hrobský Zden k, Ing. Hrubý Antonín Hrubý Hynek Hrubý Miroslav Hrudka Ji í Hubert Miroslav, Ing. Hudec Josef Humhal František, Ing. Huráb Ji í, Ing. Husák Ladislav, Ing. Hynková Merkéta, Mgr. Chittussi Vladimír, Ing. Chládková Elena, Ing. Chlístovský Václav Chocová Zde ka Chod ra Václav Chodl Karel, JUDr. Chochola Karel, Ing. Cholevík Jaroslav, Ing. Chvojka Br no Jahoda Bohumil Janatka Jaroslav, Ing. Janhuba Josef Janotová Daniela, Mgr. Jaroš Zden k, Ing. Jarová Irena, prof. Jásek Josef Je mínek Josef, Ing. Jelínek Ji í Jelínek Josef Jeriová Jaroslava, Ing. Jindra Jaroslav, Ing. Jiránek Josef Jirk Vladimír, Ing. Jirotka Jaroslav, Ing. Jirsáková Blanka, Mgr. Jonáš Jaroslav Kabele Ji í, RNDr. Kabelík Jan Kabelová Anna, Ing. Ka ena Vladimír, RNDr. Kadlec Jaromír, Ing. Kadrmas Josef, Ing. Kácha Ji í, Ing. Kácha Josef, Ing. Kaiferová Olga, Ing. Kaigerová Helena, Mgr. Kalašová Marta, PaeDr. Kal ík Pavel, Ing. Kalina en k Kalivoda Robert Kašpar Josef Katrnoška Josef, Ing. Kautský Ferdinand Kavka Zden k Keharová Jitka, PaedDr. Kina Jaroslav Klán Vilém Klapal Martin Klementová Jana, pr. ped. Kleprlík Vlastislav Klierová-Turnerová Jarmila Klotz Maxmilián, Ing. Klusák Vladimír Kmoch Josef Kneifel Jan Knichal Vladimír, RNDr. Koblasa František, Ing. Koblasa Karel, Ing. Kobos Bed ich Kocourek Vladimír, Ing. Ko andrle Vladimír, Ing. Ko ková Marta, Ing. Ko ovský Václav Kodada Josef Kolá Bohumil Kolá Jan Kolá Vojt ch Kola ík Antonín Kollert Antonín, Ing. 25

25 Kone ný Karel, Ing. Koní ková Ivanka, Ing. Koní Jan, Ing. Kopal Ji í Kopec Rudolf, Ing. Kopecký Jaroslav Kopecký Karel, Ing. Kopecký Vojt ch, Ing. Kope ek Vlastimil, Ing. Kordina Jan, Ing. Ko ínek Vladimír Kos Ladislav Kosek Jan, Ing. Kosíková Kv toslava Košvanec Jaromír, Ing. Dr. Kouba Josef, Ing. Koubík František Kovanda Vladimír, Ing. Kova ík Josef Kraj ová V ra, Mgr. Král Jaroslav Kramer Bed ich, Ing. Kranda Dalibor Kratochvíl Jan, JuDr. Kratochvíl Martin Kraus Robert, Ing. Krausová Marie Kr ek Miroslav, Ing. Dr. Krej í Vojt ch Krej ík Bohumil Krej i ík Alexandr, Ing. Krej ok Vladimír, Ing. Krejsa Stanislav Kreman Ludvík, Ing. Kriegelstein Eduard Krontorád Vít zslav K enek Jan, Ing. K ístek Antonín Kudrys Milan, PhDr. Lakomá Ji ina, Ing. Langová Adriana, Mgr. Liptáková Ivona, Mgr. List František Macourek Karel, Ing. Machová Marta, Ing. Makysa Václav, Ing. Malý Jaroslav Marechelová Margita Marek Jan, PhDr. Marek Josef, Ing. Mareš Karel Markes Rudolf, Ing. Maršík Karel, Ing. Martínek Ond ej, Ing. Martínková Bohumila Marvánková Eva Ma ík Miloš, Ing. Masák Karel Másnica Josef Mat jka Alois Mat jovec Josef, Ing. Mat j Jan Mati ka Josef, Ing. Matoušek Liboslav, Mgr. Matoušek Zden k, Ing. Mauder Alois Mazák František Mazánek František, Ing. Mazurek Alois, RNDr. Doc. Melíšek Ladislav Mencl Antonín M š an Ji í, Ing. Michalec Jaromír, Ing. Mikan Milan, Dr. Doc. Mikolášová Zdena Milinovský Filip, Ing. Mi ovský Vladimír Ml och Josef Modrá ek Old ich, Ing. Modrlák Osvald Moos Jind ich, Ing. Moravcová Ivana, Mgr. Mostecký Rudolf Motl Vojt ch, Ing. Mouder Adolf Mráz Vlastimil Mrázek Václav Mrzena Arnošt, PhDr. Mudra Ji í Musilová Alice, Mgr. Mužík Václav Nedv d Miroslav Nehyba Jan Nehyba Ji í Nechanický Zbyšek, Mgr. N mec Bohuslav, PhDr. N mec František N mec Jaromír N me ek Karel N me ková Martina, Mgr Nespor Rudolf Nesporová Jelena Nesvadbová Simona, Ing. Neumann Josef, Ing. Neumann Otto Neve e al Daniel, Ing. Nina Fro ková Nosek Bed ich, Ing. Novák Karel Novák Karel, Ing. Novák Miloslav Novák Otakar, Ing. Novák Pavel Novák Rudolf, Ing. Novák Václav, Mgr. Novák Zden k, PhDr. Nováková Miroslava, Ing. Novotná Marta Novotná Milena Novotný Luboš, Ing. Novotný Zden k Oppl Ferdinand Ost ihanský Lubor, Ing. Osvald Václav Otmarová Ludmila Ottomanský Bohuslav Ottomanský Michal Pacík František Pacíková Helena Palek Ladislav, Ing. Palek Miroslav, Bc. Parkanová Markéta, Mgr. Pato ka Václav, Ing. Paukner Jan, Ing. Pavou ek Jind ich, Ing. Paydera Old ich Pelná Jaroslav P ni ková Iveta 26

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 Jmenování len zkušebních maturitních komisí, hodnotitel a zadavatel pro školní rok 2011/2012 Podle 80 odst. 5 a 80a zákona. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním,

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Mistrovství R AVZO TS R ZS

Mistrovství R AVZO TS R ZS stránka 1 10 Název sout že: Daum /místo konání: Po adatel:: Druh sout že: Disciplina(y) Kategorie 2071 2057 2096 2081 2072 2076 / název Položky 1 2 3 4 5 6 Sumární položky 29 Wiesner Roman 40045 / P OVANY

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více

St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, 370 04 eské Bud jovice

St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, 370 04 eské Bud jovice Harmonogram absolutorií erven ádné, opravné a náhradní termíny FINANCOVÁNÍ A Ú ETNICTVÍ (denní a dálkové studium) a OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ (denní studium) Místo konání: Nemanická 7, u ebna N12 1.OT ŠTOREK

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

SMÍCHOVSKÁ ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA

SMÍCHOVSKÁ ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA SMÍCHOVSKÁ ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA Výro ní zpráva 2004/2005 I. Základní údaje o škole, školském za ízení 1. P esný název školy dle z izovací listiny ve zn ní platném k 31.8.2005. Smíchovská st ední pr

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

Seznam rozmnožovacích chov, p sobících na území R v roce 2011 a za azených do uznaného šlechtitelského programu v ely kra ské

Seznam rozmnožovacích chov, p sobících na území R v roce 2011 a za azených do uznaného šlechtitelského programu v ely kra ské Jan Šilhán Hole ova 2650/86 150 00 Praha 5 Telefon: siljan@email.cz Ji í Strnad Jižní 220 251 62 Muka ov Telefon: 603173881 info@vceli-farma.cz Karel Novák Háje 34 261 01 Háje Telefon: 318627108 Václav

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

závod č. 51 / 5. a 6. ČP ve slalomu, Troja

závod č. 51 / 5. a 6. ČP ve slalomu, Troja CM 4.05. barva čísel: černá 44 38 VĚTROVSKÝ Jan 97 ZS 2 USK Pha 43 4803 LERCH Adam 98 ZS 2 Klášter. 42 32053 KRISTEK Václav 96 DM 2 Val.Mez. 4 32037 ZÁTOPEK Vladimír DM 2 Val.Mez. 40 08 JELÍNEK Šimon DS

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 37 4 Tadeáš Verner 2011 Hradec Králové 47 5 Dominik Chvojka 2011 Horní Počernice 15 6 Kryštov Lánský

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

MEDICAL GOLDEN SKI 2009 Nové M sto na Morav,28.2.2009

MEDICAL GOLDEN SKI 2009 Nové M sto na Morav,28.2.2009 Nové M sto na Morav,28.2.2009 ŽENY do 30 let, 5km klasickou technikou 1 71 Tichá ková, Magdalena ON Ji ín 0:23:24,0 0:00:00,0 2 72 Dosbabová, Magda Zubní ordinace Na Potoce T ebí 0:30:36,9 0:07:12,9 ŽENY

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

St edo eský Beroun Nižbor Nižbor OFO Zuzka Václav

St edo eský Beroun Nižbor Nižbor OFO Zuzka Václav Název kraje Název okresu Název obce Název k.ú. OPSUB - typ OPSUB - r.. / I OPSUB - název St edo eský Beroun Nižbor Nižbor OFO Toma ka František St edo eský Beroun Nižbor Nižbor OFO Kubínová Zde ka St edo

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady 2014 Kapr 21,50 97 Jezero I Fiška Václav Kapr 21,00 100 Jezero I Stehlík Zdeněk Kapr 19,00 94 Jezero I Fiška Václav Amur 18,30 124 Labe Chmelík Petr Kapr 17,80 91 Labe Hampl Ondřej Kapr 17,40 89 Jezero

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 07. Březen 2015 V tabulce družstev po 18 kole nastala jen jediná změna. Havlovice B a Újezd Sv. Kříže si vyměnili svoje pozice. Sokol Kdyně vítězí na Sokolu Plzeň V a odskakuje pronásledovatelům.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Kamila Řezáčová, 13 let Motýl 2, 10 15 cm, voskovka Karolína Černínová, 8 let Když je stromu zima, 21 30 cm, vodovka tuš Karolína Járová, Ondřej Kočí, 13

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

Kubát Jan SKUŘ Plzeň Gregor Martin Sokol Nusle Tonhauser Martin Batesta chodov Tonhauser Robert Batesta chodov Huleš Petr Baník Svatava

Kubát Jan SKUŘ Plzeň Gregor Martin Sokol Nusle Tonhauser Martin Batesta chodov Tonhauser Robert Batesta chodov Huleš Petr Baník Svatava skupina žebříček 1 Kubát Jan SKUŘ Plzeň 1 Obl-Pl 65,5 2 Gregor Sokol Nusle 2 Obl- Pha 251 3 Tonhauser 3 Obl- KV 85,5 4 Tonhauser Robert 4 Obl- KV 35,5 5 Huleš Baník Svatava 5 Obl- KV 1 6 Bydžovská Hana

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více