ALMANACH SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALMANACH SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY"

Transkript

1 ALMANACH SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY ŽÁKOVSKÝ PROJEKT T ÍDY 4.D Vytvo en v roce 2005/2006 k 105. výro í založení školy (škola založena v zá í 1901) Zkrácená verze pro web, 140-ti stránkový originál m žete získat na CD ve škole a na školních akcích.

2 SLOVO EDITELE Smíchovská st ední pr myslová škola ušla od svého založení v roce 1901 dlouhý kus cesty. B hem n ho na škole p sobili a absolvovali tisíce student. Tito studenti se na n kolik let stali sou ástí této vzd lávací instituce, byli jí ovlivn ni a naopak oni tvo ili její historii. To samé platí o stovkách len pedagogického sboru, kte í osobit utvá eli a mnozí ješt utvá ejí charakter nové generace. Škola je nepochybn ovlivnila, ale také oni výrazn p isp li k vytvo ení vst ícné tvá e školy, kterou ta nastavovala a nastavuje svým student m i ve ejnosti. Nad tím vším bd li editelé. Úctyhodní páni ídící z první republiky, možná v n kterých p ípadech mén úctyhodní soudruzi v dob komunistické totality až po mé nejbližší p edch dce. Velice si vážím, že mi bylo umožn no stanout v ele instituce, jejíž historie p ekonala dobu jednoho století. Ve svém úvodním slov se nechci zabývat historií, ale sou asností a p edevším budoucností. Školu chápu jako živoucí organismus, svoji funkci pak jako roli manažerskou. Mojí snahou je vytvo it atmosféru d v ry a tvo ivého procesu, kde dostanou prostor ke své realizaci jak vyu ující tak studenti. Nejen v rámci u ebních plán, ale i v rámci mimoškolní aktivity. Jsem p esv d en, že naše škola má krom tradice mnoho co nabídnout jak student m tak pedagog m. Škola je zde pro studenty, oni jsou její solí. Naším zájmem je, aby t ídy byly plné co možná nejkvalitn jších student. Jenže i plná škola dobrých student, i škola solidn materiáln vybavená, nebude školou dobrou bez kvalitního pedagogického sboru. Studenti a jejich profeso i k sob neodd liteln pat í, jsou partnery v procesu formování mladé generace. Jak po stránce odborností, tak i jejich charakter. Po roce 1989 se škola vydala dle mého správným sm rem a to k oblasti výpo etní techniky. V rámci projektu Phare, podporovaného Evropskou unií, došla až k sou asným dv ma nabízeným moderním obor m. Obor Informa ní technologie aplikace osobních po íta, rozvíjený i v rámci grantu s podporou Evropské unie, poskytuje moderní poznatky z tohoto tak bou liv se rozvíjejícího odv tví. Technické lyceum se zam ením na výpo etní techniku pak poskytuje více obecn jšího vzd lání, p i emž nezapomíná ani na již zmín nou informa ní technologii. Je vhodné pro toho, kdo má zájem jak o po íta e, tak o kvalitní p ípravu na studium na vysoké škole. Krom obor vzd lání chceme našim student m nabídnout i další možnosti rozvoje jejich poznání i formování jejich vlastní osobnosti. Chceme, aby z naší školy vycházeli studenti vzd laní, sebev domí a se schopností spole enského vystupování. Kte í budou úsp šní p i dalším studiu, v pracovním procesu. i v osobním život. Krom nabídky atraktivních obor vzd lání mohou vybraní studenti zdarma navšt vovat ty semestrální studium CISCO ACADEMY, kde úsp šný absolvent nauky o sítích dostane mezinárodní certifikát. Veškeré studijní materiály i záv re né testy jsou v angli tin. Dále mohou studenti za zvýhodn ných finan ních podmínek získat certifikát ECDL, což lze lidov nazvat mezinárodní idi ák na po íta. Nedílnou sou ástí výukového procesu se staly již tradi ní žákovské projekty, celoro níkové záv re né práce student tvrtého ro níku. Zde studenti prokazují své schopnosti získávat, t ídit a využívat informace i skloubit teoretické znalosti s jejich využitím p i ešení praktického úkolu. 2

3 Velký význam má pro m jako editele velmi dob e fungující a spolupracující Rada rodi a Studentská rada. Jsem pot šen vystoupeními našich student na Studentské akademii, jejich aktivitou p i správ jejich Studentského klubu i p i tvorb školního asopisu Presík. Vše má jediný cíl. Dávat našim student m co možná nejširší prostor pro jejich seberealizaci. Rád bych zde zmínil ješt jeden m j post eh. Velmi nelib nesu, když n kdo íká, jak ta p edchozí generace byla daleko více chtivá vzd lání a daleko solidn jší. Jak ta nová generace je nevychovaná, bez zájmu o cokoli. Jsem bytostn p esv d en, že je to obrovský omyl a velmi hloupé klišé. Sou asní studenti jsou možná opravdu trochu jiní než generace ušlápnuté a svázané atmosférou komunistické spole nosti plnou strachu a p etvá ky. Sou asná generace je sebev dom jší, je otev en jší. Jí nesta í íci, tak to je. Ona se ptá pro to tak je. Na to musí um t dobrý pedagog odpov d t a získat si autoritu i zájem student. Když toto dokáže, dosahují jeho studenti velmi kvalitních výsledk a mnohdy až s údivem pozorujeme, co všechno jsou schopni zvládnout a vytvo it. Je na nás, pedagozích, abychom dokázali student m vysv tlit rozdíl mezi sebev domím a arogancí, mezi otev eným vystupováním a drzostí, mezi bezduchým tlacháním a prosp šnou diskusí. Jsem velmi rád, že mám možnost být editelem Smíchovské st ední pr myslové školy. V ím, že kvalitní profesorský sbor, moderní obory, zlepšující se vybavení a další možnosti vzd lávání a seberealizace, jsou dobrou nabídkou pro naše potenciální studenty. Jsem rád, že škola nemá nouzi o zájemce, že pravideln zcela napl uje svoji kapacitu v prvním kole p ijímacího ízení kvalitními studenty. Jsem p esv d en, že jsme se vydali po správné cest, ale mnoho dalších krok nás eká. Je nutné stále modernizovat vybavení školy, vytvá et u ební materiály, p ipravovat další nabídky pro studenty chtivé rozši ovat svoje poznání. Je t eba p esv d it z izovatele, že se vyplatí investovat do prostor školy. Máme podmínky pro vybudování d stojné t locvi ny, moderní haly pro praktická cvi ení, nabízí se i využití p dních prostor. Jenže k tomu pot ebujeme investice od z izovatele, tedy Hlavního m sta Prahy. V tomto nás eká nelehký úkol vysv tlit a p esv d it zastupitele, že naše škola si takové investice zaslouží. To je však úkol dlouhodobý a trvalý. P i tom všem musíme stále bedliv sledovat trendy v našich oborech vzd lání, abychom mohli i v budoucnu nabízet moderní poznatky a nadále m li dostate ný po et kvalitních zájemc o studium. Jsem p esv d en, že škola jde správným sm rem. Když se oto íme, tak se rozhodn nemusíme za svoji práci v minulých létech styd t. Jenže ani na chvíli se nesmíme zastavit. Naopak, musíme si stále p ipomínat, že vždy je možné n co vylepšit, že vždy je možné v ci ud lat lépe. Pokud se nám to bude da it i nadále, pak bude naše škola i v budoucnosti hodna své bohaté tradice. V Praze dne 30. b ezna 2006 Ing. Radko Sáblík, editel školy 3

4 ÚVODNÍ SLOVO STUDENT Vážení p átelé školy, zam stnanci, profeso i, žáci a v neposlední ad vy, kterým se náš almanach dostal do ruky irou náhodou. 2. zá í 2006 je tomu 105 let, co se studentíci a kanto i poprvé nahrnuli do vrat Smíchovské pr myslovky. To je, myslíme, dostate ný po et let k tomu, abychom bohatou historii i sou asnost shrnuli do tohoto almanachu. Jeho ú elem je seznámit vás s tím, jak to u nás ve škole chodí, co u nás m žete ekat. ekne vám, kde Smíchovskou pr myslovku najdete, co se na ní dá studovat. Budoucí studenti mohou prostudovat fotky profesorského sboru, aby v d li, kdo se na n t ší, stejn jako fotky z prostor školy, aby v d li, kde budou trávit p íští ty i roky. Doufáme, že se vám naše celoro ní práce, skrytá pod rouškou maturitního projektu, bude líbit a p i listování strávíte p kné chvilky. Almanach team, co.inc. STUDENTSKÝ TÝM 4.D, KTERÝ SPOLUPRACOVAL NA VYTVO ENÍ ALMANACHU Michal erný Jakub Kapr Petr Vršecký Viktor Rain František Nerad Ond ej Hlavá ek Václav ezá Michal Bureš Helena Šindelá ová Petra Šev íková Tomáš Bílek Garant projektu: Mgr. Ivona Horáková 4

5 SOU ASNOST SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY SEZNAM SOU ASNÝCH PROFESOR Vedení školy: Ing. Radko Sáblík - editel školy Mgr. Zbyšek Nechanický - zástupce editele školy Ing. Dita Binderová - zástupkyn editele školy Vít zslav Krontorád - vedoucí p edm tové komise a školních dílen Komise humanitních p edm t : PaedDr. Jitka Keharová Mgr. Ivona Liptáková Mgr. Zbyšek Nechanický Mgr. Miroslava Saiková ThDr. Ji í Vogel Komise cizích jazyk : Mgr. Helena Dlouhá Mgr. Daniela Janotová Mgr. Helena Kaigerová Mgr. Alice Musilová Ing. Simona Nesvadbová Mgr. Zuzana Stuchlíková Sekce t lesné výchovy: Mgr. Blanka echová Martin Klapal Mgr. Liboslav Matoušek Mgr. Markéta Parkanová Komise odborných p edm t : Ing. Dita Binderová Ing. Zuzana Cimlerová Mgr. Eva D di ová Mgr. Michaela Frýzková Ing. Karel Hanza Ing. František Humhal Ing. Elena Chládková Ing. Anna Kabelová Ing. Jaromír Kadlec Mgr. V ra Kraj ová Ing. Pavel Kal ík Ing. Luboš Novotný Bc. Miroslav Palek Ing. Radko Sáblík Ing. Vladislav Štolba Ing. Ivan Šrankota Ing. Eva Vacková Mgr. Margita Vykyp lová Mgr. Jaromír Zelený Komise výpo etní techniky: Ing. Karel Fuksa Ing. Ji í Hejhal Mgr. Ivona Horáková Ing. Josef Honsa Ing. Marta Ko ková Ing. Olga Kaiferová Jan Kolá Ing. Ivanka Koní ková Ing. Josef Neumann Ing. Adolf Rožumberský Ing. Yveta Scharnaglová Mgr. Pavel Vodá ek Komise strojírenské technologie: Lumír Apeltauer Milan Herynek Bohumil Jahoda Vít zslav Krontorád Dalibor Kranda Ing. Jaromír Michalec SPRÁVNÍ ZAM STNANCI Nad žda Jan íková sekretá ka Eva Veselá asistentka Milada Piková vrátná Ludmila Bendová - vrátná Marie Berková uklíze ka Dana Vojt chová uklíze ka Jaroslav Ku era školník František enský - údržba V ra Beránková údržba Eva Myslive ková hospodá ka Dagmar Táborská archiv, výdejna 5

6 6

7 CERTIFIKÁT ECDL Škola je od roku 2003 akreditovaným testovacím st ediskem ECDL. Má svou akreditovanou testovací místnost a testery. Studenti školy mají možnost získat ECDL certifikát za zvýhodn nou cenu. ECDL je mezinárodn uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ov ení po íta ové gramotnosti. Zjiš uje pomocí praktických test, zda je uchaze schopen efektivn využívat základní informa ní technologie. Úsp šní absolventi, tj. ti, kte í úsp šn složí zkoušku ze všech 7 modul, získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. Po úsp šném absolvování test z libovolných 4 modul m že uchaze získat Osv d ení ECDL Start. MODULY ECDL Základy informa ních technologií Používání PC a správa soubor Textový editor Tabulkový kalkulátor Databáze Grafické možnosti PC a zp soby a možnosti elektronické prezentace Služby informa ní sít CISCO NETWORKING ACADEMY Od zá í 2004 je na naší škole z ízena lokální pobo ka CISCO Networking Academy. Studium je ur eno p edevším vlastním student m školy, kterým je poskytováno bezplatn. Každý rok budou vytvo eny dv nové studijní skupiny, které vedou Mgr. Ivona Horáková a Ing. Marta Ko ková, lektorky CNA. Studium je náro né p edevším po stránce jazykové, protože studijní materiály i záv re né testy jsou v angli tin. Studijní materiály jsou rozsáhlé, proto studenti musí prokázat velkou schopnost samostatného studování. Vlastní hodiny probíhají formou konzultací a praktických cvi ení. Do skupin je možno umístit jen omezený po et zájemc, proto jsou ze zájemc vybráni ti nejlepší. Rozhodovacím kritériem pro p ijetí student do sí ové akademie je p edevším jejich školní prosp ch. Studium je ty semestrální, probíhá b hem dvou let. Ke studiu se mohou p ihlásit studenti na konci prvního ro níku. Studovat budou b hem druhého a t etího ro níku. Po každém semestru musí student složit úsp šn tzv. "final test" v angli tin, po jehož absolvování získá certifikát. 7

8 Sí ová akademie Cisco (Cisco Networking Academy, CNA) je vzd lávací program, jehož cílem je výchova odborník pro návrh, budování a správu po íta ových sítí. Program vychází ze studií provedených ve Spojených státech amerických, v západní a východní Evrop. Z nich vyplývá, že v sou asné dob se v prudce rozvíjející oblasti po íta ových komunikací, sítí a internetu požadavky na po et odborník za ínají zna n p evyšovat nabídku. Navíc trendy ukazují, že tato disproporce bude dále rapidn r st. Sí ová akademie Cisco, jejíž innost byla celosv tov zahájena v roce 1997, si klade za cíl dlouhodob vychovávat specialisty, a tak systematicky uspokojovat požadavky trhu práce v uvedené oblasti. CISCO Z POHLEDU STUDENTA Tento lánek bych rád pojal z pohledu studenta 1. ro níku CCNA (Cisco Certified Networking Academy). Jde o výuku základních sí ových pojm a praktické práce se sí ovými za ízeními a datovými sít mi. V 1. semestru se rozebírá kabelování sítí, základní pojmy a po ty, kterých se pak dále využívá v následujících semestrech. Ve 2. semestru se za íná s routery a routovacími protokoly. 3. semestr p echází od router a routování k za ízením pracujícím na nižší sí ové vrstv a to ke switch m. Je to v celku náro né studim. Studuje se v anglickém jazyku. Je zde vybavení na velice vysoké úrovni a profeso i, kte í CISCO vyu ují, v dí, co u í a dokážou kdykoli poradit. Myslím si, že pro žáky studující CISCO to má celoživotní užitek, jelikož tyto certifikáty jsou mezinárodn uznávané. Pro následné za azení žáka do pracovního procesu jak na území naší republiky, tak i v zahrani í. 8

9 STUDENTSKÝ KLUB K pot šení všeho studentstva funguje na naší škole Studentský klub. Nachází se v romantickém podkroví a nabízí žák m úto išt v hodinách volna. Mají tu k dispozici po íta (podle okolností) s p ipojením na Internet a základním programovým vybavením pro zpracování svých školních úloh. Pokud je Internet ani školní povinnosti zrovna nezajímají, mají možnost kouknout se na televizi i video. MATURITNÍ PLES Každoro n po ádá Rada rodi p i SSPŠ ples pro maturanty, prváky, kte í jsou zde tzv. imatrikulováni, a studenty druhých a t etích ro ník. Oficiální akce za íná okolo sedmé hodiny. Po nástupu, p edtan ení a šerpování se maturanti rozprchnou ke svým rodinám, p ítelkyním a podobn. V tu chvíli se uvolní parket pro tancující dvojice. Ke konci plesu už na parketu z stávají jen páry se skute nou výdrží, nebo skute ní milovníci tance. Každý rok si maturanti naplánují sv j ve erní program ve kterém vystupují kapely i herci, podle toho, jak je kdo šikovný a dokáže si co zajistit. Z osobních zkušeností mohu prohlásit, že ples je skute n zábavný a pomáhá stmelit kolektivy t íd dohromady. Navíc je zde možnost poznat kantory i z jiného hlediska, než jen u ebního. Jsou více p ístupní a nebrání se bavit o tématech, která by ve škole ne ešili. 10

10 STUDENTSKÁ AKADEMIE Studentská akademie je ve erní spole enská akce po ádaná školou za pomoci Rady rodi p i SSPŠ. Prvotním ú elem této školní akce je vypsání žák 4. ro ník a oficiální rozlou ení s nimi. Do této akce se zapojí každoro n žáci všech ro ník, aby mohli prezentovat to, co umí. Prezentují to jak p ed svými rodi i, tak p ed spolužáky a profesorským sborem. Tato akce bývá dále využívána k vyhlášení celoškolních anket jako je nap íklad kantor roku nebo student roku. POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO VELKÉ BRITÁNIE Sou ástí výuky anglického jazyka jsou poznávací zájezdy do Velké Británie, které organizujeme každý druhý rok. Tematicky jsou orientovány na Londýn a další zajímavá místa na jihu Anglie. Studenti jsou ubytováni v rodinách a sou ástí zájezdu je i práce na projektech: studenti si sami p ipraví informace o pam tihodnostech. Poznávací zájezd je cenná kulturní a spole enská zkušenost a má svoje nezastupitelné místo v život školy. 11

11 SEZNAM ŽÁK ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/ A Bílek Petr Bursík Aleš H rka Ji í Chmelí Tomáš Ilek Ond ej Kop iva Jan Korbel Št pán Krása Lukáš Krumpl Tomáš Rozboud Bohuslav Ml och Tomáš Mlyná Št pán Novotný Petr Pospíšil Jan Prejzek Tomáš Strolený Jakub Šimon David Škarka Jan Traxmandl Petr T eška Tomáš Vitouš Jan Vosátka Ond ej Winkelbauer Erik Biem Michal 12

12 4.B Barták Martin Beneš Jan Blaná Jan Braný Karel epelka Ji í ermák Martin ížkovský Samuel Hahn Michal Hála Tomáš Havel Petr Hlavá ek Lukáš Janko Tomáš Jansa Miroslav Nerad Ond ej Pelikán Ond ej Pokorný Milan Rohal Ji í Schum Martin Štromajer David Trobl Tomáš Uhlí Michal Vodi ka David Walter Jan Winn Michal Zaj enko Bohdan Hrabák Martin 13

13 4.C Bohá Adam Hájek Martin Höfer Ond ej Jakovec Mikuláš Kafka Tomáš Kolá Jan Komzák Jan Kyselý Martin Machá ek Vojt ch Martinovský Jan Michálek Lukáš Nejedlý Tomáš Nekola Josef Novotný Tomáš Reif Václav Slaboch Jakub Slouka Petr Šimonek Robert Šorna Miroslav Tisan ín Jan Valenta Filip Vedral Old ich Veselý Vladislav Vodrážka Miloš Vrchlavský Petr Zbrojka Jan Kopecký David 14

14 4.D Bílek Tomáš Bureš Michal erný Michal F s Ond ej Hlavá ek Ond ej Hubá ek Filip Jalovec Marek Janoušek Jakub Kapr Jakub Král Jakub Masner Jan N mec Jaromír Nerad František Pouchani Miroslav ezá Václav Strej ek Tomáš Synek Martin Šev íková Petra Šindelá ová Helena Vršecký Petr Wimmer David Kluso Jind ich Rain Viktor 15

15 4.S Babic Michal Bortlík Ji í ech Roman Dolejš Milan Dubová Eva Fournier Anthony Hájek Tomáš Holubec Otakar Ismail Fáris Kvi inský Tomáš Ludvík Pavel Nerad Tomáš Novák Michal Semerád Petr Svoboda David Št pán Petr T ma Jan Van ata Michal Worsch Filip Holas Karel Karásek Petr Macek Martin Kohout Ladislav Köhler Oto Klíma Vojt ch 16

16 ROZHOVORY S PROFESORY ROZHOVOR S MGR. ZBYŠKEM NECHANICKÝM (Zástupcem editele SSPŠ) 1) Jaké jsou hlavní rozdíly ve vyu ování mezi dobou kdy jste studoval na SSPŠ a sou asností? Zmíním jediný. Dnes je vyu ování možné podporovat komunika ními technologiemi a tím ho velmi obohatit, p iblížit student m. To v letech 1981 až 1984, kdy jsem v naší škole studoval, možné nebylo. Když nebyl model, byla k ída a tabule. Vrcholem techniky využívané ve vyu ování byl zp tný projektor a promítání diapozitiv (viz. foto). Pro pochopení techniky nic moc. Výuka s promítáním diapozitiv 17

17 Výuka s pomocí zp tného projektoru 2) V dob kdy jste studoval na naší škole, jste musel zažít mnoho humorných i zajímavých p íhod. Popište tu nejlepší. Legrace se ve škole i p i vyu ování zažilo hodn. N které legrácky snad ani nezmíním, abych nenavád l. Ale když jeden spolužák p i ústním zkoušení ne ekl ani slovo a šel si za hrobového ticha sednout s p tkou, jeho kolega to z lavice hlasit komentoval slovy: Tys to teda okecal, to se musí nechat. Celá t ída se n kolik minut smála a nebyla k utišení. Takhle napsané to jist nevyzní tak, jako tenkrát, ale pro m je to stále živá a milá vzpomínka. 3) Co byste cht l ve škole v nejbližších letech ješt zm nit? Nebo jste spokojený s tím jak škola dote funguje? Rozhodn jsem p esv d ený, že naše škola plní své poslání a pat í k t m lepším v Praze. Nemohu být a nejsem spokojený, je stále co zlepšovat a modernizovat. Židli kami a lavicemi pro studenty po ínaje a modernizací obsahu a forem mnoha p edm t kon e. 4) Jak dlouho už u íte na SSPŠ a jakou dobu jste zástupcem editele? Do Smíchovské pr myslovky jsem jako u itel p išel 1. kv tna Od 15. ledna 1998 jsem zástupcem editele. 5) Jste spokojen s místem zástupce, nebo byste cht l v budoucnu d lat i editele? Moje komunikace s editelem školy je bezproblémová, máme velmi blízké vid ní vedení naší školy, blízké máme i názory na budoucnost školy a mám jeho d v ru. To mi umož uje realizovat ve své práci to, co i já považuji za d ležité. Mám zodpov dnost, ale i odpovídající pravomoci. Takže se svým postavením ve škole jsem spokojený. 18

18 6) Co pro vás znamená u ení na SSPŠ? Je to pro vás práce, poslání, nebo n co jiného? Je to pro m práce, která má smysl, není stereotypní, je tv r í a náro ná. Jsem za ni odm ován a za vyd lané peníze žiji spokojen se svojí rodinou. A když studenti moji práci ocení, jsou slušní, komunikativní, tvo iví a tolerantní k mým nedostatk m, mám radost. Když moji práci ocení i kolegové v etn editele školy, jsem ješt spokojen jší. 7) Pro jste se rozhodl, že budete profesorem? A pro jste se rozhodl u it zrovna na SSPŠ? V zam stnání, kde jsem p ed nástupem do SSPŠ pracoval, jsem nebyl spokojený. Místo u itele mi škola nabídla a já p ijal. Nikdy jsem nelitoval. To, že jsem se vrátil do školy, kde jsem maturoval a prožil mnoho krásných chvil, jen dokresluje moji vazbu na lidi i místa, kde jsem p sobil. Bylo pro m neskute né stát se kolegou mých u itel. 8) Neláká vás d lat n co jiného? Ješt mám stále co zlepšovat (i u sebe), takže zatím neláká. 9) Jak by podle vás m la vypadat ideální škola? Není ideální škola, nejsou ideální u itelé ani ideální studenti. Jsem velmi rád, když nám studenti nebo absolventi n co na naší škole pochválí. Uznají, že jsme to mysleli a d lali dob e a chápou, že ne všechno se povedlo. V praxi poznají, že škola je základ, na který se musí pro úsp šnou profesní dráhu trvale pokládat další v d ní a poznání. Základ musí být pevný, široký a schopný p ijímat další nadstavby. Podle mého názoru se ideální škole blíží takové ústavy, kde studenti d v ují u itel m a u itelé d v ují student m. Není to ani v pr m rném v ku pedagogického sboru, ani v po tu po íta na jednoho žáka, ani ve výši odm n u itel. Václav ezá 19

19 Z HISTORIE SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY Dne 2. zá í 2001 uplynulo 100 let od založení Smíchovské st ední pr myslové školy v Preslov ulici, druhé nejstarší pr myslové školy v Praze. Chceme využít této p íležitosti a všem bývalým student m, profesor m, p íznivc m školy a samoz ejm i našim sou asník m p iblížit nejd ležit jší momenty z její historie. Pr myslové školství vzniklo v echách už v první polovin 19. století, v roce Tehdy byla založena první pr myslová škola oboujazy ná ned lní. Stálou ve erní a ned lní školou se stala až roku 1857 a zestátn na byla teprve roku Naše škola byla založena jako škola státní roku P i stavb nové budovy pomohla obec m sta Smíchov, a tak v míst bývalé univerzitní botanické zahrady, kde p sobil slavný eský botanik Jan Svatopluk Presl, vyrostla nová školní budova. Názvy ulic V Botanice a Preslova, na jejichž k ižovatce škola stojí, to dodnes p ipomínají. Škola vyšla vst íc tehdejším požadavk m doby. Byla to škola mistrovská s odd lením elektrotechnickým, strojnickým a stavitelským. 20

20 Prvním editelem školy byl Ing. Emanuel Hertik. Ten za al budovat nový mladý profesorský sbor a tradici školy. První absolventi se stali nositeli technického pokroku u nás. Prokazovali nejen vynikající odborné znalosti, ale i kulturní úrove a všeobecný rozhled. Po slibných po áte ních letech p išla první sv tová válka. Ta život školy t žce poznamenala. Budova byla zabrána pro vojenské ú ely. Technické pom cky se soust edily do n kolika místností a škola se p est hovala na Staré M sto, do budovy mate ské pr myslové školy pražské, jak se této škole íkalo. Ze smíchovské budovy se stala vojenská nemocnice. Od dubna roku 1915 bylo na škole z ízeno zvláštní odd lení pro vále né invalidy. N kte í lenové sboru a také studenti (celkem 88) odešli na frontu. Mnozí z nich zahynuli. U itelský sbor školy byl mezi prvními, kte í se postavili v kv tnu roku 1917 za Manifest eských spisovatel, jímž se eský a slovenský národ domáhaly svéprávnosti a svobody. Vznik vlastního státu oslavila škola dne 5. listopadu 1918 školní slavností. S radostí se mísila i smutná vzpomínka na padlé kamarády. Období první republiky p ineslo velký rozmach školy. Dvacátá léta jsou technickému rozvoji velmi naklon na. Vytvá ejí se pobo ky na mistrovské škole strojnické a 21

21 elektrotechnické, p ibyla vyšší škola elektrotechnická. Vzniká škola pokra ovací pro u n záme nictví, nov jsou otev eny elektrotechnické a strojnické kurzy. Roste po et žák, m ní se složení profesorského sboru. Mnozí z vyu ujících odcházejí p ednášet na vysoké školy. Ve školním roce 1930/31 byla trvale otev ena i pokra ovací škola pro automechaniky a speciální semestr pro konstrukci automobil. Vzniklo také odd lení pro jemnou mechaniku a optiku se speciálními dílnami. V souvislosti s moderním vybavováním strojnických dílen a laborato í se zavedl nový p edm t - laboratorní cvi ení. Škola m la vynikající úrove, výborné jméno a zájem o ni byl v tomto období obrovský. Rostoucí po et student dokládá, jak škola mohutn la. Ve školním roce 1924/25 bylo zapsáno celkem 1087 žák, v roce 1938/39 už 1790 žák. Po et len profesorského sboru v t chto letech také zna n vzrostl. V roce 1924/25 m l 41 len, na konci roku 1938/39 již 77 len. 22

22 ZAM STNANCI SSPŠ OD JEJÍHO PO ÁTKU (U ITELÉ, EDITELÉ) PRVNÍ U ITELÉ ŠKOLY Brož Bo ivoj, Ing. Cechner Antonín, Ing. apek Vilém enský Alois, Ing. Dr. Fidler Jaroslav, Ing. Findejs Josef Hertik Emanuel, Ing. editel Hošek Jan Jindra Jaroslav, Ing. Kabelík Jan N mec František Osvald Václav Peprný Ladislav Petíra Stanislav Rosa Karel, Ing. Šmejkal Jan Urban Jaroslav, Ing. Vavro Václav Vedral František, Ing. Vejd lek Jaroslav, Ing. Wenzel Josef 23

23 U ITELÉ ŠKOLY OD JEJÍHO ZALOŽENÍ Abrahám Karel Abrahamová Hana, Mgr. Adamec Josef Adámek Karel Adámek Stanislav, Ing. Aichingerová Iveta, Mgr. Aksamit Josef, Ing. Dr. Apeltauer Lumír Arnoštová Libuše Austera Miroslav Babuška Václav, Ing. Babyka Miloš Banýr Josef Bardfeld Simcha, Ing. Bárta Vilém, Ing. Dr. Bartoš Josef, Ing. Bart šek Josef Bat k Jaroslav Bauer Josef Be vá Ferdinand, Ing. Beneš Mario, Ing. Beran Ladislav, Ing. Beránková Edita Berglová Pavla, prom. ped. Berka Josef, Ing. Bernard Zdislav, Ing. Berounský Jaroslav, Ing. Bezstarosta Václav Bidlas Vladimír Binderová Dita, Ing. Blavic Ferdinand, Ing. Blažek Old ich, RNDr. Blažek Pavel Blažek Václav Bobek Antonín, Ing. Bohá Petr Bohuslav Otto Bochní ek Antonín Bochní ek Karel, Ing. Borovan Václav Bouška Leopold Brách Miroslav, Ing. Brandstätter Vladimír, Ing. Braniš Karel, Mgr. Brdek Miloslav, Ing. Brejcha Blahomír, Ing. Brož Bo ivoj, Ing. Budina Florián, Ing. Bureš Otto Burian Jan, Ing. Burša Rudolf, Ing. By kovský Petr, Ing. Cagaš Otakar, Ing. Cechner Antonín, Ing. Cechová Radka, Bc. Cigánek Ladislav, Ing. Dr. Cimlerová Zuzana, Ing. Csobová Jana, Ing. Cvekl Vilém, Ing. Dr. apek Vilém ech Eduard, PhDr. echová Alena echová Blanka, Mgr. echová Radka, Bc. echura Václav, Ing. enský Alois, Ing.Arch. Dr. ermák Emil, Ing. ermák Pavel, Ing. ermáková Miloslava erník Jaroslav, Ing. ernil Jan ernoch Svatopluk, Ing. erný Clarence erný František erný Karel, Ing. erný Petr ervín Alois, Ing. Dr. ervinka Jaroslav ihák Jan, Ing. umpelík Rudolf Da ák Vojt ch, Ing. Dan k Bohumil D di ová Eva, Mgr. D dina Jaroslav, Ing. Dejdar B etislav, JUDr. Divoká Petra Dlouhá Helena, Mgr. Dobeš Ji í, Ing. Dobiáš Emil, Ing. Dobiáš Josef, Ing. Dobiáš Ladislav Do ekal Miroslav Dolana František, Ing. Dolejší Bohumil Doležel Josef Dostal František, Ing. Drbal Josef, Ing. Drbohlav František, Ing. Drtílek Lubomír, Ing. Duchanová Dagmar, Mgr. Durdík Milouš Dvo á ek Jaroslav Dvo ák Adolf, Ing. Dvo ák Josef Emler Jan, Ing. Faber Zden k Farka ová Sylva, Ing. Federmann Roman Fechtelová Marie Feterová Božena Fidler Jaroslav, Ing. Findejs Josef Firbacher Václav Fi t Josef, Ing. Fischerová Dagmar Flögel Ji í Follanf Vilém, Ing. Fondernaj Ladislav, Ing. Fri Jan, PhDr. Fridrich Josef Frýzková Michaela, Mgr. Fuksa Karel, Ing. Fulín Josef Fuller Ji í, Ing. Fürst Karel Gargela Vít zslav, Dr. Gebauer Hugo, Ing. Gebauer Jan, Dr. Geschmay Jan, Ing. Goj Miroslav Goldhammer Alois Götz František, Ing. Dr. 24

24 Gregor Dušan Gross Karel, Ing. Hacmac Václav Hacmal Václav Hajda Jaromír, Ing. Hájková Olga Haken Jan Halama Martin Halama Stanislav Halas František Hambálek František, Ing. Hanák Josef, Ing. Hanza Karel, CSc. Ing. Hanžl Jan, Ing. Hašek Jaroslav, Ing. Havel Jaroslav Havel Josef, Ing. Heger Ladislav, PhDr. Doc. Hejhal Ji í, Ing. Hejl Milan, Ing. Hermanová Jana Hertik Emanuel, Ing. Hertík Stanislav, Ing. Herynek Milan Hložek Josef Hnátek Jaroslav, Ing. Hofhans Viktor Hogen Rudolf, Ing. Hogenová Anna Hokeš Josef Holovacký Julius, PhDr. Holub Jaroslav Holub Josef Holub Václav, Ing. Homola František, Ing. Homola Ladislav, Ing. Homolka Ji í Honsa Josef, Ing. Honzárek Josef Honzík Jaroslav, Ing. Arch. Hopjan František, Ing. Horák Jaroslav, Ing. Horáková Ivona, Mgr. Horešovský Bohuslav Hornek Josef, Ing. Horský Jaroslav Horychová Ludmila, Mgr. Hošek Jan Houska Miroslav, Mgr. Houžvi ka Ervín Hovorka Ladislav, Ing. Hozáková Miroslava Hoznauerová Helena, Mgr. Hrábek Josef Hraško Jaroslav, Ing. Hrbek Josef, Ing Hrdli ka Josef, RNDr. Doc. Hrivnáková Jarmila, Mgr. Hrobský Zden k, Ing. Hrubý Antonín Hrubý Hynek Hrubý Miroslav Hrudka Ji í Hubert Miroslav, Ing. Hudec Josef Humhal František, Ing. Huráb Ji í, Ing. Husák Ladislav, Ing. Hynková Merkéta, Mgr. Chittussi Vladimír, Ing. Chládková Elena, Ing. Chlístovský Václav Chocová Zde ka Chod ra Václav Chodl Karel, JUDr. Chochola Karel, Ing. Cholevík Jaroslav, Ing. Chvojka Br no Jahoda Bohumil Janatka Jaroslav, Ing. Janhuba Josef Janotová Daniela, Mgr. Jaroš Zden k, Ing. Jarová Irena, prof. Jásek Josef Je mínek Josef, Ing. Jelínek Ji í Jelínek Josef Jeriová Jaroslava, Ing. Jindra Jaroslav, Ing. Jiránek Josef Jirk Vladimír, Ing. Jirotka Jaroslav, Ing. Jirsáková Blanka, Mgr. Jonáš Jaroslav Kabele Ji í, RNDr. Kabelík Jan Kabelová Anna, Ing. Ka ena Vladimír, RNDr. Kadlec Jaromír, Ing. Kadrmas Josef, Ing. Kácha Ji í, Ing. Kácha Josef, Ing. Kaiferová Olga, Ing. Kaigerová Helena, Mgr. Kalašová Marta, PaeDr. Kal ík Pavel, Ing. Kalina en k Kalivoda Robert Kašpar Josef Katrnoška Josef, Ing. Kautský Ferdinand Kavka Zden k Keharová Jitka, PaedDr. Kina Jaroslav Klán Vilém Klapal Martin Klementová Jana, pr. ped. Kleprlík Vlastislav Klierová-Turnerová Jarmila Klotz Maxmilián, Ing. Klusák Vladimír Kmoch Josef Kneifel Jan Knichal Vladimír, RNDr. Koblasa František, Ing. Koblasa Karel, Ing. Kobos Bed ich Kocourek Vladimír, Ing. Ko andrle Vladimír, Ing. Ko ková Marta, Ing. Ko ovský Václav Kodada Josef Kolá Bohumil Kolá Jan Kolá Vojt ch Kola ík Antonín Kollert Antonín, Ing. 25

25 Kone ný Karel, Ing. Koní ková Ivanka, Ing. Koní Jan, Ing. Kopal Ji í Kopec Rudolf, Ing. Kopecký Jaroslav Kopecký Karel, Ing. Kopecký Vojt ch, Ing. Kope ek Vlastimil, Ing. Kordina Jan, Ing. Ko ínek Vladimír Kos Ladislav Kosek Jan, Ing. Kosíková Kv toslava Košvanec Jaromír, Ing. Dr. Kouba Josef, Ing. Koubík František Kovanda Vladimír, Ing. Kova ík Josef Kraj ová V ra, Mgr. Král Jaroslav Kramer Bed ich, Ing. Kranda Dalibor Kratochvíl Jan, JuDr. Kratochvíl Martin Kraus Robert, Ing. Krausová Marie Kr ek Miroslav, Ing. Dr. Krej í Vojt ch Krej ík Bohumil Krej i ík Alexandr, Ing. Krej ok Vladimír, Ing. Krejsa Stanislav Kreman Ludvík, Ing. Kriegelstein Eduard Krontorád Vít zslav K enek Jan, Ing. K ístek Antonín Kudrys Milan, PhDr. Lakomá Ji ina, Ing. Langová Adriana, Mgr. Liptáková Ivona, Mgr. List František Macourek Karel, Ing. Machová Marta, Ing. Makysa Václav, Ing. Malý Jaroslav Marechelová Margita Marek Jan, PhDr. Marek Josef, Ing. Mareš Karel Markes Rudolf, Ing. Maršík Karel, Ing. Martínek Ond ej, Ing. Martínková Bohumila Marvánková Eva Ma ík Miloš, Ing. Masák Karel Másnica Josef Mat jka Alois Mat jovec Josef, Ing. Mat j Jan Mati ka Josef, Ing. Matoušek Liboslav, Mgr. Matoušek Zden k, Ing. Mauder Alois Mazák František Mazánek František, Ing. Mazurek Alois, RNDr. Doc. Melíšek Ladislav Mencl Antonín M š an Ji í, Ing. Michalec Jaromír, Ing. Mikan Milan, Dr. Doc. Mikolášová Zdena Milinovský Filip, Ing. Mi ovský Vladimír Ml och Josef Modrá ek Old ich, Ing. Modrlák Osvald Moos Jind ich, Ing. Moravcová Ivana, Mgr. Mostecký Rudolf Motl Vojt ch, Ing. Mouder Adolf Mráz Vlastimil Mrázek Václav Mrzena Arnošt, PhDr. Mudra Ji í Musilová Alice, Mgr. Mužík Václav Nedv d Miroslav Nehyba Jan Nehyba Ji í Nechanický Zbyšek, Mgr. N mec Bohuslav, PhDr. N mec František N mec Jaromír N me ek Karel N me ková Martina, Mgr Nespor Rudolf Nesporová Jelena Nesvadbová Simona, Ing. Neumann Josef, Ing. Neumann Otto Neve e al Daniel, Ing. Nina Fro ková Nosek Bed ich, Ing. Novák Karel Novák Karel, Ing. Novák Miloslav Novák Otakar, Ing. Novák Pavel Novák Rudolf, Ing. Novák Václav, Mgr. Novák Zden k, PhDr. Nováková Miroslava, Ing. Novotná Marta Novotná Milena Novotný Luboš, Ing. Novotný Zden k Oppl Ferdinand Ost ihanský Lubor, Ing. Osvald Václav Otmarová Ludmila Ottomanský Bohuslav Ottomanský Michal Pacík František Pacíková Helena Palek Ladislav, Ing. Palek Miroslav, Bc. Parkanová Markéta, Mgr. Pato ka Václav, Ing. Paukner Jan, Ing. Pavou ek Jind ich, Ing. Paydera Old ich Pelná Jaroslav P ni ková Iveta 26

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015 příjmení jméno zastoupen kým počet PM poznámka ADOLT Augustin OPTIKA PRAHA s.r.o. ADOLTOVÁ Pavlína OPTIKA PRAHA s.r.o. AGLAJA s.r.o. Helena Bernatová ALBERTOVÁ Ivana 1 ANDĚLOVÁ Petra Jana Horká ANTONÍN

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939. pro ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939. pro ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1., 2.,3.,6.,7. ROČNÍK pro ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Zpracoval: Mgr. Andrýsek Pavel zást. řed. pro II. stupeň

Více

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Pořadové číslo Příjmení a jméno (čj.) Adresa 1 Golub Vologymyr Jamné nad Orlicí 214 2 534/06/OÚRU 3 Kulihová Věra Kunvald

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Dan Goliáš, Natálie Homolová, Nikola Kargerová, Kristýna Kolářová, Ondřej Masař, Hubert Matula, Jakub Mlčoch, Filip

Více

Rozpis HN na školní rok 2015/2016

Rozpis HN na školní rok 2015/2016 Rozpis HN na školní rok 2015/2016 Třída: PHV A Učitel: R. Hubálková-Bártová Středa: 15:00-15:45, č. 417 Filipová Bára Hejduková Kamilla Ella Hekš Prokop Kafka Vojtěch Komárek Matěj Kuchárová Lucie Lusk

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013)

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) 60 m - Žáci (Běh) Běh 1 () Vítr: -1.8 m/s 1 Luboš Kemr 980907 3. ZŠ Most 08.35 462 2 Jiří Angermayer 96 7. ZŠ Most 08.44 439 3 Daniel Kořán

Více

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ trenér choreograf 1. TK Apel Tereza JIrsová Tereza JIrsová Kočky 2. SK ZŠ Budkov Jana Daněčková Jana Danečková Jen tak Kristýna Schejbalová, Lucie Hálová, Iva Truplová, Iva Frošová,

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Plavecký klub Baník Sokolov. Bohemians Praha. Přijatí závodníci. VELKÁ CENA MĚSTA PLZNĚ 35. ROČNÍK Strana 1 z 17

Plavecký klub Baník Sokolov. Bohemians Praha. Přijatí závodníci. VELKÁ CENA MĚSTA PLZNĚ 35. ROČNÍK Strana 1 z 17 VELKÁ CENA MĚSTA PLZNĚ 35. ROČNÍK Strana 1 z 17 Plavecký klub Baník Sokolov Huska Jan,2000 14 100 VZ muži 01:18.50 7/3 20 100 Z muži 01:28.80 8/5 2 100 P muži 01:38.90 8/6 Karban Martin,2000 5 1500 VZ

Více

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014 ní listina: ANO 2011 1 Krejčí Petr 47 ANO 2011 BEZPP podnikatel Konice 2 Švec Ondřej 34 ANO 2011 BEZPP podnikatel Konice 3 Dostál Josef 34 ANO 2011 BEZPP obchodní ředitel Konice 4 Coufal Jan Mgr. 54 ANO

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Český jazyk a literatura - základní, Český jazyk a literatura, základnídidaktický test D1 Datum a čas začátku zkoušky: 11.10.2010 09:00 1. CIHLÁŘOVÁ Kristýna 2. DOROTOVIČOVÁ Markéta 3. HAVEL Jiří 4. HORÁČKOVÁ

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

závod č. 98 Letní slalom v Českém Vrbném MČR veteránů a MČR C2ž a C2mix České Vrbné

závod č. 98 Letní slalom v Českém Vrbném MČR veteránů a MČR C2ž a C2mix České Vrbné K1M barva čísel: černá 1 23040 ZVOLÁNEK Jan 1995 U23 2+ SKVS ČB Pouze sobota 2 78006 PRCHLÍK Michal 1981 2 L.Tábor 3 34043 ČERVENKA Ondřej 1996 U23 2 Hubertus 4 187006 NEUGEBAUER Roman 1965 V 2 Stonava

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

až Postupují na M R: až Horní Benešov 4. až Ž-ci 1 Pelh imov 4. až 5. 5.

až Postupují na M R: až Horní Benešov 4. až Ž-ci 1 Pelh imov 4. až 5. 5. Mistrovství Pardubického kraje 2013 - žáci 27.01.2013 1. Rickwood Michal TJ Loko. T ebová 20523 11.11.1998 432 285 147 5 2. Sukdolák Tomáš SK Kuželky P elou 22347 17.11.1998 422 286 136 7 3. Sukdolák David

Více

PŘÍPRAVKA poř. Příjmení Jméno Družstvo Z G A TM B 1 Hynek Ondřej Kroužky.cz 6 9 0 0 9 2 Sadílek Marek DDM Delta Pardubice 6 5 3 0 8 3 Burdych Adam

PŘÍPRAVKA poř. Příjmení Jméno Družstvo Z G A TM B 1 Hynek Ondřej Kroužky.cz 6 9 0 0 9 2 Sadílek Marek DDM Delta Pardubice 6 5 3 0 8 3 Burdych Adam PŘÍPRAVKA 1 Hynek Ondřej Kroužky.cz 6 9 0 0 9 2 Sadílek Marek DDM Delta Pardubice 6 5 3 0 8 3 Burdych Adam Kroužky.cz 6 5 3 2 8 4 Pospíšil Jan DDM Delta Pardubice 6 4 4 0 8 5 Tunka Jakub DDM Delta Pardubice

Více

DHM dívky, chlapci - mladší ODM orienta ní b h - TAFETY

DHM dívky, chlapci - mladší ODM orienta ní b h - TAFETY DHM dívky, chlapci - mladší 23.06.2011 ODM 2011 - orienta ní b h - TAFETY 1. OLO M Olomoucký kraj 45.22 2. JIM M Jihomoravský kraj 45.34 3. STC M St edo eský kraj 46.17 4. PHA M Hlavní m sto Praha 49.22

Více

CORNY STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR O K R E S N Í K O L O

CORNY STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR O K R E S N Í K O L O Výsledky - dívky Ve Valašském Meziříčí dne 24. 9. 2013 1. Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí 6 299 2. SŠ Kostka s.r.o. Vsetín 5 406 3. Obchodní akademie Val. Meziříčí 4 369 kategorie : dívky Škola :

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne Strana 1 z 8 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. Schvaluji účetní závěrku roku 2011 ANO 2. Souhlasím s tím, aby výše odměn funkcionářů

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

KPSP Kometa Brno. PK Koupaliště Hustopeče. Přijatí závodníci. Cena města Blanska Strana 1 z 10

KPSP Kometa Brno. PK Koupaliště Hustopeče. Přijatí závodníci. Cena města Blanska Strana 1 z 10 Cena města Blanska Strana 1 z 10 KPSP Kometa Brno Hegerová Barbora,1995 10 100 VZ ženy 01:09.75 5/3 12 100 P ženy 01:30.02 5/1 4 50 VZ ženy 30.98 7/2 Jedounková Sandra,2001 6 100 Z ženy 01:21.60 4/3 12

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

Váno ní ty boj Praha - Vinohrady

Váno ní ty boj Praha - Vinohrady Praha - Vinohrady Váno ní ty boj 2007 21.12.2007 5A 6A 7A 8A 9A S 50 M 50 Z 50 P 50 K Celkem 1. 1. Vaisocher Dan 83 29,3 31,8 31,4 26,6 119,1 2. 2. Bauer Martin 89 28,7 30,5 35,7 26,0 120,9 2. 1. Hrdli

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

Prnďata - 2011 a mladší 18

Prnďata - 2011 a mladší 18 Prnďata - 2011 a mladší 18 Martin Moučka AK Škoda Plzeň Tobiáš Rauch KOS Slavia Plzeň Verunka Nyklesová Prokop Herejt Markéta Baxová STS CHVOJKOVICE - BROD Matyáš Kadlec Michalka Kadlecová Václav Klosse

Více

TJ SPARTAK P erov oddíl dálkového a zimního plavání

TJ SPARTAK P erov oddíl dálkového a zimního plavání TJ SPARTAK P erov oddíl dálkového a zimního plavání Pod záštitou statutárního m sta P erov a obce Výkleky Po adatel: TJ Spartak P erov a 3R SPORT Datum: 21. ervna 2008 Místo: Lom Výkleky Okr. P erov editel

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

1) 50 Volný zp sob - Ženy

1) 50 Volný zp sob - Ženy 1) 50 Volný zp sob - Ženy 1. BAUMRTOVÁ Simona 1991 UK :26.41 733 2. STRAPKOVÁ Markéta 1988 UP :26.82 700 3. DOSTÁLOVÁ Sabina UK :27.18 672 4. KUCHTI KOVÁ Jitka 1987 VŠEM :27.43 654 5. VOBO ILOVÁ Tereza

Více

PLAVECKÁ ŠKOLA PROSEN LOUNY

PLAVECKÁ ŠKOLA PROSEN LOUNY PLAVECKÁ ŠKOLA PROSEN LOUNY Oblast Severní Čechy Lounský pohár LUNA 10. ročník ročníků 01-00, 99-98, 97 a starších Datum: 3.11.2012 Místo konání: Louny Vrchní rozhodčí : Jana Prokešová Bazén: Měření časů:

Více

Letohradský Jelínek , 140 závodník ze 17 klub

Letohradský Jelínek , 140 závodník ze 17 klub Letohradský Jelínek 22.2014, 140 závodník ze 17 klub Kata žáci 7-9 let 8. - 7. kyu 1. Hlobil Lukáš Karate Jeseník 2. Melich Lud k Shotokan Karate Do Sadská Pulc Ond ej KCK Team Beneš David KCK Team Kata

Více

1 km. 2001 H15 VZS Třebíč,TJ Spartak Třebíč 00:03:20 00:01:09 18.00. 2003 H15 Atletika Sokol České Budějovice 00:03:59 00:01:48 15.

1 km. 2001 H15 VZS Třebíč,TJ Spartak Třebíč 00:03:20 00:01:09 18.00. 2003 H15 Atletika Sokol České Budějovice 00:03:59 00:01:48 15. 1 1 1 5185 Říha Viktor 2001 H15 Praha 7 00:02:11 27.48 2 2 2 6025 Strnad Marek 2001 H15 TJ Nová Včelnice 00:03:03 00:00:52 19.67 3 3 3 6225 Adensam Jan 2002 H15 00:03:16 00:01:05 18.37 4 4 4 6064 Grulich

Více

MSMO 2014/2015 - Jablunkov. Hodnotící Fotoklub. Brno KMF Jihlava. Rýmařov Kuřim

MSMO 2014/2015 - Jablunkov. Hodnotící Fotoklub. Brno KMF Jihlava. Rýmařov Kuřim Hodnocený FK MSMO 2014/2015 - Hodnotící Fotoklub 1. Čichoň Tomáš Hříbě 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 5 21 179 2. Celuch Jaroslav Kubánské intermeco 6 8 5 5 3 5 5 7 4 7 7 62 5 3. Havlíček František Po výstavě 5 3

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2015

Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2015 Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2015 Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost Mgr. Jan Ćwierz dlouhodobě usiluje o zlepšování podmínek

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

M a g i s t r á t města Olomouce o d b o r s t a v e b n í, o d dě l e n í ú z e m ně správní 7 7 9 1 1 O l o m o u c, H y n a i s o v a 1 0 OZNÁMENÍ

M a g i s t r á t města Olomouce o d b o r s t a v e b n í, o d dě l e n í ú z e m ně správní 7 7 9 1 1 O l o m o u c, H y n a i s o v a 1 0 OZNÁMENÍ Evidenční číslo dokumentu : ÚSO-DOK/497/2012/Se Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 M a g i s t r á t města Olomouce o d b o r s t a v e b n í, o d dě l e n í ú z e m ně správní 7 7 9 1 1

Více

závody č. 24 a 25 1. a 2. ČP ve slalomu + nominační závod - Veltrusy, 16. a 17. 4. 2016

závody č. 24 a 25 1. a 2. ČP ve slalomu + nominační závod - Veltrusy, 16. a 17. 4. 2016 FOR 1 9001 BUSTA Jan 1989 USK Pha 08:30:00 2 12044 FOUKAL Pavel 1987 Dukla B. 08:31:00 3 12037 VONDRA Jan 1988 2 Dukla B. 08:32:00 4 122002 VAŠINA Jiří 1994 U23 2 Ostrava 08:33:00 5 9095 JIRAS Marek 1976

Více

Seznam členů Akademie České ceny za architekturu. Bláhová - Kandusová. Blažková. Dytrtová Košařová. Fišerová - Kučírková Förchtgott

Seznam členů Akademie České ceny za architekturu. Bláhová - Kandusová. Blažková. Dytrtová Košařová. Fišerová - Kučírková Förchtgott Seznam členů Akademie České ceny za architekturu Amblerová Aulík Babíčková Balda Balík Baudis Bezpalec Biegel Bindr Bláhová - Kandusová Blažek Blažková Bouřil Brychta Buček Burešová Burian Burianova Buřičová

Více

PŘEHLED POROTCŮ. Praha. Praha. Liberec. Praha. Brno. Brno Brno. Minichovice Frýdek Místek. Klentnice. Praha. Praha. Praha. Kuřim. Praha. Praha.

PŘEHLED POROTCŮ. Praha. Praha. Liberec. Praha. Brno. Brno Brno. Minichovice Frýdek Místek. Klentnice. Praha. Praha. Praha. Kuřim. Praha. Praha. PŘEHLED POROTCŮ Amblerová Kamila / č.a. 03 581 Andrejsová Michaela/ č. a. 03 823 Aulík Jan/ č.a. 01 492 Axmannova Vladimíra/ č.a. 00 475 Babinský Jan/ č.a. 01 091 Balda Vladimír/ č.a. 03 702 Bambuchová

Více

Seznam žádostí dle 30 odst. 1 písm. f) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (aktualizace 31. 12. 2014)

Seznam žádostí dle 30 odst. 1 písm. f) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (aktualizace 31. 12. 2014) Leoš Bednář Míchov u Boskovic Krbová kamna 6.1.2014 8.1.2014 220/2014 Př Jana Přichystalová Světlá u Šebetova Plynový kotel, krbová vložka 8.1.2014 10.1.2014 377/2014 Př Ing. Roman Konstanz Žerůtky Kachlová

Více

Celkové výsledky XIII.ročníku LYŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY 2015/16

Celkové výsledky XIII.ročníku LYŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY 2015/16 U8 Myšáci - dívky (29 a mladší) Pořadí Jméno Ročník Klub 1 Pantůčková Antonie 21 SKI KLUB JUNIOR BRNO 24 24 3 24 24 24 3 132 18 7 2 Policarová Anna 29 HB SKI Team 15 18 3 3 3 3 24 123 177 7 3 Kremláčková

Více

Biologie všedního dne

Biologie všedního dne Pavel Vlach Zdeňka Chocholoušková Biologie všedního dne Věnováno Tomáši Kučerovi recenzovali: hlavní recenzenti: Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Katedra biologie a environmentálních studií PF UK Praha Prof.

Více

Organizační rozdělení žáků - školní rok 2014/2015 1.10.2014

Organizační rozdělení žáků - školní rok 2014/2015 1.10.2014 1.10.2014 Skupina č.10 - ZED 1 Skupina č. 11 - ZED 2 Skupina č. 12 - ZED 3 Obor: zedník 36-67-H/01 Obor : zedník 36-67-H/01 Obor: zedník 36-67-H/01 Třída : Z1, Tř.uč.:.Ondráček Libor,Ing Třída : Z 1, Tř.uč.:

Více

HRY VI. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR

HRY VI. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR TECHNICKÝ DELEGÁT HOUSER Petr ŘEDITEL ZÁVODU ČAMEK Vratislav TRAŤ Šacberk CÍL PÁD 101 m HOMOLOGACE 110/01/14 PŘEDJEZDCI BRANKY 15 SMĚRY OVNÍ ČAS 9:10 - A - ČAMKOVÁ Veronika POČASÍ : Zataženo, sněžení SNÍH

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 26.5.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 26.5.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 26.5.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. Schvaluji roční účetní závěrku za rok 2014 2. Schvaluji zprávu o hospodaření

Více

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 O víkendu 17. a 18. května proběhl na našich kurtech první díl ze série regionálních turnajů Středočeského

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1990/2012/Lu Č.J.: MUVI 17078/2012 VYŘIZUJE: Lukašíková TEL.: 556 312 265

Více

Šumavský pohárek. 3. Superp ípravka dívky. Po adíjméno závodníka ro ník Sportovní oddíl 1.kolo 2.kolo Sou et Odstup

Šumavský pohárek. 3. Superp ípravka dívky. Po adíjméno závodníka ro ník Sportovní oddíl 1.kolo 2.kolo Sou et Odstup Superp ípravka dívky 1 Lebová Kristina 2007 SA Špi ák 34,88 33,25 1:08,13 0,00 15 2 Hojáková Sylvie 2007 Ski klub Železná Ruda 35,57 34,79 1:10,36 2,23 12 3 Kadlecová Tereza 2007 TJ Slavoj Plze 37,75 38,91

Více

III. kolo Pražského poháru

III. kolo Pražského poháru 1 29 Veselý Výlet STF -+- -+- -+- -+- 0+0 1:24:25,3 +0,0 29-1 Tryznová Zuzana -+- -+- -+- -+- 0+0 14:47,7 2 +25,7 14:47,7 2 +25,7 29-2 Tryznová Zuzana -+- -+- -+- -+- 0+0 15:33,6 3 +46,4 30:21,3 1 +0,0

Více

Zlínský krajský přebor 22.kolo

Zlínský krajský přebor 22.kolo Zlínský krajský přebor 22.kolo Je dobojováno! Gratuluji Vsetínu A k návratu do Jihomoravské divize,bojkovicím k pěknému druhému místu a velká škoda bylo zaváhání Zlína A v Luhačovicích ve 20.kole,jinak

Více

Svatováclavský běh. Výsledky. Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C

Svatováclavský běh. Výsledky. Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C Chlapečci mladší (r.n. 2011 a mladší) 1. 13 Mařík Jonáš 2011 Petříkov 23,7 2. 186 Martinovský Tobiáš 2011 Atletika Český

Více

Seznam členů Pracovní skupiny Vzdělávání, RSK OK

Seznam členů Pracovní skupiny Vzdělávání, RSK OK Seznam členů Pracovní skupiny Vzdělávání, RSK OK č. Člen pracovní skupiny Nominace za členskou instituci RSK OK, kdo zaslal nominaci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Předseda pracovní skupiny Mgr.

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

4 5 014 Neptun Řevnice. SKŘIVÁNKOVÁ Irena 845410. MATĚJKA Martin 831130

4 5 014 Neptun Řevnice. SKŘIVÁNKOVÁ Irena 845410. MATĚJKA Martin 831130 Muži Mezinárodní mistrovství 5 Poř. Číslo Klub Příjmení a jméno RČ Plavání Sjezd Sprint Slalom PÁNEK Daniel 760622 0:06:00,00 03:00,00 00:00,00 0:06:00,00 1:16:00,00 PÁNEK Vítězslav 800224 0:58:51,32 04:20,32

Více

Emeritní profesoři. KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c.

Emeritní profesoři. KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c. Emeritní profesoři 2017 KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c. 2016 Prof. MUDr. Martin Hampl, DrSc. Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c. Prof. JUDr. Václav

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

Výsledky 23. ročníku Mikulášského běhu

Výsledky 23. ročníku Mikulášského běhu Výsledky 23. ročníku Mikulášského běhu I. třída - trať 250m Závod proběhl 3.12.2013 v okolí ZŠ Dobiášova 1 Klementová Veronika 2006 ZŠ Dobiášova 1:00 2 Zelinková Veronika 2006 ZŠ Dobiášova 1:01 3 Wachtwitzová

Více

Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt

Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt 10. -11. íjna 2014 p ij te k volbám Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt 1. Miloslav Landa DiS. k: 42 let, zem lec, Hrbov 2. Josef Mlyná k: 71 let, d chodce,

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH HUDEBNÍ OBOR Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha říjen 2015 Beáta Vymlátilová 1. CENA pedagogické

Více

ZPRAVODAJ 14. KOLA. T.J. Sokol Plzeň V. C, SK Škoda VS Plzeň B, TJ Přeštice A, TJ Dobřany C

ZPRAVODAJ 14. KOLA. T.J. Sokol Plzeň V. C, SK Škoda VS Plzeň B, TJ Přeštice A, TJ Dobřany C ZPRAVODAJ 14. KOLA 14. kolo...... se ve skupině A odehrávalo s vědomím, že o postupujících je již rozhodnuto. Vítězem skupiny se stal Sokol V. C, který si tentokrát dle předpokladů poradil s poslední Škodou

Více

I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~

I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~ I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~ dle rozdělovníku Váš dopis ze dne čislo jednaci vyřizuje I telefon 05.12.2014 MMJ/OZP/9998/2014-3 Ing. Samešová/706 11.02.2015 24669/2015/MMJ oprávněná

Více

Konečné výsledky IX.ročníku LYŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY 2011/12

Konečné výsledky IX.ročníku LYŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY 2011/12 Myšáci - dívky (2006 a mladší) 1 Policarová Monika 2006 HB SKI Team 30 30 30 30 30 150 150 5 2 Kratochvílová Šárka 2006 SK SKI Třebíč 15 30 24 24 18 24 24 135 159 7 3 Sochorová Simona 2006 TJ Jiskra Dobronín

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

6 PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ Galerie starostů a předsedů MNV v Plumlově v letech 1864-2011 Petr Mucha Jan Michálek Engelbert Duřpek Hynek Michálek poštmistr rolník mistr řeznický poštmistr mistr krejčovský 1864-1870

Více

MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA

MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA SPORT CLUB PLZEŇ V Ý S L E D K Y XXXVIII. ročníku lyžařského přespolního BĚHU BORSKÝM PARKEM a zároveň X. ročník MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA Plzeň Bory, 20. října 2007 Předžáci mladší, ročník 2000 a mladší,

Více

Výsledková listina 46. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 46. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 46. ročníku FO kategorie A - jihočeský region Jméno Ročník Škola 1.ú 2.ú 3.ú 4.ú Celkem 1. Vladimír Čunát 4. A G Jírovcova 8 ČB 10 5 2 0 17 ÚSPĚŠNÝ 2. Karel Vácha oktáva G Český Krumlov

Více

Morava - Přerov 23.5.2009

Morava - Přerov 23.5.2009 Morava - Přerov 23.5.2009 POŘADÍ DRUŽSTVO Plné Dor Celkem Chyby 1 Wydlack Valmez 715 364 1079 15 2 CAMO Ptáček Luhač 736 301 1037 14 3 WMS Blansko 692 340 1032 17 4 RESTA DAKON Lověšice 731 297 1028 14

Více

Platební symboly žáků pro bezhotovostní platbu záloh na školné pro školní rok 2014/2015

Platební symboly žáků pro bezhotovostní platbu záloh na školné pro školní rok 2014/2015 Platební y žáků pro bezhotovostní platbu záloh na školné pro školní rok 2014/2015 Číslo účtu: 2300277465/2010 Příjmení Adámková Aneta 50 2997 sbor Ptáková Babáková Anežka 38 2750 klavír Czajkowská Bačák

Více

ZK číslo jméno autora místo název díla body 211 Natálie Škarvanová Ostrov pes 88 44 Laura Schollaert M.B. ZÚ předškoláci indián 32 84 Hudencová Anna

ZK číslo jméno autora místo název díla body 211 Natálie Škarvanová Ostrov pes 88 44 Laura Schollaert M.B. ZÚ předškoláci indián 32 84 Hudencová Anna A 155 Filip Anýž Slaný zmrzlina 57 206 Oliver Matoušek+m ostrov lichožrout 56 27 Filip Adášek M.B. ZÚ Tvořílek tygr 33 113 Debora Daňová Řisuty labutě 23 28 Anežka Kratochvílová M.B. ZÚ Tvořílek zebra

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve šk. roce 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve šk. roce 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve šk. roce 2006/2007 Zpráva o činnosti školy je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Seznam studijních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 43 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Sjezdy O ŠTÍT MĚSTA TÁBORA MČR veteránů BHZ: 4 Druh závodu: Sjezd postupový Datum závodu: 09.05.2009 Začátek závodu 16:45

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže

Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže Pořadí Příjmení Jméno ZŠ Počet budů Datum doručení 1 Kocanová Markéta JH Vajgar 26 11.12. 2 Skůpová Klára JH Vajgar 26 11.12. 3 Mach Štěpán Ústí nad Labem

Více

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 Jmenování len zkušebních maturitních komisí, hodnotitel a zadavatel pro školní rok 2011/2012 Podle 80 odst. 5 a 80a zákona. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním,

Více

file:///e:/dropbox/orientační_běh_pořádání/-mov_květen/výsledky/...

file:///e:/dropbox/orientační_běh_pořádání/-mov_květen/výsledky/... D10C 1.90 km, 70 m, 7 kontrol 1. Bruková Petra TRI0450 C TJ TŽ Třinec 29.30 2. Švidrnochová Eliška MOV0451 C SKOB Ostrava 36.30 + 7.00 3. Kovalčíková Anna AOP0453 C Přátelé orientačního běhu Opav 42.35

Více

Přehled vítězů Přeborů - Mistrovství České republiky ve slalomu minikár 1974-2010

Přehled vítězů Přeborů - Mistrovství České republiky ve slalomu minikár 1974-2010 Přehled vítězů Přeborů - Mistrovství České republiky ve slalomu minikár 1974-2010 1974 - Uskutečnil se oficiální 1. Přebor České socialistické republiky minikár. 0d tohoto roku závodníci startují jednotlivě

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. (Ruth Saint Denis) PS Cyranovy boty Lidická 50 658 12

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

74F7. PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY 2014 - veřejná sbírka

74F7. PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY 2014 - veřejná sbírka PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY 2014 - veřejná sbírka Datum Jméno dárce Částka 2.1.2014 Brabenec Oldřich-dar 3 000,00 Kč 2.1.2014 Koptíková Lada - dar 500,00 Kč 2.1.2014 Naturinka Bohemia - dar 20 000,00 Kč 2.1.2014

Více

MESTSKY URAD KRALOVICE Markova tř. 2, Kralovice PSČ 331 41

MESTSKY URAD KRALOVICE Markova tř. 2, Kralovice PSČ 331 41 v, r v MESTSKY URAD KRALOVICE Markova tř. 2, Kralovice PSČ 331 41 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pracoviště Manětínská ul. 493, Kralovice PSČ 331 41 VÁŠ DOPISZN.: ZE DNE: Čj. Číslo spisu: VYŘIZUJE: TEL.: FAX:

Více

0. kategorie Přímení Jméno Kategorie Škola Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0.

0. kategorie Přímení Jméno Kategorie Škola Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0. 0. kategorie Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0. Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace Gabriel Petr 0. Základní

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald,I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald,I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 25. listopadu 2010 od 18.30 hodin v přístavbě

Více

1.kolo České ligy mládeže Most 21.01.2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

1.kolo České ligy mládeže Most 21.01.2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 100 PP hoši D 1. Tobiáš David 93 Liberec 0:52.33 708 50 2. Peleška Oldřich 93 Most 0:53.43 672 46 3. Bučák Marek 93 Most 0:54.82 630 42 4. Cerman David 94 Liberec 0:55.59 607 39 5. Šoltys Václav 93

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více