ALMANACH SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALMANACH SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY"

Transkript

1 ALMANACH SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY ŽÁKOVSKÝ PROJEKT T ÍDY 4.D Vytvo en v roce 2005/2006 k 105. výro í založení školy (škola založena v zá í 1901) Zkrácená verze pro web, 140-ti stránkový originál m žete získat na CD ve škole a na školních akcích.

2 SLOVO EDITELE Smíchovská st ední pr myslová škola ušla od svého založení v roce 1901 dlouhý kus cesty. B hem n ho na škole p sobili a absolvovali tisíce student. Tito studenti se na n kolik let stali sou ástí této vzd lávací instituce, byli jí ovlivn ni a naopak oni tvo ili její historii. To samé platí o stovkách len pedagogického sboru, kte í osobit utvá eli a mnozí ješt utvá ejí charakter nové generace. Škola je nepochybn ovlivnila, ale také oni výrazn p isp li k vytvo ení vst ícné tvá e školy, kterou ta nastavovala a nastavuje svým student m i ve ejnosti. Nad tím vším bd li editelé. Úctyhodní páni ídící z první republiky, možná v n kterých p ípadech mén úctyhodní soudruzi v dob komunistické totality až po mé nejbližší p edch dce. Velice si vážím, že mi bylo umožn no stanout v ele instituce, jejíž historie p ekonala dobu jednoho století. Ve svém úvodním slov se nechci zabývat historií, ale sou asností a p edevším budoucností. Školu chápu jako živoucí organismus, svoji funkci pak jako roli manažerskou. Mojí snahou je vytvo it atmosféru d v ry a tvo ivého procesu, kde dostanou prostor ke své realizaci jak vyu ující tak studenti. Nejen v rámci u ebních plán, ale i v rámci mimoškolní aktivity. Jsem p esv d en, že naše škola má krom tradice mnoho co nabídnout jak student m tak pedagog m. Škola je zde pro studenty, oni jsou její solí. Naším zájmem je, aby t ídy byly plné co možná nejkvalitn jších student. Jenže i plná škola dobrých student, i škola solidn materiáln vybavená, nebude školou dobrou bez kvalitního pedagogického sboru. Studenti a jejich profeso i k sob neodd liteln pat í, jsou partnery v procesu formování mladé generace. Jak po stránce odborností, tak i jejich charakter. Po roce 1989 se škola vydala dle mého správným sm rem a to k oblasti výpo etní techniky. V rámci projektu Phare, podporovaného Evropskou unií, došla až k sou asným dv ma nabízeným moderním obor m. Obor Informa ní technologie aplikace osobních po íta, rozvíjený i v rámci grantu s podporou Evropské unie, poskytuje moderní poznatky z tohoto tak bou liv se rozvíjejícího odv tví. Technické lyceum se zam ením na výpo etní techniku pak poskytuje více obecn jšího vzd lání, p i emž nezapomíná ani na již zmín nou informa ní technologii. Je vhodné pro toho, kdo má zájem jak o po íta e, tak o kvalitní p ípravu na studium na vysoké škole. Krom obor vzd lání chceme našim student m nabídnout i další možnosti rozvoje jejich poznání i formování jejich vlastní osobnosti. Chceme, aby z naší školy vycházeli studenti vzd laní, sebev domí a se schopností spole enského vystupování. Kte í budou úsp šní p i dalším studiu, v pracovním procesu. i v osobním život. Krom nabídky atraktivních obor vzd lání mohou vybraní studenti zdarma navšt vovat ty semestrální studium CISCO ACADEMY, kde úsp šný absolvent nauky o sítích dostane mezinárodní certifikát. Veškeré studijní materiály i záv re né testy jsou v angli tin. Dále mohou studenti za zvýhodn ných finan ních podmínek získat certifikát ECDL, což lze lidov nazvat mezinárodní idi ák na po íta. Nedílnou sou ástí výukového procesu se staly již tradi ní žákovské projekty, celoro níkové záv re né práce student tvrtého ro níku. Zde studenti prokazují své schopnosti získávat, t ídit a využívat informace i skloubit teoretické znalosti s jejich využitím p i ešení praktického úkolu. 2

3 Velký význam má pro m jako editele velmi dob e fungující a spolupracující Rada rodi a Studentská rada. Jsem pot šen vystoupeními našich student na Studentské akademii, jejich aktivitou p i správ jejich Studentského klubu i p i tvorb školního asopisu Presík. Vše má jediný cíl. Dávat našim student m co možná nejširší prostor pro jejich seberealizaci. Rád bych zde zmínil ješt jeden m j post eh. Velmi nelib nesu, když n kdo íká, jak ta p edchozí generace byla daleko více chtivá vzd lání a daleko solidn jší. Jak ta nová generace je nevychovaná, bez zájmu o cokoli. Jsem bytostn p esv d en, že je to obrovský omyl a velmi hloupé klišé. Sou asní studenti jsou možná opravdu trochu jiní než generace ušlápnuté a svázané atmosférou komunistické spole nosti plnou strachu a p etvá ky. Sou asná generace je sebev dom jší, je otev en jší. Jí nesta í íci, tak to je. Ona se ptá pro to tak je. Na to musí um t dobrý pedagog odpov d t a získat si autoritu i zájem student. Když toto dokáže, dosahují jeho studenti velmi kvalitních výsledk a mnohdy až s údivem pozorujeme, co všechno jsou schopni zvládnout a vytvo it. Je na nás, pedagozích, abychom dokázali student m vysv tlit rozdíl mezi sebev domím a arogancí, mezi otev eným vystupováním a drzostí, mezi bezduchým tlacháním a prosp šnou diskusí. Jsem velmi rád, že mám možnost být editelem Smíchovské st ední pr myslové školy. V ím, že kvalitní profesorský sbor, moderní obory, zlepšující se vybavení a další možnosti vzd lávání a seberealizace, jsou dobrou nabídkou pro naše potenciální studenty. Jsem rád, že škola nemá nouzi o zájemce, že pravideln zcela napl uje svoji kapacitu v prvním kole p ijímacího ízení kvalitními studenty. Jsem p esv d en, že jsme se vydali po správné cest, ale mnoho dalších krok nás eká. Je nutné stále modernizovat vybavení školy, vytvá et u ební materiály, p ipravovat další nabídky pro studenty chtivé rozši ovat svoje poznání. Je t eba p esv d it z izovatele, že se vyplatí investovat do prostor školy. Máme podmínky pro vybudování d stojné t locvi ny, moderní haly pro praktická cvi ení, nabízí se i využití p dních prostor. Jenže k tomu pot ebujeme investice od z izovatele, tedy Hlavního m sta Prahy. V tomto nás eká nelehký úkol vysv tlit a p esv d it zastupitele, že naše škola si takové investice zaslouží. To je však úkol dlouhodobý a trvalý. P i tom všem musíme stále bedliv sledovat trendy v našich oborech vzd lání, abychom mohli i v budoucnu nabízet moderní poznatky a nadále m li dostate ný po et kvalitních zájemc o studium. Jsem p esv d en, že škola jde správným sm rem. Když se oto íme, tak se rozhodn nemusíme za svoji práci v minulých létech styd t. Jenže ani na chvíli se nesmíme zastavit. Naopak, musíme si stále p ipomínat, že vždy je možné n co vylepšit, že vždy je možné v ci ud lat lépe. Pokud se nám to bude da it i nadále, pak bude naše škola i v budoucnosti hodna své bohaté tradice. V Praze dne 30. b ezna 2006 Ing. Radko Sáblík, editel školy 3

4 ÚVODNÍ SLOVO STUDENT Vážení p átelé školy, zam stnanci, profeso i, žáci a v neposlední ad vy, kterým se náš almanach dostal do ruky irou náhodou. 2. zá í 2006 je tomu 105 let, co se studentíci a kanto i poprvé nahrnuli do vrat Smíchovské pr myslovky. To je, myslíme, dostate ný po et let k tomu, abychom bohatou historii i sou asnost shrnuli do tohoto almanachu. Jeho ú elem je seznámit vás s tím, jak to u nás ve škole chodí, co u nás m žete ekat. ekne vám, kde Smíchovskou pr myslovku najdete, co se na ní dá studovat. Budoucí studenti mohou prostudovat fotky profesorského sboru, aby v d li, kdo se na n t ší, stejn jako fotky z prostor školy, aby v d li, kde budou trávit p íští ty i roky. Doufáme, že se vám naše celoro ní práce, skrytá pod rouškou maturitního projektu, bude líbit a p i listování strávíte p kné chvilky. Almanach team, co.inc. STUDENTSKÝ TÝM 4.D, KTERÝ SPOLUPRACOVAL NA VYTVO ENÍ ALMANACHU Michal erný Jakub Kapr Petr Vršecký Viktor Rain František Nerad Ond ej Hlavá ek Václav ezá Michal Bureš Helena Šindelá ová Petra Šev íková Tomáš Bílek Garant projektu: Mgr. Ivona Horáková 4

5 SOU ASNOST SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY SEZNAM SOU ASNÝCH PROFESOR Vedení školy: Ing. Radko Sáblík - editel školy Mgr. Zbyšek Nechanický - zástupce editele školy Ing. Dita Binderová - zástupkyn editele školy Vít zslav Krontorád - vedoucí p edm tové komise a školních dílen Komise humanitních p edm t : PaedDr. Jitka Keharová Mgr. Ivona Liptáková Mgr. Zbyšek Nechanický Mgr. Miroslava Saiková ThDr. Ji í Vogel Komise cizích jazyk : Mgr. Helena Dlouhá Mgr. Daniela Janotová Mgr. Helena Kaigerová Mgr. Alice Musilová Ing. Simona Nesvadbová Mgr. Zuzana Stuchlíková Sekce t lesné výchovy: Mgr. Blanka echová Martin Klapal Mgr. Liboslav Matoušek Mgr. Markéta Parkanová Komise odborných p edm t : Ing. Dita Binderová Ing. Zuzana Cimlerová Mgr. Eva D di ová Mgr. Michaela Frýzková Ing. Karel Hanza Ing. František Humhal Ing. Elena Chládková Ing. Anna Kabelová Ing. Jaromír Kadlec Mgr. V ra Kraj ová Ing. Pavel Kal ík Ing. Luboš Novotný Bc. Miroslav Palek Ing. Radko Sáblík Ing. Vladislav Štolba Ing. Ivan Šrankota Ing. Eva Vacková Mgr. Margita Vykyp lová Mgr. Jaromír Zelený Komise výpo etní techniky: Ing. Karel Fuksa Ing. Ji í Hejhal Mgr. Ivona Horáková Ing. Josef Honsa Ing. Marta Ko ková Ing. Olga Kaiferová Jan Kolá Ing. Ivanka Koní ková Ing. Josef Neumann Ing. Adolf Rožumberský Ing. Yveta Scharnaglová Mgr. Pavel Vodá ek Komise strojírenské technologie: Lumír Apeltauer Milan Herynek Bohumil Jahoda Vít zslav Krontorád Dalibor Kranda Ing. Jaromír Michalec SPRÁVNÍ ZAM STNANCI Nad žda Jan íková sekretá ka Eva Veselá asistentka Milada Piková vrátná Ludmila Bendová - vrátná Marie Berková uklíze ka Dana Vojt chová uklíze ka Jaroslav Ku era školník František enský - údržba V ra Beránková údržba Eva Myslive ková hospodá ka Dagmar Táborská archiv, výdejna 5

6 6

7 CERTIFIKÁT ECDL Škola je od roku 2003 akreditovaným testovacím st ediskem ECDL. Má svou akreditovanou testovací místnost a testery. Studenti školy mají možnost získat ECDL certifikát za zvýhodn nou cenu. ECDL je mezinárodn uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ov ení po íta ové gramotnosti. Zjiš uje pomocí praktických test, zda je uchaze schopen efektivn využívat základní informa ní technologie. Úsp šní absolventi, tj. ti, kte í úsp šn složí zkoušku ze všech 7 modul, získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. Po úsp šném absolvování test z libovolných 4 modul m že uchaze získat Osv d ení ECDL Start. MODULY ECDL Základy informa ních technologií Používání PC a správa soubor Textový editor Tabulkový kalkulátor Databáze Grafické možnosti PC a zp soby a možnosti elektronické prezentace Služby informa ní sít CISCO NETWORKING ACADEMY Od zá í 2004 je na naší škole z ízena lokální pobo ka CISCO Networking Academy. Studium je ur eno p edevším vlastním student m školy, kterým je poskytováno bezplatn. Každý rok budou vytvo eny dv nové studijní skupiny, které vedou Mgr. Ivona Horáková a Ing. Marta Ko ková, lektorky CNA. Studium je náro né p edevším po stránce jazykové, protože studijní materiály i záv re né testy jsou v angli tin. Studijní materiály jsou rozsáhlé, proto studenti musí prokázat velkou schopnost samostatného studování. Vlastní hodiny probíhají formou konzultací a praktických cvi ení. Do skupin je možno umístit jen omezený po et zájemc, proto jsou ze zájemc vybráni ti nejlepší. Rozhodovacím kritériem pro p ijetí student do sí ové akademie je p edevším jejich školní prosp ch. Studium je ty semestrální, probíhá b hem dvou let. Ke studiu se mohou p ihlásit studenti na konci prvního ro níku. Studovat budou b hem druhého a t etího ro níku. Po každém semestru musí student složit úsp šn tzv. "final test" v angli tin, po jehož absolvování získá certifikát. 7

8 Sí ová akademie Cisco (Cisco Networking Academy, CNA) je vzd lávací program, jehož cílem je výchova odborník pro návrh, budování a správu po íta ových sítí. Program vychází ze studií provedených ve Spojených státech amerických, v západní a východní Evrop. Z nich vyplývá, že v sou asné dob se v prudce rozvíjející oblasti po íta ových komunikací, sítí a internetu požadavky na po et odborník za ínají zna n p evyšovat nabídku. Navíc trendy ukazují, že tato disproporce bude dále rapidn r st. Sí ová akademie Cisco, jejíž innost byla celosv tov zahájena v roce 1997, si klade za cíl dlouhodob vychovávat specialisty, a tak systematicky uspokojovat požadavky trhu práce v uvedené oblasti. CISCO Z POHLEDU STUDENTA Tento lánek bych rád pojal z pohledu studenta 1. ro níku CCNA (Cisco Certified Networking Academy). Jde o výuku základních sí ových pojm a praktické práce se sí ovými za ízeními a datovými sít mi. V 1. semestru se rozebírá kabelování sítí, základní pojmy a po ty, kterých se pak dále využívá v následujících semestrech. Ve 2. semestru se za íná s routery a routovacími protokoly. 3. semestr p echází od router a routování k za ízením pracujícím na nižší sí ové vrstv a to ke switch m. Je to v celku náro né studim. Studuje se v anglickém jazyku. Je zde vybavení na velice vysoké úrovni a profeso i, kte í CISCO vyu ují, v dí, co u í a dokážou kdykoli poradit. Myslím si, že pro žáky studující CISCO to má celoživotní užitek, jelikož tyto certifikáty jsou mezinárodn uznávané. Pro následné za azení žáka do pracovního procesu jak na území naší republiky, tak i v zahrani í. 8

9 STUDENTSKÝ KLUB K pot šení všeho studentstva funguje na naší škole Studentský klub. Nachází se v romantickém podkroví a nabízí žák m úto išt v hodinách volna. Mají tu k dispozici po íta (podle okolností) s p ipojením na Internet a základním programovým vybavením pro zpracování svých školních úloh. Pokud je Internet ani školní povinnosti zrovna nezajímají, mají možnost kouknout se na televizi i video. MATURITNÍ PLES Každoro n po ádá Rada rodi p i SSPŠ ples pro maturanty, prváky, kte í jsou zde tzv. imatrikulováni, a studenty druhých a t etích ro ník. Oficiální akce za íná okolo sedmé hodiny. Po nástupu, p edtan ení a šerpování se maturanti rozprchnou ke svým rodinám, p ítelkyním a podobn. V tu chvíli se uvolní parket pro tancující dvojice. Ke konci plesu už na parketu z stávají jen páry se skute nou výdrží, nebo skute ní milovníci tance. Každý rok si maturanti naplánují sv j ve erní program ve kterém vystupují kapely i herci, podle toho, jak je kdo šikovný a dokáže si co zajistit. Z osobních zkušeností mohu prohlásit, že ples je skute n zábavný a pomáhá stmelit kolektivy t íd dohromady. Navíc je zde možnost poznat kantory i z jiného hlediska, než jen u ebního. Jsou více p ístupní a nebrání se bavit o tématech, která by ve škole ne ešili. 10

10 STUDENTSKÁ AKADEMIE Studentská akademie je ve erní spole enská akce po ádaná školou za pomoci Rady rodi p i SSPŠ. Prvotním ú elem této školní akce je vypsání žák 4. ro ník a oficiální rozlou ení s nimi. Do této akce se zapojí každoro n žáci všech ro ník, aby mohli prezentovat to, co umí. Prezentují to jak p ed svými rodi i, tak p ed spolužáky a profesorským sborem. Tato akce bývá dále využívána k vyhlášení celoškolních anket jako je nap íklad kantor roku nebo student roku. POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO VELKÉ BRITÁNIE Sou ástí výuky anglického jazyka jsou poznávací zájezdy do Velké Británie, které organizujeme každý druhý rok. Tematicky jsou orientovány na Londýn a další zajímavá místa na jihu Anglie. Studenti jsou ubytováni v rodinách a sou ástí zájezdu je i práce na projektech: studenti si sami p ipraví informace o pam tihodnostech. Poznávací zájezd je cenná kulturní a spole enská zkušenost a má svoje nezastupitelné místo v život školy. 11

11 SEZNAM ŽÁK ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/ A Bílek Petr Bursík Aleš H rka Ji í Chmelí Tomáš Ilek Ond ej Kop iva Jan Korbel Št pán Krása Lukáš Krumpl Tomáš Rozboud Bohuslav Ml och Tomáš Mlyná Št pán Novotný Petr Pospíšil Jan Prejzek Tomáš Strolený Jakub Šimon David Škarka Jan Traxmandl Petr T eška Tomáš Vitouš Jan Vosátka Ond ej Winkelbauer Erik Biem Michal 12

12 4.B Barták Martin Beneš Jan Blaná Jan Braný Karel epelka Ji í ermák Martin ížkovský Samuel Hahn Michal Hála Tomáš Havel Petr Hlavá ek Lukáš Janko Tomáš Jansa Miroslav Nerad Ond ej Pelikán Ond ej Pokorný Milan Rohal Ji í Schum Martin Štromajer David Trobl Tomáš Uhlí Michal Vodi ka David Walter Jan Winn Michal Zaj enko Bohdan Hrabák Martin 13

13 4.C Bohá Adam Hájek Martin Höfer Ond ej Jakovec Mikuláš Kafka Tomáš Kolá Jan Komzák Jan Kyselý Martin Machá ek Vojt ch Martinovský Jan Michálek Lukáš Nejedlý Tomáš Nekola Josef Novotný Tomáš Reif Václav Slaboch Jakub Slouka Petr Šimonek Robert Šorna Miroslav Tisan ín Jan Valenta Filip Vedral Old ich Veselý Vladislav Vodrážka Miloš Vrchlavský Petr Zbrojka Jan Kopecký David 14

14 4.D Bílek Tomáš Bureš Michal erný Michal F s Ond ej Hlavá ek Ond ej Hubá ek Filip Jalovec Marek Janoušek Jakub Kapr Jakub Král Jakub Masner Jan N mec Jaromír Nerad František Pouchani Miroslav ezá Václav Strej ek Tomáš Synek Martin Šev íková Petra Šindelá ová Helena Vršecký Petr Wimmer David Kluso Jind ich Rain Viktor 15

15 4.S Babic Michal Bortlík Ji í ech Roman Dolejš Milan Dubová Eva Fournier Anthony Hájek Tomáš Holubec Otakar Ismail Fáris Kvi inský Tomáš Ludvík Pavel Nerad Tomáš Novák Michal Semerád Petr Svoboda David Št pán Petr T ma Jan Van ata Michal Worsch Filip Holas Karel Karásek Petr Macek Martin Kohout Ladislav Köhler Oto Klíma Vojt ch 16

16 ROZHOVORY S PROFESORY ROZHOVOR S MGR. ZBYŠKEM NECHANICKÝM (Zástupcem editele SSPŠ) 1) Jaké jsou hlavní rozdíly ve vyu ování mezi dobou kdy jste studoval na SSPŠ a sou asností? Zmíním jediný. Dnes je vyu ování možné podporovat komunika ními technologiemi a tím ho velmi obohatit, p iblížit student m. To v letech 1981 až 1984, kdy jsem v naší škole studoval, možné nebylo. Když nebyl model, byla k ída a tabule. Vrcholem techniky využívané ve vyu ování byl zp tný projektor a promítání diapozitiv (viz. foto). Pro pochopení techniky nic moc. Výuka s promítáním diapozitiv 17

17 Výuka s pomocí zp tného projektoru 2) V dob kdy jste studoval na naší škole, jste musel zažít mnoho humorných i zajímavých p íhod. Popište tu nejlepší. Legrace se ve škole i p i vyu ování zažilo hodn. N které legrácky snad ani nezmíním, abych nenavád l. Ale když jeden spolužák p i ústním zkoušení ne ekl ani slovo a šel si za hrobového ticha sednout s p tkou, jeho kolega to z lavice hlasit komentoval slovy: Tys to teda okecal, to se musí nechat. Celá t ída se n kolik minut smála a nebyla k utišení. Takhle napsané to jist nevyzní tak, jako tenkrát, ale pro m je to stále živá a milá vzpomínka. 3) Co byste cht l ve škole v nejbližších letech ješt zm nit? Nebo jste spokojený s tím jak škola dote funguje? Rozhodn jsem p esv d ený, že naše škola plní své poslání a pat í k t m lepším v Praze. Nemohu být a nejsem spokojený, je stále co zlepšovat a modernizovat. Židli kami a lavicemi pro studenty po ínaje a modernizací obsahu a forem mnoha p edm t kon e. 4) Jak dlouho už u íte na SSPŠ a jakou dobu jste zástupcem editele? Do Smíchovské pr myslovky jsem jako u itel p išel 1. kv tna Od 15. ledna 1998 jsem zástupcem editele. 5) Jste spokojen s místem zástupce, nebo byste cht l v budoucnu d lat i editele? Moje komunikace s editelem školy je bezproblémová, máme velmi blízké vid ní vedení naší školy, blízké máme i názory na budoucnost školy a mám jeho d v ru. To mi umož uje realizovat ve své práci to, co i já považuji za d ležité. Mám zodpov dnost, ale i odpovídající pravomoci. Takže se svým postavením ve škole jsem spokojený. 18

18 6) Co pro vás znamená u ení na SSPŠ? Je to pro vás práce, poslání, nebo n co jiného? Je to pro m práce, která má smysl, není stereotypní, je tv r í a náro ná. Jsem za ni odm ován a za vyd lané peníze žiji spokojen se svojí rodinou. A když studenti moji práci ocení, jsou slušní, komunikativní, tvo iví a tolerantní k mým nedostatk m, mám radost. Když moji práci ocení i kolegové v etn editele školy, jsem ješt spokojen jší. 7) Pro jste se rozhodl, že budete profesorem? A pro jste se rozhodl u it zrovna na SSPŠ? V zam stnání, kde jsem p ed nástupem do SSPŠ pracoval, jsem nebyl spokojený. Místo u itele mi škola nabídla a já p ijal. Nikdy jsem nelitoval. To, že jsem se vrátil do školy, kde jsem maturoval a prožil mnoho krásných chvil, jen dokresluje moji vazbu na lidi i místa, kde jsem p sobil. Bylo pro m neskute né stát se kolegou mých u itel. 8) Neláká vás d lat n co jiného? Ješt mám stále co zlepšovat (i u sebe), takže zatím neláká. 9) Jak by podle vás m la vypadat ideální škola? Není ideální škola, nejsou ideální u itelé ani ideální studenti. Jsem velmi rád, když nám studenti nebo absolventi n co na naší škole pochválí. Uznají, že jsme to mysleli a d lali dob e a chápou, že ne všechno se povedlo. V praxi poznají, že škola je základ, na který se musí pro úsp šnou profesní dráhu trvale pokládat další v d ní a poznání. Základ musí být pevný, široký a schopný p ijímat další nadstavby. Podle mého názoru se ideální škole blíží takové ústavy, kde studenti d v ují u itel m a u itelé d v ují student m. Není to ani v pr m rném v ku pedagogického sboru, ani v po tu po íta na jednoho žáka, ani ve výši odm n u itel. Václav ezá 19

19 Z HISTORIE SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY Dne 2. zá í 2001 uplynulo 100 let od založení Smíchovské st ední pr myslové školy v Preslov ulici, druhé nejstarší pr myslové školy v Praze. Chceme využít této p íležitosti a všem bývalým student m, profesor m, p íznivc m školy a samoz ejm i našim sou asník m p iblížit nejd ležit jší momenty z její historie. Pr myslové školství vzniklo v echách už v první polovin 19. století, v roce Tehdy byla založena první pr myslová škola oboujazy ná ned lní. Stálou ve erní a ned lní školou se stala až roku 1857 a zestátn na byla teprve roku Naše škola byla založena jako škola státní roku P i stavb nové budovy pomohla obec m sta Smíchov, a tak v míst bývalé univerzitní botanické zahrady, kde p sobil slavný eský botanik Jan Svatopluk Presl, vyrostla nová školní budova. Názvy ulic V Botanice a Preslova, na jejichž k ižovatce škola stojí, to dodnes p ipomínají. Škola vyšla vst íc tehdejším požadavk m doby. Byla to škola mistrovská s odd lením elektrotechnickým, strojnickým a stavitelským. 20

20 Prvním editelem školy byl Ing. Emanuel Hertik. Ten za al budovat nový mladý profesorský sbor a tradici školy. První absolventi se stali nositeli technického pokroku u nás. Prokazovali nejen vynikající odborné znalosti, ale i kulturní úrove a všeobecný rozhled. Po slibných po áte ních letech p išla první sv tová válka. Ta život školy t žce poznamenala. Budova byla zabrána pro vojenské ú ely. Technické pom cky se soust edily do n kolika místností a škola se p est hovala na Staré M sto, do budovy mate ské pr myslové školy pražské, jak se této škole íkalo. Ze smíchovské budovy se stala vojenská nemocnice. Od dubna roku 1915 bylo na škole z ízeno zvláštní odd lení pro vále né invalidy. N kte í lenové sboru a také studenti (celkem 88) odešli na frontu. Mnozí z nich zahynuli. U itelský sbor školy byl mezi prvními, kte í se postavili v kv tnu roku 1917 za Manifest eských spisovatel, jímž se eský a slovenský národ domáhaly svéprávnosti a svobody. Vznik vlastního státu oslavila škola dne 5. listopadu 1918 školní slavností. S radostí se mísila i smutná vzpomínka na padlé kamarády. Období první republiky p ineslo velký rozmach školy. Dvacátá léta jsou technickému rozvoji velmi naklon na. Vytvá ejí se pobo ky na mistrovské škole strojnické a 21

21 elektrotechnické, p ibyla vyšší škola elektrotechnická. Vzniká škola pokra ovací pro u n záme nictví, nov jsou otev eny elektrotechnické a strojnické kurzy. Roste po et žák, m ní se složení profesorského sboru. Mnozí z vyu ujících odcházejí p ednášet na vysoké školy. Ve školním roce 1930/31 byla trvale otev ena i pokra ovací škola pro automechaniky a speciální semestr pro konstrukci automobil. Vzniklo také odd lení pro jemnou mechaniku a optiku se speciálními dílnami. V souvislosti s moderním vybavováním strojnických dílen a laborato í se zavedl nový p edm t - laboratorní cvi ení. Škola m la vynikající úrove, výborné jméno a zájem o ni byl v tomto období obrovský. Rostoucí po et student dokládá, jak škola mohutn la. Ve školním roce 1924/25 bylo zapsáno celkem 1087 žák, v roce 1938/39 už 1790 žák. Po et len profesorského sboru v t chto letech také zna n vzrostl. V roce 1924/25 m l 41 len, na konci roku 1938/39 již 77 len. 22

22 ZAM STNANCI SSPŠ OD JEJÍHO PO ÁTKU (U ITELÉ, EDITELÉ) PRVNÍ U ITELÉ ŠKOLY Brož Bo ivoj, Ing. Cechner Antonín, Ing. apek Vilém enský Alois, Ing. Dr. Fidler Jaroslav, Ing. Findejs Josef Hertik Emanuel, Ing. editel Hošek Jan Jindra Jaroslav, Ing. Kabelík Jan N mec František Osvald Václav Peprný Ladislav Petíra Stanislav Rosa Karel, Ing. Šmejkal Jan Urban Jaroslav, Ing. Vavro Václav Vedral František, Ing. Vejd lek Jaroslav, Ing. Wenzel Josef 23

23 U ITELÉ ŠKOLY OD JEJÍHO ZALOŽENÍ Abrahám Karel Abrahamová Hana, Mgr. Adamec Josef Adámek Karel Adámek Stanislav, Ing. Aichingerová Iveta, Mgr. Aksamit Josef, Ing. Dr. Apeltauer Lumír Arnoštová Libuše Austera Miroslav Babuška Václav, Ing. Babyka Miloš Banýr Josef Bardfeld Simcha, Ing. Bárta Vilém, Ing. Dr. Bartoš Josef, Ing. Bart šek Josef Bat k Jaroslav Bauer Josef Be vá Ferdinand, Ing. Beneš Mario, Ing. Beran Ladislav, Ing. Beránková Edita Berglová Pavla, prom. ped. Berka Josef, Ing. Bernard Zdislav, Ing. Berounský Jaroslav, Ing. Bezstarosta Václav Bidlas Vladimír Binderová Dita, Ing. Blavic Ferdinand, Ing. Blažek Old ich, RNDr. Blažek Pavel Blažek Václav Bobek Antonín, Ing. Bohá Petr Bohuslav Otto Bochní ek Antonín Bochní ek Karel, Ing. Borovan Václav Bouška Leopold Brách Miroslav, Ing. Brandstätter Vladimír, Ing. Braniš Karel, Mgr. Brdek Miloslav, Ing. Brejcha Blahomír, Ing. Brož Bo ivoj, Ing. Budina Florián, Ing. Bureš Otto Burian Jan, Ing. Burša Rudolf, Ing. By kovský Petr, Ing. Cagaš Otakar, Ing. Cechner Antonín, Ing. Cechová Radka, Bc. Cigánek Ladislav, Ing. Dr. Cimlerová Zuzana, Ing. Csobová Jana, Ing. Cvekl Vilém, Ing. Dr. apek Vilém ech Eduard, PhDr. echová Alena echová Blanka, Mgr. echová Radka, Bc. echura Václav, Ing. enský Alois, Ing.Arch. Dr. ermák Emil, Ing. ermák Pavel, Ing. ermáková Miloslava erník Jaroslav, Ing. ernil Jan ernoch Svatopluk, Ing. erný Clarence erný František erný Karel, Ing. erný Petr ervín Alois, Ing. Dr. ervinka Jaroslav ihák Jan, Ing. umpelík Rudolf Da ák Vojt ch, Ing. Dan k Bohumil D di ová Eva, Mgr. D dina Jaroslav, Ing. Dejdar B etislav, JUDr. Divoká Petra Dlouhá Helena, Mgr. Dobeš Ji í, Ing. Dobiáš Emil, Ing. Dobiáš Josef, Ing. Dobiáš Ladislav Do ekal Miroslav Dolana František, Ing. Dolejší Bohumil Doležel Josef Dostal František, Ing. Drbal Josef, Ing. Drbohlav František, Ing. Drtílek Lubomír, Ing. Duchanová Dagmar, Mgr. Durdík Milouš Dvo á ek Jaroslav Dvo ák Adolf, Ing. Dvo ák Josef Emler Jan, Ing. Faber Zden k Farka ová Sylva, Ing. Federmann Roman Fechtelová Marie Feterová Božena Fidler Jaroslav, Ing. Findejs Josef Firbacher Václav Fi t Josef, Ing. Fischerová Dagmar Flögel Ji í Follanf Vilém, Ing. Fondernaj Ladislav, Ing. Fri Jan, PhDr. Fridrich Josef Frýzková Michaela, Mgr. Fuksa Karel, Ing. Fulín Josef Fuller Ji í, Ing. Fürst Karel Gargela Vít zslav, Dr. Gebauer Hugo, Ing. Gebauer Jan, Dr. Geschmay Jan, Ing. Goj Miroslav Goldhammer Alois Götz František, Ing. Dr. 24

24 Gregor Dušan Gross Karel, Ing. Hacmac Václav Hacmal Václav Hajda Jaromír, Ing. Hájková Olga Haken Jan Halama Martin Halama Stanislav Halas František Hambálek František, Ing. Hanák Josef, Ing. Hanza Karel, CSc. Ing. Hanžl Jan, Ing. Hašek Jaroslav, Ing. Havel Jaroslav Havel Josef, Ing. Heger Ladislav, PhDr. Doc. Hejhal Ji í, Ing. Hejl Milan, Ing. Hermanová Jana Hertik Emanuel, Ing. Hertík Stanislav, Ing. Herynek Milan Hložek Josef Hnátek Jaroslav, Ing. Hofhans Viktor Hogen Rudolf, Ing. Hogenová Anna Hokeš Josef Holovacký Julius, PhDr. Holub Jaroslav Holub Josef Holub Václav, Ing. Homola František, Ing. Homola Ladislav, Ing. Homolka Ji í Honsa Josef, Ing. Honzárek Josef Honzík Jaroslav, Ing. Arch. Hopjan František, Ing. Horák Jaroslav, Ing. Horáková Ivona, Mgr. Horešovský Bohuslav Hornek Josef, Ing. Horský Jaroslav Horychová Ludmila, Mgr. Hošek Jan Houska Miroslav, Mgr. Houžvi ka Ervín Hovorka Ladislav, Ing. Hozáková Miroslava Hoznauerová Helena, Mgr. Hrábek Josef Hraško Jaroslav, Ing. Hrbek Josef, Ing Hrdli ka Josef, RNDr. Doc. Hrivnáková Jarmila, Mgr. Hrobský Zden k, Ing. Hrubý Antonín Hrubý Hynek Hrubý Miroslav Hrudka Ji í Hubert Miroslav, Ing. Hudec Josef Humhal František, Ing. Huráb Ji í, Ing. Husák Ladislav, Ing. Hynková Merkéta, Mgr. Chittussi Vladimír, Ing. Chládková Elena, Ing. Chlístovský Václav Chocová Zde ka Chod ra Václav Chodl Karel, JUDr. Chochola Karel, Ing. Cholevík Jaroslav, Ing. Chvojka Br no Jahoda Bohumil Janatka Jaroslav, Ing. Janhuba Josef Janotová Daniela, Mgr. Jaroš Zden k, Ing. Jarová Irena, prof. Jásek Josef Je mínek Josef, Ing. Jelínek Ji í Jelínek Josef Jeriová Jaroslava, Ing. Jindra Jaroslav, Ing. Jiránek Josef Jirk Vladimír, Ing. Jirotka Jaroslav, Ing. Jirsáková Blanka, Mgr. Jonáš Jaroslav Kabele Ji í, RNDr. Kabelík Jan Kabelová Anna, Ing. Ka ena Vladimír, RNDr. Kadlec Jaromír, Ing. Kadrmas Josef, Ing. Kácha Ji í, Ing. Kácha Josef, Ing. Kaiferová Olga, Ing. Kaigerová Helena, Mgr. Kalašová Marta, PaeDr. Kal ík Pavel, Ing. Kalina en k Kalivoda Robert Kašpar Josef Katrnoška Josef, Ing. Kautský Ferdinand Kavka Zden k Keharová Jitka, PaedDr. Kina Jaroslav Klán Vilém Klapal Martin Klementová Jana, pr. ped. Kleprlík Vlastislav Klierová-Turnerová Jarmila Klotz Maxmilián, Ing. Klusák Vladimír Kmoch Josef Kneifel Jan Knichal Vladimír, RNDr. Koblasa František, Ing. Koblasa Karel, Ing. Kobos Bed ich Kocourek Vladimír, Ing. Ko andrle Vladimír, Ing. Ko ková Marta, Ing. Ko ovský Václav Kodada Josef Kolá Bohumil Kolá Jan Kolá Vojt ch Kola ík Antonín Kollert Antonín, Ing. 25

25 Kone ný Karel, Ing. Koní ková Ivanka, Ing. Koní Jan, Ing. Kopal Ji í Kopec Rudolf, Ing. Kopecký Jaroslav Kopecký Karel, Ing. Kopecký Vojt ch, Ing. Kope ek Vlastimil, Ing. Kordina Jan, Ing. Ko ínek Vladimír Kos Ladislav Kosek Jan, Ing. Kosíková Kv toslava Košvanec Jaromír, Ing. Dr. Kouba Josef, Ing. Koubík František Kovanda Vladimír, Ing. Kova ík Josef Kraj ová V ra, Mgr. Král Jaroslav Kramer Bed ich, Ing. Kranda Dalibor Kratochvíl Jan, JuDr. Kratochvíl Martin Kraus Robert, Ing. Krausová Marie Kr ek Miroslav, Ing. Dr. Krej í Vojt ch Krej ík Bohumil Krej i ík Alexandr, Ing. Krej ok Vladimír, Ing. Krejsa Stanislav Kreman Ludvík, Ing. Kriegelstein Eduard Krontorád Vít zslav K enek Jan, Ing. K ístek Antonín Kudrys Milan, PhDr. Lakomá Ji ina, Ing. Langová Adriana, Mgr. Liptáková Ivona, Mgr. List František Macourek Karel, Ing. Machová Marta, Ing. Makysa Václav, Ing. Malý Jaroslav Marechelová Margita Marek Jan, PhDr. Marek Josef, Ing. Mareš Karel Markes Rudolf, Ing. Maršík Karel, Ing. Martínek Ond ej, Ing. Martínková Bohumila Marvánková Eva Ma ík Miloš, Ing. Masák Karel Másnica Josef Mat jka Alois Mat jovec Josef, Ing. Mat j Jan Mati ka Josef, Ing. Matoušek Liboslav, Mgr. Matoušek Zden k, Ing. Mauder Alois Mazák František Mazánek František, Ing. Mazurek Alois, RNDr. Doc. Melíšek Ladislav Mencl Antonín M š an Ji í, Ing. Michalec Jaromír, Ing. Mikan Milan, Dr. Doc. Mikolášová Zdena Milinovský Filip, Ing. Mi ovský Vladimír Ml och Josef Modrá ek Old ich, Ing. Modrlák Osvald Moos Jind ich, Ing. Moravcová Ivana, Mgr. Mostecký Rudolf Motl Vojt ch, Ing. Mouder Adolf Mráz Vlastimil Mrázek Václav Mrzena Arnošt, PhDr. Mudra Ji í Musilová Alice, Mgr. Mužík Václav Nedv d Miroslav Nehyba Jan Nehyba Ji í Nechanický Zbyšek, Mgr. N mec Bohuslav, PhDr. N mec František N mec Jaromír N me ek Karel N me ková Martina, Mgr Nespor Rudolf Nesporová Jelena Nesvadbová Simona, Ing. Neumann Josef, Ing. Neumann Otto Neve e al Daniel, Ing. Nina Fro ková Nosek Bed ich, Ing. Novák Karel Novák Karel, Ing. Novák Miloslav Novák Otakar, Ing. Novák Pavel Novák Rudolf, Ing. Novák Václav, Mgr. Novák Zden k, PhDr. Nováková Miroslava, Ing. Novotná Marta Novotná Milena Novotný Luboš, Ing. Novotný Zden k Oppl Ferdinand Ost ihanský Lubor, Ing. Osvald Václav Otmarová Ludmila Ottomanský Bohuslav Ottomanský Michal Pacík František Pacíková Helena Palek Ladislav, Ing. Palek Miroslav, Bc. Parkanová Markéta, Mgr. Pato ka Václav, Ing. Paukner Jan, Ing. Pavou ek Jind ich, Ing. Paydera Old ich Pelná Jaroslav P ni ková Iveta 26

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu.

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu. snadn jší život nejen ve stá í a nemoci 6/2014 ZDARMA Beseda s Kate inou Maxovou Život s handicapem 10. prosince od 17 hodin v Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi. Více informací na stran 10. listopad

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 Škola v Náchodě Sokolovna, 1992 2002 Škola v Hronově, 1993 2002 1. září 1992 Soukromá střední škola podnikatelská Náchod 1. ledna

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa)

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) ALMANACH Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) Almanach Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích 1910-2010 Vážení absolventi, učitelé a další přátelé Střední průmyslové

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více