Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva"

Transkript

1 Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007

2 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdlávání 1. Poty tíd/studijních skupin str Prmrný poet žák na tídu str Žáci s trvalým bydlištm v jiném kraji str Cizí státní píslušníci str Výuka cizích jazyk str Údaje o výsledcích vzdlávání žák str Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií str Pijímací ízení str Speciální výchova a vzdlávání str Vzdlávání nadaných žák a student str Ovování výsledk vzdlávání str Školní vzdlávací programy str. 15 IV. Údaje o žácích (školská zaízení) 1. Domov mládeže str.15 V. Aktivity školy, prezentace školy na veejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství str Prevence sociáln patologických jev str Ekologická a enviromentální výchova str Školy v pírod, vzdlávací a poznávací zájezdy str Mimoškolní aktivity str Soutže str Mezinárodní spolupráce str Spolupráce se sociálními partnery str Další vzdlávání realizované školou str Další aktivity a prezentace str VI. Údaje o výsledcích inspekní innosti str. 21 VII. Základní údaje o hospodaení školy str VIII. Další informace 1. Obanské sdružení pi KJJ str Hodnocení maturitních zkoušek a absolutorií str

3 Výroní zpráva za školní rok 2006/2007 I. Základní údaje o škole 1. Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 2. editel školy: PhDr. Karel Vraný, telefon , Statutární zástupce: Mgr. Jarmila Chaloupková, telefon Zástupce editele: Ing. Miloš Sobek, telefon Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zaízení, jejichž innost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita: a) Konzervato - ve školním roce 2006/2007 mla cílovou kapacitu 320 žák b) Vyšší odborná škola - ve školním roce 2006/2007 mla cílovou kapacitu 84 žák c) Domov mládeže KJJ - ve školním roce 2006/2007 ml cílovou kapacitu 100 lžek 5. Obory vzdlání a vzdlávací programy konzervatoe a VOŠ, které škola vyuuje a jsou zaazeny ve školském rejstíku: 3

4 škola Konzervato Vyšší odborná škola kód název oboru / vzdlávacího programu Hudba zamení Populární M/001 hudba Hudba zamení Populární N/001 hudba M/001 Zpv N/001 Zpv M/ N/001 Dramatické umní - zamení Muzikál Dramatické umní - zamení Muzikál N/004 Tvorba textu a scénáe cílová kapacita oboru / programu poznámka (uvete, pokud obor nebyl vyuován, je dobíhající atd.) 0 obor byl ukonen ve škol.r. 2004/05 0 obor byl ukonen ve škol.r. 2006/ N/001 Hudba - zamení Jazz N/001 Dramatické umní zamení Herecká a dramatická autorská tvorba ve školním roce 2006/07 nebyl obor vyuován 6. Zmny ve skladb obor vzdlání / vzdlávacích program oproti školnímu roku 2005/2006 : a. nové obory / programy: Ve školním roce 2006/2007 nebyl žádný nový obor zaveden. b. zrušené obory / programy: Ve školním roce 2006/2007 byl ukonen 6. roník oboru N/001 Zpv. Tím bylo vzdlávání v tomto oboru definitivn zrušeno. 7. Místa poskytovaného vzdlávání : a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstíku: Budova školy, Praha 4, Roškotova 4 (majitel hl. m. Praha) FAMU, Praha 1, Smetanovo nábeží 2 (majitel budovy je AMU Praha) b. jiná odlouená pracovišt škola nemá 8. Struná charakteristika materiáln technického vybavení právnické osoby Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka je umístna v objektu, který tvoí dv budovy o šesti podlažích, vzájemn spojené dvojpodlažní chodbou. Celá stavba je z betonových panel. Prostory budovy byly celkovou rekonstrukcí dokonenou v roce 2003 upraveny pro potebu vzdlávání v konzervatoi a postupn zaaly být vybavovány i novým nábytkem. Zaátkem školního roku 2004/05 se zvýšil poet ueben v dsledku odsthování kadenického uilišt. Tím byly vytvoeny podmínky pro zajištní výuky teoretických pedmt podle souasných požadavk a byl získán i prostor pro knihovnu a studovnu. Pijetím nové knihovnice bylo umožnno rozšíit provoz knihovny a kopírky tém na celou dobu, kdy probíhá ve škole vyuování. Další rozvoj školy, zejména postupná realizace vzdlávacích plán v muzikálovém oddlení, však vyžaduje další zvýšení potu ueben. Prvoadým úkolem je vybudování nového samostatného taneního sálu. V souasné dob probíhá výuka taneních disciplín v koncertním sále školy, který však nevyhovuje svými rozmry, hlavn výškou stropu. Krom toho tato výuka omezuje ostatní oddlení školy, které potebují sál rovnž využívat. Další komplikací je neustálé upravování podlahové plochy odkrývání a 4

5 pekrývání baletizolu kobercem. Jedinou možností je vybudování nového sálu na plánované pístavb školy, která by mla být co nejdíve realizována. Splnným úkolem ve školním roce 2006/07 bylo vybudování multimediální uebny pro výuku nového maturitního pedmtu Informatika. Uebna, ve které se vyuovalo díve, nevyhovovala hlavn svými rozmry. Pro potebu výuky bylo nakoupeno 10 licencí notaního softweru. Dalším úkolem je rozšíení poítaové sít a zajištní nového kvalitního poítae pro každé oddlení. Materiální základnu školy, zejména nástrojový fond, je potebné neustále doplovat a vymovat staré a nevyhovující nástroje za nové. Rovnž v nahrávacím studiu školy je poteba neustále obmovat zastaralou techniku a doplovat ji o novou. Krom toho stávající prostory studia nevyhovují svými rozmry, a proto se v souvislosti s plánovanou pístavbou školy poítá s jeho pemístním. V rámci pée o žáky, studenty a zamstnance školy bylo zakoupeno zaízení pro filtraci a sycení vody, které je pro všechny osoby kdykoliv dostupné. Domov mládeže KJJ byl po celkové rekonstrukci objektu školy v roce 2003 zaízen novým nábytkem a v souasné dob je svou vybaveností na velmi dobré úrovni. 9. Školská rada - datum ustanovení, seznam len Ve školním roce 2005/2006 byla v KJJ v souladu se školským zákonem zízena školská rada. K prvnímu jednání se sešla , pedsedkyní školské rady byla zvolena Markéta Reedová (zást. Magistrátu). Další lenové ŠR jsou: Ivan Bedná (zástupce Magistrátu), prof. Tesa, prof. Linhart (pedagogové KJJ) a žáci Dalibor Hála a Jií Ospalík. V prbhu školního roku 2006/2007 se ŠR scházela pravideln jednou za dva msíce. Vyjadovala se k bžným provozním záležitostem školy (hospodaení školy, internetovým stránkám školy, školnímu bufetu atd.) Komunikace s vedením školy probíhala standardním zpsobem, podle poteb jedné i druhé strany. V závru školního roku schválila ŠR nový Školní ád KJJ platný od Pi Vyšší odborné škole JJ byla zízena školská rada, která se k prvnímu jednání sešla Pedsedou byla zvolena prof. Miriam Bajlová, zástupci Magistrátu jsou Markéta Reedová a Ivan Bedná, další lenové prof. Marek Stašek a studenti Markéta Foukalová a Ondej Pivec. Pedmtem jednání byly stejné problémy jako u ŠR konzervatoe. 1. Pedagogití pracovníci II. Pracovníci právnické osoby a. poty osob (údaje ze zahajovacích výkaz) škola editel a zástupci editele fyzické osoby editel a zástupci editele pepotení na pln zamstnané interní uitelé fyzické osoby interní uitelé pepotení na pln zamstnané externí uitelé fyzické osoby externí uitelé pepotení na pln zamstnané pedagogití pracovníci fyzické osoby pedagogití pracovníci pepotení na pln zamstnané 5

6 konzervato 3 2, ,5 13 3, vyšší odborná škola domov mládeže x)* x)* 10)** 5,4)** 5 3,2 15)** 8,6 x)* x)* )* editel školy a zástupci jsou spolení pro všechny souásti školy )** nkteí uitelé vyuují souasn na konzervatoi i VOŠ b. Kvalifikovanost pedagogických pracovník (stav ke dni vyplnní zahajovacího výkazu) škola poet pedagogických pracovník % z celkového potu ped. pracovník Konzervato kvalifikovaných ,4 nekvalifikovaných 4 2,6 škola poet pedagogických pracovník % z celkového potu ped. pracovník Vyšší odborná kvalifikovaných 15 93,8 škola nekvalifikovaných 1 2,7 škola Domov mládeže % poet pedagogických pracovník z celkového potu ped. pracovník kvalifikovaných 5 83 nekvalifikovaných 1 17 c. Další vzdlávání pedagogických pracovník poet zamení poet úastník vzdlávací instituce semináe vzdlávání školitel Národní institut pro další 10 3 anglický jazyk vzdlávání kurzy 2 dny Týmová práce 1 STEP BY STEP R 1 den Komunikace s rodii 3 PPP Praha 1 den Kritické myšlení 2 PPP Praha 3 dny muzikálová praxe 30 KJJ, lektor David Howard Bell, Chicago Metodika stepu I. a II. 20 Artama, lektor J. Pilecký 1 den Improvizace 40 KJJ, lektor Juraj Bartoš 6

7 doplkové pedagogické studium školský management rozšiování aprobace 1 den Vývoj instrumentace 10 KJJ, lektor T. Partyka 1 den Jazzová improvizace KJJ, lektortanya 45 a rytmus Kalmanowitz 1 den aranžování pro big band 20 KJJ, lektor Ed. Partyka Autorská tvorba a pedagogika 1 DAMU Praha pro vedoucí pracovníky 2 Pedagogická fakulta UK Základy Univerzita Palackého 1 spoleenských vd Olomouc Sbormistrovství chrámové hudby 1 PF UK Praha Jazzová interpretace 1 VOŠ JJ studium jazzové Hudební akademie 1 hudby Katowice studium skladby 1 AMU Praha habilitace jmenování docentem 1 KU Praha 2. Nepedagogití pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu) a. poty osob fyzické osoby pepotení na pln zamstnané b. další vzdlávání nepedagogických pracovník poet zamení poet úastník vzdlávací instituce semináe 1 úetní programy 1 Gordic 4 personalistika 1 Verlag Dashofer, s.r. o kurzy jiné III. Údaje o žácích a výsledcích vzdlávání (konzervato a VOŠ) 1. Poty tíd/studijních skupin a poty žák a. denní studium (údaje ze zahajovacích výkaz) škola poet tíd / skupin poet žák 7

8 konzervato 30/5 291 škola vyšší odborná škola poet tíd / skupin poet student 6/2 54 Zmny v potech žák v prbhu školního roku - konzervato - perušili studium: 18 - nastoupili po perušení studia: 11 - sami ukonili studium: 14 - vyloueni ze školy: 3 - nepostoupili do vyššího roníku: 8 z toho nebylo povoleno opakování: 1 - pestoupili z jiné školy: 3 - pestoupili na jinou školu: 2 - jiný dvod zmny : 0 Zmny v potech student v prbhu školního roku vyšší odborná škola: - perušili studium: 3 - nastoupili po perušení studia: 1 - sami ukonili studium: 4 - vyloueni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího roníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - pestoupili z jiné školy: 0 - pestoupili na jinou školu: 0 - jiný dvod zmny : 0 b. Vzdlávání pi zamstnání - tato forma studia není ve škole zavedena 2. Prmrný poet žák na studijní skupinu a uitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní studium škola prmrný poet žák na tídu/skupinu prmrný poet žák na uitele konzervato 9,7 / 58,2 1,8 škola prmrný poet student na tídu/skupinu prmrný poet student na uitele vyšší odborná škola 9 / 27 3,6 8

9 b. Vzdlávání pi zamstnání tato forma vzdlávání není ve škole zavedena 3. Žáci s trvalým bydlištm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihoeský Jihomoravský Karlovarský Vysoina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeský Stedoeský Ústecký Zlínský CELKEM Konzervato poet žák z toho nov pijatí škola kraj Jihoeský Jihomoravský Karlovarský Vysoina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeský Stedoeský Ústecký Zlínský CELKEM Vyšší odborná škola poet student z toho nov pijatí Cizí státní píslušníci Poty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se zaleováním cizinc. Konzervato: Slovensko 17, Ruská federace 1, Rakousko 1 VOŠ: Slovensko 3 Zalenní cizinc do vzdlávání v Konzervatoi a VOŠ JJ neiní žádné potíže, protože se jedná o obany kteí v eské republice žijí již delší dobu a jejich jazykové schopnosti jsou natolik rozvinuté, že komunikace pi výuce jim nedlá problémy. 9

10 10 t.j z celkového potu žák 92,2 % poet žák s uzavenou klasifikací do z celkového potu žák: opakovalo roník 8 neprosplo 8 prosplo s vyznamenáním 95 Konzervato 6. Údaje o výsledcích vzdlávání žák (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní studium Vyšší odborná škola Anglický jazyk Anglický jazyk z celku pokraující Francouzský jazyk Francouzský jazyk z celku pokraující Nmecký jazyk Nmecký jazyk z celku pokraující Ruský jazyk Ruský jazyk z celku pokraující Španlský jazyk Španlský jazyk z celku pokraující Italský jazyk Italský jazyk z celku pokraující Latinský jazyk Latinský jazyk z celku pokraujíc Konzervato Anglický jazyk Anglický jazyk z celku pokraující Francouzský jazyk Francouzský jazyk z celku pokraující Nmecký jazyk Nmecký jazyk z celku pokraující Ruský jazyk Ruský jazyk z celku pokraující Španlský jazyk Španlský jazyk z celku pokraující Italský jazyk Italský jazyk z celku pokraující Latinský jazyk Latinský jazyk z celku pokraujíc 5. Výuka cizích jazyk (údaje ze zahajovacích výkaz)

11 prmrný poet zameškaných hodin na žáka 72,8 z toho neomluvených 0,23 b. Vzdlávání pi zamstnání - tato forma vzdlávání není ve škole zavedena 7. Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií maturitní zkoušky v konzervatoi denní studium studium pi zamstnání poet žák, kteí konali zkoušku 33 0 z toho konali zkoušku opakovan 3 0 poet žák, kteí nebyli pipuštni ke zkoušce v ádném termínu 1 0 prospl s vyznamenáním 16 0 poet žák, kteí byli hodnoceni : prospl 17 0 neprospl 0 0 absolutoria v konzervatoi denní studium studium pi zamstnání poet žák, kteí konali zkoušku 35 0 z toho konali zkoušku opakovan

12 poet žák závrených roník, kteí nebyli pipuštni ke zkoušce v ádném termínu 3 0 prospl s vyznamenáním 16 0 poet žák, kteí byli hodnoceni : prospl 17 0 neprospl 2 0 absolutoria ve vyšší odborné škole denní studium studium pi zamstnání poet student, kteí konali zkoušku 13 0 z toho konali zkoušku opakovan 0 0 poet student závrených roník, kteí nebyli pipuštni ke zkoušce v ádném termínu 3 0 prospl s vyznamenáním 9 0 poet student, kteí byli hodnoceni : prospl 3 0 neprospl Pijímací ízení do 1. roníku školního roku 2007/2008 Konzervato 82 Umní a užité umní M,N/001 Hudba pijímací ízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdlávání) zamení populární hudba skupina obor vzdlání kód, název poet pihlášek 151 poet kol pijímacího ízení 3 poet pijatých 49 z toho v 1.kole 44 12

13 z toho ve 2.kole 3 z toho v dalších kolech 2 z toho na odvolání 0 poet nepijatých 82 poet volných míst po pijímacím ízení (obor, poet míst) obor: M,N/001 Hudba 0 poet pijatých ke vzdlávání pi zamstnání do 1. roník pro šk.rok 2007/ Konzervato 82 Umní a užité umní M,N/001 Dramatické umní zamení muzikál pijímací ízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdlávání) skupina obor vzdlání kód, název poet pihlášek 112 poet kol pijímacího ízení 2 poet pijatých 12 z toho v 1.kole 11 z toho ve 2.kole 1 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 poet nepijatých 65 poet volných míst po pijímacím ízení (obor, poet míst) obor: M,N/001 Dramatické umní poet pijatých ke vzdlávání pi zamstnání do 1. roník pro šk.rok 2007/ Vyšší odborná škola 82 Umní a užité umní N/001 Hudba pijímací ízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdlávání) zamení Jazz skupina obor vzdlání kód, název poet pihlášek 55 poet kol pijímacího ízení 1 poet pijatých 10 13

14 z toho v 1.kole 10 z toho ve 2.kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 poet nepijatých 35 poet volných míst po pijímacím ízení (obor, poet míst) obor: N/001 Hudba (Jazz) 0 poet pijatých ke vzdlávání pi zamstnání do 1. roník pro šk.rok 2007/ Vyšší odborná škola 82 Umní a užité umní N /004 Tvorba textu a scénáe pijímací ízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdlávání) skupina obor vzdlání kód, název poet pihlášek 24 poet kol pijímacího ízení 2 poet pijatých 7 z toho v 1.kole 6 z toho ve 2.kole 1 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 poet nepijatých 14 poet volných míst po pijímacím ízení (obor, poet míst) obor: N/004 Tvorba textu a 0 scénáe poet pijatých ke vzdlávání pi zamstnání do 1. roník pro šk.rok 2007/ Speciální výchova a vzdlávání Konzervato a VOŠ Jaroslava Ježka nenavštvují žádní žáci ani studenti, kteí by na základ svého handicapu vyžadovali mimoádnou péi ze strany vedení školy a vyuujících. Rovnž žáci ani studenti ze znevýhodnného sociokulturního prostedí se ve škole nevyskytují. 10. Vzdlávání nadaných žák a student 14

15 Vzdlávání žák v konzervatoi a student ve VOŠ JJ je podmínno uritým stupnm nadání a talentu, které uchazei prokazují již pi pijímacích (talentových) zkouškách. Bhem vzdlávání se tyto pirozené dispozice u všech žák a student dále rozvíjejí. Žáci a studenti, kteí více vynikají nad bžný prmr, mají pochopiteln více píležitostí k veejné umlecké prezentaci a jejich vzdlávání je intenzivnjší a asov náronjší. 11. Ovování výsledk vzdlávání Ovování výsledk vzdlávání formou vnjších testovacích prostedk (maturita naneisto, SCIO aj.) nebylo ve škole realizováno. 12. Školní vzdlávací programy Ovování, stav pípravy školních vzdlávacích program. Ve škole je vyuováno podle uebních plán, které byly MŠMT schváleny speciáln pro KJJ s úinností od 1. záí Tyto plány byly vytvoeny na základ dlouhodobých zkušeností a na základ pipomínek a požadavk jednotlivých oddlení školy. Modernizace výuky a stále se rozvíjející obory vzdlání však vyžadují neustále drobné úpravy, které budou zapracované do školních vzdlávacích program, které se pipravují. 13. Vzdlávací programy VOŠ Ve školním roce 2006/07 byly v souladu s ustanovením nového školského zákona zpracovány i nové uební dokumenty pro VOŠ. Vzdlávací program N Hudba zamení Jazz již byl nov akreditován. Vzdlávací program N Tvorba textu a scénáe je projednáván. 1. Domov mládeže KJJ V. Údaje o žácích v domov mládeže a. Vybavení domova mládeže (údaje ze zahajovacího výkazu) poet Poet ložnic 40 1 až 3 lžkových 40 v tom 4 až 6 lžkových 0 7 až 10 lžkových 0 11 a více lžkových 0 Spoleenské místnosti a klubovny 2 b. Poty ubytovaných žák podle typu školy (údaje ze zahajovacího výkazu) typ školy poet ubytovaných z toho ze škol zizovaných HMP 15

16 základní (v. speciálních) 0 0 gymnázium 0 0 SOŠ 0 0 konzervato SOU, OU a U 0 0 speciální a praktické SŠ 0 0 VOŠ 1 1 jiné (specifikujte) c. Žádosti o ubytování v domov mládeže - poet žádostí z toho poet žádostí, kterým nebylo vyhovno 20 - nejastjší dvody nevyhovní žádosti kapacita domova mládeže - je dávána pednost žákm do vku 15 let a z míst bydlišt nejvzdálenjších od sídla školy. d. Zmny v potech ubytovaných v prbhu školního roku Bhem školního roku 2006/07 odešlo z domova mládeže 16 žák. Dvody odchod byly: Nalezení jiného ubytování, rodinné dvody, ukonení studia, perušení studia, umlecká innost, zdravotní dvody. e. Využití Domov mládeže v dob školních prázdnin V dob letních prázdnin jsou ubytovací kapacity domova mládeže využívány pro ubytování úastník Letní jazzové dílny a dále jako hostel pro cizince, kteí se Praze zúastují rzných kulturních akcí. V. Aktivity školy, školského zaízení. Prezentace školy, školského zaízení na veejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Bhem školního roku zaal ve škole psobit nový výchovný poradce s plnou kvalifikací pro tuto funkci. Pvodní výchovná poradkyn, která je souasn vedoucí Domova mládeže KJJ a bývá ve škole i v dob mimo vyuování, nadále úzce spolupracuje s novým poradcem a na ni se obracejí se svými drobnými problémy zejména žáci ubytovaní v domov mládeže. Krom toho má škola navázanou spolupráci s PPP Prahy 4, kam mají možnost se v pípad poteby obrátit žáci a studenti se svými závažnjšími problémy. Bhem roku byly ešeny pípady záškoláctví, špatného prospchu žák, zdravotní problémy, osobní a rodinné problémy. Dále absence žák ve výuce, pozdní píchody do výuky, prospch žák 1. roník v souvislosti s pechodem na stední školu, psychické problémy. Závažnjší problémy, zejména psychického charakteru, byly prbžn ešeny s Mgr. Rynešovou z PPP. 16

17 2. Prevence sociáln patologických jev Tato problematika se objevuje zejména na besedách organizovaných v domov mládeže. Pozornost je zamena zvlášt na mimopražské žáky z prvních roník, kteí se píchodem do Prahy setkávají se situacemi, které dosud nepoznali. Jedná se zejména o psobení nového prostedí a negativní jevy, které mohou být pro tyto žáky nebezpené. Na tyto situace jsou žáci upozorování i v tídnických hodinách. Krom toho byly v domov mládeže organizované i samostatné pednášky s protidrogovou tématikou a školení první pomoci. Všichni pedagogové oddlení všeobecn vzdlávacích pedmt spolen rozvíjejí strategii plného rozvoje celé osobnosti každého jedince. Tímto zpsobem je nenásiln realizován školní preventivní program. Draz je kladen na aktivní pístup osobnosti studenta a je zamen na celou škálu sociáln patologických jev. Nacviování komunikace, vetn asertivity, je pravideln realizováno v hodinách pedagogiky, psychologie, obanské výchovy i anglitiny. Pi této aktivit jde mimo jiné i o uení se vyjadovat své pocity, prosazovat (neagresivn) svj názor, odmítat nechtné (vetn drog, ohrožující innosti), umt relaxovat. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Tato výchova je zalenna do povinného uebního pedmtu Obanská nauka, který je vyuován jako maturitní pedmt v roníku konzervatoe. Krom toho se tato problematika probírá i v besedách s žáky ubytovanými v domov mládeže. Souástí ekologické výchovy žák a student KJJ je i nov zavedené tídní odpad ve škole. 4. Školy v pírod, vzdlávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Školy v pírod a sportovní kurzy škola neorganizuje. Mezi vzdlávací a poznávací akce lze poítat jednotlivé organizované návštvy kulturních památek v Praze a výjezdy žák v rámci mezinárodní spolupráce, nap. do Dortmundu. 5. Mimoškolní aktivity Kroužky, kurzy aj. pro žáky. V domov mládeže je kroužek vaení (11 žák), kroužek šití (8 žák) a kroužek sportovní a pohybové výchovy (10 žák). 6. Soutže Typ, poet úastník, úspšnost: XXX. soutžní pehlídka poslucha konzervatoí R ve he na dechové nástroje Ostrava listopad 2006, estné uznání 2. stupn získal Václav Kalenda ve he na trubku VI. mezinárodní interpretaní soutž žes ových nástroj Brno duben 2007, finalista soutže Václav Kalenda ve he na trubku Concerto Bohemia rozhlasová soutž vítzem kategorie Dechové orchestry konzervatoe se stal Trumpet Q KJJ vedený prof. Poboilem 17

18 Zlín Talent - tetí místo L. Písaík, muzikálové oddlení. 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních program V rámci projektu Leonardo da Vinci navštívilo 10 vybraných pedagog VOŠ ve dnech Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz - Institut für Jazz Austria. Cílem bylo získat podklady pro další vzdlávání pedagog, zejména v oblasti moderních metodických pístup a nové notové materiály. Dále škola spolupracuje s Musicshule Jazzakademie Dortmund v rámci projektu podpoeného Fondem esko-nmecké budoucnosti.v letošním roce byl celý projekt oficiáln ukonen, ob zúastnné strany však mají zájem na pokraování spolupráce. KJJ se stala lenem Mezinárodní asociace jazzových škol IASJ. Konference této organizace se ve dnech v Sien v Itálii zúastnil prof. Honzák. 8. Spolupráce právnické osoby se sociálními partnery Zamstnavatelé, asociace, ÚP, aj. - žáci vyšších roník klavírního oddlení KJJ se zapojili do pedagogické innosti v základních umleckých školách po celé republice - klavírní oddlení pokraovalo v navázané družb s konzervatoí v Pardubicích a s Janákovou konzervatoí v Ostrav a ve výmnných koncertech mezi tmito školami. 9. Další vzdlávání realizované právnickou osobou nebo vzdlávání, na které se podíleli pedagogové KJJ Vzdlávání urené pro veejnost typ vzdlávání Kytarové semináe v Brn (lektor prof. Tesa) Kytarové semináe ve Zrui n/sáz. (lektoi prof. Tesa a Kovara) Metodika stepu I. a II. (lektor prof. Pilecký) Mistrovské kurzy klavír (lektor prof. Kondratnko) Improvizaní a interpretaní kurz Š. v Týn n/vlt. (lektor prof.markovi) Herecké kurzy na univerzit v Plzni a na DAMU v Praze (lektor prof. Smrková) Letní kurzy jazzové interpretace ve Frýdlandu ( lektor prof. Ržika) zamení poet úastník cca další vzdlávání 100 další vzdlávání 200 další vzdlávání 20 další vzdlávání 40 další vzdlávání 30 další vzdlávání 40 další vzdlávání 20 ureno pro dosplé / žáky uitele ZUŠ uitele ZUŠ uitelé ZUŠ uitelé ZUŠ a žáci jiných konzervatoí uitelé ZUŠ a další zájemci uitelé ZUŠ, univerzitní studenti a další zájemci uitelé ZUŠ a další zájemci akreditace MŠMT ano / ne ne ne ne ne ne ne ne 18

19 pomaturitní specializaní kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) 10. Další aktivity, prezentace Tém všichni pedagogové pedmt speciální odborné pípravy v KJJ a VOŠ vystupují jako sólisté, lenové skupin, soubor a orchestr na koncertech a v rzných pedstaveních doma i v zahranií. Mnozí z nich se prezentují i jako skladatelé, aranžéi a tvrí osobnosti v hudebních, literárních a taneních žánrech. Dále jako porotci v domácích a zahraniních soutžích (nap. prof. Kondratnko v Prague Junior Note, Virtuosi per musica di pianoforte, Per guatro mani), stálí hlasoví poradci (nap, prof. Klezla, prof. Fendrychová aj.), odborní lektoi a vedoucí rzných umleckých soubor. Pravidelná je i dramaturgická a redakní innost nkterých pedagog v divadlech, s. rozhlase, televizi, odborném tisku a pod. a dále pedagogická innost v rzných typech umleckých škol, zejména v základních umleckých školách. Klavírní oddlení: Žáci klavírního oddlení reprezentovali školu na mnoha veejných vystoupeních, nap.: - vánoní koncerty a celoškolní koncerty (sólisté i v kapelách) - v rámci cyklu KJJ pedstavuje v Sále Martin na AMU - koncerty ve Foersterov síni - koncerty k výroí J. Ježka, nap. v Pardubicích, v Muzeu eské hudby v Praze, Jindichov Hradci aj. - koncerty v Libeském zámeku v rámci cyklu Libeské jaro mladých - koncert v Mstské knihovn v Ostrav - koncert v rezidenci primátora msta Prahy - pehrávka na Janákov konzervatoi v Ostrav Žáci asto vystupují jako lenové jazzových i jiných soubor na festivalech a jazzových klubech, nap.: - J. Bálek Quatro formaggi - J. Bárta Tarapa jazz Absolut Jazz Factory - V. Kiš an Inner Spaces - M. Pilná Big Band v Lanškroun - T. Sýkora Nedaba - Z. Dubnová Resketa - J. Kodym kapela Gáby al Dhaby Student 2. roníku Vít Kiš an vykonal úspšn pijímací zkoušky na Vysokou jazzovou školu v polských Katovicích. Klavírní oddlení uskutenilo s velkým úspchem a zájmem student interní klavírní soutž. První ceny si odnesli: 1. kategorie Jakub Urban a Vít Kiš an 2. kategorie Jaroslav Kodym 3. kategorie Ladislav Benda 19

20 Po celý školní rok probíhaly pravidelné klavírní semináe a jazzové a klasické koncerty, na kterých postupn vystoupili všichni žáci klavírního oddlení. Na semináích se žáci krom interpretaní innosti uili také vyjadovat svj profesionální názor k výkonm svých koleg. Žáci vyšších roník se zapojili do pedagogické innosti v základních umleckých školách po celé republice. Instrumentální oddlení: Žáci kytarových tíd pravideln úinkovali na koncertech v Mánesu, dále na koncertech Libeského hudebního festivalu, pi prezentaci MF Dnes, asopisu Reflex a na dalších akcích rzného charakteru. Žáci dechového oddlení úinkují na všech veejných školních koncertech a dalších akcích rzných poadatel - nap.: - Trumpet Q koncert Žižkovská smrš - veejná nahrávka VR 2, hosté koncertu TOR Karlín A - koncert v Mánesu - Trumpet kvartet Z. Zahálky a J. Koháka úinkování v Senátu R, fanfáry k výroí M. Horákové na Slavín - Saxofonový kvartet prof. Pivariho koncerty v Mánesu a v sále KJJ Žáci instrumentálního oddlení dále úinkovali v muzikálech ve SRN, v eském muzikálu Bídníci a v orchestru divadla lodi Aida blue. Vystoupení soubor: Lab Band KJJ vedený prof. Volfem vystoupil na koncert Pocta J. Ježkovi v záí 2006 v zahrad Na Valech na Pražském hrad Pocket Band vedený prof. Koínkem vystoupil v záí 2006 na koncert ke 100. výroí narození J. Ježka v Nejvyšším purkrabství na Pražském hrad Big Band VOŠ vedený prof. Svobodou vystoupil v záí 2006 na koncert ke 100. výroí narození J. Ježka v Nejvyšším purkrabství na Pražském hrad Big Band KJJ vedený prof. Hálou vystoupil v rámci 10. jubilejního roníku mezinárodního hudebního festivalu Nekonvení žižkovský podzim v listopadu 2006 v Autosalonu Jarov Jazzová kapela Animula vystoupila v Nekonvenním žižkovském podzimu v listopadu 2006 v Autosalonu Jarov Big Band KJJ vedený prof. Hálou vystoupil na festivalu Dny R. A. Dvorského v beznu 2007 ve Dvoe Králové Lab Band KJJ vedený prof. Volfem vystoupil na festivalu Swingové hody v kvtnu 2007 v Roudnici n/lab. Jií Zicháek Trio vystoupilo na Svtové konferenci o rodin Praha 2007 v kvtnu 2007 v rezidenci primátora hl. m. Prahy. Skladatelsko dirigentské oddlení: V souvislosti s jubileem Jaroslava Ježka úinkovali profesoi a žáci oddlení na mnoha školních reprezentativních akcích, nap. Jazz na Hrad (prof. Ržika, prof. Svoboda), na koncert u primátora hl. msta Prahy, (žák Vejskal), vytvoili aranžmá pro školní big bandy a pod. Dále byl uspoádán spolený koncert s klavírním oddlení v Sále Martin (HAMU), na kterém bylo uvedeno 5 skladeb žák skladatelského oddlení. Žáci oddlení jsou stálými leny cca 10 rzných skupin, které psobí na KJJ a pražské hudební scén. Pro eský rozhlas studio Vltava bylo Lab Bandem školy a sólisty nahráno 9 skladeb, které se rozhodnutím dramaturgické komise R staly trvalými nahrávkami pro pravidelná vysílání. 20

21 Úast na festivalu Mstského divadla Brno Dokoán, v jehož rámci 5 žák oddlení absolvovalo dirigentské kurzy s možností nácviku repertoáru se symfonickým Orchestrem MBD. Muzikálové a pvecké oddlení: Žáci muzikálového oddlení dlouhodob vystupovali v muzikálech uvádných na eských scénách: T. Beroun Ti mušketýi, Angelika. Z. Trvalcová Ti mušketýi, Angelika. O. Lounová Lewron orchestra. T. Savka Angelika. L. erná Bídníci. J. Burášová Cyrano z Bergeraku. M. Motyková - úinkování v Semaforu L. Suchánková úast na festivalu hardrockových kapel ve Francii Koncerty k výroí J. Ježka v Praze, Jindichov Hradci Úinkování na vánoním koncert v Praze Koncerty pro poteby MŠMT Intern poádá muzikálové oddlení pravidelné pvecké semináe, kterých se zúastují žáci roníku a dále relaxaní semináe pro žáky 1. a 2. roníku. VOŠ zameni Jazz: Vtšina student tohoto oboru pravideln vystupuje na veejných koncertech, zejména v jazzových klubech v Praze i mimo Prahu. Mnozí ze student jsou již bhem studia i leny známých profesionálních soubor, kde jsou rovnocennými partnery profesionálních hudebník a zpvák. Významné ocenní cenu Andla, získala skupina Organic za nejlepší jazzové CD roku VOŠ zamení Tvorba textu a scénáe: Studenti tohoto oboru autorsky spolupracují s eským rozhlasem a pravideln vystupují v Salmovské literární kavárn, literární kavárn Pod Vesuvem a v eském centru mezinárodního PEN klubu. Mnozí ze student spolupracují nebo pímo psobí v rzných profesionálních a amatérských hudebních skupinách a divadelních souborech. Nkteí studenti pravideln, jiní píležitostn, pispívají do rzných asopis. 11. Využití školských zaízení v dob školních prázdnin V dob hlavních prázdnin byla využívána ubytovací kapacita domova mládeže 2x pro cizince (Japonci, Korejci), úastníky hudebních kurz poádaných rznými institucemi v Praze a dále pro domácí úastníky letní jazzové dílny, poádané Jazzovou spoleností. VI. Údaje o výsledcích inspekní innosti ŠI a výsledcích kontrol 21

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více