Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva"

Transkript

1 Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007

2 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdlávání 1. Poty tíd/studijních skupin str Prmrný poet žák na tídu str Žáci s trvalým bydlištm v jiném kraji str Cizí státní píslušníci str Výuka cizích jazyk str Údaje o výsledcích vzdlávání žák str Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií str Pijímací ízení str Speciální výchova a vzdlávání str Vzdlávání nadaných žák a student str Ovování výsledk vzdlávání str Školní vzdlávací programy str. 15 IV. Údaje o žácích (školská zaízení) 1. Domov mládeže str.15 V. Aktivity školy, prezentace školy na veejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství str Prevence sociáln patologických jev str Ekologická a enviromentální výchova str Školy v pírod, vzdlávací a poznávací zájezdy str Mimoškolní aktivity str Soutže str Mezinárodní spolupráce str Spolupráce se sociálními partnery str Další vzdlávání realizované školou str Další aktivity a prezentace str VI. Údaje o výsledcích inspekní innosti str. 21 VII. Základní údaje o hospodaení školy str VIII. Další informace 1. Obanské sdružení pi KJJ str Hodnocení maturitních zkoušek a absolutorií str

3 Výroní zpráva za školní rok 2006/2007 I. Základní údaje o škole 1. Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 2. editel školy: PhDr. Karel Vraný, telefon , Statutární zástupce: Mgr. Jarmila Chaloupková, telefon Zástupce editele: Ing. Miloš Sobek, telefon Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zaízení, jejichž innost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita: a) Konzervato - ve školním roce 2006/2007 mla cílovou kapacitu 320 žák b) Vyšší odborná škola - ve školním roce 2006/2007 mla cílovou kapacitu 84 žák c) Domov mládeže KJJ - ve školním roce 2006/2007 ml cílovou kapacitu 100 lžek 5. Obory vzdlání a vzdlávací programy konzervatoe a VOŠ, které škola vyuuje a jsou zaazeny ve školském rejstíku: 3

4 škola Konzervato Vyšší odborná škola kód název oboru / vzdlávacího programu Hudba zamení Populární M/001 hudba Hudba zamení Populární N/001 hudba M/001 Zpv N/001 Zpv M/ N/001 Dramatické umní - zamení Muzikál Dramatické umní - zamení Muzikál N/004 Tvorba textu a scénáe cílová kapacita oboru / programu poznámka (uvete, pokud obor nebyl vyuován, je dobíhající atd.) 0 obor byl ukonen ve škol.r. 2004/05 0 obor byl ukonen ve škol.r. 2006/ N/001 Hudba - zamení Jazz N/001 Dramatické umní zamení Herecká a dramatická autorská tvorba ve školním roce 2006/07 nebyl obor vyuován 6. Zmny ve skladb obor vzdlání / vzdlávacích program oproti školnímu roku 2005/2006 : a. nové obory / programy: Ve školním roce 2006/2007 nebyl žádný nový obor zaveden. b. zrušené obory / programy: Ve školním roce 2006/2007 byl ukonen 6. roník oboru N/001 Zpv. Tím bylo vzdlávání v tomto oboru definitivn zrušeno. 7. Místa poskytovaného vzdlávání : a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstíku: Budova školy, Praha 4, Roškotova 4 (majitel hl. m. Praha) FAMU, Praha 1, Smetanovo nábeží 2 (majitel budovy je AMU Praha) b. jiná odlouená pracovišt škola nemá 8. Struná charakteristika materiáln technického vybavení právnické osoby Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka je umístna v objektu, který tvoí dv budovy o šesti podlažích, vzájemn spojené dvojpodlažní chodbou. Celá stavba je z betonových panel. Prostory budovy byly celkovou rekonstrukcí dokonenou v roce 2003 upraveny pro potebu vzdlávání v konzervatoi a postupn zaaly být vybavovány i novým nábytkem. Zaátkem školního roku 2004/05 se zvýšil poet ueben v dsledku odsthování kadenického uilišt. Tím byly vytvoeny podmínky pro zajištní výuky teoretických pedmt podle souasných požadavk a byl získán i prostor pro knihovnu a studovnu. Pijetím nové knihovnice bylo umožnno rozšíit provoz knihovny a kopírky tém na celou dobu, kdy probíhá ve škole vyuování. Další rozvoj školy, zejména postupná realizace vzdlávacích plán v muzikálovém oddlení, však vyžaduje další zvýšení potu ueben. Prvoadým úkolem je vybudování nového samostatného taneního sálu. V souasné dob probíhá výuka taneních disciplín v koncertním sále školy, který však nevyhovuje svými rozmry, hlavn výškou stropu. Krom toho tato výuka omezuje ostatní oddlení školy, které potebují sál rovnž využívat. Další komplikací je neustálé upravování podlahové plochy odkrývání a 4

5 pekrývání baletizolu kobercem. Jedinou možností je vybudování nového sálu na plánované pístavb školy, která by mla být co nejdíve realizována. Splnným úkolem ve školním roce 2006/07 bylo vybudování multimediální uebny pro výuku nového maturitního pedmtu Informatika. Uebna, ve které se vyuovalo díve, nevyhovovala hlavn svými rozmry. Pro potebu výuky bylo nakoupeno 10 licencí notaního softweru. Dalším úkolem je rozšíení poítaové sít a zajištní nového kvalitního poítae pro každé oddlení. Materiální základnu školy, zejména nástrojový fond, je potebné neustále doplovat a vymovat staré a nevyhovující nástroje za nové. Rovnž v nahrávacím studiu školy je poteba neustále obmovat zastaralou techniku a doplovat ji o novou. Krom toho stávající prostory studia nevyhovují svými rozmry, a proto se v souvislosti s plánovanou pístavbou školy poítá s jeho pemístním. V rámci pée o žáky, studenty a zamstnance školy bylo zakoupeno zaízení pro filtraci a sycení vody, které je pro všechny osoby kdykoliv dostupné. Domov mládeže KJJ byl po celkové rekonstrukci objektu školy v roce 2003 zaízen novým nábytkem a v souasné dob je svou vybaveností na velmi dobré úrovni. 9. Školská rada - datum ustanovení, seznam len Ve školním roce 2005/2006 byla v KJJ v souladu se školským zákonem zízena školská rada. K prvnímu jednání se sešla , pedsedkyní školské rady byla zvolena Markéta Reedová (zást. Magistrátu). Další lenové ŠR jsou: Ivan Bedná (zástupce Magistrátu), prof. Tesa, prof. Linhart (pedagogové KJJ) a žáci Dalibor Hála a Jií Ospalík. V prbhu školního roku 2006/2007 se ŠR scházela pravideln jednou za dva msíce. Vyjadovala se k bžným provozním záležitostem školy (hospodaení školy, internetovým stránkám školy, školnímu bufetu atd.) Komunikace s vedením školy probíhala standardním zpsobem, podle poteb jedné i druhé strany. V závru školního roku schválila ŠR nový Školní ád KJJ platný od Pi Vyšší odborné škole JJ byla zízena školská rada, která se k prvnímu jednání sešla Pedsedou byla zvolena prof. Miriam Bajlová, zástupci Magistrátu jsou Markéta Reedová a Ivan Bedná, další lenové prof. Marek Stašek a studenti Markéta Foukalová a Ondej Pivec. Pedmtem jednání byly stejné problémy jako u ŠR konzervatoe. 1. Pedagogití pracovníci II. Pracovníci právnické osoby a. poty osob (údaje ze zahajovacích výkaz) škola editel a zástupci editele fyzické osoby editel a zástupci editele pepotení na pln zamstnané interní uitelé fyzické osoby interní uitelé pepotení na pln zamstnané externí uitelé fyzické osoby externí uitelé pepotení na pln zamstnané pedagogití pracovníci fyzické osoby pedagogití pracovníci pepotení na pln zamstnané 5

6 konzervato 3 2, ,5 13 3, vyšší odborná škola domov mládeže x)* x)* 10)** 5,4)** 5 3,2 15)** 8,6 x)* x)* )* editel školy a zástupci jsou spolení pro všechny souásti školy )** nkteí uitelé vyuují souasn na konzervatoi i VOŠ b. Kvalifikovanost pedagogických pracovník (stav ke dni vyplnní zahajovacího výkazu) škola poet pedagogických pracovník % z celkového potu ped. pracovník Konzervato kvalifikovaných ,4 nekvalifikovaných 4 2,6 škola poet pedagogických pracovník % z celkového potu ped. pracovník Vyšší odborná kvalifikovaných 15 93,8 škola nekvalifikovaných 1 2,7 škola Domov mládeže % poet pedagogických pracovník z celkového potu ped. pracovník kvalifikovaných 5 83 nekvalifikovaných 1 17 c. Další vzdlávání pedagogických pracovník poet zamení poet úastník vzdlávací instituce semináe vzdlávání školitel Národní institut pro další 10 3 anglický jazyk vzdlávání kurzy 2 dny Týmová práce 1 STEP BY STEP R 1 den Komunikace s rodii 3 PPP Praha 1 den Kritické myšlení 2 PPP Praha 3 dny muzikálová praxe 30 KJJ, lektor David Howard Bell, Chicago Metodika stepu I. a II. 20 Artama, lektor J. Pilecký 1 den Improvizace 40 KJJ, lektor Juraj Bartoš 6

7 doplkové pedagogické studium školský management rozšiování aprobace 1 den Vývoj instrumentace 10 KJJ, lektor T. Partyka 1 den Jazzová improvizace KJJ, lektortanya 45 a rytmus Kalmanowitz 1 den aranžování pro big band 20 KJJ, lektor Ed. Partyka Autorská tvorba a pedagogika 1 DAMU Praha pro vedoucí pracovníky 2 Pedagogická fakulta UK Základy Univerzita Palackého 1 spoleenských vd Olomouc Sbormistrovství chrámové hudby 1 PF UK Praha Jazzová interpretace 1 VOŠ JJ studium jazzové Hudební akademie 1 hudby Katowice studium skladby 1 AMU Praha habilitace jmenování docentem 1 KU Praha 2. Nepedagogití pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu) a. poty osob fyzické osoby pepotení na pln zamstnané b. další vzdlávání nepedagogických pracovník poet zamení poet úastník vzdlávací instituce semináe 1 úetní programy 1 Gordic 4 personalistika 1 Verlag Dashofer, s.r. o kurzy jiné III. Údaje o žácích a výsledcích vzdlávání (konzervato a VOŠ) 1. Poty tíd/studijních skupin a poty žák a. denní studium (údaje ze zahajovacích výkaz) škola poet tíd / skupin poet žák 7

8 konzervato 30/5 291 škola vyšší odborná škola poet tíd / skupin poet student 6/2 54 Zmny v potech žák v prbhu školního roku - konzervato - perušili studium: 18 - nastoupili po perušení studia: 11 - sami ukonili studium: 14 - vyloueni ze školy: 3 - nepostoupili do vyššího roníku: 8 z toho nebylo povoleno opakování: 1 - pestoupili z jiné školy: 3 - pestoupili na jinou školu: 2 - jiný dvod zmny : 0 Zmny v potech student v prbhu školního roku vyšší odborná škola: - perušili studium: 3 - nastoupili po perušení studia: 1 - sami ukonili studium: 4 - vyloueni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího roníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - pestoupili z jiné školy: 0 - pestoupili na jinou školu: 0 - jiný dvod zmny : 0 b. Vzdlávání pi zamstnání - tato forma studia není ve škole zavedena 2. Prmrný poet žák na studijní skupinu a uitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní studium škola prmrný poet žák na tídu/skupinu prmrný poet žák na uitele konzervato 9,7 / 58,2 1,8 škola prmrný poet student na tídu/skupinu prmrný poet student na uitele vyšší odborná škola 9 / 27 3,6 8

9 b. Vzdlávání pi zamstnání tato forma vzdlávání není ve škole zavedena 3. Žáci s trvalým bydlištm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihoeský Jihomoravský Karlovarský Vysoina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeský Stedoeský Ústecký Zlínský CELKEM Konzervato poet žák z toho nov pijatí škola kraj Jihoeský Jihomoravský Karlovarský Vysoina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeský Stedoeský Ústecký Zlínský CELKEM Vyšší odborná škola poet student z toho nov pijatí Cizí státní píslušníci Poty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se zaleováním cizinc. Konzervato: Slovensko 17, Ruská federace 1, Rakousko 1 VOŠ: Slovensko 3 Zalenní cizinc do vzdlávání v Konzervatoi a VOŠ JJ neiní žádné potíže, protože se jedná o obany kteí v eské republice žijí již delší dobu a jejich jazykové schopnosti jsou natolik rozvinuté, že komunikace pi výuce jim nedlá problémy. 9

10 10 t.j z celkového potu žák 92,2 % poet žák s uzavenou klasifikací do z celkového potu žák: opakovalo roník 8 neprosplo 8 prosplo s vyznamenáním 95 Konzervato 6. Údaje o výsledcích vzdlávání žák (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní studium Vyšší odborná škola Anglický jazyk Anglický jazyk z celku pokraující Francouzský jazyk Francouzský jazyk z celku pokraující Nmecký jazyk Nmecký jazyk z celku pokraující Ruský jazyk Ruský jazyk z celku pokraující Španlský jazyk Španlský jazyk z celku pokraující Italský jazyk Italský jazyk z celku pokraující Latinský jazyk Latinský jazyk z celku pokraujíc Konzervato Anglický jazyk Anglický jazyk z celku pokraující Francouzský jazyk Francouzský jazyk z celku pokraující Nmecký jazyk Nmecký jazyk z celku pokraující Ruský jazyk Ruský jazyk z celku pokraující Španlský jazyk Španlský jazyk z celku pokraující Italský jazyk Italský jazyk z celku pokraující Latinský jazyk Latinský jazyk z celku pokraujíc 5. Výuka cizích jazyk (údaje ze zahajovacích výkaz)

11 prmrný poet zameškaných hodin na žáka 72,8 z toho neomluvených 0,23 b. Vzdlávání pi zamstnání - tato forma vzdlávání není ve škole zavedena 7. Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií maturitní zkoušky v konzervatoi denní studium studium pi zamstnání poet žák, kteí konali zkoušku 33 0 z toho konali zkoušku opakovan 3 0 poet žák, kteí nebyli pipuštni ke zkoušce v ádném termínu 1 0 prospl s vyznamenáním 16 0 poet žák, kteí byli hodnoceni : prospl 17 0 neprospl 0 0 absolutoria v konzervatoi denní studium studium pi zamstnání poet žák, kteí konali zkoušku 35 0 z toho konali zkoušku opakovan

12 poet žák závrených roník, kteí nebyli pipuštni ke zkoušce v ádném termínu 3 0 prospl s vyznamenáním 16 0 poet žák, kteí byli hodnoceni : prospl 17 0 neprospl 2 0 absolutoria ve vyšší odborné škole denní studium studium pi zamstnání poet student, kteí konali zkoušku 13 0 z toho konali zkoušku opakovan 0 0 poet student závrených roník, kteí nebyli pipuštni ke zkoušce v ádném termínu 3 0 prospl s vyznamenáním 9 0 poet student, kteí byli hodnoceni : prospl 3 0 neprospl Pijímací ízení do 1. roníku školního roku 2007/2008 Konzervato 82 Umní a užité umní M,N/001 Hudba pijímací ízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdlávání) zamení populární hudba skupina obor vzdlání kód, název poet pihlášek 151 poet kol pijímacího ízení 3 poet pijatých 49 z toho v 1.kole 44 12

13 z toho ve 2.kole 3 z toho v dalších kolech 2 z toho na odvolání 0 poet nepijatých 82 poet volných míst po pijímacím ízení (obor, poet míst) obor: M,N/001 Hudba 0 poet pijatých ke vzdlávání pi zamstnání do 1. roník pro šk.rok 2007/ Konzervato 82 Umní a užité umní M,N/001 Dramatické umní zamení muzikál pijímací ízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdlávání) skupina obor vzdlání kód, název poet pihlášek 112 poet kol pijímacího ízení 2 poet pijatých 12 z toho v 1.kole 11 z toho ve 2.kole 1 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 poet nepijatých 65 poet volných míst po pijímacím ízení (obor, poet míst) obor: M,N/001 Dramatické umní poet pijatých ke vzdlávání pi zamstnání do 1. roník pro šk.rok 2007/ Vyšší odborná škola 82 Umní a užité umní N/001 Hudba pijímací ízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdlávání) zamení Jazz skupina obor vzdlání kód, název poet pihlášek 55 poet kol pijímacího ízení 1 poet pijatých 10 13

14 z toho v 1.kole 10 z toho ve 2.kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 poet nepijatých 35 poet volných míst po pijímacím ízení (obor, poet míst) obor: N/001 Hudba (Jazz) 0 poet pijatých ke vzdlávání pi zamstnání do 1. roník pro šk.rok 2007/ Vyšší odborná škola 82 Umní a užité umní N /004 Tvorba textu a scénáe pijímací ízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdlávání) skupina obor vzdlání kód, název poet pihlášek 24 poet kol pijímacího ízení 2 poet pijatých 7 z toho v 1.kole 6 z toho ve 2.kole 1 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 poet nepijatých 14 poet volných míst po pijímacím ízení (obor, poet míst) obor: N/004 Tvorba textu a 0 scénáe poet pijatých ke vzdlávání pi zamstnání do 1. roník pro šk.rok 2007/ Speciální výchova a vzdlávání Konzervato a VOŠ Jaroslava Ježka nenavštvují žádní žáci ani studenti, kteí by na základ svého handicapu vyžadovali mimoádnou péi ze strany vedení školy a vyuujících. Rovnž žáci ani studenti ze znevýhodnného sociokulturního prostedí se ve škole nevyskytují. 10. Vzdlávání nadaných žák a student 14

15 Vzdlávání žák v konzervatoi a student ve VOŠ JJ je podmínno uritým stupnm nadání a talentu, které uchazei prokazují již pi pijímacích (talentových) zkouškách. Bhem vzdlávání se tyto pirozené dispozice u všech žák a student dále rozvíjejí. Žáci a studenti, kteí více vynikají nad bžný prmr, mají pochopiteln více píležitostí k veejné umlecké prezentaci a jejich vzdlávání je intenzivnjší a asov náronjší. 11. Ovování výsledk vzdlávání Ovování výsledk vzdlávání formou vnjších testovacích prostedk (maturita naneisto, SCIO aj.) nebylo ve škole realizováno. 12. Školní vzdlávací programy Ovování, stav pípravy školních vzdlávacích program. Ve škole je vyuováno podle uebních plán, které byly MŠMT schváleny speciáln pro KJJ s úinností od 1. záí Tyto plány byly vytvoeny na základ dlouhodobých zkušeností a na základ pipomínek a požadavk jednotlivých oddlení školy. Modernizace výuky a stále se rozvíjející obory vzdlání však vyžadují neustále drobné úpravy, které budou zapracované do školních vzdlávacích program, které se pipravují. 13. Vzdlávací programy VOŠ Ve školním roce 2006/07 byly v souladu s ustanovením nového školského zákona zpracovány i nové uební dokumenty pro VOŠ. Vzdlávací program N Hudba zamení Jazz již byl nov akreditován. Vzdlávací program N Tvorba textu a scénáe je projednáván. 1. Domov mládeže KJJ V. Údaje o žácích v domov mládeže a. Vybavení domova mládeže (údaje ze zahajovacího výkazu) poet Poet ložnic 40 1 až 3 lžkových 40 v tom 4 až 6 lžkových 0 7 až 10 lžkových 0 11 a více lžkových 0 Spoleenské místnosti a klubovny 2 b. Poty ubytovaných žák podle typu školy (údaje ze zahajovacího výkazu) typ školy poet ubytovaných z toho ze škol zizovaných HMP 15

16 základní (v. speciálních) 0 0 gymnázium 0 0 SOŠ 0 0 konzervato SOU, OU a U 0 0 speciální a praktické SŠ 0 0 VOŠ 1 1 jiné (specifikujte) c. Žádosti o ubytování v domov mládeže - poet žádostí z toho poet žádostí, kterým nebylo vyhovno 20 - nejastjší dvody nevyhovní žádosti kapacita domova mládeže - je dávána pednost žákm do vku 15 let a z míst bydlišt nejvzdálenjších od sídla školy. d. Zmny v potech ubytovaných v prbhu školního roku Bhem školního roku 2006/07 odešlo z domova mládeže 16 žák. Dvody odchod byly: Nalezení jiného ubytování, rodinné dvody, ukonení studia, perušení studia, umlecká innost, zdravotní dvody. e. Využití Domov mládeže v dob školních prázdnin V dob letních prázdnin jsou ubytovací kapacity domova mládeže využívány pro ubytování úastník Letní jazzové dílny a dále jako hostel pro cizince, kteí se Praze zúastují rzných kulturních akcí. V. Aktivity školy, školského zaízení. Prezentace školy, školského zaízení na veejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Bhem školního roku zaal ve škole psobit nový výchovný poradce s plnou kvalifikací pro tuto funkci. Pvodní výchovná poradkyn, která je souasn vedoucí Domova mládeže KJJ a bývá ve škole i v dob mimo vyuování, nadále úzce spolupracuje s novým poradcem a na ni se obracejí se svými drobnými problémy zejména žáci ubytovaní v domov mládeže. Krom toho má škola navázanou spolupráci s PPP Prahy 4, kam mají možnost se v pípad poteby obrátit žáci a studenti se svými závažnjšími problémy. Bhem roku byly ešeny pípady záškoláctví, špatného prospchu žák, zdravotní problémy, osobní a rodinné problémy. Dále absence žák ve výuce, pozdní píchody do výuky, prospch žák 1. roník v souvislosti s pechodem na stední školu, psychické problémy. Závažnjší problémy, zejména psychického charakteru, byly prbžn ešeny s Mgr. Rynešovou z PPP. 16

17 2. Prevence sociáln patologických jev Tato problematika se objevuje zejména na besedách organizovaných v domov mládeže. Pozornost je zamena zvlášt na mimopražské žáky z prvních roník, kteí se píchodem do Prahy setkávají se situacemi, které dosud nepoznali. Jedná se zejména o psobení nového prostedí a negativní jevy, které mohou být pro tyto žáky nebezpené. Na tyto situace jsou žáci upozorování i v tídnických hodinách. Krom toho byly v domov mládeže organizované i samostatné pednášky s protidrogovou tématikou a školení první pomoci. Všichni pedagogové oddlení všeobecn vzdlávacích pedmt spolen rozvíjejí strategii plného rozvoje celé osobnosti každého jedince. Tímto zpsobem je nenásiln realizován školní preventivní program. Draz je kladen na aktivní pístup osobnosti studenta a je zamen na celou škálu sociáln patologických jev. Nacviování komunikace, vetn asertivity, je pravideln realizováno v hodinách pedagogiky, psychologie, obanské výchovy i anglitiny. Pi této aktivit jde mimo jiné i o uení se vyjadovat své pocity, prosazovat (neagresivn) svj názor, odmítat nechtné (vetn drog, ohrožující innosti), umt relaxovat. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Tato výchova je zalenna do povinného uebního pedmtu Obanská nauka, který je vyuován jako maturitní pedmt v roníku konzervatoe. Krom toho se tato problematika probírá i v besedách s žáky ubytovanými v domov mládeže. Souástí ekologické výchovy žák a student KJJ je i nov zavedené tídní odpad ve škole. 4. Školy v pírod, vzdlávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Školy v pírod a sportovní kurzy škola neorganizuje. Mezi vzdlávací a poznávací akce lze poítat jednotlivé organizované návštvy kulturních památek v Praze a výjezdy žák v rámci mezinárodní spolupráce, nap. do Dortmundu. 5. Mimoškolní aktivity Kroužky, kurzy aj. pro žáky. V domov mládeže je kroužek vaení (11 žák), kroužek šití (8 žák) a kroužek sportovní a pohybové výchovy (10 žák). 6. Soutže Typ, poet úastník, úspšnost: XXX. soutžní pehlídka poslucha konzervatoí R ve he na dechové nástroje Ostrava listopad 2006, estné uznání 2. stupn získal Václav Kalenda ve he na trubku VI. mezinárodní interpretaní soutž žes ových nástroj Brno duben 2007, finalista soutže Václav Kalenda ve he na trubku Concerto Bohemia rozhlasová soutž vítzem kategorie Dechové orchestry konzervatoe se stal Trumpet Q KJJ vedený prof. Poboilem 17

18 Zlín Talent - tetí místo L. Písaík, muzikálové oddlení. 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních program V rámci projektu Leonardo da Vinci navštívilo 10 vybraných pedagog VOŠ ve dnech Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz - Institut für Jazz Austria. Cílem bylo získat podklady pro další vzdlávání pedagog, zejména v oblasti moderních metodických pístup a nové notové materiály. Dále škola spolupracuje s Musicshule Jazzakademie Dortmund v rámci projektu podpoeného Fondem esko-nmecké budoucnosti.v letošním roce byl celý projekt oficiáln ukonen, ob zúastnné strany však mají zájem na pokraování spolupráce. KJJ se stala lenem Mezinárodní asociace jazzových škol IASJ. Konference této organizace se ve dnech v Sien v Itálii zúastnil prof. Honzák. 8. Spolupráce právnické osoby se sociálními partnery Zamstnavatelé, asociace, ÚP, aj. - žáci vyšších roník klavírního oddlení KJJ se zapojili do pedagogické innosti v základních umleckých školách po celé republice - klavírní oddlení pokraovalo v navázané družb s konzervatoí v Pardubicích a s Janákovou konzervatoí v Ostrav a ve výmnných koncertech mezi tmito školami. 9. Další vzdlávání realizované právnickou osobou nebo vzdlávání, na které se podíleli pedagogové KJJ Vzdlávání urené pro veejnost typ vzdlávání Kytarové semináe v Brn (lektor prof. Tesa) Kytarové semináe ve Zrui n/sáz. (lektoi prof. Tesa a Kovara) Metodika stepu I. a II. (lektor prof. Pilecký) Mistrovské kurzy klavír (lektor prof. Kondratnko) Improvizaní a interpretaní kurz Š. v Týn n/vlt. (lektor prof.markovi) Herecké kurzy na univerzit v Plzni a na DAMU v Praze (lektor prof. Smrková) Letní kurzy jazzové interpretace ve Frýdlandu ( lektor prof. Ržika) zamení poet úastník cca další vzdlávání 100 další vzdlávání 200 další vzdlávání 20 další vzdlávání 40 další vzdlávání 30 další vzdlávání 40 další vzdlávání 20 ureno pro dosplé / žáky uitele ZUŠ uitele ZUŠ uitelé ZUŠ uitelé ZUŠ a žáci jiných konzervatoí uitelé ZUŠ a další zájemci uitelé ZUŠ, univerzitní studenti a další zájemci uitelé ZUŠ a další zájemci akreditace MŠMT ano / ne ne ne ne ne ne ne ne 18

19 pomaturitní specializaní kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) 10. Další aktivity, prezentace Tém všichni pedagogové pedmt speciální odborné pípravy v KJJ a VOŠ vystupují jako sólisté, lenové skupin, soubor a orchestr na koncertech a v rzných pedstaveních doma i v zahranií. Mnozí z nich se prezentují i jako skladatelé, aranžéi a tvrí osobnosti v hudebních, literárních a taneních žánrech. Dále jako porotci v domácích a zahraniních soutžích (nap. prof. Kondratnko v Prague Junior Note, Virtuosi per musica di pianoforte, Per guatro mani), stálí hlasoví poradci (nap, prof. Klezla, prof. Fendrychová aj.), odborní lektoi a vedoucí rzných umleckých soubor. Pravidelná je i dramaturgická a redakní innost nkterých pedagog v divadlech, s. rozhlase, televizi, odborném tisku a pod. a dále pedagogická innost v rzných typech umleckých škol, zejména v základních umleckých školách. Klavírní oddlení: Žáci klavírního oddlení reprezentovali školu na mnoha veejných vystoupeních, nap.: - vánoní koncerty a celoškolní koncerty (sólisté i v kapelách) - v rámci cyklu KJJ pedstavuje v Sále Martin na AMU - koncerty ve Foersterov síni - koncerty k výroí J. Ježka, nap. v Pardubicích, v Muzeu eské hudby v Praze, Jindichov Hradci aj. - koncerty v Libeském zámeku v rámci cyklu Libeské jaro mladých - koncert v Mstské knihovn v Ostrav - koncert v rezidenci primátora msta Prahy - pehrávka na Janákov konzervatoi v Ostrav Žáci asto vystupují jako lenové jazzových i jiných soubor na festivalech a jazzových klubech, nap.: - J. Bálek Quatro formaggi - J. Bárta Tarapa jazz Absolut Jazz Factory - V. Kiš an Inner Spaces - M. Pilná Big Band v Lanškroun - T. Sýkora Nedaba - Z. Dubnová Resketa - J. Kodym kapela Gáby al Dhaby Student 2. roníku Vít Kiš an vykonal úspšn pijímací zkoušky na Vysokou jazzovou školu v polských Katovicích. Klavírní oddlení uskutenilo s velkým úspchem a zájmem student interní klavírní soutž. První ceny si odnesli: 1. kategorie Jakub Urban a Vít Kiš an 2. kategorie Jaroslav Kodym 3. kategorie Ladislav Benda 19

20 Po celý školní rok probíhaly pravidelné klavírní semináe a jazzové a klasické koncerty, na kterých postupn vystoupili všichni žáci klavírního oddlení. Na semináích se žáci krom interpretaní innosti uili také vyjadovat svj profesionální názor k výkonm svých koleg. Žáci vyšších roník se zapojili do pedagogické innosti v základních umleckých školách po celé republice. Instrumentální oddlení: Žáci kytarových tíd pravideln úinkovali na koncertech v Mánesu, dále na koncertech Libeského hudebního festivalu, pi prezentaci MF Dnes, asopisu Reflex a na dalších akcích rzného charakteru. Žáci dechového oddlení úinkují na všech veejných školních koncertech a dalších akcích rzných poadatel - nap.: - Trumpet Q koncert Žižkovská smrš - veejná nahrávka VR 2, hosté koncertu TOR Karlín A - koncert v Mánesu - Trumpet kvartet Z. Zahálky a J. Koháka úinkování v Senátu R, fanfáry k výroí M. Horákové na Slavín - Saxofonový kvartet prof. Pivariho koncerty v Mánesu a v sále KJJ Žáci instrumentálního oddlení dále úinkovali v muzikálech ve SRN, v eském muzikálu Bídníci a v orchestru divadla lodi Aida blue. Vystoupení soubor: Lab Band KJJ vedený prof. Volfem vystoupil na koncert Pocta J. Ježkovi v záí 2006 v zahrad Na Valech na Pražském hrad Pocket Band vedený prof. Koínkem vystoupil v záí 2006 na koncert ke 100. výroí narození J. Ježka v Nejvyšším purkrabství na Pražském hrad Big Band VOŠ vedený prof. Svobodou vystoupil v záí 2006 na koncert ke 100. výroí narození J. Ježka v Nejvyšším purkrabství na Pražském hrad Big Band KJJ vedený prof. Hálou vystoupil v rámci 10. jubilejního roníku mezinárodního hudebního festivalu Nekonvení žižkovský podzim v listopadu 2006 v Autosalonu Jarov Jazzová kapela Animula vystoupila v Nekonvenním žižkovském podzimu v listopadu 2006 v Autosalonu Jarov Big Band KJJ vedený prof. Hálou vystoupil na festivalu Dny R. A. Dvorského v beznu 2007 ve Dvoe Králové Lab Band KJJ vedený prof. Volfem vystoupil na festivalu Swingové hody v kvtnu 2007 v Roudnici n/lab. Jií Zicháek Trio vystoupilo na Svtové konferenci o rodin Praha 2007 v kvtnu 2007 v rezidenci primátora hl. m. Prahy. Skladatelsko dirigentské oddlení: V souvislosti s jubileem Jaroslava Ježka úinkovali profesoi a žáci oddlení na mnoha školních reprezentativních akcích, nap. Jazz na Hrad (prof. Ržika, prof. Svoboda), na koncert u primátora hl. msta Prahy, (žák Vejskal), vytvoili aranžmá pro školní big bandy a pod. Dále byl uspoádán spolený koncert s klavírním oddlení v Sále Martin (HAMU), na kterém bylo uvedeno 5 skladeb žák skladatelského oddlení. Žáci oddlení jsou stálými leny cca 10 rzných skupin, které psobí na KJJ a pražské hudební scén. Pro eský rozhlas studio Vltava bylo Lab Bandem školy a sólisty nahráno 9 skladeb, které se rozhodnutím dramaturgické komise R staly trvalými nahrávkami pro pravidelná vysílání. 20

21 Úast na festivalu Mstského divadla Brno Dokoán, v jehož rámci 5 žák oddlení absolvovalo dirigentské kurzy s možností nácviku repertoáru se symfonickým Orchestrem MBD. Muzikálové a pvecké oddlení: Žáci muzikálového oddlení dlouhodob vystupovali v muzikálech uvádných na eských scénách: T. Beroun Ti mušketýi, Angelika. Z. Trvalcová Ti mušketýi, Angelika. O. Lounová Lewron orchestra. T. Savka Angelika. L. erná Bídníci. J. Burášová Cyrano z Bergeraku. M. Motyková - úinkování v Semaforu L. Suchánková úast na festivalu hardrockových kapel ve Francii Koncerty k výroí J. Ježka v Praze, Jindichov Hradci Úinkování na vánoním koncert v Praze Koncerty pro poteby MŠMT Intern poádá muzikálové oddlení pravidelné pvecké semináe, kterých se zúastují žáci roníku a dále relaxaní semináe pro žáky 1. a 2. roníku. VOŠ zameni Jazz: Vtšina student tohoto oboru pravideln vystupuje na veejných koncertech, zejména v jazzových klubech v Praze i mimo Prahu. Mnozí ze student jsou již bhem studia i leny známých profesionálních soubor, kde jsou rovnocennými partnery profesionálních hudebník a zpvák. Významné ocenní cenu Andla, získala skupina Organic za nejlepší jazzové CD roku VOŠ zamení Tvorba textu a scénáe: Studenti tohoto oboru autorsky spolupracují s eským rozhlasem a pravideln vystupují v Salmovské literární kavárn, literární kavárn Pod Vesuvem a v eském centru mezinárodního PEN klubu. Mnozí ze student spolupracují nebo pímo psobí v rzných profesionálních a amatérských hudebních skupinách a divadelních souborech. Nkteí studenti pravideln, jiní píležitostn, pispívají do rzných asopis. 11. Využití školských zaízení v dob školních prázdnin V dob hlavních prázdnin byla využívána ubytovací kapacita domova mládeže 2x pro cizince (Japonci, Korejci), úastníky hudebních kurz poádaných rznými institucemi v Praze a dále pro domácí úastníky letní jazzové dílny, poádané Jazzovou spoleností. VI. Údaje o výsledcích inspekní innosti ŠI a výsledcích kontrol 21

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 - Braník, Roškotova 4 Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Na základ

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Zápis. 7 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Pítomni: 17 len AS PF dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký vedoucí studijního oddlení

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Výro ní zpráva o škole

Výro ní zpráva o škole Výroní zpráva o škole za školní rok 2010/2011 SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon 224 262 286, 224 261 173 E mail: info@skvorecky.cz

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Výro ní zpráva o škole

Výro ní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2009/2010 SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon 224 262

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené KO N Z E R VATO Ř J A N A D E Y L A A S T Ř E D N Í Š KO L A P RO Z R A KOV Ě P O S T I Ž E N É V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 2 2 0 1 3 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené Výroční

Více

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ÁD Školní ád Základní umlecké školy Letovice vydává na základ zákona. 561/2004 Sb., Zákona o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), 30, odst.1, editel

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO,

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, 30.10.2006, Vsetín HODNOCENÍ AKCE Na konferenci se telefonicky a e-mailem pihlásilo

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 Výroní zpráva Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 za školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zaízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky školy

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD DOKTORSKÉHO STUDIA FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD DOKTORSKÉHO STUDIA FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD DOKTORSKÉHO STUDIA FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI lánek 1 Doktorský studijní program a obory doktorského studia 1) Doktorský studijní program je zamen na vdecké

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Š K O L N Í Á D. l. 1

Š K O L N Í Á D. l. 1 ŠKOLNÍÁD l.1 1) Úelemtohotoškolníhoádujevytvoitpíznivépodmínkyprovzdlávánístudent 1,abysi vprbhustudiaosvojiliznalosti,dovednostiaetickézásadyformulovanévprofiluabsolventa školy. 2) StudentsedobrovolnýmrozhodnutímkestudiunaCARITASVOŠsociálníOlomouczavazuje

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více