Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva"

Transkript

1 Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007

2 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdlávání 1. Poty tíd/studijních skupin str Prmrný poet žák na tídu str Žáci s trvalým bydlištm v jiném kraji str Cizí státní píslušníci str Výuka cizích jazyk str Údaje o výsledcích vzdlávání žák str Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií str Pijímací ízení str Speciální výchova a vzdlávání str Vzdlávání nadaných žák a student str Ovování výsledk vzdlávání str Školní vzdlávací programy str. 15 IV. Údaje o žácích (školská zaízení) 1. Domov mládeže str.15 V. Aktivity školy, prezentace školy na veejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství str Prevence sociáln patologických jev str Ekologická a enviromentální výchova str Školy v pírod, vzdlávací a poznávací zájezdy str Mimoškolní aktivity str Soutže str Mezinárodní spolupráce str Spolupráce se sociálními partnery str Další vzdlávání realizované školou str Další aktivity a prezentace str VI. Údaje o výsledcích inspekní innosti str. 21 VII. Základní údaje o hospodaení školy str VIII. Další informace 1. Obanské sdružení pi KJJ str Hodnocení maturitních zkoušek a absolutorií str

3 Výroní zpráva za školní rok 2006/2007 I. Základní údaje o škole 1. Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 2. editel školy: PhDr. Karel Vraný, telefon , Statutární zástupce: Mgr. Jarmila Chaloupková, telefon Zástupce editele: Ing. Miloš Sobek, telefon Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zaízení, jejichž innost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita: a) Konzervato - ve školním roce 2006/2007 mla cílovou kapacitu 320 žák b) Vyšší odborná škola - ve školním roce 2006/2007 mla cílovou kapacitu 84 žák c) Domov mládeže KJJ - ve školním roce 2006/2007 ml cílovou kapacitu 100 lžek 5. Obory vzdlání a vzdlávací programy konzervatoe a VOŠ, které škola vyuuje a jsou zaazeny ve školském rejstíku: 3

4 škola Konzervato Vyšší odborná škola kód název oboru / vzdlávacího programu Hudba zamení Populární M/001 hudba Hudba zamení Populární N/001 hudba M/001 Zpv N/001 Zpv M/ N/001 Dramatické umní - zamení Muzikál Dramatické umní - zamení Muzikál N/004 Tvorba textu a scénáe cílová kapacita oboru / programu poznámka (uvete, pokud obor nebyl vyuován, je dobíhající atd.) 0 obor byl ukonen ve škol.r. 2004/05 0 obor byl ukonen ve škol.r. 2006/ N/001 Hudba - zamení Jazz N/001 Dramatické umní zamení Herecká a dramatická autorská tvorba ve školním roce 2006/07 nebyl obor vyuován 6. Zmny ve skladb obor vzdlání / vzdlávacích program oproti školnímu roku 2005/2006 : a. nové obory / programy: Ve školním roce 2006/2007 nebyl žádný nový obor zaveden. b. zrušené obory / programy: Ve školním roce 2006/2007 byl ukonen 6. roník oboru N/001 Zpv. Tím bylo vzdlávání v tomto oboru definitivn zrušeno. 7. Místa poskytovaného vzdlávání : a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstíku: Budova školy, Praha 4, Roškotova 4 (majitel hl. m. Praha) FAMU, Praha 1, Smetanovo nábeží 2 (majitel budovy je AMU Praha) b. jiná odlouená pracovišt škola nemá 8. Struná charakteristika materiáln technického vybavení právnické osoby Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka je umístna v objektu, který tvoí dv budovy o šesti podlažích, vzájemn spojené dvojpodlažní chodbou. Celá stavba je z betonových panel. Prostory budovy byly celkovou rekonstrukcí dokonenou v roce 2003 upraveny pro potebu vzdlávání v konzervatoi a postupn zaaly být vybavovány i novým nábytkem. Zaátkem školního roku 2004/05 se zvýšil poet ueben v dsledku odsthování kadenického uilišt. Tím byly vytvoeny podmínky pro zajištní výuky teoretických pedmt podle souasných požadavk a byl získán i prostor pro knihovnu a studovnu. Pijetím nové knihovnice bylo umožnno rozšíit provoz knihovny a kopírky tém na celou dobu, kdy probíhá ve škole vyuování. Další rozvoj školy, zejména postupná realizace vzdlávacích plán v muzikálovém oddlení, však vyžaduje další zvýšení potu ueben. Prvoadým úkolem je vybudování nového samostatného taneního sálu. V souasné dob probíhá výuka taneních disciplín v koncertním sále školy, který však nevyhovuje svými rozmry, hlavn výškou stropu. Krom toho tato výuka omezuje ostatní oddlení školy, které potebují sál rovnž využívat. Další komplikací je neustálé upravování podlahové plochy odkrývání a 4

5 pekrývání baletizolu kobercem. Jedinou možností je vybudování nového sálu na plánované pístavb školy, která by mla být co nejdíve realizována. Splnným úkolem ve školním roce 2006/07 bylo vybudování multimediální uebny pro výuku nového maturitního pedmtu Informatika. Uebna, ve které se vyuovalo díve, nevyhovovala hlavn svými rozmry. Pro potebu výuky bylo nakoupeno 10 licencí notaního softweru. Dalším úkolem je rozšíení poítaové sít a zajištní nového kvalitního poítae pro každé oddlení. Materiální základnu školy, zejména nástrojový fond, je potebné neustále doplovat a vymovat staré a nevyhovující nástroje za nové. Rovnž v nahrávacím studiu školy je poteba neustále obmovat zastaralou techniku a doplovat ji o novou. Krom toho stávající prostory studia nevyhovují svými rozmry, a proto se v souvislosti s plánovanou pístavbou školy poítá s jeho pemístním. V rámci pée o žáky, studenty a zamstnance školy bylo zakoupeno zaízení pro filtraci a sycení vody, které je pro všechny osoby kdykoliv dostupné. Domov mládeže KJJ byl po celkové rekonstrukci objektu školy v roce 2003 zaízen novým nábytkem a v souasné dob je svou vybaveností na velmi dobré úrovni. 9. Školská rada - datum ustanovení, seznam len Ve školním roce 2005/2006 byla v KJJ v souladu se školským zákonem zízena školská rada. K prvnímu jednání se sešla , pedsedkyní školské rady byla zvolena Markéta Reedová (zást. Magistrátu). Další lenové ŠR jsou: Ivan Bedná (zástupce Magistrátu), prof. Tesa, prof. Linhart (pedagogové KJJ) a žáci Dalibor Hála a Jií Ospalík. V prbhu školního roku 2006/2007 se ŠR scházela pravideln jednou za dva msíce. Vyjadovala se k bžným provozním záležitostem školy (hospodaení školy, internetovým stránkám školy, školnímu bufetu atd.) Komunikace s vedením školy probíhala standardním zpsobem, podle poteb jedné i druhé strany. V závru školního roku schválila ŠR nový Školní ád KJJ platný od Pi Vyšší odborné škole JJ byla zízena školská rada, která se k prvnímu jednání sešla Pedsedou byla zvolena prof. Miriam Bajlová, zástupci Magistrátu jsou Markéta Reedová a Ivan Bedná, další lenové prof. Marek Stašek a studenti Markéta Foukalová a Ondej Pivec. Pedmtem jednání byly stejné problémy jako u ŠR konzervatoe. 1. Pedagogití pracovníci II. Pracovníci právnické osoby a. poty osob (údaje ze zahajovacích výkaz) škola editel a zástupci editele fyzické osoby editel a zástupci editele pepotení na pln zamstnané interní uitelé fyzické osoby interní uitelé pepotení na pln zamstnané externí uitelé fyzické osoby externí uitelé pepotení na pln zamstnané pedagogití pracovníci fyzické osoby pedagogití pracovníci pepotení na pln zamstnané 5

6 konzervato 3 2, ,5 13 3, vyšší odborná škola domov mládeže x)* x)* 10)** 5,4)** 5 3,2 15)** 8,6 x)* x)* )* editel školy a zástupci jsou spolení pro všechny souásti školy )** nkteí uitelé vyuují souasn na konzervatoi i VOŠ b. Kvalifikovanost pedagogických pracovník (stav ke dni vyplnní zahajovacího výkazu) škola poet pedagogických pracovník % z celkového potu ped. pracovník Konzervato kvalifikovaných ,4 nekvalifikovaných 4 2,6 škola poet pedagogických pracovník % z celkového potu ped. pracovník Vyšší odborná kvalifikovaných 15 93,8 škola nekvalifikovaných 1 2,7 škola Domov mládeže % poet pedagogických pracovník z celkového potu ped. pracovník kvalifikovaných 5 83 nekvalifikovaných 1 17 c. Další vzdlávání pedagogických pracovník poet zamení poet úastník vzdlávací instituce semináe vzdlávání školitel Národní institut pro další 10 3 anglický jazyk vzdlávání kurzy 2 dny Týmová práce 1 STEP BY STEP R 1 den Komunikace s rodii 3 PPP Praha 1 den Kritické myšlení 2 PPP Praha 3 dny muzikálová praxe 30 KJJ, lektor David Howard Bell, Chicago Metodika stepu I. a II. 20 Artama, lektor J. Pilecký 1 den Improvizace 40 KJJ, lektor Juraj Bartoš 6

7 doplkové pedagogické studium školský management rozšiování aprobace 1 den Vývoj instrumentace 10 KJJ, lektor T. Partyka 1 den Jazzová improvizace KJJ, lektortanya 45 a rytmus Kalmanowitz 1 den aranžování pro big band 20 KJJ, lektor Ed. Partyka Autorská tvorba a pedagogika 1 DAMU Praha pro vedoucí pracovníky 2 Pedagogická fakulta UK Základy Univerzita Palackého 1 spoleenských vd Olomouc Sbormistrovství chrámové hudby 1 PF UK Praha Jazzová interpretace 1 VOŠ JJ studium jazzové Hudební akademie 1 hudby Katowice studium skladby 1 AMU Praha habilitace jmenování docentem 1 KU Praha 2. Nepedagogití pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu) a. poty osob fyzické osoby pepotení na pln zamstnané b. další vzdlávání nepedagogických pracovník poet zamení poet úastník vzdlávací instituce semináe 1 úetní programy 1 Gordic 4 personalistika 1 Verlag Dashofer, s.r. o kurzy jiné III. Údaje o žácích a výsledcích vzdlávání (konzervato a VOŠ) 1. Poty tíd/studijních skupin a poty žák a. denní studium (údaje ze zahajovacích výkaz) škola poet tíd / skupin poet žák 7

8 konzervato 30/5 291 škola vyšší odborná škola poet tíd / skupin poet student 6/2 54 Zmny v potech žák v prbhu školního roku - konzervato - perušili studium: 18 - nastoupili po perušení studia: 11 - sami ukonili studium: 14 - vyloueni ze školy: 3 - nepostoupili do vyššího roníku: 8 z toho nebylo povoleno opakování: 1 - pestoupili z jiné školy: 3 - pestoupili na jinou školu: 2 - jiný dvod zmny : 0 Zmny v potech student v prbhu školního roku vyšší odborná škola: - perušili studium: 3 - nastoupili po perušení studia: 1 - sami ukonili studium: 4 - vyloueni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího roníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - pestoupili z jiné školy: 0 - pestoupili na jinou školu: 0 - jiný dvod zmny : 0 b. Vzdlávání pi zamstnání - tato forma studia není ve škole zavedena 2. Prmrný poet žák na studijní skupinu a uitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní studium škola prmrný poet žák na tídu/skupinu prmrný poet žák na uitele konzervato 9,7 / 58,2 1,8 škola prmrný poet student na tídu/skupinu prmrný poet student na uitele vyšší odborná škola 9 / 27 3,6 8

9 b. Vzdlávání pi zamstnání tato forma vzdlávání není ve škole zavedena 3. Žáci s trvalým bydlištm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihoeský Jihomoravský Karlovarský Vysoina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeský Stedoeský Ústecký Zlínský CELKEM Konzervato poet žák z toho nov pijatí škola kraj Jihoeský Jihomoravský Karlovarský Vysoina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeský Stedoeský Ústecký Zlínský CELKEM Vyšší odborná škola poet student z toho nov pijatí Cizí státní píslušníci Poty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se zaleováním cizinc. Konzervato: Slovensko 17, Ruská federace 1, Rakousko 1 VOŠ: Slovensko 3 Zalenní cizinc do vzdlávání v Konzervatoi a VOŠ JJ neiní žádné potíže, protože se jedná o obany kteí v eské republice žijí již delší dobu a jejich jazykové schopnosti jsou natolik rozvinuté, že komunikace pi výuce jim nedlá problémy. 9

10 10 t.j z celkového potu žák 92,2 % poet žák s uzavenou klasifikací do z celkového potu žák: opakovalo roník 8 neprosplo 8 prosplo s vyznamenáním 95 Konzervato 6. Údaje o výsledcích vzdlávání žák (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní studium Vyšší odborná škola Anglický jazyk Anglický jazyk z celku pokraující Francouzský jazyk Francouzský jazyk z celku pokraující Nmecký jazyk Nmecký jazyk z celku pokraující Ruský jazyk Ruský jazyk z celku pokraující Španlský jazyk Španlský jazyk z celku pokraující Italský jazyk Italský jazyk z celku pokraující Latinský jazyk Latinský jazyk z celku pokraujíc Konzervato Anglický jazyk Anglický jazyk z celku pokraující Francouzský jazyk Francouzský jazyk z celku pokraující Nmecký jazyk Nmecký jazyk z celku pokraující Ruský jazyk Ruský jazyk z celku pokraující Španlský jazyk Španlský jazyk z celku pokraující Italský jazyk Italský jazyk z celku pokraující Latinský jazyk Latinský jazyk z celku pokraujíc 5. Výuka cizích jazyk (údaje ze zahajovacích výkaz)

11 prmrný poet zameškaných hodin na žáka 72,8 z toho neomluvených 0,23 b. Vzdlávání pi zamstnání - tato forma vzdlávání není ve škole zavedena 7. Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií maturitní zkoušky v konzervatoi denní studium studium pi zamstnání poet žák, kteí konali zkoušku 33 0 z toho konali zkoušku opakovan 3 0 poet žák, kteí nebyli pipuštni ke zkoušce v ádném termínu 1 0 prospl s vyznamenáním 16 0 poet žák, kteí byli hodnoceni : prospl 17 0 neprospl 0 0 absolutoria v konzervatoi denní studium studium pi zamstnání poet žák, kteí konali zkoušku 35 0 z toho konali zkoušku opakovan

12 poet žák závrených roník, kteí nebyli pipuštni ke zkoušce v ádném termínu 3 0 prospl s vyznamenáním 16 0 poet žák, kteí byli hodnoceni : prospl 17 0 neprospl 2 0 absolutoria ve vyšší odborné škole denní studium studium pi zamstnání poet student, kteí konali zkoušku 13 0 z toho konali zkoušku opakovan 0 0 poet student závrených roník, kteí nebyli pipuštni ke zkoušce v ádném termínu 3 0 prospl s vyznamenáním 9 0 poet student, kteí byli hodnoceni : prospl 3 0 neprospl Pijímací ízení do 1. roníku školního roku 2007/2008 Konzervato 82 Umní a užité umní M,N/001 Hudba pijímací ízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdlávání) zamení populární hudba skupina obor vzdlání kód, název poet pihlášek 151 poet kol pijímacího ízení 3 poet pijatých 49 z toho v 1.kole 44 12

13 z toho ve 2.kole 3 z toho v dalších kolech 2 z toho na odvolání 0 poet nepijatých 82 poet volných míst po pijímacím ízení (obor, poet míst) obor: M,N/001 Hudba 0 poet pijatých ke vzdlávání pi zamstnání do 1. roník pro šk.rok 2007/ Konzervato 82 Umní a užité umní M,N/001 Dramatické umní zamení muzikál pijímací ízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdlávání) skupina obor vzdlání kód, název poet pihlášek 112 poet kol pijímacího ízení 2 poet pijatých 12 z toho v 1.kole 11 z toho ve 2.kole 1 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 poet nepijatých 65 poet volných míst po pijímacím ízení (obor, poet míst) obor: M,N/001 Dramatické umní poet pijatých ke vzdlávání pi zamstnání do 1. roník pro šk.rok 2007/ Vyšší odborná škola 82 Umní a užité umní N/001 Hudba pijímací ízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdlávání) zamení Jazz skupina obor vzdlání kód, název poet pihlášek 55 poet kol pijímacího ízení 1 poet pijatých 10 13

14 z toho v 1.kole 10 z toho ve 2.kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 poet nepijatých 35 poet volných míst po pijímacím ízení (obor, poet míst) obor: N/001 Hudba (Jazz) 0 poet pijatých ke vzdlávání pi zamstnání do 1. roník pro šk.rok 2007/ Vyšší odborná škola 82 Umní a užité umní N /004 Tvorba textu a scénáe pijímací ízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdlávání) skupina obor vzdlání kód, název poet pihlášek 24 poet kol pijímacího ízení 2 poet pijatých 7 z toho v 1.kole 6 z toho ve 2.kole 1 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 poet nepijatých 14 poet volných míst po pijímacím ízení (obor, poet míst) obor: N/004 Tvorba textu a 0 scénáe poet pijatých ke vzdlávání pi zamstnání do 1. roník pro šk.rok 2007/ Speciální výchova a vzdlávání Konzervato a VOŠ Jaroslava Ježka nenavštvují žádní žáci ani studenti, kteí by na základ svého handicapu vyžadovali mimoádnou péi ze strany vedení školy a vyuujících. Rovnž žáci ani studenti ze znevýhodnného sociokulturního prostedí se ve škole nevyskytují. 10. Vzdlávání nadaných žák a student 14

15 Vzdlávání žák v konzervatoi a student ve VOŠ JJ je podmínno uritým stupnm nadání a talentu, které uchazei prokazují již pi pijímacích (talentových) zkouškách. Bhem vzdlávání se tyto pirozené dispozice u všech žák a student dále rozvíjejí. Žáci a studenti, kteí více vynikají nad bžný prmr, mají pochopiteln více píležitostí k veejné umlecké prezentaci a jejich vzdlávání je intenzivnjší a asov náronjší. 11. Ovování výsledk vzdlávání Ovování výsledk vzdlávání formou vnjších testovacích prostedk (maturita naneisto, SCIO aj.) nebylo ve škole realizováno. 12. Školní vzdlávací programy Ovování, stav pípravy školních vzdlávacích program. Ve škole je vyuováno podle uebních plán, které byly MŠMT schváleny speciáln pro KJJ s úinností od 1. záí Tyto plány byly vytvoeny na základ dlouhodobých zkušeností a na základ pipomínek a požadavk jednotlivých oddlení školy. Modernizace výuky a stále se rozvíjející obory vzdlání však vyžadují neustále drobné úpravy, které budou zapracované do školních vzdlávacích program, které se pipravují. 13. Vzdlávací programy VOŠ Ve školním roce 2006/07 byly v souladu s ustanovením nového školského zákona zpracovány i nové uební dokumenty pro VOŠ. Vzdlávací program N Hudba zamení Jazz již byl nov akreditován. Vzdlávací program N Tvorba textu a scénáe je projednáván. 1. Domov mládeže KJJ V. Údaje o žácích v domov mládeže a. Vybavení domova mládeže (údaje ze zahajovacího výkazu) poet Poet ložnic 40 1 až 3 lžkových 40 v tom 4 až 6 lžkových 0 7 až 10 lžkových 0 11 a více lžkových 0 Spoleenské místnosti a klubovny 2 b. Poty ubytovaných žák podle typu školy (údaje ze zahajovacího výkazu) typ školy poet ubytovaných z toho ze škol zizovaných HMP 15

16 základní (v. speciálních) 0 0 gymnázium 0 0 SOŠ 0 0 konzervato SOU, OU a U 0 0 speciální a praktické SŠ 0 0 VOŠ 1 1 jiné (specifikujte) c. Žádosti o ubytování v domov mládeže - poet žádostí z toho poet žádostí, kterým nebylo vyhovno 20 - nejastjší dvody nevyhovní žádosti kapacita domova mládeže - je dávána pednost žákm do vku 15 let a z míst bydlišt nejvzdálenjších od sídla školy. d. Zmny v potech ubytovaných v prbhu školního roku Bhem školního roku 2006/07 odešlo z domova mládeže 16 žák. Dvody odchod byly: Nalezení jiného ubytování, rodinné dvody, ukonení studia, perušení studia, umlecká innost, zdravotní dvody. e. Využití Domov mládeže v dob školních prázdnin V dob letních prázdnin jsou ubytovací kapacity domova mládeže využívány pro ubytování úastník Letní jazzové dílny a dále jako hostel pro cizince, kteí se Praze zúastují rzných kulturních akcí. V. Aktivity školy, školského zaízení. Prezentace školy, školského zaízení na veejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Bhem školního roku zaal ve škole psobit nový výchovný poradce s plnou kvalifikací pro tuto funkci. Pvodní výchovná poradkyn, která je souasn vedoucí Domova mládeže KJJ a bývá ve škole i v dob mimo vyuování, nadále úzce spolupracuje s novým poradcem a na ni se obracejí se svými drobnými problémy zejména žáci ubytovaní v domov mládeže. Krom toho má škola navázanou spolupráci s PPP Prahy 4, kam mají možnost se v pípad poteby obrátit žáci a studenti se svými závažnjšími problémy. Bhem roku byly ešeny pípady záškoláctví, špatného prospchu žák, zdravotní problémy, osobní a rodinné problémy. Dále absence žák ve výuce, pozdní píchody do výuky, prospch žák 1. roník v souvislosti s pechodem na stední školu, psychické problémy. Závažnjší problémy, zejména psychického charakteru, byly prbžn ešeny s Mgr. Rynešovou z PPP. 16

17 2. Prevence sociáln patologických jev Tato problematika se objevuje zejména na besedách organizovaných v domov mládeže. Pozornost je zamena zvlášt na mimopražské žáky z prvních roník, kteí se píchodem do Prahy setkávají se situacemi, které dosud nepoznali. Jedná se zejména o psobení nového prostedí a negativní jevy, které mohou být pro tyto žáky nebezpené. Na tyto situace jsou žáci upozorování i v tídnických hodinách. Krom toho byly v domov mládeže organizované i samostatné pednášky s protidrogovou tématikou a školení první pomoci. Všichni pedagogové oddlení všeobecn vzdlávacích pedmt spolen rozvíjejí strategii plného rozvoje celé osobnosti každého jedince. Tímto zpsobem je nenásiln realizován školní preventivní program. Draz je kladen na aktivní pístup osobnosti studenta a je zamen na celou škálu sociáln patologických jev. Nacviování komunikace, vetn asertivity, je pravideln realizováno v hodinách pedagogiky, psychologie, obanské výchovy i anglitiny. Pi této aktivit jde mimo jiné i o uení se vyjadovat své pocity, prosazovat (neagresivn) svj názor, odmítat nechtné (vetn drog, ohrožující innosti), umt relaxovat. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Tato výchova je zalenna do povinného uebního pedmtu Obanská nauka, který je vyuován jako maturitní pedmt v roníku konzervatoe. Krom toho se tato problematika probírá i v besedách s žáky ubytovanými v domov mládeže. Souástí ekologické výchovy žák a student KJJ je i nov zavedené tídní odpad ve škole. 4. Školy v pírod, vzdlávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Školy v pírod a sportovní kurzy škola neorganizuje. Mezi vzdlávací a poznávací akce lze poítat jednotlivé organizované návštvy kulturních památek v Praze a výjezdy žák v rámci mezinárodní spolupráce, nap. do Dortmundu. 5. Mimoškolní aktivity Kroužky, kurzy aj. pro žáky. V domov mládeže je kroužek vaení (11 žák), kroužek šití (8 žák) a kroužek sportovní a pohybové výchovy (10 žák). 6. Soutže Typ, poet úastník, úspšnost: XXX. soutžní pehlídka poslucha konzervatoí R ve he na dechové nástroje Ostrava listopad 2006, estné uznání 2. stupn získal Václav Kalenda ve he na trubku VI. mezinárodní interpretaní soutž žes ových nástroj Brno duben 2007, finalista soutže Václav Kalenda ve he na trubku Concerto Bohemia rozhlasová soutž vítzem kategorie Dechové orchestry konzervatoe se stal Trumpet Q KJJ vedený prof. Poboilem 17

18 Zlín Talent - tetí místo L. Písaík, muzikálové oddlení. 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních program V rámci projektu Leonardo da Vinci navštívilo 10 vybraných pedagog VOŠ ve dnech Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz - Institut für Jazz Austria. Cílem bylo získat podklady pro další vzdlávání pedagog, zejména v oblasti moderních metodických pístup a nové notové materiály. Dále škola spolupracuje s Musicshule Jazzakademie Dortmund v rámci projektu podpoeného Fondem esko-nmecké budoucnosti.v letošním roce byl celý projekt oficiáln ukonen, ob zúastnné strany však mají zájem na pokraování spolupráce. KJJ se stala lenem Mezinárodní asociace jazzových škol IASJ. Konference této organizace se ve dnech v Sien v Itálii zúastnil prof. Honzák. 8. Spolupráce právnické osoby se sociálními partnery Zamstnavatelé, asociace, ÚP, aj. - žáci vyšších roník klavírního oddlení KJJ se zapojili do pedagogické innosti v základních umleckých školách po celé republice - klavírní oddlení pokraovalo v navázané družb s konzervatoí v Pardubicích a s Janákovou konzervatoí v Ostrav a ve výmnných koncertech mezi tmito školami. 9. Další vzdlávání realizované právnickou osobou nebo vzdlávání, na které se podíleli pedagogové KJJ Vzdlávání urené pro veejnost typ vzdlávání Kytarové semináe v Brn (lektor prof. Tesa) Kytarové semináe ve Zrui n/sáz. (lektoi prof. Tesa a Kovara) Metodika stepu I. a II. (lektor prof. Pilecký) Mistrovské kurzy klavír (lektor prof. Kondratnko) Improvizaní a interpretaní kurz Š. v Týn n/vlt. (lektor prof.markovi) Herecké kurzy na univerzit v Plzni a na DAMU v Praze (lektor prof. Smrková) Letní kurzy jazzové interpretace ve Frýdlandu ( lektor prof. Ržika) zamení poet úastník cca další vzdlávání 100 další vzdlávání 200 další vzdlávání 20 další vzdlávání 40 další vzdlávání 30 další vzdlávání 40 další vzdlávání 20 ureno pro dosplé / žáky uitele ZUŠ uitele ZUŠ uitelé ZUŠ uitelé ZUŠ a žáci jiných konzervatoí uitelé ZUŠ a další zájemci uitelé ZUŠ, univerzitní studenti a další zájemci uitelé ZUŠ a další zájemci akreditace MŠMT ano / ne ne ne ne ne ne ne ne 18

19 pomaturitní specializaní kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) 10. Další aktivity, prezentace Tém všichni pedagogové pedmt speciální odborné pípravy v KJJ a VOŠ vystupují jako sólisté, lenové skupin, soubor a orchestr na koncertech a v rzných pedstaveních doma i v zahranií. Mnozí z nich se prezentují i jako skladatelé, aranžéi a tvrí osobnosti v hudebních, literárních a taneních žánrech. Dále jako porotci v domácích a zahraniních soutžích (nap. prof. Kondratnko v Prague Junior Note, Virtuosi per musica di pianoforte, Per guatro mani), stálí hlasoví poradci (nap, prof. Klezla, prof. Fendrychová aj.), odborní lektoi a vedoucí rzných umleckých soubor. Pravidelná je i dramaturgická a redakní innost nkterých pedagog v divadlech, s. rozhlase, televizi, odborném tisku a pod. a dále pedagogická innost v rzných typech umleckých škol, zejména v základních umleckých školách. Klavírní oddlení: Žáci klavírního oddlení reprezentovali školu na mnoha veejných vystoupeních, nap.: - vánoní koncerty a celoškolní koncerty (sólisté i v kapelách) - v rámci cyklu KJJ pedstavuje v Sále Martin na AMU - koncerty ve Foersterov síni - koncerty k výroí J. Ježka, nap. v Pardubicích, v Muzeu eské hudby v Praze, Jindichov Hradci aj. - koncerty v Libeském zámeku v rámci cyklu Libeské jaro mladých - koncert v Mstské knihovn v Ostrav - koncert v rezidenci primátora msta Prahy - pehrávka na Janákov konzervatoi v Ostrav Žáci asto vystupují jako lenové jazzových i jiných soubor na festivalech a jazzových klubech, nap.: - J. Bálek Quatro formaggi - J. Bárta Tarapa jazz Absolut Jazz Factory - V. Kiš an Inner Spaces - M. Pilná Big Band v Lanškroun - T. Sýkora Nedaba - Z. Dubnová Resketa - J. Kodym kapela Gáby al Dhaby Student 2. roníku Vít Kiš an vykonal úspšn pijímací zkoušky na Vysokou jazzovou školu v polských Katovicích. Klavírní oddlení uskutenilo s velkým úspchem a zájmem student interní klavírní soutž. První ceny si odnesli: 1. kategorie Jakub Urban a Vít Kiš an 2. kategorie Jaroslav Kodym 3. kategorie Ladislav Benda 19

20 Po celý školní rok probíhaly pravidelné klavírní semináe a jazzové a klasické koncerty, na kterých postupn vystoupili všichni žáci klavírního oddlení. Na semináích se žáci krom interpretaní innosti uili také vyjadovat svj profesionální názor k výkonm svých koleg. Žáci vyšších roník se zapojili do pedagogické innosti v základních umleckých školách po celé republice. Instrumentální oddlení: Žáci kytarových tíd pravideln úinkovali na koncertech v Mánesu, dále na koncertech Libeského hudebního festivalu, pi prezentaci MF Dnes, asopisu Reflex a na dalších akcích rzného charakteru. Žáci dechového oddlení úinkují na všech veejných školních koncertech a dalších akcích rzných poadatel - nap.: - Trumpet Q koncert Žižkovská smrš - veejná nahrávka VR 2, hosté koncertu TOR Karlín A - koncert v Mánesu - Trumpet kvartet Z. Zahálky a J. Koháka úinkování v Senátu R, fanfáry k výroí M. Horákové na Slavín - Saxofonový kvartet prof. Pivariho koncerty v Mánesu a v sále KJJ Žáci instrumentálního oddlení dále úinkovali v muzikálech ve SRN, v eském muzikálu Bídníci a v orchestru divadla lodi Aida blue. Vystoupení soubor: Lab Band KJJ vedený prof. Volfem vystoupil na koncert Pocta J. Ježkovi v záí 2006 v zahrad Na Valech na Pražském hrad Pocket Band vedený prof. Koínkem vystoupil v záí 2006 na koncert ke 100. výroí narození J. Ježka v Nejvyšším purkrabství na Pražském hrad Big Band VOŠ vedený prof. Svobodou vystoupil v záí 2006 na koncert ke 100. výroí narození J. Ježka v Nejvyšším purkrabství na Pražském hrad Big Band KJJ vedený prof. Hálou vystoupil v rámci 10. jubilejního roníku mezinárodního hudebního festivalu Nekonvení žižkovský podzim v listopadu 2006 v Autosalonu Jarov Jazzová kapela Animula vystoupila v Nekonvenním žižkovském podzimu v listopadu 2006 v Autosalonu Jarov Big Band KJJ vedený prof. Hálou vystoupil na festivalu Dny R. A. Dvorského v beznu 2007 ve Dvoe Králové Lab Band KJJ vedený prof. Volfem vystoupil na festivalu Swingové hody v kvtnu 2007 v Roudnici n/lab. Jií Zicháek Trio vystoupilo na Svtové konferenci o rodin Praha 2007 v kvtnu 2007 v rezidenci primátora hl. m. Prahy. Skladatelsko dirigentské oddlení: V souvislosti s jubileem Jaroslava Ježka úinkovali profesoi a žáci oddlení na mnoha školních reprezentativních akcích, nap. Jazz na Hrad (prof. Ržika, prof. Svoboda), na koncert u primátora hl. msta Prahy, (žák Vejskal), vytvoili aranžmá pro školní big bandy a pod. Dále byl uspoádán spolený koncert s klavírním oddlení v Sále Martin (HAMU), na kterém bylo uvedeno 5 skladeb žák skladatelského oddlení. Žáci oddlení jsou stálými leny cca 10 rzných skupin, které psobí na KJJ a pražské hudební scén. Pro eský rozhlas studio Vltava bylo Lab Bandem školy a sólisty nahráno 9 skladeb, které se rozhodnutím dramaturgické komise R staly trvalými nahrávkami pro pravidelná vysílání. 20

21 Úast na festivalu Mstského divadla Brno Dokoán, v jehož rámci 5 žák oddlení absolvovalo dirigentské kurzy s možností nácviku repertoáru se symfonickým Orchestrem MBD. Muzikálové a pvecké oddlení: Žáci muzikálového oddlení dlouhodob vystupovali v muzikálech uvádných na eských scénách: T. Beroun Ti mušketýi, Angelika. Z. Trvalcová Ti mušketýi, Angelika. O. Lounová Lewron orchestra. T. Savka Angelika. L. erná Bídníci. J. Burášová Cyrano z Bergeraku. M. Motyková - úinkování v Semaforu L. Suchánková úast na festivalu hardrockových kapel ve Francii Koncerty k výroí J. Ježka v Praze, Jindichov Hradci Úinkování na vánoním koncert v Praze Koncerty pro poteby MŠMT Intern poádá muzikálové oddlení pravidelné pvecké semináe, kterých se zúastují žáci roníku a dále relaxaní semináe pro žáky 1. a 2. roníku. VOŠ zameni Jazz: Vtšina student tohoto oboru pravideln vystupuje na veejných koncertech, zejména v jazzových klubech v Praze i mimo Prahu. Mnozí ze student jsou již bhem studia i leny známých profesionálních soubor, kde jsou rovnocennými partnery profesionálních hudebník a zpvák. Významné ocenní cenu Andla, získala skupina Organic za nejlepší jazzové CD roku VOŠ zamení Tvorba textu a scénáe: Studenti tohoto oboru autorsky spolupracují s eským rozhlasem a pravideln vystupují v Salmovské literární kavárn, literární kavárn Pod Vesuvem a v eském centru mezinárodního PEN klubu. Mnozí ze student spolupracují nebo pímo psobí v rzných profesionálních a amatérských hudebních skupinách a divadelních souborech. Nkteí studenti pravideln, jiní píležitostn, pispívají do rzných asopis. 11. Využití školských zaízení v dob školních prázdnin V dob hlavních prázdnin byla využívána ubytovací kapacita domova mládeže 2x pro cizince (Japonci, Korejci), úastníky hudebních kurz poádaných rznými institucemi v Praze a dále pro domácí úastníky letní jazzové dílny, poádané Jazzovou spoleností. VI. Údaje o výsledcích inspekní innosti ŠI a výsledcích kontrol 21

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692 Výroční zpráva Školní rok 2012/ Výroční zpráva za školní rok 2012/ I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více