Závěrečný účet města Horažďovice za rok návrh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh"

Transkript

1 Závěrečný účet města Horažďovice za rok návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města. Rozpočet byl upraven 19 rozpočtovými opatřeními, kterými se do rozpočtu zapojovaly nové, rozpočtem nezachycené příjmy i výdaje, nebo docházelo přesunům mezi oddíly a paragrafy. Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu města (viz příloha č. 1) schválený rozpočet v tis. Kč upravený rozpočet v tis. Kč skutečnost v tis. Kč k příjmy celkem , , ,37 výdaje celkem , , ,48 saldo příjmů a výdajů , , ,87 Hospodaření města Horažďovice (viz příloha č. 2) v roce 2014 skončilo přebytkem ,18 Kč. Neodvedená DPH přenesená daň. povinnost činí ,44 Kč (zůstatek na základním běžném účtu se zvýšil o ,80 Kč a na peněžních fondech se zvýšil o ,82 Kč). Základní běžný účet vykazoval ke dni zůstatek ,11 Kč, fond rozvoje bydlení ,26 Kč, sociální fond ,92 Kč a fond městského muzea ,78 Kč. Investiční úvěr z roku 2007 byl v roce 2013 splacen. Na celkových příjmech se objemem ,86 Kč podílí daňové příjmy. Z nich proúčtovaná daň z příjmů právnických osob placená obcí činila Kč. Celkový výnos sdílených daní činil Kč a byl o Kč vyšší než předpokládal rozpočet. Nedaňové příjmy dosáhly výše ,64 Kč. Na jejich dosažení se z 42 % podílí příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku, kotelen a pozemků ( ,79 Kč), z 36 % příjmy z aquaparku ( ,58 Kč) a z 6 % příjmy z prodeje dřeva z městských lesů ( Kč). Zbývajících 16 % tvoří ostatní příjmy především z reklam, parkovného, úroků, pojistných náhrad a darů, vstupného do muzea, knihovních poplatků a z prodeje upomínkových předmětů a publikací. město obdrželo v roce 2014 dar od města Heimberg ve výši CHF, z kterého byl v roce 2015 poskytnut příspěvek základním školám na nákup interaktivních tabulí. Příjmy fondu rozvoje bydlení ze splátek půjček a úroků z půjček a bankovních úroků dosáhly výše ,05 Kč. Kapitálové příjmy dosáhly výše ,29 Kč a jsou tvořeny příjmem z prodeje pozemků Kč a z prodeje plynovodu ve výši ,29 Kč. Město přijalo v hodnoceném roce dotace ve výši ,78 Kč. Z toho Kč byla dotace účelově určená na výkon státní správy a ,28 Kč dotace na zabezpečení sociálněprávní ochrany dětí. Město dále získalo dotace na Otavskou cyklostezku ve výši ,38 Kč a na kompostéry ,50 Kč (viz. příloha č. 3). Jako přijatá dotace byl do rozpočtu města zapojen i zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2013 ve výši ,88 Kč.

2 Ve výdajové části rozpočtu z celkového objemu ,71 Kč bylo na kapitálové výdaje použito ,92 Kč (viz příloha č. 4). Byly nakoupeny pozemky za Kč. Technické zhodnocení automobilového žebříku IFA stálo Kč. Technické služby získaly automobil Mitsubishi Fuso za Kč. Dalšími kapitálovými výdaji byly stavební zakázky: kanalizace a vodovod Předměstí za ,2 Kč, Otavská cyklostezka za ,42 Kč a rekonstrukce Mírového náměstí za ,28 Kč. Běžné výdaje byly vynaloženy v souladu s rozpočtem tak, aby byly pokryty provozní náklady k zabezpečení veškerého provozu města. Celková výše oprav majetku činila ,52 Kč, z toho byla nejvýznamnější oprava parkánové zdi za ,29 Kč. Příspěvkovým organizacím města tj. ZŠ a MŠ byl poskytnut provozní příspěvek ve výši Kč, ZUŠ hospodařila bez příspěvku města. Hospodaření KMŠ skončilo ziskem 7.637,76 Kč. Hospodaření MŠ Loretská skončilo ztrátou ve výši 3.895,79 Kč. Hospodaření ZŠ Komenského skončilo ziskem ,92 Kč, ze kterého bude pokryta ztráta minulých let ve výši ,96 Kč. Hospodaření ZŠ Blatenská skončilo ziskem ,18 Kč. Základní umělecké škola hospodařila ve svém prvním roce se ziskem ,98 Kč. MŠ Loretská nemá prostředky na rezervním fondu a ztrátu pokryje z výsledku hospodaření roku Stanovené závazné ukazatele všechny PO splnily a doložily vyúčtováním. Přehled čerpání provozního příspěvku jednotlivými PO je uveden na příloze č.5. Hospodářská činnost správa bytů a nebytových prostor - vykonávaná odborem investic, rozvoje a majetku města skončila přebytkem ,29 Kč. Rozbor hospodaření je uveden v příloze č. 6. Tvorba a čerpání účelových fondů města probíhaly v souladu se zásadami a směrnicemi a jsou specifikovány v příloze č.7. Podle plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací je průměrná plánovaná roční míra obnovy vodohospodářského majetku 7,28 mil. Kč bez DPH. V roce 2014 bylo do obnovy vodohospodářského majetku vynaloženo 10,255 mil. Kč bez DPH. Jednotlivé akce započítané do plánu obnovy jsou uvedeny v příloze číslo 8. Město poskytlo v hodnoceném roce příspěvky ve výši Kč. V příloze číslo 9 jsou uvedeni jednotliví příjemci příspěvků včetně účelu a výše příspěvku. Stav majetku a jeho zdrojů je uveden v přehledu aktiv a pasiv v příloze č. 10. Součástí závěrečného účtu města Horažďovice za rok 2014 je zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2014 dle zákona č. 420/2004 Sb. Účetní závěrka města Horažďovice sestavená ke dni , kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ a v elektronické podobě na webových stránkách. Zpracovala: Ing. Marie Velková 2. června 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: Zveřejněno též na elektronické úřední desce Návrh závěrečného účtu bude projednán na 5. zasedání zastupitelstva města Horažďovice dne

3 Příloha č. 1 město Horažďovice - plnění rozpočtu příjmů k Příjmy schválený rozpočet tis. Kč upravený rozpočet tis. Kč skutečnost v Kč plnění % UR Daňové příjmy celkem , , ,86 115,98 Sdílené daňové příjmy , , ,12 121,23 daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , ,21 116,76 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 000, , ,32 142,81 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 000, , ,66 141,42 daň z příjmů právnických osob , , ,61 128,96 daň z přidané hodnoty , , ,32 117,75 Výlučné daňové příjmy: , , ,29 100,01 daň z nemovitostí 5 050, , ,29 100,03 daň z příjmů PO placená obcí 6 000, , ,00 100,00 Odvod výtěžku z provozování VHP a loterií 2 700, , ,20 94,25 Příjem za zkoušky odborné způsobilosti 70,00 70, ,00 39,29 Správní poplatky 2 000, , ,00 138,28 Ostatní daně a poplatky z vybraných čin.,služeb 3 580, , ,25 103,63 poplatek ze psů 135,00 135, ,00 100,84 poplatek za komunální odpad 3 200, , ,25 102,19 poplatek za užív.veř.prostr. 200,00 200, ,00 117,67 ostatní poplatky (ukl. odpadu,znečišť.ovzduší ) 45,00 51, ,00 145,88 Nedaňové příjmy celkem , , ,64 112,79 Příjmy z pronájmu pozemků 1 382, , ,79 117,49 Lesy 1 247, , ,00 114,37 Parkoviště na náměstí 250,00 250, ,00 93,29 Městská knihovna 70,00 70, ,00 135,14 Městské muzeum 105,00 105, ,00 153,70 Horažďovický obzor 148,56 148, ,00 116,17 Aquapark 7 550, , ,58 118,93 Reklama 200,00 290, ,00 107,65 Hřbitovnictví 49,00 49, ,00 105,49 Vodohospodářský majetek 5 014, , ,00 100,02 Kotelny 2 897, , ,00 101,22 Bezpečnost - pokuty 160,00 660, ,00 118,17 Hasičská zbrojnice 307,00 307, ,00 96,51 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 266,00 576, ,70 173,02 Ostatní příjmy 454,94 695, ,57 145,54 Kapitálové příjmy celkem 630,00 630, ,29 73,83 Přijaté dotace celkem , , ,78 100,96 Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy , , ,00 100,00 Neinv.dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí 832,57 861, ,28 100,00 Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář 1 000,00 988, ,00 100,00 Neinv.dotace ze SR- na volby do Evropského parlamentu 215, ,00 100,00 Neinv.dotace ze SR- na volby do obecního zastupitelstva 254, ,00 100,00 Neinv.dotace ze SR- na Projekt Profesionalita s lidskou 68, ,74 100,01 Neinvestiční dotace z Min.kultury- Děti a čtení 18, ,00 100,00 Neinvestiční dotace Min.kultury-Seniorům dokořán 14, ,00 100,00

4 schválený rozpočet tis. Kč upravený rozpočet tis. Kč skutečnost v Kč plnění % UR Neinvestiční dotace Min.kultury-obnova hradeb 430, ,00 100,00 Neinvestiční dotace Min. ŽP na kompostéry 1 170, ,50 100,00 Neinvestiční dotace Mze podpora výsadby melior. dřevin 7, ,00 100,00 Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce 876, ,00 100,00 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 36,00 236, ,00 106,97 Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven 266,88 266, ,00 100,00 Neinv.přijaté dotace od kraje-hasiči osobní ochr. pomůcky 8, ,00 100,02 Neinv.přijaté dotace od kraje-bezpečné škoní hřiště 40, ,00 100,00 Neinv.přijaté dotace od kraje-pečovatelská služba 179, ,00 100,00 Neinv.přijaté dotace od kraje-záchranné prvky na řece Otavě 40, ,00 100,00 Neinv.přijaté dotace od kraje-jsdho zásahy a odb. příprava 13, ,00 99,99 Dotace PK fond hejtmana na návštěvu z Heimbergu 20, ,00 100,00 Inv.přijaté dotace od ROP JZ na Otavskou cyklostezku 3 600, ,38 100,00 Inv. přijatá dotace Mze na lesní hosp. osnovy 864, ,00 100,00 Inv. přijatá dotace Mze na lesní hosp. plán 110, ,00 100,00 Inv. přijatá dotace od kraje - TZ požární výškové techniky 1 400, ,00 100,00 Inv. přijatá dotace od kraje - rekonstrukce HD Lhota 150, ,00 100,00 Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství , , ,88 102,57 Peněžní fondy příjmy celkem 539,00 539, ,32 96,89 fond rozvoje bydlení 539,00 539, ,05 96,87 splátky úroků z půjček 19,60 19, ,00 102,16 splátky půjček 514,60 514, ,00 96,71 bankovní úrok 4,80 4, ,05 92,63 fond městského muzea 0,00 0,00 68,27 0,00 bankovní úrok 0,00 0,00 68,27 0,00 Konsolidační položky celkem - příjem 410,00 410, ,00 100,00 příspěvek do sociálního fondu 410,00 410, ,00 100,00 REKAPITULACE : Příjmy celkem , , ,89 110,81 Daňové příjmy , , ,86 115,98 Nedaňové příjmy , , ,64 112,79 Přijaté dotace , , ,78 100,96 Kapitálové příjmy 630,00 630, ,29 73,83 Příjmy peněžních fondů 539,00 539, ,32 96,89 Konsolidační položky 410,00 410, ,00 100,00 Financování celkem , , ,18-28,23 Změna stavu bankovních účtů - fondy -466,02-466, ,82 96,59 Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ , , ,80-27,50 neodvedená DPH-přenesená daň.povinn ,44 Použité zdroje ke krytí výdajů celkem , , ,71 73,61

5 Příloha č. 1 město Horažďovice - plnění rozpočtu výdajů k Výdaje schválený rozpočet tis. Kč upravený rozpočet tis. Kč skutečnost v Kč plnění % UR Běžné výdaje celkem , , ,79 86,07 z toho Lesy 4 088, , ,58 94,67 Technické služby - místní komunikace 5 380, , ,61 91,02 Školství 7 747, , ,80 99,88 Aquapark 8 895, , ,08 94,85 Odpadové hospodářství 5 962, , ,80 93,42 Vzhled obce a veřejná zeleň 4 765, , ,72 91,74 Činnost vnitřní správy , , ,17 99,03 Neinvestiční rezerva 2 000, ,50 0,00 0,00 Kapitálové výdaje celkem , , ,92 54,10 organizace položka název investiční akce schválený rozpočet tis. Kč upravený rozpočet tis. Kč skutečnost v Kč plnění % UR 6901 investiční rezerva , ,18 0,00 0, lesní hospodářský plán a osnovy 909, ,51 99, nákup pozemků 600,00 600, ,00 39, umělecké předměty 50, ,00 39, bezdrátový rozhlas 800,00 722, ,00 99, aquapark- UV lampa 360,00 460, ,00 99, dopravní prostředky zeleň 1 718,20 978, ,00 99, dopravní prostředky hasiči 2 400, , ,10 99, rozšíření kamerového sytému 200,00 200,00 0,00 0, vnitřní správa SW 240,00 0,00 0,00 0, vnitřní správa zřízení kanceláře 275,00 275, ,11 94, PD čp ,00 42,00 0,00 0, lávky přes náhon 209,46 0,00 0, rekostrukce byty zámek 4 500, , ,00 5, zateplení has.zbrojnice HD 0,00 31, ,00 99, KMŠ spojovací chodba 50,00 50, ,62 100, MŠ Loretská zřízení nové třídy 0, , ,15 100, rekonstrukce kotelny ZŠ KOM 0,00 185,00 0,00 0, parkoviště u ZŠ Blatenská 0, , ,36 94, KD zateplení a výměna oken 0,00 376, ,30 32, smuteční síň 0, , ,16 96, Boubín rekonstrukce 100,00 100,00 0,00 0, Domov pro seniory 730,00 730, ,00 100, rekostrukce kotelna + ÚT zámek 280, ,00 11, hotel Prácheň akustika 332, ,00 100, kanalizace Předměstí 6 600, , ,00 95, Příkopy křižovatka 780,00 780,00 0,00 0,00

6 schválený rozpočet tis. Kč upravený rozpočet tis. Kč skutečnost v Kč plnění % UR organizace položka název investiční akce rekonstrukce náměstí 0, , ,28 18, cyklostezka 5 900, , ,42 91, cyklostezka -pozemek 0,00 3, ,00 100, revitalizace sídliště nad ZŠ 461,00 461, ,00 7, dopojení ÚT sídliště Blatenská 1 500, , ,00 19, chodník Předměstí 0, , ,39 93, MK V Lukách 160,00 160,00 0,00 0, Komenského vodovod 250,00 250,00 0,00 0, vodovod průtah Kom-Strakon 2 500,00 0,00 0,00 0, revitalizace sídliště Blatenská 0,00 633,10 0,00 0, rekonstrukce kotelny Peškova 0,00 116, ,00 30, Strakonická ul. nové chodníky 260,00 260,00 0,00 0, rek. vodovod Strakonická SO 02 0,00 220, ,00 99, Kom.-Třebom.nové chodníky 950, , ,90 98, rekonstrukce Obecáku 1 500, , ,64 72, HD Lhota - rek. obecních budov 4 421, ,51 3, MVE studie proveditelnosti 84, ,00 100, obnova agitky 165,00 328, ,00 6, VO Jarov rozšíření 650,00 100, ,00 1, VO Předměstí rozšíření 329, ,86 24, zateplení budovy TS 0,00 102, ,00 32, Prácheňské marionety- stavba 1 640, ,83 64, Prácheňské marionety- vybavení 91, ,78 54, kanalizace - ČOV 800,00 800,00 0,00 0,00 REKAPITULACE : Výdaje celkem , , ,71 73,72 Konsolidační položky 410,00 410, ,00 100,00 z toho Peněžní fondy 469,90 519, ,50 92,73 fond rozvoje bydlení 7,00 57, ,00 96,64 bankovní poplatky 7,00 7, ,00 72,64 poskytnuté půjčky 0,00 50, ,00 100,00 sociální fond 462,90 462, ,00 92,08 příspěvky na stravné 462,90 462, ,00 92,08 fond městského muzea 0,00 0,00 776,50 - bankovní poplatky 0,00 0,00 776,50 -

7 příloha č. 2 město Horažďovice - výsledek hospodaření za rok 2014 REKAPITULACE schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k UR tis. Kč tis. Kč Kč % PŘÍJMY CELKEM , , ,89 110,81 Daňové příjmy , , ,86 115,98 Nedaňové příjmy , , ,64 112,79 Přijaté dotace , , ,78 100,96 Kapitálové příjmy 630,00 630, ,29 73,83 Příjmy peněžních fondů 539,00 539, ,32 96,89 VÝDAJE CELKEM , , ,71 73,55 Běžné výdaje - provozní , , ,29 86,38 Kapitálové výdaje - investiční , , ,92 53,46 Výdaje peněžních fondů 469,90 519, ,50 92,73 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , ,18-28,23 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,18-28,23 Změna stavu bankovních účtů - fondy -466,02-516, ,82 87,23 Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ , , ,80-27,46 Neodvedená DPH-přenesená daň.povin ,44

8 město Horažďovice - dotace přijaté v roce 2014 v Kč položka účelový znak text poskytnutá dotace použito k příloha č. 3 finanční vypořádání Dotace na volby do Evropského Parlamentu , , , Dotace na volby zastupitelstva obcí , , , Neinv. dotace na výkon státní správy , ,00 0, Účel.neinv.dotace Min. životního prostředí separace bioodpadů ( kompostéry) národní podíl , ,25 0, Neinvest.dotace na zabezpečení činností v oblasti sociálněprávní ochrany dětí , , ,41 Neinvest.dotace na zabezpečení činností v oblasti sociálněprávní ochrany dětí doplatek roku , Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost veřejně prospěšné práce , ,00 0, Účel.dotace Min.práce a sociálních věcí na projekt MěÚ- Profesionalita s lidskou tváří , ,74 0,00 Účel.dotace Min.zemědělství-náklady na činnost odborného les. hospodáře-poskytnuto Lesy ČR Klatovy, OLH Pavlovský, OLH Raška , ,00 0,00 Účel.dotace Min.zemědělství-podpora výsadby melior. a zpevňujících dřevin -poskytnuto Lesy ČR KT 7 000, ,00 0, Účel.neinv.dotace Min. životního prostředí separace bioodpadů ( kompostéry) podíl EU , ,25 0, Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-projekt Knihovna 21. století - děti a čtení , ,00 0, Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-projekt Seniorům dokořán , ,00 0, Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-obnova nemovité kulturní památky - městské opevnění , ,00 0, Neinv.přijaté dotace od obcí náklady na žáky MŠ, přestupková komise, sběrný dvůr , ,00 0, Neinv. dotace od kraje-regionální funkce knihovny , ,00 0, Neinv. dotace od kraje - pečovatelská služba , ,00 0, Neinv.přijaté dotace od kraje-zš Komenského projekt Bezpečné školní hřiště , ,00 0, Neinv.přijaté dotace od kraje- návštěva zástupců partnerského města Heimberg , ,00 0, Neinv.přijaté dotace od kraje-důležité záchranné prvky na řece Otavě , ,00 0, Neinv.přijaté dotace od kraje-příspěvek na akceschopnost jednotek SDH na ochran. pomůcky 8 042, ,00 0, Neinv.přijaté dotace od kraje-příspěvek na výdaje jednotek SDH na zásahy a odbornou přípravu , ,00 0, Inv. dotace Min. zemědělství na lesní hosp. osnovy , ,00 0, Inv. dotace Min. zemědělství na lesní hospod. plán , ,00 0, Inv. dotace od kraje- technické zhodnocení automobil. žebříku pro JPO III SDH Horažďovice , ,00 0, Inv. dotace od kraje- Rekonstrukce obecního areálu Horažďovická Lhota , ,00 0, Inv.přijaté dotace od ROP Jihozápad na Otavskou cyklostezku úsek v mikroregionu Prácheňsko 1.etapa , ,38 0,00 Celkem dotace přijaté v roce , , ,24

9 Nevyčerpané účelové dotace ze státního rozpočtu napřípravu voleb do Evropského Parlamentu ve výši ,30 Kč a na volby do zastupitelstev obcí ve výši ,87 Kč byly v souladu s vyhláškou 52/2008 Sb. v rámci finančního vypořádání v roce 2015 vráceny na účet Krajského úřadu Plzeňského kraje. U zajištění přenesené působnosti v oblasti zabezpečení činností v sociálně právní ochraně dětí poskytnutá účelová dotace nepokryla vynaložené náklady, a proto bylo v rámci finančního vypořádání požádáno o doplatek ve výši ,41 Kč. Účelová dotace Min.práce a sociálních věcí na projekt MěÚ Horažďovice - Profesionalita s lidskou tvář bude předmětem finančního vypořádání až po ukončení celého projektu v roce Investiční dotace od Plzeňského kraje na rekonstrukci obecního areálu v Horažďovické Lhotě podléhá vyúčtování v roce 2015.

10 město Horažďovice - investice v roce 2014 v Kč příloha č. 4 investice OdPa název stavební+projekty ostatní Celkem rozpis akcí 1039 Pěstební činnost , ,51 lesní hospodářský plán 1036 Správa v les.hospodářství , ,00 lesní hospodářské osnovy rekonstrukce náměstí ,96 Kč, rekonstrukce Obecáku 2212 Místní komunikace ,14 0, , ,18 Kč 2219 Chodníky , ,00 cyklostezka ,42 Kč, Parkoviště u ZŠ Blatenská ,16 Kč, chodníky Komenského- Třebomyslická ,90 Kč, PD na revitalizaci sídliště Blatenská Kč, chodník Předměstí , ,39 Kč 2310 Pitná voda ,46 vodovod Předměstí ,14 Kč rekonstrukce Obecáku ,16 Kč, rekonstrukce náměstí ,16 Kč, vodovod průtah ,46 Komenského - Strakonická, MVE studie proveditelnosti Kč Odvádění a čištění 2321 odpadních vod ,51 kanalizace Předměstí ,86 Kč, rekonstrukce Obecáku , ,30 Kč, rekonstrukce náměstí ,35 Kč 3111 Předškolní zařízení , ,77 zřízení třídy MŠ Loretská, KMŠ spojovací chodba ,62 Kč 3315 Muzeum , , ,61 projekt Prácheňské marionety 3319 Ostatní činnost v kultuře , , ,30 zateplení kulturního domu a nákup uměleckých předmětů 3341 Rozhlas 2 533, , ,59 rekonstrukce náměstí, bezdrátový rozhlas 3412 Aquapark , ,00 UV lampa 3612 Bytové hospodářství ,00 rekonstrukce části č.p Nebytové hospodářství , ,00 zateplení budovy TS 3631 Veřejné osvětlení ,79 rekonstrukce náměstí ,93 Kč rozšíření VO Předměstí , ,86 Kč, Jarov Kč 3632 Pohřebnictví , ,16 smuteční síň 3633 Plynovod 8 921, ,29 rekonstrukce náměstí 3634 Lokální zásobování teplem ,00 kotelna zámek Kč, kotelna Peškova Kč, dopojení ÚT ,00 Blatenská Kč 3639 Komunální služby , ,00 areál HD Lhota ,51 Kč, obnova agitky Kč akustika sál ,51 Prácheň Kč, nákup pozemků Kč 3745 Vzhled obcí a veřejná zeleň , ,00 Mitsubishi Fuso 4357 Domov pro seniory , ,00 PD domov pro seniory 5512 Požární ochrana , ,10 zateplení zbrojnice Kč, vůz Volkswagen Transporter ,10 Kč, technické zhodnocení automobilového žebříku ,10 Kč 6171 Správa ,11 0, ,11 přestavba bytu na kancelář Celkem , , ,92

11 město Horažďovice Příloha č.5 čerpání příspěvku na provoz příspěvkových organizací za rok 2014 v Kč Křesťanská MŠ Loretská MŠ ZUŠ Horažďovice hlavní činnost hlavní činnost hlavní činnost doplňková čin. hlavní činnost doplňková čin. hlavní činnost , , , , , , ,17 z toho : potraviny , , , , , ,43 0, , , , , , ,50 0,00 z toho : elektrická energie , , , , , ,50 0,00 plyn , ,00 0,00 voda , , , , , ,50 0,00 teplo , , , ,50 0,00 Opravy a udržování Prodané zboží 8 280,00 Cestovné nákladová položka Spotřeba materiálu Spotřeba energie Náklady na reprezentaci Ostatní služby 0, , , ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,00 896, , , , , , , ,99 z toho : telekomunikací , , , , ,00 Mzdové náklady pronájem bazénu , ,00 zpracovámí účetnictví , , , , ,00 Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní finanční náklady Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy majetku ZŠ Komenského , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 690, ,00 0,00 0,00 614,00 ZŠ Blatenská 1 504,00 20,00 625, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 Náklady z drobného majetku , , , , ,00 Celkem náklady , , , , , , ,16 výnosová položka Tržby z prodeje služeb , , , , , ,00 0,00 Školné (MŠ nebo ŠD) , , , , ,00 Výnosy z pronájmu , ,00 Tržby za prodané zboží 7 560,00 Úroky 328,46 122, , ,95 490,14 Jiné ostatní výnosy 9 625, , ,00 0, , , ,00 Čerpání fondů , , , ,00 0,00 Výnosy z transferů , , , ,00 0,00 Celkem výnosy , , , , , , ,14 Výsledek hospodaření podle druhů činností 7 637, , , , , , ,98 Výsledek hospodaření za rok 2014 celkem 7 637, , , , ,98 Nekrytá ztráta min.let Rezervní fond k ,73 0, , , ,82 0,00 z toho : výsledky hospodaření ,73 0,00 0, ,82 0,00 dary ,00 0, , ,00 0,00 Investiční fond k , , , ,96 0,00

12 město Horažďovice příloha č. 6 rozbor hospodářské činnosti za rok 2014 v Kč rozpočet skutečnost Tržby z pronájmu bytů , ,00 nebytových prostor , ,68 Penále,úroky,plnění pojišťovny ,90 Celkem výnosy , ,58 Výměna oken čp , , , ,40 Přípravné práce , ,00 Opravy, údržba, havárie , ,66 Revize , ,51 Kanalizační přípojky , ,70 Poplatky za správu SVJ, opravy SVJ , ,18 Spotřeba vody,tepla-neobsazené byty+paušály ,10 Úklid, výtah zdrav.středisko,dps ,14 Pojištění majetku, poplatky ,67 Náklady na správu bytů mzdy,sociální náklady , ,00 Ostatní náklady na správu ,80 Celkem náklady , ,16 Výsledek hospodaření před zdaněním , ,42 Daň z příjmů , ,00 Výsledek hospodaření po zdanění , ,42 Nedaňové výnosy Rozpouštění dotací na pořízení dlouhodobého majetku ,00 Nedaňové náklady Odpisy dlouhodobému majetku, opravné položky , ,13 Výsledek hospodaření ,29

13 město Horažďovice příloha č.7 tvorba a čerpání peněžních fondů v roce 2014 v Kč fond rozvoje bydlení sociální fond fond městského muzea Počáteční zůstatek k , , ,01 Příspěvek do fondu z rozpočtu města ,00 Dary Dotace Splátky půjček ,00 Splátky úroků z půjček ,00 Bankovní úroky 4 446,05 68,27 Poskytnuté půjčky ,00 Příspěvek zaměstnancům dle směrnice o tvorbě a čerpání sociálního fondu (stravné) ,00 Nákup státních spořících dluhopisů 0,00 Bankovní poplatky 5 085,00 776,50 Konečný zůstatek k , , ,78 Fond rozvoje bydlení slouží k poskytování půjček na opravy bytových domů na území města. Byl založen v roce 1996 poskytnutím návratné finanční výpomoci ,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj, která byla v roce 2006 vrácena. Do fondu přispělo město částkou Kč. Bylo z něj poskytnuto 96 půjček, z toho v roce 2014 byla poskytnuta půjčka jednomu žadateli. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 3 x. Použití sociálního fondu se řídilo Směrnicí 3/2013 o tvorbě a čerpání sociálního fondu. O zřízení trvalého účelového peněžního fondu - Fondu městského muzea Horažďovice rozhodlo zastupitelstvo města dne 19. ledna Základní vklad ,70 Kč je částka odkázaná na základě závěti Prof. Ing. Dr. Jaroslava Němce, DrSc. v roce Dle statutu fondu lze pro potřeby měst. muzea použít pouze zhodnocení základního vkladu tj. k částka ,08 Kč. Rada města dne 29. dubna 2013 rozhodla zhodnotit finanční prostředky fondu městského muzea nákupem státních spořících dluhopisů. Bylo nakoupeno ks státních spořících dluhopisů SDD - Prémiový ČR, FIX %, 16, ISIN CZ o jmenovité hodnotě 1 Kč. Datum emise , datum splatnosti

14 město Horažďovice příloha č.8 seznam realizovaných akcí do obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2014 tis. Kč bez DPH pitná voda odpadní voda celkem 2014 vodovod a kanalizace Horažďovice Předměstí rekonstrukce obecáku vodovod Strakonická ulice rekonstrukce a revitalizace náměstí vodovod Komenského ulice ( oprava) ČOV obnova membrán CELKEM Plán financování obnovy vodohospodářského majetku na období byl v roce 2010 aktualizován. Důvodem byla skutečnost, že město Horažďovice se stalo v roce 2009 plátcem DPH. Zdroje pro financování obnovy jsou: 1) vlastní prostředky města včetně úvěrů 2) nájemné za pronájem vodohospodářské infrastruktury 3) dotace Pro hospodářské roky 2014/ /2019 je plánována celková obnova ve výši tis. Kč bez DPH, na rok tedy 7.279,5 tis. Kč bez DPH. V roce 2014 byla realizována obnova ve výši tis. Kč bez DPH, tj. více než bylo stanoveno plánem financování obnovy vodohospodářského majetku. obnova vodohospodářského majetku v letech celkem rok plán financování obnovy skutečnost v tis. Kč bez DPH rozdíl v tis. Kč bez DPH pitná voda odpadní voda celkem v tis. Kč bez DPH Celkem

15 město Horažďovice - příspěvky poskytnuté v roce 2014 v Kč příjemce Roman Sladký Pro sport Activities účel Příloha č. 9 schválený příspěvek Městský běh Horažďovice 2014, jubilejní 10. ročníkpropagace, odměny pořadatelům, finanční a věcné odměny závodníkům, kulturní program AMK Pačejov XXXV. EPIcond Rally AGROPA-zajištění bezpečnosti diváků a posádek, pořadatelské zajištění, tiskové materiály Ing. R. Dvořák HD 50 Horažďovická padesátka - nákup skleniček Pošumavské sportovní sdružení Nejúspěšnější sportovec roku 2013, Klatovsko TJ Sokol Veřechov Sportovní a společenské akce - benzin a náhr. díly do sekačky TJ Sport Horažďovice Úhrada za pronájem sportovního zařízení TJ Sokol HD - stolní tenis Protiskluzový nátěr povrchu herny stolního tenisu Potápěči Horažďovice Revize a oprava kompresoru a plicních automatik Klub českých turistů Celodenní výlet s turistickým pochodem (Tachovsko) - doprava Rendl Josef Sportovní střelba - náboje, startovné Tenisový klub Činnost TK - nákup antuky a míčů do dětských soutěží, nájem tělocvičny FK Horažďovice Doprava mládeže na utkání, platby pronájmu tělocvičen a sportovišť TJ Sport, oddíl karate Horažďovice Doprava na soutěže, startovné Athletic cross country club HD Mistrovství Plzeňského kraje v přespol. běhu a Mezinárodní VC ACC HD - pronájem mobilních WC a mobilních pisoárů O.T. aktivní stáří Pochod Zamysli se - do Nezamyslic na kachnu? Moto-cross club Mezinárodní mistrovství ČR juniorů - zdravotní zajištění, časomíra, odměny jezdcům, pořadatelské zajištění Školní sportovní klub ZŠ Komenského Činnost - nájemné bazén, tělocvična Volejbalový oddíl žen Činnost - nájemné tělocvičny, pořádání turnaje Mateřské centrum Dráčkov Úhrada elektrické energie, vody a tepla Tyjátr Horažďovice o.s. Činnost - doprava, autorské poplatky, půjčovné kostýmů Pěvecký spolek Prácheň 10. setkání pěveckých sborů zpč. Oblasti- propagace, doprava, kapela SDH Třebomyslice Kulturní a portovní vyžití - stůl na stolní tenis, síť, stůl a lavice na venkovní posezení Věchtíková Jitka Zářečská májka-dětské soutěže SDH Horažďovice Vybavení pro SDH a pro Kroužek mladých hasičů-nákup nepromokavých bund a mikin pro mladé hasiče, pro sdh nákup myčky nádobí Český svaz včelařů Nákup veterinárních léčiv pro včely Českomoravský svaz chovatelů holubů Přeprava holubů na závody- přepravní boxy DDM Horažďovice Pronájem tělocvičny pro sportovní kroužky SDH Komušín Okrsková hasičská soutěž - zapůjčení stanu, stopky, činnost sboru - trička a čepice pro soutěžní družstvo 5 000

16 SDH Boubín Nákup stanu Sdružení občanů Horažďovice Provoz a údržba sportovního areálu, zajištění dětského dne - Předměstí elektřina, voda, benzin, antuka, oprava střechy klubovny Junák - svaz skautů a skautek ČR Nákup vojenského stanu SDH Veřechov Společenské a kulturní akce (130. výročí založení školy, dětský den)- skládací sestava stolů a lavic, propagační materiál, kapela, ceny dětem Svaz zdravotně postižených HD Činnost svazu - plavenky, lístky do divadla, masáže, doprava do Bechyně na rekondiční pobyt Spolek rodáků HD Činnost spolku - autobusová přeprava, nájem Provoque o.s. Pravidelně pořádané závody Skejtkaše, HD Contest, Babí léto - tisk plakátů a jejich umístění, propagace,odměny vítězům Výstavní činnost galerie Califia-nájem, energie, propagace, Art Dialogue, os administrace, zajištění chodu galerie, materiál, poštovné FK Horažďovice Pořádání oslav Dne dětí TJ Sokol HD - stolní tenis Dopravné na soutěže, nájemné a nákup sportov. vybavení Zdeněk Truhlář 3. ročník volejbalového turnaje Babín Kulturní středisko L.Mužíková, Horažďovice 31. ročník divadelní přehlídky v roce Kulturní středisko L.Mužíková, Oslavy 50 let otevření kulturního domu v Horažďovicích, Horažďovice koncert orchestru V.Hybše a jeho hostů TJ Sokol Horažďovice Provozní náklady v roce FK Horažďovice Provozní náklady v roce Pionýr skupina Prácheň Horažďovice Nové stanové vybavení Hudba bez hranic, o.s. Zajištění programu ZHL, ŠHV Klokánek Janovice nad Úhlavou Provoz zařízení Klokánek v roce Diakonice ČCE - stř. Západní Čechy Provoz nízkoprahového zařízení Kub DOK pro děti a mládež a sociálně- aktivizační služby pro rodiny s dětmi Diakonice ČCE - stř. Praha Stodůlky Raná péče rodinám s dětmi s postižením Středisko výchovné péče Domažlice Pořádání víkendových a zážitkových akcí Středisko pro ranou péči Plzeň o. p. s. Raná péče rodinám s dětmi s postižením Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Raná péče rodinám s dětmi se sluchovým postižením Oblastní charita Horažďovice Provoz Občanské poradny v roce Provoque o.s. Údržba skateparku v roce Centrum služeb pro silniční dopravu Provoz dětského dopravního hřiště Okresní rada Asociace školních SK ČR Klatovy Okresní sportovní soutěže pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ Jaroslav Houdek Provoz pojizné prodejny příspěvky poskytnuté v roce 2014 celkem

17 město Horažďovice rozvaha sestavená k AKTIVA stav Kč k k Dlouhodobý nehmotný majetek brutto , ,00 Oprávky 07X , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek brutto , ,12 z toho - Pozemky / 031 / , ,53 - Stavby / 021 / , ,00 - Samostatné movité věci / 022 / , ,00 - Drobný dlouhodobý hm.majetek /028/ , ,00 - Pořízení dlouhodobého HM / 042,052/ , ,59 Oprávky 08X , ,40 Dlouhodobý finanční majetek /06x/ , ,00 Materiál na skladě /112,119/ , ,47 Zboží na skladě, výrobky /123,132/ , ,33 Opravné položky /192,194,181/ , ,33 Pohledávky - Odběratelé /311/ , ,29 Poskytnuté provozní zálohy /314/ , ,17 Pohledávky rozpočtových příjmů /315/ , ,50 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0, ,00 Pohledávky se sdílených daní /319/ , ,80 Pohledávky za zaměstnanci /335/ , ,00 Daň z přidané hodnoty /343/ Nároky na dotace /346,348/ , ,00 Jiné pohledávky / 373,377/ , ,06 Ceniny /263/ , ,00 Ostatní bankovní účty / 245 / , ,00 Základní běžný účet /231, 241/ , ,76 Běžné účty účelových fondů /236/ , ,96 Poskytnuté půjčky FRB, výpomoci /469,462/ , ,33 Přechodné účty aktivní /381,385,388/ , ,48 Dlouhodobé poskytnuté zálohy /465,471/ , ,53 ÚHRN AKTIV , ,07 stav Kč PASIVA k k Jmění účetní jednotky /401/ , ,19 Dotace na pořízení dl.majetku /403/ , ,49 Oceň.rozdíly při změně metody /406/ , ,09 Jiné oceňovací rozdíly /407/ , ,00 Účelové peněžní fondy /419/ , ,96 Nerozděl. zisk,neuhr.ztráta min.let/ 432/ , ,67 Dlouhodobé bankovní úvěry /451/ 0,00 0,00 Výsledek hospod.běžného období /493/ , ,89 Dlouhodobé přijaté zálohy /455/ , ,11 Závazky - dodavatelé /321/ , ,95 Přijaté zálohy,závazky z kaucí /324,325/ , ,00 Závazky k zaměstnancům / 331,333/ , ,00 Závazky sociál. zdrav. důchod. /336,338/ , ,00 Daňové závazky / 341, 342,343,344, 345 / , ,58 Přijaté zálohy na dotace / 374/ , ,74 Ostatní krátkodobé závazky /378/ 2 786, ,00 Ostatní dlouhodobé závazky /459/ , ,74 Výdaje,výnosy příštích období /383,384/ , ,30 Dohadné účty pasivní /389/ , ,94 Dlouhodobé přijaté zálohy dotace /472/ , ,60 ÚHRN PASIV , ,07 příloha č.10

18 TEL: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení 42 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb. ) pro územní samosprávný celek Město Horažďovice za období od do ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

19 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán územního samosprávného celku Město Horažďovice (dále jen Město ): Ing. Michael Forman Auditorská společnost ADU.CZ s.r.o., oprávnění č. 368, Zámostí 68, Malenice Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření Města: Ing. Simona Pacáková, auditor, dekret č. 1825, Jana Dejmková, Bc. Veronika Levá, Martina Nárovcová, Hana Zábranská Jména osob podílejících se na přezkoumání hospodaření Města: ---- Vymezení pravomocí auditora k provedení přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí: Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření Města v souladu s ustanovením 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místo přezkoumání: Kancelář Městského úřadu v Horažďovicích Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 20. a závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech až ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

20 Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření Města auditorem přezkoumání hospodaření bylo zahájeno převzetím hlavní knihy za období 1-9/2014 dne 20. října 2014 a seznámením s významnými změnami v přezkoumávaném období přezkoumání hospodaření bylo dokončeno kontrolou výpočtu poměrových ukazatelů dne 18. května 2015 II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č.420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti Města, d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví Města, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří Město, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku Města, h) účetnictví vedené Obcí. 3 ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

21 III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v Příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy. IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Města. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komoru auditorů České republiky a s ustanoveními 2, 3, 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Města je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém Města. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialistu) jednotlivých skutečností. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Města je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy (Příloha F). V rámci přezkoumání hospodaření Města učinil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení. 4 ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

22 VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialistu) a jejich vztah k hospodaření Města jako celku. Při přezkoumání hospodaření Města za rok 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA Na základě zjištění podle ustanovení 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/204 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Města v budoucnu. S ohledem na závěr zprávy uvedený v části VI. jsme nevyhodnotili žádná budoucí rizika pro Město. 5 ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

23 D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA Podíl pohledávek na rozpočtu A Vymezení pohledávek ,86 Kč B Vymezení rozpočtových příjmů ,89 Kč C Zisk po zdanění z hospodářské činnosti ,29 Kč A / (B+C) * 100 % Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 8,67 % Podíl závazků na rozpočtu D Vymezení závazků ,53 Kč B Vymezení rozpočtových příjmů ,89 Kč C Zisk po zdanění z hospodářské činnosti ,29 Kč D /( B+C) * 100 % Výpočet podílu závazků na rozpočtu 5,05 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku E Vymezení zastaveného majetku ,00 Kč F Vymezení majetku pro výpočet ukazatele ,98 Kč E / F * 100 % Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku 5,58 % 6 ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

24 VII. DALŠÍ INFORMACE Stanovisko Města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko Města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, pokud bude Městem vydáno a předáno auditorovi. Město své právo uvedené výše nevyužila a nevydala písemné stanovisko. Vyhotoveno dne 7. června 2015 Auditorská společnost: Odpovědný auditor: ADU.CZ s. r. o Zámostí 68, Malenice oprávnění KA ČR č. 368 jménem společnosti ADU.CZ s.r.o. vypracovala zprávu Ing. Simona Pacáková, auditor, oprávnění KA ČR č Zpráva projednána se statutárním orgánem Města dne Zpráva byla předána statutárnímu orgánu Města dne ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

25 PŘÍLOHA A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními: zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: o vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: o vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, o vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a požadavcích a technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), o vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, o vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, o českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 8 ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

26 PŘÍLOHA B Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí. S ohledem na závěr zprávy uvedený v části VI. nemá tato příloha náplň. 9 ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

27 PŘÍLOHA C Stanovisko statutárního orgánu Města dle požadavku ustanovení 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko není součástí zprávy s ohledem na bod VII. zprávy. 10 ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

28 PŘÍLOHA D Účetní závěrka Města sestavená ke dni , kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha 11 ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

29 PŘÍLOHA E Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí) sestavený ke dni ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

30 Příloha F Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření ÚČETNICTVÍ A VÝKAZY účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni podepsaná statutárním orgánem účetní jednotky Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M inventarizační zpráva, inventury všech rozvahových účtů seznam proúčtovaných inventurních rozdílů účetní deník hlavní kniha účtový rozvrh vnitřní směrnice, pokyny a nařízení DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK registry majetku dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků položkový rozpis přírůstků a úbytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku položkový rozpis nedokončeného nehmotného a hmotného majetku odpisový plán interní směrnice dle ČÚS Č část ostatní ustanovení pro naplnění 36 odst. 1 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví. seznam zastaveného hmotného a nehmotného majetku výpisy z katastru nemovitostí FINANČNÍ MAJETEK seznam bank a bankovních účtů bankovní výpisy pokladní doklady pokladní knihy (deníky) účetní doklady a související podkladová dokumentace ocenění reálnou hodnotou - tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem, jiné ocenění účetní závěrky společností, ve kterých má ÚJ majetkové účasti POHLEDÁVKY Saldokonto pohledávek odsouhlasené na hlavní knihu Věková struktura pohledávek -dle požadavků vyhlášky Č. 410/2009 Sb. Rozpis tvorby opravných položek, resp. vyřazení pohledávek - kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu Dokumentace k zajištění pohledávek proti promlčení (např. upomínky, uplatnění sankcí za prodlení s úhradami, žaloby, rozhodnutí soudů), přehled o stavu 13 ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

31 pohledávek podle splatnosti k přezkoumávaného období za hlavní a hospodářskou činnost Vydané faktury Kniha vydaných faktur Evidence poplatků Centrální evidence smluv DANĚ Propočet odhadované daně z příjmů za období 1-12/2014 Kopie přiznání k DPH za rok 2014 ZÁSOBY Položkový rozpis zásob Rozpis tvorby opravných položek - kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu ZÁVAZKY Saldokonto závazků odsouhlasené na hlavní knihu Věková struktura závazků - závazky po splatnosti Přírůstky a úbytky dlouhodobých závazků Dodavatelské faktury Kniha došlých, resp. dodavatelských, faktur Objednávky Mzdová agenda (např. rekapitulace mezd, mzdové listy) Odměňování členů zastupitelstva JMĚNÍ Rozpis přírůstků a úbytků jednotlivých účtů Jiné oceňovací rozdíly -ocenění reálnou hodnotou -tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem, jiné ocenění FONDY Pravidla tvorby a čerpání, usnesení zastupitelstva o zřízení resp. zrušení peněžního fondu Přírůstky a úbytky VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Usnesení zastupitelstva -schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za předcházející účetní období Odsouhlasení hospodářského výsledku na výkaz zisku a ztráty SMLOUVY Dohody o pracovní činnosti Dohody o provedení práce Dohody o hmotné odpovědnosti Pracovní smlouvy včetně platových výměrů Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 14 ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

32 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Evidence smluv Darovací smlouvy Smlouvy nájemní Smlouvy o dílo Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna) Smlouvy o zápůjčce Smlouvy o výpůjčce Smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouvy o vkladu majetku Smlouvy zástavní Smlouvy o smlouvě budoucí Zveřejněné záměry související s nakládáním s majetkem ROZPOČET Návrh rozpočtu (včetně informace o jeho zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup) Pravidla rozpočtového provizoria Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby Sdělení závazných ukazatelů subjektům, které jsou povinny se jimi řídit Rozpočtový výhled Rozpočtová opatření včetně usnesení dle příslušných orgánů Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, usnesení zastupitelstva aj.), včetně informace o zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup Finanční vypořádání za přezkoumávané období VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Přehled realizovaných veřejných zakázek v přezkoumávaném období, tj. výběrová řízení ukončená v průběhu přezkoumávaného období Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám OSTATNÍ Usnesení zastupitelstva a rady, Zápisy z jednání výborů zastupitelstva Zprávy/protokoly z kontrol uskutečněných interními subjekty a externími subjekty v přezkoumávaném období (NKU, FU, CSSZ atd.), informace o přijatých opatřeních Výsledky kontrol zřízených organizací Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE Zřizovací listiny příspěvkové organizace Inventarizace 15 ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

33 POMĚROVÉ UKAZATELE Výpočet poměrových ukazatelů 16 ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Na Zámostí 68, Malenice, IČO: , DIČ: CZ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Řenče za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. : 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpráva. Dobrovolný svazek obcí LVA

Zpráva. Dobrovolný svazek obcí LVA Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a DSO podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č.

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZPRÁVA AUDITORA. Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy

ZPRÁVA AUDITORA. Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail : neizilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Brno, květen 2014 Rozdělovník: Výtisk č. 1-2 Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice,

Více

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

pro územní samosprávný celek obec Újezd u Svatého Kříže

pro územní samosprávný celek obec Újezd u Svatého Kříže ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb.,o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

pro územní samosprávný celek obec Lánov IČ:

pro územní samosprávný celek obec Lánov IČ: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Město Horažďovice - schválený rozpočet 2014

Město Horažďovice - schválený rozpočet 2014 Město Horažďovice - schválený rozpočet 2014 v tis. Kč Příjmy skutečnost návrh 2013 2014 Daňové příjmy: 73 834,97 65 400,00 Sdílené daňové příjmy 52 646,85 46 000,00 daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ AUDIT Aj D4N.E ~OW.:>Lf.XNi r:kor-.:dmick~ SWŽRY ~«O PODNIKATELE A NE2!SKOW fif.ktor Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543243 108 v.' ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

pro Svazek obcí Východní Krkonoše IČ:

pro Svazek obcí Východní Krkonoše IČ: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 K v ě t e n 2016 1 Obsah: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu Č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

nám. Hilmarovo 13, Kopidlno

nám. Hilmarovo 13, Kopidlno ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region Příloha č. 2 závěrečného účtu Stříbrského regionu za rok 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

I. Všeobecné informace

I. Všeobecné informace K VYVĚŠENÍ I. Všeobecné informace Statutární orgán územního samosprávného celku: Statutární orgán dobrovolného svazku obcí: Ing. Pavel Janata předseda představenstva Vrcholný orgán svazku: valná hromada

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI

ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI ,, ZPRAVA O VYSLEDKU v r, v, PREZKOUMANI HOSPODARENI Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315, 334 52 Merklín Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Myslív za rok 2012 1 I. Všeobecné informace Název účetní

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315, 334 52 Merklín Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Honezovice za rok 2012 1 I. Všeobecné informace Název účetní

Více

města Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou

města Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorského standardu

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015 Ev. Č. 07/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 27.5.2013 Strana 2 (celkem 12) osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Více

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose. Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Kobeřice u Brna. za období od do

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Kobeřice u Brna. za období od do AUDIT KORREKT S.r.O., Tavolníkova 2013/11., 14200 Praha 4, Krč,OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 b., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Město Česká Skalice. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Město Česká Skalice. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

INEKS, spol. s r.o. auditorská a účetní firma. Č. oprávněnf KA ČR 81 napojena na BOO AudiI s.r.o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

INEKS, spol. s r.o. auditorská a účetní firma. Č. oprávněnf KA ČR 81 napojena na BOO AudiI s.r.o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření NEKS NEKS, spol. s r.o. auditorská a účetní firma Č. oprávněnf KA ČR 81 napojena na BOO Audi s.r.o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2013 - návrh Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2013 - návrh Hospodaření Města Horažďovice se v roce 2013 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 4. března 2013 zastupitelstvem města. Rozpočet

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření obce. Za hospodaření, které je

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více