PŘÍKLADY Z KAUZ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍKLADY Z KAUZ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce"

Transkript

1 PŘÍKLADY Z KAUZ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce Stížnost otce na nepostoupení jeho odvolání odvolacímu soudu Petr Bdělý Červená 17 Okresní soud ve Velké Lhotě Vážená paní předsedkyně soudu JUDr. Jarmila Pečlivá Zelená 22 Ve Velké Lhotě dne 8. července 2013 Žádost o odstranění průtahu v řízení Dobrý den, vážená paní předsedkyně, dne byl zdejším soudem vyhlášen rozsudek č.j. o změnu úpravy styku s nezletilou Janou a Jiřím. Proti tomuto rozsudku jsem podal dne řádný opravný prostředek - odvolání. Telefonickým dotazem dne jsem zjistil, že mé odvolání nebylo ani po více než dvou měsících předloženo krajskému soudu. Dne jsem proto prostřednictvím své právní zástupkyně, paní JUDr. Anny Ochotné, zaslal Okresnímu soudu ve Velké Lhotě žádost, aby mé odvolání bylo bez dalších zbytečných odkladů postoupeno odvolacímu soudu. Bylo mi však obratem odpovězeno, že se ve spise řeší ještě další řízení - zvýšení výživného a že právě z tohoto důvodu nemohlo být mé odvolání prozatím postoupeno. Obyčejným smýšlením mi však vyplývá, že se jedná o dvě odlišná řízení, proto tato dvě řízení nemusí být na sobě závislá a není možné mé odvolání odkládat jen z důvodu, že do spisu přišel v mezidobí další návrh na nějakou změnu, či úpravu, neboť takových návrhů může do jednoho spisu přijít více a není možné s mým odvoláním čekat, až se všechny ostatní návrhy vyřídí, obzvláště pak, bylo-li řízení o změnu výživného zahájeno již a jednání o tomto nařízeno až na Domnívám se, že v prvé řadě má být vyřízen ten návrh, který přišel na okresní soud jako první. Další návrhy vázané na spisovou značku se pak mohou řešit nezávisle na něm (jsou-li odlišného petitu samozřejmě) Návrh na změnu styku a úpravu styku jsem podal v září roku Když si pak k dnešnímu datu připočtu ještě další zákonné lhůty pro písemné vyhotovení rozsudku ve věci zvýšení výživného atd., pak mé odvolání bude postoupeno ke krajskému soudu nejdříve začátkem září 2013, což je více než 4 měsíce po jeho podání a 1 rok po podání samotného návrhu. Mám za to, že postupem zdejšího soudu dochází ke zbytečnému průtahu v řízení a zdvořile Vás tímto žádám o zjednání nápravy. Již z charakteru řízení je patrné, že úprava styku s nezletilými dětmi, obzvláště pak jsou-li nízkého věku, je věc velice citlivá a je nezbytné ji řešit urychleně - rychleji než cokoli jiného. S úctou Petr Bdělý

2 Vyřízení stížnosti Okresní soud ve Velké Lhotě Zelená 22 Pan Petr Bdělý Červená 17 Naše značka: Stížnost na průtahy v řízení Dne byla v rukám předsedkyně Okresního soudu ve Velké Lhotě doručena Vaše stížnost na průtahy v řízení ve věci péče o nezletilou Janu a Jiřího Bdělé, která je vedena u Okresního soudu ve Velké Lhotě pod sp.zn.. Ve své stížnosti uvádíte, že dne jste podal odvolání proti rozsudku o změně úpravy styku otce s nezletilými dětmi, který byl vyhlášen dne pod č.j... Toto odvolání nebylo dosud předloženo krajskému soudu, na Vaše dotazy Vám bylo sděleno, že ve spise probíhá další řízení, a to řízení o změnu výživného a teprve po skončení tohoto řízení bude odvolání postoupeno odvolacímu soudu. Máte za to, že se jedná o dvě odlišná řízení, která na sobě nemusí být závislá, a není možné, aby soud odkládal rozhodnutí o odvolání z toho důvodu, že v mezidobí mu byl doručen další návrh. Takových návrhů může přijít více a není možné čekat s vyřízením odvolání do doby, než budou všechny tyto návrhy vyřešeny. Máte za to, že v první řadě se má soud zabývat tím návrhem, který mu byl doručen jako první, další návrhy se pak mohou řešit nezávisle. Máte za to, že výše popsaným postupem dochází ke zbytečným průtahům v řízení, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že úprava styku otce s dětmi, obzvláště jsou-li nízkého věku, je věcí, která by měla býti řešena přednostně a urychleně. Vážený pane, na základě Vaší stížnosti jsem provedla podrobnou prověrku spisu Okresního soudu ve Velké Lhotě sp.zn, dále jsem věc prošetřila prostřednictvím informačního systému Okresního soudu ve Velké Lhotě a konečně jsem požádala soudkyni Mgr. Evu Rozumnou, aby se k Vaší stížnosti vyjádřila. Vyjádření soudkyně, ve kterém je podrobně popsán postup soudu, přikládám a pro stručnost na ně odkazuji. Šetřením jsem dospěla k závěru, že ve věci nebyl objektivně zjištěn žádný průtah v řízení. Vaše odvolání bylo soudkyní dne zasláno matce a opatrovníkovi s tím, nechť se ve lhůtě 1 týdne vyjádří. Matka tak učinila prostřednictvím svého právního zástupce dne Doba od (2 měsíce a 28 dní) není natolik dlouhá, aby sama o sobě zakládala závěr o dlouhodobé nečinnosti soudu ve věci. Dále je třeba vidět, že soudkyně souběžně s tímto řízením vyřizovala návrh matky o změnu výživného, přičemž vycházela z předpokladu, že toto řízení je přinejmenším stejně důležité jako řízení o změnu a rozsahu styku otce s dětmi. Na tomto místě zdůrazňuji, že soudkyně má dle zákona povinnost sledovat nejlepší zájem dětí, přičemž zohlednila skutečnost, že styk otce s dětmi objektivně probíhá, takže nehrozí, že by došlo k oslabení tohoto vztahu, případně k úplnému odcizení otce. Postup soudkyně je z logického hlediska zdůvodnitelný a odpovídá i zásadám procesní ekonomie. Vážený pane, Vaši stížnost z výše uvedených důvodů hodnotím jako nedůvodnou. S pozdravem JUDr. Jarmila Pečlivá Předsedkyně Okresního soudu ve Velké Lhotě

3 Vyjádření vyřizující soudkyně Vyjádření soudkyně Mgr. Evy Rozumné ve věci žádosti o odstranění průtahů v řízení pana Petra Bdělého pod sp.zn Otec podal dne návrh na změnu úpravy styku s nezletilou Janou a Jiřím. V té době se opatrovnický spis nenacházel u Okresního soudu ve Velké Lhotě, ale u Krajského soudu v Malebném Městě k vyřízení odvolání otce do předchozího rozsudku o změně úpravy práv a povinností, kdy návrh ve věci podal otec. U krajského soudu byl spis od do Soudkyni byl tento návrh předložen k posouzení dne , kdy téhož dne dala pokyn k jeho zapsání do seznamu věcí a zároveň pokyn, aby byl následně návrh zaslán k založení do opatrovnického spisu na Krajský soud v Malebném Městě, neboť věc nešlo bez spisu vyřídit, věc řešená u krajského soudu přímo souvisí s následným návrhem otce na úpravu styku, v odvolání se řešila případná změna výchovy dítěte. Krátce poté, co se spis z krajského soudu vrátil, otec podal dne návrh na předběžnou úpravu styku s nezletilým Jiřím, spis soudkyni předložen a téhož dne jej soudkyně s pokynem předložila na opatrovnické oddělení k vyžádání zprávy Městského úřadu Velké Lhota, OSPOD, ihned následující den dne pak bylo soudkyní nařízeno jednání ve věci návrhu otce ze dne na změnu úpravy styku a úpravy styku na , dne pak bylo rozhodnuto o návrhu otce na předběžné opatření. Dne pak podává návrh matka na zvýšení výživného spolu s vyjádřením k návrhu otce. Soudkyni návrh předložen a téhož dne věc vyreferovaná s pokynem zapsat návrh matky na zvýšení výživného zvlášť, neboť se jedná o věc, která nesouvisí s úpravou styku. Jednání ve věci proběhla dne , kdy byli rodiče spolu s jejich souhlasem odkázáni na mediační jednání v. centru ve Velké Lhotě, a dne , kdy byla věc odročena za účelem vyhlášení rozsudku na den a rozsudek byl tohoto dne vyhlášen. Písemně vyhotoven byl pak v zákonné lhůtě 30 dnů a zaslán účastníkům dne Dne byl spis soudkyni předložen s odvoláním otce, téhož dne soudkyně dala pokyn k rozeslání účastníků, a k vyjádření. Dne si podal otec další návrh na vydání předběžného opatření ve věci styku s nezletilou Janou, soudkyni návrh se spisem předložen , opět tedy bylo nutno vyžádat zprávu opatrovníka, což soud učinil ještě téhož dne, tedy Dne pak soud po obdržení zprávy z Městského úřadu ve Velké Lhotě vydal předběžné opatření, kterým plně otci v návrhu na prázdninový styk s nezletilou Janou vyhověl. Dne pak mohl teprve být spis předložen k vyšší soudní úřednici k vyreferování návrhu matky na změnu výživného a dne , kdy se spis vrátil soudkyni od vyšší soudní úřednice, pak téhož dne bylo nařízeno jednání ve věci návrhu matky na změnu výživného ze dne na den V tomto bodě si dovoluji vysvětlit, že opatrovnický soud považuje za stejně důležité rozhodnout o nároku dětí na změnu výživného, kdy matkou byla tvrzena změna poměrů u otce, který změnil zaměstnání, stejně jako o nároku otce na styk s dětmi, který, jak patrno z celého obsahu opatrovnického spisu, s otcem pravidelně probíhal a probíhá každý týden. Nejednalo se o situaci, kdy by děti nevídal, otec se pouze domáhá ještě širšího rozsahu styku, což je předmětem podaného odvolání. Proto soud přistoupil k tomu, že nejprve nařídil jednání ve věci změny výživného, o čemž byl otec dne informován písemně, když si podal žádost o postoupení odvolání k odvolacímu soudu dne , tedy v době, kdy již byl předvolán k jednání ve věci návrhu matky na zvýšení výživného na den Zároveň pak bylo otci, resp. jeho zástupkyni vysvětleno, že odvolání otce dosud nebylo postoupeno odvolacímu soudu, neboť u věcí péče o nezletilé, se vedoucí řízení v jednom opatrovnickém spis s různými projednávanými věcmi. Vzhledem k tomu, že spis je rozsáhlý a čítá již téměř 400 stran, si neumím představit, že by se část spisu kopírovala, vytvářely se zlomky spisu a posílaly zvlášť k vyřízení na odvolací soud, když do spisu průběžně docházejí další podání. Jsem toho názoru, že upřednostněním vyřízení odvolání otce a zasláním spisu na odvolací soud by naopak mohla být

4 zkrácena práva dětí na případné vyšší výživné od otce, které je základní potřebou dětí, nutnost rychlosti vyřízení věcí týkajících se výživného vyplývá i z ustanovení 162 odst. 1, písm. a) o.s.ř, kdy rozsudky o výživném jsou předběžně vykonatelné. Je běžnou praxí soudů, že se čeká na vyřízení více návrhů v jednom opatrovnickém spise a vždy je třeba zvážit ve věcech péče o nezletilé děti, co je na místě vyřídit dříve. Názor, že celý návrh, který došel soudu jako první, musí být pravomocně vyřízena a až pak by se soud měl zabývat dalšími návrhy, pak nemá oporu v zákoně, zvlášť ve věcech péče soudu o nezletilé a za situace, kdy si jedna strana opakovaně podává návrhy na vydání předběžných opatření a druhá strana čeká, až o nich soud rozhodne a pak dojde na řadu k vyřízení jejího jiného návrhu ve věci samé. Pokud by soud zaslal odvolacímu soudu k vyřízení nejprve odvolání otce do rozsudku o změně úpravy styku, naopak by mohly vzniknout průtahy v řízení v jiné projednávané věci k návrhu matky na zvýšení výživného, když dle posledních poznatků z praxe odvolacího soudu plyne, že věci jsou vyřizovány asi do čtyř měsíců. Jak plyne z výše uvedeného, nejsem si vědoma žádných průtahů v řízení, spis se nenacházel u soudkyně nikde déle než jeden den, veškeré žádosti a návrhy byly průběžně vyřizovány. Svůj postup tedy považuji za správný s ohledem na zásady rychlosti a hospodárnosti řízení a rovnosti přístupu účastníků k soudu. Pro úplnost doplňuji, že o návrhu matky na zvýšení výživného bylo rozhodnuto u jediného jednání dne , rozsudek je již písemně vyhotoven a rozesílán účastníkům a spis pak následně bude neprodleně Krajskému soudu v Malebném Městě s odvoláním otce nejpozději v průběhu měsíce srpna 2013 postoupen, není vyloučen, že ještě dříve, po vyřízení stížnosti. Ve Velké Lhotě dne Mgr. Eva Rozumná soudkyně Odpověď soudu na zahájené šetření ochránce Jedná se o jiný případ než výše uvedený Ochránce je oprávněn prošetřit postup úřadů, v oblasti soudnictví se jedná o postup předsedy (či místopředsedy) soudu v agendě státní správy soudů, což je zejména prošetření, zda byla správně vyřízena stížnost na průtahy, nevhodné chování soudních osob nebo návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu Ochránce vydává o svých zjištěních a hodnocení zprávu o šetření, nicméně v některých případech se podaří dosáhnout nápravy již při vyrozumění o zahájení šetření (příklad viz níže) Veřejný ochránce práv, Údolní 39, , Brno k rukám Mgr. Petry Janouškové Okresní soud v Nové Vsi Soudní 15 Nová Ves V Nové Vsi dne Č.j.: Vážená paní magistro, Věc: stížnost paní Ireny Neodbytné, vaše značka na základě Vašeho požadavku, který byl zdejšímu soudu doručen dne , jsem prověřila postup pověřeného místopředsedy Mgr. Ivana Pověřeného ve věci stížnosti vedené u zdejšího soudu pod sp. zn... Tento spis Vám současně připojuji jen dle Vašeho požadavku v kopii, spolu s přehledem úkonů provedených ve sp. zn, o kterou se především jedná. Bohužel dle mého zjištění nedošlo k řádnému vyřízení stížnosti stěžovatelky a údaje, které byly uvedeny v odpovědi Mgr. Pověřeného ze dne , nesouhlasí. Poté, co jsem prověřila samotný exekuční případ, jsem totiž zjistila, že skutečně došlo ke značnému průtahu, a to zaviněnému zdejším soudem.

5 Návrh na nařízení exekuce byl podán u soudu O něm dne rozhodl soudce, kterému věc napadla tak, že řízení zastavil. O odvolání stěžovatelky podaném dne pak ve věci rozhodoval odvolací soud (jenž měl na věc jiný názor), kterému však věc byla, bohužel, předložena až dne Soudce se spisem pracoval již dne , neboť odvoláním napadené rozhodnutí se nepodařilo doručit povinnému. Referoval, aby kancelář provedla šetření ohledně aktuální známé adresy povinného, a opětovně mu zaslala. Kancelář tento referát soudce převzala dne a zpracovala Přitom použila adresu do Švédska, která byla zjištěna správou soudu v mezidobí dne Na základě uvedeného zjištění dal soudce pokyn, aby adresa byla použita na tzv. růžovou, tedy mezinárodní doručenku, když současně měla kancelář učinit i dotaz na exekutorku, kam povinnému doručuje. Toto obojí splnila. Přestože však soudce referoval lhůtu pro kancelář, na základě které mu spis měla kancelář předložit společně s vrácenou dodejkou po uplynutí lhůty dalších 15 dnů, jak plyne z referátu soudce ( kal: zpl+15dní ), došlo k administrativní chybě. S dodejkou totiž spis zjevně kancelář nedala na lhůtu 15 dnů, ale opět vrátila na lhůtu doručení, tj. tam, kde čeká až do doby než přijde zpět dodejka. Jelikož tato již zpět byla, zůstal spis ležet na lhůtě a jediné, co mohlo chybu odhalit, by byla průběžná následná kontrola všech spisů, jež se na této lhůtě nacházejí. Spis byl však nalezen a předložen soudci až s odstupem čtyři a půl roku. Dle růžové dodejky na adrese ve Švédsku povinný zásilku bez potíží převzal, a to již dne V této době byl zjevně na svobodě a žádné problémy s doručením, byť do zahraničí, nenastaly. Pokud by byl splněn pokyn soudce kanceláří řádně, byla by mu věc předložena 15 dnů nato, což odpovídá odvolací lhůtě povinného. V tomto směru považuji za nutné uvést, že jde o průtah, za který je samozřejmě objektivně odpovědný zdejší soud, a stěžovatelka má naprostou pravdu v tom že, věc sama neproběhla řádně, a že ani její stížnost nebyla řádně vyřízena. Tento průtah se tak podílel na celkové době řízení, jež v daném případě, bohužel, rozhodně přiměřená není. Za nastalou situaci však není vinen soudce vyřizující exekuci, neboť nemá žádnou zpětnou možnost ovlivnit či kontrolovat, co se děje se spisem v době, kdy s ním pracují administrativní síly. Ani není také možné, aby si při množství vyřizovaných spisů pamatoval, že určitý konkrétní spis delší dobu neviděl, či sám chodil prověřovat spisový materiál, se kterým pracuje, či má na lhůtách, soudní kancelář. V případě exekučních věcí jde o tisíce návrhů ročně, soudci v rozhodné době drželi služby dle rozvrhu práce vždy po určité období. K běžné civilní agendě tak byli ještě opravdu velikým množstvím exekučních věcí zatíženi souběžně! Nelze po nich spravedlivě požadovat, aby při tomto přetížení, a v případě zdejšího soudu při personálně špatné situaci trvající roky, již od počátku 90let (ohledně níž pak soudci sami i opakovaně marně žádali o řešení věci samo MSp), zvládali ještě provádět průběžné kontroly práce kanceláře... Rovněž elektronický systém soudu neměl, a dosud nemá uživatelskou aplikaci, jež by umožňovala soudci zjistit, jaké jeho věci jsou bez pohybu po jím zadanou dobu, kterou potřebuje prověřit u exekučních věcí je pak problematické i vedení rejstříku, jež věc při vydání prvního rozhodnutí eviduje jako vyřízenou. Prostředky kontroly jsou proto tak omezené a časově náročné, že by provádění pravidelných kontrol znamenalo neschopnost věnovat se práci samotné. Jakkoliv tak exekuční kancelář zdejšího soudu pochybila, vše způsobilo jedno jediné založení spisu do špatné přihrádky. Celkový průtah je samozřejmě hrozivý, způsobený je však v podstatě banální chybou, jež by při dřívějším zjištění mohla být i zcela omluvitelná, a je lidsky pochopitelná. V průběhu řady let byla exekuční kancelář naprosto zahlcená, v jejích silách nebylo ani vypravovat nové referáty v přiměřených lhůtách, natož pak kontrolovat průběžně všechny spisy, které jsou v oběhu. Opakovaně byl stav v době kritické řešen výpomocemi, i nárazovými z jiných oddělení. Ani tam však nebyly a nejsou rezervy na trvalou výpomoc. Po svém nástupu do funkce na podzim loňského roku jsem při postupných kontrolách jednotlivých soudních oddělení zjistila, že konkrétně na exekuční kanceláři jsou řádově cirka 4 tisíce spisů na lhůtách pro doručování, což u mě vyvolalo naprosté zděšení. Jednak pro jejich množství, ale zejména proto, že šlo o spisy, které se na lhůtě nachází i několik let. V souvislosti s tím jsem však zjistila, že bohužel ani soudní exekutoři nevrací průběžně zpět dodejky ve věcech zdejším soudem nařízených exekucí, kdy až na jejich základě je možné vyznačit na rozhodnutí doložku právní moci a spis následně založit. Při zjišťování příčin vyplynulo, že exekutoři tak v řadě případů činí dokonce cíleně, protože

6 vyčkávají, až se jim podaří zjistit nějaký majetek a k věci se dostanou, teprve tehdy začnou v exekuční věci konat. Až tehdy také, a to i odstupem řady měsíců, někteří i let, usnesení o nařízení exekuce (které vydával do konce loňského roku soud) doručují. Na doručenky patrně i s ohledem na množství jimi vyřizovaných věcí tak v řadě případů nespěchají, což pak působí stav, kdy exekuční oddělení soudu naší velikosti má na lhůtách řádově tisíce spisů, se kterými není logicky schopné průběžně pracovat. Jelikož pak ani není soudu známo, kdy exekutoři vůbec doručovat budou, nelze zadat do systému časový údaj přibližné kontroly stavu, jako v případě pošty doručované klasickou poštou. Nyní se jen, bohužel, potvrdil můj závěr, že v případě pochybení při práci administrativy toto může mít fatální důsledky právě v podobě neomluvitelně dlouhé prodlevy, pokud je spis umístěn na lhůtu chybně. K výše uvedenému mohu sdělit, že obratem po mém zjištění, jsem začala pracovat na nápravě situace ve snaze zlepšit podmínky pro práci exekuční kanceláře. Na agendu jsem poskytla svoji zapisovatelku a dále pak justičního čekatele, kteří již několik měsíců pracují na těchto spisech založených na lhůtách pro doručování. Exekutory urgují o doručení a dodání dodejek, aby kauzy mohly být dovyřízeny, a spisy dále jen nesetrvávaly na lhůtách, kde v důsledku nahromaděného množství znemožňují průběžnou kontrolu věcí, které se na nich nachází. Odstranit však následky stavu neřešeného řadu let, a to s omezenými administrativními silami, vyžaduje dlouhodobou práci. Přestože jsem si problému vědoma a již od jara letošního roku jej průběžně řeším, není dosud vše zcela ve standardu. Aniž bych tak měla v úmyslu nepřiměřeně omlouvat chybu administrativy (kdy s ohledem na časový odstup, nárazové výpomoci a personální změny na jednotlivých odděleních, se mi již asi ani nemůže podařit vypátrat, kdo spis s dodejkou založil zpět na lhůtu pro dodejku), musím se i práce exekuční kanceláře zastat s ohledem na počet vyřizovaných věcí a množství práce, které je po nich vyžadováno. Nejde-li již o stav neúnosný, pak po řadu let na samé hranici únosnosti. Odpovědným za celkovou situaci je dle mého názoru především tehdejší vedení resortu, které nezajistilo potřebné podmínky pro práci soudu. Pouhé zavádění lhůt pro vyřizování některého typu věcí sice urychlilo úkony v nich, ale na úkor dalších soudních agend, neboť při stejném obsazení nejde o opatření, jež by ve skutečnosti něco řešilo. Toto vše však již mělo být uvedeno a chyba uznána při vyřizování stížnosti paní Neodbytné. Jen takový postup bych považovala za korektní, a jeho součástí měla samozřejmě i omluva za komplikace, které jí byly způsobeny, když nápravu již nelze zpětně učinit. Rozsah průtahů je pak zapříčiněn jednak objektivními faktory, které byly popsány výše, a jednak i selháním kontrolních mechanismů. Způsob vyřízení stížnosti pověřeným místopředsedou, kde jsou uvedeny skutečnosti neodpovídající údaje, je samozřejmě nesprávný. Hodnotím jej, bohužel, jako politováníhodný pokus vyhnout se přiznání chyby. Akceptovat jej rozhodně nelze. V této souvislosti sděluji, že pověření Mgr. Pověřeného výkonem funkce místopředsedy civilního úseku bylo k datu ukončeno. Současně jsem panu předsedovi krajského soudu sdělila, že jmenování Mgr. Ivana Pověřeného do této funkce nebudu navrhovat. Paní Neodbytné se tímto velice omlouvám za způsob, jakým bylo s její stížností naloženo, a rovněž tak za samotné selhání soudu při postupu v exekuční věci. Tato je již soudem vyřízena, exekuce byla nařízena a referát kanceláří vypraven. Nemám tedy již další prostor, co bych ve věci měla učinit. Další postup je již v rukou exekutora. Ohledně spolupráce s mezinárodním odborem Ministerstva spravedlnosti, pokud jde o doručování písemností do zahraničí, jsem dle Vašeho požadavku provedla průzkum mezi soudci řešícími věci s cizím prvkem. Zjistila jsem, že ministerstvo nám je velice nápomocné v těchto záležitostech, a že soudci si hromadně tento způsob spolupráce chválí. Pokud jsou problémy i přes spolupráci s ministerstvem, pak je to dáno v podstatě jen tím, že určité země ani s ministerstvem příliš nespolupracují. Ve věci stěžovatelky se však rozhodně na shora uvedeném průtahu spolupráce s mezinárodním odborem ministerstva nijak nepodílela. V této konkrétní věci totiž ministerstvo vůbec žádáno o pomoc nebylo, jak plyne z vylíčeného postupu ve věci. Děkuji za spolupráci, s pozdravem JUDr. Soňa Rázná, v.r. předsedkyně okresního soudu Zpracovala Kancelář veřejného ochránce práv, leden 2014

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : 13 Kss 9/2012-51 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 22. 5. 2013 v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr.

Více

Závěrečné stanovisko návrh opatření k nápravě

Závěrečné stanovisko návrh opatření k nápravě V Brně dne 28. dubna 2009 Sp. zn.: 2537/2008/VOP/HVZ Závěrečné stanovisko návrh opatření k nápravě ve věci Ing. Z. H. A Dne 18. 2. 2009 jsem vydal průběžnou zprávu o šetření zahájeného na základě podnětu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB)

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE /celk. počet: 1 / 5 Účinnost: 1. 9. 212 Evidenční číslo:.příloha Revize: ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 4 SPRÁVNÍHO ŘÁDU) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu,

Více

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice tel: , IČ: Informace o škole

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice tel: , IČ: Informace o škole Informace o škole 1. Údaje o jmenování ředitelky školy do funkce V souladu s dikcí 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, na základě výsledku konkurzního řízení, jmenoval Krajský úřad dne 1. 1.

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : KSBR 39 INS 24724/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 3 UL 21/2014 KSBR 38 INS 34673/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Ladislava Bognára a JUDr. Ivo Lajdy ve věci

Více

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/ Číslo jednací: - 110 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Dlouhé a soudkyň JUDr. Ivany Muchové a JUDr. Pavly Havlíkové ve věci oprávněného: Finanční

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 13. Vyřizování a podávání stížností

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Doručeno dne: 10. 12. 2010 Spisová značka: 17 C 9/2010 - ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Husákem ve věci žalobce: Tomáš Pecina, bytem

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Budovatelů 2957/108, Most, 434 01 www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700466 č.j. 130 EX 3738/12-45/E

Více

Připomínky veřejného ochránce práv

Připomínky veřejného ochránce práv Příloha k PDCJ: 710/2012 Připomínky veřejného ochránce práv k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích OBECNÁ PŘIPOMÍNKA: S přihlédnutím ke stávající nepříznivé

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. JMK 93837/2016 Sp.Zn. S-JMK 59548/2016/OÚPSŘ Brno 15.6.2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

STATISTIKA KAUZY 37 Co 168/2007 i 83 Nc 183/2003

STATISTIKA KAUZY 37 Co 168/2007 i 83 Nc 183/2003 Krajský soud v Brně Rooseveltova 16 sp. zn. 37 Co 168/2007 STATISTIKA KAUZY 37 Co 168/2007 i 83 Nc 183/2003 I. Počtu podání matky proti okleštění styku dětí s jejich otcem /podtrženo/ II. Zbytečného finančního

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou Úvodní ustanovení 1. Příjímání stížností 2. Povinnosti 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti

Více

Mateřská škola Bruntál,Okružní 23, Tel.: 554/ Mobil: 601/

Mateřská škola Bruntál,Okružní 23, Tel.: 554/ Mobil: 601/ Mateřská škola Bruntál,Okružní 23, 792 01 Tel.: 554/711060 Mobil: 601/369 797 E-mail: skolkabrokr23@raz-dva.czweb:www.msokruzni.eu Škola: MŠ Bruntál, Okružní 23 Pokyn ředitele školy k vyřizování stížností

Více

Č. j.: S 243/01-151/348/02-če V Brně dne 22. ledna 2002

Č. j.: S 243/01-151/348/02-če V Brně dne 22. ledna 2002 Č. j.: S 243/01-151/348/02-če V Brně dne 22. ledna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.12.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 61996/2012 SpZn S-JMK 143940/2010/OŽP-Ho Brno dne 30.05.2012 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 44/2010-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Spis 13 Kse 15/2009 byl spojen se spisem 13 Kse 14/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: 13 Kse 14/2009-133 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 9. 2.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 202/2004-136 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

Směrnice ředitele školy č. 1

Směrnice ředitele školy č. 1 Směrnice ředitele školy č. 1 o svobodném přístupu k informacím (ve znění platném od 1. ledna 2013) Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í. Ú s t a v n í h o s o u d u. Ústavní stížnost s e odmí t á. O d ůvod n ění :

Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í. Ú s t a v n í h o s o u d u. Ústavní stížnost s e odmí t á. O d ůvod n ění : Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í Ú s t a v n í h o s o u d u Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Neplnění zákonné vyživovací povinnosti nebo vyhýbání se takové povinnosti by podle judikatury

Více

U s n e s e n í. t a k t o : a dále na vyražených nemovitých věcech povinného sub 1) Pavla Drechslera, a to:

U s n e s e n í. t a k t o : a dále na vyražených nemovitých věcech povinného sub 1) Pavla Drechslera, a to: U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 2048/14-131 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 214056/1, Mgr. O. Chovanec JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-západ,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 29/2006-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Vnitřní norma: Směrnice k vyřizování stížností Název: Stížnosti Datum vydání: 1.9. 2012 Účinnost od: 1.9.2012 Zpracoval: Mgr. David Junek, zástupce ředitele

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 212/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 *UOHSX0069RPX* UOHSX0069RPX USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Příklad konkrétního pochybení

Příklad konkrétního pochybení Příklad konkrétního pochybení Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, obdrželo stížnost podatelky, jež mu byla postoupena na základě usnesení Krajského úřadu Plzeňského kraje. Podatelka

Více

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb. se mění t a k t o :

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb. se mění t a k t o : Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb. se mění 1. V části první se za ustanovení 8 vkládá nová hlava která zní : HLAVA III OBECNÝ POSTUP SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ PŘI ELEKTRONICKÉM VYŘIZOVÁNÍ

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. J. F., soudkyně Městského soudu v Brně, narozená X, j e v i n n a, ž e. t e d y

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. J. F., soudkyně Městského soudu v Brně, narozená X, j e v i n n a, ž e. t e d y 13 Kss 10/2009-67 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 10. 8. 2010 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 60/2009-160 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Budovatelů 2957/108, Most, 434 01 www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700466 č.j. 130 EX 1327/12-82/E

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ans 4/2009-101 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s e

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s e 11 Kss 7/2012-64 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a členů senátu: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové,

Více

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to Judikatura Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2006 Rozhodnutí č. 51 spolupachatelství 9 odst. 2 vs. účastenství ve formě pomoci podle 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. Spolupachatelství ve smyslu

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Olomouc, Směrnice k vyřizování stížností I. Obsah Úvodní ustanovení 1. Přijímání stížností 2. Povinnosti OKIS 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti podatelny 5. Postup při vyřizování stížností

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech:

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech: TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 11.7.2011 A JE VYKONATELNÉ DNE: 11.7.2011 Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 16.8.2011 Podpis: č.j. 024 EX 287/07-214 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková,

Více

PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD vydaný společností Fair Credit International, SE, sídlo a adresa pro doručování: Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 - Vršovice, PSČ: 100 00, IČO: 04424115,

Více

USNESENÍ. č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8

USNESENÍ. č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8 č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8 USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl asistentem soudce JUDr. Michalem Tomášem v insolvenční věci dlužníka: Libor Fiala, nar.

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. u) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. takto:

U S N E S E N Í. takto: Aprk 11/2012-65 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: Ing. arch.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ans 10/2010-113 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

1. Úvod 2. Odvolací řízení 35 odvoláních % podle zákona o vodovodech a kanalizacích

1. Úvod 2. Odvolací řízení 35 odvoláních % podle zákona o vodovodech a kanalizacích Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2013 odbor 15110 1. Úvod Odbor státní správy ve vodním hospodářství

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 10/2003-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Petra Příhody

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 99/2013-133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

VYHLÁŠKA U S N E S E N Í

VYHLÁŠKA U S N E S E N Í KSPL 27 INS 31314/2013 A - 18 VYHLÁŠKA Pavel Kotlín Nar. 10. 6. 1973 Dolní náměstí 1 330 33 Město Touškov Náhradní doručení ve smyslu ust. 80 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Zásilku obsahující usnesení

Více

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Renáty Ilinské

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/13/2010 Spisová značka: 20 Cdo 4468/2008 ECLI:CZ:NS:2010:20.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/13/2010 Spisová značka: 20 Cdo 4468/2008 ECLI:CZ:NS:2010:20.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/13/2010 Spisová značka: 20 Cdo 4468/2008 ECLI: ECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.4468.2008.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Exekuce Předběžná otázka Přerušení řízení Dotčené

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Průtahy vzniklé při poskytování součinnosti dle 260 občanského soudního řádu před výkonem rozhodnutí jsou přičitatelné státu, neboť ten nezajistil, aby u příslušného soudu byl dostatečný počet kvalifikovaných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 173/2016-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 150/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Chomutov Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 431 11 Jirkov příspěvková organizace okres ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Vyřizování a podávání stížností

Vyřizování a podávání stížností STANDARD č. 14 Vyřizování a podávání stížností Zpracoval: Bc. Markéta Šiplová Datum, podpis Schválil: MUDr. Jana Tytlová Datum, podpis Platnost: 1. 1. 2015 Vydání: první ke dni 1. 1. 2015 Revize: 1 x ročně

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : KSBR 32 INS 23960/2014-A-7 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Jiří Martinek, r. č.: 810720/4171, bytem K. Světlé 490, 760

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 34/2015-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše

Více

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Povinné informace Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Předmět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pokynu

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

o svobodném přístupu k informacím

o svobodném přístupu k informacím Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace Sady 28. října 674/1, 690 21 Břeclav tel.: 519 326 162, fax: 519 326 362 e-mail: info@gbv.cz Směrnice k poskytování

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45 č. j. 4 Ads 47/2004-45 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: M.

Více

TRESTNÍ ÚSEK pracoviště pobočky v Pardubicích

TRESTNÍ ÚSEK pracoviště pobočky v Pardubicích TRESTNÍ ÚSEK pracoviště pobočky v Pardubicích Soud. odd. Věci 13 To Tmo Nt Ntm UL Obor působnosti Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím Okresních soudů v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *uohsx001rf1g* UOHSX001RF1G ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S138/2010/VZ-7482/2010/530/JWe V Brně dne: 2. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost 1. Úplný název povinného subjektu Nejvyšší státní zastupitelství 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost Nejvyšší státní zastupitelství bylo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 68/2012-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jaroslava

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 23 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Jiřího Lifky a Mgr. Kamila Tojnera a ve věci žalobce:

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 111/2002-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 82/2009-28 Spis 1 As 82/2009 byl spojen se spisem 1 As 81/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: 1 As 81/2009-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší

Více

Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu.

Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. 1. Co je to trestní oznámení? Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. Trestní oznámení lze učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 149109/2015 Sp. zn.: S-JMK 131818/2015 OÚPSŘ Brno 25.11.2015 Adresáti: dle rozdělovníku

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha Nové Město Datová schránka snkabbm Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Praha, 12. 2. 2013 Žalobce: Bc. Jakub

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

4 EX0426/06-72. Usnesení

4 EX0426/06-72. Usnesení 4 EX0426/06-72 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 134/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Pravidla pro postup pověřeného subjektu Sdružení českých spotřebitelů při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Pravidla pro postup pověřeného subjektu Sdružení českých spotřebitelů při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů Pravidla pro postup pověřeného subjektu Sdružení českých spotřebitelů při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů Sdružení českých spotřebitelů vydává na základě ustanovení 20x zákona č. 634/1992 Sb.,

Více