PŘÍKLADY Z KAUZ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍKLADY Z KAUZ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce"

Transkript

1 PŘÍKLADY Z KAUZ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce Stížnost otce na nepostoupení jeho odvolání odvolacímu soudu Petr Bdělý Červená 17 Okresní soud ve Velké Lhotě Vážená paní předsedkyně soudu JUDr. Jarmila Pečlivá Zelená 22 Ve Velké Lhotě dne 8. července 2013 Žádost o odstranění průtahu v řízení Dobrý den, vážená paní předsedkyně, dne byl zdejším soudem vyhlášen rozsudek č.j. o změnu úpravy styku s nezletilou Janou a Jiřím. Proti tomuto rozsudku jsem podal dne řádný opravný prostředek - odvolání. Telefonickým dotazem dne jsem zjistil, že mé odvolání nebylo ani po více než dvou měsících předloženo krajskému soudu. Dne jsem proto prostřednictvím své právní zástupkyně, paní JUDr. Anny Ochotné, zaslal Okresnímu soudu ve Velké Lhotě žádost, aby mé odvolání bylo bez dalších zbytečných odkladů postoupeno odvolacímu soudu. Bylo mi však obratem odpovězeno, že se ve spise řeší ještě další řízení - zvýšení výživného a že právě z tohoto důvodu nemohlo být mé odvolání prozatím postoupeno. Obyčejným smýšlením mi však vyplývá, že se jedná o dvě odlišná řízení, proto tato dvě řízení nemusí být na sobě závislá a není možné mé odvolání odkládat jen z důvodu, že do spisu přišel v mezidobí další návrh na nějakou změnu, či úpravu, neboť takových návrhů může do jednoho spisu přijít více a není možné s mým odvoláním čekat, až se všechny ostatní návrhy vyřídí, obzvláště pak, bylo-li řízení o změnu výživného zahájeno již a jednání o tomto nařízeno až na Domnívám se, že v prvé řadě má být vyřízen ten návrh, který přišel na okresní soud jako první. Další návrhy vázané na spisovou značku se pak mohou řešit nezávisle na něm (jsou-li odlišného petitu samozřejmě) Návrh na změnu styku a úpravu styku jsem podal v září roku Když si pak k dnešnímu datu připočtu ještě další zákonné lhůty pro písemné vyhotovení rozsudku ve věci zvýšení výživného atd., pak mé odvolání bude postoupeno ke krajskému soudu nejdříve začátkem září 2013, což je více než 4 měsíce po jeho podání a 1 rok po podání samotného návrhu. Mám za to, že postupem zdejšího soudu dochází ke zbytečnému průtahu v řízení a zdvořile Vás tímto žádám o zjednání nápravy. Již z charakteru řízení je patrné, že úprava styku s nezletilými dětmi, obzvláště pak jsou-li nízkého věku, je věc velice citlivá a je nezbytné ji řešit urychleně - rychleji než cokoli jiného. S úctou Petr Bdělý

2 Vyřízení stížnosti Okresní soud ve Velké Lhotě Zelená 22 Pan Petr Bdělý Červená 17 Naše značka: Stížnost na průtahy v řízení Dne byla v rukám předsedkyně Okresního soudu ve Velké Lhotě doručena Vaše stížnost na průtahy v řízení ve věci péče o nezletilou Janu a Jiřího Bdělé, která je vedena u Okresního soudu ve Velké Lhotě pod sp.zn.. Ve své stížnosti uvádíte, že dne jste podal odvolání proti rozsudku o změně úpravy styku otce s nezletilými dětmi, který byl vyhlášen dne pod č.j... Toto odvolání nebylo dosud předloženo krajskému soudu, na Vaše dotazy Vám bylo sděleno, že ve spise probíhá další řízení, a to řízení o změnu výživného a teprve po skončení tohoto řízení bude odvolání postoupeno odvolacímu soudu. Máte za to, že se jedná o dvě odlišná řízení, která na sobě nemusí být závislá, a není možné, aby soud odkládal rozhodnutí o odvolání z toho důvodu, že v mezidobí mu byl doručen další návrh. Takových návrhů může přijít více a není možné čekat s vyřízením odvolání do doby, než budou všechny tyto návrhy vyřešeny. Máte za to, že v první řadě se má soud zabývat tím návrhem, který mu byl doručen jako první, další návrhy se pak mohou řešit nezávisle. Máte za to, že výše popsaným postupem dochází ke zbytečným průtahům v řízení, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že úprava styku otce s dětmi, obzvláště jsou-li nízkého věku, je věcí, která by měla býti řešena přednostně a urychleně. Vážený pane, na základě Vaší stížnosti jsem provedla podrobnou prověrku spisu Okresního soudu ve Velké Lhotě sp.zn, dále jsem věc prošetřila prostřednictvím informačního systému Okresního soudu ve Velké Lhotě a konečně jsem požádala soudkyni Mgr. Evu Rozumnou, aby se k Vaší stížnosti vyjádřila. Vyjádření soudkyně, ve kterém je podrobně popsán postup soudu, přikládám a pro stručnost na ně odkazuji. Šetřením jsem dospěla k závěru, že ve věci nebyl objektivně zjištěn žádný průtah v řízení. Vaše odvolání bylo soudkyní dne zasláno matce a opatrovníkovi s tím, nechť se ve lhůtě 1 týdne vyjádří. Matka tak učinila prostřednictvím svého právního zástupce dne Doba od (2 měsíce a 28 dní) není natolik dlouhá, aby sama o sobě zakládala závěr o dlouhodobé nečinnosti soudu ve věci. Dále je třeba vidět, že soudkyně souběžně s tímto řízením vyřizovala návrh matky o změnu výživného, přičemž vycházela z předpokladu, že toto řízení je přinejmenším stejně důležité jako řízení o změnu a rozsahu styku otce s dětmi. Na tomto místě zdůrazňuji, že soudkyně má dle zákona povinnost sledovat nejlepší zájem dětí, přičemž zohlednila skutečnost, že styk otce s dětmi objektivně probíhá, takže nehrozí, že by došlo k oslabení tohoto vztahu, případně k úplnému odcizení otce. Postup soudkyně je z logického hlediska zdůvodnitelný a odpovídá i zásadám procesní ekonomie. Vážený pane, Vaši stížnost z výše uvedených důvodů hodnotím jako nedůvodnou. S pozdravem JUDr. Jarmila Pečlivá Předsedkyně Okresního soudu ve Velké Lhotě

3 Vyjádření vyřizující soudkyně Vyjádření soudkyně Mgr. Evy Rozumné ve věci žádosti o odstranění průtahů v řízení pana Petra Bdělého pod sp.zn Otec podal dne návrh na změnu úpravy styku s nezletilou Janou a Jiřím. V té době se opatrovnický spis nenacházel u Okresního soudu ve Velké Lhotě, ale u Krajského soudu v Malebném Městě k vyřízení odvolání otce do předchozího rozsudku o změně úpravy práv a povinností, kdy návrh ve věci podal otec. U krajského soudu byl spis od do Soudkyni byl tento návrh předložen k posouzení dne , kdy téhož dne dala pokyn k jeho zapsání do seznamu věcí a zároveň pokyn, aby byl následně návrh zaslán k založení do opatrovnického spisu na Krajský soud v Malebném Městě, neboť věc nešlo bez spisu vyřídit, věc řešená u krajského soudu přímo souvisí s následným návrhem otce na úpravu styku, v odvolání se řešila případná změna výchovy dítěte. Krátce poté, co se spis z krajského soudu vrátil, otec podal dne návrh na předběžnou úpravu styku s nezletilým Jiřím, spis soudkyni předložen a téhož dne jej soudkyně s pokynem předložila na opatrovnické oddělení k vyžádání zprávy Městského úřadu Velké Lhota, OSPOD, ihned následující den dne pak bylo soudkyní nařízeno jednání ve věci návrhu otce ze dne na změnu úpravy styku a úpravy styku na , dne pak bylo rozhodnuto o návrhu otce na předběžné opatření. Dne pak podává návrh matka na zvýšení výživného spolu s vyjádřením k návrhu otce. Soudkyni návrh předložen a téhož dne věc vyreferovaná s pokynem zapsat návrh matky na zvýšení výživného zvlášť, neboť se jedná o věc, která nesouvisí s úpravou styku. Jednání ve věci proběhla dne , kdy byli rodiče spolu s jejich souhlasem odkázáni na mediační jednání v. centru ve Velké Lhotě, a dne , kdy byla věc odročena za účelem vyhlášení rozsudku na den a rozsudek byl tohoto dne vyhlášen. Písemně vyhotoven byl pak v zákonné lhůtě 30 dnů a zaslán účastníkům dne Dne byl spis soudkyni předložen s odvoláním otce, téhož dne soudkyně dala pokyn k rozeslání účastníků, a k vyjádření. Dne si podal otec další návrh na vydání předběžného opatření ve věci styku s nezletilou Janou, soudkyni návrh se spisem předložen , opět tedy bylo nutno vyžádat zprávu opatrovníka, což soud učinil ještě téhož dne, tedy Dne pak soud po obdržení zprávy z Městského úřadu ve Velké Lhotě vydal předběžné opatření, kterým plně otci v návrhu na prázdninový styk s nezletilou Janou vyhověl. Dne pak mohl teprve být spis předložen k vyšší soudní úřednici k vyreferování návrhu matky na změnu výživného a dne , kdy se spis vrátil soudkyni od vyšší soudní úřednice, pak téhož dne bylo nařízeno jednání ve věci návrhu matky na změnu výživného ze dne na den V tomto bodě si dovoluji vysvětlit, že opatrovnický soud považuje za stejně důležité rozhodnout o nároku dětí na změnu výživného, kdy matkou byla tvrzena změna poměrů u otce, který změnil zaměstnání, stejně jako o nároku otce na styk s dětmi, který, jak patrno z celého obsahu opatrovnického spisu, s otcem pravidelně probíhal a probíhá každý týden. Nejednalo se o situaci, kdy by děti nevídal, otec se pouze domáhá ještě širšího rozsahu styku, což je předmětem podaného odvolání. Proto soud přistoupil k tomu, že nejprve nařídil jednání ve věci změny výživného, o čemž byl otec dne informován písemně, když si podal žádost o postoupení odvolání k odvolacímu soudu dne , tedy v době, kdy již byl předvolán k jednání ve věci návrhu matky na zvýšení výživného na den Zároveň pak bylo otci, resp. jeho zástupkyni vysvětleno, že odvolání otce dosud nebylo postoupeno odvolacímu soudu, neboť u věcí péče o nezletilé, se vedoucí řízení v jednom opatrovnickém spis s různými projednávanými věcmi. Vzhledem k tomu, že spis je rozsáhlý a čítá již téměř 400 stran, si neumím představit, že by se část spisu kopírovala, vytvářely se zlomky spisu a posílaly zvlášť k vyřízení na odvolací soud, když do spisu průběžně docházejí další podání. Jsem toho názoru, že upřednostněním vyřízení odvolání otce a zasláním spisu na odvolací soud by naopak mohla být

4 zkrácena práva dětí na případné vyšší výživné od otce, které je základní potřebou dětí, nutnost rychlosti vyřízení věcí týkajících se výživného vyplývá i z ustanovení 162 odst. 1, písm. a) o.s.ř, kdy rozsudky o výživném jsou předběžně vykonatelné. Je běžnou praxí soudů, že se čeká na vyřízení více návrhů v jednom opatrovnickém spise a vždy je třeba zvážit ve věcech péče o nezletilé děti, co je na místě vyřídit dříve. Názor, že celý návrh, který došel soudu jako první, musí být pravomocně vyřízena a až pak by se soud měl zabývat dalšími návrhy, pak nemá oporu v zákoně, zvlášť ve věcech péče soudu o nezletilé a za situace, kdy si jedna strana opakovaně podává návrhy na vydání předběžných opatření a druhá strana čeká, až o nich soud rozhodne a pak dojde na řadu k vyřízení jejího jiného návrhu ve věci samé. Pokud by soud zaslal odvolacímu soudu k vyřízení nejprve odvolání otce do rozsudku o změně úpravy styku, naopak by mohly vzniknout průtahy v řízení v jiné projednávané věci k návrhu matky na zvýšení výživného, když dle posledních poznatků z praxe odvolacího soudu plyne, že věci jsou vyřizovány asi do čtyř měsíců. Jak plyne z výše uvedeného, nejsem si vědoma žádných průtahů v řízení, spis se nenacházel u soudkyně nikde déle než jeden den, veškeré žádosti a návrhy byly průběžně vyřizovány. Svůj postup tedy považuji za správný s ohledem na zásady rychlosti a hospodárnosti řízení a rovnosti přístupu účastníků k soudu. Pro úplnost doplňuji, že o návrhu matky na zvýšení výživného bylo rozhodnuto u jediného jednání dne , rozsudek je již písemně vyhotoven a rozesílán účastníkům a spis pak následně bude neprodleně Krajskému soudu v Malebném Městě s odvoláním otce nejpozději v průběhu měsíce srpna 2013 postoupen, není vyloučen, že ještě dříve, po vyřízení stížnosti. Ve Velké Lhotě dne Mgr. Eva Rozumná soudkyně Odpověď soudu na zahájené šetření ochránce Jedná se o jiný případ než výše uvedený Ochránce je oprávněn prošetřit postup úřadů, v oblasti soudnictví se jedná o postup předsedy (či místopředsedy) soudu v agendě státní správy soudů, což je zejména prošetření, zda byla správně vyřízena stížnost na průtahy, nevhodné chování soudních osob nebo návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu Ochránce vydává o svých zjištěních a hodnocení zprávu o šetření, nicméně v některých případech se podaří dosáhnout nápravy již při vyrozumění o zahájení šetření (příklad viz níže) Veřejný ochránce práv, Údolní 39, , Brno k rukám Mgr. Petry Janouškové Okresní soud v Nové Vsi Soudní 15 Nová Ves V Nové Vsi dne Č.j.: Vážená paní magistro, Věc: stížnost paní Ireny Neodbytné, vaše značka na základě Vašeho požadavku, který byl zdejšímu soudu doručen dne , jsem prověřila postup pověřeného místopředsedy Mgr. Ivana Pověřeného ve věci stížnosti vedené u zdejšího soudu pod sp. zn... Tento spis Vám současně připojuji jen dle Vašeho požadavku v kopii, spolu s přehledem úkonů provedených ve sp. zn, o kterou se především jedná. Bohužel dle mého zjištění nedošlo k řádnému vyřízení stížnosti stěžovatelky a údaje, které byly uvedeny v odpovědi Mgr. Pověřeného ze dne , nesouhlasí. Poté, co jsem prověřila samotný exekuční případ, jsem totiž zjistila, že skutečně došlo ke značnému průtahu, a to zaviněnému zdejším soudem.

5 Návrh na nařízení exekuce byl podán u soudu O něm dne rozhodl soudce, kterému věc napadla tak, že řízení zastavil. O odvolání stěžovatelky podaném dne pak ve věci rozhodoval odvolací soud (jenž měl na věc jiný názor), kterému však věc byla, bohužel, předložena až dne Soudce se spisem pracoval již dne , neboť odvoláním napadené rozhodnutí se nepodařilo doručit povinnému. Referoval, aby kancelář provedla šetření ohledně aktuální známé adresy povinného, a opětovně mu zaslala. Kancelář tento referát soudce převzala dne a zpracovala Přitom použila adresu do Švédska, která byla zjištěna správou soudu v mezidobí dne Na základě uvedeného zjištění dal soudce pokyn, aby adresa byla použita na tzv. růžovou, tedy mezinárodní doručenku, když současně měla kancelář učinit i dotaz na exekutorku, kam povinnému doručuje. Toto obojí splnila. Přestože však soudce referoval lhůtu pro kancelář, na základě které mu spis měla kancelář předložit společně s vrácenou dodejkou po uplynutí lhůty dalších 15 dnů, jak plyne z referátu soudce ( kal: zpl+15dní ), došlo k administrativní chybě. S dodejkou totiž spis zjevně kancelář nedala na lhůtu 15 dnů, ale opět vrátila na lhůtu doručení, tj. tam, kde čeká až do doby než přijde zpět dodejka. Jelikož tato již zpět byla, zůstal spis ležet na lhůtě a jediné, co mohlo chybu odhalit, by byla průběžná následná kontrola všech spisů, jež se na této lhůtě nacházejí. Spis byl však nalezen a předložen soudci až s odstupem čtyři a půl roku. Dle růžové dodejky na adrese ve Švédsku povinný zásilku bez potíží převzal, a to již dne V této době byl zjevně na svobodě a žádné problémy s doručením, byť do zahraničí, nenastaly. Pokud by byl splněn pokyn soudce kanceláří řádně, byla by mu věc předložena 15 dnů nato, což odpovídá odvolací lhůtě povinného. V tomto směru považuji za nutné uvést, že jde o průtah, za který je samozřejmě objektivně odpovědný zdejší soud, a stěžovatelka má naprostou pravdu v tom že, věc sama neproběhla řádně, a že ani její stížnost nebyla řádně vyřízena. Tento průtah se tak podílel na celkové době řízení, jež v daném případě, bohužel, rozhodně přiměřená není. Za nastalou situaci však není vinen soudce vyřizující exekuci, neboť nemá žádnou zpětnou možnost ovlivnit či kontrolovat, co se děje se spisem v době, kdy s ním pracují administrativní síly. Ani není také možné, aby si při množství vyřizovaných spisů pamatoval, že určitý konkrétní spis delší dobu neviděl, či sám chodil prověřovat spisový materiál, se kterým pracuje, či má na lhůtách, soudní kancelář. V případě exekučních věcí jde o tisíce návrhů ročně, soudci v rozhodné době drželi služby dle rozvrhu práce vždy po určité období. K běžné civilní agendě tak byli ještě opravdu velikým množstvím exekučních věcí zatíženi souběžně! Nelze po nich spravedlivě požadovat, aby při tomto přetížení, a v případě zdejšího soudu při personálně špatné situaci trvající roky, již od počátku 90let (ohledně níž pak soudci sami i opakovaně marně žádali o řešení věci samo MSp), zvládali ještě provádět průběžné kontroly práce kanceláře... Rovněž elektronický systém soudu neměl, a dosud nemá uživatelskou aplikaci, jež by umožňovala soudci zjistit, jaké jeho věci jsou bez pohybu po jím zadanou dobu, kterou potřebuje prověřit u exekučních věcí je pak problematické i vedení rejstříku, jež věc při vydání prvního rozhodnutí eviduje jako vyřízenou. Prostředky kontroly jsou proto tak omezené a časově náročné, že by provádění pravidelných kontrol znamenalo neschopnost věnovat se práci samotné. Jakkoliv tak exekuční kancelář zdejšího soudu pochybila, vše způsobilo jedno jediné založení spisu do špatné přihrádky. Celkový průtah je samozřejmě hrozivý, způsobený je však v podstatě banální chybou, jež by při dřívějším zjištění mohla být i zcela omluvitelná, a je lidsky pochopitelná. V průběhu řady let byla exekuční kancelář naprosto zahlcená, v jejích silách nebylo ani vypravovat nové referáty v přiměřených lhůtách, natož pak kontrolovat průběžně všechny spisy, které jsou v oběhu. Opakovaně byl stav v době kritické řešen výpomocemi, i nárazovými z jiných oddělení. Ani tam však nebyly a nejsou rezervy na trvalou výpomoc. Po svém nástupu do funkce na podzim loňského roku jsem při postupných kontrolách jednotlivých soudních oddělení zjistila, že konkrétně na exekuční kanceláři jsou řádově cirka 4 tisíce spisů na lhůtách pro doručování, což u mě vyvolalo naprosté zděšení. Jednak pro jejich množství, ale zejména proto, že šlo o spisy, které se na lhůtě nachází i několik let. V souvislosti s tím jsem však zjistila, že bohužel ani soudní exekutoři nevrací průběžně zpět dodejky ve věcech zdejším soudem nařízených exekucí, kdy až na jejich základě je možné vyznačit na rozhodnutí doložku právní moci a spis následně založit. Při zjišťování příčin vyplynulo, že exekutoři tak v řadě případů činí dokonce cíleně, protože

6 vyčkávají, až se jim podaří zjistit nějaký majetek a k věci se dostanou, teprve tehdy začnou v exekuční věci konat. Až tehdy také, a to i odstupem řady měsíců, někteří i let, usnesení o nařízení exekuce (které vydával do konce loňského roku soud) doručují. Na doručenky patrně i s ohledem na množství jimi vyřizovaných věcí tak v řadě případů nespěchají, což pak působí stav, kdy exekuční oddělení soudu naší velikosti má na lhůtách řádově tisíce spisů, se kterými není logicky schopné průběžně pracovat. Jelikož pak ani není soudu známo, kdy exekutoři vůbec doručovat budou, nelze zadat do systému časový údaj přibližné kontroly stavu, jako v případě pošty doručované klasickou poštou. Nyní se jen, bohužel, potvrdil můj závěr, že v případě pochybení při práci administrativy toto může mít fatální důsledky právě v podobě neomluvitelně dlouhé prodlevy, pokud je spis umístěn na lhůtu chybně. K výše uvedenému mohu sdělit, že obratem po mém zjištění, jsem začala pracovat na nápravě situace ve snaze zlepšit podmínky pro práci exekuční kanceláře. Na agendu jsem poskytla svoji zapisovatelku a dále pak justičního čekatele, kteří již několik měsíců pracují na těchto spisech založených na lhůtách pro doručování. Exekutory urgují o doručení a dodání dodejek, aby kauzy mohly být dovyřízeny, a spisy dále jen nesetrvávaly na lhůtách, kde v důsledku nahromaděného množství znemožňují průběžnou kontrolu věcí, které se na nich nachází. Odstranit však následky stavu neřešeného řadu let, a to s omezenými administrativními silami, vyžaduje dlouhodobou práci. Přestože jsem si problému vědoma a již od jara letošního roku jej průběžně řeším, není dosud vše zcela ve standardu. Aniž bych tak měla v úmyslu nepřiměřeně omlouvat chybu administrativy (kdy s ohledem na časový odstup, nárazové výpomoci a personální změny na jednotlivých odděleních, se mi již asi ani nemůže podařit vypátrat, kdo spis s dodejkou založil zpět na lhůtu pro dodejku), musím se i práce exekuční kanceláře zastat s ohledem na počet vyřizovaných věcí a množství práce, které je po nich vyžadováno. Nejde-li již o stav neúnosný, pak po řadu let na samé hranici únosnosti. Odpovědným za celkovou situaci je dle mého názoru především tehdejší vedení resortu, které nezajistilo potřebné podmínky pro práci soudu. Pouhé zavádění lhůt pro vyřizování některého typu věcí sice urychlilo úkony v nich, ale na úkor dalších soudních agend, neboť při stejném obsazení nejde o opatření, jež by ve skutečnosti něco řešilo. Toto vše však již mělo být uvedeno a chyba uznána při vyřizování stížnosti paní Neodbytné. Jen takový postup bych považovala za korektní, a jeho součástí měla samozřejmě i omluva za komplikace, které jí byly způsobeny, když nápravu již nelze zpětně učinit. Rozsah průtahů je pak zapříčiněn jednak objektivními faktory, které byly popsány výše, a jednak i selháním kontrolních mechanismů. Způsob vyřízení stížnosti pověřeným místopředsedou, kde jsou uvedeny skutečnosti neodpovídající údaje, je samozřejmě nesprávný. Hodnotím jej, bohužel, jako politováníhodný pokus vyhnout se přiznání chyby. Akceptovat jej rozhodně nelze. V této souvislosti sděluji, že pověření Mgr. Pověřeného výkonem funkce místopředsedy civilního úseku bylo k datu ukončeno. Současně jsem panu předsedovi krajského soudu sdělila, že jmenování Mgr. Ivana Pověřeného do této funkce nebudu navrhovat. Paní Neodbytné se tímto velice omlouvám za způsob, jakým bylo s její stížností naloženo, a rovněž tak za samotné selhání soudu při postupu v exekuční věci. Tato je již soudem vyřízena, exekuce byla nařízena a referát kanceláří vypraven. Nemám tedy již další prostor, co bych ve věci měla učinit. Další postup je již v rukou exekutora. Ohledně spolupráce s mezinárodním odborem Ministerstva spravedlnosti, pokud jde o doručování písemností do zahraničí, jsem dle Vašeho požadavku provedla průzkum mezi soudci řešícími věci s cizím prvkem. Zjistila jsem, že ministerstvo nám je velice nápomocné v těchto záležitostech, a že soudci si hromadně tento způsob spolupráce chválí. Pokud jsou problémy i přes spolupráci s ministerstvem, pak je to dáno v podstatě jen tím, že určité země ani s ministerstvem příliš nespolupracují. Ve věci stěžovatelky se však rozhodně na shora uvedeném průtahu spolupráce s mezinárodním odborem ministerstva nijak nepodílela. V této konkrétní věci totiž ministerstvo vůbec žádáno o pomoc nebylo, jak plyne z vylíčeného postupu ve věci. Děkuji za spolupráci, s pozdravem JUDr. Soňa Rázná, v.r. předsedkyně okresního soudu Zpracovala Kancelář veřejného ochránce práv, leden 2014

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Budovatelů 2957/108, Most, 434 01 www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700466 č.j. 130 EX 3738/12-45/E

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 61996/2012 SpZn S-JMK 143940/2010/OŽP-Ho Brno dne 30.05.2012 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Budovatelů 2957/108, Most, 434 01 www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700466 č.j. 130 EX 1327/12-82/E

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Povinné informace Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Předmět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pokynu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 60/2009-160 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 34/2015-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 44/2010-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech:

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech: TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 11.7.2011 A JE VYKONATELNÉ DNE: 11.7.2011 Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 16.8.2011 Podpis: č.j. 024 EX 287/07-214 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s e

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s e 11 Kss 7/2012-64 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a členů senátu: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové,

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45 č. j. 4 Ads 47/2004-45 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: M.

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Spis 13 Kse 15/2009 byl spojen se spisem 13 Kse 14/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: 13 Kse 14/2009-133 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 9. 2.

Více

U S N E S E N Í. takto:

U S N E S E N Í. takto: Aprk 11/2012-65 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: Ing. arch.

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

4 EX0426/06-72. Usnesení

4 EX0426/06-72. Usnesení 4 EX0426/06-72 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Urgentní žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

Urgentní žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Č.j.: 679/2013-160-SPR/3 V Praze dne 31.3.2014 Urgentní žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Vážení, Dne 29/11/2013 vydalo Ministerstvo dopravy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 150/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 94/2010-99 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ 70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ Okresní soud Plzeň -město rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Levým ve věci návrhu oprávněného Společenství vlastníků Hodonínská 25 a 27 v Plzni se sídlem v Plzni,

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Průtahy vzniklé při poskytování součinnosti dle 260 občanského soudního řádu před výkonem rozhodnutí jsou přičitatelné státu, neboť ten nezajistil, aby u příslušného soudu byl dostatečný počet kvalifikovaných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 202/2004-136 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

4 EX0305/08-51. Usnesení

4 EX0305/08-51. Usnesení 4 EX0305/08-51 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e Spr 246/2013 Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14 Předseda Okresního soudu v Chomutově v y h l a š u j e v rámci projektu EU CZ.1.04/4.1.00/80.00004 Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. u) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Aps 11/2013-11 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Vojtěcha

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Odlehčovací služba Sociální rehabilitace ambulantní Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

d r a ž e b n í v y h l á š k a

d r a ž e b n í v y h l á š k a U S N E S E N Í číslo jednací: 125 EX 194/11-596 Odložilík, bytem Příční 478, Hrušovany u Brna, PSČ: 664 62, dat. nar.: 21.12.1972; 2/ Ružica Ružič, bytem Žike Markoviča 1, Batajnica, Srbsko, PSČ: 112

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 19 odst. 2 zák. č. 7/2002 Sb., v platném znění, s e kárně obviněný soudní exekutor JUDr. V. P.

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 19 odst. 2 zák. č. 7/2002 Sb., v platném znění, s e kárně obviněný soudní exekutor JUDr. V. P. 11 Kse 5/2009-149 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Marcely Kratochvílové,

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

R O Z H O D N U T Í. 12 Ksz 2/2013-83

R O Z H O D N U T Í. 12 Ksz 2/2013-83 12 Ksz 2/2013-83 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný projednal v ústním jednání dne 1. 11. 2013 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína, zástupce předsedy senátu JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 223/2015-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 89/2009-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K.

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K. Okresní správa sociálního zabezpečení si při rozhodování o výplatě dávek nemocenského pojištění může sama učinit úsudek o tom, zda byl pojištěnec účastník rvačky či nikoliv, pokud pro takový závěr má dostatek

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

ROZHODNUTÍ. Podle 19 odst.1 zák.č.7/2002 Sb. se kárně obviněná soudkyně. Mgr. XY

ROZHODNUTÍ. Podle 19 odst.1 zák.č.7/2002 Sb. se kárně obviněná soudkyně. Mgr. XY Vrchní soud v Praze jako soud kárný 1 Ds 5/2008 ROZHODNUTÍ Kárný senát Vrchního soudu v Praze, složený z předsedy JUDr. Petra Píši a soudců JUDr. Hany Navrátilové, Mgr. Marcely Tuscanyové, JUDr.Hany Zachystalové

Více

Zasláno E -mailem. Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Národního odboje 1274/26 400 92 Ústí nad Labem

Zasláno E -mailem. Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Národního odboje 1274/26 400 92 Ústí nad Labem Zasláno E -mailem Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Národního odboje 1274/26 400 92 Ústí nad Labem V Roudnici nad Labem dne 3. května 2007 ke spisu č.j.: 15 Ca 196/2006 Věc: Stížnost na úmyslný

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: 18 C 291/2015-69 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Teplicích rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Škodovou jako samosoudkyní v právní věci žalobců: a) Mgr. Miloslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 147/2008-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet Doručování v daních Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce web.iol.cz/monet Doručování Doručování DŘ dává přednost elektronickému doručování (popř. osobnímu, tomu ale pouze při ústním jednání či při jiném úkonu)

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 67/2003-78 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 21/2013-8 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 13.4.2010 uvede den 16.4.2010". Žalobu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zdůvodnil

ČESKÁ REPUBLIKA. 13.4.2010 uvede den 16.4.2010. Žalobu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zdůvodnil Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 23.06.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3663/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3663.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Skončení pracovního poměru Doručování Dotčené

Více

Zasláno E - mailem. Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno. V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006

Zasláno E - mailem. Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno. V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006 Zasláno E - mailem Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006 Žalobce: bytem Dr. Slavíka 1515 413 01 Roudnice nad Labem Žalovaný: Veřejný ochránce práv sídlem

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Místopředseda soudu jako orgán státní správy soudu při výkonu státního dohledu nad exekuční činností musí dbát o to, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ( 3 správního řádu),

Více

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013)

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013) -27 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobce Ing. Jiřího Hanáka, Erbenova

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 21 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření V Brně dne 16. srpna 2011 Sp. zn.: 1162/2011/VOP/DS Závěrečná zpráva o šetření postupu Městského úřadu Jaroměř a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v řízení o odstraňování staveb manželů P. a manželů

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 3. prosince 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Obsah podnětu Dne 27. 11. 2012 se na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 132/2010-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více