PŘÍKLADY Z KAUZ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍKLADY Z KAUZ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce"

Transkript

1 PŘÍKLADY Z KAUZ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce Stížnost otce na nepostoupení jeho odvolání odvolacímu soudu Petr Bdělý Červená 17 Okresní soud ve Velké Lhotě Vážená paní předsedkyně soudu JUDr. Jarmila Pečlivá Zelená 22 Ve Velké Lhotě dne 8. července 2013 Žádost o odstranění průtahu v řízení Dobrý den, vážená paní předsedkyně, dne byl zdejším soudem vyhlášen rozsudek č.j. o změnu úpravy styku s nezletilou Janou a Jiřím. Proti tomuto rozsudku jsem podal dne řádný opravný prostředek - odvolání. Telefonickým dotazem dne jsem zjistil, že mé odvolání nebylo ani po více než dvou měsících předloženo krajskému soudu. Dne jsem proto prostřednictvím své právní zástupkyně, paní JUDr. Anny Ochotné, zaslal Okresnímu soudu ve Velké Lhotě žádost, aby mé odvolání bylo bez dalších zbytečných odkladů postoupeno odvolacímu soudu. Bylo mi však obratem odpovězeno, že se ve spise řeší ještě další řízení - zvýšení výživného a že právě z tohoto důvodu nemohlo být mé odvolání prozatím postoupeno. Obyčejným smýšlením mi však vyplývá, že se jedná o dvě odlišná řízení, proto tato dvě řízení nemusí být na sobě závislá a není možné mé odvolání odkládat jen z důvodu, že do spisu přišel v mezidobí další návrh na nějakou změnu, či úpravu, neboť takových návrhů může do jednoho spisu přijít více a není možné s mým odvoláním čekat, až se všechny ostatní návrhy vyřídí, obzvláště pak, bylo-li řízení o změnu výživného zahájeno již a jednání o tomto nařízeno až na Domnívám se, že v prvé řadě má být vyřízen ten návrh, který přišel na okresní soud jako první. Další návrhy vázané na spisovou značku se pak mohou řešit nezávisle na něm (jsou-li odlišného petitu samozřejmě) Návrh na změnu styku a úpravu styku jsem podal v září roku Když si pak k dnešnímu datu připočtu ještě další zákonné lhůty pro písemné vyhotovení rozsudku ve věci zvýšení výživného atd., pak mé odvolání bude postoupeno ke krajskému soudu nejdříve začátkem září 2013, což je více než 4 měsíce po jeho podání a 1 rok po podání samotného návrhu. Mám za to, že postupem zdejšího soudu dochází ke zbytečnému průtahu v řízení a zdvořile Vás tímto žádám o zjednání nápravy. Již z charakteru řízení je patrné, že úprava styku s nezletilými dětmi, obzvláště pak jsou-li nízkého věku, je věc velice citlivá a je nezbytné ji řešit urychleně - rychleji než cokoli jiného. S úctou Petr Bdělý

2 Vyřízení stížnosti Okresní soud ve Velké Lhotě Zelená 22 Pan Petr Bdělý Červená 17 Naše značka: Stížnost na průtahy v řízení Dne byla v rukám předsedkyně Okresního soudu ve Velké Lhotě doručena Vaše stížnost na průtahy v řízení ve věci péče o nezletilou Janu a Jiřího Bdělé, která je vedena u Okresního soudu ve Velké Lhotě pod sp.zn.. Ve své stížnosti uvádíte, že dne jste podal odvolání proti rozsudku o změně úpravy styku otce s nezletilými dětmi, který byl vyhlášen dne pod č.j... Toto odvolání nebylo dosud předloženo krajskému soudu, na Vaše dotazy Vám bylo sděleno, že ve spise probíhá další řízení, a to řízení o změnu výživného a teprve po skončení tohoto řízení bude odvolání postoupeno odvolacímu soudu. Máte za to, že se jedná o dvě odlišná řízení, která na sobě nemusí být závislá, a není možné, aby soud odkládal rozhodnutí o odvolání z toho důvodu, že v mezidobí mu byl doručen další návrh. Takových návrhů může přijít více a není možné čekat s vyřízením odvolání do doby, než budou všechny tyto návrhy vyřešeny. Máte za to, že v první řadě se má soud zabývat tím návrhem, který mu byl doručen jako první, další návrhy se pak mohou řešit nezávisle. Máte za to, že výše popsaným postupem dochází ke zbytečným průtahům v řízení, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že úprava styku otce s dětmi, obzvláště jsou-li nízkého věku, je věcí, která by měla býti řešena přednostně a urychleně. Vážený pane, na základě Vaší stížnosti jsem provedla podrobnou prověrku spisu Okresního soudu ve Velké Lhotě sp.zn, dále jsem věc prošetřila prostřednictvím informačního systému Okresního soudu ve Velké Lhotě a konečně jsem požádala soudkyni Mgr. Evu Rozumnou, aby se k Vaší stížnosti vyjádřila. Vyjádření soudkyně, ve kterém je podrobně popsán postup soudu, přikládám a pro stručnost na ně odkazuji. Šetřením jsem dospěla k závěru, že ve věci nebyl objektivně zjištěn žádný průtah v řízení. Vaše odvolání bylo soudkyní dne zasláno matce a opatrovníkovi s tím, nechť se ve lhůtě 1 týdne vyjádří. Matka tak učinila prostřednictvím svého právního zástupce dne Doba od (2 měsíce a 28 dní) není natolik dlouhá, aby sama o sobě zakládala závěr o dlouhodobé nečinnosti soudu ve věci. Dále je třeba vidět, že soudkyně souběžně s tímto řízením vyřizovala návrh matky o změnu výživného, přičemž vycházela z předpokladu, že toto řízení je přinejmenším stejně důležité jako řízení o změnu a rozsahu styku otce s dětmi. Na tomto místě zdůrazňuji, že soudkyně má dle zákona povinnost sledovat nejlepší zájem dětí, přičemž zohlednila skutečnost, že styk otce s dětmi objektivně probíhá, takže nehrozí, že by došlo k oslabení tohoto vztahu, případně k úplnému odcizení otce. Postup soudkyně je z logického hlediska zdůvodnitelný a odpovídá i zásadám procesní ekonomie. Vážený pane, Vaši stížnost z výše uvedených důvodů hodnotím jako nedůvodnou. S pozdravem JUDr. Jarmila Pečlivá Předsedkyně Okresního soudu ve Velké Lhotě

3 Vyjádření vyřizující soudkyně Vyjádření soudkyně Mgr. Evy Rozumné ve věci žádosti o odstranění průtahů v řízení pana Petra Bdělého pod sp.zn Otec podal dne návrh na změnu úpravy styku s nezletilou Janou a Jiřím. V té době se opatrovnický spis nenacházel u Okresního soudu ve Velké Lhotě, ale u Krajského soudu v Malebném Městě k vyřízení odvolání otce do předchozího rozsudku o změně úpravy práv a povinností, kdy návrh ve věci podal otec. U krajského soudu byl spis od do Soudkyni byl tento návrh předložen k posouzení dne , kdy téhož dne dala pokyn k jeho zapsání do seznamu věcí a zároveň pokyn, aby byl následně návrh zaslán k založení do opatrovnického spisu na Krajský soud v Malebném Městě, neboť věc nešlo bez spisu vyřídit, věc řešená u krajského soudu přímo souvisí s následným návrhem otce na úpravu styku, v odvolání se řešila případná změna výchovy dítěte. Krátce poté, co se spis z krajského soudu vrátil, otec podal dne návrh na předběžnou úpravu styku s nezletilým Jiřím, spis soudkyni předložen a téhož dne jej soudkyně s pokynem předložila na opatrovnické oddělení k vyžádání zprávy Městského úřadu Velké Lhota, OSPOD, ihned následující den dne pak bylo soudkyní nařízeno jednání ve věci návrhu otce ze dne na změnu úpravy styku a úpravy styku na , dne pak bylo rozhodnuto o návrhu otce na předběžné opatření. Dne pak podává návrh matka na zvýšení výživného spolu s vyjádřením k návrhu otce. Soudkyni návrh předložen a téhož dne věc vyreferovaná s pokynem zapsat návrh matky na zvýšení výživného zvlášť, neboť se jedná o věc, která nesouvisí s úpravou styku. Jednání ve věci proběhla dne , kdy byli rodiče spolu s jejich souhlasem odkázáni na mediační jednání v. centru ve Velké Lhotě, a dne , kdy byla věc odročena za účelem vyhlášení rozsudku na den a rozsudek byl tohoto dne vyhlášen. Písemně vyhotoven byl pak v zákonné lhůtě 30 dnů a zaslán účastníkům dne Dne byl spis soudkyni předložen s odvoláním otce, téhož dne soudkyně dala pokyn k rozeslání účastníků, a k vyjádření. Dne si podal otec další návrh na vydání předběžného opatření ve věci styku s nezletilou Janou, soudkyni návrh se spisem předložen , opět tedy bylo nutno vyžádat zprávu opatrovníka, což soud učinil ještě téhož dne, tedy Dne pak soud po obdržení zprávy z Městského úřadu ve Velké Lhotě vydal předběžné opatření, kterým plně otci v návrhu na prázdninový styk s nezletilou Janou vyhověl. Dne pak mohl teprve být spis předložen k vyšší soudní úřednici k vyreferování návrhu matky na změnu výživného a dne , kdy se spis vrátil soudkyni od vyšší soudní úřednice, pak téhož dne bylo nařízeno jednání ve věci návrhu matky na změnu výživného ze dne na den V tomto bodě si dovoluji vysvětlit, že opatrovnický soud považuje za stejně důležité rozhodnout o nároku dětí na změnu výživného, kdy matkou byla tvrzena změna poměrů u otce, který změnil zaměstnání, stejně jako o nároku otce na styk s dětmi, který, jak patrno z celého obsahu opatrovnického spisu, s otcem pravidelně probíhal a probíhá každý týden. Nejednalo se o situaci, kdy by děti nevídal, otec se pouze domáhá ještě širšího rozsahu styku, což je předmětem podaného odvolání. Proto soud přistoupil k tomu, že nejprve nařídil jednání ve věci změny výživného, o čemž byl otec dne informován písemně, když si podal žádost o postoupení odvolání k odvolacímu soudu dne , tedy v době, kdy již byl předvolán k jednání ve věci návrhu matky na zvýšení výživného na den Zároveň pak bylo otci, resp. jeho zástupkyni vysvětleno, že odvolání otce dosud nebylo postoupeno odvolacímu soudu, neboť u věcí péče o nezletilé, se vedoucí řízení v jednom opatrovnickém spis s různými projednávanými věcmi. Vzhledem k tomu, že spis je rozsáhlý a čítá již téměř 400 stran, si neumím představit, že by se část spisu kopírovala, vytvářely se zlomky spisu a posílaly zvlášť k vyřízení na odvolací soud, když do spisu průběžně docházejí další podání. Jsem toho názoru, že upřednostněním vyřízení odvolání otce a zasláním spisu na odvolací soud by naopak mohla být

4 zkrácena práva dětí na případné vyšší výživné od otce, které je základní potřebou dětí, nutnost rychlosti vyřízení věcí týkajících se výživného vyplývá i z ustanovení 162 odst. 1, písm. a) o.s.ř, kdy rozsudky o výživném jsou předběžně vykonatelné. Je běžnou praxí soudů, že se čeká na vyřízení více návrhů v jednom opatrovnickém spise a vždy je třeba zvážit ve věcech péče o nezletilé děti, co je na místě vyřídit dříve. Názor, že celý návrh, který došel soudu jako první, musí být pravomocně vyřízena a až pak by se soud měl zabývat dalšími návrhy, pak nemá oporu v zákoně, zvlášť ve věcech péče soudu o nezletilé a za situace, kdy si jedna strana opakovaně podává návrhy na vydání předběžných opatření a druhá strana čeká, až o nich soud rozhodne a pak dojde na řadu k vyřízení jejího jiného návrhu ve věci samé. Pokud by soud zaslal odvolacímu soudu k vyřízení nejprve odvolání otce do rozsudku o změně úpravy styku, naopak by mohly vzniknout průtahy v řízení v jiné projednávané věci k návrhu matky na zvýšení výživného, když dle posledních poznatků z praxe odvolacího soudu plyne, že věci jsou vyřizovány asi do čtyř měsíců. Jak plyne z výše uvedeného, nejsem si vědoma žádných průtahů v řízení, spis se nenacházel u soudkyně nikde déle než jeden den, veškeré žádosti a návrhy byly průběžně vyřizovány. Svůj postup tedy považuji za správný s ohledem na zásady rychlosti a hospodárnosti řízení a rovnosti přístupu účastníků k soudu. Pro úplnost doplňuji, že o návrhu matky na zvýšení výživného bylo rozhodnuto u jediného jednání dne , rozsudek je již písemně vyhotoven a rozesílán účastníkům a spis pak následně bude neprodleně Krajskému soudu v Malebném Městě s odvoláním otce nejpozději v průběhu měsíce srpna 2013 postoupen, není vyloučen, že ještě dříve, po vyřízení stížnosti. Ve Velké Lhotě dne Mgr. Eva Rozumná soudkyně Odpověď soudu na zahájené šetření ochránce Jedná se o jiný případ než výše uvedený Ochránce je oprávněn prošetřit postup úřadů, v oblasti soudnictví se jedná o postup předsedy (či místopředsedy) soudu v agendě státní správy soudů, což je zejména prošetření, zda byla správně vyřízena stížnost na průtahy, nevhodné chování soudních osob nebo návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu Ochránce vydává o svých zjištěních a hodnocení zprávu o šetření, nicméně v některých případech se podaří dosáhnout nápravy již při vyrozumění o zahájení šetření (příklad viz níže) Veřejný ochránce práv, Údolní 39, , Brno k rukám Mgr. Petry Janouškové Okresní soud v Nové Vsi Soudní 15 Nová Ves V Nové Vsi dne Č.j.: Vážená paní magistro, Věc: stížnost paní Ireny Neodbytné, vaše značka na základě Vašeho požadavku, který byl zdejšímu soudu doručen dne , jsem prověřila postup pověřeného místopředsedy Mgr. Ivana Pověřeného ve věci stížnosti vedené u zdejšího soudu pod sp. zn... Tento spis Vám současně připojuji jen dle Vašeho požadavku v kopii, spolu s přehledem úkonů provedených ve sp. zn, o kterou se především jedná. Bohužel dle mého zjištění nedošlo k řádnému vyřízení stížnosti stěžovatelky a údaje, které byly uvedeny v odpovědi Mgr. Pověřeného ze dne , nesouhlasí. Poté, co jsem prověřila samotný exekuční případ, jsem totiž zjistila, že skutečně došlo ke značnému průtahu, a to zaviněnému zdejším soudem.

5 Návrh na nařízení exekuce byl podán u soudu O něm dne rozhodl soudce, kterému věc napadla tak, že řízení zastavil. O odvolání stěžovatelky podaném dne pak ve věci rozhodoval odvolací soud (jenž měl na věc jiný názor), kterému však věc byla, bohužel, předložena až dne Soudce se spisem pracoval již dne , neboť odvoláním napadené rozhodnutí se nepodařilo doručit povinnému. Referoval, aby kancelář provedla šetření ohledně aktuální známé adresy povinného, a opětovně mu zaslala. Kancelář tento referát soudce převzala dne a zpracovala Přitom použila adresu do Švédska, která byla zjištěna správou soudu v mezidobí dne Na základě uvedeného zjištění dal soudce pokyn, aby adresa byla použita na tzv. růžovou, tedy mezinárodní doručenku, když současně měla kancelář učinit i dotaz na exekutorku, kam povinnému doručuje. Toto obojí splnila. Přestože však soudce referoval lhůtu pro kancelář, na základě které mu spis měla kancelář předložit společně s vrácenou dodejkou po uplynutí lhůty dalších 15 dnů, jak plyne z referátu soudce ( kal: zpl+15dní ), došlo k administrativní chybě. S dodejkou totiž spis zjevně kancelář nedala na lhůtu 15 dnů, ale opět vrátila na lhůtu doručení, tj. tam, kde čeká až do doby než přijde zpět dodejka. Jelikož tato již zpět byla, zůstal spis ležet na lhůtě a jediné, co mohlo chybu odhalit, by byla průběžná následná kontrola všech spisů, jež se na této lhůtě nacházejí. Spis byl však nalezen a předložen soudci až s odstupem čtyři a půl roku. Dle růžové dodejky na adrese ve Švédsku povinný zásilku bez potíží převzal, a to již dne V této době byl zjevně na svobodě a žádné problémy s doručením, byť do zahraničí, nenastaly. Pokud by byl splněn pokyn soudce kanceláří řádně, byla by mu věc předložena 15 dnů nato, což odpovídá odvolací lhůtě povinného. V tomto směru považuji za nutné uvést, že jde o průtah, za který je samozřejmě objektivně odpovědný zdejší soud, a stěžovatelka má naprostou pravdu v tom že, věc sama neproběhla řádně, a že ani její stížnost nebyla řádně vyřízena. Tento průtah se tak podílel na celkové době řízení, jež v daném případě, bohužel, rozhodně přiměřená není. Za nastalou situaci však není vinen soudce vyřizující exekuci, neboť nemá žádnou zpětnou možnost ovlivnit či kontrolovat, co se děje se spisem v době, kdy s ním pracují administrativní síly. Ani není také možné, aby si při množství vyřizovaných spisů pamatoval, že určitý konkrétní spis delší dobu neviděl, či sám chodil prověřovat spisový materiál, se kterým pracuje, či má na lhůtách, soudní kancelář. V případě exekučních věcí jde o tisíce návrhů ročně, soudci v rozhodné době drželi služby dle rozvrhu práce vždy po určité období. K běžné civilní agendě tak byli ještě opravdu velikým množstvím exekučních věcí zatíženi souběžně! Nelze po nich spravedlivě požadovat, aby při tomto přetížení, a v případě zdejšího soudu při personálně špatné situaci trvající roky, již od počátku 90let (ohledně níž pak soudci sami i opakovaně marně žádali o řešení věci samo MSp), zvládali ještě provádět průběžné kontroly práce kanceláře... Rovněž elektronický systém soudu neměl, a dosud nemá uživatelskou aplikaci, jež by umožňovala soudci zjistit, jaké jeho věci jsou bez pohybu po jím zadanou dobu, kterou potřebuje prověřit u exekučních věcí je pak problematické i vedení rejstříku, jež věc při vydání prvního rozhodnutí eviduje jako vyřízenou. Prostředky kontroly jsou proto tak omezené a časově náročné, že by provádění pravidelných kontrol znamenalo neschopnost věnovat se práci samotné. Jakkoliv tak exekuční kancelář zdejšího soudu pochybila, vše způsobilo jedno jediné založení spisu do špatné přihrádky. Celkový průtah je samozřejmě hrozivý, způsobený je však v podstatě banální chybou, jež by při dřívějším zjištění mohla být i zcela omluvitelná, a je lidsky pochopitelná. V průběhu řady let byla exekuční kancelář naprosto zahlcená, v jejích silách nebylo ani vypravovat nové referáty v přiměřených lhůtách, natož pak kontrolovat průběžně všechny spisy, které jsou v oběhu. Opakovaně byl stav v době kritické řešen výpomocemi, i nárazovými z jiných oddělení. Ani tam však nebyly a nejsou rezervy na trvalou výpomoc. Po svém nástupu do funkce na podzim loňského roku jsem při postupných kontrolách jednotlivých soudních oddělení zjistila, že konkrétně na exekuční kanceláři jsou řádově cirka 4 tisíce spisů na lhůtách pro doručování, což u mě vyvolalo naprosté zděšení. Jednak pro jejich množství, ale zejména proto, že šlo o spisy, které se na lhůtě nachází i několik let. V souvislosti s tím jsem však zjistila, že bohužel ani soudní exekutoři nevrací průběžně zpět dodejky ve věcech zdejším soudem nařízených exekucí, kdy až na jejich základě je možné vyznačit na rozhodnutí doložku právní moci a spis následně založit. Při zjišťování příčin vyplynulo, že exekutoři tak v řadě případů činí dokonce cíleně, protože

6 vyčkávají, až se jim podaří zjistit nějaký majetek a k věci se dostanou, teprve tehdy začnou v exekuční věci konat. Až tehdy také, a to i odstupem řady měsíců, někteří i let, usnesení o nařízení exekuce (které vydával do konce loňského roku soud) doručují. Na doručenky patrně i s ohledem na množství jimi vyřizovaných věcí tak v řadě případů nespěchají, což pak působí stav, kdy exekuční oddělení soudu naší velikosti má na lhůtách řádově tisíce spisů, se kterými není logicky schopné průběžně pracovat. Jelikož pak ani není soudu známo, kdy exekutoři vůbec doručovat budou, nelze zadat do systému časový údaj přibližné kontroly stavu, jako v případě pošty doručované klasickou poštou. Nyní se jen, bohužel, potvrdil můj závěr, že v případě pochybení při práci administrativy toto může mít fatální důsledky právě v podobě neomluvitelně dlouhé prodlevy, pokud je spis umístěn na lhůtu chybně. K výše uvedenému mohu sdělit, že obratem po mém zjištění, jsem začala pracovat na nápravě situace ve snaze zlepšit podmínky pro práci exekuční kanceláře. Na agendu jsem poskytla svoji zapisovatelku a dále pak justičního čekatele, kteří již několik měsíců pracují na těchto spisech založených na lhůtách pro doručování. Exekutory urgují o doručení a dodání dodejek, aby kauzy mohly být dovyřízeny, a spisy dále jen nesetrvávaly na lhůtách, kde v důsledku nahromaděného množství znemožňují průběžnou kontrolu věcí, které se na nich nachází. Odstranit však následky stavu neřešeného řadu let, a to s omezenými administrativními silami, vyžaduje dlouhodobou práci. Přestože jsem si problému vědoma a již od jara letošního roku jej průběžně řeším, není dosud vše zcela ve standardu. Aniž bych tak měla v úmyslu nepřiměřeně omlouvat chybu administrativy (kdy s ohledem na časový odstup, nárazové výpomoci a personální změny na jednotlivých odděleních, se mi již asi ani nemůže podařit vypátrat, kdo spis s dodejkou založil zpět na lhůtu pro dodejku), musím se i práce exekuční kanceláře zastat s ohledem na počet vyřizovaných věcí a množství práce, které je po nich vyžadováno. Nejde-li již o stav neúnosný, pak po řadu let na samé hranici únosnosti. Odpovědným za celkovou situaci je dle mého názoru především tehdejší vedení resortu, které nezajistilo potřebné podmínky pro práci soudu. Pouhé zavádění lhůt pro vyřizování některého typu věcí sice urychlilo úkony v nich, ale na úkor dalších soudních agend, neboť při stejném obsazení nejde o opatření, jež by ve skutečnosti něco řešilo. Toto vše však již mělo být uvedeno a chyba uznána při vyřizování stížnosti paní Neodbytné. Jen takový postup bych považovala za korektní, a jeho součástí měla samozřejmě i omluva za komplikace, které jí byly způsobeny, když nápravu již nelze zpětně učinit. Rozsah průtahů je pak zapříčiněn jednak objektivními faktory, které byly popsány výše, a jednak i selháním kontrolních mechanismů. Způsob vyřízení stížnosti pověřeným místopředsedou, kde jsou uvedeny skutečnosti neodpovídající údaje, je samozřejmě nesprávný. Hodnotím jej, bohužel, jako politováníhodný pokus vyhnout se přiznání chyby. Akceptovat jej rozhodně nelze. V této souvislosti sděluji, že pověření Mgr. Pověřeného výkonem funkce místopředsedy civilního úseku bylo k datu ukončeno. Současně jsem panu předsedovi krajského soudu sdělila, že jmenování Mgr. Ivana Pověřeného do této funkce nebudu navrhovat. Paní Neodbytné se tímto velice omlouvám za způsob, jakým bylo s její stížností naloženo, a rovněž tak za samotné selhání soudu při postupu v exekuční věci. Tato je již soudem vyřízena, exekuce byla nařízena a referát kanceláří vypraven. Nemám tedy již další prostor, co bych ve věci měla učinit. Další postup je již v rukou exekutora. Ohledně spolupráce s mezinárodním odborem Ministerstva spravedlnosti, pokud jde o doručování písemností do zahraničí, jsem dle Vašeho požadavku provedla průzkum mezi soudci řešícími věci s cizím prvkem. Zjistila jsem, že ministerstvo nám je velice nápomocné v těchto záležitostech, a že soudci si hromadně tento způsob spolupráce chválí. Pokud jsou problémy i přes spolupráci s ministerstvem, pak je to dáno v podstatě jen tím, že určité země ani s ministerstvem příliš nespolupracují. Ve věci stěžovatelky se však rozhodně na shora uvedeném průtahu spolupráce s mezinárodním odborem ministerstva nijak nepodílela. V této konkrétní věci totiž ministerstvo vůbec žádáno o pomoc nebylo, jak plyne z vylíčeného postupu ve věci. Děkuji za spolupráci, s pozdravem JUDr. Soňa Rázná, v.r. předsedkyně okresního soudu Zpracovala Kancelář veřejného ochránce práv, leden 2014

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s Odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení stavebního řádu Všem stavebním úřadům Zlínského kraje datum Květen 2009 vyřizuje Miroslav Zeman Z á p i s z porady vedoucích stavebních úřadů Zlínského

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 *UOHSX006QCU0* UOHSX006QCU0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

RIZIKOVÉ OBLASTI VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ města Černošice

RIZIKOVÉ OBLASTI VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ města Černošice RIZIKOVÉ OBLASTI VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ města Černošice Zpracoval: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek Mgr. Vít Sochovský Oživení, o. s., květen 2013 Přehled podkladů auditované

Více

Komorní listy. časopis soudních exekutorů 1/2011. III. ročník. vydává Exekutorská komora České republiky

Komorní listy. časopis soudních exekutorů 1/2011. III. ročník. vydává Exekutorská komora České republiky Komorní listy časopis soudních exekutorů 1/2011 III. ročník vydává Exekutorská komora České republiky Diskusní fórum TŘEŠŤ 2011 Novelizace vykonávacího řízení Zákon č. 182/2006Sb. o úpadku a způsobech

Více

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Pojem, charakteristika a právní souvislosti nesprávného úředního postupu ve veřejné správě. Matušík Aleš

Více

NOTAM Z OBSAHU: 21. ROČNÍK 24. DUBNA 2015. Články

NOTAM Z OBSAHU: 21. ROČNÍK 24. DUBNA 2015. Články Ad Notam 2/2015 21. ROČNÍK 24. DUBNA 2015 JUDIKATURA 2 2015 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Alena Macková: Co dál s civilním procesem? Šimon Klein: Náhrada nákladů

Více

Ústavnímu soudu v Brně

Ústavnímu soudu v Brně tel.: 604 775 374 Mgr. Richard Mikyska, advokát se sídlem v Ústí nad Orlicí, M.R.Štefánika 264 e mail: mikyskarichard@seznam.cz Ústavnímu soudu v Brně Joštova 625/8 602 00 Brno-Město Stěžovatel: Účastník

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů, soudce zpravodaje Ludvíka Davida a soudkyně Kateřiny Šimáčkové ve věci ústavní

Více

ÚČINNOST DOHLEDU U OSOB PODMÍNĚNĚ PROPUŠTĚNÝCH

ÚČINNOST DOHLEDU U OSOB PODMÍNĚNĚ PROPUŠTĚNÝCH INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ÚČINNOST DOHLEDU U OSOB PODMÍNĚNĚ PROPUŠTĚNÝCH Mgr. Jan Rozum Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan Tomášek Technická spolupráce: Marie Kuntová Tento text neprošel jazykovou

Více

PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU

PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU Dalibor Fadrný 2005 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce Příprava na zápočet z PR1 ZS 2011 (Zahradníková) - vycházím z toho, co nadiktovala na semináři 1) kompetence předsedy senátu a samosoudce / senátu okresního soudce co mohou 2) zvláštní subjekty civilního

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

A Počty podnětů, šetření

A Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejnou ochránkyní práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, za čtvrté čtvrtletí roku 2014 A

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.V.

Zpráva o šetření ve věci pana J.V. I. Je-li pojišťovna povinna šetření škodní události provést s odbornou péčí a obezřetně ( 6 zákona o pojišťovnictví), je povinna k tomu využít veškerá svá oprávnění. Mezi tato opatření patří i právo nahlížet

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 9 Přestupky STANOVISKA 9 PÿESTUPKY STANOVISKA 9 Přestupky Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PŘESTUPKY Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr.

Více

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 22. ÚNORA 2013. Úvaha. Martin Foukal: České notářství si připomíná dvacetileté výročí své obnovy jako svobodného povolání

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 22. ÚNORA 2013. Úvaha. Martin Foukal: České notářství si připomíná dvacetileté výročí své obnovy jako svobodného povolání 1 Ad Notam 1/2013 19. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 22. ÚNORA 2013 2013 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Úvaha Martin Foukal: České notářství si připomíná dvacetileté výročí

Více

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Jana Mikšánková 2012/2013 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zařízení

Více

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví 1 PRÁVO A RODINA č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví Oprávněný rodič a nástroje k realizaci styků s nezletilým dítětem Péče o děti v dětské skupině v otázkách a odpovědích Dávky

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudce Ludvíka Davida a soudce Davida Uhlíře o ústavní

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana D.M.

Zpráva o šetření. ve věci pana D.M. I. Je právem, nikoliv povinností nezaopatřeného dítěte pokračujícího ve studiu setrvat do 26 let dobrovolně v dětském domově i po nabytí zletilosti a ukončení ústavní výchovy. Úřad práce při hodnocení

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva Bakalářská práce Postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání

Více

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Milí čtenáři, v prvním čísle našeho bulletinu jsme si

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 160/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více