Aktuální otázky výživného pro nezletilé dítě ve srovnání s právní úpravou v SRN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální otázky výživného pro nezletilé dítě ve srovnání s právní úpravou v SRN"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Aktuální otázky výživného pro nezletilé dítě ve srovnání s právní úpravou v SRN Diplomová práce Markéta Říhová 2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Aktuální otázky výživného pro nezletilé dítě ve srovnání s právní úpravou v SRN zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. 1

2 Na tomto místě chci poděkovat vedoucí své diplomové práce, prof. JUDr. Milaně Hrušákové, CSc., za cenné rady, které vznik této práce velmi usnadnily. 2

3 Obsah Úvod 4 1. Základní pojmy 6 2. Výše výživného v ČR a v Německu Právní úprava Specifika právní úpravy určování výše výživného Česká a německá soudní praxe Kritéria na straně povinného v česko-německém srovnání Schopnosti, možnosti, majetkové poměry povinného Schopnost povinného plnit výživné Výsledky česko-německého srovnání kritérií na straně povinného Kritéria na straně oprávněného v česko-německém srovnání Odůvodněné potřeby dítěte Životní postavení osoby potřebné Majetek a příjem dítěte Pořadí oprávněných Péče o dítě, styk povinného rodiče s dítětem Dynamizace výživného Návrh nové právní úpravy v Německu Objektivizace výživného v ČR 50 Závěr 53 Zusammenfassung auf Deutsch 55 Seznam literatury 58 Přílohy: Düsseldorfská tabulka, Berlínská tabulka 66 3

4 Úvod Vyživovací povinnost rodičů k dětem, zvláště nezletilým, je jedním ze společensky nejdůležitějších rodinněprávních institutů. V této oblasti se však také prolínají právní normy s normami etickými a morálními, protože vyživovací povinnost je významný nástroj ochrany slabších členů společnosti, kteří ale zároveň znamenají její budoucnost dětí. Téma této práce zní Aktuální otázky výživného pro nezletilé dítě ve srovnání s právní úpravou v Německu. Toto téma je velmi široké vzhledem k tomu, že společnost se neustále mění a s ní i potřeby dětí a nároky na výživné, je aktuálních problémů kolem výživného vždy více než dost a obsáhnout je v jedné diplomové práci by bylo téměř nemožné. Proto jsem pro svou práci vybírala aktuální otázky výživného, které jsem považovala za zajímavé a dosud málo popsané. Budu se zabývat hlavně určováním výše výživného a v tomto rámci se chci soustředit hlavně na problémy a instituty relevantní pro objektivizaci výše výživného. Tato problematika je v České republice dlouhodobě neřešena a ačkoli často zaznívají hlasy, volající po určité objektivizaci, zůstávají zákonodárcem zatím nevyslyšeny. Naproti tomu v Německu úspěšně existuje již po desetiletí určitý stupeň objektivizace. Německá právní úprava měla však být tento rok změněna tzv. reformou vyživovacího práva, kterou se ale dosud nepodařilo prosadit. Nadále je reálná možnost, že reforma přijata bude, proto se i tímto návrhem chci v práci zabývat. Téma diplomové práce jsem si zvolila zejména v důsledku studijního pobytu v Německu, kde jsem se seznámila se základy německého rodinného práva a s nimi i se zajímavým způsobem určování výše výživného pro děti. S určováním výše výživného jsem se předtím setkala několikrát v okruhu svých známých a byla svědkem stížností na výši výživného, stanovenou soudem, která mi připadala mnohdy až neuvěřitelně nízká. I proto mne německý způsob určování výše výživného tak zaujal; v této práci bych se chtěla blíže zabývat oběma úpravami a pokusit se najít odpověď na otázku, zda by právní úprava na způsob německého řešení byla pro český právní řád výhodná. 4

5 V první části práce chci vyložit některé pojmy, které se prolínají celou prací a lze je pro větší přehlednost vyčlenit a popsat zvlášť. Druhá část práce bude již věnována samotné současné právní úpravě výše výživného v Německu a Česku a jejich porovnání. Ve třetí části se budu zabývat ostatními aktuálními problémy výživného nezletilých dětí a v části čtvrté pro úplnost nastíním dosavadní snahy a úvahy o objektivizaci výživného na území České republiky. Vyživovací povinnost k nezletilým dětem mají zásadně oba rodiče. V této práci je však pod označením povinný nebo povinný rodič zpravidla nutno rozumět rodiče, který nemá dítě svěřeno do výchovy a je povinen poskytovat výživné v penězích. Pro druhého rodiče, kterému soud svěřil dítě do výchovy, práce používá nejčastěji označení pečující rodič. Taktéž je pod pojmy povinný, oprávněný či nezletilý nutno rozumět osoby jak mužského, tak i ženského pohlaví, tedy povinný/povinná, oprávněný/oprávněná či nezletilý/nezletilá. 5

6 1. Základní pojmy Tato práce se jistě neobejde bez stručného objasnění toho, jak česká a německá právní úprava chápou pojmy (nezletilé) dítě a výživné. Obě dvě právní úpravy považují za nezletilé dítě fyzickou osobu do dovršení 18 let věku, česká také do uzavření manželství. Podle německé právní úpravy vdané nebo ženaté dítě ve věku do 18 let je nadále nezletilým dítětem, vyživovací povinnost rodičů k nim však zůstává jen podpůrná, takže touto kategorií se v dalším výkladu nebudu zabývat. Česká právní úprava příliš nediferencuje mezi nezletilými a zletilými dětmi. Pro zletilé děti platí v oblasti výživného drobné odchylky, jako například že není možno stanovit výživné zpětně nebo že řízení o něm lze zahájit pouze na návrh. 1 Podmínkou nároku na výživné však u nezletilých i zletilých dětí zůstává skutečnost, že nejsou schopny samy se živit. 2 V německé právní úpravě je situace poněkud složitější. Kromě kategorie svobodných nezletilých a zletilých dětí zde existují ještě tzv. privilegované zletilé děti (privilegierte volljährige Kinder). Podle 1603 odst. 2 věty druhé občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) to jsou svobodné zletilé děti do dosažení 21 let, které žijí v domácnosti rodičů nebo jednoho z nich a nacházejí se ve všeobecném školním vzdělání (všeobecným školním vzděláním není škola, která kvalifikuje na určité povolání 3, jako např. učiliště nebo vysoká škola). Tyto děti staví BGB na roveň dětem svobodným nezletilým, i přesto je zde řada výjimek. Například u nich odpadá potřeba péče jednoho z rodičů, která by vyvažovala výživné od druhého rodiče, plněné v penězích, nebo nastupuje povinnost použít majetkovou podstatu dítěte na úhradu výživného. 4 Zletilé děti mají podle německé právní úpravy oproti dětem nezletilým zeslabené postavení, kupříkladu při určování výše výživného pro ně povinnému rodiči zůstává vyšší částka pro vlastní potřeby nebo při konkurenci více vyživovacích povinností se 1 Nová, Hana, Těžká, Olga: Vyživovací povinnost. Praha: Linde, 1995, s Dále cit. jako Nová Těžká. Výčet všech odchylek platných pro zletilé dítě tamtéž. 2 Viz 85 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině (dále jako ZOR ) 3 Luthin, Horst. In Schwab, Dieter a kol.: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band vydání. München: C.H.Beck, 2002, s Dále cit. jako Kommentar. 4 Kalthoener, Elmar, Büttner, Helmut, Niepmann, Birgit: Die Rechtsprechung zur Höhe des Unterhalts. 8. vydání. München: C.H.Beck, 2002, s Dále cit. jako Kalthoener Büttner Niepmann. 6

7 na ně dostane až po poskytnutí výživného svobodným nezletilým a privilegovaným zletilým dětem a manželovi nebo manželce. Pojem výživné je definován pouze teorií, nikoli ZOR. Je to zabezpečování všech hmotných a kulturních potřeb oprávněného, u dítěte je to navíc uspokojování všech odůvodněných potřeb dítěte s cílem dosáhnout jeho všestranného rozvoje po stránce fyzické, duševní a sociální. 5 ZOR navíc používá pojem výživa 6, který je v obecném jazyce spojen spíše se stravou, ale který je nutno podle smyslu ZOR chápat jako synonymum pro výživné. I v této práci jsou tyto dva pojmy používány synonymně. Problém použití pojmů výživa nebo výživné řeší i česká judikatura: Při určování rozsahu vyživovací povinnosti k nezletilým dětem je třeba mít na zřeteli, že zajištění této výživy se týká nejen výživy ve vlastním slova smyslu, ale všech nezbytných potřeb pro život kulturního člověka. 7 Německý BGB pojem Unterhalt taktéž nedefinuje. Literatura výživné definuje jako vše, co slouží k uspokojování bezprostředních životních potřeb člověka; výživné v užším slova smyslu pak je příspěvek, který platí osoba třetí za podmínky, že dotčená osoba není schopna se sama živit. 8 5 Hrušáková, Milana a kol.: Zákon o rodině. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2001, s Dále cit. jako Hrušáková 6 Např. v 50 odst. 1 ZOR, 85 odst. 2 ZOR atd. 7 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSFR ze dne , Cpjf 86/89 (R 30/90). Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, 1990, č. 6, s Luthin, Horst. Kommentar, s

8 2. Výše výživného v ČR a v Německu V této stěžejní kapitole celé práce se budu zabývat určováním výše výživného v česko-německém srovnání. 2.1 Právní úprava V českém právu tvoří základ právní úpravy výživného zákon č. 94/1963 Sb. zákon o rodině (ZOR). Výše výživného pro nezletilé dítě je upravena ust. 96 odst. 1, který zní: Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným potřebám oprávněného, jakož i k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Toto ustanovení je však nutné vykládat v souvislosti s ustanoveními dalšími, jako je například ust. 85 odst. 2 ZOR: Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. V právu německém upravuje problematiku výživného Občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) v 1601 a násl. O výši výživného hovoří 1610 BGB: (1) Výše poskytovaného výživného se určuje podle životního postavení osoby potřebné (přiměřené výživné). (2) Výživné zahrnuje veškeré životní potřeby včetně nákladů přiměřené přípravy na povolání, (...). Za ustanovení související lze označit 1603 odst. 1 BGB, ve kterém je řečeno, že vyživovací povinnost nemá ten, kdo není s ohledem na své jiné závazky schopen 8

9 poskytnout výživné, aniž by tím ohrozil vlastní přiměřenou výživu. Toto ustanovení upravuje obecně schopnost povinného výživné plnit (Leistungsfähigkeit). Z odst BGB dále vyplývá, že na výživné má nárok pouze osoba potřebná. 2.2 Specifika právní úpravy určování výše výživného Tato obecná právní úprava problematiky určování výše výživného v ZOR a BGB má stejné rysy. Podobnost spatřuji hlavně v použití nejasných pojmů, které vyžadují další konkretizaci v každém jednotlivém případě. V české právní úpravě jde zejména o pojmy potřeby oprávněného a schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného, v německé právní úpravě je takovýmto pojmem životní postavení osoby potřebné a schopnost plnit. Na první pohled se nabízející rozdíl v těchto dvou právních úpravách je méně konkrétní formulace kritéria na straně povinného v německé právní úpravě. V českém ZOR byla tato kritéria v minulosti dokonce rozšířena novelou z roku 1998, provedenou zákonem č. 91/1998 Sb. a účinnou od , která nově zavedla kritérium majetkových poměrů povinného. Tento rozdíl je však vyřešen judikaturou, kterou se tato práce bude ještě podrobněji zabývat. Nejasnost těchto pojmů je dána již samým charakterem institutu výživného. Tak, jak se liší způsob života lidí a jak přicházejí a mění se různé životní situace, kolísá potřeba výživného jak u jednoho oprávněného v postupu času, tak i u dvou oprávněných ve vzájemném srovnání. Příkladem takovýchto životních situací a různých způsobů života je život ve velkém nebo malém městě, věk oprávněného, případná nemoc oprávněného, mající za následek jeho dlouhodobě zvýšené potřeby nebo přibytí další vyživovací povinnosti povinnému. Proto zde existuje přímo nutnost obecné a nejasné formulace určování výše výživného, která umožňuje zohlednit konkrétní situace. Taková formulace však na druhou stranu klade zvýšené nároky na orgán rozhodující o výši výživného (v ČR i Německu je to soud), který musí mít dostatek informací a zkušeností k dokonalému posouzení situace a přiměřenému rozhodnutí. 9

10 2.3 Česká a německá soudní praxe Oč dokonalejší je česká právní úprava, o to různější je česká soudní praxe. Mnoho autorů poukazuje už od 60. let na neúměrné rozdíly v rozhodování soudů co se týče stanovování výše výživného 9. Německá soudní praxe není v této otázce samozřejmě také naprosto konstantní, ale od konce 70. let udělala významný pokrok směrem k objektivizaci výše výživného a to pomocí tzv. Düsseldorfské tabulky (Düsseldorfer Tabelle). Je to tabulka, vydávaná každé dva roky vrchním zemským soudem (Oberlandesgericht, OLG) v Düsseldorfu po konzultacích mezi soudci a rodinnými senáty vrchních zemských soudů v Düsseldorfu, Kolíně nad Rýnem a Hammu, po vyjádření odborníků z oboru a se zohledněním průzkumů u všech vrchních zemských soudů. 10 Upravuje mimo jiné standardní výši výživného pro děti podle příjmové skupiny povinného a věku dítěte, dále výši částky, která musí povinnému zůstat po odečtení všech vyživovacích povinností nebo konkretizuje pravidla pro odečítání přídavků na děti ze sazby výživného. Tabulka je pouze směrnicí, nezávaznou pomůckou ke konkretizaci pojmu přiměřené výživné. Opírá se o dlouhodobou soudní praxi, slouží ke sjednocování judikatury a větší právní jistotě účastníků řízení. 11 Jako první tuto tabulku vytvořil Zemský soud v Düsseldorfu v roce 1962, roku 1979 ji poprvé oficiálně vydal Vrchní zemský soud v Düsseldorfu a od té doby si tabulka vybudovala takový respekt, že je v současné době akceptována skoro jako zákonná norma. 12 Düsseldorfskou tabulku převzaly všechny německé Vrchní zemské soudy, některé s drobnými odchylkami (např. OLG Naumburg, Rostock a Kammergericht nepoužívají 4. věkovou skupinu oprávněných 13 ). K další konkretizaci Düsseldorfské tabulky a zákonných ustanovení vydává každý Vrchní zemský soud své vlastní směrnice (Leitlinien). Ty například doporučují soudcům, co vše se má považovat za příjmy, jak počítat výživné, pokud příjmy povinného nedostačují atd. Největší 9 Např. Hrušáková, Milana: O rozsahu výživného na nezletilé dítě. Bulletin advokacie, 2004, č. 6, s. 70. nebo Másilko, Vilém, Vaněček, Stanislav: Výživné nezletilců v evropských právních řádech. Praha: Sevt, 1971, s Dále cit. jako Másilko Vaněček. 10 Oberlandesgericht Düsseldorf: Düsseldorfer Tabelle [citováno ]. Dostupný z: Düsseldorfská tabulka také viz příloha č Born, Winfried. Kommentar, s Luthin, Horst. Kommentar, s Kalthoener Büttner Niepmann, s

11 územní působnost mají Jihoněmecké směrnice (Süddeutsche Leitlinien), které zahrnují územní obvod Vrchních zemských soudů v Bambergu, Karlsruhe, Mnichově, Norimberku, Stuttgartu a Zweibrücken. Po znovusjednocení Německa v roce 1990 si nerovnost ekonomických situací v bývalém západním a východním Německu vyžádala vznik tzv. Berlínské tabulky (Berliner Tabelle). Někdy se jí říká také předtabulka k düsseldorfské tabulce, protože rozšiřuje düsseldorfskou tabulku o tři nejnižší příjmové kategorie osob povinných a použije se pouze tehdy, pokud oprávněný i povinný žijí v bývalé východní části Německa, ale s výjimkami také tehdy, pokud tam žije pouze povinný Kritéria na straně povinného v česko-německém srovnání Schopnosti, možnosti, majetkové poměry povinného V české právní úpravě jsou kritérii na straně povinného jeho schopnosti, možnosti a majetkové poměry. Schopnosti jsou přitom chápány jako kategorie subjektivní, jde například o vlohy nebo vlastnosti povinného; možnosti jako kategorie objektivní sem můžeme zařadit kupříkladu vzdělání, počet vyživovacích povinností, věk nebo místo pobytu osoby povinné. Zajímavé je, že pojmy možnosti povinného a majetkové poměry povinného se částečně překrývají. Judikatura z období před velkou novelou ZOR z roku 1998, která zavedla pojem majetkové poměry povinného, zkoumala majetek povinného při posuzování jeho možností. Je tedy otázkou, proč zákonodárce novelou ZOR č. 91/1998 Sb. toto výslovně zakotvil. Podle mého názoru zde musela hrát roli situace, kdy povinný rodič prokazuje spíše nízký příjem, ale jeho majetkové poměry (např. vlastnictví luxusnějších automobilů, nemovitostí) tomuto příjmu zdaleka neodpovídají. Také se v dřívější literatuře mělo za to, že povinný rodič nemusí v případě potřeby zpeněžit část svého majetku, aby získal prostředky na plnění vyživovací povinnosti 15, což novela změnila. 14 Kalthoener Büttner Niepmann, s. 9; Berlínská tabulka je dostupná na: Berlínská tabulka je přílohou č. 2 této práce. 15 Eliáš, Josef a kol.: Zákon o rodině. Komentář. Praha: Orbis, 1970, s Dále cit. jako Eliáš 11

12 Soud má tedy při určování výše výživného povinnost přihlédnout k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného, a to činí nejčastěji tím, že si zjistí jeho příjmy. Rozhodující jsou však potenciální schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného v souladu s ust. 96 odst. 1 věty prvé ZOR se musí soud zabývat tím, jestli se povinný bezdůvodně nevzdal výhodnějšího zaměstnání, výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, nebo zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika, tzn. jestli rodič řádně využívá všech svých schopností a všech možností jak zajistit výživné pro své dítě. K potencialitě příjmů existuje bohatá judikatura. Z aktuální judikatury je to například rozsudek Okresního soudu v Děčíně ze dne , sp. zn. 21 C 156/2005, kde soud zvýšil povinnému vyživovací povinnost z 400 Kč na 1500 Kč měsíčně, ačkoli byl veden v evidenci úřadu práce jako nezaměstnaný, ale s ohledem na jeho dosažené vzdělání a přehled volných pracovních míst v regionu soud dospěl k závěru, že povinný měl a stále má reálnou šanci zajišťovat si finanční prostředky vlastní prací v rámci výkonu pracovní činnosti v pracovním poměru a dosahovat tak čisté měsíční mzdy minimálně ve výši cca ,- Kč měsíčně. Přitom soudy dlouhodobě judikují, že soud má zkoumat v takovém případě nejen možnosti pracovního uplatnění v regionu, kde povinný žije, ale i v rámci kraje či celé republiky 16. Potenciální příjem nemusí být jen ze zaměstnání, ale i z jakýchkoli jiných zdrojů např. z podnikání, z opodstatněného nároku na náhradu škody, kterého by se povinný zřekl 17, nebo z pronájmu nemovitostí tento případ ilustruje např. rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne , sp.zn. 10 Nc 632/2001, ve kterém se soud zabýval skutečností, že povinný vlastní nemovitost, ve které sídlí obchodní společnost, ale nepožaduje od ní nájemné. Co se týče majetkových poměrů povinné osoby, je vždy nutné přihlédnout nejen k fakticky dosahovaným příjmům rodiče, ale i k celkové sumě jeho movitého a nemovitého majetku a způsobu života, resp. životní úrovni 18. Pokud povinný vykazuje spíše nižší příjmy, ale přitom žije nadstandardním způsobem života (např. vlastní luxusní vozy, zabývá se drahými sportovními aktivitami), je to určitý signál pro soud, že nebude možné určit výživné standardně. V tomto případě však 16 Viz např. usnesení Krajského soudu v Ústí n./l. ze dne , sp.zn. 10 Co 289/2003, Soudní rozhledy, 2004, č. 1, s ; rozsudek Okresního soudu v Děčíně ze dne , sp. zn. 21 C 156/ Eliáš, s Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. ÚS 511/05 12

13 nelze použít nevyvratitelnou domněnku, zakotvenou v 85a odst. 1 ZOR, který upravuje povinnost povinného rodiče předložit soudu doklady m.j. o svých příjmech a majetku a nesplnění sankcionuje právě použitím nevyvratitelné domněnky o výši příjmů povinného, která podle ní dosahuje 12,7 násobku životního minima (do byla tato výše stanovena jako patnáctinásobek životního minima). To potvrzuje např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne , sp. zn. 16 Co 492/ ; v této situaci je třeba místo použití domněnky zhodnotit nevyužívané schopnosti rodiče, jeho potencionální příjem. Pokud je jasné, že faktická životní úroveň rodiče je nadstandardní, nehledě na to, jak vysoký příjem vykazuje, je na místě také poukázat na právo dětí podílet se na životní úrovni rodičů, zakotvené v 85 odst. 2 ZOR. Životní úroveň rodiče, který nemá vlastní příjem, může být zvyšována třeba tím, že jeho nový manžel/nová manželka má příjem značný. Otázkou také je, zda soud musí určit výživné, pokud má povinný rodič např. nemovitý majetek, ale žádné výnosy z něj. Závěry autorů odborných publikací se liší od tvrzení, že k majetkovým možnostem rodiče je třeba přihlížet v tom směru, jaký výnos (užitek) mu majetek poskytuje 20 až k domněnce, že soud výživné určit musí 21. Velmi zajímavé je v tomto směru rozhodnutí Ústavního soudu ze dne sp. zn. ÚS 244/03. Stěžovatelka se obrátila na Ústavní soud poté, co odvolací soud snížil výživné pro 8 jejích nezletilých dětí z celkových 7500 Kč na 2400 Kč měsíčně. Otci dětí byl po roční nemoci, kdy pobíral pouze nemocenské dávky, přiznán částečný invalidní důchod. Stěžovatelka namítala, že se soud 2. stupně nezabýval majetkovými poměry povinného nevzal v úvahu skutečnost, že je spoluvlastníkem jedné poloviny činžovního domu v Praze a ideální poloviny nemovitosti v jižních Čechách, ani blíže nezkoumal jeho faktickou životní úroveň. Obojím se však podle 96 odst. 1 ZOR zabývat měl. Ústavní soud dal stěžovatelce za pravdu a judikoval, že pokud by určené výživné, odpovídající odůvodněným potřebám dětí, nebyl otec schopen ze svých nízkých příjmů platit, musel by část svého majetku zpeněžit a takto získané peníze pro placení výživného použít. Toto rozhodnutí Ústavního soudu je podle mého názoru zcela logické a správné z právního i morálního hlediska a plně vyjadřuje povinnost rodičů pečovat o zdraví, 19 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne , sp. zn. 16 Co 492/1999. Právo a rodina, 2000, č. 9, s Holub, Milan, Nová, Hana, Hyklová, Jana: Zákon o rodině. Komentář a předpisy souvisící. 7. vydání. Praha: Linde, 2005, s Dále cit. jako Holub Nová 21 Hrušáková, s

14 tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj nezletilého dítěte a povinnost přispívat na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Podobný názor však není ojedinělý i ve starších odborných publikacích či článcích. Při úvahách o možnosti prodeje majetku jde však vždy spíše o majetek movitý. Olga Těžká například píše: Naproti tomu sotva lze při stanovení přihlédnout k tomu, že povinný je vlastníkem sbírky obrazů nebo známek; (...). Tam, kde však ostatní příjmy povinného nedávají možnost vyměřit výživné v odpovídající výši, lze požadovat zpeněžení části či celé takové sbírky. 22 Podobný názor má i Miroslav Černý: (...) v případě potřeby lze spravedlivě požadovat na osobě výživou povinné, aby k uspokojení vyživovacích nároků obětovala i některé předměty osobního vlastnictví (osobní auto, větší úspory, skvosty ve větším rozsahu atd.). 23 Stejný autor dále dodává, že názor, že při určování výše výživného lze přihlédnout pouze k užitku z majetku povinného, pokládá za správný, pokud jde kupříkladu o rodinný domek, ne však u předmětů zbytných. 24 Pokud je povinný vlastníkem rodinného domku nebo bytu, přichází v úvahu také zohlednění bezplatného bydlení ve vlastní nemovitosti. 25 Majetkové poměry povinného však netvoří jen aktiva, nýbrž i pasiva. Pokud by povinný splácel dluh, soud by k němu nepřihlédl za okolnosti, že případnou půjčku povinný použil na získání majetkové hodnoty. Dluh by totiž byl těmito majetkovými hodnotami vyvážen. 26 Za situace, že půjčka byla poskytnuta na věc, z níž má užitek také oprávněný a poskytnutí této věci oprávněnému lze považovat za určitou součást výživného, by však soud ke splácení závazku povinným 22 Těžká, Olga: Vyživovací povinnost. Praha: Panorama, 1984, s Černý, Miroslav: K výkladu pojmu možnosti povinného podle 85 odst. 2 písm. a) a 96 odst. 1 zákona o rodině. Právní obzor, 1971, č. 2, s Dále cit. jako Černý. 24 Tamtéž 25 Těžká, Olga: Vyživovací povinnost. Praha: Panorama, 1984, s Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp.zn. 4 Cz 32/67 (R 85/67). Sbírka rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR, č. 8, s

15 přihlédnout měl. 27 Jako příklad bych uvedla situaci, kdy povinný splácí hypotéku a dotčenou nemovitost bezplatně užívá druhý rodič a jejich nezletilé děti. Obecně lze tedy o závazcích povinného říct, že se k nim přihlíží za situace, kdy z nich má prospěch i oprávněný a zároveň existence závazku je v souvislosti s plněním vyživovací povinnosti. 28 Také pokud se zvýší výdaje povinného, je třeba podrobně zkoumat, z jakého důvodu k tomu došlo. Například z důvodu, že se povinný přestěhuje do většího či kvalitnějšího a tím také dražšího bytu, a tvrdí, že má vyšší výdaje za nájemné a služby spojené s bydlením, by neměla být snižována výše jeho vyživovací povinnosti. Soud by v takové situaci měl přihlédnout ke zvýšení životní úrovně povinného 29 a aplikovat zásadu ZOR, že děti se podílejí na životní úrovni rodičů. Soud má také zkoumat, jestli povinný nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Pod tím je třeba rozumět činnost povinného, která ohrožuje dosažení zisku nebo uchování hodnot a tím také možnost poskytování výživného. 30 Problematický zde však podle mého názoru bude subjektivní rozměr nepřiměřeného rizika, protože pro někoho mohou vyplývat nepřiměřená majetková rizika např. již ze samého podnikání. Právě při podnikání se většinou nelze vyhnout určitému riziku, které by však soud teoreticky mohl vyhodnotit jako nepřiměřené (např. rozjíždění podnikání, vstup na nový trh atd.). Na závěr k části, pojednávající o možnostech, schopnostech a majetkových poměrech povinného je nutno dodat, že soud musí zkoumat subjektivní vlastnosti rodiče, jako např. jeho vzdělání, pracovní zkušenosti a k tomu také objektivní okolnosti, jako jsou např. pracovní příležitosti, počet jiných vyživovacích povinností rodiče atd. Toto vše soud zkoumá u obou rodičů, protože podle 85 odst. 2 ZOR přispívají oba rodiče na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Jednomu z nich, kterému bylo dítě svěřeno do výchovy, soud však zpravidla neurčuje platit výživné v hotovosti; tento rodič plní svou vyživovací povinnost naturálně - poskytováním bydlení, osobní péče o dítě atd. 31 O postavení pečujícího rodiče co se týče výživného bude pojednáno v samostatné kapitole. 27 Těžká, Olga: Vyživovací povinnost. Praha: Panorama, 1984, s Tamtéž 29 Těžká, Olga: Vyživovací povinnost. Praha: Panorama, 1984, s. 119; Černý, Hrušáková, s Hrušáková s

16 Ve svém rozsudku ze dne sp. zn. 10 Co 550/2002 kritéria pro určení výživného na straně povinného shrnul Krajský soud v Ústí nad Labem následovně: V řízení o určení vyživovací povinnosti rodiče k dítěti je zapotřebí zjišťovat celkové poměry rodičů - jejich schopnosti, možnosti a majetkové poměry [věk, zdravotní stav, aktuální rodinné poměry (další vyživovací povinnosti, nové manželství), dosažení vzdělání, resp. odborná kvalifikace a objektivní možnost dosahovat co nejvyššího příjmu vlastním přičiněním, zejména vlastní prací, majetkové poměry (movitý a nemovitý majetek, příjmy z jiné než závislé činnosti, objektivní možnosti získat další příjem kupř. dispozicí s vlastním majetek, lze-li takovou dispozici na osobě povinné výživou spravedlivě požadovat)] a dosavadní celkovou životní úroveň toho kterého rodiče, to vše s přihlédnutím k tomu, který z rodičů a v jaké míře pečuje o dítě Schopnost povinného plnit výživné Jak již bylo naznačeno výše, kritériem pro určení výše výživného na straně povinného rodiče v německé právní úpravě je jeho schopnost plnit (Leistungsfähigkeit). Rozhodující pro stanovení výše výživného jsou tedy jeho výdělkové a majetkové poměry. Z 1603 odst. 1 BGB vyplývá, že rodiče jsou povinni poskytovat výživné do té míry, do jaké jsou schopni výživné plnit (leistungsfähig). Schopni plnit jsou vždy, pokud s ohledem na své jiné závazky placením výživného neohrozí vlastní přiměřenou výživu (angemessener Selbstbehalt). Schopnost rodičů plnit je však modifikována u nezletilých dětí a privilegovaných zletilých dětí v 1603 odst. 2 větě první BGB, který ukládá rodičům těchto dětí povinnost použít všech dostupných prostředků k zajištění výživného pro tyto své děti; schopni plnit budou takoví rodiče tehdy, pokud tím neohrozí vlastní nutnou výživu (notwendiger Selbstbehalt). Tento institut se nazývá zesílená povinnost získávat prostředky prací (gestärkte Erwerbsobliegenheit) a české právo ho v této podobě vůbec nezná. Konkrétní částky vlastní nutné výživy stanoví Düsseldorfská tabulka, od je to částka 770 EUR v případě že povinný není výdělečně činný a 900 EUR v případě, že výdělečně činný je. V těchto částkách jsou zahrnuty náklady na bydlení ve výši

17 EUR, to tedy znamená, že pokud jsou tyto náklady odůvodnitelně vyšší, může být částka nutné vlastní výživy přiměřeně zvýšena (pro srovnání částka přiměřené výživy je od stanovena na 1100 EUR, zahrnuty jsou náklady na bydlení ve výši 450 EUR). Stejné částky obsahuje i Berlínská tabulka. Rozdíl mezi vlastní nutnou výživou pro výdělečně činné a nepracující je zdůvodňován motivačním působením na povinného v rámci solidarity povinného se svými dětmi. 32 Na tento rozdíl nemůže být pohlíženo jako na diskriminaci, protože čl. 3 odst. 1 německé Ústavy (Grundgesetz, GG) je vykládán nejen jako zákaz zacházet se zjevně rovným nerovně, ale také zacházet se zjevně nerovným rovně. 33 Částka nutné výživy může být však i snížena tak rozhodl např. Vrchní zemský soud v Hammu v rozsudku ze dne , sp. zn. 12-UF 88/ Nutná výživa může být podle tohoto rozhodnutí redukována, pokud povinný žije s novým manželem/manželkou ve společné domácnosti; v tomto případě ji soud redukoval na 73%. Snížení částky nutné výživy však nelze paradoxně provést v situaci, kdy by náklady na bydlení povinného byly nižší než náklady v částce nutné výživy již zahrnuté (v současné době tedy pokud by byly nižší než 360 EUR). V tomto smyslu rozhodl tentýž Vrchní zemský soud v Hammu, ve svém usnesení ze dne , sp. zn. 9 UF 281/ Judikoval, že redukce nutné výživy nepřipadá při nižších nebo žádných nákladech na bydlení (než které jsou obsaženy v částce nutné výživy) v úvahu, redukce je možná jen při novém manželství povinného, protože tím bezplatné bydlení s manželem přestává být dobrovolné plnění třetí osoby. Jiné rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Hammu, rozsudek zn. 8 UF 10/02 ze dne zase říká, že v případě nedostatečného příjmu povinného pro splnění všech vyživovacích povinností může být snížena částka nutné výživy, pokud povinný žije s novým partnerem ve společné domácnosti. Ještě je však nutno dodat, že částka vlastní nutné výživy může být aplikována pouze tehdy, když neexistuje jiný příbuzný povinný výživou a také tehdy, když oprávněný nemá žádný majetek, jehož prodejem by bylo možno získat prostředky na úhradu výživného. Tyto meze použití částky vlastní nutné výživy 32 Klinkhammer, Frank: Existenzminimum, Erwerbsanreiz und Düsseldorfer Tabelle. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 2007, s Tamtéž; tento článek zní: Všichni lidé jsou si před zákonem rovni. (Překlad M.Ř.) 34 Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 2000, s Dále cit. jako FamRZ 35 FamRZ, 2003, s

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví 1 PRÁVO A RODINA č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví Oprávněný rodič a nástroje k realizaci styků s nezletilým dítětem Péče o děti v dětské skupině v otázkách a odpovědích Dávky

Více

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva OCHRANA PRÁV OBČANŮ A DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKA V RÁMCI PROJEKTU MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA Bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov, o.s. a Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. Podpořeno

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky V Praze dne 14. prosince 2006 Č.j.: 2006/44899-21 Vyřizuje: Mgr. Beck, RNDr. Benešová, Mgr. Hacaperková PaedDr.Niederle, Mgr. Roztočilová,

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE VĚC HAVELKA A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 23499/06) ROZSUDEK ŠTRASBURK 21. června 2007 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek

Více

PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU

PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU Dalibor Fadrný 2005 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Normativní instrukce č. 10/2013

Normativní instrukce č. 10/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 10/2013 Postup v řízení o doplatek na bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra Kůrky a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti

Více

N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky

N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 31/13 dne 10. července 2014 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského (soudce zpravodaj) a soudců Ludvíka Davida,

Více

Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu

Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2012 V. ročník SVOČ

Více

Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu

Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007

Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce David Švrček 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více