Aktuální otázky výživného pro nezletilé dítě ve srovnání s právní úpravou v SRN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální otázky výživného pro nezletilé dítě ve srovnání s právní úpravou v SRN"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Aktuální otázky výživného pro nezletilé dítě ve srovnání s právní úpravou v SRN Diplomová práce Markéta Říhová 2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Aktuální otázky výživného pro nezletilé dítě ve srovnání s právní úpravou v SRN zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. 1

2 Na tomto místě chci poděkovat vedoucí své diplomové práce, prof. JUDr. Milaně Hrušákové, CSc., za cenné rady, které vznik této práce velmi usnadnily. 2

3 Obsah Úvod 4 1. Základní pojmy 6 2. Výše výživného v ČR a v Německu Právní úprava Specifika právní úpravy určování výše výživného Česká a německá soudní praxe Kritéria na straně povinného v česko-německém srovnání Schopnosti, možnosti, majetkové poměry povinného Schopnost povinného plnit výživné Výsledky česko-německého srovnání kritérií na straně povinného Kritéria na straně oprávněného v česko-německém srovnání Odůvodněné potřeby dítěte Životní postavení osoby potřebné Majetek a příjem dítěte Pořadí oprávněných Péče o dítě, styk povinného rodiče s dítětem Dynamizace výživného Návrh nové právní úpravy v Německu Objektivizace výživného v ČR 50 Závěr 53 Zusammenfassung auf Deutsch 55 Seznam literatury 58 Přílohy: Düsseldorfská tabulka, Berlínská tabulka 66 3

4 Úvod Vyživovací povinnost rodičů k dětem, zvláště nezletilým, je jedním ze společensky nejdůležitějších rodinněprávních institutů. V této oblasti se však také prolínají právní normy s normami etickými a morálními, protože vyživovací povinnost je významný nástroj ochrany slabších členů společnosti, kteří ale zároveň znamenají její budoucnost dětí. Téma této práce zní Aktuální otázky výživného pro nezletilé dítě ve srovnání s právní úpravou v Německu. Toto téma je velmi široké vzhledem k tomu, že společnost se neustále mění a s ní i potřeby dětí a nároky na výživné, je aktuálních problémů kolem výživného vždy více než dost a obsáhnout je v jedné diplomové práci by bylo téměř nemožné. Proto jsem pro svou práci vybírala aktuální otázky výživného, které jsem považovala za zajímavé a dosud málo popsané. Budu se zabývat hlavně určováním výše výživného a v tomto rámci se chci soustředit hlavně na problémy a instituty relevantní pro objektivizaci výše výživného. Tato problematika je v České republice dlouhodobě neřešena a ačkoli často zaznívají hlasy, volající po určité objektivizaci, zůstávají zákonodárcem zatím nevyslyšeny. Naproti tomu v Německu úspěšně existuje již po desetiletí určitý stupeň objektivizace. Německá právní úprava měla však být tento rok změněna tzv. reformou vyživovacího práva, kterou se ale dosud nepodařilo prosadit. Nadále je reálná možnost, že reforma přijata bude, proto se i tímto návrhem chci v práci zabývat. Téma diplomové práce jsem si zvolila zejména v důsledku studijního pobytu v Německu, kde jsem se seznámila se základy německého rodinného práva a s nimi i se zajímavým způsobem určování výše výživného pro děti. S určováním výše výživného jsem se předtím setkala několikrát v okruhu svých známých a byla svědkem stížností na výši výživného, stanovenou soudem, která mi připadala mnohdy až neuvěřitelně nízká. I proto mne německý způsob určování výše výživného tak zaujal; v této práci bych se chtěla blíže zabývat oběma úpravami a pokusit se najít odpověď na otázku, zda by právní úprava na způsob německého řešení byla pro český právní řád výhodná. 4

5 V první části práce chci vyložit některé pojmy, které se prolínají celou prací a lze je pro větší přehlednost vyčlenit a popsat zvlášť. Druhá část práce bude již věnována samotné současné právní úpravě výše výživného v Německu a Česku a jejich porovnání. Ve třetí části se budu zabývat ostatními aktuálními problémy výživného nezletilých dětí a v části čtvrté pro úplnost nastíním dosavadní snahy a úvahy o objektivizaci výživného na území České republiky. Vyživovací povinnost k nezletilým dětem mají zásadně oba rodiče. V této práci je však pod označením povinný nebo povinný rodič zpravidla nutno rozumět rodiče, který nemá dítě svěřeno do výchovy a je povinen poskytovat výživné v penězích. Pro druhého rodiče, kterému soud svěřil dítě do výchovy, práce používá nejčastěji označení pečující rodič. Taktéž je pod pojmy povinný, oprávněný či nezletilý nutno rozumět osoby jak mužského, tak i ženského pohlaví, tedy povinný/povinná, oprávněný/oprávněná či nezletilý/nezletilá. 5

6 1. Základní pojmy Tato práce se jistě neobejde bez stručného objasnění toho, jak česká a německá právní úprava chápou pojmy (nezletilé) dítě a výživné. Obě dvě právní úpravy považují za nezletilé dítě fyzickou osobu do dovršení 18 let věku, česká také do uzavření manželství. Podle německé právní úpravy vdané nebo ženaté dítě ve věku do 18 let je nadále nezletilým dítětem, vyživovací povinnost rodičů k nim však zůstává jen podpůrná, takže touto kategorií se v dalším výkladu nebudu zabývat. Česká právní úprava příliš nediferencuje mezi nezletilými a zletilými dětmi. Pro zletilé děti platí v oblasti výživného drobné odchylky, jako například že není možno stanovit výživné zpětně nebo že řízení o něm lze zahájit pouze na návrh. 1 Podmínkou nároku na výživné však u nezletilých i zletilých dětí zůstává skutečnost, že nejsou schopny samy se živit. 2 V německé právní úpravě je situace poněkud složitější. Kromě kategorie svobodných nezletilých a zletilých dětí zde existují ještě tzv. privilegované zletilé děti (privilegierte volljährige Kinder). Podle 1603 odst. 2 věty druhé občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) to jsou svobodné zletilé děti do dosažení 21 let, které žijí v domácnosti rodičů nebo jednoho z nich a nacházejí se ve všeobecném školním vzdělání (všeobecným školním vzděláním není škola, která kvalifikuje na určité povolání 3, jako např. učiliště nebo vysoká škola). Tyto děti staví BGB na roveň dětem svobodným nezletilým, i přesto je zde řada výjimek. Například u nich odpadá potřeba péče jednoho z rodičů, která by vyvažovala výživné od druhého rodiče, plněné v penězích, nebo nastupuje povinnost použít majetkovou podstatu dítěte na úhradu výživného. 4 Zletilé děti mají podle německé právní úpravy oproti dětem nezletilým zeslabené postavení, kupříkladu při určování výše výživného pro ně povinnému rodiči zůstává vyšší částka pro vlastní potřeby nebo při konkurenci více vyživovacích povinností se 1 Nová, Hana, Těžká, Olga: Vyživovací povinnost. Praha: Linde, 1995, s Dále cit. jako Nová Těžká. Výčet všech odchylek platných pro zletilé dítě tamtéž. 2 Viz 85 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině (dále jako ZOR ) 3 Luthin, Horst. In Schwab, Dieter a kol.: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band vydání. München: C.H.Beck, 2002, s Dále cit. jako Kommentar. 4 Kalthoener, Elmar, Büttner, Helmut, Niepmann, Birgit: Die Rechtsprechung zur Höhe des Unterhalts. 8. vydání. München: C.H.Beck, 2002, s Dále cit. jako Kalthoener Büttner Niepmann. 6

7 na ně dostane až po poskytnutí výživného svobodným nezletilým a privilegovaným zletilým dětem a manželovi nebo manželce. Pojem výživné je definován pouze teorií, nikoli ZOR. Je to zabezpečování všech hmotných a kulturních potřeb oprávněného, u dítěte je to navíc uspokojování všech odůvodněných potřeb dítěte s cílem dosáhnout jeho všestranného rozvoje po stránce fyzické, duševní a sociální. 5 ZOR navíc používá pojem výživa 6, který je v obecném jazyce spojen spíše se stravou, ale který je nutno podle smyslu ZOR chápat jako synonymum pro výživné. I v této práci jsou tyto dva pojmy používány synonymně. Problém použití pojmů výživa nebo výživné řeší i česká judikatura: Při určování rozsahu vyživovací povinnosti k nezletilým dětem je třeba mít na zřeteli, že zajištění této výživy se týká nejen výživy ve vlastním slova smyslu, ale všech nezbytných potřeb pro život kulturního člověka. 7 Německý BGB pojem Unterhalt taktéž nedefinuje. Literatura výživné definuje jako vše, co slouží k uspokojování bezprostředních životních potřeb člověka; výživné v užším slova smyslu pak je příspěvek, který platí osoba třetí za podmínky, že dotčená osoba není schopna se sama živit. 8 5 Hrušáková, Milana a kol.: Zákon o rodině. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2001, s Dále cit. jako Hrušáková 6 Např. v 50 odst. 1 ZOR, 85 odst. 2 ZOR atd. 7 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSFR ze dne , Cpjf 86/89 (R 30/90). Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, 1990, č. 6, s Luthin, Horst. Kommentar, s

8 2. Výše výživného v ČR a v Německu V této stěžejní kapitole celé práce se budu zabývat určováním výše výživného v česko-německém srovnání. 2.1 Právní úprava V českém právu tvoří základ právní úpravy výživného zákon č. 94/1963 Sb. zákon o rodině (ZOR). Výše výživného pro nezletilé dítě je upravena ust. 96 odst. 1, který zní: Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným potřebám oprávněného, jakož i k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Toto ustanovení je však nutné vykládat v souvislosti s ustanoveními dalšími, jako je například ust. 85 odst. 2 ZOR: Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. V právu německém upravuje problematiku výživného Občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) v 1601 a násl. O výši výživného hovoří 1610 BGB: (1) Výše poskytovaného výživného se určuje podle životního postavení osoby potřebné (přiměřené výživné). (2) Výživné zahrnuje veškeré životní potřeby včetně nákladů přiměřené přípravy na povolání, (...). Za ustanovení související lze označit 1603 odst. 1 BGB, ve kterém je řečeno, že vyživovací povinnost nemá ten, kdo není s ohledem na své jiné závazky schopen 8

9 poskytnout výživné, aniž by tím ohrozil vlastní přiměřenou výživu. Toto ustanovení upravuje obecně schopnost povinného výživné plnit (Leistungsfähigkeit). Z odst BGB dále vyplývá, že na výživné má nárok pouze osoba potřebná. 2.2 Specifika právní úpravy určování výše výživného Tato obecná právní úprava problematiky určování výše výživného v ZOR a BGB má stejné rysy. Podobnost spatřuji hlavně v použití nejasných pojmů, které vyžadují další konkretizaci v každém jednotlivém případě. V české právní úpravě jde zejména o pojmy potřeby oprávněného a schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného, v německé právní úpravě je takovýmto pojmem životní postavení osoby potřebné a schopnost plnit. Na první pohled se nabízející rozdíl v těchto dvou právních úpravách je méně konkrétní formulace kritéria na straně povinného v německé právní úpravě. V českém ZOR byla tato kritéria v minulosti dokonce rozšířena novelou z roku 1998, provedenou zákonem č. 91/1998 Sb. a účinnou od , která nově zavedla kritérium majetkových poměrů povinného. Tento rozdíl je však vyřešen judikaturou, kterou se tato práce bude ještě podrobněji zabývat. Nejasnost těchto pojmů je dána již samým charakterem institutu výživného. Tak, jak se liší způsob života lidí a jak přicházejí a mění se různé životní situace, kolísá potřeba výživného jak u jednoho oprávněného v postupu času, tak i u dvou oprávněných ve vzájemném srovnání. Příkladem takovýchto životních situací a různých způsobů života je život ve velkém nebo malém městě, věk oprávněného, případná nemoc oprávněného, mající za následek jeho dlouhodobě zvýšené potřeby nebo přibytí další vyživovací povinnosti povinnému. Proto zde existuje přímo nutnost obecné a nejasné formulace určování výše výživného, která umožňuje zohlednit konkrétní situace. Taková formulace však na druhou stranu klade zvýšené nároky na orgán rozhodující o výši výživného (v ČR i Německu je to soud), který musí mít dostatek informací a zkušeností k dokonalému posouzení situace a přiměřenému rozhodnutí. 9

10 2.3 Česká a německá soudní praxe Oč dokonalejší je česká právní úprava, o to různější je česká soudní praxe. Mnoho autorů poukazuje už od 60. let na neúměrné rozdíly v rozhodování soudů co se týče stanovování výše výživného 9. Německá soudní praxe není v této otázce samozřejmě také naprosto konstantní, ale od konce 70. let udělala významný pokrok směrem k objektivizaci výše výživného a to pomocí tzv. Düsseldorfské tabulky (Düsseldorfer Tabelle). Je to tabulka, vydávaná každé dva roky vrchním zemským soudem (Oberlandesgericht, OLG) v Düsseldorfu po konzultacích mezi soudci a rodinnými senáty vrchních zemských soudů v Düsseldorfu, Kolíně nad Rýnem a Hammu, po vyjádření odborníků z oboru a se zohledněním průzkumů u všech vrchních zemských soudů. 10 Upravuje mimo jiné standardní výši výživného pro děti podle příjmové skupiny povinného a věku dítěte, dále výši částky, která musí povinnému zůstat po odečtení všech vyživovacích povinností nebo konkretizuje pravidla pro odečítání přídavků na děti ze sazby výživného. Tabulka je pouze směrnicí, nezávaznou pomůckou ke konkretizaci pojmu přiměřené výživné. Opírá se o dlouhodobou soudní praxi, slouží ke sjednocování judikatury a větší právní jistotě účastníků řízení. 11 Jako první tuto tabulku vytvořil Zemský soud v Düsseldorfu v roce 1962, roku 1979 ji poprvé oficiálně vydal Vrchní zemský soud v Düsseldorfu a od té doby si tabulka vybudovala takový respekt, že je v současné době akceptována skoro jako zákonná norma. 12 Düsseldorfskou tabulku převzaly všechny německé Vrchní zemské soudy, některé s drobnými odchylkami (např. OLG Naumburg, Rostock a Kammergericht nepoužívají 4. věkovou skupinu oprávněných 13 ). K další konkretizaci Düsseldorfské tabulky a zákonných ustanovení vydává každý Vrchní zemský soud své vlastní směrnice (Leitlinien). Ty například doporučují soudcům, co vše se má považovat za příjmy, jak počítat výživné, pokud příjmy povinného nedostačují atd. Největší 9 Např. Hrušáková, Milana: O rozsahu výživného na nezletilé dítě. Bulletin advokacie, 2004, č. 6, s. 70. nebo Másilko, Vilém, Vaněček, Stanislav: Výživné nezletilců v evropských právních řádech. Praha: Sevt, 1971, s Dále cit. jako Másilko Vaněček. 10 Oberlandesgericht Düsseldorf: Düsseldorfer Tabelle [citováno ]. Dostupný z: Düsseldorfská tabulka také viz příloha č Born, Winfried. Kommentar, s Luthin, Horst. Kommentar, s Kalthoener Büttner Niepmann, s

11 územní působnost mají Jihoněmecké směrnice (Süddeutsche Leitlinien), které zahrnují územní obvod Vrchních zemských soudů v Bambergu, Karlsruhe, Mnichově, Norimberku, Stuttgartu a Zweibrücken. Po znovusjednocení Německa v roce 1990 si nerovnost ekonomických situací v bývalém západním a východním Německu vyžádala vznik tzv. Berlínské tabulky (Berliner Tabelle). Někdy se jí říká také předtabulka k düsseldorfské tabulce, protože rozšiřuje düsseldorfskou tabulku o tři nejnižší příjmové kategorie osob povinných a použije se pouze tehdy, pokud oprávněný i povinný žijí v bývalé východní části Německa, ale s výjimkami také tehdy, pokud tam žije pouze povinný Kritéria na straně povinného v česko-německém srovnání Schopnosti, možnosti, majetkové poměry povinného V české právní úpravě jsou kritérii na straně povinného jeho schopnosti, možnosti a majetkové poměry. Schopnosti jsou přitom chápány jako kategorie subjektivní, jde například o vlohy nebo vlastnosti povinného; možnosti jako kategorie objektivní sem můžeme zařadit kupříkladu vzdělání, počet vyživovacích povinností, věk nebo místo pobytu osoby povinné. Zajímavé je, že pojmy možnosti povinného a majetkové poměry povinného se částečně překrývají. Judikatura z období před velkou novelou ZOR z roku 1998, která zavedla pojem majetkové poměry povinného, zkoumala majetek povinného při posuzování jeho možností. Je tedy otázkou, proč zákonodárce novelou ZOR č. 91/1998 Sb. toto výslovně zakotvil. Podle mého názoru zde musela hrát roli situace, kdy povinný rodič prokazuje spíše nízký příjem, ale jeho majetkové poměry (např. vlastnictví luxusnějších automobilů, nemovitostí) tomuto příjmu zdaleka neodpovídají. Také se v dřívější literatuře mělo za to, že povinný rodič nemusí v případě potřeby zpeněžit část svého majetku, aby získal prostředky na plnění vyživovací povinnosti 15, což novela změnila. 14 Kalthoener Büttner Niepmann, s. 9; Berlínská tabulka je dostupná na: Berlínská tabulka je přílohou č. 2 této práce. 15 Eliáš, Josef a kol.: Zákon o rodině. Komentář. Praha: Orbis, 1970, s Dále cit. jako Eliáš 11

12 Soud má tedy při určování výše výživného povinnost přihlédnout k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného, a to činí nejčastěji tím, že si zjistí jeho příjmy. Rozhodující jsou však potenciální schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného v souladu s ust. 96 odst. 1 věty prvé ZOR se musí soud zabývat tím, jestli se povinný bezdůvodně nevzdal výhodnějšího zaměstnání, výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, nebo zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika, tzn. jestli rodič řádně využívá všech svých schopností a všech možností jak zajistit výživné pro své dítě. K potencialitě příjmů existuje bohatá judikatura. Z aktuální judikatury je to například rozsudek Okresního soudu v Děčíně ze dne , sp. zn. 21 C 156/2005, kde soud zvýšil povinnému vyživovací povinnost z 400 Kč na 1500 Kč měsíčně, ačkoli byl veden v evidenci úřadu práce jako nezaměstnaný, ale s ohledem na jeho dosažené vzdělání a přehled volných pracovních míst v regionu soud dospěl k závěru, že povinný měl a stále má reálnou šanci zajišťovat si finanční prostředky vlastní prací v rámci výkonu pracovní činnosti v pracovním poměru a dosahovat tak čisté měsíční mzdy minimálně ve výši cca ,- Kč měsíčně. Přitom soudy dlouhodobě judikují, že soud má zkoumat v takovém případě nejen možnosti pracovního uplatnění v regionu, kde povinný žije, ale i v rámci kraje či celé republiky 16. Potenciální příjem nemusí být jen ze zaměstnání, ale i z jakýchkoli jiných zdrojů např. z podnikání, z opodstatněného nároku na náhradu škody, kterého by se povinný zřekl 17, nebo z pronájmu nemovitostí tento případ ilustruje např. rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne , sp.zn. 10 Nc 632/2001, ve kterém se soud zabýval skutečností, že povinný vlastní nemovitost, ve které sídlí obchodní společnost, ale nepožaduje od ní nájemné. Co se týče majetkových poměrů povinné osoby, je vždy nutné přihlédnout nejen k fakticky dosahovaným příjmům rodiče, ale i k celkové sumě jeho movitého a nemovitého majetku a způsobu života, resp. životní úrovni 18. Pokud povinný vykazuje spíše nižší příjmy, ale přitom žije nadstandardním způsobem života (např. vlastní luxusní vozy, zabývá se drahými sportovními aktivitami), je to určitý signál pro soud, že nebude možné určit výživné standardně. V tomto případě však 16 Viz např. usnesení Krajského soudu v Ústí n./l. ze dne , sp.zn. 10 Co 289/2003, Soudní rozhledy, 2004, č. 1, s ; rozsudek Okresního soudu v Děčíně ze dne , sp. zn. 21 C 156/ Eliáš, s Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. ÚS 511/05 12

13 nelze použít nevyvratitelnou domněnku, zakotvenou v 85a odst. 1 ZOR, který upravuje povinnost povinného rodiče předložit soudu doklady m.j. o svých příjmech a majetku a nesplnění sankcionuje právě použitím nevyvratitelné domněnky o výši příjmů povinného, která podle ní dosahuje 12,7 násobku životního minima (do byla tato výše stanovena jako patnáctinásobek životního minima). To potvrzuje např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne , sp. zn. 16 Co 492/ ; v této situaci je třeba místo použití domněnky zhodnotit nevyužívané schopnosti rodiče, jeho potencionální příjem. Pokud je jasné, že faktická životní úroveň rodiče je nadstandardní, nehledě na to, jak vysoký příjem vykazuje, je na místě také poukázat na právo dětí podílet se na životní úrovni rodičů, zakotvené v 85 odst. 2 ZOR. Životní úroveň rodiče, který nemá vlastní příjem, může být zvyšována třeba tím, že jeho nový manžel/nová manželka má příjem značný. Otázkou také je, zda soud musí určit výživné, pokud má povinný rodič např. nemovitý majetek, ale žádné výnosy z něj. Závěry autorů odborných publikací se liší od tvrzení, že k majetkovým možnostem rodiče je třeba přihlížet v tom směru, jaký výnos (užitek) mu majetek poskytuje 20 až k domněnce, že soud výživné určit musí 21. Velmi zajímavé je v tomto směru rozhodnutí Ústavního soudu ze dne sp. zn. ÚS 244/03. Stěžovatelka se obrátila na Ústavní soud poté, co odvolací soud snížil výživné pro 8 jejích nezletilých dětí z celkových 7500 Kč na 2400 Kč měsíčně. Otci dětí byl po roční nemoci, kdy pobíral pouze nemocenské dávky, přiznán částečný invalidní důchod. Stěžovatelka namítala, že se soud 2. stupně nezabýval majetkovými poměry povinného nevzal v úvahu skutečnost, že je spoluvlastníkem jedné poloviny činžovního domu v Praze a ideální poloviny nemovitosti v jižních Čechách, ani blíže nezkoumal jeho faktickou životní úroveň. Obojím se však podle 96 odst. 1 ZOR zabývat měl. Ústavní soud dal stěžovatelce za pravdu a judikoval, že pokud by určené výživné, odpovídající odůvodněným potřebám dětí, nebyl otec schopen ze svých nízkých příjmů platit, musel by část svého majetku zpeněžit a takto získané peníze pro placení výživného použít. Toto rozhodnutí Ústavního soudu je podle mého názoru zcela logické a správné z právního i morálního hlediska a plně vyjadřuje povinnost rodičů pečovat o zdraví, 19 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne , sp. zn. 16 Co 492/1999. Právo a rodina, 2000, č. 9, s Holub, Milan, Nová, Hana, Hyklová, Jana: Zákon o rodině. Komentář a předpisy souvisící. 7. vydání. Praha: Linde, 2005, s Dále cit. jako Holub Nová 21 Hrušáková, s

14 tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj nezletilého dítěte a povinnost přispívat na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Podobný názor však není ojedinělý i ve starších odborných publikacích či článcích. Při úvahách o možnosti prodeje majetku jde však vždy spíše o majetek movitý. Olga Těžká například píše: Naproti tomu sotva lze při stanovení přihlédnout k tomu, že povinný je vlastníkem sbírky obrazů nebo známek; (...). Tam, kde však ostatní příjmy povinného nedávají možnost vyměřit výživné v odpovídající výši, lze požadovat zpeněžení části či celé takové sbírky. 22 Podobný názor má i Miroslav Černý: (...) v případě potřeby lze spravedlivě požadovat na osobě výživou povinné, aby k uspokojení vyživovacích nároků obětovala i některé předměty osobního vlastnictví (osobní auto, větší úspory, skvosty ve větším rozsahu atd.). 23 Stejný autor dále dodává, že názor, že při určování výše výživného lze přihlédnout pouze k užitku z majetku povinného, pokládá za správný, pokud jde kupříkladu o rodinný domek, ne však u předmětů zbytných. 24 Pokud je povinný vlastníkem rodinného domku nebo bytu, přichází v úvahu také zohlednění bezplatného bydlení ve vlastní nemovitosti. 25 Majetkové poměry povinného však netvoří jen aktiva, nýbrž i pasiva. Pokud by povinný splácel dluh, soud by k němu nepřihlédl za okolnosti, že případnou půjčku povinný použil na získání majetkové hodnoty. Dluh by totiž byl těmito majetkovými hodnotami vyvážen. 26 Za situace, že půjčka byla poskytnuta na věc, z níž má užitek také oprávněný a poskytnutí této věci oprávněnému lze považovat za určitou součást výživného, by však soud ke splácení závazku povinným 22 Těžká, Olga: Vyživovací povinnost. Praha: Panorama, 1984, s Černý, Miroslav: K výkladu pojmu možnosti povinného podle 85 odst. 2 písm. a) a 96 odst. 1 zákona o rodině. Právní obzor, 1971, č. 2, s Dále cit. jako Černý. 24 Tamtéž 25 Těžká, Olga: Vyživovací povinnost. Praha: Panorama, 1984, s Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp.zn. 4 Cz 32/67 (R 85/67). Sbírka rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR, č. 8, s

15 přihlédnout měl. 27 Jako příklad bych uvedla situaci, kdy povinný splácí hypotéku a dotčenou nemovitost bezplatně užívá druhý rodič a jejich nezletilé děti. Obecně lze tedy o závazcích povinného říct, že se k nim přihlíží za situace, kdy z nich má prospěch i oprávněný a zároveň existence závazku je v souvislosti s plněním vyživovací povinnosti. 28 Také pokud se zvýší výdaje povinného, je třeba podrobně zkoumat, z jakého důvodu k tomu došlo. Například z důvodu, že se povinný přestěhuje do většího či kvalitnějšího a tím také dražšího bytu, a tvrdí, že má vyšší výdaje za nájemné a služby spojené s bydlením, by neměla být snižována výše jeho vyživovací povinnosti. Soud by v takové situaci měl přihlédnout ke zvýšení životní úrovně povinného 29 a aplikovat zásadu ZOR, že děti se podílejí na životní úrovni rodičů. Soud má také zkoumat, jestli povinný nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Pod tím je třeba rozumět činnost povinného, která ohrožuje dosažení zisku nebo uchování hodnot a tím také možnost poskytování výživného. 30 Problematický zde však podle mého názoru bude subjektivní rozměr nepřiměřeného rizika, protože pro někoho mohou vyplývat nepřiměřená majetková rizika např. již ze samého podnikání. Právě při podnikání se většinou nelze vyhnout určitému riziku, které by však soud teoreticky mohl vyhodnotit jako nepřiměřené (např. rozjíždění podnikání, vstup na nový trh atd.). Na závěr k části, pojednávající o možnostech, schopnostech a majetkových poměrech povinného je nutno dodat, že soud musí zkoumat subjektivní vlastnosti rodiče, jako např. jeho vzdělání, pracovní zkušenosti a k tomu také objektivní okolnosti, jako jsou např. pracovní příležitosti, počet jiných vyživovacích povinností rodiče atd. Toto vše soud zkoumá u obou rodičů, protože podle 85 odst. 2 ZOR přispívají oba rodiče na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Jednomu z nich, kterému bylo dítě svěřeno do výchovy, soud však zpravidla neurčuje platit výživné v hotovosti; tento rodič plní svou vyživovací povinnost naturálně - poskytováním bydlení, osobní péče o dítě atd. 31 O postavení pečujícího rodiče co se týče výživného bude pojednáno v samostatné kapitole. 27 Těžká, Olga: Vyživovací povinnost. Praha: Panorama, 1984, s Tamtéž 29 Těžká, Olga: Vyživovací povinnost. Praha: Panorama, 1984, s. 119; Černý, Hrušáková, s Hrušáková s

16 Ve svém rozsudku ze dne sp. zn. 10 Co 550/2002 kritéria pro určení výživného na straně povinného shrnul Krajský soud v Ústí nad Labem následovně: V řízení o určení vyživovací povinnosti rodiče k dítěti je zapotřebí zjišťovat celkové poměry rodičů - jejich schopnosti, možnosti a majetkové poměry [věk, zdravotní stav, aktuální rodinné poměry (další vyživovací povinnosti, nové manželství), dosažení vzdělání, resp. odborná kvalifikace a objektivní možnost dosahovat co nejvyššího příjmu vlastním přičiněním, zejména vlastní prací, majetkové poměry (movitý a nemovitý majetek, příjmy z jiné než závislé činnosti, objektivní možnosti získat další příjem kupř. dispozicí s vlastním majetek, lze-li takovou dispozici na osobě povinné výživou spravedlivě požadovat)] a dosavadní celkovou životní úroveň toho kterého rodiče, to vše s přihlédnutím k tomu, který z rodičů a v jaké míře pečuje o dítě Schopnost povinného plnit výživné Jak již bylo naznačeno výše, kritériem pro určení výše výživného na straně povinného rodiče v německé právní úpravě je jeho schopnost plnit (Leistungsfähigkeit). Rozhodující pro stanovení výše výživného jsou tedy jeho výdělkové a majetkové poměry. Z 1603 odst. 1 BGB vyplývá, že rodiče jsou povinni poskytovat výživné do té míry, do jaké jsou schopni výživné plnit (leistungsfähig). Schopni plnit jsou vždy, pokud s ohledem na své jiné závazky placením výživného neohrozí vlastní přiměřenou výživu (angemessener Selbstbehalt). Schopnost rodičů plnit je však modifikována u nezletilých dětí a privilegovaných zletilých dětí v 1603 odst. 2 větě první BGB, který ukládá rodičům těchto dětí povinnost použít všech dostupných prostředků k zajištění výživného pro tyto své děti; schopni plnit budou takoví rodiče tehdy, pokud tím neohrozí vlastní nutnou výživu (notwendiger Selbstbehalt). Tento institut se nazývá zesílená povinnost získávat prostředky prací (gestärkte Erwerbsobliegenheit) a české právo ho v této podobě vůbec nezná. Konkrétní částky vlastní nutné výživy stanoví Düsseldorfská tabulka, od je to částka 770 EUR v případě že povinný není výdělečně činný a 900 EUR v případě, že výdělečně činný je. V těchto částkách jsou zahrnuty náklady na bydlení ve výši

17 EUR, to tedy znamená, že pokud jsou tyto náklady odůvodnitelně vyšší, může být částka nutné vlastní výživy přiměřeně zvýšena (pro srovnání částka přiměřené výživy je od stanovena na 1100 EUR, zahrnuty jsou náklady na bydlení ve výši 450 EUR). Stejné částky obsahuje i Berlínská tabulka. Rozdíl mezi vlastní nutnou výživou pro výdělečně činné a nepracující je zdůvodňován motivačním působením na povinného v rámci solidarity povinného se svými dětmi. 32 Na tento rozdíl nemůže být pohlíženo jako na diskriminaci, protože čl. 3 odst. 1 německé Ústavy (Grundgesetz, GG) je vykládán nejen jako zákaz zacházet se zjevně rovným nerovně, ale také zacházet se zjevně nerovným rovně. 33 Částka nutné výživy může být však i snížena tak rozhodl např. Vrchní zemský soud v Hammu v rozsudku ze dne , sp. zn. 12-UF 88/ Nutná výživa může být podle tohoto rozhodnutí redukována, pokud povinný žije s novým manželem/manželkou ve společné domácnosti; v tomto případě ji soud redukoval na 73%. Snížení částky nutné výživy však nelze paradoxně provést v situaci, kdy by náklady na bydlení povinného byly nižší než náklady v částce nutné výživy již zahrnuté (v současné době tedy pokud by byly nižší než 360 EUR). V tomto smyslu rozhodl tentýž Vrchní zemský soud v Hammu, ve svém usnesení ze dne , sp. zn. 9 UF 281/ Judikoval, že redukce nutné výživy nepřipadá při nižších nebo žádných nákladech na bydlení (než které jsou obsaženy v částce nutné výživy) v úvahu, redukce je možná jen při novém manželství povinného, protože tím bezplatné bydlení s manželem přestává být dobrovolné plnění třetí osoby. Jiné rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Hammu, rozsudek zn. 8 UF 10/02 ze dne zase říká, že v případě nedostatečného příjmu povinného pro splnění všech vyživovacích povinností může být snížena částka nutné výživy, pokud povinný žije s novým partnerem ve společné domácnosti. Ještě je však nutno dodat, že částka vlastní nutné výživy může být aplikována pouze tehdy, když neexistuje jiný příbuzný povinný výživou a také tehdy, když oprávněný nemá žádný majetek, jehož prodejem by bylo možno získat prostředky na úhradu výživného. Tyto meze použití částky vlastní nutné výživy 32 Klinkhammer, Frank: Existenzminimum, Erwerbsanreiz und Düsseldorfer Tabelle. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 2007, s Tamtéž; tento článek zní: Všichni lidé jsou si před zákonem rovni. (Překlad M.Ř.) 34 Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 2000, s Dále cit. jako FamRZ 35 FamRZ, 2003, s

VYŽIVOVACÍ POVINNOST DĚTÍ K RODIČŮM. 87 ZOR 96 a násl. ZOR

VYŽIVOVACÍ POVINNOST DĚTÍ K RODIČŮM. 87 ZOR 96 a násl. ZOR VYŽIVOVACÍ POVINNOST DĚTÍ K RODIČŮM 87 ZOR 96 a násl. ZOR Zdeňka Králíčková, 2007 LITERATURA Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd.. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková, M. a kol.: Zákon

Více

VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ K DĚTEM. 85, 85a, 86 ZOR 96 a násl. ZOR

VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ K DĚTEM. 85, 85a, 86 ZOR 96 a násl. ZOR VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ K DĚTEM 85, 85a, 86 ZOR 96 a násl. ZOR Zdeňka Králíčková, 2007 Literatura Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd.. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková, M. a kol.:

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného Ministerstvo spravedlnosti 2010 1 P ř e d k l á d a c í z p r á v a I. Základní

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.2 Domácnost, rodina a finance 9. Rodinné právo Rodinné právo je soubor právních

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014 KVĚTNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Neplatičům výživného hrozí exekuce, ztráta řidičského oprávnění nebo tři roky vězení. Soud může platbu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 65/2013-14 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb.

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 61/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a Občanské právo procesní Co k tomu? Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (Exekuční

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 5 Afs 54/2012 33 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, Mgr. Davida Hipšra, JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr.

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Mgr. Ing. Marek Švehlík 24. září 2015 Obsah 1. Aktuální vývoj legislativy 2. Směrnice č. 2011/7/EU 3. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 4. Současná ne/implementace

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících.

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících. Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář

Více

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011-1. část PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvek uzavřen k 23.2.

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU na základě žádosti losováním

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU na základě žádosti losováním MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav IČO: 00237418, DIČ: CZ00237418, TEL.: 326781500, FAX: 326781207, E-MAIL: info@bakovnj.cz ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Místní poplatky Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Počty občanů ČR a cizinců s platným povolením k pobytu v jednotlivých

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. června 2004 o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí Změna: 538/2005 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

_ Článek I. Nájem bytu

_ Článek I. Nájem bytu RADA ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í rady Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 1015 ze dne 12.10.1993 k návrhu zrušení dosavadních Zásad pro nájem obecních bytů hl.m.prahy určených

Více

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách 21 258 zákoníku práce rozsah náhrady škody 4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, která je v praxi běžně označována jako hmotná odpovědnost, představuje

Více

Obsah. Seznam zkratek... 11

Obsah. Seznam zkratek... 11 Seznam zkratek................................................ 11 Kapitola 1 Průběh řízení a dokazování ve zvláštních řízeních soudních.................................... 13 1.1 Formální průběh zvláštních

Více

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem bytu Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Petra Pavlíková Září 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 150/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro

Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE SOCIÁLNÍ ODBOR Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro Příjmení, rodné jméno a jméno žadatele: Datum a místo narození:

Více

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu Městský soud v Praze Spálená 6/2 112 16 Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 100 00 Praha ID DS: 9gsaax4 Správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 109/2005-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 16/2007-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Při hodnocení trvání nároku na příspěvek na živobytí je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen postupovat v souladu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených osob. II. III. IV. Pokud má orgán pomoci

Více