RAKOUSKO. Článek 70 Zveřejňované informace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RAKOUSKO. Článek 70 Zveřejňované informace"

Transkript

1 RAKOUSKO Článek 70 Zveřejňované informace Články 70 a 76 nařízení o vyživovacích povinnostech zní: Zveřejňované informace V rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, vytvořené rozhodnutím 2001/470/ES, poskytují členské státy za účelem zveřejnění tyto informace: a) popis vnitrostátních právních předpisů a postupů týkajících se vyživovacích povinností; b) popis opatření přijatých s cílem splnit povinnosti podle článku 51; c) popis toho, jak je zajištěn účinný přístup ke spravedlnosti, požadovaný podle článku 44; d) popis vnitrostátních pravidel a postupů pro výkon, včetně informací o jakýchkoli omezeních výkonu, zejména pravidel na ochranu povinného a pravidel prekluze nebo promlčení. Členské státy tyto informace průběžně aktualizují. Článek 76 Vstup v platnost Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Ustanovení čl. 2 odst. 2, čl. 47 odst. 3 a článků 71, 72 a 73 se použijí ode dne 18. září Čl. 70 písm. a) Vnitrostátní právní předpisy a postupy 1. Právní předpisy upravující hmotné právo: a) Pohledávky výživného mezi manželi, registrovanými partnery a partnery z rozvedených / zrušených manželství / registrovaných partnerství Během platného manželství / registrovaného partnerství ( 94 občanského zákoníku ABGB ): (1) Manželé společně přispívají podle svých možností a v souladu s podobou svého manželského soužití k pokrytí potřeb, které jsou přiměřené jejich životním poměrům. (2) Ten manžel, který pečuje o domácnost, přispívá tím podle odstavce 1; má nárok na výživné ze strany druhého partnera, přičemž je nutné náležitě zohlednit jeho vlastní příjmy. Ve prospěch oprávněného z výživného to platí i nadále po zrušení společné domácnosti, pokud by zpětné uplatnění pohledávky výživného, zejména z důvodů, které vedly ke zrušení společné domácnosti, nebylo zneužitím práva. Pohledávka výživného přísluší dotčenému manželovi i v případě, že nemůže přispívat podle odstavce 1. (3) Na žádost manžela oprávněného z výživného se výživné částečně nebo v plné výši vyplácí i v případě zachovalé společné domácnosti, pokud není taková žádost, zejména s ohledem na množství prostředků dostupných pro pokrytí potřeb, v rozporu se zásadou spravedlnosti. Vlastní pohledávky výživného není možné se předem zříci.

2 Po rozvodu manželství/ zrušení partnerství: a) Vyživovací povinnost v případě rozvodu z důvodu zavinění Princip zavinění ( 66 zákona o manželství EheG ) Manžel, který sám nebo větší měrou zavinil rozvod, poskytuje druhému manželovi výživné přiměřené životním poměrům obou manželů, pokud jsou příjmy druhého manžela z majetku a výtěžky z výdělečné činnosti, kterou od něj lze podle okolností očekávat, nepostačující. Beneficium competentiae ( 67 EheG) (1) Pokud by manžel, který sám nebo větší měrou zavinil rozvod, poskytoval výživné stanovené v 66, které by při zohlednění jeho jiných závazků ohrozilo jeho vlastní přiměřenou výživu, poskytuje výživné pouze do takové výše, jaká je s ohledem na potřeby a majetkové a výdělkové poměry rozvedených manželů v souladu se zásadou spravedlnosti. Pokud povinný poskytuje výživné nezletilému svobodnému dítěti či novému manželovi či registrovanému partnerovi, zohlední se také potřeby a ekonomické poměry těchto osob. (2) Dotčený manžel je za podmínek stanovených v odstavci 1 od vyživovací povinnosti zcela osvobozen, jestliže druhý manžel může svou výživu pokrýt z majetkové podstaty bez výnosů. Spravedlivé výživné ( 68 EheG) Pokud rozvod zavinili oba manželé, avšak ani jeden z nich nenese větší vinu, může být manželovi, který není schopen se sám živit, přiznán příspěvek k jeho výživnému, pokud a nakolik to s ohledem na potřeby a majetkové a výdělkové poměry druhého manžela odpovídá zásadě spravedlnosti. Povinnost přispívat k výživnému lze časově omezit. Ustanovení 67 odst. 1 druhé věty se použije přiměřeně. Výživné v případě potřeby ( 68 písm. a) EheG) (1) Pokud a dokud nelze po dotčeném rozvedeném manželovi spravedlivě požadovat, aby se z důvodu péče o společné dítě a jeho výchovy při zohlednění zájmu dítěte sám živil, poskytuje mu druhý manžel nezávisle na míře zavinění rozvodu výživné podle jeho životních potřeb. Předpokládá se, že po manželovi nelze spravedlivě požadovat, aby se sám živil, dokud dítě nedosáhne věku pěti let. Pokud pohledávku výživného stanoví soud, omezí se vždy časově tak, aby po dokončení pátého roku života nejmladšího dítěte byla vyplácena ještě nanejvýš tři roky. Pokud není vzhledem ke zvláštním okolnostem konkrétního případu, zejména pokud dítě potřebuje zvláštní péči, možné odhadnout, kdy se bude dotčený rozvedený manžel schopen sám živit, může soud od časového omezení upustit. (2) Pokud se jeden z manželů během manželství na základě společné dohody o podobě manželského soužití věnoval péči o domácnost, popřípadě péči o společné dítě a jeho výchově či opatrování rodinného příslušníka jednoho z manželů a pokud po něm nelze v důsledku souvisejícího nedostatku pracovních příležitostí (např. z důvodu nedostatečného vzdělání / zvyšování kvalifikace, doby trvání manželského soužití, z důvodu věku či ze zdravotních důvodů) spravedlivě požadovat, aby se sám částečně či zcela živil, poskytuje mu druhý z manželů nezávisle na míře zavinění rozvodu výživné podle jeho životních potřeb. Pokud pohledávku výživného stanoví soud, omezí ji na dobu nejdéle tří let v případě, že lze očekávat, že příslušný rozvedený manžel bude poté schopen se sám živit, zejména prostřednictvím výdělečné činnosti, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3 (3) Výše pohledávky výživného podle odst. 1 nebo 2 se snižuje nebo se tato pohledávka výživného nepřiznává, pokud by poskytování výživného bylo v rozporu se zásadou spravedlnosti z důvodu, že se potřebný manžel v manželství jednostranně dopustil závažných pochybení či si svou potřebnost přivodil sám vlastním hrubým zaviněním či existuje nějaký stejně závažný důvod (v případě odstavce 2 také z důvodu krátkého trvání manželství). Čím závažnější jsou tyto důvody, tím spíše je nutné od potřebného manžela požadovat, aby svou výživu pokryl z výtěžků z jiné výdělečné činnosti než z činnosti, kterou lze od něj spravedlivě požadovat, či z majetkové podstaty bez výnosů. (4) Ustanovení 67 odst. 1 se použije přiměřeně. b) Vyživovací povinnost v případě rozvodu z jiných důvodů ( 69 EheG) (1) Pokud bylo manželství rozvedeno pouze z jednoho z důvodů uvedených v 50 až 53 a pokud je součástí rozsudku výrok o zavinění, použijí se přiměřeně ustanovení 66 a 67. (2) Pokud bylo manželství rozvedeno podle 55 a součástí rozsudku je výrok podle 61 odst. 3, uplatní se pro pohledávku výživného manžela odpůrce 94 ABGB také po rozvodu. Pohledávka výživného v každém případě zahrnuje také náhradu příspěvků dobrovolného pojištění, které manžel odpůrce platil v rámci zákonného zdravotního pojištění. Při určení výše pohledávek výživného se nepřihlíží k vyživovací povinnosti povinné osoby vůči novému manželovi či registrovanému partnerovi, s výjimkou případu, kdy by to po zvážení všech okolností bylo v rozporu se zásadou spravedlnosti (zejména vzhledem k věku a zdravotnímu stavu dřívějšího a nového manžela či registrovaného partnera, vzhledem k délce trvání společné domácnosti s povinným a vzhledem k zájmu jejich dětí). (3) Pokud součástí rozsudku není výrok o zavinění, poskytuje manžel, který požadoval rozvod, druhému manželovi výživné, jestliže a pokud to odpovídá zásadě spravedlnosti (při zohlednění potřeb a majetkových a výdělkových poměrů rozvedených manželů a příbuzných oprávněného, kteří mají vyživovací povinnost podle 71). Ustanovení 67 odst. 1 druhé věty a odstavce 2 se použije přiměřeně. Dohody o výživném ( 69a. EheG) (1) Výživné, které je povinné na základě dohody podle 55a odst. 2, se považuje za rovnocenné s výživným stanoveným zákonem, pokud je přiměřené životním poměrům manželů. (2) Pokud neexistuje právně platná dohoda o vyživovacích povinnostech mezi manželi v případě rozvodu po vzájemné dohodě, poskytuje jeden manžel druhému manželovi výživné, pokud to odpovídá zásadě spravedlnosti (při zohlednění potřeb a majetkových a výdělkových poměrů rozvedených manželů a příbuzných oprávněného, kteří mají vyživovací povinnost podle 71). Ustanovení 67 odst. 1 druhé věty a odstavce 2 se použije přiměřeně. Použití zásady spravedlnosti ( 69b. EheG) Příslušně se použije 68a, pokud bylo manželství rozvedeno z jednoho z důvodů uvedených v 50 až 52 a 55 nebo v případě rozvodu po vzájemné dohodě chybí platná dohoda o vyživovacích povinnostech mezi manželi.

4 c) Formy poskytování výživného ( 70 EheG) (1) Výživné se poskytuje formou peněžité platby. Platba se hradí měsíčně předem. Povinný skládá jistotu, pokud existuje nebezpečí, že se bude snažit vyhnout se své vyživovací povinnosti. Forma jistoty se určuje podle okolností. (2) Namísto měsíčních plateb může oprávněný požadovat vyrovnání ve formě kapitálu, pokud je k tomu závažný důvod a související zatížení povinného nebude v rozporu se zásadou spravedlnosti. (3) Povinný je povinen platit měsíční platbu v plné výši i v případě, že oprávněný v průběhu příslušného měsíce zemře. Pořadí povinností ( 71 EheG) (1) Vyživovací povinnost rozvedeného manžela předchází vyživovací povinnosti příbuzných oprávněného. Pokud by však povinný poskytováním výživného při zohlednění jeho jiných povinností ohrozil vlastní přiměřenou výživu, předchází vyživovací povinnost příbuzných vyživovací povinnosti rozvedeného manžela. Pokud nemá rozvedený manžel pohledávku výživného vůči druhému manželovi, poskytují výživné příbuzní oprávněného podle obecných právních předpisů upravujících vyživovací povinnost. (2) Příbuzní mají odpovědnost i v tom případě, že je vymáhání práva vůči výživou povinnému manželovi v Rakousku vyloučeno nebo výrazně ztíženo. V takovém případě přechází nárok na výživné vůči manželovi na toho příbuzného, který poskytoval výživné. Přechod nároku není možné uplatňovat na úkor oprávněného z výživného. Výživné za uplynulé období ( 72 EheG) Za uplynulé období může oprávněný žádat splnění či náhradu škody pro nesplnění až od okamžiku, kdy byl výživou povinný v prodlení nebo kdy se pohledávka výživného stala předmětem soudního řízení. d) Omezení a zánik pohledávky výživného Potřebnost vzniklá vlastním zaviněním ( 73 EheG) (1) Oprávněný z výživného, který je potřebný v důsledku mravního zavinění, může požadovat pouze minimální výživné. (2) Zvýšená potřeba výživného, která je způsobena hrubým zaviněním oprávněného, není důvodem ke zvýšení výživného. Ztráta nároku ( 74 EheG) Oprávněný ztrácí právo na pohledávku výživného, pokud se po rozvodu vůči povinnému dopustí závažného pochybení či vede proti jeho vůli nečestný nebo nemravný život. Oprávněný uzavře nový sňatek či nové registrované partnerství ( 75 EheG) Vyživovací povinnost zaniká v okamžiku, kdy oprávněný uzavře nový sňatek či registrované partnerství. Povinný uzavře nový sňatek ( 76 EheG) Pokud povinný uzavře nový sňatek, uplatní se ustanovení 1604 občanského zákoníku o vlivu uspořádání majetkových poměrů mezi manželi na vyživovací povinnost. Smrt oprávněného ( 77 EheG) (1) Pohledávka výživného zaniká smrtí oprávněného. Pohledávka výživného smrtí nezaniká, pokud se týká splnění či náhrady škody pro nesplnění za uplynulé období nebo se týká částek, které jsou splatné v okamžiku smrti oprávněného. (2) Povinný hradí náklady na pohřeb, pokud to odpovídá zásadě spravedlnosti a tyto náklady nelze získat od dědiců.

5 Smrt povinného ( 78 EheG) (1) Smrtí povinného přechází vyživovací povinnost na dědice jako pozůstalostní závazek. (2) Dědic má odpovědnost bez omezení podle ustanovení 67. Oprávněný však akceptuje takové snížení plateb, které při zohlednění poměrů dědice a výnosnosti pozůstalosti odpovídá zásadě spravedlnosti. (3) Povinnost přispívat uložená jednomu z manželů podle 68 zaniká smrtí povinného. e) Příspěvek na výživné dětí ( 79 EheG) (1) Pokud poskytuje rozvedený manžel výživné společnému dítěti, přispívá druhý manžel k těmto nákladům na výživné přiměřenou částkou z příjmů ze svého majetku a výnosů z výdělečné činnosti, pokud tyto náklady nelze pokrýt využitím majetku dítěte. Tato pohledávka není přenosná. (2) Pokud je manžel, který má povinnost poskytnout tuto částku, odpovědný za péči o dané dítě, může si tuto částku ponechat a použít ji pro účely výživného dítěte. f) Smlouvy o výživném ( 80 EheG) Manželé se mohou dohodnout o vyživovací povinnosti poskytované v době po rozvodu manželství. Pokud byla dohoda uzavřena ještě předtím, než rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci, není neplatná již z toho důvodu, že usnadnila a umožnila rozvod. Je však neplatná, pokud manželé v souvislosti s dohodou uplatnili neexistující nebo již zaniklý důvod rozvodu nebo z obsahu dohody či jiných okolností případu jinak vyplývá, že dohoda je v rozporu s dobrými mravy. b) Pohledávky výživného mezi rodiči (prarodiči) a dětmi (vnoučaty) Pohledávka výživného dítěte vůči rodičům ( 140 ABGB) (1) Rodiče přispívají podle svých možností poměrně k pokrytí potřeb dítěte přiměřených životním poměrům rodičů, a to s ohledem na jeho vlohy, schopnosti, sklony a možnosti vývoje. (2) Ten z rodičů, který se stará o domácnost, ve které pečuje o dítě, tímto způsobem přispívá. Kromě toho přispívá tento rodič k výživnému dítěte, pokud druhý rodič není schopen plně pokrýt potřeby dítěte nebo by musel poskytovat více, než je přiměřené jeho životním poměrům. (3) Nárok na výživné se snižuje potud, nakolik má dítě vlastní příjmy nebo je s ohledem na jeho životní poměry schopné se samo živit. Pohledávka výživného vnoučete vůči prarodičům ( 141 ABGB) 141. Pokud rodiče nejsou schopni poskytovat výživné podle svých možností, mají tuto povinnost prarodiče přiměřeně potřebám dítěte podle životních poměrů rodičů. Obdobně navíc platí 140; pohledávka výživného vnoučete se však také snižuje potud, nakolik lze po něm spravedlivě požadovat, aby využilo své majetkové podstaty bez výnosů. Prarodič navíc poskytuje výživné pouze v případě, že tím s ohledem na svou jinou povinnost péče neohrožuje vlastní přiměřenou výživu. Pohledávka výživného vůči dědicům výživou povinného ( 142 ABGB) Povinnost jednoho z rodičů poskytovat výživné dítěti přechází na dědice rodiče, a to až do výše pozůstalosti. Do pohledávky dítěte se zahrnuje vše, co dítě obdrží podle zůstavitele prostřednictvím smlouvy nebo poslední vůle jako zákonný dědický podíl, jako povinný podíl nebo prostřednictvím veřejnoprávního nebo soukromoprávního plnění. Pokud výše pozůstalosti nestačí k tomu, aby dítěti zajistila povinné výživné až

6 do doby, kdy se předpokládá, že se bude schopno samo živit, pohledávka dítěte se příslušně sníží. Pohledávka výživného rodičů a prarodičů vůči dítěti ( 143 ABGB) (1) S ohledem na své životní poměry má dítě povinnost poskytovat svým rodičům a prarodičům výživné, pokud oprávněný z výživného není schopen se sám živit a pokud hrubě nezanedbával svou vyživovací povinnost k dítěti. (2) Vyživovací povinnosti ze strany dětí předchází vyživovací povinnost ze strany manžela, dřívějšího manžela, bližších předků a potomků v tomto pořadí. Více dětí poskytuje výživné poměrně podle svých možností. (3) Pohledávka výživného rodiče či prarodiče se snižuje do té míry, pokud lze po něm spravedlivě požadovat, aby využil své majetkové podstaty bez výnosů. Dítě navíc poskytuje výživné pouze do taková výše, aby tím s ohledem na jeho jinou povinnost péče neohrozilo svou vlastní přiměřenou výživu. 2. Procesní právo: a) Pohledávky výživného mezi manželi, registrovanými partnery a partnery z rozvedených / zrušených manželství / registrovaných partnerství Uplatnění v rámci civilního řízení prostřednictvím žaloby předložené okresnímu soudu. Pokud hodnota předmětu sporu přesahuje EUR (měsíčně 138,89 EUR) musí se strany nechat zastoupit advokátem. Žalobní návrh musí být buď od začátku vyčíslen, nebo mít formu dvoufázové žaloby, kdy se udává výše příjmů a na základě jejich posouzení soud určuje výši platby ( Stufenklage ). Důkazy předkládané stranami se přijímají a projednávají v rámci ústního jednání. Třetí strany nemají žádnou zvláštní povinnost poskytovat informace. Soud rozhoduje formou rozsudku, proti němuž je přípustným opravným prostředkem odvolání ( Berufung ). Odvolací lhůta činí čtyři týdny od doručení rozhodnutí. Druhá strana může během čtyř týdnů od doručení oznámení o odvolání podat odvolací odpověď. Zemský soud jako soud druhé instance rozhoduje buď po ústním odvolacím jednání, nebo v rámci neveřejného zasedání. Jeho rozhodnutí může napadený rozsudek potvrdit, změnit nebo zrušit a v případě, že jde o významnou právní otázku a výše platby překračuje EUR (= 138,89 EUR měsíčně), může být toto rozhodnutí napadeno u nejvyššího soudu. b) Pohledávky výživného mezi rodiči (prarodiči) a dětmi (vnoučaty) Uplatnění v rámci řízení mimo spornou věc prostřednictvím návrhu předloženého okresnímu soudu. Oprávněný (popř. jeho zákonný zástupce) se v rámci řízení první instance v zásadě nemusí nechat zastoupit advokátem. Řízení se vede před vyšším soudním úředníkem, pokud dítě uplatňuje nárok vůči rodiči (a platí rakouské právo), v opačném případě před soudcem. Odpůrce musí poskytnout informace o svých příjmech a majetku. O informace může být požádána i třetí strana (především zaměstnavatel a subjekt sociálního pojištění). Zprvu stačí neurčitá žádost, jakmile je však zjištěn základ pro vyměření platby, musí být žádost vyčíslena. Zjišťování lze provádět také bez ústního jednání (které není nutně předepsané) nebo mimo něj, jeho výsledky musí být oznámeny stranám, aby se k nim mohly vyjádřit a podat další návrhy. Soud rozhoduje formou rozhodnutí, proti němuž je přípustným opravným prostředkem odvolání ( Rekurs ). Lhůta k jeho podání činí čtyři týdny od doručení rozhodnutí. Druhá strana / druhé strany může / mohou během čtrnácti dnů od doručení oznámení o tomto opravném prostředku podat ohledně něho odpověď. Zemský soud jako druhá instance rozhoduje zpravidla v rámci neveřejných zasedání. Jeho usnesení

7 může napadené rozhodnutí potvrdit, změnit nebo zrušit a v případě, že jde o významnou právní otázku, může být rozhodnutí navíc napadeno u nejvyššího soudu. Čl. 70 písm. b) Zvláštní činnosti ústředních orgánů Článek 51 Zvláštní činnosti ústředních orgánů (1) Ústřední orgány poskytují pomoc v souvislosti s návrhy podle článku 56, zejména a) předávají a přijímají tyto návrhy; b) zahajují nebo usnadňují zahájení řízení o těchto návrzích. (2) Pokud jde o návrhy, přijímají ústřední orgány všechna vhodná opatření, a) pokud to okolnosti vyžadují, pro poskytnutí nebo usnadnění poskytnutí právní pomoci; b) pro pomoc při zjišťování místa, kde se zdržuje povinný nebo oprávněný, zejména za použití článků 61, 62 a 63; c) pro pomoc při získávání relevantních informací o příjmech, a pokud je to nezbytné, o majetkových poměrech povinného nebo oprávněného, včetně umístění majetku, zejména za použití článků 61, 62 a 63; d) pro podporu smírného řešení s cílem dosáhnout dobrovolného placení výživného, případně zprostředkováním, uzavřením smíru nebo obdobnými prostředky; e) pro usnadnění průběžného výkonu rozhodnutí ve věci výživného včetně nedoplatků; f) pro usnadnění získávání a rychlého převodu plateb výživného; g) pro usnadnění získávání písemností nebo jiných důkazních prostředků, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1206/2001; h) pro poskytování pomoci při určení rodičovství, je-li to nezbytné pro vymáhání výživného; i) pro zahájení nebo usnadnění zahájení řízení za účelem přijetí nezbytných předběžných opatření, jež mají územní povahu a jejichž účelem je zajistit účinek podaných návrhů ve věcech výživného; j) pro usnadnění doručování písemností, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1393/2007. (3) Činnosti ústředního orgánu podle tohoto článku mohou v rozsahu povoleném právem daného členského státu vykonávat subjekty veřejné správy nebo jiné subjekty podléhající dohledu příslušných orgánů tohoto členského státu. Určení těchto subjektů veřejné správy nebo jiných subjektů, jejich kontaktní údaje a jejich působnost sdělí členský stát Komisi v souladu s článkem 71. (4) Tento článek ani článek 53 neukládá v žádném případě ústřednímu orgánu povinnost vykonávat pravomoci, které může podle práva dožádaného členského státu vykonávat pouze soud. Pro předávání a přijímání návrhů (podle čl. 51 odst. 1) bude příslušné rakouské Spolkové ministerstvo spravedlnosti, oddělení I 10 (adresa: Team Z, Činnosti podle čl. 51 odst. 2 písm. b), c), g) a j) přitom vykonává ústřední orgán sám, činnosti podle čl. 51 odst. 2 písm. a) a d) příslušný okresní soud a činnosti podle čl. 51 odst. 2 písm. e), f), h) a i) právní zástupce, který poskytuje bezplatnou právní pomoc v řízení, nebo jiný právní zástupce oba jmenuje okresní soud.

8 Poučení ( Manuduktion ) prostřednictvím okresního soudu má historický základ, proto se zdá přiměřené, aby byl zachován také následující tradiční systém (zřízený již podle Newyorské úmluvy): a) Navrhovatel je schopen podat svůj návrh u okresního soudu v místě svého pobytu (písemně nebo prohlášením do zápisu). Okresní soud předá tento návrh Spolkovému ministerstvu spravedlnosti, jakožto ústřednímu orgánu. Případy, které se budou řešit v zahraničí, mohou být v zásadě dále řešeny podle příslušné úmluvy OSN. b) Pokud jde o případy, které se do Rakouska dostávají ze zahraničí, přikládá rakouský systém největší důležitost rovněž okresním soudům. Po předběžném přezkoumání úplnosti dokumentů, které mohou přispět k opravě návrhu, totiž ústřední orgán předá příslušný případ, který se do Rakouska dostal ze zahraničí, okresnímu soudu. Příslušný okresní soud rozhoduje o poskytnutí (bezplatné) právní pomoci (nákladů na zastupování). Čl. 70 písm. c) Přístup ke spravedlnosti Z článku 44 vyplývá tento závazek Článek 44 Právo na právní pomoc (1) Strany sporu, na který se vztahuje toto nařízení, mají účinný přístup ke spravedlnosti v jiném členském státě, včetně vykonávacího řízení a řízení o opravných prostředcích, za podmínek stanovených v této kapitole. V případech, na které se vztahuje kapitola VII, zajišťuje tento účinný přístup dožádaný členský stát každému navrhovateli, který má místo pobytu v dožadujícím členském státě. (2) Za účelem poskytnutí účinného přístupu poskytují členské státy právní pomoc podle této kapitoly, pokud se nepoužije odstavec 3. (3) V případech, na které se vztahuje kapitola VII, není členský stát povinen poskytnout právní pomoc, pokud a nakolik řízení tohoto členského státu umožňují stranám, aby mohly hájit své zájmy v dané věci bez potřeby takové pomoci, a pokud ústřední orgán poskytuje nezbytné služby bezplatně. (4) Nárok na právní pomoc nesmí být menší než nárok v rovnocenných vnitrostátních případech. (5) Nelze požadovat složení jistoty, kauce či vkladu, ať už je jejich označení jakékoli, jako záruku uhrazení nákladů a výdajů řízení ve věcech vyživovacích povinností. Právní pomoc v řízení se v Rakousku poskytuje stranám, které by bez této právní pomoci nebyly schopny vést řízení, aniž by to ohrozilo výživné, které potřebují ony samy a osoby, o které musí pečovat. Právní pomoc může mít formu osvobození od soudních poplatků a od výloh, ale také formu přidělení advokáta, za jehož služby strana nemusí platit honorář. Pro řízení ve věcech výživného, které mají přeshraniční dosah, to bude znamenat: není nutné platit soudní poplatky, není nutné složit jistotu jako záruku uhrazení nákladů řízení, každé fyzické osobě se přiděluje advokát pokud by nebylo možné uhradit náklady řízení, které má za cíl prosadit pohledávku výživného věřitele staršího 21 let také z příjmů a snadno zpeněžitelného majetku oprávněného (např. bankovní vklady atd.), nebo by vymáhání pohledávky, dosud nepodložené vykonatelným titulem, bylo svévolné nebo bez vyhlídky na úspěch, zastoupení bude zajištěno také v případě subjektů veřejné správy.

9 Čl. 70 písm. d) Vnitrostátní pravidla a postupy pro výkon Vykonávací řízení (exekuční řízení) se zahajuje pouze na návrh domáhajícího se věřitele (nikdy z moci úřední) povolovací fází, během které se zjišťuje, zda existuje vykonatelný titul. Pokud tomu tak je, přijímá soud usnesení o povolení exekuce, v opačném případě soud návrh odmítá. Proti tomuto usnesení lze podat opravný prostředek ( Rekurs ) (ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení). V případě titulů z jiných členských států se přednostně použijí právní předpisy Unie. Další průběh řízení se odvíjí od toho, co je předmětem exekuce. Nejdůležitější typy exekučních řízení, kterých se používá za účelem vymáhání běžného výživného, jsou: a) Exekuce pohledávek ( Forderungsexekution ): Poddlužníkovi (dlužník povinného z výživného, např. jeho zaměstnavatel) se zakazuje platit povinnému jeho pohledávky, povinnému se zakazuje s těmito pohledávkami disponovat. Tento zákaz platí od doručení příslušných zákazů od následujícího výplatního období. Od tohoto okamžiku plní poddlužník svou povinnost tím, že pohledávku platí domáhajícímu se věřiteli, nikoli povinnému. I v případě, že poddlužník povinnému nic nedluží, musí to alespoň oznámit soudu. V případě exekuce pohledávky, kdy je povinný v pracovním poměru, nelze domáhajícímu se věřiteli samozřejmě nikdy poukázat veškerý pracovní příjem, protože povinný musí i nadále dostávat alespoň životní minimum. Výpočet příslušné částky je v první řadě povinností poddlužníka, soud však může poskytovat vysvětlení. Informace o životním minimu, jehož výše se každý rok mění, lze nalézt na internetových stránkách Spolkového ministerstva spravedlnosti ( b) Exekuce movitých věcí: Pro účely vymáhání pohledávky výživného může exekutor také zastavit a zpeněžit movité věci. Zpeněžení probíhá formou dražby (možné také on-line) nebo přímým prodejem z volné ruky. Výtěžek se rozděluje mezi věřiteli. Určité movité věci nesmějí být zastaveny (např. věci, které jsou nezbytné pro výkon zaměstnání, léčebné pomůcky, léky, protézy). Podle pravidel exekuce movitých věcí lze zastavit také peníze v hotovosti (zpeněžení samozřejmě není v tomto případě nutné). Také tehdy musí povinnému zůstat určitá částka (životní minimum na zbytek měsíce). c) Exekuce nemovitostí: Exekuce nemovitostí může probíhat pouze k zajištění nároku při zachování pořadí formou nuceného zřízení zástavního práva, zpeněžení výtěžku pocházejícího pouze z nucené správy nebo formou zpeněžení celkové hodnoty pocházející z nucené dražby. d) Jiná práva: V případě potřeby lze vést exekuci proti nájemnímu právu, patentovému a jinému zpeněžitelnému právu. e) Prostředky exekuce nejsou uvalení vazby na dlužníka ani odebrání oprávnění (např. řidičského oprávnění, živnostenského oprávnění, oprávnění k vykonávání zaměstnání, např. ius practicandi v případě lékařů). Zvláštními pravidly rovněž není upravena zástava bankovních účtů. Předpisy upravující exekuci pohledávky se použijí na pohledávku povinného vůči jeho bance na výplatu z bankovního účtu.

10 Možnosti vyhledání: V případě neznámého poddlužníka je možné podat návrh na exekuci a zároveň se dotázat národní federace orgánů sociálního zabezpečení ( Hauptverband der Sozialversicherungsträger ). Pokud jde o exekuci movitých věcí, lze za účelem jejich vyhledání požádat exekutora (vymáhající věřitel tedy nemusí předem označit věci, které je třeba zastavit). Informace o nemovitostech povinného lze získat z veřejné pozemkové knihy. Omezení týkající se exekuce: Zde je možné jen krátce upozornit na to, že v případě exekucí pohledávek a peněz v hotovosti je nutné zohlednit omezení týkající se životního minima, tj. exekuce se nemůže vztahovat na některé ( životně důležité ) movité věci, o víkendech a v noční době se zástavy mohou konat pouze ve výjimečných případech a v případě přírodní katastrofy může být nařízen zákaz exekucí. Další podrobnosti by byly nad rámec tohoto dokumentu. Mají pohledávky výživného prioritu? Pohledávky výživného mají před jinými pohledávkami prioritu pouze v omezené míře; obecnou prioritu nemají. S nedoplatky se vždy zachází jako s jinými pohledávkami. Potud tedy platí zásada priorit pořadí, ve kterém se návrhy povolují, určuje pořadí, ve kterém se návrhy uspokojují. Výživné má prioritu pouze v případě exekuce pohledávek v případě existence pohledávek běžného výživného se sníží výše životního minima. Tím, obrazně řečeno, vzniknou tři nádoby: (1) do dosažení výše životního minima bude vyhověno všem věřitelům (podle jejich pořadí), (2) částky, jejichž výše se pohybuje mezi obecným a vyživovacím životním minimem, jsou k dispozici pouze oprávněným z výživného pro účely uspokojení běžného výživného a (3) snížené životní minimum musí zůstat samotnému dlužníkovi (i ve vztahu k oprávněným z výživného).

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ (občanské právo procesní)

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ (občanské právo procesní) OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ (občanské právo procesní) OSNOVA: Definice, prameny Soudy Účastníci řízení a jejich zástupci Účast státního zastupitelství Řízení v prvním stupni Opravné prostředky Výkon rozhodnutí

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %:

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %: Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období leden březen 2012 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností 9/2012 Sb. Nařízení vlády České republiky

Více

259/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu

259/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu 259/2008 Sb. ZÁKON ze dne 25. června 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

27/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách ČÁST PRVNÍ

27/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách ČÁST PRVNÍ 27/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách Změna: 499/2004 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 Číslo jednací: 22892/2010-086100-021 Datum: 23.9.2010 Kontaktní osoba: Svoboda/220 Adresáti rozhodnutí: Dlužník

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o Cpjn 202/2005 S t a n o v i s k o občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. dubna 2006 k rozhodování soudů ve věcech úroků z prodlení, požadovaných a přiznávaných

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011,

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011, 428/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Změna: 192/2012 Sb. Změna: 399/2012

Více

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád):

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Řízení o dědictví 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 1 of 7 08/11/2010 14:46 Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů)

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 219/0 Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy 1) Tento zápis tvoří přílohu rozhodčí smlouvy uzavřené mezi níže podepsaným Úvěrujícím (dále jako též Poskytovatel ) a níže podepsaným Klientem (dále

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie. Lenka Procházková noack & partner, s.r.o.

Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie. Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 OBSAH úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více