RAKOUSKO. Článek 70 Zveřejňované informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RAKOUSKO. Článek 70 Zveřejňované informace"

Transkript

1 RAKOUSKO Článek 70 Zveřejňované informace Články 70 a 76 nařízení o vyživovacích povinnostech zní: Zveřejňované informace V rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, vytvořené rozhodnutím 2001/470/ES, poskytují členské státy za účelem zveřejnění tyto informace: a) popis vnitrostátních právních předpisů a postupů týkajících se vyživovacích povinností; b) popis opatření přijatých s cílem splnit povinnosti podle článku 51; c) popis toho, jak je zajištěn účinný přístup ke spravedlnosti, požadovaný podle článku 44; d) popis vnitrostátních pravidel a postupů pro výkon, včetně informací o jakýchkoli omezeních výkonu, zejména pravidel na ochranu povinného a pravidel prekluze nebo promlčení. Členské státy tyto informace průběžně aktualizují. Článek 76 Vstup v platnost Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Ustanovení čl. 2 odst. 2, čl. 47 odst. 3 a článků 71, 72 a 73 se použijí ode dne 18. září Čl. 70 písm. a) Vnitrostátní právní předpisy a postupy 1. Právní předpisy upravující hmotné právo: a) Pohledávky výživného mezi manželi, registrovanými partnery a partnery z rozvedených / zrušených manželství / registrovaných partnerství Během platného manželství / registrovaného partnerství ( 94 občanského zákoníku ABGB ): (1) Manželé společně přispívají podle svých možností a v souladu s podobou svého manželského soužití k pokrytí potřeb, které jsou přiměřené jejich životním poměrům. (2) Ten manžel, který pečuje o domácnost, přispívá tím podle odstavce 1; má nárok na výživné ze strany druhého partnera, přičemž je nutné náležitě zohlednit jeho vlastní příjmy. Ve prospěch oprávněného z výživného to platí i nadále po zrušení společné domácnosti, pokud by zpětné uplatnění pohledávky výživného, zejména z důvodů, které vedly ke zrušení společné domácnosti, nebylo zneužitím práva. Pohledávka výživného přísluší dotčenému manželovi i v případě, že nemůže přispívat podle odstavce 1. (3) Na žádost manžela oprávněného z výživného se výživné částečně nebo v plné výši vyplácí i v případě zachovalé společné domácnosti, pokud není taková žádost, zejména s ohledem na množství prostředků dostupných pro pokrytí potřeb, v rozporu se zásadou spravedlnosti. Vlastní pohledávky výživného není možné se předem zříci.

2 Po rozvodu manželství/ zrušení partnerství: a) Vyživovací povinnost v případě rozvodu z důvodu zavinění Princip zavinění ( 66 zákona o manželství EheG ) Manžel, který sám nebo větší měrou zavinil rozvod, poskytuje druhému manželovi výživné přiměřené životním poměrům obou manželů, pokud jsou příjmy druhého manžela z majetku a výtěžky z výdělečné činnosti, kterou od něj lze podle okolností očekávat, nepostačující. Beneficium competentiae ( 67 EheG) (1) Pokud by manžel, který sám nebo větší měrou zavinil rozvod, poskytoval výživné stanovené v 66, které by při zohlednění jeho jiných závazků ohrozilo jeho vlastní přiměřenou výživu, poskytuje výživné pouze do takové výše, jaká je s ohledem na potřeby a majetkové a výdělkové poměry rozvedených manželů v souladu se zásadou spravedlnosti. Pokud povinný poskytuje výživné nezletilému svobodnému dítěti či novému manželovi či registrovanému partnerovi, zohlední se také potřeby a ekonomické poměry těchto osob. (2) Dotčený manžel je za podmínek stanovených v odstavci 1 od vyživovací povinnosti zcela osvobozen, jestliže druhý manžel může svou výživu pokrýt z majetkové podstaty bez výnosů. Spravedlivé výživné ( 68 EheG) Pokud rozvod zavinili oba manželé, avšak ani jeden z nich nenese větší vinu, může být manželovi, který není schopen se sám živit, přiznán příspěvek k jeho výživnému, pokud a nakolik to s ohledem na potřeby a majetkové a výdělkové poměry druhého manžela odpovídá zásadě spravedlnosti. Povinnost přispívat k výživnému lze časově omezit. Ustanovení 67 odst. 1 druhé věty se použije přiměřeně. Výživné v případě potřeby ( 68 písm. a) EheG) (1) Pokud a dokud nelze po dotčeném rozvedeném manželovi spravedlivě požadovat, aby se z důvodu péče o společné dítě a jeho výchovy při zohlednění zájmu dítěte sám živil, poskytuje mu druhý manžel nezávisle na míře zavinění rozvodu výživné podle jeho životních potřeb. Předpokládá se, že po manželovi nelze spravedlivě požadovat, aby se sám živil, dokud dítě nedosáhne věku pěti let. Pokud pohledávku výživného stanoví soud, omezí se vždy časově tak, aby po dokončení pátého roku života nejmladšího dítěte byla vyplácena ještě nanejvýš tři roky. Pokud není vzhledem ke zvláštním okolnostem konkrétního případu, zejména pokud dítě potřebuje zvláštní péči, možné odhadnout, kdy se bude dotčený rozvedený manžel schopen sám živit, může soud od časového omezení upustit. (2) Pokud se jeden z manželů během manželství na základě společné dohody o podobě manželského soužití věnoval péči o domácnost, popřípadě péči o společné dítě a jeho výchově či opatrování rodinného příslušníka jednoho z manželů a pokud po něm nelze v důsledku souvisejícího nedostatku pracovních příležitostí (např. z důvodu nedostatečného vzdělání / zvyšování kvalifikace, doby trvání manželského soužití, z důvodu věku či ze zdravotních důvodů) spravedlivě požadovat, aby se sám částečně či zcela živil, poskytuje mu druhý z manželů nezávisle na míře zavinění rozvodu výživné podle jeho životních potřeb. Pokud pohledávku výživného stanoví soud, omezí ji na dobu nejdéle tří let v případě, že lze očekávat, že příslušný rozvedený manžel bude poté schopen se sám živit, zejména prostřednictvím výdělečné činnosti, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3 (3) Výše pohledávky výživného podle odst. 1 nebo 2 se snižuje nebo se tato pohledávka výživného nepřiznává, pokud by poskytování výživného bylo v rozporu se zásadou spravedlnosti z důvodu, že se potřebný manžel v manželství jednostranně dopustil závažných pochybení či si svou potřebnost přivodil sám vlastním hrubým zaviněním či existuje nějaký stejně závažný důvod (v případě odstavce 2 také z důvodu krátkého trvání manželství). Čím závažnější jsou tyto důvody, tím spíše je nutné od potřebného manžela požadovat, aby svou výživu pokryl z výtěžků z jiné výdělečné činnosti než z činnosti, kterou lze od něj spravedlivě požadovat, či z majetkové podstaty bez výnosů. (4) Ustanovení 67 odst. 1 se použije přiměřeně. b) Vyživovací povinnost v případě rozvodu z jiných důvodů ( 69 EheG) (1) Pokud bylo manželství rozvedeno pouze z jednoho z důvodů uvedených v 50 až 53 a pokud je součástí rozsudku výrok o zavinění, použijí se přiměřeně ustanovení 66 a 67. (2) Pokud bylo manželství rozvedeno podle 55 a součástí rozsudku je výrok podle 61 odst. 3, uplatní se pro pohledávku výživného manžela odpůrce 94 ABGB také po rozvodu. Pohledávka výživného v každém případě zahrnuje také náhradu příspěvků dobrovolného pojištění, které manžel odpůrce platil v rámci zákonného zdravotního pojištění. Při určení výše pohledávek výživného se nepřihlíží k vyživovací povinnosti povinné osoby vůči novému manželovi či registrovanému partnerovi, s výjimkou případu, kdy by to po zvážení všech okolností bylo v rozporu se zásadou spravedlnosti (zejména vzhledem k věku a zdravotnímu stavu dřívějšího a nového manžela či registrovaného partnera, vzhledem k délce trvání společné domácnosti s povinným a vzhledem k zájmu jejich dětí). (3) Pokud součástí rozsudku není výrok o zavinění, poskytuje manžel, který požadoval rozvod, druhému manželovi výživné, jestliže a pokud to odpovídá zásadě spravedlnosti (při zohlednění potřeb a majetkových a výdělkových poměrů rozvedených manželů a příbuzných oprávněného, kteří mají vyživovací povinnost podle 71). Ustanovení 67 odst. 1 druhé věty a odstavce 2 se použije přiměřeně. Dohody o výživném ( 69a. EheG) (1) Výživné, které je povinné na základě dohody podle 55a odst. 2, se považuje za rovnocenné s výživným stanoveným zákonem, pokud je přiměřené životním poměrům manželů. (2) Pokud neexistuje právně platná dohoda o vyživovacích povinnostech mezi manželi v případě rozvodu po vzájemné dohodě, poskytuje jeden manžel druhému manželovi výživné, pokud to odpovídá zásadě spravedlnosti (při zohlednění potřeb a majetkových a výdělkových poměrů rozvedených manželů a příbuzných oprávněného, kteří mají vyživovací povinnost podle 71). Ustanovení 67 odst. 1 druhé věty a odstavce 2 se použije přiměřeně. Použití zásady spravedlnosti ( 69b. EheG) Příslušně se použije 68a, pokud bylo manželství rozvedeno z jednoho z důvodů uvedených v 50 až 52 a 55 nebo v případě rozvodu po vzájemné dohodě chybí platná dohoda o vyživovacích povinnostech mezi manželi.

4 c) Formy poskytování výživného ( 70 EheG) (1) Výživné se poskytuje formou peněžité platby. Platba se hradí měsíčně předem. Povinný skládá jistotu, pokud existuje nebezpečí, že se bude snažit vyhnout se své vyživovací povinnosti. Forma jistoty se určuje podle okolností. (2) Namísto měsíčních plateb může oprávněný požadovat vyrovnání ve formě kapitálu, pokud je k tomu závažný důvod a související zatížení povinného nebude v rozporu se zásadou spravedlnosti. (3) Povinný je povinen platit měsíční platbu v plné výši i v případě, že oprávněný v průběhu příslušného měsíce zemře. Pořadí povinností ( 71 EheG) (1) Vyživovací povinnost rozvedeného manžela předchází vyživovací povinnosti příbuzných oprávněného. Pokud by však povinný poskytováním výživného při zohlednění jeho jiných povinností ohrozil vlastní přiměřenou výživu, předchází vyživovací povinnost příbuzných vyživovací povinnosti rozvedeného manžela. Pokud nemá rozvedený manžel pohledávku výživného vůči druhému manželovi, poskytují výživné příbuzní oprávněného podle obecných právních předpisů upravujících vyživovací povinnost. (2) Příbuzní mají odpovědnost i v tom případě, že je vymáhání práva vůči výživou povinnému manželovi v Rakousku vyloučeno nebo výrazně ztíženo. V takovém případě přechází nárok na výživné vůči manželovi na toho příbuzného, který poskytoval výživné. Přechod nároku není možné uplatňovat na úkor oprávněného z výživného. Výživné za uplynulé období ( 72 EheG) Za uplynulé období může oprávněný žádat splnění či náhradu škody pro nesplnění až od okamžiku, kdy byl výživou povinný v prodlení nebo kdy se pohledávka výživného stala předmětem soudního řízení. d) Omezení a zánik pohledávky výživného Potřebnost vzniklá vlastním zaviněním ( 73 EheG) (1) Oprávněný z výživného, který je potřebný v důsledku mravního zavinění, může požadovat pouze minimální výživné. (2) Zvýšená potřeba výživného, která je způsobena hrubým zaviněním oprávněného, není důvodem ke zvýšení výživného. Ztráta nároku ( 74 EheG) Oprávněný ztrácí právo na pohledávku výživného, pokud se po rozvodu vůči povinnému dopustí závažného pochybení či vede proti jeho vůli nečestný nebo nemravný život. Oprávněný uzavře nový sňatek či nové registrované partnerství ( 75 EheG) Vyživovací povinnost zaniká v okamžiku, kdy oprávněný uzavře nový sňatek či registrované partnerství. Povinný uzavře nový sňatek ( 76 EheG) Pokud povinný uzavře nový sňatek, uplatní se ustanovení 1604 občanského zákoníku o vlivu uspořádání majetkových poměrů mezi manželi na vyživovací povinnost. Smrt oprávněného ( 77 EheG) (1) Pohledávka výživného zaniká smrtí oprávněného. Pohledávka výživného smrtí nezaniká, pokud se týká splnění či náhrady škody pro nesplnění za uplynulé období nebo se týká částek, které jsou splatné v okamžiku smrti oprávněného. (2) Povinný hradí náklady na pohřeb, pokud to odpovídá zásadě spravedlnosti a tyto náklady nelze získat od dědiců.

5 Smrt povinného ( 78 EheG) (1) Smrtí povinného přechází vyživovací povinnost na dědice jako pozůstalostní závazek. (2) Dědic má odpovědnost bez omezení podle ustanovení 67. Oprávněný však akceptuje takové snížení plateb, které při zohlednění poměrů dědice a výnosnosti pozůstalosti odpovídá zásadě spravedlnosti. (3) Povinnost přispívat uložená jednomu z manželů podle 68 zaniká smrtí povinného. e) Příspěvek na výživné dětí ( 79 EheG) (1) Pokud poskytuje rozvedený manžel výživné společnému dítěti, přispívá druhý manžel k těmto nákladům na výživné přiměřenou částkou z příjmů ze svého majetku a výnosů z výdělečné činnosti, pokud tyto náklady nelze pokrýt využitím majetku dítěte. Tato pohledávka není přenosná. (2) Pokud je manžel, který má povinnost poskytnout tuto částku, odpovědný za péči o dané dítě, může si tuto částku ponechat a použít ji pro účely výživného dítěte. f) Smlouvy o výživném ( 80 EheG) Manželé se mohou dohodnout o vyživovací povinnosti poskytované v době po rozvodu manželství. Pokud byla dohoda uzavřena ještě předtím, než rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci, není neplatná již z toho důvodu, že usnadnila a umožnila rozvod. Je však neplatná, pokud manželé v souvislosti s dohodou uplatnili neexistující nebo již zaniklý důvod rozvodu nebo z obsahu dohody či jiných okolností případu jinak vyplývá, že dohoda je v rozporu s dobrými mravy. b) Pohledávky výživného mezi rodiči (prarodiči) a dětmi (vnoučaty) Pohledávka výživného dítěte vůči rodičům ( 140 ABGB) (1) Rodiče přispívají podle svých možností poměrně k pokrytí potřeb dítěte přiměřených životním poměrům rodičů, a to s ohledem na jeho vlohy, schopnosti, sklony a možnosti vývoje. (2) Ten z rodičů, který se stará o domácnost, ve které pečuje o dítě, tímto způsobem přispívá. Kromě toho přispívá tento rodič k výživnému dítěte, pokud druhý rodič není schopen plně pokrýt potřeby dítěte nebo by musel poskytovat více, než je přiměřené jeho životním poměrům. (3) Nárok na výživné se snižuje potud, nakolik má dítě vlastní příjmy nebo je s ohledem na jeho životní poměry schopné se samo živit. Pohledávka výživného vnoučete vůči prarodičům ( 141 ABGB) 141. Pokud rodiče nejsou schopni poskytovat výživné podle svých možností, mají tuto povinnost prarodiče přiměřeně potřebám dítěte podle životních poměrů rodičů. Obdobně navíc platí 140; pohledávka výživného vnoučete se však také snižuje potud, nakolik lze po něm spravedlivě požadovat, aby využilo své majetkové podstaty bez výnosů. Prarodič navíc poskytuje výživné pouze v případě, že tím s ohledem na svou jinou povinnost péče neohrožuje vlastní přiměřenou výživu. Pohledávka výživného vůči dědicům výživou povinného ( 142 ABGB) Povinnost jednoho z rodičů poskytovat výživné dítěti přechází na dědice rodiče, a to až do výše pozůstalosti. Do pohledávky dítěte se zahrnuje vše, co dítě obdrží podle zůstavitele prostřednictvím smlouvy nebo poslední vůle jako zákonný dědický podíl, jako povinný podíl nebo prostřednictvím veřejnoprávního nebo soukromoprávního plnění. Pokud výše pozůstalosti nestačí k tomu, aby dítěti zajistila povinné výživné až

6 do doby, kdy se předpokládá, že se bude schopno samo živit, pohledávka dítěte se příslušně sníží. Pohledávka výživného rodičů a prarodičů vůči dítěti ( 143 ABGB) (1) S ohledem na své životní poměry má dítě povinnost poskytovat svým rodičům a prarodičům výživné, pokud oprávněný z výživného není schopen se sám živit a pokud hrubě nezanedbával svou vyživovací povinnost k dítěti. (2) Vyživovací povinnosti ze strany dětí předchází vyživovací povinnost ze strany manžela, dřívějšího manžela, bližších předků a potomků v tomto pořadí. Více dětí poskytuje výživné poměrně podle svých možností. (3) Pohledávka výživného rodiče či prarodiče se snižuje do té míry, pokud lze po něm spravedlivě požadovat, aby využil své majetkové podstaty bez výnosů. Dítě navíc poskytuje výživné pouze do taková výše, aby tím s ohledem na jeho jinou povinnost péče neohrozilo svou vlastní přiměřenou výživu. 2. Procesní právo: a) Pohledávky výživného mezi manželi, registrovanými partnery a partnery z rozvedených / zrušených manželství / registrovaných partnerství Uplatnění v rámci civilního řízení prostřednictvím žaloby předložené okresnímu soudu. Pokud hodnota předmětu sporu přesahuje EUR (měsíčně 138,89 EUR) musí se strany nechat zastoupit advokátem. Žalobní návrh musí být buď od začátku vyčíslen, nebo mít formu dvoufázové žaloby, kdy se udává výše příjmů a na základě jejich posouzení soud určuje výši platby ( Stufenklage ). Důkazy předkládané stranami se přijímají a projednávají v rámci ústního jednání. Třetí strany nemají žádnou zvláštní povinnost poskytovat informace. Soud rozhoduje formou rozsudku, proti němuž je přípustným opravným prostředkem odvolání ( Berufung ). Odvolací lhůta činí čtyři týdny od doručení rozhodnutí. Druhá strana může během čtyř týdnů od doručení oznámení o odvolání podat odvolací odpověď. Zemský soud jako soud druhé instance rozhoduje buď po ústním odvolacím jednání, nebo v rámci neveřejného zasedání. Jeho rozhodnutí může napadený rozsudek potvrdit, změnit nebo zrušit a v případě, že jde o významnou právní otázku a výše platby překračuje EUR (= 138,89 EUR měsíčně), může být toto rozhodnutí napadeno u nejvyššího soudu. b) Pohledávky výživného mezi rodiči (prarodiči) a dětmi (vnoučaty) Uplatnění v rámci řízení mimo spornou věc prostřednictvím návrhu předloženého okresnímu soudu. Oprávněný (popř. jeho zákonný zástupce) se v rámci řízení první instance v zásadě nemusí nechat zastoupit advokátem. Řízení se vede před vyšším soudním úředníkem, pokud dítě uplatňuje nárok vůči rodiči (a platí rakouské právo), v opačném případě před soudcem. Odpůrce musí poskytnout informace o svých příjmech a majetku. O informace může být požádána i třetí strana (především zaměstnavatel a subjekt sociálního pojištění). Zprvu stačí neurčitá žádost, jakmile je však zjištěn základ pro vyměření platby, musí být žádost vyčíslena. Zjišťování lze provádět také bez ústního jednání (které není nutně předepsané) nebo mimo něj, jeho výsledky musí být oznámeny stranám, aby se k nim mohly vyjádřit a podat další návrhy. Soud rozhoduje formou rozhodnutí, proti němuž je přípustným opravným prostředkem odvolání ( Rekurs ). Lhůta k jeho podání činí čtyři týdny od doručení rozhodnutí. Druhá strana / druhé strany může / mohou během čtrnácti dnů od doručení oznámení o tomto opravném prostředku podat ohledně něho odpověď. Zemský soud jako druhá instance rozhoduje zpravidla v rámci neveřejných zasedání. Jeho usnesení

7 může napadené rozhodnutí potvrdit, změnit nebo zrušit a v případě, že jde o významnou právní otázku, může být rozhodnutí navíc napadeno u nejvyššího soudu. Čl. 70 písm. b) Zvláštní činnosti ústředních orgánů Článek 51 Zvláštní činnosti ústředních orgánů (1) Ústřední orgány poskytují pomoc v souvislosti s návrhy podle článku 56, zejména a) předávají a přijímají tyto návrhy; b) zahajují nebo usnadňují zahájení řízení o těchto návrzích. (2) Pokud jde o návrhy, přijímají ústřední orgány všechna vhodná opatření, a) pokud to okolnosti vyžadují, pro poskytnutí nebo usnadnění poskytnutí právní pomoci; b) pro pomoc při zjišťování místa, kde se zdržuje povinný nebo oprávněný, zejména za použití článků 61, 62 a 63; c) pro pomoc při získávání relevantních informací o příjmech, a pokud je to nezbytné, o majetkových poměrech povinného nebo oprávněného, včetně umístění majetku, zejména za použití článků 61, 62 a 63; d) pro podporu smírného řešení s cílem dosáhnout dobrovolného placení výživného, případně zprostředkováním, uzavřením smíru nebo obdobnými prostředky; e) pro usnadnění průběžného výkonu rozhodnutí ve věci výživného včetně nedoplatků; f) pro usnadnění získávání a rychlého převodu plateb výživného; g) pro usnadnění získávání písemností nebo jiných důkazních prostředků, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1206/2001; h) pro poskytování pomoci při určení rodičovství, je-li to nezbytné pro vymáhání výživného; i) pro zahájení nebo usnadnění zahájení řízení za účelem přijetí nezbytných předběžných opatření, jež mají územní povahu a jejichž účelem je zajistit účinek podaných návrhů ve věcech výživného; j) pro usnadnění doručování písemností, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1393/2007. (3) Činnosti ústředního orgánu podle tohoto článku mohou v rozsahu povoleném právem daného členského státu vykonávat subjekty veřejné správy nebo jiné subjekty podléhající dohledu příslušných orgánů tohoto členského státu. Určení těchto subjektů veřejné správy nebo jiných subjektů, jejich kontaktní údaje a jejich působnost sdělí členský stát Komisi v souladu s článkem 71. (4) Tento článek ani článek 53 neukládá v žádném případě ústřednímu orgánu povinnost vykonávat pravomoci, které může podle práva dožádaného členského státu vykonávat pouze soud. Pro předávání a přijímání návrhů (podle čl. 51 odst. 1) bude příslušné rakouské Spolkové ministerstvo spravedlnosti, oddělení I 10 (adresa: Team Z, Činnosti podle čl. 51 odst. 2 písm. b), c), g) a j) přitom vykonává ústřední orgán sám, činnosti podle čl. 51 odst. 2 písm. a) a d) příslušný okresní soud a činnosti podle čl. 51 odst. 2 písm. e), f), h) a i) právní zástupce, který poskytuje bezplatnou právní pomoc v řízení, nebo jiný právní zástupce oba jmenuje okresní soud.

8 Poučení ( Manuduktion ) prostřednictvím okresního soudu má historický základ, proto se zdá přiměřené, aby byl zachován také následující tradiční systém (zřízený již podle Newyorské úmluvy): a) Navrhovatel je schopen podat svůj návrh u okresního soudu v místě svého pobytu (písemně nebo prohlášením do zápisu). Okresní soud předá tento návrh Spolkovému ministerstvu spravedlnosti, jakožto ústřednímu orgánu. Případy, které se budou řešit v zahraničí, mohou být v zásadě dále řešeny podle příslušné úmluvy OSN. b) Pokud jde o případy, které se do Rakouska dostávají ze zahraničí, přikládá rakouský systém největší důležitost rovněž okresním soudům. Po předběžném přezkoumání úplnosti dokumentů, které mohou přispět k opravě návrhu, totiž ústřední orgán předá příslušný případ, který se do Rakouska dostal ze zahraničí, okresnímu soudu. Příslušný okresní soud rozhoduje o poskytnutí (bezplatné) právní pomoci (nákladů na zastupování). Čl. 70 písm. c) Přístup ke spravedlnosti Z článku 44 vyplývá tento závazek Článek 44 Právo na právní pomoc (1) Strany sporu, na který se vztahuje toto nařízení, mají účinný přístup ke spravedlnosti v jiném členském státě, včetně vykonávacího řízení a řízení o opravných prostředcích, za podmínek stanovených v této kapitole. V případech, na které se vztahuje kapitola VII, zajišťuje tento účinný přístup dožádaný členský stát každému navrhovateli, který má místo pobytu v dožadujícím členském státě. (2) Za účelem poskytnutí účinného přístupu poskytují členské státy právní pomoc podle této kapitoly, pokud se nepoužije odstavec 3. (3) V případech, na které se vztahuje kapitola VII, není členský stát povinen poskytnout právní pomoc, pokud a nakolik řízení tohoto členského státu umožňují stranám, aby mohly hájit své zájmy v dané věci bez potřeby takové pomoci, a pokud ústřední orgán poskytuje nezbytné služby bezplatně. (4) Nárok na právní pomoc nesmí být menší než nárok v rovnocenných vnitrostátních případech. (5) Nelze požadovat složení jistoty, kauce či vkladu, ať už je jejich označení jakékoli, jako záruku uhrazení nákladů a výdajů řízení ve věcech vyživovacích povinností. Právní pomoc v řízení se v Rakousku poskytuje stranám, které by bez této právní pomoci nebyly schopny vést řízení, aniž by to ohrozilo výživné, které potřebují ony samy a osoby, o které musí pečovat. Právní pomoc může mít formu osvobození od soudních poplatků a od výloh, ale také formu přidělení advokáta, za jehož služby strana nemusí platit honorář. Pro řízení ve věcech výživného, které mají přeshraniční dosah, to bude znamenat: není nutné platit soudní poplatky, není nutné složit jistotu jako záruku uhrazení nákladů řízení, každé fyzické osobě se přiděluje advokát pokud by nebylo možné uhradit náklady řízení, které má za cíl prosadit pohledávku výživného věřitele staršího 21 let také z příjmů a snadno zpeněžitelného majetku oprávněného (např. bankovní vklady atd.), nebo by vymáhání pohledávky, dosud nepodložené vykonatelným titulem, bylo svévolné nebo bez vyhlídky na úspěch, zastoupení bude zajištěno také v případě subjektů veřejné správy.

9 Čl. 70 písm. d) Vnitrostátní pravidla a postupy pro výkon Vykonávací řízení (exekuční řízení) se zahajuje pouze na návrh domáhajícího se věřitele (nikdy z moci úřední) povolovací fází, během které se zjišťuje, zda existuje vykonatelný titul. Pokud tomu tak je, přijímá soud usnesení o povolení exekuce, v opačném případě soud návrh odmítá. Proti tomuto usnesení lze podat opravný prostředek ( Rekurs ) (ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení). V případě titulů z jiných členských států se přednostně použijí právní předpisy Unie. Další průběh řízení se odvíjí od toho, co je předmětem exekuce. Nejdůležitější typy exekučních řízení, kterých se používá za účelem vymáhání běžného výživného, jsou: a) Exekuce pohledávek ( Forderungsexekution ): Poddlužníkovi (dlužník povinného z výživného, např. jeho zaměstnavatel) se zakazuje platit povinnému jeho pohledávky, povinnému se zakazuje s těmito pohledávkami disponovat. Tento zákaz platí od doručení příslušných zákazů od následujícího výplatního období. Od tohoto okamžiku plní poddlužník svou povinnost tím, že pohledávku platí domáhajícímu se věřiteli, nikoli povinnému. I v případě, že poddlužník povinnému nic nedluží, musí to alespoň oznámit soudu. V případě exekuce pohledávky, kdy je povinný v pracovním poměru, nelze domáhajícímu se věřiteli samozřejmě nikdy poukázat veškerý pracovní příjem, protože povinný musí i nadále dostávat alespoň životní minimum. Výpočet příslušné částky je v první řadě povinností poddlužníka, soud však může poskytovat vysvětlení. Informace o životním minimu, jehož výše se každý rok mění, lze nalézt na internetových stránkách Spolkového ministerstva spravedlnosti (www.bmj.gv.at). b) Exekuce movitých věcí: Pro účely vymáhání pohledávky výživného může exekutor také zastavit a zpeněžit movité věci. Zpeněžení probíhá formou dražby (možné také on-line) nebo přímým prodejem z volné ruky. Výtěžek se rozděluje mezi věřiteli. Určité movité věci nesmějí být zastaveny (např. věci, které jsou nezbytné pro výkon zaměstnání, léčebné pomůcky, léky, protézy). Podle pravidel exekuce movitých věcí lze zastavit také peníze v hotovosti (zpeněžení samozřejmě není v tomto případě nutné). Také tehdy musí povinnému zůstat určitá částka (životní minimum na zbytek měsíce). c) Exekuce nemovitostí: Exekuce nemovitostí může probíhat pouze k zajištění nároku při zachování pořadí formou nuceného zřízení zástavního práva, zpeněžení výtěžku pocházejícího pouze z nucené správy nebo formou zpeněžení celkové hodnoty pocházející z nucené dražby. d) Jiná práva: V případě potřeby lze vést exekuci proti nájemnímu právu, patentovému a jinému zpeněžitelnému právu. e) Prostředky exekuce nejsou uvalení vazby na dlužníka ani odebrání oprávnění (např. řidičského oprávnění, živnostenského oprávnění, oprávnění k vykonávání zaměstnání, např. ius practicandi v případě lékařů). Zvláštními pravidly rovněž není upravena zástava bankovních účtů. Předpisy upravující exekuci pohledávky se použijí na pohledávku povinného vůči jeho bance na výplatu z bankovního účtu.

10 Možnosti vyhledání: V případě neznámého poddlužníka je možné podat návrh na exekuci a zároveň se dotázat národní federace orgánů sociálního zabezpečení ( Hauptverband der Sozialversicherungsträger ). Pokud jde o exekuci movitých věcí, lze za účelem jejich vyhledání požádat exekutora (vymáhající věřitel tedy nemusí předem označit věci, které je třeba zastavit). Informace o nemovitostech povinného lze získat z veřejné pozemkové knihy. Omezení týkající se exekuce: Zde je možné jen krátce upozornit na to, že v případě exekucí pohledávek a peněz v hotovosti je nutné zohlednit omezení týkající se životního minima, tj. exekuce se nemůže vztahovat na některé ( životně důležité ) movité věci, o víkendech a v noční době se zástavy mohou konat pouze ve výjimečných případech a v případě přírodní katastrofy může být nařízen zákaz exekucí. Další podrobnosti by byly nad rámec tohoto dokumentu. Mají pohledávky výživného prioritu? Pohledávky výživného mají před jinými pohledávkami prioritu pouze v omezené míře; obecnou prioritu nemají. S nedoplatky se vždy zachází jako s jinými pohledávkami. Potud tedy platí zásada priorit pořadí, ve kterém se návrhy povolují, určuje pořadí, ve kterém se návrhy uspokojují. Výživné má prioritu pouze v případě exekuce pohledávek v případě existence pohledávek běžného výživného se sníží výše životního minima. Tím, obrazně řečeno, vzniknou tři nádoby: (1) do dosažení výše životního minima bude vyhověno všem věřitelům (podle jejich pořadí), (2) částky, jejichž výše se pohybuje mezi obecným a vyživovacím životním minimem, jsou k dispozici pouze oprávněným z výživného pro účely uspokojení běžného výživného a (3) snížené životní minimum musí zůstat samotnému dlužníkovi (i ve vztahu k oprávněným z výživného).

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 337/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 337/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 337/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014 KVĚTNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Neplatičům výživného hrozí exekuce, ztráta řidičského oprávnění nebo tři roky vězení. Soud může platbu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.2 Domácnost, rodina a finance 9. Rodinné právo Rodinné právo je soubor právních

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016,

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : KSBR 32 INS 23960/2014-A-7 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Jiří Martinek, r. č.: 810720/4171, bytem K. Světlé 490, 760

Více

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Renáty Ilinské

Více

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI 88 90 ZOR 96 a násl. ZOR Zdeňka Králíčková, 2007 1 2 Literatura Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková,

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI ZOR 96 a násl. ZOR

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI ZOR 96 a násl. ZOR VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI 88 90 ZOR 96 a násl. ZOR Zdeňka Králíčková, 2008 Literatura Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková, M.

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2099 164 ZÁKON ze dne 17. června 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír.

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír. Exekuce Výkon rozhodnutí Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci Exekuce Na peněžité plnění Na nepeněžité plnění Exekuční titul Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo

Více

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA Č.j.: 151 EX 5/14-1201 OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, pověřený vedením exekuce na základě

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 957/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 957/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 957/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a další

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ, NESEZDANÉ SOUŽITÍ

MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ, NESEZDANÉ SOUŽITÍ MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ, NESEZDANÉ SOUŽITÍ Martin Kornel, 2008 PRAMENY LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) ZÁKON O RODINĚ

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č.

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis ČR Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ A ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ A ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ A ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ Zdeňka Králíčková, 2012 2 PRAMENY LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD č. 2/1993 Sb. ZÁKON O RODINĚ z. č. 94/1963 Sb., ve znění zejména z.

Více

Pravidla o nákladech rozhodčího a znaleckého řízení

Pravidla o nákladech rozhodčího a znaleckého řízení Pravidla o nákladech rozhodčího a znaleckého řízení 1 Náklady rozhodčího a znaleckého řízení (1 ) Náklady rozhodčího a znaleckého řízení (dále jen řízení) tvoří a) poplatek za rozhodčí řízení b) správní

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ A ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ A ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ A ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ Zdeňka Králíčková, 2008 2 PRAMENY LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD č. 2/1993 Sb. ZÁKON O RODINĚ z. č. 94/1963 Sb., ve znění zejména z.

Více

27/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách ČÁST PRVNÍ

27/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách ČÁST PRVNÍ 27/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách Změna: 499/2004 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2001 3. volební období 725/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 77 10. funkční období 77 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Čl. I

217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Čl. I 217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

VYŽIVOVACÍ POVINNOST DĚTÍ K RODIČŮM. 87 ZOR 96 a násl. ZOR

VYŽIVOVACÍ POVINNOST DĚTÍ K RODIČŮM. 87 ZOR 96 a násl. ZOR VYŽIVOVACÍ POVINNOST DĚTÍ K RODIČŮM 87 ZOR 96 a násl. ZOR Zdeňka Králíčková, 2007 LITERATURA Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd.. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková, M. a kol.: Zákon

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

PRAVIDLA O NÁKLADECH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Příloha k Řádu Rozhodčího soudu (úplné znění ke dni ) 1 Náklady rozhodčího řízení

PRAVIDLA O NÁKLADECH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Příloha k Řádu Rozhodčího soudu (úplné znění ke dni ) 1 Náklady rozhodčího řízení (1) Náklady rozhodčího řízení tvoří: PRAVIDLA O NÁKLADECH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Příloha k Řádu Rozhodčího soudu (úplné znění ke dni 1.2.2007) a) poplatky za rozhodčí řízení podle 1, 3 a 7, b) správní náklady

Více

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ 70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ Okresní soud Plzeň -město rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Levým ve věci návrhu oprávněného Společenství vlastníků Hodonínská 25 a 27 v Plzni se sídlem v Plzni,

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid Občanské právo procesní II Výkon rozhodnutí JUDr. Ing. Radovan Dávid 1. Úvod Vykonatelnost rozhodnutí: souvisí s vynutitelností práva - náležitosti rozhodnutí mimo jiné výrok - musí být přesný, určitý

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

ČÁST PRVNÍ Změna obecního zřízení. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna obecního zřízení. Čl. I ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení III. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) 10899/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 3966 final Předmět: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Úvod... 23 Seznam zkratek... 25 Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních---- 27 ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST... 27 1 Úvodní ustanovení...27 2 Řízení upravená tímto zákonem...

Více