Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých dětí Bakalářská práce vedoucí práce: Mgr. Eva Zakouřilová 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci zpracovala samostatně a že jsem všechny použité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne Podpis:.

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí práce Mgr. Evě Zakouřilové za odborné vedení, cenné rady, připomínky, podněty a čas, který mé práci věnovala. Také bych chtěla poděkovat za podporu a rady své rodině, přátelům a všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o vznik mé práce, a ostatně i za celkovou podporu a pomoc při celém studiu.

4 Obsah Úvod Základní terminologie Sociální pracovník Sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana dětí Právní předpisy Opatrovnické řízení Rozvod První kontakt sociálního pracovníka s rodinou Zmapování situace sociálním pracovníkem Cíle, ke kterým by měl sociální pracovník směřovat rodiče Spisová dokumentace nezletilého dítěte Poskytování poradenství rodině sociálním pracovníkem Poradenská činnost Možnosti péče o nezletilé dítě po rozchodu rodičů Možné alternativy pomoci k uzavření dohody Krizová intervence Sociální pracovník jako kolizní opatrovník Činnost kolizního opatrovníka Zajišťování podkladů a vypracování zprávy pro opatrovnické řízení Setkání sociálního pracovníka s nezletilým dítětem Slyšení nezletilého dítěte u soudu Pomoc sociálního pracovníka při možných komplikacích po rozchodu rodičů Neplacení výživného Neschopnost komunikace Bránění ve styku Zvýšení výživného Možná specifika při úpravě poměrů nezletilých dětí Úprava styku dítěte s prarodiči Svěření dítěte do péče prarodičů Nezletilé dítě jako rodič... 38

5 6.4 Rodič cizinec Těžkosti sociálního pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí Shrnutí obecného postupu sociálního pracovníka v procesu úpravy poměrů nezletilých dětí Závěr Seznam literatury Přílohy... 50

6 Úvod Česká republika patří mezi země s vysokou mírou rozvodovosti. Podle statistik bylo v České republice v roce 2009 rozvedeno 29,1 tisíce manželství, což byl počet o 2,2 tisíce nižší než v roce (Boková, Bukovská, Katrňák, Masáková, Procházková, Schmidová, 2011, s ) Z těchto výsledků je možno usoudit, že v současné době je mnoho párů, kteří žijí ve volném svazku. Nezáleží však na tom, zda jsou rodiče manželé. Podstatný problém vzniká, pokud mají nezletilé dítě. V tomto případě do celé situace vstupuje další osoba a tou je sociální pracovník, který má za úkol hájit zájmy tohoto dítěte a může také významným způsobem ovlivnit průběh a konečný výsledek porozvodového uspořádání. Tato práce je zaměřena právě na roli sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých dětí. Motivací, proč jsem si zvolila toto téma, byla především moje osobní zkušenost, neboť v dětském věku mě rovněž navštívily sociální pracovnice z důvodu opatrovnického řízení pro určení výchovy, výživy a styku. V těch letech jsem jejich přítomnost vnímala velmi negativně, a to nejen já, ale i celá moje rodina. Později jsem však měla možnost podívat se na tuto záležitost z jiné pozice, neboť jsem absolvovala praxi na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Cílem bakalářské práce je zmapování všech kompetencí a možností pomoci a podpory sociálního pracovníka rodičům a nezletilému dítěti při úpravě poměrů nezletilých dětí. Chtěla bych zde poukázat právě na to, že sociální pracovník má skutečně kompetence rodičům poradit či konkrétně pomoci v otázkách týkajících se nezletilého dítěte a neměl by být tedy, jak tomu někdy bývá, vnímán jako negativní protivník, ale jako osoba, která jim chce v nejlepším možném zájmu pomoci. Celá práce má teoretický charakter. Použitou metodou je kompilace informací z odborné literatury, která je doplněna o moje poznatky z praxe a vědomosti. Použité tituly se týkají převážně rozvodové tématiky, neboť samotná role sociálního pracovníka a jeho veškerá činnost, jenž zasahuje do situace rozvodu či rozchodu rodičů a s tím spojené úpravy poměrů nezletilých dětí, není bohužel nikde komplexně zpracována. Také časopis Sociální práce se věnuje pouze osobě sociálního pracovníka, ale to jen v oblasti vzdělání a úkolů. Vydání zaměřené na sociálně-právní ochranu dětí se věnuje především náhradní rodinné péči, avšak pozice sociálního pracovníka při rozchodu rodičů je bohužel opomíjena. 6

7 Práce je rozdělena do osmi částí. V první kapitole, pro lepší orientaci a představu, vymezuji pojmy, které provází celou práci a jsou zároveň velmi zásadní pro pochopení problematiky. Současně zmiňuji právní předpisy, kterými se řídí sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Ve druhé kapitole se věnuji vůbec prvnímu kontaktu sociálního pracovníka s rodinou a celým případem. Následně se zaměřuji na nejrozsáhlejší pomoc, kterou sociální pracovník může rodině poskytnout a tou je poradenství. Čtvrtá kapitola je zaměřena konkrétně na činnost sociálního pracovníka jako kolizního opatrovníka. Dále jsou uvedeny některé problémové situace, které mohou vzniknout po rozchodu rodičů dotýkající se právě nezletilého dítěte a pomoc, již může sociální pracovník nabídnout a realizovat. V šesté kapitole zmiňuji možná specifika, se kterými se může sociální pracovník v problematice úpravy poměrů nezletilých dětí setkat. Sedmá kapitola je věnována těžkostem, kterými sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí prochází a zároveň je musí překonávat. V poslední kapitole je uveden stručný a obecný profil práce sociálního pracovníka s rodinou v procesu úpravy poměrů nezletilých dětí. 7

8 1 Základní terminologie Nejprve vymezím základní pojmy, které se vztahují k problematice role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých dětí a se kterými zároveň operuji v této práci. V prvé řadě se věnuji osobě sociálního pracovníka, a to především předpokladům pro výkon tohoto povolání. Následně uvádím sociálního pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který je primární pro celou práci. Dále definuji pojem sociálně-právní ochrany dětí, nejen však co tento pojem zastřešuje, ale také na jaké děti se tato ochrana zaměřuje a jaké orgány ochranu zajišťují. Zároveň považuji za důležité zmínit primární právní předpisy, které jsou pro sociálního pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí stěžejní. Následně vymezuji opatrovnické řízení a s tím související pojmy, tj. kolizní opatrovník a rodičovská zodpovědnost. Poslední pojem, kterému věnuji pozornost, je rozvod, výživné a výchovné předpoklady rodičů. 1.1 Sociální pracovník Sociální pracovník je definován v 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako pracovník, který vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendu včetně řešení sociálně-právních problémů, provádí analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytuje krizovou pomoc, sociálně-právní poradenství a sociální rehabilitaci. Pro výkon povolání sociálního pracovníka musí člověk nezbytně splňovat určité předpoklady, ke kterým se řadí způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost. ( 110 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Sociální pracovník by měl umět pomoci lidem, a to v různých situacích. Měl by disponovat širokou škálou přístupů, které by měl podle povahy situace používat a dokázat tak reagovat na vše, co je potřeba. Společně s klientem by měl volit způsob intervence, případně dokázat klienta předat jinému kolegovi, který má s aplikací vhodného přístupu lepší zkušenosti. (Musil, 2007, s. 9) Měl by být také schopen komunikovat s jednotlivci, rodinami, zorientovat se v potřebách a možnostech klientů, rozeznat silné stránky a možnosti nejen klienta, ale také jeho okolí a podporovat jejich soběstačnost a nezávislost. Sociální pracovník se má 8

9 umět orientovat v nabídce služeb a naučit klienta je správně využívat. (Střelková, 2007, s. 18) Zmíněné předpoklady nejsou však jediné, které si má sociální pracovník osvojit. Ano, jsou velice důležité a nezastupitelné, avšak sociální pracovník by měl splňovat určité prvky pro lidský vztah mezi pomáhajícím profesionálem a jeho klientem, což vyžaduje určitou dávku osobního vkladu. Klienti mu potřebují důvěřovat, pociťovat lidský zájem. Pomáhající pracovník se většinou potkává s lidmi v nouzi, v závislém postavení, kteří zpravidla potřebují více než pouhou slušnost, a to přijetí, porozumění, spoluúčast, pocit, že pracovníkovi nejsou na obtíž a že je pracovník neodsuzuje. Klienti pátrají po signálech, které jim pomohou vytušit kvalitu prožitků pracovníka při vzájemném kontaktu. Nacházejí je při každém setkání, a to i v nepatrných neverbálních projevech sociálního pracovníka. Nemusí je ani vědomě vnímat. Postačí, že tyto projevy vytvářejí jistou atmosféru, která klienty posiluje nebo naopak sráží. Klient potřebuje důvěřovat, cítit se bezpečný a přijímaný. Bez tohoto vztahového rámce je práce pomáhajícího pracovníka jen výkonem svěřených pravomocí. (Kopřiva, 1997, s ) Sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí Sociální pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí vykonávají mnoho úkonů, které jsou velmi různorodé. Nelze proto přesně vymezit vše, co je zapotřebí učinit ve prospěch dítěte a jeho rodiny v různých situacích. Vedle přímé i nepřímé práce s dětmi a jejich rodinami a dalších úkonů vede obecní úřad obce s rozšířenou působností evidenci a spisovou dokumentaci dětí, na které se sociálně-právní ochrana dětí zejména zaměřuje, a také dětí, kterým byl ustanoven jako kolizní opatrovník. Zejména tato administrativa, ale i např. administrativa spojená s podáváním návrhů soudu, představuje pro sociálního pracovníka jednu z nejvíce časově zatěžujících činností. (Barvíková, Svobodová, Šťastná, 2010, s. 8) Sociální pracovník může tedy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zastávat několik rolí, které se neustále prolínají. Jedná se nejčastěji o následující: Sociální pracovník jako úředník administrativní úkony patřily a stále patří k nejčastějším pracovním úkonům sociálního pracovníka. Běžně se jedná o vedení agendy o klientech a s ní spojenou administrativu. Sociální pracovník jako poradce poradenství je významným nástrojem sociální pomoci. Význam lze vidět obzvláště v práci s rodinou. V případě potřeby může 9

10 sociální pracovník klientovi doporučit také návštěvu různých specializovaných poradenských institucí. Sociální pracovník jako psycholog objektem sociální práce je člověk, tedy jeho osobnost v různých životních situacích. Sociální pracovník má možnost využít četných psychologických poznatků týkajících se sociální situace v rodině, škole, sociálních skupin, zaměstnání, nemocnice a mnoho dalších oblastí. Sociální pracovník jako terapeut sociální zdraví je kromě fyzického a duševního zdraví jednou ze základních oblastí zdraví. Člověk, který nezvládá nápor negativních vnějších činitelů, je sociálně nemocný. Terapie je tedy záležitostí sociální práce. Úkolem je pomoci klientovi vytvořit si příznivé sociální kontakty pro udržení nebo znovuotevření jeho přiměřeného sociálního chování. (Vlček, 2008, s ) Sociální pracovník jako právník je velice důležité, aby se sociální pracovník orientoval v právních předpisech týkajících se sociálně-právní ochrany dětí, neboť dítě zastupuje a je v podstatě jeho advokátem. Měl by také informovat rodiče o mnohých skutečnostech, možnostech a následcích, které vyplývají ze zákonů. Sociální pracovník tedy musí disponovat řadou znalostí a dovedností, aby se dítěti dostalo té nejlepší péče. Musí mít znalosti z oboru sociální práce, psychologie, speciální pedagogiky a sociologie, aby věděl jak má s klienty komunikovat, jak k nim přistupovat, pochopit je, jakým způsobem zjistí potřebné informace apod. Nezbytná je také znalost práva, neboť jak je již zmíněno výše, sociální pracovník zastupuje dítě a hájí jeho zájmy, proto se potřebuje orientovat v potřebných právních předpisech, které uvádí práva dětí, možnosti různých opatření v dané oblasti apod. Sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí pracuje s klienty a jejich rodinami, eventuálně za svůj případ považuje celou rodinu s přirozenými skupinami (např. se skupinami mládeže na městském sídlišti), s uměle vytvořenými skupinami (např. skupiny lidí, které tráví svůj život v zařízení sociální péče nebo ve vězení), s organizacemi (řídí činnost agentur poskytujících sociální služby nebo vstupuje jako expert do organizací a pomáhá v nich řešit problémy, které je kompetentní řešit), s místními komunitami. Je tedy zřejmé, že sociální pracovník spolupracuje při své práci s odborníky z různých oblastí. Jedná se zejména o profese, jejichž předmětem zájmu je člověk, většinou v nepříznivé životní situaci. Sociální pracovník často pracuje v týmu, neboť při řešení problémové situace klienta, při práci s ohroženou skupinou, např. s týranými dětmi, je evidentní, že klient potřebuje pomoc od více profesionálů. Sociální pracovník spolupracuje např. se soudy, lékaři, zdravotnickými pracovníky, 10

11 psychology, pedagogy, advokáty a orgány činnými v trestním konání apod. (Vlček, 2008, s ) Pro lepší přehlednost textu je sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí dále označován pouze jako sociální pracovník. 1.2 Sociálně-právní ochrana dětí Pojem sociálně-právní ochrana dětí je vymezen jako ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. ( 1 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) Poskytování sociálně-právní ochrany dětí je možné rozdělit na ochranu v plném a tzv. nejnutnějším rozsahu. Na poskytnutí sociálně-právní ochrany v plném rozsahu mají právní nárok děti, které jsou k území České republiky trvaleji a pevněji vázány. Nejčastěji se tedy jedná o děti s českým státním občanstvím. Sociálně-právní ochrana v omezeném, tzv. nejnutnějším rozsahu, se poskytuje dětem, které se ocitly na území České republiky bez jakékoli péče nebo jejich životy a příznivý vývoj jsou vážně ohroženy nebo narušeny. Nejnutnějším rozsahem je zákonem o sociálně-právní ochraně myšleno opatření k ochraně života a zdraví dítěte a zajištění uspokojování jeho základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotní péče. Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bezplatně, výjimkou je však pobyt dítěte v rekreačním táboře, pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a správa jmění dítěte. (Špeciánová, 2007, s. 11) Tato ochrana je zajišťována především orgány sociálně-právní ochrany, kterými jsou krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Sociálně-právní ochrana je dále zajišťována v určitém rozsahu také obcemi v samostatné působnosti, kraji v samostatné působnosti, komisí pro sociálně-právní ochranu dětí a dalšími právnickými a fyzickými osobami, které jsou pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany. ( 4 odst. 1 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) Orgány sociálně-právní ochrany dětí se zaměřují na širokou škálu nezletilých dětí, např. na děti, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, na děti s výchovnými problémy, týrané, zneužívané, apod. Pro účely sociálně-právní ochrany 11

12 dětí se za nezletilé dítě považuje osoba, která nedosáhla osmnáctého roku věku. (Šíma, Suk, 2004, s. 193) Podstatou poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte, a to každého dítěte bez rozdílu (bez diskriminace rasy, pohlaví, jazyka, náboženství, národnostního, etnického nebo sociálního původu apod.) Sociálně-právní ochrana vychází z principu preventivního působení na rodinné vztahy a důraz je kladen na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy, tzn. prevenci rizikového vývoje dětí a minimalizaci důsledků působení sociálně patogenních vlivů. Sociálně-právní ochrana dětí zahrnuje aktivity v oblasti přímé i nepřímé práce s klienty, prevence, osvěty, právních aktivit, administrativy, vzdělávání apod. (Barvíková a kol, 2010, s. 7) Orgán sociálně-právní ochrany je státem zmocněn i k určitým pravomocím, čímž někdy zásadně ovlivňuje další směrování klienta v jeho životních podmínkách a kvalitu jeho sociálního života. (Janečková, Krejčíková, Vlček, Wintrová, Hrubešová, 2007, s. 78) Pokud je dále v textu uveden orgán sociálně-právní ochrany dětí, myslí se tím obecní úřad obce s rozšířenou působností Právní předpisy Sociální pracovník se řídí řadou právních předpisů, z toho důvodu považuji za důležité zmínit stěžejní právní předpisy, které se bezprostředně dotýkají úpravy poměrů nezletilých dětí. Mezi tyto právní předpisy zejména patří: zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o rodině, Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod a Občanský soudní řád. Orientace v těchto právních předpisech je nezbytná, neboť sociální pracovník zasahuje do života klientů. V tomto případě do života rodičů a nezletilých dětí a jedině tak může nejlépe hájit a prosazovat zájem nezletilých dětí. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon o sociálně-právní ochraně dětí vymezuje v prvé řadě tento pojem, dále upravuje komu je tato ochrana poskytována, za jakých podmínek a které orgány ochranu poskytují. Dále uvádí základní zásady při poskytovány ochrany, různá opatření, upravuje problematiku náhradní rodinné péče apod. Základní informace, které je pro naši oblast potřebné vědět, byly uvedeny v předchozí kapitole, proto zde nejsou znovu zmiňovány. 12

13 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů Zákon o rodině upravuje manželství, tj. typy uzavření manželství, jeho neplatnost a neexistenci, vztahy mezi manžely, rozvod, dále vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní rodinnou péči, určení rodičovství, vyživovací povinnost apod. Pro nás bude však stěžejní část dotýkající se právě rozvodu, rodičovské zodpovědnosti a jejího omezení či zbavení, výchovy, vztahů mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnost a výchovná opatření, která může dítěti, případně rodiči, uložit jak orgán sociálně-právní ochrany dětí, tak soud. Úmluva o právech dítěte Úmluva o právech dítěte je stěžejním mezinárodním dokumentem v oblasti ochrany práv dítěte, je součástí našeho právního řádu a její ustanovení mají přednost před ostatními zákony. Tento právní předpis definuje pouze obecně práva dětí, blíže jsou konkretizována v dalších zákonech, jako je zákon o sociálně-právní ochraně dětí a zákon o rodině. Listina základních práv a svobod Tento právní předpis je kromě Ústavy ČR nejdůležitějším předpisem, kterým by se měl řídit každý občan ČR. Jsou zde vymezena všechna základní práva, kterých se může každý člověk dožadovat, tedy základní lidská práva, politická práva, hospodářská, sociální a kulturní práva. Opět se však jedná o předpis, který definuje jen obecná práva, ke kterým se blíže vyjadřují patřičné zákony. Občanský soudní řád Občanský soudní řád zajišťuje všem účastníkům řízení spravedlivou ochranu práv a oprávněných zájmů. Je v něm kromě jiného definován průběh a ukončení soudního řízení, možnost podání odvolání apod. Vyjadřuje se také k péči soudu o nezletilé děti, což je důležitou částí právě pro sociálního pracovníka. 1.3 Opatrovnické řízení Může probíhat několik typů opatrovnického řízení, avšak pro účely této práce je míněno opatrovnické řízení při úpravě poměrů nezletilých dětí. Toto řízení je označováno jako řízení o výkon rodičovské zodpovědnosti k nezletilému či nezletilým dětem. Rodičovská zodpovědnost je souhrnem práv a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující především péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, dále při zastupování nezletilého dítěte a při správě jeho jmění. Při výkonu těchto 13

14 práv a povinností jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají také právo užít přiměřených výchovných prostředků, a to tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví či jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. ( 31 odst. 1 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) Opatrovnické řízení může probíhat v různých obdobích, tzn. již za trvání manželství nebo volného společného soužití rodičů, v období před rozchodem rodičů, při rozchodu i po rozchodu. Opatrovnické řízení může být zahájeno i na podnět či návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Ve většině případů je však řízení zahájeno na návrh některého z rodičů nezletilého dítěte (Vzor pro návrh na úpravu poměrů obsahuje příloha č. 1, avšak tento vzor je pouze obecný a velmi stručný. Měl by obsahovat podrobnější údaje, jako např. vyjmenované zájmové kroužky dítěte a výši nákladů s nimi spojenou, náklady spojené se zdravotnickými a jinými pomůckami apod.). Je ale velmi důležité upravit výchovu a výživu dítěte již v období před rozchodem rodičů. Rodiče totiž nemusí být dohodnuti na všech otázkách týkajících se rozvodu a rozvodové řízení se protáhne. I přes tuto komplikaci je nezbytné v prvé řadě vyřešit a zajistit dítěti výchovu a výživu, a to i v případě, kdy se rodiče z určitých důvodů rozvést nechtějí. (Průchová, 2002, s. 10) Do celého procesu vstupuje další osoba a tou je kolizní opatrovník, neboť zákon č. 94/1963 Sb., o rodině v 37 stanovuje, že žádný z rodičů nemůže zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů. Nemůže-li dítě zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěte opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí. Vzhledem k tomu, že důvodem pro ustanovení opatrovníka je tedy uvedená kolize neboli střet zájmů rodičů, bývá tento opatrovník označován jako kolizní opatrovník (dále jen opatrovník). (Novák, Průchová, 2005, s. 87) V případě rodičů žijících ve volném svazku je záležitost týkající se výchovy a výživy nezletilého dítěte řešena ve stejném rozsahu. Pokud se rodiče nedohodnou na úpravě výchovy a výživy, rozhodne soud, komu z rodičů bude dítě svěřeno do výchovy a současně o výživném, kterým je povinen přispívat na výchovu dítěte rodič, jež nemá dítě ve své výchově. Na rozhodnutí o výchově a výživě nezletilého dítěte nemá uzavření manželství žádný vliv. (Novák, Průchová, 2005, s. 110) V současné době je mnoho 14

15 rodičů žijících ve volném svazku. Někteří rodiče se rozejdou a jsou schopni se bez problému dohodnout na všech otázkách týkajících se dětí a tuto dohodu dodržují. Je však vhodné, aby každou dohodu schválil soud, neboť se tak může předejít pozdějším nežádoucím a často komplikovaným situacím. Např. rodič, který nemá dítě ve své péči, si své rozhodnutí z jakéhokoli důvodu rozmyslí a dítě může odvézt na delší čas, aniž by o tom informoval pečujícího rodiče. Poté vzniká problémová situace, neboť není určena výchova a styk. Dítě je s vlastním rodičem, tudíž je vše v pořádku. 1.4 Rozvod Jestliže je manželství hluboce a trvale rozvráceno tak, že nelze očekávat obnovení manželského soužití, může soud manželství na návrh některého z manželů rozvést. V případě že mají manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, pokud by to bylo v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody. ( 24 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) Je také další možnost rozvodu. Pokud manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu minimálně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se připojí i druhý manžel, předpokládá se, že výše uvedené podmínky jsou splněné a soud tedy nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede. Musí však být předloženy písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků, které upravují vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost s pravomocným rozhodnutím soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. ( 24a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) Manželství však není možné rozvést do doby, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Tímto rozhodnutím upraví soud práva a povinnosti rodičů k dítěti pro dobu po rozvodu, především určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. ( zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá, dokud děti nejsou schopny se živit samy. Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí dle svých možností, schopností a majetkových poměrů. Dítě je oprávněno podílet se na životní úrovni rodičů. Při určení rozsahu vyživovací povinnosti rodičů se přihlíží k tomu, který z nich a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Pokud žijí rodiče spolu, přihlédne se také k péči rodičů o společnou domácnost. ( 85 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) Pokud tedy dítě studuje i dále po dosažení zletilosti, trvá vyživovací povinnost až do konce jeho studia. Do 18 let věku dítěte se vyplácí výživné k rukám pečujícího 15

16 rodiče. V případě zletilého dítěte vyplácí rodič výživné přímo dítěti. Výživné se platí jednou měsíčně, a to k datu, na kterém se rodiče dohodnou, popřípadě jej stanoví soud. Dárky, kapesné apod. se do výživného nezapočítávají. (Boková a kol., 2011, s. 43) Psychologové, soudní znalci i pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí mají často za úkol zhodnotit výchovné předpoklady rodičů, tj. posouzení a vyjádření se k tomu, u kterého z rodičů bude dítě lépe prospívat. Kritérií pro posouzení je celá řada, např. jaký je vztah mezi rodiči a dětmi, osobnost rodiče, schopnost rodiče respektovat právo styku druhého rodiče s dítětem, socioekonomický status rodičů apod. Pravděpodobnost, že jeden z rodičů bude splňovat všechna kritéria na výbornou a druhý právě naopak, je velice malá. Obyčejně se soudce setká s rodiči, kteří budou některá kritéria splňovat lépe a jiná hůře. Aby soudce mohl co nejlépe rozhodnout, měl by znát váhu jednotlivých kritérií. (Bakalář a kol, 2006, s ) Dle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině 26 odst. 4 při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů. Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní. Nyní byly vyjmenovány a vysvětleny základní pojmy, jejichž definování a pochopení je nezbytné pro orientaci v dané problematice role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých dětí. Velice důležitý je první kontakt a jednání sociálního pracovníka s rodinou, kterému je věnována následující kapitola. Dochází při něm k budování vztahů mezi oběma stranami a zajištění dobré pozdější spolupráce. 16

17 2 První kontakt sociálního pracovníka s rodinou Sociální pracovník se může poprvé setkat s rodinou při různých možnostech a okolnostech, tj. rodič dá podnět či návrh na opatrovnické řízení, samo nezletilé dítě požádá orgán sociálně-právní ochrany dětí o pomoc, dítěti zemřou rodiče a je nutné mu zajistit další péči apod. Aby sociální pracovník mohl rodině správně pomoci, musí v prvé řadě provést diagnostiku a monitoring. Vše je poté zaznamenáno ve spisové dokumentaci. 2.1 Zmapování situace sociálním pracovníkem Sociální pracovník musí celou situaci kompletně zmapovat pomocí metody rozhovoru, pozorování, využití různých technik apod. Zdrojem všech informací může být klient sám, ostatní členové rodiny, přátelé, sousedé, různé instituce zejména škola, dětský lékař apod. Je důležité získat informace úplné, přehledné a objektivní. Sociální pracovník provede diagnostiku celé situace, tzn. diagnostiku rodiny, sociálního okolí, meziosobních vztahů zúčastněných, osobnosti rodičů a dítěte a především diagnostiku problému, tj. jak dlouho problém trvá a jakou má intenzitu, jaké jsou okolnosti a následky, jaké osoby zahrnuje problém a jejich postoje apod. (Zakouřilová, 2008, s. 26) Sociální pracovník tedy musí zanalyzovat celou situaci, tzn., jaké jsou bytové poměry (kvalita bytu, vybavení a udržování, zda spolu rodiče ještě bydlí, pokud ne, zda má druhý rodič kde bydlet, případně pomoci zajistit matce s dítětem možnost bydlení v azylovém domě), jaké jsou výchovné poměry (kdo a jak se dítěti věnuje, spolupráce se školou, veřejné mínění o rodině), jaké jsou vztahy mezi členy rodiny a poté si vytvořit vztahovou mapu mezi rodinnými příslušníky, dále zjistit klientovi potřeby, zda má pečující rodič dostatečné finanční prostředky, v případě že nemá, poskytnout mu informace o jeho možnostech nároku na dávky či služby, popř. pomoci mu je zajistit, apod. Sociální pracovník často přijde do styku s rodinou v době, kdy děti již žijí s jedním z rodičů. Je tedy důležité, aby se snažil posoudit míru objektivity, s jakou rodič předal dítěti informace o rozchodu a celé situaci. Sociální pracovník by měl rodiče poučit o právu dítěte na kontakt s druhým rodičem a možných negativních důsledcích na vývoj dítěte, pokud by rodič nebyl schopen oddělovat negativní emoce zapříčiněné rozchodem související se vztahem dítěte k druhému rodiči. Opatrovník by se měl také 17

18 zabývat tím, zda nedochází k ovlivňování dítěte ze strany některého rodiče k druhému rodiči. (Motejl, Černá, Panovská, Matyášová, 2007, s ) Je také důležité, aby sociální pracovník rodičům vysvětlil, že není jejich advokátem, ale advokátem dítěte a musí tedy především hájit zájem dítěte. Rodiče se často domnívají, že sociální pracovník bude jejich nadějný spojenec proti druhému rodiči. V situaci, kdy se rodiče chtějí rozejít nebo už rozchází, by měl sociální pracovník vést s rodiči rozhovory o tom, jak si konkrétně představují nebo zda vůbec mají představu o budoucí výchově svých dětí a péči o ně. Rodiče by si měli zodpovědět mnoho otázek, např. zda a jak se zlepší prostředí dítěte po jejich rozchodu, zda jsou schopni se dohodnout na výchově, výživě a styku s dítětem, kdo by měl mít dítě ve své péči, zda jim rozchod skutečně přinese očekávanou úlevu, jak vyřeší otázku bydlení, jaké další nepříznivé následky mohou nastat apod. Takových otázek je mnoho a je zapotřebí, aby sociální pracovník pomohl rodičům získat na ně odpověď, pokud je to nutné. Především je nezbytné pracovat s rodiči tak, aby si byli schopni uvědomit své další kroky, neboť vše se musí přizpůsobit především a právě zájmům dětí. Jedná se o velmi důležitou a pečlivou práci s rodiči, neboť mnohokrát konečné rozhodnutí zásadně ovlivní další život a režim dětí. (Zakouřilová, 2008, s ) 2.2 Cíle, ke kterým by měl sociální pracovník směřovat rodiče Soudní spory rodičů mohou mnohdy trvat dlouhou dobu, někdy dokonce i několik let. Sociální pracovník by se měl už od prvního kontaktu snažit rodiče směřovat k tomu, aby našli nejpříznivější možnou variantu úpravy poměrů. Dále by je měl vést také k následujícím kladným cílům, ke kterým by měli alespoň po nějakém čase dospět, a především ustálené podmínky dodržovat, neboť jedině tak může být období po rozchodu rodičů pro dítě nejméně bolestné a zanechat na něm minimální následky. V prvé řadě je důležité, aby dítě obdrželo jemu přijatelné vysvětlení, proč se rodiče rozešli a jaké důsledky z toho pro něj vyplývají. Neříkat dětem, že jeden rodič byl hodný a druhý zlý, ale např. že každý měl jinou povahu a proto spolu už nemohou nadále žít a rozešli se, ale děti mají oba stále moc rádi. (Zakouřilová, 2008, s. 46) Rodiče by si měli být vědomi zejména svých rodičovských rolí a povinností. Sociální pracovník by měl neustále rodičům zdůrazňovat, že přestože přestali být partnery, zůstávají rodiči a jsou tedy nadále odpovědní za řádnou výchovu dětí. Připomínat jim, že rodičovství žádného z nich není jejich rozchodem zrušené. Právě 18

19 z těchto důvodů je velmi důležité, aby mezi nimi nevzniklo nepřátelství a dokázali v zájmu dětí komunikovat a spolupracovat. Rodiče by si měli také uvědomit pozitivní vlastnosti druhého rodiče. Je důležité, aby sociální pracovník rodičům vysvětlil, že nestačí pouze např. dítě nepopouzet, ale je zapotřebí ho aktivně a cíleně vést k pěknému vztahu k druhému rodiči. Ubezpečit rodiče, že si je sociální pracovník vědom toho, jak je to náročný požadavek, ale že při dobré vůli a snaze se to určitě dá pro dobro dítěte zvládnout. (Zakouřilová, 2008, s. 45) Velkou a častou chybou rodičů po jejich rozchodu bývá snaha si dítě kupovat a podplácet. Tyto projevy je zapotřebí potlačovat. Sociální pracovník by měl rodičům vysvětlit, že citový vztah dítěte k dospělému se nezakládá na tom, co vše mu rodič koupí, dovolí či poskytne, ale na pocitech jistoty a bezpečí, které dítě u dospělého pociťuje. Dítě ocení u rodiče také spolehlivost, jeho výjimečné schopnosti, vlastnosti a dovednosti, jeho smysl pro humor, jak s ním tráví volný čas apod. Je ale důležité, aby zároveň nebylo v každém dárku spatřováno podplácení či vychloubání za účelem ponížení druhého rodiče. Sociální pracovník by tedy měl rodičům vysvětlit, že dávání dárků je přirozené chování v pozitivních vztazích. (Zakouřilová, 2008, s. 46) 2.3 Spisová dokumentace nezletilého dítěte Každému nezletilému dítěti, se kterým přijde orgán sociálně-právní ochrany dětí do kontaktu, je vedena příslušným úřadem spisová dokumentace. Tato spisová dokumentace obsahuje osobní údaje nezletilého dítěte a jeho rodičů, údaje o výchovných poměrech dítěte, záznamy o výsledcích šetření v rodině, záznamy z jednání s rodiči či jinými osobami, kopie podání soudu nebo jiným orgánům a písemná vyhotovení rozhodnutí, která se týkají případu. Odděleně jsou dále vedeny další písemnosti tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace. Z důvodu zachování mlčenlivosti nejsou tyto písemnosti, na rozdíl od spisové dokumentace, přístupné k nahlédnutí žádné osobě. Celá spisová dokumentace se nevydává ani soudu, a to ani, až na výjimky v případě trestního stíhání, vydávány požadované informace potřebné pro řízení daného orgánu. Nahlížet do přístupné spisové dokumentace mohou rodiče nezletilého dítěte po rozhodnutí příslušného úřadu na základě podání písemné žádosti u tohoto úřadu. Orgán sociálně-právní ochrany dětí je povinen o žádosti rozhodnout do patnácti dnů, odmítnout nahlédnutí do spisové dokumentace může úřad tehdy, je-li to v rozporu se zájmem nezletilého dítěte. (Novák, Průchová, 2005, s. 89) 19

20 Spisová dokumentace dítěte by měla obsahovat všechny záznamy, ať už se jedná o poradenství, přímé jednání s klienty a dalšími osobami, sociální šetření nebo telefonický rozhovor. Součástí dokumentace jsou samozřejmě i všechny pořízené obrazové snímky a zvukové záznamy. Celá spisová dokumentace dítěte, její obsah a rozsah evidence dětí se řídí Směrnicí Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: /2002 ze dne 29. října První kontakt sociálního pracovníka s rodinou bývá často nejdůležitějším setkáním, neboť se právě v tuto chvíli může dozvědět nejvíce informací, které jsou nezbytné pro řešení celé situace. Při prvním setkání si utváříme první dojmy, ty však mohou být někdy mylné a zkreslené, není tedy dobré dát pouze na první dojem, přesto je důležité se mu věnovat a nezanedbat ho. Pokud si sociální pracovník nezíská důvěru klienta v tomto okamžiku, již s obtíží ji nachází později v průběhu pracovního jednání. Teprve na základě získaných informací může sociální pracovník rodině poskytnout potřebné poradenství, kterému je následně blíže věnována pozornost. 20

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Porozvodové konflikty

Porozvodové konflikty Porozvodové konflikty Jak řešit porozvodové konflikty Rodina je přirozeným prostředím pro děti a pro jejich šťastný život a příznivý vývoj, přičemž takovou rodinou se samozřejmě rozumí dobře fungující

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu Kateřina Šimáčková Úvod Škodí střídavá péče dětem? Motivy pro střídavou péči (její zneužívání) Argument zdravého rozumu a předsudky Mainstreaming střídavé péče

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Malá Bystřice Obec : Malá Bystřice Adresa : Malá Bystřice č.

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

MANŽELSTVÍ VZNIK MANŽELSTVÍ

MANŽELSTVÍ VZNIK MANŽELSTVÍ MANŽELSTVÍ Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. VZNIK MANŽELSTVÍ Muž a žena, kteří chtějí

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více