Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ"

Transkript

1 Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 1 I. Základní informace o sociálně-právní ochraně dětí Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. OSPOD vykonává činnosti v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, trestní řád, trestní zákon, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ve znění pozdějších předpisů. Související předpisy: Deklarace práv dítěte, Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod, právní předpisy o sociálním zabezpečení, aj. Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči Zákon o sociálně-právní ochraně dětí definuje pojem dítě tak, že dítětem je osoba nezletilá Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem mladším 18 let, pokud nenabyly zletilosti dříve Sociálně-právní ochrana náleží bez ohledu na státní občanství všem dětem, které se nacházejí na území České republiky Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně Stát je zodpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního. Stát však nenahrazuje plnění povinností a odpovědnosti rodičů, ani nezasahuje do jejich postavení jako nositelů rodičovské odpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy Vůdčím pravidlem pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany je princip preventivního působení na rodinné vztahy, jsou-li zasaženy tak, že přichází v úvahu působení veřejné moci.

2 Děti dočasně nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí nebo děti, které nemohou být ponechány v tomto prostředí, mají právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem v podobě některé z forem náhradní rodinné péče Orgánům sociálně-právní ochrany dětí se ukládá povinnost sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy Cílem sociálně-právní ochrany dětí je též sanace rodiny Zákon o SPO vymezuje okruh dětí, na které se sociálně právní ochrana vztahuje, ale pouze příkladmo, a to zejména proto, že je mnoho situací, do kterých se děti s rodiči dostávají a které nelze taxativním způsobem v zákoně vyjádřit. Pro poskytnutí sociálně-právní ochrany jsou typické situace, kdy a. rodiče dětí zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, b. děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy, c. děti vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití, d. opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte, e. děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; f. děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; g. děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; h. děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. Zaměstnanci orgánů sociálně právní ochrany jsou povinni podle zákona o SPO zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou: obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti (městské úřady, ve statutárních městech magistráty a úřady městských obvodů, v Praze úřady pověřených městských částí), obecní úřady, újezdní úřady, ustanovení tohoto zákona o obecních úřadech se vztahují i na újezdní úřady, krajské úřady (v Praze Magistrát hl. města Prahy), Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 2

3 Úřad práce České republiky krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu Obecním úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí, kterým se poskytuje sociálně-právní ochrana, a dětí, kterým byl ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem. Údaje obsažené ve spisové dokumentaci týkající se dítěte je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn využít pouze v zájmu dítěte. Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, nejde-li o část týkající se správního řízení, je oprávněn na základě písemné žádosti pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská odpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základně písemně udělené plné moci. II. Sociálně-právní ochrana dětí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem SPOD Městského úřadu Dvůr Králové poskytuje sociálně-právní ochranu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, v němž úřad vykonává svou působnost v obvodech těchto obcí a jejich místních částí: Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Horní Brusnice, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litič, Mostek, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Vilantice, Vítězná, Velký Vřešťov, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice, Zdobín Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, sociálně-právní ochrana dětí, má zpracovány Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany dětí a to jak v elektronické tak tištěné podobě. Standardy kvality slouží k průběžné realizaci předem promyšleného postupu sociální práce, vedoucí k uspokojení potřeb klienta a reagování na jejich proměny. Cílem je to, aby se praxe provozovaná pracovištěm SPO Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem stala jednotnou a dobře čitelnou jak pro zaměstnance samotné, tak také pro cílovou skupinu klientů, vůči nimž je směřována. Smyslem funkčního systému poskytování SPO je nalezení optimálního řešení situace v trvalém a bezpečném prostředí, kde budou respektovány individuální potřeby dítěte. Standardy kvality jsou dále k dispozici k nahlédnutí na pracovišti sociálně-právní ochrany. Pracoviště sociálně-právní ochrany Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem se nachází na adrese náměstí T.G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. Náplň činnosti sociálního oddělení sociálně-právní ochrany dětí je rozpracována v Organizačním řádu Městského řadu Dvůr Králové nad Labem. 3

4 Výkon sociálně-právní ochrany v plném rozsahu je zajišťován v pracovní dny v souladu s Pracovním řádem Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost, doba pracovní pohotovosti je vyhrazena pro výkon základních, nutných a neodkladných úkonů. Na Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru školství, kultury a sociálních věcí, se nachází pracoviště psycholožky: POPIS ČINNOSTI PSYCHOLOGA PŘI OSPOD NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM Na pozici psycholožky působí od Mgr. Květoslava Mládková, zaměstnavatelem je Město Dvůr Králové nad Labem, pracovní úvazek: 1,0 z toho 0,5: Poskytované psychologické služby: - psychologická diagnostika zaměřená na rodinné vztahy (poskytovaná psychologická diagnostika nemůže nahradit soudní znalecký posudek, ani klinicko-psychologické vyšetření) - psychologické poradenství pro klienty OSPOD - rodinná terapie pro klienty OSPOD (používán systemický přístup) - terapie dětí a mládeže pro klienty OSPOD (terapie hrou, scénotest, sandplay) - krizová intervence pro klienty OSPOD Principy poskytovaných psychologických služeb: - mlčenlivost: Důvěrné informace, které klienti sdělují během konzultací, nejsou nikomu dalšímu předávány. - nezávislost: Působení psychologa je nezávislou činností ve vztahu k činnosti OSPOD. - důvěrnost: Vytvoření bezpečného prostoru je zajišťováno oddělenou dokumentací od dokumentace OSPOD o společných klientech. Psychologická dokumentace je důvěrná, uložena na bezpečném uzamykatelném místě a přístupná pouze psychologovi. Způsob poskytování psychologických služeb: Psychologické služby jsou poskytovány na základě žádosti, kterou vyplní buď pracovnice, nebo sám klient OSPODu. Žádost o poskytnutí služby s vyjádřením psychologa a s informovaným souhlasem klientů se stává součástí dokumentace OSPOD. Jednotlivé konzultace jsou vždy předem dohodnuty na konkrétní termín, časová dotace jednotlivé konzultace je 60 až 90 minut. Psychologické služby jsou poskytovány v hlavní budově Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, ve 2. patře na odboru školství, kultury a sociálních věcí v kanceláři č Pokud se klient na dohodnutý termín nedostaví, je telefonicky kontaktován. Během prvních sezení se definuje zakázka, ústně jsou s klienty dohadovány cíle a konkrétní postupy k jejich dosažení. Klienti jsou informováni o metodách, které budou použity. Orientačně je stanovována frekvence jednotlivých návštěv a odhaduje se i předpokládané ukončení poskytování služby. To vše se stanovuje individuálně s každým klientem zvlášť vždy ve vztahu k řešenému problému a s ohledem na možnosti a potřeby jednotlivých klientů. 4

5 Pokud je zakázkou OSPOD psychologická diagnostika, je po proběhlém vyšetření vypracovaná zpráva, která je předána na OSPOD a stává se i součástí dokumentace OSPOD. Klienti jsou s jejím obsahem seznámeni. Poskytování psychologické služby se ukončuje v optimálním případě po naplnění zakázky. O ukončení poskytování služby je opět písemně informován OSPOD. Kontakt: Psychologické služby jsou klientům OSPOD poskytovány bezplatně. - tel.: mobil: adresa: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka Dvůr Králové nad Labem III. Rozčlenění území správního obvodu Dvůr Králové nad Labem působnost sociálních pracovníků podle agendy a místní příslušnosti: Pracovníci SPOD MěÚ Dvůr Králové nad Labem v přímé práci s klienty: Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení č.dv 300a, tel , , Králové n.l, ulice: Heydukova, Raisova, Všehrdova, Klazarova, Vančurova, Sochorova, Josefa Vágnera, Josefa Židka, 5. května, Vojanova, Luční, Zlatníkova, Seifertova, 28. října, Sylvárov, Žíreč, Žírečská, Na Borkách, Městská Podstráň, V Zahrádkách, Kocbeře, Nová Ves, Kohoutov, Vítězná Komárov, Vítězná-Huntířov, Vítězná-Kocléřov, Záboří, Hájemství, Nemojov, Starobucké Debrné Náhradní rodinná péče pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu (zastupování Evy Pavlové) V případě nepřítomnosti zastupuje kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a Eva Drtinová, sociální pracovnice 5

6 č. dv. 300a, tel , , Dvůr Králové n.l., ulice: Ve Strži, El. Krásnohorské, Do Lánů, Ed. Zbroje, Štefánikova, Pod ZOO, M. Horákové, Pod Slévárnou, Pod Safari, Odbojářů, Rokycanova, Roháčova, J. Bíliny, Macharova, Dr. Kramáře, Poděbradova, Mánesova, nábř. Benešovo, Kollárova, Denisovo nám., Náprstkova, Dobrovského, nám. Rašínovo, Na Struze, Riegrova, Eklova, nám. Odboje, nám. Václava Hanky, nábř. J. Wolkera, Revoluční, Přemyslova, Rooseveltova, Hradební, Švehlova, Preslova, 17. listopadu, Sládkova, Dukelská, nám. T.G.Masaryka, Komenského, J. Hory, Havlíčkova, Palackého, Věžní, Myslbekova, Husova, Karlov, nám. Republiky, Fügnerova, Jiráskova, Sladkovského, Školní, Libušina, Plk. Švece, Šafaříkova, Čechova, Jungmannova, Hlávkova, Nerudova, Zeyerova, Bratří Čapků, Kotkova, Slovany, Spojených národů, Soukupova, Blahoslavova, Fibichova, Erbenova, Pod Hřištěm, Thámova, Štítného, Puchmajerova, Máchova, Chelčického, Okružní, Slunečná, Tyršova, Na Výsluní, Na Vyhlídce, Zátopkova, Příčka, Na Příčce, Lužánka, Zahradní, Polní, Karolíny Světlé, R. A. Dvorského, Čelakovského, Přímá, Zborovská, Krátká, Sadová, Legionářská, Táboritská, Žižkov, Husitská, Jana Žižky, Trocnovská, Na Kopečku, K Rybníkům, Lipová, Březová, Nad Parkem, F.L.Věka Náhradní rodinná péče osvojení v celém správním obvodu Dvora Králové nad Labem V případě nepřítomnosti zastupuje kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a Mgr. Monika Marelová, sociální pracovnice + agenda týraných a zneužívaných dětí č. dv. 300a, tel , , tč. na mateřské dovolené, na pracovišti SPOD přítomna každé pondělí a středu od 09:00 do 17:00 h, + Mgr. Pavla Sklenářová, sociální pracovnice č. dv. 300a, tel , , na pracovišti SPOD přítomna každé úterý, čtvrtek a pátek Dvůr Králové n.l., ulice: Vorlešská, Vorlech, Nový Vorlech, K Lesu, Do Polí, Lipnice, Verdek, Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Mostek, Debrné, Horní a Dolní Dehtov, Doubravice, Dolní Brusnice, Horní Brusnice, Dubenec, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kuks Stanovice, Kašov, Slotov, Lanžov, Libotov, Litič, Nové Lesy, Trotina, Třebihošť, Velehrádek, Velký Vřešťov, Vilantice, Vlčkovice v Pod., Zábřezí Řečice, Zboží, Zdobín V případě nepřítomnosti zastupuje kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a 6

7 Eva Pavlová Dis., sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči, č. dv. 300a, tel , , pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu v celém správním obvodu Dvora Králové nad Labem V případě nepřítomnosti zastupuje Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělením, popř. kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a Ing. Mgr. Anna Kotrčová, kurátorka pro děti a mládež, č. dv 300a, tel , , Dvůr Králové nad Labem (pravá strana od Labe) ulice: Alešova, Bezručova, B. Martinů, Borovičky, Boženy Němcové, Březinova, Březová, Bubeníkova, Do Lánů, Dr. Kramáře, Drtinova, Dvořákova, Eduarda Zbroje, Elišky Krásnohorské, Heydukova, Jaroměřská, Jaroslava Bíliny, J. Šlitra, Josefa Suka, Josefa Vágnera, Josefa Žídka, Ke Skále, Klazarova, Leoše Janáčka, Lipová, Luční, Macharova, Mánesova, Milady Horákové, Městská Podstráň, Na Borkách, Na Špačáku, Nábřeží Benešovo, Nádražní pěšina, Nepraktova, Nezvalova, Odbojářů, Pařezova, Poděbradova, Pod Safari, Pod Slévárnou, Pod Zoo, Příčná, Raisova, Roháčova, Rokycanova, Rybova, Seifertova, Smetanova, Sochorova, Staškova, Sylvárovská, Štefánikova, Vančurova, Vojanova, Všehrdova, Ve strži, V Zahrádkách, Zlatníkova, Žirečská, 5. května, 28. října Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Doubravice, Dubenec, Horní a Dolní Dehtov, Horní a Dolní Brusnice, Hřibojedy, Kašov, Kuks-Stanovice, Lanžov, Libotov, Lipnice, Litič, Nové Lesy, Slotov, Trotina, Třebihošť, Velehrádek, Velký Vřešťov, Vilantice, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice, Zdobín, Zboží, Žireč, Dolní a Horní Brusnice V případě nepřítomnosti zastupuje Jaroslava Poskočilová, popř. kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a Jaroslava Poskočilová, kurátorka pro děti a mládež č. dv. 300a, tel , , Dvůr Králové nad Labem město - ostatní ulice (levá strana od Labe) + ul. Na Kopečku, K Rybníkům, Vorlech, Nový Vorlech, K Lesu, Do Polí, Verdek, Borovnice, Borovnička, Mostek, Debrné, Choustníkovo Hradiště, Zboží, Kocbeře, Nová Ves, Vítězná-Komárov, Vítězná-Huntířov, Vítězná- Kocléřov, Záboří, Hájemství, Nemojov, Starobucké Debrné 7

8 V případě nepřítomnosti zastupuje Ing. Mgr. Anna Kotrčová, popř. kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a IV. Nejčastější životní situace a formy pomoci v působnosti sociálněprávní ochrany Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Úprava péče a výživy nezletilého dítěte Úprava péče a výživy nezletilého dítěte na dobu před i po rozvodu manželství Název životní situace Úprava péče a výživy nezletilého dítěte Úprava péče a výživy nezletilého dítěte na dobu před i po rozvodu manželství Základní popis Úprava péče a výživy nezletilého dítěte na dobu před i po rozvodu manželství. Má-li být rozhodnuto o rozvodu manželství rodičů dítěte, soud nejprve určí, jak bude každý z rodičů napříště o dítě pečovat, a to s uvážením zájmu dítěte. Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče, soud může dítě svěřit i do péče jiné fyzické osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Rodiče musí podat dva návrhy (návrh na rozvod manželství a návrh na úpravu poměrů nezl. dětí pro dobu po rozvodu). Oprávněn jednat Zákonní zástupci nezletilého dítěte a jejich právní zástupci, popř. další osoby mající vztah k nezletilým dětem. Podmínky a postup řešení Rodiče spolu nežijí v rodinné domácnosti, některý z rodičů si vůči dítěti neplní vyživovací povinnost - nutnost úpravy poměrů k dítěti (např. v případě rozvodu manželství, rozchodu nesezdaných rodičů). 8

9 Zahájení řešení Podání návrhu k příslušnému okresnímu soudu. Lze řešit v rámci poradenské činnosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Soud řízení zahájí a dítěti ustanoví opatrovníka, který bude dítě v řízení zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí dle místa trvalého bydliště dítěte. Na které instituci řešit Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovnice. Kde, s kým a kdy Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení tel.: , Mgr. Monika Marelová tel.: , Mgr. Pavla Sklenářová tel.: , Eva Drtinová tel.: , Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 08:00 h 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek: 08:00 h 11:30 h. Potřebné doklady Rodný list dítěte, oddací list rodičů - jako přílohy k návrhu k soudu. Potřebné formuláře Formuláře návrhu (formuláře soudu) jsou k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Lhůty pro vyřízení V kompetenci příslušného soudu, lhůty nejsou jednoznačně vymezeny. 9

10 Další účastníci Navrhovatel, odpůrce, soudem ustanovený opatrovník nezletilého dítěte, popř. znalci. Postup dle předpisu Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů Opravné prostředky Možnost podat odvolání do rozhodnutí příslušného okresního soudu, o odvolání rozhoduje příslušný krajský soud. Sankce Rozhoduje příslušný soud. Nejčastější dotazy Jaká jsou práva a povinnosti rodičů vůči nezl. dětem v době před rozhodnutím soudu? Do rozhodnutí soudu mají oba rodiče stejný rozsah práv a povinnosti, rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Za správnost popisu odpovídá Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), oddělení sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Dagmar Motalová tel.: , Platnost ke dni Poslední aktualizace

11 Stanovení, zvýšení, snížení výživného na nezletilé dítě Název životní situace Stanovení, zvýšení, snížení výživného na nezletilé dítě Základní popis Stanovení, zvýšení, snížení výživného na nezletilé dítě. Nežijí-li spolu rodiče nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, a nedohodnou-li se o plnění vyživovací povinnosti k dítěti, nebo žijí-li rodiče takového dítěte spolu, ale jeden z nich vyživovací povinnost k dítěti neplní - rozhodne soud. Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby nezl. a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti a možnosti povinného rodiče. Přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Oprávněn jednat Zákonní zástupci nezletilého dítěte a jejich právní zástupci, popř. další osoby oprávněné či povinné výživou k nezletilému dítěti. Podmínky a postup řešení Neplnění vyživovací povinnosti rodičů (viz výše), změna poměrů na straně dětí (věk, zdravotní stav, výdaje spojené se studiem, jiné náklady), na straně rodičů (nemoc, ztráta zaměstnání, další vyživovací povinnost). Zahájení řešení Podání návrhu k příslušnému okresnímu soudu. Lze řešit v rámci poradenské činnosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Na které instituci řešit Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovnice. Kde, s kým a kdy 11

12 Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení tel.: , Mgr. Monika Marelová tel.: , Mgr. Pavla Sklenářová tel.: , Eva Drtinová tel.: , Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 08:00 h 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek: 08:00 h 11:30 h. Potřebné doklady Rodný list dítěte jako příloha k návrhu k soudu, poslední rozsudek soudu o úpravě výživného na nezletilé dítě. Potřebné formuláře Formuláře návrhu (formuláře soudu) jsou k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Lhůty pro vyřízení V kompetenci příslušného soudu. Další účastníci Navrhovatel, odpůrce, soudem ustanovený opatrovník nezletilého dítěte. Postup dle předpisu Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů Opravné prostředky Možnost podat odvolání do rozhodnutí příslušného soudu. 12

13 Sankce Rozhoduje příslušný soud. Nejčastější dotazy Podmínky pro možnost zvýšení výživného změna poměrů na straně dětí v souvislosti s přibývajícím věkem, zvýšení nákladů v souvislosti se studiem, zájmy, koníčky, zdrav. stav apod. Neplacení výživného povinným rodičem soudní - exekuční vymáhání, trestní oznámení: Oprávněné osobě lze doporučit, aby se snažila nejprve o dohodu s povinným a to výzvou k plnění vyživovací povinnosti. Pokud je výzva neúčinná, lze podat k soudu návrh na nařízení výkonu rozhodnutí a to formou srážek ze mzdy, odpisem z účtu, prodejem movitých či nemovitých věcí atd. Oprávněná osoba má také možnost podat na Policii ČR trestní oznámení pro podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy dle 196 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (neplnění vyživovací povinnosti po dobu delší než čtyři měsíce). Za správnost popisu odpovídá Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí Mgr. Dagmar Motalová tel.: , Platnost ke dni Poslední aktualizace Konec platnosti 13

14 Úprava styku rodičů (prarodičů, popř. jiných příbuzných a dalších osob) s nezletilými dětmi Název životní situace Úprava styku s nezletilými dětmi Základní popis Úprava styku s nezletilými dětmi Oprávněn jednat Zákonní zástupci nezletilého dítěte a jejich právní zástupci, popř. další osoby mající vztah k nezletilým dětem (prarodiče, popř. jejich právní zástupci, jiní příbuzní, osoby dítěti společensky blízké). Podmínky a postup řešení Rodiče se o styku s dětmi vzájemně nedohodnou nebo je oprávněnému rodiči (popř. prarodičům a jiným příbuzným) ve styku bráněno, nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině. Zahájení řešení Konzultace v rámci poradenské činnosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Projednání mimosoudní dohody mezi rodiči. Možnost využití odborné pomoci psycholog apod. Podání návrhu k příslušnému okresnímu soudu. Na které instituci řešit Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovnice. Kde, s kým a kdy Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení tel.: , Mgr. Monika Marelová tel.: ,

15 Mgr. Pavla Sklenářová tel.: , Eva Drtinová tel.: , Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 08:00 h 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek: 08:00 h 11:30 h. Potřebné doklady Rozsudek o úpravě poměrů nezletilých dětí. Potřebné formuláře Formuláře návrhu (formuláře soudu) jsou k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Lhůty pro vyřízení V kompetenci příslušného soudu. Další účastníci Navrhovatel, odpůrce, soudem ustanovený opatrovník nezletilého dítěte, popř. znalci. Postup dle předpisu Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů Opravné prostředky Možnost podat odvolání do rozhodnutí příslušného soudu. Sankce Rozhoduje příslušný soud. Nejčastější dotazy Rozsah styku nutno posuzovat individuálně s přihlédnutím k potřebám a zájmům dítěte. Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem 15

16 v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat. Rodič, který má dítě v péči a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu ztěžuje. Vymáhání soudního rozhodnutí o úpravě styku. Možnost odborné poradenské pomoci (např. psycholog, spolupráce s odborným pracovištěm. Za správnost popisu odpovídá Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), oddělení sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Dagmar Motalová tel.: , Platnost ke dni Poslední aktualizace

17 Náhradní rodinná péče pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení Název životní situace Náhradní rodinná péče osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství Základní popis Náhradní rodinná péče osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství Oprávněn jednat Žadatelé o náhradní rodinnou péči. Podmínky a postup řešení Žadatelé se rozhodnou pro přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. Zahájení řešení Poradenská a informační činnost na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, podání žádosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí je zpracována spisová dokumentace žadatelů, která je následně postoupena k vyřízení příslušnému krajskému úřadu. Na které instituci řešit Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovnice. Kde, s kým a kdy Eva Pavlová, DiS. tel.: , Eva Drtinová tel.: , Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 08:00 h 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek: 08:00 h 11:30 h. 17

18 Potřebné doklady Občanský průkaz pro podání žádosti. Další doklady dle příslušného zákona a metodiky pro náhradní rodinnou péči po osobní konzultaci s žadateli na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Potřebné formuláře Formuláře žádosti jsou k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Lhůty pro vyřízení Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí po dobu zpracování spisové dokumentace žadatelů, dále v kompetenci příslušného krajského úřadu. Postup dle předpisu Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů Opravné prostředky Možnost podat odvolání do rozhodnutí příslušného krajského úřadu. Za správnost popisu odpovídá Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), oddělení sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Dagmar Motalová tel.: , Platnost ke dni Poslední aktualizace

19 Výchovné problémy, záškoláctví, trestná činnost nezletilých dětí a mladistvých, přestupky nezletilých dětí a mladistvých Název životní situace Výchovné problémy, trestná činnost nezletilých dětí a mladistvých. Základní popis Výchovné problémy, sociálně patologické jevy záškoláctví, útěky a toulky, závislosti-drogy, gamblerství; prostituce; agrese - šikana, kyberšikana, rasismus, vandalismus, extremismus, sebepoškozování. Trestná činnost nezletilých a mladistvých. Oprávněn jednat Zákonní zástupci nezletilého dítěte a jejich právní zástupci, popř. další osoby mající vztah k nezletilým dětem a mladistvým, školy a školská zařízení a další odborníci (z oblasti psychologie, psychiatrie, etopedie atd.). Podmínky a postup řešení Poradenská, metodická a informační činnost na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, spolupráce s odbornými poradenskými zařízeními, popř. konzultace či podání návrhu k příslušnému okresnímu soudu (např. výchovná opatření - soudní dohled, ústavní výchova, probační program, atd.) Mládež jsou děti a mladiství do 18 let. Dítě (do 15 let) není trestně odpovědné. Mladiství (15-18) je trestně odpovědný a trestní opatření se ukládají s odkazem na zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Protiprávní jednání u dětí se označuje jako čin jinak trestný, u mladistvých je to provinění. Tato protiprávní jednání se řeší dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů. Zahájení řešení V rámci poradenské činnosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Podnětem orgánů činných v trestním řízení. Podnět dle 7, zákona č. 359/ 1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. 19

20 Na které instituci řešit Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí, kurátorka pro děti mládež. Kde, s kým a kdy Jaroslava Poskočilová tel.: , Ing. Mgr. Anna Kotrčová tel.: , Další instituce: Policie ČR, státní zastupitelství, Probační a mediační služba ČR, Střediska výchovné péče apod. Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 08:00 h 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek: 08:00 h 11:30 h. Postup dle předpisu zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 109/2002 Sb., o ústavní a ochranné výchově, ve znění pozdějších předpisů Sankce Rozhodnutí příslušného soudu dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů - trestní opatření, výchovná opatření, ochranná opatření. Uložení výchovného opatření obecním úřadem obce s rozšířenou působností dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 20

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem vydává dne 11.09.2014 svým usnesením č. Z/602/2014

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Kritérium

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Kritérium Standard č. 3 3a Základní orientace zaměstnanců i klientů v systému písemně zpracovaných vnitřních pravidel a postupů pracoviště a její dostupnost. 3b Srozumitelnost a dostupnost informačního materiálu.

Více

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí 1. Identifikační číslo 2. Kód --------- 3. Pojmenování (název) životní situace Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 11. Sociálně-právní ochrana dětí CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem SPOD orgány SPOD zákon o SPOD mezinárodněprávní instrumenty ochrany

Více

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí plní úkoly v rámci samostatné působnosti i přenesené působnosti (státní správu) v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, vykonává funkci

Více

Metodika ke standardu č. 8

Metodika ke standardu č. 8 Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor sociálních věcí Orgán sociálně-právní ochrany dětí náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Metodika ke standardu č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2015 OBSAH Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Občanský zákoník

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) se nachází na Odboru školství, sportu a mládeže Městského úřadu v Českém Krumlově,

Více

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC 4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 4a ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY MÁ V RÁMCI STANOVENÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY URČEN POČET PRACOVNÍCH MÍST A ZPRACOVANÉ

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociální a zdravotní oddělení sociálně právní ochrany, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociální a zdravotní oddělení sociálně právní ochrany, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociální a zdravotní oddělení sociálně právní ochrany, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou V Rychnově nad Kněžnou dne 9.3.2007 Úkoly zdravotnických zařízení

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Dle ustanovení 4 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů je obecní úřad orgánem SPO zajišťující ochranu práva dítěte

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor školství, kultury a sociálních věcí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní

Více

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí POUČENÍ zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů,

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PŘEDNÍM HLEDISKEM SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ JE ZÁJEM A BLAHO DÍTĚTE!

PŘEDNÍM HLEDISKEM SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ JE ZÁJEM A BLAHO DÍTĚTE! Součástí odboru sociálních věcí je orgán sociálně-právní ochrany dětí, jehož činnost je zakotvena v zákoně č. 359/1999 S., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad Bystřice

Více

OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015

OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015 OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015 1 Úvodní ustanovení Operační plán zimní údržby komunikací a chodníků je základním podkladem pro provádění úkonů spojených se zmírňováním

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA. CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2

OBČANSKÁ VÝCHOVA TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA. CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2 TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2 ZAŘAZENÍ TÉMATU V RVP Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Občanská výchova KOMPETENCE Kompetence k učení Kompetence k řešení

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,

Více

Terénní sociální pracovník

Terénní sociální pracovník Terénní sociální pracovník 1. Základní popis pracovní pozice a místo výkonu práce: Zajištění v plném rozsahu dle platných právních norem sociálně-právní ochrany dětí v rámci správního obvodu Hořovic. Rozdělení

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pracují sociální pracovníci a sociální kurátoři, kteří mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD sídlí na městském

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

LOKALITA, MÍSTO, NÁZEV INSTITUCE

LOKALITA, MÍSTO, NÁZEV INSTITUCE TELEFONNÍ SPOJENÍ DO VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ PRO DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 05.01.2018 06.01.2018; PŘÍPADNÉ II.KOLO KONANÉ VE DNECH 12.01.2018 13.01.2018 POVĚŘENÝ

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 *MVCRX03BTJ4P* MVCRX03BTJ4P prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-149289-5/VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 Rozeslat dle rozdělovníku

Více

Okres Trutnov Okres, obec,

Okres Trutnov Okres, obec, Okres Trutnov Okres, obec, část obce (díl), historická osada / lokalita Katastrální území Výměra v ha Rok připojení Počet obyvatel 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 a b j k l 1 2 3 4 5

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace Standard č. 11 - Rizikové a nouzové situace 11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně právní ochrany k výkonu sociálně právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí S T A N D A R D 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3 a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODDĚLENÍ VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI Rekonstrukci Benešova nábřeží a Štefánikovy ulice brzdí přeložka kabelů a odvodnění uličních

Více

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP)

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) 1. Úsek péče o seniory a těžce zdravotně postižené osoby Adresní a identifikační údaje a jiné osobní údaje nezbytné pro posouzení nároku na dávku a službu sociální

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Sociálně-právní ochranu dětí, tj. dětí do 18 let, na území města Týn nad Vltavou a správního obvodu obce s rozšířenou působností poskytuje Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

Poučení rodičů nezl. dítěte/dětí ve smyslu rodičovské odpovědnosti a odpovědnosti za výchovu

Poučení rodičů nezl. dítěte/dětí ve smyslu rodičovské odpovědnosti a odpovědnosti za výchovu Standard č. 13: Vyřizování a podávání stížností Kriterium 13a: Orgán sociálně právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty

Více

Katastrální území s platnou katastrální mapou vedenou v_digitální podobě (srovnáno abecedně)

Katastrální území s platnou katastrální mapou vedenou v_digitální podobě (srovnáno abecedně) 1/5 Katastrální území s platnou katastrální mapou vedenou v_digitální podobě (srovnáno abecedně) Arnultovice KMD 5.12.2013 zůstává KN LV0 Babí DKM 1.12.1999 Batňovice KMD 27.10.2010 Bečkov KMD 26.11.2010

Více

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů)

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů) Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 351 2532 4763 3419 1987 1381 2793 1057 557 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 34 168 327 232 156 119 255

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb.,

Více

Výchova a výchovná opatření

Výchova a výchovná opatření Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 142 113 88 135 283 124 194 166 168 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 187 139 135 157 257 144 227 189 187

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb.,

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: ,

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: , Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 tel., fax: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Sociálně-právní ochrana dětí (1) Sociálně-právní

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

1. Termín a místo zápisu

1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy (2017) Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Organizace zápisu 3. Věk dítěte 4. Práva a povinnosti rodičů 5. Kritéria pro přijímání žáků 6. Spádové obvody škol 7. Odklad

Více