Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ"

Transkript

1 Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 1 I. Základní informace o sociálně-právní ochraně dětí Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. OSPOD vykonává činnosti v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, trestní řád, trestní zákon, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ve znění pozdějších předpisů. Související předpisy: Deklarace práv dítěte, Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod, právní předpisy o sociálním zabezpečení, aj. Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči Zákon o sociálně-právní ochraně dětí definuje pojem dítě tak, že dítětem je osoba nezletilá Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem mladším 18 let, pokud nenabyly zletilosti dříve Sociálně-právní ochrana náleží bez ohledu na státní občanství všem dětem, které se nacházejí na území České republiky Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně Stát je zodpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního. Stát však nenahrazuje plnění povinností a odpovědnosti rodičů, ani nezasahuje do jejich postavení jako nositelů rodičovské odpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy Vůdčím pravidlem pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany je princip preventivního působení na rodinné vztahy, jsou-li zasaženy tak, že přichází v úvahu působení veřejné moci.

2 Děti dočasně nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí nebo děti, které nemohou být ponechány v tomto prostředí, mají právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem v podobě některé z forem náhradní rodinné péče Orgánům sociálně-právní ochrany dětí se ukládá povinnost sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy Cílem sociálně-právní ochrany dětí je též sanace rodiny Zákon o SPO vymezuje okruh dětí, na které se sociálně právní ochrana vztahuje, ale pouze příkladmo, a to zejména proto, že je mnoho situací, do kterých se děti s rodiči dostávají a které nelze taxativním způsobem v zákoně vyjádřit. Pro poskytnutí sociálně-právní ochrany jsou typické situace, kdy a. rodiče dětí zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, b. děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy, c. děti vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití, d. opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte, e. děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; f. děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; g. děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; h. děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. Zaměstnanci orgánů sociálně právní ochrany jsou povinni podle zákona o SPO zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou: obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti (městské úřady, ve statutárních městech magistráty a úřady městských obvodů, v Praze úřady pověřených městských částí), obecní úřady, újezdní úřady, ustanovení tohoto zákona o obecních úřadech se vztahují i na újezdní úřady, krajské úřady (v Praze Magistrát hl. města Prahy), Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 2

3 Úřad práce České republiky krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu Obecním úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí, kterým se poskytuje sociálně-právní ochrana, a dětí, kterým byl ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem. Údaje obsažené ve spisové dokumentaci týkající se dítěte je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn využít pouze v zájmu dítěte. Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, nejde-li o část týkající se správního řízení, je oprávněn na základě písemné žádosti pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská odpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základně písemně udělené plné moci. II. Sociálně-právní ochrana dětí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem SPOD Městského úřadu Dvůr Králové poskytuje sociálně-právní ochranu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, v němž úřad vykonává svou působnost v obvodech těchto obcí a jejich místních částí: Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Horní Brusnice, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litič, Mostek, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Vilantice, Vítězná, Velký Vřešťov, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice, Zdobín Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, sociálně-právní ochrana dětí, má zpracovány Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany dětí a to jak v elektronické tak tištěné podobě. Standardy kvality slouží k průběžné realizaci předem promyšleného postupu sociální práce, vedoucí k uspokojení potřeb klienta a reagování na jejich proměny. Cílem je to, aby se praxe provozovaná pracovištěm SPO Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem stala jednotnou a dobře čitelnou jak pro zaměstnance samotné, tak také pro cílovou skupinu klientů, vůči nimž je směřována. Smyslem funkčního systému poskytování SPO je nalezení optimálního řešení situace v trvalém a bezpečném prostředí, kde budou respektovány individuální potřeby dítěte. Standardy kvality jsou dále k dispozici k nahlédnutí na pracovišti sociálně-právní ochrany. Pracoviště sociálně-právní ochrany Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem se nachází na adrese náměstí T.G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. Náplň činnosti sociálního oddělení sociálně-právní ochrany dětí je rozpracována v Organizačním řádu Městského řadu Dvůr Králové nad Labem. 3

4 Výkon sociálně-právní ochrany v plném rozsahu je zajišťován v pracovní dny v souladu s Pracovním řádem Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost, doba pracovní pohotovosti je vyhrazena pro výkon základních, nutných a neodkladných úkonů. Na Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru školství, kultury a sociálních věcí, se nachází pracoviště psycholožky: POPIS ČINNOSTI PSYCHOLOGA PŘI OSPOD NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM Na pozici psycholožky působí od Mgr. Květoslava Mládková, zaměstnavatelem je Město Dvůr Králové nad Labem, pracovní úvazek: 1,0 z toho 0,5: Poskytované psychologické služby: - psychologická diagnostika zaměřená na rodinné vztahy (poskytovaná psychologická diagnostika nemůže nahradit soudní znalecký posudek, ani klinicko-psychologické vyšetření) - psychologické poradenství pro klienty OSPOD - rodinná terapie pro klienty OSPOD (používán systemický přístup) - terapie dětí a mládeže pro klienty OSPOD (terapie hrou, scénotest, sandplay) - krizová intervence pro klienty OSPOD Principy poskytovaných psychologických služeb: - mlčenlivost: Důvěrné informace, které klienti sdělují během konzultací, nejsou nikomu dalšímu předávány. - nezávislost: Působení psychologa je nezávislou činností ve vztahu k činnosti OSPOD. - důvěrnost: Vytvoření bezpečného prostoru je zajišťováno oddělenou dokumentací od dokumentace OSPOD o společných klientech. Psychologická dokumentace je důvěrná, uložena na bezpečném uzamykatelném místě a přístupná pouze psychologovi. Způsob poskytování psychologických služeb: Psychologické služby jsou poskytovány na základě žádosti, kterou vyplní buď pracovnice, nebo sám klient OSPODu. Žádost o poskytnutí služby s vyjádřením psychologa a s informovaným souhlasem klientů se stává součástí dokumentace OSPOD. Jednotlivé konzultace jsou vždy předem dohodnuty na konkrétní termín, časová dotace jednotlivé konzultace je 60 až 90 minut. Psychologické služby jsou poskytovány v hlavní budově Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, ve 2. patře na odboru školství, kultury a sociálních věcí v kanceláři č Pokud se klient na dohodnutý termín nedostaví, je telefonicky kontaktován. Během prvních sezení se definuje zakázka, ústně jsou s klienty dohadovány cíle a konkrétní postupy k jejich dosažení. Klienti jsou informováni o metodách, které budou použity. Orientačně je stanovována frekvence jednotlivých návštěv a odhaduje se i předpokládané ukončení poskytování služby. To vše se stanovuje individuálně s každým klientem zvlášť vždy ve vztahu k řešenému problému a s ohledem na možnosti a potřeby jednotlivých klientů. 4

5 Pokud je zakázkou OSPOD psychologická diagnostika, je po proběhlém vyšetření vypracovaná zpráva, která je předána na OSPOD a stává se i součástí dokumentace OSPOD. Klienti jsou s jejím obsahem seznámeni. Poskytování psychologické služby se ukončuje v optimálním případě po naplnění zakázky. O ukončení poskytování služby je opět písemně informován OSPOD. Kontakt: Psychologické služby jsou klientům OSPOD poskytovány bezplatně. - tel.: mobil: adresa: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka Dvůr Králové nad Labem III. Rozčlenění území správního obvodu Dvůr Králové nad Labem působnost sociálních pracovníků podle agendy a místní příslušnosti: Pracovníci SPOD MěÚ Dvůr Králové nad Labem v přímé práci s klienty: Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení č.dv 300a, tel , , Králové n.l, ulice: Heydukova, Raisova, Všehrdova, Klazarova, Vančurova, Sochorova, Josefa Vágnera, Josefa Židka, 5. května, Vojanova, Luční, Zlatníkova, Seifertova, 28. října, Sylvárov, Žíreč, Žírečská, Na Borkách, Městská Podstráň, V Zahrádkách, Kocbeře, Nová Ves, Kohoutov, Vítězná Komárov, Vítězná-Huntířov, Vítězná-Kocléřov, Záboří, Hájemství, Nemojov, Starobucké Debrné Náhradní rodinná péče pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu (zastupování Evy Pavlové) V případě nepřítomnosti zastupuje kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a Eva Drtinová, sociální pracovnice 5

6 č. dv. 300a, tel , , Dvůr Králové n.l., ulice: Ve Strži, El. Krásnohorské, Do Lánů, Ed. Zbroje, Štefánikova, Pod ZOO, M. Horákové, Pod Slévárnou, Pod Safari, Odbojářů, Rokycanova, Roháčova, J. Bíliny, Macharova, Dr. Kramáře, Poděbradova, Mánesova, nábř. Benešovo, Kollárova, Denisovo nám., Náprstkova, Dobrovského, nám. Rašínovo, Na Struze, Riegrova, Eklova, nám. Odboje, nám. Václava Hanky, nábř. J. Wolkera, Revoluční, Přemyslova, Rooseveltova, Hradební, Švehlova, Preslova, 17. listopadu, Sládkova, Dukelská, nám. T.G.Masaryka, Komenského, J. Hory, Havlíčkova, Palackého, Věžní, Myslbekova, Husova, Karlov, nám. Republiky, Fügnerova, Jiráskova, Sladkovského, Školní, Libušina, Plk. Švece, Šafaříkova, Čechova, Jungmannova, Hlávkova, Nerudova, Zeyerova, Bratří Čapků, Kotkova, Slovany, Spojených národů, Soukupova, Blahoslavova, Fibichova, Erbenova, Pod Hřištěm, Thámova, Štítného, Puchmajerova, Máchova, Chelčického, Okružní, Slunečná, Tyršova, Na Výsluní, Na Vyhlídce, Zátopkova, Příčka, Na Příčce, Lužánka, Zahradní, Polní, Karolíny Světlé, R. A. Dvorského, Čelakovského, Přímá, Zborovská, Krátká, Sadová, Legionářská, Táboritská, Žižkov, Husitská, Jana Žižky, Trocnovská, Na Kopečku, K Rybníkům, Lipová, Březová, Nad Parkem, F.L.Věka Náhradní rodinná péče osvojení v celém správním obvodu Dvora Králové nad Labem V případě nepřítomnosti zastupuje kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a Mgr. Monika Marelová, sociální pracovnice + agenda týraných a zneužívaných dětí č. dv. 300a, tel , , tč. na mateřské dovolené, na pracovišti SPOD přítomna každé pondělí a středu od 09:00 do 17:00 h, + Mgr. Pavla Sklenářová, sociální pracovnice č. dv. 300a, tel , , na pracovišti SPOD přítomna každé úterý, čtvrtek a pátek Dvůr Králové n.l., ulice: Vorlešská, Vorlech, Nový Vorlech, K Lesu, Do Polí, Lipnice, Verdek, Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Mostek, Debrné, Horní a Dolní Dehtov, Doubravice, Dolní Brusnice, Horní Brusnice, Dubenec, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kuks Stanovice, Kašov, Slotov, Lanžov, Libotov, Litič, Nové Lesy, Trotina, Třebihošť, Velehrádek, Velký Vřešťov, Vilantice, Vlčkovice v Pod., Zábřezí Řečice, Zboží, Zdobín V případě nepřítomnosti zastupuje kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a 6

7 Eva Pavlová Dis., sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči, č. dv. 300a, tel , , pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu v celém správním obvodu Dvora Králové nad Labem V případě nepřítomnosti zastupuje Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělením, popř. kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a Ing. Mgr. Anna Kotrčová, kurátorka pro děti a mládež, č. dv 300a, tel , , Dvůr Králové nad Labem (pravá strana od Labe) ulice: Alešova, Bezručova, B. Martinů, Borovičky, Boženy Němcové, Březinova, Březová, Bubeníkova, Do Lánů, Dr. Kramáře, Drtinova, Dvořákova, Eduarda Zbroje, Elišky Krásnohorské, Heydukova, Jaroměřská, Jaroslava Bíliny, J. Šlitra, Josefa Suka, Josefa Vágnera, Josefa Žídka, Ke Skále, Klazarova, Leoše Janáčka, Lipová, Luční, Macharova, Mánesova, Milady Horákové, Městská Podstráň, Na Borkách, Na Špačáku, Nábřeží Benešovo, Nádražní pěšina, Nepraktova, Nezvalova, Odbojářů, Pařezova, Poděbradova, Pod Safari, Pod Slévárnou, Pod Zoo, Příčná, Raisova, Roháčova, Rokycanova, Rybova, Seifertova, Smetanova, Sochorova, Staškova, Sylvárovská, Štefánikova, Vančurova, Vojanova, Všehrdova, Ve strži, V Zahrádkách, Zlatníkova, Žirečská, 5. května, 28. října Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Doubravice, Dubenec, Horní a Dolní Dehtov, Horní a Dolní Brusnice, Hřibojedy, Kašov, Kuks-Stanovice, Lanžov, Libotov, Lipnice, Litič, Nové Lesy, Slotov, Trotina, Třebihošť, Velehrádek, Velký Vřešťov, Vilantice, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice, Zdobín, Zboží, Žireč, Dolní a Horní Brusnice V případě nepřítomnosti zastupuje Jaroslava Poskočilová, popř. kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a Jaroslava Poskočilová, kurátorka pro děti a mládež č. dv. 300a, tel , , Dvůr Králové nad Labem město - ostatní ulice (levá strana od Labe) + ul. Na Kopečku, K Rybníkům, Vorlech, Nový Vorlech, K Lesu, Do Polí, Verdek, Borovnice, Borovnička, Mostek, Debrné, Choustníkovo Hradiště, Zboží, Kocbeře, Nová Ves, Vítězná-Komárov, Vítězná-Huntířov, Vítězná- Kocléřov, Záboří, Hájemství, Nemojov, Starobucké Debrné 7

8 V případě nepřítomnosti zastupuje Ing. Mgr. Anna Kotrčová, popř. kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a IV. Nejčastější životní situace a formy pomoci v působnosti sociálněprávní ochrany Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Úprava péče a výživy nezletilého dítěte Úprava péče a výživy nezletilého dítěte na dobu před i po rozvodu manželství Název životní situace Úprava péče a výživy nezletilého dítěte Úprava péče a výživy nezletilého dítěte na dobu před i po rozvodu manželství Základní popis Úprava péče a výživy nezletilého dítěte na dobu před i po rozvodu manželství. Má-li být rozhodnuto o rozvodu manželství rodičů dítěte, soud nejprve určí, jak bude každý z rodičů napříště o dítě pečovat, a to s uvážením zájmu dítěte. Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče, soud může dítě svěřit i do péče jiné fyzické osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Rodiče musí podat dva návrhy (návrh na rozvod manželství a návrh na úpravu poměrů nezl. dětí pro dobu po rozvodu). Oprávněn jednat Zákonní zástupci nezletilého dítěte a jejich právní zástupci, popř. další osoby mající vztah k nezletilým dětem. Podmínky a postup řešení Rodiče spolu nežijí v rodinné domácnosti, některý z rodičů si vůči dítěti neplní vyživovací povinnost - nutnost úpravy poměrů k dítěti (např. v případě rozvodu manželství, rozchodu nesezdaných rodičů). 8

9 Zahájení řešení Podání návrhu k příslušnému okresnímu soudu. Lze řešit v rámci poradenské činnosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Soud řízení zahájí a dítěti ustanoví opatrovníka, který bude dítě v řízení zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí dle místa trvalého bydliště dítěte. Na které instituci řešit Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovnice. Kde, s kým a kdy Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení tel.: , Mgr. Monika Marelová tel.: , Mgr. Pavla Sklenářová tel.: , Eva Drtinová tel.: , Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 08:00 h 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek: 08:00 h 11:30 h. Potřebné doklady Rodný list dítěte, oddací list rodičů - jako přílohy k návrhu k soudu. Potřebné formuláře Formuláře návrhu (formuláře soudu) jsou k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Lhůty pro vyřízení V kompetenci příslušného soudu, lhůty nejsou jednoznačně vymezeny. 9

10 Další účastníci Navrhovatel, odpůrce, soudem ustanovený opatrovník nezletilého dítěte, popř. znalci. Postup dle předpisu Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů Opravné prostředky Možnost podat odvolání do rozhodnutí příslušného okresního soudu, o odvolání rozhoduje příslušný krajský soud. Sankce Rozhoduje příslušný soud. Nejčastější dotazy Jaká jsou práva a povinnosti rodičů vůči nezl. dětem v době před rozhodnutím soudu? Do rozhodnutí soudu mají oba rodiče stejný rozsah práv a povinnosti, rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Za správnost popisu odpovídá Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), oddělení sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Dagmar Motalová tel.: , Platnost ke dni Poslední aktualizace

11 Stanovení, zvýšení, snížení výživného na nezletilé dítě Název životní situace Stanovení, zvýšení, snížení výživného na nezletilé dítě Základní popis Stanovení, zvýšení, snížení výživného na nezletilé dítě. Nežijí-li spolu rodiče nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, a nedohodnou-li se o plnění vyživovací povinnosti k dítěti, nebo žijí-li rodiče takového dítěte spolu, ale jeden z nich vyživovací povinnost k dítěti neplní - rozhodne soud. Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby nezl. a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti a možnosti povinného rodiče. Přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Oprávněn jednat Zákonní zástupci nezletilého dítěte a jejich právní zástupci, popř. další osoby oprávněné či povinné výživou k nezletilému dítěti. Podmínky a postup řešení Neplnění vyživovací povinnosti rodičů (viz výše), změna poměrů na straně dětí (věk, zdravotní stav, výdaje spojené se studiem, jiné náklady), na straně rodičů (nemoc, ztráta zaměstnání, další vyživovací povinnost). Zahájení řešení Podání návrhu k příslušnému okresnímu soudu. Lze řešit v rámci poradenské činnosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Na které instituci řešit Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovnice. Kde, s kým a kdy 11

12 Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení tel.: , Mgr. Monika Marelová tel.: , Mgr. Pavla Sklenářová tel.: , Eva Drtinová tel.: , Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 08:00 h 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek: 08:00 h 11:30 h. Potřebné doklady Rodný list dítěte jako příloha k návrhu k soudu, poslední rozsudek soudu o úpravě výživného na nezletilé dítě. Potřebné formuláře Formuláře návrhu (formuláře soudu) jsou k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Lhůty pro vyřízení V kompetenci příslušného soudu. Další účastníci Navrhovatel, odpůrce, soudem ustanovený opatrovník nezletilého dítěte. Postup dle předpisu Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů Opravné prostředky Možnost podat odvolání do rozhodnutí příslušného soudu. 12

13 Sankce Rozhoduje příslušný soud. Nejčastější dotazy Podmínky pro možnost zvýšení výživného změna poměrů na straně dětí v souvislosti s přibývajícím věkem, zvýšení nákladů v souvislosti se studiem, zájmy, koníčky, zdrav. stav apod. Neplacení výživného povinným rodičem soudní - exekuční vymáhání, trestní oznámení: Oprávněné osobě lze doporučit, aby se snažila nejprve o dohodu s povinným a to výzvou k plnění vyživovací povinnosti. Pokud je výzva neúčinná, lze podat k soudu návrh na nařízení výkonu rozhodnutí a to formou srážek ze mzdy, odpisem z účtu, prodejem movitých či nemovitých věcí atd. Oprávněná osoba má také možnost podat na Policii ČR trestní oznámení pro podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy dle 196 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (neplnění vyživovací povinnosti po dobu delší než čtyři měsíce). Za správnost popisu odpovídá Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí Mgr. Dagmar Motalová tel.: , Platnost ke dni Poslední aktualizace Konec platnosti 13

14 Úprava styku rodičů (prarodičů, popř. jiných příbuzných a dalších osob) s nezletilými dětmi Název životní situace Úprava styku s nezletilými dětmi Základní popis Úprava styku s nezletilými dětmi Oprávněn jednat Zákonní zástupci nezletilého dítěte a jejich právní zástupci, popř. další osoby mající vztah k nezletilým dětem (prarodiče, popř. jejich právní zástupci, jiní příbuzní, osoby dítěti společensky blízké). Podmínky a postup řešení Rodiče se o styku s dětmi vzájemně nedohodnou nebo je oprávněnému rodiči (popř. prarodičům a jiným příbuzným) ve styku bráněno, nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině. Zahájení řešení Konzultace v rámci poradenské činnosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Projednání mimosoudní dohody mezi rodiči. Možnost využití odborné pomoci psycholog apod. Podání návrhu k příslušnému okresnímu soudu. Na které instituci řešit Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovnice. Kde, s kým a kdy Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení tel.: , Mgr. Monika Marelová tel.: ,

15 Mgr. Pavla Sklenářová tel.: , Eva Drtinová tel.: , Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 08:00 h 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek: 08:00 h 11:30 h. Potřebné doklady Rozsudek o úpravě poměrů nezletilých dětí. Potřebné formuláře Formuláře návrhu (formuláře soudu) jsou k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Lhůty pro vyřízení V kompetenci příslušného soudu. Další účastníci Navrhovatel, odpůrce, soudem ustanovený opatrovník nezletilého dítěte, popř. znalci. Postup dle předpisu Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů Opravné prostředky Možnost podat odvolání do rozhodnutí příslušného soudu. Sankce Rozhoduje příslušný soud. Nejčastější dotazy Rozsah styku nutno posuzovat individuálně s přihlédnutím k potřebám a zájmům dítěte. Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem 15

16 v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat. Rodič, který má dítě v péči a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu ztěžuje. Vymáhání soudního rozhodnutí o úpravě styku. Možnost odborné poradenské pomoci (např. psycholog, spolupráce s odborným pracovištěm. Za správnost popisu odpovídá Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), oddělení sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Dagmar Motalová tel.: , Platnost ke dni Poslední aktualizace

17 Náhradní rodinná péče pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení Název životní situace Náhradní rodinná péče osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství Základní popis Náhradní rodinná péče osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství Oprávněn jednat Žadatelé o náhradní rodinnou péči. Podmínky a postup řešení Žadatelé se rozhodnou pro přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. Zahájení řešení Poradenská a informační činnost na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, podání žádosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí je zpracována spisová dokumentace žadatelů, která je následně postoupena k vyřízení příslušnému krajskému úřadu. Na které instituci řešit Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovnice. Kde, s kým a kdy Eva Pavlová, DiS. tel.: , Eva Drtinová tel.: , Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 08:00 h 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek: 08:00 h 11:30 h. 17

18 Potřebné doklady Občanský průkaz pro podání žádosti. Další doklady dle příslušného zákona a metodiky pro náhradní rodinnou péči po osobní konzultaci s žadateli na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Potřebné formuláře Formuláře žádosti jsou k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Lhůty pro vyřízení Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí po dobu zpracování spisové dokumentace žadatelů, dále v kompetenci příslušného krajského úřadu. Postup dle předpisu Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů Opravné prostředky Možnost podat odvolání do rozhodnutí příslušného krajského úřadu. Za správnost popisu odpovídá Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), oddělení sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Dagmar Motalová tel.: , Platnost ke dni Poslední aktualizace

19 Výchovné problémy, záškoláctví, trestná činnost nezletilých dětí a mladistvých, přestupky nezletilých dětí a mladistvých Název životní situace Výchovné problémy, trestná činnost nezletilých dětí a mladistvých. Základní popis Výchovné problémy, sociálně patologické jevy záškoláctví, útěky a toulky, závislosti-drogy, gamblerství; prostituce; agrese - šikana, kyberšikana, rasismus, vandalismus, extremismus, sebepoškozování. Trestná činnost nezletilých a mladistvých. Oprávněn jednat Zákonní zástupci nezletilého dítěte a jejich právní zástupci, popř. další osoby mající vztah k nezletilým dětem a mladistvým, školy a školská zařízení a další odborníci (z oblasti psychologie, psychiatrie, etopedie atd.). Podmínky a postup řešení Poradenská, metodická a informační činnost na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, spolupráce s odbornými poradenskými zařízeními, popř. konzultace či podání návrhu k příslušnému okresnímu soudu (např. výchovná opatření - soudní dohled, ústavní výchova, probační program, atd.) Mládež jsou děti a mladiství do 18 let. Dítě (do 15 let) není trestně odpovědné. Mladiství (15-18) je trestně odpovědný a trestní opatření se ukládají s odkazem na zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Protiprávní jednání u dětí se označuje jako čin jinak trestný, u mladistvých je to provinění. Tato protiprávní jednání se řeší dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů. Zahájení řešení V rámci poradenské činnosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Podnětem orgánů činných v trestním řízení. Podnět dle 7, zákona č. 359/ 1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. 19

20 Na které instituci řešit Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí, kurátorka pro děti mládež. Kde, s kým a kdy Jaroslava Poskočilová tel.: , Ing. Mgr. Anna Kotrčová tel.: , Další instituce: Policie ČR, státní zastupitelství, Probační a mediační služba ČR, Střediska výchovné péče apod. Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 08:00 h 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek: 08:00 h 11:30 h. Postup dle předpisu zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 109/2002 Sb., o ústavní a ochranné výchově, ve znění pozdějších předpisů Sankce Rozhodnutí příslušného soudu dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů - trestní opatření, výchovná opatření, ochranná opatření. Uložení výchovného opatření obecním úřadem obce s rozšířenou působností dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 20

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY (vypracováno v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a vyhláškou

Více

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák Systém náhradní výchovy Jakub Dvořák Praha, 22. 11. 2007 Obsah 1.1 Úvod........................................ 4 1.2 Vymezení základních pojmů........................... 4 1.2.1 Výchova a péče..............................

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

Doživotní trest. Romské děti v ústavní péči v České republice. Zpráva Evropského centra pro práva Romů. červen 2011

Doživotní trest. Romské děti v ústavní péči v České republice. Zpráva Evropského centra pro práva Romů. červen 2011 Doživotní trest Zpráva Evropského centra pro práva Romů Romské děti v ústavní péči v České republice červen 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Evropské centrum pro práva Romů,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více