Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ"

Transkript

1 Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 1 I. Základní informace o sociálně-právní ochraně dětí Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. OSPOD vykonává činnosti v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, trestní řád, trestní zákon, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ve znění pozdějších předpisů. Související předpisy: Deklarace práv dítěte, Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod, právní předpisy o sociálním zabezpečení, aj. Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči Zákon o sociálně-právní ochraně dětí definuje pojem dítě tak, že dítětem je osoba nezletilá Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem mladším 18 let, pokud nenabyly zletilosti dříve Sociálně-právní ochrana náleží bez ohledu na státní občanství všem dětem, které se nacházejí na území České republiky Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně Stát je zodpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního. Stát však nenahrazuje plnění povinností a odpovědnosti rodičů, ani nezasahuje do jejich postavení jako nositelů rodičovské odpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy Vůdčím pravidlem pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany je princip preventivního působení na rodinné vztahy, jsou-li zasaženy tak, že přichází v úvahu působení veřejné moci.

2 Děti dočasně nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí nebo děti, které nemohou být ponechány v tomto prostředí, mají právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem v podobě některé z forem náhradní rodinné péče Orgánům sociálně-právní ochrany dětí se ukládá povinnost sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy Cílem sociálně-právní ochrany dětí je též sanace rodiny Zákon o SPO vymezuje okruh dětí, na které se sociálně právní ochrana vztahuje, ale pouze příkladmo, a to zejména proto, že je mnoho situací, do kterých se děti s rodiči dostávají a které nelze taxativním způsobem v zákoně vyjádřit. Pro poskytnutí sociálně-právní ochrany jsou typické situace, kdy a. rodiče dětí zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, b. děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy, c. děti vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití, d. opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte, e. děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; f. děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; g. děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; h. děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. Zaměstnanci orgánů sociálně právní ochrany jsou povinni podle zákona o SPO zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou: obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti (městské úřady, ve statutárních městech magistráty a úřady městských obvodů, v Praze úřady pověřených městských částí), obecní úřady, újezdní úřady, ustanovení tohoto zákona o obecních úřadech se vztahují i na újezdní úřady, krajské úřady (v Praze Magistrát hl. města Prahy), Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 2

3 Úřad práce České republiky krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu Obecním úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí, kterým se poskytuje sociálně-právní ochrana, a dětí, kterým byl ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem. Údaje obsažené ve spisové dokumentaci týkající se dítěte je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn využít pouze v zájmu dítěte. Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, nejde-li o část týkající se správního řízení, je oprávněn na základě písemné žádosti pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská odpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základně písemně udělené plné moci. II. Sociálně-právní ochrana dětí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem SPOD Městského úřadu Dvůr Králové poskytuje sociálně-právní ochranu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, v němž úřad vykonává svou působnost v obvodech těchto obcí a jejich místních částí: Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Horní Brusnice, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litič, Mostek, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Vilantice, Vítězná, Velký Vřešťov, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice, Zdobín Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, sociálně-právní ochrana dětí, má zpracovány Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany dětí a to jak v elektronické tak tištěné podobě. Standardy kvality slouží k průběžné realizaci předem promyšleného postupu sociální práce, vedoucí k uspokojení potřeb klienta a reagování na jejich proměny. Cílem je to, aby se praxe provozovaná pracovištěm SPO Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem stala jednotnou a dobře čitelnou jak pro zaměstnance samotné, tak také pro cílovou skupinu klientů, vůči nimž je směřována. Smyslem funkčního systému poskytování SPO je nalezení optimálního řešení situace v trvalém a bezpečném prostředí, kde budou respektovány individuální potřeby dítěte. Standardy kvality jsou dále k dispozici k nahlédnutí na pracovišti sociálně-právní ochrany. Pracoviště sociálně-právní ochrany Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem se nachází na adrese náměstí T.G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. Náplň činnosti sociálního oddělení sociálně-právní ochrany dětí je rozpracována v Organizačním řádu Městského řadu Dvůr Králové nad Labem. 3

4 Výkon sociálně-právní ochrany v plném rozsahu je zajišťován v pracovní dny v souladu s Pracovním řádem Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost, doba pracovní pohotovosti je vyhrazena pro výkon základních, nutných a neodkladných úkonů. Na Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru školství, kultury a sociálních věcí, se nachází pracoviště psycholožky: POPIS ČINNOSTI PSYCHOLOGA PŘI OSPOD NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM Na pozici psycholožky působí od Mgr. Květoslava Mládková, zaměstnavatelem je Město Dvůr Králové nad Labem, pracovní úvazek: 1,0 z toho 0,5: Poskytované psychologické služby: - psychologická diagnostika zaměřená na rodinné vztahy (poskytovaná psychologická diagnostika nemůže nahradit soudní znalecký posudek, ani klinicko-psychologické vyšetření) - psychologické poradenství pro klienty OSPOD - rodinná terapie pro klienty OSPOD (používán systemický přístup) - terapie dětí a mládeže pro klienty OSPOD (terapie hrou, scénotest, sandplay) - krizová intervence pro klienty OSPOD Principy poskytovaných psychologických služeb: - mlčenlivost: Důvěrné informace, které klienti sdělují během konzultací, nejsou nikomu dalšímu předávány. - nezávislost: Působení psychologa je nezávislou činností ve vztahu k činnosti OSPOD. - důvěrnost: Vytvoření bezpečného prostoru je zajišťováno oddělenou dokumentací od dokumentace OSPOD o společných klientech. Psychologická dokumentace je důvěrná, uložena na bezpečném uzamykatelném místě a přístupná pouze psychologovi. Způsob poskytování psychologických služeb: Psychologické služby jsou poskytovány na základě žádosti, kterou vyplní buď pracovnice, nebo sám klient OSPODu. Žádost o poskytnutí služby s vyjádřením psychologa a s informovaným souhlasem klientů se stává součástí dokumentace OSPOD. Jednotlivé konzultace jsou vždy předem dohodnuty na konkrétní termín, časová dotace jednotlivé konzultace je 60 až 90 minut. Psychologické služby jsou poskytovány v hlavní budově Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, ve 2. patře na odboru školství, kultury a sociálních věcí v kanceláři č Pokud se klient na dohodnutý termín nedostaví, je telefonicky kontaktován. Během prvních sezení se definuje zakázka, ústně jsou s klienty dohadovány cíle a konkrétní postupy k jejich dosažení. Klienti jsou informováni o metodách, které budou použity. Orientačně je stanovována frekvence jednotlivých návštěv a odhaduje se i předpokládané ukončení poskytování služby. To vše se stanovuje individuálně s každým klientem zvlášť vždy ve vztahu k řešenému problému a s ohledem na možnosti a potřeby jednotlivých klientů. 4

5 Pokud je zakázkou OSPOD psychologická diagnostika, je po proběhlém vyšetření vypracovaná zpráva, která je předána na OSPOD a stává se i součástí dokumentace OSPOD. Klienti jsou s jejím obsahem seznámeni. Poskytování psychologické služby se ukončuje v optimálním případě po naplnění zakázky. O ukončení poskytování služby je opět písemně informován OSPOD. Kontakt: Psychologické služby jsou klientům OSPOD poskytovány bezplatně. - tel.: mobil: adresa: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka Dvůr Králové nad Labem III. Rozčlenění území správního obvodu Dvůr Králové nad Labem působnost sociálních pracovníků podle agendy a místní příslušnosti: Pracovníci SPOD MěÚ Dvůr Králové nad Labem v přímé práci s klienty: Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení č.dv 300a, tel , , Králové n.l, ulice: Heydukova, Raisova, Všehrdova, Klazarova, Vančurova, Sochorova, Josefa Vágnera, Josefa Židka, 5. května, Vojanova, Luční, Zlatníkova, Seifertova, 28. října, Sylvárov, Žíreč, Žírečská, Na Borkách, Městská Podstráň, V Zahrádkách, Kocbeře, Nová Ves, Kohoutov, Vítězná Komárov, Vítězná-Huntířov, Vítězná-Kocléřov, Záboří, Hájemství, Nemojov, Starobucké Debrné Náhradní rodinná péče pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu (zastupování Evy Pavlové) V případě nepřítomnosti zastupuje kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a Eva Drtinová, sociální pracovnice 5

6 č. dv. 300a, tel , , Dvůr Králové n.l., ulice: Ve Strži, El. Krásnohorské, Do Lánů, Ed. Zbroje, Štefánikova, Pod ZOO, M. Horákové, Pod Slévárnou, Pod Safari, Odbojářů, Rokycanova, Roháčova, J. Bíliny, Macharova, Dr. Kramáře, Poděbradova, Mánesova, nábř. Benešovo, Kollárova, Denisovo nám., Náprstkova, Dobrovského, nám. Rašínovo, Na Struze, Riegrova, Eklova, nám. Odboje, nám. Václava Hanky, nábř. J. Wolkera, Revoluční, Přemyslova, Rooseveltova, Hradební, Švehlova, Preslova, 17. listopadu, Sládkova, Dukelská, nám. T.G.Masaryka, Komenského, J. Hory, Havlíčkova, Palackého, Věžní, Myslbekova, Husova, Karlov, nám. Republiky, Fügnerova, Jiráskova, Sladkovského, Školní, Libušina, Plk. Švece, Šafaříkova, Čechova, Jungmannova, Hlávkova, Nerudova, Zeyerova, Bratří Čapků, Kotkova, Slovany, Spojených národů, Soukupova, Blahoslavova, Fibichova, Erbenova, Pod Hřištěm, Thámova, Štítného, Puchmajerova, Máchova, Chelčického, Okružní, Slunečná, Tyršova, Na Výsluní, Na Vyhlídce, Zátopkova, Příčka, Na Příčce, Lužánka, Zahradní, Polní, Karolíny Světlé, R. A. Dvorského, Čelakovského, Přímá, Zborovská, Krátká, Sadová, Legionářská, Táboritská, Žižkov, Husitská, Jana Žižky, Trocnovská, Na Kopečku, K Rybníkům, Lipová, Březová, Nad Parkem, F.L.Věka Náhradní rodinná péče osvojení v celém správním obvodu Dvora Králové nad Labem V případě nepřítomnosti zastupuje kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a Mgr. Monika Marelová, sociální pracovnice + agenda týraných a zneužívaných dětí č. dv. 300a, tel , , tč. na mateřské dovolené, na pracovišti SPOD přítomna každé pondělí a středu od 09:00 do 17:00 h, + Mgr. Pavla Sklenářová, sociální pracovnice č. dv. 300a, tel , , na pracovišti SPOD přítomna každé úterý, čtvrtek a pátek Dvůr Králové n.l., ulice: Vorlešská, Vorlech, Nový Vorlech, K Lesu, Do Polí, Lipnice, Verdek, Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Mostek, Debrné, Horní a Dolní Dehtov, Doubravice, Dolní Brusnice, Horní Brusnice, Dubenec, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kuks Stanovice, Kašov, Slotov, Lanžov, Libotov, Litič, Nové Lesy, Trotina, Třebihošť, Velehrádek, Velký Vřešťov, Vilantice, Vlčkovice v Pod., Zábřezí Řečice, Zboží, Zdobín V případě nepřítomnosti zastupuje kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a 6

7 Eva Pavlová Dis., sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči, č. dv. 300a, tel , , pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu v celém správním obvodu Dvora Králové nad Labem V případě nepřítomnosti zastupuje Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělením, popř. kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a Ing. Mgr. Anna Kotrčová, kurátorka pro děti a mládež, č. dv 300a, tel , , Dvůr Králové nad Labem (pravá strana od Labe) ulice: Alešova, Bezručova, B. Martinů, Borovičky, Boženy Němcové, Březinova, Březová, Bubeníkova, Do Lánů, Dr. Kramáře, Drtinova, Dvořákova, Eduarda Zbroje, Elišky Krásnohorské, Heydukova, Jaroměřská, Jaroslava Bíliny, J. Šlitra, Josefa Suka, Josefa Vágnera, Josefa Žídka, Ke Skále, Klazarova, Leoše Janáčka, Lipová, Luční, Macharova, Mánesova, Milady Horákové, Městská Podstráň, Na Borkách, Na Špačáku, Nábřeží Benešovo, Nádražní pěšina, Nepraktova, Nezvalova, Odbojářů, Pařezova, Poděbradova, Pod Safari, Pod Slévárnou, Pod Zoo, Příčná, Raisova, Roháčova, Rokycanova, Rybova, Seifertova, Smetanova, Sochorova, Staškova, Sylvárovská, Štefánikova, Vančurova, Vojanova, Všehrdova, Ve strži, V Zahrádkách, Zlatníkova, Žirečská, 5. května, 28. října Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Doubravice, Dubenec, Horní a Dolní Dehtov, Horní a Dolní Brusnice, Hřibojedy, Kašov, Kuks-Stanovice, Lanžov, Libotov, Lipnice, Litič, Nové Lesy, Slotov, Trotina, Třebihošť, Velehrádek, Velký Vřešťov, Vilantice, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice, Zdobín, Zboží, Žireč, Dolní a Horní Brusnice V případě nepřítomnosti zastupuje Jaroslava Poskočilová, popř. kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a Jaroslava Poskočilová, kurátorka pro děti a mládež č. dv. 300a, tel , , Dvůr Králové nad Labem město - ostatní ulice (levá strana od Labe) + ul. Na Kopečku, K Rybníkům, Vorlech, Nový Vorlech, K Lesu, Do Polí, Verdek, Borovnice, Borovnička, Mostek, Debrné, Choustníkovo Hradiště, Zboží, Kocbeře, Nová Ves, Vítězná-Komárov, Vítězná-Huntířov, Vítězná- Kocléřov, Záboří, Hájemství, Nemojov, Starobucké Debrné 7

8 V případě nepřítomnosti zastupuje Ing. Mgr. Anna Kotrčová, popř. kterákoli přítomná soc. pracovnice v kanceláři č. dv. 300a IV. Nejčastější životní situace a formy pomoci v působnosti sociálněprávní ochrany Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Úprava péče a výživy nezletilého dítěte Úprava péče a výživy nezletilého dítěte na dobu před i po rozvodu manželství Název životní situace Úprava péče a výživy nezletilého dítěte Úprava péče a výživy nezletilého dítěte na dobu před i po rozvodu manželství Základní popis Úprava péče a výživy nezletilého dítěte na dobu před i po rozvodu manželství. Má-li být rozhodnuto o rozvodu manželství rodičů dítěte, soud nejprve určí, jak bude každý z rodičů napříště o dítě pečovat, a to s uvážením zájmu dítěte. Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče, soud může dítě svěřit i do péče jiné fyzické osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Rodiče musí podat dva návrhy (návrh na rozvod manželství a návrh na úpravu poměrů nezl. dětí pro dobu po rozvodu). Oprávněn jednat Zákonní zástupci nezletilého dítěte a jejich právní zástupci, popř. další osoby mající vztah k nezletilým dětem. Podmínky a postup řešení Rodiče spolu nežijí v rodinné domácnosti, některý z rodičů si vůči dítěti neplní vyživovací povinnost - nutnost úpravy poměrů k dítěti (např. v případě rozvodu manželství, rozchodu nesezdaných rodičů). 8

9 Zahájení řešení Podání návrhu k příslušnému okresnímu soudu. Lze řešit v rámci poradenské činnosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Soud řízení zahájí a dítěti ustanoví opatrovníka, který bude dítě v řízení zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí dle místa trvalého bydliště dítěte. Na které instituci řešit Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovnice. Kde, s kým a kdy Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení tel.: , Mgr. Monika Marelová tel.: , Mgr. Pavla Sklenářová tel.: , Eva Drtinová tel.: , Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 08:00 h 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek: 08:00 h 11:30 h. Potřebné doklady Rodný list dítěte, oddací list rodičů - jako přílohy k návrhu k soudu. Potřebné formuláře Formuláře návrhu (formuláře soudu) jsou k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Lhůty pro vyřízení V kompetenci příslušného soudu, lhůty nejsou jednoznačně vymezeny. 9

10 Další účastníci Navrhovatel, odpůrce, soudem ustanovený opatrovník nezletilého dítěte, popř. znalci. Postup dle předpisu Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů Opravné prostředky Možnost podat odvolání do rozhodnutí příslušného okresního soudu, o odvolání rozhoduje příslušný krajský soud. Sankce Rozhoduje příslušný soud. Nejčastější dotazy Jaká jsou práva a povinnosti rodičů vůči nezl. dětem v době před rozhodnutím soudu? Do rozhodnutí soudu mají oba rodiče stejný rozsah práv a povinnosti, rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Za správnost popisu odpovídá Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), oddělení sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Dagmar Motalová tel.: , Platnost ke dni Poslední aktualizace

11 Stanovení, zvýšení, snížení výživného na nezletilé dítě Název životní situace Stanovení, zvýšení, snížení výživného na nezletilé dítě Základní popis Stanovení, zvýšení, snížení výživného na nezletilé dítě. Nežijí-li spolu rodiče nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, a nedohodnou-li se o plnění vyživovací povinnosti k dítěti, nebo žijí-li rodiče takového dítěte spolu, ale jeden z nich vyživovací povinnost k dítěti neplní - rozhodne soud. Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby nezl. a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti a možnosti povinného rodiče. Přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Oprávněn jednat Zákonní zástupci nezletilého dítěte a jejich právní zástupci, popř. další osoby oprávněné či povinné výživou k nezletilému dítěti. Podmínky a postup řešení Neplnění vyživovací povinnosti rodičů (viz výše), změna poměrů na straně dětí (věk, zdravotní stav, výdaje spojené se studiem, jiné náklady), na straně rodičů (nemoc, ztráta zaměstnání, další vyživovací povinnost). Zahájení řešení Podání návrhu k příslušnému okresnímu soudu. Lze řešit v rámci poradenské činnosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Na které instituci řešit Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovnice. Kde, s kým a kdy 11

12 Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení tel.: , Mgr. Monika Marelová tel.: , Mgr. Pavla Sklenářová tel.: , Eva Drtinová tel.: , Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 08:00 h 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek: 08:00 h 11:30 h. Potřebné doklady Rodný list dítěte jako příloha k návrhu k soudu, poslední rozsudek soudu o úpravě výživného na nezletilé dítě. Potřebné formuláře Formuláře návrhu (formuláře soudu) jsou k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Lhůty pro vyřízení V kompetenci příslušného soudu. Další účastníci Navrhovatel, odpůrce, soudem ustanovený opatrovník nezletilého dítěte. Postup dle předpisu Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů Opravné prostředky Možnost podat odvolání do rozhodnutí příslušného soudu. 12

13 Sankce Rozhoduje příslušný soud. Nejčastější dotazy Podmínky pro možnost zvýšení výživného změna poměrů na straně dětí v souvislosti s přibývajícím věkem, zvýšení nákladů v souvislosti se studiem, zájmy, koníčky, zdrav. stav apod. Neplacení výživného povinným rodičem soudní - exekuční vymáhání, trestní oznámení: Oprávněné osobě lze doporučit, aby se snažila nejprve o dohodu s povinným a to výzvou k plnění vyživovací povinnosti. Pokud je výzva neúčinná, lze podat k soudu návrh na nařízení výkonu rozhodnutí a to formou srážek ze mzdy, odpisem z účtu, prodejem movitých či nemovitých věcí atd. Oprávněná osoba má také možnost podat na Policii ČR trestní oznámení pro podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy dle 196 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (neplnění vyživovací povinnosti po dobu delší než čtyři měsíce). Za správnost popisu odpovídá Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí Mgr. Dagmar Motalová tel.: , Platnost ke dni Poslední aktualizace Konec platnosti 13

14 Úprava styku rodičů (prarodičů, popř. jiných příbuzných a dalších osob) s nezletilými dětmi Název životní situace Úprava styku s nezletilými dětmi Základní popis Úprava styku s nezletilými dětmi Oprávněn jednat Zákonní zástupci nezletilého dítěte a jejich právní zástupci, popř. další osoby mající vztah k nezletilým dětem (prarodiče, popř. jejich právní zástupci, jiní příbuzní, osoby dítěti společensky blízké). Podmínky a postup řešení Rodiče se o styku s dětmi vzájemně nedohodnou nebo je oprávněnému rodiči (popř. prarodičům a jiným příbuzným) ve styku bráněno, nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině. Zahájení řešení Konzultace v rámci poradenské činnosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Projednání mimosoudní dohody mezi rodiči. Možnost využití odborné pomoci psycholog apod. Podání návrhu k příslušnému okresnímu soudu. Na které instituci řešit Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovnice. Kde, s kým a kdy Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení tel.: , Mgr. Monika Marelová tel.: ,

15 Mgr. Pavla Sklenářová tel.: , Eva Drtinová tel.: , Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 08:00 h 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek: 08:00 h 11:30 h. Potřebné doklady Rozsudek o úpravě poměrů nezletilých dětí. Potřebné formuláře Formuláře návrhu (formuláře soudu) jsou k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Lhůty pro vyřízení V kompetenci příslušného soudu. Další účastníci Navrhovatel, odpůrce, soudem ustanovený opatrovník nezletilého dítěte, popř. znalci. Postup dle předpisu Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů Opravné prostředky Možnost podat odvolání do rozhodnutí příslušného soudu. Sankce Rozhoduje příslušný soud. Nejčastější dotazy Rozsah styku nutno posuzovat individuálně s přihlédnutím k potřebám a zájmům dítěte. Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem 15

16 v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat. Rodič, který má dítě v péči a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu ztěžuje. Vymáhání soudního rozhodnutí o úpravě styku. Možnost odborné poradenské pomoci (např. psycholog, spolupráce s odborným pracovištěm. Za správnost popisu odpovídá Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), oddělení sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Dagmar Motalová tel.: , Platnost ke dni Poslední aktualizace

17 Náhradní rodinná péče pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení Název životní situace Náhradní rodinná péče osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství Základní popis Náhradní rodinná péče osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství Oprávněn jednat Žadatelé o náhradní rodinnou péči. Podmínky a postup řešení Žadatelé se rozhodnou pro přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. Zahájení řešení Poradenská a informační činnost na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, podání žádosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí je zpracována spisová dokumentace žadatelů, která je následně postoupena k vyřízení příslušnému krajskému úřadu. Na které instituci řešit Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovnice. Kde, s kým a kdy Eva Pavlová, DiS. tel.: , Eva Drtinová tel.: , Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 08:00 h 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek: 08:00 h 11:30 h. 17

18 Potřebné doklady Občanský průkaz pro podání žádosti. Další doklady dle příslušného zákona a metodiky pro náhradní rodinnou péči po osobní konzultaci s žadateli na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Potřebné formuláře Formuláře žádosti jsou k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Lhůty pro vyřízení Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí po dobu zpracování spisové dokumentace žadatelů, dále v kompetenci příslušného krajského úřadu. Postup dle předpisu Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů Opravné prostředky Možnost podat odvolání do rozhodnutí příslušného krajského úřadu. Za správnost popisu odpovídá Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), oddělení sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Dagmar Motalová tel.: , Platnost ke dni Poslední aktualizace

19 Výchovné problémy, záškoláctví, trestná činnost nezletilých dětí a mladistvých, přestupky nezletilých dětí a mladistvých Název životní situace Výchovné problémy, trestná činnost nezletilých dětí a mladistvých. Základní popis Výchovné problémy, sociálně patologické jevy záškoláctví, útěky a toulky, závislosti-drogy, gamblerství; prostituce; agrese - šikana, kyberšikana, rasismus, vandalismus, extremismus, sebepoškozování. Trestná činnost nezletilých a mladistvých. Oprávněn jednat Zákonní zástupci nezletilého dítěte a jejich právní zástupci, popř. další osoby mající vztah k nezletilým dětem a mladistvým, školy a školská zařízení a další odborníci (z oblasti psychologie, psychiatrie, etopedie atd.). Podmínky a postup řešení Poradenská, metodická a informační činnost na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, spolupráce s odbornými poradenskými zařízeními, popř. konzultace či podání návrhu k příslušnému okresnímu soudu (např. výchovná opatření - soudní dohled, ústavní výchova, probační program, atd.) Mládež jsou děti a mladiství do 18 let. Dítě (do 15 let) není trestně odpovědné. Mladiství (15-18) je trestně odpovědný a trestní opatření se ukládají s odkazem na zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Protiprávní jednání u dětí se označuje jako čin jinak trestný, u mladistvých je to provinění. Tato protiprávní jednání se řeší dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů. Zahájení řešení V rámci poradenské činnosti na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Podnětem orgánů činných v trestním řízení. Podnět dle 7, zákona č. 359/ 1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. 19

20 Na které instituci řešit Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), sociální oddělení - sociálně-právní ochrana dětí, kurátorka pro děti mládež. Kde, s kým a kdy Jaroslava Poskočilová tel.: , Ing. Mgr. Anna Kotrčová tel.: , Další instituce: Policie ČR, státní zastupitelství, Probační a mediační služba ČR, Střediska výchovné péče apod. Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 08:00 h 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek: 08:00 h 11:30 h. Postup dle předpisu zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 109/2002 Sb., o ústavní a ochranné výchově, ve znění pozdějších předpisů Sankce Rozhodnutí příslušného soudu dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů - trestní opatření, výchovná opatření, ochranná opatření. Uložení výchovného opatření obecním úřadem obce s rozšířenou působností dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 20

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem vydává dne 11.09.2014 svým usnesením č. Z/602/2014

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor školství, kultury a sociálních věcí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní

Více

OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015

OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015 OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015 1 Úvodní ustanovení Operační plán zimní údržby komunikací a chodníků je základním podkladem pro provádění úkonů spojených se zmírňováním

Více

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně. Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení

NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně. Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení Ivana MATOUŠKOVÁ Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: matouskova.i@kr-vysocina.cz

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ http://www.uplnezneni.cz/zakon/359-1999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti/ Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 SB., AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.505/2012 SB.; ZÁKON UPRAVUJÍCÍ OCHRANU PRÁV DÍTĚTE NA PŘÍZNIVÝ

Více

Multioborová spolupráce

Multioborová spolupráce Multioborová spolupráce Bc. Zdeněk Chmelař, DiS. OSPOD, OSVZ, ÚMČ Praha 14 Pracovní text necitovat prosím LOKALITA Černý Most Hloubětín Kyje Dolní Počernice Hostavice (zdroj mapy Google maps) https://www.google.cz/maps/place/praha+14

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.4/2013 k organizační směrnici č.3/2012 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č./26/rm ze dne 25.3.2013 Organizační řád Městského úřadu Český

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina Kontakty: Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina ÚMČ Brno-Slatina Budínská 2 odbor sociální péče 627 00 Brno sociálně-právní ochrana dětí Telefon: +420 533 433 576 (podatelna) telefon SPOD: +420 533

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.5/2014 k organizační směrnici č.2/2014 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č.3492/42/rm ze dne 24.9.2014 Organizační řád Městského úřadu

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán dne 28. listopadu 2002 Částka 6 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán dne 28. listopadu 2002 Částka 6 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 28. listopadu 2002 Částka 6 OBSAH: 7. Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 21-42246/2002 ze dne 29. října

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí Sociálně-právní ochrana dětí Na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je Obecní úřad Kobylnice orgánem poskytujícím sociálně-právní ochranu na území obce Kobylnice. Poradenství

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

MANŽELSTVÍ VZNIK MANŽELSTVÍ

MANŽELSTVÍ VZNIK MANŽELSTVÍ MANŽELSTVÍ Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. VZNIK MANŽELSTVÍ Muž a žena, kteří chtějí

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

JUDr. Daniela Kovářová. www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz

JUDr. Daniela Kovářová. www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz JUDr. Daniela Kovářová www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz O čem bude řeč přehled opatrovnických sporů zvláštnosti a specifika opatrovnické klientely úloha advokáta a zvláštní kompetence

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Městský úřad Loštice se sídlem: Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice http://www.mu-lostice.cz/ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Zpracoval: Městský úřad Loštice, správní úsek MěÚ: Bc. Jana

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Téma kapitoly: Trestní odpovědnost mládeže, ústavní a ochranná výchova

Téma kapitoly: Trestní odpovědnost mládeže, ústavní a ochranná výchova Téma kapitoly: Trestní odpovědnost mládeže, ústavní a ochranná výchova Stanislava HOFERKOVÁ Obsah kapitoly Kapitola se zabývá ochrannou a ústavní výchovou, jednotlivými zařízeními pro výkon ochranné a

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Porozvodové konflikty

Porozvodové konflikty Porozvodové konflikty Jak řešit porozvodové konflikty Rodina je přirozeným prostředím pro děti a pro jejich šťastný život a příznivý vývoj, přičemž takovou rodinou se samozřejmě rozumí dobře fungující

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více