Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem z hlediska trestně právní odpovědnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem z hlediska trestně právní odpovědnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem z hlediska trestně právní odpovědnosti Bakalářská práce Autor: Darek Roboš Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Anežka Forstová Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Hustopečích, duben 2010 Darek Roboš 2

3 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat JUDr. Anežce Forstové za vstřícný přístup a užitečné rady, které mi velmi pomohly při psaní bakalářské práce. 3

4 Anotace Vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem je problematikou především sociální oblasti, má však i významnou rovinu právní při postihování subjektů, které zákonnou vyživovací povinnost řádně neplní. Cílem bakalářské práce je podat obecnou charakteristiku trestného činu zanedbání povinné výživy s podrobnějším zaměřením na zúčastněné subjekty, jejich činnost a charakteristiku a vymezení základních pojmů. Otázka stanovení výše výživného patří v současné době ke společensky vysoce diskutovaným tématům. V části odborných kruhů existuje snaha ujednotit soudní praxi při stanovování alimentační povinnosti podle obecně závazných kritérií. Tyto návrhy mají podporu ze strany úřadující ministryně spravedlnosti. Práce se okrajově dotýká i této aktuální problematiky. Annotation Maintenance obligation of parents towards children is an issue related especially to social fields. However it also covers law aspects related to prosecution of subjects for defaulting on maintenance duties. The basic objective of this bachelor thesis is to give a general characterization of the crime of non-support with special focus on subjects involved, their activities and characteristics and a definition of basic terms. The issue of assessment of maintenance amount currently belongs to matters considerably discussed by general public. There are experts seeking to unify judicial practice of assessment of maintenance obligations on the basis of obligatory criterions. Their proposals are supported by sitting Minister of Justice. This thesis marginally deals with this topical issue too. 4

5 Obsah Úvod Předmět právní úpravy trestného činu zanedbání povinné výživy Srovnání stávající právní úpravy podle zákona číslo 40/2009 Sb. a minulé právní úpravy podle zákona číslo 140/1961 Sb Obecná charakteristika a vymezení pojmů skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné výživy Skutková podstata trestného činu zanedbání povinné výživy Formální stránka trestného činu Zavinění trestného činu zanedbání povinné výživy Postavení subjektů v trestním řízení trestného činu zanedbání povinné výživy Dítě Rodič Orgán sociálně-právní ochrany dětí a jeho činnost Odbor sociálních věcí a jeho činnost Úřad práce a jeho činnost Rejstřík trestů Zpráva z místa trvalého bydliště povinného Zpráva ze školy Přípravná fáze trestního řízení - zahájení úkonů trestního řízení Trestní oznámení, poučení poškozeného v trestním řízení Povinný sepsání Úředního záznamu o podaném vysvětlení podle 158 odstavce 5 trestního řádu Návrh na zahájení trestního stíhání Zkrácené přípravné řízení Odložení věci Trestní represe neplnění vyživovací povinnosti, ano či ne Závěr Seznam použité literatury

6 Úvod Smyslem této práce je přiblížit aktuální problematiku vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem z hlediska trestně právní odpovědnosti, s podrobnějším popisem k postavení jednotlivých subjektů na trestním řízení ohledně trestného činu zanedbání povinné výživy zejména v přípravném řízení konané orgány činnými v trestním řízení. Struktura bakalářské práce je pohledem na detailnější rozbor skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné výživy s vymezením jejich pojmů, charakteristikou jednotlivých subjektů účastnících se přípravného řízení trestného činu zanedbání povinné výživy podle 196 trestního zákoníku a postup orgánů činných v trestním řízení při zpracovávání a následné realizaci spisového materiálu až k trestnímu postihu pachatele tohoto skutku. Téma bakalářské práce jsem si vybral jednak z důvodu, kdy vyživovací povinnost rodičů vůči dětem je v současné době velmi aktuální, neboť je snahou Ministerstva spravedlnosti prostřednictvím tabulkového systému ujednotit a stanovit výši výživného podle věku dítěte, ale také z důvodu profesní, neboť jsem zaměstnán u Policie České republiky, ve skupině dokumentující a zpracovávající trestnou činnost pachatelů, s hlavním zaměřením právě na uvedený trestný čin. Aktuálnost problematiky nehrazení výživného na děti je odrazem také toho, že jako jeden z nejčastějších trestných činů výrazně zasahuje do sociální sféry rodiny, v níž zůstává rodič pečující o dítě, které mu bylo svěřeno do péče a neplacení výživného v nemalé míře ovlivňuje životní úroveň dítěte, což může mít vliv na jeho další rozvoj, možnost věnovat se a rozvíjet své nadání, zájmy a studijní předpoklady. Tento sociální dopad je ve společnosti citlivě vnímán, protože rodiči mající nadále po rozvodu dítě ve své péči se výrazně zvýší náklady, které nyní musí pokrývat pouze z jednoho svého výdělku, přičemž s věkem dítěte tyto náklady dále rostou a tak rodič, obvykle otec, nyní žijící mimo výchovné prostředí a nestarající se nadále o dítě má v podstatě zjednodušené postavení odvíjející se pouze od splnění povinnosti uhradit měsíční příspěvek na výživné dítěte. Nehledě na to, že výše výživného stanovená civilním rozsudkem v mnoha případech neodráží potřeby dítěte. Uvedu-li příklad, že otci dítěte 6

7 je stanoveno měsíčně přispívat částkou 1500,- Kč na své dítě, v přepočtu jde o denní příspěvek ve výši 50,- Kč. A taková částka jistě není polovinou částky, která by měla pokrýt základní potřeby dítěte. Proto také trestní právo dává svým ustanovením v podobě zakotvení trestného činu zanedbání povinné výživy zvýšenou ochranu nárokům na výživné, které jsou založeny na ustanoveních zákona o rodině. Stát dává též najevo svůj zájem na splnění vyživovací povinnosti před trestním postihem a represí v ustanovení 197 trestního zákoníku o účinné lítosti, o jehož obsahu a významu je též v této bakalářské práci pojednáno. Nedílnou součástí práce je porovnání nové úpravy trestného činu zanedbání povinné výživy v trestním zákoníku číslo 40/20099 Sb., účinném od 1. ledna 2010, s porovnáním do té doby platným trestním zákonem číslo 141/1961 Sb., kde došlo zejména ke zpřísnění trestních sazeb za tento trestný čin. Vzhledem k tomu, že pojem vyživovací, či alimentační povinnost nebo jen zkráceně alimenty, nebo výživa jsou široké veřejnosti známé, ale postup orgánů činných v trestním řízení jak dosáhnout výsledku, aby docházelo k plnění této povinnosti, respektive k donucení obnovit plnění této povinnosti, nikoliv, bylo náplní bakalářské práce tento zdlouhavý a náročný proces trestního řízení popsat a vysvětlit, včetně uvedení základních pojmů: rodič, dítě, povinný-povinná, oprávněný-oprávněná. 7

8 1 Předmět právní úpravy trestného činu zanedbání povinné výživy Předmět právní úpravy trestného činu zanedbání povinné výživy vychází ze zákona číslo 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Uvedený trestný čin je obsažen v Části druhé, Zvláštní části, v Hlavě IV, která je nazvána jako Trestné činy proti rodině a dětem. Nachází se pod ustanovením 196, který je rozdělen do odstavců 1 až 3. Odstavec 3 se dále člení na písmeno a) a b). Zákoník nabyl účinnosti 1. ledna 2010, k tomuto datu nahradil do té doby platný zákon číslo 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů. V trestním zákoně byl trestný čin zanedbání povinné výživy konkrétně definován v 213, členěném na odstavce 1 až 3. (1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. (2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze. 1 Za objekt trestného činu lze považovat nárok na výživné. Tento nárok je založen na ustanoveních zákona o rodině. Pouze neplnění vyživovací povinnosti uvedené v zákoně o rodině tedy může zakládat trestně právní odpovědnost podle trestního zákoníku. Jakékoli smluvní ujednání o tom, že jedna fyzická osoba bude jiné osobě platit výživné, nemůže při porušení takového ujednání mít za následek trestněprávní odpovědnost. Ze zakotvení vyživovací povinnosti v zákoně o rodině také plyne fakt, že výše výživného nemusí být stanovena rozhodnutím soudu, aby přicházela v úvahu trestnost při neplnění vyživovací povinnosti. Předmětem útoku u trestného činu zanedbání povinné výživy je oprávněný zájem osoby, vůči které má pachatel zákonnou vyživovací povinnost. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem je zakotvena v zákoně číslo 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů, v části třetí nazvané Výživné, v hlavě první, v odstavec 1, 2, 3 zákona číslo 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění. 8

9 a 87. Pro účely tématu bakalářské práce je významný pohled z hlediska 86 odstavce 1 zákona o rodině, kde výživné stanoví soud z důvodů, kdy jeden z rodičů neplní vyživovací povinnost vůči nezletilému dítěti. Toto výživné stanoví soud rozsudkem, který má náležitosti definované občanským soudním řádem. Při neplnění vyživovací povinnosti a naplnění dalších znaků, které budou popsány v dalších částech této práce, dochází ke spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy podle 196 trestního zákoníku. Při posuzování rozsahu vyživovací povinnosti ve stíhaném období nejsou orgány činné v trestním řízení a trestní soud při rozhodování o vině vázáni civilním rozsudkem, který stanovil měsíční částku jako příspěvek na výživné a rozsah musí být v trestním řízení náležitě zjištěn a určen jako tak zvaná předběžná otázka podle 9 odstavce 1 trestního řádu. V kontextu s těmito otázkami řeší též orgány činné v trestním řízení otázku, zda případně vyživovací povinnost nezanikla. Stát se tak může zejména tím, že vyživovaná osoba je již schopna se sama živit nebo vyživovací povinnost přešla na jinou osobu. Tak si lze představit konkrétní případ, kdy vyživované dítě např. dcera jako vysokoškolská studentka, se vdá a ačkoli tedy ještě není schopna se sama živit, protože se soustavně připravuje na výkon povolání studiem, přechází vyživovací povinnost z povinných rodičů na jejího současného manžela, neboť vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi předchází vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi. Je nezbytné zdůraznit, že je-li rodič omezen nebo zbaven svých rodičovských práv podle 44 zákona o rodině, neznamená tento fakt ještě tolik, že by zapříčiňoval zánik vyživovací povinnost a tudíž i takový rodič je povinen nadále výživné poskytovat. Za řádné splnění vyživovací povinnosti nelze považovat pouhá příležitostná plnění při styku povinného s dítětem. Takové plnění neslouží k pokrytí základních potřeb dítěte a lze jej podle jeho povahy považovat spíše za příležitostné dárky. 9

10 1.1 Srovnání stávající právní úpravy podle zákona číslo 40/2009 Sb. a minulé právní úpravy podle zákona číslo 140/1961 Sb. Vzhledem k tomu, že ke dni 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník číslo 40/2009Sb., je poměrně aktuální otázka srovnání současné právní úpravy s minulou úpravou podle zákona číslo 140/1961 Sb. Za nejvýznamnější provedené změny lze považovat následující okolnosti: 1. Zpřísnění trestních sazeb za trestný čin zanedbání povinné výživy. Již v základní skutkové podstatě v 196 odstavci 1 hrozí nový trestní zákoník trestem odnětí svobody až na dvě léta, což je oproti právní úpravě účinné do konce roku 2009 zvýšení dvounásobné. Také kvalifikovaná skutková podstata 196 odstavec 2, postihující úmyslné vyhýbání se plnění vyživovací povinnosti, se zpřísnila z původní trestní sazby až na dvě léta na současnou trestní sazbu šest měsíců až tři léta. 196 odstavec 3 trestního zákoníku je nyní doplněn o další okolnost, která zapříčiňuje trestnost jednání pachatele (viz. bod třetí) a trestné zůstává i jednání pachatele, který vydá oprávněnou osobu nebezpečí nouze. Takový pachatel je ohrožen trestní sazbou trestu odnětí svobody na jeden rok až pět let. Jde o výrazné zpřísnění takového jednání oproti trestnímu zákonu číslo 140/1961 Sb., kde byl pachatel ohrožen trestní sazbou na šest měsíců až tři léta. 2. Přesné vymezení doby určující soustavnost páchání trestného činu, po níž nastupuje při neplnění vyživovací povinnosti trestně právní odpovědnost, když v 196 odstavci 1 trestního zákoníku je uvedeno neplnění po dobu delší než čtyři měsíce, přičemž minulá právní úprava konkrétní dobu neplnění vyjádřenu v zákonném ustanovení neměla a soustavnost neplnění vyživovací povinnosti byla interpretována judikaturou jako doba zpravidla (s určitými možnými výjimkami postihujícími i dobu kratšího trvání) nejméně šesti měsíců. 3. Znak recidivy jako zvlášť přitěžující okolnost v současném trestním zákoníku, 196 odstavec 3 písmeno b). Zde je vyjádřena okolnost podmiňující použití vyšší trestní 10

11 sazby, která nastupuje tehdy, jestliže pachatel byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. Jde o novou okolnost, která dosud v trestním zákoně vyjádřena nebyla a postihuje pachatele, kterého lze již označit za speciálního recidivistu, který již povinnost vyživovat dítě porušil, a již mu byla vina za takový čin soudem vyslovena nebo byl za takový čin již potrestán, a to v posledních třech letech. Tyto změny jsou odezvou na společenskou potřebu přísnějšího postihu pachatelů a v rámci trestněprávní represe je kladen větší důraz na zvýšení ochrany oprávněných osob. 2 S takovým odůvodněním provedených změn v novém trestním zákoníku lze jednoznačně vyslovit souhlas, když neplacení výživného se stalo v posledních letech celospolečenským problémem, když povinný rodič často až pod hrozbou trestní represe dodatečně svoji vyživovací povinnost splní. Lze tak mít za to, že zpřísnění trestních sazeb trestu odnětí svobody by mělo plnit především preventivní funkci. Oprávněný rodič nezletilých dětí, na něž není placeno výživné, má zpravidla pouze jedinou možnost jak vzniklou situaci řešit, a tím je právě podání trestního oznámení, když podání návrhu na výkon rozhodnutí postihující majetek povinného je často pro oprávněného rodiče nad jejich možnosti jak po stránce finanční (nechat se zastupovat v takovém řízení advokátem), tak po stránce časové. Lze uvést, že s exekučním řízením vedeným souběžně s probíhajícím trestním řízením ohledně trestného činu zanedbání povinné výživy se orgány činné v trestním řízení setkávají opravdu velmi ojediněle. 2 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s

12 2 Obecná charakteristika a vymezení pojmů skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné výživy Pojem termínu výživné není v trestním zákoníku ani v zákoně o rodině výslovně definován, avšak lze odvodit, že se jedná o zabezpečování a úhradu osobních potřeb mezi osobami, které mají k sobě rodinný nebo jiný příbuzenský vztah. V podmínkách této práce se jedná o vztah mezi rodiči povinnými a dětmi, za něž je oprávněnou osobou zákonný zástupce oprávněný rodič. Ve starší odborné literatuře se můžeme setkat s pojmy alimentační povinnost, nebo jen zkráceně alimenty. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem vzniká ze zákona. Pokud se rodiče nedohodnou na výživném, stanoví rozsah plnění vyživovací povinnosti příslušný soud. Rodiče mají povinnost vyživovat všechny své děti (nikoli tedy pouze děti svěřené do vlastní péče). Vyživovací povinnost má i ten rodič, který byl zbaven rodičovské zodpovědnosti. Důležitým kritériem pro objektivní stanovení výše výživného jsou majetkové poměry povinného, jeho možnosti a schopnosti. Tyto poměry, možnosti a schopnosti plnit vyživovací povinnost v určité výši zkoumá soud. Při určování výživného soud rovněž přihlíží k tomu, jakým způsobem a v jaké míře rodič o konkrétní dítě pečuje. Nezanedbatelnou základní informací pro stanovení výše výživného pro povinného rodiče je zjištění odůvodněných potřeb dítěte, které zpravidla souvisí s jeho věkem a zdravotním stavem. Je přirozené, že odlišná výše výživného bude stanovena u dítěte předškolního věku v porovnání například s dítětem navštěvujícím základní školu nebo připravujícím se na další odborné studium po ukončení základní školní docházky. Při stanovení výše výživného soud hodnotí významné skutečnosti týkající se vyživovací povinnosti povinného rodiče vůči dalšímu dítěti. Výše výživného není zákonem nijak omezena. To může mít za následek, že rodiči oprávněného dítěte disponujícího nadstandardními příjmy může být stanoveno výživné ve výši až několika tisíc korun českých měsíčně. Jestliže je však životní úroveň rodiče oprávněného dítěte podstatně nižší, není možné stanovit výživné v takové míře, která by tuto životní úroveň výrazně přesahovala. 12

13 Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem trvá do doby, než jsou děti schopny samostatné obživy. To zpravidla znamená, že jedinec absolvuje studia nebo jinou řádnou přípravu na budoucí povolání a následně si na trhu práce najde odpovídající pracovní zařazení jako zdroj svých příjmů. Trestný čin zanedbání povinné výživy definovaný ve znění 196 trestního zákoníku je trestným činem trvajícím. Pachatel zaviněně svým jednáním, tedy neplacením výživného, udržuje protiprávní vztah, neboť se vyhýbá plnit vyživovací povinnost. V praxi se můžeme setkat se stavem označovaným jako pokračující trestná činnost, kdy je vyživovací povinnost ze strany povinného rodiče plněna a opakovaně přerušována v době minimálně čtyř po sobě jdoucích kalendářních měsíců, čímž opětovně dojde k naplnění skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné výživy. Počátek, kdy začíná docházet ke spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy podle 196 trestního zákoníku, se považuje den, kdy povinný rodič přestane plnit svou povinnost vyživovat dítě zaviněně bez ohledu na to, jestli o jeho povinnosti výživné platit a o výši tohoto výživného rozhodl již předtím v občanskoprávním řízení soud. Výživné je plněno především v penězích a to v přesně stanovených měsíčních splátkách a to buď daného měsíce, nebo v měsíci předem k danému dni vždy k rukám oprávněné osoby. Místem plnění vyživovací povinnosti je zpravidla určeno trvalé bydliště rodiče oprávněného dítěte nebo místo, kde se rodič s dítětem zdržuje. Pokud se povinný rodič v době neplnění vyživovací povinnosti zdržuje na více místech, je místem spáchání přečinu každé toto místo, aniž by bylo rozhodující, kde byl hlášen k trvalému pobytu. Povinnost plnit výživné nemusí být určena pouze v peněžním vyjádření, ale také stanovením povinnosti zaopatřovat oprávněnou osobu náležitostmi v naturální formě. Tím může být rozuměno poskytování ošacení, stravy, bydlení a péče o zdraví dítěte, jeho čistotu a zajištění prostředků nezbytných pro další všestranný rozvoj. Přečinu zanedbání povinné výživy se dopustí jednak rodič, který řádně neposkytuje stanovenou částku na výživné dítěte, tak i rodič, který má ve své výchově dítě a tomuto neposkytuje potřebnou výživu a zaopatření svou faktickou péčí, nebo dokonce výživné, které je mu 13

14 doručováno, nepoužije k zaopatření oprávněného dítěte, ale tyto prostředky užije pro svou vlastní potřebu. 2.1 Skutková podstata trestného činu zanedbání povinné výživy Definice trestného činu je uvedena v 13 odstavci 1 trestního zákoníku: (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. 3 S účinností od 1. ledna 2010 se trestné činy dělí na přečiny a zločiny. 14 trestního zákoníku jasně definuje jednotlivé kategorie: (1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny. (2) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. (3) Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. 4 Při spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy podle 196 trestního zákoníku se ve všech případech bude jednat o přečin, neboť i za nejzávažnější porušení ve třetím odstavci trestní zákoník stanoví horní hranici možného trestu odnětí svobody ve výši pěti let. Všeobecně skutková podstata trestného činu je souhrn typových znaků určitého trestného činu, kterými se odlišují různé druhy trestných činů. Znaky jsou definovány v trestním zákoníku. Skutková podstata trestného činu je tedy vymezením podmínek trestní odpovědnosti pachatele a stanovení limitů, jak se lidé mohou chovat. 3 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s

15 2.1.1 Formální stránka trestného činu Ve formální stránce skutkové podstaty trestného činu musí být obsaženy čtyři znaky, které jsou obligatorní a rovnocenné. Těmito znaky jsou objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka trestného činu. Objektem trestného činu je společenský zájem chráněný zákonem, proti němuž čin směřuje, ale vždy se nemusí jednat o vlastnické zájmy, ale např. o život a zdraví, důstojnost člověka atd. Objektivní stránka trestného činu je charakterizována způsobem spáchání trestného činu a jeho následky. Zahrnuje především tzv. obligatorní znaky objektivní stránky, kterými jsou: a) jednání - základní složka, buď konání, nebo opomenutí jako projev vůle pachatele b) následek porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem c) příčinný vztah mezi jednáním a následkem Fakultativními znaky trestného činu je místo spáchání, čas, způsob jednání a účinek. V případě trestného činu zanedbání povinné výživy podle 196 trestního zákoníku je objektem trestného činu nárok na výživu, pokud je založen na ustanoveních zákona o rodině. Není dogmaticky stanoveno (orgány činné v trestním řízení ale zpravidla vyžadují), aby rozsah vyživovací povinnosti byl určen rozhodnutím příslušného soudu. V případě, že se rodiči oprávněného dítěte nedostane všeho, co má být obsahem vyživovací povinnosti, dochází i v tomto případě k trestnému činu zanedbání povinné výživy. Za výživné rovněž nelze považovat příležitostné plnění ze strany rodiče povinného v době styku s dítětem, kdy tímto máme na mysli různé dary v materiální podobě, nebo jiné obdobné plnění, které však nesměřuje k uspokojování potřeb dítěte tak, jak má na mysli ustanovení 96 odstavce 1 zákona o rodině. (1) Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným potřebám oprávněného, jakož i k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného zkoumá soud, zda se povinný 15

16 nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. 5 Vyživovací povinnost nebyla splněna ani v případě, že rodič oprávněného dítěte obdržel výživné jiným způsobem než plněním rodiče povinného. V praxi se může jednat o plnění ze strany třetí osoby, která poskytuje výživné dítěti, aniž by o tom byl povinný rodič obeznámen (například rodiče přispívají své dceři finanční částkou na výživu oprávněného dítěte, na které povinný otec neplatí stanovené výživné). Subjektem trestného činu zanedbání povinné výživy je trestně odpovědný pachatel. To může být pouze osoba, která má povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného, v kontextu předmětné bakalářské práce nezaopatřené dítě. V naprosté většině trestních případů zanedbání povinné výživy řešených orgány činnými v trestním řízení je předmětem útoku pachatele právě zmíněné nezaopatřené dítě. Dluh, který vznikl neplněním vyživovací povinnosti, není dluhem ze škody, která byla způsobena tímto trestným činem. Jedná se o dluh z nesplněné zákonné povinnosti, jejíž porušení je samo trestným činem, nikoli jako u vzniklé škody, která je následkem trestného jednání. Proto není možné v tomto případě aplikovat ustanovení 43 odstavce 3 trestního řádu. Poškozený, který má podle zákona proti obviněnému nárok na náhradu škody, jež mu byla trestným činem způsobena, je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit tuto škodu. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování. Z návrhu musí být patrno, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody uplatňuje. 6 Subjektivní stránkou trestného činu zanedbání povinné výživy je spáchání úmyslné nebo z nedbalosti. Zahrnuje znaky, které se týkají psychiky pachatele, kdy nejvýznamnější z nich je zejména zavinění. Podle 196 odstavce 1 trestního zákoníku postačí nedbalost k tomu, aby došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu, o níž půjde například tehdy, jestliže pachatel věděl, že má plnit vyživovací povinnost, ale bez 5 96 odstavec 1 zákona číslo 94/1963 Sb., o rodině v účinném znění odstavec 3 zákona číslo 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním v účinném znění. 16

17 přiměřených důvodů spoléhal, že ji plnit nemusí. V každém trestném činu zabývajícím se výživným podle 196 odstavce 1 trestního zákoníku se musí posuzovat forma zavinění. V příslušné části odůvodnění rozhodnutí, v tzv. právní větě, musí být výslovně uvedeno, zda se jedná o zavinění úmyslné nebo nedbalostní. Podle 196 odstavce 2 trestního zákoníku se vyhýbáním rozumí takové jednání, kdy pachatel svou vyživovací povinnost neplní a činí další kroky k tomu, aby se této povinnosti zbavil nebo aby zmařil, či alespoň podstatně ztížil anebo oddálil možnost vymáhání nároku na výživné. Tento případ může nastat, pokud pachatel například zjevně bezdůvodně mění zaměstnání, kde má výrazně nižší příjem než v předešlém pracovním zařazení, nechává se účelově zaměstnávat v tzv. sezónních či brigádních zaměstnáních, popřípadě zašantročuje svůj majetek apod. 17

18 3 Zavinění trestného činu zanedbání povinné výživy Nejprve je nutno, alespoň krátce, zastavit se u samotného pojmu zavinění, neboť bez zavinění není trestného činu ani trestu. Zavinění je nejdůležitějším obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu. Trestní zákoník vychází ze základního interpretačního pravidla vyjádřeného v ustanovení 13 odstavce 2. (2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 7 Pokud tedy v samotném ustanovení týkajícím se konkrétního trestného činu není výslovně definováno, jaká forma zavinění je k naplnění znaků skutkové podstaty nutná, vychází se z tohoto interpretačního pravidla s požadavkem dovozovat zavinění ve formě úmyslu. Z uvedeného vyplývá, že zavinění z nedbalosti musí být v příslušném ustanovení zvláštní části trestního zákoníku výslovně uvedeno. Zavinění obecně lze definovat jako vnitřní vztah pachatele k naplnění znaků trestného činu a zahrnuje dvě složky: složku vědění, tedy vědomosti o možnosti způsobu naplnit zákonné znaky trestného činu a složku volní, tedy jeho vztah vůle neboli srozumění s nastalým stavem, jako výsledkem jeho konání nebo opomenutí, jímž došlo k naplnění zákonných znaků trestného činu. Tento vnitřní vztah pachatele k provedenému trestnému činu se poté vyjadřuje možnostmi od chtěl způsobit a věděl, že způsobí, po nevěděl, že může způsobit, ale vědět měl a mohl. Trestní zákoník rozlišuje zavinění ve formě úmyslu, jehož definice je obsažena v 15 trestního zákoníku: (1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn. 7 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s

19 (2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem. 8 Ve formě nedbalosti je úmysl definován v 16 trestního zákoníku: (1)Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 9 Nadto trestní zákoník s účinností od 1. ledna 2010 počítá s tak zvanou hrubou nedbalostí uvedenou v 16 odstavci 2 trestního zákoníku, kde: (2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem 10 Definicí a bližším vysvětlením tohoto paragrafového ustanovení se není třeba pro účely této práce podrobněji zabývat, neboť tuto formu trestný čin zanedbání povinné výživy podle 196 trestního zákoníku nepředpokládá. Trestný čin zanedbání povinné výživy podle 196 trestního zákoníku v odstavci 1. (1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 11 Počítá s oběma formami zavinění (kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce), což je vyjádřeno formulací byť i z nedbalosti. Orgány činné v trestním řízení a soud pak musí ve výroku svého rozhodnutí tu formu zavinění, která byla pachateli prokázána, 8 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s

20 výslovně uvést. Je naprosto nepřípustné, aby výroková část takového rozhodnutí obsahovala formulaci neplnil byť i z nedbalosti, neboť takové vyjádření připouští obě možnosti zavinění, tedy jak úmysl, tak nedbalost. V odstavci druhém počítá ustanovení 196 trestního zákoníku již pouze s úmyslnou formou zavinění: (2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 12 K předmětné formulaci, vzhledem k tomu, co bylo prezentováno úvodem této kapitoly, je možné uvést, že zákonodárce ve druhém odstavci vůbec nemusel formu zavinění vyjadřovat, neboť i případná formulace: kdo se vyhýbá plnění své zákonné povinnosti zavazuje, vzhledem k zásadě uvedené v 13 odstavci 2 trestního zákoníku, všechny orgány činné v trestním řízení a soud k povinnosti prokázat pachateli zavinění ve formě úmyslu. (2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 13 Konečně kvalifikovaná skutková podstata 196 odstavce 3 trestního zákoníku počítá se zaviněním jak ve formě úmyslu, tak ve formě nedbalosti, neboť odkazuje jak na první odstavec, umožňující dopustit se daného trestného činu v obou formách zavinění, tak odkazuje na odstavec druhý, jež připouští zavinění pouze ve formě úmyslu. (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, a) vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze, nebo b) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 14 S přijetím nového trestního zákoníku byla do třetího odstavce zahrnuta okolnost, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby za skutek v situaci, kdy pachatel byl za takový 12 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Změny v sociální potřebnosti

Změny v sociální potřebnosti Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky Výňatek z komentáře č. 3/2003 Změny v sociální potřebnosti Dnem 1. ledna 2004 nabyla účinnosti novela zákona o sociální potřebnosti, zákon

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Státní správa a samospráva

Státní správa a samospráva Státní správa a samospráva Veřejná správa účelově zaměřený systém, vybudovaný za účelem zabezpečení činnosti výkonné moci ve státě, zabezpečení veřejné správy Veřejnou správu pak můžeme dělit na: státní

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

259/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu

259/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu 259/2008 Sb. ZÁKON ze dne 25. června 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace Vnitřní směrnice č. 1 Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání č.j.: 45/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A 1 Skartační znak: A 10

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více