V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009"

Transkript

1 V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y Mateřská škola ve Verneřicích hodnocené období: Obsah: 1. Podmínky ke vzdělávání 1.1 Základní data o škole 1.2 Personální podmínky 1.3 Materiálně technické podmínky 2. Průběh vzdělávání 2.1 Přijímací řízení 2.2 ŠVP a výsledky vzdělávání 3. Spolupráce s rodiči a dalšími organizacemi 3.1 Spolupráce školy s rodiči 3.2 Spolupráce školy s ostatními organizacemi 4. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 4.1 Kvalita řízení a plánování 4.2 Hospitační a kontrolní činnost 4.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 5.1 Organizace akcí školy a její prezentace na veřejnosti 6. Koncepční záměry mateřské školy

2 1. Podmínky ke vzdělávání 1.1 Základní data o škole Organizační členění: Název: Základní škola a Mateřská škola Verneřice příspěvková organizace statutární orgán Zřizovatel: Město Verneřice Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Jana Kindlerová Vedoucí učitelka MŠ: Jaroslava Gogová Telefon: , mobil Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem, má věkově smíšené oddělení, kapacita třídy je 25 dětí. Budova mateřské školy je patrová, v přízemí se nachází šatna dětí, jídelna, umývárna, loţnice, dále kuchyň, šatna zaměstnanců a společná kancelář vedoucí učitelky a vedoucí stravování. V prvním patře je třída, herna, další umývárna a malý sklad pomůcek. - zařízení jednotlivých místností odpovídá jejich účelu - prostory navozují rodinnou atmosféru - omezený prostor k pohybovým aktivitám Závěr: Omezené prostory jsme kompenzovali častým zařazováním tělovýchovných chvilek během celého dne a pohybovými aktivitami na zahradě i ve volné přírodě. Provoz MŠ Provoz je celodenní v době od 6,30 do 15,30 hodin. Počet zapsaných dětí bylo 25, část dětí byla zařazena na 4 hodinovou docházku. Během roku se počet dětí neměnil, pouze po dovršení 4 let přecházely na celodenní docházku. Školní rok 2007/2008: 25 zapsaných dětí 5 dětí s omezenou docházkou (4 hod. denně) Školní rok 2008/2009: 25 zapsaných dětí 7 dětí s omezenou docházkou Závěr: Provozní doba MŠ rodičům vyhovovala, písemné ţádosti o změnu jsme během sledovaného období neobdrţeli.

3 1.2 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Pedagogické pracovnice: Vedoucí učitelka kvalifikovaná, úvazek 28 hodin přímé výchovné práce s dětmi, pracovní smlouva na dobu neurčitou. Učitelka - studující, úvazek 31 hodin přímé výchovné práce s dětmi, pracovní smlouva na dobu neurčitou. Provozní zaměstnanci: Vedoucí ŠJ: středoškolské vzdělání, dlouholetá praxe v oboru, pracovní smlouva na dobu neurčitou. Kuchařky: kvalifikované, dlouholetá praxe v oboru, úvazek 0,875 pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Školnice: úvazek 0,8375; pracovní doba na dobu neurčitou. - kvalifikovanost zaměstnanců, dlouholetá praxe v oboru - studující učitelka (přínos pro kvalitu výchovné a vzdělávací činnosti) - ochota zaměstnanců pomoci nad rámec pracovních povinností - spolupráce na dobré úrovni, vzájemné zastupování - kreativní přístup k práci (zařazování nových receptur) - nízké základní platy provozních zaměstnanců Závěr: motivovat zaměstnance ohodnocením práce nad rámec svých povinností dle finančních moţností Materiálně technické podmínky - nové vybavení stolky a ţidličkami podle věkových kategorií ve třídě a v jídelně - nové oplocení zahrady mateřské školy - klidné prostředí i okolí mateřské školy - nové vybavení školní zahrady šplhací sestava, zahradní altán, zahradní stolky s lavičkami, domeček se skluzavkou - moţnost vyuţívání školního a fotbalového hřiště k pohybovým aktivitám - moţnost uţívání školní tělocvičny - kaţdodenní moţnost výběru ze dvou nápojů při ranní svačině - PC, tiskárna, připojení k internetu pro potřeby MŠ, ŠJ, ŠD a přípravné třídy - nově vymalovaná umývárna, loţnice, kuchyň a výdejny jídel - nové nátěry a tapety na nábytku a dveřích - nové radiátory v kuchyni, kanceláři, šatně zaměstnanců - pákové baterie v umývárně dětí v patře - veškeré nádobí v kuchyni je nerez

4 - staré věšáky v šatně a v umývárně - nevyhovující obloţení topných těles - potřeba výměny kohoutků za pákové baterie v umývárně v přízemí - nedostatek finančních prostředků na hračky a pomůcky Přetrvávající nedostatky a potřeby postupně odstraňovat limitováno finančními moţnostmi zřizovatele (velké mnoţství prostředků se odčerpá na údrţbu a opravy budovy). 2. Průběh vzdělávání a jeho výsledky 2. 1 Přijímací řízení Děti byly k předškolnímu vzdělávání přijímány na základě výsledků zápisu, který proběhl v měsíci dubnu. Ţádost o přijetí dítěte do MŠ podalo v roce 2007 patnáct rodičů, v roce 2008 třináct. Přijímací řízení proběhlo podle kritérií, s nimiţ byli rodiče předem seznámeni stejně jako s termínem zápisu. Ve školním roce 2007/2008 bylo Rozhodnutí o přijetí vydáno celkem 10 dětem, z toho 7 na čtyřhodinovou docházku, 5 ţádostí zůstalo nevyřízeno. Ve školním roce 2008/2009 bylo zařazeno do docházky 10 dětí, z toho 6 s omezenou docházkou, 3 ţádosti nebyly kladně vyřízeny. - termín zápisu byl vţdy zveřejněn s dostatečným předstihem na veřejně přístupných místech - všechny děti v posledním roce před vstupem do ZŠ byly do docházky zařazeny - všechny děti zaměstnaných rodičů byly přijaty - kapacita třídy neumoţnila přijmout všechny děti, jejichţ rodiče podali ţádost o přijetí Rozhodnutí o nepřijetí bylo vydáno dětem rodičů nezaměstnaných, matkám na MD, ve dvou případech teprve dvouletým. Nabídli jsme rodičům moţnost umístění dítěte v mateřské škole ve Valkeřicích, která nebyla plně obsazena a se kterou spolupracujeme ve všech směrech. Další moţností je, pokud projeví rodiče zájem, zařadit předškolní dítě do přípravné třídy základní školy ŠVP a výsledky vzdělávání Vzdělávání dětí v mateřské školy probíhalo podle Školního vzdělávacího programu s názvem Jen si děti všimněte, co je krásy na světě. Ten vycházel z cílů a pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. ŠVP obsahoval 10 integrovaných tématických bloků rozpracovaných do více časově kratších celků s moţností výběru zařazení dle aktuální situace.

5 Vzdělávací činnost podporovala tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářela podmínky pro jeho osobní rozvoj. Výchovná a vzdělávací činnost směřovala k tomu, aby dítě bylo zdravé, spokojené, aktivní, samostatné, zvídavé a sociálně přizpůsobivé. - oblast pohybová rozvoj fyzické zdatnosti probíhal kaţdodenně v krátkých tělovýchovných chvilkách zařazovaných podle potřeby, 1x týdně v delší tělovýchovné aktivitě a denně při pobytu venku buď na zahradě, nebo vycházkách do přírody a na hřišti - oblast jazyková rozvoj a kultivace vyjadřovacích schopností probíhal rovněţ denně a to zařazováním jazykových chvilek, slovních hříček, logopedických cvičení apod. - oblast estetiky rozvoj estetického vnímání se rozvíjela denně při pobytu venku při pozorování změn v přírodě během celého roku, společnou péčí o estetické prostředí mateřské školy apod. - oblast citové výchovy vytvářeli a rozvíjeli jsme citové vztahy k místu a prostředí, ve kterém děti ţijí - pohybová oblast téměř jsme nevyuţívali moţnost navštěvovat tělocvičnu v základní škole - někdy docházelo ke zkracování pobytu venku při méně příznivém počasí - jazyková oblast slabší zájem rodičů o výslovnost dětí, u některých nezájem o dojíţdění do logopedické poradny - vyuţívat tělocvičnu ZŠ k pohybovým aktivitám zejména za nepříznivého počasí - prodlouţit pobyt dětí venku, pokud to počasí dovolí - pokračovat v zařazování krátkých tělovýchovných chvilek během celého dne - přepracovat ŠVP v oblasti integrovaných bloků a rozpracovaných tématických celků - provokovat zvídavost a potřebu samostatnosti při objevování - zařadit více proţitkového a experimentálního učení - dle finančních moţností zakoupit nové pomůcky, např. lupy, jednoduchý mikroskop - podporovat zájem rodičů o výslovnost dětí, směrovat je k pravidelné návštěvě logopedické poradny - ve spolupráci se ZŠ zajistit pro děti program na PC, který budeme vyuţívat k rozvoji poznávání - větší pozornost věnovat oblasti sebehodnocení dětí a kompetencí k řešení problémů 3. Spolupráce s rodiči a dalšími organizacemi 3. 1 Spolupráce školy s rodiči - informační schůzky dle aktuální potřeby - kaţdodenní styk při předávání dítěte moţnost okamţitého řešení problému - zavedený adaptační postup při přijímání nových dětí - informační nástěnky pro rodiče v šatně a na chodbě

6 - společná setkání a vystoupení dětí před rodiči - přehled výtvarných dětských prací pro rodiče - pomoc některých rodičů při opravách hraček, poskytnutí drobných darů - společné zapojení do sběru druhotných surovin - zapojení do dotazníkové akce - rodičům byla nabídnuta moţnost spoluúčasti při plánování činnosti dětí - rodiče mají umoţněn přístup za svým dítětem do třídy - malá aktivita některých rodičů při zapojení do akcí pro děti (uváděným důvodem je nedostatek času) - u některých rodičů pouze formální seznámení se s ŠVP - nedostatečný zájem rodičů o výslovnost dětí Závěr, opatření : - motivovat rodiče ke společným aktivitám s dětmi v MŠ i mimo ni (nabídnout např. dílnu výtvarných a pracovních činností) - směrovat rodiče k pravidelné návštěvě logopedické poradny - na informativních schůzkách více hovořit o obsahu ŠVP a práci s ním - většina rodičů vyjádřila s MŠ spokojenost, připomínky byly k vybavení zahrady (před zakoupením nových zahradních prvků) 3. 2 Spolupráce školy s ostatními organizacemi - úzká spolupráce s přípravnou třídou ZŠ (společné kulturní a sportovní akce, výlety do přírody, vzájemná výpomoc při zastupování, konzultace problémů) - pravidelná spolupráce s mateřskou školou ve Valkeřicích (vzájemné návštěvy, společné kulturní akce a výlety) - dobrá spolupráce s DDM v Březinách (keramické dílničky, péče o zvířata, zaloţení Klubu šikovných dětí) - dobrá spolupráce s Městským úřadem ve Verneřicích (péče o školní zahradu - sekání trávy, úprava zeleně) - společné setkávání s dětmi I. stupně na kulturních akcích Závěr: - pokračovat ve stávající dobré spolupráci, dále rozšiřovat společné aktivity - více spolupracovat s učitelkou 1. třídy konzultovat vzájemně problémy související s přechodem dětí z MŠ do ZŠ, sjednotit poţadavky kladené na děti 4. Řízení školy, kontrolní činnost, další vzdělávání pedagogických pracovníků 4. 1 Řízení školy Autoevaluace: - povinnost, pravomoci a úkoly zaměstnanců jsou jasně vymezeny - uvnitř mateřské školy je vytvořen funkční informační systém - při vedení zaměstnanců jsou spolupracovníci zapojováni do řízení mateřské školy, vedoucí učitelka u všech respektuje jejich názor, podporuje vzájemnou spolupráci

7 - MŠ spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, v případě potřeby s PPP v Děčíně - vedoucí učitelka se snaţí vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance - obě učitelky postupují při výchovné činnosti jednotně, zvou ke spolupráci rodiče - vedoucí učitelka provádí evaluaci ve spolupráci s druhou učitelkou (výchovná a vzdělávací činnost) a s vedoucí stravování (provoz ŠJ) 4.2 Hospitační a kontrolní činnost Hospitace je prováděna 1x za měsíc vţdy s jiným, konkrétním zaměřením. Je vypracován plán hospitací vţdy na celý školní rok, písemné záznamy zaloţeny. Evaluace vzdělávacích výsledků, zjištěných při hospitacích: - průběţné sledování a vyhodnocování individuálních pokroků jednotlivých dětí - záznam o dítěti včasné zachycení problémů a nedostatků pomoc při řešení (odeslání dítěte k odborníkům v PPP) - tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti s OŠD, případně pro děti v posledním roce před vstupem do ZŠ nebo s potřebou zvýšené individuální péče (na základě doporučení PPP) - vedení hodnotících listů- záznam o přínosu vzdělávacích aktivit po skončení tematického celku - chybí autoevaluace (vyhodnocení metod, účinku postupů, návaznosti) Budeme pokračovat v dosavadní evaluaci vzdělávací činnosti, rozšíříme o autoevaluaci vlastních vzdělávacích postupů. Kontrola provozních zaměstnanců Prováděna průběţně podle potřeby. Provádí vedoucí učitelka a vedoucí školní jídelny. - dodrţování kritických bodů v kuchyni - vyváţenost stravy - zařazování nových receptur - pouţívání ochranných pracovních pomůcek - čistota svěřených prostor - nakládání s prádlem dle předpisů - vzájemná pomoc při zastupování - všechny provozní pracovnice mají zkrácený úvazek

8 4. 3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků - studující učitelka získávající kvalifikaci v oboru - studium metodických příruček - pravidelné odebírání odborného časopisu Informatorium účast na seminářích Tvořivá dramatika v MŠ a Vlastní hodnocení školy - 1. část - nedostatek finančních prostředků na DVPP Studium učitelky na pedagogické škole je pro naši školu velkým přínosem, očekáváme nové poznatky, které vyuţijeme při tvorbě dalšího ŠVP. Budeme uváţlivě vybírat ze vzdělávací nabídky a zúčastňovat se zajímavých seminářů podle finančních moţností. 5. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 5.1 Organizace akcí školy a její prezentace na veřejnosti Mateřská škola zorganizovala v uplynulém období řadu akcí kulturního i sportovního rázu. Většinou jsme se účastnili společně s mateřskou školou z Valkeřic a s přípravnou třídou základní školy. Kulturní akce: - loutková představení Sváťova divadla, divadla Koloběţka divadélka Úsměv - návštěva Městského divadla v Děčíně - mikulášská nadílka v MŠ - vánoční nadílka v MŠ - maškarní rej v obci - maškarní karneval v MŠ - setkání s maminkami ke Dni matek - účast ve výtvarné soutěţi v DDM Teplická Sportovní akce: - zimní olympiáda - rytířský souboj v tělocvičně ZŠ - školní olympiáda v pěti disciplínách - účast na olympiádě předškolních dětí v Děčíně Další akce: - vzájemné návštěvy s mateřskou školou ve Valkeřicích - návštěvy v DDM v Březinách - loučení se zimou - výlety do přírody - šerpování a pasování dětí na školáky na Městském úřadě - Ať ţijí duchové - noc v MŠ s předškolními dětmi

9 Závěr: Výtvarnou soutěţ vyhlášenou zoologickou zahradou jsme obeslali několika pracemi, obsadili jsme krásné 2. místo v kategorii předškolních dětí. Ještě úspěšnější jsme byli v soutěţi sportovní, kde jsme na Okresní olympiádě předškolních dětí získali 1. místo v hodu do dálky chlapců. Daří se spolupráce s přípravnou třídou základní školy a s mateřskou školou ve Valkeřicích. Děti se navzájem znají a společné činnosti všem zpestřují ţivot v mateřské škole. V dalším období budeme v organizování společných akcí pokračovat a pokusíme se o jejich výraznější prezentaci na veřejnosti. 5. Koncepční záměry mateřské školy - ve školním roce 2009 / 2010 začít pracovat na obsahu nového vzdělávacího programu - při tvorbě ŠVP vyuţít poznatků studující učitelky a zapracovat je do obsahu - pokračovat v ekologickém zaměření školy - zlepšovat a modernizovat vybavení školy dle finančních moţností - rozšířit sortiment pomůcek pro výuku novými metodami více se zaměřit na metody proţitkového a experimentálního učení - větší počet rodičů zapojit do aktivního dění školy - i nadále vytvářet klidné, laskavé a podnětné prostředí, kde se budou cítit dobře děti, rodiče i zaměstnanci Ve Verneřicích 31. srpna 2009 Zpracovala: J. Gogová

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Mateřská škola Močovice. H O D N O T Í C Í Z P R Á V A Š K O L Y (příloha 2 k ŠVP za školní rok 2012/13)

Mateřská škola Močovice. H O D N O T Í C Í Z P R Á V A Š K O L Y (příloha 2 k ŠVP za školní rok 2012/13) Mateřská škola Močovice H O D N O T Í C Í Z P R Á V A Š K O L Y (příloha 2 k ŠVP za školní rok 2012/13) za školní rok 2012 / 2013 Obsah: 1. Materiální, technické, hygienické a další podmínky školy 2. Cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více