Nový občanský zákoník (NOZ od ) Oblast pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění"

Transkript

1 Nový občanský zákoník (NOZ od ) Oblast pojištění Hlavní a podstatné změny, které nová právní úprava přináší v oblasti pojištění změny v právní úpravě po 1. lednu 2014 Finlearning.cz interní materiál Stránka 1

2 Při tvorbě nového občanského zákoníku (NOZ), se kromě jiného přesunula úprava pojistné smlouvy ze zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, který se tímto ruší. Závazkové vztahy týkající se pojistné smlouvy se budou řídit celým občanským zákoníkem včetně ustanovení na ochranu spotřebitele a slabší smluvní strany. Stejně jako u jiných finančních institucí ovlivní nový občanský zákoník i chod pojišťoven, zprostředkovatelů a jejich klientů (např. spotřebitelů). Změny mají dopad na jejich fungování, např. na procesy, smluvní dokumentaci a provozní systémy. Pojistná smlouva Pojistná smlouva je zařazena do skupiny závazků z odvážných smluv v hlavě II. Závazky z právních jednání, díl 15 závazky z odvážných smluv, v pododdíl 2 Pojištění. Účelem pojištění není obohacení oprávněné osoby, ale podstatný je pojistný zájem. Co se týká smlouvy o důchodu, pak jejím pojmovým znakem je povinnost plátce platit příjemci pravidelné peněžní dávky po ujednanou dobu. Pojistitel má povinnost poskytnout pojistné plnění oprávněné osobě, nastane-li pojistná událost, a pojistník zaplatit pojistiteli pojistné. Platební povinnost pojistníka je tak, na rozdíl od pojistitele, nepodmíněná, kdežto platební povinnost pojistitele je spojená s nejistotou, zda pojistná událost nastane nebo kdy tato událost nastane. Odvážnost (aleatornost) pojištění tedy spočívá v nejistotě co do vzájemného hodnotového poměru mezi plněním a protiplněním. Definice pojistné smlouvy ( 2758) byla převzata ze současné právní úpravy, ze které bylo vypuštěno, že se jedná o smlouvu o finančních službách, což vyplývá z ustanovení 1841, pokud je taková pojistná smlouva zároveň spotřebitelskou. Nebyl však převzat katalog definic řady pojmů a jen některé, jako např. pojistná událost ( 2758), pojištěný ( 2766), oprávněná osoba ( 2770) nebo pojistné nebezpečí ( 2767), jsou vymezeny v textu jednotlivých ustanovení. Jiné pojmy, jako např. definice úrazu, jsou záměrně ponechány na ujednání smluvních stran. S některými pojmy právní úprava již nepracuje, např. účastník soukromého pojištění, časová nebo nová cena. To samozřejmě bude klást větší důraz na pojistné podmínky, které budou muset na tuto změnu reagovat. Nezměněna zůstala i povinná písemná forma pojistné smlouvy s dobou trvání pojištění nejméně jeden rok, přičemž je tato forma zachována i včasným zaplacením pojistného uvedeného v nabídce. To však již neplatí pro ostatní právní úkony týkající se pojištění, neboť podle 2773 je tato forma povinná pouze v těch případech, kdy tak bylo ujednáno. Výjimkou je požadavek pojistníka na sdělení údajů významných pro plnění pojistitele. Má-li tento požadavek písemnou formu, je pojistitel povinen sdělit mu tyto údaje bez zbytečného odkladu v písemné formě. Pojistitel však není nucen v písemné formě odpovídat např. na opakované nebo nepatrně obměněné dotazy v téže záležitosti. Povinnost pojistitele Povinnost pojistitele zůstává vymezena jako povinnost pojistné plnění poskytnout, nikoli zaplatit. To umožňuje ujednat, že pojistitel poskytne toto plnění v nepeněžité formě. V této souvislosti pouze poznamenáváme, že ne všechna plnění pojistitele mají formu pojistného plnění, i když jde o plnění z pojištění. Příkladem je zákonem stanovená povinnost úhrady zachraňovacích nákladů ( 2819), a to i v případě, kdy byly tyto náklady účelně vynaloženy k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události. Pojistný zájem Nejvýznamnější změnou je úprava institutu pojistného zájmu ( ). Pojištění nesmí být zneužito jako nástroj sloužící spekulaci. Existence pojistného zájmu, která jako základní podmínka vzniku a trvání pojištění musí být dána objektivně, tak odlišuje pojištění od všech ostatních aleatorních závazků, zejména od sázky. Podstata definice pojistného zájmu jako oprávněné potřeby ochrany, myšleno pojistné, před následky pojistné události, tedy jako skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím, zůstává zachována. Finlearning.cz interní materiál Stránka 2

3 Podle 2762 má pojistník pojistný zájem na vlastním životě a zdraví. Právní domněnkou je i to, že má tento zájem na životě a zdraví jiné osoby, jestliže ho osvědčí příbuzenským vztahem k takové osobě (viz 771 až 774) nebo prospěchem či výhodou z pokračování jejího života. Jde tedy o skutečný a podstatný rozumný důvod vyplývající z jejich vzájemného vztahu, založený na jejich příbuzenství nebo podmíněný prospěchem nebo výhodou jedné osoby z pokračování života jiného. Pro existenci pojistného zájmu zde mohou být i významné majetkové důvody. Zájem na uchování nebo zvětšení majetku má pojistník na jeho zachování nebo zvětšení, se kterým reálně, nikoli spekulativně, počítal. Právní domněnkou je zde i takový zájem na majetku jiné osoby, pokud osvědčí hrozbu přímé majetkové újmy, jež by mu bez jeho existence a uchování hrozila. Pojistný zájem se zde spojuje s osobou, která čerpá majetkový prospěch nebo výhodu z toho, že určitý majetek existuje a je uchováván do budoucnosti, a vyjadřuje potřebu získat peněžitou sumu pro určitou eventualitu, jež sama buď vyvolá majetkovou potřebu, anebo uspokojení již existujících potřeb určité osoby nebo osob. Chybí-li pojistný zájem od počátku a pojistitel o tom při uzavření pojistné smlouvy věděl nebo musel vědět, je smlouva neplatná ( 2764). Byla-li při vzniku pojištění u pojistníka vědomost o neexistujícím pojistném zájmu a pojistitel o tom nevěděl ani vědět nemohl, je smlouva neplatná, pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl. Přitom není rozhodné, jakým způsobem takovou znalost nabyl. Rozhodující je pouze časový okamžik, kdy se prokazatelně o této skutečnosti dozvěděl. U pojištění majetku nemusí být pojistný zájem dán v době uzavření smlouvy, ale důvodně lze očekávat jeho pozdější vznik ( 2763). V takovém případě pojistná smlouva není neplatná, ale pokud očekávaný pojistný zájem nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné. Pojistiteli však bude náležet právo na přiměřenou odměnu, pokud tak ale bylo ujednáno. Pojistné nebezpečí Významnou změnou, v kontextu výše zmíněných úprav, jsou i podmínky týkající se pojištění cizího pojistného nebezpečí ( 2767). Má-li právo na plnění nabýt pojistník, musí prokázat, že pojištěného jako třetí osobu s obsahem smlouvy seznámil a že ta souhlasí s tím, že právo na pojistné plnění náleží pojistníkovi. Je-li pojištěným plně nesvéprávný potomek pojistníka, tento souhlas se nevyžaduje, je-li pojistník zákonným zástupcem a nejedná-li se o pojištění majetku. Neprokáže-li pojistník tento souhlas pojistiteli v ujednané době, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy, pojištění zaniká uplynutím této doby ex nunc, tj. bez zpětné platnosti. Právo na pojistné tak pojistiteli zůstane v příslušném rozsahu zachováno s tím, že nastane-li v této době pojistná událost, vznikne právo na plnění pojištěnému. Tento souhlas je podmínkou i pro postoupení pojistné smlouvy. Stejně jako doposud, pojištěný vstupuje do pojištění dnem pojistníkovy smrti, nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce. Nově se stanovuje 30 denní lhůta ode dne pojistníkovy smrti, nebo ode dne jeho zániku pro písemné oznámení pojistiteli, že na trvání pojištění nemá zájem. V takovém případě pojištění zanikne již dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka. Přitom účinky prodlení vůči pojištěnému nenastanou dříve než uplynutím patnácti dnů ode dne, kdy se pojištěný o svém vstupu do pojištění dozvěděl. Tato lhůta je kogentní (nařizující). Zásada rovného zacházení V případě zásady rovného zacházení ( 2769) zákon již neobsahuje výjimku z tohoto zacházení u pojištění, která zohledňují pohlaví, věk a zdravotní stav při stanovení výše pojistného a pojistného plnění. Obecnou zásadou je, že takové hledisko nesmí odporovat zásadě rovného zacházení podle jiného zákona, tedy zejména Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod nebo antidiskriminačního zákona. Finlearning.cz interní materiál Stránka 3

4 Promlčení V části týkající se pojistné smlouvy nový občanský zákoník pouze stanoví, že K ujednání o zkrácení nebo prodloužení promlčecí lhůty se nepřihlíží. Promlčení jako takové je obsahem 609 až 653. Přímo pojištění se týká 626, který stanoví, že u práva na pojistné plnění počne promlčecí lhůta běžet za jeden rok od pojistné události. To platí i v případě, kdy poškozenému vzniklo přímé právo na pojistné plnění vůči pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný uplatňuje vůči pojistiteli úhradu toho, co poškozenému poskytl při plnění povinnosti nahradit škodu nebo jinou újmu. Dále pak 635, podle něhož se v životním pojištění právo na pojistné plnění promlčí za deset let a v pojištění odpovědnosti se právo na pojistné plnění promlčí nejpozději promlčením práva na náhradu škody nebo újmy, na kterou se pojištění vztahuje (např. 636 a 637). Obecná promlčecí lhůta trvá podle 629 tři roky, majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo, ledaže zákon zvlášť stanoví jinou promlčecí lhůtu. Majetková práva člení nový občanský zákoník na absolutní ( 976 a násl.), tj. taková, která působí vůči každému (např. věcná práva), a relativní ( 1721 a násl.) vznikající ze závazků. U povinných pojištění ( 2779 až 2781) nová právní úprava připouští použití obecné úpravy umožňující pojistiteli odstoupit od smlouvy nebo vypovědět pojištění pouze tehdy, pokud tak stanoví zákon, kterým se ukládá povinnost pojištění ( 2781). Pokud tedy tyto zákony žádný takový rozsah neobsahují, bude odstoupení nebo výpověď takové smlouvy ze strany pojistitele vyloučena. Smluvním stranám je však dána možnost ujednat si pro tyto případy zvláštní postih, podobně jako je tomu v současnosti v 5 odst. 4 zákona o pojistné smlouvě. Pojistnému je věnována poměrně obsáhlá pasáž ( 2782 až 2787). Novinkou je ustanovení 2783 odst. 2, které v případě splatnosti běžného pojistného, kdy nebylo ujednáno pojistné období, se za ujednané pojistné období považuje období jednoho roku. Nově bude mít pojistitel, s výjimkou povinného pojištění, právo odečíst si od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění ( 2787). Nepůjde tedy jako doposud jen o střet vzájemných pohledávek týchž osob, což odpovídá započtení, ale i o případy, kdy vzniká z pojištění právo na pojistné plnění jiné osobě než dlužníkovi pojistného nebo jiných dluhů z pojištění. Povinnost k pravdivým sdělením Povinnost k pravdivým sdělením - současná povinnost pojistníka a pojištěného pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele při sjednávání pojištění se omezuje jen na dotazy, které mohou mít význam pro sjednávané pojištění ( 2788). Povinnost k pravdivému sdělení bude splněna, nezatají-li pojistník nic podstatného, tj. je-li skutečnost, na niž je pojistník tázán, v podstatném souladu s jeho tvrzením. V opačném případě má pojistitel právo od smlouvy odstoupit, pokud by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel ( 2808). Totéž se týká i pojistitele, který má povinnost zodpovědět písemné dotazy zájemce nebo pojistníka. Mělo by se jednat o ty, jež se vztahují k pojistné ochraně proti pojistnému nebezpečí a k jejímu rozsahu. Upozorňovací povinnost Zcela novou je navrhovaná povinnost pojistitele upozornit zájemce o pojištění na nesrovnalosti mezi jeho požadavky a mezi nabízeným pojištěním, musí-li o těchto nesrovnalostech vědět ( 2789). Pojistiteli totiž svědčí domněnka zvláštní kvality odborníka v úzce specializovaném odvětví. Přitom musí být především přihlédnuto jednak k okolnostem, za nichž se smlouva uzavírá, jednak ke způsobu uzavírání smlouvy. Zvláštní význam má, pokud je zájemci při uzavírání smlouvy nápomocen nezávislý zprostředkovatel. Takovým nemusí být jen registrovaný pojišťovací zprostředkovatel, ale i jakýkoli jiný zprostředkovatel, který nejedná v zastoupení pojistitele. Porušení této informační povinnosti zakládá pojistníkovi právo od smlouvy odstoupit ( 2808). Finlearning.cz interní materiál Stránka 4

5 Náhrada škody Náhradu škody způsobené informací nebo radou takto ( 2950): Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě. K tomu je nutno vzít v úvahu i základní ustanovení nového občanského zákoníku např. 5, podle kterého: kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána. nebo 6, podle kterého: každý má povinnost jednat v právním styku poctivě. Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu. Z tohoto pohledu lze snahy ohánějící se ochranou spotřebitele přenášet na zájemce o pojištění prostřednictvím značného množství informací, pro které v naprosté většině nemá a nemůže mít dostatek relevantních odborných znalostí, odpovědnost za odborné posouzení nabídky jako věcně nesprávné. Změna okolností Co se týká zvýšení pojistného nebezpečí, resp. pojistného rizika, ( 2790 až 2795), i zde přináší nový občanský zákoník velmi podstatné změny. V první řadě se jedná o změnu okolností, jež vedou ke zvýšení pojistného rizika. Těmi jsou pouze ty, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel písemně dotazoval při sjednání pojištění ( 2788), a to za předpokladu, že se změnily tak podstatně, že tím dochází ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku pojistné události. V návaznosti na to se stanoví povinnost pojistníka, jde-li o pojištění cizího pojistného rizika i pojištěného, neučinit nic, co by zvýšilo pojistné nebezpečí a ani to třetí osobě nedovolit, pokud s tím pojistitel nevyslovil souhlas. Pojistník však může něco učinit nebo povolit, aniž k tomu měl souhlas pojistitele, a teprve následně zjistí, že ke zvýšení pojistného nebezpečí došlo. V tomto případě musí změnu bezodkladně oznámit pojistiteli. Dojde-li k tomu nezávisle na pojistníkově vůli, vznikne mu tato povinnost bez zbytečného odkladu poté, co se o zvýšeném nebezpečí dozvěděl. Pojistiteli je dáno právo změny pojistného, které může využít do jednoho měsíce ode dne oznámení změny, nebo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní lhůtou, pokud by za změněných podmínek pojištění neuzavřel. Nesouhlasí-li pojistník se zvýšením pojistného, může pojistitel do dvou měsíců ode dne obdržení nesouhlasu se stejnou výpovědní lhůtou pojištění vypovědět, avšak pouze tehdy, pokud na tuto možnost v návrhu na změnu pojistného upozornil. Poruší-li ovšem pojistník nebo pojištěný tuto oznamovací povinnost, vzniká pojistiteli právo pojištění vypovědět bez výpovědní lhůty, a to do dvou měsíců ode dne, kdy se o této změně dozvěděl. Tento postup důvodová zpráva ospravedlňuje neodůvodněným, umělým prodlužováním pojištění. Pojistitel má přitom právo na pojistné až do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo, v případě jednorázového pojistného mu náleží celé. Mimo stávajících výjimek zákon zohledňuje případy, kdy se pojistné riziko zvyšuje, ale v zájmu odvrácení nebo zmenšení vyšší škody, tedy vlastně v zájmu pojistitele, anebo kdy se pojistné riziko zvýší v důsledku toho, že nastala pojistná událost. Stejně tak, jde-li o případ jednání z příkazu lidskosti, kdy ke zvýšení pojistného nebezpečí dojde zejména v úsilí o záchranu lidského života ( 2795 odst. 1). Každý, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, bude mít právo oznámit pojistiteli událost, s níž spojuje svůj požadavek na pojistné plnění, nikoli vznik pojistné události. Bude to tedy nejen pojistník, popřípadě pojištěný nebo obmyšlený, ale každý, kdo má na pojistném plnění právní zájem ( ), např. zástavní věřitel. Každý má samozřejmě povinnost podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události, ale i o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění a předložit pojistiteli potřebné doklady a postupovat způsobem ujednaným ve smlouvě. I na tato oznámení pojistitel Finlearning.cz interní materiál Stránka 5

6 musí reagovat a zahájit šetření. Na tomto místě je nezbytné vyjasnit rozdíl mezi šetřením pojistné události a její likvidací. Již ze samotné právní úpravy pojistné smlouvy vyplývá, že pojistitel zahajuje šetření pojistné události bez zbytečného odkladu po jejím oznámení ( 2796). Šetření je přitom skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění ( 2797 odst. 1). Dále je pojistiteli stanovena povinnost zaplatit pojistné plnění v době ujednané, jinak do 15 dnů od skončení tohoto šetření ( 2798 odst. 1). Šetření pojistné události je tak podmnožinou její likvidace, která začíná tímto šetřením a končí výplatou pojistného plnění nebo jeho odmítnutím. Na žádost osoby, která uplatnila právo na pojistné plnění, jí pojistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění popřípadě důvod jeho zamítnutí. Nově je upraveno právní jednání, kdy oznámení pojistné události obsahuje vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo se v něm vědomě zamlčí údaje týkající se této události. V takovém případě má pojistitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, že pojistitel vynaložil náklady v prokázané výši účelně ( 2797 odst. 2). Beze změny zůstává povinnost pojistitele ukončit šetření pojistné události do tří měsíců ode dne jejího oznámení, resp. v této lhůtě sdělit jejímu oznamovateli důvod nemožnosti jejího ukončení. To platí i o poskytnutí přiměřené zálohy, která mu nevzniká, má-li pojistitel rozumný důvod vyplacení zálohy odepřít. Naopak, není-li šetření ukončeno z příčin na straně pojistitele, nemá pojistitel ani rozumný důvod k odepření zálohové platby. Naproti tomu, znemožní-li či ztíží-li šetření nebo jeho ukončení pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba z příčin na své straně, nastane rozumný důvod k odepření zálohy nebo k přiměřenému odložení její výplaty. Zánik pojištění Zániky pojištění, mimo speciálních ustanovení zákona, jsou upraveny v 2803 až Nově se rozšiřuje právo pojistníka vypovědět pojištění v případě, že pojistitel porušil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění zásadu rovného zacházení ( 2769). Jinak se přísně zohledňuje skutečnost, že se vypovídá obligace, nikoli smlouva. Nepřebírá se však skutková podstata podle stávajícího 24 odst. 1 písm. b) spočívající v tom, že pojistitel má právo pojistné plnění odmítnout, jestliže oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. To se odůvodňuje tím, že: byla do soukromého práva přejata z trestního zákona ( 250a) a u níž není věcný důvod k odmítnutí pojistného plnění; postačí jiné právní instituty, zejména bezdůvodné obohacení a náhrada škody. Pojištění osob Z hlediska systematiky byla úprava pojištění osob ( 2824 až 2848) předřazena současné úpravě pojištění věci a jiného majetku. Život a zdraví člověka jsou podle vyjádření autorů nového občanského zákoníku z hlediska ústavněprávního i soukromoprávního hodnotami významnějšími než majetek. Oproti stávající právní úpravě se podle 2825 v pojištění pro případ pracovní neschopnosti, kdy není v pojistné smlouvě uveden jasný údaj o povaze a rozsahu pojištěné neschopnosti, za ujednané pojištění neschopnosti pojištěného považuje jeho neschopnost vykonávat jeho obvyklé povolání. Pokud je vyžadován k platnosti smlouvy souhlas pojištěného, popřípadě jeho zákonného zástupce, pak podle 2826, neprokáže-li pojistník tento souhlas v ujednané době, jinak do tří měsíců ode dne uzavření smlouvy, zaniká pojištění uplynutím této doby. Nastane-li během této doby pojistná událost, a takový souhlas nebyl udělen, nabývá právo na pojistné plnění pojištěný. Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, nabývají toto právo osoby uvedené v Co se týká změn skupinového pojištění ( 2827), pak v pojistné smlouvě musí být ujednán i způsob, jak se členové pojištěné skupiny určí. Pro tyto případy se nevyžaduje souhlas pojištěných s uzavřením pojistné smlouvy podle Absence souhlasu nahrazuje osvědčení pojistníkova pojistitelného zájmu na pojištění dané skupiny. Stejně tak v případě postoupení smlouvy musí osoba vstupující na místo původního pojistníka osvědčit, že na tom má pojistný zájem. Případné porušení povinnosti zodpovědět pravdivě a úplně dotazy pojistitele se může záporně dotknout jen pojištění těch osob, Finlearning.cz interní materiál Stránka 6

7 ohledně nichž byla povinnost porušena. Novinkou v pojištění osob je ustanovení týkající se ujednání o neodvolatelnosti určení manžela pojistníka jako obmyšleného. Jeho účinky zanikají rozvodem manželství nebo prohlášením manželství za neplatné. Byl-li obmyšleným určen předek nebo potomek pojistníka, pak účinky takového ujednání zanikají osvojením obmyšleného nebo pojistníka, což platí i v případě, kdy byl takto obmyšleným určen pojistníkův osvojenec nebo osvojitel, jestliže bylo osvojení zrušeno. Ustanovení 51 odst. 1 o pojistné smlouvě je promítnuto do 2829 s tím, že ho rozšiřuje 2832 odst. 1, podle kterého nabývá obmyšlený právo na pojistné plnění vznikem pojistné události. Do této doby může pojistník volně nakládat s právy z pojištění, zejména je zastavit nebo postoupit, jakož i změnit označení osoby obmyšleného. Výjimkou je pojištění důchodu, kde se ke změně obmyšleného vyžaduje souhlas pojistitele. V opačném případě není pojistitel změnou vázán. Posloupnost osob nabývajících právo na pojistné plnění podle současného 51 odst. 2 až 4 zákona o pojistné smlouvě je obdobně upravena v 2831 s tím rozdílem, že byly z této posloupnosti vyloučeny osoby, které žily s pojištěným po dobu nejméně jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a jež z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na pojištěného. Tyto osoby jsou uvedeny jako dědici v novém členění dědiců do šesti tříd podle 1635 až Životní pojištění Úprava životního pojištění ( 2833 až 2843), pojištění úrazu ( 2844 až 2846) a pojištění nemoci ( 2847 a 2848) navazuje na obecná ustanovení o pojištění osob. Ze zákona o pojistné smlouvě nebylo při vymezení životního pojištění ( 2833) převzato ustanovení 54 odst. 3, které zakazovalo sjednat pojištění pro případ smrti dítěte do tří let jeho věku, pro případ potratu nebo narození mrtvého dítěte. Právo pojistitele na odstoupení od smlouvy podle stávajícího 55 odst. 3 pojistné smlouvy v případě uvedení nesprávného data narození se v 2835 omezuje subjektivní dvouměsíční prekluzivní lhůtou s tím, že od smlouvy lze odstoupit nejpozději do tří let od uzavření smlouvy a za podmínky, že pojištěný je v době odstoupení živ. Jednotlivé druhy pojištění Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci - Nový občanský zákoník se u těchto pojištění nijak výrazně neodklání od stávající právní úpravy. Pouze nepřejímá definici úrazu obsaženou dnes v 60 odst. 3. Je tak věcí smluvních stran, jak si v pojistné smlouvě (pojistných podmínkách) vymezí pojistnou událost. Pojištění majetku - toto pojištění upravují 2849 až Ze současného 37 nebyla převzata úprava odstavce 1 a 2 s odůvodněním, že se jeví jako nadbytečná, pojem majetku je dobře srozumitelný a nevyžaduje bližší vysvětlení. Stejně tak ujednání, zda má být pojištění sjednáno jako škodové nebo obnosové, je záležitostí autonomie vůle smluvních stran. V 2850 se přebírá pravidlo současného 38, avšak s tím, že se v první řadě upravuje pojištění hromadné věci. Stejná úprava se použije i pro soubor věcí. Podle 501 soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, je považovaný za jeden předmět a jako takový, nesoucí společné označení, se pokládá za celek a tvoří hromadnou věc. Současná právní úprava vychází z toho, že je-li pojištěná věc po pojistné události a vyplacení pojistného plnění opět nalezena, nabývá k ní pojistitel vlastnické právo ex lege a musí nalezený pojištěný majetek převzít, pokud nebylo ve smlouvě ujednáno jinak. Nový občanský zákoník však toto právní pravidlo mění tak, že nálezem pojištěné věci vlastnické právo na pojistitele nepřechází, pokud nebylo ujednáno jinak ( 2852). Pojistitel tak bude mít právo, aby mu bylo vráceno, co na pojistném plnění poskytl, po případném snížení o náklady účelně vynaložené na odstranění závad mezitím vzniklých. Majetek se nepovažuje za nalezený, je-li sice doložena jeho fyzická existence, ale vlastník se nemůže ujmout jeho držby buď vůbec, nebo jen s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady, anebo je-li nalezená věc natolik poškozena, že již ztratila svůj původní charakter, nebo ji lze opravit jen s nepřiměřenými náklady. Finlearning.cz interní materiál Stránka 7

8 V úpravě institutu přepojištění ( 2853) se doplňuje řešení případu, kdy návrh na snížení pojistné částky při současném poměrném snížení pojistného podává pojistitel a návrh není pojistníkem přijat. Nepřijetím návrhu, ať byl podán pojistníkem nebo pojistitelem, do jednoho měsíce od jeho obdržení pojištění zaniká. V případě, že bylo ujednáno jednorázové pojistné, se pojistiteli dává právo domáhat se snížení pojistné částky pod podmínkou, že bude poměrně sníženo i pojistné, a pojistníkovi právo domáhat se snížení pojistného pod podmínkou, že bude poměrně snížena i pojistná částka. Zvláštní ustanovení 2855 se týká pojištění lidského těla a jeho částí. Do zákona bylo doplněno v souvislosti s tím, že podle nového občanského zákoníku věcí v právním smyslu není nejen člověk, ale ani jeho mrtvé tělo, ani části lidského těla, i když byly od těla odděleny. Pro pojištění lidských tkání nebo orgánů, lidské krve nebo jejích složek a mrtvého těla nebo jeho oddělené části tak budou platit obdobně ustanovení jako o pojištění majetku. Pojištění odpovědnosti za škodu zůstává beze změny názvu, i když nový občanský zákoník pracuje s povinností nahradit škodu, nikoli s odpovědností za škodu ( 2894 až 2971). V této souvislosti upozorňujeme na významnou změnu uvedenou v 2927 až 2932 týkající se škody z provozu dopravních prostředků. Oproti současnosti se nerozlišuje u škody vyvolané zvláštní povahou provozu, zda jde o dopravní prostředek motorový nebo bezmotorový, a klade se tak důraz na zvláštní povahu provozu dopravního prostředku více než na samotnou povahu dopravního prostředku. Pojištění finančních ztrát, které je v současné době možné sjednat jen jako pojištění škodové, což 2871 odst. 2. rozšiřuje o možnost sjednat toto pojištění i jako obnosové. Bude-li se však jednat o pojištění velkého rizika, lze takové pojištění podle 2872 sjednat pouze jako pojištění škodové. Přitom se u pojištění těchto rizik, kam patří i pojištění finančních ztrát, lze odchýlit od jakéhokoli ustanovení části týkající se pojištění ve prospěch kterékoli strany, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění. Povaha a účel pojištění velkých rizik v neživotním pojištění vylučují, aby se pojistná smlouva podřizovala omezením vyplývajících z kogentních ustanovení závazkového práva. Přechodná ustanovení Přechodná ustanovení jsou v novém občanském zákoníku uvedena v 3028 až Z nich odkazujeme zejména na 3028, podle kterého se novým občanským zákoníkem řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti, tj. od 1. ledna S ohledem na přechodné ustanovení 72 zákona o pojistné smlouvě se tak budou muset pojistitelé vyrovnat se třemi právními úpravami pojistných smluv, a to podle hlavy XV zrušovaného občanského zákoníku platné do 1. ledna 2005, podle zákona o pojistné smlouvě, jejíž účinnost končí 31. prosince 2013, a podle nového občanského zákoníku. Podle 3036 se všechny lhůty a doby, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí dosavadními právními předpisy, i když začnou běžet po dni nabytí této účinnosti, posuzují až do svého ukončení podle dosavadních právních předpisů. Co se týká práva na náhradu škody, pak podle 3079 toto právo vzniklé porušením povinnosti stanovené právními předpisy, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů. Ovšem pokud soud ke dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku nerozhodl o náhradě škody vzniklé porušením povinnosti stanovené právními předpisy, k němuž došlo přede dnem nabytí této účinnosti, může na návrh poškozeného, jsou-li pro to mimořádné důvody hodné zvláštního zřetele, přiznat poškozenému i náhradu nemajetkové újmy podle nového občanského zákoníku. U mimořádných důvodů se úprava odkazuje na 2 odst. 3, které stanoví, že výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění. Porovnání nové a původní úpravy pojistné smlouvy Pokud se někdo o danou problematiku zajímá do hloubky, zde je odkaz na zajímavé srovnání původní a nové úpravy pojistné smlouvy. Porovnání znění nové právní úpravy pojistné smlouvy v novém občanském zákoníku s úpravou provedenou zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů: Finlearning.cz interní materiál Stránka 8

9 Zdroj informací Společnost BONNET.cz Nový občanský zákoník: Změny, které přináší - JUDR. JANA ČECHOVÁ, PHDR. VLADIMÍR PŘIKRYL, MINISTERSTVO FINANCÍ Občanský zákoník v bodě 0: Na co je třeba se připravit?, Marek Čáp, Director Risk Consulting KPMG Česká republika Zákon č.89/2012 Sb. Česká asociace pojišťoven. Nový občanský zákoník NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY od V případě že nájemník opustí byt na delší dobu, je povinen to nahlásit vlastníkovi a určit kontaktní osobu, která v naléhavých případech pustí majitele do bytu. Pokud nájemník nesplní tuto povinnost, majitel může do bytu i bez svolení. Pokud se nájemník vůči majiteli domu dopustí trestného činu, může mu být dána ze strany majitele bytu výpověď. Služební byty už nepůjdou přidělovat bývalým zaměstnancům. Nebude již možné, aby dům a pozemek měly rozdílné vlastníky. Dle nového zákoníku už zvíře není věc. Občan proto nebude muset zvažovat, zda kvůli záchraně života zvířete smí, nebo nesmí způsobit větší škodu na majetku. Dluhy zemřelého budou dědicové nově muset zaplatit v plné výši. V současnosti pouze do výše zděděného majetku. Děti do dětského domova půjde umístit maximálně na 3 roky. Poté bude muset soud znovu rozhodnout. V současnosti lze na dobu neurčitou. Pokud mladý člověk, který dosáhl věku 16 let, přesvědčí soud, může se stát zcela svéprávným a tak například podnikat bez omezení. Rozšiřuje se okruh dědiců. Nově tak budou moci dědit i prarodiče zemřelého nebo jeho brantranci a sestřenice. Soud bude moci určit výši pokuty za nedodržení smlouvy. Akciová společnost už nebude muset mít dozorčí radu. Nový zákoník ruší tabulkové výměry v případě odškodnění za újmu na zdraví. Bude to tak zcela v rukou soudu. Zákon umožní nově adoptovat i zletilou osobu. Ruší se možnost člověka zcela zbavit způsobilosti k právním úkonům. Soud bude moci člověka pouze omezit ve svéprávnosti. Část majetku bude možné odkázat i institucím nebo konkrétní osobě. Např. obraz muzeu, peníze charitě nebo sbírku známek vnukovi. V případě že rodiče nechají napsat svůj dům na děti, mohu si pojistit, aby v něm mohli nadále bydlet. Pole, les, byt nebo auto nebude nutné si pronajmout písemně. Bude stačit pouze ústní forma. Pokud bude sousedův strom zasahovat na váš pozemek, musíte souseda na svou zahradu pustit, aby si očesal ovoce. Soud vám bude moci nařídit oplocení pozemku. Například proto, aby vaše domácí zvířata neběhala k sousedovi. Finlearning.cz interní materiál Stránka 9

10 V případě že koupíte auto, o kterém se později dozvíte, že bylo kradené, nemusíte o něj přijít. Na rozdíl ode dneška vám ale zůstane právě proto, že jste ho koupili v dobré víře, že je vše v pořádku. Pokud vám cestovní kancelář pokazí nebo zkrátí dovolenou, budete moci žádat náhradu a to nově i za ztrátu radosti z dovolené. Alimenty nebude nutné platit každý měsíc. Pokud se rodiče dohodnou, bude je možné platit najednou i jednou za rok. Lékař bude povinen pacientovi před každým zákrokem vysvětlit, co bude dělat. Pacient následně zákrok odsouhlasí, nebo nikoliv. U zákroků, které mají trvalé následky, bude muset dát pacient dokonce souhlas písemně. Otvírá se cesta k vyšším odškodněním za úrazy nebo smrt (již nebude řešeno tabulkově ). Finlearning.cz interní materiál Stránka 10

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. přednáška Veronika Pánková Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Literatura

POJISTNÁ SMLOUVA. přednáška Veronika Pánková Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Literatura POJISTNÁ SMLOUVA přednáška 4. 4. 2016 Veronika Pánková Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Literatura 1 Vývoj právní úpravy zákon o pojistné smlouvě č. 145/1934 Sb. (účinnost 20.1.1935

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991

Více

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují 132/2011 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

PRÁVO. 5. přednáška NOZ. Úvod, fyzické osoby. Mgr. Ing. Jiří Tobíšek

PRÁVO. 5. přednáška NOZ. Úvod, fyzické osoby. Mgr. Ing. Jiří Tobíšek PRÁVO 5. přednáška NOZ Úvod, fyzické osoby Mgr. Ing. Jiří Tobíšek Nový občanský zákoník NOZ více než 10 let příprav základem je návrh OZ z roku 1937 a četné zahraniční inspirace (Rakousko, Švýcarsko, Německo,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ č. 1/14 OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P článek 1-22 str. 2 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11)

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé pojištění

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení Porovnání znění nové právní úpravy pojistné smlouvy v novém občanském zákoníku s úpravou provedenou zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě),

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. TOP TEN v NOZ (nejdůležitější změny u smluvních vztahů) VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Nejdůležitější změny u smluvních vztahů Sjednocení právní úpravy

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

i) oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění,

i) oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, 37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 198/2009 Sb. Změna: 278/2009 Sb. Změna:

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory)

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právní skutečnosti, sociální události Právní vztahy v sociálním zabezpečení Odpovědnost v sociálním zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Právní skutečnosti

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

Právní vztahy a právní skutečnosti

Právní vztahy a právní skutečnosti Právní vztahy a právní skutečnosti INTRO Realizace práva tvorba, aplikace, kontrola zákonnosti vytváření právních vztahů Právní vztah vztah mezi dvěma případně více subjekty, který je regulovaný právem,

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Základy práva, 2. února 2015

Základy práva, 2. února 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta práva, 2. února 2015 Přehled přednášky Zástupce ten, kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného Práva a povinnosti vznikají přímo zastoupenému

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

Nájem bytu podle nového občanského zákoníku

Nájem bytu podle nového občanského zákoníku Nájem bytu podle nového občanského zákoníku Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu jsou v novém občanském zákoníku upravena v ustanovení 2235 až ustanovení 2301. Tato ustanovení se použijí v případě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Pozměňovací

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní skutečnosti Obsah: právní skutečnosti právní jednání relativní

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Článek I. Preambule Zastupitelstvo Města Jemnice se na svém zasedání dne 12. 6. 2014 usneslo vydat tato pravidla pro pronajímání bytů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů

Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů Informujeme o následujících právních předpisech, v nichž je obsažena úprava pracovněprávních vztahů nebo která má vztah k odborové činnosti.

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016,

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Právní skutečnosti Subjektivní Právní jednání Protiprávní jednání Objektivní Události (obvykle právní) Stavy (obvykle protiprávní) NOZ upravuje soukro

Právní skutečnosti Subjektivní Právní jednání Protiprávní jednání Objektivní Události (obvykle právní) Stavy (obvykle protiprávní) NOZ upravuje soukro Právní skutečnosti soukromého práva JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. Právní skutečnosti Subjektivní Právní jednání Protiprávní jednání Objektivní Události (obvykle právní) Stavy (obvykle protiprávní) NOZ upravuje

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-001-007-14 ze dne 1.12.2014 Smlouva o poskytování právních služeb Rada městské části 1. schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi městskou

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO CPr_2 Civilní právo 2 MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Společné jmění manželů to, co manželům náleží, má

Více

INFORMATIVNÍ úplné znění

INFORMATIVNÍ úplné znění INFORMATIVNÍ úplné znění Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění zákona č. 50/2016 Sb. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento zákon upravuje a)

Více

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden;

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden; Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití platební karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty (VPP K 05/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. Účinnost těchto všeobecných pojistných podmínek je od 1. ledna 2014.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. Účinnost těchto všeobecných pojistných podmínek je od 1. ledna 2014. VPPSŽP 1.0 účinnost od 1. ledna 2014 Kód: Group 100 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 1.2 1.3 1.4 Účinnost těchto všeobecných pojistných

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném do 31. 12. 2011 Podle 39 odst. 2 zákoníku

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY Člen dozorčí rady 1 Smlouva o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady Společnost: KLIKA - BP, a.s. IČ: 255 55 316 se sídlem Praha,

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení V YZNAČ ENÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚ N Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a Zásada rovného zacházení Práva a povinnosti vznikající

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému Právo ve financích a finančních službách JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému 22.10.2014 Jana Zelinková OBSAH PREZENTACE 1. Úvod 2.

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Smlouva o nájmu - podstatné náležitosti - pronajímatel se zavazuje

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu...

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu... Metodický list č. 5 Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Lhůty dle nového daňového řádu... 2 3. Stanovení a běh lhůty... 4 4. Ochrana před nečinností...

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO Vypracoval: JUDr. Martin Kobert Vydáno dne: 27. 7. 2016 Předmět stanoviska: Insolvenční řízení Datum schválení předsednictvem TA ČR: 27. 7. 2016 Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO TECHNOLOGICKÉ

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO. Promlčení a prekluze. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO. Promlčení a prekluze. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Promlčení právo nebylo vykonáno v promlčecí lhůtě promlčí se a dlužník není povinen plnit ( 609/1 NOZ) námitka promlčení soud

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více