2MO301 Mezinárodní obchod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2MO301 Mezinárodní obchod"

Transkript

1 * Aktualizace 10. října 2014 Katedra mezinárodního obchodu 2MO301 Mezinárodní obchod Cvičení č. 4 : Struktura platební bilance na příkladu České republiky, zdůraznění vlivu mezinárodních obchodních vztahů na tvar vnější rovnováhy země. Diskuse na téma: Může být obchodní bilance dlouhodobě či trvale deficitní/přebytková? Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA

2 Vtip dne Bastiat neúnavně (ovšem marně) vyvracel prastarý ale dodnes zakořeněný mýtus, podle kterého je aktivní obchodní bilance pro národní hospodářství "příznivá", zatímco pasivní bilance je "nepříznivá. Na důkaz nesmyslnosti tohoto mýtu použil příklad K ještě pikantnějšímu závěru dospějeme, pokud se loď po opuštění francouzského přístavu potopí. Nešťastný obchodník utrpí ztrátu, ale zato Francie, jejíž celník poté, co loď opustila přístav, zaznamenal export, získává milion franků coby příspěvek k aktivní obchodní bilanci.. Zdroj: Robert Holman: Frédéric Bastiat : jeho odkaz dnešnímu světu (2002)

3 Program cvičení Teorie platební bilance Dějiny platební bilance Definice, druhy a zásady Struktura Horizontální Vertikální + účtování Vnější rovnováha (salda) Vyrovnávací procesy Platební bilance ČR Týmová práce Zajímavé informace

4 Teorie platební bilance (PB) POZNÁMKA: Teorie PB úzce souvisí s tzv. vnější ekonomickou rovnováhou, optimálním charakterem hospodářských transakcí zkoumané ekonomiky se svým okolím. PB umožňuje sledovat nejenom obchodní, ale i kapitálové (finanční) transakce, díky čemuž lze zjistit další úlohu zahraničního obchodu v ekonomice: zda ZO vyvolává nebo naopak kompenzuje příp. nerovnováhy.

5 Dějiny vnější ekonomické rovnováhy (OB => OB a kapitálové pohyby => PB) Merkantilismus (do konce 18. století) bohatství = množství drahých kovů v ekonomice zabývali se především obchodní bilancí, prosazovali aktivní OB Liberalismus (konec 18. století I. sv. válka) obchod zdroj růstu, snížení nebo odstranění cel začíná se klást důraz i na kapitálové transakce cenový vyrovnávací mechanismus PB (D. Hume) Meziválečné období (I. sv. válka II. sv. válka) hospodářské problémy a desintegrační tendence rozvoj národního účetnictví, měření transakcí Bretton Woods ( léta) fixní měnové kurzy, prosazování volného obchodu v rámci GATT keynesiánství, pravidelné statistické výkazy (mj. PB) kurzový a důchodový přístup k vyrovnání PB vznik příruček MMF upravujících PB (od r. 1948) Svět po pádu BW (70. Léta 2007) deregulace trhů, transformace CPE, posílení globalizace růst významu finančního sektoru, investic (mj. PZI) monetaristické přístupy k vyrovnání PB Světová ekonomická krize ( ) zásahy států do ekonomiky v rámci protikrizové politiky v řadě zemí zhoršení OB, odliv kapitálu z řady zemí modely finančních krizí a BP? regulace finančních trhů? NB Před Velkou depresí ze 30. let 20. století se národní účetnictví nepoužívalo ve stejné míře jako v současnosti (PB jako výkaz pravděpodobně také).

6 Definice PB Platební bilance (standardizovaný) systematický statistický výkaz, záznam všech hospodářských/ ekonomických transakcí uskutečněných za určité období mezi národní ekonomikou a zahraničím. Období Měsíc, čtvrtletí, rok (u čtvrtletí a roku kumulace). Transakce (tokové veličiny): Peněžní toky, Změny devizových pohledávek a závazků, Hmotné toky. Národní ekonomika a zahraničí Rezidenti dle MMF nebo Devizoví tuzemci (bydliště nebo sídlo v domácí zemi), Nerezidenti dle MMF nebo Devizoví cizozemci (opak).

7 Druhy a úprava PB Dvě koncepce: Devizová PB souhrn veškerých inkas a plateb za určité období, Ekonomická PB souhrn veškerých pohledávek a závazků vůči zahraničí, které vznikly v daném období bez ohledu na vlastní realizaci. Zásada: podvojnost (každé transakci odpovídají dva zápisy), souvztažnost (každému účtu odpovídá protiúčet/y). Úprava PB Mezinárodní pravidla MMF, Balance of Payments Manual, BPM (1948, 1950, 1961, 1977, 1993, 2008), od r vyd., zatím se ještě často připravuje PB dle 5. vyd., ale už se pracuje na přechodu. Devizový zákon ČR (Zákon č. 219/1995 Sb.).

8 Rozdíly mezi statistikou ZO a PB (1) Odlišné zdroje informací: Statistika ZO zpravidla vychází z celních dokladů / systémů EU. Statistika PB vychází z platebních dokladů. Odlišná metodologie: V ČR statistika ZO používá FOB ceny u exportu a CIF ceny u importu. PB používá FOB ceny jak u exportu, tak i u importu + započítává do dovozu řadu dalších položek (viz další slide). Statistika PB v současně době používá národní pojetí ZO (hodnoty byly přepočteny min. na r. 2005), dříve se ZO odhadoval přeshraničně.

9 Rozdíly mezi statistikou ZO a PB (2) V dovozu PB jsou zapocťeny nákupy zboz í v zahranic í nezahrnute do statistiky zahraničního obchodu (napr. nákupy pohonných hmot na lepšqch v zahraničí, hodnota podlimitních poštovních zásilek nepodléhajících celní deklaraci ze zemí mimo eurozónu). Jejich celkova hodnota cǐnila v r cca 4 mld. Kc Zdroj: ČNB, Platební bilance 2010

10 Horizontální struktura PB (dle 5. vydání Příručky MMF) BÚ KÚ FÚ CH DR Běžný účet Kapitálový účet Finanční účet Saldo chyb a opomenutí Změna devizových rezerv

11 Horizontální struktura PB (dle 6. vydání Příručky MMF) BÚ KÚ FÚ Běžný účet Kapitálový účet Finanční účet DR Rezervní aktiva CH Saldo chyb a opomenutí

12 Horizontální struktura BÚ (dle 5. vydání Příručky MMF) OB Obchodní bilance: export a import zboží, zušlechťovací operace (dovoz za účelem zušlechtění, oprav a dalšího vývozu). BS Bilance služeb: doprava, cestovní ruch (pohyb osob), ostatní služby, ostatní služby (EBOPS 2002): komunikace, stavební, pojišťovací, finanční, počítačové a informační služby, licenční poplatky, jiné obchodné služby, osobní, kulturní a rekreační služby a vládní služby. BV Bilance výnosů: příjmy a kompenzace zaměstnancům přes hranice, příjmy a výdaje související s toky zahraničních investic (dividendy, úroky a reinvestované zisky). BP Bilance běžných převodů: transfery mezinárodního charakteru (vládní a soukromé, finanční a věcné) hospodářská pomoc, příspěvky mezinárodním institucím, dary, penzy, alimenty, převody pracovních příjmů.

13 Horizontální struktura - KÚ Mezinárodní převody kapitálového charakteru: transfery související s migrací obyvatelstva, promíjením dluhů, vlastnickými právy k základním prostředkům. v ČR též část transakcí související s převody z evropských fondů (v závislosti na typu transakce). Převody nevýrobních nefinančních aktiv (např. pozemků pro zastupitelské úřady), nehmotných práv (patenty, autorská práva).

14 Horizontální struktura - FÚ PZI Přímé zahraniční investice dlouhodobý zájem, min. 10 % na kontrole podniku (také založení nového podniku), definice OECD a MMF. 3 podpoložky: základní kapitál, reinvestovaný zisk a ostatní kapitál. PFI Portfoliové investice krátkodobý zájem, investice do majetkových (akcie) a dluhových cenných papírů (dluhopisy), méně něž 10 % na kontrole. FD Finanční deriváty forwardy, futures, swapy a opce (termínoví kontrakty, ČNB zveřejňuje od r. 2000). OI Ostatní investice Platby za obchodní transakce, vklady na účtech a úvěry poskytnuté tuzemcům cizozemci a naopak (člení se na dlouhodobé a krátkodobé a podle subjektů: ČNB, obchodní banky, vlády, ostatní sektory).

15 Horizontální struktura CH a DR CH Chyby a opomenutí vznikají kvůli nedostatku informací o transakcích mezi domácí ekonomikou a zahraničím a existenci šedé ekonomiky. Nízká hodnota však nemusí znamenat přesnost (transakce se mohou kompenzovat v rámci účtů). DR Změna devizových rezerv centrální banky (ČNB), příp. ministerstva financí: Mají podobu investic do cenných papírů, vkladů, zlata, úvěrů MMF apod. Jsou zaznamenávány s opačným znamínkem ( - = zvýšení DR, + snížení DR) Mění se při státních intervencích (režimy fixních kurzů, řízený floating), inkasování výnosů z držení cenných papírů, čerpání nebo splacení úvěrů centrální bankou, změn kuru domácí měny (depreciace zvýšení v jednotkách domácí měny, apreciace - snížení). Účetní změny

16 Dodatek: kurzové změny DR- ilustrace Stav devizových rezerv časová řada Zdroj: ČNB ARAD, vlastní zpracování.

17 O ER*)>8 V.7""+1#7_ &$ &3#<7"3 5;/5):R 2)64B )6$ 1#)#71#7'*8 &Q>")2"4 *%0#*+:+=4 $G$*#8? Dodatek: Kurzovým režimem ČR je od r řízený floating O F:5%+:$($ &Q"+1R :$&7>+&Q'D %$>$%& 2)(/ #)*4 1#)#? &Q>")2"Q &67&? (od r do r de facto čistý floating) mld EUR CZK za 1 EUR mil EUR /98 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 intervence prodej výnosů devizových rezerv odkud vládních privatizačních příjmů do devizových rezerv CZK/EUR 10 intervence Zdroj: Lubomír Lízal, PhD. Intervence jako (ne)konvencňi nástroj meňove politiky Nedorěsěne problémy tzv. bankovni unie Obchodně podnikatelska fakulta Karviná,

18 Horizontální struktura PB - příklad

19 Horizontální struktura PB (dle 6. vydání Příručky MMF) NOVÁ STRUKTURA BÚ Obchodní bilance: Export a import zboží, Re- exporty, Merchantingové obchody. Bilance služeb: Zušlechťovací styk (nově služba) a nové členění dle EBOPS Bilance prvotních důchodů (=VF): Náhrady zaměstnancům, Úroky, Zisky společností, NOVÁ STRUKTURA KÚ A FÚ Kapitálový účet: Pořízení / prodej nevýrobních nefinančních aktiv: Přírodní zdroje, Smlouvy, leasing a licence, Nehmotná aktiva (goodwill, loga...). Kapitálové transfery: Odpuštění dluhů, Některá pojistná plnění, Investiční a jiné granty, Vybrané daně atd. Reinvestované zisky, Renta. Bilance druhotných důchodů (=transfery): Daně z příjmu, bohatství atd., Některé pojistné prémie, Současná mezinárodní spolupráce, Ostatní běžné transfery, Finanční účet: Přímé zahraniční investice, Portfoliové investice, Finanční deriváty (mimo rezervy), Ostatní investice, Rezervní aktiva (nově na FÚ). Korekce související s penzemi. Zdroj:

20 EBOPS 2010 Extended Balance of Payments Services Classification (angl.) MMF BPM5 EBOPS 2002 MMF BPM6 EBOPS 2010 Transport Travel Other services: 1. Communications services, 2. Construction services, 3. Insurance services, 4. Financial services, 5. Computer and information services, 6. Royalties and license fees, 7. Other business services, 8. Personal, cultural, and recreational services, 9. Government services, n.i.e. Transport Travel Other services: 1. Manufacturing services on physical inputs owned by others, 2. Maintenance and repair services n.i.e., 3. Construction, 4. Insurance and pension services, 5. Financial services, 6. Charges for the use of intellectual property n.i.e., 7. Telecommunications, computer, and information services, Zdroje: EBOPS EBOPS Other business services, 9. Personal, cultural, and recreational services, 10. Government goods and services n.i.e. %20The%20Extended%20Balance%20of%20Payment%20Services% 20(EBOPS)%20classification.pdf

21 Vertikální struktura PB (dle 5. vydání Příručky MMF) kreditní transakce (kredit) příliv peněz do ekonomiky (export, PZI, ) debetní transakce (debet) odliv peněz z ekonomiky (import, mzdy zahr. pracovníků) výjimka: devizové rezervy snížení DR - kreditní operace zvýšení DR debetní operace

22 Vertikální struktura PB - příklad Kredit Debet

23 Vertikální struktura FINANČNÍHO ÚČTU (dle 6. vydání Příručky MMF) kreditní transakce (kredit) > čisté pořízení aktiv. příliv peněz do ekonomiky. debetní transakce (debet) > čisté pozbytí aktiv. odliv peněz z ekonomiky.

24 Podvojnost v PB Transakce jsou zaznamenávány do PB na podvojném principu: kreditní transakce na jednom účtu je doprovázena debetní na jiném účtu (součet všech kreditních transakcí = součet všech debetních transakcí): Např. export a import zboží a služeb (OB a BS) mají protizápis na ostatních investicích (OI). Změna devizových rezerv (rezervních aktiv, DR) vyplývající z pohybu kurzů měn má protizápis na saldu chyb a opomenutí (kurzové rozdíly). Změny v bilanci výnosů (prvotních důchodů) se mj. zaznamenávají do přímých zahraničních investic (reinvestice zisků), ale u repatriace zisku do ostatních investic. Nový vklad v zahraniční bance je debet na ostatních investicích atd. V některých případech nedochází k reálnému odlivu peněz z ekonomiky a naopak. Podrobněji viz mj. Štěrbová, L. a kol. (2013).

25 Tvar vnější rovnováhy (salda) (1) Tvar se posuzuje pomocí salda (platební bilance jako celek je vždy vyrovnána, tj. BÚ + KÚ + FÚ + CH + DR = 0 ) POZOR!!! Zde posuzujeme podle BPM5 (v BPM6: BV > BPD a BP > BDD a DR spadá do FÚ, FÚ má opačné znaménko, tedy BÚ + KÚ FÚ + CH = 0). Saldo obchodní bilance (nejužší): OB = - (BS + BV + BP + KÚ + FÚ + CH + DR). Saldo výkonové bilance: VB = OB + BS = - (BV +BP + KÚ + FÚ + CH + DR), mod. VB = OB + BS + BV = - (BP + KÚ + FÚ + CH + DR).

26 Tvar vnější rovnováhy (salda) (2) Saldo běžného účtu: BÚ = - (KÚ + FÚ + CH + DR), Dlouhodobě udržitelný stav: deficit BÚ/HDP < 5 (někdy 8) %. Saldo základní bilance: ZB = BÚ + KÚ + PZI = - (PFI + FD + OI + CH + DR). Saldo maximální likvidity (nejširší): BÚ + KÚ + FÚ + CH = - DR.

27 Vyrovnávací procesy PB (doma) Administrativní vyrovnání Pomocí nástrojů obchodní politiky: Tarifní (=různé druhy cel), Netarifní. Státní regulace: omezení pohybu krátkodobého kapitálu, omezení směnitelnosti měny, monopol ZO apod. Intervence CB: devizové rezervy. Působení tržních sil Vyrovnávací mechanismy důchodový, kurzový, cenový, monetaristický viz Mezinárodní ekonomii. V praxi působení více mechanismů najednou.

28 Důchodový vyrovnávací mechanismus Keynesiánský přístup: Y = C + I + G + NX X (autonomní veličina) => Y (multiplikační vztah) M = Ma + M * Y Podmínky: pevné ceny, fixní kurz, nevyužité kapacity Mechanismus BÚ (přes multiplikátory): X => Y => M => vyrovnání VB FÚ (přes úrokové sazby): M S (např. BÚ) => IR => M S => FÚ PS M S nabídka peněz, množství peněz v ekonomice

29 Kurzový vyrovnávací mechanismus Podmínky: pohyblivý kurz (floating) Vysoká citlivost (elasticita) vývozu a dovozu na změny kurzu, tzv. Marshallova- Lernerova podmínka (autor Abba Lerner, viz konec prezentace): kurzová e + kurzová e > 1 X M ΔA e = A ΔB B Mechanismus : BÚ < 0 (odliv peněz) => depreciace => X a M => => vyrovnání BÚ, BÚ > 0 (příliv peněz) => apreciace => X a M => => vyrovnání BÚ.

30 Cenový vyrovnávací mechanismus PB Popsal již David Hume Podmínky: fixní kurzy (původně drahé kovy), v případě pohyblivých kurzů platnost Marshallovy- Lernerovy podmínky. Mechanismus: VB > 0 => M S => P => X a M => vyrovnání VB, VB < 0 => M S => P => X a M => vyrovnání VB.

31 Monetární vyrovnávací mechanismus Hlavní myšlenka: nerovnováha platební bilance je dána nesouladem mezi poptávkou po penězích M D a nabídkou peněz M S. Přizpůsobování probíhá pořízením / prodejem aktiv v zahraničí. Mechanismus M D > M S (málo peněz) => IR a P => X a M, současně M S (dovoz K) => vyrovnání PB. M D < M S (přebytek peněz) => IR a P => X a M, současně M S (vývoz K) => vyrovnání PB.

32 Investiční pozice Samostatný statistický výkaz zachycující stav domácích investic v zahraničí (A) a zahraničních investic v domácí ekonomice (P) Kopíruje strukturu finančního účtu, jedná se ale o stavové veličiny Upraven v BPM6. Aktiva Pohledávky za zahraničními subjekty, Držba zahraničního majetku domácími subjekty (např. akcie). Pasiva Závazky domácích subjektů vůči zahraničním subjektům, Držba majetku na domácím území zahraničními subjekty.

33 Platební bilance ČR

34 Týmová práce Otázka č. 1: Charakterizujte a zhodnoťte vývoj jednotlivých součástí běžného účtu platební bilance ČR ve sledovaných letech s důrazem na rok 2012 a r Otázka č. 2: Jaké jsou obecně možnosti krytí schodku běžného účtu? Zhodnoťte jejich účinnost a dlouhodobou udržitelnost. Které z nich se uplatňují v PB ČR? Otázka č. 3: Jak hodnotíte vývoj sald základní bilance a maximální likvidity v ČR? Jak by se podle Vašeho názoru vyvíjely, pokud by ČR měla fixní kurz a byla zasažena akutní fází finanční krize (akutní fáze = USA podzim r. 2008)? Otázka č. 4: Z čeho se skládají devizové rezervy ČR? Uveďte, které vlivy podle Vašeho názoru determinují meziroční změny jejich výše. Rozdíl v hodnotě v CZK a v USD? Otázka č. 5: Jak hodnotíte vnější rovnováhu ČR (dle jednotlivých sald v PB)? Zdůvodněte.

35 Důležité statistiky v r Saldo OB (Saldo VB 188,0 mld. CZK cca 240 mld. CZK) Saldo BÚ Saldo FÚ Saldo PZI - 56,0 mld. CZK 187,9 mld. CZK 33,2 mld. CZK Devizové rezervy (stav 31. leden 2015) 52,4 mld. USD

36 Možnosti krytí deficitu BÚ (zpravidla se jedná o položky FÚ) Dluhový způsob: financování pomoci ostatních investic (= přijetí úvěrů ze zahraničí na soukromé či vládní úrovni, např. půjčky IMF) např. významné v Rusku, i když má přebytek BÚ. Nedluhový způsob - > uplatňováno v ČR Financování pomoci přímých zahraničních investic (= dlouhodobý kapitál, malá pohyblivost) ČR. Zachyceno v základní bilanci. Financování pomocí portfoliových investic (= krátkodobý kapitál, značná volatilita) např. Pobaltí.

37 Vývoj jednotlivých sald PB ČR (údaje ČNB) v pojetí do r mld. CZK BÚ ZB = BÚ + KÚ + PZI Saldo maximální likvidity OB VB = OB + BS mod. VB = OB + BS + BV Zdroj: ČNB

38 Jak hodnotíte celkovou vnější rovnováhu ČR?

39 Vývoj salda BÚ k HDP, % problémy

40 Shrnutí a diskuse Může být obchodní bilance dlouhodobě či trvale deficitní?

41 Závěr Může být obchodní bilance dlouhodobě či trvale deficitní? V teorii působí vyrovnávací mechanismy. V praxi takové případy nastávají. ČR dlouhodobý schodek OB v 90. letech a BÚ v novém miléniu, USA dostávají zaplaceno v USD a platí za importy v USD (fungování kurzového vyrovnávacího mechanismu je omezeno), Chudé rozvojové země, které jsou odkázány na rozvojovou pomoc (deficit OB větší než přebytek BP / druhotných důchodů).

42 Statistiky PB a IP v ČR ČNB Stránky (údaje v CZK, EUR, USD): bni_bilance_stat/platebni_bilance_q/bop_cs.xls (1993- současnost, čtvrtletí včetně kumulace). Investiční pozice: ndex.html. ČNB - systém časových řad ARAD (údaje v CZK, EUR, USD): Eurostat (údaje v CZK a EUR): - sekce Balance of payments. World Bank WDI & GDF (údaje v USD) + DEVIZOVÉ REZERVY: IMF IFS (BPM6 od r. 2008) a COFER DEVIZOVÉ REZERVY: data.imf.org/finddatareports.aspx?d=33061&e= (přístup k plné verzi je podmíněn registrací, pro 5 dní je zdarma TRIAL). COFER:

43 Zajímavé informace

44 Abba Lerner ( ) Americký ekonom židovského původu, narodil se v carském Rusku, vyrůstal v Londýně, znal Keynese (nebyl akademik, nedostal Nobelovu cenu...): Jako první uvedl fiskální a monetární politiku jako základní nástroje keynesiánské ekonomie, Vymyslel koncept NAIRU (přirozené míry zaměstnanosti), Vypracoval model tržního socialismu. Lernerův index monopolní síly v mikroekonomii: (P- MC) / P. Marshallova Lernerova podmínka: e X + e M > 1.

45 Některé ukazatele PB nových členských zemí EU v poměru ku HDP (toky, průměr za ) Země (X+M) / HDP ( (X+M) / HDP ) / 2 PZI / HDP (PFI+OI) / GDP ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko Česká republika 135,50% 67,75% 6,40% 2,80% Slovensko 152,70% 76,35% 5,40% 4,40% Polsko 70,40% 35,20% 3,50% 3,30% Maďarsko 143,10% 71,55% 4,90% 9,20% Pobaltí Estonsko 155,40% 77,70% 9,30% 9,40% Litva 112,00% 56,00% 3,70% 7,30% Lotyšsko 97,20% 48,60% 4,30% 15,80% Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko Bulharsko 118,80% 59,40% 12,60% 5,70% Rumunsko 73,10% 36,55% 4,90% 5,70% Slovinsko 118,70% 59,35% 2,00% 9,10% Malta a Kypr Malta 168,60% 84,30% 12,30% 44,00% Kypr 102,80% 51,40% 8,40% 43,50% Poznámka: X+M obrat obchodu, Zdroj: Eurostat

46 Děkuji za pozornost! J J PB J J

47 Použité zdroje ŠTĚRBOVÁ, L. a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Grada Publishing, Praha ISBN: PLCHOVÁ, B. a kol. Zahraniční ekonomické vztahy ČR. Oeconomica, Praha ISBN Lubomír Lízal, PhD. Intervence jako (ne)konvencňi nástroj meňove politiky Nedorěsěne problémy tzv. bankovni unie. Obchodně podnikatelska fakulta Karviná, Přednášky doc. Ing. Emílie Kalínské, CSc., ZS 2006/2007 Přednášky prof. Ing. Boženy Plchové, CSc., ZS 2006/2007 Prezentace Ing. Radka Čajky, Ph.D., ZS 2009/2010 BOLOTOV, I. Channels of Influence of the Global Crisis on the Internal Balance of the EU New Member States (MBK, Zlín, 2011).

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 OTEVŘEN ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 I. Měnový kurz II. Platební bilance III. Model IS-LM LM-BP Ing. A. Ecková,, PhD. 8. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA domácí úroková míra,

Více

Platební bilance. přednáška kurzu Mezinárodní finance BIVŠ

Platební bilance. přednáška kurzu Mezinárodní finance BIVŠ Platební bilance přednáška kurzu Mezinárodní finance BIVŠ Obsah 1.Vymezení základních pojmů 2.Základní struktura platební bilance 3.Saldo platební bilance 4.Investiční pozice země 5.Vývojové tendence platební

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Mezinárodní standard statistiky platební bilance Mezinárodního měnového fondu (BPM6) Rudolf Olšovský Ředitel odboru platební bilance ČNB Praha, 16. září 2014

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika Základy ekonomie Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální politice

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Tabulka C..1: Platební bilance roční 7 8 9 1 11 1 13 1 15 Výkonová bilance mld. Kč 18 1 1 11 19 19 11 1 35 38 obchodní bilance ) mld. Kč 59 7 87 5 9 19 188 7 88 z toho minerální paliva

Více

N_MF_B Mezinárodní finance Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2012 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví a pojišťovnictví 1 Osnova Mezinárodní finance 1. Platební bilance: horizontální

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Obchodní a platební bilance ČR Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 15. 1.

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Nikdy žádný národ nebyl zruinován obchodem B. Franklin Smysl zahraničního obchodu spočívá v importech, nikoliv exportech J.S.Mill

Nikdy žádný národ nebyl zruinován obchodem B. Franklin Smysl zahraničního obchodu spočívá v importech, nikoliv exportech J.S.Mill Struktura: otevřenost ekonomiky a platební bilance nominální a reálný měnový kurz čistý vývoz a reálný kurz úroková parita a parita kupní síly kurzová politika Otevřenost ekonomiky Nikdy žádný národ nebyl

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA C 136/6 DOPORUČENÍ EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA DOPORUČENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. května 2007, kterým se mění doporučení ECB/2004/16 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické

Více

PLATEBNÍ BILANCE II.

PLATEBNÍ BILANCE II. PLATEBNÍ BILANCE II. Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0817 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Definice a vymezení ICT služeb

Definice a vymezení ICT služeb Definice a vymezení ICT služeb Definice služeb v oblasti informačních a komunikačních technologii (dále jen ICT služby) vychází z definice OECD pro ICT produkty, která říká, že hlavní funkcí ICT zboží

Více

EX IM +D + BT + KT + DK + KK

EX IM +D + BT + KT + DK + KK 1. kdo byl zastáncem teorie, že cena výrobku závisí jen na ceně práce klasikové 2. finanční účet: přímé investice, portfoliové investice a ostatní investice (nepatří chyby a opomenutí) 3. standard zlaté

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Mezinárodní finance - cvičení

Mezinárodní finance - cvičení Mezinárodní finance - cvičení Definice mezinárodních financí: Mezinárodní finance je možné chápat jako systém peněžních (zejména měnových a úvěrových) vztahů, jejichž prostřednictvím dochází k pohybu peněžních

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě?

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě? ING Obavy z posilující koruny - jsou na místě? Vojtěch Benda Senior economist Praha 26. listopadu 2007 Kurz koruny k euru a dolaru Kurz EUR/CZK Kurz USD/CZK 41 47 39 42 37 35 37 33 32 31 27 29 27 22 25

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Mezinárodní pohyb kapitálu

Mezinárodní pohyb kapitálu Mezinárodní pohyb kapitálu Nejjednodušší definice kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze. Kapitálem rozumíme vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly další hodnoty. Rozlišujeme:

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Martin Mandel, Jaroslava Durčáková: Mezinárodní finance a devizový trh Recenzovali: Prof. Ing. Josef

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 8. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Centrální banka také národní banka je základní banka státu je vrcholnou institucí bankovního dozoru a určuje měnovou politiku v zemi VZNIK CENTRÁLNÍCH BANK

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP)

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) Základní metodologie a koncepce statistiky technologické platební bilance (TBP) je založena na manuálu TBP (TBP Manual, OECD, 1990)

Více

Platební bilance České republiky z hlediska členství v EU a perspektivně v eurozóně. VŠFS, 10. prosince 2008

Platební bilance České republiky z hlediska členství v EU a perspektivně v eurozóně. VŠFS, 10. prosince 2008 Platební bilance České republiky z hlediska členství v EU a perspektivně v eurozóně Vnější ekonomické vztahy od roku 1995 Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnovm nová a statistiky

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA L 202/54 Úřední věstník Evropské unie 4.8.2009 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 17. července 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 4 10) Nezaměstnanost. 11) Inflace a Phillipsovy křivky

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Inflace a měna. Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové

Inflace a měna. Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové Inflace a měna Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové Témata případových studií na 3. seminář sem. skup. dr. Kyncla 1. Trh práce nabídka,

Více

Příloha ZÁKLADNÍ ZÁKLADNÍ. IČ sestavená k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha ZÁKLADNÍ ZÁKLADNÍ. IČ sestavená k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Nenastala žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala Ústeckému kraji ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

PLATEBNÍ BILANCE.

PLATEBNÍ BILANCE. PLATEBNÍ BILANCE www.ekofun.cz Platební bilance Systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období Ekonomická transakce Transakce reálná(pohyb

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Export Import. Makroekonomie I. Vnější ekonomické vztahy. Otevřená ekonomika. Otevřená ekonomika teorie absolutní a komparativní výhody

Export Import. Makroekonomie I. Vnější ekonomické vztahy. Otevřená ekonomika. Otevřená ekonomika teorie absolutní a komparativní výhody Otevřená ekonomika Makroekonomie I Vnější ekonomické vztahy Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Otevřená ekonomika teorie absolutní a komparativní výhody Otevřená ekonomika - základem je existence

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie Ekonomický způsob myšlení. Model ekonomického koloběhu.

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Mezinárodní finanční instituce Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Mezinárodní měnový systém je souhrnem vzájemných vazeb mezi měnami a měnovými systémy jednotlivých zemí

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Analýza platební bilance České republiky v letech 2004 až 2013 The analysis of the balance of payments of the Czech Republic in the years 2004 to 2013

Analýza platební bilance České republiky v letech 2004 až 2013 The analysis of the balance of payments of the Czech Republic in the years 2004 to 2013 Analýza platební bilance České republiky v letech 2004 až 2013 The analysis of the balance of payments of the Czech Republic in the years 2004 to 2013 Miroslav ZETEK Abstrakt Cílem této stati je analýza

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Netvořice, Školní 171, Netvořice

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Netvořice, Školní 171, Netvořice IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 70996865 700 Příspěvková organizace 3.3.2015 22:33:05 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

I. O ČEM JE VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA?

I. O ČEM JE VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA? I. O ČEM JE VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA? Studium vnější hospodářské politiky je v současné době velmi důležité. Na začátku 21. století jsou ekonomiky těsně provázány prostřednictvím obchodu se zbožím a

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více