2MO301 Mezinárodní obchod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2MO301 Mezinárodní obchod"

Transkript

1 * Aktualizace 10. října 2014 Katedra mezinárodního obchodu 2MO301 Mezinárodní obchod Cvičení č. 4 : Struktura platební bilance na příkladu České republiky, zdůraznění vlivu mezinárodních obchodních vztahů na tvar vnější rovnováhy země. Diskuse na téma: Může být obchodní bilance dlouhodobě či trvale deficitní/přebytková? Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA

2 Vtip dne Bastiat neúnavně (ovšem marně) vyvracel prastarý ale dodnes zakořeněný mýtus, podle kterého je aktivní obchodní bilance pro národní hospodářství "příznivá", zatímco pasivní bilance je "nepříznivá. Na důkaz nesmyslnosti tohoto mýtu použil příklad K ještě pikantnějšímu závěru dospějeme, pokud se loď po opuštění francouzského přístavu potopí. Nešťastný obchodník utrpí ztrátu, ale zato Francie, jejíž celník poté, co loď opustila přístav, zaznamenal export, získává milion franků coby příspěvek k aktivní obchodní bilanci.. Zdroj: Robert Holman: Frédéric Bastiat : jeho odkaz dnešnímu světu (2002)

3 Program cvičení Teorie platební bilance Dějiny platební bilance Definice, druhy a zásady Struktura Horizontální Vertikální + účtování Vnější rovnováha (salda) Vyrovnávací procesy Platební bilance ČR Týmová práce Zajímavé informace

4 Teorie platební bilance (PB) POZNÁMKA: Teorie PB úzce souvisí s tzv. vnější ekonomickou rovnováhou, optimálním charakterem hospodářských transakcí zkoumané ekonomiky se svým okolím. PB umožňuje sledovat nejenom obchodní, ale i kapitálové (finanční) transakce, díky čemuž lze zjistit další úlohu zahraničního obchodu v ekonomice: zda ZO vyvolává nebo naopak kompenzuje příp. nerovnováhy.

5 Dějiny vnější ekonomické rovnováhy (OB => OB a kapitálové pohyby => PB) Merkantilismus (do konce 18. století) bohatství = množství drahých kovů v ekonomice zabývali se především obchodní bilancí, prosazovali aktivní OB Liberalismus (konec 18. století I. sv. válka) obchod zdroj růstu, snížení nebo odstranění cel začíná se klást důraz i na kapitálové transakce cenový vyrovnávací mechanismus PB (D. Hume) Meziválečné období (I. sv. válka II. sv. válka) hospodářské problémy a desintegrační tendence rozvoj národního účetnictví, měření transakcí Bretton Woods ( léta) fixní měnové kurzy, prosazování volného obchodu v rámci GATT keynesiánství, pravidelné statistické výkazy (mj. PB) kurzový a důchodový přístup k vyrovnání PB vznik příruček MMF upravujících PB (od r. 1948) Svět po pádu BW (70. Léta 2007) deregulace trhů, transformace CPE, posílení globalizace růst významu finančního sektoru, investic (mj. PZI) monetaristické přístupy k vyrovnání PB Světová ekonomická krize ( ) zásahy států do ekonomiky v rámci protikrizové politiky v řadě zemí zhoršení OB, odliv kapitálu z řady zemí modely finančních krizí a BP? regulace finančních trhů? NB Před Velkou depresí ze 30. let 20. století se národní účetnictví nepoužívalo ve stejné míře jako v současnosti (PB jako výkaz pravděpodobně také).

6 Definice PB Platební bilance (standardizovaný) systematický statistický výkaz, záznam všech hospodářských/ ekonomických transakcí uskutečněných za určité období mezi národní ekonomikou a zahraničím. Období Měsíc, čtvrtletí, rok (u čtvrtletí a roku kumulace). Transakce (tokové veličiny): Peněžní toky, Změny devizových pohledávek a závazků, Hmotné toky. Národní ekonomika a zahraničí Rezidenti dle MMF nebo Devizoví tuzemci (bydliště nebo sídlo v domácí zemi), Nerezidenti dle MMF nebo Devizoví cizozemci (opak).

7 Druhy a úprava PB Dvě koncepce: Devizová PB souhrn veškerých inkas a plateb za určité období, Ekonomická PB souhrn veškerých pohledávek a závazků vůči zahraničí, které vznikly v daném období bez ohledu na vlastní realizaci. Zásada: podvojnost (každé transakci odpovídají dva zápisy), souvztažnost (každému účtu odpovídá protiúčet/y). Úprava PB Mezinárodní pravidla MMF, Balance of Payments Manual, BPM (1948, 1950, 1961, 1977, 1993, 2008), od r vyd., zatím se ještě často připravuje PB dle 5. vyd., ale už se pracuje na přechodu. Devizový zákon ČR (Zákon č. 219/1995 Sb.).

8 Rozdíly mezi statistikou ZO a PB (1) Odlišné zdroje informací: Statistika ZO zpravidla vychází z celních dokladů / systémů EU. Statistika PB vychází z platebních dokladů. Odlišná metodologie: V ČR statistika ZO používá FOB ceny u exportu a CIF ceny u importu. PB používá FOB ceny jak u exportu, tak i u importu + započítává do dovozu řadu dalších položek (viz další slide). Statistika PB v současně době používá národní pojetí ZO (hodnoty byly přepočteny min. na r. 2005), dříve se ZO odhadoval přeshraničně.

9 Rozdíly mezi statistikou ZO a PB (2) V dovozu PB jsou zapocťeny nákupy zboz í v zahranic í nezahrnute do statistiky zahraničního obchodu (napr. nákupy pohonných hmot na lepšqch v zahraničí, hodnota podlimitních poštovních zásilek nepodléhajících celní deklaraci ze zemí mimo eurozónu). Jejich celkova hodnota cǐnila v r cca 4 mld. Kc Zdroj: ČNB, Platební bilance 2010

10 Horizontální struktura PB (dle 5. vydání Příručky MMF) BÚ KÚ FÚ CH DR Běžný účet Kapitálový účet Finanční účet Saldo chyb a opomenutí Změna devizových rezerv

11 Horizontální struktura PB (dle 6. vydání Příručky MMF) BÚ KÚ FÚ Běžný účet Kapitálový účet Finanční účet DR Rezervní aktiva CH Saldo chyb a opomenutí

12 Horizontální struktura BÚ (dle 5. vydání Příručky MMF) OB Obchodní bilance: export a import zboží, zušlechťovací operace (dovoz za účelem zušlechtění, oprav a dalšího vývozu). BS Bilance služeb: doprava, cestovní ruch (pohyb osob), ostatní služby, ostatní služby (EBOPS 2002): komunikace, stavební, pojišťovací, finanční, počítačové a informační služby, licenční poplatky, jiné obchodné služby, osobní, kulturní a rekreační služby a vládní služby. BV Bilance výnosů: příjmy a kompenzace zaměstnancům přes hranice, příjmy a výdaje související s toky zahraničních investic (dividendy, úroky a reinvestované zisky). BP Bilance běžných převodů: transfery mezinárodního charakteru (vládní a soukromé, finanční a věcné) hospodářská pomoc, příspěvky mezinárodním institucím, dary, penzy, alimenty, převody pracovních příjmů.

13 Horizontální struktura - KÚ Mezinárodní převody kapitálového charakteru: transfery související s migrací obyvatelstva, promíjením dluhů, vlastnickými právy k základním prostředkům. v ČR též část transakcí související s převody z evropských fondů (v závislosti na typu transakce). Převody nevýrobních nefinančních aktiv (např. pozemků pro zastupitelské úřady), nehmotných práv (patenty, autorská práva).

14 Horizontální struktura - FÚ PZI Přímé zahraniční investice dlouhodobý zájem, min. 10 % na kontrole podniku (také založení nového podniku), definice OECD a MMF. 3 podpoložky: základní kapitál, reinvestovaný zisk a ostatní kapitál. PFI Portfoliové investice krátkodobý zájem, investice do majetkových (akcie) a dluhových cenných papírů (dluhopisy), méně něž 10 % na kontrole. FD Finanční deriváty forwardy, futures, swapy a opce (termínoví kontrakty, ČNB zveřejňuje od r. 2000). OI Ostatní investice Platby za obchodní transakce, vklady na účtech a úvěry poskytnuté tuzemcům cizozemci a naopak (člení se na dlouhodobé a krátkodobé a podle subjektů: ČNB, obchodní banky, vlády, ostatní sektory).

15 Horizontální struktura CH a DR CH Chyby a opomenutí vznikají kvůli nedostatku informací o transakcích mezi domácí ekonomikou a zahraničím a existenci šedé ekonomiky. Nízká hodnota však nemusí znamenat přesnost (transakce se mohou kompenzovat v rámci účtů). DR Změna devizových rezerv centrální banky (ČNB), příp. ministerstva financí: Mají podobu investic do cenných papírů, vkladů, zlata, úvěrů MMF apod. Jsou zaznamenávány s opačným znamínkem ( - = zvýšení DR, + snížení DR) Mění se při státních intervencích (režimy fixních kurzů, řízený floating), inkasování výnosů z držení cenných papírů, čerpání nebo splacení úvěrů centrální bankou, změn kuru domácí měny (depreciace zvýšení v jednotkách domácí měny, apreciace - snížení). Účetní změny

16 Dodatek: kurzové změny DR- ilustrace Stav devizových rezerv časová řada Zdroj: ČNB ARAD, vlastní zpracování.

17 O ER*)>8 V.7""+1#7_ &$ &3#<7"3 5;/5):R 2)64B )6$ 1#)#71#7'*8 &Q>")2"4 *%0#*+:+=4 $G$*#8? Dodatek: Kurzovým režimem ČR je od r řízený floating O F:5%+:$($ &Q"+1R :$&7>+&Q'D %$>$%& 2)(/ #)*4 1#)#? &Q>")2"Q &67&? (od r do r de facto čistý floating) mld EUR CZK za 1 EUR mil EUR /98 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 intervence prodej výnosů devizových rezerv odkud vládních privatizačních příjmů do devizových rezerv CZK/EUR 10 intervence Zdroj: Lubomír Lízal, PhD. Intervence jako (ne)konvencňi nástroj meňove politiky Nedorěsěne problémy tzv. bankovni unie Obchodně podnikatelska fakulta Karviná,

18 Horizontální struktura PB - příklad

19 Horizontální struktura PB (dle 6. vydání Příručky MMF) NOVÁ STRUKTURA BÚ Obchodní bilance: Export a import zboží, Re- exporty, Merchantingové obchody. Bilance služeb: Zušlechťovací styk (nově služba) a nové členění dle EBOPS Bilance prvotních důchodů (=VF): Náhrady zaměstnancům, Úroky, Zisky společností, NOVÁ STRUKTURA KÚ A FÚ Kapitálový účet: Pořízení / prodej nevýrobních nefinančních aktiv: Přírodní zdroje, Smlouvy, leasing a licence, Nehmotná aktiva (goodwill, loga...). Kapitálové transfery: Odpuštění dluhů, Některá pojistná plnění, Investiční a jiné granty, Vybrané daně atd. Reinvestované zisky, Renta. Bilance druhotných důchodů (=transfery): Daně z příjmu, bohatství atd., Některé pojistné prémie, Současná mezinárodní spolupráce, Ostatní běžné transfery, Finanční účet: Přímé zahraniční investice, Portfoliové investice, Finanční deriváty (mimo rezervy), Ostatní investice, Rezervní aktiva (nově na FÚ). Korekce související s penzemi. Zdroj:

20 EBOPS 2010 Extended Balance of Payments Services Classification (angl.) MMF BPM5 EBOPS 2002 MMF BPM6 EBOPS 2010 Transport Travel Other services: 1. Communications services, 2. Construction services, 3. Insurance services, 4. Financial services, 5. Computer and information services, 6. Royalties and license fees, 7. Other business services, 8. Personal, cultural, and recreational services, 9. Government services, n.i.e. Transport Travel Other services: 1. Manufacturing services on physical inputs owned by others, 2. Maintenance and repair services n.i.e., 3. Construction, 4. Insurance and pension services, 5. Financial services, 6. Charges for the use of intellectual property n.i.e., 7. Telecommunications, computer, and information services, Zdroje: EBOPS EBOPS Other business services, 9. Personal, cultural, and recreational services, 10. Government goods and services n.i.e. %20The%20Extended%20Balance%20of%20Payment%20Services% 20(EBOPS)%20classification.pdf

21 Vertikální struktura PB (dle 5. vydání Příručky MMF) kreditní transakce (kredit) příliv peněz do ekonomiky (export, PZI, ) debetní transakce (debet) odliv peněz z ekonomiky (import, mzdy zahr. pracovníků) výjimka: devizové rezervy snížení DR - kreditní operace zvýšení DR debetní operace

22 Vertikální struktura PB - příklad Kredit Debet

23 Vertikální struktura FINANČNÍHO ÚČTU (dle 6. vydání Příručky MMF) kreditní transakce (kredit) > čisté pořízení aktiv. příliv peněz do ekonomiky. debetní transakce (debet) > čisté pozbytí aktiv. odliv peněz z ekonomiky.

24 Podvojnost v PB Transakce jsou zaznamenávány do PB na podvojném principu: kreditní transakce na jednom účtu je doprovázena debetní na jiném účtu (součet všech kreditních transakcí = součet všech debetních transakcí): Např. export a import zboží a služeb (OB a BS) mají protizápis na ostatních investicích (OI). Změna devizových rezerv (rezervních aktiv, DR) vyplývající z pohybu kurzů měn má protizápis na saldu chyb a opomenutí (kurzové rozdíly). Změny v bilanci výnosů (prvotních důchodů) se mj. zaznamenávají do přímých zahraničních investic (reinvestice zisků), ale u repatriace zisku do ostatních investic. Nový vklad v zahraniční bance je debet na ostatních investicích atd. V některých případech nedochází k reálnému odlivu peněz z ekonomiky a naopak. Podrobněji viz mj. Štěrbová, L. a kol. (2013).

25 Tvar vnější rovnováhy (salda) (1) Tvar se posuzuje pomocí salda (platební bilance jako celek je vždy vyrovnána, tj. BÚ + KÚ + FÚ + CH + DR = 0 ) POZOR!!! Zde posuzujeme podle BPM5 (v BPM6: BV > BPD a BP > BDD a DR spadá do FÚ, FÚ má opačné znaménko, tedy BÚ + KÚ FÚ + CH = 0). Saldo obchodní bilance (nejužší): OB = - (BS + BV + BP + KÚ + FÚ + CH + DR). Saldo výkonové bilance: VB = OB + BS = - (BV +BP + KÚ + FÚ + CH + DR), mod. VB = OB + BS + BV = - (BP + KÚ + FÚ + CH + DR).

26 Tvar vnější rovnováhy (salda) (2) Saldo běžného účtu: BÚ = - (KÚ + FÚ + CH + DR), Dlouhodobě udržitelný stav: deficit BÚ/HDP < 5 (někdy 8) %. Saldo základní bilance: ZB = BÚ + KÚ + PZI = - (PFI + FD + OI + CH + DR). Saldo maximální likvidity (nejširší): BÚ + KÚ + FÚ + CH = - DR.

27 Vyrovnávací procesy PB (doma) Administrativní vyrovnání Pomocí nástrojů obchodní politiky: Tarifní (=různé druhy cel), Netarifní. Státní regulace: omezení pohybu krátkodobého kapitálu, omezení směnitelnosti měny, monopol ZO apod. Intervence CB: devizové rezervy. Působení tržních sil Vyrovnávací mechanismy důchodový, kurzový, cenový, monetaristický viz Mezinárodní ekonomii. V praxi působení více mechanismů najednou.

28 Důchodový vyrovnávací mechanismus Keynesiánský přístup: Y = C + I + G + NX X (autonomní veličina) => Y (multiplikační vztah) M = Ma + M * Y Podmínky: pevné ceny, fixní kurz, nevyužité kapacity Mechanismus BÚ (přes multiplikátory): X => Y => M => vyrovnání VB FÚ (přes úrokové sazby): M S (např. BÚ) => IR => M S => FÚ PS M S nabídka peněz, množství peněz v ekonomice

29 Kurzový vyrovnávací mechanismus Podmínky: pohyblivý kurz (floating) Vysoká citlivost (elasticita) vývozu a dovozu na změny kurzu, tzv. Marshallova- Lernerova podmínka (autor Abba Lerner, viz konec prezentace): kurzová e + kurzová e > 1 X M ΔA e = A ΔB B Mechanismus : BÚ < 0 (odliv peněz) => depreciace => X a M => => vyrovnání BÚ, BÚ > 0 (příliv peněz) => apreciace => X a M => => vyrovnání BÚ.

30 Cenový vyrovnávací mechanismus PB Popsal již David Hume Podmínky: fixní kurzy (původně drahé kovy), v případě pohyblivých kurzů platnost Marshallovy- Lernerovy podmínky. Mechanismus: VB > 0 => M S => P => X a M => vyrovnání VB, VB < 0 => M S => P => X a M => vyrovnání VB.

31 Monetární vyrovnávací mechanismus Hlavní myšlenka: nerovnováha platební bilance je dána nesouladem mezi poptávkou po penězích M D a nabídkou peněz M S. Přizpůsobování probíhá pořízením / prodejem aktiv v zahraničí. Mechanismus M D > M S (málo peněz) => IR a P => X a M, současně M S (dovoz K) => vyrovnání PB. M D < M S (přebytek peněz) => IR a P => X a M, současně M S (vývoz K) => vyrovnání PB.

32 Investiční pozice Samostatný statistický výkaz zachycující stav domácích investic v zahraničí (A) a zahraničních investic v domácí ekonomice (P) Kopíruje strukturu finančního účtu, jedná se ale o stavové veličiny Upraven v BPM6. Aktiva Pohledávky za zahraničními subjekty, Držba zahraničního majetku domácími subjekty (např. akcie). Pasiva Závazky domácích subjektů vůči zahraničním subjektům, Držba majetku na domácím území zahraničními subjekty.

33 Platební bilance ČR

34 Týmová práce Otázka č. 1: Charakterizujte a zhodnoťte vývoj jednotlivých součástí běžného účtu platební bilance ČR ve sledovaných letech s důrazem na rok 2012 a r Otázka č. 2: Jaké jsou obecně možnosti krytí schodku běžného účtu? Zhodnoťte jejich účinnost a dlouhodobou udržitelnost. Které z nich se uplatňují v PB ČR? Otázka č. 3: Jak hodnotíte vývoj sald základní bilance a maximální likvidity v ČR? Jak by se podle Vašeho názoru vyvíjely, pokud by ČR měla fixní kurz a byla zasažena akutní fází finanční krize (akutní fáze = USA podzim r. 2008)? Otázka č. 4: Z čeho se skládají devizové rezervy ČR? Uveďte, které vlivy podle Vašeho názoru determinují meziroční změny jejich výše. Rozdíl v hodnotě v CZK a v USD? Otázka č. 5: Jak hodnotíte vnější rovnováhu ČR (dle jednotlivých sald v PB)? Zdůvodněte.

35 Důležité statistiky v r Saldo OB (Saldo VB 188,0 mld. CZK cca 240 mld. CZK) Saldo BÚ Saldo FÚ Saldo PZI - 56,0 mld. CZK 187,9 mld. CZK 33,2 mld. CZK Devizové rezervy (stav 31. leden 2015) 52,4 mld. USD

36 Možnosti krytí deficitu BÚ (zpravidla se jedná o položky FÚ) Dluhový způsob: financování pomoci ostatních investic (= přijetí úvěrů ze zahraničí na soukromé či vládní úrovni, např. půjčky IMF) např. významné v Rusku, i když má přebytek BÚ. Nedluhový způsob - > uplatňováno v ČR Financování pomoci přímých zahraničních investic (= dlouhodobý kapitál, malá pohyblivost) ČR. Zachyceno v základní bilanci. Financování pomocí portfoliových investic (= krátkodobý kapitál, značná volatilita) např. Pobaltí.

37 Vývoj jednotlivých sald PB ČR (údaje ČNB) v pojetí do r mld. CZK BÚ ZB = BÚ + KÚ + PZI Saldo maximální likvidity OB VB = OB + BS mod. VB = OB + BS + BV Zdroj: ČNB

38 Jak hodnotíte celkovou vnější rovnováhu ČR?

39 Vývoj salda BÚ k HDP, % problémy

40 Shrnutí a diskuse Může být obchodní bilance dlouhodobě či trvale deficitní?

41 Závěr Může být obchodní bilance dlouhodobě či trvale deficitní? V teorii působí vyrovnávací mechanismy. V praxi takové případy nastávají. ČR dlouhodobý schodek OB v 90. letech a BÚ v novém miléniu, USA dostávají zaplaceno v USD a platí za importy v USD (fungování kurzového vyrovnávacího mechanismu je omezeno), Chudé rozvojové země, které jsou odkázány na rozvojovou pomoc (deficit OB větší než přebytek BP / druhotných důchodů).

42 Statistiky PB a IP v ČR ČNB Stránky (údaje v CZK, EUR, USD): bni_bilance_stat/platebni_bilance_q/bop_cs.xls (1993- současnost, čtvrtletí včetně kumulace). Investiční pozice: ndex.html. ČNB - systém časových řad ARAD (údaje v CZK, EUR, USD): Eurostat (údaje v CZK a EUR): - sekce Balance of payments. World Bank WDI & GDF (údaje v USD) + DEVIZOVÉ REZERVY: IMF IFS (BPM6 od r. 2008) a COFER DEVIZOVÉ REZERVY: data.imf.org/finddatareports.aspx?d=33061&e= (přístup k plné verzi je podmíněn registrací, pro 5 dní je zdarma TRIAL). COFER:

43 Zajímavé informace

44 Abba Lerner ( ) Americký ekonom židovského původu, narodil se v carském Rusku, vyrůstal v Londýně, znal Keynese (nebyl akademik, nedostal Nobelovu cenu...): Jako první uvedl fiskální a monetární politiku jako základní nástroje keynesiánské ekonomie, Vymyslel koncept NAIRU (přirozené míry zaměstnanosti), Vypracoval model tržního socialismu. Lernerův index monopolní síly v mikroekonomii: (P- MC) / P. Marshallova Lernerova podmínka: e X + e M > 1.

45 Některé ukazatele PB nových členských zemí EU v poměru ku HDP (toky, průměr za ) Země (X+M) / HDP ( (X+M) / HDP ) / 2 PZI / HDP (PFI+OI) / GDP ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko Česká republika 135,50% 67,75% 6,40% 2,80% Slovensko 152,70% 76,35% 5,40% 4,40% Polsko 70,40% 35,20% 3,50% 3,30% Maďarsko 143,10% 71,55% 4,90% 9,20% Pobaltí Estonsko 155,40% 77,70% 9,30% 9,40% Litva 112,00% 56,00% 3,70% 7,30% Lotyšsko 97,20% 48,60% 4,30% 15,80% Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko Bulharsko 118,80% 59,40% 12,60% 5,70% Rumunsko 73,10% 36,55% 4,90% 5,70% Slovinsko 118,70% 59,35% 2,00% 9,10% Malta a Kypr Malta 168,60% 84,30% 12,30% 44,00% Kypr 102,80% 51,40% 8,40% 43,50% Poznámka: X+M obrat obchodu, Zdroj: Eurostat

46 Děkuji za pozornost! J J PB J J

47 Použité zdroje ŠTĚRBOVÁ, L. a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Grada Publishing, Praha ISBN: PLCHOVÁ, B. a kol. Zahraniční ekonomické vztahy ČR. Oeconomica, Praha ISBN Lubomír Lízal, PhD. Intervence jako (ne)konvencňi nástroj meňove politiky Nedorěsěne problémy tzv. bankovni unie. Obchodně podnikatelska fakulta Karviná, Přednášky doc. Ing. Emílie Kalínské, CSc., ZS 2006/2007 Přednášky prof. Ing. Boženy Plchové, CSc., ZS 2006/2007 Prezentace Ing. Radka Čajky, Ph.D., ZS 2009/2010 BOLOTOV, I. Channels of Influence of the Global Crisis on the Internal Balance of the EU New Member States (MBK, Zlín, 2011).

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy

Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy Prof. Vojtěch Spěváček, katedra hospodářské politiky VŠE, spevacek@vse.cz Struktura 1. Obecné otázky národního

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 Ing. Jindra Čutková VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 VP č. 8 Praha 1999 2 Názory a stanoviska v této studii jsou názory autorů a nemusí nutně odpovídat názorům ČNB. 3 4 Obsah

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

Státní dluh České republiky

Státní dluh České republiky Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Státní dluh České republiky Bc. Pavel Koďousek Brno, Květen 2012 Prohlašuji,

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více