Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská NA VINICI. Program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská NA VINICI. Program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce"

Transkript

1 LIŠTIČKY Roman Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská Rozsypal NA VINICI Program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce

2 Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská Roman Rozsypal LIŠTIČKY NA VINICI Program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce

3 Vydáno za podpory: Tato publikace je součástí projektu Síť informačních center AGRO-ENVI-INFO spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

4 LIŠTIČKY Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská Roman Rozsypal NA VINICI Program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce

5 Autoři Mgr. Šárka Dittrichová JUDr. Ivana Heřmanská Ing. Roman Rozsypal, CSc., EPOS Spolek poradců v ekologickém zemedělství České republiky Projekt Studie příčin stagnace produkce biopotravin v ČR Zadavatel MZe, Odbor environmentálních opatření a obnovitelných zdrojů energie Šárka Dittrichová, Ivana Heřmanská, Roman Rozsypal LIŠTIČKY NA VINICI. PROGRAM ROZVOJE VENKOVA A PŘÍČINY STAGNACE BIOPRODUKCE První vydání Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, Praha 5 jako účelovou publikaci autorů Dokumentace z archivu autorů, farmářů a nakladatelství Galén Produkce Kristýna Klojdová, Galén Grafický návrh Marta Šimková, Galén Sazba Václav Zukal, Galén Tisk DURABO, Opletalova 57, Praha 1 G Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez písemného souhlasu autorů. Copyright Šárka Dittrichová, Ivana Heřmanská, Roman Rozsypal, 2008 ISBN

6 OBSAH ÚVOD Metodika zpracování studie dle zadání O autorech VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR (Ing. Roman Rozsypal, CSc., EPOS) Příčiny stagnace produkce biopotravin FARMY (Mgr. Šárka Dittrichová) Spolužákům Lištičky na vinici Lužické hory oběť ekologického zemědělství Anna a tygr Obchodnice Emílie Vítejte v Čechách Pěnčínský náhrdelník Jediný BIO region severní pohraničí. Programy MAS a LEADER Půda je dobrá investice, už se nevyrábí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A LEGISLATIVA (JUDr. Ivana Heřmanská) Farmáři, ekofarmáři a privatizace půdy Právní analýza hlavních problémů farem souvisejících s administrací a vyplácením dotací platební agenturou SZIF ZÁVĚR Zkratky Obrazová příloha

7

8 ÚVOD

9 Projekt Studie příčin stagnace produkce biopotravin v ČR Zadavatel Zpracovatelé MZe, Odbor environmentálních opatření a obnovitelných zdrojů energie Mgr. Šárka Dittrichová, JUDr. Ivana Heřmanská, Ing. Roman Rozsypal, CSc. Termín odevzdání březen 2008, tisk červen 2008.

10 METODIKA ZPRACOVÁNÍ STUDIE DLE ZADÁNÍ 1. Sběr, zpracování a rozbor zkušeností deseti producentů biopotravin z hlediska možností jejich přístupu k předvstupním finanačním nástrojům Evropské unie (SAPARD). Setřídění zkušeností a jejich zobecnění do základních okruhů. Zjištění, doložení a pojmenování okruhů příčin neúspěchu. 2. Návrhy modelových řešení financování požadavků na rozvoj farem nenaplněných ze zdrojů SAPARD z programu EAFRD: sběr, setřídění a sumarizace požadavků farem, rozdělení do okruhů a oslovení partnerů: místních projektových agentur projekty a finančních partnerů. 3. Vytvoření modelové pohraniční MAS zahrnující bioproducenty, obce, podnikatele, neziskové a zájmové organizace a návrh projektu podle programu LEADER. Zvolený metodický přístup ke zpracování studie odpovídá splnění cíle. Základní metodou řešení je analýza postavená na využití dat získaných v terénu přímo u jednotlivých farmá řů, dále pak komunikací a jednáními s dotčenými institucemi, okrajově pak ze statistických dat. Do studie jsme zařadili i stanoviska významných českých lékařů, vědců a gastro no mických odborníků na úlohu bioproduktů na českém trhu. Jako teoretické podklady studie slouží výzkumy České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole, především: Český venkov 2005 rozvoj venkovské společnosti, Český venkov 2003 situace před vstupem do EU, Český venkov 2001 instituce I a II, Český venkov 2002 podniky a podnikání), osobní konzultace s autory výzkumů, dále výzkumy VÚZE Praha: Funkce politiky v agrárním sektoru a rozvoji venkova v období před vstupem a po vstupu do EU. Okrajově zmíníme výsledky výzkumu Rezonance a MZe, zaměřeného na motivaci a plány ekologických zemědělců z jara 2006 a několik informací z právě probíhajícího empirického šetření pracovních a životních podmínek bioproducentů, který právě zpracovává EPOS a Rezonance. Na problematiku ekologických producentů a jejich podmínek rozvoje bylo zaměřeno čtyřstupňové výzkumné šetření, jehož první část se věnovala oslovení všech ekologických farmářů producentů, odhadu jejich podílu na trhu s domácími čerstvými bioprodukty a jejich záměrům do budoucna. Druhá část už oslovila vybrané producenty podle ukazatelů odpovídajících zadání studie (investice, plány rozvoje, portfolio bioproduktů). Třetí část byla věnována práci v terénu, návštěvám farem, detailnímu zkoumání investic a způsobů zřizování zpracoven. Čtvrtá část zahrnovala sumarizaci poznatků a vytřídění údajů podle kritérií dostupnosti a podložitelnosti informací, relevantního vzorku případové škály a teritoriálního rozložení. Poslední fázi představuje utřídění plánů a možností jednotlivých farem v synergické návaznosti na plány obecních zastupitelstev, podnikatelů, zájmových a neziskových organizací s ohledem na založení MAS, vypracování projektu BIO region Severní pohraničí z programu LEADER. Z tohoto důvodu byly do studie dodatečně zařazeny ještě informace a zkušenosti dvou existujících MAS Jesenicko a Tanvald. Sběr, výběr a utřídění těchto dat vytvořil základ pro výše uvedenou analýzu. Dalším krokem, který metodický přístup zahrnuje, je komparace, a to jednak srovnáním dat z jednotlivých období budování farem a jejich párování s konkrétními programy státní podpory venkova, jednak výsledky a závěry dílčích šetření s realitou a návrhy EAFRD. Tato část je nejnáročnější, protože téma zadání je na jedné straně objemově široce vymezené (zahrnuje všechny regiony, všechny komodity bioproduktů, odkazy na historické souvislosti existujících farem), ale na druhé straně natolik konkrétní, že k němu neexistuje dostatečný detail v dostupných teoretických podkladech, aby bylo možné pokrýt rozsah informací z terénu hodnotícími informacemi z teoretických studií, a naopak k závěrům a tvrzením dostupných výzkumů a předpokladů dohledat konkrétní podklady v terénu pro systematické a úplné porovnání všech dílčích informací. Dostupné informace ze zahraničních zdrojů (jako je například situace rozvoje rodinných farem v Maďarsku, Dánsku, Německu nebo Velké Británii) jsou tak obecné a řídké, že pro vytvoření konkrétních závěrů jsou nepoužitelné. Přesto se je autoři snaží pochopit a zohlednit v závěrech studie, které obsahují doporučení. Forma zpracování studie bude brát ohled na její čtenáře i zdroje. Jakkoli je nutné šetření podložit důkazovým materiálem, studie se chce vyhnout kopírování stovek tabulek, formulářů, žádostí a právních nařízení, které by ji učinily nudnou a nesrozumitelnou. Každý dokument budeme komentovat a zařadíme jej pouze tehdy, kdy bude relevantní a jasné, proč se ve studii nachází, k čemu odkazuje a co navrhuje. Na druhé straně chceme maximálně chránit soukromí farmářů. Řada podkladů je privátního charakteru (údaje o obratech farmy, soukromých investicích ) a nebudeme je, když to nebude nutné, uvádět konkrétně, ale například v procentech, v odkazech na nárůst či schodek ve srovnání s ostatními roky, tak aby bylo pochopitelné, jak farmy hospodaří, ale zůstala zachována jejich integrita. Každé tvrzení však bude dohledatelné a podložené. Dále jsme ve studii konfrontováni se sice všeobecně známou, nicméně však velmi citlivou skutečností, že transformační proces v českém zemědělství se neobešel bez řady zklamání, negativních emocí, tragických událostí soukromého charakteru i mezních životních situací, které se sice vymykají empirickému popisu, ale zcela jednoznačně se neda jí obejít, neboť základním postulátem každé studie týkají cí se udržitelného rozvoje je předpoklad, že nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem společnosti je lidský potenciál, kreativita, naděje, sny a motivace. My jsme tyto Metodika zpracování studie dle zadání strana 9

11 informace sbírali a třídili, v citlivých případech se však uchýlíme k modelovému popisu šetření. Závěry studie se soustředí na rozvojový potenciál ekologických farmářů zpracovatelů, na jejich úlohu a místo ve strategii EU a jejich úlohu v moderní české společnosti. Nejsme schopni se předvídavě zaměřit na všechny faktory, které rozvoj produkce biopotravin mohou ovlivňovat, ale pokoušíme se nalézt co největší množství rozdílných pohledů, které mohou pomoci vidět současný vývoj a situaci z různých úhlů. V závěru práce se pokusíme o určitý syntetizující pohled na další možný rozvoj produkce ekologických potravin v ČR, a to návrhem 4 scénářů zaměřených na rozhodující vývojový potenciál, kterému odpovídaly výsledky analýz. POSTUP SBĚRU DAT A ZPRACOVÁNÍ STUDIE Jednotlivé kroky zpracování projektu jsou plánovány tak, aby umožnily flexibilně reagovat na výsledky dílčích šetření a operativně zařadit nové subjekty zkoumání či změnit směr výzkumu, tak aby byly splněny záměry projektu, kterými jsou rozvoj produkce biopotravin. Při stanovení priorit při získávání informací jsou vzhledem k náročnosti práce v terénu (každou jednotlivou farmu je nutné několikrát osobně navštívit a dohledávat konkrétní údaje na místě) upřednostněny výsledky šetření na farmách před informacemi z centrálních institucí, které jsou snáze dostupné. Stejně tak při rozhodování, zda zaměřit sběr informací více do minulosti, či do budoucnosti, je prioritní informace s ohledem na rozvoj bioprodukce, čili na budoucnost. Jednotlivé kroky nemusí nutně navazovat a mohou probíhat paralelně. I. Sběr informací a analýza způsobu financování deseti vybraných farem (program SAPARD, úvěry) Počet hodin Termín ukončení Teoretická příprava (průzkumy, SAPARD, EAFRD, farmy) 50 Průběh 2007 Výběr a oslovení ekologických farmářů zpracovatelů 20 Do Sestavení dotazníku a okruhu otázek pro práci v terénu 10 Do Oslovení centrálních institucí (PGRLF, WSPK, ČS, ČMBRZ) Jednání a schůzky s institucemi Terénní šetření na farmách (3 kola) Třídění informací a dílčí závěry terénního šetření Dohledávání teoretických podkladů Dohledávání informací v terénu a závěrečné doplnění seznamu farem, přidání dvou MAS Závěrečné rozčlenění farem podle okruhů problémů a finální šetření Zpracování výsledků šetření a analýzy 70 Průběžně Koordinace výsledků s partnery projektu 20 Do Závěry a návrhy 20 Do Konzultace a oponentura Závěrečná redakce a redigování studie Kompletace studie a tisk Předložení a odevzdání studie II. Plán rozvoje jednotlivých farem, vytvoření MAS, projekt bioregionu Severní pohraničí Počet hodin Termín dokončení Seznam aktivit plánovaných jednotlivými farmami a jejich zařazení do programu EAFRD 15 Prosinec 2007 Obecné návrhy společných aktivit farem 10 Prosinec 2006 Nová řešení při produkci, odbytu biopotravin 20 Leden 2007 Návrhy mimoprodukční činnosti farem 20 dtto Oslovení místních starostů, podnikatelů, neziskových a zájmových sdružení v regionu severního pohraničí 20 dtto Konstituování a právní registrace MAS (výbor, členové, sídlo, cíle, chod ) 15 Prosinec 2004 První nástin projektu MAS Prosinec/leden 2007 Analýza možností programu EAFRD pro cíle skupiny 30 Únor 2008 Oslovení partnerů s konkrétními požadavky a návrhy 20 Březen 2008 Oslovení místní projektové agentury na zpracování projektu: zastaveno, partneři odmítli spolupráci Setkání s potenciálními investory projektu 0 Zpracování návrhu marketingové studie a průzkumu 0 Předložení návrhu 0 0 strana 10 Metodika zpracování studie dle zadání

12

13

14 O AUTORECH

15 ING. ROMAN ROZSYPAL, CSC. je absolventem VŠZ v Brně; pracoval jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu základní agrotechniky v Hrušovanech u Brna. Od roku 1989 se zapojil do hnutí EZ, spoluzakladatel svazu NATURVITA. Od roku 1993 byl pově řen vytvořením a vedením kontroly EZ. V současnosti je ředitelem kontrolní organizace Biokont CZ, s. r. o. a předsedou EPOS spolku poradců v ekologickém zemědělství ČR. strana 14 O autorech

16 MGR. ŠÁRKA DITTRICHOVÁ Původní profesí žurnalistka (ČT, Nova pořad Na vlastní oči, Reflex (publikuje dosud), Kreativní ředitelka reklamní agentury McCann-Erickson (Klienti: Maggi, Blesk), Ředitelka Hypermarketu Carrefour v Plzni (roční stáž specializovaná na organické produkty ve Francii), Marketingová ředitelka Tesco (mimo jiné komunikační strategie řetězce a její zpětné vazby, zpracování koncepce vydávání letáků, katalogů a brožur na podporu prodeje jednotlivých komodit), Autorka a manažerka konceptu Rezonance projektu na podporu lokální produkce, který se zabývá zpracováním a obchodem produkty českých organických farem, Zakladatelka Klubu výrobců a zpracovatelů bio potravin, který podporuje české organické farmy, které nepodnikají s cílem získat dotace z EU na ekologické pozemky, ale vyrábět bio potraviny (20 členů), Svou obchodní, politickou nebo publicistickou aktivitou se snaží zlepšovat podmínky života farmářů a omezit či zjednodušit zásahy státní správy a byrokracii do života farmářů, zvyšovat objem výroby domácích bio potravin a jejich nabídky na našem trhu. Hlavním cílem zůstává získat pro konzumaci bio potravin co nejširší veřejnost. O autorech strana 15

17

18 PŘÍČINY STAGNACE PRODUKCE BIOPOTRAVIN V ČR Roman Rozsypal, EPOS

19 Společná zemědělská politika EU přechází od podpory produkce k odměňování zemědělců za poskytování veřejných statků, zachovávání přírodních zdrojů a vytváření pracovních příležitostí na venkově. Evropská unie (i OSN) oficiálně uznávají sociální a ekonomické výhody ekologického zemědělství. Rada EU ve svém European Action Plan for Organic Food and Farming konstatuje, že ekologické zemědělství zajišťuje kombinaci pozitivních, ekologických, sociálních a ekonomických prvků. Ekologické zemědělství nabízí více pracovních příležitostí než jakýkoli jiný zemědělský systém, setkává se na trhu se stále stoupající poptávkou a je tak nejperspektivnějším modelem hospodaření. Podpůrné platby za ekologické hospodaření (AEO HRDP a PRV) jsou výrazem oficiálního uznání, že zemědělci k tomu, aby dosáhli zjevně konfliktního cíle - být komerčně životaschopný a zároveň pečovat o životní prostředí potřebují podporu. Vláda České republiky schválila dne dokument Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v ČR do roku V roce 2006 přijalo MZe dokument Program podpory ekologického zemědělství v České republice do roku 2010 který kritizoval neúčinnost Akčního plánu. Program podpory stanovil m.j.aby byl cíl Akčního plánu dosáhnout do konce roku % podílu zemědělské půdy obhospodařováné ekologicky nebo v přechodu na ekologické zemědělství, posuzován z hlediska dosažení následujících ukazatelů udržitelného rozvoje trhu s biopotravinami: Posílit povědomí veřejnosti o EZ tak, aby v roce 2010 alespoň 80 % spotřebitelů znalo značku BIO,vědělo co znamená a dokázalo definovat principy ekologického zemědělství. b) alespoň 25 % českých občanů pravidelně (min. jedenkrát týdně) kupovalo biopotraviny, c) do konce roku 2010 byl zajištěn alespoň 60% podíl biopotravin vyrobených v České republice na celkové spotřebě biopotravin v ČR. V následujících řádcích se snažíme najít odpověď na otázky: Jaký je stav EZ v České republice? Jaký je dopad přijatých opatření k podpoře rozvoje EZ? Jak jsou využívány prostředky vložené do EZ? 1. Vliv plošných dotací na vývoj zemědělství v ČR Od roku 1992 se pro vývoj zemědělství stávají určujícími dva trendy vlastní útlum zemědělské produkce vyplývající z transformačního procesu a politický tlak EU na snížení objemu české produkce (zejména v některých komoditách). Dotace na zatravnění a vývoj resortu zemědělství (zejména nestabilita podnikatelského prostředí a ekonomická ztrátovost chovu dojnic) vedly k tomu, že řada podniků zejména v podhorských a horských oblastech provedla masivní, resp. totální zatravnění své půdy a převedla chov skotu na chov KBTPM (v prvních letech nebyla podpora zatravnění vázána na chov zvířat). Dalším výrazným impulsem k přechodu na pastevní způsob hospodaření byl vstup do EU a zavedení AEO HRDP (podpora byla vázána na minimální zatížení TTP zvířaty). Tento extenzivní rančerský způsob chovu umožnil podnikům výrazně racionalizovat výrobu (razantní snížení nákladů, zejména pracovních). Počet chovaných dojnic klesl na jednu třetinu stavu roku Vývoj hlavních ukazatelů sektoru zemědělství v ČR Ukazatel Rok 1989/ Zemědělská půda (tis. ha) Orná půda (tis. ha) TTP (tis. ha) Půda v klidu Průměrný stav dojnic (tis.) Průměrný stav krav BTPM (tis.) Průměrná roční dojivost (l/dojnici) Výroba mléka (mil.l) Počet obyvatel (mil.) 10,36 10,21 10,23 10,27 Produkce mléka na obyvatele (l/rok) Pramen: Zemědělství 2006, MZe 2007, Praha Situační a výhledová zpráva, Skot-hovězí maso, MZe 2006, Praha Statistická ročenka 2005, ČSÚ 2006 Podpořit rozvoj českého trhu s biopotravinami a zvyšování podílu českých biopotravin na něm tak, aby: a) do konce roku 2010 byl zajištěn 1% podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin v České republice, Tento způsob podpory obhospodařování zemědělské půdy v méně příznivých oblastech (LFA) vedl v některých případech ke spekulativnímu jednání. Dobře informovaní lidé najímali a/nebo skupovali půdu (restituční podíly, stát- strana 18 Příčiny stagnace produkce biopotravin v ČR

20 Vývoj výměry zemědělské půdy v ekologickém zemědělství ČR Rok Počet kontrolovaných ekofarem celkem Výměra zemědělské půdy v EZ v ha Procentický podíl ze zem. půdního fondu , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 ní půdu) s cílem získat prostřednictvím dotací finanční prostředky. V obcích v jejichž katastrech hospodaří vytváří jen minimum pracovních příležitostí, k obcím nemají žádný vztah (nežijí v nich). Investice do zemědělského podnikání jsou u těchto podnikatelů na úrovni prosté reprodukce a zbylé finanční prostředky z dotací jsou odsávány mimo venkov. (více viz kapitola Mgr.Dittrichové). Od roku 1998 začalo být ekologické zemědělství systematicky dotováno a tímto rokem se také datuje český bioboom. V roce 1998 byly dotace jednotné bez rozlišení kultury. K výrazné diferenciaci dotací došlo až od roku Relativní snadnost přechodu z extenzivního rančerského způsobu chovu KBTPM na ekologický chov (prakticky to znamenalo podřídit se systému kontrol, vyřadit některá nepovolená krmiva, resp.krmné doplňky, nepoužívat synchronizaci říje a zavést evidenci o krmení a léčení zvířat) byla hlavní příčinou vývoje (nárůstu počtu ekofarem a výměry z.p.) českého EZ od roku 1998 do současnosti. Ani výrazné rozlišení sazeb dotací podle kultur od roku 2004 nepřineslo očekávaný efekt a podíl TTP na celkové výměře zem.půdy obhospodařované v EZ se trvale pohyboval okolo 90 % (pokles podílu TTP od roku 2005 je pouze zdánlivý v důsledku LPIS byly některé plochy převedeny do ostatních ploch, ve skutečnosti se jedná převážně o TTP). Podíl TTP (včetně ostatních ploch) na celkové výměře zemědělské půdy v 1. a 2. roce přechodného období na EZ byl v roce ,3 %, v roce ,2 % a v roce ,9 %. Podíl orné půdy na celkové výměře zemědělské půdy v přechodném období byl v roce ,4 %, v roce ,2 % a v roce ,1 %. Mírný trend nárůstu podílu orné půdy ovšem není výsledkem vlivu dotací, ale dominantně vlivem tlaku trhu poptávky. Naopak výrazný nárůst ploch trvalých kultur je jednoznačně vyvolán výší dotace a její relativně snadnou dostupností. Dle definice LPIS pro kulturu extenzivní sad stačí Dotace na EZ (Kč/ha) Období Orná půda TTP Zelenina/byliny Sady/vinice (HRDP) (PRV) V těchto letech platil bodovací systém (uvedené hodnoty jsou průměry) Příčiny stagnace produkce biopotravin v ČR strana 19

21 Propočet dotací na průměrnou ekofarmu s chovem KBTPM Rok SAPS TOP-UP LFA Louky/ pastviny EZ Suma Kč/ha tis.kč/ pracovníka Kč/tele Kč/kg ž. v. jat. zvířat Propočet je proveden na podnik bez o.p., kde na jednoho pracovníka připadá cca 150 ha TTP a cca 50 VDJ (zatížení 0,35, krávy 0,175); hospodaří v LFA Hb, polovina TTP jsou louky, polovina pastviny; provádí základní management trav, není v oblasti 1. zóny CHKO, NP nebo oblasti NATURA (odhadem průměrná ekofarma s rančerským způsobem chovu KBTPM). Počet telat je vypočten z počtu krav 0,9; produkce masa z průměrné brakace stáda 10 %, hmotnost telete 300 kg ž. v., hmotnost brakované krávy 700 kg ž. v., hmotnost jateční jalovice 500 kg ž. v. (odhad produkce hovězího masa v živé váze jatečných zvířat cca 100 kg/ha/rok). Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR %) Plochy Orná půda 8,78 8,31 7,70 7,50 8,04 8,34 9,43 TTP 89,69 90,13 90,90 89,40 82,34 83,40 82,42 Trvalé kultury 0,45 0,38 0,36 0,40 0,32 0,42 0,52 Ostatní plochy 1,08 1,18 1,04 2,70 9,19 8,76 7,54 Struktura půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR (ha) Plocha Orná půda TTP Sady, vinice Ostatní Celkem výrobků z hovězího masa (je pouze jeden větší chovatel prasat). Paradoxem je, že v České republice chybí jatečný skot, protože část zvířat je z rančerských ekofarem prodáaby na pozemku bylo rovnoměrně rozmístěno alespoň 50 životaschopných stromů a/nebo keřů ovocných druhů na hektar. Stejnou dotaci tedy dostane intenzívní produkční sad jádrovin s hustotou výsadby 500 stromů/ha a kapkovou závlahou s produkcí okolo 25 tun ovoce a starý extenzivní sad s 50 stromy/ha, minimální údržbou a minimální produkcí ovoce. Otázka 1. Znáte z prodejen nebo z vlastní zkušenosti výrobky označené jako BIO potraviny? znám a pravidelně je kupuji 3 % 2. Vývoj poptávky po biopotravinách MZe ČR zadalo studii Potenciál BIO potravin na českém trhu, Marketingová studie, Synergy Marketing a GfK Praha, Mze ČR, Praha 2006 z níž vyjímáme: Z toho vyplývá, že i když (s vyjímkou několika televizních šotů OLMY v roce 2000) v ČR nikdy neproběhla profesionálně vedená propagační kampaň, přesto je zde potenciál 29 % spotřebitelů kteří znají a pravidelně nebo nepravidelně kupují biopotraviny. Spotřebitelé preferují mléko a mléčné výrobky, dále cereální výrobky, zeleninu a ovoce. Meziroční nárůst obratu v biopotravinách který se v posledních letech stále zrychluje je převážně kryt dovozem (62 % obratu v roce 2007 tvořily biopotraviny z dovozu). To je výrazná slabina českého ekologického zemědělství. Malá výměra orné půdy kromě zeleniny limituje i produkci zrnin na níž je závislá nejen produkce chleba, pečiva, těstovin a dalších biopotravin rostlinného původu, ale také na trhu chybějícího drůbežího masa, vajec a vepřového masa. Na produkci vepřového masa pak závisí výroba masných neznám, nekupuji 46 % znám, kupuji nepravidelně 26 % znám, nekupuji vůbec 25 % n: celý vzorek = 1000, červenec 2006 strana 20 Příčiny stagnace produkce biopotravin v ČR

22 Otázka 5. Jaké produkty ze sortimentu BIO kupujete ve větším množství? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % mléko, mléčné výrobky zrniny, luštěniny, mouka pečivo zelenina, ovoce pochutiny (čaje, koření, sladkosti ) nápoje (mošty, džusy, víno ) maso, masné výrobky neví, neodpověděl n: zná a kupuje výrobky BIO = 292, v %, červenec 2006 Vývoj obratu v biopotravinách v mil.kč Rok Obrat Odhad Zdroj: Václavík, T. Greenmarketing vána jako zástavová do konvečního výkrmu nebo vyvážena (důsledek dobré ceny za zástavová zvířata a snahy zbavit se mladých zvířat před zimním obdobím). 3. Ekologické zemědělství a chov skotu s tržní produkcí mléka Zpracovatelé biomléka se trvale potýkají s nedostatkem suroviny a musí krátit dodávky výrobků svým odběratelům. Převis poptávky vytváří ideální podmínky pro rozvoj chovu dojnic, produkci mléka a odbyt mléčných výrobků (podle osobních sdělení prodejců lze odhadovat, že současná poptávka je uspokojována z %). Přesto nelze očekávat, že v nejbližších letech dojde ke zlomu a ekofarmy s chovem KBTPM obnoví nebo přejdou na chov dojnic. To jednoznačně vyplývá z šetření které proběhlo u souboru 85 ekofarem s chovem alespoň jedné dojnice, které byly v kontrole podle NR 2092/1991 a zákona č.242/2000 Sb. k a jedné ekofarmy která zahájila konverzi v září 2006 (výsledky grantu 1G58063 NAZV ČR). Výsledky šetření: 2 ekofarmy nespolupracovaly (malé farmy s chovem několika dojnic) a 83 ekofarem poskytlo data která jsou shrnuta v následující tabulce: V období poklesl počet ekofarem s chovem dojnic o 33 % a tři z významných dodavatelů biomléka oznámili úmysl ukončit chov dojnic a přejít na chov KBTPM. Kromě toho 40 % produkce biomléka bylo prodáno jako konvenční (do konvenčních mékáren). Příčinou je roztříštěnost produkce, tj.ekofarmy jsou příliš vzdálené od svozových tras biomlékáren (neúnosné náklady na svoz mléka). Příčiny poklesu počtu chovatelů dojnic a produkce mléka Vedle výše uvedených příčin a příčin vyplývajících z analýzy Mgr. Dittrichové a JUDr. Heřmanské, vyplyne hlavní důvod, proč nelze očekávat, že stávající ekofarmy zahájí chov dojnic, jestliže přepočteme příjem dotací na pracovníka. Tento nepoměr a nesrovnatelně obtížnější chov dojnic ve srovnání s chovem KBTPM (v technologii chovu, nákladovosti, pracnosti, dozor SVS) je důvodem proč nelze očekávat, že v nejbližších letech dojde ke zlomu a ekofarmy s chovem KBTPM obnoví nebo přejdou na chov dojnic. Takový krok vyžaduje masivní investice do ustájení, dojení a mléčnice a zejména znamená problémy se zaměstnanci (ošetřování zvířat a dojení) a zvýšení pracovních nákladů (mzdy a povinné pojištění), intezívnější veterinární dozor, problémy s likvidací odpadních vod z mléčnice atd. V roce 2008 MZe podlehlo tlaku lobby skupiny rančerských podniků a zvýšilo dotaci na TTP EZ na 89 Eur/ha u podniků které nemají souběh s konvenční produkcí (při očekávaném vývoji kurzu koruny na cca 2250 Kč/ha). 4. Faremní zpracování mléka Na trhu citelně chybí žervé sýry které (kromě jiných) jsou vhodným výrobkem pro zpracování mléka na ekofarmách. Ukončily chov dojnic/ přešly na chov KBTPM Dodavatelé do mlékáren Faremní zpracovatelé Vlastní spotřeba Počet ekofarem v šetření Konvenční Bio Příčiny stagnace produkce biopotravin v ČR strana 21

23 Základní produkční ukazatele skupin ekofarem dle způsobu odbytu mléka Skupina Ukazatel Dodavatelé konvenční mlékárny Dodavatelé bio mlékárny Zpracování na farmě 1 Vlastní spotřeba 1 Počet ekofarem (24) Výměra z.p. (ha) Výměra o.p. (ha) Výměra TTP (ha) Počet chovaných dojnic Dojivost ( l/kus/den) 14,56 14,02 15,47 13,96 Roční dojivost (l/kus) Mléčný tuk (%) 4,03 4,04 4,05 4,10 Bíloviny (%) 3,33 3,35 3,35 3,49 Počet odchovaných telat 6,44 5,15 6,29 6,74 Roční produkce (tis.l) Průměrná real.cena (Kč/l) 7,93 8,50 11,33 11,33 1 téměř všechny ekofarmy ve skupině s vlastní spotřebou (většinou část své produkce mléka prodávají jako surové mléko ze dvora) neoznačují mléko jako bio Dotace na EZ AEO v tis. kč (příklady) Dotace 2006 (HRDP) Dotace 2007 (PRV) Typ farmy Výměra ha Počet prac. Celkem Na prac. Celkem Na prac. Chov KBTPM Zelinář Chov dojnic Zelenina je skladována, tržně upravována a částečně prodávána na místním trhu 2 Faremní zpracování mléka s převážně vlastním odbytem; 35 ha orná půda, 35 ha TTP Celkové plošné dotace v tis. Kč (příklady) Dotace 2006 (HRDP) Dotace 2007 (PRV) Typ farmy Výměra ha Počet prac. Celkem Na prac. Celkem Na prac. Chov KBTPM Zelinář Chov dojnic Chov KBTPM: propočet je proveden na podnik bez o.p., kde na jednoho pracovníka připadá cca 150 ha TTP a cca 50 VDJ (zatížení 0,35, krávy 0,175); hospodaří v LFA Hb, polovina TTP jsou louky, polovina pastviny; provádí základní management trav, není v oblasti 1.zóny CHKO, NP nebo oblasti NATURA (odhadem průměrná ekofarma d chovem KBTPM). Chov dojnic propočet je proveden na stejné podmínky jako u KBTPM Producent zeleniny propočet je proveden na podnik bez chovu zvířat mimo LFA V roce 2006 ale kravské mléko takto zpracovávaly pouze dvě ekofarmy, z nichž jedna chov dojnic a zpracování mléka ukončila v roce Za posledních šest let zahájily zpracování kravského mléka pouze dvě ekofarmy (obě v roce 2007). Příčinou byla obtížná dostupnost, resp. nedostupnost dotací (nastavení bodovacích kritérií znevýhodnilo malé podniky) a komplikovanost jejich administrace. Přísné veterinární a hygienické požadavky byly (při ortodoxním výkladu odpovědných úřadů) další příčinou která odrazovala ekofarmy od záměru faremního zpracování mléka. Podstata problému nespočívá v rozdílech legislativních požadavků EU a české právní úpravy výroby potravin (ty jsou stejné), ale v tom, že požadavky českých odpovědných úřadů (úředníků) na technické naplnění veterinárních a hygienických požadavků na faremní zpracování jsou (ve srovnání s praxí např.v Rakousku nebo v SRN podstatně přísnější) příčinou, která odrazuje malé podniky od záměru faremního zpracování a tato alibistická praxe objektivně poškozuje rozvoj výroby potravin a podnikání na venkově. strana 22 Příčiny stagnace produkce biopotravin v ČR

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Lištičky na vinici Program rozvoje venkova a příčiny stagnace lokální produkce v ČR. Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská Roman Rozsypal

Lištičky na vinici Program rozvoje venkova a příčiny stagnace lokální produkce v ČR. Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská Roman Rozsypal Lištičky na vinici Program rozvoje venkova a příčiny stagnace lokální produkce v ČR Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská Roman Rozsypal Vážený čtenáři, o společné evropské zemědělské politice a různých vlivech

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností určeno pro seminář k Prodeji ze dvora pořádaném Centrem rozvoje v České Skalici 14.3.2011 Odbor: KAZV Hradec Králové Oddělení: AZV Náchod

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU BULLETIN ÚZEI Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU č. 4/2013 STRUKTURA EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ V ČR DLE KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU EU Obsah Úvod... 1 Klasifikační systém zemědělských

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013

Společná zemědělská politika po roce 2013 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne 11.7.2012 změna nařízení č. 72/2009 Modulace

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je občanským sdružením poradců, výzkumných pracovníků, pedagogů a ostatních odborníků v ekologickém zemědělství. Vysoká odbornost a kvalifikace členů Spolku

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ

ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ Jan Valeška v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Komunitou podporované zemědělství KPZ je systém

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích

Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích Návrh IVP 2014 Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích Ing. V. Voltr, CSc. Ing. V. Vilhelm, CSc., Ing. M. Hruška, Ing. L. Jelínek, PhD.,

Více

Bio-kozí mléko je na trhu žádané

Bio-kozí mléko je na trhu žádané Bio-kozí mléko je na trhu žádané Autorem této stránky o komoditách v ekologickém zemědělství je ing. Jan Dvorský dlouholetý ředitel kontrolní organizace KEZ, nyní poradce a školitel v ekologickém zemědělství

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Praha 2004 1 Obsah 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků...4 1.1.1 Investice do zemědělského

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2012 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, konkrétní situaci v oblasti ekologického zemědělství

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2011 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, opět po roce se vám do rukou dostává ročenka

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Kontrola zdraví SZP Health Check

Kontrola zdraví SZP Health Check Kontrola zdraví SZP Health Check Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10. 2008 Osnova presentace Reforma SZP 2003 a Health Check Historie návrhů Přímé platby Společné tržní organizace Podpora venkova

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 4.3.2 Lesnická infrastruktura 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Návaznost PRV ČR 2014-2020 na období 2007-2013

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) min. 25% příjmů ze zem. výroby musí žadatel dosahovat až v 1.

PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) min. 25% příjmů ze zem. výroby musí žadatel dosahovat až v 1. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) min. 25% příjmů ze zem. výroby musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Obecně: Fond poskytuje podporu, která umožňuje starším zemědělcům po dosažení

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Znění preferenčního kritéria:

Znění preferenčního kritéria: Metodický výklad preferenčních kritérií a dalších podmínek pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Preferenční kritéria: U všech preferenčních

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více