Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská NA VINICI. Program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská NA VINICI. Program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce"

Transkript

1 LIŠTIČKY Roman Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská Rozsypal NA VINICI Program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce

2 Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská Roman Rozsypal LIŠTIČKY NA VINICI Program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce

3 Vydáno za podpory: Tato publikace je součástí projektu Síť informačních center AGRO-ENVI-INFO spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

4 LIŠTIČKY Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská Roman Rozsypal NA VINICI Program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce

5 Autoři Mgr. Šárka Dittrichová JUDr. Ivana Heřmanská Ing. Roman Rozsypal, CSc., EPOS Spolek poradců v ekologickém zemedělství České republiky Projekt Studie příčin stagnace produkce biopotravin v ČR Zadavatel MZe, Odbor environmentálních opatření a obnovitelných zdrojů energie Šárka Dittrichová, Ivana Heřmanská, Roman Rozsypal LIŠTIČKY NA VINICI. PROGRAM ROZVOJE VENKOVA A PŘÍČINY STAGNACE BIOPRODUKCE První vydání Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, Praha 5 jako účelovou publikaci autorů Dokumentace z archivu autorů, farmářů a nakladatelství Galén Produkce Kristýna Klojdová, Galén Grafický návrh Marta Šimková, Galén Sazba Václav Zukal, Galén Tisk DURABO, Opletalova 57, Praha 1 G Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez písemného souhlasu autorů. Copyright Šárka Dittrichová, Ivana Heřmanská, Roman Rozsypal, 2008 ISBN

6 OBSAH ÚVOD Metodika zpracování studie dle zadání O autorech VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR (Ing. Roman Rozsypal, CSc., EPOS) Příčiny stagnace produkce biopotravin FARMY (Mgr. Šárka Dittrichová) Spolužákům Lištičky na vinici Lužické hory oběť ekologického zemědělství Anna a tygr Obchodnice Emílie Vítejte v Čechách Pěnčínský náhrdelník Jediný BIO region severní pohraničí. Programy MAS a LEADER Půda je dobrá investice, už se nevyrábí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A LEGISLATIVA (JUDr. Ivana Heřmanská) Farmáři, ekofarmáři a privatizace půdy Právní analýza hlavních problémů farem souvisejících s administrací a vyplácením dotací platební agenturou SZIF ZÁVĚR Zkratky Obrazová příloha

7

8 ÚVOD

9 Projekt Studie příčin stagnace produkce biopotravin v ČR Zadavatel Zpracovatelé MZe, Odbor environmentálních opatření a obnovitelných zdrojů energie Mgr. Šárka Dittrichová, JUDr. Ivana Heřmanská, Ing. Roman Rozsypal, CSc. Termín odevzdání březen 2008, tisk červen 2008.

10 METODIKA ZPRACOVÁNÍ STUDIE DLE ZADÁNÍ 1. Sběr, zpracování a rozbor zkušeností deseti producentů biopotravin z hlediska možností jejich přístupu k předvstupním finanačním nástrojům Evropské unie (SAPARD). Setřídění zkušeností a jejich zobecnění do základních okruhů. Zjištění, doložení a pojmenování okruhů příčin neúspěchu. 2. Návrhy modelových řešení financování požadavků na rozvoj farem nenaplněných ze zdrojů SAPARD z programu EAFRD: sběr, setřídění a sumarizace požadavků farem, rozdělení do okruhů a oslovení partnerů: místních projektových agentur projekty a finančních partnerů. 3. Vytvoření modelové pohraniční MAS zahrnující bioproducenty, obce, podnikatele, neziskové a zájmové organizace a návrh projektu podle programu LEADER. Zvolený metodický přístup ke zpracování studie odpovídá splnění cíle. Základní metodou řešení je analýza postavená na využití dat získaných v terénu přímo u jednotlivých farmá řů, dále pak komunikací a jednáními s dotčenými institucemi, okrajově pak ze statistických dat. Do studie jsme zařadili i stanoviska významných českých lékařů, vědců a gastro no mických odborníků na úlohu bioproduktů na českém trhu. Jako teoretické podklady studie slouží výzkumy České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole, především: Český venkov 2005 rozvoj venkovské společnosti, Český venkov 2003 situace před vstupem do EU, Český venkov 2001 instituce I a II, Český venkov 2002 podniky a podnikání), osobní konzultace s autory výzkumů, dále výzkumy VÚZE Praha: Funkce politiky v agrárním sektoru a rozvoji venkova v období před vstupem a po vstupu do EU. Okrajově zmíníme výsledky výzkumu Rezonance a MZe, zaměřeného na motivaci a plány ekologických zemědělců z jara 2006 a několik informací z právě probíhajícího empirického šetření pracovních a životních podmínek bioproducentů, který právě zpracovává EPOS a Rezonance. Na problematiku ekologických producentů a jejich podmínek rozvoje bylo zaměřeno čtyřstupňové výzkumné šetření, jehož první část se věnovala oslovení všech ekologických farmářů producentů, odhadu jejich podílu na trhu s domácími čerstvými bioprodukty a jejich záměrům do budoucna. Druhá část už oslovila vybrané producenty podle ukazatelů odpovídajících zadání studie (investice, plány rozvoje, portfolio bioproduktů). Třetí část byla věnována práci v terénu, návštěvám farem, detailnímu zkoumání investic a způsobů zřizování zpracoven. Čtvrtá část zahrnovala sumarizaci poznatků a vytřídění údajů podle kritérií dostupnosti a podložitelnosti informací, relevantního vzorku případové škály a teritoriálního rozložení. Poslední fázi představuje utřídění plánů a možností jednotlivých farem v synergické návaznosti na plány obecních zastupitelstev, podnikatelů, zájmových a neziskových organizací s ohledem na založení MAS, vypracování projektu BIO region Severní pohraničí z programu LEADER. Z tohoto důvodu byly do studie dodatečně zařazeny ještě informace a zkušenosti dvou existujících MAS Jesenicko a Tanvald. Sběr, výběr a utřídění těchto dat vytvořil základ pro výše uvedenou analýzu. Dalším krokem, který metodický přístup zahrnuje, je komparace, a to jednak srovnáním dat z jednotlivých období budování farem a jejich párování s konkrétními programy státní podpory venkova, jednak výsledky a závěry dílčích šetření s realitou a návrhy EAFRD. Tato část je nejnáročnější, protože téma zadání je na jedné straně objemově široce vymezené (zahrnuje všechny regiony, všechny komodity bioproduktů, odkazy na historické souvislosti existujících farem), ale na druhé straně natolik konkrétní, že k němu neexistuje dostatečný detail v dostupných teoretických podkladech, aby bylo možné pokrýt rozsah informací z terénu hodnotícími informacemi z teoretických studií, a naopak k závěrům a tvrzením dostupných výzkumů a předpokladů dohledat konkrétní podklady v terénu pro systematické a úplné porovnání všech dílčích informací. Dostupné informace ze zahraničních zdrojů (jako je například situace rozvoje rodinných farem v Maďarsku, Dánsku, Německu nebo Velké Británii) jsou tak obecné a řídké, že pro vytvoření konkrétních závěrů jsou nepoužitelné. Přesto se je autoři snaží pochopit a zohlednit v závěrech studie, které obsahují doporučení. Forma zpracování studie bude brát ohled na její čtenáře i zdroje. Jakkoli je nutné šetření podložit důkazovým materiálem, studie se chce vyhnout kopírování stovek tabulek, formulářů, žádostí a právních nařízení, které by ji učinily nudnou a nesrozumitelnou. Každý dokument budeme komentovat a zařadíme jej pouze tehdy, kdy bude relevantní a jasné, proč se ve studii nachází, k čemu odkazuje a co navrhuje. Na druhé straně chceme maximálně chránit soukromí farmářů. Řada podkladů je privátního charakteru (údaje o obratech farmy, soukromých investicích ) a nebudeme je, když to nebude nutné, uvádět konkrétně, ale například v procentech, v odkazech na nárůst či schodek ve srovnání s ostatními roky, tak aby bylo pochopitelné, jak farmy hospodaří, ale zůstala zachována jejich integrita. Každé tvrzení však bude dohledatelné a podložené. Dále jsme ve studii konfrontováni se sice všeobecně známou, nicméně však velmi citlivou skutečností, že transformační proces v českém zemědělství se neobešel bez řady zklamání, negativních emocí, tragických událostí soukromého charakteru i mezních životních situací, které se sice vymykají empirickému popisu, ale zcela jednoznačně se neda jí obejít, neboť základním postulátem každé studie týkají cí se udržitelného rozvoje je předpoklad, že nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem společnosti je lidský potenciál, kreativita, naděje, sny a motivace. My jsme tyto Metodika zpracování studie dle zadání strana 9

11 informace sbírali a třídili, v citlivých případech se však uchýlíme k modelovému popisu šetření. Závěry studie se soustředí na rozvojový potenciál ekologických farmářů zpracovatelů, na jejich úlohu a místo ve strategii EU a jejich úlohu v moderní české společnosti. Nejsme schopni se předvídavě zaměřit na všechny faktory, které rozvoj produkce biopotravin mohou ovlivňovat, ale pokoušíme se nalézt co největší množství rozdílných pohledů, které mohou pomoci vidět současný vývoj a situaci z různých úhlů. V závěru práce se pokusíme o určitý syntetizující pohled na další možný rozvoj produkce ekologických potravin v ČR, a to návrhem 4 scénářů zaměřených na rozhodující vývojový potenciál, kterému odpovídaly výsledky analýz. POSTUP SBĚRU DAT A ZPRACOVÁNÍ STUDIE Jednotlivé kroky zpracování projektu jsou plánovány tak, aby umožnily flexibilně reagovat na výsledky dílčích šetření a operativně zařadit nové subjekty zkoumání či změnit směr výzkumu, tak aby byly splněny záměry projektu, kterými jsou rozvoj produkce biopotravin. Při stanovení priorit při získávání informací jsou vzhledem k náročnosti práce v terénu (každou jednotlivou farmu je nutné několikrát osobně navštívit a dohledávat konkrétní údaje na místě) upřednostněny výsledky šetření na farmách před informacemi z centrálních institucí, které jsou snáze dostupné. Stejně tak při rozhodování, zda zaměřit sběr informací více do minulosti, či do budoucnosti, je prioritní informace s ohledem na rozvoj bioprodukce, čili na budoucnost. Jednotlivé kroky nemusí nutně navazovat a mohou probíhat paralelně. I. Sběr informací a analýza způsobu financování deseti vybraných farem (program SAPARD, úvěry) Počet hodin Termín ukončení Teoretická příprava (průzkumy, SAPARD, EAFRD, farmy) 50 Průběh 2007 Výběr a oslovení ekologických farmářů zpracovatelů 20 Do Sestavení dotazníku a okruhu otázek pro práci v terénu 10 Do Oslovení centrálních institucí (PGRLF, WSPK, ČS, ČMBRZ) Jednání a schůzky s institucemi Terénní šetření na farmách (3 kola) Třídění informací a dílčí závěry terénního šetření Dohledávání teoretických podkladů Dohledávání informací v terénu a závěrečné doplnění seznamu farem, přidání dvou MAS Závěrečné rozčlenění farem podle okruhů problémů a finální šetření Zpracování výsledků šetření a analýzy 70 Průběžně Koordinace výsledků s partnery projektu 20 Do Závěry a návrhy 20 Do Konzultace a oponentura Závěrečná redakce a redigování studie Kompletace studie a tisk Předložení a odevzdání studie II. Plán rozvoje jednotlivých farem, vytvoření MAS, projekt bioregionu Severní pohraničí Počet hodin Termín dokončení Seznam aktivit plánovaných jednotlivými farmami a jejich zařazení do programu EAFRD 15 Prosinec 2007 Obecné návrhy společných aktivit farem 10 Prosinec 2006 Nová řešení při produkci, odbytu biopotravin 20 Leden 2007 Návrhy mimoprodukční činnosti farem 20 dtto Oslovení místních starostů, podnikatelů, neziskových a zájmových sdružení v regionu severního pohraničí 20 dtto Konstituování a právní registrace MAS (výbor, členové, sídlo, cíle, chod ) 15 Prosinec 2004 První nástin projektu MAS Prosinec/leden 2007 Analýza možností programu EAFRD pro cíle skupiny 30 Únor 2008 Oslovení partnerů s konkrétními požadavky a návrhy 20 Březen 2008 Oslovení místní projektové agentury na zpracování projektu: zastaveno, partneři odmítli spolupráci Setkání s potenciálními investory projektu 0 Zpracování návrhu marketingové studie a průzkumu 0 Předložení návrhu 0 0 strana 10 Metodika zpracování studie dle zadání

12

13

14 O AUTORECH

15 ING. ROMAN ROZSYPAL, CSC. je absolventem VŠZ v Brně; pracoval jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu základní agrotechniky v Hrušovanech u Brna. Od roku 1989 se zapojil do hnutí EZ, spoluzakladatel svazu NATURVITA. Od roku 1993 byl pově řen vytvořením a vedením kontroly EZ. V současnosti je ředitelem kontrolní organizace Biokont CZ, s. r. o. a předsedou EPOS spolku poradců v ekologickém zemědělství ČR. strana 14 O autorech

16 MGR. ŠÁRKA DITTRICHOVÁ Původní profesí žurnalistka (ČT, Nova pořad Na vlastní oči, Reflex (publikuje dosud), Kreativní ředitelka reklamní agentury McCann-Erickson (Klienti: Maggi, Blesk), Ředitelka Hypermarketu Carrefour v Plzni (roční stáž specializovaná na organické produkty ve Francii), Marketingová ředitelka Tesco (mimo jiné komunikační strategie řetězce a její zpětné vazby, zpracování koncepce vydávání letáků, katalogů a brožur na podporu prodeje jednotlivých komodit), Autorka a manažerka konceptu Rezonance projektu na podporu lokální produkce, který se zabývá zpracováním a obchodem produkty českých organických farem, Zakladatelka Klubu výrobců a zpracovatelů bio potravin, který podporuje české organické farmy, které nepodnikají s cílem získat dotace z EU na ekologické pozemky, ale vyrábět bio potraviny (20 členů), Svou obchodní, politickou nebo publicistickou aktivitou se snaží zlepšovat podmínky života farmářů a omezit či zjednodušit zásahy státní správy a byrokracii do života farmářů, zvyšovat objem výroby domácích bio potravin a jejich nabídky na našem trhu. Hlavním cílem zůstává získat pro konzumaci bio potravin co nejširší veřejnost. O autorech strana 15

17

18 PŘÍČINY STAGNACE PRODUKCE BIOPOTRAVIN V ČR Roman Rozsypal, EPOS

19 Společná zemědělská politika EU přechází od podpory produkce k odměňování zemědělců za poskytování veřejných statků, zachovávání přírodních zdrojů a vytváření pracovních příležitostí na venkově. Evropská unie (i OSN) oficiálně uznávají sociální a ekonomické výhody ekologického zemědělství. Rada EU ve svém European Action Plan for Organic Food and Farming konstatuje, že ekologické zemědělství zajišťuje kombinaci pozitivních, ekologických, sociálních a ekonomických prvků. Ekologické zemědělství nabízí více pracovních příležitostí než jakýkoli jiný zemědělský systém, setkává se na trhu se stále stoupající poptávkou a je tak nejperspektivnějším modelem hospodaření. Podpůrné platby za ekologické hospodaření (AEO HRDP a PRV) jsou výrazem oficiálního uznání, že zemědělci k tomu, aby dosáhli zjevně konfliktního cíle - být komerčně životaschopný a zároveň pečovat o životní prostředí potřebují podporu. Vláda České republiky schválila dne dokument Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v ČR do roku V roce 2006 přijalo MZe dokument Program podpory ekologického zemědělství v České republice do roku 2010 který kritizoval neúčinnost Akčního plánu. Program podpory stanovil m.j.aby byl cíl Akčního plánu dosáhnout do konce roku % podílu zemědělské půdy obhospodařováné ekologicky nebo v přechodu na ekologické zemědělství, posuzován z hlediska dosažení následujících ukazatelů udržitelného rozvoje trhu s biopotravinami: Posílit povědomí veřejnosti o EZ tak, aby v roce 2010 alespoň 80 % spotřebitelů znalo značku BIO,vědělo co znamená a dokázalo definovat principy ekologického zemědělství. b) alespoň 25 % českých občanů pravidelně (min. jedenkrát týdně) kupovalo biopotraviny, c) do konce roku 2010 byl zajištěn alespoň 60% podíl biopotravin vyrobených v České republice na celkové spotřebě biopotravin v ČR. V následujících řádcích se snažíme najít odpověď na otázky: Jaký je stav EZ v České republice? Jaký je dopad přijatých opatření k podpoře rozvoje EZ? Jak jsou využívány prostředky vložené do EZ? 1. Vliv plošných dotací na vývoj zemědělství v ČR Od roku 1992 se pro vývoj zemědělství stávají určujícími dva trendy vlastní útlum zemědělské produkce vyplývající z transformačního procesu a politický tlak EU na snížení objemu české produkce (zejména v některých komoditách). Dotace na zatravnění a vývoj resortu zemědělství (zejména nestabilita podnikatelského prostředí a ekonomická ztrátovost chovu dojnic) vedly k tomu, že řada podniků zejména v podhorských a horských oblastech provedla masivní, resp. totální zatravnění své půdy a převedla chov skotu na chov KBTPM (v prvních letech nebyla podpora zatravnění vázána na chov zvířat). Dalším výrazným impulsem k přechodu na pastevní způsob hospodaření byl vstup do EU a zavedení AEO HRDP (podpora byla vázána na minimální zatížení TTP zvířaty). Tento extenzivní rančerský způsob chovu umožnil podnikům výrazně racionalizovat výrobu (razantní snížení nákladů, zejména pracovních). Počet chovaných dojnic klesl na jednu třetinu stavu roku Vývoj hlavních ukazatelů sektoru zemědělství v ČR Ukazatel Rok 1989/ Zemědělská půda (tis. ha) Orná půda (tis. ha) TTP (tis. ha) Půda v klidu Průměrný stav dojnic (tis.) Průměrný stav krav BTPM (tis.) Průměrná roční dojivost (l/dojnici) Výroba mléka (mil.l) Počet obyvatel (mil.) 10,36 10,21 10,23 10,27 Produkce mléka na obyvatele (l/rok) Pramen: Zemědělství 2006, MZe 2007, Praha Situační a výhledová zpráva, Skot-hovězí maso, MZe 2006, Praha Statistická ročenka 2005, ČSÚ 2006 Podpořit rozvoj českého trhu s biopotravinami a zvyšování podílu českých biopotravin na něm tak, aby: a) do konce roku 2010 byl zajištěn 1% podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin v České republice, Tento způsob podpory obhospodařování zemědělské půdy v méně příznivých oblastech (LFA) vedl v některých případech ke spekulativnímu jednání. Dobře informovaní lidé najímali a/nebo skupovali půdu (restituční podíly, stát- strana 18 Příčiny stagnace produkce biopotravin v ČR

20 Vývoj výměry zemědělské půdy v ekologickém zemědělství ČR Rok Počet kontrolovaných ekofarem celkem Výměra zemědělské půdy v EZ v ha Procentický podíl ze zem. půdního fondu , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 ní půdu) s cílem získat prostřednictvím dotací finanční prostředky. V obcích v jejichž katastrech hospodaří vytváří jen minimum pracovních příležitostí, k obcím nemají žádný vztah (nežijí v nich). Investice do zemědělského podnikání jsou u těchto podnikatelů na úrovni prosté reprodukce a zbylé finanční prostředky z dotací jsou odsávány mimo venkov. (více viz kapitola Mgr.Dittrichové). Od roku 1998 začalo být ekologické zemědělství systematicky dotováno a tímto rokem se také datuje český bioboom. V roce 1998 byly dotace jednotné bez rozlišení kultury. K výrazné diferenciaci dotací došlo až od roku Relativní snadnost přechodu z extenzivního rančerského způsobu chovu KBTPM na ekologický chov (prakticky to znamenalo podřídit se systému kontrol, vyřadit některá nepovolená krmiva, resp.krmné doplňky, nepoužívat synchronizaci říje a zavést evidenci o krmení a léčení zvířat) byla hlavní příčinou vývoje (nárůstu počtu ekofarem a výměry z.p.) českého EZ od roku 1998 do současnosti. Ani výrazné rozlišení sazeb dotací podle kultur od roku 2004 nepřineslo očekávaný efekt a podíl TTP na celkové výměře zem.půdy obhospodařované v EZ se trvale pohyboval okolo 90 % (pokles podílu TTP od roku 2005 je pouze zdánlivý v důsledku LPIS byly některé plochy převedeny do ostatních ploch, ve skutečnosti se jedná převážně o TTP). Podíl TTP (včetně ostatních ploch) na celkové výměře zemědělské půdy v 1. a 2. roce přechodného období na EZ byl v roce ,3 %, v roce ,2 % a v roce ,9 %. Podíl orné půdy na celkové výměře zemědělské půdy v přechodném období byl v roce ,4 %, v roce ,2 % a v roce ,1 %. Mírný trend nárůstu podílu orné půdy ovšem není výsledkem vlivu dotací, ale dominantně vlivem tlaku trhu poptávky. Naopak výrazný nárůst ploch trvalých kultur je jednoznačně vyvolán výší dotace a její relativně snadnou dostupností. Dle definice LPIS pro kulturu extenzivní sad stačí Dotace na EZ (Kč/ha) Období Orná půda TTP Zelenina/byliny Sady/vinice (HRDP) (PRV) V těchto letech platil bodovací systém (uvedené hodnoty jsou průměry) Příčiny stagnace produkce biopotravin v ČR strana 19

21 Propočet dotací na průměrnou ekofarmu s chovem KBTPM Rok SAPS TOP-UP LFA Louky/ pastviny EZ Suma Kč/ha tis.kč/ pracovníka Kč/tele Kč/kg ž. v. jat. zvířat Propočet je proveden na podnik bez o.p., kde na jednoho pracovníka připadá cca 150 ha TTP a cca 50 VDJ (zatížení 0,35, krávy 0,175); hospodaří v LFA Hb, polovina TTP jsou louky, polovina pastviny; provádí základní management trav, není v oblasti 1. zóny CHKO, NP nebo oblasti NATURA (odhadem průměrná ekofarma s rančerským způsobem chovu KBTPM). Počet telat je vypočten z počtu krav 0,9; produkce masa z průměrné brakace stáda 10 %, hmotnost telete 300 kg ž. v., hmotnost brakované krávy 700 kg ž. v., hmotnost jateční jalovice 500 kg ž. v. (odhad produkce hovězího masa v živé váze jatečných zvířat cca 100 kg/ha/rok). Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR %) Plochy Orná půda 8,78 8,31 7,70 7,50 8,04 8,34 9,43 TTP 89,69 90,13 90,90 89,40 82,34 83,40 82,42 Trvalé kultury 0,45 0,38 0,36 0,40 0,32 0,42 0,52 Ostatní plochy 1,08 1,18 1,04 2,70 9,19 8,76 7,54 Struktura půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR (ha) Plocha Orná půda TTP Sady, vinice Ostatní Celkem výrobků z hovězího masa (je pouze jeden větší chovatel prasat). Paradoxem je, že v České republice chybí jatečný skot, protože část zvířat je z rančerských ekofarem prodáaby na pozemku bylo rovnoměrně rozmístěno alespoň 50 životaschopných stromů a/nebo keřů ovocných druhů na hektar. Stejnou dotaci tedy dostane intenzívní produkční sad jádrovin s hustotou výsadby 500 stromů/ha a kapkovou závlahou s produkcí okolo 25 tun ovoce a starý extenzivní sad s 50 stromy/ha, minimální údržbou a minimální produkcí ovoce. Otázka 1. Znáte z prodejen nebo z vlastní zkušenosti výrobky označené jako BIO potraviny? znám a pravidelně je kupuji 3 % 2. Vývoj poptávky po biopotravinách MZe ČR zadalo studii Potenciál BIO potravin na českém trhu, Marketingová studie, Synergy Marketing a GfK Praha, Mze ČR, Praha 2006 z níž vyjímáme: Z toho vyplývá, že i když (s vyjímkou několika televizních šotů OLMY v roce 2000) v ČR nikdy neproběhla profesionálně vedená propagační kampaň, přesto je zde potenciál 29 % spotřebitelů kteří znají a pravidelně nebo nepravidelně kupují biopotraviny. Spotřebitelé preferují mléko a mléčné výrobky, dále cereální výrobky, zeleninu a ovoce. Meziroční nárůst obratu v biopotravinách který se v posledních letech stále zrychluje je převážně kryt dovozem (62 % obratu v roce 2007 tvořily biopotraviny z dovozu). To je výrazná slabina českého ekologického zemědělství. Malá výměra orné půdy kromě zeleniny limituje i produkci zrnin na níž je závislá nejen produkce chleba, pečiva, těstovin a dalších biopotravin rostlinného původu, ale také na trhu chybějícího drůbežího masa, vajec a vepřového masa. Na produkci vepřového masa pak závisí výroba masných neznám, nekupuji 46 % znám, kupuji nepravidelně 26 % znám, nekupuji vůbec 25 % n: celý vzorek = 1000, červenec 2006 strana 20 Příčiny stagnace produkce biopotravin v ČR

22 Otázka 5. Jaké produkty ze sortimentu BIO kupujete ve větším množství? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % mléko, mléčné výrobky zrniny, luštěniny, mouka pečivo zelenina, ovoce pochutiny (čaje, koření, sladkosti ) nápoje (mošty, džusy, víno ) maso, masné výrobky neví, neodpověděl n: zná a kupuje výrobky BIO = 292, v %, červenec 2006 Vývoj obratu v biopotravinách v mil.kč Rok Obrat Odhad Zdroj: Václavík, T. Greenmarketing vána jako zástavová do konvečního výkrmu nebo vyvážena (důsledek dobré ceny za zástavová zvířata a snahy zbavit se mladých zvířat před zimním obdobím). 3. Ekologické zemědělství a chov skotu s tržní produkcí mléka Zpracovatelé biomléka se trvale potýkají s nedostatkem suroviny a musí krátit dodávky výrobků svým odběratelům. Převis poptávky vytváří ideální podmínky pro rozvoj chovu dojnic, produkci mléka a odbyt mléčných výrobků (podle osobních sdělení prodejců lze odhadovat, že současná poptávka je uspokojována z %). Přesto nelze očekávat, že v nejbližších letech dojde ke zlomu a ekofarmy s chovem KBTPM obnoví nebo přejdou na chov dojnic. To jednoznačně vyplývá z šetření které proběhlo u souboru 85 ekofarem s chovem alespoň jedné dojnice, které byly v kontrole podle NR 2092/1991 a zákona č.242/2000 Sb. k a jedné ekofarmy která zahájila konverzi v září 2006 (výsledky grantu 1G58063 NAZV ČR). Výsledky šetření: 2 ekofarmy nespolupracovaly (malé farmy s chovem několika dojnic) a 83 ekofarem poskytlo data která jsou shrnuta v následující tabulce: V období poklesl počet ekofarem s chovem dojnic o 33 % a tři z významných dodavatelů biomléka oznámili úmysl ukončit chov dojnic a přejít na chov KBTPM. Kromě toho 40 % produkce biomléka bylo prodáno jako konvenční (do konvenčních mékáren). Příčinou je roztříštěnost produkce, tj.ekofarmy jsou příliš vzdálené od svozových tras biomlékáren (neúnosné náklady na svoz mléka). Příčiny poklesu počtu chovatelů dojnic a produkce mléka Vedle výše uvedených příčin a příčin vyplývajících z analýzy Mgr. Dittrichové a JUDr. Heřmanské, vyplyne hlavní důvod, proč nelze očekávat, že stávající ekofarmy zahájí chov dojnic, jestliže přepočteme příjem dotací na pracovníka. Tento nepoměr a nesrovnatelně obtížnější chov dojnic ve srovnání s chovem KBTPM (v technologii chovu, nákladovosti, pracnosti, dozor SVS) je důvodem proč nelze očekávat, že v nejbližších letech dojde ke zlomu a ekofarmy s chovem KBTPM obnoví nebo přejdou na chov dojnic. Takový krok vyžaduje masivní investice do ustájení, dojení a mléčnice a zejména znamená problémy se zaměstnanci (ošetřování zvířat a dojení) a zvýšení pracovních nákladů (mzdy a povinné pojištění), intezívnější veterinární dozor, problémy s likvidací odpadních vod z mléčnice atd. V roce 2008 MZe podlehlo tlaku lobby skupiny rančerských podniků a zvýšilo dotaci na TTP EZ na 89 Eur/ha u podniků které nemají souběh s konvenční produkcí (při očekávaném vývoji kurzu koruny na cca 2250 Kč/ha). 4. Faremní zpracování mléka Na trhu citelně chybí žervé sýry které (kromě jiných) jsou vhodným výrobkem pro zpracování mléka na ekofarmách. Ukončily chov dojnic/ přešly na chov KBTPM Dodavatelé do mlékáren Faremní zpracovatelé Vlastní spotřeba Počet ekofarem v šetření Konvenční Bio Příčiny stagnace produkce biopotravin v ČR strana 21

23 Základní produkční ukazatele skupin ekofarem dle způsobu odbytu mléka Skupina Ukazatel Dodavatelé konvenční mlékárny Dodavatelé bio mlékárny Zpracování na farmě 1 Vlastní spotřeba 1 Počet ekofarem (24) Výměra z.p. (ha) Výměra o.p. (ha) Výměra TTP (ha) Počet chovaných dojnic Dojivost ( l/kus/den) 14,56 14,02 15,47 13,96 Roční dojivost (l/kus) Mléčný tuk (%) 4,03 4,04 4,05 4,10 Bíloviny (%) 3,33 3,35 3,35 3,49 Počet odchovaných telat 6,44 5,15 6,29 6,74 Roční produkce (tis.l) Průměrná real.cena (Kč/l) 7,93 8,50 11,33 11,33 1 téměř všechny ekofarmy ve skupině s vlastní spotřebou (většinou část své produkce mléka prodávají jako surové mléko ze dvora) neoznačují mléko jako bio Dotace na EZ AEO v tis. kč (příklady) Dotace 2006 (HRDP) Dotace 2007 (PRV) Typ farmy Výměra ha Počet prac. Celkem Na prac. Celkem Na prac. Chov KBTPM Zelinář Chov dojnic Zelenina je skladována, tržně upravována a částečně prodávána na místním trhu 2 Faremní zpracování mléka s převážně vlastním odbytem; 35 ha orná půda, 35 ha TTP Celkové plošné dotace v tis. Kč (příklady) Dotace 2006 (HRDP) Dotace 2007 (PRV) Typ farmy Výměra ha Počet prac. Celkem Na prac. Celkem Na prac. Chov KBTPM Zelinář Chov dojnic Chov KBTPM: propočet je proveden na podnik bez o.p., kde na jednoho pracovníka připadá cca 150 ha TTP a cca 50 VDJ (zatížení 0,35, krávy 0,175); hospodaří v LFA Hb, polovina TTP jsou louky, polovina pastviny; provádí základní management trav, není v oblasti 1.zóny CHKO, NP nebo oblasti NATURA (odhadem průměrná ekofarma d chovem KBTPM). Chov dojnic propočet je proveden na stejné podmínky jako u KBTPM Producent zeleniny propočet je proveden na podnik bez chovu zvířat mimo LFA V roce 2006 ale kravské mléko takto zpracovávaly pouze dvě ekofarmy, z nichž jedna chov dojnic a zpracování mléka ukončila v roce Za posledních šest let zahájily zpracování kravského mléka pouze dvě ekofarmy (obě v roce 2007). Příčinou byla obtížná dostupnost, resp. nedostupnost dotací (nastavení bodovacích kritérií znevýhodnilo malé podniky) a komplikovanost jejich administrace. Přísné veterinární a hygienické požadavky byly (při ortodoxním výkladu odpovědných úřadů) další příčinou která odrazovala ekofarmy od záměru faremního zpracování mléka. Podstata problému nespočívá v rozdílech legislativních požadavků EU a české právní úpravy výroby potravin (ty jsou stejné), ale v tom, že požadavky českých odpovědných úřadů (úředníků) na technické naplnění veterinárních a hygienických požadavků na faremní zpracování jsou (ve srovnání s praxí např.v Rakousku nebo v SRN podstatně přísnější) příčinou, která odrazuje malé podniky od záměru faremního zpracování a tato alibistická praxe objektivně poškozuje rozvoj výroby potravin a podnikání na venkově. strana 22 Příčiny stagnace produkce biopotravin v ČR

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 BRNO ČERVEN

DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 BRNO ČERVEN DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 BRNO ČERVEN 2008 Tento text je součástí ediční řady Diskusní sešity Trastu pro ekonomiku a společnost. Cílem diskusních sešitů je stimulovat širší diskusi na dané

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12.

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12. Národní výstava hospodářských zvířat v Brně Strana 17 Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27 Regionální potraviny z jižní Moravy Příloha uvnitř MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Zemědělský magazín o biopotravinách

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2012 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí ČASOPIS SMA ČR 3 červen 2015 Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí Reportáže: MendelGrass 2015 Exkurze na farmy na Pardubicku a Jihlavsku Téma čísla: Podpora Zahájení činnosti mladých zemědělců

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních

Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních Country Life K pramenům zdraví Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních ANALÝZA Vytvořeno v rámci projektu Zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení Zadavatel projektu: Ministerstvo

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

24. května oslava Světového dne mléka. Naši potravináři umí zpracovat mléko na kvalitní a chutné výrobky.

24. května oslava Světového dne mléka. Naši potravináři umí zpracovat mléko na kvalitní a chutné výrobky. LIST POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník VI 10. května 2005 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 DRAFT ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ: NÁVRHU NAŘÍZENÍ EP A RADY O PODPOŘE ROZVOJE VENKOVA Z EZFRV PRACOVNÍHO DOKUMENTU EVROPSKÉ KOMISE ELEMENTS OF STRATEGIC

Více

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky.

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky. 4/2005 ❷ Bezpečnost spotřebitelů především ❸ Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM ze dne 22. 6. 2005 ❹ Z historie nejen veterinární medicíny ❺ Náš strategický záměr je vyrábět kvalitní výrobky

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti Číslo 3 Ročník VII 7. března 2006 Cena 16 Kč SALIMA 2006 BRNO 7. 3. 10. 3. 2006 Odškodnění s otazníkem Na tiskové konferenci s aktuálním tématem k ptačí chřipce se novináři ptali jak zástupce z a. s. Xaverov,

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR ZA OBDOBÍ 2007-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝTAH PRO III. A IV. OSU PRV ŘÍJEN

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004

ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004 ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004 Zadavatel: Zelený kruh o.s. Vypracoval: Ing. Jaroslav Klusák, PORSENNA o.p.s. Datum: 15.11.2004 1 OBSAH 0. ÚVOD...

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více