ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA

2 Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství.

3 OBSAH Použité zkratky... VI Vysvětlivky k použitým číselným údajům... X Úvod... XI Souhrn ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok Obecné podmínky vývoje agrárního sektoru a venkova ČR Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru Vývoj národního hospodářství Pozice agrárního sektoru Povětrnostní podmínky a jejich vliv na agrární sektor Podnikatelské prostředí Důležitá rozhodnutí orgánů ČR a EU Nejvýznamnější legislativní opatření připravovaná MZe v roce Důležité právní akty orgánů EU přijaté v roce Podpory agrárního sektoru a venkova Podpory v rámci politiky rozvoje venkova Program rozvoje venkova na období Operační program Rybářství Přímé platby Přímé platby ze zdrojů EU Národní doplňkové platby Ostatní přímé platby Kontrola podmíněnosti (Cross Compliance) Národní podpory a opatření Podpory tržních cen Zemědělství a rozvoj venkova Obyvatelstvo venkova a struktura venkovského osídlení Podnikatelská struktura venkova ve vztahu k podporám zemědělské politiky Občanská vybavenost venkova ve vztahu k podporám zemědělské politiky Zaměstnanost a ekonomické postavení venkovské populace Institucionální zázemí rozvoje venkova Organizační a institucionální zabezpečení Programové zabezpečení III

4 4 Zemědělství a životní prostředí, ochrana zvířat Vliv agrárního sektoru na jednotlivé složky životního prostředí Ochrana zvířat Ekologické zemědělství Zranitelné oblasti Spotřeba, bezpečnost a kvalita potravin Distribuce potravin Spotřeba potravin Vydání za potraviny Spotřebitelské ceny potravin Kvalita potravin Bezpečnost potravin Strukturální vývoj agrárního sektoru Podnikatelská struktura zemědělství Podnikatelská struktura zpracovatelů agrárních surovin Dodavatelská odvětví Úvěry a zajišťovací služby Věda, výzkum, vzdělávání a poradenství Organizace prvovýrobců, zpracovatelů a zájmové organizace na agrárním trhu Pracovní síly a trh práce v zemědělství Pracovní síly v zemědělství Trh práce a pozice zemědělců Půda a vlastnické vztahy Pozemkové úpravy Trh s půdou Pozemkový fond, privatizace a restituce ze státního majetku a půdy Stav, využití a ochrana půdního fondu Agrární produkce a její bilance Rostlinná produkce celkem a podle rozhodujících komodit Obiloviny Cukrová řepa cukr Brambory a bramborový škrob Olejniny Chmel Ovoce Zelenina Réva vinná víno Živočišná produkce celkem a podle rozhodujících komodit Skot mléko, hovězí maso Prasata vepřové maso IV

5 8.2.3 Drůbež drůbeží maso a vejce Ovce, kozy skopové maso Produkce potravinářského odvětví celkem a podle rozhodujících oborů Obnovitelné zdroje energie Využití zemědělské produkce v energetice Využití zemědělské produkce ve výrobě paliv pro dopravu Rybářství Včelařství Okrasná produkce Geneticky modifikované plodiny Ceny a trhy agrárních produktů a vstupů do zemědělství Cenový vývoj na agrárním trhu ČR a EU Agrární zahraniční obchod Obecná charakteristika základních tendencí v agrárním zahraničním obchodě Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu Komoditní skladba agrárního zahraničního obchodu Cenový vývoj finančních a materiálových vstupů do zemědělství Ekonomické výsledky agrárního sektoru Celkový ekonomický výsledek zemědělství (Souhrnný zemědělský účet) Ekonomické výsledky zemědělských podniků Celkové hospodářské výsledky zemědělských podniků Ekonomické výsledky zemědělských podniků podle standardního výstupu EU Investiční rozvoj zemědělství Shrnutí ekonomických výsledků Ekonomické výsledky oborů zpracovávajících zemědělské suroviny Ekonomické výsledky potravinářského odvětví a rozhodujících oborů Práce a mzdy v potravinářském průmyslu Souhrnné hodnocení agrární politiky P1 Přehled legislativních opatření ve vztahu k agrárnímu sektoru Přehled legislativních opatření přijatých od do a publikovaných ve Sbírce zákonů Zákony Nařízení vlády Vyhlášky Připravované právní předpisy v roce P2 Oficiální výsledky šetření FADN zemí EU za účetní rok P3 Tabulková příloha V

6 POUŽITÉ ZKRATKY a. s. akciová společnost AEO AMI AWU AZO b. c. běžné ceny BPEJ BTPM COCERAL CPV CZ-NACE CZV ČAP ČHMÚ ČIŽP ČNB ČPI ČSÚ ČŠS ČÚZK agroenvironmentální opatření Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbh (Zemědělská tržní informační společnost) Annual Work Unit (roční pracovní jednotka) agrární zahraniční obchod bonitovaná půdně-ekologická jednotka bez tržní produkce mléka Comité du Commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d'olive, huiles et graisses et agrofournitures (Asociace obchodníků s obilovinami a olejninami v EU) ceny průmyslových výrobců Klasifikace ekonomických činností v ČR NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes (Klasifikace ekonomických činností) ceny zemědělských výrobců Česká asociace pojišťoven Český hydrometeorologický ústav Česká inspekce životního prostředí Česká národní banka Česká plemenářská inspekce Český statistický úřad č. ž. čisté živiny DDT DPH EAFRD EHS EK ES EU 10 EU 15 Český škrobárenský svaz Český úřad zeměměřický a katastrální dichlor-difenyl-trichlorethan (dichlor-difenyl-trichlormethyl-methan) daň z přidané hodnoty European Agricultural Fund for Rural Development (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) Evropské hospodářské společenství Evropská komise Evropské společenství státy přistoupivší do Evropské unie (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Kypr, Malta) Evropská unie po roce 1994 (Belgie, Dánsko, Německo, Španělsko, Francie, Velká Británie, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Finsko, Švédsko) VI

7 EU 25 Evropská unie od EU = EU 27 Evropská unie od (vč. Rumunska a Bulharska) euro = společná měna Evropské měnové unie (platnost od ) Eurostat FADN FAME FOB GAEC GJ GM GŘC GWh HDP HPH HRDP CHKO ILO Intrastat IPPC ISTA Evropské statistické centrum Farm Accountancy Data Network (Síť testovacích podniků) Fatty Acid Methyl Ester (skupina esterů mastných kyselin, dříve MEŘO) Free of Board (volně na palubu lodi, tzn. prodávající hradí náklady až po naložení do dopravního prostředku na uvedeném místě) Good Agricultural and Environmental Condition (Dobrý zemědělský a environmentální stav) gigajoule (jednotka energie) geneticky modifikované Generální ředitelství cel gigawatthodina hrubý domácí produkt hrubá přidaná hodnota Horizontal Rural Development Plan (Horizontální plán rozvoje venkova) chráněná krajinná oblast International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce) statistika vyváženého a dováženého zboží mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství Integrated Pollution Prevention and Control (Integrovaná prevence a omezování znečištění) International Seed Testing Association (Mezinárodní asociace pro zkoušení semen) j. hm. jatečná hmotnost KN kt kw KVS LFA LPIS MEŘO MF MJ MK MMR MPO kombinovaná nomenklatura kilotuna kilowatt Krajská veterinární správa Less Favoured Areas (méně příznivé oblasti) Land Parcel Identification System (Systém pro identifikaci pozemků) metylester řepkového oleje; nyní užíváno FAME Ministerstvo financí měrná jednotka Ministerstvo kultury Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu VII

8 MPSV MWh MZe MZd MŽP Natura 2000 NAZV NČZ NH NM NO 3 - NP NPK NUTS NV Ministerstvo práce a sociálních věcí megawatthodina Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo životního prostředí Evropská ekologická síť chráněných území Národní agentura pro zemědělský výzkum nové členské země národní hospodářství normalizovaný moštoměr (množství cukru v kg/100 l moštu) dusičnany národní park dusík fosfor draslík Nomenclature des unités territoriales statistique (územní statistické jednotky) nařízení vlády o. p. orná půda o. p. s. obecně prospěšná společnost OECD OP OP RVMZ OR OZE Organization for Economic Cooperation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) Operační program OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP Zemědělství) ochrana rostlin obnovitelné zdroje energie p. b. procentní bod PAH PCB PF ČR PFO PGRLF PHM PJ PPO polyaromatické uhlovodíky polychlorované bifenyly Pozemkový fond ČR podniky fyzických osob Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond pohonné hmoty a mazadla petajoule (= GJ) podniky právnických osob PRV Program rozvoje venkova ČR na období PUPFL s. c. stálá cena pozemky určené pro plnění funkcí lesa s. r. o. společnost s ručením omezeným SAPS Sb. Single Area Payment Scheme (zjednodušená přímá platba na plochu) sbírka zákonů VIII

9 SEUROP Klasifikace jatečně upravených těl prasat a skotu (třídy S, E, U, R, O, P) SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR SMR Statutory Management Requirements (Povinné požadavky na hospodaření) SNM30 směsná nafta motorová obsahující min. 30 % biosložky (FAME) SOT společná organizace trhu SRS Státní rostlinolékařská správa SVS ČR Státní veterinární správa ČR SZIF Státní zemědělský intervenční fond SZP Společná zemědělská politika SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce SZÚ Souhrnný zemědělský účet TIS ČR SZIF Tržní informační systém České republiky SZIF TJ terajoule (= GJ) TP travní porosty (podle zákona o zemědělství; LPIS) TPM s tržní produkcí mléka TTP trvalé travní porosty (podle katastrálního zákona; ČÚZK) ÚKOZ Ústřední komise pro ochranu zvířat ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský USDA United States Department of Agriculture (Ministerstvo zemědělství USA) ÚSKVBL Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ÚZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací (do VÚZE) VaV výzkum a vývoj VDJ velká dobytčí jednotka VFU Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně VŠPS výběrové šetření pracovních sil VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. VÚRV Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÚZT Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. VÚŽV Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. VV a S vlastní výrobky a služby z. p. zemědělská půda ZCHÚ zvláště chráněné území ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH Bonn ZOD zranitelná oblast dusíkem ZPF zemědělský půdní fond ž. hm. živá hmotnost IX

10 VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM ČÍSELNÝM ÚDAJŮM Údaje použité ve Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2011 (Zpráva 2011) pocházejí z různých zdrojů. Základním zdrojem jsou statistická data ČSÚ, dále údaje resortní statistiky MZe, výběrového šetření FADN, výročních zpráv některých institucí, např. PGRLF, SZIF, data mezinárodních organizací atd. Zdroje použitých údajů jsou u každé tabulky uvedeny. Ukazatele v tabulkách, u nichž to datové zdroje umožnily, jsou převážně prezentovány v časové řadě Uzávěrka všech dat pro Zprávu 2011 byla s ohledem na daný termín zpracování její konečné verze stanovena na Ve Zprávě 2011 jsou proto uvedeny pouze údaje, které byly dostupné k tomuto termínu. Většina údajů za marketingový rok 2011/12 i za kalendářní rok 2011 má charakter předběžných dat. Pokud jsou použity kvalifikované odhady ÚZEI, je na to upozorněno. Vzhledem k tomu, že i v předchozích Zprávách měly údaje za analyzovaný rok předběžný charakter, nemusí být vždy hodnota téhož ukazatele za určitý rok ve všech Zprávách stejná. Ve Zprávě 2011 se to týká především údajů za rok 2010, které jsou zde uváděny ve své zpřesněné podobě, zatímco ve Zprávě 2010 byly použity předběžné nebo odhadované hodnoty. Údaje z výběrového šetření FADN obsahují definitivní výsledky za rok Vzhledem k počítačovému zpracování (Microsoft Excel) obsahují tabulky zaokrouhlené ukazatele (součty, procenta apod.). Proto součtové ukazatele nemusí vždy přesně odpovídat součtům jednotlivých položek. V číselné části tabulek jsou kromě významových hodnot použity i následující symboly: - údaj se nevyskytuje;. údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý; x údaj není smysluplný; 0 nebo 0,0 údaj existuje, ale jeho výše je nevýznamná nebo nulová. X

11 ÚVOD Zpráva o stavu zemědělství za rok 2011 je již sedmou Zelenou zprávou od vstupu ČR do EU. V základním uspořádání Zelené zprávy 2011 nedošlo proti předchozí zprávě ke změnám. Růst HDP, který se v roce 2010 obnovil, pokračoval v roce 2011, i když nižším a v průběhu roku snižujícím se tempem. Úroveň HDP v přepočtu na obyvatele a v paritě kupní síly se v posledních letech stabilizovala a pohybuje se na 80% úrovni EU. V roce 2011 pokračovala tendence v poklesu podílu zemědělství včetně lesnictví a rybářství jak na HDP, tak i na celkovém počtu zaměstnanců v národním hospodářství, a to na úroveň 2,05 %, resp. 2,62 %. Na stabilní pozici cca 19 % zůstává podíl výdajů za potraviny a nealkoholické nápoje na celkových spotřebních vydáních domácnosti. Povětrnostní podmínky charakterizované měsíčními úhrny srážek a průměrnými měsíčními teplotami vykázaly odchylky od dlouhodobého normálu spíše v případě nadměrných srážek než teplot. Průběh počasí umožnil dosažení vyšších hektarových výnosů převážné většiny pěstovaných plodin než v předcházejícím roce a u celé řady plodin byly výnosy nejvyšší za poslední desetileté období. Podnikatelský důchod zemědělství podle 2. předběžného odhadu Souhrnného zemědělského účtu vzrostl ze mil. Kč v roce 2010 na odhadovaných mil. Kč v roce 2011 (meziroční index růstu 212,5) a dosáhl svého maxima za celé období sledování daného ukazatele. Hodnota ukazatele důchod z faktorů na pracovníka, který vyjadřuje ekonomickou situaci v zemědělství v relaci k počtu přepočtených pracovníků, vzrostl na zhruba 430 tis. Kč/AWU a dosáhl rovněž nejvyšších hodnot za sledované období (meziroční růst o 27,2 %) 1. Hodnota produkce odvětví zemědělství (v základních b. c.) meziročně dynamicky vzrostla (index 114) v důsledku velmi příznivého vývoje rostlinné výroby (index 121) a mírnějšího růstu živočišné výroby (index 107), při rozdílné dynamice růstu podle jednotlivých druhů produkce. Velmi pozitivní souhrnné ekonomické výsledky sektoru zemědělství za rok 2011 jsou jako v předchozích letech doprovázeny v porovnání se špičkovými zeměmi EU vysokým, byť v důsledku meziročního zvýšení tržeb snižujícím se podílem mezispotřeby a podpor na produkci. Meziročně podíl mezispotřeby na celkové produkci zemědělského odvětví pokles o 4 p. b. na zhruba 71 % a výrazně o 12 p. b. na zhruba 61 % se snížila závislost důchodu z faktorů na výši podpor do zemědělství. 1 Podle údajů Eurostat (Economic Account for Agriculture, březen 2012) v roce 2011 důchod v zemědělství v přepočtu na AWU meziročně vzrostl o 23,4 % (v roce 2010 o 15,6 %). XI

12 Dále pokračuje trend snižování zaměstnanosti v zemědělství. Meziroční úbytek pracovníků v zemědělských podnicích činil 4 % při celkovém počtu pracovníků 109,6 tis. v roce Obdobně úroveň mezd v zemědělství dlouhodobě zaostává za průmyslem a národním hospodářstvím celkem. Rozdíly proti předchozímu roku se ještě dále prohloubily. Disparita mezd v zemědělství (včetně lesnictví a rybářství) v roce 2011 dosáhla 76,9 % vůči průmyslu a 76,6 % vůči národnímu hospodářství. Potvrzuje se tendence k růstu záporného salda bilance agrárního zahraničního obchodu. Záporné agrární saldo meziročně vzrostlo o zhruba 350 mil. Kč (v roce 2010 o 2,6 mld. Kč), přičemž stupeň krytí dovozů vývozy meziročně vzrostl o 2,3 p. b. na 77,6 % v roce Zprávu uzavírají oficiální data o produkci a ekonomických výsledcích členských zemí EU podle údajů Eurostatu za účetní rok XII

13 SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru V roce 2011 v ČR pokračoval mírný růst HDP, který meziročně ve stálých cenách činil 1,7 %. Byl tak nižší než v roce 2010 a v průběhu roku postupně zpomaloval. Růst HDP byl v ČR mírně vyšší, než vykázaly státy EU jako celek, jakož i v porovnání s eurozónou (17 států). Obchodní bilance ČR dosáhla v roce 2011 opětovně kladné hodnoty a skončila nejvyšším přebytkem v historii samostatné ČR ve výši 94,0 mld. Kč při meziročním zvýšení o 40 mld. Kč. Této bilance bylo dosaženo při meziročním nárůstu vývozů o 274 mld. Kč a současném růstu dovozů o 234 mld. Kč. Obecná míra nezaměstnanosti se v roce 2011 snížila na 6,7 % a byla o 0,6 p. b. nižší než v roce Průměrná míra nezaměstnanosti zůstává v ČR nižší než průměr všech členských států EU (9,7 %) i států eurozóny (10,2 %), kde v roce 2011 v zásadě nedošlo ke změně míry nezaměstnanosti proti roku Míra inflace za rok 2011 činila 1,9 %. Nárůst inflace proti roku 2010 činil 0,4 p. b. Odvětví zemědělství se podílelo podle statistiky národních účtů v roce 2011 na celkové tvorbě HPH v základních b. c. 1,39 %, což představuje meziroční nárůst o 0,30 p. b. V případě potravinářského průmyslu došlo k nepatrnému zvýšení podílu na celkové tvorbě HPH o 0,03 p. b. na 2,48 %. Pozice odvětví zemědělství 1) v rámci národního hospodářství ČR Pramen: ČSÚ, MF 1) Odvětví zemědělství včetně nezemědělské činnosti zem. podniků, myslivosti a související činnosti Podle údajů ČSÚ došlo v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství v roce 2011 k pouze velmi mírnému poklesu počtu zaměstnanců o 0,8 % proti roku Zemědělství je nadále 1

14 charakterizováno mzdovou disparitou a zaostává v úrovni průměrných mezd za průměrem ČR. V roce 2011 se toto zaostávání prohloubilo na úroveň necelých 75 %. Růst nominální mzdy zaměstnanců v zemědělství na přepočtené osoby činil 1,4 % a byl o 0,8 p. b. nižší než průměr celkového růstu mezd v ČR. Vzhledem k tomu, že růst nominální mzdy v zemědělství byl nižší než míra inflace, došlo zde k poklesu reálné mzdy o 0,5 %. Podíl zemědělství na výdajích státního rozpočtu se v roce 2011 snížil o 0,4 p. b. na 3,8 %. Zatímco celkové výdaje státního rozpočtu se v roce 2011 meziročně snížily pouze o 0,1 %, výdaje státu do odvětví zemědělství se snížily ve srovnání s rokem 2010 téměř o 10%. Podpory agrárního sektoru a venkova Podpory v rámci politiky rozvoje venkova Program rozvoje venkova (PRV) na období umožňuje čerpání prostředků pro zemědělství a venkov z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Celková částka přidělených prostředků z EAFRD je přibližně 2,8 mld., což spolu s příspěvkem ze státního rozpočtu ČR představuje na celé sedmileté období částku 3,6 mld.. Cílem PRV je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů zemědělského hospodaření, ochrana přírody a rozvoj kvality života na venkově. K realizaci těchto cílů byla připravena opatření v rámci 4 os. V roce 2011 byly vypláceny podpory jak na základě žádostí zaregistrovaných v roce 2011, tak na základě žádostí o dotaci zaregistrovaných v předchozích letech. Mimo podpor v rámci opatření PRV byly v roce 2010 a 2011 hrazeny víceleté závazky z obdobných opatření předchozích programových dokumentů (HRDP). Celkové prostředky PRV zahrnují i spolufinancování ze státního rozpočtu. Celkem bylo v roce 2011 na opatření programů HRDP a PRV vynaloženo 14,2 mld. Kč, tj. o téměř 13,7 % méně než v roce Operační program Rybářství Opatření OP Rybářství jsou zaměřena na posílení konkurenceschopnosti, na udržení stávající produkce ryb a zachování současné úrovně zaměstnanosti v odvětví rybářství. Pro celé programovací období byly České republice vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 36,1 mil., z toho 75 % z fondu EFF (tj. 27,1 mil. ) a 25 % z národních veřejných zdrojů. V roce 2011 byla v rámci OP Rybářství spuštěna další čtyři kola (tj. osmé až jedenácté) přijímání žádostí o dotace. Celkem bylo v roce 2011 žadatelům o dotaci z OP Rybářství v rámci prioritních os 2, 3 a 5 vyplaceno 217,6 mil. Kč. Celkový objem vyplacených podpor za období 2008 až 2011 dosahoval 407,8 mil. Kč. Přímé platby Přímé platby náleží k nejvýznamnější kategorii podpor, které jsou poskytovány českému zemědělství po vstupu ČR do EU. V naprosté většině jsou tyto platby poskytovány na hektar obhospodařované zemědělské půdy evidované v rámci LPIS a jsou vypláceny ze zdrojů EU v systému SAPS (zjednodušený systém plateb plně oddělených od produkce). V roce 2009 dosáhla výše plateb pro ČR v rámci SAPS 60% úrovně plateb poskytovaných v EU 15, v roce 2010 se její úroveň zvýšila na 70 %, a v roce 2011 dosáhla 80 %. V rámci plateb Top-Up bylo tedy v roce 2011 dorovnáváno 20 %. Od roku 2006 je součástí přímých plateb oddělená platba za cukr a od roku 2008 také oddělená platba na rajčata. Od roku 2010 je poskytována zemědělským podnikům zvláštní podpora na krávy s tržní produkcí mléka. 2

15 Na všechny tyto uvedené druhy plateb se však nevztahuje systém postupného zvyšování (phasing-in), a proto k nim nelze vyplácet národní doplňkové platby (Top-Up). K přímým platbám jsou zařazeny také podpory vybraných komodit, schválené EU jako národní podpory (state aid), financované ze zdrojů ČR. Tyto podpory se poskytují podle každoročně vydávaných Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Podpory tržních cen Podpory tržních cen zahrnují jak podpory cen výrobců (formou subvencování vývozu, podpory soukromého skladování a jiných cenových podpor v rámci SOT a prostřednictvím celní ochrany), tak podpory cen spotřebitelů (např. formou subvencování školního mléka a ovoce). Celkově bylo v roce 2011 prostřednictvím SZIF v rámci SOT vyplaceno 20,0 mil. Kč subvencí na vývoz zemědělských a potravinářských výrobků, a to pouze na vývoz nezpracovaných výrobků. Navíc bylo na propagaci ekologického zemědělství a jeho produktů, spotřeby medu a spotřeby mléka v rámci SOT vyplaceno 9,7 mil. Kč, z toho 5,4 mil. Kč ze zdrojů EU. Rekapitulace výdajů do agrokomplexu ČR podle hlavních směrů podpor (mil. Kč) Podpory ) ČR EU celkem ČR EU celkem Přímé platby 2) OP Rybářství Program rozvoje venkova 3) Ostatní národní podpory Organizace trhu Celkem Pramen: podklady MZe; SZIF; PGRLF a další instituce 1) Předpoklad k ) Přímé platby EU, Top-Up a komoditní podpory. 3) Včetně opatření HRDP v období , hrazené ze zdrojů PRV. Zemědělství, životní prostředí a ochrana zvířat V roce 2011 tvořil zemědělský půdní fond více než polovinu celkové výměry ČR (53,6 %). Výměra lesních pozemků zůstává přibližně stejná jako v roce 2010 (33,7 %). U travních porostů došlo proti roku 2010 k 0,3 % nárůstu plochy. Ekologické zemědělství Základním dokumentem pro rozvoj ekologického zemědělství je akční plán. Hlavním cílem Akčního plánu České republiky na období v ekologickém zemědělství je do konce roku 2015 dosáhnout 15% podílu výměry zemědělské půdy při současném navýšení podílu biopotravin na trhu s potravinami na 3 % a dosáhnout minimálně 60% podíl české bioprodukce. 3

16 V roce 2011 hospodařilo v systému ekologického zemědělství zemědělců na výměře 482,9 tis. ha zemědělské půdy a 646 producentů biopotravin. V ČR dosud neexistuje monitoring technologií obdělávání půd. Výměra o. p., na které jsou používány minimalizační technologie, je odhadována na 1,2 mil. ha. V roce 2010 však vstoupil v platnost systém kontrol podmíněnosti, a to 10 standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a jeden z těchto standardů je zaměřen na prevenci eroze půdy používáním minimalizačních technologií. Podpora pro ekologické zemědělce v podobě dotací na plochu užívanou v ekologickém hospodaření, nebo zařazenou do přechodného období, byla v roce 2011 poskytována v rámci PRV jako součást tzv. agroenvironmentálního opatření. Výše podpor se liší podle obhospodařované kultury. Od roku 2007 je ekologické zemědělství podporováno také výrazným bodovým zvýhodněním (preferencí) ekologických zemědělců při hodnocení investičních projektů v rámci Os I a III PRV. Ochrana zvířat Ochrana zvířat proti týrání je oblastí, která je upravena zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovuje tyto hlavní orgány ochrany zvířat: MZe a SVS ČR. Ochrana zvířat a péče o jejich pohodu (welfare) patří do kompetencí MZe, které pro tento účel zřídilo od v rámci odboru živočišných komodit oddělení ochrany zvířat, a také odborný poradní orgán ministra zemědělství ÚKOZ. Dozor na úseku ochrany zvířat provádějí inspektoři krajských veterinárních správ SVS ČR. V souladu s právními předpisy bylo v roce 2011 v rámci dozoru nad ochranou zvířat a péčí o jejich pohodu provedeno celkem kontrol (z toho u hospodářských zvířat kontrol). V případě 821 kontrol byla zjištěna nevyhovující péče, která se týkala kusů zvířat (z toho u hospodářských zvířat nevyhovující péče při 361 kontrolách u kusů zvířat). Podle informací Ministerstva spravedlnosti bylo podle trestního zákona za týrání zvířat v roce 2011 stíháno 31 a odsouzeno 25 osob. Podnikatelská struktura zemědělství a zpracovatelů agrárních surovin Koncem roku 2011 bylo v zemědělském registru ČSÚ evidováno více než 47 tis. subjektů zemědělských jednotek. Jejich podstatnou část (téměř 36 %) tvoří drobní pěstitelé nebo chovatelé bez podnikatelského osvědčení. Téměř 1,6 tis. podniků (3 % z celkového počtu) hospodařilo bez zemědělské půdy a bylo zaměřeno výhradně na živočišnou výrobu. Převážnou část z nich (téměř 86 %) tvoří PFO. Zbývající část podniků hospodařících bez půdy připadá na PPO, a to převážně na obchodní společnosti. Velikostní struktura zemědělských podniků v ČR daná výměrou obhospodařované zemědělské půdy je velmi různorodá a vykazuje významné rozdíly mezi PPO a PFO. Celkově 65 % podniků obhospodařujících zemědělskou půdu mělo výměru do 10 ha a připadala na ně pouze 2 % celkové výměry z. p. Podniky s výměrou nad 500 ha představovaly 4 % z celkového počtu podniků obhospodařujících zemědělskou půdu, avšak připadalo na ně více než 70 % její celkové výměry. 4

17 Podnikatelská struktura v zemědělství v letech 2010 a 2011 Pramen: Zemědělský registr Trend z posledních let, charakterizovaný růstem počtu podnikatelských subjektů zařazených do potravinářské výroby a výroby nápojů pokračoval i v roce Celkový počet subjektů zmíněných výrob činil (meziročně nárůst o firem). Další rozšíření počtu zpracovatelů agrárních surovin souvisí s postupným rozvojem regionální produkce, což působí pozitivně u podniků fyzických osob. Dále se také rozrůstá počet firem se zahraniční majetkovou účastí, které mají lepší kapitálové zázemí. Pracovní síly a trh práce v zemědělství Dynamické snižování zaměstnanosti v zemědělství pokračovalo i v roce Meziroční úbytek pracovníků v zemědělských podnicích činil 4,0 %, jejich počet poklesl na 109,6 tis. Podíl pracovníků v zemědělství na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství ČR meziročně poklesl o 0,1 p. b. a činil 2,2 %. K meziročnímu úbytku pracovníků došlo ve všech právních formách zemědělských podniků. V relativním vyjádření nastal nejvyšší úbytek pracovníků již tradičně v družstvech (o 5,2 %) a dále pak v obchodních společnostech (o 5,0 %), absolutní úbytek pracovníků byl nejvyšší v obchodních společnostech. V podnicích FO se zaměstnanost snížila jen mírně (o 0,7 %). Stárnutí zemědělské populace představuje problém ve většině evropských zemí a nevyhýbá se ani ČR. Ve 4. čtvrtletí 2011 vykazovali v sektoru nejvyšší zastoupení pracovníci ve věku let (46,2 %), následovaní kategorií pracovníků ve věku let (35,5 %). Nižší podíly vykazují nejmladší skupina let (10,1 %) a skupina pracovníků ve věku 60 a více let (8,2 %). Podíl žen ve struktuře zaměstnanosti v zemědělství, lesnictví a rybářství činil na konci roku 26,6 % a meziročně se výrazně nezměnil (nárůst o 0,7 p. b.). V zemědělství, myslivosti a souvisejících činnostech pak tento podíl činil 30,9 %. 5

18 Zatímco v zemědělství vzrostla průměrná mzda pouze o 1,3 % a dosáhla Kč, průmysl opět překročil tříprocentní nárůst (3,3 %) a svým mzdovým průměrem ( Kč) již téměř dosáhl úrovně národního hospodářství ( Kč), jež rostlo ve mzdách o 2,2 %. Disparita mezd v zemědělství (včetně lesnictví a rybářství) dosáhla 76,9 % vůči průmyslu a 76,6 % vůči NH celkem. Půda a vlastnické vztahy Zemědělský půdní fond představoval k podle evidence katastru nemovitostí celkem tis. ha, tj. 53,6 % z rozlohy. Proti roku 2010 došlo ke snížení rozlohy zemědělské půdy o cca 4,3 tis. ha (0,1 %), což je o 1,1 tis. ha méně, než činil loňský pokles. Meziroční úbytek ZPF v roce 2011 spočíval podle ČÚZK především ve snížení výměry orné půdy o 7,7 tis. ha, což je úbytek menší cca o 1,1 tis. ha oproti roku Narostla výměra trvalých travních porostů o 3,4 tis. ha. Rychleji přibývá výměra lesní půdy o 2,5 tis. ha oproti 2,2 tis. ha v roce 2010 a kategorie zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy ve výměře cca 1,7 tis. ha. Stále se zvyšuje výměra zahrad (o 0,1 tis. ha), vinic (o 0,1 tis. ha) a vodních ploch (o 0,3 tis. ha), poklesly naopak plochy ovocných sadů. V systému LPIS byla k evidována celková výměra ve výši tis. ha. Rozdíl mezi evidencí zemědělské půdy podle LPIS a ČÚZK je dán odlišnou metodikou evidence a aktualizací výměr jednotlivých kultur. V LFA je podle evidence LPIS k do kategorie travních porostů zařazeno celkem 370 tis. ha v horské oblasti, v ostatních méně příznivých oblastech 329 tis. ha a ve specifických oblastech 137 tis. ha, které představují celkem oprávněnou plochu 836 tis. ha. Z celkové plochy travních porostů evidovaných v LPIS představují plochy zařazené do LFA 85,6 %. Podle evidence LPIS je podíl veškeré půdy v LFA k celkové výměře zemědělské půdy více než 50 %. Od roku 2011 platí vyřazení do té doby existujících přechodných oblastí LFA-SX. Výměra LFA tak v celkovém rozsahu proti roku 2010 klesla pouze o 0,1 tis. ha. Od roku 1991 bylo uspořádáno vlastnictví formou pozemkových úprav na 19,8% z. p. a na dalších 10,6% z. p. jsou pozemkové úpravy ve stadiu řešení. Celková výměra dokončených a rozpracovaných pozemkových úprav je tis. ha z. p. na katastrálních územích. Proti roku 2010 bylo alokováno v roce 2011 o 5,5 % méně finančních prostředků na pozemkové úpravy, což představuje 95 mil. Kč. Pozemkové úpravy jsou hrazeny jak ze státního rozpočtu (Všeobecná pokladní správa, Ředitelství silnic a dálnic, PF ČR, PPO podle Usnesení vlády č ze dne ), tak je možné využívat fondy EU (PRV). V roce 2011 bylo nejvíce využito finančních prostředků z kapitoly VPS a z PRV v rámci opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Agrární produkce Rostlinná produkce Z celkové sklizňové plochy obilovin v ČR v roce 2011, tj ,5 tis. ha (meziročně větší o 1,1 %), zaujímaly největší podíl pšenice (863,1 tis. ha, tj. 58,3 % celkové plochy) a přes opětovný meziroční pokles ječmen (372,8 tis. ha, 25,2 %). Třetí nejvýznamnější obilovinou byla kukuřice na zrno s výměrou 121,0 tis. ha, podílející se 8,2 % na celkové ploše obilovin. Na osevní ploše obilovin se dále podílely oves (45,2 tis. ha, 3,1 %), triticale (43,5 tis. ha, 2,9 %), žito (25,0 tis. ha, 1,7 %) a ostatní obiloviny, především proso, čirok a pohanka (8,8 tis. ha, tj. 0,6 % celkové plochy obilovin). 6

19 Objem produkce obilovin, sklizené v ČR v roce 2011, dosáhl 8 284,8 tis. t, což představuje výrazný meziroční nárůst o 20,5 % a jde o třetí kvantitativně nejlepší sklizeň za posledních 20 let. Na celkové produkci se podílela nejvyšším objemem pšenice 4 913,0 tis. t (tj. 59,3 %), ječmene bylo sklizeno 1 813,7 tis. t, kukuřice 1 063,7 tis. t a dalších obilovin (žito, triticale, oves a ostatní druhy) celkem 494,3 tis. t. Cukrová řepa byla v ČR po klimaticky velmi příznivém roce zpracována ze sklizňové plochy 50,2 tis. ha, tj. 101,9 % skutečnosti předchozího roku s hektarovým výnosem 71,3 t/ha (nárůst o 20,1 %). Cukernatost řepy dosáhla v průměru hodnoty 17,32 % (oproti 16,65 % v roce 2010/11). Produkční plocha brambor v ČR se meziročně snížila o 4,3 % na 33,6 tis. ha. Vyšší hektarový výnos (29,0 t/ha) zapříčinil zvýšení produkce brambor o 18,5 % na 973,9 tis. t. Snížení produkční plochy se týkalo především brambor na výrobu škrobu (3,1 tis. ha) a brambor konzumních ostatních (26,84 tis. ha). Pěstitelům se ve všech sledovaných kategoriích brambor podařilo dosáhnout dobrých hektarových výnosů a u brambor pro výrobu škrobu dokonce rekordní (47,8 t/ha) za posledních pět let. Sklizňová plocha olejnin dosáhla v ČR celkem 464,4 tis. ha, což představuje meziroční pokles o 5,3 %. Průměrný hektarový výnos meziročně vzrostl o 7,8 % a činil 2,55 t/ha. Celková produkce olejnin se meziročně téměř nezměnila a činila 1 183,7 tis. t, z toho 88,4 % tvořilo řepkové semeno. Řepka olejná se pěstovala v ČR na produkční ploše 373,4 tis. ha, což představuje meziroční nárůst o 1,2 %. Objem produkce řepky se proti předchozímu období téměř nezměnil a činil 1 046,1 tis. t při průměrném výnosu 2,80 t/ha. Česká republika je čtvrtým největším producentem chmele na světě (za Německem, USA a Čínou). V roce 2011 činila pěstitelská plocha chmele v ČR ha a byla meziročně o 11,1 % nižší. Průměrný výnos činil 1,31 t/ha (meziroční pokles o 12,1 %). Další rok vysoké sklizně nezměnil situaci na trhu a nadále tak přetrvává vysoký nadbytek chmele, což tlačí prodejní ceny až pod hranici rentability. Tato situace měla za následek, že někteří pěstitelé chmele se rozhodli část ploch svých chmelnic vůbec nesklízet. Celková produkce ovoce byla v roce 2011 v ČR podle údajů ČSÚ ve výši pouhých 273,9 tis. t. Tato sklizeň byla ještě o 8 % menší v porovnání s velmi slabou úrodou roku Výrazně meziročně poklesla produkce ořechů vlašských (o 30 % na 5,0 tis. t), jablek (o 18 % na 158,9 tis. t) a jahod (o 8 % na 8,8 tis. t), naopak se zvýšila sklizeň višní (o 37 % na 9,2 tis. t), třešní (o 34 % na 12,6 tis. t), meruněk (o 27 % na 8,1 tis. t), švestek a slív (o 22 % na 29,4 tis. t). U zbývajících druhů ovoce se meziroční porovnání úrody pohybovalo od -1 % do +5 %. Výměra pěstební plochy zeleniny po dvouletém poklesu v roce 2011 vzrostla na 14,1 tis. ha, tj. meziročně o 5 %. V rozsahu pěstování jednotlivých druhů zeleniny došlo k největšímu procentuálnímu rozšíření plochy u kapusty (o 33 % na 227 ha), hlávkového zelí (o 31 % na ha) a květáku (o 11 % na 416 ha), naopak nejvíce se snížila výměra salátových okurek (o 9 % na 366 ha). U ostatních druhů zeleniny byly meziroční změny poměrně malé a pohybovaly se v rozmezí ± 7 %. Největší podíl zelinářské plochy zaujímala i v roce 2011 cibule (17 %, tj ha). V roce 2011 byl podle Registru vinic ÚKZÚZ produkční potenciál vinic v ČR ha, z toho bylo ha osázených. Zbývající plochu tvořily vinice vyklučené (108 ha), s právem na opětovnou výsadbu vinic (1 047 ha), a státní rezervy (1 280 ha). 7

20 Živočišná produkce Stavy skotu celkem v ČR podle Soupisu hospodářských zvířat ČSÚ k zaznamenaly jen velmi mírný úbytek o 5,6 tis. ks (tj. o 0,4 %) na 1 343,7 tis. ks. K jejich snížení došlo především v kategorii telat do 8 měsíců a v kategorii telat nad 8 měsíců do 1 roku), jako důsledek poklesu stavů dojných krav v předchozích dvou letech. Počty krav BTPM se naopak zvýšily. Celková výroba hovězího masa včetně telecího se téměř nezměnila, neboť klesla pouze o 0,1 % a dosáhla 92,0 tis. t j. hm. (tj. 170,3 tis. t ž. hm.). Průměrná roční produkce jatečného skotu na krávu v roce 2011 proti roku 2010 klesla o 1,9 % (tj. o 6,0 kg) na 306 kg ž. hm. především v důsledku velkého objemu vývozu telat a mladého skotu. Průměrný stav dojnic meziročně klesl o 1,2 %, avšak zejména vlivem zvýšené užitkovosti se celková výroba mléka zvýšila o 2,0 % na 2 663,7 mil. l. Dlouhodobý pokles stavů prasat v ČR, který výrazně zrychlil v letech , pokračoval také v roce Podle Soupisu hospodářských zvířat ČSÚ k bylo meziročně chováno o 8,4 % (tj. o 160,1 tis. ks) prasat méně. Jejich stavy klesly téměř ve všech kategoriích. Ke konci prosince 2011 bylo v ČR evidováno pouze 1 487,2 tis. ks prasat celkem, což představovalo ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 další snížení o 19,4 %. K redukci počtů chovaných prasat došlo opět ve všech kategoriích, nejvýznamněji však u prasnic, jejichž stavy se meziročně snížily o 20,7 % (tj. o 25,4 tis. ks). Redukce stavů základního stáda prasnic měla negativní dopad především na celkový počet narozených selat, který výrazně klesl (o 13,0 %, tj. o 452,2 tis. ks na 3 016,6 tis. ks). Obdobně se meziročně snížil počet odchovaných selat celkem o 13,1 %, tj. o 404,9 tis. ks. Stavy drůbeže se meziročně snížily o 14,4 % na 21,3 mil. ks. Současně klesly velmi výrazně stavy kuřat na výkrm o 23,9 % na 11,3 mil. ks a naopak vzrostly stavy kuřat na chov o 6,4 % na 2,9 mil. ks. Stavy slepic se snížily o 1,3 % na 6,1 mil. ks. U ostatní drůbeže klesl počet hus (o 3,1 % na 18,2 tis. ks), kachen (o 28,0 % na 289,3 tis. ks) i krůt (o 2,9 % na 365,3 tis. ks). Celková produkce drůbežího masa se meziročně snížila o 9,6 % na 170,1 tis. t j. hm. (226,8 tis. t ž. hm.). Tržní produkce jatečné drůbeže v roce 2011 v porovnání s rokem 2010 klesla o 10,6 % na 161,9 tis. t j. hm. (tj. 215,8 tis. t ž. hm.). Samozásobení a drobný prodej se meziročně také snížil a dosáhl podle odhadu 5,6 tis. t j. hm. (tj. 7,5 tis. t ž. hm.). V roce 2011 dosáhla podle ČSÚ celková snáška konzumních vajec, včetně domácích hospodářství, 124,6 tis. t (v přepočtu 2 168,2 mil. ks). Produkce konzumních vajec v zemědělském sektoru meziročně mírně vzrostla o 2,8 % na 73,1 tis. t (1 271,9 mil. ks). Produkce násadových vajec činila podle odhadu ÚZEI přibližně 18,1 tis. t (315,4 mil. ks). Průměrná roční snáška vajec na slepici v užitkových chovech dosáhla 307,1 ks, v domácích hospodářstvích dle odhadu ČSÚ zůstala na stejné úrovni jako v roce 2010, a to 195 ks vajec. V České republice pokračoval výrazný růst celkových stavů ovcí a koz. K bylo v ČR evidováno celkem 209,1 tis. ks ovcí a beranů, což je růst o 12,1 tis. ks (6,2 %). V kategorii bahnic vzrostly stavy ze 103,7 tis. ks na 113,3 tis. ks. V kategorii koz a kozlů bylo k evidováno 23,3 tis. ks, což je o 7,2 % více než v předchozím roce. Obnovitelné zdroje energie Největší podíl na energii z OZE zaujímala dle posledních dostupných informací z roku 2010 biomasa: 40,7 % biomasa domácnosti a 28,8 % biomasa mimo domácnosti, dohromady se tedy biomasa podílela 69,5 % na celkové energii z OZE. Dále dosáhl podíl na celkové energii 8

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 765/0. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2011

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 765/0. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2011 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 765/0 Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2011 Předkladatel: ministr zemědělství Doručeno poslancům: 31. července 2012 v 9:35

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Souhrnná zpráva 2009

Souhrnná zpráva 2009 Souhrnná zpráva 2009 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, email: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-935-4 Vyrobil: MS Polygrafie s.r.o. Souhrnná zpráva 2009 souhrnná zpráva

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ 12.-13. října 2017, konference Pro půdu pro život, Příbor Zemědělská půda v ČR Zemědělská

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2010

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2010 ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2010 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.eagri.cz email: info@mze.cz ISBN: 978-80-7434-005-5 Fotografie na obálce doc. Ing. Radim

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ZA ROK 2012 Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru

SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ZA ROK 2012 Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ZA ROK 2012 Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru V roce 2012 došlo v ČR k poklesu HDP, který meziročně ve stálých cenách činil 1,2 % a vystřídal mírný

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ZA ROK 2013. Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru

SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ZA ROK 2013. Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ZA ROK 2013 Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru V roce 2013 došlo v ČR k poklesu HDP, který meziročně ve stálých cenách činil 0,9 %, a pokračoval tak

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY Kontaktní pracoviště FADN CZ DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ROK 2011 Termín odevzdání: 30.4.2012 Pracoviště provádějící zpracování: CREDIS s.r.o. Tomáše ze Štítného 634 393 01 Pelhřimov e-mail: petr.koten@credis.cz

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100 2.. Cenový vývoj Deflátor HDP Růst implicitního deflátoru HPH Cenová hladina tuzemské produkce v základních cenách se v roce 29 meziročně snížila o 1,5 % a podstatně více klesly ceny spotřebovaných meziproduktů

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2013 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

2.4. Cenový vývoj. Deflátor HDP

2.4. Cenový vývoj. Deflátor HDP 2.4. Cenový vývoj Deflátor HDP Rozdílné změny domácích a vnějších cen Stejný růst implicitního deflátoru produkce jako mezispotřeby Rozdílný vliv domácích a zahraničních cen na implicitní deflátor HDP

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 27 213 (PRV) zajišťuje působení Evropského

Více

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 K 31. 12. 2014 činil stav drůbeže v Plzeňském kraji 2 612 123 ks, což znamená zásadní meziroční nárůst o 34,1 %. Plzeňský kraj se nacházel na třetím

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2014 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2014 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2014 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2014 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Makroekonomické informace 2/ :00:00

Makroekonomické informace 2/ :00:00 Makroekonomické informace 2/2009 205-05-04 00:00:00 2 Příliv přímých zahraničních investic Od ledna do konce listopadu 2008 - dle údajů NBP (Polské národní banky) činil příliv přímých zahraničních investic

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2012 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče AKTUÁLNÍ STAV SEKTORU Nízké cenové ohodnocení produkce, problémy s odbytem prakticky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 12. 7. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 Ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2016 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 595/0. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 595/0. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 595/0 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014 Předkladatel: ministr zemědělství Doručeno poslancům: 11. září 2015 v 14:05 Parlament České

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2015 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2015 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2015 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2015 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 10. 4. 2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 V 1. čtvrtletí 2017 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2016 o 1,4. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v 1.

Více

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Stránka 1 z 10 Podíl venkova dle počtu obcí a počtu obyvatel

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Souhrn ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2009

Souhrn ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2009 Souhrn ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2009 árodní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru V roce 2009 postihla ČR hospodářská recese a tento rok byl z hlediska ekonomického růstu nejhorší od

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT 30. 7. 2013 NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT Zemědělství 2. čtvrtletí 2013 Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 11. 4. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 V 1. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17

V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17 V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17 Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 24 proti roku 23 činila 2,8, což bylo o 2,7 procentního bodu více než v roce 23, kdy

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 1/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 1/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 1/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%)

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) 1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) Rok Zemědělství Lesnictví Rybolov Potravinářský průmysl Běžné ceny

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 25. 4. 2003 březen/2003

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Vnitřní obchod v lednu 2008

Vnitřní obchod v lednu 2008 Vnitřní obchod v lednu 2008 Růst tržeb v lednu 2008 zejména v reálných cenách dále zpomalil, v maloobchodě vč. motoristického segmentu dosáhl 9,7 % v b. c., zatímco ve stálých cenách jen 4,1 % (v prosinci

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha Význam zemědělství pro kulturní krajinu v Krušných horách Zpracovala: Ing. Helena Součková, CSc. UJEP Ústí nad Labem 1 Půdní fond regionu Severozápad Budeme-li se zamýšlet nad kulturní krajinou a sledovat

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

2 ZEMĚDĚLSTVÍ 2006. Obsah

2 ZEMĚDĚLSTVÍ 2006. Obsah ZEMĚDĚLSTVÍ 2006 2 ZEMĚDĚLSTVÍ 2006 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství................................................. 3 Použité zkratky................................................................

Více