Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů Souhrn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů Souhrn"

Transkript

1 Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů Souhrn září Trvale a zásadním způsobem přispět k dalšímu zachování velkých primátů i jejich životního prostředí OBSAH HLAVNÍ DŮVODY A CÍLE...3 RIZIKA PRO VELKÉ PRIMÁTY...4 LOV A OBCHOD...4 ZTRÁTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...5 ZDRAVÍ A CHOROBY...6 PŘEDSTAVUJEME VELKÉ PRIMÁTY...7 GORILY...7 ORANGUTANI...8 ŠIMPANZI A BONOBOVÉ...8 GIBONI...9 PROJEKTY...10 PROJEKT FFI NA OCHRANU GIBONA ČERNOCHOCHOLATÉHO...11 PROGRAM NA OCHRANU ORANGUTANŮ V OBLASTI KINABATANGAN...12

2 PROJEKT GREEN CAPS ORGANIZACE AWELY...13 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DJA...14 JAK SE ZAPOJIT DO KAMPANĚ...15

3 HLAVNÍ DŮVODY A CÍLE Velcí primáti (hominoidi, tj. šest druhů lidoopů a 16 druhů gibonů) čelí hrozbě lovu, odlesňování a chorob. Bez naší pomoci tyto nádherné symboly živočišné říše vyhynou. Všem druhům velkých primátů hrozí nebezpečí a téměř všem již byl přidělen status ohrožen nebo kriticky ohrožen. U některých druhů je nutné jednat velmi naléhavě například gibon hainanský, nacházející se s necelými dvaceti jedinci na pokraji vyhynutí, či gorila nigerijská, kterých již ve volné přírodě nežije ani 400. Musíme se postarat o přežití a prosperitu velkých primátů, a to nejen proto, že se jedná o tak charakteristická zvířata a že je to naším morálním závazkem: ekosystém tropického lesa je pro člověka nepostradatelný a velcí primáti představují základní stavební prvek ekosystémů, které obývají. Pomáhají udržovat strukturu lesa a jsou důležitými roznašeči semen mnoha rostlinných druhů. Jejich ochrana není snadná. My však víme, že zaměříme-li se cíleně na druhy a jejich životní prostředí, můžeme skutečně dosáhnout pokroku. Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů cílí svou pozornost na velké primáty, na problémy, jimž tato zvířata čelí i na naléhavost, s níž musíme jednat. S pomocí podpory členů EAZA i partnerů kampaně se budeme snažit o to, abychom zvýšili jejich šance na přežití a nechali za sebou něco trvalého pro jejich ochranu. Pokud nedokážeme zachránit velké primáty a ekosystémy, na nichž závisí jejich existence, jak potom zachráníme zbytek přírodního světa? Ústřední cíl kampaně: trvale a zásadním způsobem přispět k dalšímu zachování velkých primátů i jejich životního prostředí Hlavní cíle kampaně: 1. zvýšit ochranu životního prostředí a snížit jejího úbytek 2. omezit lov a obchodování s velkými primáty, jak se živými, tak s mrtvými 3. změnit chování spotřebitelů a snížit tak tlak na velké primáty a jejich životní prostředí 4. získat 1 milion euro pro zřízení trvalého fondu, který bude průběžně poskytovat finanční podporu aktivitám na ochranu velkých primátů Kampaň zahrnuje všechny druhy velkých primátů, jak velké primáty, tak gibony. Cílů kampaně bude dosaženo prostřednictvím zvýšení povědomí o problémech, kterým velcí primáti čelí, lobování u osob s pravomocí rozhodovat a klíčovým vlivem a získávání finančních prostředků na podporu ochranářských projektů. Kampaň se zaměří se na zásadní problémy, kterými je ztráta životního prostředí a obchodování ve státech, v nichž velcí primáti žijí i mimo ně a také na boj proti chorobám, které volně žijící velké primáty ohrožují. Budou uzavřena strategická partnerství s celou řadou organizací a projektů, a to jak za účelem podpory kampaně jako takové i k dosažení jejích hlavních cílů. Kampaň bude probíhat od 1. října 2010 do 30. srpna 2011.

4 RIZIKA PRO VELKÉ PRIMÁTY LOV A OBCHOD Lov je hlavní příčinou snižování populace velkých primátů v Africe i v jihovýchodní Asii. Příčinou lovu je obvykle obchod s jejich masem (bushmeat, doslova maso z pralesa), v menším rozsahu pak obchod se živými mláďaty nebo částmi těl, jež jsou později využívána k obřadným nebo medicínským účelům. Příležitostně je lov důsledkem konfliktu lidí a (jiných) velkých primátů, například při poškození úrody velkými primáty tam, kde zemědělská činnost zasahuje do přirozeného biotopu zvířat nebo probíhá v jejich těsné blízkosti. Lov všech druhů lidoopů a mnoha druhů gibonů je ve státech, kde se vyskytují, ilegální. V mnoha zemích je však legislativa často vynucována nedostatečně nebo ji lze snadno obcházet, takže lov pokračuje dál. Obchod s masem a jiné tradiční způsoby použití mrtvých velkých primátů Obchod s masem představuje zužitkování volně žijících zvířat na maso komerčním způsobem. Odehrává se v rozsáhlém měřítku jak v Africe, tak v jihovýchodní Asii. Pro maso už se na mnoha místech dávno neloví kvůli tomu, aby měli původní obyvatelé co jíst, naopak mnohde je ilegální, nešetrný a zhusta komerční. Lesy jsou stále otevřenější a rozptýlenější v důsledku úbytku životního prostředí, zejména kvůli těžbě dřeva. Profesionální lovci se proto do těchto biotopů a k velkým primátům dostanou daleko snadněji, což jim umožňuje permanentní dodávku masa na trh. Existují dodavatelské řetězce vedoucí z venkovských oblastí do center měst, a velmi často překračují i hranice států. Primáti se ve velké míře konzumují v mnoha částech Afriky, a ačkoli velcí primáti jsou na trhu zastoupeni relativně málo, je jejich lov přesto zásadním ochranářským problémem. Maso lidoopů přináší podle pověr sílu nebo chytrost. Kromě toho je coby vysoce ceněná komodita potvrzením postavení osoby, která ho servíruje svým hostům. Části těl velkých primátů rovněž využívá tradiční medicína. Vysoká cena masa velkých primátů a jiných částí jejich těl je také jednoznačně motivací pro lovce a další součásti dodavatelského řetězce. Obchod se živými velkými primáty I obchod se živými velkými primáty je zásadním problémem z hlediska ochrany. Dochází k němu jak v příslušných zemích, zejména na trhu s domácími mazlíčky, tak v mezinárodním měřítku. V mezinárodním měřítku se velcí primáti dodávají na trh s domácími mazlíčky, soukromým chovatelům a některým zoologickým zahradám v oblastech, kde chybí legislativa a řízené chovné programy. V Africe je obchod se živými velkými primáty často vedlejším produktem obchodu s masem. Pro maso jsou zabíjeny celé skupiny zvířat a všechna mláďata, která přežijí, představují artikl na trhu s domácími mazlíčky. Pokud jsou tito jedinci zabaveni, končí v útulcích, s mizivou šancí na návrat do volné přírody z důvodu neexistence bezpečných oblastí, nedostatečných zkušeností zvířat z útulků nutných pro sociální život či přežití i z důvodu vysoké finanční nákladnosti takových projektů. Navzdory tomu všemu však reintrodukce zůstává cílem mnoha útulků. V jihovýchodní Asii představoval v minulosti obchod s orangutany jako domácími mazlíčky velký problém. Uvádí se, že mezi lety 1995 až 1999 bylo na Tchaj-wan dovezeno až mláďat orangutanů. Tomuto obchodování je již z velké míry konec, obchod s domácími mazlíčky však i nadále zůstává velmi lukrativní. Přestože indonéské zákony na ochranu orangutanů a gibonů před lovem platí již 75 let, populační pokles u všech těchto druhů ukazuje, že lov pokračuje i nadále. Podobně jako v Africe se velký počet zabavených velkých primátů dostává do útulků.

5 CITES Mezinárodní obchod s volně žijícími druhy zvířat se řídí Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin (CITES). Velcí primáti jsou zařazeni v příloze č. 1, což znamená, že signatáři dohody považují vývoz a dovoz velkých primátů za ilegální, pokud se neodehrává za zvláštních podmínek, kdy je vyžadováno povolení. V době vzniku tohoto materiálu byly signatáři úmluvy CITES všechny státy, na jejichž území žijí endemické druhy velkých primátů a také většina zemí Evropy. Většina obchodů se však odehrává tajně a je často spojena s dalšími ilegálními činnostmi. Navzdory kontrolám v rámci CITES nezákonný mezinárodní obchod pokračuje, a to včetně dovozu masa do Evropy a dovozu živých velkých primátů na Střední a Dálný východ. ZTRÁTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ztráta biotopu je pro přežití velkých primátů hlavním rizikem. Jejich biotop, např. tropický les, ubývá z důvodu mýcení kvůli zemědělství, rozvoji měst a těžbě dřeva. Všechny tyto činnosti znamenají likvidaci stromů a dalších rostlin, potřebných pro velké primáty jako potravu nebo úkryt. Vlivem těchto činností ubývá prostoru pro velké primáty a klesá kvalita veškerého prostředí, které jim ještě zbývá, jelikož se často dále tříští a znečišťuje infrastrukturou potřebnou pro rozvoj těchto odvětví. Více silnic a lidí způsobuje zvýšený tlak lovců, chorob a rušivých vlivů. Populace velkých primátů izolované v částečkách fragmentovaného lesa čelí zvýšenému riziku vyhynutí v důsledku místních pohrom, např. vypuknutí choroby nebo abnormalit počasí, což může najednou zničit celou skupinu. Malé izolované populace navíc mohou více podléhat genetické degeneraci, např. příbuzenské plemenitbě, jejímž důsledkem je snížení odolnosti a ztráta genetické variability, což dlouhodobě omezuje schopnost přizpůsobit se změněným podmínkám. V některých případech řízené lesnictví a zalesňování paradoxně ještě více snižují kvalitu biotopu z důvodu vysazování nepůvodních druhů nebo monokultur druhů s vysokou komerční hodnotou, kterými jsou nahrazovány odstraněné porosty. Výsledné biotopy jsou nevhodné a populace velkých primátů uživit nemohou. Odlesňování také přispívá ke změně klimatu, jejíž následky ohrožují všechny velké primáty včetně člověka. Oni a my? V biotopech obývaných velkými primáty se provozuje těžba dřeva a zemědělství, které mají uspokojit spotřebu místních obyvatel i zahraničních spotřebitelů. Pokud jsou místní populace lidí malé, mohou být činnosti, které provádějí (získávání potravy a dřeva z lesa, pěstování plodin a pasení dobytka) trvale udržitelné, tj. mohou žít v souladu s ekosystémy deštného lesa a populacemi velkých primátů. Větší skupiny lidí, kteří se živí s pomocí neefektivních technologií (např. zemědělství na vymýcených a vypálených plochách, výroba dřevěného uhlí) však mají na biotopy obývané velkými primáty destruktivní dopad. Pokud se zemědělství a těžba odehrávají v komerčním měřítku, mohou biotopy velkých primátů zničit mnohem rychleji, než když je les využíván jen místně a v malé míře. Produkty komerčního zemědělství a těžby, např. palmový olej a nábytek z týkového dřeva, jsou často vyváženy, protože tak přinášejí rozvojovým zemím potřebné příjmy. Komerční zemědělství způsobilo nahrazení původního biotopu velkých primátů rozlehlými monokulturami rostlin jako je olejová palma a sója, které se využívají pro výrobu celé řady spotřebitelských produktů a biopaliv. Intenzivní těžba umožňuje výrobu cenově dostupného (alespoň pro západní trhy) dřevěného nábytku a dalších produktů, zatímco ničí rozsáhlá pásma pralesů.

6 ZDRAVÍ A CHOROBY Významnou hrozbou pro případné přežití velkých primátů je jejich špatný zdravotní stav. Je pravda, že každý (my i naši příbuzní z řad velkých primátů) občas onemocní, avšak tím, co člověk působí, frekvence a závažnost onemocnění u volně žijících velkých primátů bohužel narůstají. A stejně jako u nás lidí je lepší pokusit se, aby velcí primáti zůstali zdraví a v dobré kondici, než muset léčit jejich choroby. Prevence je lepší než léčba! Ztráta biotopu a lov způsobují u velkých primátů stres a ve svém důsledku je činí mnohem zranitelnějšími vůči chorobě a infekci. Někdy se choroba přenáší mezi různými druhy. Například se předpokládá, že virus ebola byl přenesen z kaloňů na populace goril a šimpanzů jako důsledek úzkého kontaktu během krmení na stejných stromech. Omezené území původního výskytu gorily nížinné západní (Konžská republika, Kamerun a Gabun) umožnilo viru ebola rychlé šíření v celé populaci. V současné době se má za to, že 25 % populace goril na světě vyhynulo následkem eboly 90 % goril, které onemocní ebolou, uhyne v důsledku těžkého vnitřního a vnějšího krvácení. Ačkoli se ebola přenesla i na šimpanze, bylo u nich šíření viru mnohem pomalejší, protože jejich populace jsou v současné době více rozptýleny. Podobnost mezi námi a našimi příbuznými z řad primátů znamená, že sdílíme i stejné choroby, které se buď přenáší z člověka na zvířata (antroponóza) nebo ze zvířat na člověka (zoonóza). Pokud imunitní systém určité choroby rozpozná, může proti nim bojovat. Větší vystavení lidem a jejich domácím zvířatům však pro velké primáty znamená vyšší počet a rozdílnost chorob. Velcí primáti nejsou většině těchto chorob přizpůsobeni a jsou vůči nim mnohem vnímavější. Pokud jsou velcí primáti chováni jako domácí mazlíčci nebo v rehabilitačních střediscích, mohou někdy onemocnět tuberkulózou nebo žloutenkou přenesenou lidmi. Naděje! Protože dopad chorob na ochranu velkých primátů se uznává stále více, byla zahájena identifikace opatření, která lze realizovat pro prevenci chorob u volně žijících velkých primátů. Tyto snahy jsou zaměřeny na: 1. zlepšení biotopu velkých primátů pomocí sanace nebo vytváření přirozených hranic za účelem snížení rychlosti nebo zabránění dalšímu šíření chorob 2. omezení interakcí mezi člověkem a velkými primáty za účelem zabránit přenosu chorob. Nejnápadnější a nejúspěšnější kroky vedoucí k tomuto cíli byly podniknuty v oblasti ekoturistiky. Omezuje se blízkost mezi velkými primáty a lidmi, která jinak zvyšuje riziko přenosu nemoci. Na turisty se stále častěji vztahují přísné postupy, zajišťující co nejmenší možné riziko pro populaci volně žijících velkých primátů, které pozorují (např. návštěva není povolena, pokud máte obyčejnou rýmu ). Naším porozuměním chorobám a jejich přenosu, byl zásadním způsobem prohlouben rozvoj veterinární medicíny. Za určitých jedinečných podmínek se volně žijícím velkým primátům poskytuje veterinární ošetření, ačkoli je to náročné z hlediska organizačního, politického i finančního.

7 PŘEDSTAVUJEME VELKÉ PRIMÁTY Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů se zaměřuje na všechny velké druhy velkých primátů (kromě člověka) a na gibony. GORILY Odkud gorily pocházejí? Gorila západní pochází ze západní Afriky, gorila východní ze střední Afriky. Jak velká je gorila? Samci dorůstají do výšky až 1,70 m a dosahují hmotnosti kolem 180 kg, samice jsou až 1,50 m vysoké a váží kolem 100 kg. Jakého se dožívají věku? Rekordní věk pozorovaný v zoo byl 54 let. Jak gorily žijí? Obecně platí, že jeden dospělý samec žije s určitým počtem samic a vyživovaných potomků různého věku. Jsou gorily ohrožené? Gorila východní je vedena jako ohrožený druh, zatímco gorila západní jako kriticky ohrožený druh ; jejich stavy neustále klesají. Existují dva druhy goril gorila západní (Gorilla gorilla) a gorila východní (G. beringei). Gorila západní se dělí na dva poddruhy: gorila západní nížinná (G. g. gorilla) a gorila nigerijská (G. g. diehli). I gorila východní se dělí na dva poddruhy: gorila východní nížinná (G. b. graueri) a gorila horská (G. b. beringei). V evropských zoo je kromě dvou samic gorily východní nížinné v Antverpách jediným zastoupeným druhem gorila západní nížinná. U samců a samic je patrný pohlavní dimorfismus, samci dosahují téměř dvojnásobné hmotnosti samic. U samců se ve věku let vytváří nápadné stříbrné zabarvení srsti od ramen po hřbet. Jsou proto nazýváni stříbrohřbetými samci. Stříbrné zabarvení se vytváří u všech dospělých samců, nejen u dominantních vůdců harému. Skupina goril má mezi všemi lidoopy nejstálejší charakter. Ústředním prvkem pro chování skupiny je stříbrohřbetý samec. První dominantní příčku ve skupině může převzít syn, což platí především pro gorily horské, starý samec však nikdy není ze skupiny vyhnán. Pokud stříbrohřbetý samec uhyne, skupina se rozejde a samice se připojí k jiným skupinám. Gorila horská žije v nejvyšších polohách sopečného pohoří Virunga v nadmořské výšce od do m n. m. Gorila západní žije v nížinném lese, bažinatých a horských lesích od úrovně hladiny moře do nadm. výšky m. Gorily jsou býložravci. Je možné, že u gorily západní se rozvinula určitá kultura stravování s naučenými preferencemi předávanými mezi jedinci a z generace na generaci. Poslední dobou bylo volné přírodě také poprvé pozorováno používání nástrojů: gorila použila před vstupem do řeky Bai klacek jako hůl. Pouze asi 20 % goril žije v chráněných oblastech, kde jsou alespoň teoreticky v bezpečí před změnami biotopu způsobenými lidmi. Zbývajících 80 % je vážně ohroženo modifikací životního prostředí v důsledku lidských aktivit. Zařazení gorily západní nížinné jako kriticky ohroženého druhu se odvíjí od výjimečně vysoké úrovně lovu a úmrtnosti vlivem chorob (více než 90 % v některých rozsáhlých oblastech). Kombinace těchto faktorů způsobila pokles populace o více než 60 % za posledních 20 až 25 let (jedna generace goril). Nejvíce chráněné oblasti mají vážné potíže s pytláky a téměř polovina chráněného biotopu byla těžce postižena ebolou. Devastující vliv na biotop a populaci goril mají dále i doly v Demokratické republice Kongo (DRK). V DRK se těží ruda coltan a také zlato. Coltan se používá při výrobě mobilních a inteligentních telefonů a přenosných počítačů. Toto jsou tři nejvážnější hrozby, kterým gorily čelí: 1. lov pro maso (bushmeat) 2. přenos chorob (ebola) 3. ztráta biotopu vlivem těžby, dolování a výroby dřevěného uhlí

8 ORANGUTANI Odkud orangutani pocházejí? Z Malajsie a Indonésie (Kalimantan a Sumatra) Jak je orangutan velký? Samci dorůstají výšky až 1,40 m a dosahují hmotnosti mezi kg, samice dorůstají výšky až 1,15 a hmotnosti kg Jakého věku se mohou orangutani dožít? Rekordní věk pozorovaný v zoo byl 59 let. Jak orangutani žijí? Žijí polosamotářsky, teritorium samce se překrývá s několika teritorii samic. Jsou orangutani ohrožení? Orangutan bornejský: ohrožen, orangutan sumaterský: kriticky ohrožen, populační trend: klesající, odhad velikosti volně žijící populace: Sumatra 7 000, Kalimantan jedinců Existují dva různé druhy orangutanů: bornejský (Pongo pygmaeus) a sumaterský (Pongo abelii). Název orangutan znamená v malajštině bytost z pralesa. Místní obyvatelé však tomuto velkému primátovi orangutan neříkají mají pro ně různá jiná pojmenování, např. mawas. Má se za to, že když místní obyvatelé žijící v pobřežních oblastech ostrovů Kalimantan a Sumatra vyprávěli misionářům a cestovatelům, kteří přišli před několika staletími, o bytostech z pralesa, tak trochu divokých, které neumějí číst, nemluvili o orangutanech, ale o lidech žijících v pralese! Orangutan je největším savcem žijícím na stromech. V korunách stromů mají svoji potravu, krmí se tam a staví si zde i hnízda na spaní. O orangutanech je známo, že používají nástroje, aby se dostali k potravě, kterou lze obtížně získat, a také k uchopení trnitých a pichlavých plodů. Například si z listů vyrábějí jakési chňapky, aby si ruce neporanili o trny. Toto chování je naučené a nese známky kultury, neboť se u různých populací mění. Dospělí jedinci tráví většinu života o samotě. Kvůli své velikosti a poměrně velké hmotnosti nemohou orangutani v prostředí, kde žijí, překonávat velké vzdálenosti, zároveň však musí přijmout velké množství potravy. Život ve větších sociálních skupinách je proto dosti omezený z důvodu potravní konkurence. Orangutani čelí vyhynutí zejména kvůli velmi malé míře reprodukce. Rovněž hustota populací je poměrně nízká, protože potřebují rozlehlá teritoria. Navíc jsou omezeni pouze na oblasti nížinných deštných lesů. Toto jsou tři nejvážnější hrozby, kterým čelí: 1. přetváření lesa na plantáže (palmový olej) 2. jiné formy poškozování a tříštění biotopu (těžba, požáry) 3. lov (pro maso a obchod s mláďaty) ŠIMPANZI A BONOBOVÉ Odkud šimpanzi a bonobové pocházejí? Ze západní a rovníkové Afriky. Jak jsou velcí? Šimpanzi dorůstají výšky kolem 1 m; samci váží 50 kg a samice 35 kg (v průměru) Jakého věku se mohou dožít? Ve volné přírodě let, v lidské péči let. Jak žijí? Šimpanzi žijí v početných skupinách složených ze samců a samic. V případě šimpanze (Pan troglodytes) samci dominují nad všemi samicemi; u bonobů (Pan paniscus) zastávají vyšší příčky samice. Jsou šimpanzi ohrožení? Šimpanz: ohrožen, populační trend: klesající, odhad velikosti volně žijící populace: mezi a Bonobo: ohrožen, populační trend: klesající, odhad velikosti volně žijící populace: mezi jedinci

9 Existují dva různé druhy šimpanze: šimpanz (Pan troglodytes) a bonobo (Pan paniscus). Šimpanz se často popisuje jako robustní, na rozdíl od bonoba, který je označován jako útlejší. Typický bonobo má tmavý obličej a růžové pysky. Šimpanzi se soustřeďují v tropických deštných lesích (prales i druhotný les) a žijí rovněž na okrajích lesů a v bažinatých lesích. Zdá se, že šimpanzi poměrně dobře přežívají v lesích s nízkou úrovní těžby a v křovinaté zemědělské krajině, proto jsou méně citliví vůči mírným poruchám ekosystém. Jsou však stále více zranitelní ze strany člověka, neboť mnohé populace žijí mimo chráněné oblasti. Šimpanzi v přírodě vytvářejí skupiny typu "fission-fusion" (pružná sociální struktura, rozpadání a zpětné seskupování dle potřeby), sestávající z většího počtu samic i samců. Jejich společenství je stabilní a čítá asi jedinců. Šimpanzi žijí stromovým i pozemním životem. Většinu dne tráví sháněním potravy a krmením. Živí se zejména ovocem a listy a pouze příležitostně konzumují také živočišnou potravu, včetně hmyzu. Na spaní si nejčastěji staví hnízda na stromech. Populace volně žijících šimpanzů se za posledních 30 let zmenšily o více než 66 %. Zranitelnost šimpanze je mimoto vyšší i kvůli nízké míře reprodukce, která je důvodem obtížné obnovy jeho populace. Důvody úbytku jsou velmi dobře známy, avšak naděje na změnu tohoto trendu je v blízké budoucnosti malá. Šimpanzi jsou ohrožováni několika vzájemně propojenými a ovlivňujícími se faktory: intenzivní odlesňování těžbou dřeva a vlivem dalších podobných odvětví (olej a těžba nerostů) narušuje ekosystém lesa narušený biotop lesa se otevírá vlivu větru a slunce a mnohem snadněji podléhá požárům zvýšený přístup do vytěžených oblastí otevírá možnosti pro lov pro maso a invazi zemědělců (což opět vede k dalšímu tříštění lesa a zvýšenému tlaku lovců) narušení biotopu vede ke zvýšenému kontaktu s člověkem a představuje pro populace lidoopů další riziko, protože zvyšuje možnost nákazy lidskými chorobami další hrozbou pro populace lidoopů jsou rovněž zoonózy (choroby, které se mohou přenášet ze zvířat na člověka), např. ebola některé populace jsou rovněž ohroženy vlivem válečných konfliktů, které vedou k destrukci biotopu a zvýšenému tlaku lovců GIBONI Odkud giboni pocházejí? Z tropických a subtropických deštných lesů od severovýchodní Indie po Indonésii a od severní po jižní Čínu, včetně ostrovů Sumatra, Kalimantan a Jáva. Jak jsou giboni velcí? Dosahují hmotnosti 5 8 kg. Siamangové: kg Jak giboni žijí? Žijí v párech se svými mláďaty. Jsou giboni ohrožení? Všechny druhy gibonů jsou Červenou knihou ohrožených druhů IUCN vedeny jako zranitelné až kriticky ohrožené. Existuje šestnáct různých druhů gibonů. Dělí se do čtyř různých rodů: Hylobates, Nomascus, Hoolock a Symphalangus. Giboni rodu Hylobatus se vyskytují v oblasti od jižní Číny (Junan) po západní a střední Jávu, zatímco gibony rodu Nomascus lze nalézt v jižní Číně (Junan), jižním Vietnamu a rovněž na ostrově Hainan. Giboni rodu Hoolock obývají biotopy od Ásámu v severovýchodní Indii až po Myanmar. Malé populace (ve všech případech několik stovek jedinců) žijí rovněž ve východním Bangladéši a v jihozápadní Číně. Siamang (Symphylangus syndactylus) je jediným druhem rodu Symphalangus a žije v lesích v Malajsii, Thajsku a na Sumatře. Evropské zoo chovají polovinu ze šestnácti druhů gibonů. Giboni žijí na stromech, tedy arboreálním způsobem života. Typickým způsobem pohybu v korunách stromů je brachiace. Pohupují se mezi stromy, přičemž se chytají větví, pokaždé jinou rukou. Ruce

10 používají jako háky, větev nesvírají. Při nejvyšší rychlosti se giboni mohou v korunách stromů snadno pohybovat mnohem rychleji, než člověk chůzí. Díky závěsnému způsobu života se z gibonů stali potravní specialisté. Pokoušejí se čelit potravní konkurenci ze strany jiných druhů tím, že se živí plody a listy na tenkých koncích vnějších větví stromů, které jsou pro ostatní živočichy obtížně přístupné. Giboni žijí v párech se svými mláďaty. Své teritorium si značkují náhlými hlasovými projevy (vokalizace), které obvykle trvají 10 až 20 minut (podle druhu). Se zpěvem gibonů jsou spojovány i jiné funkce, např. lákání nebo obrana partnera nebo posilování vztahu mezi samcem a samicí. U většiny druhů gibonů mohou samci a samice svůj zpěv kombinovat a vytvářet tak dvojhlas. Jednotlivé druhy gibonů lze snadno rozpoznat podle jejich zvuků, protože zpěv charakteristický pro daný druh je vrozený. Giboni byli ve starověké Číně velmi uctívaným zvířetem a hráli důležitou roli v kultuře této země. Podle legend pocházejících až z doby 150 let př. n. l. se giboni mohou měnit v lidi a žít stovky let. Naneštěstí je však tím, kdo hraje svou roli při zániku tohoto charismatického živočicha, právě člověk. Toto jsou tři nejvážnější hrozby, kterým giboni čelí: 1. ilegální obchod s domácími mazlíčky 2. ničení biotopu 3. příbuzenská plemenitba Po mladých gibonech je na trhu s domácími mazlíčky sháňka. Pouto mezi rodiči a jejich potomkem je velmi silné a dospělá samice gibona se mláděte při ohrožení dobrovolně nevzdá. Člověk, který chce získat mládě gibona, musí proto samici zabít. Rovněž samec může být zabit při pokusu ochránit mládě nebo partnerku. Vzhledem k nízké míře reprodukce u gibonů představují tyto věci závažný problém. Výrazný dopad na populaci gibonů má také fragmentace lesa, neboť zabraňuje migraci zvířat. To znamená, že nemohou přecházet do nových oblastí a vytvářet nové, nepříbuzné páry. V důsledku tak vzniká riziko inbrídingu, příbuzenské plemenitby, což má ničivý účinek na jednotlivce i na budoucnost a zdraví gibonů obecně. PROJEKTY Kromě zlepšování informovanosti o hlavních hrozbách pro přežití velkých primátů ve volné přírodě se kampaň EAZA rovněž snaží získat finanční prostředky na projekty ochrany velkých primátů. V polovině roku 2011 bude vydána otevřená výzva k podávání projektů na ochranu velkých primátů pro granty z Fondu EAZA na ochranu velkých primátů. Další informace o procesu výběru, včetně termínu pro podávání žádostí, budou zveřejněny počátkem roku Vybrané projekty, které obdrží grant z Fondu EAZA pro velké primáty budou společně zahrnovat všechny druhy velkých primátů a řešit problémy, na které je kampaň zaměřena. Pokud dosáhneme svého cíle získat 1 milion euro, přispěje kampaň EAZA na ochranu velkých primátů významným a dlouhodobým způsobem k záchraně velkých primátů a jejich životního prostředí. Jak příklady práce, která bude podporována z Fondu EAZA na ochranu velkých primátů, jsme vybrali čtyři projekty. Projekt FFI na ochranu gibona černochocholatého zaměření na rizika pro biotop gibona v Číně

11 Program na ochranu orangutanů v oblasti Kinabatangan snaha o zajištění dlouhodobého přežití orangutanů v malajské části Kalimantanu Projekt Green Caps organizace Awely týká se lovu a obchodu s bonoby v Demokratické republice Kongo Biosférická rezervace Dja zaměření na rizika, kterým čelí šimpanzi a gorily v Kamerunu PROJEKT FFI NA OCHRANU GIBONA ČERNOCHOCHOLATÉHO Gibon černochocholatý (Nomascus nasutus) klasifikovaný IUCN [2008] jako kriticky ohrožený je s méně než 100 zbývajícími jedinci ve volné přírodě jedním z nejvíce ohrožených druhů primátů na světě a naléhavě potřebuje ochranu. Kromě ekologického výzkumu a přímé ochrany biotopu gibona organizace Fauna and Flora International (FFI) pomáhá místním komunitám budovat bioplynové stanice na prasečí mrvu kotle s účinným vytápěním za účelem snížení spotřeby dřevěného paliva, jehož těžba představuje společně s pasením dobytka značné riziko pro biotop gibona. Jaká je náplň projektu FFI na ochranu gibona černochocholatého (FFI CVGCP)? Projekt FFI CVGCP spolupracuje s místními lesnickými úřady a komunitami za účelem snížení hrozeb pro populaci gibona a zajištění určité úrovně bezprostřední ochrany lesa. Ve Vietnamu byla s místními úřady dohodnuta předběžná ochranná zóna a podepsány dohody o ochraně s tamějšími domácnostmi. Ve Vietnamu i v Čině byly zřízeny hlídky z řad místních obyvatel, nad nimiž dohlíží místní úřady pro ochranu lesa. Ve Vietnamu vedly průzkumy biodiverzity, socio-ekonomické průzkumy a konzultace se zúčastněnými stranami k vytvoření oblasti ochrany gibona černochocholatého o rozloze ha, která přiléhá k čínské hranici. V srpnu 2009 byl dán formální souhlas s rozšířením oblasti chráněného lesa pro gibony o dalších ha. Jaké jsou cíle projektu FFI na ochranu gibona černochocholatého (FFI CVGCP)? 1. ochrana populace gibona a jeho biotopu 2. podpora místních komunit při snižování jejich závislosti na lesních zdrojích a zlepšení jejich existence 3. prohloubení poznatků o ekologii gibona prostřednictvím vědeckého výzkumu 4. zlepšování informovanosti zúčastněných stran o gibonovi černochocholatém a významu jeho ochrany 5. obnova biotopu gibona černochocholatého 6. mezinárodní přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany Jak se cíle projektu FFI na ochranu gibona černochocholatého ztotožňují s cíli kampaně EAZA na ochranu velkých primátů? Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů se zaměřuje na tři hlavní problémy, které jsou spojeny s úbytkem velkých primátů ve volné přírodě: 1. úbytek životního prostředí 2. lov a ilegální obchod s velkými primáty 3. choroby a zdraví velkých primátů Cíle projektu FFI CVGCP navazují na cíle kampaně EAZA na ochranu velkých primátů, protože se zaměřují na problém ničení a tříštění klíčového biotopu gibonů. Projekt se rovněž snaží posílit

12 intervence u místních komunit, což omezuje ničení biotopu a zlepšuje život obyvatel, rozšířit svoje snahy o úzký ekologický monitoring na území Číny a dále prohloubit přeshraniční spolupráci mezi Vietnamem a Čínou. PROGRAM NA OCHRANU ORANGUTANŮ V OBLASTI KINABATANGAN Malajský stát Sabah, který leží v severní části ostrova Kalimantan, je domovem orangutanů (Pongo pygmaeus morio) a je tedy hlavní baštou ochrany tohoto druhu. Počty orangutanů ve státě Sabah se však za několik posledních desetiletí dramaticky snížily z důvodu ztráty biotopu, degradace a tříštění, zejména kvůli těžbě dřeva a následné přeměně krajiny na zemědělskou. Program na ochranu orangutanů v oblasti Kinabatangan (KOCP) se zaměřuje na vážnou hrozbu úbytku biotopu, která ovlivňuje přežití orangutanů ve volné přírodě. Jaká je náplň programu na ochranu orangutanů v oblasti Kinabatangan? KOCP prosazuje význam udržení životaschopného biotopu pro orangutana prostřednictvím trvale udržitelné péče o les mimo chráněné oblasti. Pro zajištění dlouhodobého přežití orangutanů ve státě Sabah je proto nutné vytvořit novátorské postupy péče v oblasti životního prostředí a zapojit do nich místní komunity. Vize tohoto projektu má dvě různé úrovně: Na místní úrovni se KOCP snaží šířit povědomí o tom, jak mohou orangutani přežít ve vysoce degradovaných lesích a o další obnově ekologické integrity rezervace pro volně žijící zvířata Lower Kinabatangan (domov asi orangutanů). Na úrovni regionální (celostátní) se KOCP snaží navrhovat strategie využití krajiny, které respektují ekologické potřeby orangutanů a jsou slučitelné s jejich dlouhodobým přežitím a pomáhat je příslušným partnerům realizovat. Jaké jsou cíle programu na ochranu orangutanů v oblasti Kinabatangan? 1. zajistit dlouhodobé přežití orangutanů v oblasti Kinabatangan 2. sledovat průběžně vývoj u největších populací orangutanů, kteří v tomto státě žijí 3. vytvářet strategické dokumenty na podporu přežití orangutanů v nechráněných lesích Jak se cíle projektu na ochranu orangutanů v oblasti Kinabatangan ztotožňují s cíli kampaně EAZA na ochranu velkých primátů? Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů se zaměřuje na tři hlavní problémy, které jsou spojeny s úbytkem velkých primátů ve volné přírodě: 1. úbytek životního prostředí 2. lov a ilegální obchod s velkými primáty 3. choroby a zdraví velkých primátů Podle aktuálních průzkumů organizace Hutan se 65 % zbývajících populací orangutanů v součastné době nachází v nechráněných oblastech lesích využívaných k těžbě dřeva nebo na plantážích s akáciemi a palmou olejnou, čímž se zvyšuje jejich zranitelnost a riziko dalších ztrát v populaci. Tato nová situace ústí v několik hlavních problémů: (1) zvyšující se počet konfliktů mezi velkými primáty a

13 činností člověka; (2) intenzivní tříštění populace a izolace ohrožující správný genetický tok a ústící v lokální vyhynutí; (3) zvýšená citlivost vůči přírodním a člověkem způsobeným katastrofám. Pro zajištění dlouhodobého přežití orangutanů na Kalimantanu je proto nutný komplexní přístup k ochraně krajiny a zaměření na osud populací orangutanů žijících v nechráněných oblastech. PROJEKT GREEN CAPS ORGANIZACE AWELY Organizace Awely vytvořila svůj program Green Caps za účelem ochrany bonoba (Pan paniscus) v Demokratické republice Kongo (DRK). Bonobové na severovýchodě země čelí mnoha hrozbám, například lovu pro maso a ničení biotopu. Co je náplní programu Green Caps organizace Awely? Organizace Awely zahájila program Green Caps v roce 2008 na severovýchodě DRK, v provincii Equateur jižně od města Basankusu. Byl založen ve spolupráci se Zoo Twycross a francouzskou oděvní firmou Bonobo. Oblast zahrnuje km 2 hustého lesa, Ikela a Lofale, kde bonobové žijí v přirozeném, avšak nechráněném prostředí. Protože v oblasti žijí jedni z nejchudších obyvatel na světě, je maso bonobů konzumováno místními obyvateli a rovněž prodáváno na místních trzích s masem a dále v Mbandaka, hlavním městě provincie, ležícím po proudu řeky. Program usiluje o snížení závislosti místních lidí na obchodu s masem. Účastníci programu pocházejí ze zapadlých vesnic v oblasti projektu a spolupracují s lovci, prodavači masa a místními orgány. Prostřednictvím vzdělávání a školení se učí vytvářet alternativní zdroje příjmů. Jaké jsou cíle programu Green Caps organizace Awely? 1. průzkum obchodu s masem v provincii Equateur v DRK (probíhá) 2. vytvoření ekonomických mikroprojektů jako alternativ k obchodu s masem, zmírňujících tlak na místní biodiverzitu včetně bonobů 3. změna vnímání bonobů a lovu pro maso prostřednictvím výchovy a programu Bonobo Ambassador (Bonobo jako velvyslanec) 4. zřízení veterinární infrastruktury pro chov dobytka a tím zlepšení a podpora chovu dobytka a snížení závislosti na masu volně žijících zvířat Jak se cíle programu ztotožňují s cíli kampaně EAZA na ochranu velkých primátů? Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů se zaměřuje na tři hlavní problémy, které jsou spojeny s úbytkem velkých primátů ve volné přírodě: 1. úbytek životního prostředí 2. lov a ilegální obchod s velkými primáty 3. choroby a zdraví velkých primátů Hlavním cílem programu Green Caps organizace Awely je ochrana biodiverzity a zejména bonobů. Toho lze dosáhnout pouze trvalou spoluprací mezi místními orgány a lidmi, jejichž existence závisí na přírodních zdrojích z lesů. Organizace Awely buduje v tomto regionu DRK schémata ekonomických projektů za účelem poskytnutí životaschopných alternativ k lovu volně žijících druhů pro maso.

14 Projekt zejména usiluje o vytvoření veterinární infrastruktury za účelem napomoci snížení tlaku na bonobo prostřednictvím zlepšení zdravotního stavu dobytka. Vakcinace je v současné době nedostupná, nebo jen velmi vzácná, což vede ke ztrátám dobytka s důsledkem demotivace. BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DJA Biosférická rezervace Dja přispívá k trvale udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji Kamerunu a jeho biodiverzitou, zejména lidoopy, ve prospěch domácích obyvatel, volné přírody a ekosystémů. Vzhledem k tomu, že místní obyvatelé žijící v okolí biosférické rezervace Dja (DBR) musí vyjít s denním příjmem méně než 1 USD na den, je ilegální lov druhů, jako je kriticky ohrožená gorila nížinná západní (Gorilla gorilla gorilla), ohrožený šimpanz (Pan troglodytes troglodytes) a další, hlavním problémem tohoto regionu. Co je náplní projektu Biosférická rezervace Dja? Tento projekt vytvořila potřeba (identifikovaná místními komunitami) vypořádat se s poptávkou po aktivitách generujících příjmy, které mohou nahradit trvale neudržitelný lov volně žijících zvířat pro maso. Záměrem projektu je zvýhodnění nejméně 35 komunit na sever a na východ od DBR a zajištění slučitelnosti jejich existence se snižováním dopadu trvale neudržitelných činností v regionu, zejména ilegálního lovu velkých primátů. Jaké jsou cíle projektu Biosférická rezervace Dja? Hlavní cíle jsou: 1. provádění vědeckého výzkumu 2. regulovaný lov a protipytlácká opatření na základě participativního přístupu 3. prohlubování místního rozvoje a vyhledávání alternativních příjmů 4. provádění výchovy k ochraně přírody 5. posuzování péče o lesy s ohledem na ochranu lidoopů 6. pomoc při vynucování zákonů a realizaci protikorupčních programů Jak se cíle programu biosférické rezervace Dja ztotožňují s cíli kampaně EAZA na ochranu velkých primátů? Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů se zaměřuje na tři hlavní problémy, které jsou spojeny s úbytkem velkých primátů ve volné přírodě: 1. úbytek životního prostředí 2. lov a ilegální obchod s velkými primáty 3. choroby a zdraví velkých primátů Hlavním problémem v biosférické rezervaci Dja je ochrana před pytláky, což je v souladu s cíli kampaně EAZA na ochranu velkých primátů. Klíčové problémy v regionu lze označit takto: 1. Zapojení obyvatel lesa v okolí severní a východní části DBR do programů, iniciativ a institucí, ovlivňujících jejich život, je velmi omezené. 2. Pochopení ekologických procesů a vzájemných vztahů mezi velkými primáty a lidmi je omezeno nedostatečným otevíráním se novým myšlenkám, alternativním cestám, vědeckému výzkumu a širším náhledům na ochranu ekosystémů.

15 3. Trvale neudržitelné využívání přírodního bohatství je vedeno nedostatkem vnímaných alternativ a zdá se, že obyvatelé lesa, kteří si uvědomují rostoucí vzácnost některých druhů, jsou ochotni tyto alternativy objevovat. Tento projekt se proto zaměřuje na problém, který omezuje dopad jiných projektů v oblasti obecné ochrany, tj. efektivní komunikace a náležité pochopení potřeb, obav a omezení komunit pro účely vytváření praktických a trvale udržitelných opatření. JAK SE ZAPOJIT DO KAMPANĚ Zastupujete-li členskou instituci EAZA, můžete k registraci vaší instituce jako oficiálního účastníka kampaně použít formulář na webových stránkách kampaně. Od zúčastněných institucí se očekává, že budou přinejmenším organizovat aktivity a výstavy pro návštěvníky, které zvýší povědomí o cílech kampaně. Rovněž doufáme, že se všichni účastníci budou snažit získávat finanční prostředky do Fondu EAZA na ochranu velkých primátů, a to připojením se k iniciativě The 3333 Challenge. Cílem kampaně EAZA na ochranu velkých primátů je získat 1 milion euro pro zřízení trvalého Fondu EAZA na ochranu velkých primátů, který bude poskytovat průběžnou finanční podporu řadě projektů. Jedná se o ambiciózní cíl, pokud však každý z 300 subjektů institucí nebo jednotlivců dokáže získat euro, pak bude cíl splněn. Jak je u kampaní EAZA zvykem, instituce, které dosáhnou určité plánované hodnoty, obdrží certifikát. K zapojení do iniciativy "The 3333 Challenge" jsou zváni i jednotlivci nebo týmy i každý z nich se může pokusit o získání certifikátu. V kampani EAZA na ochranu velkých primátů budou udělena následující ocenění: euro bronzové stříbrné euro zlaté Pro účastníky je důležité mít plnou podporu a pomoc vedení instituce. Ačkoli by internetový formulář měla vyplnit osoba, která bude hlavní kontaktní osobou za příslušnou zoo, požadujeme rovněž zaslání prohlášení ředitele nebo hlavního zástupce instituce o institucionální podpoře faxem nebo em. Všichni účastníci obdrží heslo pro přístup k materiálům týkajícím se kampaně prostřednictvím webové stránky kampaně.

Příbuzenstvo člověka. Fosilní hominidi. Kredit: Sklmsta, Wikimedia Commons.

Příbuzenstvo člověka. Fosilní hominidi. Kredit: Sklmsta, Wikimedia Commons. Příbuzenstvo člověka Fosilní hominidi. Kredit: Sklmsta, Wikimedia Commons. Hominoidi Hominoidea, skupina v rámci úzkonosých opic (Catarrhini) zahrnuje hominidy (Hominidae) a gibony (Hylobatidae) před cca

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Název materiálu: Primáti - členění

Název materiálu: Primáti - členění Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

společně pro přírodu výroční zpráva 2008

společně pro přírodu výroční zpráva 2008 společně pro přírodu výroční zpráva 28 KDO JSME Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Naším hlavním

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany Příloha č. 5: Tabulky kritérií pro hodnocení stavu a péče dle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích (Svátek, Buček, 2005) Kritéria hodnocení současného stavu území ZACHOVALOST

Více

EKOLOGIE LESA. Základní údaje o lesích 28.1.2014. Global Ecoregions. Význam lesních ekosystémů v globálním kontextu. Pracovní sešit do cvičení č.

EKOLOGIE LESA. Základní údaje o lesích 28.1.2014. Global Ecoregions. Význam lesních ekosystémů v globálním kontextu. Pracovní sešit do cvičení č. EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 10: Význam lesních ekosystémů v globálním kontextu - Kauzy ve vztahu k hospodaření v lesích ve světě Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Ochrana volně žijících šelem a dravců

Ochrana volně žijících šelem a dravců Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana volně žijících šelem a dravců Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.24 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony:i/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 21.11.2012 Třída: 4. Datum:20.11.2012 1 Zápis z textu Vzdělávací

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie)

Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie) Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie) Mgr. Karin Majerová Mgr. Bc. Michal Majer Bc. Johana Krajčírová Historie organizace vzniklo v roce 2004 skupinka nadšenců od roku 2006 projekty

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411.

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411. PŘEHLED LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A ČESKÉ REPUBLIKY v oblasti ochrany druhů volně včetně Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně (CITES) stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL)

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) Vztahy mezi jedinci a druhy konkurence vnitrodruhová x mezidruhová vývoj společenstev sukcese + klimax vztahy jednotlivci druhy populace koexistence predace parazitizmus symbióza

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Co je to udržitelná spotřeba? Vychází z konceptu udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj společnosti

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více