Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů Souhrn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů Souhrn"

Transkript

1 Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů Souhrn září Trvale a zásadním způsobem přispět k dalšímu zachování velkých primátů i jejich životního prostředí OBSAH HLAVNÍ DŮVODY A CÍLE...3 RIZIKA PRO VELKÉ PRIMÁTY...4 LOV A OBCHOD...4 ZTRÁTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...5 ZDRAVÍ A CHOROBY...6 PŘEDSTAVUJEME VELKÉ PRIMÁTY...7 GORILY...7 ORANGUTANI...8 ŠIMPANZI A BONOBOVÉ...8 GIBONI...9 PROJEKTY...10 PROJEKT FFI NA OCHRANU GIBONA ČERNOCHOCHOLATÉHO...11 PROGRAM NA OCHRANU ORANGUTANŮ V OBLASTI KINABATANGAN...12

2 PROJEKT GREEN CAPS ORGANIZACE AWELY...13 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DJA...14 JAK SE ZAPOJIT DO KAMPANĚ...15

3 HLAVNÍ DŮVODY A CÍLE Velcí primáti (hominoidi, tj. šest druhů lidoopů a 16 druhů gibonů) čelí hrozbě lovu, odlesňování a chorob. Bez naší pomoci tyto nádherné symboly živočišné říše vyhynou. Všem druhům velkých primátů hrozí nebezpečí a téměř všem již byl přidělen status ohrožen nebo kriticky ohrožen. U některých druhů je nutné jednat velmi naléhavě například gibon hainanský, nacházející se s necelými dvaceti jedinci na pokraji vyhynutí, či gorila nigerijská, kterých již ve volné přírodě nežije ani 400. Musíme se postarat o přežití a prosperitu velkých primátů, a to nejen proto, že se jedná o tak charakteristická zvířata a že je to naším morálním závazkem: ekosystém tropického lesa je pro člověka nepostradatelný a velcí primáti představují základní stavební prvek ekosystémů, které obývají. Pomáhají udržovat strukturu lesa a jsou důležitými roznašeči semen mnoha rostlinných druhů. Jejich ochrana není snadná. My však víme, že zaměříme-li se cíleně na druhy a jejich životní prostředí, můžeme skutečně dosáhnout pokroku. Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů cílí svou pozornost na velké primáty, na problémy, jimž tato zvířata čelí i na naléhavost, s níž musíme jednat. S pomocí podpory členů EAZA i partnerů kampaně se budeme snažit o to, abychom zvýšili jejich šance na přežití a nechali za sebou něco trvalého pro jejich ochranu. Pokud nedokážeme zachránit velké primáty a ekosystémy, na nichž závisí jejich existence, jak potom zachráníme zbytek přírodního světa? Ústřední cíl kampaně: trvale a zásadním způsobem přispět k dalšímu zachování velkých primátů i jejich životního prostředí Hlavní cíle kampaně: 1. zvýšit ochranu životního prostředí a snížit jejího úbytek 2. omezit lov a obchodování s velkými primáty, jak se živými, tak s mrtvými 3. změnit chování spotřebitelů a snížit tak tlak na velké primáty a jejich životní prostředí 4. získat 1 milion euro pro zřízení trvalého fondu, který bude průběžně poskytovat finanční podporu aktivitám na ochranu velkých primátů Kampaň zahrnuje všechny druhy velkých primátů, jak velké primáty, tak gibony. Cílů kampaně bude dosaženo prostřednictvím zvýšení povědomí o problémech, kterým velcí primáti čelí, lobování u osob s pravomocí rozhodovat a klíčovým vlivem a získávání finančních prostředků na podporu ochranářských projektů. Kampaň se zaměří se na zásadní problémy, kterými je ztráta životního prostředí a obchodování ve státech, v nichž velcí primáti žijí i mimo ně a také na boj proti chorobám, které volně žijící velké primáty ohrožují. Budou uzavřena strategická partnerství s celou řadou organizací a projektů, a to jak za účelem podpory kampaně jako takové i k dosažení jejích hlavních cílů. Kampaň bude probíhat od 1. října 2010 do 30. srpna 2011.

4 RIZIKA PRO VELKÉ PRIMÁTY LOV A OBCHOD Lov je hlavní příčinou snižování populace velkých primátů v Africe i v jihovýchodní Asii. Příčinou lovu je obvykle obchod s jejich masem (bushmeat, doslova maso z pralesa), v menším rozsahu pak obchod se živými mláďaty nebo částmi těl, jež jsou později využívána k obřadným nebo medicínským účelům. Příležitostně je lov důsledkem konfliktu lidí a (jiných) velkých primátů, například při poškození úrody velkými primáty tam, kde zemědělská činnost zasahuje do přirozeného biotopu zvířat nebo probíhá v jejich těsné blízkosti. Lov všech druhů lidoopů a mnoha druhů gibonů je ve státech, kde se vyskytují, ilegální. V mnoha zemích je však legislativa často vynucována nedostatečně nebo ji lze snadno obcházet, takže lov pokračuje dál. Obchod s masem a jiné tradiční způsoby použití mrtvých velkých primátů Obchod s masem představuje zužitkování volně žijících zvířat na maso komerčním způsobem. Odehrává se v rozsáhlém měřítku jak v Africe, tak v jihovýchodní Asii. Pro maso už se na mnoha místech dávno neloví kvůli tomu, aby měli původní obyvatelé co jíst, naopak mnohde je ilegální, nešetrný a zhusta komerční. Lesy jsou stále otevřenější a rozptýlenější v důsledku úbytku životního prostředí, zejména kvůli těžbě dřeva. Profesionální lovci se proto do těchto biotopů a k velkým primátům dostanou daleko snadněji, což jim umožňuje permanentní dodávku masa na trh. Existují dodavatelské řetězce vedoucí z venkovských oblastí do center měst, a velmi často překračují i hranice států. Primáti se ve velké míře konzumují v mnoha částech Afriky, a ačkoli velcí primáti jsou na trhu zastoupeni relativně málo, je jejich lov přesto zásadním ochranářským problémem. Maso lidoopů přináší podle pověr sílu nebo chytrost. Kromě toho je coby vysoce ceněná komodita potvrzením postavení osoby, která ho servíruje svým hostům. Části těl velkých primátů rovněž využívá tradiční medicína. Vysoká cena masa velkých primátů a jiných částí jejich těl je také jednoznačně motivací pro lovce a další součásti dodavatelského řetězce. Obchod se živými velkými primáty I obchod se živými velkými primáty je zásadním problémem z hlediska ochrany. Dochází k němu jak v příslušných zemích, zejména na trhu s domácími mazlíčky, tak v mezinárodním měřítku. V mezinárodním měřítku se velcí primáti dodávají na trh s domácími mazlíčky, soukromým chovatelům a některým zoologickým zahradám v oblastech, kde chybí legislativa a řízené chovné programy. V Africe je obchod se živými velkými primáty často vedlejším produktem obchodu s masem. Pro maso jsou zabíjeny celé skupiny zvířat a všechna mláďata, která přežijí, představují artikl na trhu s domácími mazlíčky. Pokud jsou tito jedinci zabaveni, končí v útulcích, s mizivou šancí na návrat do volné přírody z důvodu neexistence bezpečných oblastí, nedostatečných zkušeností zvířat z útulků nutných pro sociální život či přežití i z důvodu vysoké finanční nákladnosti takových projektů. Navzdory tomu všemu však reintrodukce zůstává cílem mnoha útulků. V jihovýchodní Asii představoval v minulosti obchod s orangutany jako domácími mazlíčky velký problém. Uvádí se, že mezi lety 1995 až 1999 bylo na Tchaj-wan dovezeno až mláďat orangutanů. Tomuto obchodování je již z velké míry konec, obchod s domácími mazlíčky však i nadále zůstává velmi lukrativní. Přestože indonéské zákony na ochranu orangutanů a gibonů před lovem platí již 75 let, populační pokles u všech těchto druhů ukazuje, že lov pokračuje i nadále. Podobně jako v Africe se velký počet zabavených velkých primátů dostává do útulků.

5 CITES Mezinárodní obchod s volně žijícími druhy zvířat se řídí Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin (CITES). Velcí primáti jsou zařazeni v příloze č. 1, což znamená, že signatáři dohody považují vývoz a dovoz velkých primátů za ilegální, pokud se neodehrává za zvláštních podmínek, kdy je vyžadováno povolení. V době vzniku tohoto materiálu byly signatáři úmluvy CITES všechny státy, na jejichž území žijí endemické druhy velkých primátů a také většina zemí Evropy. Většina obchodů se však odehrává tajně a je často spojena s dalšími ilegálními činnostmi. Navzdory kontrolám v rámci CITES nezákonný mezinárodní obchod pokračuje, a to včetně dovozu masa do Evropy a dovozu živých velkých primátů na Střední a Dálný východ. ZTRÁTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ztráta biotopu je pro přežití velkých primátů hlavním rizikem. Jejich biotop, např. tropický les, ubývá z důvodu mýcení kvůli zemědělství, rozvoji měst a těžbě dřeva. Všechny tyto činnosti znamenají likvidaci stromů a dalších rostlin, potřebných pro velké primáty jako potravu nebo úkryt. Vlivem těchto činností ubývá prostoru pro velké primáty a klesá kvalita veškerého prostředí, které jim ještě zbývá, jelikož se často dále tříští a znečišťuje infrastrukturou potřebnou pro rozvoj těchto odvětví. Více silnic a lidí způsobuje zvýšený tlak lovců, chorob a rušivých vlivů. Populace velkých primátů izolované v částečkách fragmentovaného lesa čelí zvýšenému riziku vyhynutí v důsledku místních pohrom, např. vypuknutí choroby nebo abnormalit počasí, což může najednou zničit celou skupinu. Malé izolované populace navíc mohou více podléhat genetické degeneraci, např. příbuzenské plemenitbě, jejímž důsledkem je snížení odolnosti a ztráta genetické variability, což dlouhodobě omezuje schopnost přizpůsobit se změněným podmínkám. V některých případech řízené lesnictví a zalesňování paradoxně ještě více snižují kvalitu biotopu z důvodu vysazování nepůvodních druhů nebo monokultur druhů s vysokou komerční hodnotou, kterými jsou nahrazovány odstraněné porosty. Výsledné biotopy jsou nevhodné a populace velkých primátů uživit nemohou. Odlesňování také přispívá ke změně klimatu, jejíž následky ohrožují všechny velké primáty včetně člověka. Oni a my? V biotopech obývaných velkými primáty se provozuje těžba dřeva a zemědělství, které mají uspokojit spotřebu místních obyvatel i zahraničních spotřebitelů. Pokud jsou místní populace lidí malé, mohou být činnosti, které provádějí (získávání potravy a dřeva z lesa, pěstování plodin a pasení dobytka) trvale udržitelné, tj. mohou žít v souladu s ekosystémy deštného lesa a populacemi velkých primátů. Větší skupiny lidí, kteří se živí s pomocí neefektivních technologií (např. zemědělství na vymýcených a vypálených plochách, výroba dřevěného uhlí) však mají na biotopy obývané velkými primáty destruktivní dopad. Pokud se zemědělství a těžba odehrávají v komerčním měřítku, mohou biotopy velkých primátů zničit mnohem rychleji, než když je les využíván jen místně a v malé míře. Produkty komerčního zemědělství a těžby, např. palmový olej a nábytek z týkového dřeva, jsou často vyváženy, protože tak přinášejí rozvojovým zemím potřebné příjmy. Komerční zemědělství způsobilo nahrazení původního biotopu velkých primátů rozlehlými monokulturami rostlin jako je olejová palma a sója, které se využívají pro výrobu celé řady spotřebitelských produktů a biopaliv. Intenzivní těžba umožňuje výrobu cenově dostupného (alespoň pro západní trhy) dřevěného nábytku a dalších produktů, zatímco ničí rozsáhlá pásma pralesů.

6 ZDRAVÍ A CHOROBY Významnou hrozbou pro případné přežití velkých primátů je jejich špatný zdravotní stav. Je pravda, že každý (my i naši příbuzní z řad velkých primátů) občas onemocní, avšak tím, co člověk působí, frekvence a závažnost onemocnění u volně žijících velkých primátů bohužel narůstají. A stejně jako u nás lidí je lepší pokusit se, aby velcí primáti zůstali zdraví a v dobré kondici, než muset léčit jejich choroby. Prevence je lepší než léčba! Ztráta biotopu a lov způsobují u velkých primátů stres a ve svém důsledku je činí mnohem zranitelnějšími vůči chorobě a infekci. Někdy se choroba přenáší mezi různými druhy. Například se předpokládá, že virus ebola byl přenesen z kaloňů na populace goril a šimpanzů jako důsledek úzkého kontaktu během krmení na stejných stromech. Omezené území původního výskytu gorily nížinné západní (Konžská republika, Kamerun a Gabun) umožnilo viru ebola rychlé šíření v celé populaci. V současné době se má za to, že 25 % populace goril na světě vyhynulo následkem eboly 90 % goril, které onemocní ebolou, uhyne v důsledku těžkého vnitřního a vnějšího krvácení. Ačkoli se ebola přenesla i na šimpanze, bylo u nich šíření viru mnohem pomalejší, protože jejich populace jsou v současné době více rozptýleny. Podobnost mezi námi a našimi příbuznými z řad primátů znamená, že sdílíme i stejné choroby, které se buď přenáší z člověka na zvířata (antroponóza) nebo ze zvířat na člověka (zoonóza). Pokud imunitní systém určité choroby rozpozná, může proti nim bojovat. Větší vystavení lidem a jejich domácím zvířatům však pro velké primáty znamená vyšší počet a rozdílnost chorob. Velcí primáti nejsou většině těchto chorob přizpůsobeni a jsou vůči nim mnohem vnímavější. Pokud jsou velcí primáti chováni jako domácí mazlíčci nebo v rehabilitačních střediscích, mohou někdy onemocnět tuberkulózou nebo žloutenkou přenesenou lidmi. Naděje! Protože dopad chorob na ochranu velkých primátů se uznává stále více, byla zahájena identifikace opatření, která lze realizovat pro prevenci chorob u volně žijících velkých primátů. Tyto snahy jsou zaměřeny na: 1. zlepšení biotopu velkých primátů pomocí sanace nebo vytváření přirozených hranic za účelem snížení rychlosti nebo zabránění dalšímu šíření chorob 2. omezení interakcí mezi člověkem a velkými primáty za účelem zabránit přenosu chorob. Nejnápadnější a nejúspěšnější kroky vedoucí k tomuto cíli byly podniknuty v oblasti ekoturistiky. Omezuje se blízkost mezi velkými primáty a lidmi, která jinak zvyšuje riziko přenosu nemoci. Na turisty se stále častěji vztahují přísné postupy, zajišťující co nejmenší možné riziko pro populaci volně žijících velkých primátů, které pozorují (např. návštěva není povolena, pokud máte obyčejnou rýmu ). Naším porozuměním chorobám a jejich přenosu, byl zásadním způsobem prohlouben rozvoj veterinární medicíny. Za určitých jedinečných podmínek se volně žijícím velkým primátům poskytuje veterinární ošetření, ačkoli je to náročné z hlediska organizačního, politického i finančního.

7 PŘEDSTAVUJEME VELKÉ PRIMÁTY Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů se zaměřuje na všechny velké druhy velkých primátů (kromě člověka) a na gibony. GORILY Odkud gorily pocházejí? Gorila západní pochází ze západní Afriky, gorila východní ze střední Afriky. Jak velká je gorila? Samci dorůstají do výšky až 1,70 m a dosahují hmotnosti kolem 180 kg, samice jsou až 1,50 m vysoké a váží kolem 100 kg. Jakého se dožívají věku? Rekordní věk pozorovaný v zoo byl 54 let. Jak gorily žijí? Obecně platí, že jeden dospělý samec žije s určitým počtem samic a vyživovaných potomků různého věku. Jsou gorily ohrožené? Gorila východní je vedena jako ohrožený druh, zatímco gorila západní jako kriticky ohrožený druh ; jejich stavy neustále klesají. Existují dva druhy goril gorila západní (Gorilla gorilla) a gorila východní (G. beringei). Gorila západní se dělí na dva poddruhy: gorila západní nížinná (G. g. gorilla) a gorila nigerijská (G. g. diehli). I gorila východní se dělí na dva poddruhy: gorila východní nížinná (G. b. graueri) a gorila horská (G. b. beringei). V evropských zoo je kromě dvou samic gorily východní nížinné v Antverpách jediným zastoupeným druhem gorila západní nížinná. U samců a samic je patrný pohlavní dimorfismus, samci dosahují téměř dvojnásobné hmotnosti samic. U samců se ve věku let vytváří nápadné stříbrné zabarvení srsti od ramen po hřbet. Jsou proto nazýváni stříbrohřbetými samci. Stříbrné zabarvení se vytváří u všech dospělých samců, nejen u dominantních vůdců harému. Skupina goril má mezi všemi lidoopy nejstálejší charakter. Ústředním prvkem pro chování skupiny je stříbrohřbetý samec. První dominantní příčku ve skupině může převzít syn, což platí především pro gorily horské, starý samec však nikdy není ze skupiny vyhnán. Pokud stříbrohřbetý samec uhyne, skupina se rozejde a samice se připojí k jiným skupinám. Gorila horská žije v nejvyšších polohách sopečného pohoří Virunga v nadmořské výšce od do m n. m. Gorila západní žije v nížinném lese, bažinatých a horských lesích od úrovně hladiny moře do nadm. výšky m. Gorily jsou býložravci. Je možné, že u gorily západní se rozvinula určitá kultura stravování s naučenými preferencemi předávanými mezi jedinci a z generace na generaci. Poslední dobou bylo volné přírodě také poprvé pozorováno používání nástrojů: gorila použila před vstupem do řeky Bai klacek jako hůl. Pouze asi 20 % goril žije v chráněných oblastech, kde jsou alespoň teoreticky v bezpečí před změnami biotopu způsobenými lidmi. Zbývajících 80 % je vážně ohroženo modifikací životního prostředí v důsledku lidských aktivit. Zařazení gorily západní nížinné jako kriticky ohroženého druhu se odvíjí od výjimečně vysoké úrovně lovu a úmrtnosti vlivem chorob (více než 90 % v některých rozsáhlých oblastech). Kombinace těchto faktorů způsobila pokles populace o více než 60 % za posledních 20 až 25 let (jedna generace goril). Nejvíce chráněné oblasti mají vážné potíže s pytláky a téměř polovina chráněného biotopu byla těžce postižena ebolou. Devastující vliv na biotop a populaci goril mají dále i doly v Demokratické republice Kongo (DRK). V DRK se těží ruda coltan a také zlato. Coltan se používá při výrobě mobilních a inteligentních telefonů a přenosných počítačů. Toto jsou tři nejvážnější hrozby, kterým gorily čelí: 1. lov pro maso (bushmeat) 2. přenos chorob (ebola) 3. ztráta biotopu vlivem těžby, dolování a výroby dřevěného uhlí

8 ORANGUTANI Odkud orangutani pocházejí? Z Malajsie a Indonésie (Kalimantan a Sumatra) Jak je orangutan velký? Samci dorůstají výšky až 1,40 m a dosahují hmotnosti mezi kg, samice dorůstají výšky až 1,15 a hmotnosti kg Jakého věku se mohou orangutani dožít? Rekordní věk pozorovaný v zoo byl 59 let. Jak orangutani žijí? Žijí polosamotářsky, teritorium samce se překrývá s několika teritorii samic. Jsou orangutani ohrožení? Orangutan bornejský: ohrožen, orangutan sumaterský: kriticky ohrožen, populační trend: klesající, odhad velikosti volně žijící populace: Sumatra 7 000, Kalimantan jedinců Existují dva různé druhy orangutanů: bornejský (Pongo pygmaeus) a sumaterský (Pongo abelii). Název orangutan znamená v malajštině bytost z pralesa. Místní obyvatelé však tomuto velkému primátovi orangutan neříkají mají pro ně různá jiná pojmenování, např. mawas. Má se za to, že když místní obyvatelé žijící v pobřežních oblastech ostrovů Kalimantan a Sumatra vyprávěli misionářům a cestovatelům, kteří přišli před několika staletími, o bytostech z pralesa, tak trochu divokých, které neumějí číst, nemluvili o orangutanech, ale o lidech žijících v pralese! Orangutan je největším savcem žijícím na stromech. V korunách stromů mají svoji potravu, krmí se tam a staví si zde i hnízda na spaní. O orangutanech je známo, že používají nástroje, aby se dostali k potravě, kterou lze obtížně získat, a také k uchopení trnitých a pichlavých plodů. Například si z listů vyrábějí jakési chňapky, aby si ruce neporanili o trny. Toto chování je naučené a nese známky kultury, neboť se u různých populací mění. Dospělí jedinci tráví většinu života o samotě. Kvůli své velikosti a poměrně velké hmotnosti nemohou orangutani v prostředí, kde žijí, překonávat velké vzdálenosti, zároveň však musí přijmout velké množství potravy. Život ve větších sociálních skupinách je proto dosti omezený z důvodu potravní konkurence. Orangutani čelí vyhynutí zejména kvůli velmi malé míře reprodukce. Rovněž hustota populací je poměrně nízká, protože potřebují rozlehlá teritoria. Navíc jsou omezeni pouze na oblasti nížinných deštných lesů. Toto jsou tři nejvážnější hrozby, kterým čelí: 1. přetváření lesa na plantáže (palmový olej) 2. jiné formy poškozování a tříštění biotopu (těžba, požáry) 3. lov (pro maso a obchod s mláďaty) ŠIMPANZI A BONOBOVÉ Odkud šimpanzi a bonobové pocházejí? Ze západní a rovníkové Afriky. Jak jsou velcí? Šimpanzi dorůstají výšky kolem 1 m; samci váží 50 kg a samice 35 kg (v průměru) Jakého věku se mohou dožít? Ve volné přírodě let, v lidské péči let. Jak žijí? Šimpanzi žijí v početných skupinách složených ze samců a samic. V případě šimpanze (Pan troglodytes) samci dominují nad všemi samicemi; u bonobů (Pan paniscus) zastávají vyšší příčky samice. Jsou šimpanzi ohrožení? Šimpanz: ohrožen, populační trend: klesající, odhad velikosti volně žijící populace: mezi a Bonobo: ohrožen, populační trend: klesající, odhad velikosti volně žijící populace: mezi jedinci

9 Existují dva různé druhy šimpanze: šimpanz (Pan troglodytes) a bonobo (Pan paniscus). Šimpanz se často popisuje jako robustní, na rozdíl od bonoba, který je označován jako útlejší. Typický bonobo má tmavý obličej a růžové pysky. Šimpanzi se soustřeďují v tropických deštných lesích (prales i druhotný les) a žijí rovněž na okrajích lesů a v bažinatých lesích. Zdá se, že šimpanzi poměrně dobře přežívají v lesích s nízkou úrovní těžby a v křovinaté zemědělské krajině, proto jsou méně citliví vůči mírným poruchám ekosystém. Jsou však stále více zranitelní ze strany člověka, neboť mnohé populace žijí mimo chráněné oblasti. Šimpanzi v přírodě vytvářejí skupiny typu "fission-fusion" (pružná sociální struktura, rozpadání a zpětné seskupování dle potřeby), sestávající z většího počtu samic i samců. Jejich společenství je stabilní a čítá asi jedinců. Šimpanzi žijí stromovým i pozemním životem. Většinu dne tráví sháněním potravy a krmením. Živí se zejména ovocem a listy a pouze příležitostně konzumují také živočišnou potravu, včetně hmyzu. Na spaní si nejčastěji staví hnízda na stromech. Populace volně žijících šimpanzů se za posledních 30 let zmenšily o více než 66 %. Zranitelnost šimpanze je mimoto vyšší i kvůli nízké míře reprodukce, která je důvodem obtížné obnovy jeho populace. Důvody úbytku jsou velmi dobře známy, avšak naděje na změnu tohoto trendu je v blízké budoucnosti malá. Šimpanzi jsou ohrožováni několika vzájemně propojenými a ovlivňujícími se faktory: intenzivní odlesňování těžbou dřeva a vlivem dalších podobných odvětví (olej a těžba nerostů) narušuje ekosystém lesa narušený biotop lesa se otevírá vlivu větru a slunce a mnohem snadněji podléhá požárům zvýšený přístup do vytěžených oblastí otevírá možnosti pro lov pro maso a invazi zemědělců (což opět vede k dalšímu tříštění lesa a zvýšenému tlaku lovců) narušení biotopu vede ke zvýšenému kontaktu s člověkem a představuje pro populace lidoopů další riziko, protože zvyšuje možnost nákazy lidskými chorobami další hrozbou pro populace lidoopů jsou rovněž zoonózy (choroby, které se mohou přenášet ze zvířat na člověka), např. ebola některé populace jsou rovněž ohroženy vlivem válečných konfliktů, které vedou k destrukci biotopu a zvýšenému tlaku lovců GIBONI Odkud giboni pocházejí? Z tropických a subtropických deštných lesů od severovýchodní Indie po Indonésii a od severní po jižní Čínu, včetně ostrovů Sumatra, Kalimantan a Jáva. Jak jsou giboni velcí? Dosahují hmotnosti 5 8 kg. Siamangové: kg Jak giboni žijí? Žijí v párech se svými mláďaty. Jsou giboni ohrožení? Všechny druhy gibonů jsou Červenou knihou ohrožených druhů IUCN vedeny jako zranitelné až kriticky ohrožené. Existuje šestnáct různých druhů gibonů. Dělí se do čtyř různých rodů: Hylobates, Nomascus, Hoolock a Symphalangus. Giboni rodu Hylobatus se vyskytují v oblasti od jižní Číny (Junan) po západní a střední Jávu, zatímco gibony rodu Nomascus lze nalézt v jižní Číně (Junan), jižním Vietnamu a rovněž na ostrově Hainan. Giboni rodu Hoolock obývají biotopy od Ásámu v severovýchodní Indii až po Myanmar. Malé populace (ve všech případech několik stovek jedinců) žijí rovněž ve východním Bangladéši a v jihozápadní Číně. Siamang (Symphylangus syndactylus) je jediným druhem rodu Symphalangus a žije v lesích v Malajsii, Thajsku a na Sumatře. Evropské zoo chovají polovinu ze šestnácti druhů gibonů. Giboni žijí na stromech, tedy arboreálním způsobem života. Typickým způsobem pohybu v korunách stromů je brachiace. Pohupují se mezi stromy, přičemž se chytají větví, pokaždé jinou rukou. Ruce

10 používají jako háky, větev nesvírají. Při nejvyšší rychlosti se giboni mohou v korunách stromů snadno pohybovat mnohem rychleji, než člověk chůzí. Díky závěsnému způsobu života se z gibonů stali potravní specialisté. Pokoušejí se čelit potravní konkurenci ze strany jiných druhů tím, že se živí plody a listy na tenkých koncích vnějších větví stromů, které jsou pro ostatní živočichy obtížně přístupné. Giboni žijí v párech se svými mláďaty. Své teritorium si značkují náhlými hlasovými projevy (vokalizace), které obvykle trvají 10 až 20 minut (podle druhu). Se zpěvem gibonů jsou spojovány i jiné funkce, např. lákání nebo obrana partnera nebo posilování vztahu mezi samcem a samicí. U většiny druhů gibonů mohou samci a samice svůj zpěv kombinovat a vytvářet tak dvojhlas. Jednotlivé druhy gibonů lze snadno rozpoznat podle jejich zvuků, protože zpěv charakteristický pro daný druh je vrozený. Giboni byli ve starověké Číně velmi uctívaným zvířetem a hráli důležitou roli v kultuře této země. Podle legend pocházejících až z doby 150 let př. n. l. se giboni mohou měnit v lidi a žít stovky let. Naneštěstí je však tím, kdo hraje svou roli při zániku tohoto charismatického živočicha, právě člověk. Toto jsou tři nejvážnější hrozby, kterým giboni čelí: 1. ilegální obchod s domácími mazlíčky 2. ničení biotopu 3. příbuzenská plemenitba Po mladých gibonech je na trhu s domácími mazlíčky sháňka. Pouto mezi rodiči a jejich potomkem je velmi silné a dospělá samice gibona se mláděte při ohrožení dobrovolně nevzdá. Člověk, který chce získat mládě gibona, musí proto samici zabít. Rovněž samec může být zabit při pokusu ochránit mládě nebo partnerku. Vzhledem k nízké míře reprodukce u gibonů představují tyto věci závažný problém. Výrazný dopad na populaci gibonů má také fragmentace lesa, neboť zabraňuje migraci zvířat. To znamená, že nemohou přecházet do nových oblastí a vytvářet nové, nepříbuzné páry. V důsledku tak vzniká riziko inbrídingu, příbuzenské plemenitby, což má ničivý účinek na jednotlivce i na budoucnost a zdraví gibonů obecně. PROJEKTY Kromě zlepšování informovanosti o hlavních hrozbách pro přežití velkých primátů ve volné přírodě se kampaň EAZA rovněž snaží získat finanční prostředky na projekty ochrany velkých primátů. V polovině roku 2011 bude vydána otevřená výzva k podávání projektů na ochranu velkých primátů pro granty z Fondu EAZA na ochranu velkých primátů. Další informace o procesu výběru, včetně termínu pro podávání žádostí, budou zveřejněny počátkem roku Vybrané projekty, které obdrží grant z Fondu EAZA pro velké primáty budou společně zahrnovat všechny druhy velkých primátů a řešit problémy, na které je kampaň zaměřena. Pokud dosáhneme svého cíle získat 1 milion euro, přispěje kampaň EAZA na ochranu velkých primátů významným a dlouhodobým způsobem k záchraně velkých primátů a jejich životního prostředí. Jak příklady práce, která bude podporována z Fondu EAZA na ochranu velkých primátů, jsme vybrali čtyři projekty. Projekt FFI na ochranu gibona černochocholatého zaměření na rizika pro biotop gibona v Číně

11 Program na ochranu orangutanů v oblasti Kinabatangan snaha o zajištění dlouhodobého přežití orangutanů v malajské části Kalimantanu Projekt Green Caps organizace Awely týká se lovu a obchodu s bonoby v Demokratické republice Kongo Biosférická rezervace Dja zaměření na rizika, kterým čelí šimpanzi a gorily v Kamerunu PROJEKT FFI NA OCHRANU GIBONA ČERNOCHOCHOLATÉHO Gibon černochocholatý (Nomascus nasutus) klasifikovaný IUCN [2008] jako kriticky ohrožený je s méně než 100 zbývajícími jedinci ve volné přírodě jedním z nejvíce ohrožených druhů primátů na světě a naléhavě potřebuje ochranu. Kromě ekologického výzkumu a přímé ochrany biotopu gibona organizace Fauna and Flora International (FFI) pomáhá místním komunitám budovat bioplynové stanice na prasečí mrvu kotle s účinným vytápěním za účelem snížení spotřeby dřevěného paliva, jehož těžba představuje společně s pasením dobytka značné riziko pro biotop gibona. Jaká je náplň projektu FFI na ochranu gibona černochocholatého (FFI CVGCP)? Projekt FFI CVGCP spolupracuje s místními lesnickými úřady a komunitami za účelem snížení hrozeb pro populaci gibona a zajištění určité úrovně bezprostřední ochrany lesa. Ve Vietnamu byla s místními úřady dohodnuta předběžná ochranná zóna a podepsány dohody o ochraně s tamějšími domácnostmi. Ve Vietnamu i v Čině byly zřízeny hlídky z řad místních obyvatel, nad nimiž dohlíží místní úřady pro ochranu lesa. Ve Vietnamu vedly průzkumy biodiverzity, socio-ekonomické průzkumy a konzultace se zúčastněnými stranami k vytvoření oblasti ochrany gibona černochocholatého o rozloze ha, která přiléhá k čínské hranici. V srpnu 2009 byl dán formální souhlas s rozšířením oblasti chráněného lesa pro gibony o dalších ha. Jaké jsou cíle projektu FFI na ochranu gibona černochocholatého (FFI CVGCP)? 1. ochrana populace gibona a jeho biotopu 2. podpora místních komunit při snižování jejich závislosti na lesních zdrojích a zlepšení jejich existence 3. prohloubení poznatků o ekologii gibona prostřednictvím vědeckého výzkumu 4. zlepšování informovanosti zúčastněných stran o gibonovi černochocholatém a významu jeho ochrany 5. obnova biotopu gibona černochocholatého 6. mezinárodní přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany Jak se cíle projektu FFI na ochranu gibona černochocholatého ztotožňují s cíli kampaně EAZA na ochranu velkých primátů? Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů se zaměřuje na tři hlavní problémy, které jsou spojeny s úbytkem velkých primátů ve volné přírodě: 1. úbytek životního prostředí 2. lov a ilegální obchod s velkými primáty 3. choroby a zdraví velkých primátů Cíle projektu FFI CVGCP navazují na cíle kampaně EAZA na ochranu velkých primátů, protože se zaměřují na problém ničení a tříštění klíčového biotopu gibonů. Projekt se rovněž snaží posílit

12 intervence u místních komunit, což omezuje ničení biotopu a zlepšuje život obyvatel, rozšířit svoje snahy o úzký ekologický monitoring na území Číny a dále prohloubit přeshraniční spolupráci mezi Vietnamem a Čínou. PROGRAM NA OCHRANU ORANGUTANŮ V OBLASTI KINABATANGAN Malajský stát Sabah, který leží v severní části ostrova Kalimantan, je domovem orangutanů (Pongo pygmaeus morio) a je tedy hlavní baštou ochrany tohoto druhu. Počty orangutanů ve státě Sabah se však za několik posledních desetiletí dramaticky snížily z důvodu ztráty biotopu, degradace a tříštění, zejména kvůli těžbě dřeva a následné přeměně krajiny na zemědělskou. Program na ochranu orangutanů v oblasti Kinabatangan (KOCP) se zaměřuje na vážnou hrozbu úbytku biotopu, která ovlivňuje přežití orangutanů ve volné přírodě. Jaká je náplň programu na ochranu orangutanů v oblasti Kinabatangan? KOCP prosazuje význam udržení životaschopného biotopu pro orangutana prostřednictvím trvale udržitelné péče o les mimo chráněné oblasti. Pro zajištění dlouhodobého přežití orangutanů ve státě Sabah je proto nutné vytvořit novátorské postupy péče v oblasti životního prostředí a zapojit do nich místní komunity. Vize tohoto projektu má dvě různé úrovně: Na místní úrovni se KOCP snaží šířit povědomí o tom, jak mohou orangutani přežít ve vysoce degradovaných lesích a o další obnově ekologické integrity rezervace pro volně žijící zvířata Lower Kinabatangan (domov asi orangutanů). Na úrovni regionální (celostátní) se KOCP snaží navrhovat strategie využití krajiny, které respektují ekologické potřeby orangutanů a jsou slučitelné s jejich dlouhodobým přežitím a pomáhat je příslušným partnerům realizovat. Jaké jsou cíle programu na ochranu orangutanů v oblasti Kinabatangan? 1. zajistit dlouhodobé přežití orangutanů v oblasti Kinabatangan 2. sledovat průběžně vývoj u největších populací orangutanů, kteří v tomto státě žijí 3. vytvářet strategické dokumenty na podporu přežití orangutanů v nechráněných lesích Jak se cíle projektu na ochranu orangutanů v oblasti Kinabatangan ztotožňují s cíli kampaně EAZA na ochranu velkých primátů? Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů se zaměřuje na tři hlavní problémy, které jsou spojeny s úbytkem velkých primátů ve volné přírodě: 1. úbytek životního prostředí 2. lov a ilegální obchod s velkými primáty 3. choroby a zdraví velkých primátů Podle aktuálních průzkumů organizace Hutan se 65 % zbývajících populací orangutanů v součastné době nachází v nechráněných oblastech lesích využívaných k těžbě dřeva nebo na plantážích s akáciemi a palmou olejnou, čímž se zvyšuje jejich zranitelnost a riziko dalších ztrát v populaci. Tato nová situace ústí v několik hlavních problémů: (1) zvyšující se počet konfliktů mezi velkými primáty a

13 činností člověka; (2) intenzivní tříštění populace a izolace ohrožující správný genetický tok a ústící v lokální vyhynutí; (3) zvýšená citlivost vůči přírodním a člověkem způsobeným katastrofám. Pro zajištění dlouhodobého přežití orangutanů na Kalimantanu je proto nutný komplexní přístup k ochraně krajiny a zaměření na osud populací orangutanů žijících v nechráněných oblastech. PROJEKT GREEN CAPS ORGANIZACE AWELY Organizace Awely vytvořila svůj program Green Caps za účelem ochrany bonoba (Pan paniscus) v Demokratické republice Kongo (DRK). Bonobové na severovýchodě země čelí mnoha hrozbám, například lovu pro maso a ničení biotopu. Co je náplní programu Green Caps organizace Awely? Organizace Awely zahájila program Green Caps v roce 2008 na severovýchodě DRK, v provincii Equateur jižně od města Basankusu. Byl založen ve spolupráci se Zoo Twycross a francouzskou oděvní firmou Bonobo. Oblast zahrnuje km 2 hustého lesa, Ikela a Lofale, kde bonobové žijí v přirozeném, avšak nechráněném prostředí. Protože v oblasti žijí jedni z nejchudších obyvatel na světě, je maso bonobů konzumováno místními obyvateli a rovněž prodáváno na místních trzích s masem a dále v Mbandaka, hlavním městě provincie, ležícím po proudu řeky. Program usiluje o snížení závislosti místních lidí na obchodu s masem. Účastníci programu pocházejí ze zapadlých vesnic v oblasti projektu a spolupracují s lovci, prodavači masa a místními orgány. Prostřednictvím vzdělávání a školení se učí vytvářet alternativní zdroje příjmů. Jaké jsou cíle programu Green Caps organizace Awely? 1. průzkum obchodu s masem v provincii Equateur v DRK (probíhá) 2. vytvoření ekonomických mikroprojektů jako alternativ k obchodu s masem, zmírňujících tlak na místní biodiverzitu včetně bonobů 3. změna vnímání bonobů a lovu pro maso prostřednictvím výchovy a programu Bonobo Ambassador (Bonobo jako velvyslanec) 4. zřízení veterinární infrastruktury pro chov dobytka a tím zlepšení a podpora chovu dobytka a snížení závislosti na masu volně žijících zvířat Jak se cíle programu ztotožňují s cíli kampaně EAZA na ochranu velkých primátů? Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů se zaměřuje na tři hlavní problémy, které jsou spojeny s úbytkem velkých primátů ve volné přírodě: 1. úbytek životního prostředí 2. lov a ilegální obchod s velkými primáty 3. choroby a zdraví velkých primátů Hlavním cílem programu Green Caps organizace Awely je ochrana biodiverzity a zejména bonobů. Toho lze dosáhnout pouze trvalou spoluprací mezi místními orgány a lidmi, jejichž existence závisí na přírodních zdrojích z lesů. Organizace Awely buduje v tomto regionu DRK schémata ekonomických projektů za účelem poskytnutí životaschopných alternativ k lovu volně žijících druhů pro maso.

14 Projekt zejména usiluje o vytvoření veterinární infrastruktury za účelem napomoci snížení tlaku na bonobo prostřednictvím zlepšení zdravotního stavu dobytka. Vakcinace je v současné době nedostupná, nebo jen velmi vzácná, což vede ke ztrátám dobytka s důsledkem demotivace. BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DJA Biosférická rezervace Dja přispívá k trvale udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji Kamerunu a jeho biodiverzitou, zejména lidoopy, ve prospěch domácích obyvatel, volné přírody a ekosystémů. Vzhledem k tomu, že místní obyvatelé žijící v okolí biosférické rezervace Dja (DBR) musí vyjít s denním příjmem méně než 1 USD na den, je ilegální lov druhů, jako je kriticky ohrožená gorila nížinná západní (Gorilla gorilla gorilla), ohrožený šimpanz (Pan troglodytes troglodytes) a další, hlavním problémem tohoto regionu. Co je náplní projektu Biosférická rezervace Dja? Tento projekt vytvořila potřeba (identifikovaná místními komunitami) vypořádat se s poptávkou po aktivitách generujících příjmy, které mohou nahradit trvale neudržitelný lov volně žijících zvířat pro maso. Záměrem projektu je zvýhodnění nejméně 35 komunit na sever a na východ od DBR a zajištění slučitelnosti jejich existence se snižováním dopadu trvale neudržitelných činností v regionu, zejména ilegálního lovu velkých primátů. Jaké jsou cíle projektu Biosférická rezervace Dja? Hlavní cíle jsou: 1. provádění vědeckého výzkumu 2. regulovaný lov a protipytlácká opatření na základě participativního přístupu 3. prohlubování místního rozvoje a vyhledávání alternativních příjmů 4. provádění výchovy k ochraně přírody 5. posuzování péče o lesy s ohledem na ochranu lidoopů 6. pomoc při vynucování zákonů a realizaci protikorupčních programů Jak se cíle programu biosférické rezervace Dja ztotožňují s cíli kampaně EAZA na ochranu velkých primátů? Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů se zaměřuje na tři hlavní problémy, které jsou spojeny s úbytkem velkých primátů ve volné přírodě: 1. úbytek životního prostředí 2. lov a ilegální obchod s velkými primáty 3. choroby a zdraví velkých primátů Hlavním problémem v biosférické rezervaci Dja je ochrana před pytláky, což je v souladu s cíli kampaně EAZA na ochranu velkých primátů. Klíčové problémy v regionu lze označit takto: 1. Zapojení obyvatel lesa v okolí severní a východní části DBR do programů, iniciativ a institucí, ovlivňujících jejich život, je velmi omezené. 2. Pochopení ekologických procesů a vzájemných vztahů mezi velkými primáty a lidmi je omezeno nedostatečným otevíráním se novým myšlenkám, alternativním cestám, vědeckému výzkumu a širším náhledům na ochranu ekosystémů.

15 3. Trvale neudržitelné využívání přírodního bohatství je vedeno nedostatkem vnímaných alternativ a zdá se, že obyvatelé lesa, kteří si uvědomují rostoucí vzácnost některých druhů, jsou ochotni tyto alternativy objevovat. Tento projekt se proto zaměřuje na problém, který omezuje dopad jiných projektů v oblasti obecné ochrany, tj. efektivní komunikace a náležité pochopení potřeb, obav a omezení komunit pro účely vytváření praktických a trvale udržitelných opatření. JAK SE ZAPOJIT DO KAMPANĚ Zastupujete-li členskou instituci EAZA, můžete k registraci vaší instituce jako oficiálního účastníka kampaně použít formulář na webových stránkách kampaně. Od zúčastněných institucí se očekává, že budou přinejmenším organizovat aktivity a výstavy pro návštěvníky, které zvýší povědomí o cílech kampaně. Rovněž doufáme, že se všichni účastníci budou snažit získávat finanční prostředky do Fondu EAZA na ochranu velkých primátů, a to připojením se k iniciativě The 3333 Challenge. Cílem kampaně EAZA na ochranu velkých primátů je získat 1 milion euro pro zřízení trvalého Fondu EAZA na ochranu velkých primátů, který bude poskytovat průběžnou finanční podporu řadě projektů. Jedná se o ambiciózní cíl, pokud však každý z 300 subjektů institucí nebo jednotlivců dokáže získat euro, pak bude cíl splněn. Jak je u kampaní EAZA zvykem, instituce, které dosáhnou určité plánované hodnoty, obdrží certifikát. K zapojení do iniciativy "The 3333 Challenge" jsou zváni i jednotlivci nebo týmy i každý z nich se může pokusit o získání certifikátu. V kampani EAZA na ochranu velkých primátů budou udělena následující ocenění: euro bronzové stříbrné euro zlaté Pro účastníky je důležité mít plnou podporu a pomoc vedení instituce. Ačkoli by internetový formulář měla vyplnit osoba, která bude hlavní kontaktní osobou za příslušnou zoo, požadujeme rovněž zaslání prohlášení ředitele nebo hlavního zástupce instituce o institucionální podpoře faxem nebo em. Všichni účastníci obdrží heslo pro přístup k materiálům týkajícím se kampaně prostřednictvím webové stránky kampaně.

Lidoopi. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 5. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Lidoopi. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 5. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Lidoopi Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 5. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se skupinou vyšších primátů, kam patří ze zoologického hlediska

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Primatologie VIII. Doc. Václav Vančata

Primatologie VIII. Doc. Václav Vančata Primatologie VIII. Doc. Václav Vančata Nadčeleď Hominoidea Charakteristické znaky nadčeledi Hominoidea Skelet lidoopů Nadčeleď Hominoidea - charakteristické znaky skeletu Vybrané charakteristické znaky

Více

Příbuzenstvo člověka. Fosilní hominidi. Kredit: Sklmsta, Wikimedia Commons.

Příbuzenstvo člověka. Fosilní hominidi. Kredit: Sklmsta, Wikimedia Commons. Příbuzenstvo člověka Fosilní hominidi. Kredit: Sklmsta, Wikimedia Commons. Hominoidi Hominoidea, skupina v rámci úzkonosých opic (Catarrhini) zahrnuje hominidy (Hominidae) a gibony (Hylobatidae) před cca

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Název materiálu: Primáti - členění

Název materiálu: Primáti - členění Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany Příloha č. 5: Tabulky kritérií pro hodnocení stavu a péče dle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích (Svátek, Buček, 2005) Kritéria hodnocení současného stavu území ZACHOVALOST

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Co je to udržitelná spotřeba? Vychází z konceptu udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj společnosti

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 14. 2. 2012 2011/0127(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - Přírodopis Vyučovací předmět: Biologie Ročník: Kvarta Očekávané výstupy ZV RVP NEŽIVÁ PŘÍRODA rozpozná vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Školní

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Ochrana volně žijících šelem a dravců

Ochrana volně žijících šelem a dravců Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana volně žijících šelem a dravců Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.24 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

Dopady změny klimatu na ekosystémové slu žbya adaptace ve městech a sídlech

Dopady změny klimatu na ekosystémové slu žbya adaptace ve městech a sídlech Dopady změny klimatu na ekosystémové slu žbya adaptace ve městech a sídlech David Vačkář Centrum výzkumu globální změny AV ČR Centrum pro otázky životního prostředí UK Teze prezentace Města a sídla jsou

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

OCHRANA PLAZŮ V ZAJETÍ

OCHRANA PLAZŮ V ZAJETÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA Makroprostředí firmy Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ POLITICKÉ FIRMA PŘÍRODNÍ KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ Demografické prostředí Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní

Více

PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE

PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE A. Vstupní informace Principy a kritéria FSC se týkají všech lesů tropických, lesů mírného pásma i lesů boreálních. Velká část principů

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony:i/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 21.11.2012 Třída: 4. Datum:20.11.2012 1 Zápis z textu Vzdělávací

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

EHP a Norské fondy Program CZ02

EHP a Norské fondy Program CZ02 EHP a Norské fondy Program CZ02 Základní údaje Poskytovatel příspěvku (donor): Norské království, Island, Lichtenštejnsko Zprostředkovatel programu (Řídící orgán): Ministersvo financí Partner programu

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Certifikační systémy v lesnictví

Certifikační systémy v lesnictví Certifikační systémy v lesnictví Základní informace o certifikačních systémech v ČR Ing. Andrea Pondělíčková LDF MENDELU Brno 19. 11. 2013 a 21.11.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda 1/7 3.2.02.19 Společenstvo organismů cíl - znát pojem společenství - uvést příklad rostlinného a živočišného společenství - ve vodě i na souši žijí společně druhy organismů, vytváří rostlinná a živočišná

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo.

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo. Živočišná říše Živočišná říše Živočišná říše je obrovská. Skládá se z pěti skupin obratlovců, zvaných savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. Kromě nich však existuje velké množství živočichů, které

Více

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata Ing. Lenka Skoupá Právo a zvířata Mezi hlavní orgány ochrany zvířat patří Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa.

Více

DŮSLEDKY ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DŮSLEDKY ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DŮSLEDKY ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Důsledky zhoršování životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to klimatická změna. Proč klesá samočisticí vlastnosti

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.22 Vzdě lávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Trocha teorie ( snad nikoho nezabije)

Trocha teorie ( snad nikoho nezabije) Trocha teorie ( snad nikoho nezabije) 1 Biodiverzita Biodiverzita rozmanitost života. 2 Druhové bohatství 3/19/2015 Biodiverzita Lze studovat mnoho úrovní biologických prvků (alely, komplexy genů, druhy,

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Ing. Jan Dovrtěl Ing. Miroslav Svoboda Lesy České republiky, s.p. Lesní závod Židlochovice Lesní závod Židlochovice organizační

Více

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411.

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411. PŘEHLED LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A ČESKÉ REPUBLIKY v oblasti ochrany druhů volně včetně Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně (CITES) stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů

Více