magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni"

Transkript

1 magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník VI/číslo 5/říjen 2010 Po okruhu už se měsíc jezdí V pondělí 20. září projeli po jihozápadním úseku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) první řidiči. Nyní bude následovat dvanáctiměsíční zkušební provoz, během něhož bude probíhat nezbytné dolaďování řady technologických systémů. SOKP je bezesporu jednou z nejvýznamnějších dopravních staveb posledních dvaceti let. Jak jsme vás průběžně informovali i na stránkách našeho časopisu, nemalou zásluhu na jejím vybudování a zprovoznění má i skupina Eltodo. Z pohledu řidiče-laika představuje SOKP úsek dálnice o délce 35 kilometrů se dvěma tunely a velkým množstvím technologie a telematických systémů pro řízení dopravy. Propojuje dálnice D5 a D1 a umožňuje tranzitní dopravě, aby se vyhnula Praze. Nově zprovozněná část okruhu je tvořena celkem čtyřmi samostatnými stavbami: 512, 513, 514 a 515 včetně části D1 a dispečinku Rudná. Z uvedených staveb je stavba 512 jediná, kterou nemělo Eltodo po technologické stránce plně pod kontrolou na rozdíl od tří zbývajících staveb zde totiž nebylo dodavatelem technologie jako celku. Novinkou je liniové řízení Skupina Eltodo se na tomto projektu podílela mimo jiné dodávkou softwarových komponent pro liniové řízení dopravy (LŘD). Jejich vývoj včetně kompletního oživení realizovala na klíč společnost ELTO- DO dopravní systémy s.r.o. ve spolupráci s technickým úsekem ELTO- DO EG, a.s. dokončení na str. 3 Dohoda o strategické spolupráci Dohodu o strategické obchodnětechnické spolupráci mezi společnostmi ČKD Group, a.s., a ELTODO EG, a.s., podepsali 1. září v Praze předsedové představenstev obou firem, Ing. Jan Musil, CSc., za ČKD a Ing. Libor Hájek za Eltodo. Předmětem smlouvy je především spolupráce při získávání a realizaci nových zakázek a snižování režijních nákladů. Snižování nákladů a růst zisku si obě společnosti slibují např. od společného obchodního monitoringu domácího a vybraných zahraničních trhů a společného využití projekčních kapacit (strojních, elektrotechnických, systémů kontroly a řízení, stavebních nebo speciálních procesních technologií) a kapacit realizačních (např. site management, montáže, uvádění technických zařízení do provozu). Úspory nákladů pro obě strany má přinést i společný nákup materiálů a služeb. (red) Novému okruhu zatleskal při slavnostním otevření i prezident Václav Klaus Předání dopravní ústředny v Plzni Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. dne 15. září slavnostně předala do provozu městu Plzeň dopravní řídicí ústřednu SITRAFFIC SCALA. Slavnostního předání se zúčastnil prezident skupiny Ing. Libor Hájek a primátor města Plzně Ing. Pavel Rödl. Nová dopravní řídicí ústředna slouží k řízení dopravní sítě křižovatek SSZ a dohledu nad nimi, dokáže automaticky přepínat jednotlivé signální plány podle hustoty dopravy a vyhodnocovat získaná data. Díky využití nejnovějších technologií lépe reaguje na neustále se zvyšující provoz v Plzni a zajišťuje tak bezpečnost všech jeho účastníků. Na novou ústřednu je připojeno 71 světelně řízených křižovatek. Dana Crkvová ELTODO dopravní systémy s.r.o. Předání ústředny se kromě představitelů skupiny Eltodo (Ing. L. Hájek, Ing. F. Lusk) zúčastnil i primátor Plzně Ing. Pavel Rödl (zcela vlevo). Foto: ČTK.

2 2 Mozkem inteligentní dálnice je Rudná Řídicím centrem celého SOKP je centrální dispečink vybudovaný ve čtvrtém podlaží budovy SSÚD Rudná. Právě zde se sbíhají všechny informace z tunelových staveb i mimotunelových úseků celého SOKP a ovládá se odtud také veškeré technologické vybavení okruhu: osvětlení, nouzové osvětlení, vzduchotechnika, záložní zdroje el. energie, EPS, EZS, přes dopravní značení a kamerové systémy až po liniové řízení dopravy. Dominantou velínu dispečinku v Rudné je zobrazovací tablo sestávající z dvaceti velkoplošných obrazovek, které je doplněno 26 monitory. Na obrazovkách se zobrazuje technologická vizualizace celého okruhu, na monitorech výstupy z kamer v tunelech i mimo ně. Veškeré tyto informace mají k dispozici i přítomní dispečeři ŘSD a Policie ČR na svých pracovištích. Naším úkolem bylo v průběhu několika měsíců ze stavebně připravené místnosti se zdvojenou podlahou vybudovat moderní řídicí centrum, říká Josef Rychlý, který nejprve pracoval na SOKP pod inženýrem Tupým jako vedoucí zakázky na tunelových stavbách, později převzal řízení projektu na Rudné. Začali jsme silovými rozvody ve- de Ing. Dušan Vaněk, vyvíjelo firmware (tedy software, který obsluhuje jednotlivá zařízení na nejnižší úrovni) do proměnných dopravních značek (PDZ) a podíleli se na vývoji takzvaných gantry serverů (viz Eltodo magazín 2/2010). Speciálně pro SOKP se dělal upgrade těchto gantry serverů pro využití i pro liniové řízení dopravy (LŘD). Pro SOKP ale vyvinul odbor Nových technologií i další významné produkty, říká Ing. Šmerda. Jedním z nich je jednotka RJSD, která umožňuje integrovat do systému liniového řízení i zařízení (například závoru nebo semafor), která mají jen binární kontakty (pro laiky: každý signál k ní musí být veden po samostatném drátu). Daldenými v podlaze i pod stropem, následně jsme připravili kabelové trasy pro strukturovanou kabeláž a zhášecí zařízení. Paralelně s tím byla vybudována sádrokartonová příčka jako základ pro zobrazovací tablo, do níž se implementovalo 20 velkoplošných obrazovek a rám pro 26 monitorů. Za ní vznikl prostor pro technologie, popisuje práce na Rudné J. Rychlý. Součástí zakázky bylo také vybudování pracovních míst pro dispečery a koordinátora řídicího centra. Práce probíhaly od letošního května až do zprovoznění SOKP v září. V okamžiku, kdy na SOKP vjela první vozidla, byly již všechny technologie ovládány z plně funkčního velínu. (ln) Zobrazovací tablo centrálního dispečinku SOKP v Rudné Pro SOKP jsme vyvinuli vlastní produkty Za ELTODO dopravní systémy s.r.o. zajišťovala dodávku pro všechny stavby jihozápadního segmentu SOKP Technická divize pod vedením Ing. Tomáše Šmerdy. Ta se skládá ze čtyř oddělení, z nichž na dodávce pro SOKP participovaly tři: Odbor Řídicích systémů, Odbor Nových technologií a Odbor Dopravní telematiky. Dohromady se na projektu podílelo více než 30 lidí z Technické divize EDS, před kterými stál nelehký úkol. Bylo potřeba vytvořit unikátní systém liniového řízení dopravy pro 25 km dálnice, jejíž součástí jsou i dva téměř dvoukilometrové tunely Cholupice a Lochkov, textové tabule pro poskytování informací řidičům. Jednalo se o zprovoznění komunikační infrastruktury, ovládání PDZ a ZPI, instalaci serverů, dodávku a oživení řídicích systémů dopravy i technologie pro oba tunely, videodetekční systém v tunelech, zajištění návazností mezi tunely a trasou dálnice a vytvoření řídicího centra SOKP na SSÚD Rudná, vysvětluje Ing. Šmerda. Systém zajišťuje sběr a vyhodnocení dopravních dat, automaticky reaguje na detekované dopravní události a harmonizuje dopravní proud (omezení rychlosti, zákaz předjíždění pro nákladní vozidla). Operátor dopravy má také možnost dispečerského ovládání systému liniového řízení formou zadání dopravních událostí v uživatelském rozhraní řídicího systému tunelů a dálnic (ŘSTD). Úzkou spoluprací všech lidí v jednotlivých odděleních technické divize i ostatních útvarů ve skupině Eltodo se podařilo tento unikátní systém zrealizovat. Odbor Řídicích systémů pod vedením Ing. Petra Zobaníka se zabývá vývojem řídicích systémů, tedy programováním průmyslových automatů a vývojem vizualizací k nim. Primárně se věnuje řídicím systémům pro tunely, jeho pracovníci se ale také výrazně podíleli na vývoji systému řízení ŘSTD (Řídicí systém tunelů a dálnic), který běží na dispečinku na Rudné. Odbor Nových technologií, který ve- ším je nový dohlídací modul pro semafory a blikače, který na rozdíl od starého modulu AKM je programovatelný a umožňuje úpravy funkcionality a připojení po sériové lince. Odbor Nových technologií se také výrazně podílel na systémovém automatu liniového řízení, který je na SOKP novinkou, dodává Ing. Šmerda. Posledním odborem, který se podílel na dodávkách pro SOKP, byl odbor Dopravní telematiky pod vedením Ing. Jana Semkoviče. Zajišťoval vývoj datakoncentrátorů, tedy serverů pro sběr informací z gantry serverů, jejich vyhodnocení, agregaci a sdílení v rámci systému liniového řízení. (ln) Pracovníci technické divize společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o., kteří se podíleli na SOKP, před tunelem Lochkov.

3 3 Po okruhu už se měsíc jezdí Výsledkem je systém tvořený celkem 45 portály osazenými příslušnými proměnnými dopravními značkami, který umožňuje takzvanou harmonizaci dopravního toku, tedy řízení dopravy v závislosti na její hustotě a dalších podmínkách, vysvětluje Ing. Martin Kučera, který za Eltodo celý projekt vedl. Tento typ LŘD je prvním svého druhu v ČR a především díky němu se o SOKP v médiích často píše jako o inteligentní dálnici, která je schopna sama reagovat na vzniklé stavy dopravy, dodává Ing. Kučera. Pod tlakem a za provozu Takto rozsáhlý projekt nutně musela provázet i řada problémů vyplývající z nutnosti koordinovat celou řadu činností a ve finále propojit čtyři samostatné stavby tak, aby vše hladce fungovalo. Například kvůli zpoždění prací na stavbě 512 se termín komudokončení ze str. 1 Rekonstruujeme Strahovský tunel Vegacom využil zkušeností z tunelových staveb Společnost Vegacom se na tunelových a dálničních stavbách v ČR podílela už v minulosti, mohla tedy využít zkušeností z dřívějších realizací. Na stavbě 513 v tunelu Cholupice Komořany a v souvisejících technických objektech jsme realizovali elektrickou požární signalizaci a informační rozhlas. Dále jsme realizovali elektrickou zabezpečovací signalizaci pro ochranu a zabezpečení provozních technologických objektů, vysvětluje rozsah činností Vegacomu Ing. Tomáš Tetour z divize Systémy, který měl na starosti projektové řízení na stavbách 513, 514 a 515. Totéž jsme realizovali na stavbě 514, na obou dvou stavbách jsme také dodali kabeláže pro zařízení pro vyhodnocování dopravních přestupků, dodává Ing. Tetour Dále jsme kompletně dodávali stavební práce, opravu a rozšíření systému chlazení, náhradní zdroj, elektroinstalaci a slaboproudé rozvody na SSÚD Mirošovice, pokračuje Ing. Tetour. Pracovníci Vegacomu se podíleli také na přestavbě dispečinku SSÚD Rudná, kde realizovali kompletní datovou kabeláž a ukončení optických rozvodů. Na stavbě 515 v úseku dálnice D1 15,4km až 22km naše divize Systémy spolupracovala s největší divizí Vegacomu divizí Sítě. Realizovali jsme zde veškerou optiku, veškeré zemní práce, protlaky, výměnu kabelového napájecího vedení, pokládku optotrubek a kompletní geodetické práce. Řídili jsme činnosti subdodavatelů firmy Skanska a SPEL. První z nich realizovala portály pro dopravní značení, druhá prováděla výměnu hlásek S.O.S., sčítačů dopravy, dodávku meteorologické stanice, kamerový systém včetně úpravy technologie v SSÚD Mirošovice. Takto rozsáhlá stavba vyžadovala i kvalitní řízení na jednotlivých pracovištích. Stavbu 513 a 514 a dodávky nikačního propojení mezi SSÚD Rudná a Mirošovice, bez něhož nebylo možné zprovoznit LŘD v prostoru dálnice D1, posunul až k 1. září, takže jsme pracovali pod obrovským tlakem, vysvětluje Ing. Kučera a dodává: Na požadavek investora jsme také řídicí systém dodatečně rozšiřovali o funkci pozastavení provozu, která umožňuje v reakci na nebezpečné dopravní události v tunelu jeho uzavření a také navrácení se do standardního stavu v případě, že by se jednalo o planý poplach. Na úseku D1 zase probíhalo vztyčování portálů LŘD, osazování a oživování PDZ, zařezávání indukčních smyček a systému SOS hlásek za provozu, což kladlo vysoké požadavky na koordinaci všech prací. Přesto byl stanovený termín otevření SOKP dodržen, za což patří dík všem, kdo se na tomto projektu podíleli. (ln) SOS hláska v tunelu Cholupice v SSÚD Rudná vedl Jaroslav Šedivý, dodávky v SSÚD Mirošovice vedl Václav Vágner, na úseku D1 Václav Synek a Aleš Vochoč, optiku vedl Václav Popelka. Všichni si za odvedenou práci zaslouží poděkování, říká Ing. Tetour. V současnosti stavba 515 pokračuje i po zprovoznění jihozápadní části SOKP, a to v úseku D1 (2,75 8,4 km). Tam taktéž probíhá kompletní výměna kabelového vedení, trubek pro optické kabely, S.O.S. hlásek, meteostanic a sčítačů dopravy a bude položen nový optický kabel pro dálniční informační systém. Práce by podle harmonogramu měly být dokončeny koncem října. Vzhledem k tomu, že v místě vedou stávající kabely společnosti Telefónica O2, musí se postupovat s největší obezřetností, práce probíhají ručně, bez mechanizace a tedy bez možnosti práce urychlit, dodává Ing. Tetour. (ln) V průběhu srpna uzavřela společnost ELTODO EG, a.s., s Technickou správou komunikací Praha (TSK) smlouvu na rekonstrukci řídicího systému Strahovského automobilového tunelu (SAT). V rámci této zakázky bude za provozu prováděna postupná výměna řídicích jednotek PLC od firmy GE Fanuc za řídicí jednotky Simatic od společnosti Siemens. Všechno za účelem zvýšení bezpečnosti z pohledu telematického řízení nejstaršího tunelu v Praze. Současně bude dodán trenažér tohoto systému pro zdokonalování a ověřování znalostí dispečerů technologie. Dokončení zakázky je plánované na květen Projekt je realizován za podpory EU v rámci Operačního programu doprava (OPD). Ing. Martin Kučera, ELTODO EG, a.s. Oprava v trafostanici metra Kačerov V září jsme dokončili zakázku Oprava rozvaděčů RS a RM v DT91KC ve stanici metra Kačerov. Realizace pro Dopravní podnik hlavního města Prahu probíhala po důkladné technické přípravě ve třísměnném provozu, zahájena byla v polovině srpna převedením odběrů v RS. Poté bylo v nepřetržitých směnách provedeno označení a odpojení vývodů, demontáž rámů s výzbrojí a průběžné pasoviny až k podélné spojce, montáž nové pasoviny, rámů a připojení vývodů. Nezálohované vývody byly převedeny do sekce, která zůstávala pod napětím, pomocí dočasného přeložení kabelového vedení. Přenesená správa v Teplicích Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., získala zakázku na správu, údržbu a opravy veřejného osvětlení, slavnostního a vánočního osvětlení a kolektorů na území Statutárního města Teplice. Smluvní vztah bude uzavřen na dobu od do Územím Statutárního města Teplice se rozumí katastrální území: Teplice, Hudcov, Sobědruhy, Trnovany, Řetenice, Prosetice a Nová Ves. Toto území zahrnuje 5979 světelných bodů. Všichni kolegové, kteří se za Eltodo podíleli na budování SOKP, se sešli v prostoru Tančírny v areálu Žlutých lázní, kde oslavili úspěšně dokončenou náročnou zakázku. Vyslechli si také osobní poděkování od vedení skupiny Eltodo, včetně prezidenta společnosti ELTODO EG, a.s., Ing. Libora Hájka a generálního ředitele Ing. Jindřicha Hesse.

4 4 Rozšíření činností pro Telefónicu O2 Společnost Vegacom rozšiřuje v letošním roce rozsah činností realizovaných pro firmu Telefónica O2 (TO2). Vegacom uzavřel v minulém období na základě výběrového řízení rámcové smlouvy na realizaci prací až do roku Už v průběhu prvního pololetí bylo zřejmé, že dojde k dalšímu rozšíření činností pro TO2. Od probíhal pilotní projekt na území Jižní Moravy, jehož cílem bylo zjistit, zda dodavatelé jsou schopni převzít od TO2 další činnosti. Náplní pilotního projektu bylo dispečerské řízení on-line prací, zajištění oprav služeb HTS, ADSL, O2TV, preventivní údržba, příprava investičních staveb a jejich realizace formou balíčkových cen, logistické zabezpečení materiálem u zhotovitele. Pilotní projekt na jižní Moravě prokázal, že jsme schopni se s novými požadavky vypořádat ke spokojenosti objednatele. Z těchto důvodů bylo následně rozhodnuto o rozšíření pilotu na další oblasti zajištěné společností Vegacom a.s., a to na oblasti Praha - východ včetně části Středočeského kraje a na Jižní Čechy. K pak byla uzavřena nová rámcová smlouva na období 5 let do na všechny tři regiony. Jedná se o významný projekt, který je pro další vývoj velice strategický. Pro Vegacom je to další výzva, aby prokázal další profesionální kvality a využil své zkušenosti. Touto cestou se totiž v budoucnu budou ubírat i další telefonní operátoři. Museli jsme posílit tým Nárůst činností pro TO2 o zhruba třicet procent si samozřejmě vyžádal příchod nových zaměstnanců do divize Sítě. Nástup nových kolegů probíhal již od května a v současné době stále doplňujeme stavy vhodnými pracovníky pro zabezpečení všech činností. V současné době nastavujeme všechny procesy tak, abychom byli schopni plnit veškeré požadavky. Zejména dispečerské činnosti jsou zcela nové a je nutné je neustále zdokonalovat. U on-line prací dochází nově k prolínání již zavedeného procesu zřizování služeb s procesem odstraňování poruch na hlasových a datových službách. Dále vykonáváme preventivní údržbu na síti, elektrické revize zařízení a objektů. Společně s odchodem kmenových zaměstnanců TO2 vzrostl rozsah zadávaných prací v rámci kabelové údržby sítě. V rámci investiční výstavby se rozšíření týká přípravy a realizace investičních akcí, práce v systémech TO2 (IPMS, CDM, NIMS, GWS), vklady VBŘ na katastr nemovitostí, zabezpečení produkce materiálem. Věříme, že všechny překážky zvládneme a podaří se nám nastavit fungující systém, který povede k plnění požadavků zákazníků a společnost Vegacom tak bude nadále patřit ke klíčovým partnerům společnosti Telefónica O2. Daniel Mudroch Vegacom a.s. Vegacom umí i detekci chemikálií Společnost Vegacom má v oblasti bezpečnostních systémů dobré renomé jako dodavatel elektrické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace, městských kamerových systémů a systémů CCTV pro dopravní infrastrukturu. Méně už se ale ví, že společnost realizovala také řadu zakázek v oblasti protichemických detekčních systémů. Můžeme se pochlubit skutečně unikátním know-how, kterým je speciální protichemický systém pro detekci nebezpečných bojových a průmyslových látek, říká Daniel Jiroušek, produktový manažer pro implementaci bezpečnostních systémů. Ten lze využít kdekoliv, ale vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o vojenský materiál, který podléhá přísným pravidlům, aplikuje se především tam, kde hrozí bezprostřední riziko. Tedy například v místech s velkou koncentrací lidí, kde existuje riziko teroristického útoku: letiště či veřejná doprava, knihovny, velké úřady a podobně, dodává D. Jiroušek. Systém detekce nebezpečných látek implementoval Vegacom například ve Spolaně Neratovice. Foto: ČTK. Na těchto místech je nutné případné nebezpečné látky detekovat a okamžitě informovat záchranné složky. Je pochopitelné, že s ohledem na funkci těchto systémů o nich nelze hovořit příliš podrobně, nicméně mezi zajímavé reference Vegacomu v této oblasti patří například Dopravní podnik Hl. m. Prahy nebo Spolana Neratovice. Dalším zajímavým produktem Vegacomu v oblasti bezpečnosti je Varovný a informační systém obyvatel (VISO). Ten instalujeme nejen v Praze, ale i v dalších obcích, například v Broumově. Je integrován do jednotného záchranného systému města či obce a slouží k šíření varovných hlášení, vysvětluje D. Jiroušek. redakce Eltodo pomohlo na Ladronce Realizace projektu Rozšíření areálu volného času Ladronka začala již v lednu 2010 přeložkou optických kabelů a stožáru veřejného osvětlení v ulici Kukulova. Přeložka byla nutná z důvodu výstavby nového podchodu, který propojil park Ladronka s částí u nákupního centra Kaufland. Součástí rozšíření bylo také prodloužení bruslařského okruhu a chodníčků pro návštěvníky parku s osazením sadových svítidel. Realizace byla úspěšně dokončena a předána k užívání v červnu letošního roku. Společnost ELTODO EG, a.s., dále realizovala sadové osvětlení a zemní svítidla TERRA MAXI umístěná v podchodu. Instalace zemních svítidel byla provedena do již vybudovaného asfaltového povrchu pomocí speciálních fréz. Toto osvětlení muselo být umístěno přesně dle požadavku architekta a nastaven požadovaný úhel optiky, pro zachování sklonu podchodu a výsledný světelný efekt. Lukáš Podolák, ELTODO EG, a.s.

5 Energetické audity přinášejí úspory nákladů 5 O energetických auditech včetně podmínek a důvodů k jejich provádění jsme již v Eltodo magazínu psali (v dubnu 2006). Jen pro připomenutí: energetickým auditem se rozumí odborné zhodnocení toku energií a nakládání s nimi v celé budově (souboru budov, případně technologii). Jeho cílem je zhodnotit současný stav užití energií v subjektu a identifikovat optimální způsob dosažení úspor. práce přinesla zdokonalení i rozšíření všech poskytovaných služeb, takže koncový zákazník dostane všechny požadované dokumenty od auditu přes projekt až k samotné žádosti o dotaci. Díky tomu jsme za 8 měsíců od počátku letošního roku vytvořili již více než 100 zpráv a posudků v celkovém objemu téměř 2 miliony Kč. V srpnu sice Ministerstvo životního prostředí dočasně přerušilo přijímání žádostí do programu Zelená úsporám, to ale neznamená, že bychom neměli co dělat. Investoři se totiž chtějí připravit tak, aby po znovuotevření programu mohli podat veškeré dokumenty i žádosti o dotaci. Navíc sami hledáme i jiné možnosti, kde uplatnit náš tým zkušených specialistů i moderní vybavení, které máme k dispozici. Václav Andrš, ELTODO EG, a.s. Zájem zvýšil program Zelená úsporám Počet zakázek i provádění auditů bylo nejvíce ovlivněno v roce 2009 vyhlášením dotačního programu Zelená úsporám. V souvislosti s vyhlašováním různých dotačních programů (kromě Zelená úsporám také třeba Nový panel ) jsou totiž často pro zařazení do dotačního programu požadovány údaje, které nejsou uváděny v auditech ani v průkazech energetické náročnosti budov. Proto se vypracovává nově tzv. Posouzení energetické náročnosti budovy vzhledem ke konkrétnímu dotačnímu programu. P O Č E T A U D I T Ů V L E T E C H Letos již přes 100 posudků Skupina Eltodo prostřednictvím týmu z Realizačního útvaru 3730 v Prunéřově poskytuje tyto služby nepřetržitě již od roku V loňském roce jsme v rámci programu Zelená úsporám navázali spolupráci s několika projekčními kancelářemi a s poradenským centrem. Tato spolu- Protipovodňová ochrana v Praze - Zbraslavi Společnost ELTODO EG, a.s., se po záplavách v roce 2002 zapojila do prací na stavbách protipovodňové ochrany. V pátek 10. září proběhlo slavnostní předání dokončené etapy 0006 protipovodňových zábran na Zbraslavi. Fotovoltaická elektrárna Drnov Výstavbou fotovoltaické elektrárny Drnov jsme zahájili spolupráci se společností zabývající se výstavbou těchto elektráren. V rámci této akce byla postavena fotovoltaická elektrárna v bývalém vojenském prostoru Podlešín poblíž obce Drnov Žižice ve středních Čechách. Na této zakázce jsme realizovali areálové rozvody, jejich připojení do rozvodny VN a usazení a vyzbrojení vstupních částí areálových trafostanic. V současné době spolupracujeme na výstavbě dalších fotovoltaických elektráren. Jan Olbrich, ELTODO EG, a.s. Tato 1,35 km dlouhá stavba má v budoucnu zabránit povodňovým katastrofám, které zasáhly Zbraslav a celou Prahu v roce Součástí tohoto projektu byly přeložky kabelů PREdi (VN, NN) a Telefonica O2, které jsme realizovali pro Sdružení Zbraslav. Tato stavba navazuje na soubor staveb protipovodňové ochrany pro Prahu. Byla rozdělena na dvě části, a to část 13 (Zbraslav sever) v délce 970 m a část 14 (Zbraslav jih) s celkovou délkou 1,35 km. Stavby se nacházejí na levém břehu řeky Vltavy v katastru městské části Zbraslav. Dělítkem obou staveb byl most Závodu míru, kde se obě části zavázaly do jeho náspu. V současné době se v pracích na protipovodňové ochraně dále pracuje, a to na úseku v Praze Troji, u výjezdu z tunelu Blanka. Robert Černý ELTODO EG, a.s.

6 6 Významné personální změny ve skupině Eltodo Generálním ředitelem Vegacomu jmenován Stanislav Stejskal Od 1. října se stal novým generálním ředitelem společnosti Vegacom a.s. Ing. Stanislav Stejskal, dosavadní finanční ředitel a člen představenstva společnosti Siemens Engineering a.s. Vegacom je pro mě příležitostí zúročit většinu zkušeností, které jsem získal ve firmě Siemens. Jsem rád, že se vracím do telekomunikací, oboru, ve kterém jsem začínal. Telekomunikace jsou stále jedním z nejperspektivnějších oborů a nic na tom nemění složitá investiční situace, do jaké se v současné době tento obor dostal, říká Ing. Stejskal. Rozhovor s ním přineseme v prosincovém Eltodo magazínu. Novým ředitelem skupiny Eltodo pro Slovensko je Pavel Sněhota S platností od se stal novým ředitelem české společnosti ELTODO EG, a.s., pro Slovensko Ing. Pavel Sněhota, který dosud působil jako ředitel společnosti Eltodo Osvetlenie a vedl také společnost Telemont. Pro skupinu je Slovensko nejbližším a nejvýznamnějším trhem, proto se management rozhodl vytvořit pozici ředitele skupiny pro Slovensko. Jeho úkolem je sjednotit dosavadní aktivity na Slovensku pod jednu střechu a rozšířit obchodní aktivity do všech stěžejních oborů, které skupina Eltodo pokrývá. Naši obchodní expanzi zaměříme především na dodávky a montáže technologií v oblasti řízení dopravy, na elektromontážní práce, na správu a výstavbu telekomunikačních sítí a budování a správu veřejného osvětlení, říká Ing. Sněhota. Novým ředitelem ELTODO OSVETLENIE je Ing. Tomáš Šimko Řízení společnosti ELTODO OS- VETLENIE, s.r.o., převzal po Ing. Sněhotovi Ing. Tomáš Šimko, který před nástupem do ELTODO OSVET- LENIE působil ve francouzské skupině Saint-Gobain, konkrétně v Saint-Gobain PAM. Ta je největším světovým výrobcem a inovátorem kompletních trubních systémů pro vodovody a kanalizace. V rámci skupiny Saint-Gobain působil Ing. Šimko v oblasti Východní Evropy, převážně na Balkáně a poté i na Slovensku, kde do poloviny roku 2010 zastával pozici ředitele a jednatele společnosti Saint-Gobain PAM. Další změny ve skupině Vedoucím divize Servis ve společnosti Vegacom se stal Ing. Milan Hradec. Nahradil dlouholetého servisního ředitele společnosti Vegacom Ing. Vladimíra Kalvase, kterému za jeho práci pro společnost patří poděkování. Ekonomiku společností ELTODO- CITELUM, s.r.o., a ELTODO dopravní systémy s.r.o. bude řídit Ing. Tomáš Eigl. To umožní Ing. Liboru Ťupovi, aby se mohl nadále plně věnovat činnosti finančního ředitele společnosti Vegacom. redakce Hvožďanská dostane čtvrté patro Na výrobně-administrativním objektu v areálu skupiny Eltodo ve Hvožďanské ulici proběhne přístavba čtvrtého nadzemního podlaží. V nových prostorách budou umístěny kanceláře, menší provozní skladové prostory a hygienické zázemí pro zaměstnance tohoto podlaží. Celková plocha podlaží bude 661 m 2. Nástavba stavebně navazuje na stávající objekt v celé půdorysné ploše a součástí stavebních úprav je i vestavba nového osobního výtahu do šachty jednoho ze dvou stávajících nákladních výtahů. Rozvody vnitřní instalace navážou na stávající rozvody v objektu a prostory jsou navrženy jako samostatný požární úsek. Součástí stavby je rozšíření kapacity stávajících parkovacích míst o 20 stání tak, aby byl splněn požadavek na minimální počet parkovacích míst pro zaměstnance. Zhruba 35 zaměstnanců skupiny Eltodo, kterým bude 4. patro Hvožďanské poskytovat zázemí, se dočkají dokončení v dubnu Kamil Jelínek, ELTODO EG, a.s. Výměna oken v centrále skupiny Na sklonku léta proběhla v hlavní budově společnosti Eltodo na Novodvorské ulici v Praze 4 dlouho připravovaná výměna oken. Vzhledem k tomu, že budova má šestnáct pater a práce musely být směřovány v maximální míře do mimopracovní doby, jednalo se o poměrně složitou a organizačně náročnou akci. V době od 4. srpna do 5. září bylo vyměněno celkem 154 okenních a 56 balkonových sestav včetně venkovních a vnitřních parapetů a provedeny související stavební práce. O náročnosti celé akce svědčí skutečnost, že každý víkend musela být vyměněna okna ve třech podlažích včetně úklidu tak, aby vždy v pondělí mohli naši kolegové opět používat své kanceláře. Jak už to při takové akci bývá, práce se neobešly bez problémů, ty se ale podařilo překonat a konečný výsledek může každý zhodnotit sám. Ve druhé polovině října nás ještě čeká výměna oken ve druhém podlaží, kde sídlí vedení společnosti, a pokud to klimatické podmínky dovolí, i nátěr fasády celé budovy. Vladimír Podroužek, ELTODO EG, a.s. Velká cena města Úval Skupina ELTODO finančně podpořila 4. ročník závodu horských kol Velká cena města Úval, který se konal v sobotu Akce byla pořádána pro širokou veřejnost, včetně doprovodného programu v podobě koncertů a soutěží. Závodu se zúčastnilo zhruba 500 účastníků ve všech kategoriích. Jaroslav Smetana, Lukáš Cabicar, ELTODO-CITELUM, s.r.o.

7 7 ELTODO BLAHOPŘEJE Dovolujeme si tímto popřát našim jubilantům, kteří oslavili své životní jubileum v srpnu a v září, hodně zdraví do dalších let, štěstí a spokojenost v osobním i pracovním životě. ELTODO EG, a.s. Tomáš Lyčka, Petr Šmejkal, Ing. Miroslav Čermák, Ing. Jiří Jersák, Ing. Hana Pokorná, Ing. Pavel Prokop ELTODO dopravní systémy s.r.o. Radek Matoušek, Ing. Petr Kolátek, Miroslav Jakubík, Ing. Dušan Vaněk ELTODO-CITELUM, s.r.o. David Maryška, Stanislav Nečas, Petr Pokorný Vegacom a.s. Tomáš Grygera, Ing. Petra Klofáčová, Josef Balada, Miroslav Borýsek, Marie Vošalíková, Jiří Bureš, Josef Skála, Martin Štovčík Poděkování za vykonanou práci posíláme našim spolupracovníkům, kteří odešli do důchodu. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě. Vegacom a.s. Jan Pravda, Jiří Zalabák, Jiří Šupka Vážení čtenáři, i vy můžete přispět k tomu, aby veřejné osvětlení a řízení dopravy všude tam, kde se o ně stará skupina Eltodo, fungovalo lépe. Narazíte-li na poruchu některého z těchto zařízení, volejte prosím na bezplatnou linku pro hlášení závad , která funguje NONSTOP. VOLNÁ MÍSTA UČITEL/KA ANGLICKÉHO JAZYKA - Praha 8 VEDOUCÍ PROJEKTANT elektro TECHNIK pro tvorbu rozpočtů - elektro, silnoproud i VVN DISPEČER/KA - hlášení poruch a závad na zařízení SKLADNÍK-ZÁSOBOVAČ - nutná práce v skladovém programu VEDOUCÍ ZAKÁZKY - elektro, silnoproud PROJEKTANT ELEKTRO - silno a slaboproudé systémy STAVBYVEDOUCÍ - výstavba křižovatek, elektro PROJEKTOVÝ MANAŽER - elektrotechnika, výstavba křižovatek OPERÁTOR SKLADU - nutné oprávnění na VZV a práce na PC MONTÉR sdělovacích vedení MONTÉR - telekomunikace, bezdrátové systémy OBCHODNÍK - pro služby datového centra SPECIALISTA TELEMARKETINGU - zajímavá motivační odměna Bližší informace najdete na webu skupiny Eltodo (www.eltodo.cz) v sekci KARIÉRA. V srpnu vám po vyluštění osmisměrky měl zbýt výraz DOPRAVNÍ ÚSTŘEDNA PLZEŇ. Toto řešení nám poslala mezi jinými i paní Dagmar Egerová ze společnosti ELTODO EG, a.s., které posíláme výhru 500,- Kč a blahopřání. Vy ostatní se můžete pustit do říjnové osmisměrky a její řešení nám poslat do 15. listopadu jako obvykle na adresu: Radek Ošťádal, ELTODO EG, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, anebo em na adresu S A S E I Ě T Š Í L K Š O K R Ů P O T I R Á Ž E L V A S Í D O J N I C E L E P A K N A B A H N I S K O I K L Č K R T K R CH T N I T N A I R U F E L T S A K Š O T A N I I A D U S O T O L Á E O U A O D K Ě N I Š K CH Í P K Ř Y R O N C M T E R I R E A K X N G L CH C E L M U O R V E K A R CH T E J R L R M Č É P A N I C A A U E U D E T S V I N Ě B A L S A D Š U T O I T L M S K D E M A B T I N E Ž O D Z M A N K Z Í A R K R R P A A T R O E E S L K M E T R O P O L E Ž I R Ě M O L O P Á O M K S N M L T R Š O M A Y D K U P R T E M I T N E C H K N T A S A K A A T A P K A K Á S A T A N I K R O O C Ř E Ž B A K Ž N L A N L Z Á Š T I T A E P N T N E M A K I D E M M L P L U O A P A L T E O A S C CH E I M E D I P E N A D A R O P E O R B U F E T R A L V M I Š U N K A K R E T A B O I M O Š S A A A S Ž O M A M B O O V R U B Y T O V Á N Í H V S S A T T K K A CH L E R P Ř E S L I Č K A Y S A T R A V K Ů Y K E N É A V I N K U L A C E T O L D I J O P S I C E A L P I N I S T A O S M I S M Ě R K A A G U T I - A K A N T- A K O R D E O N - A L I M E N T Y- ALPINISTA-AMANT-AMATÉR-AMBULANCE- ANAFORA-ANION-ANKETA-ASFALT-ASTMA- ATLANT-AUKCE-AŽURA-BAHNISKO-BALSA- BATERKA-BUFET-BUCHTA-CENTIMETR-CIVIL- CUMEL-DEKRET-DRTIČ-DUSOT-EPIDEMIE- ESTÉT-EXCES-FURIANT-IDIOM-KACHLE-KASTLE- KAŠEL-KLÍŠTĚ-KLOAKA-KMENT-KOKTAVOST- K O R M O R Á N - K R I Z E - K U LT U R A - K VA R TA - LINEA-MAMBO-MAŠLE-MAZEL-MEDIKAMENT- MĚKKOST-MIŠUNK-NĚKDO-NIMRA-OJNICE- O K A P I - O S T E N - O S T Y C H - O V O I D - PA N I C - PIANISTKA-PODIV-POJIDLO-POLOMĚR-PORADA- POSYP-POVRCH-PREDIKÁT-PROSO-PŘESLIČKA- PSICE-PŮVOD-RAKEV-RETUŠ-RUINA-ŘEŽBA- SATANIK-SKALPEL-SMOLA-SOCHOR-SRDCE- SRNKA-STÁDO-STÁTNICE-STOIK-STRDÍ-SVINĚ- ŠKUDLA- ŠLAUCH- ŠPENZL- TIRÁŽ- TLAPA- TOPIČ-TOPŮRKO-TOXIKOMAN-TRAKT-TREST- UBYTOVÁNÍ- ULITA- VINKULACE- ZAJMUTÍ- ZÁŠTITA- ŽABAŘ- ŽELVA- ŽENITBA- ŽOUŽEL

8 8 Gočárův kostel je od října nově nasvícený V pátek byl slavnostně rozsvícen kostel svatého Václava na náměstí Svatopluka Čecha v Praze 10. Autorem moderního kostela je kubistický a funkcionalistický architekt Josef Gočár. Dlouhodobě usilujeme o zvýšení atraktivity významných veřejných prostor a jednou z možností je i slavnostní osvětlení vybraných památkově chráněných staveb, uvedl starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský, proč se radnice rozhodla kostel otevřený a vysvěcený v roce 1930 nasvítit. Slavnostní osvětlení včetně návrhu realizovala společnost ELTODO-CITELUM,s.r.o., která bude mít na starosti také opravu světel a jejich údržbu. Pro zkvalitnění návrhu osvětlení, ale zejména pro co nejvěrohodnější představu byl vytvořen trojrozměrný model kostela, na který byl světelný návrh aplikován. Díky 3D modelu bylo možné představit několik variantních řešení osvětlení, ze kterých bylo po dohodě se zástupci městské části a památkářů vybráno to nejvhodnější s ohledem na unikátní architekturu kostela. Gočárův kostel byl vybudován v letech 1929 až 1930 v místě bývalého zádušního hřbitova a patří k nejpozoruhodnějším funkcionalistickým stavbám nejen v Praze. Jeho návrh byl vybrán z celkem padesáti dvou soutěžních studií. Jaroslav Smetana, ELTODO-CITELUM, s.r.o. Fotografie a původní filmový průlet okolo 3D modelu si můžete prohlédnout na stránkách v sekcích Fotogalerie a Videogalerie. Rychlost není rozhodující Lukáš Niemczyk nastoupil do ELTODO EG, a.s., před necelým rokem. Po třech měsících přešel do ELTODO dopravní systémy s.r.o., kde dnes pracuje jako rozpočtář. Kancelářskou práci si ve svém volném čase vynahrazuje pořádným přísunem adrenalinu. Patří totiž mezi naše nejlepší freeriderové lyžaře. Jak jste se k této zálibě vlastně dostal? Zimní sporty mám rád už odmalička. Dlouhá léta jsem hrál hokej, ale když jsem se ve 20 letech zranil, už to nebylo ono. Pocházím od Třince, a to je kraj, kde má freeridové lyžování mnoho příznivců, protože odsud pochází také náš nejlepší freerider Robin Kaleta. Shodou okolností je to můj kamarád, takže když jsem začal místo hokeje lyžovat, bylo to už jen otázkou času. Chtěl jste hned od začátku závodit? To samozřejmě ne. Zpočátku jsem hledal nějakého nového koníčka, který by nahradil hokej. I pak jsem ale jezdil hlavně rekreačně. Až poslední tři nebo čtyři roky jsem začal také závodit. Samozřejmě je problém i v tom, že v České republice nejsou úplně ty nejlepší podmínky, a tak je potřeba vyrážet do zahraničí, což je náročné časově, organizačně i finančně. Od loňské sezóny mě naštěstí sponzoruje firma Hudy Sport, která mi dodává zimní oblečení a vybavení. Jak probíhá takový závod ve freeridu? Na rozdíl od ostatních lyžařských disciplín není pro freeride stanovena žádná konkrétní trasa, je pouze určený kopec a na něm vytyčený prostor, kudy se sjíždí. Obvykle se jedná o hodně exponovaný terén se skalami a kameny, přes které se dá skákat nebo mezi nimi projíždět. Vedle rychlosti pak hraje v rozhodování o vítězi roli také agresivita jízdy, obtížnost zvolené trasy a předvedené kousky. Závodník samozřejmě nesmí upadnout, jinak je diskvalifikován. Jdete si trasu předem obhlédnout? Většinou tu možnost máme den před závodem, kdy probíhá poučení o pravidlech i prohlídka vytyčeného úseku. Problém je ale v tom, že shora vypadá kopec úplně jinak a často se tak stane, že si závodník cestu splete a sjede někam, kam se vůbec nechtěl dostat. Jak moc je vlastně tenhle sport nebezpečný? Samozřejmě je to adrenalinový sport, takže celkem dost, ale organizátoři závodů si dávají na bezpečnosti záležet. Den před závodem se obvykle odstřelují místa, kde by mohla hrozit lavina, a závodníci jsou povinni používat také bezpečnostní výbavu, jako je páteřní pás, přílba a lavinová sonda. Využití dalších chráničů a pomůcek je pak už na závodníkovi. Na bezpečnost by měl každý dbát ale i mimo závody. Myslím, že většina nehod, ke kterým dochází a které končí špatně, je často dána právě podceněním nebezpečí a bezpečnostních opatření. Co považujete za svůj největší závodní úspěch? Pokaždé, když jsem závod dojel, tak jsem skončil v první polovině startovního pole, ale moje ambice jsou ještě trochu jinde. Za největší dosavadní úspěch považuji asi své umístění na závodech ve Svatém Mořici v loňském roce, kde jsem skončil jako nejlepší Čech. Co nám můžete prozradit o filmu Wunderbaum, ve kterém jste se také objevil? Je to český film, který popisuje freeridové lyžování v různých evropských střediscích. Jednalo se především o to, aby přitáhl nové zájemce o tento sport. Já jsem se k němu dostal hlavně díky spolupráci s časopisem SNOW a samozřejmě díky Robinovi Kaletovi. Jaký byl váš dosavadní největší zážitek? Asi to byly první sjezdy, kdy se člověk s tímhle sportem teprve sbližuje a prožívá ten největší adrenalin. A máte nějaký freeridový sen? Ideální podmínky pro freeride jsou na Aljašce, kam bych se jednou rád dostal. Zuzana Šimmrová ELTODO magazín 5/2010. číslo registrace: MK ČR E Pro skupinu Eltodo připravuje QandA s.r.o. Redakční rada: Radek Ošťádal, Dana Crkvová, Jaroslav Smetana, Mgr. Lukáš Novák, Ing. Richard Štrégl, Tomáš Palát, Ing. Kamil Jelínek, Ivo Gajdoš. Fotografie: R. Ošťádal, J. Smetana, P. Novák, archiv L. Niemczyka a skupiny Eltodo. Kresby: Jiří Tyller. Grafické zpracování: Ing. Lenka Kněžková. Uzávěrka čísla:

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Rozvoj telematiky v plzeňském kraji a příjezdových komunikacích do Plzně. Roman Voříšek

Rozvoj telematiky v plzeňském kraji a příjezdových komunikacích do Plzně. Roman Voříšek Rozvoj telematiky v plzeňském kraji a příjezdových komunikacích do Plzně Roman Voříšek Dopravní telematika v podmínkách ŘSD Dopravní telematika (ITS) využití inteligentních technologií a služeb ve prospěch

Více

Silniční okruh kolem Prahy, telematické technologie a vyhodnocování dopravních dat

Silniční okruh kolem Prahy, telematické technologie a vyhodnocování dopravních dat Silniční okruh kolem Prahy, telematické technologie a vyhodnocování dopravních dat Ing. Martin Kňákal Fakulta dopravní, ČVUT Konviktská 20, Praha 2. května 2012 SOKP a D1 telematická zařízení Volná trasa

Více

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel )

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) V roce 2012 jsme dokončili tyto zakázky: Rýpadlo K 800/N2 K 104, modernizace

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Změna systému ohřevu teplé užitkové vody ve stanici LUKA (2014) doplnění řídicího systému ASDŘ-T, kabeláž pro návaznost na NN rozvody a technologii

Změna systému ohřevu teplé užitkové vody ve stanici LUKA (2014) doplnění řídicího systému ASDŘ-T, kabeláž pro návaznost na NN rozvody a technologii ASDŘ-E a ASDŘ-O - Licence GlobalCare Cimplicita (v realizaci - 2015-2017) instalace upgrade licenčních SW ASDŘ energetiky a osvětlení ve stanicích metra a energetickém dispečinku metra, technická podpora

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY

MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY DOPRAVNÍ SYSTÉMY MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY Rychlé, bezpečné a chytré řešení pro mimořádné situace. ? Máte v plánu rekonstrukci a rozvoj jednotlivých částí nebo celého systému dopravy? Potřebujete zlepšit

Více

ASDŘ -T Oprava povelového a signalizačního kabelu ve stanici metra Stodůlky - převedení všech povelů a signálů do nové skříně ASDŘ-T a úprava SW

ASDŘ -T Oprava povelového a signalizačního kabelu ve stanici metra Stodůlky - převedení všech povelů a signálů do nové skříně ASDŘ-T a úprava SW METRO PRAHA Technická pomoc při haváriích a opravách ASDŘ-T (v realizaci) rámcová smlouva oprava a odstraňování havárií HW a SW automatického systému dispečerského řízení technologie ve stanicích metra

Více

Projektová dokumentace k akci

Projektová dokumentace k akci Čeká školní inspekce Čj. ČŠIG-2058/12-G22 ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Projektová dokumentace k akci ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Výměna elektroinstalace a napojení na rozvodnou

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze Systém sběru dopravních dat a DIC PRAHA. reg. č. CZ.1.01/5.2.00/07.

Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze Systém sběru dopravních dat a DIC PRAHA. reg. č. CZ.1.01/5.2.00/07. Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze Systém sběru dopravních dat a DIC PRAHA reg. č. CZ.1.01/5.2.00/07.0029 Systému řízení a regulace městského silničního provozu v hl.

Více

ENGIE Services a.s. Servis a údržba

ENGIE Services a.s. Servis a údržba ENGIE Services a.s. Servis a údržba ENGIE Světová jednička v oblasti energetiky, technické infrastruktury a energetických služeb 69,9 mld obrat v 2015 154.950 zaměstnanců 70 zemí V České republice 1,7

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

LUMEN Servisní s.r.o.

LUMEN Servisní s.r.o. Servisní s.r.o. Servisní s.r.o. Servisní s.r.o. byl založen v roce 2014 a je součástí skupiny Holding a.s., jejíž historie či historie jejích dceřiných společností se datuje od roku 1990. Role Servisní

Více

Inteligentní dálnice, smart cities

Inteligentní dálnice, smart cities P Ř E D N Á Š K A 11 Inteligentní dálnice, smart cities TELEMATICKÉ SYSTÉMY A SLUŽBY Přednáška 11 Přednáška 11 - obsah Inteligentní dálnice Smart cities Telematika ve městech - workshop Inteligentní dálnice

Více

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála VMO Brno 25. 5. 2012 Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála 1. Velký městský okruh Brno 2. Dopravní význam VMO Brno 3. VMO Brno plánovaný stav v roce

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra.

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Tisková zpráva Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Brno, 11.9.2015 Ke zvýšení bezpečnosti v brněnských ulicích významně přispěje nové centrální pracoviště Městského kamerového

Více

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Praha 10.03.2010 Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Statutární město Ostrava se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 Veřejná zakázka: Inteligentní zastávky veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27

Více

Strukturovaná kabeláž (SSK)

Strukturovaná kabeláž (SSK) Strukturovaná kabeláž (SSK) 1) Stručný popis současného stavu SSK včetně přehledu dostupné dokumentace (přehled tras, zapojení, schémata apod.). - dokumentace roku 2000 - kabeláž v provedení Cat 5e - v

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Bezpečnost provozu v TKB. Ing. Lukáš Rákosník SATRA, spol. s r.o.

Bezpečnost provozu v TKB. Ing. Lukáš Rákosník SATRA, spol. s r.o. Bezpečnost provozu v TKB Ing. Lukáš Rákosník SATRA, spol. s r.o. Mimořádné události (požár) povrch vs. tunel v tunelu => vyšší míra nebezpečí než na povrchových komunikacích. 2 Bezpečnostní opatření Stavební

Více

Provozování a servis fotovoltaických elektráren

Provozování a servis fotovoltaických elektráren WWW..CZ Provozování a servis fotovoltaických elektráren ÚVOD Elektromontážní a servisní společnost a.s. byla založena v roce 1991 v Českých Budějovicích jako regionální jihočeská firma. V současné době

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Příloha č. 4. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2

Příloha č. 4. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2 Příloha č. 4 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2 Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

VOLNÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY:

VOLNÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY: Antala Staška 510/38, Praha 4 Kontaktní osoba: Tomáš Fremund Mobil: +420 601 569 489 E-mail: tfremund@eastbuilding.cz Web: www.eastbuilding.cz VOLNÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY: 411 m2 2. patro, vstup z recepce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) STAVEBNÍ ÚPRAVY, VESTAVBA ŠATNY A SKLADU 11/2015 STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY MEKTEC na pozemku p.č. 1815/1 a 1815/5, v k.ú. Č. Budějovice ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ:

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Ing.Arch. Martin Ondráček Haškova 153/17, 638 00 Brno A. Průvodní zpráva Zakázkové číslo : 2014-01-05 Počet stran : 6 INVESTOR : Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky Hudcova 7, 621 00 Brno

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 VARS BRNO a.s. Agendy JSDI RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 Provozní a telematické agendy JSDI Provozní agendy - podpora dispečerského řízení zimní údržby Jednotný

Více

CITY IN CONTEXT MĚSTO V KONTEXTU JE CHYTRÉ MĚSTO.

CITY IN CONTEXT MĚSTO V KONTEXTU JE CHYTRÉ MĚSTO. CITY IN CONTEXT MĚSTO V KONTEXTU JE CHYTRÉ MĚSTO www.invipo.com CO JE INVIPO ZAČ InVipo je soſtwarový mozek inteligentního města, který sbírá data z připojených technologií a dalších dostupných zdrojů

Více

Technológia riadenia tunelových stavieb. Ing. Petr Svoboda,Ph.D., SPEL, spol. s r.o. Ing. Jiří Bartoň, SPEL, spol. s r.o.

Technológia riadenia tunelových stavieb. Ing. Petr Svoboda,Ph.D., SPEL, spol. s r.o. Ing. Jiří Bartoň, SPEL, spol. s r.o. Technológia riadenia tunelových stavieb Ing. Petr Svoboda,Ph.D., SPEL, spol. s r.o. Ing. Jiří Bartoň, SPEL, spol. s r.o. Dokumentace, normy 2004/54/ES Směrnice evropského parlamentu a rady TP98 Technologické

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Modernizace dálnice D1

Modernizace dálnice D1 Zbyněk Stanjura, ministr dopravy David Čermák, generální ředitel ŘSD Modernizace dálnice D1 10. dubna 2013 D1 nutnost modernizace Nejstarší dálnice v ČR, která je již za hranicí životnosti Dlouhodobé úvahy

Více

Lukáš Svoboda, Znojmo, 23.10.2008

Lukáš Svoboda, Znojmo, 23.10.2008 Nová služba obcím a městům Lukáš Svoboda, Znojmo, 23.10.2008 Člověk se odjakživa snažil zahnat temnotu. Z dobrého důvodu! Neboť bez světla je sotva možné žít produktivně, pohodlně a zejména bezpečně. Díky

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE I ta sebemodernější technologie se neobejde bez součinnosti s člověkem. Právě tato spolupráce zajistí to nejoptimálnější řešení. Výsledkem bezpečnostního posouzení je

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 2/6

1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 2/6 1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 1/6 REVIZE DATUM POPIS REVIZE ZPRACOVAL PODPIS Zpracovatel: Hlavní inženýr projektu: Ing. Dostál Švec Odpovědný projektant: Kontrola úplnosti:

Více

WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov

WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov 1 WAGO profil firma založena v roce 1951, Minden, Německo specializace: pružinová připojení elektrických vodičů řídící systémy pro automatizaci

Více

ČESKÉ REALITNÍ SLUŽBY GROUP s.r.o. Nabídka prodeje

ČESKÉ REALITNÍ SLUŽBY GROUP s.r.o. Nabídka prodeje Nabídka prodeje Společnost ČESKÉ REALITNÍ SLUŽBY GROUP s.r.o. Nedbalova 2306/14, 702 00 Ostrava 2 Tel: +420 597 582 773 Mobil: +420 724 363 839 Mobil: +420 724 129 111 e-mail: crsgroup@crsgroup.cz exkluzivně

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu

Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu 18. 02. 2015 Tento materiál se skládá z aktuálního stavu přípravy a realizace výstavby komunikace I/11 a I/57 v úseku Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice.

Více

SO Dopravní opatření

SO Dopravní opatření Akce Číslo objektu Modrava - křižovatka sil. III/16910 s MK 105 Objednatel Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 11 326 00 Plzeň Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Objekt

Více

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Ing. Pavel Fiala Trade FIDES, a.s. Rámec pro řešení zabezpečení muzeí výtvarných umění Základní

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU. Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU. Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka Historie společnosti 1991 Založení společnosti 6 zaměstnanců zaměřených na údržbu analyzátorů a chromatografů v chemickém průmyslu 1992 Nové

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Policisté představili nové integrované operační středisko

Policisté představili nové integrované operační středisko Policisté představili nové integrované operační středisko středa, 1. října 2014, 15:25 Nové srdce jihočeské policie. Tak se dá nazvat integrované operační středisko, které dnes (1. října) bylo slavnostně

Více

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE KAMEROVÉ SYSTÉMY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV ENERGETICKÉ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Vytvoření prováděcí

Více

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS Kerberus Základní informace Software řídícího systému Kerberus je určen pro řízení technolog. vybavení tunelových staveb (vzduchotechnika, osvětlení, vodní hospodářství,

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

Lomnice n. Pop. přemístění VH provozu do areálu ČOV

Lomnice n. Pop. přemístění VH provozu do areálu ČOV VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu 18

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

VAŠE ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL

VAŠE ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL 2016 VAŠE ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL Sídlo společnosti Manag a. s. v Kolíně Úvodní slovo Společnost Manag je známa v průmyslovém prostředí jako spolehlivý dodavatel v oblasti dodávek, montáží a inženýrských služeb

Více

Regionální komunikační infrastruktura. CamelNET. Generální dodavatel. subdodavat el

Regionální komunikační infrastruktura. CamelNET. Generální dodavatel. subdodavat el Regionální komunikační infrastruktura CamelNET Generální dodavatel subdodavat el Cíle budování sítě Vytvořit páteřní komunikační infrastrukturu, která bude využívána organizacemi, kde je kraj zřizovatelem

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, Na Příkopě 390, Praha 1

Ministerstvo pro místní rozvoj, Na Příkopě 390, Praha 1 strana 1 z 15 Plán organizace výstavby (POV) 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 2. POPIS SYSTÉMŮ... 3 2.1. ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS... 3 2.1.1. Vlastnosti a funkcionality nově budovaného systému... 3

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Strukturovaná kabeláž (SK) Slaboproudé rozvody Jednací síň

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Strukturovaná kabeláž (SK) Slaboproudé rozvody Jednací síň Výtisk číslo: Počet listů: 5 Datum: 07.2016 Stupeň dokumentace: PD 1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Strukturovaná kabeláž (SK) Slaboproudé rozvody Jednací síň Objekt: Městský úřad Broumov Třída Masarykova 239

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY - MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 D.2 PRODEJNÍ SKLAD LEVNÉ ELEKTRO D.2.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNICKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady

Více

Projekt ITS NGN Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS

Projekt ITS NGN Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS Projekt ITS NGN Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS Ing. Monika Syrovátková projektová manažerka ITS NGN Ministerstvo vnitra ČR 29. 7. 2015 ITS NGN Komunikační infrastruktura

Více

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému Způsobilost níže uvedených výdajů byla schválena garantem oblasti intervence 2.1 Řídícího orgánu IOP. V případě potřeby bude přehled výdajů doplňován. Před předložením zadávací dokumentace ke kontrole

Více

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA ZUBŘÍ

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA ZUBŘÍ Datum: 09/13 REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA ZUBŘÍ dokumentace provedení díla Investor : Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří Projektant: Ing. Jindřich Marek, Vítězná 1746, 756 61 Rožnov pod

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝBĚR Z REFERENCÍ STAVIMEHALY.CZ GCO plus, spol. s.r.o. 1/6 Profil firmy Společnost GCO plus, spol. s r. o. byla založena roce 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je stavební

Více

Příloha č. 2. Rozsah plnění:

Příloha č. 2. Rozsah plnění: Příloha č. 2 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění předmětu a zadávacích podmínek realizace zakázky) SLZZ - Praha 5 - Zbraslav, Na Baních - rozvoj areálu Zbraslav ( RAZ ) - zpracování studie" Předmět

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje (dále jen KŘP Jčk) stanovuje

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje (dále jen KŘP Jčk) stanovuje Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje (dále jen KŘP Jčk) stanovuje Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E na zpracování realizační projektové dokumentace Výstavba integrovaného operačního střediska

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Konference Lepší datová centra 2016

Konference Lepší datová centra 2016 je největší nezávislý poskytovatel kolokačních služeb v České republice Konference Lepší datová centra 2016 Praha, ČVUT 21. 9. 2016 idea, návrh konceptu, projekce, výstavba, provoz kolokačního datového

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více