magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni"

Transkript

1 magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník VI/číslo 5/říjen 2010 Po okruhu už se měsíc jezdí V pondělí 20. září projeli po jihozápadním úseku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) první řidiči. Nyní bude následovat dvanáctiměsíční zkušební provoz, během něhož bude probíhat nezbytné dolaďování řady technologických systémů. SOKP je bezesporu jednou z nejvýznamnějších dopravních staveb posledních dvaceti let. Jak jsme vás průběžně informovali i na stránkách našeho časopisu, nemalou zásluhu na jejím vybudování a zprovoznění má i skupina Eltodo. Z pohledu řidiče-laika představuje SOKP úsek dálnice o délce 35 kilometrů se dvěma tunely a velkým množstvím technologie a telematických systémů pro řízení dopravy. Propojuje dálnice D5 a D1 a umožňuje tranzitní dopravě, aby se vyhnula Praze. Nově zprovozněná část okruhu je tvořena celkem čtyřmi samostatnými stavbami: 512, 513, 514 a 515 včetně části D1 a dispečinku Rudná. Z uvedených staveb je stavba 512 jediná, kterou nemělo Eltodo po technologické stránce plně pod kontrolou na rozdíl od tří zbývajících staveb zde totiž nebylo dodavatelem technologie jako celku. Novinkou je liniové řízení Skupina Eltodo se na tomto projektu podílela mimo jiné dodávkou softwarových komponent pro liniové řízení dopravy (LŘD). Jejich vývoj včetně kompletního oživení realizovala na klíč společnost ELTO- DO dopravní systémy s.r.o. ve spolupráci s technickým úsekem ELTO- DO EG, a.s. dokončení na str. 3 Dohoda o strategické spolupráci Dohodu o strategické obchodnětechnické spolupráci mezi společnostmi ČKD Group, a.s., a ELTODO EG, a.s., podepsali 1. září v Praze předsedové představenstev obou firem, Ing. Jan Musil, CSc., za ČKD a Ing. Libor Hájek za Eltodo. Předmětem smlouvy je především spolupráce při získávání a realizaci nových zakázek a snižování režijních nákladů. Snižování nákladů a růst zisku si obě společnosti slibují např. od společného obchodního monitoringu domácího a vybraných zahraničních trhů a společného využití projekčních kapacit (strojních, elektrotechnických, systémů kontroly a řízení, stavebních nebo speciálních procesních technologií) a kapacit realizačních (např. site management, montáže, uvádění technických zařízení do provozu). Úspory nákladů pro obě strany má přinést i společný nákup materiálů a služeb. (red) Novému okruhu zatleskal při slavnostním otevření i prezident Václav Klaus Předání dopravní ústředny v Plzni Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. dne 15. září slavnostně předala do provozu městu Plzeň dopravní řídicí ústřednu SITRAFFIC SCALA. Slavnostního předání se zúčastnil prezident skupiny Ing. Libor Hájek a primátor města Plzně Ing. Pavel Rödl. Nová dopravní řídicí ústředna slouží k řízení dopravní sítě křižovatek SSZ a dohledu nad nimi, dokáže automaticky přepínat jednotlivé signální plány podle hustoty dopravy a vyhodnocovat získaná data. Díky využití nejnovějších technologií lépe reaguje na neustále se zvyšující provoz v Plzni a zajišťuje tak bezpečnost všech jeho účastníků. Na novou ústřednu je připojeno 71 světelně řízených křižovatek. Dana Crkvová ELTODO dopravní systémy s.r.o. Předání ústředny se kromě představitelů skupiny Eltodo (Ing. L. Hájek, Ing. F. Lusk) zúčastnil i primátor Plzně Ing. Pavel Rödl (zcela vlevo). Foto: ČTK.

2 2 Mozkem inteligentní dálnice je Rudná Řídicím centrem celého SOKP je centrální dispečink vybudovaný ve čtvrtém podlaží budovy SSÚD Rudná. Právě zde se sbíhají všechny informace z tunelových staveb i mimotunelových úseků celého SOKP a ovládá se odtud také veškeré technologické vybavení okruhu: osvětlení, nouzové osvětlení, vzduchotechnika, záložní zdroje el. energie, EPS, EZS, přes dopravní značení a kamerové systémy až po liniové řízení dopravy. Dominantou velínu dispečinku v Rudné je zobrazovací tablo sestávající z dvaceti velkoplošných obrazovek, které je doplněno 26 monitory. Na obrazovkách se zobrazuje technologická vizualizace celého okruhu, na monitorech výstupy z kamer v tunelech i mimo ně. Veškeré tyto informace mají k dispozici i přítomní dispečeři ŘSD a Policie ČR na svých pracovištích. Naším úkolem bylo v průběhu několika měsíců ze stavebně připravené místnosti se zdvojenou podlahou vybudovat moderní řídicí centrum, říká Josef Rychlý, který nejprve pracoval na SOKP pod inženýrem Tupým jako vedoucí zakázky na tunelových stavbách, později převzal řízení projektu na Rudné. Začali jsme silovými rozvody ve- de Ing. Dušan Vaněk, vyvíjelo firmware (tedy software, který obsluhuje jednotlivá zařízení na nejnižší úrovni) do proměnných dopravních značek (PDZ) a podíleli se na vývoji takzvaných gantry serverů (viz Eltodo magazín 2/2010). Speciálně pro SOKP se dělal upgrade těchto gantry serverů pro využití i pro liniové řízení dopravy (LŘD). Pro SOKP ale vyvinul odbor Nových technologií i další významné produkty, říká Ing. Šmerda. Jedním z nich je jednotka RJSD, která umožňuje integrovat do systému liniového řízení i zařízení (například závoru nebo semafor), která mají jen binární kontakty (pro laiky: každý signál k ní musí být veden po samostatném drátu). Daldenými v podlaze i pod stropem, následně jsme připravili kabelové trasy pro strukturovanou kabeláž a zhášecí zařízení. Paralelně s tím byla vybudována sádrokartonová příčka jako základ pro zobrazovací tablo, do níž se implementovalo 20 velkoplošných obrazovek a rám pro 26 monitorů. Za ní vznikl prostor pro technologie, popisuje práce na Rudné J. Rychlý. Součástí zakázky bylo také vybudování pracovních míst pro dispečery a koordinátora řídicího centra. Práce probíhaly od letošního května až do zprovoznění SOKP v září. V okamžiku, kdy na SOKP vjela první vozidla, byly již všechny technologie ovládány z plně funkčního velínu. (ln) Zobrazovací tablo centrálního dispečinku SOKP v Rudné Pro SOKP jsme vyvinuli vlastní produkty Za ELTODO dopravní systémy s.r.o. zajišťovala dodávku pro všechny stavby jihozápadního segmentu SOKP Technická divize pod vedením Ing. Tomáše Šmerdy. Ta se skládá ze čtyř oddělení, z nichž na dodávce pro SOKP participovaly tři: Odbor Řídicích systémů, Odbor Nových technologií a Odbor Dopravní telematiky. Dohromady se na projektu podílelo více než 30 lidí z Technické divize EDS, před kterými stál nelehký úkol. Bylo potřeba vytvořit unikátní systém liniového řízení dopravy pro 25 km dálnice, jejíž součástí jsou i dva téměř dvoukilometrové tunely Cholupice a Lochkov, textové tabule pro poskytování informací řidičům. Jednalo se o zprovoznění komunikační infrastruktury, ovládání PDZ a ZPI, instalaci serverů, dodávku a oživení řídicích systémů dopravy i technologie pro oba tunely, videodetekční systém v tunelech, zajištění návazností mezi tunely a trasou dálnice a vytvoření řídicího centra SOKP na SSÚD Rudná, vysvětluje Ing. Šmerda. Systém zajišťuje sběr a vyhodnocení dopravních dat, automaticky reaguje na detekované dopravní události a harmonizuje dopravní proud (omezení rychlosti, zákaz předjíždění pro nákladní vozidla). Operátor dopravy má také možnost dispečerského ovládání systému liniového řízení formou zadání dopravních událostí v uživatelském rozhraní řídicího systému tunelů a dálnic (ŘSTD). Úzkou spoluprací všech lidí v jednotlivých odděleních technické divize i ostatních útvarů ve skupině Eltodo se podařilo tento unikátní systém zrealizovat. Odbor Řídicích systémů pod vedením Ing. Petra Zobaníka se zabývá vývojem řídicích systémů, tedy programováním průmyslových automatů a vývojem vizualizací k nim. Primárně se věnuje řídicím systémům pro tunely, jeho pracovníci se ale také výrazně podíleli na vývoji systému řízení ŘSTD (Řídicí systém tunelů a dálnic), který běží na dispečinku na Rudné. Odbor Nových technologií, který ve- ším je nový dohlídací modul pro semafory a blikače, který na rozdíl od starého modulu AKM je programovatelný a umožňuje úpravy funkcionality a připojení po sériové lince. Odbor Nových technologií se také výrazně podílel na systémovém automatu liniového řízení, který je na SOKP novinkou, dodává Ing. Šmerda. Posledním odborem, který se podílel na dodávkách pro SOKP, byl odbor Dopravní telematiky pod vedením Ing. Jana Semkoviče. Zajišťoval vývoj datakoncentrátorů, tedy serverů pro sběr informací z gantry serverů, jejich vyhodnocení, agregaci a sdílení v rámci systému liniového řízení. (ln) Pracovníci technické divize společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o., kteří se podíleli na SOKP, před tunelem Lochkov.

3 3 Po okruhu už se měsíc jezdí Výsledkem je systém tvořený celkem 45 portály osazenými příslušnými proměnnými dopravními značkami, který umožňuje takzvanou harmonizaci dopravního toku, tedy řízení dopravy v závislosti na její hustotě a dalších podmínkách, vysvětluje Ing. Martin Kučera, který za Eltodo celý projekt vedl. Tento typ LŘD je prvním svého druhu v ČR a především díky němu se o SOKP v médiích často píše jako o inteligentní dálnici, která je schopna sama reagovat na vzniklé stavy dopravy, dodává Ing. Kučera. Pod tlakem a za provozu Takto rozsáhlý projekt nutně musela provázet i řada problémů vyplývající z nutnosti koordinovat celou řadu činností a ve finále propojit čtyři samostatné stavby tak, aby vše hladce fungovalo. Například kvůli zpoždění prací na stavbě 512 se termín komudokončení ze str. 1 Rekonstruujeme Strahovský tunel Vegacom využil zkušeností z tunelových staveb Společnost Vegacom se na tunelových a dálničních stavbách v ČR podílela už v minulosti, mohla tedy využít zkušeností z dřívějších realizací. Na stavbě 513 v tunelu Cholupice Komořany a v souvisejících technických objektech jsme realizovali elektrickou požární signalizaci a informační rozhlas. Dále jsme realizovali elektrickou zabezpečovací signalizaci pro ochranu a zabezpečení provozních technologických objektů, vysvětluje rozsah činností Vegacomu Ing. Tomáš Tetour z divize Systémy, který měl na starosti projektové řízení na stavbách 513, 514 a 515. Totéž jsme realizovali na stavbě 514, na obou dvou stavbách jsme také dodali kabeláže pro zařízení pro vyhodnocování dopravních přestupků, dodává Ing. Tetour Dále jsme kompletně dodávali stavební práce, opravu a rozšíření systému chlazení, náhradní zdroj, elektroinstalaci a slaboproudé rozvody na SSÚD Mirošovice, pokračuje Ing. Tetour. Pracovníci Vegacomu se podíleli také na přestavbě dispečinku SSÚD Rudná, kde realizovali kompletní datovou kabeláž a ukončení optických rozvodů. Na stavbě 515 v úseku dálnice D1 15,4km až 22km naše divize Systémy spolupracovala s největší divizí Vegacomu divizí Sítě. Realizovali jsme zde veškerou optiku, veškeré zemní práce, protlaky, výměnu kabelového napájecího vedení, pokládku optotrubek a kompletní geodetické práce. Řídili jsme činnosti subdodavatelů firmy Skanska a SPEL. První z nich realizovala portály pro dopravní značení, druhá prováděla výměnu hlásek S.O.S., sčítačů dopravy, dodávku meteorologické stanice, kamerový systém včetně úpravy technologie v SSÚD Mirošovice. Takto rozsáhlá stavba vyžadovala i kvalitní řízení na jednotlivých pracovištích. Stavbu 513 a 514 a dodávky nikačního propojení mezi SSÚD Rudná a Mirošovice, bez něhož nebylo možné zprovoznit LŘD v prostoru dálnice D1, posunul až k 1. září, takže jsme pracovali pod obrovským tlakem, vysvětluje Ing. Kučera a dodává: Na požadavek investora jsme také řídicí systém dodatečně rozšiřovali o funkci pozastavení provozu, která umožňuje v reakci na nebezpečné dopravní události v tunelu jeho uzavření a také navrácení se do standardního stavu v případě, že by se jednalo o planý poplach. Na úseku D1 zase probíhalo vztyčování portálů LŘD, osazování a oživování PDZ, zařezávání indukčních smyček a systému SOS hlásek za provozu, což kladlo vysoké požadavky na koordinaci všech prací. Přesto byl stanovený termín otevření SOKP dodržen, za což patří dík všem, kdo se na tomto projektu podíleli. (ln) SOS hláska v tunelu Cholupice v SSÚD Rudná vedl Jaroslav Šedivý, dodávky v SSÚD Mirošovice vedl Václav Vágner, na úseku D1 Václav Synek a Aleš Vochoč, optiku vedl Václav Popelka. Všichni si za odvedenou práci zaslouží poděkování, říká Ing. Tetour. V současnosti stavba 515 pokračuje i po zprovoznění jihozápadní části SOKP, a to v úseku D1 (2,75 8,4 km). Tam taktéž probíhá kompletní výměna kabelového vedení, trubek pro optické kabely, S.O.S. hlásek, meteostanic a sčítačů dopravy a bude položen nový optický kabel pro dálniční informační systém. Práce by podle harmonogramu měly být dokončeny koncem října. Vzhledem k tomu, že v místě vedou stávající kabely společnosti Telefónica O2, musí se postupovat s největší obezřetností, práce probíhají ručně, bez mechanizace a tedy bez možnosti práce urychlit, dodává Ing. Tetour. (ln) V průběhu srpna uzavřela společnost ELTODO EG, a.s., s Technickou správou komunikací Praha (TSK) smlouvu na rekonstrukci řídicího systému Strahovského automobilového tunelu (SAT). V rámci této zakázky bude za provozu prováděna postupná výměna řídicích jednotek PLC od firmy GE Fanuc za řídicí jednotky Simatic od společnosti Siemens. Všechno za účelem zvýšení bezpečnosti z pohledu telematického řízení nejstaršího tunelu v Praze. Současně bude dodán trenažér tohoto systému pro zdokonalování a ověřování znalostí dispečerů technologie. Dokončení zakázky je plánované na květen Projekt je realizován za podpory EU v rámci Operačního programu doprava (OPD). Ing. Martin Kučera, ELTODO EG, a.s. Oprava v trafostanici metra Kačerov V září jsme dokončili zakázku Oprava rozvaděčů RS a RM v DT91KC ve stanici metra Kačerov. Realizace pro Dopravní podnik hlavního města Prahu probíhala po důkladné technické přípravě ve třísměnném provozu, zahájena byla v polovině srpna převedením odběrů v RS. Poté bylo v nepřetržitých směnách provedeno označení a odpojení vývodů, demontáž rámů s výzbrojí a průběžné pasoviny až k podélné spojce, montáž nové pasoviny, rámů a připojení vývodů. Nezálohované vývody byly převedeny do sekce, která zůstávala pod napětím, pomocí dočasného přeložení kabelového vedení. Přenesená správa v Teplicích Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., získala zakázku na správu, údržbu a opravy veřejného osvětlení, slavnostního a vánočního osvětlení a kolektorů na území Statutárního města Teplice. Smluvní vztah bude uzavřen na dobu od do Územím Statutárního města Teplice se rozumí katastrální území: Teplice, Hudcov, Sobědruhy, Trnovany, Řetenice, Prosetice a Nová Ves. Toto území zahrnuje 5979 světelných bodů. Všichni kolegové, kteří se za Eltodo podíleli na budování SOKP, se sešli v prostoru Tančírny v areálu Žlutých lázní, kde oslavili úspěšně dokončenou náročnou zakázku. Vyslechli si také osobní poděkování od vedení skupiny Eltodo, včetně prezidenta společnosti ELTODO EG, a.s., Ing. Libora Hájka a generálního ředitele Ing. Jindřicha Hesse.

4 4 Rozšíření činností pro Telefónicu O2 Společnost Vegacom rozšiřuje v letošním roce rozsah činností realizovaných pro firmu Telefónica O2 (TO2). Vegacom uzavřel v minulém období na základě výběrového řízení rámcové smlouvy na realizaci prací až do roku Už v průběhu prvního pololetí bylo zřejmé, že dojde k dalšímu rozšíření činností pro TO2. Od probíhal pilotní projekt na území Jižní Moravy, jehož cílem bylo zjistit, zda dodavatelé jsou schopni převzít od TO2 další činnosti. Náplní pilotního projektu bylo dispečerské řízení on-line prací, zajištění oprav služeb HTS, ADSL, O2TV, preventivní údržba, příprava investičních staveb a jejich realizace formou balíčkových cen, logistické zabezpečení materiálem u zhotovitele. Pilotní projekt na jižní Moravě prokázal, že jsme schopni se s novými požadavky vypořádat ke spokojenosti objednatele. Z těchto důvodů bylo následně rozhodnuto o rozšíření pilotu na další oblasti zajištěné společností Vegacom a.s., a to na oblasti Praha - východ včetně části Středočeského kraje a na Jižní Čechy. K pak byla uzavřena nová rámcová smlouva na období 5 let do na všechny tři regiony. Jedná se o významný projekt, který je pro další vývoj velice strategický. Pro Vegacom je to další výzva, aby prokázal další profesionální kvality a využil své zkušenosti. Touto cestou se totiž v budoucnu budou ubírat i další telefonní operátoři. Museli jsme posílit tým Nárůst činností pro TO2 o zhruba třicet procent si samozřejmě vyžádal příchod nových zaměstnanců do divize Sítě. Nástup nových kolegů probíhal již od května a v současné době stále doplňujeme stavy vhodnými pracovníky pro zabezpečení všech činností. V současné době nastavujeme všechny procesy tak, abychom byli schopni plnit veškeré požadavky. Zejména dispečerské činnosti jsou zcela nové a je nutné je neustále zdokonalovat. U on-line prací dochází nově k prolínání již zavedeného procesu zřizování služeb s procesem odstraňování poruch na hlasových a datových službách. Dále vykonáváme preventivní údržbu na síti, elektrické revize zařízení a objektů. Společně s odchodem kmenových zaměstnanců TO2 vzrostl rozsah zadávaných prací v rámci kabelové údržby sítě. V rámci investiční výstavby se rozšíření týká přípravy a realizace investičních akcí, práce v systémech TO2 (IPMS, CDM, NIMS, GWS), vklady VBŘ na katastr nemovitostí, zabezpečení produkce materiálem. Věříme, že všechny překážky zvládneme a podaří se nám nastavit fungující systém, který povede k plnění požadavků zákazníků a společnost Vegacom tak bude nadále patřit ke klíčovým partnerům společnosti Telefónica O2. Daniel Mudroch Vegacom a.s. Vegacom umí i detekci chemikálií Společnost Vegacom má v oblasti bezpečnostních systémů dobré renomé jako dodavatel elektrické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace, městských kamerových systémů a systémů CCTV pro dopravní infrastrukturu. Méně už se ale ví, že společnost realizovala také řadu zakázek v oblasti protichemických detekčních systémů. Můžeme se pochlubit skutečně unikátním know-how, kterým je speciální protichemický systém pro detekci nebezpečných bojových a průmyslových látek, říká Daniel Jiroušek, produktový manažer pro implementaci bezpečnostních systémů. Ten lze využít kdekoliv, ale vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o vojenský materiál, který podléhá přísným pravidlům, aplikuje se především tam, kde hrozí bezprostřední riziko. Tedy například v místech s velkou koncentrací lidí, kde existuje riziko teroristického útoku: letiště či veřejná doprava, knihovny, velké úřady a podobně, dodává D. Jiroušek. Systém detekce nebezpečných látek implementoval Vegacom například ve Spolaně Neratovice. Foto: ČTK. Na těchto místech je nutné případné nebezpečné látky detekovat a okamžitě informovat záchranné složky. Je pochopitelné, že s ohledem na funkci těchto systémů o nich nelze hovořit příliš podrobně, nicméně mezi zajímavé reference Vegacomu v této oblasti patří například Dopravní podnik Hl. m. Prahy nebo Spolana Neratovice. Dalším zajímavým produktem Vegacomu v oblasti bezpečnosti je Varovný a informační systém obyvatel (VISO). Ten instalujeme nejen v Praze, ale i v dalších obcích, například v Broumově. Je integrován do jednotného záchranného systému města či obce a slouží k šíření varovných hlášení, vysvětluje D. Jiroušek. redakce Eltodo pomohlo na Ladronce Realizace projektu Rozšíření areálu volného času Ladronka začala již v lednu 2010 přeložkou optických kabelů a stožáru veřejného osvětlení v ulici Kukulova. Přeložka byla nutná z důvodu výstavby nového podchodu, který propojil park Ladronka s částí u nákupního centra Kaufland. Součástí rozšíření bylo také prodloužení bruslařského okruhu a chodníčků pro návštěvníky parku s osazením sadových svítidel. Realizace byla úspěšně dokončena a předána k užívání v červnu letošního roku. Společnost ELTODO EG, a.s., dále realizovala sadové osvětlení a zemní svítidla TERRA MAXI umístěná v podchodu. Instalace zemních svítidel byla provedena do již vybudovaného asfaltového povrchu pomocí speciálních fréz. Toto osvětlení muselo být umístěno přesně dle požadavku architekta a nastaven požadovaný úhel optiky, pro zachování sklonu podchodu a výsledný světelný efekt. Lukáš Podolák, ELTODO EG, a.s.

5 Energetické audity přinášejí úspory nákladů 5 O energetických auditech včetně podmínek a důvodů k jejich provádění jsme již v Eltodo magazínu psali (v dubnu 2006). Jen pro připomenutí: energetickým auditem se rozumí odborné zhodnocení toku energií a nakládání s nimi v celé budově (souboru budov, případně technologii). Jeho cílem je zhodnotit současný stav užití energií v subjektu a identifikovat optimální způsob dosažení úspor. práce přinesla zdokonalení i rozšíření všech poskytovaných služeb, takže koncový zákazník dostane všechny požadované dokumenty od auditu přes projekt až k samotné žádosti o dotaci. Díky tomu jsme za 8 měsíců od počátku letošního roku vytvořili již více než 100 zpráv a posudků v celkovém objemu téměř 2 miliony Kč. V srpnu sice Ministerstvo životního prostředí dočasně přerušilo přijímání žádostí do programu Zelená úsporám, to ale neznamená, že bychom neměli co dělat. Investoři se totiž chtějí připravit tak, aby po znovuotevření programu mohli podat veškeré dokumenty i žádosti o dotaci. Navíc sami hledáme i jiné možnosti, kde uplatnit náš tým zkušených specialistů i moderní vybavení, které máme k dispozici. Václav Andrš, ELTODO EG, a.s. Zájem zvýšil program Zelená úsporám Počet zakázek i provádění auditů bylo nejvíce ovlivněno v roce 2009 vyhlášením dotačního programu Zelená úsporám. V souvislosti s vyhlašováním různých dotačních programů (kromě Zelená úsporám také třeba Nový panel ) jsou totiž často pro zařazení do dotačního programu požadovány údaje, které nejsou uváděny v auditech ani v průkazech energetické náročnosti budov. Proto se vypracovává nově tzv. Posouzení energetické náročnosti budovy vzhledem ke konkrétnímu dotačnímu programu. P O Č E T A U D I T Ů V L E T E C H Letos již přes 100 posudků Skupina Eltodo prostřednictvím týmu z Realizačního útvaru 3730 v Prunéřově poskytuje tyto služby nepřetržitě již od roku V loňském roce jsme v rámci programu Zelená úsporám navázali spolupráci s několika projekčními kancelářemi a s poradenským centrem. Tato spolu- Protipovodňová ochrana v Praze - Zbraslavi Společnost ELTODO EG, a.s., se po záplavách v roce 2002 zapojila do prací na stavbách protipovodňové ochrany. V pátek 10. září proběhlo slavnostní předání dokončené etapy 0006 protipovodňových zábran na Zbraslavi. Fotovoltaická elektrárna Drnov Výstavbou fotovoltaické elektrárny Drnov jsme zahájili spolupráci se společností zabývající se výstavbou těchto elektráren. V rámci této akce byla postavena fotovoltaická elektrárna v bývalém vojenském prostoru Podlešín poblíž obce Drnov Žižice ve středních Čechách. Na této zakázce jsme realizovali areálové rozvody, jejich připojení do rozvodny VN a usazení a vyzbrojení vstupních částí areálových trafostanic. V současné době spolupracujeme na výstavbě dalších fotovoltaických elektráren. Jan Olbrich, ELTODO EG, a.s. Tato 1,35 km dlouhá stavba má v budoucnu zabránit povodňovým katastrofám, které zasáhly Zbraslav a celou Prahu v roce Součástí tohoto projektu byly přeložky kabelů PREdi (VN, NN) a Telefonica O2, které jsme realizovali pro Sdružení Zbraslav. Tato stavba navazuje na soubor staveb protipovodňové ochrany pro Prahu. Byla rozdělena na dvě části, a to část 13 (Zbraslav sever) v délce 970 m a část 14 (Zbraslav jih) s celkovou délkou 1,35 km. Stavby se nacházejí na levém břehu řeky Vltavy v katastru městské části Zbraslav. Dělítkem obou staveb byl most Závodu míru, kde se obě části zavázaly do jeho náspu. V současné době se v pracích na protipovodňové ochraně dále pracuje, a to na úseku v Praze Troji, u výjezdu z tunelu Blanka. Robert Černý ELTODO EG, a.s.

6 6 Významné personální změny ve skupině Eltodo Generálním ředitelem Vegacomu jmenován Stanislav Stejskal Od 1. října se stal novým generálním ředitelem společnosti Vegacom a.s. Ing. Stanislav Stejskal, dosavadní finanční ředitel a člen představenstva společnosti Siemens Engineering a.s. Vegacom je pro mě příležitostí zúročit většinu zkušeností, které jsem získal ve firmě Siemens. Jsem rád, že se vracím do telekomunikací, oboru, ve kterém jsem začínal. Telekomunikace jsou stále jedním z nejperspektivnějších oborů a nic na tom nemění složitá investiční situace, do jaké se v současné době tento obor dostal, říká Ing. Stejskal. Rozhovor s ním přineseme v prosincovém Eltodo magazínu. Novým ředitelem skupiny Eltodo pro Slovensko je Pavel Sněhota S platností od se stal novým ředitelem české společnosti ELTODO EG, a.s., pro Slovensko Ing. Pavel Sněhota, který dosud působil jako ředitel společnosti Eltodo Osvetlenie a vedl také společnost Telemont. Pro skupinu je Slovensko nejbližším a nejvýznamnějším trhem, proto se management rozhodl vytvořit pozici ředitele skupiny pro Slovensko. Jeho úkolem je sjednotit dosavadní aktivity na Slovensku pod jednu střechu a rozšířit obchodní aktivity do všech stěžejních oborů, které skupina Eltodo pokrývá. Naši obchodní expanzi zaměříme především na dodávky a montáže technologií v oblasti řízení dopravy, na elektromontážní práce, na správu a výstavbu telekomunikačních sítí a budování a správu veřejného osvětlení, říká Ing. Sněhota. Novým ředitelem ELTODO OSVETLENIE je Ing. Tomáš Šimko Řízení společnosti ELTODO OS- VETLENIE, s.r.o., převzal po Ing. Sněhotovi Ing. Tomáš Šimko, který před nástupem do ELTODO OSVET- LENIE působil ve francouzské skupině Saint-Gobain, konkrétně v Saint-Gobain PAM. Ta je největším světovým výrobcem a inovátorem kompletních trubních systémů pro vodovody a kanalizace. V rámci skupiny Saint-Gobain působil Ing. Šimko v oblasti Východní Evropy, převážně na Balkáně a poté i na Slovensku, kde do poloviny roku 2010 zastával pozici ředitele a jednatele společnosti Saint-Gobain PAM. Další změny ve skupině Vedoucím divize Servis ve společnosti Vegacom se stal Ing. Milan Hradec. Nahradil dlouholetého servisního ředitele společnosti Vegacom Ing. Vladimíra Kalvase, kterému za jeho práci pro společnost patří poděkování. Ekonomiku společností ELTODO- CITELUM, s.r.o., a ELTODO dopravní systémy s.r.o. bude řídit Ing. Tomáš Eigl. To umožní Ing. Liboru Ťupovi, aby se mohl nadále plně věnovat činnosti finančního ředitele společnosti Vegacom. redakce Hvožďanská dostane čtvrté patro Na výrobně-administrativním objektu v areálu skupiny Eltodo ve Hvožďanské ulici proběhne přístavba čtvrtého nadzemního podlaží. V nových prostorách budou umístěny kanceláře, menší provozní skladové prostory a hygienické zázemí pro zaměstnance tohoto podlaží. Celková plocha podlaží bude 661 m 2. Nástavba stavebně navazuje na stávající objekt v celé půdorysné ploše a součástí stavebních úprav je i vestavba nového osobního výtahu do šachty jednoho ze dvou stávajících nákladních výtahů. Rozvody vnitřní instalace navážou na stávající rozvody v objektu a prostory jsou navrženy jako samostatný požární úsek. Součástí stavby je rozšíření kapacity stávajících parkovacích míst o 20 stání tak, aby byl splněn požadavek na minimální počet parkovacích míst pro zaměstnance. Zhruba 35 zaměstnanců skupiny Eltodo, kterým bude 4. patro Hvožďanské poskytovat zázemí, se dočkají dokončení v dubnu Kamil Jelínek, ELTODO EG, a.s. Výměna oken v centrále skupiny Na sklonku léta proběhla v hlavní budově společnosti Eltodo na Novodvorské ulici v Praze 4 dlouho připravovaná výměna oken. Vzhledem k tomu, že budova má šestnáct pater a práce musely být směřovány v maximální míře do mimopracovní doby, jednalo se o poměrně složitou a organizačně náročnou akci. V době od 4. srpna do 5. září bylo vyměněno celkem 154 okenních a 56 balkonových sestav včetně venkovních a vnitřních parapetů a provedeny související stavební práce. O náročnosti celé akce svědčí skutečnost, že každý víkend musela být vyměněna okna ve třech podlažích včetně úklidu tak, aby vždy v pondělí mohli naši kolegové opět používat své kanceláře. Jak už to při takové akci bývá, práce se neobešly bez problémů, ty se ale podařilo překonat a konečný výsledek může každý zhodnotit sám. Ve druhé polovině října nás ještě čeká výměna oken ve druhém podlaží, kde sídlí vedení společnosti, a pokud to klimatické podmínky dovolí, i nátěr fasády celé budovy. Vladimír Podroužek, ELTODO EG, a.s. Velká cena města Úval Skupina ELTODO finančně podpořila 4. ročník závodu horských kol Velká cena města Úval, který se konal v sobotu Akce byla pořádána pro širokou veřejnost, včetně doprovodného programu v podobě koncertů a soutěží. Závodu se zúčastnilo zhruba 500 účastníků ve všech kategoriích. Jaroslav Smetana, Lukáš Cabicar, ELTODO-CITELUM, s.r.o.

7 7 ELTODO BLAHOPŘEJE Dovolujeme si tímto popřát našim jubilantům, kteří oslavili své životní jubileum v srpnu a v září, hodně zdraví do dalších let, štěstí a spokojenost v osobním i pracovním životě. ELTODO EG, a.s. Tomáš Lyčka, Petr Šmejkal, Ing. Miroslav Čermák, Ing. Jiří Jersák, Ing. Hana Pokorná, Ing. Pavel Prokop ELTODO dopravní systémy s.r.o. Radek Matoušek, Ing. Petr Kolátek, Miroslav Jakubík, Ing. Dušan Vaněk ELTODO-CITELUM, s.r.o. David Maryška, Stanislav Nečas, Petr Pokorný Vegacom a.s. Tomáš Grygera, Ing. Petra Klofáčová, Josef Balada, Miroslav Borýsek, Marie Vošalíková, Jiří Bureš, Josef Skála, Martin Štovčík Poděkování za vykonanou práci posíláme našim spolupracovníkům, kteří odešli do důchodu. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě. Vegacom a.s. Jan Pravda, Jiří Zalabák, Jiří Šupka Vážení čtenáři, i vy můžete přispět k tomu, aby veřejné osvětlení a řízení dopravy všude tam, kde se o ně stará skupina Eltodo, fungovalo lépe. Narazíte-li na poruchu některého z těchto zařízení, volejte prosím na bezplatnou linku pro hlášení závad , která funguje NONSTOP. VOLNÁ MÍSTA UČITEL/KA ANGLICKÉHO JAZYKA - Praha 8 VEDOUCÍ PROJEKTANT elektro TECHNIK pro tvorbu rozpočtů - elektro, silnoproud i VVN DISPEČER/KA - hlášení poruch a závad na zařízení SKLADNÍK-ZÁSOBOVAČ - nutná práce v skladovém programu VEDOUCÍ ZAKÁZKY - elektro, silnoproud PROJEKTANT ELEKTRO - silno a slaboproudé systémy STAVBYVEDOUCÍ - výstavba křižovatek, elektro PROJEKTOVÝ MANAŽER - elektrotechnika, výstavba křižovatek OPERÁTOR SKLADU - nutné oprávnění na VZV a práce na PC MONTÉR sdělovacích vedení MONTÉR - telekomunikace, bezdrátové systémy OBCHODNÍK - pro služby datového centra SPECIALISTA TELEMARKETINGU - zajímavá motivační odměna Bližší informace najdete na webu skupiny Eltodo (www.eltodo.cz) v sekci KARIÉRA. V srpnu vám po vyluštění osmisměrky měl zbýt výraz DOPRAVNÍ ÚSTŘEDNA PLZEŇ. Toto řešení nám poslala mezi jinými i paní Dagmar Egerová ze společnosti ELTODO EG, a.s., které posíláme výhru 500,- Kč a blahopřání. Vy ostatní se můžete pustit do říjnové osmisměrky a její řešení nám poslat do 15. listopadu jako obvykle na adresu: Radek Ošťádal, ELTODO EG, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, anebo em na adresu S A S E I Ě T Š Í L K Š O K R Ů P O T I R Á Ž E L V A S Í D O J N I C E L E P A K N A B A H N I S K O I K L Č K R T K R CH T N I T N A I R U F E L T S A K Š O T A N I I A D U S O T O L Á E O U A O D K Ě N I Š K CH Í P K Ř Y R O N C M T E R I R E A K X N G L CH C E L M U O R V E K A R CH T E J R L R M Č É P A N I C A A U E U D E T S V I N Ě B A L S A D Š U T O I T L M S K D E M A B T I N E Ž O D Z M A N K Z Í A R K R R P A A T R O E E S L K M E T R O P O L E Ž I R Ě M O L O P Á O M K S N M L T R Š O M A Y D K U P R T E M I T N E C H K N T A S A K A A T A P K A K Á S A T A N I K R O O C Ř E Ž B A K Ž N L A N L Z Á Š T I T A E P N T N E M A K I D E M M L P L U O A P A L T E O A S C CH E I M E D I P E N A D A R O P E O R B U F E T R A L V M I Š U N K A K R E T A B O I M O Š S A A A S Ž O M A M B O O V R U B Y T O V Á N Í H V S S A T T K K A CH L E R P Ř E S L I Č K A Y S A T R A V K Ů Y K E N É A V I N K U L A C E T O L D I J O P S I C E A L P I N I S T A O S M I S M Ě R K A A G U T I - A K A N T- A K O R D E O N - A L I M E N T Y- ALPINISTA-AMANT-AMATÉR-AMBULANCE- ANAFORA-ANION-ANKETA-ASFALT-ASTMA- ATLANT-AUKCE-AŽURA-BAHNISKO-BALSA- BATERKA-BUFET-BUCHTA-CENTIMETR-CIVIL- CUMEL-DEKRET-DRTIČ-DUSOT-EPIDEMIE- ESTÉT-EXCES-FURIANT-IDIOM-KACHLE-KASTLE- KAŠEL-KLÍŠTĚ-KLOAKA-KMENT-KOKTAVOST- K O R M O R Á N - K R I Z E - K U LT U R A - K VA R TA - LINEA-MAMBO-MAŠLE-MAZEL-MEDIKAMENT- MĚKKOST-MIŠUNK-NĚKDO-NIMRA-OJNICE- O K A P I - O S T E N - O S T Y C H - O V O I D - PA N I C - PIANISTKA-PODIV-POJIDLO-POLOMĚR-PORADA- POSYP-POVRCH-PREDIKÁT-PROSO-PŘESLIČKA- PSICE-PŮVOD-RAKEV-RETUŠ-RUINA-ŘEŽBA- SATANIK-SKALPEL-SMOLA-SOCHOR-SRDCE- SRNKA-STÁDO-STÁTNICE-STOIK-STRDÍ-SVINĚ- ŠKUDLA- ŠLAUCH- ŠPENZL- TIRÁŽ- TLAPA- TOPIČ-TOPŮRKO-TOXIKOMAN-TRAKT-TREST- UBYTOVÁNÍ- ULITA- VINKULACE- ZAJMUTÍ- ZÁŠTITA- ŽABAŘ- ŽELVA- ŽENITBA- ŽOUŽEL

8 8 Gočárův kostel je od října nově nasvícený V pátek byl slavnostně rozsvícen kostel svatého Václava na náměstí Svatopluka Čecha v Praze 10. Autorem moderního kostela je kubistický a funkcionalistický architekt Josef Gočár. Dlouhodobě usilujeme o zvýšení atraktivity významných veřejných prostor a jednou z možností je i slavnostní osvětlení vybraných památkově chráněných staveb, uvedl starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský, proč se radnice rozhodla kostel otevřený a vysvěcený v roce 1930 nasvítit. Slavnostní osvětlení včetně návrhu realizovala společnost ELTODO-CITELUM,s.r.o., která bude mít na starosti také opravu světel a jejich údržbu. Pro zkvalitnění návrhu osvětlení, ale zejména pro co nejvěrohodnější představu byl vytvořen trojrozměrný model kostela, na který byl světelný návrh aplikován. Díky 3D modelu bylo možné představit několik variantních řešení osvětlení, ze kterých bylo po dohodě se zástupci městské části a památkářů vybráno to nejvhodnější s ohledem na unikátní architekturu kostela. Gočárův kostel byl vybudován v letech 1929 až 1930 v místě bývalého zádušního hřbitova a patří k nejpozoruhodnějším funkcionalistickým stavbám nejen v Praze. Jeho návrh byl vybrán z celkem padesáti dvou soutěžních studií. Jaroslav Smetana, ELTODO-CITELUM, s.r.o. Fotografie a původní filmový průlet okolo 3D modelu si můžete prohlédnout na stránkách v sekcích Fotogalerie a Videogalerie. Rychlost není rozhodující Lukáš Niemczyk nastoupil do ELTODO EG, a.s., před necelým rokem. Po třech měsících přešel do ELTODO dopravní systémy s.r.o., kde dnes pracuje jako rozpočtář. Kancelářskou práci si ve svém volném čase vynahrazuje pořádným přísunem adrenalinu. Patří totiž mezi naše nejlepší freeriderové lyžaře. Jak jste se k této zálibě vlastně dostal? Zimní sporty mám rád už odmalička. Dlouhá léta jsem hrál hokej, ale když jsem se ve 20 letech zranil, už to nebylo ono. Pocházím od Třince, a to je kraj, kde má freeridové lyžování mnoho příznivců, protože odsud pochází také náš nejlepší freerider Robin Kaleta. Shodou okolností je to můj kamarád, takže když jsem začal místo hokeje lyžovat, bylo to už jen otázkou času. Chtěl jste hned od začátku závodit? To samozřejmě ne. Zpočátku jsem hledal nějakého nového koníčka, který by nahradil hokej. I pak jsem ale jezdil hlavně rekreačně. Až poslední tři nebo čtyři roky jsem začal také závodit. Samozřejmě je problém i v tom, že v České republice nejsou úplně ty nejlepší podmínky, a tak je potřeba vyrážet do zahraničí, což je náročné časově, organizačně i finančně. Od loňské sezóny mě naštěstí sponzoruje firma Hudy Sport, která mi dodává zimní oblečení a vybavení. Jak probíhá takový závod ve freeridu? Na rozdíl od ostatních lyžařských disciplín není pro freeride stanovena žádná konkrétní trasa, je pouze určený kopec a na něm vytyčený prostor, kudy se sjíždí. Obvykle se jedná o hodně exponovaný terén se skalami a kameny, přes které se dá skákat nebo mezi nimi projíždět. Vedle rychlosti pak hraje v rozhodování o vítězi roli také agresivita jízdy, obtížnost zvolené trasy a předvedené kousky. Závodník samozřejmě nesmí upadnout, jinak je diskvalifikován. Jdete si trasu předem obhlédnout? Většinou tu možnost máme den před závodem, kdy probíhá poučení o pravidlech i prohlídka vytyčeného úseku. Problém je ale v tom, že shora vypadá kopec úplně jinak a často se tak stane, že si závodník cestu splete a sjede někam, kam se vůbec nechtěl dostat. Jak moc je vlastně tenhle sport nebezpečný? Samozřejmě je to adrenalinový sport, takže celkem dost, ale organizátoři závodů si dávají na bezpečnosti záležet. Den před závodem se obvykle odstřelují místa, kde by mohla hrozit lavina, a závodníci jsou povinni používat také bezpečnostní výbavu, jako je páteřní pás, přílba a lavinová sonda. Využití dalších chráničů a pomůcek je pak už na závodníkovi. Na bezpečnost by měl každý dbát ale i mimo závody. Myslím, že většina nehod, ke kterým dochází a které končí špatně, je často dána právě podceněním nebezpečí a bezpečnostních opatření. Co považujete za svůj největší závodní úspěch? Pokaždé, když jsem závod dojel, tak jsem skončil v první polovině startovního pole, ale moje ambice jsou ještě trochu jinde. Za největší dosavadní úspěch považuji asi své umístění na závodech ve Svatém Mořici v loňském roce, kde jsem skončil jako nejlepší Čech. Co nám můžete prozradit o filmu Wunderbaum, ve kterém jste se také objevil? Je to český film, který popisuje freeridové lyžování v různých evropských střediscích. Jednalo se především o to, aby přitáhl nové zájemce o tento sport. Já jsem se k němu dostal hlavně díky spolupráci s časopisem SNOW a samozřejmě díky Robinovi Kaletovi. Jaký byl váš dosavadní největší zážitek? Asi to byly první sjezdy, kdy se člověk s tímhle sportem teprve sbližuje a prožívá ten největší adrenalin. A máte nějaký freeridový sen? Ideální podmínky pro freeride jsou na Aljašce, kam bych se jednou rád dostal. Zuzana Šimmrová ELTODO magazín 5/2010. číslo registrace: MK ČR E Pro skupinu Eltodo připravuje QandA s.r.o. Redakční rada: Radek Ošťádal, Dana Crkvová, Jaroslav Smetana, Mgr. Lukáš Novák, Ing. Richard Štrégl, Tomáš Palát, Ing. Kamil Jelínek, Ivo Gajdoš. Fotografie: R. Ošťádal, J. Smetana, P. Novák, archiv L. Niemczyka a skupiny Eltodo. Kresby: Jiří Tyller. Grafické zpracování: Ing. Lenka Kněžková. Uzávěrka čísla:

magazín Společná laboratoř tunelových systémů zahájila činnost pokračování na str. 4 Spolupráce už na projektu SAFETUN Eltodo tunelům rozumí

magazín Společná laboratoř tunelových systémů zahájila činnost pokračování na str. 4 Spolupráce už na projektu SAFETUN Eltodo tunelům rozumí magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník IV/číslo 3/červen 2009 Společná laboratoř tunelových systémů zahájila činnost Začátkem května byla v centrále skupiny Eltodo v Novodvorské ulici v

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 55 let AŽD Praha POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI Moderní systémy řízení dopravy v Č.

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 DP kont@kt Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími Nová tramvaj poprvé svezla

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

Nový most slouží veřejnosti

Nový most slouží veřejnosti Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Červen 2008 Ročník XIV Nové sklady leteckého paliva na základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně předány strana 3 Projekt Lužická Nisa o krok blíže k dokončení strana

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI

TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI obsah čísla Editorial... 2 Tým Motorpalu: Facility.... 3 Motorpal nespí ani o dovolených... 5 Tržby plníme... 5 Nové kanceláře

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů 01 2015 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Jak jsme obstáli v roce 2014? Podle předběžných výsledků, které byly v době psaní tohoto sloupku k dispozici, přepravilo ČD Cargo v roce 2014 celkem

Více