Typy domácností. Domácnost, která chce uzavřít úvěr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typy domácností. Domácnost, která chce uzavřít úvěr"

Transkript

1 Typy domácností Domácnost, která chce uzavřít úvěr Rizikové jednání těchto domácností spočívá především v nesprávném plánování příjmů a výdajů, a tudíž neznalosti částky, kterou je domácnost schopná měsíčně splácet tak, aby ji tato situace neohrozila v každodenním životě. Domácnost, která zvažuje zadlužení, potřebuje především pomoci s vytvořením rodinného rozpočtu a se získáním informací o pravidlech a principech zodpovědného zadlužení. 1

2 Domácnost, která splácí Máme na mysli rodiny, jejichž rozpočet je díky měsíčním splátkám naprosto vyrovnaný, avšak nezbývá ani minimální částka na mimořádné náklady, které mohou domácnosti vzniknout. Pokud je rozpočet takto napjatý, pak jakýkoli výdaj navíc může vést k problému se splácením závazku domácnosti. Důležitým bodem v této fázi je otázka přepracování rodinného rozpočtu a navýšení příjmu. Domácnost, která začíná mít problémy U domácnosti došlo k takové změně životního stylu, že i když doposud řádně vše hradila, změny především na příjmové straně vedou k budoucí neschopnosti splácet. Sem patří především nečekané životní události, jako je ztráta zaměstnání, nemoc, rozvod a podobně. U těchto domácností je potřeba využít čas, než dojde ke skutečnému snížení příjmů (výpovědní lhůta), a co nejdříve kontaktovat věřitele a najít možné řešení. 2

3 Domácnost, která kličkuje Situace je řešena nerovnoměrným hrazením měsíčních splátek, kdy jeden měsíc jsou uhrazeny platby u jedné části věřitelů, další měsíc u druhé. Toto řešení není správné a je potřeba učinit takové kroky, které povedou k efektivnějšímu řešení problémů se splácením. Domácnost, která krátkodobě nesplácí Hovoříme o horizontu cca 3-6 měsíců, kdy již většinu pohledávek převzaly advokátní firmy, či vymahačaské společnosti. Na domácnost je vyvíjen velký psychický tlak, který bývá pro mnoho lidí téměř neúnosný. Domácnost potřebuje nezbytně vyhledat odbornou pomoc, má jí být nabídnuta krizová intervence, případně podpora ze strany psychologa, ale hlavně odborné dluhové poradenství. 3

4 Domácnost, která má před exekucí Proces vymáhání pohledávek již dospěl do fáze soudního a mimosoudního řešení sporu.domácnost je informována o nadcházejícím exekučním řízení. V této fázi se jedná obvykle o poslední šanci jak efektivně pomoci předlužené domácností. Situace vyžaduje rychlé jednání, kde odborná pomoc je nutností. Domácnost, která dlouhodobě nesplácí Tyto domácnosti nemají přehled o svém rodinném rozpočtu, ztratily přehled o počtu svých závazků, především pak o výši jednotlivých pohledávek. Domácnosti v této fázi nepřebírají poštu, obálky rovnou vyhazují a nereagují na vzniklou situaci. Hlavním cílem je motivace k řešení dané situace. Bez toho, aniž by domácnost chtěla, jí nelze pomoci. 4

5 Co je předlužení domácnosti? Předlužení neznamená jenom to, že po odečtení výdajů od příjmů nezůstávají domácnosti již žádné prostředky na měsíční splátky. Jde o situaci, kdy kvůli neschopnosti splácet své závazky a následnému vymáhání pohledávky dochází k ekonomické a psychosociální destabilizaci dlužníka. Obecná pravidla Klient musí chtít svou situaci řešit, nelze pomoci někomu, kdo o pomoc nestojí. Musí zde být rozsáhlá motivace k řešení situace. Poptávka ze strany dlužníků musí být po službách bezplatného poradenství, podpory a pomoci překonat obtížnou životní situaci. Nabídka pomoci nemá spočívat v nabízení finančních prostředků. Domácnost, která se ocitla v předlužení, nesmí uzavírat další závazky. 5

6 Obecná pravidla Lidem, kteří vyhledají pomoc, jsou nabídnuty informace a možnosti o právech a povinnostech dlužníka i věřitele. Domácnost musí chtít řešit a odhalit celou svou situaci, tedy veškeré své závazky, ale i odhalit podrobný rozpočet. (Domácnost si musí svou situaci přiznat a následně mít snahu ji řešit...) Na řešení předlužení se mají podílet všichni členové domácnosti. Krok 1 : Zpracování plánu hospodaření domácnosti 6

7 Kroky práce s dlužníky Krok 2 : Navýšení příjmu Získání dalšího zaměstnání práce na částečný úvazek, zvýšení úvazku, pokud klient pracuje na kratší úvazek Finanční pomoc v rámci rodiny Podporu v nezaměstnanosti pokud je klient nezaměstnaný nebo dostal výpověď Dávky státní sociální podpory Dávky hmotné nouze 7

8 Krok 3: Zvážení výdajů Výdaje domácnosti je potřeba podrobně prozkoumat, a to ze dvou důvodů. Zda byly do rodinného rozpočtu zahrnuty veškeré výdaje a zda nelze některé výdaje omezit. Právě výdajová strana rozpočtu dává prostor pro získání měsíčních prostředků navíc Krok 4: Vypracování plánu věřitelů Do plánu věřitelů je nutné zahrnout veškeré existující pohledávky. Plán věřitelů má obsahovat jejich počet, název a kontakt. Dále sem zahrnujeme půjčenou sumu, aktuální dlužnou částku a výši měsíční splátky. Důležitou kolonkou jsou poznámky, kde zaznamenáváme fázi pohledávky. 8

9 Krok 5: Zjištění stavu pohledávky V současné době má domácnost tyto možnosti, jak zjistit stav své pohledávky: Kontaktovat věřitele, s kterým byla uzavřena smlouva. Kontaktovat společnost, od které jsme obdrželi poslední dopis. U příslušného soudu zjistit všechny spisy dlužníka. Požádat o výpisy z registru dlužníků. Krok 6: Co je důležité Podle zákona mají být veškeré pohledávky uspokojeny poměrnou částí. Finanční prostředky, které domácnosti zbývají, se tedy mají rozpočítat podle výše pohledávky mezi jednotlivé věřitele. Existují však i přednostní pohledávky, které jsou definovány zákonem. Můžeme především jmenovat: vyživovací povinnosti dluhy vůči státu 9

10 Práci s dlužníky dělíme do 3 kategorií, pole příjmů: nemajetnou domácnost domácnost s nízkým příjmem domácnost splňující podmínky oddlužení Nemajetná domácnost Hovoříme především o nezaměstnaných, lidech v důchodovém věku či ženách na mateřské dovolené. Obecně jsou tyto domácnosti zvyklé hospodařit s minimálním příjmem, možnosti změn jsou omezené jak na straně výdajové, tak příjmové. Rozpočet domácností je často minusový, výjimečně vyrovnaný. Domácnosti nemají prostředky na měsíční splátky, a tak nemohou hradit své závazky. 10

11 Nemajetná domácnost Při sestavování plánu hospodaření domácností klademe důraz především na možnost navýšení příjmů domácnosti. Pokud tato situace nastala z důvodu nečekaného snížení příjmů, pak je pravděpodobné, že může dojít k navýšení pomocí podpory od státu. Při sestavování plánu věřitelů klademe především důraz na to, v jaké fázi se pohledávky nacházejí a za jak dlouho je pravděpodobné nařízení výkonu rozhodnutí. Pátráme po příčině předlužení, zjistíme tím, zda domácnost nesplnila podmínky pro výplatu pojištění úvěru. Nemajetná domácnost Důležitým bodem je především ochrana dlužníka, a to v následujících 3 bodech: Ochrana rodiny a příbuzných dlužníka Ochrana před nepřiměřeným navýšením pohledávky při neschopnosti splácet Ochrana před dopady procesu výkonu rozhodnutí 11

12 Nemajetná domácnost Základní 2 nástroje práce s nemajetnou domácnosti: Odklad exekuce Zastavení exekuce pro nemajetnost Nemajetná domácnost odklad exekuce Odložit provedení výkonu rozhodnutí lze, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. 12

13 Nemajetná domácnost zastavení exekuce Exekuci lze zastavit pro tzv. nemajetnost dlužníka. O tomto ujednání hovoří občanský soudní řád v 268, odst. e), který říká, že průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů. Domácnost s nízkým příjmem 13

14 Práci s dlužníky dělíme do 3 kategorií podle příjmů: nemajetnou domácnost domácnost s nízkým příjmem domácnost splňující podmínky oddlužení Domácnost s nízkým příjmem přebytkový rozpočet, ale nedostatečný příjem na všechny splátky klást důraz na výdajovou stranu rozpočtu Plán věřitelů měsíční splátky, zbývající dluh návrh prodejem majetku uspokojit věřitele neupřednostňovat věřitele poměrnou částí uspokojit prodlení není delší než 3 měsíce šance na domluvu s věřiteli 14

15 Domácnost s nízkým příjmem Zda úvěr pojištěn neschopnost splácet např.: z důvodu nemoci, ztráty zaměstnání, Odklad splátek zpravidla max. na 6 měsíců výhodnější u dlouhodobějších dražších úvěrů během 6 měsíců může dojít ke splacení drobných půjček Snížení splátek nejčastěji písemná forma, příslib splátek věřitel má zákonnou povinnost přijmout splátku v jakékoliv výši důležitá pravidelnost při splácení soud přihlíží a nemusí nařídit exekuci, ale splátkový kalendář Pokud věřitel vyjde vstříc nutné dodržovat termíny a výši splátek platit sníženou splátku řádně a včas! 15

16 Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadu a způsobech jeho řešení Hlava V. Oddlužení Platnost od ledna 2008 Osoba, která chce podat návrh, musí být v úpadku, což znamená: více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dní po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, jestliže: zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí 16

17 Nesmí být podnikatelem ani mít dluhy z podnikání. Osoby, které měly nebo mají živnostenský list, nemohou návrh podat. Rovněž žádný ze závazků nesmí mít souvislost s podnikatelskou činností, nesmí tedy být uzavřen na IČO. Oddlužení může proběhnout dvěma způsoby: zpeněžením majetkové podstaty splátkovým kalendářem na dobu max. 5 let Nelze provést kombinaci obou způsobů, oddlužení tedy proběhne jedním nebo druhým způsobem. O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé! 17

18 Zpeněžení majetkové podstaty je v rozsahu jako při konkurzu, dlužníkovi je prodán veškerý majetek, který má ve svém vlastnictví prodejní cena nesmí být nižší než 2/3 odhadní ceny příjmy jsou však zachovány Splátkový kalendář na dobu 5 let zachování veškerého majetku 5 let nelze prodloužit V případě úhrady celé dlužné částky lze dobu zkrátit 18

19 Během řízení musí být pokryto (prodejem majetku nebo splátkami) minimálně 30% všech nezajištěných věřitelů. Pokud se tak stane, je dlužník osvobozen od hrazení zbytku svých závazků, zbytek dluhu je mu prominut. Uvést veškeré své závazky, nesmí na žádný zapomenout závazky v aktuální výši Podáním Návrhu se stanovuje konečná dlužná částka Pohledávky na výživném a náhrada škody musí být uspokojena v plné výši Podáním Návrhu se vypořádává SJM 19

20 Návrh je zamítnut: Podá-li ho osoba, která k tomu není oprávněna (návrh může podat jen dlužník). Lze-li důvodně předpokládat, že: Byl sledován nepoctivý záměr. V posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení. 5 let před zahájením řízení byl navrhovatel odsouzen pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. Hodnota plnění pro nezajištěné věřitele bude nižší než 30% (a není souhlas s nižším plněním) Dlužník projevuje nedbalý nebo lehkomyslný přístup Soud může před rozhodnutím o insolvenčím návrhu uložit navrhovateli, aby zaplatil zálohu na nezbytné krytí nákladů řízení, pokud tyto prostředky nelze zajistit jinak. Výše zálohy může být až do částky Kč. 20

21 Povolení oddlužení Povolení v praxi znamená, že je ukončeno veškeré vymáhání pohledávek, exekuce apod. Rovněž se zastaví počítání poplatků a úroku z prodlení a je stanovena konečná částka, která má být uhrazena. Dalo by se říci, že dojde ke sloučení všech závazků pod ochranu soudu, který poměrnou částí vypočítá výše splátek na jednotlivé pohledávky. V době trvání účinku oddlužení vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. Odměna insolvečního správce je cca 900 Kč měsíčně. Správci musí dlužník podávat každého půl roku zprávu o svých příjmech. V případě změny ve vyživovaných osobách u dlužníka dojde k přepočtu částky, kterou má dlužník hradit. 21

22 Povinnosti dlužníka Vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost. Hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit, stejně jako jiné své mimořádné příjmy použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Oznámit soudu, správci, věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště a zaměstnání. Povinnosti dlužníka Vždy k 15. lednu a 15. červenci předložit soudu, správci, věřitelskému výboru přehled svých přijmu za uplynulých 6 měsíců. Neodmítat žádnou práci. Nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost soudu, správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání oddlužení. 22

23 Povinnosti dlužníka Neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody. Nepřijímat na sebe žádné nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit. Splnění oddlužení osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení Oddlužení se týká i pohledávek, ke kterým se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a které nebyly přihlášeny. Věřitelé mají povinnost přihlásit na začátku řízení svou pohledávku. Pokud tak neučiní a dlužník ji uvedl do seznamu věřitelů, vztahuje se oddlužení i na tyto nepřihlášené pohledávky. Osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly pro tyto pohledávky právo postihu. 23

24 Splnění oddlužení Splnění oddlužení může být splněno, i když dlužník nepokryl 30% nezajištěných pohledávek, a to v případě, že dlužník prokáže, že požadované hodnoty nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil. Splnění oddlužení Podmínka uhrazení 30% se zkoumá na začátku, tedy při podání návrhu na povolení oddlužení. Ke stejnému přezkoumání dojde i na konci řízení, kdy musí být uspokojena výše uvedena část závazků. Pokud tomu tak není, nelze osvobodit od hrazení zbytku závazku. Není ovšem řečeno, že závazky musí být hrazeny v pravidelných měsíčních splátkách. 24

25 Praktická stránka insolvenčního řízení Insolvenční návrhy V roce 2010 činil nárůst počtu insolvenčních návrhů u fyzických osob - spotřebitelů 149,2 % proti roku Celkový počet insolvenčních návrhů fyzických osob byl v roce Počet podaných insolvenčních návrhů v roce 2011 vzrostl ve srovnání s předloňským rokem o 51 % na Hlavní podíl na tomto růstu mají fyzické osoby nepodnikatelé, u kterých počet insolvencí stoupl o 67 % na

26 Insolvenční návrh K podání návrhu je oprávněn dlužník i věřitel. Jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku Insolvenční návrh Formulář Návrh na povolení oddlužení Pokud návrh podává dlužník sám na sebe, musí v něm uvést rozhodující skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek. Dále je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy V návrhu lze také navrhnout způsob řešení úpadku. 26

27 Povinné přílohy Návrh na oddlužení doložit čisté příjmy za poslední 3 roky doložit předpokládané čisté příjmy na příští období 5ti let výpis z rejstříku trestů seznam majetku soupis závazků potvrzení o vyživovací povinnosti (alimenty) + ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o podnikatelské činnosti ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o vztahu k věřitelům ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o pravdivosti údajů Neschopnost splácet nemusí končit bankrotem Chceš-li vidět, jak čas rychle letí, podepiš směnku. Julian Tuwim Vypůjč si od někoho peníze, a potkáš ho pětkrát za den. František Vymazal Konečně vím, co odlišuje člověka od zvířete: finanční potíže. Jules Renard Největší většina na světě jsou dlužníci. Karl Farkas Neplatit účty je jediný způsob, jak se uchovat v paměti obchodních kruhů. Oscar Wilde Půjčit je laskavost, dostat zpátky je zázrak. Tádžická přísloví 27

28 Neschopnost splácet nemusí končit bankrotem Půjčovat si je třeba u pesimisty. Ten nepočítá s vrácením. N.N. Věřitelé mají lepší paměť než dlužníci. Benjamin Franklin Nepůjčit - krátká nepříjemnost, půjčit - dlouhá nenávist. Mongolská přísloví Být chudý a bez dluhů - to je největší bohatství. Arabská přísloví Výše dluhů jeho společnosti s ručením omezeným už překročila všechny meze. Lech Przeczek Chtěl se rozdělit se svými přáteli o všechno, co měl. Zejména o své dluhy. Lech Przeczek Neschopnost splácet nemusí končit bankrotem Článek /viteze.asp?c=a100823_104122_viteze_sov Oddlužení - edbusy Zneužívání insolvenčního zákona - podnikatelé Insolvenční řízení 28

29 Neschopnost splácet nemusí končit bankrotem Odklad či zastavení exekuce Čtyři náležitosti Návrhu na odklad nařízené exekuce: 1. obecné informace adresa soudu, jméno/sídlo stran řízení, číslo jednací +název případu 2. základní fakta popis případu ( co jsem udělal/neudělal a co nastalo + přesné označení předchozích rozhodnutí soudů či rozhodců 3. odůvodnění návrhu proč chci odložit exekuci, jaké mám k tomu důvody ) dlouhodobá nezaměstnanost, MD ) 4. návrh čeho se dožaduji ( uvede se konkrétní formulace toho, jak navrhuji, aby soud rozhodl) Neschopnost splácet nemusí končit bankrotem informační video exekuce (11 minuta) 29

30 Neschopnost splácet nemusí končit bankrotem 30

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti

NOVÉ VÝZVY. je umění. Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY Na vytvoření této publikace se na základě zakázky Středočeského kraje podílel tým expertů a lektorů z neziskové organizace RUBIKON Centrum, kteří se problematice zadluženosti a finanční gramotnosti dlouhodobě

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

Půjčujte si s rozumem!

Půjčujte si s rozumem! Co byste měli a neměli dělat Co byste měli: Buďte realističtí přiznejte si, v jaké jste opravdu situaci a rozhodněte se jí řešit s využitím pomoci, která je k dispozici. Okamžitě kontaktujte své věřitele

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Půjčujte si s rozumem!

Půjčujte si s rozumem! a příkladů dobré praxe Prevence kriminality Půjčujte si s rozumem! Praktická příručka pro osobní finance občanské sdružení Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou 3. vydání praktické příručky pro osobní

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. www.nadacepartnerstvi.cz Dlužím

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (A NEJEN (POZNATKY Z PRAXE) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI) V PRAXI. Ing. Zdeněk Jelínek

LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (A NEJEN (POZNATKY Z PRAXE) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI) V PRAXI. Ing. Zdeněk Jelínek LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (A NEJEN OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI) V PRAXI (POZNATKY Z PRAXE) Ing. Zdeněk Jelínek Úvodem Tento materiál byl původně zamýšlen jako skripta, avšak skripta nejsou o praxi, pouze

Více