msín stojí SPARTAKOVCE právo, aby sml pyšn setít prach se svého vozu. I sednout do nho mže, nikoli však už nastartovat, nebo si dokonce vyjet!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "msín stojí SPARTAKOVCE právo, aby sml pyšn setít prach se svého vozu. I sednout do nho mže, nikoli však už nastartovat, nebo si dokonce vyjet!"

Transkript

1 TINÁCTÁ KAPITOLA nabádá tenáe k praktickému zužitkováni motoristické povrivosti, již rozebírá z hlediska národohospodáského. Její zvláštní pílohu tvoí EGYPTSKO-PERSKO-CHALDEJSKÝ sná se speciálním zamením pro SPARTAKOVCE. Bylo již povdno, že a pro jsou motorisovaní, jakož i ti, kdo se jimi teprve hodlají stát, povriví. Uvedli jsme také nkolik píklad, z nichž jasn vysvítá upímná snaha pevádt motoristickou povru jednak do reálného života, jednak na materialistickou základnu. Lze-li u pokus prvního druhu mluvit o jistých výsledcích, nedá se bohužel konstatovat totéž u zatímní diletantské praxe ady druhé. Mnohým SPARTAKOVCM se vyjevila zlá znamení nebo se vyplnily špatné sny. asto bývají tyto úkazy udávány za pímé píiny nehod, havárií a bouraek. Najdete o tom etné zmínky v úedních protokolech a v soudních spisech. Jeden SPARTAKOVEC, slavn proslulý tím, že zamnil námstí okresního msta, kde se práv konal výroní trh, za vozovku I. tídy a vjel pekrásným stylem do stánku cukrovinkami, odpovdl na dotaz vyšetujícího lena SNB, jak se nco takového mohlo stát, hrdými slovy : Vdl jsem, že na mne eká malér. Zdálo se mi o tlup erných koek, které útoily na mého SPARTAKA, a krom toho mi hned ráno pi výjezdu z garáže pišla do cesty jeptiška. Kdybych nebyl musel jet, býval bych radji zstal doma. Bohužel, povinnost volala." Škoda," odvtil muž v modrém stejnokroji s ervenými nárameníky, vná škoda, že radji nemlela. Neselhalo vám ízení nebo brzdy nebo nco jiného, pane idii?" 164

2 165

3 Ne," hájil šofér neochvjn sebe i svj vz, neselhalo nic. Naopak, všechno fungovalo pesn; i ten sen a ta jeptiška." Není nám známo, pihlédl-li soud k polehujícím okolnostem v podob snní o erných kokách a o zjevu nevinné ženy, pinášející smlu, pokud se objevuje osamocen. Pozor však: dv jeptišky jsou neklamnou pedzvstí štstí v 1ásce, což ovšem mže být pro SPARTAKOVCE také neblahé Mohli bychom uvést veletucty píklad, kdy domnle asto vysmívaná povra pesn vyšla, anebo zase zdánliv nevyšla. Pravíme zdánliv; ve skutenosti bylo jejímu sp1- nní zabránno úinem nkterého spartakovského talismanu. Ani elektronkový matematický robot nevypote srážkový koeficient síly vštné nepíznivé okolnosti se silou motoristického amuletu. Nkdy vyhraje v takovém utkání osud, jindy fetiš. Mnohem chudší žatvou se vyznauje bádání o praktickém využití povry. Nic není neodbornji obhospodaováno, nežli fond pro financování povrivosti (motoristické i všeobecné). Mnozí SPARTAKOVCI si dosud neuvdomili ani jeho existenci, ani jeho možnosti. Vezmme tužku do ruky a poítejme, na pijde SPAR- TAKOVCE jenom jeho jméno a titul, nepihlížíme-li k vlastnímu provozu a k poizovacímu nákladu samotného SPARTAKA! Za garáž platí msín de iure 40 70, de facto však nejmén Ks 100, za pojištní zákonné odpovdnosti z motorového vozidla 12, za havarijní pojistku.. 37,50 s njakou tou pokutnkou je také nutno poítat; pamatujme na ni msíním paušálem (a kvli zaokrouhlení) mizivou ástkou. 10,50 Celkem Ks 160, 166

4 msín stojí SPARTAKOVCE právo, aby sml pyšn setít prach se svého vozu. I sednout do nho mže, nikoli však už nastartovat, nebo si dokonce vyjet! To mní hned celou kalkulaci. Kde je benzin, olej, údržba, kde jsou opravy a náklad na motoristické alimenty, které sice nezatžují rozpoet každého, ale pece jen mnohého SPARTAKOVCE! Nezapomínejme, že od doby, kdy první SPARTAKY vyjely do ulic, uplynulo již pl tetího roku! Což opravdu žádný SPARTAKOVEC netouží po tom, aby pišel lacino alespo k úhrad tak zvaných mrtvých provozních náklad, representujících podle našeho stízlivého propotu hodnotu 480, slovy ty set osmdesáti litr benzinu ron? Vždy se tu bohat nabízí píležitost v podob zmínného již fondu pro financování povrivosti (motoristické i všeobecné). Udluje každým týdnem odmny, podpory a stipendia... Ano, uhodli jste. Nkdejší lotynka, asi ped tyiceti lety zaniklá a dnes znovu vzkíšená, tší se nesmírné oblib v nejširší veejnosti. I mnozí SPARTAKOVCI, a zvlášt pak KANDIDÁTI, se o ni zajímají pímo vášniv, nedostává se jim však potebných znalostí, aby v ní mohli dosáhnout úspchu. Chybí tu prost vdný základ. Odborn vdecká literatura této discipliny pokud vbec ješt existuje zestárla a ztratila cenu. eho se držet, které z tch osudových cifer volit, když týden po týdnu pádnji dokazuje, že volba byla prozatím vždycky špatná? Staré snáe, v pítomné dob vedle kuchaských knih nejžádanjší literatura vbec, vyskytují se již jenom jako vzácné antikvární unikáty. Pati opravdu spíš do musea než do života. Tak jako by nemohl geofysik dneška vycházet z knih Koperníkových nebo Keplerových, ne- 167

5 mže se soudobý vyklada sn, pedtuch a znamení ídit Alšovým snáem, který vtšinu pojm najm motoristických!!! ani nezná! Tyto vážné dvody vedly nás pi snaze vypracovat následující, bohužel velmi neúplný, pesto však alespo jednu malou brázdu na poli pýrem zarostlém vyhlubující EGYPTSKO-PERSKO-CHALDEJSKÝ SNÁ sestavený na základ starých pramen podle Artomidora Daldianose a Achmeta F. Serima, doplnný se zvláštním zetelem na sny motoristicko-spartakovské s jejich matematickým pevodem do úspšných sázkových ísel pro SPORTKU a s výkladem snových význam pro úely motoristického sportu v denní praxi. Sná je upraven v abecedním uspoádání. Obsahuje pouze hlavní pojmy, jejichž zmnožení odvozovací metodou nebude pro motoristy jen ponkud zkušené nijak obtížné. A Adresá, ísti v nm opravnu nebo souástky shánti 13 Akta vidti zapomenuté doklady k vozidlu 3 Alkohol piti bouraka 33 Amora spatiti nebezpená spolujezdkyn, rozvodové ízení v dohledu 2 Automobil cizí vidti zlost; pedjíždj opatrn 11 B Bábovka úspch na silnici, vezmeš kdekoho

6 Bahno ucpaná karburace 25 Baliti nco generálka v dohledu 10 Básník nev ujišování, že nkdo jezdí SPARTAKEM za 6 litr na 100 km 1 Bazar prodej své auto, dokud je as 27 Bible, ísti v ní pohovor s hlídkou SNB 17 Bosý jíti shánj vas pneumatiky 4 Budovu stavti najdeš garáž 21 C Cela nedobrý rozsudek za vážnj ší porušení dopravního ádu 40 Cep srážka s traktorem ti hrozí 15 Citrón makati nepiškrcuj tolik karburaci 32 Cizince vidti propadáš rád nemístnému obdivu 26 ápa spatiti ber do vozu pouze vlastní ženu 31 ekárna poítej s autodílnou; jezdi i s nakytovaným vozem, snad se dokáš, že ti jej jednou též nastíkají 46 etník 100 km/hod. uzavenou osadou klidn a beze stra chu 14 ísla vidti nehraj ve Sportce; ztracená poznávací znaka 5 D Deštník prohlédni karosérii, hlavn stechu

7 Dlníky na silnici spatiti jed' pomalu, aby sis nezastíkal vz asfaltem 29 Dti vždycky nebezpeí 36 Díra, spadnouti do ní nic se nevyplní snadnji 16 Dluhy dlati pora mi jak 7 Doly na zlato hledati dostaneš SPARTAKA 44 Dopis obdržeti pozvání k prokurátorovi 38 Drn zelený ty i tvjvz jste v nebezpeí 47 Dzbán rozbitý vylágruješ 20 E Evangelium zopakujsi dopravní ád 34 Expresní vlak na nechránných železniních pejezdech se pece jen trochu rozhlédni 6 F Facku obdržeti Foukati do ohn lépe než pi pejezdu pes kižovatku službu konajícího lena SNB nabrati 42 v nejhorším pípad dojedeš i na dv svíky 18 G Galoše piprav se na špatné silnice 35 Gymnasium vidti trestnému školení v jízd neujdeš 12 H Hádanku luštiti asto budeš, až to" nepojede a ty nezjistíš pro 30 Havrana vidti pehlížená výstražná znaka 45 Hermelín nositi zdoláš úspšn ptilitrovou Ameriku

8 Hlavu si mýti nemusíš; eká to na tebe pi jedné z prvních neuvážených jízd 8 Hnj vidti je lepší než do nho vjeti 43 Hostinec nezastavuj a je dál 19 Housenky autokolona k oekávání 37 Hrob kopati vymuj astji olej 48 Hvzdy zblízka spatiti pozor na nákladní vozy a na autobusy 9 CH Chalupa Chechtot slyšeti eká t poškození karosérie 24 za neobratné chování u volantu sklidíš posmch 28 Chryzantémy vidti alespo trnáct dní nei SPARTAKA, jinak zlému neujdeš 13 I Insert prodej své auto, dokud je nkdo koupí 7 Invalida hrozí úraz tob i vozu 41 J Jablko tvé spolujezdkyni se poda- í, co jsi ml v úmyslu 21 Jatky prohlédni brzdy 44 Javor pi jízd objevíš zcela nenadále krásnou vyhlídku 23 Jezdec (motorisovaný) nepítel v dohledu 25 Ježek reservní duši a záplaty s sebou 11 Jizva est

9 K Kabát istiti Kamna (horká) sob i SPARTAKU radno jest 5 do chladie se obas lije voda 42 Karty nkomu vykládati nejistá budoucnost tvých spolujezdc 17 Kilometrovník (kámen) napiš pro každý pípad povidti slední vli 22 Kloset tvé vozidlo za mnoho nestojí 33 Kluzišt, klouzati se na nm pozor na smyk 8 Kolo jízdní mrzutost 40 Korunovace pijdeš o vdí list 1 Kovárnu, kováe vidti ber i to, není li zrovna po ruce autodílna 29 Ktitelnice, kest jezdil jsi úspšn 3 Kue zpsobíš nkomu píkoí a bolest 35 Kuželky hráti mnoho riskuješ 27 L Labyrint, nacházeti se pozor na špatné orientaní v nm tabule 43 Lebka nebezpená tra 15 Lev, pronásledován jím vozm a motocyklm se býti znakou B vas uhýbej 4 Lokomotiva všude íhá nástraha 31 M Maso pro ne, ale nikdy na silnici! 37 Matka dbej dobe mínných rad 20 Matka železná nepíjemná ztráta

10 Msto pekážky 23 Mrtvý býti ty i tvjspartak vše pežijete 2 Myš udlejsi poádek ve voze i v garáži 46 N Nadávati si s nkým pi motoristickém sportu nic neznamená 12 Nádraží nazpt pojedeš jinak než tam 34 Nahý se vidti zaplacená generálka 29 Nemocnice když, tak jen chirurgie 47 O Oasa benzinovou pumpu objevíš pece vas 6 Obchod plný lidí tomu jsou motoristé zvyklí; o víc zákazník, o to mén zboží 32 Obliej ošklivý jen když máš auto hezké 16 Opici vidti lépe než ji míti 39 Orati SPARTAKEM se nedoporuuje 24 P Paleta Paez Peníze míti Perník vidti, jísti draze, ale pece získáš potebnou souástku nebo náhradní díl 49 nepejedeš ani neporazíš, nebu' tvrdošíjný 18 jako motorista nikdy nebudeš 38 tvé motorové vozidlo již za mnoho nestojí

11 Plot spatiti neznamená poraziti jej 20 Podvazek eká t obtížné vysvtlování 36 Pole vyhýbej se nevhodnému terénu 19 Požár vystup vas 28 Píbuzné vidti pry nejvyšší možnou rychlostí 9 R Rádio automobilové draze splnitelný sen 48 Raka pozorovati couvej jako on 26 Rozvod si lehce vyjezdíš 30 Runice nkdy by to lovk opravdu nejradji ze všeho stelil 13 Rybník zakázaný vjezd 5 ád obdržeti km bez nehody 49 eka cesta na vlastní nebezpeí 22 etzy, etízky nejsou-li nkdy první na kolech, bývají pak druhé na rukou 34 S Salto veliká radost t nemine 3 Seno dobe mírní nárazy; proto opravdu šastný symbol 25 Sláma viz s e n o Sobota peplnné silnice 46 Soudní sí setkáš se s páteli 10 Srnec rozvaž, nezaplatíš-li za opravu poškozené karosérie víc než získáš nezákonn ulovenou zvinou

12 Svtla Šavle Šplhati Štrk Š T Talisman Teplomr Teta Tráva nech dobe svítí, jinak ti bude brzy svítit svtlo vné 8 eká t souboj pi úedn pikázaném zastavení 39 uvidíš leccos z vyšší perspektivy 17 známe píjemnjší vci, že ano? 24 kdo chce kam, pomozme mu tam 48 nepehlížej; 80 teplou vodu má SPARTAK nejradji ` 1 nežádoucím rádcm v obo ru motorismu se vas vyhni 33 lepší než kamenolom pi náhlé zmn vozovky 16 U Umazán býti dojdeš cti a uznáni 29 Umlec staí pi pouhém rozjezdu vyrazit si dva zuby, oesat jedniku, porazit ty se znakou zvýšená opatrnost", vydsit k smrti chodce a ješt se nerozjet; na toho vsate 21 Užovka získáš bezkomorovou pneumatiku

13 V Valík taniti Vitel naléhající SPARTAKEM na náledí není zvláštní požitek; chceš-li si jej pesto popát, brzdi, místo azení nižší rychlosti 32 svez ho, bude se ti píšt vyhýbat 7 Vtev zelená poškrábaná karosérie 19 Vidle neujdeš pronásledování, by neškodnému 27 Vinný sklep pedzvst bouraky 38 Vlasy šedivé z ní vzejdou 47 Vousy tvá cesta se množstvím a rzností oprav znan prodlouží 2 Vši neha jiná vozidla, každé má své ctnosti i vady 15 Z Zablouditi neztrácet zbyten nervy 20 Zajíc živý nezdaený lov 42 Zamilován býti Zbourati dm jedin do SPARTAKA; však i to stojí dost penz 14 dej se k zedníkm, ne k motoristm 35 Zemtesení prožíti celý hnací agregát ohrožen tvým nešetrným zacházením 4 Zmatek zastav vas 31 Zvonky a ped tebou nevyzvánjí na poplach pi projíždni obcemi

14 Ž Žába dobrou jízdu vští 45 Žaludení potíže cítiti obvyklá motoristická choroba 6 Žena nikoli vlastní zvýšené nebezpeí 37 Žena vlastní nuda; neujdeš pouování, jak správn jezdit, zvláš jde li o neidiku 28 Žralok (kilometr) nejvíc ujede, nejmén užije; nei se jeho píkladem 13 Za tento sná poskytujeme záruku, že šest z ísel v nm svedených bude zcela jist v každém týdnu vylosováno, pokud nedojde ke zmn herního plánu Sportky. 177

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST Purchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO froin the KATHLEEN MADILL BEQUEST Sva^elc 4:. Bílá Hora násilná protireformace katolická. Pnspvek k djinám válek náboženských v echách. Na základ

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Ekonomie sociálního vylouení

Ekonomie sociálního vylouení Ekonomie sociálního vylouení Chování mnoha sociáln vylouených Rom bývá veejností oznaováno jako nepizpsobivé. Veejné mínní má zato, že Romové se chovají iracionáln, že nevyužívají možností, kterými disponují,

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více

-'ag. Prameny k synodám strany pražské a táborské

-'ag. Prameny k synodám strany pražské a táborské -'ag Prameny k synodám strany pražské a táborské u^6 t PRAMENY K SHODÁM STRMÍ PBAŽSKÉ A (VZNIK HUSITSKÉ KONFESSE) "V LÍ:TECH 1441 1444. 2i3DE3Sr:E3I^ nstejeidij-s-. v PRAZE 1900. IŠTáliladem Klrálovslcé

Více