Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol"

Transkript

1 Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Autoři: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Vydalo Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. v roce 2011 Vydání publikace bylo financováno Plzeňským krajem

2 OBSAH 1. Úvod Finanční gramotnost definice a složky Principy Standardy finanční gramotnosti Standardy finanční gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ Standardy finanční gramotnosti pro střední vzdělávání Práce s rozpočtem příklady vyučování Práce s rozpočtem 1 víte, za co utrácíte a kde na to berete Práce s rozpočtem 2 položky rodinného rozpočtu Práce s rozpočtem 3 víte, kolik utrácíte Práce s rozpočtem 4 rozpočet konkrétní akce Přílohy Obecný rozpočet Slepý rozpočet Rozpočet dle ČSÚ Pracovní list Pracovní pobyt v zahraničí Použitá a doporučená literatura... 22

3 1. Úvod Finanční gramotnost se stala fenoménem současnosti. I když lépe řečeno, současné problémy se vzrůstající nezdravou zadlužeností a nepřeberné a nepřehledné množství stále nových finančních produktů jednoznačně poukazují na to, že je nutné, aby se finanční gramotnost dostala a zůstávala v popředí zájmu. Situace je obdobná ve všech vyspělých zemích a proto Rada Evropy (v reakci na negativní vývoj rostoucí zadluženosti obyvatelstva EU) vydala v roce 2007 výzvu ve formě doporučení pro vlády členských zemí Evropské unie, aby zajistily růst povědomí domácností o jejich potřebě získávat řádné informace a vzdělání. 1 Česká republika na tuto výzvu reagovala ustanovením meziresortní skupiny Ministerstva financí ČR, Ministerstva obchodu a průmyslu ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která postupně zpracovala základní standardy finanční gramotnosti a návrh jejich postupného zavádění do školních vzdělávacích programů. Před základními a středními školami tak stojí nová výzva účinně zavádět vzdělávání ve finanční gramotnosti a připravovat žáky na zodpovědnou orientaci ve světě peněz, domácího hospodaření a finančních produktů. Metodický materiál je vytvořen na základě dlouhodobých zkušeností s pořádáním seminářů finanční gramotnosti pro žáky ZŠ i studenty SŠ, které Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. již několik let organizuje ve spolupráci s Občanskou poradnou Plzeň, o.s. Z praktických zkušeností Občanské poradny Plzeň s prací se zadluženými klienty vyplývá potřeba finančního vzdělávání veřejnosti. Jako prevence problémů se zadlužeností je proto velmi vhodné začít s tímto vzděláváním již ve školním věku. Předkládaný materiál se skládá ze tří částí. V prvních kapitolách se zaměřuje na obecné vymezení pojmu finanční gramotnosti a připomíná požadavky na obsah a výstupy vzdělávání v této oblasti u žáků 2. stupně ZŠ a středních škol. Tyto informace jsou čerpány ze společného dokumentu výše zmíněné mezirezortní skupiny Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Následují kapitoly věnované příkladu práce s cílovou skupinou žáci středních škol, a to v jedné vybrané oblasti práce s domácím rozpočtem. Závěrečný přehled doporučené literatury je vodítkem pro další rozšiřování znalostí a získávání praktických podnětů pro výuku finanční gramotnosti na školách. 1 NOVESKÝ, Slabikář, 23 2

4 2. Finanční gramotnost definice a složky Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a služeb a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. 2 Finanční gramotnost má tři složky: peněžní gramotnost; cenová gramotnost; rozpočtová gramotnost. Peněžní gramotnost představuje kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.). Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Významnou složkou cenové gramotnosti je porozumění principu ceny peněz v čase, rozdílu mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou a porozumění cenám finančních nástrojů a služeb v praktické podobě poplatků a úrokových sazeb. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci. 3 Finanční gramotnost je specializovanou součástí širší ekonomické gramotnosti, která navíc zahrnuje např. schopnost zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí na současný a budoucí příjem, orientaci na trhu pracovních příležitostí, schopnost rozhodovat 2 Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, 7 3 Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, 7 3

5 o výdajích apod. Nezbytnou součástí finanční gramotnosti je také znalost makroekonomických aspektů a orientace v daňové oblasti, a to vzhledem k tomu, že se tyto oblasti významně podílejí na finančních zdrojích jednotlivců i domácností, a mají tedy významný vliv na peněžní toky v soukromých financích. K finanční gramotnosti se dále pojí tyto gramotnosti: gramotnost numerická (zejména finanční numerické úkony); gramotnost finanční (schopnost vyhledat, použít a vyhodnotit relevantní informace v kontextu); gramotnost právní (orientace v právním systému, přehled o právech a povinnostech a také možnostech, kam se obrátit o pomoc) Principy Odborní pracovníci Ministerstva financí ČR v Národní strategii finančního vzdělávání z roku 2010 stanovili tři základní principy 5 podporující kvalitu vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Těmito principy jsou: princip obecnosti; princip odbornosti; princip zacílení. Princip obecnosti vyjadřuje přesvědčení, že projekty finančního vzdělávání mají svým charakterem rozvíjet úroveň finanční gramotnosti ve smyslu základní orientace a přehledu o finančních produktech či službách. Je nanejvýš důležité, aby se netýkaly propagace konkrétních produktů a služeb. Pro úspěšné a správné šíření finančního vzdělávání je důležité, aby byl jeho obsah dostatečně odborný. Vyučující finanční gramotnosti by měli mít dostatečné odborné znalosti, a to jak z oblasti finanční, tak z oblasti pedagogické. Toto je podstatou principu odbornosti. Smyslem principu zacílenosti je podpora ujasňování si potřeb cílové skupiny, tedy žáků jednotlivých stupňů vzdělávání. Při výběru učiva, aktivit a obsahu vzdělávání musí být vždy zohledněn věk a znalosti vyučovaných dětí (a to nejen v oblasti finanční gramotnosti, ale také gramotností, které jsou s tou finanční nedílně spjaté viz. kapitola 2). 4 Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, 8 5 Národní strategie finančního vzdělávání. Ministerstvo financí ČR, 2010, 27 4

6 4. Standardy finanční gramotnosti Z definice finanční gramotnosti a při respektování stanovených principů vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti vycházejí dále konkretizované standardy finanční gramotnosti, které stanovují ideální úroveň finanční gramotnosti pro různé cílové skupiny. Standardy tuto úroveň popisují z pohledu cílového stavu finančního vzdělávání pro různé vzdělávací stupně. Finanční gramotnost žáků základních škol i žáků středních škol je zaměřena na vzdělávání v oblastech nazvaných peníze, hospodaření domácnosti a finanční produkty. Vzdělávání je nastaveno tak, aby vždy odpovídalo znalostní i osobnostní úrovni žáků (princip zacílenosti) a aby se jejich znalosti z jednotlivých oblastí postupně přibližovaly k definovanému cíli finanční gramotnosti, tedy k tomu, aby žáci uměli finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v současné společnosti a také rozuměli a aktivně vystupovali na trhu finančních produktů a služeb Standardy finanční gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ Standardy finanční gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ zcela logicky navazují na znalosti a dovednosti získané během výuky na 1. stupni. První stupeň ZŠ je v oblasti finanční gramotnosti zaměřen na to, aby žáci: uměli používat peníze v běžných situacích; uměli odhadnout a zkontrolovat cenu nákupu a vrácených peněz; rozuměli základním mechanismům domácího rozpočtu, zejména problematice omezenosti výdajů; porozuměli nutnosti spoření; uměli vysvětlit, proč je nutné spořit; porozuměli nutnosti splácení dlužných částek. U žáků 2. stupně ZŠ je již větší důraz kladen na porozumění základním makroekonomickým souvislostem a žáci jsou vedeni k důkladnější práci s domácím rozpočtem i orientaci na finančním trhu. Pro lepší orientaci je následně uvedena přehledná tabulka 6 ilustrující obsah a zamýšlené výsledky vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ. 6 Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách,

7 obsah nakládání s penězi tvorba ceny inflace PENÍZE výsledky na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny popíše vliv inflace na tvorbu peněz obsah rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti základní práva spotřebitelů HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI výsledky sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele obsah služby bank, aktivní a pasivní operace produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků pojištění úročení FINANČNÍ PRODUKTY výsledky uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice) uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) vysvětlí význam úroku placeného a přijatého uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 4.2. Standardy finanční gramotnosti pro střední vzdělávání Finanční gramotnost pro žáky středních škol je opět zaměřena na rozvoj jejich znalostí a praktických dovedností v oblasti peněz, hospodaření domácnosti a finančních produktů. Pozornost je dominantně věnována podpoře jejich aktivního porozumění finančnímu trhu, makroekonomickým a právním souvislostem. Také z tohoto důvodu je pro žáky středních škol zavedena ještě jedna oblast pozornosti, a to práva spotřebitelů. 6

8 I zde následuje souhrnný přehled obsahu vzdělávání a požadavků na konkrétní vzdělávací výstupy. obsah placení (v tuzemské i zahraniční měně) tvorba ceny inflace PENÍZE výsledky používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze za použití kurzovního lístku stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků, místa období apod. rozpozná běžné cenové triky (cena bez DPH) a klamavé nabídky vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry, dlouhodobé finanční plánování a uvede příklady, jak se důsledkům inflace bránit obsah HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI výsledky rozpočet domácnosti rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti obsah přebytek finančních prostředků nedostatek finančních prostředků pojištění FINANČNÍ PRODUKTY výsledky navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky (spoření, produkty se státním příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti apod.) vybere nejvýhodnější produkt pro investování volných finančních prostředků a vysvětlí proč vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na svoje potřeby a zdůvodní svou volbu posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby 7

9 obsah předpisy na ochranu spotřebitele obsah smluv PRÁVA SPOTŘEBITELE výsledky na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva spotřebitele (při nákupu zboží a služeb včetně produktů finančního trhu) na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy včetně jejích všeobecných podmínek 5. Práce s rozpočtem příklady vyučování Na úvod praktické části je třeba připomenout, že finanční gramotnost není možné vyučovat ve vakuu. Na tento fakt ostatně upozorňují i vzdělávací záměry v této oblasti, které jasně poukazují na nutnou provázanost finanční gramotnosti s gramotností numerickou, informační a právní (viz. kapitola 2). Je však mít velmi důrazně na paměti, že finanční gramotnost se týká vždy celého společenského kontextu, kontextu komunit a rodin žáků. Je tedy nezbytně nutné, aby v rámci finančního vzdělávání studenti pochopili široké souvislosti ze svého rodinného, sociálního a kulturního zázemí. A také, aby vyučující přistupovali s respektem k možným kulturním, rodinným a sociálním odlišnostem jejich žáků. Finanční gramotnost je svou podstatou praktická a se životem spjatá dovednost. Tomuto specifiku by měly být přizpůsobeny i vzdělávací metody, které by se rozhodně neměly omezovat pouze na předávání teorií a vysvětlování pojmů. Právě proto, že se jedná o život ovlivňující dovednosti, je třeba během výuky finanční gramotnosti podněcovat ve studentech kritické myšlení, vidění situací v souvislostech, nadhled, kreativitu, zodpovědnost, touhu řešit a řešení aplikovat na jejich současný i budoucí život. Každý z vyučujících by se měl nejprve zamyslet nad převažujícím způsobem svojí výuky a rozvážit, zda by nebylo vhodné pro finanční gramotnost způsob výuky obohatit o nové přístupy a metody. Jako drobná ilustrace možných rozšíření může posloužit následující tabulka vybraných teorií z oblasti vzdělávání dětí i dospělých. 8

10 Behaviorismus Kognitivní konstruktivismus Sociální konstruktivismus autor teorie Skinner Piaget Vigotsky náplň výuky organizována vyučujícím vyučovaným vyučovaným a učebním prostředím strategie výuky deduktivní induktivní induktivní metoda pokusů a omylů zodpovězení otázky a hledání správných odpovědí výukové aktivity a nástroje kvízy výběr z více možností individuální pokládání a zodpovězení otázek metoda řešení problémů interdisciplinární přístup pokus / omyl vypracovávání projektů dialogy tematické diskuze řešení problémů v příslušném prostředí interdisciplinární přístup kooperativní učení pokus / omyl projektové vyučování Při výběru jakékoli teorie (či jejich kombinaci) je třeba mít na paměti, že finanční gramotnost má přesah do různých oblastí lidského života a k jako takové k ní přistupovat a přibližovat studentům právě tyto přesahy a praktické souvislosti. Práce s domácím rozpočtem nebo rozpočtem obecněji spadá podle standardů finanční gramotnosti do oblasti hospodaření domácnosti. 2. stupeň ZŠ střední vzdělávání HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI obsah rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti výsledky sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu obsah rozpočet domácnosti výsledky rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti Pro přiblížení problematiky a významu rodinného rozpočtu lze využít mnoho variantních postupů a aktivit. Základním cílem je vždy naučit žáky kriticky přemýšlet 9

11 o významu rodinného rozpočtu, naučit je rozlišovat pravidelné a jednorázové výdaje a příjmy, uvést do reality jejich mnohdy zkreslené představy o příjmech a výdajích, naučit je přemýšlet o nezbytnosti jednotlivých výdajů. Následuje několik možností, jak lze pracovat s problematikou rodinného rozpočtu. Každá z možností různou měrou přispívá k dosažení základního cíle a většinou přináší i další poznatky a pochopení souvislostí. Příklady práce jsou řazeny od nejjednodušší formy vhodné zvláště pro mladší žáky až po konkrétní a komplexní příklad vhodný pro žáky vyšších ročníků středních škol Práce s rozpočtem 1 víte, za co utrácíte a kde na to berete První příklad práce s rozpočtem je vhodný jako vstupní aktivita do problematiky rodinného rozpočtu. Je vhodný zejména pro žáky základních škol, neboť jim může přiblížit strukturu rodinného rozpočtu a přinést základní přehled o jednotlivých složkách rodinného rozpočtu. Tento základní model práce s rozpočtem zatím nepracuje s konkrétními čísly a jeho cílem není uvádět žáky do cenové reality. Tuto aktivitu je možné zařadit do výuky bez předběžné domácí přípravy žáků a jejím dalším přínosem je podpora vzájemné spolupráce žáků (v případě zvolení varianty práce v malých skupinách) a podpora jejich prezentačních dovedností. Pro kvalitní provedení aktivity je nutné, aby byl vyučující dobře obeznámen s problematikou pravidelných a jednorázových výdajů a příjmů (zde také s problematikou sociální politiky státu zejména systémem dávek státní sociální podpory a sociální pomoci, pojištění a problematikou druhů výdělečné činnosti). Cíle uvést žáky obecně do problematiky rozpočtu jako takového; seznámit je s jeho základními částmi příjmy a výdaji; vést je k uvědomění si toho, jaké položky do jednotlivých kategorií spadají; představit žákům problematiku sociální politiky státu; představit žákům problematiku pracovních poměrů (z pohledu příjmů rodiny). Možné způsoby práce individuální práce; práce v malých skupinách (max. 4 žáci); 10

12 kombinace (nejprve individuálně, posléze porovnání výstupů ve skupinách); zakončení aktivity veřejnou diskuzí nad položkami rozpočtů jednotlivých skupin možno na základě prezentací výstupů; celou aktivitu je možno doplnit přednáškami z oblasti sociální politiky státu a z problematiky pracovních poměrů a dalších typů výdělečných činností. Zadání Žáci jsou vyzváni k tomu, aby samostatně zpracovali svou představu o tom, co všechno musí jejich rodiče platit, aby mohli mít zajištěnu přijatelnou životní úroveň. Toto zadání je možné různě variovat co by vám doma rozhodně nemělo chybět; v jakém domě byste rozhodně nechtěli bydlet co tam chybí; čím se domov stává místem přežití apod. Při zadávání je třeba důsledně upozorňovat, že se zabýváme životními podmínkami spíše materiálního řádu (nejedná se o problematiku psychického bezpečí a vztahů nicméně je-li toto téma žáky výrazně akcentováno, je možné tento zájem využít a zařadit do jiných částí výuky). Žáci jsou instruováni, aby seznam zpracovali samostatně bez konzultace se spolužáky. V další části práce je žákům zadáno zpracování možných příjmů rodiny tedy, kde na to vše uvedené v prvním seznamu může získat rodina peníze (legálními způsoby). I zde jsou žáci žádáni o samostatné zpracování tématu. Poté následuje práce v malých skupinkách, jejím cílem je porovnání seznamů a jejich zpracování do jednotného seznamu. Výsledné seznamy jsou pak mluvčími jednotlivých skupin představeny celé třídě. V závěrečné diskuzi je možno se seznamy variantně pracovat doplňovat chybějící položky, dodávat upřesňující informace (viz. výše), vést žáky k seřazení položek výdajů rozpočtu podle důležitosti či jiných kritérií apod. Časový rozsah Základní varianta aktivity zahrnující pouze individuální práci se sestavením rozpočtu je koncipována na délku jedné vyučovací hodiny. Při zvolení kombinace individuální a skupinové práce (včetně závěrečné prezentace výstupů jednotlivých skupin) je třeba počítat s dvouhodinovou časovou dotací. V případě, že se vyučující rozhodne využít tuto aktivitu pro prohloubení znalostí žáků v problematice sociální politiky státu a různých typů výdělečných činností, lze celou aktivitu pojmout jako blokové vyučování s min. rozsahem čtyř vyučovacích hodin (výsledný počet hodin se odvíjí od rozsahu zvolených přednášek). 11

13 Podklady pro aktivitu vzor obecného rozpočtu (příloha č. 1); systém sociální politiky ČR; přehled pojištění, dávek státní sociální podpory a dávek sociální pomoci; typy výdělečných činností, včetně informací o daňové problematice a problematice pojištění z jednotlivých typů výdělečných činností Práce s rozpočtem 2 položky rodinného rozpočtu Tento způsob přiblížení rodinného rozpočtu navazuje na předchozí popsaný a přepokládá základní znalosti žáků o podobě rodinného rozpočtu, tedy znalost problematiky pravidelných a jednorázových příjmů a výdajů. Tuto aktivitu je možné zařadit do výuky bez předběžné domácí přípravy žáků a jejím dalším přínosem je podpora vzájemné spolupráce žáků (v případě zvolení varianty práce v malých skupinách) a podpora jejich prezentačních dovedností. Pro kvalitní provedení aktivity je nutné, aby byl vyučující dobře obeznámen se statistickými údaji ohledně příjmů a výdajů domácností a uměl adekvátně reagovat na konkrétní dotazy žáků z této oblasti. Také je nezbytné, aby vyučující vždy ověřil platnost a současné hodnoty výdajů domácností dle nejnovějších informací z ČSÚ. Aktivita položky rodinného rozpočtu může být také rozšířena o demografické zvláštnosti a upozornění na nerovnoměrnost příjmů v rámci ČR a u různých skupin obyvatel. Aktivita tak může žáky motivovat k dlouhodobějšímu plánování jejich vzdělanostní a pracovní kariéry. Je také vhodné doplňovat tuto aktivitu úvahami z oblasti etického porozumění smyslu lidského života jako prevence měření kvality života pouze ekonomickými ukazateli. Cíle upevnit znalosti žáků v oblasti problematiky pravidelných a jednorázových příjmů a výdajů; podpořit reálný pohled žáků na výši jednotlivých rozpočtových položek; zvýšit informovanost žáků o průměrných hodnotách příjmových a výdajových položek v domácnostech v ČR; motivovat žáky k úvahám o jejich vzdělanostní a pracovní kariéře. 12

14 Způsob práce individuální práce; práce v malých skupinách (max. 4 žáci); kombinace (nejprve individuálně, posléze porovnání výstupů ve skupinách); zakončení aktivity veřejnou diskuzí nad položkami rozpočtů jednotlivých skupin možno na základě prezentací výstupů; aktivitu je možno doplnit o přednášku ilustrující rozdíly v příjmech rodin v jednotlivých regionech a skupinách a etické otázky. Zadání Každý z žáků obdrží slepý rozpočet domácnosti s předem předepsanými položkami příjmů a výdajů. Samostatným úkolem žáků je odhadnout průměrné příjmy a výdaje a doplnit je do rozpočtu domácnosti. Žáci jsou vedeni k tomu, aby tuto část hodiny pracovali samostatně. Vyučující podporuje porozumění zadání případným dovysvětlením jednotlivých položek. Po zpracování rozpočtů jsou žáci rozděleni do pracovních skupin a společně porovnají či upřesní své zpracované rozpočty. Po ukončení práce je žákům do skupinek rozdán vyplněný rozpočet dle údajů ČSÚ. Žáci dále ve skupinkách diskutují a porovnávají své odhady s oficiálními údaji. Závěrečná diskuze je věnována dotazům žákům, vysvětlení jednotlivých položek, ilustraci rozdílných příjmů a výdajů dle regionů apod. Časový rozsah Základní varianta aktivity zahrnující pouze individuální práci se sestavením rozpočtu je koncipována na délku jedné vyučovací hodiny. Při zvolení kombinace individuální a skupinové práce (včetně závěrečné prezentace výstupů jednotlivých skupin) je třeba počítat s dvouhodinovou časovou dotací. V případě, že se vyučující rozhodne využít tuto aktivitu ke zvýšení informovanosti žáků v souvisejících oblastech, zabere tato aktivita min. tři vyučovací hodiny. Podklady pro aktivitu slepý rozpočet pro každého žáka (příloha č. 2); vyplněný rozpočet dle údajů ČSÚ (příloha č. 3); 13

15 příjmové mapy dle regionů; příjmové mapy dle skupin obyvatelstva; základních přehled etických teorií Práce s rozpočtem 3 víte, kolik utrácíte Tato aktivita vede žáky ke konkrétnímu uvažování nad jednotlivými (zejména pravidelnými) výdajovými položkami rodinného rozpočtu. Je také vhodným podnětem pro zavádění odpovědného finančního plánování v oblasti výdajů a vedení žáků k uvědomování si reálných finančních nákladů rodiny. Aktivitu lze také využít pro rozvoj numerické gramotnosti žáků a získané údaje zpracovávat různými způsoby statistické matematiky. Tuto aktivitu je možné aplikovat na kterýkoli pravidelný výdej rodiny, zde uveden příklad čerpaný z metodického portálu 7 a zaměřený na problematiku výdajů za potravin. Nutnou podmínkou realizace této aktivity je souhlas rodin žáků se zapojením, resp. souhlas s poskytnutím údajů o výdajích rodiny ve zvolené oblasti. Dobrou praxí je předběžná písemná informace rodičů se žádostí o poskytnutí informací a podporu jejich dětí v praktické aktivitě. Důležitou součástí této aktivity je přípravná práce vyučujícího se sumarizací a hodnocením zpracovaných výsledků pozorování jednotlivých žáků před závěrečnou hodinou této aktivity. Vyučující se musí seznámit se všemi protokoly a stanovit si kritéria pro hodnocení práce žáků, rozmyslet využití získaných výsledků tak, aby v závěrečné hodině bylo účelně dosaženo stanovených cílů. Cíle vést žáky ke konkrétnímu uvažování nad jednotlivými výdajovými položkami rodinného rozpočtu; uvést žáky do reality nákladů; přiblížit žákům zásady finančního plánování pravidelných výdajů. Způsob práce individuální práce; praktické pozorování; zpracování výstupů praktického pozorování; 7 Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Finanční gramotnost Inspirace pro výuku. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/13325/financni- GRAMOTNOST---INSPIRACE-PRO-VYUKU.html>. ISSN

16 závěrečná diskuze. Zadání Nejprve jsou žáci vyzváni k odhadu finanční částky odpovídající výdajům za potraviny, které jednotlivě spotřebují za jeden týden (pět pracovních dní a víkend). Každý žák zapíše částku do připraveného formuláře tak, aby tento údaj neviděli ostatní žáci a aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování. Následuje krátká diskuze k odhadům. Poté je žákům vysvětlen postup další práce průběžné sledování reálných výdajů rodiny za potraviny. Během jednoho týdne budou žáci sledovat a přehledně zapisovat své výdaje za potraviny. V případě problémů se získáním údaje o ceně potravin (například při společných rodinných snídaních, večeřích apod.) se mohou žáci obrátit na rodiče, kteří byli s aktivitou seznámeni a souhlasili s její podporou. Ideální čas na realizaci pozorování a na následné zpracování výsledků je stanoven na tři týdny. Zároveň jsou žáci informováni o tom, že budou povinni zpracovat závěrečný protokol (tj. přehledné zpracování výsledků pozorování), a to formou jimi samostatně zvolenou. Na závěrečné hodině žáci společně s vyučujícím provedou porovnání získaných výsledků: u každého žáka je porovnána odhadnutá hodnota s hodnotou skutečnou a mohou být vyhodnoceni žáci s nejpřesnějším odhadem. Závěrečná hodina je také věnována diskuzi o získaných podkladech a pohledech žáků na probíranou problematiku s přesahem do finančního plánování. Časový rozsah V rámci vyučování je třeba počítat s min. dvěma vyučovacími hodinami úvodní a závěrečnou s časovým odstupem min. 3 týdnů. Podklady pro aktivitu tabulka pro odhad výdajů na potraviny; tabulka pro porovnání odhadů a výsledků pozorování Práce s rozpočtem 4 rozpočet konkrétní akce Tato aktivita 8 je určena pro žáky vyšších ročníků středních škol, neboť předpokládá již poměrně velkou orientaci v problematice hospodaření domácnosti a také motivaci žáků 8 Inspirace: 15

17 k plánování a řešení jejich finanční situace. Má tedy přesah do finančního plánování. Aktivita také předpokládá a dále rozšiřuje informační gramotnost žáků. Je také vhodným nástrojem pro rozvoj prezentačních dovedností žáků (např. formou power-pointové prezentace). Svou formou je aktivita dominantně samostatnou domácí prací žáků (plnění některých úkolů lze zahrnout např. do hodin informatiky). Pro její úspěšné absolvování je důležité přesné a přehledné zadání ze strany vyučujícího. V případě, že chce vyučující ozvláštnit zadání a způsob vyhodnocování prací, je nutné, aby předem zpracoval kritéria pro hodnocení závěrečných prací. Tato kritéria lze také stanovit společně se třídou při zadávání úkolu, resp. vyučující může třídu k tvorbě kritérií vyzvat, ale musí mít kritéria vždy připravena předem. Kritérii např. může být zajímavá destinace, netradiční způsob brigády, největší finanční zisk apod. Výběr kritérií závisí na stanovených cílech aktivity. Cíle naučit žáky sestavovat rozpočet konkrétní aktivity středního rozsahu; naučit žáky zohlednit všechny relevantní vstupy při plánování rozpočtu a volbu vhodných strategií s ohledem na tyto vstupy; vést žáky k zodpovědnému finančnímu plánování a samostatnému myšlení. Způsob práce individuální práce; případně práce ve skupinách; prezentace projektu skupině. Zadání Během zadání jsou žáci seznámeni se zněním jejich úkolu pracovní pobyt v zahraničí zpracování rozpočtu. Žákům jsou rozdány pracovní listy a je věnována pozornost vyjasnění všech jejich dotazů k zadanému úkolu. Dále je upřesněno, zda budou úkol zpracovávat formou domácí práce nebo zda budou moci využít času v jiných vyučovacích hodinách (záleží na domluvě v rámci školy). Žákům je také udán termín odevzdání zpracovaného úkolu forma výstupu je nechána na samostatném uvážení žáků. Také je možné žáky rozdělit do pracovních skupin a podporovat tak sdílení informací a kooperaci. 16

18 Vyhodnocení jednotlivých prací probíhá formou prezentace jednotlivých žáků či skupin. Vyhodnocení lze ozvláštnit různými soutěžními prvky hodnocení úrovně prezentace, vyhodnocení předem daných kritérií (viz. výše) apod. Na vyhodnocení lze pak navazovat přednáškami věnovanými tématům, jež studentům během zpracování zadání činily potíže nebo naopak vzbudily jejich zájem o další hlubší informace. Časový rozsah V rámci vyučování je třeba počítat s min. třemi vyučovacími hodinami jednou úvodní a dvěma závěrečnými (je třeba počítat s možným zvětšením rozsahu podle počtu prezentujících žáků) s časovým odstupem min. 4 týdnů. Podklady pro aktivitu zadání aktivity (příloha č. 4). 6. Přílohy 6.1. Obecný rozpočet RODINNÝ ROZPOČET Výdaje co musíme zaplatit Příjmy kde na to vezmeme pravidelně jednorázově zaměstnání jiné 17

19 6.2. Slepý rozpočet RODINNÝ ROZPOČET Příjmy (peníze na vstupu) Statistika ČR Měsíčně návrh Poměr v % Ročně 1 Hlavní příjem 2 Příjem partnera 3 Přídavky na dítě nebo alimenty 4 Sociální a jiné dávky 5 Pobíraný důchod 6 Příjem z investic, podnikání, ostatní příjmy 7 Příjem z pronájmu 8 Jiné příjmy, dary od příbuzných PŘÍJMY CELKEM: Výdaje spotřební Statistika ČR Měsíčně návrh Poměr v % Ročně 1 Potraviny a nealko nápoje 2 Alkoholické nápoje, tabák 3 Odívání a obuv 4 Bydlení, voda, energie, paliva 4.1 Nájemné 4.2 Běžná údržba a drobné opravy bytu 4.3 Dodávka vody, sběr odpadů, další služby 4.4 Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva 5 Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy 5.1 Nábytek, bytové zařízení a výzdoba 5.2 Bytový textil 5.3 Přístroje a spotřebiče pro domácnost 5.4 Nádobí a kuchyňské potřeby 5.5 Výrobky pro dům a zahradu 5.6 Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti 6 Zdraví 7 Doprava 7.1 Nákup dopravních prostředků 7.2 Provoz osobních dopravních prostředků 7.3 Dopravní služby 8 Pošty a telekomunikace 8.1 Poštovní služby 8.2 Telefonní a telekomunikační přístroje 8.3 Telefonické a telekomunikační služby 9 Rekreace a kultura 9.1 Zařízení a vybavení televize, rádio, PC, 9.2 Rekreační a kulturní služby, noviny, knihy. 9.3 Ostatní výdaje (domácí zvířata, zahrada, ) 9.4 Dovolená a cestování 10 Vzdělávání 11 Stravování a ubytování 12 Ostatní zboží a služby, pojištění. VÝDAJE CELKEM: Nespotřební vydání Statistika ČR Měsíčně návrh Poměr v % Ročně Rekonstrukce domu, bytu Spoření, důchodové pojištění, stavební spoření Splátky dluhů, hypotéky, leasing Další, daň z nemovitosti, dary VÝDAJE CELKEM: SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Statistika ČR Měsíčně návrh Poměr v % Ročně Příjmy Výdaje celkové Výdaje na spotřebu Nespotřební vydání Úspořené prostředky nebo výše dluhu UTRACENO UŠETŘENO

20 6.3. Rozpočet dle ČSÚ (hodnoty je nutné aktualizovat podle současných údajů ČSÚ) RODINNÝ ROZPOČET Příjmy (peníze na vstupu) Statistika ČR Měsíčně návrh Poměr v % Ročně 1 Hlavní příjem Kč 45,3% Kč 2 Příjem partnera Kč 34,0% Kč 3 Přídavky na dítě nebo alimenty 0 Kč 0,0% 0 Kč 4 Sociální a jiné dávky Kč 12,2% Kč 5 Pobíraný důchod 0 Kč 0,0% 0 Kč 6 Příjem z investic, podnikání, ostatní příjmy Kč 6,7% Kč 7 Příjem z pronájmu 0 Kč 0,0% 0 Kč 8 Jiné příjmy, dary od příbuzných 530 Kč 1,8% Kč PŘÍJMY CELKEM: Kč 100,0% Kč Výdaje spotřební Statistika ČR Měsíčně návrh Poměr v % Ročně 1 Potraviny a nealko nápoje Kč 15,7% Kč 2 Alkoholické nápoje, tabák 630 Kč 2,3% Kč 3 Odívání a obuv Kč 4,8% Kč 4 Bydlení, voda, energie,paliva Kč 15,3% Kč 4.1 Nájemné 946 Kč 3,4% Kč 4.2 Běžná údržba a drobné opravy bytu 587 Kč 2,1% Kč 4.3 Dodávka vody, sběr odpadů, další služby 453 Kč 1,6% Kč 4.4 Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva Kč 8,1% Kč 5 Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy Kč 6,1% Kč 5.1 Nábytek, bytové zařízení a výzdoba 647 Kč 2,3% Kč 5.2 Bytový textil 143 Kč 0,5% Kč 5.3 Přístroje a spotřebiče pro domácnost 339 Kč 1,2% Kč 5.4 Nádobí a kuchyňské potřeby 109 Kč 0,4% Kč 5.5 Výrobky pro dům a zahradu 140 Kč 0,5% Kč 5.6 Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti 304 Kč 1,1% Kč 6 Zdraví 451 Kč 1,6% Kč 7 Doprava Kč 10,7% Kč 7.1 Nákup dopravních prostředků Kč 3,8% Kč 7.2 Provoz osobních dopravních prostředků Kč 5,5% Kč 7.3 Dopravní služby 405 Kč 1,5% Kč 8 Pošty a telekomunikace Kč 4,0% Kč 8.1 Pošttovní služby 15 Kč 0,1% 180 Kč 8.2 Telefoní a telekomunikační přístroje 76 Kč 0,3% 912 Kč 8.3 Telefonické a telekomunikační služby Kč 3,6% Kč 9 Rekreace a kultura Kč 9,1% Kč 9.1 Zařízení a vybavení televize, radio, PC, 511 Kč 1,9% Kč 9.2 Rekreační a kulturní služby, noviny, knihy. 591 Kč 2,1% Kč 9.3 Ostatní výdaje (domácí zvířata, zahrada, ) 851 Kč 3,1% Kč 9.4 Dovolená a cestování 553 Kč 2,0% Kč 10 Vzdělávání 152 Kč 0,6% Kč 11 Stravování a ubytování Kč 4,9% Kč 12 Ostatní zboží a služby, pojištění Kč 9,7% Kč VÝDAJE CELKEM: Kč 84,7% Kč Nespotřební vydání Statistika ČR Měsíčně návrh Poměr v % Ročně Rekonstrukce domu, bytu Kč 12,3% Kč Spoření,důchodové pojištění, stavební spoření 0 Kč 0,0% 0 Kč Splátky dluhů, hypotéky, leasing 0 Kč 0,0% 0 Kč Další,daň z nemovitosti, dary 829 Kč 3,0% Kč VÝDAJE CELKEM: Kč 15,3% Kč SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Statistika ČR Měsíčně návrh Ročně Příjmy Kč Kč Výdaje celkové Kč Kč Výdaje na spotřebu Kč Kč Nespotřební vydání Kč Kč Úspořené prostředky nebo výše dluhu Kč Kč UTRACENO 79,5% UŠETŘENO 20,5%

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách?

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách? B 2.21 1 Finanční gramotnost I n g. E v a R a t h o u s k á - G r m e l o v á, N Ú O V I n g P e t r K l í n s k ý, O b c h o d n í a k a d e m i e, H e r o l d o v y s a d y, P r a h a 1 0 Článek byl

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. ÚVOD O PROJEKTU 3 2. STANDARDY FINANČNÍ

Více

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Sbornik Vysocina.indd 1 10/24/2011 3:35:28 PM Sbornik

Více

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu c Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Znáte pořekadlo Peníze kazí charakter? Mnoho lidí má vlastně

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Metodika 2. modul Finanční gramotnost

Metodika 2. modul Finanční gramotnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 2. modul Finanční gramotnost Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti.

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti. Implementace finanční gramotnosti TITULNÍ STRANA ve školní praxi PODNIKÁNÍ 64 41 l/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník TITULNÍ STRANA...1 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 EKONOMIKA...4 1.1 Pojetí

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA PRO 2. ROČNÍK A 3. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více