Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol"

Transkript

1 Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Autoři: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Vydalo Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. v roce 2011 Vydání publikace bylo financováno Plzeňským krajem

2 OBSAH 1. Úvod Finanční gramotnost definice a složky Principy Standardy finanční gramotnosti Standardy finanční gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ Standardy finanční gramotnosti pro střední vzdělávání Práce s rozpočtem příklady vyučování Práce s rozpočtem 1 víte, za co utrácíte a kde na to berete Práce s rozpočtem 2 položky rodinného rozpočtu Práce s rozpočtem 3 víte, kolik utrácíte Práce s rozpočtem 4 rozpočet konkrétní akce Přílohy Obecný rozpočet Slepý rozpočet Rozpočet dle ČSÚ Pracovní list Pracovní pobyt v zahraničí Použitá a doporučená literatura... 22

3 1. Úvod Finanční gramotnost se stala fenoménem současnosti. I když lépe řečeno, současné problémy se vzrůstající nezdravou zadlužeností a nepřeberné a nepřehledné množství stále nových finančních produktů jednoznačně poukazují na to, že je nutné, aby se finanční gramotnost dostala a zůstávala v popředí zájmu. Situace je obdobná ve všech vyspělých zemích a proto Rada Evropy (v reakci na negativní vývoj rostoucí zadluženosti obyvatelstva EU) vydala v roce 2007 výzvu ve formě doporučení pro vlády členských zemí Evropské unie, aby zajistily růst povědomí domácností o jejich potřebě získávat řádné informace a vzdělání. 1 Česká republika na tuto výzvu reagovala ustanovením meziresortní skupiny Ministerstva financí ČR, Ministerstva obchodu a průmyslu ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která postupně zpracovala základní standardy finanční gramotnosti a návrh jejich postupného zavádění do školních vzdělávacích programů. Před základními a středními školami tak stojí nová výzva účinně zavádět vzdělávání ve finanční gramotnosti a připravovat žáky na zodpovědnou orientaci ve světě peněz, domácího hospodaření a finančních produktů. Metodický materiál je vytvořen na základě dlouhodobých zkušeností s pořádáním seminářů finanční gramotnosti pro žáky ZŠ i studenty SŠ, které Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. již několik let organizuje ve spolupráci s Občanskou poradnou Plzeň, o.s. Z praktických zkušeností Občanské poradny Plzeň s prací se zadluženými klienty vyplývá potřeba finančního vzdělávání veřejnosti. Jako prevence problémů se zadlužeností je proto velmi vhodné začít s tímto vzděláváním již ve školním věku. Předkládaný materiál se skládá ze tří částí. V prvních kapitolách se zaměřuje na obecné vymezení pojmu finanční gramotnosti a připomíná požadavky na obsah a výstupy vzdělávání v této oblasti u žáků 2. stupně ZŠ a středních škol. Tyto informace jsou čerpány ze společného dokumentu výše zmíněné mezirezortní skupiny Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Následují kapitoly věnované příkladu práce s cílovou skupinou žáci středních škol, a to v jedné vybrané oblasti práce s domácím rozpočtem. Závěrečný přehled doporučené literatury je vodítkem pro další rozšiřování znalostí a získávání praktických podnětů pro výuku finanční gramotnosti na školách. 1 NOVESKÝ, Slabikář, 23 2

4 2. Finanční gramotnost definice a složky Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a služeb a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. 2 Finanční gramotnost má tři složky: peněžní gramotnost; cenová gramotnost; rozpočtová gramotnost. Peněžní gramotnost představuje kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.). Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Významnou složkou cenové gramotnosti je porozumění principu ceny peněz v čase, rozdílu mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou a porozumění cenám finančních nástrojů a služeb v praktické podobě poplatků a úrokových sazeb. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci. 3 Finanční gramotnost je specializovanou součástí širší ekonomické gramotnosti, která navíc zahrnuje např. schopnost zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí na současný a budoucí příjem, orientaci na trhu pracovních příležitostí, schopnost rozhodovat 2 Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, 7 3 Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, 7 3

5 o výdajích apod. Nezbytnou součástí finanční gramotnosti je také znalost makroekonomických aspektů a orientace v daňové oblasti, a to vzhledem k tomu, že se tyto oblasti významně podílejí na finančních zdrojích jednotlivců i domácností, a mají tedy významný vliv na peněžní toky v soukromých financích. K finanční gramotnosti se dále pojí tyto gramotnosti: gramotnost numerická (zejména finanční numerické úkony); gramotnost finanční (schopnost vyhledat, použít a vyhodnotit relevantní informace v kontextu); gramotnost právní (orientace v právním systému, přehled o právech a povinnostech a také možnostech, kam se obrátit o pomoc) Principy Odborní pracovníci Ministerstva financí ČR v Národní strategii finančního vzdělávání z roku 2010 stanovili tři základní principy 5 podporující kvalitu vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Těmito principy jsou: princip obecnosti; princip odbornosti; princip zacílení. Princip obecnosti vyjadřuje přesvědčení, že projekty finančního vzdělávání mají svým charakterem rozvíjet úroveň finanční gramotnosti ve smyslu základní orientace a přehledu o finančních produktech či službách. Je nanejvýš důležité, aby se netýkaly propagace konkrétních produktů a služeb. Pro úspěšné a správné šíření finančního vzdělávání je důležité, aby byl jeho obsah dostatečně odborný. Vyučující finanční gramotnosti by měli mít dostatečné odborné znalosti, a to jak z oblasti finanční, tak z oblasti pedagogické. Toto je podstatou principu odbornosti. Smyslem principu zacílenosti je podpora ujasňování si potřeb cílové skupiny, tedy žáků jednotlivých stupňů vzdělávání. Při výběru učiva, aktivit a obsahu vzdělávání musí být vždy zohledněn věk a znalosti vyučovaných dětí (a to nejen v oblasti finanční gramotnosti, ale také gramotností, které jsou s tou finanční nedílně spjaté viz. kapitola 2). 4 Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, 8 5 Národní strategie finančního vzdělávání. Ministerstvo financí ČR, 2010, 27 4

6 4. Standardy finanční gramotnosti Z definice finanční gramotnosti a při respektování stanovených principů vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti vycházejí dále konkretizované standardy finanční gramotnosti, které stanovují ideální úroveň finanční gramotnosti pro různé cílové skupiny. Standardy tuto úroveň popisují z pohledu cílového stavu finančního vzdělávání pro různé vzdělávací stupně. Finanční gramotnost žáků základních škol i žáků středních škol je zaměřena na vzdělávání v oblastech nazvaných peníze, hospodaření domácnosti a finanční produkty. Vzdělávání je nastaveno tak, aby vždy odpovídalo znalostní i osobnostní úrovni žáků (princip zacílenosti) a aby se jejich znalosti z jednotlivých oblastí postupně přibližovaly k definovanému cíli finanční gramotnosti, tedy k tomu, aby žáci uměli finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v současné společnosti a také rozuměli a aktivně vystupovali na trhu finančních produktů a služeb Standardy finanční gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ Standardy finanční gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ zcela logicky navazují na znalosti a dovednosti získané během výuky na 1. stupni. První stupeň ZŠ je v oblasti finanční gramotnosti zaměřen na to, aby žáci: uměli používat peníze v běžných situacích; uměli odhadnout a zkontrolovat cenu nákupu a vrácených peněz; rozuměli základním mechanismům domácího rozpočtu, zejména problematice omezenosti výdajů; porozuměli nutnosti spoření; uměli vysvětlit, proč je nutné spořit; porozuměli nutnosti splácení dlužných částek. U žáků 2. stupně ZŠ je již větší důraz kladen na porozumění základním makroekonomickým souvislostem a žáci jsou vedeni k důkladnější práci s domácím rozpočtem i orientaci na finančním trhu. Pro lepší orientaci je následně uvedena přehledná tabulka 6 ilustrující obsah a zamýšlené výsledky vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ. 6 Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách,

7 obsah nakládání s penězi tvorba ceny inflace PENÍZE výsledky na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny popíše vliv inflace na tvorbu peněz obsah rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti základní práva spotřebitelů HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI výsledky sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele obsah služby bank, aktivní a pasivní operace produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků pojištění úročení FINANČNÍ PRODUKTY výsledky uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice) uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) vysvětlí význam úroku placeného a přijatého uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 4.2. Standardy finanční gramotnosti pro střední vzdělávání Finanční gramotnost pro žáky středních škol je opět zaměřena na rozvoj jejich znalostí a praktických dovedností v oblasti peněz, hospodaření domácnosti a finančních produktů. Pozornost je dominantně věnována podpoře jejich aktivního porozumění finančnímu trhu, makroekonomickým a právním souvislostem. Také z tohoto důvodu je pro žáky středních škol zavedena ještě jedna oblast pozornosti, a to práva spotřebitelů. 6

8 I zde následuje souhrnný přehled obsahu vzdělávání a požadavků na konkrétní vzdělávací výstupy. obsah placení (v tuzemské i zahraniční měně) tvorba ceny inflace PENÍZE výsledky používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze za použití kurzovního lístku stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků, místa období apod. rozpozná běžné cenové triky (cena bez DPH) a klamavé nabídky vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry, dlouhodobé finanční plánování a uvede příklady, jak se důsledkům inflace bránit obsah HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI výsledky rozpočet domácnosti rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti obsah přebytek finančních prostředků nedostatek finančních prostředků pojištění FINANČNÍ PRODUKTY výsledky navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky (spoření, produkty se státním příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti apod.) vybere nejvýhodnější produkt pro investování volných finančních prostředků a vysvětlí proč vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na svoje potřeby a zdůvodní svou volbu posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby 7

9 obsah předpisy na ochranu spotřebitele obsah smluv PRÁVA SPOTŘEBITELE výsledky na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva spotřebitele (při nákupu zboží a služeb včetně produktů finančního trhu) na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy včetně jejích všeobecných podmínek 5. Práce s rozpočtem příklady vyučování Na úvod praktické části je třeba připomenout, že finanční gramotnost není možné vyučovat ve vakuu. Na tento fakt ostatně upozorňují i vzdělávací záměry v této oblasti, které jasně poukazují na nutnou provázanost finanční gramotnosti s gramotností numerickou, informační a právní (viz. kapitola 2). Je však mít velmi důrazně na paměti, že finanční gramotnost se týká vždy celého společenského kontextu, kontextu komunit a rodin žáků. Je tedy nezbytně nutné, aby v rámci finančního vzdělávání studenti pochopili široké souvislosti ze svého rodinného, sociálního a kulturního zázemí. A také, aby vyučující přistupovali s respektem k možným kulturním, rodinným a sociálním odlišnostem jejich žáků. Finanční gramotnost je svou podstatou praktická a se životem spjatá dovednost. Tomuto specifiku by měly být přizpůsobeny i vzdělávací metody, které by se rozhodně neměly omezovat pouze na předávání teorií a vysvětlování pojmů. Právě proto, že se jedná o život ovlivňující dovednosti, je třeba během výuky finanční gramotnosti podněcovat ve studentech kritické myšlení, vidění situací v souvislostech, nadhled, kreativitu, zodpovědnost, touhu řešit a řešení aplikovat na jejich současný i budoucí život. Každý z vyučujících by se měl nejprve zamyslet nad převažujícím způsobem svojí výuky a rozvážit, zda by nebylo vhodné pro finanční gramotnost způsob výuky obohatit o nové přístupy a metody. Jako drobná ilustrace možných rozšíření může posloužit následující tabulka vybraných teorií z oblasti vzdělávání dětí i dospělých. 8

10 Behaviorismus Kognitivní konstruktivismus Sociální konstruktivismus autor teorie Skinner Piaget Vigotsky náplň výuky organizována vyučujícím vyučovaným vyučovaným a učebním prostředím strategie výuky deduktivní induktivní induktivní metoda pokusů a omylů zodpovězení otázky a hledání správných odpovědí výukové aktivity a nástroje kvízy výběr z více možností individuální pokládání a zodpovězení otázek metoda řešení problémů interdisciplinární přístup pokus / omyl vypracovávání projektů dialogy tematické diskuze řešení problémů v příslušném prostředí interdisciplinární přístup kooperativní učení pokus / omyl projektové vyučování Při výběru jakékoli teorie (či jejich kombinaci) je třeba mít na paměti, že finanční gramotnost má přesah do různých oblastí lidského života a k jako takové k ní přistupovat a přibližovat studentům právě tyto přesahy a praktické souvislosti. Práce s domácím rozpočtem nebo rozpočtem obecněji spadá podle standardů finanční gramotnosti do oblasti hospodaření domácnosti. 2. stupeň ZŠ střední vzdělávání HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI obsah rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti výsledky sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu obsah rozpočet domácnosti výsledky rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti Pro přiblížení problematiky a významu rodinného rozpočtu lze využít mnoho variantních postupů a aktivit. Základním cílem je vždy naučit žáky kriticky přemýšlet 9

11 o významu rodinného rozpočtu, naučit je rozlišovat pravidelné a jednorázové výdaje a příjmy, uvést do reality jejich mnohdy zkreslené představy o příjmech a výdajích, naučit je přemýšlet o nezbytnosti jednotlivých výdajů. Následuje několik možností, jak lze pracovat s problematikou rodinného rozpočtu. Každá z možností různou měrou přispívá k dosažení základního cíle a většinou přináší i další poznatky a pochopení souvislostí. Příklady práce jsou řazeny od nejjednodušší formy vhodné zvláště pro mladší žáky až po konkrétní a komplexní příklad vhodný pro žáky vyšších ročníků středních škol Práce s rozpočtem 1 víte, za co utrácíte a kde na to berete První příklad práce s rozpočtem je vhodný jako vstupní aktivita do problematiky rodinného rozpočtu. Je vhodný zejména pro žáky základních škol, neboť jim může přiblížit strukturu rodinného rozpočtu a přinést základní přehled o jednotlivých složkách rodinného rozpočtu. Tento základní model práce s rozpočtem zatím nepracuje s konkrétními čísly a jeho cílem není uvádět žáky do cenové reality. Tuto aktivitu je možné zařadit do výuky bez předběžné domácí přípravy žáků a jejím dalším přínosem je podpora vzájemné spolupráce žáků (v případě zvolení varianty práce v malých skupinách) a podpora jejich prezentačních dovedností. Pro kvalitní provedení aktivity je nutné, aby byl vyučující dobře obeznámen s problematikou pravidelných a jednorázových výdajů a příjmů (zde také s problematikou sociální politiky státu zejména systémem dávek státní sociální podpory a sociální pomoci, pojištění a problematikou druhů výdělečné činnosti). Cíle uvést žáky obecně do problematiky rozpočtu jako takového; seznámit je s jeho základními částmi příjmy a výdaji; vést je k uvědomění si toho, jaké položky do jednotlivých kategorií spadají; představit žákům problematiku sociální politiky státu; představit žákům problematiku pracovních poměrů (z pohledu příjmů rodiny). Možné způsoby práce individuální práce; práce v malých skupinách (max. 4 žáci); 10

12 kombinace (nejprve individuálně, posléze porovnání výstupů ve skupinách); zakončení aktivity veřejnou diskuzí nad položkami rozpočtů jednotlivých skupin možno na základě prezentací výstupů; celou aktivitu je možno doplnit přednáškami z oblasti sociální politiky státu a z problematiky pracovních poměrů a dalších typů výdělečných činností. Zadání Žáci jsou vyzváni k tomu, aby samostatně zpracovali svou představu o tom, co všechno musí jejich rodiče platit, aby mohli mít zajištěnu přijatelnou životní úroveň. Toto zadání je možné různě variovat co by vám doma rozhodně nemělo chybět; v jakém domě byste rozhodně nechtěli bydlet co tam chybí; čím se domov stává místem přežití apod. Při zadávání je třeba důsledně upozorňovat, že se zabýváme životními podmínkami spíše materiálního řádu (nejedná se o problematiku psychického bezpečí a vztahů nicméně je-li toto téma žáky výrazně akcentováno, je možné tento zájem využít a zařadit do jiných částí výuky). Žáci jsou instruováni, aby seznam zpracovali samostatně bez konzultace se spolužáky. V další části práce je žákům zadáno zpracování možných příjmů rodiny tedy, kde na to vše uvedené v prvním seznamu může získat rodina peníze (legálními způsoby). I zde jsou žáci žádáni o samostatné zpracování tématu. Poté následuje práce v malých skupinkách, jejím cílem je porovnání seznamů a jejich zpracování do jednotného seznamu. Výsledné seznamy jsou pak mluvčími jednotlivých skupin představeny celé třídě. V závěrečné diskuzi je možno se seznamy variantně pracovat doplňovat chybějící položky, dodávat upřesňující informace (viz. výše), vést žáky k seřazení položek výdajů rozpočtu podle důležitosti či jiných kritérií apod. Časový rozsah Základní varianta aktivity zahrnující pouze individuální práci se sestavením rozpočtu je koncipována na délku jedné vyučovací hodiny. Při zvolení kombinace individuální a skupinové práce (včetně závěrečné prezentace výstupů jednotlivých skupin) je třeba počítat s dvouhodinovou časovou dotací. V případě, že se vyučující rozhodne využít tuto aktivitu pro prohloubení znalostí žáků v problematice sociální politiky státu a různých typů výdělečných činností, lze celou aktivitu pojmout jako blokové vyučování s min. rozsahem čtyř vyučovacích hodin (výsledný počet hodin se odvíjí od rozsahu zvolených přednášek). 11

13 Podklady pro aktivitu vzor obecného rozpočtu (příloha č. 1); systém sociální politiky ČR; přehled pojištění, dávek státní sociální podpory a dávek sociální pomoci; typy výdělečných činností, včetně informací o daňové problematice a problematice pojištění z jednotlivých typů výdělečných činností Práce s rozpočtem 2 položky rodinného rozpočtu Tento způsob přiblížení rodinného rozpočtu navazuje na předchozí popsaný a přepokládá základní znalosti žáků o podobě rodinného rozpočtu, tedy znalost problematiky pravidelných a jednorázových příjmů a výdajů. Tuto aktivitu je možné zařadit do výuky bez předběžné domácí přípravy žáků a jejím dalším přínosem je podpora vzájemné spolupráce žáků (v případě zvolení varianty práce v malých skupinách) a podpora jejich prezentačních dovedností. Pro kvalitní provedení aktivity je nutné, aby byl vyučující dobře obeznámen se statistickými údaji ohledně příjmů a výdajů domácností a uměl adekvátně reagovat na konkrétní dotazy žáků z této oblasti. Také je nezbytné, aby vyučující vždy ověřil platnost a současné hodnoty výdajů domácností dle nejnovějších informací z ČSÚ. Aktivita položky rodinného rozpočtu může být také rozšířena o demografické zvláštnosti a upozornění na nerovnoměrnost příjmů v rámci ČR a u různých skupin obyvatel. Aktivita tak může žáky motivovat k dlouhodobějšímu plánování jejich vzdělanostní a pracovní kariéry. Je také vhodné doplňovat tuto aktivitu úvahami z oblasti etického porozumění smyslu lidského života jako prevence měření kvality života pouze ekonomickými ukazateli. Cíle upevnit znalosti žáků v oblasti problematiky pravidelných a jednorázových příjmů a výdajů; podpořit reálný pohled žáků na výši jednotlivých rozpočtových položek; zvýšit informovanost žáků o průměrných hodnotách příjmových a výdajových položek v domácnostech v ČR; motivovat žáky k úvahám o jejich vzdělanostní a pracovní kariéře. 12

14 Způsob práce individuální práce; práce v malých skupinách (max. 4 žáci); kombinace (nejprve individuálně, posléze porovnání výstupů ve skupinách); zakončení aktivity veřejnou diskuzí nad položkami rozpočtů jednotlivých skupin možno na základě prezentací výstupů; aktivitu je možno doplnit o přednášku ilustrující rozdíly v příjmech rodin v jednotlivých regionech a skupinách a etické otázky. Zadání Každý z žáků obdrží slepý rozpočet domácnosti s předem předepsanými položkami příjmů a výdajů. Samostatným úkolem žáků je odhadnout průměrné příjmy a výdaje a doplnit je do rozpočtu domácnosti. Žáci jsou vedeni k tomu, aby tuto část hodiny pracovali samostatně. Vyučující podporuje porozumění zadání případným dovysvětlením jednotlivých položek. Po zpracování rozpočtů jsou žáci rozděleni do pracovních skupin a společně porovnají či upřesní své zpracované rozpočty. Po ukončení práce je žákům do skupinek rozdán vyplněný rozpočet dle údajů ČSÚ. Žáci dále ve skupinkách diskutují a porovnávají své odhady s oficiálními údaji. Závěrečná diskuze je věnována dotazům žákům, vysvětlení jednotlivých položek, ilustraci rozdílných příjmů a výdajů dle regionů apod. Časový rozsah Základní varianta aktivity zahrnující pouze individuální práci se sestavením rozpočtu je koncipována na délku jedné vyučovací hodiny. Při zvolení kombinace individuální a skupinové práce (včetně závěrečné prezentace výstupů jednotlivých skupin) je třeba počítat s dvouhodinovou časovou dotací. V případě, že se vyučující rozhodne využít tuto aktivitu ke zvýšení informovanosti žáků v souvisejících oblastech, zabere tato aktivita min. tři vyučovací hodiny. Podklady pro aktivitu slepý rozpočet pro každého žáka (příloha č. 2); vyplněný rozpočet dle údajů ČSÚ (příloha č. 3); 13

15 příjmové mapy dle regionů; příjmové mapy dle skupin obyvatelstva; základních přehled etických teorií Práce s rozpočtem 3 víte, kolik utrácíte Tato aktivita vede žáky ke konkrétnímu uvažování nad jednotlivými (zejména pravidelnými) výdajovými položkami rodinného rozpočtu. Je také vhodným podnětem pro zavádění odpovědného finančního plánování v oblasti výdajů a vedení žáků k uvědomování si reálných finančních nákladů rodiny. Aktivitu lze také využít pro rozvoj numerické gramotnosti žáků a získané údaje zpracovávat různými způsoby statistické matematiky. Tuto aktivitu je možné aplikovat na kterýkoli pravidelný výdej rodiny, zde uveden příklad čerpaný z metodického portálu 7 a zaměřený na problematiku výdajů za potravin. Nutnou podmínkou realizace této aktivity je souhlas rodin žáků se zapojením, resp. souhlas s poskytnutím údajů o výdajích rodiny ve zvolené oblasti. Dobrou praxí je předběžná písemná informace rodičů se žádostí o poskytnutí informací a podporu jejich dětí v praktické aktivitě. Důležitou součástí této aktivity je přípravná práce vyučujícího se sumarizací a hodnocením zpracovaných výsledků pozorování jednotlivých žáků před závěrečnou hodinou této aktivity. Vyučující se musí seznámit se všemi protokoly a stanovit si kritéria pro hodnocení práce žáků, rozmyslet využití získaných výsledků tak, aby v závěrečné hodině bylo účelně dosaženo stanovených cílů. Cíle vést žáky ke konkrétnímu uvažování nad jednotlivými výdajovými položkami rodinného rozpočtu; uvést žáky do reality nákladů; přiblížit žákům zásady finančního plánování pravidelných výdajů. Způsob práce individuální práce; praktické pozorování; zpracování výstupů praktického pozorování; 7 Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Finanční gramotnost Inspirace pro výuku. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/13325/financni- GRAMOTNOST---INSPIRACE-PRO-VYUKU.html>. ISSN

16 závěrečná diskuze. Zadání Nejprve jsou žáci vyzváni k odhadu finanční částky odpovídající výdajům za potraviny, které jednotlivě spotřebují za jeden týden (pět pracovních dní a víkend). Každý žák zapíše částku do připraveného formuláře tak, aby tento údaj neviděli ostatní žáci a aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování. Následuje krátká diskuze k odhadům. Poté je žákům vysvětlen postup další práce průběžné sledování reálných výdajů rodiny za potraviny. Během jednoho týdne budou žáci sledovat a přehledně zapisovat své výdaje za potraviny. V případě problémů se získáním údaje o ceně potravin (například při společných rodinných snídaních, večeřích apod.) se mohou žáci obrátit na rodiče, kteří byli s aktivitou seznámeni a souhlasili s její podporou. Ideální čas na realizaci pozorování a na následné zpracování výsledků je stanoven na tři týdny. Zároveň jsou žáci informováni o tom, že budou povinni zpracovat závěrečný protokol (tj. přehledné zpracování výsledků pozorování), a to formou jimi samostatně zvolenou. Na závěrečné hodině žáci společně s vyučujícím provedou porovnání získaných výsledků: u každého žáka je porovnána odhadnutá hodnota s hodnotou skutečnou a mohou být vyhodnoceni žáci s nejpřesnějším odhadem. Závěrečná hodina je také věnována diskuzi o získaných podkladech a pohledech žáků na probíranou problematiku s přesahem do finančního plánování. Časový rozsah V rámci vyučování je třeba počítat s min. dvěma vyučovacími hodinami úvodní a závěrečnou s časovým odstupem min. 3 týdnů. Podklady pro aktivitu tabulka pro odhad výdajů na potraviny; tabulka pro porovnání odhadů a výsledků pozorování Práce s rozpočtem 4 rozpočet konkrétní akce Tato aktivita 8 je určena pro žáky vyšších ročníků středních škol, neboť předpokládá již poměrně velkou orientaci v problematice hospodaření domácnosti a také motivaci žáků 8 Inspirace: 15

17 k plánování a řešení jejich finanční situace. Má tedy přesah do finančního plánování. Aktivita také předpokládá a dále rozšiřuje informační gramotnost žáků. Je také vhodným nástrojem pro rozvoj prezentačních dovedností žáků (např. formou power-pointové prezentace). Svou formou je aktivita dominantně samostatnou domácí prací žáků (plnění některých úkolů lze zahrnout např. do hodin informatiky). Pro její úspěšné absolvování je důležité přesné a přehledné zadání ze strany vyučujícího. V případě, že chce vyučující ozvláštnit zadání a způsob vyhodnocování prací, je nutné, aby předem zpracoval kritéria pro hodnocení závěrečných prací. Tato kritéria lze také stanovit společně se třídou při zadávání úkolu, resp. vyučující může třídu k tvorbě kritérií vyzvat, ale musí mít kritéria vždy připravena předem. Kritérii např. může být zajímavá destinace, netradiční způsob brigády, největší finanční zisk apod. Výběr kritérií závisí na stanovených cílech aktivity. Cíle naučit žáky sestavovat rozpočet konkrétní aktivity středního rozsahu; naučit žáky zohlednit všechny relevantní vstupy při plánování rozpočtu a volbu vhodných strategií s ohledem na tyto vstupy; vést žáky k zodpovědnému finančnímu plánování a samostatnému myšlení. Způsob práce individuální práce; případně práce ve skupinách; prezentace projektu skupině. Zadání Během zadání jsou žáci seznámeni se zněním jejich úkolu pracovní pobyt v zahraničí zpracování rozpočtu. Žákům jsou rozdány pracovní listy a je věnována pozornost vyjasnění všech jejich dotazů k zadanému úkolu. Dále je upřesněno, zda budou úkol zpracovávat formou domácí práce nebo zda budou moci využít času v jiných vyučovacích hodinách (záleží na domluvě v rámci školy). Žákům je také udán termín odevzdání zpracovaného úkolu forma výstupu je nechána na samostatném uvážení žáků. Také je možné žáky rozdělit do pracovních skupin a podporovat tak sdílení informací a kooperaci. 16

18 Vyhodnocení jednotlivých prací probíhá formou prezentace jednotlivých žáků či skupin. Vyhodnocení lze ozvláštnit různými soutěžními prvky hodnocení úrovně prezentace, vyhodnocení předem daných kritérií (viz. výše) apod. Na vyhodnocení lze pak navazovat přednáškami věnovanými tématům, jež studentům během zpracování zadání činily potíže nebo naopak vzbudily jejich zájem o další hlubší informace. Časový rozsah V rámci vyučování je třeba počítat s min. třemi vyučovacími hodinami jednou úvodní a dvěma závěrečnými (je třeba počítat s možným zvětšením rozsahu podle počtu prezentujících žáků) s časovým odstupem min. 4 týdnů. Podklady pro aktivitu zadání aktivity (příloha č. 4). 6. Přílohy 6.1. Obecný rozpočet RODINNÝ ROZPOČET Výdaje co musíme zaplatit Příjmy kde na to vezmeme pravidelně jednorázově zaměstnání jiné 17

19 6.2. Slepý rozpočet RODINNÝ ROZPOČET Příjmy (peníze na vstupu) Statistika ČR Měsíčně návrh Poměr v % Ročně 1 Hlavní příjem 2 Příjem partnera 3 Přídavky na dítě nebo alimenty 4 Sociální a jiné dávky 5 Pobíraný důchod 6 Příjem z investic, podnikání, ostatní příjmy 7 Příjem z pronájmu 8 Jiné příjmy, dary od příbuzných PŘÍJMY CELKEM: Výdaje spotřební Statistika ČR Měsíčně návrh Poměr v % Ročně 1 Potraviny a nealko nápoje 2 Alkoholické nápoje, tabák 3 Odívání a obuv 4 Bydlení, voda, energie, paliva 4.1 Nájemné 4.2 Běžná údržba a drobné opravy bytu 4.3 Dodávka vody, sběr odpadů, další služby 4.4 Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva 5 Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy 5.1 Nábytek, bytové zařízení a výzdoba 5.2 Bytový textil 5.3 Přístroje a spotřebiče pro domácnost 5.4 Nádobí a kuchyňské potřeby 5.5 Výrobky pro dům a zahradu 5.6 Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti 6 Zdraví 7 Doprava 7.1 Nákup dopravních prostředků 7.2 Provoz osobních dopravních prostředků 7.3 Dopravní služby 8 Pošty a telekomunikace 8.1 Poštovní služby 8.2 Telefonní a telekomunikační přístroje 8.3 Telefonické a telekomunikační služby 9 Rekreace a kultura 9.1 Zařízení a vybavení televize, rádio, PC, 9.2 Rekreační a kulturní služby, noviny, knihy. 9.3 Ostatní výdaje (domácí zvířata, zahrada, ) 9.4 Dovolená a cestování 10 Vzdělávání 11 Stravování a ubytování 12 Ostatní zboží a služby, pojištění. VÝDAJE CELKEM: Nespotřební vydání Statistika ČR Měsíčně návrh Poměr v % Ročně Rekonstrukce domu, bytu Spoření, důchodové pojištění, stavební spoření Splátky dluhů, hypotéky, leasing Další, daň z nemovitosti, dary VÝDAJE CELKEM: SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Statistika ČR Měsíčně návrh Poměr v % Ročně Příjmy Výdaje celkové Výdaje na spotřebu Nespotřební vydání Úspořené prostředky nebo výše dluhu UTRACENO UŠETŘENO

20 6.3. Rozpočet dle ČSÚ (hodnoty je nutné aktualizovat podle současných údajů ČSÚ) RODINNÝ ROZPOČET Příjmy (peníze na vstupu) Statistika ČR Měsíčně návrh Poměr v % Ročně 1 Hlavní příjem Kč 45,3% Kč 2 Příjem partnera Kč 34,0% Kč 3 Přídavky na dítě nebo alimenty 0 Kč 0,0% 0 Kč 4 Sociální a jiné dávky Kč 12,2% Kč 5 Pobíraný důchod 0 Kč 0,0% 0 Kč 6 Příjem z investic, podnikání, ostatní příjmy Kč 6,7% Kč 7 Příjem z pronájmu 0 Kč 0,0% 0 Kč 8 Jiné příjmy, dary od příbuzných 530 Kč 1,8% Kč PŘÍJMY CELKEM: Kč 100,0% Kč Výdaje spotřební Statistika ČR Měsíčně návrh Poměr v % Ročně 1 Potraviny a nealko nápoje Kč 15,7% Kč 2 Alkoholické nápoje, tabák 630 Kč 2,3% Kč 3 Odívání a obuv Kč 4,8% Kč 4 Bydlení, voda, energie,paliva Kč 15,3% Kč 4.1 Nájemné 946 Kč 3,4% Kč 4.2 Běžná údržba a drobné opravy bytu 587 Kč 2,1% Kč 4.3 Dodávka vody, sběr odpadů, další služby 453 Kč 1,6% Kč 4.4 Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva Kč 8,1% Kč 5 Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy Kč 6,1% Kč 5.1 Nábytek, bytové zařízení a výzdoba 647 Kč 2,3% Kč 5.2 Bytový textil 143 Kč 0,5% Kč 5.3 Přístroje a spotřebiče pro domácnost 339 Kč 1,2% Kč 5.4 Nádobí a kuchyňské potřeby 109 Kč 0,4% Kč 5.5 Výrobky pro dům a zahradu 140 Kč 0,5% Kč 5.6 Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti 304 Kč 1,1% Kč 6 Zdraví 451 Kč 1,6% Kč 7 Doprava Kč 10,7% Kč 7.1 Nákup dopravních prostředků Kč 3,8% Kč 7.2 Provoz osobních dopravních prostředků Kč 5,5% Kč 7.3 Dopravní služby 405 Kč 1,5% Kč 8 Pošty a telekomunikace Kč 4,0% Kč 8.1 Pošttovní služby 15 Kč 0,1% 180 Kč 8.2 Telefoní a telekomunikační přístroje 76 Kč 0,3% 912 Kč 8.3 Telefonické a telekomunikační služby Kč 3,6% Kč 9 Rekreace a kultura Kč 9,1% Kč 9.1 Zařízení a vybavení televize, radio, PC, 511 Kč 1,9% Kč 9.2 Rekreační a kulturní služby, noviny, knihy. 591 Kč 2,1% Kč 9.3 Ostatní výdaje (domácí zvířata, zahrada, ) 851 Kč 3,1% Kč 9.4 Dovolená a cestování 553 Kč 2,0% Kč 10 Vzdělávání 152 Kč 0,6% Kč 11 Stravování a ubytování Kč 4,9% Kč 12 Ostatní zboží a služby, pojištění Kč 9,7% Kč VÝDAJE CELKEM: Kč 84,7% Kč Nespotřební vydání Statistika ČR Měsíčně návrh Poměr v % Ročně Rekonstrukce domu, bytu Kč 12,3% Kč Spoření,důchodové pojištění, stavební spoření 0 Kč 0,0% 0 Kč Splátky dluhů, hypotéky, leasing 0 Kč 0,0% 0 Kč Další,daň z nemovitosti, dary 829 Kč 3,0% Kč VÝDAJE CELKEM: Kč 15,3% Kč SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Statistika ČR Měsíčně návrh Ročně Příjmy Kč Kč Výdaje celkové Kč Kč Výdaje na spotřebu Kč Kč Nespotřební vydání Kč Kč Úspořené prostředky nebo výše dluhu Kč Kč UTRACENO 79,5% UŠETŘENO 20,5%

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Zásady standardu finanční gramotnosti

Zásady standardu finanční gramotnosti Zásady standardu finanční gramotnosti 1. východiska revize a. stávající standard finanční gramotnosti b. standardy OECD/INFE c. slovenský standard d. nové skutečnosti na finančním trhu e. vyšší vyspělost

Více

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská nauka /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/0 Práce ve stravování - Provoz společného stravování Počet hodin celkem:

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb 5SVD2 3. PREZENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Učební osnova Učební osnova předmětu Ekonomika Učební obor s výučním listem 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice 2. roč. : 14 Platnost učební osnovy

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák:

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák: Příloha č. 1 Finanční gramotnost Č.j.: ZŠKAP/0173/2013 Praktické činnosti, 6. ročník - vysvětlí pojmy domácnost, majetek, příjmy a výdaje, rozpočet Domácnost a rozpočet OSV rozvoj schopností poznávání

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME?

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? Plán vyučovací hodiny (č. 2) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Neutrácíme doma více, než vyděláváme? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení do

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Manuál vznikl v rámci projektu Efektivní spolupráce

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

Příloha č. 4 Platnost dokumentu:

Příloha č. 4 Platnost dokumentu: Příloha č. 4 Platnost dokumentu: 1. 9. 2012 Dopravní výchova Dopravní výchova je do výuky řazena v hodinách prvouky a vlastivědy, prolíná však také dalšími předměty. Teoretické znalosti nabyté ve vyučování

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Obor středního vzdělávání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Obor středního vzdělávání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Ekonomika Obor středního vzdělávání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Počet hodin v UP celkem: 20 Platnost učební osnovy od : 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_406 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST)

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Název pomůcky Klíčová slova Autoři Časový rámec Cílová skupina RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Příjmy, výdaje, investice, rozpočet Veronika Hudská, Denisa Podešvová 1 vyučovací hodina (45 minut)

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 2 k ŠVP NG 4. verze Zpracovány podle: RVP ZV ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy FG Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne 25. 8. 203

Více

Projektové a grantové řízení

Projektové a grantové řízení Dodatek č. 5 Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor -41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 20 - platnost od 1. 9. 2015 Projektové a grantové řízení je volitelný předmět

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ Tab. 7b Úplné rodiny a ostatní domácnosti podle vzdělání Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Domácnosti celkem z toho úplné rodiny 1 - základní

Více

Prevence dluhové pasti

Prevence dluhové pasti Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 1 Vzdělávací modul FG - 02 Prevence dluhové pasti Autor: Ing. Vladimír Říha Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách?

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách? B 2.21 1 Finanční gramotnost I n g. E v a R a t h o u s k á - G r m e l o v á, N Ú O V I n g P e t r K l í n s k ý, O b c h o d n í a k a d e m i e, H e r o l d o v y s a d y, P r a h a 1 0 Článek byl

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Didaktika ekonomiky. Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.10.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz

Didaktika ekonomiky. Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.10.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz Didaktika ekonomiky Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.10.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz Literatura: Didaktika základů ekonomiky, Králová, 2013 Příklady k didaktikám ekonomiky a účetnictví,

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Kvalita života českých důchodců měřená spotřebou

Kvalita života českých důchodců měřená spotřebou Kvalita života českých důchodců měřená spotřebou Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů a statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Brno, září 2015 Kvalita života českých

Více

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací

Více

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi.

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi. Anotace Pracovní list k finanční gramotnosti. Hra s kartičkami správné přiřazování finančních termínů k definicím. Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Čekalová Sylva Čeština Orientace

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata VDO 2 (hodnoty) Mezipředmět. vazby Podnikavost () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná

Více

Standardy finanční gramotnosti

Standardy finanční gramotnosti Standardy finanční gramotnosti Projekt Rozumíme penězům 1. Hospodaření domácnosti [1] 1.1. Domácnost prostřednictvím definování osobních životních potřeb dojít k poznání možností jak tyto potřeby uspokojit

Více

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ BROUMOV /0300

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ BROUMOV /0300 Strana: 1/5 Rok / č výpisu: 2016/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ03 0300 0000 0002 1916 5520 Typ účtu: Osobní účet v CZK Frekvence: měsíční JARMILA ŠŤASTNÁ Větrná 263 550 01 Broumov - Nové Město Aktualizace obchodních

Více

Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia

Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) vysvětlí základní ekonomické pojmy uvědomí si význam výroby v ekonomice

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy účtování

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

5.2.1 Konkrétní složení příjmů a výdajů

5.2.1 Konkrétní složení příjmů a výdajů Rodinný rozpočet 5.2.1 Konkrétní složení příjmů a výdajů Výsledek rozpočtu hospodaření v zásadě ovlivňují, jak již bylo řečeno, dvě kategorie, a to: Příjmy vstupy, zdroje. Výdaje výstupy, potřeby. Jsou

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři:

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři: Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost Školní kola 3. ročník Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 - výsledky školních kol Rozdělení žáků respondentů dle jednotlivých krajů: Výsledek

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Sociologie, ekonomie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Sociologie, ekonomie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Sociologie, ekonomie a části oboru Člověk a svět práce 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1 Výchova k občanství 2. Hodinová dotace 1 1 1 1 Výchova k občanství Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více