INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA"

Transkript

1 INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA ČERVENEC a SRPEN 2013

2 Obsah červencového a srpnového Informačního servisu: Řídím, piju nealko pivo Statistiky dopravních nehod za červen a červenec 2013 Nová technika zásahové jednotky představena Uběhlo 5 let od vlakového neštěstí ve Studénce Policejní prezident v Moravskoslezském kraji Nově přijatí policisté složili slib Upozornění na šíření počítačového viru Odřivousův pohár v cyklistice Dvě zlaté a jedna stříbrná Výzva Policie ČR Stalo se na Novojičínsku

3 Řídím, piju nealko pivo Společný preventivní projekt Řídím, piju nealko pivo se uskutečnil ve čtvrtek 11. července 2013 v Kuníně na Novojičínsku. Novojičínští dopravní policisté kontrolovali projíţdějící řidiče společně s partnerem projektu Českého svazu pivovaru a sladoven. Všichni kontrolovaní byli v průběhu dopoledních hodin odměněni nealkoholickým pivem a testerem na alkohol. Cílem projektu je zvýšit povědomí řidičů o nealko pivu jako alternativě z hlediska dodrţování bezpečnosti a zákona a především motivace řidičů k zodpovědnému pití piva. Během dopolední akce jsme nezjistili jediného podnapilého řidiče. Malé dopravní přestupky jsme přesto řešili. Převážně domluvou. Většina kontrolovaných byla překvapena touto akcí. Je důležité dostat do podvědomí lidí, že alkohol na naše silnice nepatří a může ročně za spoustu zmařených životů. Tento projekt je jednou z cest jak na tyto problémy upozorňovat. Nicméně jsme na novojičínských silnicích od začátku roku vyšetřovali 39 dopravních nehod pod vlivem alkoholu. V loňském roce to bylo o dvě nehody méně. Od začátku roku jsme zadrželi v souvislosti s alkoholem 42 řidičských průkazů, loni to bylo 74.

4 Statistika dopravních nehod do konce června 2013 Za šest měsíců letošního roku bylo novojičínským policistům nahlášeno celkem pět set dvacet šest dopravních nehod, při kterých přišli o ţivot čtyři lidé, osmadvacet osob utrpělo těţká zranění a sto dvacet sedm lehká. Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to v dvě stě padesáti dvou případech, ve sto dvaceti devíti případech byla příčina rychlost, přednost porušilo sedmačtyřicet řidičů a devětatřicet motoristů bylo pod vlivem alkoholu. Dopravní nehody šetřené policií /- % Počet nehod Usmrceno Těžká zranění Lehká zranění Příčiny dopravních nehod /- % způsob jízdy rychlost přednost předjíždění alkohol Činnost dopravních policistů za šest měsíců letošního roku a porovnání s rokem předešlým: Alkohol Zadrženo řidičských průkazů Řízení bez řidičského průkazu Odebrání vozidla 0 0 Za celý červen zjistili novojičínští dopravní policisté během výkonu své sluţby okolo 360 dopravních přestupků, za které uloţili pokuty za téměř 260 tisíc korun. Jiţ tradičně řidiči nejčastěji překročili rychlost, a to v 224 případech, devětatřicet vozidel mělo nevyhovující technický stav, čtyřiatřicet motoristů nebylo připoutáno bezpečnostním pásem a jedenáct řidičů nedalo přednost. Zdroj: DI Nový Jičín

5 Statistika dopravních nehod do července 2013 Do konce července letošního roku prošetřovali novojičínští dopravní policisté celkem šest set čtrnáct dopravních nehod, při kterých přišli o ţivot čtyři lidé, třiatřicet účastníků silničního provozu utrpěli těţká zranění a sto padesát šest lehká. Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to v 304 případech, rychlost měla vliv na 142 nehod, přednost nedalo 56 řidičů a 52 šoférů bylo pod vlivem alkoholu. Dopravní nehody šetřené policií /- % Počet nehod Usmrceno Těžká zranění Lehká zranění Příčiny dopravních nehod /- % způsob jízdy rychlost přednost předjíždění alkohol Činnost dopravních policistů za sedm měsíců letošního roku a porovnání s rokem předešlým: Alkohol Zadrženo řidičských průkazů Řízení bez řidičského průkazu Odebrání vozidla 0 0 Zdroj: DI Nový Jičín

6 Nová technika zásahové jednotky představena Ve středu 10. července představili policisté zásahové jednotky nový technický prvek, o který byli letos obohaceni, útočnou plošinu. Při realizaci sluţebních zákroků a domovních prohlídek policisté zásahové jednotky v minulosti často řešili problém, jak se dostat přes překáţky či do výškového objektu. V současné době se situace navíc komplikuje tím, ţe pachatelé trestné činnosti si pořizují čím dál odolnější vstupní dveře, případně se obklopují vysokými zdmi. To v konečném důsledku velice komplikuje a zpomaluje jejich zadrţení. V historii se překonání hradeb či vstupy do výškových objektů řešilo nesením ţebříků nebo přisunutím pojízdných šikmin. Naštěstí doba pokročila a díky technickému pokroku máme i jiné moţnosti. Vyzkoušet si moţnosti překonání výšek podle scénáře 21. století měli policisté zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje moţnost při dynamických ukázkách na Dnech NATO. Plošinu k překonání výšek jim byla zapůjčena zahraniční firmou. Zde také vznikla myšlenka zajistit takové vozidlo pro potřeby zásahové jednotky. Vozidlo bylo zakoupeno z prostředků věnovaných v roce 2012 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Díky spolupráci s výrobcem takových vozidel jsme získali neocenitelného pomocníka. Navíc výrobce na návrh policistů upravil vozidlo o další moţnosti jako je uchycení balistických štítů či osvětlení apod., uvedl na předváděcí akci mjr. Mgr. Zdeněk Martínek, vedoucí zásahové jednotky. V kooperaci s Vojenským výzkumným ústavem se podařilo získat výjimku pro schválení do provozu, které však s nutnými prověrkami a náročným testováním celým týmem specialistů trvalo více neţ tři čtvrtě roku. V těchto dnech jiţ vozidlo můţe zcela pomáhat policistů při plnění náročných sluţebních zákroků. Útočná plošina tedy umoţňuje taktickému týmu překonání plotů, překáţek či vstupy do patra. Do speciálního vyuţití patří zákroky na dopravní prostředky (např. také do letadla), průrazy vjezdových bran taranem nebo evakuace osob na plošinu (tzv. jeřábováním). Prakticky tedy zásahová jednotka disponuje výjimečným prostředkem, který má v rámci Evropské unie pouze německá policie. Není nutno připomínat, ţe o získání této technické vymoţenosti usilují také další speciální jednotky. Teprve čas ukáţe, jak se prostředek osvědčí, ale uţ teď je nám zřejmé, ţe to byl krok správným směrem. Zdroj: Autoři: por. Mgr. Gabriela Holčáková a por. Mgr. Daniela Vlčková

7 Uběhlo 5 let od vlakového neštěstí ve Studénce Mezioborový seminář pomáhajících profesí Den se nesmazatelně vryl do paměti desítek, aţ stovek osob. Bohuţel, ovlivnil jejich ţivoty v negativním smyslu. Vlak EuroCity Comenius narazil ve Studénce na Novojičínsku do ocelové konstrukce silničního most zřícené na trať. Následky byly tragické, 8 mrtvých, 95 zraněných (z toho 13 těţce). Po prvotních činnostech na místě střetu bylo pro Policii ČR samozřejmě prioritní prověření a vyšetření celé události z hlediska trestního. Ale Vzhledem k charakteru události bylo potřeba věnovat pozornost také psychosociální pomoci obětem neštěstí a zároveň posttraumatické péči o příslušníky zasahujících sloţek. Právě tato oblast byla předmětem dnešního mezioborového semináře pomáhajících profesí, který se uskutečnil pod záštitou ředitele krajského ředitelství plk. Mgr. Tomáše Kužela v prostorách Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě. Seminář uspořádalo naše krajské ředitelství ve spolupráci s Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a Krizovým centrem Ostrava, o.s. Na otázku, proč se seminář uskutečnil, by byla rozsáhlá odpověď, ale stručně: Také policisté a další příslušníci sloţek Integrovaného záchranného systému mohou vykazovat v mimořádných situacích psychické a tělesné příznaky akutní stresové reakce. Jsou-li příznaky posttraumatické zátěţové reakce včas rozpoznány, můţe vhodná pomoc zabránit chronickému průběhu obtíţí. Problematika psychosociální pomoci obětem neštěstí a posttraumatická intervenční péče je v kontextu mimořádných událostí nejen v České republice, ale i ve světě, a v návaznosti na účinnost zákona o obětech vysoce aktuální, dynamická a multidisciplinární. Na základě předešlých zkušeností věnuje Policie ČR této problematice náleţitou pozornost. Seminář zahájil náměstek ředitele krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje pro sluţbu kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Dalimil Sypták. Mimo jiné konstatoval, ţe cílem semináře nejsou jen vzpomínky na proţitá traumata, ale setkání je další moţností seznámení se s pozitivními dopady podpory, kterou zúčastnění na semináři poskytovali zasaţeným a zasahujícím. V jeho úvodní řeči pak zaznělo, ţe největší hodnotou však nadále zůstává obětavost a mimořádné profesní nasazení všech odborníků i laiků při zvládání dopadů tragických událostí, zejména v lidské, ale i v trestně právní rovině a předcházení těmto stavům. Po něm hovořil vedoucí vyšetřovacího policejního týmu mjr. JUDr. Jiří Jícha. Stěţejním tématem semináře byla prezentace závěrů výzkumu psychologa PhDr. Štěpána Vymětala z Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR. Pan Vymětal zkoumal psychosociální dopady, odolnost a zvládání této tragické události na zasahující příslušníky Integrovaného záchranného systému a pomáhající profese v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu (v podstatě od tragédie, tedy od podzimu roku 2008 do současné doby). Přítomné seznámil s metodikou výzkumu, jeho realizací a velmi detailně

8 s jeho výsledky. Zajímavým zjištěním bylo to, ţe většina zasahujících byla odolných, vnímala více profesních přínosů této zkušenosti, neţ stresových momentů. U mnohých došlo k posttraumatickému růstu. Posttraumatické potíţe u zasahujících byly spíše krátkodobé a ojedinělé. Přestoţe se jednalo o vysoce zatěţující práci, která vyţadovala flexibilitu, improvizaci, přesahovala jejich zkušenost, vyvolávala nejistotu, tak se zasahující profesionálové z dlouhodobého hlediska s tímto vyrovnali. Z výsledku výzkumu vyplynulo například vysoké hodnocení součinnosti Integrovaného záchranného systému, ocenění zkušeností z předchozích cvičení sloţek Integrovaného záchranného systému, vysoké hodnocení řízení zásahu a spolupráce s kolegy, rovněţ i moţnost a dostupnost psychosociální podpory prostřednictvím členů týmů posttraumatické intervenční péče. Součástí tohoto bloku semináře byla rovněţ prezentace činnosti v rámci krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé psychosociální pomoci, kterou realizovalo Krizové centrum Ostrava, o.s. Toto centrum je osvědčený partner krizových interventů policie, hasičů a zdravotníků v Moravskoslezském kraji. V tomto bloku hovořila dále psycholoţka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. V obsahu semináře nechyběly prezentace účinných modelů péči o lidské zdroje příslušníků sloţek integrovaného záchranného systému. Místo konání semináře nebylo zvoleno náhodně v roce 2008 nedisponovalo naše krajské ředitelství moderní multifunkční budovou s plným technickým a podpůrným vybavením jako dnes. Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě tak bylo v rámci semináře prezentováno i v kontextu současných událostí, nejen v České republice (například povodně), ale i v zahraničí (nehoda vlaku ve Španělsku). Připomenutí základních informací k železničnímu neštěstí Datum se stalo osudným 8 lidem, kteří zahynuli poté, co vlak EuroCity Comenius jedoucí z Krakova do Prahy narazil ve Studénce na Novojičínsku do ocelové konstrukce silničního mostu, která se krátce před tím zřítila na trať. Při nehodě bylo dále zraněno 95 osob, z toho 13 těžce. Způsobená škoda přesáhla 177 milionů korun. Moravskoslezští policisté si v rámci prověřování celé události vyžádali mimo jiného několik znaleckých posudků. Práce kriminalistů byla náročná, museli zadokumentovat vše, co mělo, nebo mohlo mít, s nehodou souvislost. Spis i s přílohami měl v konečné fázi více než stran. Policisté vyšetřování ukončili předáním návrhu na podání obžaloby na deset lidí (první obvinění padla již v srpnu 2008), kteří by měli být za toto neštěstí, které nemá zřejmě v České republice obdoby, zodpovědní. Jedná se o skupinu lidí, kteří na stavbě mostu pracovali. K případu je nutné dodat, že tým Policie ČR z Moravskoslezského kraje, Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby získal a z rukou prezidenta republiky převzal ocenění Zlatý záchranářský kříž 2008 za nasazení a profesionální zásah na místě neštěstí. Tým zvítězil v kategorii Záchranářský čin profesionální týmu. Zdroj: Autor: por. Mgr. Soňa Štětínská

9 Policejní prezident v Moravskoslezském kraji Spolu s moravskoslezským krajským ředitelem plk. Mgr. Tomášem Kuželem absolvoval plk. Červíček hned několik jednání. V průběhu pracovních setkání byla řešena stěţejní témata, náleţící do gesce Policie České republiky. Pozornost byla věnována aktuálnímu stavu kriminality, veřejného pořádku, současné bezpečnostní situaci i eventuálním sociálním nepokojům v důsledku zvýšení nezaměstnanosti. Diskuze zahrnovala téţ personální otázky, současné doplňování personálních stavů moravskoslezské policie, jejíţ řady se brzy rozšíří o bezmála sto policistů. Aktuální otázky řešili plk. Červíček a plk. Kuţel s primátorem Statutárního města Ostrava Ing. Petrem Kajnarem. Bezpečnostní situace v kraji byla předmětem další schůzky. Následovalo jednání s hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem. Policejní prezident fakta shrnul v prvé řadě jsem strašně rád, ţe jsem mohl s vedením moravskoslezské policie prodiskutovat další potenciální rozvoj policie v tomto regionu. Myslím si, ţe k těm současným počtům policistů musí do dalšího období přibýt řádově po dvou stovkách dalších nových policistů, abychom měli moravskoslezskou policii připravenou do dalšího období na příští úkoly, které nás čekají. Jsem samozřejmě rád, ţe jsme zahájili to nejdůleţitější, co jsme museli udělat, doplňujeme počty policistů do stanoveného stavu. Pevně věřím tomu, ţe nově příchozí policisté se po zaškolení stanou velmi významnou pomocí pro tento region. Krajský ředitel pak s policejním prezidentem zamířili k policistům moravskoslezských speciálních jednotek, jak pořádkové, tak zásahové. Úvodem setkání zaznělo poděkování plk. Červíčka policistům speciální pořádkové jednotky, která byla v posledních měsících nasazena k zákrokům v mimořádných situacích či při prověřování trestné činnosti. A pak uţ k policejní prezident reagoval na četné dotazy přítomných policistů, týkajících se například obměny vozového parku či některých výstrojních součástí. Další kroky plk. Červíčka a plk. Kuţela směřovaly na obvodní oddělení policie Frýdek- Místek, následovala diskuze k aktuální bezpečnostní situaci předmětného sluţebního teritoria. Zdroj: Autor: por. Mgr. Gabriela Holčáková

10 Nově přijatí policisté složili slib Ostrava Sedmnáct nových policistů bylo dnes dopoledne slavnostně přijato do sluţebního poměru a sloţilo v Ostravě sluţební slib do rukou ředitele Městského ředitelství policie Ostrava plk Mgr. Reného Dočekala. Všichni tito policisté, v jejichţ řadách je i jedna ţena, jsou sluţebně zařazeni na oddělení hlídkové sluţby Městského ředitelství policie Ostrava, které posílí po absolvování základní odborné přípravy. Významného aktu se dále zúčastnili za Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje zatupující náměstek ředitele pro vnější sluţbu plk. Mgr. Radím Daněk a vedoucí personálního odboru paní Šárka Mokrošová, za Městské ředitelství policie Ostrava zástupce ředitele plk. Mgr. Ing. Miloš Poloczek a vedoucí oddělení hlídkové sluţby ppor. Bc. Jiří Hubert. Poţádala jsem jedinou ţenu, nyní jiţ strţm. Barboru Hýlovou, o pár slov ohledně přijetí: Zájem o práci u policie jsem měla dlouho, ale aţ nyní se otevřel nábor. Důvodů k rozhodnutí se pro toto povolání bylo více, mimo jiné i ten, ţe je bezesporu zajímavé a rozmanité, neboť jistě nebude nouze o různé situace. A co mi prozradil její dnešním dnem kolega strţm. Roman Staňa? Jsem z policejní rodiny, jdu ve šlépějích svého otce. Pracoval jsem u městské policie a se ţádostí o přijetí do sluţebního poměru k Policii ČR jsem neváhal. Na sluţbu se těším a věřím, ţe v ní uplatním i to, ţe jsem sportovec. Nový Jičín Stejně tak se stalo i v Novém Jičíně, kde byli do sluţebního poměru přijati dva noví policisté, kteří sloţili slib do rukou zástupce vedoucího územního odboru Nový Jičín plk. Mgr. Vlastimila Bordovského. Slibu byl přítomen i zástupce vedoucího obvodního oddělení Policie ČR Kopřivnice npor. Ing. Jiří Vašek. Jeden policista bude po absolvování základní odborné přípravy slouţit na obvodním oddělení v Kopřivnici, druhý v Novém Jičíně. Zdroj: Autoři: por. Mgr. Soňa Štětínská mjr. Mgr. Aleš Viktorin

11 Odřivousův pohár v cyklistice V sobotu 22. června 2013 se za krásného počasí uskutečnilo Mistrovství UNITOP ČR v Bílovci, které pořádal poprvé v historii Sportovní klub policie Nový Jičín, jednalo se o závod horských kol na náročných tratích 27 km a 54 km, kterého se zúčastnily stovky závodníků. Tento závod proběhl v rámci tradičního Odřivousova poháru a ukázek policejní techniky i pro širokou veřejnost od dětí aţ po seniory veškeré další informace o této akci a spoustu fotografií a kompletních výsledkových listin z této celodenní akce je moţno nalézt na V rámci Mistrovství UNITOP ČR bylo celkem 6 kategorií. V kategorii muţů do 39 let na trati 54 kilometrů zvítězil Zdeněk Kocourek. Na stejné trati u muţů do 49 let byl nejlepší Libor Šaroun. V kategorii muţů nad 50 let na trati 54 km vyhrál náš novojičínský závodník Jiří Opálka. Mezi ţenami na stejné dlouhé trati (54 km) zvítězila Eva Syslová. V kategorii muţů bez rozdílu věku na 27 kilometrů zvítězil Jan Dřevojánek a v kategorii ţen vyhrála Zuzana Görlichová. V příštím roce bychom chtěli v pořádání tohoto závodu samozřejmě pokračovat a budeme rádi, pokud se jej zúčastní tolik spokojených závodníků jako letos. SPORTU ZDAR a CYKLISTCE ZVLÁŠTĚ! Autor: Josef Petera, tajemník SKP NJ

12 Dvě zlaté a jedna stříbrná Kopřivnická policistka uspěla na světových hrách v Belfastu v Irsku, ze kterých si přivezla dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Šampionát Word Police & Fire Games se uskutečnil od 1. do 10. srpna letošního roku v Belfastu. V 56 sportovních odvětvích soutěţilo více neţ 7 tisíc závodníků z více jak 60 zemí světa. Jedním ze zástupců české výpravy byla také šestadvacetiletá policistka z Kopřivnice. Reprezentovala nejen sebe, ale také celou českou policii. Její úspěchy byly skvělé. Na plaveckých sprinterských tratích získala dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Nejen, ţe ve svých kategoriích vyhrála, ale vytvořila i své osobní rekordy. Andrea Zátopková je policistkou od roku Dnem i nocí pomáhá slušným lidem v teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Kopřivnici. Svůj volný čas věnuje svému příteli, tréninku, studiu a práci s mládeţí v plaveckém oddíle v Kopřivnici. Do Belfastu odjíţděla ve skvělé formě. Svou náročnou roční fyzickou přípravu zúročila ziskem medailí. Ve dvou závodech na 50 metrů volným způsobem a 50 metrů znakem dosáhla na prvenství. V kategorii 100 metrů volným způsobem si doplavala pro stříbro. V závodu na 50 metrů motýlem skončila čtvrtá. Plavat začala v sedmé třídě na základní škole, kdy se rozhodla pro triatlon. Její silnou disciplínou je plavání na 50 a 100 metrů volným způsobem. Nebrání se však také dlouhým tratím. Po úspěšném šampionátu se uţ nyní připravuje na další Evropské Policejní mistrovství v Ukrajině, které se uskuteční jiţ v září letošního roku. Mezi její další úspěchy patří účast na Policejním mistrovství Evropy v Avile ve Španělsku (2009). V letošním roce pak zisk tří zlatých medailí na Policejním mistrovství ČR v Mělníku a bronzu na 100 metrů volným způsobem na plaveckém Mistrovství ČR Masters v Jihlavě. Atmosféra na závodech v Belfastu byla úţasná. Mezi závodníky panovala přátelská nálada, pořadatelé byli velmi ochotní a milí. Nejdříve jsem se trochu zalekla velikostí této akce, ale po prvním dnu závodů ze mě všechen stres spadl a hry jsem si uţila. Velice mě zaujal zájem široké veřejnosti o závody, kdy tribuny na jednotlivých sportovištích byly prakticky plné diváků nejen z řad rodinných příslušníků a závodníků, ale i místních lidí, kteří se zájmem sledovali úsilí sportovců. Určité plány do budoucna zatím nemám. Snad jen zaplavat na Ukrajině co moţná nejlepší časy a poté se uvidí. V roce 2014 je ve hře pokus o nominaci na policejní mistrovství Evropy v triatlonu nebo na policejní mistrovství světa v plavání, čemu dám přednost zatím nevím - uvedla Andrea Zátopková.

13 Výzva Policie ČR Hledá svědky dopravní nehody, při které byla sražena desetiletá školačka Událost se odehrála ve čtvrtek 20. června ve tři čtvrtě na osm na silnici ulice Sokolovská. Desetiletá dívka tam byla, v místě mezi kruhovými objezdy poblíţ jídelny Na Hradbách, sraţena právě projíţdějícím vozidlem. Při střetu školačka utrpěla lehké zranění. Řidička, která dívku pravděpodobně z místa nehody po krátké komunikaci s poškozenou odjela. Nyní pátráme po její totoţnosti. Mělo se jednat o mladou ţenu se zrzavými vlasy, která řídila vozidlo zelené barvy. Tímto ţádáme svědky události o poskytnutí informací k průběhu nehody a identifikaci vozidla i řidičky. Veškeré informace mohou lidé sdělit telefonicky na linku 158, nebo přímo vyšetřujícím dopravním policistům praporčíku Marianu Kumpovi a telefonním čísle nebo nadporučíku Zdeňku Macíčkovi na čísle Hledáme svědky dopravní nehody Vytlačil jej kamion Na silnici I/48 u Příbora měl vytlačit na svodidla neznámý řidič kamionu osobní vozidlo Peugeot 306, které následně havarovalo. V úterý 2. července v hod. jel řidič s osobním vozidlem v levém jízdním pruhu ve směru na Frýdek-Místek. Ve stejném směru jelo od Příbora nákladní vozidlo modré barvy s návěsem a plachtou bílé barvy. Řidič nákladního vozidla měl těsně a souběţně před autem prudce odbočit do levého jízdního pruhu. Aby řidič osobního vozidla zabránil střetu, započal brzdit a strhl řízení vlevo. Následně narazil do středových

14 svodidel. Řidič nákladní soupravy však nezastavil a pokračoval v jízdě. Ke zranění osob nedošlo. Alkohol byl u řidiče osobáku vyloučen dechovou zkouškou. Výzva svědkům nehody u Ráztoky v Trojanovicích Novojičínští dopravní policisté přivítají informace od svědků dopravní nehody, ke které došlo ve čtvrtek 1. srpna okolo poledne u parkoviště v části Ráztoka v Trojanovicích. V tomto čase mělo dojít ke střetu motocyklu Yamaha YBR 125 a vozidla Volkswagen Jetta. Při střetu byl zraněn mladý (21) motocyklista, kterého převezla sanitka k ošetření do novojičínské nemocnice. Veškeré informace k nehodám přijmou policisté na lince 158 nebo přímo novojičínští dopravní policisté na tel. čísle Pátrání po neznámém muži Pátráme po totoţnosti muţe v červené čepici, který byl zachycen kamerovým systémem v prodejně potravin v Ostravě při manipulaci s odcizenou platební kartou. K samotnému odcizení platební karty mělo dojít v městě Příbor na ulici Štramberské v době mezi 15. aţ 16. červnem letošního roku. Jakékoli informace k totoţnosti zachyceného muţe poskytněte telefonicky na linku 158, nebo přímo na policejní obvodní oddělení v Příboře osobně či telefonicky na tel. čísle

15 Neznámá totožnost muže S podezřením ze spáchání přečinu nebezpečného vyhroţování pátráme po muţi, který se zbraní v ruce měl vyhroţovat ostraze objektu ve Studénce. K incidentu došlo v pátek 24. května po 14 hodině v prostorách vrátnice areálu podniku ve Studénce. Po slovní rozepři měl návštěvník podniku vytáhnout střelnou zbraň a s namířenou hlavní vyhroţovat ostraze. Podezřelý neznámý muţ jí nakonec nepouţil. Po tomto incidentu z podniku odešel. Pátráme po totoţnosti muţe, který byl v době incidentu oblečen do tmavé bundy a trička, bílých kalhot a tmavých bot. Byl přibliţně 180 centimetrů vysoké štíhlé postavy, krátkých hnědých vlasů s vysokými kouty. Informace k totoţnosti muţe poskytněte telefonicky na linku 158, nebo přímo policistům ve Studénce na tel. čísle Pátráme po odcizeném jízdním kole za 40 tisíc V průběh dvaceti minut přišel majitel automobilu o jízdní kolo a náhradní teleskopické vidlice v ceně 81 tisíc korun, které měl uvnitř auta. Pachatel se vloupal do zaparkovaného vozidla na ulici Školní v Kopřivnici ve čtvrtek 11. července Během několika minut tak přišel majitel o dámské jízdní kolo zn. LAPIERRE X-FLOW Lady a dvě teleskopické vidlice zn. FOX 36 RC2 FLOW. Kopřivničtí policisté se obracejí na veřejnost s ţádostí o poskytnutí informací k případu od případných svědků události, kteří se v čase mezi půl čtvrtou a čtvrtou hodinou pohybovali v místě odcizení. Informace k případu volejte na bezplatnou telefonickou linku 158 nebo přímo na obvodní oddělení Policie České republiky Kopřivnice

16 Stalo se na Novojičínsku Prokázání další trestné činnosti V obci Veřovice odcizili zloději elektrické pracovní nářadí. Začátkem měsíce června vnikli vystříhaným otvorem v oplocení rodinného domku, dva muţi ve věku 23 a 24 let na zahradu. Z přístřešku odcizili sněţnou frézu a další elektrické zařízení. Poškozený vyčíslil škodu ve výši 7 tisíc korun. Podezřelí muţi se k této krádeţi přiznali v souvislosti s další majetkovou trestnou činností, které se dopouštěli v letošním roce na Novojičínsku. Ukončil svůj život V neděli 11. srpna krátce po 14 hodině vstoupil do kolejiště v Suchdole nad Odrou před jedoucí nákladní vlak 64letý muţ. Sráţce jiţ nemohl strojvůdce zabránit. Způsobená zranění byla u muţe neslučitelná se ţivotem. V průběhu vyšetřování vše nasvědčovalo tomu, ţe muţ svůj ţivot chtěl ukončit dobrovolně, coţ bylo potvrzeno také dopisy na rozloučenou adresované rodinným příslušníkům. K události došlo na 232 km dvoukolejné tratě. V průběhu vyšetřování byla doprava svedena na jednu z nich. Ke zranění dalších osob nedošlo. Alkohol a drogy Hned několik řidičů si v průběhu jednoho víkendu nedalo pozor a řídilo pod vlivem omamných a psychotropních látek. Mezi ty nejvýraznější patří kontrolovaný 33letý muţ, který byl pozitivní na drogy a další 40letý řidič s více jak třemi promile alkoholu v krvi. Prvního z nich kontrolovali policisté 12. srpna krátce po půlnoci. Během kontroly zjistili, ţe řídí auto pod vlivem amfetaminu, ačkoli má zákaz řízení aţ do roku Tento zákaz neakceptuje a nadále ohroţuje jak sebe tak i ostatní účastníky silničního provozu. Druhý opilý řidič ohroţoval lidi v na silnici z Bartošovic aţ do Kunína. Policisté jej kontrolovali ve vozidle Škoda Felicie v sobotu před devátou hodinou večerní. Dechovou zkouškou u něj zjistili více jak 3 promile alkoholu v krvi. Oba řidiči se dopustili protiprávního jednání přečinu ohroţení pod vlivem návykové látky. První z nich také maření výkonu úředního rozhodnutí. Poškozená auta Jedno poškozené auto v Novém Jičíně další dvě v Kopřivnici a Štramberku. Dva pachatelé tohoto jednání jsou neznámí. Moţného podezřelého pachatele ze Štramberku, kopřivničtí policisté prověřují. V průběhu víkendu vznikla majitelům osobních vozidel škoda v řádu desítek tisíc korun. Na ulici Máchova v Novém Jičíně poškodil pachatel auto Škoda Octavia. Po celém obvodu způsobil rýhu v laku za téměř 50 tisíc korun. V Kopřivnici na ulici Kadlčákova doposud neznámá osoba poškodila majitelce vozidla Renault Clio přední dveře. Také jí vznikla škoda ve výši 10 tisíc korun. Z poškozeného vozidla Š Octavia ve Štramberku v části Bařiny je podezřelý 28letý muţ. Majitelce auta poškodil pneumatiky i přední okno, čímţ jí způsobil téměř 20 tisícovou škodu. Důvody jeho jednání jsou předmětem dalšího vyšetřování. Prokleté pondělí Prokleté pondělí dne 5. srpna 2013 začalo v jednu hodinu v noci, kdy příborští policisté nalezli v zaparkovaném vozidle v průmyslové zóně v Mošnově zmírajícího muţe. Toho po rozbití okna dveří z vozidla vytáhli a předali přivolaným lékařům. V jednu hodinu odpoledne, vyjíţděli dopravní policisté do obce Lichnov k dopravní nehodě, při které zemřeli

17 manţelé v seniorském věku. Řidič vozidla sjel mimo komunikaci a následně narazil do betonové vpusti. V osm hodin večer prověřovali další pokus sebevraţdy, 50letého muţe z Kujav na půdě domu. Naštěstí jej včas objevil jeho syn, který mu přivolal pomoc. Do příjezdu zdravotnické sluţby mu poskytoval první pomoc na základě informací operátorky tísňové linky. Poslední událostí byla další smrtelná dopravní nehoda 37letého muţe v obci Petřvald. Z doposud nezjištěných příčin sjel se svým vozidlem mimo komunikaci tak nešťastně, ţe po několika metrech havaroval do stromu. Příčinu této smrtelné nehody nadále vyšetřují dopravní policisté. Odstavené vozidlo v průmyslové zóně bylo pro policisty podezřelé. Kdyţ zjistili, ţe uvnitř hraje rádio, a uviděli leţícího muţe na sedadle, začali jednat. Muţ na výzvy policistů nereagoval. Uvnitř viděli několik rozbalených plátů léků a kus papíru s napsaným textem. Při svitu policejní baterky zjistili, ţe se muţ dáví. A tak zareagovali rychle. Do vozidla se dostali oknem, muţe z auta vytáhli a umístili do stabilizované polohy. Souběţně přivolali lékařskou pomoc. Z následného ohledání vozidla, nalezených léků a napsaného textu lze usoudit, ţe chtěl muţ skoncovat se svým ţivotem. Přesné okolnosti a příčina bude vyšetřujícím policistům známa aţ po zlepšení jeho zdravotního stavu. Okolnosti dvou dopravních nehod jsou nadále vyšetřovány. Přesnou příčinu určí až výsledky zdravotních pitev a výsledky ohledání vozidel. U prvního případu manželů je možné, že příčinou mohl být zdravotní stav řidiče. Poškozená vozidla V noci na 1. srpna došlo ve Štramberku a Kopřivnici k poškození dvou osobních automobilů. Majitelům vozidel vznikla předběţná škoda v minimální výši 130 tisíc korun. To zda mají tyto dva případy shodného pachatele je věcí dalšího šetření. Majitel vozidla Volvo, zaparkoval své auto na ul. Obránců míru v Kopřivnici. Kdyţ k němu ráno přišel, zjistil, ţe má rozbité čelní sklo i světla a v laku na kapotě vyryté hanlivé nápisy. Druhý poškozený majitel vozidla zn. VW Passat, zaparkoval auto před domem ve Štramberku v části Bařiny. Jeho vozidlo mělo propíchnutá všechna kola, poškozenou přední masku, rozbitá světla a rýhy v laku karoserie. Pachatel si s sebou odnesl také registrační značky. Oba případy prověřujeme s podezřením ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Informace k těmto událostem nám mohou případní svědci poskytnout telefonicky na linku 158 nebo Případy poškozených vozidel nejsou na Novojičínsku tak časté. V minulém období jsme přesto vyšetřovali případy, kdy se jednalo o vandalismus či řešení vzájemných neshod. Prověřovali jsme oznámení týkající se poškozeného vozidla se zaseknutou sekeru v kapotě,

18 propíchané pneumatiky, poničenou karoserii pošlapáním, či nastříkanou PU pěnu v brzdovém systému předních kol. Škody u jednotlivých případů překračují desetitisíce korun. Takové jednání je doprovázeno hlukem, který upoutá pozornost svědků. Okamžitá informace policistům prostřednictvím telefonu může pomoci k zadržení pachatelů tohoto jednání, případně zabránění dalšímu poškození majetku. K objasnění těchto případů nám vždy pomohou informace od svědků události, záběry kamerových systémů či přímá výpověď poškozených s uvedením podezření na konkrétní osobu Zloděj kola Oznámení o krádeţi přijali frenštátští policisté 30. června. Zloděj měl odcizit uzamčené dámské jízdní kolo zn. MAXBIKE ze společných prostor obytného domu na ul. Roţnovské ve Frenštátě pod Radhoštěm. Majitelce tak odcizením způsobil sedmitisícovou škodu. Pachatelem krádeţe je 35letý muţ z Frenštátu pod Radhoštěm, který se policistům pod tíhou důkazů ke krádeţi doznal. Nicméně kolo jiţ majitelce nevrátí, jelikoţ jej prodal. Policisté muţe prověřují také z další majetkové trestné činnosti. Nevybuchlá munice z druhé světové války v lese na Bílovecku I téměř sedmdesát let po válce lze nalézt nevybuchlou munici ve volném terénu. Naposledy ve středu 31. července se o tom přesvědčil 36letý muţ v lesním porostu Hubleska. Nevybuchlý silně zkorodovaný 75mm dělostřelecký protipancéřový granát zajistil policejní pyrotechnik. Ten jej odvezl k jeho následné likvidaci. Při nálezu předmětů podobných munici či přímo munici doporučujeme s nimi nemanipulovat. Stejně jako v tomto případě místo označit a přivolat na místo policisty. Speciální policejní pyrotechnická služba věc zajistí a odveze. V případě nálezu je třeba mít na zřeteli, že i přes letitou korozi může dojít k explozi a následnému ohrožení života a majetku. Zejména v letních měsících je vhodné o této skutečnosti informovat především děti. Neoprávněný odběr Předběţnou škodu ve výši téměř 350 tisíc korun způsobil majitel rodinného domku ve Štramberku energetické společnosti. Neoprávněným zásahem do rozvodové skříně odebíral elektřinu nejméně od měsíce srpna roku Stejně jako ostatní případy tak také tento prověřují policisté s podezřením ze spáchání přečinu krádeţ.

19 Matky svých dětí si řádně neplní svoji vyživovací povinnost Jednatřicetiletá ţena z Opavska jiţ třetím rokem neplatí výţivné na svou nezletilou dceru z Fulneku na Novojičínsku. Do současné doby na výţivném dluţí částku 21 tisíc korun. Ţeně za spáchání přečinu zanedbání povinné výţivy hrozí trest odnětí svobody aţ na dva roky. Další případ zanedbání povinné výţivy zaznamenali opět fulnečtí policisté. Třiatřicetiletá ţena zřejmě zapomněla přispívat na svou dceru soudem stanovenou částku. Otec vyčíslil dluh na alimentech na necelých 10 tisíc korun. Platit přestala v říjnu minulého roku. Stejně se chová i 27letý muţ z Novojičínska, která neplatí alimenty na svou dceru uţ od září roku Neuhrazené výţivné v současné době činí přes padesát tisíc korun. Neplacení alimentů je trestné od chvíle, kdy otec nebo matka neplatí povinné výţivné dobu delší neţ čtyři měsíce. Osoba, jíţ má být výţivné stanovené soudem placeno, můţe podat trestní oznámení na obvodní oddělení Policie České republiky nejlépe v místě svého trvalého bydliště. Policisté jim však radí, aby neotáleli a vše co nejdříve oznámili, aby nedošlo k velkému nárůstu dluţné částky. Včasným podáním trestního oznámení lze dosáhnout toho, ţe je dluţná částka uhrazena. Na Novojičínsku neplatí výţivné na děti stovky lidí. Za celý loňský rok jsme prošetřovali celkem 178 těchto případů. Jen do konce července letošního roku jich bylo oznámeno 113, z toho v patnácti případech se jednalo o ţeny, které neplatí na děti. Krádež lešení V době od 26. do 29. července odcizil neznámý pachatel areálu Nemocnice Nový Jičín soustavy lešení v hodnotě přes devadesát tisíc korun. Jednalo se o lešení Layher, kdy pachatel si odnesl několik kusů zábradelních sloupků tvaru L, zábradelních nosníků tvaru H, rámů, pul rámů podlahy s ţebříkem délky 3 metrů a podlahy stejné délky. Poškozená stavební firma vyčíslila předběţnou škodu přes devadesát tisíc korun. Novojičínští policisté po pachateli a odcizeném lešení intenzivně pátrají. Z návěsu u náklaďáku odcizil hliníkové součástky Škodu okolo dvaceti tisíc korun způsobil neznámý pachatel odcizením hliníkových lišt a bočnic z odstaveného návěsu. Ke krádeţi pravděpodobně došlo v době od 27. do 29. července v areálu jedné ostravské firmy. Ke krádeţi několika kusů bočních hliníkových lišt, příčných hliníkových zábran a hliníkové páky od ventilu na redukci výšky návěsu přišel řidič nákladního vozidla v místě bydliště na Novojičínsku a případ oznámil na nejbliţší oddělení oderským policistům. Policisté jej řádně zadokumentovali a následně postoupí, vzhledem k místní příslušnosti a dalšímu prošetřování, ostravským kolegům. Napadl taxikaře Podezřelým z trestného činu ublíţení na zdraví a výtrţnictví je pětadvacetiletý muţ z Novojičínska, který v pátek večer v Novém Jičíně napadl taxikáře. Po vysednutí jej v hádce napadl tak, ţe ho drţel v takzvané kravatě a loktem rozbil sklo na levých zadních i předních dveřích, policisté jej během půlhodiny dopadli. Incident se stal v pátek 26. července krátce před jedenáctou hodinou večer. Muţ po vysednutí z taxíku v hádce o cenu a následné potyčce se snaţil taxikáře vytáhnout z vozidla ven. Nic netušícího taxikáře uchopil za hlavu, poté jej drţel pod krkem, tzv. kravatě, předtím ještě rozbil sklo na dveřích vozidla. Následně z místa utekl. V taxíku cestoval i jeho o rok mladší bratr, který měl incidentu jen přihlíţet. Po útěku násilníka však taxikář ihned kontaktoval policii. Muţe vzápětí dopadli novojičínští stráţníci a předali jej přivolané policejní hlídce. Při zadrţení nakonec nemuseli policisté pouţít donucovací prostředky. Na obvodním oddělení policisté u muţe provedli dechovou

20 zkoušku s výsledkem 2,4 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k jeho podnapilosti jej eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici do Frýdku-Místku. Taxikář skončil v novojičínské nemocnici s drobným poraněním. Agresorovi nyní hrozí aţ tři roky vězení. Dohled nad mládeží Léto, prázdniny a spousta volného času mnohdy svádí mládeţ k páchání protiprávního jednání. Novojičínští policisté opakovaně směřují svou hlídkovou činnost do míst, kde k takovému jednání dochází. Kontrolují volná prostranství, hřiště, parky, restaurace a herny. S cílem preventivně dohlíţet a zjišťovat narušení veřejného pořádku ze strany mládeţe a protiprávního jednání páchaném na mládeţi. Akce jsou také zaměřené na uţívání a podávání alkoholu a návykových látek a hru na výherních automatech. Dohled a kontroly jsou prováděny průběţně. V nepravidelných termínech však plánují akce cílené na určité lokality. Naposledy 17. července se kopřivničtí policisté cíleně zaměřili na vytipované oblasti a místa. V Ţenklavě zkontrolovali tři restaurační zařízení, v Kopřivnici devět a ve Štramberku jednu. Dalšími lokalitami byly parky, skate parky a místa kde se mládeţ schází. Tentokráte však nezjistili ţádné protiprávní jednání, coţ vţdy nebývá. Při minulých cílených akcích zjistili několik mladistvých podezřelých ze spáchání protiprávního jednání, několik osob pohřešovaných, ale také podnapilých. Kaţdý z těchto případů řešili individuálně podle zákonných oprávnění. V průběhu prázdnin akce tohoto zaměření budou nadále probíhat na celém území okresu. Chvíle okamžiku a majitel přišel o čtyřkolku V noční době krátce před třetí hodinou, ve čtvrtek 18. července, odcizil doposud neznámý zloděj ze zahrady domu v Sedlnicích zaparkovanou čtyřkolku. Nedojel však daleka. Po 200metrech mu na hlavní silnici došel benzín. Motocykl tak nechal uprostřed silnice ve směru na Mošnov a z místa utekl. Poškozený majitel si jí následně odtlačil domů. Nesmí domů Policisté ze Studénky řeší jednání 45letého muţe, který opakovaně vyhroţoval ublíţením na zdraví své druţce a dceři. Z výpovědi poškozené je zřejmé, ţe toto násilí trvá od roku Tentokráte však jeho jednání přerostlo únosnou mez a tak ţena sebrala odvahu a věc řeší společně s policisty. Podezřelého muţe policisté vykázali ze společného obydlí a jeho jednání prověřují ze spáchání přečinu nebezpečného vyhroţování. V noci 16. července podezřelého muţe policisté zadrţeli a umístili do policejní cely. Následující den vyuţili po zhodnocení celé situace zákonného oprávnění a agresora ze společné domácnosti vykázali na dobu 10 dnů. Poškozeným policisté nabídli pomoc a informace k řešení celé situace s odkazem na organizace zabývající se problematikou obětí domácího násilí. Celý případ je nadále v šetření. Vloupali se do prodejny Úspěšný zákrok novojičínských policistů dostal tři zloděje do policejních cel. Dva muţi Ostravy a jedna ţena z Opavy přijeli do Nového Jičína vozidlem. Vybrali si prodejnu potravin na ul. Hřbitovní a v časných ranních hodinách do ní provedli vloupání. Policisté společně s policejním psem všechny osoby zadrţeli. Následně je umístili do policejních cel. Z rejstříku trestů je zřejmé, ţe se trestné činnosti dopouštějí opakovaně. V tuto chvíli nemůţeme vyloučit, ţe se podobné trestné činnosti dopouštěli také na území jiných lokalit Novojičínska. To nám ukáţou aţ výsledky při porovnání zajištěných stop a věcí.

Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci

Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci Pozorný svědek zabránil vykradení trafiky v Pekárenské ulici. Zároveň pomohl strážníkům dopadnout pachatele. Tím je muž (46) z Jihlavska. Mluvčí

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA ČERVENEC a SRPEN 2013 www.policie.cz Obsah červencového a srpnového Informačního servisu: Řídím, piju nealko pivo Statistiky dopravních nehod za červen a červenec

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

Dopravních nehod je letos více

Dopravních nehod je letos více Dopravních nehod je letos více Od počátku letošního roku evidují policisté ze služby dopravní policie na Třebíčsku již 193 dopravních nehod. V loňském roce došlo k 177 dopravním nehodám. Z tohoto důvodu

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje kriminalita v roce 2013 Zdroj: ESSK Způsobená škoda - 1 356 000 tis. Kč Zdroj: ETŘ 2 Zdroj: ESSK MŘP Ostrava 17 630 Zdroj: ESSK ÚO Karviná 9 010 3 Neznázorňuje

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 67 870, při kterých bylo 763 osob usmrceno, 3 225 osob těžce zraněno

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 7.4.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne: ...

MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne: ... MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ ze dne: domácí fotbalový klub.... hostující fotbalový klub S ohledem na dohodu uzavřenou mezi Fotbalovou asociací České republiky (dále jen FAČR ), Ligovou fotbalovou asociací (dále jen

Více

{jathumbnail off} Změnu počasí zřejmě řidiči neregistrovali. Během tří dnů se na Broumovsku staly tři dopravní nehody - Br

{jathumbnail off} Změnu počasí zřejmě řidiči neregistrovali. Během tří dnů se na Broumovsku staly tři dopravní nehody - Br Hned ke třem dopravním nehodám na Broumovsku vyjížděli během tří dnů policisté, hasiči a záchranná služba. Řidiči zřejmě ještě nezaregistrovali změnu povětrnostních podmínek a zhoršený stav silnic. {jathumbnail

Více

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 25. února 2015 PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS 2 Cvičení IZS v r. 2014 Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení 20. 5. 2014 Požár výškové budovy Počet nasazených policistů Havlíčkův Brod 20 4. 6.

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, 747 21 K R A V A Ř E Kravaře 26. února 2010 Obec Kobeřice rada obce Předložení zprávy o stavu veřejného pořádku I. Ú V O D 1. Nové územní

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 Policie ČR v roce 2013 šetřila 84 398, při kterých bylo 583 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 782 osob a 22 577 osob bylo lehce zraněno.

Více

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje senioři a kriminalita Jihočeský kraj základní údaje rozloha 10 056 km 2 počet obyvatel 630 063 62 obyvatel/km 2 počet obcí 623 délka

Více

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE územní odbor Olomouc obvodní oddělení Moravský Beroun Č.j.: Moravský Beroun 2. února 2016 Počet listů: 7 Z p r á v a o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0%

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0% o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno a 17

Více

Policie České republiky základní složka IZS

Policie České republiky základní složka IZS Policie České republiky základní složka IZS IZS a Policie ČR Integrovaný záchranný systém = systém složek IZS, který se koordinovaným postupem připravuje na mimořádné události a účastní se provádění záchranných

Více

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 22. ČERVENCE 2014 VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje V I. pololetí roku 2014 šetřila služba dopravní policie

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje kriminalita v roce 2011 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Počet obyvatel 1 243 220 rozloha 5 427 km 2 Hranice se dvěma státy 351,5

Více

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010 Policie České republiky Krajské ředitelství Jihočeského kraje Obvodní oddělení Čimelice Č.j.KRPC- 3298/ČJ-2010-020513 Čimelice 8.ledna 2010 Počet listů: 4 Dle rozdělovníku Zpráva o činnosti a bezpečnostní

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 3 / 2014 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele - trestná činnost - dopravní nehodovost - Policie ČR v Olomouckém kraji má nového ředitele - budova obvodního

Více

Za co jsou body od 1. července 2013

Za co jsou body od 1. července 2013 Za co jsou body od 1. července 2013 Porušení předpisů při provozu na pozemních komunikacích řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění ( 22/1 e) bod 1)

Více

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Pondělí, 26. října 2015 Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) Rubrika: AKTUÁLNĚ/ SPOLEČNOST Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj. V pátek

Více

Přestupků: 6 274 Trestných činů: 25. Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR.

Přestupků: 6 274 Trestných činů: 25. Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR. leden březen 2011 Přestupků: 6 274 Trestných činů: 25 Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR. V tomto období se stráţníci ve zvýšené míře zaměřili na kontrolu dodrţování vyhlášky

Více

BEZPEČÍ PRO SENIORY 15.12.2015

BEZPEČÍ PRO SENIORY 15.12.2015 BEZPEČÍ PRO SENIORY 15.12.2015 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Územní odbor STRAKONICE Adresa: Plánkova 629, Strakonice 2 15.12.2015 Organizační struktura územního odboru Územní odbor Strakonice

Více

VÝSLEDNOST Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

VÝSLEDNOST Krajského ředitelství policie Zlínského kraje VÝSLEDNOST Krajského ředitelství policie Zlínského kraje 2014 ZÁKLADNÍ DATA Zlínský kraj se nachází ve východní části České republiky 2 ZÁKLADNÍ DATA 3 ZÁKLADNÍ DATA PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PLÁN SKUTEČ T.j.

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 214 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V roce 214 šetřili policisté na území hlavního

Více

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY PŘÍLOHA K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Krizový plán nastiňuje všem zaměstnancům školy postup při řešení vybraných krizových

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr.

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr. tel.:+420 601 555 149; 482 771 326 fax: 482 771 329 IČ: 46748075 Krizový plán školy Zpracoval: Mgr. Petr Král Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací

Více

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Pravomoci Celní správy ČR při kontrolách na pozemních komunikacích Praha 2017 CELNÍ ÚŘADY KONTROLNÍ SLOŽKY CELNÍ SPRÁVY ČR, VYKONÁVAJÍCÍ KONTROLNÍ ČINNOST

Více

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil Úrazy dětí v dopravě Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje plk. Ing. Leoš Tržil V letech 1993 2015 zemřelo na českých silnicích celkem 751 dětí nejčastěji umíraly v osobních

Více

Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci

Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci Čtvrtek, 14. ledna 2016 Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) Rubrika: Budějovicko Autor: Markéta Snížková Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci ČESKÉ BUDĚJOVICE -

Více

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie 16.6.2015

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie 16.6.2015 Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie pplk. Mgr. Lukáš Pavlík se provádí po provedení prvotních a neodkladných opatřeních, z nichž jedním je také uzavření místa dopravní nehody (jestliže

Více

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 120231-3/ČJ-2016-0012KR Praha 08. června 2016 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O

Více

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE územní odbor Olomouc obvodní oddělení Moravský Beroun Č.j.: Moravský Beroun 13. února 2015 Počet listů: 7 Z p r á v a o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 28.8.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území obvodu OO PČR Velká Bystřice za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území obvodu OO PČR Velká Bystřice za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc Obvodní oddělení Velká Bystřice Velká Bystřice 8. února 2016 Počet listů: 8 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti

Více

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují.

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují. MOLDÁVIE Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jízda na pravé straně, předjíždění po levé straně. Předjíždění a míjení Všechna vozidla musí být předjížděna výhradně po levé straně vozovky,

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Příloha č. 1 Preventivního programu Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Krizový plán - CO DĚLAT KDYŽ Základní postup: ü Zabránit v další činnosti (konzumaci

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA. Územní odbor Jihlava Obvodní oddělení Telč. 11. srpna 2015

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA. Územní odbor Jihlava Obvodní oddělení Telč. 11. srpna 2015 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA Územní odbor Jihlava Obvodní oddělení Telč 11. srpna 2015 Muž se neoprávněně zmocnil vozidla Policisté přistihli při jízdě řidiče, u kterého zjistili, že sedí

Více

Dívka nadýchala téměř pět promile

Dívka nadýchala téměř pět promile Pondělí, 4. dubna 2016 Autor: Mgr. David Štýfal Dívka nadýchala téměř pět promile České Budějovice Strážníci českobudějovické městské policie vyleji minulou středu před devátou hodinou dopoledne na pomoc

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka v Ostravě

ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka v Ostravě ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka v Ostravě KoP Nový Jičín Vývoj trhu práce v okrese Nový Jičín Oddělení trhu práce Duben 2017 Vývoj trhu práce v okrese Nový Jičín v dubnu 2017 K 30. 4. 2017 bylo na kontaktních

Více

10.1.2014 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013

10.1.2014 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 CELKOVÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍCH NEHOD (ROK 2013 S POROVNÁNÍM) CELKEM DN USMRCENO TĚŽCE ZRANĚNO LEHCE ZRANĚNO HMOTNÁ ŠKODA (*100 Kč) ALKOHOL

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Krizový plán 2013/2014 žák kouří v prostorách školy nebo akcích na školních 1. Žák je přistižen poprvé Informujte TU TU

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 1.6.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Duben 2013 V poledních hodinách jel řidič s osobním vozidlem Škoda po vedlejší komunikaci II. třídy č. 127 od obce Malovidy ve směru ke křižovatce s hlavní komunikací II. třídy č. 112, na které chtěl jet

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL)

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO - gymnázium, základní škola a mateřská škola, s.r.o. 628 00 Brno, Rašelinová 11 tel. +420 544 211 547, 702 103 892 www.integra.cz KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Obsah: 1. Užívání omamných

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2013 ÚNOR. www.policie.cz

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2013 ÚNOR. www.policie.cz INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2013 ÚNOR www.policie.cz Obsah únorového Informačního servisu: Nejlepší policisté za rok 2012 Statistika dopravních nehod za leden 2013 Pod koly aut v okrese nejčastěji

Více

6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách

6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách Příloha 6: Statistiky a grafy dopravní nehodovosti (pouze v elektronické verzi) 6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách Valašské Meziříčí I/35, III/3561 Schell 23 5 způsob jízdy 4 přednost

Více

Medaile HZS ČR za statečnost udělené generálním ředitelem HZS ČR obdrží

Medaile HZS ČR za statečnost udělené generálním ředitelem HZS ČR obdrží Medaile HZS ČR Za statečnost udělené ministrem vnitra obdrží 1. 1. Josef Šerý Strážník Městské policie Děčín Jmenovaný dne 21. července tohoto roku zachránil z rozvodněného Labe tonoucího mladíka, který

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 V Praze dne 7. května 2003 Částka 73 OBSAH Část I 61. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 7. května 2003 k postupu

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. ledna 2017 Počet stran: 12 INFORMACE o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce V roce Policie České republiky

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže

Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže Bezpečnostní složky v ČR I. Policie ČR Bezpečnostní složka zřízená státem Plně hrazená z prostředků státu Působnost na celém

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 147 229, při kte - rých bylo 910 osob usmrceno, 3 504 osob těžce

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody Seminář pro Justiční akademii SR Omšenie dne 19. 5. 2015 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky 1 Pojistný podvod Osnova Některé jiné

Více

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Zpráva o činnosti Městské policie České Budějovice za II. čtvrtletí roku 28 Osnova: 1. Statistika událostí II. čtvrtletí 28, hlídková sluţba ( vč. psovodi cyklohlídky) 2. Statistika událostí II. čtvrtletí

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2013 LEDEN. www.policie.cz

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2013 LEDEN. www.policie.cz INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2013 LEDEN www.policie.cz Obsah lednového Informačního servisu: Dopravní situace za rok 2012 Statistika dopravních nehod za rok 2012 Zima a bezpečná jízda Výměna

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více