INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA"

Transkript

1 INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA ČERVENEC a SRPEN 2013

2 Obsah červencového a srpnového Informačního servisu: Řídím, piju nealko pivo Statistiky dopravních nehod za červen a červenec 2013 Nová technika zásahové jednotky představena Uběhlo 5 let od vlakového neštěstí ve Studénce Policejní prezident v Moravskoslezském kraji Nově přijatí policisté složili slib Upozornění na šíření počítačového viru Odřivousův pohár v cyklistice Dvě zlaté a jedna stříbrná Výzva Policie ČR Stalo se na Novojičínsku

3 Řídím, piju nealko pivo Společný preventivní projekt Řídím, piju nealko pivo se uskutečnil ve čtvrtek 11. července 2013 v Kuníně na Novojičínsku. Novojičínští dopravní policisté kontrolovali projíţdějící řidiče společně s partnerem projektu Českého svazu pivovaru a sladoven. Všichni kontrolovaní byli v průběhu dopoledních hodin odměněni nealkoholickým pivem a testerem na alkohol. Cílem projektu je zvýšit povědomí řidičů o nealko pivu jako alternativě z hlediska dodrţování bezpečnosti a zákona a především motivace řidičů k zodpovědnému pití piva. Během dopolední akce jsme nezjistili jediného podnapilého řidiče. Malé dopravní přestupky jsme přesto řešili. Převážně domluvou. Většina kontrolovaných byla překvapena touto akcí. Je důležité dostat do podvědomí lidí, že alkohol na naše silnice nepatří a může ročně za spoustu zmařených životů. Tento projekt je jednou z cest jak na tyto problémy upozorňovat. Nicméně jsme na novojičínských silnicích od začátku roku vyšetřovali 39 dopravních nehod pod vlivem alkoholu. V loňském roce to bylo o dvě nehody méně. Od začátku roku jsme zadrželi v souvislosti s alkoholem 42 řidičských průkazů, loni to bylo 74.

4 Statistika dopravních nehod do konce června 2013 Za šest měsíců letošního roku bylo novojičínským policistům nahlášeno celkem pět set dvacet šest dopravních nehod, při kterých přišli o ţivot čtyři lidé, osmadvacet osob utrpělo těţká zranění a sto dvacet sedm lehká. Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to v dvě stě padesáti dvou případech, ve sto dvaceti devíti případech byla příčina rychlost, přednost porušilo sedmačtyřicet řidičů a devětatřicet motoristů bylo pod vlivem alkoholu. Dopravní nehody šetřené policií /- % Počet nehod Usmrceno Těžká zranění Lehká zranění Příčiny dopravních nehod /- % způsob jízdy rychlost přednost předjíždění alkohol Činnost dopravních policistů za šest měsíců letošního roku a porovnání s rokem předešlým: Alkohol Zadrženo řidičských průkazů Řízení bez řidičského průkazu Odebrání vozidla 0 0 Za celý červen zjistili novojičínští dopravní policisté během výkonu své sluţby okolo 360 dopravních přestupků, za které uloţili pokuty za téměř 260 tisíc korun. Jiţ tradičně řidiči nejčastěji překročili rychlost, a to v 224 případech, devětatřicet vozidel mělo nevyhovující technický stav, čtyřiatřicet motoristů nebylo připoutáno bezpečnostním pásem a jedenáct řidičů nedalo přednost. Zdroj: DI Nový Jičín

5 Statistika dopravních nehod do července 2013 Do konce července letošního roku prošetřovali novojičínští dopravní policisté celkem šest set čtrnáct dopravních nehod, při kterých přišli o ţivot čtyři lidé, třiatřicet účastníků silničního provozu utrpěli těţká zranění a sto padesát šest lehká. Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to v 304 případech, rychlost měla vliv na 142 nehod, přednost nedalo 56 řidičů a 52 šoférů bylo pod vlivem alkoholu. Dopravní nehody šetřené policií /- % Počet nehod Usmrceno Těžká zranění Lehká zranění Příčiny dopravních nehod /- % způsob jízdy rychlost přednost předjíždění alkohol Činnost dopravních policistů za sedm měsíců letošního roku a porovnání s rokem předešlým: Alkohol Zadrženo řidičských průkazů Řízení bez řidičského průkazu Odebrání vozidla 0 0 Zdroj: DI Nový Jičín

6 Nová technika zásahové jednotky představena Ve středu 10. července představili policisté zásahové jednotky nový technický prvek, o který byli letos obohaceni, útočnou plošinu. Při realizaci sluţebních zákroků a domovních prohlídek policisté zásahové jednotky v minulosti často řešili problém, jak se dostat přes překáţky či do výškového objektu. V současné době se situace navíc komplikuje tím, ţe pachatelé trestné činnosti si pořizují čím dál odolnější vstupní dveře, případně se obklopují vysokými zdmi. To v konečném důsledku velice komplikuje a zpomaluje jejich zadrţení. V historii se překonání hradeb či vstupy do výškových objektů řešilo nesením ţebříků nebo přisunutím pojízdných šikmin. Naštěstí doba pokročila a díky technickému pokroku máme i jiné moţnosti. Vyzkoušet si moţnosti překonání výšek podle scénáře 21. století měli policisté zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje moţnost při dynamických ukázkách na Dnech NATO. Plošinu k překonání výšek jim byla zapůjčena zahraniční firmou. Zde také vznikla myšlenka zajistit takové vozidlo pro potřeby zásahové jednotky. Vozidlo bylo zakoupeno z prostředků věnovaných v roce 2012 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Díky spolupráci s výrobcem takových vozidel jsme získali neocenitelného pomocníka. Navíc výrobce na návrh policistů upravil vozidlo o další moţnosti jako je uchycení balistických štítů či osvětlení apod., uvedl na předváděcí akci mjr. Mgr. Zdeněk Martínek, vedoucí zásahové jednotky. V kooperaci s Vojenským výzkumným ústavem se podařilo získat výjimku pro schválení do provozu, které však s nutnými prověrkami a náročným testováním celým týmem specialistů trvalo více neţ tři čtvrtě roku. V těchto dnech jiţ vozidlo můţe zcela pomáhat policistů při plnění náročných sluţebních zákroků. Útočná plošina tedy umoţňuje taktickému týmu překonání plotů, překáţek či vstupy do patra. Do speciálního vyuţití patří zákroky na dopravní prostředky (např. také do letadla), průrazy vjezdových bran taranem nebo evakuace osob na plošinu (tzv. jeřábováním). Prakticky tedy zásahová jednotka disponuje výjimečným prostředkem, který má v rámci Evropské unie pouze německá policie. Není nutno připomínat, ţe o získání této technické vymoţenosti usilují také další speciální jednotky. Teprve čas ukáţe, jak se prostředek osvědčí, ale uţ teď je nám zřejmé, ţe to byl krok správným směrem. Zdroj: Autoři: por. Mgr. Gabriela Holčáková a por. Mgr. Daniela Vlčková

7 Uběhlo 5 let od vlakového neštěstí ve Studénce Mezioborový seminář pomáhajících profesí Den se nesmazatelně vryl do paměti desítek, aţ stovek osob. Bohuţel, ovlivnil jejich ţivoty v negativním smyslu. Vlak EuroCity Comenius narazil ve Studénce na Novojičínsku do ocelové konstrukce silničního most zřícené na trať. Následky byly tragické, 8 mrtvých, 95 zraněných (z toho 13 těţce). Po prvotních činnostech na místě střetu bylo pro Policii ČR samozřejmě prioritní prověření a vyšetření celé události z hlediska trestního. Ale Vzhledem k charakteru události bylo potřeba věnovat pozornost také psychosociální pomoci obětem neštěstí a zároveň posttraumatické péči o příslušníky zasahujících sloţek. Právě tato oblast byla předmětem dnešního mezioborového semináře pomáhajících profesí, který se uskutečnil pod záštitou ředitele krajského ředitelství plk. Mgr. Tomáše Kužela v prostorách Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě. Seminář uspořádalo naše krajské ředitelství ve spolupráci s Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a Krizovým centrem Ostrava, o.s. Na otázku, proč se seminář uskutečnil, by byla rozsáhlá odpověď, ale stručně: Také policisté a další příslušníci sloţek Integrovaného záchranného systému mohou vykazovat v mimořádných situacích psychické a tělesné příznaky akutní stresové reakce. Jsou-li příznaky posttraumatické zátěţové reakce včas rozpoznány, můţe vhodná pomoc zabránit chronickému průběhu obtíţí. Problematika psychosociální pomoci obětem neštěstí a posttraumatická intervenční péče je v kontextu mimořádných událostí nejen v České republice, ale i ve světě, a v návaznosti na účinnost zákona o obětech vysoce aktuální, dynamická a multidisciplinární. Na základě předešlých zkušeností věnuje Policie ČR této problematice náleţitou pozornost. Seminář zahájil náměstek ředitele krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje pro sluţbu kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Dalimil Sypták. Mimo jiné konstatoval, ţe cílem semináře nejsou jen vzpomínky na proţitá traumata, ale setkání je další moţností seznámení se s pozitivními dopady podpory, kterou zúčastnění na semináři poskytovali zasaţeným a zasahujícím. V jeho úvodní řeči pak zaznělo, ţe největší hodnotou však nadále zůstává obětavost a mimořádné profesní nasazení všech odborníků i laiků při zvládání dopadů tragických událostí, zejména v lidské, ale i v trestně právní rovině a předcházení těmto stavům. Po něm hovořil vedoucí vyšetřovacího policejního týmu mjr. JUDr. Jiří Jícha. Stěţejním tématem semináře byla prezentace závěrů výzkumu psychologa PhDr. Štěpána Vymětala z Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR. Pan Vymětal zkoumal psychosociální dopady, odolnost a zvládání této tragické události na zasahující příslušníky Integrovaného záchranného systému a pomáhající profese v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu (v podstatě od tragédie, tedy od podzimu roku 2008 do současné doby). Přítomné seznámil s metodikou výzkumu, jeho realizací a velmi detailně

8 s jeho výsledky. Zajímavým zjištěním bylo to, ţe většina zasahujících byla odolných, vnímala více profesních přínosů této zkušenosti, neţ stresových momentů. U mnohých došlo k posttraumatickému růstu. Posttraumatické potíţe u zasahujících byly spíše krátkodobé a ojedinělé. Přestoţe se jednalo o vysoce zatěţující práci, která vyţadovala flexibilitu, improvizaci, přesahovala jejich zkušenost, vyvolávala nejistotu, tak se zasahující profesionálové z dlouhodobého hlediska s tímto vyrovnali. Z výsledku výzkumu vyplynulo například vysoké hodnocení součinnosti Integrovaného záchranného systému, ocenění zkušeností z předchozích cvičení sloţek Integrovaného záchranného systému, vysoké hodnocení řízení zásahu a spolupráce s kolegy, rovněţ i moţnost a dostupnost psychosociální podpory prostřednictvím členů týmů posttraumatické intervenční péče. Součástí tohoto bloku semináře byla rovněţ prezentace činnosti v rámci krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé psychosociální pomoci, kterou realizovalo Krizové centrum Ostrava, o.s. Toto centrum je osvědčený partner krizových interventů policie, hasičů a zdravotníků v Moravskoslezském kraji. V tomto bloku hovořila dále psycholoţka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. V obsahu semináře nechyběly prezentace účinných modelů péči o lidské zdroje příslušníků sloţek integrovaného záchranného systému. Místo konání semináře nebylo zvoleno náhodně v roce 2008 nedisponovalo naše krajské ředitelství moderní multifunkční budovou s plným technickým a podpůrným vybavením jako dnes. Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě tak bylo v rámci semináře prezentováno i v kontextu současných událostí, nejen v České republice (například povodně), ale i v zahraničí (nehoda vlaku ve Španělsku). Připomenutí základních informací k železničnímu neštěstí Datum se stalo osudným 8 lidem, kteří zahynuli poté, co vlak EuroCity Comenius jedoucí z Krakova do Prahy narazil ve Studénce na Novojičínsku do ocelové konstrukce silničního mostu, která se krátce před tím zřítila na trať. Při nehodě bylo dále zraněno 95 osob, z toho 13 těžce. Způsobená škoda přesáhla 177 milionů korun. Moravskoslezští policisté si v rámci prověřování celé události vyžádali mimo jiného několik znaleckých posudků. Práce kriminalistů byla náročná, museli zadokumentovat vše, co mělo, nebo mohlo mít, s nehodou souvislost. Spis i s přílohami měl v konečné fázi více než stran. Policisté vyšetřování ukončili předáním návrhu na podání obžaloby na deset lidí (první obvinění padla již v srpnu 2008), kteří by měli být za toto neštěstí, které nemá zřejmě v České republice obdoby, zodpovědní. Jedná se o skupinu lidí, kteří na stavbě mostu pracovali. K případu je nutné dodat, že tým Policie ČR z Moravskoslezského kraje, Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby získal a z rukou prezidenta republiky převzal ocenění Zlatý záchranářský kříž 2008 za nasazení a profesionální zásah na místě neštěstí. Tým zvítězil v kategorii Záchranářský čin profesionální týmu. Zdroj: Autor: por. Mgr. Soňa Štětínská

9 Policejní prezident v Moravskoslezském kraji Spolu s moravskoslezským krajským ředitelem plk. Mgr. Tomášem Kuželem absolvoval plk. Červíček hned několik jednání. V průběhu pracovních setkání byla řešena stěţejní témata, náleţící do gesce Policie České republiky. Pozornost byla věnována aktuálnímu stavu kriminality, veřejného pořádku, současné bezpečnostní situaci i eventuálním sociálním nepokojům v důsledku zvýšení nezaměstnanosti. Diskuze zahrnovala téţ personální otázky, současné doplňování personálních stavů moravskoslezské policie, jejíţ řady se brzy rozšíří o bezmála sto policistů. Aktuální otázky řešili plk. Červíček a plk. Kuţel s primátorem Statutárního města Ostrava Ing. Petrem Kajnarem. Bezpečnostní situace v kraji byla předmětem další schůzky. Následovalo jednání s hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem. Policejní prezident fakta shrnul v prvé řadě jsem strašně rád, ţe jsem mohl s vedením moravskoslezské policie prodiskutovat další potenciální rozvoj policie v tomto regionu. Myslím si, ţe k těm současným počtům policistů musí do dalšího období přibýt řádově po dvou stovkách dalších nových policistů, abychom měli moravskoslezskou policii připravenou do dalšího období na příští úkoly, které nás čekají. Jsem samozřejmě rád, ţe jsme zahájili to nejdůleţitější, co jsme museli udělat, doplňujeme počty policistů do stanoveného stavu. Pevně věřím tomu, ţe nově příchozí policisté se po zaškolení stanou velmi významnou pomocí pro tento region. Krajský ředitel pak s policejním prezidentem zamířili k policistům moravskoslezských speciálních jednotek, jak pořádkové, tak zásahové. Úvodem setkání zaznělo poděkování plk. Červíčka policistům speciální pořádkové jednotky, která byla v posledních měsících nasazena k zákrokům v mimořádných situacích či při prověřování trestné činnosti. A pak uţ k policejní prezident reagoval na četné dotazy přítomných policistů, týkajících se například obměny vozového parku či některých výstrojních součástí. Další kroky plk. Červíčka a plk. Kuţela směřovaly na obvodní oddělení policie Frýdek- Místek, následovala diskuze k aktuální bezpečnostní situaci předmětného sluţebního teritoria. Zdroj: Autor: por. Mgr. Gabriela Holčáková

10 Nově přijatí policisté složili slib Ostrava Sedmnáct nových policistů bylo dnes dopoledne slavnostně přijato do sluţebního poměru a sloţilo v Ostravě sluţební slib do rukou ředitele Městského ředitelství policie Ostrava plk Mgr. Reného Dočekala. Všichni tito policisté, v jejichţ řadách je i jedna ţena, jsou sluţebně zařazeni na oddělení hlídkové sluţby Městského ředitelství policie Ostrava, které posílí po absolvování základní odborné přípravy. Významného aktu se dále zúčastnili za Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje zatupující náměstek ředitele pro vnější sluţbu plk. Mgr. Radím Daněk a vedoucí personálního odboru paní Šárka Mokrošová, za Městské ředitelství policie Ostrava zástupce ředitele plk. Mgr. Ing. Miloš Poloczek a vedoucí oddělení hlídkové sluţby ppor. Bc. Jiří Hubert. Poţádala jsem jedinou ţenu, nyní jiţ strţm. Barboru Hýlovou, o pár slov ohledně přijetí: Zájem o práci u policie jsem měla dlouho, ale aţ nyní se otevřel nábor. Důvodů k rozhodnutí se pro toto povolání bylo více, mimo jiné i ten, ţe je bezesporu zajímavé a rozmanité, neboť jistě nebude nouze o různé situace. A co mi prozradil její dnešním dnem kolega strţm. Roman Staňa? Jsem z policejní rodiny, jdu ve šlépějích svého otce. Pracoval jsem u městské policie a se ţádostí o přijetí do sluţebního poměru k Policii ČR jsem neváhal. Na sluţbu se těším a věřím, ţe v ní uplatním i to, ţe jsem sportovec. Nový Jičín Stejně tak se stalo i v Novém Jičíně, kde byli do sluţebního poměru přijati dva noví policisté, kteří sloţili slib do rukou zástupce vedoucího územního odboru Nový Jičín plk. Mgr. Vlastimila Bordovského. Slibu byl přítomen i zástupce vedoucího obvodního oddělení Policie ČR Kopřivnice npor. Ing. Jiří Vašek. Jeden policista bude po absolvování základní odborné přípravy slouţit na obvodním oddělení v Kopřivnici, druhý v Novém Jičíně. Zdroj: Autoři: por. Mgr. Soňa Štětínská mjr. Mgr. Aleš Viktorin

11 Odřivousův pohár v cyklistice V sobotu 22. června 2013 se za krásného počasí uskutečnilo Mistrovství UNITOP ČR v Bílovci, které pořádal poprvé v historii Sportovní klub policie Nový Jičín, jednalo se o závod horských kol na náročných tratích 27 km a 54 km, kterého se zúčastnily stovky závodníků. Tento závod proběhl v rámci tradičního Odřivousova poháru a ukázek policejní techniky i pro širokou veřejnost od dětí aţ po seniory veškeré další informace o této akci a spoustu fotografií a kompletních výsledkových listin z této celodenní akce je moţno nalézt na V rámci Mistrovství UNITOP ČR bylo celkem 6 kategorií. V kategorii muţů do 39 let na trati 54 kilometrů zvítězil Zdeněk Kocourek. Na stejné trati u muţů do 49 let byl nejlepší Libor Šaroun. V kategorii muţů nad 50 let na trati 54 km vyhrál náš novojičínský závodník Jiří Opálka. Mezi ţenami na stejné dlouhé trati (54 km) zvítězila Eva Syslová. V kategorii muţů bez rozdílu věku na 27 kilometrů zvítězil Jan Dřevojánek a v kategorii ţen vyhrála Zuzana Görlichová. V příštím roce bychom chtěli v pořádání tohoto závodu samozřejmě pokračovat a budeme rádi, pokud se jej zúčastní tolik spokojených závodníků jako letos. SPORTU ZDAR a CYKLISTCE ZVLÁŠTĚ! Autor: Josef Petera, tajemník SKP NJ

12 Dvě zlaté a jedna stříbrná Kopřivnická policistka uspěla na světových hrách v Belfastu v Irsku, ze kterých si přivezla dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Šampionát Word Police & Fire Games se uskutečnil od 1. do 10. srpna letošního roku v Belfastu. V 56 sportovních odvětvích soutěţilo více neţ 7 tisíc závodníků z více jak 60 zemí světa. Jedním ze zástupců české výpravy byla také šestadvacetiletá policistka z Kopřivnice. Reprezentovala nejen sebe, ale také celou českou policii. Její úspěchy byly skvělé. Na plaveckých sprinterských tratích získala dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Nejen, ţe ve svých kategoriích vyhrála, ale vytvořila i své osobní rekordy. Andrea Zátopková je policistkou od roku Dnem i nocí pomáhá slušným lidem v teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Kopřivnici. Svůj volný čas věnuje svému příteli, tréninku, studiu a práci s mládeţí v plaveckém oddíle v Kopřivnici. Do Belfastu odjíţděla ve skvělé formě. Svou náročnou roční fyzickou přípravu zúročila ziskem medailí. Ve dvou závodech na 50 metrů volným způsobem a 50 metrů znakem dosáhla na prvenství. V kategorii 100 metrů volným způsobem si doplavala pro stříbro. V závodu na 50 metrů motýlem skončila čtvrtá. Plavat začala v sedmé třídě na základní škole, kdy se rozhodla pro triatlon. Její silnou disciplínou je plavání na 50 a 100 metrů volným způsobem. Nebrání se však také dlouhým tratím. Po úspěšném šampionátu se uţ nyní připravuje na další Evropské Policejní mistrovství v Ukrajině, které se uskuteční jiţ v září letošního roku. Mezi její další úspěchy patří účast na Policejním mistrovství Evropy v Avile ve Španělsku (2009). V letošním roce pak zisk tří zlatých medailí na Policejním mistrovství ČR v Mělníku a bronzu na 100 metrů volným způsobem na plaveckém Mistrovství ČR Masters v Jihlavě. Atmosféra na závodech v Belfastu byla úţasná. Mezi závodníky panovala přátelská nálada, pořadatelé byli velmi ochotní a milí. Nejdříve jsem se trochu zalekla velikostí této akce, ale po prvním dnu závodů ze mě všechen stres spadl a hry jsem si uţila. Velice mě zaujal zájem široké veřejnosti o závody, kdy tribuny na jednotlivých sportovištích byly prakticky plné diváků nejen z řad rodinných příslušníků a závodníků, ale i místních lidí, kteří se zájmem sledovali úsilí sportovců. Určité plány do budoucna zatím nemám. Snad jen zaplavat na Ukrajině co moţná nejlepší časy a poté se uvidí. V roce 2014 je ve hře pokus o nominaci na policejní mistrovství Evropy v triatlonu nebo na policejní mistrovství světa v plavání, čemu dám přednost zatím nevím - uvedla Andrea Zátopková.

13 Výzva Policie ČR Hledá svědky dopravní nehody, při které byla sražena desetiletá školačka Událost se odehrála ve čtvrtek 20. června ve tři čtvrtě na osm na silnici ulice Sokolovská. Desetiletá dívka tam byla, v místě mezi kruhovými objezdy poblíţ jídelny Na Hradbách, sraţena právě projíţdějícím vozidlem. Při střetu školačka utrpěla lehké zranění. Řidička, která dívku pravděpodobně z místa nehody po krátké komunikaci s poškozenou odjela. Nyní pátráme po její totoţnosti. Mělo se jednat o mladou ţenu se zrzavými vlasy, která řídila vozidlo zelené barvy. Tímto ţádáme svědky události o poskytnutí informací k průběhu nehody a identifikaci vozidla i řidičky. Veškeré informace mohou lidé sdělit telefonicky na linku 158, nebo přímo vyšetřujícím dopravním policistům praporčíku Marianu Kumpovi a telefonním čísle nebo nadporučíku Zdeňku Macíčkovi na čísle Hledáme svědky dopravní nehody Vytlačil jej kamion Na silnici I/48 u Příbora měl vytlačit na svodidla neznámý řidič kamionu osobní vozidlo Peugeot 306, které následně havarovalo. V úterý 2. července v hod. jel řidič s osobním vozidlem v levém jízdním pruhu ve směru na Frýdek-Místek. Ve stejném směru jelo od Příbora nákladní vozidlo modré barvy s návěsem a plachtou bílé barvy. Řidič nákladního vozidla měl těsně a souběţně před autem prudce odbočit do levého jízdního pruhu. Aby řidič osobního vozidla zabránil střetu, započal brzdit a strhl řízení vlevo. Následně narazil do středových

14 svodidel. Řidič nákladní soupravy však nezastavil a pokračoval v jízdě. Ke zranění osob nedošlo. Alkohol byl u řidiče osobáku vyloučen dechovou zkouškou. Výzva svědkům nehody u Ráztoky v Trojanovicích Novojičínští dopravní policisté přivítají informace od svědků dopravní nehody, ke které došlo ve čtvrtek 1. srpna okolo poledne u parkoviště v části Ráztoka v Trojanovicích. V tomto čase mělo dojít ke střetu motocyklu Yamaha YBR 125 a vozidla Volkswagen Jetta. Při střetu byl zraněn mladý (21) motocyklista, kterého převezla sanitka k ošetření do novojičínské nemocnice. Veškeré informace k nehodám přijmou policisté na lince 158 nebo přímo novojičínští dopravní policisté na tel. čísle Pátrání po neznámém muži Pátráme po totoţnosti muţe v červené čepici, který byl zachycen kamerovým systémem v prodejně potravin v Ostravě při manipulaci s odcizenou platební kartou. K samotnému odcizení platební karty mělo dojít v městě Příbor na ulici Štramberské v době mezi 15. aţ 16. červnem letošního roku. Jakékoli informace k totoţnosti zachyceného muţe poskytněte telefonicky na linku 158, nebo přímo na policejní obvodní oddělení v Příboře osobně či telefonicky na tel. čísle

15 Neznámá totožnost muže S podezřením ze spáchání přečinu nebezpečného vyhroţování pátráme po muţi, který se zbraní v ruce měl vyhroţovat ostraze objektu ve Studénce. K incidentu došlo v pátek 24. května po 14 hodině v prostorách vrátnice areálu podniku ve Studénce. Po slovní rozepři měl návštěvník podniku vytáhnout střelnou zbraň a s namířenou hlavní vyhroţovat ostraze. Podezřelý neznámý muţ jí nakonec nepouţil. Po tomto incidentu z podniku odešel. Pátráme po totoţnosti muţe, který byl v době incidentu oblečen do tmavé bundy a trička, bílých kalhot a tmavých bot. Byl přibliţně 180 centimetrů vysoké štíhlé postavy, krátkých hnědých vlasů s vysokými kouty. Informace k totoţnosti muţe poskytněte telefonicky na linku 158, nebo přímo policistům ve Studénce na tel. čísle Pátráme po odcizeném jízdním kole za 40 tisíc V průběh dvaceti minut přišel majitel automobilu o jízdní kolo a náhradní teleskopické vidlice v ceně 81 tisíc korun, které měl uvnitř auta. Pachatel se vloupal do zaparkovaného vozidla na ulici Školní v Kopřivnici ve čtvrtek 11. července Během několika minut tak přišel majitel o dámské jízdní kolo zn. LAPIERRE X-FLOW Lady a dvě teleskopické vidlice zn. FOX 36 RC2 FLOW. Kopřivničtí policisté se obracejí na veřejnost s ţádostí o poskytnutí informací k případu od případných svědků události, kteří se v čase mezi půl čtvrtou a čtvrtou hodinou pohybovali v místě odcizení. Informace k případu volejte na bezplatnou telefonickou linku 158 nebo přímo na obvodní oddělení Policie České republiky Kopřivnice

16 Stalo se na Novojičínsku Prokázání další trestné činnosti V obci Veřovice odcizili zloději elektrické pracovní nářadí. Začátkem měsíce června vnikli vystříhaným otvorem v oplocení rodinného domku, dva muţi ve věku 23 a 24 let na zahradu. Z přístřešku odcizili sněţnou frézu a další elektrické zařízení. Poškozený vyčíslil škodu ve výši 7 tisíc korun. Podezřelí muţi se k této krádeţi přiznali v souvislosti s další majetkovou trestnou činností, které se dopouštěli v letošním roce na Novojičínsku. Ukončil svůj život V neděli 11. srpna krátce po 14 hodině vstoupil do kolejiště v Suchdole nad Odrou před jedoucí nákladní vlak 64letý muţ. Sráţce jiţ nemohl strojvůdce zabránit. Způsobená zranění byla u muţe neslučitelná se ţivotem. V průběhu vyšetřování vše nasvědčovalo tomu, ţe muţ svůj ţivot chtěl ukončit dobrovolně, coţ bylo potvrzeno také dopisy na rozloučenou adresované rodinným příslušníkům. K události došlo na 232 km dvoukolejné tratě. V průběhu vyšetřování byla doprava svedena na jednu z nich. Ke zranění dalších osob nedošlo. Alkohol a drogy Hned několik řidičů si v průběhu jednoho víkendu nedalo pozor a řídilo pod vlivem omamných a psychotropních látek. Mezi ty nejvýraznější patří kontrolovaný 33letý muţ, který byl pozitivní na drogy a další 40letý řidič s více jak třemi promile alkoholu v krvi. Prvního z nich kontrolovali policisté 12. srpna krátce po půlnoci. Během kontroly zjistili, ţe řídí auto pod vlivem amfetaminu, ačkoli má zákaz řízení aţ do roku Tento zákaz neakceptuje a nadále ohroţuje jak sebe tak i ostatní účastníky silničního provozu. Druhý opilý řidič ohroţoval lidi v na silnici z Bartošovic aţ do Kunína. Policisté jej kontrolovali ve vozidle Škoda Felicie v sobotu před devátou hodinou večerní. Dechovou zkouškou u něj zjistili více jak 3 promile alkoholu v krvi. Oba řidiči se dopustili protiprávního jednání přečinu ohroţení pod vlivem návykové látky. První z nich také maření výkonu úředního rozhodnutí. Poškozená auta Jedno poškozené auto v Novém Jičíně další dvě v Kopřivnici a Štramberku. Dva pachatelé tohoto jednání jsou neznámí. Moţného podezřelého pachatele ze Štramberku, kopřivničtí policisté prověřují. V průběhu víkendu vznikla majitelům osobních vozidel škoda v řádu desítek tisíc korun. Na ulici Máchova v Novém Jičíně poškodil pachatel auto Škoda Octavia. Po celém obvodu způsobil rýhu v laku za téměř 50 tisíc korun. V Kopřivnici na ulici Kadlčákova doposud neznámá osoba poškodila majitelce vozidla Renault Clio přední dveře. Také jí vznikla škoda ve výši 10 tisíc korun. Z poškozeného vozidla Š Octavia ve Štramberku v části Bařiny je podezřelý 28letý muţ. Majitelce auta poškodil pneumatiky i přední okno, čímţ jí způsobil téměř 20 tisícovou škodu. Důvody jeho jednání jsou předmětem dalšího vyšetřování. Prokleté pondělí Prokleté pondělí dne 5. srpna 2013 začalo v jednu hodinu v noci, kdy příborští policisté nalezli v zaparkovaném vozidle v průmyslové zóně v Mošnově zmírajícího muţe. Toho po rozbití okna dveří z vozidla vytáhli a předali přivolaným lékařům. V jednu hodinu odpoledne, vyjíţděli dopravní policisté do obce Lichnov k dopravní nehodě, při které zemřeli

17 manţelé v seniorském věku. Řidič vozidla sjel mimo komunikaci a následně narazil do betonové vpusti. V osm hodin večer prověřovali další pokus sebevraţdy, 50letého muţe z Kujav na půdě domu. Naštěstí jej včas objevil jeho syn, který mu přivolal pomoc. Do příjezdu zdravotnické sluţby mu poskytoval první pomoc na základě informací operátorky tísňové linky. Poslední událostí byla další smrtelná dopravní nehoda 37letého muţe v obci Petřvald. Z doposud nezjištěných příčin sjel se svým vozidlem mimo komunikaci tak nešťastně, ţe po několika metrech havaroval do stromu. Příčinu této smrtelné nehody nadále vyšetřují dopravní policisté. Odstavené vozidlo v průmyslové zóně bylo pro policisty podezřelé. Kdyţ zjistili, ţe uvnitř hraje rádio, a uviděli leţícího muţe na sedadle, začali jednat. Muţ na výzvy policistů nereagoval. Uvnitř viděli několik rozbalených plátů léků a kus papíru s napsaným textem. Při svitu policejní baterky zjistili, ţe se muţ dáví. A tak zareagovali rychle. Do vozidla se dostali oknem, muţe z auta vytáhli a umístili do stabilizované polohy. Souběţně přivolali lékařskou pomoc. Z následného ohledání vozidla, nalezených léků a napsaného textu lze usoudit, ţe chtěl muţ skoncovat se svým ţivotem. Přesné okolnosti a příčina bude vyšetřujícím policistům známa aţ po zlepšení jeho zdravotního stavu. Okolnosti dvou dopravních nehod jsou nadále vyšetřovány. Přesnou příčinu určí až výsledky zdravotních pitev a výsledky ohledání vozidel. U prvního případu manželů je možné, že příčinou mohl být zdravotní stav řidiče. Poškozená vozidla V noci na 1. srpna došlo ve Štramberku a Kopřivnici k poškození dvou osobních automobilů. Majitelům vozidel vznikla předběţná škoda v minimální výši 130 tisíc korun. To zda mají tyto dva případy shodného pachatele je věcí dalšího šetření. Majitel vozidla Volvo, zaparkoval své auto na ul. Obránců míru v Kopřivnici. Kdyţ k němu ráno přišel, zjistil, ţe má rozbité čelní sklo i světla a v laku na kapotě vyryté hanlivé nápisy. Druhý poškozený majitel vozidla zn. VW Passat, zaparkoval auto před domem ve Štramberku v části Bařiny. Jeho vozidlo mělo propíchnutá všechna kola, poškozenou přední masku, rozbitá světla a rýhy v laku karoserie. Pachatel si s sebou odnesl také registrační značky. Oba případy prověřujeme s podezřením ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Informace k těmto událostem nám mohou případní svědci poskytnout telefonicky na linku 158 nebo Případy poškozených vozidel nejsou na Novojičínsku tak časté. V minulém období jsme přesto vyšetřovali případy, kdy se jednalo o vandalismus či řešení vzájemných neshod. Prověřovali jsme oznámení týkající se poškozeného vozidla se zaseknutou sekeru v kapotě,

18 propíchané pneumatiky, poničenou karoserii pošlapáním, či nastříkanou PU pěnu v brzdovém systému předních kol. Škody u jednotlivých případů překračují desetitisíce korun. Takové jednání je doprovázeno hlukem, který upoutá pozornost svědků. Okamžitá informace policistům prostřednictvím telefonu může pomoci k zadržení pachatelů tohoto jednání, případně zabránění dalšímu poškození majetku. K objasnění těchto případů nám vždy pomohou informace od svědků události, záběry kamerových systémů či přímá výpověď poškozených s uvedením podezření na konkrétní osobu Zloděj kola Oznámení o krádeţi přijali frenštátští policisté 30. června. Zloděj měl odcizit uzamčené dámské jízdní kolo zn. MAXBIKE ze společných prostor obytného domu na ul. Roţnovské ve Frenštátě pod Radhoštěm. Majitelce tak odcizením způsobil sedmitisícovou škodu. Pachatelem krádeţe je 35letý muţ z Frenštátu pod Radhoštěm, který se policistům pod tíhou důkazů ke krádeţi doznal. Nicméně kolo jiţ majitelce nevrátí, jelikoţ jej prodal. Policisté muţe prověřují také z další majetkové trestné činnosti. Nevybuchlá munice z druhé světové války v lese na Bílovecku I téměř sedmdesát let po válce lze nalézt nevybuchlou munici ve volném terénu. Naposledy ve středu 31. července se o tom přesvědčil 36letý muţ v lesním porostu Hubleska. Nevybuchlý silně zkorodovaný 75mm dělostřelecký protipancéřový granát zajistil policejní pyrotechnik. Ten jej odvezl k jeho následné likvidaci. Při nálezu předmětů podobných munici či přímo munici doporučujeme s nimi nemanipulovat. Stejně jako v tomto případě místo označit a přivolat na místo policisty. Speciální policejní pyrotechnická služba věc zajistí a odveze. V případě nálezu je třeba mít na zřeteli, že i přes letitou korozi může dojít k explozi a následnému ohrožení života a majetku. Zejména v letních měsících je vhodné o této skutečnosti informovat především děti. Neoprávněný odběr Předběţnou škodu ve výši téměř 350 tisíc korun způsobil majitel rodinného domku ve Štramberku energetické společnosti. Neoprávněným zásahem do rozvodové skříně odebíral elektřinu nejméně od měsíce srpna roku Stejně jako ostatní případy tak také tento prověřují policisté s podezřením ze spáchání přečinu krádeţ.

19 Matky svých dětí si řádně neplní svoji vyživovací povinnost Jednatřicetiletá ţena z Opavska jiţ třetím rokem neplatí výţivné na svou nezletilou dceru z Fulneku na Novojičínsku. Do současné doby na výţivném dluţí částku 21 tisíc korun. Ţeně za spáchání přečinu zanedbání povinné výţivy hrozí trest odnětí svobody aţ na dva roky. Další případ zanedbání povinné výţivy zaznamenali opět fulnečtí policisté. Třiatřicetiletá ţena zřejmě zapomněla přispívat na svou dceru soudem stanovenou částku. Otec vyčíslil dluh na alimentech na necelých 10 tisíc korun. Platit přestala v říjnu minulého roku. Stejně se chová i 27letý muţ z Novojičínska, která neplatí alimenty na svou dceru uţ od září roku Neuhrazené výţivné v současné době činí přes padesát tisíc korun. Neplacení alimentů je trestné od chvíle, kdy otec nebo matka neplatí povinné výţivné dobu delší neţ čtyři měsíce. Osoba, jíţ má být výţivné stanovené soudem placeno, můţe podat trestní oznámení na obvodní oddělení Policie České republiky nejlépe v místě svého trvalého bydliště. Policisté jim však radí, aby neotáleli a vše co nejdříve oznámili, aby nedošlo k velkému nárůstu dluţné částky. Včasným podáním trestního oznámení lze dosáhnout toho, ţe je dluţná částka uhrazena. Na Novojičínsku neplatí výţivné na děti stovky lidí. Za celý loňský rok jsme prošetřovali celkem 178 těchto případů. Jen do konce července letošního roku jich bylo oznámeno 113, z toho v patnácti případech se jednalo o ţeny, které neplatí na děti. Krádež lešení V době od 26. do 29. července odcizil neznámý pachatel areálu Nemocnice Nový Jičín soustavy lešení v hodnotě přes devadesát tisíc korun. Jednalo se o lešení Layher, kdy pachatel si odnesl několik kusů zábradelních sloupků tvaru L, zábradelních nosníků tvaru H, rámů, pul rámů podlahy s ţebříkem délky 3 metrů a podlahy stejné délky. Poškozená stavební firma vyčíslila předběţnou škodu přes devadesát tisíc korun. Novojičínští policisté po pachateli a odcizeném lešení intenzivně pátrají. Z návěsu u náklaďáku odcizil hliníkové součástky Škodu okolo dvaceti tisíc korun způsobil neznámý pachatel odcizením hliníkových lišt a bočnic z odstaveného návěsu. Ke krádeţi pravděpodobně došlo v době od 27. do 29. července v areálu jedné ostravské firmy. Ke krádeţi několika kusů bočních hliníkových lišt, příčných hliníkových zábran a hliníkové páky od ventilu na redukci výšky návěsu přišel řidič nákladního vozidla v místě bydliště na Novojičínsku a případ oznámil na nejbliţší oddělení oderským policistům. Policisté jej řádně zadokumentovali a následně postoupí, vzhledem k místní příslušnosti a dalšímu prošetřování, ostravským kolegům. Napadl taxikaře Podezřelým z trestného činu ublíţení na zdraví a výtrţnictví je pětadvacetiletý muţ z Novojičínska, který v pátek večer v Novém Jičíně napadl taxikáře. Po vysednutí jej v hádce napadl tak, ţe ho drţel v takzvané kravatě a loktem rozbil sklo na levých zadních i předních dveřích, policisté jej během půlhodiny dopadli. Incident se stal v pátek 26. července krátce před jedenáctou hodinou večer. Muţ po vysednutí z taxíku v hádce o cenu a následné potyčce se snaţil taxikáře vytáhnout z vozidla ven. Nic netušícího taxikáře uchopil za hlavu, poté jej drţel pod krkem, tzv. kravatě, předtím ještě rozbil sklo na dveřích vozidla. Následně z místa utekl. V taxíku cestoval i jeho o rok mladší bratr, který měl incidentu jen přihlíţet. Po útěku násilníka však taxikář ihned kontaktoval policii. Muţe vzápětí dopadli novojičínští stráţníci a předali jej přivolané policejní hlídce. Při zadrţení nakonec nemuseli policisté pouţít donucovací prostředky. Na obvodním oddělení policisté u muţe provedli dechovou

20 zkoušku s výsledkem 2,4 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k jeho podnapilosti jej eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici do Frýdku-Místku. Taxikář skončil v novojičínské nemocnici s drobným poraněním. Agresorovi nyní hrozí aţ tři roky vězení. Dohled nad mládeží Léto, prázdniny a spousta volného času mnohdy svádí mládeţ k páchání protiprávního jednání. Novojičínští policisté opakovaně směřují svou hlídkovou činnost do míst, kde k takovému jednání dochází. Kontrolují volná prostranství, hřiště, parky, restaurace a herny. S cílem preventivně dohlíţet a zjišťovat narušení veřejného pořádku ze strany mládeţe a protiprávního jednání páchaném na mládeţi. Akce jsou také zaměřené na uţívání a podávání alkoholu a návykových látek a hru na výherních automatech. Dohled a kontroly jsou prováděny průběţně. V nepravidelných termínech však plánují akce cílené na určité lokality. Naposledy 17. července se kopřivničtí policisté cíleně zaměřili na vytipované oblasti a místa. V Ţenklavě zkontrolovali tři restaurační zařízení, v Kopřivnici devět a ve Štramberku jednu. Dalšími lokalitami byly parky, skate parky a místa kde se mládeţ schází. Tentokráte však nezjistili ţádné protiprávní jednání, coţ vţdy nebývá. Při minulých cílených akcích zjistili několik mladistvých podezřelých ze spáchání protiprávního jednání, několik osob pohřešovaných, ale také podnapilých. Kaţdý z těchto případů řešili individuálně podle zákonných oprávnění. V průběhu prázdnin akce tohoto zaměření budou nadále probíhat na celém území okresu. Chvíle okamžiku a majitel přišel o čtyřkolku V noční době krátce před třetí hodinou, ve čtvrtek 18. července, odcizil doposud neznámý zloděj ze zahrady domu v Sedlnicích zaparkovanou čtyřkolku. Nedojel však daleka. Po 200metrech mu na hlavní silnici došel benzín. Motocykl tak nechal uprostřed silnice ve směru na Mošnov a z místa utekl. Poškozený majitel si jí následně odtlačil domů. Nesmí domů Policisté ze Studénky řeší jednání 45letého muţe, který opakovaně vyhroţoval ublíţením na zdraví své druţce a dceři. Z výpovědi poškozené je zřejmé, ţe toto násilí trvá od roku Tentokráte však jeho jednání přerostlo únosnou mez a tak ţena sebrala odvahu a věc řeší společně s policisty. Podezřelého muţe policisté vykázali ze společného obydlí a jeho jednání prověřují ze spáchání přečinu nebezpečného vyhroţování. V noci 16. července podezřelého muţe policisté zadrţeli a umístili do policejní cely. Následující den vyuţili po zhodnocení celé situace zákonného oprávnění a agresora ze společné domácnosti vykázali na dobu 10 dnů. Poškozeným policisté nabídli pomoc a informace k řešení celé situace s odkazem na organizace zabývající se problematikou obětí domácího násilí. Celý případ je nadále v šetření. Vloupali se do prodejny Úspěšný zákrok novojičínských policistů dostal tři zloděje do policejních cel. Dva muţi Ostravy a jedna ţena z Opavy přijeli do Nového Jičína vozidlem. Vybrali si prodejnu potravin na ul. Hřbitovní a v časných ranních hodinách do ní provedli vloupání. Policisté společně s policejním psem všechny osoby zadrţeli. Následně je umístili do policejních cel. Z rejstříku trestů je zřejmé, ţe se trestné činnosti dopouštějí opakovaně. V tuto chvíli nemůţeme vyloučit, ţe se podobné trestné činnosti dopouštěli také na území jiných lokalit Novojičínska. To nám ukáţou aţ výsledky při porovnání zajištěných stop a věcí.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. Týnecké listy 6,- Kč Vážení spoluobčané, červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz červen 2009, ročník XIX,

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

Vedro. Bourali cyklisté i auta, děti se topily

Vedro. Bourali cyklisté i auta, děti se topily VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 17. června 2014 25/XXII www.ihorizont.cz První rychlík z Návsí vyprovodil sám ředitel NÁVSÍ Jablunkovsko se může radovat.

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan

Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 ZDARMA Jak rozšiřovat cyklistickou dopravní síť? Fórum. Rekordní Den dětí před KD Krakov. 4. STRANA 6. STRANA Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan Pro novou zeleň, sport

Více

ročník 4 číslo 36 úterý 12. října 2010 cena 10 Kč / předplatné 8 Kč OKNA - DVEØE PLAST DØEVO HLINÍK BRNO BRNO Bayerova 23 774 635 606 Pavel Šmerda

ročník 4 číslo 36 úterý 12. října 2010 cena 10 Kč / předplatné 8 Kč OKNA - DVEØE PLAST DØEVO HLINÍK BRNO BRNO Bayerova 23 774 635 606 Pavel Šmerda PŘÍŠTÍ ČÍSLO ZRCADLA BLANENSKA A BOSKOVICKA VYJDE V ÚTERÝ 26. ŘÍJNA AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ DENNĚ NA WWW.ZRCADLO.NET ročník 4 číslo 36 úterý 12. října 2010 cena 10 Kč / předplatné 8 Kč INZERCE tel. 516

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

~ nové ~ slovácko * týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko. Úterý / 21. února 2012 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník II.

~ nové ~ slovácko * týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko. Úterý / 21. února 2012 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník II. Na dovolenou s ~ nové ~ www.irra.cz Katalog 2012 v CK od 13.12. tel.: 775 591 000, 518 332 184 Národní třída 13, 695 01 Hodonín 12001 slovácko týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko Úterý / 21. února

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným Uvnitř listu 3 Do práce na kole 5 Nová Karolina se zaplňuje 5 Od 1. 5. výluka trolejbusů 6 Kriminalita se mírně snižuje 7 Granty z rozpočtu rozděleny 9 Učitelé převzali ceny 11 Tři Thálie pro NDM 16 Sportovci

Více

Kdo na plesu chyběl, pochybil

Kdo na plesu chyběl, pochybil VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 4. února 2014 06/XXII www.ihorizont.cz Na Úřadě práce v Třinci nemají rádi kominíky 175. výročí Třineckých železáren

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

Brendl se otočil zády k radniční koalici!

Brendl se otočil zády k radniční koalici! PRO PARDUBICKO A CHRUDIMSKO JSME VAŠE JISTOTA - STAVÍME PRO VÁS JIŽ 10 LET Polabiny - Zelená terasa + SPORT ROČNÍK 3. 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč). 20. 4. 2009-26. 4. 2009. ČÍSLO 16 Investor: Zelená terasa,

Více

Z hrůzně vypadající nehody vyvázl řidič bez zranění

Z hrůzně vypadající nehody vyvázl řidič bez zranění Číslo 15/Ročník 26 15/4/2015 www.sedlcansky-kraj.cz Cena 15 Kč Přijmu BARMANA SERVÍRKU do baru v Sedlčanech Tel.: 602 122 882 Kam kráčí sedlčanská nemocnice? Radní chtějí jednat s vedením VAMEDU SEDLČANY

Více

V Olešnici se už lyžuje, vlek rozjedou i v Hodoníně

V Olešnici se už lyžuje, vlek rozjedou i v Hodoníně Pozor! Příští číslo Zrcadla vyjde už za týden v úterý 17. prosince PLASTVÁ HLINÍKVÁ KNA &DVEŘE i se zajímavým čtením na svátky. ročník 7 číslo 25 úterý 10. prosince 2013 cena 12 Kč / předplatné 10 Kč INZERCE

Více

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 číslo 4 ročník XVIII Vychází 7. března 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Kácení stromů ve městě str. 2 Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 Nemocnice umí léčit chronické rány str. 11 Muzeum připravuje

Více

JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ

JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ LL 13 / 2008 STRANA 1 13 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 27. června 2008 Cena 25 Kč DNES S BAREVNOU PŘÍLOHOU LÉTO JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ Rozhovor s Miroslavem Krskem čtěte na str.

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Křižovatka U Josefa bude mít kvůli obchvatu o rameno navíc

Křižovatka U Josefa bude mít kvůli obchvatu o rameno navíc www.tydenikpernstejn.cz JSME VAŠE JISTOTA - STAVÍME PRO VÁS JIŽ 10 LET Polabiny - Zelená terasa PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO ROČNÍK 3. 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč). 25. 5. 2009-31. 5. 2009. ČÍSLO 21

Více

Roste počet seniorů, kteří kradou zboží

Roste počet seniorů, kteří kradou zboží VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 29. července 2014 31/XXII www.ihorizont.cz Roste počet seniorů, kteří kradou zboží REGION Tři seniorky během dvou

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Zrcadlo čekají velké změny, bude vycházet každý týden

Zrcadlo čekají velké změny, bude vycházet každý týden KAŽDÝ DEN ČERSTVÉ ZPRÁVY zrcadlo.net ročník 8 číslo 26 úterý 16. prosince 2014 cena 12 Kč / předplatné 10 Kč INZERCE PLASTOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA &DVEŘE 800 280 800 www.vpo.cz Nová cyklostezka Letovičtí chtějí

Více

Voda +1, vzduch 10 stupňů, hurá do vody!

Voda +1, vzduch 10 stupňů, hurá do vody! Na dovolenou s www.irra.cz Katalog 2012 v CK od 13.12. tel.: 775 591 000, 518 332 184 Národní třída 13, 695 01 Hodonín 12001 ~ nové ~ slovácko týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko Úterý / 14. února

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 15 26. SRPEN 2011 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz LIDÉ NA NÁMĚSTÍ DORAZILI Na páteční zrušený happening, který organizátor dle dohody s vedením radnice a se zástupci

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

Tato kniha kritizuje pouze ty, kteří svou neprofesionalitou kazí dobré jméno Policie České republiky.

Tato kniha kritizuje pouze ty, kteří svou neprofesionalitou kazí dobré jméno Policie České republiky. Tato kniha kritizuje pouze ty, kteří svou neprofesionalitou kazí dobré jméno Policie České republiky. Na tomto místě chci ocenit práci všech policistů, kteří své zaměstnání vykonávají poctivě a kvalifikovaně

Více