INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC. www.policie.cz"

Transkript

1 INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC

2 Obsah červencového Informačního servisu: Antikonfliktní tým ve Wroclawi EURO 2012 Statistika dopravních nehod do konce května 2012 Upozornění Zvláštní uţívání komunikací I při opravě auta na silnici musíte být dobře vidět! Projekt Dítě v ohroţení Novojičínští kynologové opět nejlepší! Akce Lesník II Ajax se rozloučil s dětmi Velká cena Sportovního klubu policie Nový Jičín horských kol Policie pátrá a výzva svědků dopravní nehody Stalo se na Novojičínsku

3 Antikonfliktní tým ve Wroclawi EURO 2012 V současné době tvoří 20 policistů Antikonfliktního týmu (AKT) Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje jednotku, která je nasazována do speciálních akcí v rámci bezpečnostních opatření nejen na území Moravskoslezského kraje. Počátky tohoto týmu jsou datovány k roku Základním úkolem policistů zařazených do tohoto týmu je prostřednictvím komunikace předcházet agresivnímu jednání účastníků akcí. Policisté AKT (ve ţlutých vestách) s policisty obvodních oddělení Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje ve Wroclawi Svými komunikačními schopnosti jsou tito policisté v řadě případů schopni odvrátit nasazení pořádkových sil. V posledních letech se tato forma práce osvědčila, coţ nemalou měrou také zvýšilo pozitivní obraz policie v očích veřejnosti. V současné době je tento tým plně etablovaný v řadách policie Moravskoslezského krajského ředitelství, coţ se také odrazilo i při letošním nasazení v rámci mistrovství Evropy ve fotbale EURO 2012 ve Wroclawi. O tom, ţe tato jednotka funguje a má dobré jméno nejen u nás v ČR, ale také v zahraničí jsme se přesvědčili z pozvání polské policie, která zavádí pilotní projekt po vzoru naší a německé policie v Poznani. Setkání se uskutečnilo ze čtvrtka na pátek 11. května 2012 v Rokosowu (Poznaň) s

4 názvem - SZKOLENIA DLA POLICJANTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD NIEETATOWEGO ZESPOŁU ANTYKONFLIKTOWEGO, ROKOSOWO. Za účelem předání dobré praxe vycestovali k polským kolegům dva policisté z AKT, kpt. Mgr. Martin Koryčanský, vrchní komisař, ředitelství sluţby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky a por. Ing. Daniel Bárta, komisař Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územního Odboru Nový Jičín. Měli jsme tak moţnost našim kolegům předat zkušenosti z praxe. Jejím cílem je vybudovat stejnou jednotku na území celého Polska. V rámci příprav na EURO 2012, vytvořila polská strana (Wielkopolske wojewodzko policji w Poznaniu) pilotní projekt antikonfliktních týmů, které budou následně rozšířeny do dalších polských krajů-ředitelství. V Současnosti jiţ jednu zřízenou mají a to právě v Poznani. Kolegové získali poznatky nejen od nás, ale také od německých kolegů z Zentrale Polizeidirektion Sozialwissenschaftlicher Dienst. Okomentoval setkání kpt. Mgr. Bc. Martin Koryčanský, DiS, ředitelství sluţby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky. Připravili jsme si profil týmu v prezentaci v polštině. Účastníky jsme komplexně seznámili s jeho fungováním, představili jsme výstroj i výzbroj a rozebrali několik nasazení, včetně silných i slabých stránek činnosti. Dotazů bylo spousta, kolegové tak měli moţnost poznat styl práce u nás a v Německu. Teď uţ bude jen na nich, jak si svou taktiku připraví, dodal por. Ing. Daniel Bárta, z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územního Odboru Nový Jičín. Samotnému vyslání předcházelo několik jednání mezi Českou a Polskou policií a pořadateli fotbalového svátku. Výsledek byl takový, ţe na fotbalové mistrovství EURO 2012 bylo vysláno 16 policistů týmu AKT ve třech turnusech po 12 lidech. V polské Wroclawi nebyl AKT tým sám. Společně s nimi se opatření účastnilo také 38 policistů pořádkové policie (z obvodních oddělení a speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje). Všichni beze zbraní ve společných hlídkách s polskými kolegy zajišťovali bezpečnost a pořádek. Mezi fotbalovými fanoušky působilo i 12 spotterů. Hlavním úkolem AKT týmu byla komunikace s fanoušky. Nejen svými dovednostmi ale zejména aktivním přístupem k výkonu sluţby, kdy jsme se snaţili být neustále v centru dění a neseděli v autech, jsme posílili polskou policii ve společných hlídkách a současně tak prezentovali AKT. Na základě poznatků z prvního zápasu, jsme si vytvořili vlastní informační letáčky, které obsahovaly veškeré informace poţadované fanoušky. Byl předpoklad, ţe budeme komunikovat především s českými fanoušky, ale obraceli na nás skutečně všichni: Poláci, Rusové, Řekové a Češi. Nejen čeští fanoušci byli velmi mile překvapeni naší přítomností a velmi oceňovali informace a pomoc, která jim byla z naší strany poskytnuta. Sice jsme ještě na tak velkém opatření v minulosti nebyli nasazení, ale našli jsme si svůj díl, kterého jsme se zhostili se ctí. Pro nás všechny to byla ohromná zkušenost. I zde jsme však

5 uplatnili letité zkušenosti z podobných bezpečnostních opatření u nás a předávali poznatky a informace do hlavního štábu. Na rozdíl od fotbalových opatření, kterých se účastníme doma, toto bylo úplně jiné - bylo z větší míry oslavou fotbalu. -sdělil účastník a koordinátor moravskoslezského AKT npor. Ing. Roman Foldyna. Nasazení AKT v Polsku bylo z historického pohledu zcela mimořádnou a vyjímečnou událostí. Ještě nikdy AKT nebyl nasazen na území cizího státu. Vzhledem k tomu, ţe ředitelství pořádkové policie policejního prezídia ČR bylo pověřeno koordinací nasazeného AKT Polsku, měl jsem moţnost osobně se přesvědčit, ţe činnost AKT zde byla velmi opravdu efektivní a uţitečná. Samotní polští kolegové oceňovali náš přínos, aktivitu a snahu pomoci ke klidnému a bezproblémovému průběhu policejních opatření. Slova poděkování zaznívala na kaţdém našem nasazení i z úst samotných fanoušků a to nejen z České republiky, ale například i z Polska, Řecka a Ruska. Jsem přesvědčen, ţe nasazení AKT v Polsku bylo úspěšné a významným způsobem přispělo k šíření myšlenky AKT a současně i k propagaci dobrého jména Policie České republiky. -sdělil účastník a koordinátor nasazeného AKT pplk. Mgr. Petr Koutný, pracovník ředitelství sluţby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky. Po celou dobu jednotlivých utkání jsme byli rozmístěni v prostoru fotbalového stadionu, na hlavním vlakovém nádraţí a také ve fanzóně Strefa Kibica wroclavského náměstí. Náročná sluţba přinesla několik okamţiků, při nichţ jsme museli řešit vzniklé situace. Mnozí čeští fanoušci s povděkem přivítali naši účast na tomto mistrovství - a mnohdy jí byli překvapeni. Byli rádi, ţe vidí české policisty a také se na nás obraceli o pomoc, radu a informace. Všichni nasazení policisté tak přispěli k doposud hladkému průběhu vzájemných fotbalových utkání ve Wroclawi. Pomáhali jsme například při pátrání po ztraceném českém fanouškovi, poskytovali jsme pomoc zraněnému při potyčce mezi ruskými a polskými fanoušky a zprostředkovávali jsme také několikrát komunikaci při krádeţích a ztrátách dokladů. Několik opilých českých fanoušků bylo také díky naší přítomnosti zachráněno před umístěním na záchytnou stanici. Samozřejmostí bylo poskytování informací v oblasti dopravy a informací spojených se samotným mistrovstvím. Nejkrásnějším záţitkem celého mistrovství byl obávaný poslední zápas mezi českými a polskými fotbalisty. Byli jsme připraveni na všechno, ale to co přišlo, nikdo neočekával. Agrese a divácké násilí byl v ten den pojem cizí. Tak přátelská a pozitivní atmosféra jaká byla v ten den, byla nepopsatelná. Násilí a agrese, na které jsme zvyklí z domácích fotbalových utkání se nedostavila. Upřímná přátelská atmosféra mezi Čechy i Poláky v řadách fanoušků pokračovala i po ukončení zápasu kdy domácí prohráli a Čechům gratulovali k postupu do čtvrtfinále. Byl to úţasný záţitek - zhodnotil por. Mgr. Petr Gřes, člen AKT a tiskový mluvčí KŘP MSK, ÚO Nový Jičín.

6 Statistika dopravních nehod za šest měsíců 2012 Od začátku roku evidujeme celkem čtyři sta padesát šest nahlášených dopravních nehod, při kterých přišlo o ţivot pět osob, sedmnáct účastníků silničního provozu utrpělo těţká zranění a devětadevadesát lehká. Dopravní nehody šetřené policií /- % Počet nehod Usmrceno Těţká zranění Lehká zranění Příčiny dopravních nehod /- % způsob jízdy rychlost přednost předjíţdění alkohol Činnost dopravních policistů za prvních šest měsíců letošního roku a porovnání s rokem předešlým: Alkohol Zadrţeno řidičských průkazů Řízení bez řidičského průkazu Odebrání vozidla 0 0 Zdroj: DI Nový Jičín

7 Upozornění Zvláštní uţívání komunikací Hromadné akce, při kterých jsou vyuţívány pozemní komunikace, musí splňovat schvalovací podmínky. V poslední době se setkáváme s tím, ţe ne všichni organizátoři své povinnosti splnili. Vystavují se tak nebezpečí finanční sankce aţ 500 tisíc korun. Jedná se o to, aby organizátor udělal vše k řádnému zajištění akce. Bezpečnostní opatření, organizační sluţbu, zajištění hasičů, a lékařů a také vyřízení potřebných souhlasných stanovisek k dočasnému zvláštnímu uţívání komunikací. Porušením těchto povinností hrozí organizátorovi pokuta aţ 500 tisíc korun. Z pohledu policie je nutností aby organizátor akce poţádal vlastníky a správce komunikací, dále příslušný odbor dopravní policie, a následně silniční správní úřad (coţ je některý z určených pověřených kompetentních odborů na obci s rozšířenou působností), k vydání rozhodnutí ke zvláštnímu uţívání komunikace ve smyslu 24 (uzávěra komunikace) resp. 25 (pořádání kulturních, společenských a náboţenských akcí). V případě nesplnění hrozí organizátorovi takovéto akce sankce aţ 500 tisíc korun ( 42a odst. 7, zák. č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích) Jak tedy na to, aby se předešlo komplikacím. Organizátor poţádá dotčené vlastníky a správce komunikace, na které se akce koná k vydání souhlasného stanoviska s konáním akce a také místně příslušnou policii (dopravní inţenýrský úsek). Se souhlasnými stanovisky se vydá na silniční správní úřad, který vydá rozhodnutí o zvláštním uţívání komunikací s podmínkami uţívání. Zajištění této akce je především na organizátorovi. Policisté v rámci zajištění bezpečnosti silničního provozu mohou asistovat, či se přímo účastnit v úsecích, kde třeba dochází k částečnému či úplnému pozastavení silniční dopravy. Pomáhat a chránit Autor: por. Mgr. Petr Gřes / tiskový mluvčí PČR Nový Jičín

8 I při opravě auta na silnici musíte být dobře vidět, jinak riskujete ţivot! Kaţdý řidič si jistě vzpomene na své záţitky při nuceném zastavení vozidla na pozemní komunikaci a na instalaci výstraţného trojúhelníku za tmy, v dešti či za mlhy a sněţení. Při poruše na vozidle je nutné okamţitě pustit výstraţná světla (pokud je jimi vozidlo vybaveno), obléci si reflexní vestu, vyrobenou z retroreflexních materiálů, umístit trojúhelník do stanovené optimální vzdálenosti a ihned ustoupit do bezpečné vzdálenosti od vozidla (např. za svodidla). Pak je teprve vhodné volat asistenční sluţbu či se rozhodnout pro opravu vlastními silami. Dojde-li totiţ na pozemní komunikaci k poruše vozidla nebo k jeho nucenému odstavení, musí řidič profesionál při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost, pouţívat při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstraţné vesty s vysokou viditelností vyhovující poţadavkům normovaných hodnot. Nejen řidič musí pouţívat označení v podobě výstraţné vesty s vysokou viditelností, ale také vozidlo musí zabezpečit v souladu s předpisy. Kaţdý řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstraţným trojúhelníkem, musí tohoto trojúhelníku uţít po dobu nouzového stání (např. při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo na nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost řidiče), jestliţe takové vozidlo tvoří překáţku provozu na pozemních komunikacích. Dalším moţným prvkem k lepší viditelnosti vozidla je pouţití bezpečnostního ochranného potahu zadního nárazníku. Jde o zařízení, které splňuje dva základní účely. V první řadě jde o bezpečnostní funkci. Po odstavení osobního motorového vozidla na pozemní komunikaci a manipulaci s vozidlem nebo s nákladem se bezpečnostní ochranný potah zadního nárazníku zavěsí na spodní hranu otevřeného zavazadlového prostoru přes zadní nárazník. Bezpečnostní ochranný potah zadního nárazníku působí jako výstraţný prvek pro zlepšení viditelnosti stojícího vozidla. Druhou funkcí bezpečnostního ochranného potahu zadního nárazníku je zabránění znečištění oděvu osoby manipulující v zavazadlovém prostoru. Ke znečištění dochází otěrem o zadní nárazník. Popisovaný výrobek má především za cíl přispět ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku při manipulaci se stojícím vozidlem. Ze zkušeností je známo, ţe výstraţný trojúhelník není vţdy dostačující a nemusí být vţdy dobře vidět, zejména vezmeme-li v úvahu lidský faktor při umísťování trojúhelníku. Řidič neumístí výstraţný trojúhelník na předepsanou vzdálenost, projíţdějící vozidla ho mohou povalit či znečistit odstřikujícími nečistotami z vozovky. Tím, ţe je bezpečnostní ochranný potah umístěn výše neţ na zemi stojící výstraţný trojúhelník, budou jej a tedy i odstavené vozidlo, vidět ostatní účastníci silničního provozu dříve a na větší vzdálenost. Bezpečnostní ochranný potah řeší také kritickou situaci na silnici, kdyţ dojde k odstavení vozidla a řidič teprve odchází postavit trojúhelník a vozidlo v tomto okamţiku není ještě nijak označeno a samozřejmě i opačně. Další z moţností je vyuţití při vlečení vozidla reflexní potah umístit na zadní nárazník a zafixovat pomocí gumových lanek.

9 Vidět a být viděn Nejde jen o pouhý slogan, ale o cestu ke sníţení úrazů a dalších následků při dopravních nehodách. Za sníţené viditelnosti musí účastníci silničního provozu jízdě i chůzi věnovat obzvláště zvýšenou pozornost. Sníţená viditelnost je příčinou úmrtí chodců v důsledku dopravní nehody v obci v 50 % a mimo obec dokonce v 80 %. Vidět a zejména být viděn je proto klíčovou zásadou v dopravním prostředí. Viditelnost lze zvýšit vhodnými doplňky z reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodluţují tak vzdálenost, na jakou můţe řidič odstavené nebo odtahované vozidlo zaznamenat. Reflexní materiály odráţejí světlo v úzkém kuţelu zpět ke zdroji a to aţ na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za sníţené viditelnosti. Reflexní materiál je v noci vidět na 3 větší vzdálenost neţ bílé oblečení a více neţ na 10 větší vzdálenost neţ oblečení modré. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mají chodci, cyklisté a řidiči dostatek času na bezpečnou reakci. Především bezpečnost silničního provozu Jakékoliv zařízení, nebo opatření, které přispěje k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je přínosem. V důsledku značné nehodovosti na našich silnicích je nutno jakoukoliv pozitivní snahu o zvýšení bezpečnosti jedině přivítat. Je evidentní, ţe jednodušší a rozhodně lacinější je prevence neţ řešení následných škod a úrazů, a proto závěrečné shrnutí: Pokud jde o závadu, která automobil zastaví, zajeďte pokud moţno co nejvíce vpravo na krajnici vozovky, pusťte výstraţná světla a vypněte motor vozidla! Zachovejte klid, rozvahu a nejednejte zbrkle! Co nejrychleji auto všichni opusťte! Pouţijte reflexní vestu! Výstraţný trojúhelník umístěte za auto v patřičné vzdálenosti; při jeho instalaci buďte velmi opatrní! Vţdy mějte na paměti, ţe odstavené vozidlo musí být dobře viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu! Moţné je vyuţít také bezpečnostní ochranný potah. Spolucestující samozřejmě vystoupí z porouchaného vozidla okamţitě a zaujmou postavení na bezpečném místě vpravo, za krajnicí, či za svodidly v dostatečné bezpečné vzdálenosti od pozemní komunikace! Zejména na dálnici se nepouštějte například do výměny pneumatiky ve směru do vozovky, je to velmi nebezpečné pro vás i pro ostatní účastníky silničního provozu! Pokud zjistíte, ţe automobil je nepojízdný a stojíte na dálnici, nezapomeňte na pravidla silničního provozu platná pro vlečení vozidla jen na dobu nezbytně nutnou k nejbliţšímu výjezdu! Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV, tel.: ,

10 Projekt Dítě v ohroţení napomohl k nalezení jiţ 69 pohřešovaných dětí Celkem 69 dětí vypátrali policisté ve spolupráci s veřejností díky mediálním partnerům v rámci projektu Ministerstva vnitra Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech (NKMPPD). Na projektu, který byl spuštěn v roce 2010, spolupracuje celkem deset subjektů mediálních a jeden soukromý. S výsledky této spolupráce seznámili novináře zástupci Ministerstva vnitra na tiskové konferenci, která se konala ve čtvrtek 7. června Chtěl bych veřejně poděkovat všem našim partnerům, díky kterým veřejnost pomáhá při pátrání po pohřešovaných dětech, řekl na úvod 1. náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Jaroslav Hruška. Představil také aktualizovanou webovou stránku na níţ mohou občané nalézt mimo jiné informace o aktuálním pátrání. Koordinační mechanismus není určen pro dobrovolné útěky z domova nebo ústavního zařízení. Policie vţdy posoudí okolnosti případu a do systému zařazuje hlavně děti, které jsou z různých důvodů ohroţeny na ţivotě, vysvětlila ředitelka odboru prevence kriminality Jitka Gjuričová. Součástí programu by se v budoucnu měly stát také SMS zprávy, které by mohly být lokálně rozesílány v místě, kde se dítě ztratilo. Jednání s jedním z mobilních operátorů o zasílání informačních SMS je ve fázi dokončování technického řešení a zahájení zkušebního provozu, dodala Jitka Gjuričová. NKMPPD byl vyvinut za účelem rychlého a úspěšného nalezení pohřešovaných dětí, který počítá se zapojením široké veřejnosti do pátrání a také se zajištěním potřebné psychologické podpory rodinám pohřešovaných dětí. Základem systému je pátrací činnost Policie ČR a při rozsáhlých pátracích akcích v terénu je rovněţ zapojován integrovaný záchranný systém. Autor. Pavel Novák/ředitel odboru tisku a public relations /Zdroj:

11 Novojičínští kynologové opět mezi nejlepšími! Dva moravskoslezští, konkrétněji novojičínští psovodi se svými čtyřnohými svěřenci se na Slovensku zúčastnili Mistrovství Krajského ředitelství Policejního sboru Ţilina ve výkonu sluţebních psů. Svými výkony naši policisté a psi potvrdili, ţe se právem řadí mezi ty nej. Mistrovství proběhlo ve dnech června 2012 ve slovenském Tvrdošíně u Oravské přehrady. Na soutěţní listině bylo 12 psovodů, z toho 10 slovenských a 2 zahraniční - moravskoslezští. Naše krajské ředitelství reprezentovali policisté se sluţebními psy ze skupiny základních kynologických činností Nový Jičín, a to prap. Bronislav Valenta se 7letou fenou Aranou a pprap. Robert Houdek se 6letým psem Adirem. Oba psi jsou němečtí ovčáci. Účast na soutěţi byla na základě reciproční spolupráce, a to jiţ po čtvrté. A letos jsme obhajovali loňské 2. místo. Soutěţ byla zejména pro psy velmi náročná. Mistrovství se konalo ve dnech, kdy teploty ve stínu přesahovaly 30st.C. A disciplíny se odehrávaly i v otevřeném terénu, například na vyprahlém poli Psi soutěţili v kategorii všestranných psů. Pod vedením svých pánů museli prokázat své dovednosti disciplínách poslušnosti, vyhledání stopy v terénu (zde šlo o vyhledání a sledování 3 hodiny staré stopy), práce se stopou i ve městě a tzv. ve frekvenci (vyhledání stopy na tvrdém povrchu, kde se navíc nachází mnoţství lidí), vyhledání odhozených předmětů v prostoru, vyhledání vystřelené nábojnice, vyhledání osoby ukryté v objektu či osoby ukryté v terénu. V průběhu mistrovství se pomalu, ale zcela evidentně se svými vynikajícími výkony odtrhli od ostatních dva psi naše Arana a jeden slovenský pes. Arana do poslední disciplíny, kterou bylo zadrţení pachatele s protiútokem, vedla. V té však prohrála při porovnání sil s nejlepším psem ţilinského kraje o pomyslný chlup a jen o pár bodů ji tak dělil v celkovém hodnocení od vítězství. Ale i druhé místo je vynikající. Pohár pro vítěze však Arana má. Dílčí soutěţí v kategorii všestranných psů totiţ byla soutěţ o nejlepšího psa v pachových pracích. Zde Arana jasně protivníky převálcovala a ze Sloveska si odvezla dvě cenné trofeje. Ani druhý zástupce ze severní Moravy se v konkurenci neztratil, pes Adir se umístil na vynikajícím celkovém 4. místě. Gratulujeme! Pro slovenské psovody a jejich psy se jedná o postupovou soutěţ do republikových klání. Pro naše kynology a jejich čtyřnohé svěřence mají účasti na těchto soutěţích jednoznačný přínos, a to zejména pro ověření si vycvičenosti a připravenosti. Samozřejmostí je získávání podnětů z dalších míst, nejen z těch, kde se denně pohybují. Jedná se o nekonečné čerpání zkušeností, kdy kaţdá nová zkušenost má jistě pozitivní vliv na sluţbu. A to jak pro psa, tak pro psovoda. V podstatě uţ samotná příprava na obdobnou soutěţ klade vyšší nároky na dvojici v souvislosti se sluţbou. Autor: por. Mgr. Soňa Štětínská a mjr. Bc. Petr Kozák PIO a OSK

12 Akce Lesník II Beskydy: celkem deset řidičů se neúspěšné pokusilo ujet policistům... A proto, tato akce rozhodně nebyla poslední touto větou končila tisková zpráva kolegyně por. Mgr. Štětínské dne k akci Lesník - o akci jsme vás informovali před časem. Nutno konstatovat, ţe přes poměrně značný ohlas médií i veřejnosti na předchozí policejní akci v lesích Beskyd, i v průběhu následné akce s názvem Lesník II, zaznamenali policisté další protiprávní jednání a dokonce masivní zvýšení počtu pokusů řidičů ujet. Pro úplnost lze zopakovat i základní informace. Policejní akce s názvem Lesník II byla realizována policisty speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Lesními správami Krajského ředitelství Lesů České republiky Frýdek-Místek s. p. a CHKO Beskydy. Na akci dále participovali slovenští policisté. Do terénu byli povoláni i moravskoslezští policejní kynologové se psy, nad územím létal policejní vrtulník. Do akce v nepřehledném a obtíţně přístupném lesním terénu bylo nasazeno celkem 85 policistů, 30 příslušníků slovenské policie, 36 lesníků a tentokrát i přes dvě desítky pracovníků CHKO Beskydy. Akce byla realizována ve dnech 23. a v teritoriu moravskoslezských Beskyd, konkrétněji lokalit Bílý kříţ, Lysá hora, Javorový, obcích Morávka, Staré Hamry, Bílá, Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Dolní a Horní Lomná i okolí vodních nádrţí Šance a Morávka. I tentokrát byl zvolen jiţ dobře ověřený postup. Policisté obsadili klíčová stanoviště, aby předmětné lokality byly hermeticky uzavřeny a teritorium bylo podrobeno komplexním kontrolám. Statistika V průběhu obou dnů policisté s lesníky i pracovníky CHKO Beskyd na stanovištích a v terénu realizovali kontroly 255 vozidel a 280 osob. Dva řidiči byli ovlivněni návykovou látkou. Deset řidičů se policistům pokusilo neúspěšně ujet. Hlídky zadrţely dvě osoby podezřelé z páchání trestného činu. Nejčastějšími přestupky bylo opět nerespektování zákona o lesích policisté oznámili správnímu orgánu celkem 53 případů, z toho tvořili celou čtvrtinu řidiči motocyklů (konkrétněji 13 řidičů motocyklů). Zajištěny byly také dva motocykly. Motocyklisté v lesích, horách, přírodě Dne kolem hodin zastavil policista v lokalitě Volná 27letého muţe, řídícího motocykl zn. M KAWASAKI ZXR 750 R. S řidičem cestoval na motocyklu i 23letý spolujezdec. Muţi neměli doklady totoţnosti, řidič nebyl drţitelem příslušného řidičského oprávnění k řízení motocyklu. Registrační značka, kterou byl motocykl opatřen, byla pravděpodobně upravena a vozidlo nebylo technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích (neplatná technická kontrola). Řidič téţ nerespektoval zákazovou značku. Krátce před hodinou dne kontrolovali policisté motocykl zn. MZ ETZ 150 a jeho teprve 17letého řidiče. Mladistvý nerespektoval dopravní značení (zákaz vjezdu), motocykl řídil bez příslušného řidičského oprávnění. Věc byla oznámena ke správnímu řízení. Místem události je lokalita Mostů u Jablunkova. Lesní porost měl brázdit i 28letý muţ na motocyklu zn. YAMAHA 3 UW, moţné nerespektování lesního zákona pak bude opět řešit správní orgán. Ke kontrole došlo dne krátce před hodinou.

13 Ani čtyřkolkáři nelenili Bez povinných přileb, zato z míst, kde je vjezd zakázán dopravním značením, vyrazil 29letý řidič čtyřkolky, spolu s 28letou spolujezdkyní. Kontrola proběhla dne kolem hodin v katastru Mostů u Jablunkova. Pod vlivem Těţko soudit, zda přírodou či návykovou látkou se více opájel další muţ. V dalším úseku, opatřeném dopravní značkou zákaz vjezdu, byl dne kolem hodin zastaven policisty 34letý řidič vozu zn. VW Passat. Nestandardní jednání řidiče neuniklo pozornosti zkušených policistů a muţ byl vyzván k provedení orientačního testu k detekci drog. Zkouška byla pozitivní na amphetamin. Řidič odběr biologického materiálu i lékařské vyšetření odmítl. Policisté zadrţeli muţův řidičský průkaz, protiprávní jednání bude opět řešit správní orgán. Nesměl řídit Silniční kontrola řidiče motorového vozu zn. Isuzu dne kolem hodin měla zprvu hladký průběh. 53letý řidič vozu předloţil předepsané doklady i povolení k vjezdu do předmětné lokality katastru Morávky, scházel jediný, leč podstatný doklad řidičský průkaz. Při kontrole bylo dále zjištěno, ţe řidič jiţ zhruba 14 dnů nesmí řídit motorová vozidla, a to aţ do téměř konce roku Soud muţi totiţ uloţil trest, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Muţ je tak podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, sdělení podezření pro předmětný přečin si jiţ vyslechl. A pozorný čtenář bezesporu očekává obligatorní závěr, který bude moţná působit poměrně monotematicky, nicméně znovu avizujeme, ţe tato akce nebyla zdaleka poslední. Policisté budou i nadále řešit protiprávní jednání v přírodě a napomáhat k její ochraně a odvrácení páchaných škod. Statistika LESNÍK I ( ) LESNÍK II ( ) Kontrolováno osob Kontrolováno vozidel Pod vlivem omamných a 2 2 psychotropních látek Oznámení správnímu orgánu Uloţeno pokut 7 1 Zjištěno krádeţí 1 (dřevní hmota) 1 (kamení) Předvedeno osob 0 2 Počet motocyklistů 2 13 z toho: 5x řidič občan SR, 8x řidič občan ČR Počet pokusů o ujetí 2 10 Zadrţeno osob 2 2 Ostatní Poskytnutí první pomoci zraněnému cyklistovi, vypátrání ztraceného psa zajištění motocyklu s upravenými ident. znaky Autor: por. Mgr. Gabriela Holčáková PIO

14 Ajax se rozloučil s dětmi a rozdal samé jedničky I v letošním školním roce se ţáci druhých tříd základních škol zapojili do projektu "Ajaxův zápisník", který realizuje Policie ČR v Novém Jičíně. Je to projekt, u jehoţ vzniku stála policistka preventivně informační skupiny Policie České republiky Okresního ředitelství Sokolov, a který byl v roce 2002 rozšířen v rámci Policie České republiky. Jeho cílem je zvyšovat právní vědomí dětí mladšího školního věku. Je určen pro ţáky 2. tříd, kaţdé dítě dostane zápisník a celým tímto zápisníkem ho provází policejní pes Ajax. Děti pracují a plní Ajaxovy úkoly za pomoci policistů, učitelů nebo doma s rodiči. Sešit obsahuje 10 témat, kaţdé vţdy na jeden měsíc ve školním roce. První měsíc se začíná seznámením se s policií, následuje důleţitá dopravní výchova, vlastní bezpečnost a zásady Co se smí a co se nesmí. Nechybějí ani oţehavá témata jako jsou Děti a trestné činy, Mezilidské vztahy - šikana, Drogy a hazardní hry a také kapitola o nebezpečnosti tabáku a alkoholu. Poslední problematikou jsou bezpečné prázdniny, takţe Ajaxův zápisník můţe být dětem dobrým rádcem i v době letního volna. Za celoroční úsilí obdrţely děti v posledních červových dnech Ajaxovo vysvědčení a drobné dárky od policistů. Ajaxovo vysvědčení si letos převzaly děti deseti základních škol na Novojičínsku. Kromě Komenského 66 a 68 to byly školy také v Bernarticích nad Odrou, Ţivoticích u Nového Jičína, Šenově u Nového Jičína, Kuníně, Libhošti, Sedlnicích, Štramberku a druháci na ulici Dlouhá v Novém Jičíně. Věříme, ţe seznámení dětí s Ajaxem a uniformovaným policistou bude dobrým začátkem vytváření si kladného vztahu k policii a ţe si děti zapamatují, ţe se na kaţdého policistu mohou kdykoliv s důvěrou obrátit. Autor: nprap. Tbyněk Tomšík / PIS Nový Jičín

15 Velká cena Sportovního klubu policie Nový Jičín horských kol Sportovní klub policie Nový Jičín a občanské sdruţení Kolosport Bílovec uspořádali dne 23. června 2012 v Bílovci 5. ročník závodu horských kol Odřivousův pohár. Součástí sportovního podniku byla jiţ tradičně Velká cena SKP Nový Jičín, která byla určena pro policisty, občanské zaměstnance policie a členy SKP. Záštitu nad závodem převzal ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý. Hlavním partnerem Odřivousova poháru bylo město Bílovec, jehoţ starostka Petr Klimek závod osobně zahájil. Odřivousova poháru se zúčastnilo přes 200 cyklistů, a to od nejmenších nejmladšímu byly 4 roky, aţ po seniory nejstaršímu bylo 75 let. Úvod obstaral závod pro děti, kde v několika kategoriích ratolesti soutěţily o hodnotné ceny od sponzorů. Odměnou pro všechny byly jiskřičky štěstí v očích dětí, kdyţ jim byly předávány ceny. Kaţdé dítě bylo oceněno medailí a cenami. Vlastní Odřivousův pohár a Velká cena SKP Nový Jičín probíhaly na dvou tratích 52 a 27 km. Měření probíhalo čipy a závody měly vysokou úroveň. Pro pořadatele jsou velkým uznáním pochvalné ohlasy od účastníků. Veškeré výsledky, více fotografií a vidoeo z průběhu akce najdete na internetových stránkách Autor: plk. Mgr. Radím Daněk, ředitel závodu

16 Policie pátrá po osobách a totoţnosti mrtvol Policie ČR se obrací na obyvatele Novojičínska s ţádostí o pomoc při pátrání po těchto osobách. Jedná se o tři muţe a stejný počet ţen. Více informací a fotografii získáte na internetových stránkách v oddíle pátrání po osobách. REK JAN Příkaz k zatčení pro zanedbání povinné výţivy (neplacení alimentů) PŘIBYL BOHUMIL Výkon trestu odnětí svobody pro podvod SATTEK MARTIN Výkon trestu odnětí svobody pro krádeţ HAVELKOVÁ MÁRIA Příkaz k zatčení pro zanedbání povinné výţivy PODEŠVOVÁ MARIE Příkaz k zatčení pro krádeţ HRŮZOVÁ LUDMILA Výkon trestu odnětí svobody pro úvěrový podvod Policie ţádá občany, aby veškeré informace k hledaným osobám sdělili na bezplatnou linku 158, případně na nejbliţší policejní sluţebně. Stále pátráme po totoţnosti 3 mrtvol, které byly nalezeny na Novojičínsku od roku I přes veškerá doposud provedená opatření se nám nepodařilo zjistit jejich totožnost. Jedná se o tři muže, kteří byli nalezeni ve volném prostranství na území Novojičínska, v časovém rozpětí několika let. U jednoho z nich bylo zjištěno cizí zavinění, muž zřejmě Asiat zemřel násilnou smrtí. Nejstarším neznámým je tělo muţe nalezené v roce 1993 v Hostašovicích v potoce lesního porostu Domoráz ve vzdálenosti cca 200 m nad lesní školkou. Tělo muţe jiţ bylo ve značném stupni rozkladu. Předběţná doba úmrtí byla stanovena na období 2-8 týdnů před nálezem. Přibliţný věk byl určen na 25-30let. K bliţšímu popisu bylo zjištěno pouze tolik, ţe byl vysoký cca 160 cm. Druhým neznámým je mrtvola muţe nalezená v měsíci dubnu roku Tělo leţelo zabalené do dek a prostěradel na poli v Suchdole nad Odrou poblíţe sportovního stadionu. K totoţnosti muţe bylo zjištěno, ţe se můţe jednat o cizince asiata. Přibliţně ve věku let, cm vysoké postavy asi 75 kg hmotnosti. Muţ zemřel násilnou smrtí.

17 Třetím neznámým je muţ nalezený v listopadu roku 2007 v Trojanovicích části pod Javorníkem. Jednalo se o muţe ve věku mezi 45-50léty, vysoký cca cm, bez vlasů s prošedivělým knírkem přecházející v bradku, na pravé ruce mu chyběly poslední dva články ukazováčku. Pod krkem měl zhojenou jizvu, pravděpodobně po tracheotomii. V prováděném šetření se nám nepodařilo u nalezených zjistit vzájemnou propojenost s naším regionem. Nezískali jsme ţádné informace, které by nám pomohly nalezené ztotoţnit. Všichni byli bez dokladů. Provedli jsme laboratorní zkoušky DNA, porovnávali jsme nalezené osoby v registrech pohřešovaných osob, ţádali jsme o spolupráci INTERPOL. Vše však je doposud bezvýsledné. Tři muţi pro nás zůstávají nadále neznámými. Nicméně jakékoli informace k neznámým nálezům těl můţete poskytnout telefonicky na linku 158. Kaţdoročně evidujeme několik desítek nalezených mrtvých lidí v terénu. Ve většině případů je otázka ztotoţnění vyřešena v průběhu několika hodin aţ dní. Pouze u těchto tří se nám jejich totoţnost zjistit nepodařili. V minulosti se většinou jednalo o osoby, které někdo z rodinných příslušníků začal pohřešovat, nebo měli u sebe doklady, či byli v okolí známí. Většinou se jednalo o přirozené úmrtí z důvodu selhání životních funkcí, nebo o sebevraždy. Výzva svědkům dopravní nehody Tragická nehoda cyklisty s vozidlem V sobotu 16. června krátce po desáté hodině dopoledne se stala tragická nehoda na silnici druhé třídy v Závišicích na Novojičínsku. Jednatřicetiletý cyklista jel ve směru od Kopřivnice a při sjíţdění z kopce, z dosud nezjištěných příčin, přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím osobním vozidlem. Při dopravní nehodě utrpěl cyklista mnohačetná zranění neslučitelná se ţivotem. Okolnosti nehody nadále intenzivně prošetřujeme a ţádáme případné svědky této tragické nehody, aby nás kontaktovali na telefonním čísle nebo na lince 158.

18 Stalo se na Novojičínsku V hledáčku zlodějů jsou nákladní vozidla V poslední době se rozšiřují krádeţe nákladních vozidel. Jen na Novojičínsku byly v tomto týdnu odcizeny hned tři. V obci Jistebník tak zmizel nákladní vůz zn. NAU TATRA 815 modrozelené barvy, s nivelačními měřícími přístroji a kalovým čerpadlem uvnitř kabiny, v hodnotě 400 tisíc korun. Další dvě vozidla, byly zcizeny v Kopřivnici. Jednalo se o nákladní vozidla zn. Tatra 815 v celkové hodnotě 5 mil. korun. Po pachatelích těchto krádeţí intenzivně pátráme. Vyhodnocujeme zjištěné informace, porovnáváme je s případy v okolních okresech. Za zločin krádeţ hrozí pachatelům tohoto jednání aţ deset let trestu odnětí svobody. Další pohřešování se šťastným koncem V posledních dnech jsme pátrali po několika pohřešovaných osobách, které se však v krátké době podařily vypátrat nebo se samy vrátily domů. Jeden kuriózní případ pohřešování jsme zaznamenali na počátku tohoto týdne v Novém Jičíně. V úterý 10. července ve večerních hodinách oznámil novojičínským policistům muţ, ţe pohřešuje 66letého známého jeho matky. Soused jeho matky měl v ranních hodinách odejít z místa bydliště v Novém Jičíně na poštu pro důchod a doposud se nevrátil, coţ se v minulosti nikdy nestalo. Policisté neprodleně rozjeli pátrací akci. Například byly provedeny prověrky na místech moţného výskytu, v nemocnicích, restauracích, parcích, bohuţel s negativním výsledkem. Rovněţ jsme zjistili, ţe se pohřešovaný nestýká se svojí rodinou a nevlastní mobilní telefon. Důchodce naštěstí druhý den v ranních hodinách přišel sám domů. Policistům uvedl, ţe toho dne potkal svého známého, se kterým byl po celou dobu svého pohřešování u něj na zahradě. Společně trávili den a noc na jeho zahradě rodinného domu v Novém Jičíně, v místní části Loučka, kde se do ranních hodin bavili a popíjeli alkoholické nápoje. Pátrání se šťastným koncem tak bylo ukončeno. Dvakrát chycený po krádeţi Tři desítky poškozených s celkovou škodou více jak 200 tisíc korun. To je prozatímní výsledek vyšetřování jednání 25letého muţe z Nového Jičína, který se v převáţně míře zdrţoval v Bílovci. V letošním roce obcházel rodinné domy, vnikal do sklepů, garáţí a chatek. Za den byl schopen provést vloupání i do několika domů. Kradl to, co mělo nějakou cenu. Elektro nářadí, jízdní kola, cennosti. Poškození jsou z Albrechtic, Nového Jičína-části Ţilina, Šenova, Hladkých Ţivotic, Bílova, Bernartic, Studénky, Bílovce a dalších obcí Novojičínska. Kdyţ vnikl do dalšího domu a našel tam něco cennějšího tak si to vzal a věci z předešlého vloupání zanechal na místě. Věci prodával zájemcům na Bílovecku a utrţené peníze pouţil k nákupu drog a pro svou další potřebu. Nyní se pachatel nachází ve vazební věznici. Samotnému umístění do vazby však předcházelo dvojí přistižení při činu. Poprvé jsme zloděje zadrţeli 25. června v ranních hodinách v Butovicích, díky všímavosti občanů, kterým bylo podezřelé jeho chování. Informaci o jeho výskytu jsme obdrţeli telefonicky na 158. Policisté ze Studénky zloděje zadrţeli i s odcizenými věcmi. Vzhledem k okolnostem případu, k nízké hodnotě odcizených věcí a podanému vysvětlení jsme muţe po několika hodinách museli propustit. Nicméně jsme začali prověřovat další podobné případy z celého Novojičínska. Měli jsme podezření, ţe má na svědomí i další případy vykradených domů. A štěstí nám přálo. Následující noci ( ) jsme měli

19 oznámeno další vloupání do garáţe domu v Bernarticích nad Odrou. Při samotném vyšetřování jsme zjistili další vykradené domy a také popis moţného pachatele včetně jízdního kola, na kterém měl ujíţdět. Zloděje jsme tentokrát zadrţeli na silnici za Bernarticemi ve směru na Šenov u Nového Jičína. Během výslechů se k některým skutkům doznal. Popsal, jak a kde do domů vnikl a co odcizil. Porovnali jsme další podobné případy a i k těmto se následně doznal. Předpokládáme, ţe poškozených bude více. Ne všichni krádeţe nahlásili. Věci, které jsme u pachatele zajistili, jsme majitelům vrátili. 25letý muţ má sděleno obvinění pro podezření ze spáchání přečinu krádeţ a porušování domovní svobody za coţ mu hrozí aţ 5 let trestu odnětí svobody. Zloděj na koupališti V areálu letního koupaliště v Kopřivnici došlo v úterý 3. července ke krádeţi batohu. Ke krádeţi batohu přes jedno rameno došlo odpoledne v době od šesté do půl deváté vpodvečer. Majitel měl v batohu mobilní telefon Nokia, triko, ručník, klíče a peněţenku, ve které se nacházela finanční hotovost, doklady a platební karta. Kopřivničtí policisté případ prošetřují pro přečiny krádeţe a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Typickou letní trestnou činností jsou krádeţe věcí na koupalištích. Výše škody mnohdy dosáhne i desítek tisíc korun, neboť lidé ve svých kabelkách, batozích a jiných příručních zavazadlech na koupaliště nosí mobilní telefony a často také větší finanční hotovost. Lidé zpravidla o své věci přicházejí také díky vlastní neopatrnosti, proto je dobré mít na paměti několik základních doporučení: snaţte se omezit na minimum počet cenných věcí nošených na koupaliště, nenechávejte volně odloţené osobní předměty ani na krátkou dobu bez dozoru, při odchodu do vody poţádejte důvěryhodnou osobu v blízkosti, aby sledovala vaše věci a nespoléhejte na to, ţe vhodnou skrýší je taška, batoh, obuv nebo sbalený ručník, bezpečným úkrytem není ani vozidlo zaparkované před koupalištěm, hrozí moţné riziko vloupání. provozovatelé často nabízejí úschovu cenných věcí v bezpečnostní schránce nebo trezoru. Pokud se však bohužel stanete obětí trestného činu krádeže, obraťte se na tísňovou linku 158. Místo mobilu obdrţel brambory Prodej a nákup zboţí prostřednictvím inzertních a aukčních webů je mezi internetovými uţivateli stále populárnější. I zde však platí přímá úměra, čím více lidí sluţbu vyuţívá, tím více přitahuje podvodníky. Prevence před podvody na internetu: Nákup zboţí od neznámé osoby přes inzerát je vţdy rizikovější neţ nákup nového zboţí v internetovém obchodě. Zbystřete, kdyţ vám bude někdo nabízet zboţí za lákavě nízkou cenu s velkou pravděpodobností půjde o podvod. Znejte své povinnosti a práva např.

20 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (nákup přes internet - právo do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu). Před nákupem si ověřte serióznost prodejce. Zjistěte si co nejvíce informací od dalších zákazníků - recenze spokojenosti. Vţdy dbejte na ochranu osobních údajů a nikomu nesdělujte hesla k účtům nebo PIN platebních karet. Věnujte dostatek času a pozornosti podmínkám prodeje. Nejbezpečnější nákup je při osobním předání zboţí. Při nákupu zboţí přes internet pouţívejte zavedené a osvědčené obchody či aukční síně. Havárie motocyklu Dvě těţké a jedno lehké zranění si vyţádala dopravní nehoda, která se stala v neděli 1. července v noci ve Staré Vsi na Bílovecku. Před třetí hodinou v noci zde havaroval motocykl, na kterém jeli tři mladíci. Osmnáctiletý řidič motocyklu Kawasaki Eliminátor BN 125A jel ve směru od Staré Vsi na Bílovec. Při průjezdu levotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy, přejel do protisměru a narazil do kovového zábradlí. Mladý motocyklista utrpěl při nehodě těţké zranění. Záchranáři jej transportovali do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Zde byl proveden také odběr krve na zjištění, zda-li před jízdou nepoţil návykové látky. Rovněţ jeho sedmnáctiletý spolujezdec, který jel na motocyklu jako druhý a neměl na hlavě přilbu, byl těţce zraněn. Další sedmnáctiletý spolujezdec, který seděl mezi řidičem a druhým spolujezdcem utrpěl lehká zranění. Na stroji vznikla asi padesátitisícová škoda. Novojičínští dopravní policisté letos zaznamenali uţ 16 dopravních nehod či havárií, při nichţ byl jedním z účastníků právě motorkář. Mladý motocyklista se nyní bude zodpovídat z přečinu těţkého ublíţení na zdraví z nedbalosti. Za jeden z nejrizikovějších měsíců je podle odborníků i samotných motorkářů v tomto směru povaţovány právě nadcházející prázdniny. Teplé počasí totiţ láká k rychlé jízdě často aţ za hranicemi moţností jezdce i stroje. Přitom motorkářská sezona je teprve uprostřed a někteří (nejen mladí) motorkáři mnohdy ještě nejsou ani vyjeţdění. Muţ přišel o moped Krátce po půlnoci na 4. července odcizil neznámý pachatel v Kopřivnici na ulici 17. listopadu motocykl Stadion modré barvy s bílým nápisem Stadion. Jeho majitel jej na chodníku před domem odstavil, a kdyţ se po chvíli vrátil, uţ tam nebyl. Neznámý zloděj, který s mopedem z místa odjel a dosud jej bez souhlasu majitele neoprávněně uţívá,

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

měsíčník Městské části Praha 8

měsíčník Městské části Praha 8 radnice doprava zdravotnictví bezpečnost kultura sport ZDARMA www.praha8.cz červenec 2009 V Karlíně brzy vyrostou další výrazné budovy Více téma na str. 6 Občané mohou využívat nové světelné křižovatky

Více

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky Doprava.indd 1 16.12.2008 13:57:48 Cevro_Chlap_A5_landscape_def_krivky.indd 1 16.12.2008 11:15:28 Prestižní profesní

Více

JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ

JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ LL 13 / 2008 STRANA 1 13 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 27. června 2008 Cena 25 Kč DNES S BAREVNOU PŘÍLOHOU LÉTO JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ Rozhovor s Miroslavem Krskem čtěte na str.

Více

Kdo na plesu chyběl, pochybil

Kdo na plesu chyběl, pochybil VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 4. února 2014 06/XXII www.ihorizont.cz Na Úřadě práce v Třinci nemají rádi kominíky 175. výročí Třineckých železáren

Více

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011.

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011. Fryčovický zpravodaj vychází čtvrtletně. Datum a číslo a místo vydání: 29.11.2010, č.4, Fryčovice. Vydává Obecní úřad ve Fryčovicích, Fryčovice č.83, 739 45 FRYČOVICE.Registrační číslo MK ČR E 12361. Váţení

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Ţbánková Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Září 2006 Vydává : Asociace autoškol ČR, 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení kolegové

Více

Ochrana objektu - transport peněz, cenin a eskorta osob

Ochrana objektu - transport peněz, cenin a eskorta osob VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku Ochrana objektu - transport peněz, cenin a eskorta osob Mgr. Ing. Radomír Ščurek,

Více

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ 2011 Rady policie ČR a informace o prevenci Děti a mládež Jak zajistit bezpečí pro děti 1 Šikana 2 Drogy 4 Senioři Podvody na seniorech 5 Násilí

Více

Tato kniha kritizuje pouze ty, kteří svou neprofesionalitou kazí dobré jméno Policie České republiky.

Tato kniha kritizuje pouze ty, kteří svou neprofesionalitou kazí dobré jméno Policie České republiky. Tato kniha kritizuje pouze ty, kteří svou neprofesionalitou kazí dobré jméno Policie České republiky. Na tomto místě chci ocenit práci všech policistů, kteří své zaměstnání vykonávají poctivě a kvalifikovaně

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným Uvnitř listu 3 Do práce na kole 5 Nová Karolina se zaplňuje 5 Od 1. 5. výluka trolejbusů 6 Kriminalita se mírně snižuje 7 Granty z rozpočtu rozděleny 9 Učitelé převzali ceny 11 Tři Thálie pro NDM 16 Sportovci

Více

Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan

Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 ZDARMA Jak rozšiřovat cyklistickou dopravní síť? Fórum. Rekordní Den dětí před KD Krakov. 4. STRANA 6. STRANA Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan Pro novou zeleň, sport

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti

Více

Vedro. Bourali cyklisté i auta, děti se topily

Vedro. Bourali cyklisté i auta, děti se topily VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 17. června 2014 25/XXII www.ihorizont.cz První rychlík z Návsí vyprovodil sám ředitel NÁVSÍ Jablunkovsko se může radovat.

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

ročník 4 číslo 36 úterý 12. října 2010 cena 10 Kč / předplatné 8 Kč OKNA - DVEØE PLAST DØEVO HLINÍK BRNO BRNO Bayerova 23 774 635 606 Pavel Šmerda

ročník 4 číslo 36 úterý 12. října 2010 cena 10 Kč / předplatné 8 Kč OKNA - DVEØE PLAST DØEVO HLINÍK BRNO BRNO Bayerova 23 774 635 606 Pavel Šmerda PŘÍŠTÍ ČÍSLO ZRCADLA BLANENSKA A BOSKOVICKA VYJDE V ÚTERÝ 26. ŘÍJNA AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ DENNĚ NA WWW.ZRCADLO.NET ročník 4 číslo 36 úterý 12. října 2010 cena 10 Kč / předplatné 8 Kč INZERCE tel. 516

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. Týnecké listy 6,- Kč Vážení spoluobčané, červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz červen 2009, ročník XIX,

Více

Pranostika: Teplé září dobře se ovoci a vínu daří.

Pranostika: Teplé září dobře se ovoci a vínu daří. Ludgeřovický zpravodaj září 2008 Pranostika: Teplé září dobře se ovoci a vínu daří. SLOVO STAROSTY OBCE Váţení spoluobčané, vstoupili jsme do měsíce, který zejména školáci nemají příliš rádi. Není divu,

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči www.obec-staric.cz e-mail: obec.staric@iol.cz číslo 2 zdarma červen 2008 Z jednání Zastupitelsta obce Staříč 17. března 2008 členové ZO například schválili žádosti o

Více