Chudáci, žebráci a vaganti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chudáci, žebráci a vaganti"

Transkript

1

2 Chudáci, žebráci a vaganti

3 MARTIN RHEINHEIMER Chudáci, žebráci a vaganti Lidé na okraji společnosti VYŠEHRAD

4 Na přebalu: Biadaiolo Fiorentino Středověká Florencie 14. stol. Biblioteca Laurenziana, Florencie (Scala Group, Picture Library, Florencie, Translation Vladimír Marek, 2003 Fischer Taschenbuch Verlag Gmbh, Frankfurt am Main, Original title: Arme, Bettler und Vaganten, first published in the series Europäische Geschichte, edited by Wolfgang Benz. ISBN

5 Obsah Úvod Nižší vrstvy a pauperizace Chudí, potřební, neusazení Růst počtu obyvatel a zdražování Chudí v pracovním poměru Migrace Odchod za moře Krádeže a vzpoury Kultura nedostatku Ženy v nouzi Výdělečné možnosti žen Zchudnutí a psychóza Stará žena Žena na ulici Prostituce Z lože nemanželského Potrat, usmrcení dítěte, jeho odložení Skuteční chudí Zahálčivost Sociální kapitál a sociální péče Hospitály a chudinské pracovny Sociální ukázňování Jakob Gülich, pracující chuďas Vzdorovitost a nepatřičné chování Od almužen k sociálnímu pojištění

6 Falešní žebráci a podvodníci Žebrota a nestálý pobyt Žebráci z povolání Banda zlodějů Kultura potulky Nezaměstnaní žoldnéři a vraždící žháři Loupeživé bandy Pronásledování a mýtus Cikáni Nebezpeční cizinci Zájmy a konflikty Zabité cikánské dítě Pronásledování ze strany vrchnosti Strategie k zachování existence Krásné Cikánky a šlechetní lupiči Skutečný život Cikánů v 19. století Závěr Poznámky Časový přehled Bibliografie Rejstřík

7 Úvod Potkáte na ulici žebráka, vyvolává v nás představu hamburský komunikativní psycholog Friedemann Schulz von Thun: Vybavte si, prosím, tu situaci přesně tak, jak byste ji ve skutečnosti mohli prožít: Sedí, nebo stojí? Neříká nic, nebo vás oslovil (,Nemaj zbytečnou korunu? ) A je to vůbec,on, či,ona? Má on/ona něco u sebe dítě, psa, nějakou tabulku nebo hudební nástroj? 1 Pak chce psycholog vědět něco o naší vlastní situaci, zda pospícháme, nebo máme čas, a pak zkoumá naše vnitřní pohnutky, když rozebírá, co si v duchu říkáme: Nepříjemně dotčený člověk:,zatraceně! Musí mi ten chlap v tak hezký den stavět drasticky na oči, co je na světě bídy? Nechci nic vidět, rychle pryč! Člověk soucitný:,chudák! To je hanba, že je u nás taková nouze! Musím se aspoň zastavit a nějakou korunu obětovat, když už nemohu udělat nic víc! Necita:,Tím si je každý vinen sám! U nás nemusí nikdo hladovět! Policie by měla taková individua z ulic vyhnat, vždyť jen urážejí slušné lidi! A podezíravý si k tomu řekne polohlasem: Co když se tady jen hraje na můj útlocit a já to spolknu? Prý potřebuje na chleba, ale nejde mu spíš o kořalku? A já mám financovat jeho nezřízený život?! Svými hlasy se mohou připojit lidé s pocitem viny, že jim se daří dobře, lidé uspěchaní, ti, kteří nechtějí budit pozornost, soudí, že každý se má přičinit, kritizují společenské zřízení atd. 2 Jak se zachováme? Jak vůbec jednáme s chudými lidmi a se žebráky, každý zvlášť a společnost jako taková? Ta imaginární situace nám až trýznivě připomíná, že se tu skrývá vnitřní konflikt, který každý sám v sobě a společnost jako celek buď řeší, nebo potlačuje. Některé hlasy se po staletí nezměnily, jiné se přidaly nebo jen získaly na hlasitosti: Tak například zavedení sociálního pojištění koncem 19. století vytvořilo určitý stupeň sociální jistoty, která dříve v novověku neexistovala a patrně dodala větší důraz hlasům necitů a těch, kteří kladou důraz na vlastní přičinění. Na vyšší stupeň se 9

8 ÚVOD dostalo také abstraktní pojímání sociálních vztahů. Poté co byl v podobě pojištění právně zakotven nárok na podporu, dovedeme si stále hůře představit, že by člověk mohl vypadnout ze všech sociálních sítí. Chudoba se nerozvíjela nezávisle na ostatních společenských procesech. Lidé stižení chudobou se se společností a jejími postoji vždy vypořádávali dialektickým způsobem. Společenské konflikty se projevovaly určitými kladnými a zápornými hodnotami, jež se opět soustřeďovaly kolem určitých forem chování (mohla to být zahálka, smilstvo, zabíjení dětí) nebo celých skupin lidí (svobodných matek, falešných žebráků, Cikánů a dalších). I když se některé diskursy na hony vzdálily opravdovému životu v nouzi, přesto se však zásadním způsobem dotýkaly poskytování nebo neposkytování podpory, jakož i diskriminace, pronásledování nebo nápravných programů. Kromě veřejných debat se v rámci společenských vrstev a mezi nimi polemizovalo i skrytě. Na jedné straně horní vrstvy definovaly chudobu tak, aby se samy postavily do lepšího světla a aby upevnily existující společenské uspořádání; na druhé straně se chudina definovala po svém, aby aktivizovala sociální kapitál a podporu ve svůj prospěch. Toto vymezení mělo sloužit k upevnění vlastního statutu a k odvrácení konkurence v boji o práci a zdroje. Tyto formulace je třeba dekódovat. Teprve když nahlédneme za oponu společenských předsudků a projekcí, vystoupí zřetelněji do popředí individuální zkušenosti, stanoviska a strategie přežití, teprve pak se vyjasní společenské polemiky a nedorozumění. Chudí se přestanou jevit jako bezmocné objekty a stanou se historickými subjekty. Abychom porozuměli různým typům zkušeností s realitou a postojů k ní, abychom pochopili celou tu síť sociálních vztahů, norem a institucí, využijme drobnohledného příkladu z dějin. Lynčování jednoho žebráka, který byl přistižen při krádeži, nás uvede hluboko do komplexní problematiky spodních vrstev společnosti, chudiny a potulných existencí na počátku novověku. Dne 19. června 1727 k šesté hodině večerní přišel do vesnice Wohlde v kraji Stapelholm, na samém jihu šlesvického vévodství, jakýsi almužník. Měl na sobě červenou košili a plátěné kalhoty, nesl si tlumok na potraviny a pár svých věcí. Většina místních obyvatel pracovala v tu dobu ještě na poli nebo na rašeliništi. Žebrákovi se tedy naskytla vynikající příležitost: Když přišel k domu jednoho nádeníka, našel dveře otevře- 10

9 ÚVOD né a ve stavení jen starce, který se nemohl hýbat. Troufale prošel celý domek a vzadu v zahradě objevil plátno prostřené k vybělení. Sebral je, přeskočil plot a utíkal. Začaly se odvíjet neblahé události. Když se manželka chromého starce a jeho snacha vrátily domů, starý jim pověděl o krádeži; ženy běžely za sousedy a spustily poplach. Lidé se hned vydali zloděje hledat. Protože v tu dobu už přišlo z práce dost lidí, nebylo divu, že muže brzy dopadli. Dostal výprask a lup mu vzali. Na tom by nebylo nic zvláštního: Stala se krádež, zloděje pronásledovali a byl obnoven pořádek. Protože vrchnost byla daleko, lidé si pomohli rychle a bez byrokracie sami; zloděj byl bit, dostal na pamětnou. Jenže v tomto případě se situace vyhrotila bití neustávalo, rány obuškem pršely, až zloděj ztratil vědomí. Někteří sice nabádali k umírněnosti, jiní však tloukli dál, muž se zase vzchopil a byl znovu sražen. Zvlášť zuřil okradený nádeník, který se také vrátil z práce, a jeho žena. Vzali žebrákovi i jeho tlumok a plášť. Nakonec zůstal ležet kdesi na hrázi. Vesničanům postupně docházelo, že to s trestem přehnali; nádeník se v noci pokusil ztlučeného žebráka přimět k odchodu, dokonce mu sehnal povoz. Ale bylo už pozdě, žebrák se nemohl hnout. Vesnický rychtář reagoval jinak. Dal následující noc vesnici hlídat. Zřejmě se obával dalších krádeží nebo pomsty žebráků, možná žhářství, z něhož byli často podezříváni odehnaní almužníci. Příští ráno byl žebrák mrtev. 3 Takové úmrtí nebylo nic ojedinělého. Právě krátce po roce 1700 se stávalo často, že žebráci nebo také Cikáni, dopadení při krádeži nebo z krádeže jen osočovaní, byli lynčováni. I když šlo o krajní formu zacházení se žebráky a Cikány, přece je z takových případů patrné napětí ve vztazích mezi usedlým obyvatelstvem a lidmi vyvrhovanými, kteří se ocitli na samém okraji společnosti a téměř k ní už nepatřili. Cílem této knihy je zprostředkovat čtenáři představu o mechanismech chudoby. Ve středu pozornosti jsou přitom životní prostředí chudých lidí za raného novověku. Pojmem životní prostředí je podle Rudolfa Vierhause míněna skutečnost, jak ji více méně zřetelně vnímáme, v níž sociální skupiny a individua působí a svým myšlením i jednáním zase skutečnost vytvářejí. 4 Jednotlivé kapitoly ukazují vždy na příkladu určité skupiny odlišné a společné rysy životních prostředí chudiny. Chci tak ozřejmit, jak 11

10 ÚVOD tato prostředí vznikají, jak se vymezují, navzájem prolínají a ovlivňují, a zároveň také osvětlit složité procesy přisuzování a přisvojování, probíhající uvnitř společnosti. Budeme tak moci lépe pochopit různé typy vnímání a jednání, z nichž některé platí podnes. Pozornost věnovaná chudobě v raném novověku nám umožňuje poměřovat kategorie, které od té doby vznikly a určují naši existenci, s historickou skutečností, chápat jejich původ a tak je relativizovat. V tom smyslu by posuzování minulosti mělo napomoci lepšímu porozumění současnosti a formovat žádoucí normy jednání pro budoucnost. Členění této knihy postupuje po žebříčku sociální nouze shora dolů. V první kapitole se jedná o všechny lidi, kteří byli zchudnutím jen ohroženi. Druhá kapitola je věnována ženám, jež byly celkově vystaveny bídě krutěji než muži. Ve třetí kapitole se zabývám lidmi vskutku chudými. Jde v ní jak o aspekty pečovatelské, tak o podmínky života v nouzi a v závislosti na podpoře vrchnosti. Z ní byli počátkem novověku vylučováni a kriminalizováni cizí žebráci, a proto se ve čtvrté kapitole dostávají na pořad i formy zločinnosti až k organizované kriminalitě zlodějských a loupežnických band. Zvlášť vymezeni a sledováni byli jako etnicky odlišná skupina Cikáni 5, o nichž pojednává kapitola poslední. 12

11 Ženy v nouzi Výdělečné možnosti žen Hospodářský a společenský systém raného novověku dával ženám odkázaným na sebe samé jen málo možností, aby se uživily. Ženy byly zpravidla vyloučeny z cechů a z možnosti samostatně vést nějaký podnik. Některým manželkám obchodníků, řemeslníků nebo sedláků se sice podařilo vést po manželově smrti podnik dále, ale to byly ženy ze střední nebo horní vrstvy. Příslušnice nižší vrstvy si v podstatě mohly vydělávat jen jako služky nebo nádenice, jako švadleny nebo přadleny. Za tyto činnosti byly vždy placeny hůře než za srovnatelné práce muži. Většinou dostávaly o 30 až 50 % méně. Cechy potíraly jako nevítanou konkurenci zejména švadleny. Zásadní význam mělo to, že postrádaly vlastní organizace, které by zastupovaly jejich zájmy. Ženy pracující samostatně v prvotním průmyslu byly v 17. století ve Württembersku dokonce vyhledávány domovními prohlídkami a hrozilo jim vyhoštění ze země. V 18. století mezi městským služebnictvem žen v porovnání s muži výrazně přibývalo; někdy jich bylo až 80 %. Jejich hmotná situace byla mnohdy po celý život povážlivá. Mary Ashfordová pocházela z nižší střední vrstvy, a když se stala služkou, znamenalo to pro ni sociální sestup. Ve třinácti letech však ztratila rodiče a jinou volbu neměla. Počátkem 19. století sloužila postupně ve dvanácti londýnských domácnostech; někde s ní zacházeli dobře, někde ne. Za třináct let si dokázala ušetřit celých devět liber, a pak se ve svých třiceti letech provdala za ovdovělého obuvníka. Ten zemřel brzy po narození jejich šestého dítěte. Po patnácti měsících si vzala téměř sedmdesátiletého vojenského krejčího. Když se roku 1836 manželův zdravotní stav zhoršil, podařilo se jí vymoci si peticí královně Adelaidě aspoň penzi. 32 Neprovdané děvečky ve Schwäbisch Hallu to v 17. století byla každá sedmá se oproti idealizujícím představám, podle nichž panstvo 44

12 VÝDĚLEČNÉ MOŽNOSTI ŽEN žilo se služebnictvem jako velká rodina, často dočkaly ve stáří nebo v nemoci toho, že se pán o ně nepostaral a naopak je propustil. Apollonie Wegelinová z Hessentalu, jež zemřela roku 1645 ve Schwäbisch Hallu, konala službu v různých, namnoze vybraných rodinách a chovala se, jak zaznamenal farář, řádně a poctivě ; přesto si musela před smrtí pro nedostatek ohledů ke své osobě po řadu let opatřovat živobytí předením 33. Mnohé se přestěhovaly ke svým příbuzným nebo se uchýlily do špitálů či chudobinců. Sociální kapitál, který si získaly, stačil právě tak na doporučení, aby byly přijaty. Zatímco vdovám na venkově se ještě dařilo jakžtakž vyjít (v Anglii 18. a 19. století často žily u příbuzných nebo sdílely svou domácnost s jinými lidmi), postavení žen, jež zůstaly svobodné, bylo svízelnější. V Dánsku se většinou stěhovaly do měst, na vesnici jich zůstalo málo. Z obyvatel starších šedesáti let bylo roku 1787 ve venkovských krajích jen 52,9 % žen, v Kodani však 58,8 % a v provinčních městech dokonce 61,5 %. Obdobně vysoká byla jejich potřebnost. Už počátkem 15. století tvořily ženy 66 % nejchudších obyvatel Basileje. A rovněž mezi almužníky bylo vždycky víc žen než mužů. Ve štrasburském protokolu chudých bylo roku 1523 uvedeno 69 % žen, v Toledu roku 1558 činil jejich podíl na příjmu podpor v některých farnostech až 73 % a v Luzernu bylo mezi příjemci městských almužen dokonce 85 % žen. Vysoký podíl žen se v průběhu raného novověku neměnil. Ještě v první polovině 19. století bylo například v Schaffhausenu mezi příjemci podpory 75 % žen. Tato čísla jsou sice zčásti dána i tím, že ženy byly uznávány za chudé spíše než muži, kterým byla podpora odmítána, pokud mohli pracovat. Ale sama tato skutečnost je výrazem zásadně horšího hospodářského postavení žen; pokud byly spíše akceptovány jako opravdu chudé, bylo to proto, že o jejich nevýhodných možnostech výdělku každý věděl. Chudoba hrozila ženám zejména po úmrtí manžela nebo živitele. Ne všechny ženy byly uznány za potřebné; většinou jen sirotci, vdovy, opuštěné manželky, nemocné, staré a slabé ženy. Ženy práceschopné si musely právě tak jako muži vydělat na obživu vlastními silami, což pro ně to muselo být za daných okolností těžší. V londýnském chudobinci St. Martin in the Fields Workhouse pracovalo roku 1817 víc než dvakrát tolik žen ve věku 16 až 44 let než mužů. Průměrný věk dospělých žen (37 let) byl výrazně nižší než mužů (44 let). Protože tam děvčata získáva- 45

13 ŽENY V NOUZI la nižší vzdělání než chlapci, jejich horší výsledky se přenášely z jedné generace na druhou. V dalším textu se budu věnovat specifickým ohrožením, jež pro ženy vyplývala z chudoby vzhledem k jejich pohlaví. Především půjde o specifické psychické reakce žen na zchudnutí. Pak uvedu názorný příklad ohrožení, jemuž byla vystavena chudá stařena; způsob života několika neusedlých Židovek ukazuje, jakých strategií k přežití užívaly ženy vytlačené na okraj společnosti. Jelikož se společenské vnímání chudých žen silně soustřeďovalo na jejich sexualitu, pojednám v dalších částech této kapitoly o nebezpečích a způsobech chování, jež s tím souvisejí: o prostituci, nemanželských dětech, potratech, zabíjení dětí a jejich odkládání. Zchudnutí a psychóza Se sociálním úpadkem nebylo snadné se vyrovnat. Pokud se po skoncování s původní sociální identitou nedovedl člověk vžít do nového postavení chuďase, mohla se jeho osobnost úplně zhroutit. Zoufalství a beznaděj mohly vyvolat psychózu. Zatímco sebevražda byla za raného novověku typicky mužskou reakcí (dvě třetiny až tři čtvrtiny všech sebevražd a pokusů o ně připadají na vrub mužů) 34, ženy v této době reagovaly psychickými problémy. Dvě třetiny pacientů tohoto typu, kterým se věnoval anglický léčitel Richard Napier ( ), byly ženy. Osmdesát procent jeho pacientů pocházelo ze spodní vrstvy a nemálo z nich si výslovně stěžovalo na ekonomické problémy a na strach ze zchudnutí. I zde bylo čtyřikrát víc žen než mužů. Duševní onemocnění přitom nabývalo forem, jaké raný novověk nabízel: víra v magii a v čarodějnictví poskytovala typ vysvětlení, jež bylo právě v prostředí nižších vrstev i v 18. století ještě velmi rozšířeno. Příkladem je Abel Glashoffová. Narodila se roku 1734 v holštýnském Königsmooru jako dcera chalupníka. Rodiče měli i kousek pole. V 21 letech se provdala za nádeníka Petera Glashoffa. I jemu bylo teprve 22 let. Vzali se tedy na tehdejší poměry velmi brzy, neboť průměrný věk pro vstup do manželství byl let. Peter Glashoff pocházel z nuznějšího prostředí než Abel. Jeho rodiče byli nádeníci a neměli ani vlastní domek, natož půdu. Vzhledem ke svému mládí si partneři ani 46

14 ZCHUDNUTÍ A PSYCHÓZA nemohli nahospodařit dostatek finančních prostředků. Teprve roku 1767, dvanáct let po sňatku, se jim podařilo získat vlastní chalupu. I nadále se jim však mohlo vést obstojně jen tehdy, když pracovali oba. Přestože Abel patřila ke spodní vrstvě, neváhala sama sebe hodnotit jako selku. Orientovala se na vrstvu bohatých sedláků a prý měla podle svého stavu všeho dostatek. 35 Jako doklad blahobytu uváděla svůj šatník: pět souprav pestrých a dvě černé. Tyto údaje však zakrývají skutečnost, že manželé měli zřejmě už dávno materiální problémy, jež i v manželství zavdávaly čím dál více podnětů ke střetům. Ona předhazovala muži, že promrhal její majetek. On jí zase vyčítal, že málo pracuje. Tížilo ji patrně také to, že byla bezdětná, což jí sice dovolovalo přijímat námezdní práci mimo dům, ale ve venkovské společnosti jí to ubíralo na cti a ve vlastních očích tím jako manželka ztrácela na ceně. Protože se pohybovala mezi bohatými sedláky, dostávala se Abel do konfliktu s drsnou životní realitou nádeníků, vystavených stále většímu nedostatku práce, klesajícím mzdám a stoupajícím cenám. Aby nemusela měnit svůj image, hledala vnější příčiny svého zchudnutí. Věřila, že byla uřknuta. Jelikož se obvinění z čarodějství brala v raném novověku vážně, mohla posloužit i k tomu, aby se člověk vypořádal s vlastním trápením. Abel nyní pálila některé svoje šaty nebo je házela do vody. Chápala to jako magické ozdravování, protože oheň a voda byly považovány za očistné živly. Chtěla tak odstranit své trápení. Brala si na pomoc také zaříkávače a dostala se do bludného kruhu, poněvadž ničením svého majetku, beztak nevelkého, a výlohami na zaříkávání jen chudnutí urychlovala. V době nastupujícího osvícenství ji začalo její okolí postupně pokládat za bláznivou. Abel se zdála být pro sebe samu a své okolí stále více nebezpečnou. Nakonec se ocitla v tak rozháraném duševním rozpoložení, že prosila svého muže, aby ji dal do ústavu pro choromyslné v Glückstadtu. Když byl její stav přezkoumán, dostala se tam poprvé v červenci Už v srpnu mohla být zase propuštěna a vrátila se k manželovi. O Vánocích od něj odešla a v květnu požádala münsterdorfskou konzistoř o rozvod. Veškeré její děsy a všechna agresivita se teď obrátily proti manželovi. Vinila Petera z nevěry a špatného zacházení, což by mohly být zásadní důvody k rozvodu, kdyby je ovšem mohla dokázat. Ona se však na jednání před konzistoří ani nedostavila. Peter Glashoff přes všechna obvinění 47

15 ŽENY V NOUZI na manželství trval. Stěžoval si pouze na výživné, které jí musel platit. Obě strany si vzájemně přičítaly odpovědnost za svůj stav. V témže roce si Peter Glashoff nevěděl jiné rady než prodat chalupu. Ze 600 marek, které za ni dostal, ovšem zbylo jen 25, ostatní padlo na dluhy. Abel Glashoffová teď přičítala vinu za své poměry také kurátorům a starostovi, protože nezabránili prodeji chalupy a zachovali se vůči ní špatně. Přestala dbát na společenskou hierarchii a hrozila těmto osobám, vůči ní vysoce postaveným, fyzickým napadením; musela být považována za šílenou. Roku 1777 žila Abel už jako tulačka, zdržovala se hned tu, hned tam 36. Často přespávala ve stodolách, dělala také dluhy, které musel její muž platit. Po propuštění z blázince by už sotva dostala práci, její potulný život a pobyt v ústavu ji poznamenaly, lidé z ní měli strach a vyhýbali se jí. Její situace se dále zhoršovala. V létě 1777 se znovu začalo jednat o tom, aby byla poslána do ústavu pro choromyslné. I příští rok vznášela obžaloby a kladla požadavky, ale nebyla už s to jít důsledně za svými zájmy. Pak se její stopy ztrácejí. Roku 1781 byla na útraty chudinské pokladny dána ke stravě 37, 14. října téhož roku zemřela. Peteru Glashoffovi se podařilo začít znovu. Příští rok se znovu oženil a svou dceru pojmenoval Abel po své první ženě, kterou nechtěl ze svého života vypudit. Případ Abel Glashoffové názorně ukazuje, jaký sestupný trend ze sociálního úpadku vznikal a urychloval jej. U ní se spojoval s jednáním sebezničující povahy, žena připadala svému okolí stále nebezpečnější a nevypočitatelná, ztrácela vazbu na vesnickou komunitu. Tak byla vytlačována víc a víc na okraj a skutečné příčiny jejích trampot se ztrácely za psychózou, z níž již nenacházela východisko. Veškeré vstřícné kroky okolí odmítala, až ji nakonec opustili téměř všichni a ona zemřela úplně opuštěna. Ruku v ruce s chudnutím šlo zhrubnutí rodinného života. Obětmi násilí byly většinou manželky a děti, lidé, kteří s chuďasem sdíleli bídu a na nichž si vyléval hněv. Především však byli v rámci stávajícího řádu jediní slabší, byli nejméně schopni obrany a tak se sociálně slabý muž mohl aspoň vůči nim cítit silný. Roku 1846 dostal Gottfried Wegner v Kleinsoltu 4 marky chudinské podpory, roku marek a 4 šilinky. Tento Gottfried Wegner byl dle záznamu pastora Holta v chudinském protokolu předtím dvakrát pro nejhanebnější zvůli a týrání své ženy 48

16 ZCHUDNUTÍ A PSYCHÓZA vsazen do úřední šatlavy o chlebu a vodě. ( ) Po prvním vězeňském trestu se čtvrt roku choval slušně a řádně, ale po druhém uvěznění řádil ještě zuřivěji než kdy předtím. Ničil lože, oheň z ohniště rozhazoval kolem sebe a na děti a nakonec desetiletému chlapci těžce poškodil sluch, když ho mnohokrát tloukl přes uši. 38 Fyzické násilí vůči slabším členům rodiny bylo především reakcí mužů, ženy si nepočínaly tak bezprostředně a někdy jim tehdejší společnost vůbec nerozuměla. Dokládá to příklad z roku 1864: Hospodář Petera Petersena (,Böttchera ) z Bistoftholzu sdělil řediteli, že onen muž upadl vinou slaboduchosti a nepořádnosti své ženy do krajní bídy a přišel se svými třemi dětmi o všechno osobní i ložní prádlo, takže rodina se nemůže udržovat v čistotě a je dlužno se obávat, že děti pro špínu budou muset odejít ze školy. Jak je možné, že ta žena nedbala o prádlo lépe? Představíme-li si tvrdé životní podmínky rodiny nádeníka, která stále žila na hranici naprosté nemajetnosti, pochopíme, že když přišla o prádlo, ohrožovalo to její existenci. A v tom právě možná vězí vysvětlení: Žena se už prostě odmítla smířit s materiálním tlakem. Uzavřela se před realitou a vzbouřila se proti bídě tím, že odmítla plnit své povinnosti. Místo aby prádlo potisící vyprala a spravila, nechala je úplně roztrhat. Prostě hysterická reakce. Její slaboduchost musela přirozeně posílit již existující předsudky a reakce byla přiměřeně tvrdá. Byl učiněn pokus, byť marný, předat děti k výchově dobrým lidem, tedy odejmout je rodičům. 39 Lehkovážnost, ostýchavé přizpůsobení, vzdorovitost a neurózy mohly být reakcemi na přílišnou sociální zátěž, úplné uzavření se tomuto světu mohlo být posledním východiskem z veškerého útlaku a vynuceného pořádku, ale jiné ženy se přesto pokoušely vydobýt ze své nezáviděníhodné situace co nejvíc. Stará žena Na podzim 1686 byla Karn Jorstesová shledána podezřelou z čarodějnictví. Její právník uvedl později jako důvod k mírnějšímu posuzování nejen její vysoký věk, ale také velmi politováníhodný stav. 40 Jako osamělá a letitá žena měla Karn Jorstesová pramalé možnosti vydělat si ve venkovské společnosti na obživu. Žádný majetek ani úspory, na něž 49

17 ŽENY V NOUZI by v nouzi mohla sáhnout, zřejmě neměla. Byla klasickou příslušnicí nižších vrstev, která se jakžtakž protloukala díky příležitostným pracím, léčitelskému umění, čarování a v nouzi díky almužnám. Nenadálá rána osudu v jejím případě to byl proces pro čarodějnictví, do něhož byla zapletena musela tuto vratkou existenci s konečnou platností zničit. O jejím životě (a životě jiných žen v podobné situaci) víme jen to, co bylo zaprotokolováno. Působila mj. jako léčitelka a léčila zaříkáváním, které se kdysi dávno naučila od jedné žebračky, když byla sama nemocná. 41 Později se stejným způsobem léčila sama. Když někomu pomohla, dostala za to trochu polévky a chleba, jednou zástěru. Ty věci jí lidé dávali pro lásku Boží a ona je brala jako milodar. I jinak prosila u dveří nepokrytě o almužnu. 42 Její případ na jedné straně ukazuje, jaké možnosti přežití měla chudá stará žena ve venkovské společnosti. Tam, kde nebyli lékaři ani lékárníci a kde by mnohé z jejich služeb ostatně ani nikdo nemohl zaplatit, byla poptávka po léčitelích a ona se tak mohla uplatnit. Nejenže rozuměla lidové medicíně, vyznala se v receptech a bylinkách, ale uchylovala se při léčení i k magickým praktikám a zaříkávání. Věřila také v podsvětní síly; viděla prý jak jednou uchvátily dítě. 43 Magii se tenkrát hojně věřilo a čarodějné praktiky celkem nikdo nezpochybňoval. Žebrákům a Cikánům se přisuzovaly mimořádné léčebné a magické schopnosti; Karn Jorstesová přece sama tvrdila, že co zná, naučila se od žebračky. Karn Jorstesová nebyla svobodomyslná žena s lékařskými a magickými poznatky, ale jen chudá stará osoba, jež chtěla přežít a které vesnická společnost vyhradila místo na okraji, jež muselo být zaplněno. Nebyla ani pasívní obětí nespravedlivé společnosti, určené místo totiž dokonce zaujala aktivně. Karn Jorstesová nedělala zřejmě nic zásadně jiného, než že zaříkáváním a čarováním léčila. Nebyla si vědoma, že by konala něco protiprávního, i když ve šlesvickém vévodství bylo policejním dekretem z roku 1636 zakázáno jak čarování, tak léčení zaříkáváním zlých duchů, kteří nemoc způsobili. Takovými dekrety dávala vrchnost najevo své přání kontrolovat další sféry každodenního života, aniž přitom mohla nabídnout jinou léčebnou péči. Vesničané tak zůstali více méně odkázáni na staré metody, až na to, že ty byly postaveny mimo zákon a vrch- 50

18 STARÁ ŽENA nost proti nim mohla zakročit. Čarodějnické procesy byly právě na panstvích šlechty chápány jako opatření, jimiž si vrchnost vynucovala společenskou kázeň. Třebaže taková zobecnění sotva přispějí k pochopení situace v místním měřítku, je z nich zřejmé, že zájmy vládnoucí šlechty sehrály svou roli. O schopnosti naší stařeny se všude povídalo ; lidé v ní viděli mistrovskou pomocnici 44. V úctě začala být od té doby, co dva roky předtím v Rabenholzu uzdravila němého chlapce. Mluvilo se o dalších případech uzdravení nemocných lidí, a také dobytka. V Nadelhöftu prý úspěšně zaříkávala jednu dívku a vyléčila také koně přitom však neuniklo pozornosti, že zároveň onemocněli koně sousedovi a čtyři z nich pošli. Jelikož množství možných uzdravení stejně jako množství majetku v představách sedláků oné doby bylo omezené, mohl být jeden kůň uzdraven pouze na úkor koní jiných. To muselo vést ke sporům mezi sousedy. Karn Jorstesová mohla svou činnost provozovat nerušeně jen tak dlouho, než se zapletla do sousedských nebo rodinných konfliktů. A kdo dovedl léčit, ten byl schopen i škodit. Proto Heilcke Claußen ubohou Karn obvinil, že chtěla Johana Buntzena ať už z jakýchkoli důvodů připravit o mužnost. Stařena se proti takovému nařčení mohla ve svém postavení těžko bránit. Vedle horizontálních konfliktů se ve venkovské společnosti objevovaly konflikty vertikální mezi vesnicí, místní vrchností a zeměpánem. To, co venkované viděli jako léčení a pomoc, v tom spatřovala vrchnost bezpochyby ďábelské kejkle. 45 Tady se zjevně jedná o vzájemné neporozumění, rozdílné vyjadřování lidu a elity, jež vedlo k domnělé existenci rozdílných kultur 46 ; ve skutečnosti však je musíme přičíst jen na vrub rozdílných životních prostředí studovaných právníků, kteří navrhovali seznam otázek pro čarodějnický proces, a chatrně vzdělaných vyslýchaných. V jednání s vrchností číhala nebezpečí, jež zejména příslušníky spodních vrstev nabádala k opatrnosti. Panství bylo ve středověku namnoze nepokryté násilí vůči poddaným. V raném novověku dovedly sice majetné vrstvy své zájmy sladit a dosáhnout konsenzu, spodní vrstvy se však musely sklonit před touto souhrou zájmů vesnické elity a vrchností na panství i v zemi. Osoby obžalované v čarodějnickém procesu byly vystaveny tlaku při výslechu, případně mučení, a tak donuceny přistoupit na způsob myšlení horní vrstvy; k tomu, aby tomu bylo obráceně, chyběly pohnutky. 51

19 ŽENY V NOUZI Zprvu Karn Jorstesová popírala čáry, z nichž byla obviňována: že by zaklela Johana Buntzena a že by zdraví bujných koní Clause Henningse ( ) převedla na koně Leneckenova. 47 Nepopřela však uzdravení nemocného dítěte. Zaříkávala je a pronesla přitom několik pohoršlivých slov. 48 Panství šlechty byla ve Šlesvicku-Holštýnsku ohnisky honů na čarodějnice. 49 Právě v oněch létech vrcholily na několika holštýnských panstvích procesy s čarodějnicemi. Majitelé panství se přitom někdy nedrželi předepsaných postupů, což vedlo k zásahům zeměpána. Proces proti Karn Jorstesové byl naproti tomu veden až kupodivu korektně. Henning Rumohr předložil, jak ukládal útrpný hrdelní řád císaře Karla V., právní poučení kielské univerzity a řídil se jím. Tato až přepjatá korektnost je nápadná, protože Carolina nemohla být ve šlesvickém vévodství, jež nepatřilo k Německé říši, vlastně ani uplatněna. Správné provedení tak svízelného jednání, jakým byl čarodějnický proces, po formální stránce velmi složitý, mělo především dokázat příslušnost feudálního pána jako vrchnosti. Čarodějnický proces budil vždy velkou pozornost a nejenže nabízel možnost předvést výkon moci nad poddanými, nýbrž měl také dokázat absolutistickému zeměpánovi, který se snažil omezovat nároky šlechty, že feudální pán je veskrze schopen vést tak komplikovaný proces korektně. Proto ani nemusela na jeho konci vzplát hranice. Karn Jorstesová byla odsouzena stát hodinu na pranýři s obojkem kolem krku a byla vypovězena z vévodství. Vyhnanství ze země v procesech, které neskončily rozsudkem smrti, mělo několik stránek. Jednak odstraňovalo z těsného vesnického prostředí potenciální rušivý faktor, takže mohl být obnoven pořádek. Zároveň zbavovalo feudálního pána nutnosti podporovat chudou stařenu. Čarodějnický proces obvykle postihoval spíše ženy z okraje společnosti, jako byla Karn Jorstesová, než ženy lépe situované. Na Fehmarnu byla řada procesů zastavena, když obvinění začala postihovat i majetnější osoby. Na druhé straně byla Karn Jorstesová vytržena ze svého sociálního prostředí. Do té doby patřila ještě k usedlé sociální vrstvě a jakés takés činnosti, ať to byla žebrota nebo zaříkávání či léčení, jí umožňovaly aspoň nevalnou existenci, kdežto teď ztratila kontext vztahů a dobré pověsti, který jí zajišťoval obživu. Právě vinou procesu muselo být pro ni těžké najít někde nové sociální prostředí. Patrně ji čekal osud potulné 52

20 STARÁ ŽENA žebračky. Jestliže už předtím žila na samém okraji vesnické pospolitosti, teď bylo zpřetrháno i těch několik zbývajících vazeb. Před starou ženou se otevírala ještě hlubší sociální propast. Žena na ulici Nemálo žen vytěsňovaných na okraj společnosti, ať ještě žily napůl usedle, nebo už vůbec ne, se muselo živit nějakou manuální prací nebo podomním obchodem. Zvlášť nesnadné to měly ženy židovské jako například čtveřice žen, jejichž muži byli v létech 1764 až 1768 zapleteni do soudního procesu ve Flensburgu. Tito muži byli buď na cestách za podomním obchodem, nebo seděli pro krádeže ve vězení a Sára, Ester, Thobe a Hanna se většinu času musely protloukat samy. I židovské obce podporovaly v 18. století jen místní chudé; cizinci dostali nanejvýš přístřeší na jednu noc a stravné. V důsledku růstu počtu obyvatel a vyhánění z východní Evropy v 18. století se například v Německu počet Židů ztrojnásobil. Deset až pětadvacet procent z nich nemělo stálé bydliště. Vzhledem k mnoha omezením, jimiž byli postihováni, porušovali již jako podomní obchodníci většinou zákon. V řadě oblastí nebylo ani dost Židů, aby si mohli zřídit stálé obce. Takovým příkladem je Flensburg, kde nebyla sociální síť a Židé si museli vyvinout způsob života, který fungoval bez pevné vazby na židovské prostředí. 50 Jelikož okruh rodiny neskýtal sociální zázemí, kontakty s nežidovským světem byly o to důležitější. Restrikcemi namířenými proti Židům byl sice jejich život omezován, ale projevovalo se to jen nepřímo strukturálními oklikami. Židovský původ těchto žen měl sotva ještě nějaký význam, jak pro lidi, s nimiž přicházely do styku, tak pro ně samé, protože pravidla měšťanské, integrované společnosti stejně nemohly dodržovat. Slavily stejně jako jejich okolí křesťanské svátky. Aby se dalo přežít na ulici, byla zvlášť důležitá síť vztahů, a aby mohla být upředena, hrála nemálo významnou roli vlastní pověst. Protože podomní obchodnice prodávaly léta stejným zákaznicím, vytvářely si neformální vztahy zejména k ženám, což umožňovalo obcházet zákonná omezení ženského podomního obchodování. Totéž platilo pro příležitostné a sezónní práce, ale také pro žebrotu, kterou si potulné ženy 53

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Sexuální obtěžování na pracovišti MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Regulace a posouzení sexuálního chování Proti přírodě (contra naturam) Proti dobrým mravům (contra

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Azs 201/2004 61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr.

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení domácího násilí významné mezníky 1966-2001: je DN vůbec problém?první representativní

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD 22. června 2012 Janusz Tomczak Praha ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Institucionální

Více

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Sociální vyloučení osoba, rodina, domácnost, společenství

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl "SÓLO RODIČE" JUDr. Jana Seemanová

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl SÓLO RODIČE JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Legislativa Čl. 32 odst. 1 Listiny i základních práv a svobod Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zláš Zvláštní ochrana dětí a mladistvých ldi ýh je zaručena. č 3 odst.

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV

Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV Městský soud v P r a z e Žalobce: Jiří DODAL, generální tajemník Aeroklubu ČR Žalovaný: Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV o ochranu osobnosti D v o j m o Úvodem sděluji, že

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

První prorůstová a propopulační důchodová reforma.

První prorůstová a propopulační důchodová reforma. První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Demo verze Podívejme se na problém dostatku nově narozených dětí čistě z ekonomického, nikoliv emocionálního hlediska při použití representativních dat

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU CO UDĚLAT NEŽ ZAČNU VYPLŇOVAT FORMULÁŘ 1. Přečtěte si pozorně

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Seminární práce Prostituce Michaela Mičánková 406635 20. 11. 2013 Definice prostituce Pojem prostituce má hned několik definic, ale žádnou

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva

Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k částečnému řešení situace cizinců pobývajících v České republice přechodně, kteří ztratili své zaměstnání I. Současná úprava práv cizinců, kteří ztratí své zaměstnání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více