Chudáci, žebráci a vaganti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chudáci, žebráci a vaganti"

Transkript

1

2 Chudáci, žebráci a vaganti

3 MARTIN RHEINHEIMER Chudáci, žebráci a vaganti Lidé na okraji společnosti VYŠEHRAD

4 Na přebalu: Biadaiolo Fiorentino Středověká Florencie 14. stol. Biblioteca Laurenziana, Florencie (Scala Group, Picture Library, Florencie, Translation Vladimír Marek, 2003 Fischer Taschenbuch Verlag Gmbh, Frankfurt am Main, Original title: Arme, Bettler und Vaganten, first published in the series Europäische Geschichte, edited by Wolfgang Benz. ISBN

5 Obsah Úvod Nižší vrstvy a pauperizace Chudí, potřební, neusazení Růst počtu obyvatel a zdražování Chudí v pracovním poměru Migrace Odchod za moře Krádeže a vzpoury Kultura nedostatku Ženy v nouzi Výdělečné možnosti žen Zchudnutí a psychóza Stará žena Žena na ulici Prostituce Z lože nemanželského Potrat, usmrcení dítěte, jeho odložení Skuteční chudí Zahálčivost Sociální kapitál a sociální péče Hospitály a chudinské pracovny Sociální ukázňování Jakob Gülich, pracující chuďas Vzdorovitost a nepatřičné chování Od almužen k sociálnímu pojištění

6 Falešní žebráci a podvodníci Žebrota a nestálý pobyt Žebráci z povolání Banda zlodějů Kultura potulky Nezaměstnaní žoldnéři a vraždící žháři Loupeživé bandy Pronásledování a mýtus Cikáni Nebezpeční cizinci Zájmy a konflikty Zabité cikánské dítě Pronásledování ze strany vrchnosti Strategie k zachování existence Krásné Cikánky a šlechetní lupiči Skutečný život Cikánů v 19. století Závěr Poznámky Časový přehled Bibliografie Rejstřík

7 Úvod Potkáte na ulici žebráka, vyvolává v nás představu hamburský komunikativní psycholog Friedemann Schulz von Thun: Vybavte si, prosím, tu situaci přesně tak, jak byste ji ve skutečnosti mohli prožít: Sedí, nebo stojí? Neříká nic, nebo vás oslovil (,Nemaj zbytečnou korunu? ) A je to vůbec,on, či,ona? Má on/ona něco u sebe dítě, psa, nějakou tabulku nebo hudební nástroj? 1 Pak chce psycholog vědět něco o naší vlastní situaci, zda pospícháme, nebo máme čas, a pak zkoumá naše vnitřní pohnutky, když rozebírá, co si v duchu říkáme: Nepříjemně dotčený člověk:,zatraceně! Musí mi ten chlap v tak hezký den stavět drasticky na oči, co je na světě bídy? Nechci nic vidět, rychle pryč! Člověk soucitný:,chudák! To je hanba, že je u nás taková nouze! Musím se aspoň zastavit a nějakou korunu obětovat, když už nemohu udělat nic víc! Necita:,Tím si je každý vinen sám! U nás nemusí nikdo hladovět! Policie by měla taková individua z ulic vyhnat, vždyť jen urážejí slušné lidi! A podezíravý si k tomu řekne polohlasem: Co když se tady jen hraje na můj útlocit a já to spolknu? Prý potřebuje na chleba, ale nejde mu spíš o kořalku? A já mám financovat jeho nezřízený život?! Svými hlasy se mohou připojit lidé s pocitem viny, že jim se daří dobře, lidé uspěchaní, ti, kteří nechtějí budit pozornost, soudí, že každý se má přičinit, kritizují společenské zřízení atd. 2 Jak se zachováme? Jak vůbec jednáme s chudými lidmi a se žebráky, každý zvlášť a společnost jako taková? Ta imaginární situace nám až trýznivě připomíná, že se tu skrývá vnitřní konflikt, který každý sám v sobě a společnost jako celek buď řeší, nebo potlačuje. Některé hlasy se po staletí nezměnily, jiné se přidaly nebo jen získaly na hlasitosti: Tak například zavedení sociálního pojištění koncem 19. století vytvořilo určitý stupeň sociální jistoty, která dříve v novověku neexistovala a patrně dodala větší důraz hlasům necitů a těch, kteří kladou důraz na vlastní přičinění. Na vyšší stupeň se 9

8 ÚVOD dostalo také abstraktní pojímání sociálních vztahů. Poté co byl v podobě pojištění právně zakotven nárok na podporu, dovedeme si stále hůře představit, že by člověk mohl vypadnout ze všech sociálních sítí. Chudoba se nerozvíjela nezávisle na ostatních společenských procesech. Lidé stižení chudobou se se společností a jejími postoji vždy vypořádávali dialektickým způsobem. Společenské konflikty se projevovaly určitými kladnými a zápornými hodnotami, jež se opět soustřeďovaly kolem určitých forem chování (mohla to být zahálka, smilstvo, zabíjení dětí) nebo celých skupin lidí (svobodných matek, falešných žebráků, Cikánů a dalších). I když se některé diskursy na hony vzdálily opravdovému životu v nouzi, přesto se však zásadním způsobem dotýkaly poskytování nebo neposkytování podpory, jakož i diskriminace, pronásledování nebo nápravných programů. Kromě veřejných debat se v rámci společenských vrstev a mezi nimi polemizovalo i skrytě. Na jedné straně horní vrstvy definovaly chudobu tak, aby se samy postavily do lepšího světla a aby upevnily existující společenské uspořádání; na druhé straně se chudina definovala po svém, aby aktivizovala sociální kapitál a podporu ve svůj prospěch. Toto vymezení mělo sloužit k upevnění vlastního statutu a k odvrácení konkurence v boji o práci a zdroje. Tyto formulace je třeba dekódovat. Teprve když nahlédneme za oponu společenských předsudků a projekcí, vystoupí zřetelněji do popředí individuální zkušenosti, stanoviska a strategie přežití, teprve pak se vyjasní společenské polemiky a nedorozumění. Chudí se přestanou jevit jako bezmocné objekty a stanou se historickými subjekty. Abychom porozuměli různým typům zkušeností s realitou a postojů k ní, abychom pochopili celou tu síť sociálních vztahů, norem a institucí, využijme drobnohledného příkladu z dějin. Lynčování jednoho žebráka, který byl přistižen při krádeži, nás uvede hluboko do komplexní problematiky spodních vrstev společnosti, chudiny a potulných existencí na počátku novověku. Dne 19. června 1727 k šesté hodině večerní přišel do vesnice Wohlde v kraji Stapelholm, na samém jihu šlesvického vévodství, jakýsi almužník. Měl na sobě červenou košili a plátěné kalhoty, nesl si tlumok na potraviny a pár svých věcí. Většina místních obyvatel pracovala v tu dobu ještě na poli nebo na rašeliništi. Žebrákovi se tedy naskytla vynikající příležitost: Když přišel k domu jednoho nádeníka, našel dveře otevře- 10

9 ÚVOD né a ve stavení jen starce, který se nemohl hýbat. Troufale prošel celý domek a vzadu v zahradě objevil plátno prostřené k vybělení. Sebral je, přeskočil plot a utíkal. Začaly se odvíjet neblahé události. Když se manželka chromého starce a jeho snacha vrátily domů, starý jim pověděl o krádeži; ženy běžely za sousedy a spustily poplach. Lidé se hned vydali zloděje hledat. Protože v tu dobu už přišlo z práce dost lidí, nebylo divu, že muže brzy dopadli. Dostal výprask a lup mu vzali. Na tom by nebylo nic zvláštního: Stala se krádež, zloděje pronásledovali a byl obnoven pořádek. Protože vrchnost byla daleko, lidé si pomohli rychle a bez byrokracie sami; zloděj byl bit, dostal na pamětnou. Jenže v tomto případě se situace vyhrotila bití neustávalo, rány obuškem pršely, až zloděj ztratil vědomí. Někteří sice nabádali k umírněnosti, jiní však tloukli dál, muž se zase vzchopil a byl znovu sražen. Zvlášť zuřil okradený nádeník, který se také vrátil z práce, a jeho žena. Vzali žebrákovi i jeho tlumok a plášť. Nakonec zůstal ležet kdesi na hrázi. Vesničanům postupně docházelo, že to s trestem přehnali; nádeník se v noci pokusil ztlučeného žebráka přimět k odchodu, dokonce mu sehnal povoz. Ale bylo už pozdě, žebrák se nemohl hnout. Vesnický rychtář reagoval jinak. Dal následující noc vesnici hlídat. Zřejmě se obával dalších krádeží nebo pomsty žebráků, možná žhářství, z něhož byli často podezříváni odehnaní almužníci. Příští ráno byl žebrák mrtev. 3 Takové úmrtí nebylo nic ojedinělého. Právě krátce po roce 1700 se stávalo často, že žebráci nebo také Cikáni, dopadení při krádeži nebo z krádeže jen osočovaní, byli lynčováni. I když šlo o krajní formu zacházení se žebráky a Cikány, přece je z takových případů patrné napětí ve vztazích mezi usedlým obyvatelstvem a lidmi vyvrhovanými, kteří se ocitli na samém okraji společnosti a téměř k ní už nepatřili. Cílem této knihy je zprostředkovat čtenáři představu o mechanismech chudoby. Ve středu pozornosti jsou přitom životní prostředí chudých lidí za raného novověku. Pojmem životní prostředí je podle Rudolfa Vierhause míněna skutečnost, jak ji více méně zřetelně vnímáme, v níž sociální skupiny a individua působí a svým myšlením i jednáním zase skutečnost vytvářejí. 4 Jednotlivé kapitoly ukazují vždy na příkladu určité skupiny odlišné a společné rysy životních prostředí chudiny. Chci tak ozřejmit, jak 11

10 ÚVOD tato prostředí vznikají, jak se vymezují, navzájem prolínají a ovlivňují, a zároveň také osvětlit složité procesy přisuzování a přisvojování, probíhající uvnitř společnosti. Budeme tak moci lépe pochopit různé typy vnímání a jednání, z nichž některé platí podnes. Pozornost věnovaná chudobě v raném novověku nám umožňuje poměřovat kategorie, které od té doby vznikly a určují naši existenci, s historickou skutečností, chápat jejich původ a tak je relativizovat. V tom smyslu by posuzování minulosti mělo napomoci lepšímu porozumění současnosti a formovat žádoucí normy jednání pro budoucnost. Členění této knihy postupuje po žebříčku sociální nouze shora dolů. V první kapitole se jedná o všechny lidi, kteří byli zchudnutím jen ohroženi. Druhá kapitola je věnována ženám, jež byly celkově vystaveny bídě krutěji než muži. Ve třetí kapitole se zabývám lidmi vskutku chudými. Jde v ní jak o aspekty pečovatelské, tak o podmínky života v nouzi a v závislosti na podpoře vrchnosti. Z ní byli počátkem novověku vylučováni a kriminalizováni cizí žebráci, a proto se ve čtvrté kapitole dostávají na pořad i formy zločinnosti až k organizované kriminalitě zlodějských a loupežnických band. Zvlášť vymezeni a sledováni byli jako etnicky odlišná skupina Cikáni 5, o nichž pojednává kapitola poslední. 12

11 Ženy v nouzi Výdělečné možnosti žen Hospodářský a společenský systém raného novověku dával ženám odkázaným na sebe samé jen málo možností, aby se uživily. Ženy byly zpravidla vyloučeny z cechů a z možnosti samostatně vést nějaký podnik. Některým manželkám obchodníků, řemeslníků nebo sedláků se sice podařilo vést po manželově smrti podnik dále, ale to byly ženy ze střední nebo horní vrstvy. Příslušnice nižší vrstvy si v podstatě mohly vydělávat jen jako služky nebo nádenice, jako švadleny nebo přadleny. Za tyto činnosti byly vždy placeny hůře než za srovnatelné práce muži. Většinou dostávaly o 30 až 50 % méně. Cechy potíraly jako nevítanou konkurenci zejména švadleny. Zásadní význam mělo to, že postrádaly vlastní organizace, které by zastupovaly jejich zájmy. Ženy pracující samostatně v prvotním průmyslu byly v 17. století ve Württembersku dokonce vyhledávány domovními prohlídkami a hrozilo jim vyhoštění ze země. V 18. století mezi městským služebnictvem žen v porovnání s muži výrazně přibývalo; někdy jich bylo až 80 %. Jejich hmotná situace byla mnohdy po celý život povážlivá. Mary Ashfordová pocházela z nižší střední vrstvy, a když se stala služkou, znamenalo to pro ni sociální sestup. Ve třinácti letech však ztratila rodiče a jinou volbu neměla. Počátkem 19. století sloužila postupně ve dvanácti londýnských domácnostech; někde s ní zacházeli dobře, někde ne. Za třináct let si dokázala ušetřit celých devět liber, a pak se ve svých třiceti letech provdala za ovdovělého obuvníka. Ten zemřel brzy po narození jejich šestého dítěte. Po patnácti měsících si vzala téměř sedmdesátiletého vojenského krejčího. Když se roku 1836 manželův zdravotní stav zhoršil, podařilo se jí vymoci si peticí královně Adelaidě aspoň penzi. 32 Neprovdané děvečky ve Schwäbisch Hallu to v 17. století byla každá sedmá se oproti idealizujícím představám, podle nichž panstvo 44

12 VÝDĚLEČNÉ MOŽNOSTI ŽEN žilo se služebnictvem jako velká rodina, často dočkaly ve stáří nebo v nemoci toho, že se pán o ně nepostaral a naopak je propustil. Apollonie Wegelinová z Hessentalu, jež zemřela roku 1645 ve Schwäbisch Hallu, konala službu v různých, namnoze vybraných rodinách a chovala se, jak zaznamenal farář, řádně a poctivě ; přesto si musela před smrtí pro nedostatek ohledů ke své osobě po řadu let opatřovat živobytí předením 33. Mnohé se přestěhovaly ke svým příbuzným nebo se uchýlily do špitálů či chudobinců. Sociální kapitál, který si získaly, stačil právě tak na doporučení, aby byly přijaty. Zatímco vdovám na venkově se ještě dařilo jakžtakž vyjít (v Anglii 18. a 19. století často žily u příbuzných nebo sdílely svou domácnost s jinými lidmi), postavení žen, jež zůstaly svobodné, bylo svízelnější. V Dánsku se většinou stěhovaly do měst, na vesnici jich zůstalo málo. Z obyvatel starších šedesáti let bylo roku 1787 ve venkovských krajích jen 52,9 % žen, v Kodani však 58,8 % a v provinčních městech dokonce 61,5 %. Obdobně vysoká byla jejich potřebnost. Už počátkem 15. století tvořily ženy 66 % nejchudších obyvatel Basileje. A rovněž mezi almužníky bylo vždycky víc žen než mužů. Ve štrasburském protokolu chudých bylo roku 1523 uvedeno 69 % žen, v Toledu roku 1558 činil jejich podíl na příjmu podpor v některých farnostech až 73 % a v Luzernu bylo mezi příjemci městských almužen dokonce 85 % žen. Vysoký podíl žen se v průběhu raného novověku neměnil. Ještě v první polovině 19. století bylo například v Schaffhausenu mezi příjemci podpory 75 % žen. Tato čísla jsou sice zčásti dána i tím, že ženy byly uznávány za chudé spíše než muži, kterým byla podpora odmítána, pokud mohli pracovat. Ale sama tato skutečnost je výrazem zásadně horšího hospodářského postavení žen; pokud byly spíše akceptovány jako opravdu chudé, bylo to proto, že o jejich nevýhodných možnostech výdělku každý věděl. Chudoba hrozila ženám zejména po úmrtí manžela nebo živitele. Ne všechny ženy byly uznány za potřebné; většinou jen sirotci, vdovy, opuštěné manželky, nemocné, staré a slabé ženy. Ženy práceschopné si musely právě tak jako muži vydělat na obživu vlastními silami, což pro ně to muselo být za daných okolností těžší. V londýnském chudobinci St. Martin in the Fields Workhouse pracovalo roku 1817 víc než dvakrát tolik žen ve věku 16 až 44 let než mužů. Průměrný věk dospělých žen (37 let) byl výrazně nižší než mužů (44 let). Protože tam děvčata získáva- 45

13 ŽENY V NOUZI la nižší vzdělání než chlapci, jejich horší výsledky se přenášely z jedné generace na druhou. V dalším textu se budu věnovat specifickým ohrožením, jež pro ženy vyplývala z chudoby vzhledem k jejich pohlaví. Především půjde o specifické psychické reakce žen na zchudnutí. Pak uvedu názorný příklad ohrožení, jemuž byla vystavena chudá stařena; způsob života několika neusedlých Židovek ukazuje, jakých strategií k přežití užívaly ženy vytlačené na okraj společnosti. Jelikož se společenské vnímání chudých žen silně soustřeďovalo na jejich sexualitu, pojednám v dalších částech této kapitoly o nebezpečích a způsobech chování, jež s tím souvisejí: o prostituci, nemanželských dětech, potratech, zabíjení dětí a jejich odkládání. Zchudnutí a psychóza Se sociálním úpadkem nebylo snadné se vyrovnat. Pokud se po skoncování s původní sociální identitou nedovedl člověk vžít do nového postavení chuďase, mohla se jeho osobnost úplně zhroutit. Zoufalství a beznaděj mohly vyvolat psychózu. Zatímco sebevražda byla za raného novověku typicky mužskou reakcí (dvě třetiny až tři čtvrtiny všech sebevražd a pokusů o ně připadají na vrub mužů) 34, ženy v této době reagovaly psychickými problémy. Dvě třetiny pacientů tohoto typu, kterým se věnoval anglický léčitel Richard Napier ( ), byly ženy. Osmdesát procent jeho pacientů pocházelo ze spodní vrstvy a nemálo z nich si výslovně stěžovalo na ekonomické problémy a na strach ze zchudnutí. I zde bylo čtyřikrát víc žen než mužů. Duševní onemocnění přitom nabývalo forem, jaké raný novověk nabízel: víra v magii a v čarodějnictví poskytovala typ vysvětlení, jež bylo právě v prostředí nižších vrstev i v 18. století ještě velmi rozšířeno. Příkladem je Abel Glashoffová. Narodila se roku 1734 v holštýnském Königsmooru jako dcera chalupníka. Rodiče měli i kousek pole. V 21 letech se provdala za nádeníka Petera Glashoffa. I jemu bylo teprve 22 let. Vzali se tedy na tehdejší poměry velmi brzy, neboť průměrný věk pro vstup do manželství byl let. Peter Glashoff pocházel z nuznějšího prostředí než Abel. Jeho rodiče byli nádeníci a neměli ani vlastní domek, natož půdu. Vzhledem ke svému mládí si partneři ani 46

14 ZCHUDNUTÍ A PSYCHÓZA nemohli nahospodařit dostatek finančních prostředků. Teprve roku 1767, dvanáct let po sňatku, se jim podařilo získat vlastní chalupu. I nadále se jim však mohlo vést obstojně jen tehdy, když pracovali oba. Přestože Abel patřila ke spodní vrstvě, neváhala sama sebe hodnotit jako selku. Orientovala se na vrstvu bohatých sedláků a prý měla podle svého stavu všeho dostatek. 35 Jako doklad blahobytu uváděla svůj šatník: pět souprav pestrých a dvě černé. Tyto údaje však zakrývají skutečnost, že manželé měli zřejmě už dávno materiální problémy, jež i v manželství zavdávaly čím dál více podnětů ke střetům. Ona předhazovala muži, že promrhal její majetek. On jí zase vyčítal, že málo pracuje. Tížilo ji patrně také to, že byla bezdětná, což jí sice dovolovalo přijímat námezdní práci mimo dům, ale ve venkovské společnosti jí to ubíralo na cti a ve vlastních očích tím jako manželka ztrácela na ceně. Protože se pohybovala mezi bohatými sedláky, dostávala se Abel do konfliktu s drsnou životní realitou nádeníků, vystavených stále většímu nedostatku práce, klesajícím mzdám a stoupajícím cenám. Aby nemusela měnit svůj image, hledala vnější příčiny svého zchudnutí. Věřila, že byla uřknuta. Jelikož se obvinění z čarodějství brala v raném novověku vážně, mohla posloužit i k tomu, aby se člověk vypořádal s vlastním trápením. Abel nyní pálila některé svoje šaty nebo je házela do vody. Chápala to jako magické ozdravování, protože oheň a voda byly považovány za očistné živly. Chtěla tak odstranit své trápení. Brala si na pomoc také zaříkávače a dostala se do bludného kruhu, poněvadž ničením svého majetku, beztak nevelkého, a výlohami na zaříkávání jen chudnutí urychlovala. V době nastupujícího osvícenství ji začalo její okolí postupně pokládat za bláznivou. Abel se zdála být pro sebe samu a své okolí stále více nebezpečnou. Nakonec se ocitla v tak rozháraném duševním rozpoložení, že prosila svého muže, aby ji dal do ústavu pro choromyslné v Glückstadtu. Když byl její stav přezkoumán, dostala se tam poprvé v červenci Už v srpnu mohla být zase propuštěna a vrátila se k manželovi. O Vánocích od něj odešla a v květnu požádala münsterdorfskou konzistoř o rozvod. Veškeré její děsy a všechna agresivita se teď obrátily proti manželovi. Vinila Petera z nevěry a špatného zacházení, což by mohly být zásadní důvody k rozvodu, kdyby je ovšem mohla dokázat. Ona se však na jednání před konzistoří ani nedostavila. Peter Glashoff přes všechna obvinění 47

15 ŽENY V NOUZI na manželství trval. Stěžoval si pouze na výživné, které jí musel platit. Obě strany si vzájemně přičítaly odpovědnost za svůj stav. V témže roce si Peter Glashoff nevěděl jiné rady než prodat chalupu. Ze 600 marek, které za ni dostal, ovšem zbylo jen 25, ostatní padlo na dluhy. Abel Glashoffová teď přičítala vinu za své poměry také kurátorům a starostovi, protože nezabránili prodeji chalupy a zachovali se vůči ní špatně. Přestala dbát na společenskou hierarchii a hrozila těmto osobám, vůči ní vysoce postaveným, fyzickým napadením; musela být považována za šílenou. Roku 1777 žila Abel už jako tulačka, zdržovala se hned tu, hned tam 36. Často přespávala ve stodolách, dělala také dluhy, které musel její muž platit. Po propuštění z blázince by už sotva dostala práci, její potulný život a pobyt v ústavu ji poznamenaly, lidé z ní měli strach a vyhýbali se jí. Její situace se dále zhoršovala. V létě 1777 se znovu začalo jednat o tom, aby byla poslána do ústavu pro choromyslné. I příští rok vznášela obžaloby a kladla požadavky, ale nebyla už s to jít důsledně za svými zájmy. Pak se její stopy ztrácejí. Roku 1781 byla na útraty chudinské pokladny dána ke stravě 37, 14. října téhož roku zemřela. Peteru Glashoffovi se podařilo začít znovu. Příští rok se znovu oženil a svou dceru pojmenoval Abel po své první ženě, kterou nechtěl ze svého života vypudit. Případ Abel Glashoffové názorně ukazuje, jaký sestupný trend ze sociálního úpadku vznikal a urychloval jej. U ní se spojoval s jednáním sebezničující povahy, žena připadala svému okolí stále nebezpečnější a nevypočitatelná, ztrácela vazbu na vesnickou komunitu. Tak byla vytlačována víc a víc na okraj a skutečné příčiny jejích trampot se ztrácely za psychózou, z níž již nenacházela východisko. Veškeré vstřícné kroky okolí odmítala, až ji nakonec opustili téměř všichni a ona zemřela úplně opuštěna. Ruku v ruce s chudnutím šlo zhrubnutí rodinného života. Obětmi násilí byly většinou manželky a děti, lidé, kteří s chuďasem sdíleli bídu a na nichž si vyléval hněv. Především však byli v rámci stávajícího řádu jediní slabší, byli nejméně schopni obrany a tak se sociálně slabý muž mohl aspoň vůči nim cítit silný. Roku 1846 dostal Gottfried Wegner v Kleinsoltu 4 marky chudinské podpory, roku marek a 4 šilinky. Tento Gottfried Wegner byl dle záznamu pastora Holta v chudinském protokolu předtím dvakrát pro nejhanebnější zvůli a týrání své ženy 48

16 ZCHUDNUTÍ A PSYCHÓZA vsazen do úřední šatlavy o chlebu a vodě. ( ) Po prvním vězeňském trestu se čtvrt roku choval slušně a řádně, ale po druhém uvěznění řádil ještě zuřivěji než kdy předtím. Ničil lože, oheň z ohniště rozhazoval kolem sebe a na děti a nakonec desetiletému chlapci těžce poškodil sluch, když ho mnohokrát tloukl přes uši. 38 Fyzické násilí vůči slabším členům rodiny bylo především reakcí mužů, ženy si nepočínaly tak bezprostředně a někdy jim tehdejší společnost vůbec nerozuměla. Dokládá to příklad z roku 1864: Hospodář Petera Petersena (,Böttchera ) z Bistoftholzu sdělil řediteli, že onen muž upadl vinou slaboduchosti a nepořádnosti své ženy do krajní bídy a přišel se svými třemi dětmi o všechno osobní i ložní prádlo, takže rodina se nemůže udržovat v čistotě a je dlužno se obávat, že děti pro špínu budou muset odejít ze školy. Jak je možné, že ta žena nedbala o prádlo lépe? Představíme-li si tvrdé životní podmínky rodiny nádeníka, která stále žila na hranici naprosté nemajetnosti, pochopíme, že když přišla o prádlo, ohrožovalo to její existenci. A v tom právě možná vězí vysvětlení: Žena se už prostě odmítla smířit s materiálním tlakem. Uzavřela se před realitou a vzbouřila se proti bídě tím, že odmítla plnit své povinnosti. Místo aby prádlo potisící vyprala a spravila, nechala je úplně roztrhat. Prostě hysterická reakce. Její slaboduchost musela přirozeně posílit již existující předsudky a reakce byla přiměřeně tvrdá. Byl učiněn pokus, byť marný, předat děti k výchově dobrým lidem, tedy odejmout je rodičům. 39 Lehkovážnost, ostýchavé přizpůsobení, vzdorovitost a neurózy mohly být reakcemi na přílišnou sociální zátěž, úplné uzavření se tomuto světu mohlo být posledním východiskem z veškerého útlaku a vynuceného pořádku, ale jiné ženy se přesto pokoušely vydobýt ze své nezáviděníhodné situace co nejvíc. Stará žena Na podzim 1686 byla Karn Jorstesová shledána podezřelou z čarodějnictví. Její právník uvedl později jako důvod k mírnějšímu posuzování nejen její vysoký věk, ale také velmi politováníhodný stav. 40 Jako osamělá a letitá žena měla Karn Jorstesová pramalé možnosti vydělat si ve venkovské společnosti na obživu. Žádný majetek ani úspory, na něž 49

17 ŽENY V NOUZI by v nouzi mohla sáhnout, zřejmě neměla. Byla klasickou příslušnicí nižších vrstev, která se jakžtakž protloukala díky příležitostným pracím, léčitelskému umění, čarování a v nouzi díky almužnám. Nenadálá rána osudu v jejím případě to byl proces pro čarodějnictví, do něhož byla zapletena musela tuto vratkou existenci s konečnou platností zničit. O jejím životě (a životě jiných žen v podobné situaci) víme jen to, co bylo zaprotokolováno. Působila mj. jako léčitelka a léčila zaříkáváním, které se kdysi dávno naučila od jedné žebračky, když byla sama nemocná. 41 Později se stejným způsobem léčila sama. Když někomu pomohla, dostala za to trochu polévky a chleba, jednou zástěru. Ty věci jí lidé dávali pro lásku Boží a ona je brala jako milodar. I jinak prosila u dveří nepokrytě o almužnu. 42 Její případ na jedné straně ukazuje, jaké možnosti přežití měla chudá stará žena ve venkovské společnosti. Tam, kde nebyli lékaři ani lékárníci a kde by mnohé z jejich služeb ostatně ani nikdo nemohl zaplatit, byla poptávka po léčitelích a ona se tak mohla uplatnit. Nejenže rozuměla lidové medicíně, vyznala se v receptech a bylinkách, ale uchylovala se při léčení i k magickým praktikám a zaříkávání. Věřila také v podsvětní síly; viděla prý jak jednou uchvátily dítě. 43 Magii se tenkrát hojně věřilo a čarodějné praktiky celkem nikdo nezpochybňoval. Žebrákům a Cikánům se přisuzovaly mimořádné léčebné a magické schopnosti; Karn Jorstesová přece sama tvrdila, že co zná, naučila se od žebračky. Karn Jorstesová nebyla svobodomyslná žena s lékařskými a magickými poznatky, ale jen chudá stará osoba, jež chtěla přežít a které vesnická společnost vyhradila místo na okraji, jež muselo být zaplněno. Nebyla ani pasívní obětí nespravedlivé společnosti, určené místo totiž dokonce zaujala aktivně. Karn Jorstesová nedělala zřejmě nic zásadně jiného, než že zaříkáváním a čarováním léčila. Nebyla si vědoma, že by konala něco protiprávního, i když ve šlesvickém vévodství bylo policejním dekretem z roku 1636 zakázáno jak čarování, tak léčení zaříkáváním zlých duchů, kteří nemoc způsobili. Takovými dekrety dávala vrchnost najevo své přání kontrolovat další sféry každodenního života, aniž přitom mohla nabídnout jinou léčebnou péči. Vesničané tak zůstali více méně odkázáni na staré metody, až na to, že ty byly postaveny mimo zákon a vrch- 50

18 STARÁ ŽENA nost proti nim mohla zakročit. Čarodějnické procesy byly právě na panstvích šlechty chápány jako opatření, jimiž si vrchnost vynucovala společenskou kázeň. Třebaže taková zobecnění sotva přispějí k pochopení situace v místním měřítku, je z nich zřejmé, že zájmy vládnoucí šlechty sehrály svou roli. O schopnosti naší stařeny se všude povídalo ; lidé v ní viděli mistrovskou pomocnici 44. V úctě začala být od té doby, co dva roky předtím v Rabenholzu uzdravila němého chlapce. Mluvilo se o dalších případech uzdravení nemocných lidí, a také dobytka. V Nadelhöftu prý úspěšně zaříkávala jednu dívku a vyléčila také koně přitom však neuniklo pozornosti, že zároveň onemocněli koně sousedovi a čtyři z nich pošli. Jelikož množství možných uzdravení stejně jako množství majetku v představách sedláků oné doby bylo omezené, mohl být jeden kůň uzdraven pouze na úkor koní jiných. To muselo vést ke sporům mezi sousedy. Karn Jorstesová mohla svou činnost provozovat nerušeně jen tak dlouho, než se zapletla do sousedských nebo rodinných konfliktů. A kdo dovedl léčit, ten byl schopen i škodit. Proto Heilcke Claußen ubohou Karn obvinil, že chtěla Johana Buntzena ať už z jakýchkoli důvodů připravit o mužnost. Stařena se proti takovému nařčení mohla ve svém postavení těžko bránit. Vedle horizontálních konfliktů se ve venkovské společnosti objevovaly konflikty vertikální mezi vesnicí, místní vrchností a zeměpánem. To, co venkované viděli jako léčení a pomoc, v tom spatřovala vrchnost bezpochyby ďábelské kejkle. 45 Tady se zjevně jedná o vzájemné neporozumění, rozdílné vyjadřování lidu a elity, jež vedlo k domnělé existenci rozdílných kultur 46 ; ve skutečnosti však je musíme přičíst jen na vrub rozdílných životních prostředí studovaných právníků, kteří navrhovali seznam otázek pro čarodějnický proces, a chatrně vzdělaných vyslýchaných. V jednání s vrchností číhala nebezpečí, jež zejména příslušníky spodních vrstev nabádala k opatrnosti. Panství bylo ve středověku namnoze nepokryté násilí vůči poddaným. V raném novověku dovedly sice majetné vrstvy své zájmy sladit a dosáhnout konsenzu, spodní vrstvy se však musely sklonit před touto souhrou zájmů vesnické elity a vrchností na panství i v zemi. Osoby obžalované v čarodějnickém procesu byly vystaveny tlaku při výslechu, případně mučení, a tak donuceny přistoupit na způsob myšlení horní vrstvy; k tomu, aby tomu bylo obráceně, chyběly pohnutky. 51

19 ŽENY V NOUZI Zprvu Karn Jorstesová popírala čáry, z nichž byla obviňována: že by zaklela Johana Buntzena a že by zdraví bujných koní Clause Henningse ( ) převedla na koně Leneckenova. 47 Nepopřela však uzdravení nemocného dítěte. Zaříkávala je a pronesla přitom několik pohoršlivých slov. 48 Panství šlechty byla ve Šlesvicku-Holštýnsku ohnisky honů na čarodějnice. 49 Právě v oněch létech vrcholily na několika holštýnských panstvích procesy s čarodějnicemi. Majitelé panství se přitom někdy nedrželi předepsaných postupů, což vedlo k zásahům zeměpána. Proces proti Karn Jorstesové byl naproti tomu veden až kupodivu korektně. Henning Rumohr předložil, jak ukládal útrpný hrdelní řád císaře Karla V., právní poučení kielské univerzity a řídil se jím. Tato až přepjatá korektnost je nápadná, protože Carolina nemohla být ve šlesvickém vévodství, jež nepatřilo k Německé říši, vlastně ani uplatněna. Správné provedení tak svízelného jednání, jakým byl čarodějnický proces, po formální stránce velmi složitý, mělo především dokázat příslušnost feudálního pána jako vrchnosti. Čarodějnický proces budil vždy velkou pozornost a nejenže nabízel možnost předvést výkon moci nad poddanými, nýbrž měl také dokázat absolutistickému zeměpánovi, který se snažil omezovat nároky šlechty, že feudální pán je veskrze schopen vést tak komplikovaný proces korektně. Proto ani nemusela na jeho konci vzplát hranice. Karn Jorstesová byla odsouzena stát hodinu na pranýři s obojkem kolem krku a byla vypovězena z vévodství. Vyhnanství ze země v procesech, které neskončily rozsudkem smrti, mělo několik stránek. Jednak odstraňovalo z těsného vesnického prostředí potenciální rušivý faktor, takže mohl být obnoven pořádek. Zároveň zbavovalo feudálního pána nutnosti podporovat chudou stařenu. Čarodějnický proces obvykle postihoval spíše ženy z okraje společnosti, jako byla Karn Jorstesová, než ženy lépe situované. Na Fehmarnu byla řada procesů zastavena, když obvinění začala postihovat i majetnější osoby. Na druhé straně byla Karn Jorstesová vytržena ze svého sociálního prostředí. Do té doby patřila ještě k usedlé sociální vrstvě a jakés takés činnosti, ať to byla žebrota nebo zaříkávání či léčení, jí umožňovaly aspoň nevalnou existenci, kdežto teď ztratila kontext vztahů a dobré pověsti, který jí zajišťoval obživu. Právě vinou procesu muselo být pro ni těžké najít někde nové sociální prostředí. Patrně ji čekal osud potulné 52

20 STARÁ ŽENA žebračky. Jestliže už předtím žila na samém okraji vesnické pospolitosti, teď bylo zpřetrháno i těch několik zbývajících vazeb. Před starou ženou se otevírala ještě hlubší sociální propast. Žena na ulici Nemálo žen vytěsňovaných na okraj společnosti, ať ještě žily napůl usedle, nebo už vůbec ne, se muselo živit nějakou manuální prací nebo podomním obchodem. Zvlášť nesnadné to měly ženy židovské jako například čtveřice žen, jejichž muži byli v létech 1764 až 1768 zapleteni do soudního procesu ve Flensburgu. Tito muži byli buď na cestách za podomním obchodem, nebo seděli pro krádeže ve vězení a Sára, Ester, Thobe a Hanna se většinu času musely protloukat samy. I židovské obce podporovaly v 18. století jen místní chudé; cizinci dostali nanejvýš přístřeší na jednu noc a stravné. V důsledku růstu počtu obyvatel a vyhánění z východní Evropy v 18. století se například v Německu počet Židů ztrojnásobil. Deset až pětadvacet procent z nich nemělo stálé bydliště. Vzhledem k mnoha omezením, jimiž byli postihováni, porušovali již jako podomní obchodníci většinou zákon. V řadě oblastí nebylo ani dost Židů, aby si mohli zřídit stálé obce. Takovým příkladem je Flensburg, kde nebyla sociální síť a Židé si museli vyvinout způsob života, který fungoval bez pevné vazby na židovské prostředí. 50 Jelikož okruh rodiny neskýtal sociální zázemí, kontakty s nežidovským světem byly o to důležitější. Restrikcemi namířenými proti Židům byl sice jejich život omezován, ale projevovalo se to jen nepřímo strukturálními oklikami. Židovský původ těchto žen měl sotva ještě nějaký význam, jak pro lidi, s nimiž přicházely do styku, tak pro ně samé, protože pravidla měšťanské, integrované společnosti stejně nemohly dodržovat. Slavily stejně jako jejich okolí křesťanské svátky. Aby se dalo přežít na ulici, byla zvlášť důležitá síť vztahů, a aby mohla být upředena, hrála nemálo významnou roli vlastní pověst. Protože podomní obchodnice prodávaly léta stejným zákaznicím, vytvářely si neformální vztahy zejména k ženám, což umožňovalo obcházet zákonná omezení ženského podomního obchodování. Totéž platilo pro příležitostné a sezónní práce, ale také pro žebrotu, kterou si potulné ženy 53

Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD

Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD Rodina je základem státu. Stát o rodinu všemožně pečuje. Bez zdravé rodiny není myslitelná zdravá společnost. Podobná tvrzení a hesla slýchává každý člen moderní

Více

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století

Dějiny každodennosti dlouhého 19. století UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční Milena Lenderová - Marie Macková - Zdeněk Bezecný - Tomáš Jiránek Univerzita

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová

Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám současnou rodinou a její proměnou v čase. Práce je dělena do dvou částí.

Více

Terra Libera. Studie ukazují, že každý desátý mladý člověk v současnosti nechodí do školy

Terra Libera. Studie ukazují, že každý desátý mladý člověk v současnosti nechodí do školy Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Vzdělání bez státu: Historie a současnost James Tooley Existuje velmi rozšířený názor, že kvalitního vzdělání pro široké vrstvy obyvatelstva lze

Více

Life, Inc by Douglas Rushkoff Copyright 2009, 2011 by Douglas Rushkoff Translation Jana Odehnalová a Vít Penkala, 2014

Life, Inc by Douglas Rushkoff Copyright 2009, 2011 by Douglas Rushkoff Translation Jana Odehnalová a Vít Penkala, 2014 Přeložili Jana Odehnalová a Vít Penkala Life, Inc by Douglas Rushkoff Copyright 2009, 2011 by Douglas Rushkoff Translation Jana Odehnalová a Vít Penkala, 2014 ISBN 978-80-257-1275-7 (váz.) ISBN 978-80-257-1383-9

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

Úvod CO? PRO KOHO? KÝM? PROČ? PROČ BEZDOMOVECTVÍ?

Úvod CO? PRO KOHO? KÝM? PROČ? PROČ BEZDOMOVECTVÍ? Úvod CO? Tato publikace slouží pedagogickým pracovníkům k zpřístupnění témat, které se nesnadno učí. Jejím cílem je zpracovat tři témata, jež souvisí se sociálním vyloučení, interaktivními metodami neformálního

Více

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Daniela Bruthansová Anna Červenková Marie Pechanová externí spolupráce: Zdeněk Novotný František Schneiberg

Více

VIII. Občan a společnost

VIII. Občan a společnost Kap 08-2003.qxd 10.1.2003 14:54 Page 155 155 Deset let Ústavy ČR, deset let práva v České republice Jde nejen o to, jaké máme zákony, ale zejména v jakém stavu je mechanismus, který má významně pomáhat

Více

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA S o c i á l n í v y l o u č e n í v L i b e r c i, Plzni a Ústí nad Labem a b Miroslav Brož, Petra Kintlová a Ladislav Toušek Financováno ze zdrojů Evropské unie - program Transition

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ

Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ mnoho tisíc lidí stojí před Traberhofem v Rosenheimu a upírají zrak na Ústa muže na balkónu, který pro mnohé z nich byl poslední nadějí. Zázračný lékař", jak

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Praktická příručka pro pracovníky Úřadů práce kol. autorů OBSAH Komunikace 3 Komunikace v češtině s cizincem 5 Komunikační specifika vybraných socio-kulturních

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Průvodce Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Občanské sdružení Užitečný život Praha 2000 Průvodce Rodina,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Vydalo: Středisko náhradní rodinné péče Grafická úprava: Radek Hlavsa Sazba a tisk: TORAS Marketing s.r.o. Foto: Michal Černý Praha 2007 Vydání této publikace bylo

Více

Analýza potřeb zaměřená na problém bezdomovectví

Analýza potřeb zaměřená na problém bezdomovectví Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2011 Český helsinský výbor Praha červen 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Diskriminace... 6 Vězeňství... 10 Policie... 16 Svoboda slova... 20 Sociální zabezpečení...

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky Křesťan a práce Sociální učení církve papežské sociální encykliky 1 Papežské sociální encykliky představují ve svém souhrnu celou knihu 500 stran. Málo věřících čte tak rozsáhlá pojednání. Proto bylo třeba

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Anna Koudelová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Anna Koudelová Studijní obor: Všeobecná

Více