Chudáci, žebráci a vaganti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chudáci, žebráci a vaganti"

Transkript

1

2 Chudáci, žebráci a vaganti

3 MARTIN RHEINHEIMER Chudáci, žebráci a vaganti Lidé na okraji společnosti VYŠEHRAD

4 Na přebalu: Biadaiolo Fiorentino Středověká Florencie 14. stol. Biblioteca Laurenziana, Florencie (Scala Group, Picture Library, Florencie, Translation Vladimír Marek, 2003 Fischer Taschenbuch Verlag Gmbh, Frankfurt am Main, Original title: Arme, Bettler und Vaganten, first published in the series Europäische Geschichte, edited by Wolfgang Benz. ISBN

5 Obsah Úvod Nižší vrstvy a pauperizace Chudí, potřební, neusazení Růst počtu obyvatel a zdražování Chudí v pracovním poměru Migrace Odchod za moře Krádeže a vzpoury Kultura nedostatku Ženy v nouzi Výdělečné možnosti žen Zchudnutí a psychóza Stará žena Žena na ulici Prostituce Z lože nemanželského Potrat, usmrcení dítěte, jeho odložení Skuteční chudí Zahálčivost Sociální kapitál a sociální péče Hospitály a chudinské pracovny Sociální ukázňování Jakob Gülich, pracující chuďas Vzdorovitost a nepatřičné chování Od almužen k sociálnímu pojištění

6 Falešní žebráci a podvodníci Žebrota a nestálý pobyt Žebráci z povolání Banda zlodějů Kultura potulky Nezaměstnaní žoldnéři a vraždící žháři Loupeživé bandy Pronásledování a mýtus Cikáni Nebezpeční cizinci Zájmy a konflikty Zabité cikánské dítě Pronásledování ze strany vrchnosti Strategie k zachování existence Krásné Cikánky a šlechetní lupiči Skutečný život Cikánů v 19. století Závěr Poznámky Časový přehled Bibliografie Rejstřík

7 Úvod Potkáte na ulici žebráka, vyvolává v nás představu hamburský komunikativní psycholog Friedemann Schulz von Thun: Vybavte si, prosím, tu situaci přesně tak, jak byste ji ve skutečnosti mohli prožít: Sedí, nebo stojí? Neříká nic, nebo vás oslovil (,Nemaj zbytečnou korunu? ) A je to vůbec,on, či,ona? Má on/ona něco u sebe dítě, psa, nějakou tabulku nebo hudební nástroj? 1 Pak chce psycholog vědět něco o naší vlastní situaci, zda pospícháme, nebo máme čas, a pak zkoumá naše vnitřní pohnutky, když rozebírá, co si v duchu říkáme: Nepříjemně dotčený člověk:,zatraceně! Musí mi ten chlap v tak hezký den stavět drasticky na oči, co je na světě bídy? Nechci nic vidět, rychle pryč! Člověk soucitný:,chudák! To je hanba, že je u nás taková nouze! Musím se aspoň zastavit a nějakou korunu obětovat, když už nemohu udělat nic víc! Necita:,Tím si je každý vinen sám! U nás nemusí nikdo hladovět! Policie by měla taková individua z ulic vyhnat, vždyť jen urážejí slušné lidi! A podezíravý si k tomu řekne polohlasem: Co když se tady jen hraje na můj útlocit a já to spolknu? Prý potřebuje na chleba, ale nejde mu spíš o kořalku? A já mám financovat jeho nezřízený život?! Svými hlasy se mohou připojit lidé s pocitem viny, že jim se daří dobře, lidé uspěchaní, ti, kteří nechtějí budit pozornost, soudí, že každý se má přičinit, kritizují společenské zřízení atd. 2 Jak se zachováme? Jak vůbec jednáme s chudými lidmi a se žebráky, každý zvlášť a společnost jako taková? Ta imaginární situace nám až trýznivě připomíná, že se tu skrývá vnitřní konflikt, který každý sám v sobě a společnost jako celek buď řeší, nebo potlačuje. Některé hlasy se po staletí nezměnily, jiné se přidaly nebo jen získaly na hlasitosti: Tak například zavedení sociálního pojištění koncem 19. století vytvořilo určitý stupeň sociální jistoty, která dříve v novověku neexistovala a patrně dodala větší důraz hlasům necitů a těch, kteří kladou důraz na vlastní přičinění. Na vyšší stupeň se 9

8 ÚVOD dostalo také abstraktní pojímání sociálních vztahů. Poté co byl v podobě pojištění právně zakotven nárok na podporu, dovedeme si stále hůře představit, že by člověk mohl vypadnout ze všech sociálních sítí. Chudoba se nerozvíjela nezávisle na ostatních společenských procesech. Lidé stižení chudobou se se společností a jejími postoji vždy vypořádávali dialektickým způsobem. Společenské konflikty se projevovaly určitými kladnými a zápornými hodnotami, jež se opět soustřeďovaly kolem určitých forem chování (mohla to být zahálka, smilstvo, zabíjení dětí) nebo celých skupin lidí (svobodných matek, falešných žebráků, Cikánů a dalších). I když se některé diskursy na hony vzdálily opravdovému životu v nouzi, přesto se však zásadním způsobem dotýkaly poskytování nebo neposkytování podpory, jakož i diskriminace, pronásledování nebo nápravných programů. Kromě veřejných debat se v rámci společenských vrstev a mezi nimi polemizovalo i skrytě. Na jedné straně horní vrstvy definovaly chudobu tak, aby se samy postavily do lepšího světla a aby upevnily existující společenské uspořádání; na druhé straně se chudina definovala po svém, aby aktivizovala sociální kapitál a podporu ve svůj prospěch. Toto vymezení mělo sloužit k upevnění vlastního statutu a k odvrácení konkurence v boji o práci a zdroje. Tyto formulace je třeba dekódovat. Teprve když nahlédneme za oponu společenských předsudků a projekcí, vystoupí zřetelněji do popředí individuální zkušenosti, stanoviska a strategie přežití, teprve pak se vyjasní společenské polemiky a nedorozumění. Chudí se přestanou jevit jako bezmocné objekty a stanou se historickými subjekty. Abychom porozuměli různým typům zkušeností s realitou a postojů k ní, abychom pochopili celou tu síť sociálních vztahů, norem a institucí, využijme drobnohledného příkladu z dějin. Lynčování jednoho žebráka, který byl přistižen při krádeži, nás uvede hluboko do komplexní problematiky spodních vrstev společnosti, chudiny a potulných existencí na počátku novověku. Dne 19. června 1727 k šesté hodině večerní přišel do vesnice Wohlde v kraji Stapelholm, na samém jihu šlesvického vévodství, jakýsi almužník. Měl na sobě červenou košili a plátěné kalhoty, nesl si tlumok na potraviny a pár svých věcí. Většina místních obyvatel pracovala v tu dobu ještě na poli nebo na rašeliništi. Žebrákovi se tedy naskytla vynikající příležitost: Když přišel k domu jednoho nádeníka, našel dveře otevře- 10

9 ÚVOD né a ve stavení jen starce, který se nemohl hýbat. Troufale prošel celý domek a vzadu v zahradě objevil plátno prostřené k vybělení. Sebral je, přeskočil plot a utíkal. Začaly se odvíjet neblahé události. Když se manželka chromého starce a jeho snacha vrátily domů, starý jim pověděl o krádeži; ženy běžely za sousedy a spustily poplach. Lidé se hned vydali zloděje hledat. Protože v tu dobu už přišlo z práce dost lidí, nebylo divu, že muže brzy dopadli. Dostal výprask a lup mu vzali. Na tom by nebylo nic zvláštního: Stala se krádež, zloděje pronásledovali a byl obnoven pořádek. Protože vrchnost byla daleko, lidé si pomohli rychle a bez byrokracie sami; zloděj byl bit, dostal na pamětnou. Jenže v tomto případě se situace vyhrotila bití neustávalo, rány obuškem pršely, až zloděj ztratil vědomí. Někteří sice nabádali k umírněnosti, jiní však tloukli dál, muž se zase vzchopil a byl znovu sražen. Zvlášť zuřil okradený nádeník, který se také vrátil z práce, a jeho žena. Vzali žebrákovi i jeho tlumok a plášť. Nakonec zůstal ležet kdesi na hrázi. Vesničanům postupně docházelo, že to s trestem přehnali; nádeník se v noci pokusil ztlučeného žebráka přimět k odchodu, dokonce mu sehnal povoz. Ale bylo už pozdě, žebrák se nemohl hnout. Vesnický rychtář reagoval jinak. Dal následující noc vesnici hlídat. Zřejmě se obával dalších krádeží nebo pomsty žebráků, možná žhářství, z něhož byli často podezříváni odehnaní almužníci. Příští ráno byl žebrák mrtev. 3 Takové úmrtí nebylo nic ojedinělého. Právě krátce po roce 1700 se stávalo často, že žebráci nebo také Cikáni, dopadení při krádeži nebo z krádeže jen osočovaní, byli lynčováni. I když šlo o krajní formu zacházení se žebráky a Cikány, přece je z takových případů patrné napětí ve vztazích mezi usedlým obyvatelstvem a lidmi vyvrhovanými, kteří se ocitli na samém okraji společnosti a téměř k ní už nepatřili. Cílem této knihy je zprostředkovat čtenáři představu o mechanismech chudoby. Ve středu pozornosti jsou přitom životní prostředí chudých lidí za raného novověku. Pojmem životní prostředí je podle Rudolfa Vierhause míněna skutečnost, jak ji více méně zřetelně vnímáme, v níž sociální skupiny a individua působí a svým myšlením i jednáním zase skutečnost vytvářejí. 4 Jednotlivé kapitoly ukazují vždy na příkladu určité skupiny odlišné a společné rysy životních prostředí chudiny. Chci tak ozřejmit, jak 11

10 ÚVOD tato prostředí vznikají, jak se vymezují, navzájem prolínají a ovlivňují, a zároveň také osvětlit složité procesy přisuzování a přisvojování, probíhající uvnitř společnosti. Budeme tak moci lépe pochopit různé typy vnímání a jednání, z nichž některé platí podnes. Pozornost věnovaná chudobě v raném novověku nám umožňuje poměřovat kategorie, které od té doby vznikly a určují naši existenci, s historickou skutečností, chápat jejich původ a tak je relativizovat. V tom smyslu by posuzování minulosti mělo napomoci lepšímu porozumění současnosti a formovat žádoucí normy jednání pro budoucnost. Členění této knihy postupuje po žebříčku sociální nouze shora dolů. V první kapitole se jedná o všechny lidi, kteří byli zchudnutím jen ohroženi. Druhá kapitola je věnována ženám, jež byly celkově vystaveny bídě krutěji než muži. Ve třetí kapitole se zabývám lidmi vskutku chudými. Jde v ní jak o aspekty pečovatelské, tak o podmínky života v nouzi a v závislosti na podpoře vrchnosti. Z ní byli počátkem novověku vylučováni a kriminalizováni cizí žebráci, a proto se ve čtvrté kapitole dostávají na pořad i formy zločinnosti až k organizované kriminalitě zlodějských a loupežnických band. Zvlášť vymezeni a sledováni byli jako etnicky odlišná skupina Cikáni 5, o nichž pojednává kapitola poslední. 12

11 Ženy v nouzi Výdělečné možnosti žen Hospodářský a společenský systém raného novověku dával ženám odkázaným na sebe samé jen málo možností, aby se uživily. Ženy byly zpravidla vyloučeny z cechů a z možnosti samostatně vést nějaký podnik. Některým manželkám obchodníků, řemeslníků nebo sedláků se sice podařilo vést po manželově smrti podnik dále, ale to byly ženy ze střední nebo horní vrstvy. Příslušnice nižší vrstvy si v podstatě mohly vydělávat jen jako služky nebo nádenice, jako švadleny nebo přadleny. Za tyto činnosti byly vždy placeny hůře než za srovnatelné práce muži. Většinou dostávaly o 30 až 50 % méně. Cechy potíraly jako nevítanou konkurenci zejména švadleny. Zásadní význam mělo to, že postrádaly vlastní organizace, které by zastupovaly jejich zájmy. Ženy pracující samostatně v prvotním průmyslu byly v 17. století ve Württembersku dokonce vyhledávány domovními prohlídkami a hrozilo jim vyhoštění ze země. V 18. století mezi městským služebnictvem žen v porovnání s muži výrazně přibývalo; někdy jich bylo až 80 %. Jejich hmotná situace byla mnohdy po celý život povážlivá. Mary Ashfordová pocházela z nižší střední vrstvy, a když se stala služkou, znamenalo to pro ni sociální sestup. Ve třinácti letech však ztratila rodiče a jinou volbu neměla. Počátkem 19. století sloužila postupně ve dvanácti londýnských domácnostech; někde s ní zacházeli dobře, někde ne. Za třináct let si dokázala ušetřit celých devět liber, a pak se ve svých třiceti letech provdala za ovdovělého obuvníka. Ten zemřel brzy po narození jejich šestého dítěte. Po patnácti měsících si vzala téměř sedmdesátiletého vojenského krejčího. Když se roku 1836 manželův zdravotní stav zhoršil, podařilo se jí vymoci si peticí královně Adelaidě aspoň penzi. 32 Neprovdané děvečky ve Schwäbisch Hallu to v 17. století byla každá sedmá se oproti idealizujícím představám, podle nichž panstvo 44

12 VÝDĚLEČNÉ MOŽNOSTI ŽEN žilo se služebnictvem jako velká rodina, často dočkaly ve stáří nebo v nemoci toho, že se pán o ně nepostaral a naopak je propustil. Apollonie Wegelinová z Hessentalu, jež zemřela roku 1645 ve Schwäbisch Hallu, konala službu v různých, namnoze vybraných rodinách a chovala se, jak zaznamenal farář, řádně a poctivě ; přesto si musela před smrtí pro nedostatek ohledů ke své osobě po řadu let opatřovat živobytí předením 33. Mnohé se přestěhovaly ke svým příbuzným nebo se uchýlily do špitálů či chudobinců. Sociální kapitál, který si získaly, stačil právě tak na doporučení, aby byly přijaty. Zatímco vdovám na venkově se ještě dařilo jakžtakž vyjít (v Anglii 18. a 19. století často žily u příbuzných nebo sdílely svou domácnost s jinými lidmi), postavení žen, jež zůstaly svobodné, bylo svízelnější. V Dánsku se většinou stěhovaly do měst, na vesnici jich zůstalo málo. Z obyvatel starších šedesáti let bylo roku 1787 ve venkovských krajích jen 52,9 % žen, v Kodani však 58,8 % a v provinčních městech dokonce 61,5 %. Obdobně vysoká byla jejich potřebnost. Už počátkem 15. století tvořily ženy 66 % nejchudších obyvatel Basileje. A rovněž mezi almužníky bylo vždycky víc žen než mužů. Ve štrasburském protokolu chudých bylo roku 1523 uvedeno 69 % žen, v Toledu roku 1558 činil jejich podíl na příjmu podpor v některých farnostech až 73 % a v Luzernu bylo mezi příjemci městských almužen dokonce 85 % žen. Vysoký podíl žen se v průběhu raného novověku neměnil. Ještě v první polovině 19. století bylo například v Schaffhausenu mezi příjemci podpory 75 % žen. Tato čísla jsou sice zčásti dána i tím, že ženy byly uznávány za chudé spíše než muži, kterým byla podpora odmítána, pokud mohli pracovat. Ale sama tato skutečnost je výrazem zásadně horšího hospodářského postavení žen; pokud byly spíše akceptovány jako opravdu chudé, bylo to proto, že o jejich nevýhodných možnostech výdělku každý věděl. Chudoba hrozila ženám zejména po úmrtí manžela nebo živitele. Ne všechny ženy byly uznány za potřebné; většinou jen sirotci, vdovy, opuštěné manželky, nemocné, staré a slabé ženy. Ženy práceschopné si musely právě tak jako muži vydělat na obživu vlastními silami, což pro ně to muselo být za daných okolností těžší. V londýnském chudobinci St. Martin in the Fields Workhouse pracovalo roku 1817 víc než dvakrát tolik žen ve věku 16 až 44 let než mužů. Průměrný věk dospělých žen (37 let) byl výrazně nižší než mužů (44 let). Protože tam děvčata získáva- 45

13 ŽENY V NOUZI la nižší vzdělání než chlapci, jejich horší výsledky se přenášely z jedné generace na druhou. V dalším textu se budu věnovat specifickým ohrožením, jež pro ženy vyplývala z chudoby vzhledem k jejich pohlaví. Především půjde o specifické psychické reakce žen na zchudnutí. Pak uvedu názorný příklad ohrožení, jemuž byla vystavena chudá stařena; způsob života několika neusedlých Židovek ukazuje, jakých strategií k přežití užívaly ženy vytlačené na okraj společnosti. Jelikož se společenské vnímání chudých žen silně soustřeďovalo na jejich sexualitu, pojednám v dalších částech této kapitoly o nebezpečích a způsobech chování, jež s tím souvisejí: o prostituci, nemanželských dětech, potratech, zabíjení dětí a jejich odkládání. Zchudnutí a psychóza Se sociálním úpadkem nebylo snadné se vyrovnat. Pokud se po skoncování s původní sociální identitou nedovedl člověk vžít do nového postavení chuďase, mohla se jeho osobnost úplně zhroutit. Zoufalství a beznaděj mohly vyvolat psychózu. Zatímco sebevražda byla za raného novověku typicky mužskou reakcí (dvě třetiny až tři čtvrtiny všech sebevražd a pokusů o ně připadají na vrub mužů) 34, ženy v této době reagovaly psychickými problémy. Dvě třetiny pacientů tohoto typu, kterým se věnoval anglický léčitel Richard Napier ( ), byly ženy. Osmdesát procent jeho pacientů pocházelo ze spodní vrstvy a nemálo z nich si výslovně stěžovalo na ekonomické problémy a na strach ze zchudnutí. I zde bylo čtyřikrát víc žen než mužů. Duševní onemocnění přitom nabývalo forem, jaké raný novověk nabízel: víra v magii a v čarodějnictví poskytovala typ vysvětlení, jež bylo právě v prostředí nižších vrstev i v 18. století ještě velmi rozšířeno. Příkladem je Abel Glashoffová. Narodila se roku 1734 v holštýnském Königsmooru jako dcera chalupníka. Rodiče měli i kousek pole. V 21 letech se provdala za nádeníka Petera Glashoffa. I jemu bylo teprve 22 let. Vzali se tedy na tehdejší poměry velmi brzy, neboť průměrný věk pro vstup do manželství byl let. Peter Glashoff pocházel z nuznějšího prostředí než Abel. Jeho rodiče byli nádeníci a neměli ani vlastní domek, natož půdu. Vzhledem ke svému mládí si partneři ani 46

14 ZCHUDNUTÍ A PSYCHÓZA nemohli nahospodařit dostatek finančních prostředků. Teprve roku 1767, dvanáct let po sňatku, se jim podařilo získat vlastní chalupu. I nadále se jim však mohlo vést obstojně jen tehdy, když pracovali oba. Přestože Abel patřila ke spodní vrstvě, neváhala sama sebe hodnotit jako selku. Orientovala se na vrstvu bohatých sedláků a prý měla podle svého stavu všeho dostatek. 35 Jako doklad blahobytu uváděla svůj šatník: pět souprav pestrých a dvě černé. Tyto údaje však zakrývají skutečnost, že manželé měli zřejmě už dávno materiální problémy, jež i v manželství zavdávaly čím dál více podnětů ke střetům. Ona předhazovala muži, že promrhal její majetek. On jí zase vyčítal, že málo pracuje. Tížilo ji patrně také to, že byla bezdětná, což jí sice dovolovalo přijímat námezdní práci mimo dům, ale ve venkovské společnosti jí to ubíralo na cti a ve vlastních očích tím jako manželka ztrácela na ceně. Protože se pohybovala mezi bohatými sedláky, dostávala se Abel do konfliktu s drsnou životní realitou nádeníků, vystavených stále většímu nedostatku práce, klesajícím mzdám a stoupajícím cenám. Aby nemusela měnit svůj image, hledala vnější příčiny svého zchudnutí. Věřila, že byla uřknuta. Jelikož se obvinění z čarodějství brala v raném novověku vážně, mohla posloužit i k tomu, aby se člověk vypořádal s vlastním trápením. Abel nyní pálila některé svoje šaty nebo je házela do vody. Chápala to jako magické ozdravování, protože oheň a voda byly považovány za očistné živly. Chtěla tak odstranit své trápení. Brala si na pomoc také zaříkávače a dostala se do bludného kruhu, poněvadž ničením svého majetku, beztak nevelkého, a výlohami na zaříkávání jen chudnutí urychlovala. V době nastupujícího osvícenství ji začalo její okolí postupně pokládat za bláznivou. Abel se zdála být pro sebe samu a své okolí stále více nebezpečnou. Nakonec se ocitla v tak rozháraném duševním rozpoložení, že prosila svého muže, aby ji dal do ústavu pro choromyslné v Glückstadtu. Když byl její stav přezkoumán, dostala se tam poprvé v červenci Už v srpnu mohla být zase propuštěna a vrátila se k manželovi. O Vánocích od něj odešla a v květnu požádala münsterdorfskou konzistoř o rozvod. Veškeré její děsy a všechna agresivita se teď obrátily proti manželovi. Vinila Petera z nevěry a špatného zacházení, což by mohly být zásadní důvody k rozvodu, kdyby je ovšem mohla dokázat. Ona se však na jednání před konzistoří ani nedostavila. Peter Glashoff přes všechna obvinění 47

15 ŽENY V NOUZI na manželství trval. Stěžoval si pouze na výživné, které jí musel platit. Obě strany si vzájemně přičítaly odpovědnost za svůj stav. V témže roce si Peter Glashoff nevěděl jiné rady než prodat chalupu. Ze 600 marek, které za ni dostal, ovšem zbylo jen 25, ostatní padlo na dluhy. Abel Glashoffová teď přičítala vinu za své poměry také kurátorům a starostovi, protože nezabránili prodeji chalupy a zachovali se vůči ní špatně. Přestala dbát na společenskou hierarchii a hrozila těmto osobám, vůči ní vysoce postaveným, fyzickým napadením; musela být považována za šílenou. Roku 1777 žila Abel už jako tulačka, zdržovala se hned tu, hned tam 36. Často přespávala ve stodolách, dělala také dluhy, které musel její muž platit. Po propuštění z blázince by už sotva dostala práci, její potulný život a pobyt v ústavu ji poznamenaly, lidé z ní měli strach a vyhýbali se jí. Její situace se dále zhoršovala. V létě 1777 se znovu začalo jednat o tom, aby byla poslána do ústavu pro choromyslné. I příští rok vznášela obžaloby a kladla požadavky, ale nebyla už s to jít důsledně za svými zájmy. Pak se její stopy ztrácejí. Roku 1781 byla na útraty chudinské pokladny dána ke stravě 37, 14. října téhož roku zemřela. Peteru Glashoffovi se podařilo začít znovu. Příští rok se znovu oženil a svou dceru pojmenoval Abel po své první ženě, kterou nechtěl ze svého života vypudit. Případ Abel Glashoffové názorně ukazuje, jaký sestupný trend ze sociálního úpadku vznikal a urychloval jej. U ní se spojoval s jednáním sebezničující povahy, žena připadala svému okolí stále nebezpečnější a nevypočitatelná, ztrácela vazbu na vesnickou komunitu. Tak byla vytlačována víc a víc na okraj a skutečné příčiny jejích trampot se ztrácely za psychózou, z níž již nenacházela východisko. Veškeré vstřícné kroky okolí odmítala, až ji nakonec opustili téměř všichni a ona zemřela úplně opuštěna. Ruku v ruce s chudnutím šlo zhrubnutí rodinného života. Obětmi násilí byly většinou manželky a děti, lidé, kteří s chuďasem sdíleli bídu a na nichž si vyléval hněv. Především však byli v rámci stávajícího řádu jediní slabší, byli nejméně schopni obrany a tak se sociálně slabý muž mohl aspoň vůči nim cítit silný. Roku 1846 dostal Gottfried Wegner v Kleinsoltu 4 marky chudinské podpory, roku marek a 4 šilinky. Tento Gottfried Wegner byl dle záznamu pastora Holta v chudinském protokolu předtím dvakrát pro nejhanebnější zvůli a týrání své ženy 48

16 ZCHUDNUTÍ A PSYCHÓZA vsazen do úřední šatlavy o chlebu a vodě. ( ) Po prvním vězeňském trestu se čtvrt roku choval slušně a řádně, ale po druhém uvěznění řádil ještě zuřivěji než kdy předtím. Ničil lože, oheň z ohniště rozhazoval kolem sebe a na děti a nakonec desetiletému chlapci těžce poškodil sluch, když ho mnohokrát tloukl přes uši. 38 Fyzické násilí vůči slabším členům rodiny bylo především reakcí mužů, ženy si nepočínaly tak bezprostředně a někdy jim tehdejší společnost vůbec nerozuměla. Dokládá to příklad z roku 1864: Hospodář Petera Petersena (,Böttchera ) z Bistoftholzu sdělil řediteli, že onen muž upadl vinou slaboduchosti a nepořádnosti své ženy do krajní bídy a přišel se svými třemi dětmi o všechno osobní i ložní prádlo, takže rodina se nemůže udržovat v čistotě a je dlužno se obávat, že děti pro špínu budou muset odejít ze školy. Jak je možné, že ta žena nedbala o prádlo lépe? Představíme-li si tvrdé životní podmínky rodiny nádeníka, která stále žila na hranici naprosté nemajetnosti, pochopíme, že když přišla o prádlo, ohrožovalo to její existenci. A v tom právě možná vězí vysvětlení: Žena se už prostě odmítla smířit s materiálním tlakem. Uzavřela se před realitou a vzbouřila se proti bídě tím, že odmítla plnit své povinnosti. Místo aby prádlo potisící vyprala a spravila, nechala je úplně roztrhat. Prostě hysterická reakce. Její slaboduchost musela přirozeně posílit již existující předsudky a reakce byla přiměřeně tvrdá. Byl učiněn pokus, byť marný, předat děti k výchově dobrým lidem, tedy odejmout je rodičům. 39 Lehkovážnost, ostýchavé přizpůsobení, vzdorovitost a neurózy mohly být reakcemi na přílišnou sociální zátěž, úplné uzavření se tomuto světu mohlo být posledním východiskem z veškerého útlaku a vynuceného pořádku, ale jiné ženy se přesto pokoušely vydobýt ze své nezáviděníhodné situace co nejvíc. Stará žena Na podzim 1686 byla Karn Jorstesová shledána podezřelou z čarodějnictví. Její právník uvedl později jako důvod k mírnějšímu posuzování nejen její vysoký věk, ale také velmi politováníhodný stav. 40 Jako osamělá a letitá žena měla Karn Jorstesová pramalé možnosti vydělat si ve venkovské společnosti na obživu. Žádný majetek ani úspory, na něž 49

17 ŽENY V NOUZI by v nouzi mohla sáhnout, zřejmě neměla. Byla klasickou příslušnicí nižších vrstev, která se jakžtakž protloukala díky příležitostným pracím, léčitelskému umění, čarování a v nouzi díky almužnám. Nenadálá rána osudu v jejím případě to byl proces pro čarodějnictví, do něhož byla zapletena musela tuto vratkou existenci s konečnou platností zničit. O jejím životě (a životě jiných žen v podobné situaci) víme jen to, co bylo zaprotokolováno. Působila mj. jako léčitelka a léčila zaříkáváním, které se kdysi dávno naučila od jedné žebračky, když byla sama nemocná. 41 Později se stejným způsobem léčila sama. Když někomu pomohla, dostala za to trochu polévky a chleba, jednou zástěru. Ty věci jí lidé dávali pro lásku Boží a ona je brala jako milodar. I jinak prosila u dveří nepokrytě o almužnu. 42 Její případ na jedné straně ukazuje, jaké možnosti přežití měla chudá stará žena ve venkovské společnosti. Tam, kde nebyli lékaři ani lékárníci a kde by mnohé z jejich služeb ostatně ani nikdo nemohl zaplatit, byla poptávka po léčitelích a ona se tak mohla uplatnit. Nejenže rozuměla lidové medicíně, vyznala se v receptech a bylinkách, ale uchylovala se při léčení i k magickým praktikám a zaříkávání. Věřila také v podsvětní síly; viděla prý jak jednou uchvátily dítě. 43 Magii se tenkrát hojně věřilo a čarodějné praktiky celkem nikdo nezpochybňoval. Žebrákům a Cikánům se přisuzovaly mimořádné léčebné a magické schopnosti; Karn Jorstesová přece sama tvrdila, že co zná, naučila se od žebračky. Karn Jorstesová nebyla svobodomyslná žena s lékařskými a magickými poznatky, ale jen chudá stará osoba, jež chtěla přežít a které vesnická společnost vyhradila místo na okraji, jež muselo být zaplněno. Nebyla ani pasívní obětí nespravedlivé společnosti, určené místo totiž dokonce zaujala aktivně. Karn Jorstesová nedělala zřejmě nic zásadně jiného, než že zaříkáváním a čarováním léčila. Nebyla si vědoma, že by konala něco protiprávního, i když ve šlesvickém vévodství bylo policejním dekretem z roku 1636 zakázáno jak čarování, tak léčení zaříkáváním zlých duchů, kteří nemoc způsobili. Takovými dekrety dávala vrchnost najevo své přání kontrolovat další sféry každodenního života, aniž přitom mohla nabídnout jinou léčebnou péči. Vesničané tak zůstali více méně odkázáni na staré metody, až na to, že ty byly postaveny mimo zákon a vrch- 50

18 STARÁ ŽENA nost proti nim mohla zakročit. Čarodějnické procesy byly právě na panstvích šlechty chápány jako opatření, jimiž si vrchnost vynucovala společenskou kázeň. Třebaže taková zobecnění sotva přispějí k pochopení situace v místním měřítku, je z nich zřejmé, že zájmy vládnoucí šlechty sehrály svou roli. O schopnosti naší stařeny se všude povídalo ; lidé v ní viděli mistrovskou pomocnici 44. V úctě začala být od té doby, co dva roky předtím v Rabenholzu uzdravila němého chlapce. Mluvilo se o dalších případech uzdravení nemocných lidí, a také dobytka. V Nadelhöftu prý úspěšně zaříkávala jednu dívku a vyléčila také koně přitom však neuniklo pozornosti, že zároveň onemocněli koně sousedovi a čtyři z nich pošli. Jelikož množství možných uzdravení stejně jako množství majetku v představách sedláků oné doby bylo omezené, mohl být jeden kůň uzdraven pouze na úkor koní jiných. To muselo vést ke sporům mezi sousedy. Karn Jorstesová mohla svou činnost provozovat nerušeně jen tak dlouho, než se zapletla do sousedských nebo rodinných konfliktů. A kdo dovedl léčit, ten byl schopen i škodit. Proto Heilcke Claußen ubohou Karn obvinil, že chtěla Johana Buntzena ať už z jakýchkoli důvodů připravit o mužnost. Stařena se proti takovému nařčení mohla ve svém postavení těžko bránit. Vedle horizontálních konfliktů se ve venkovské společnosti objevovaly konflikty vertikální mezi vesnicí, místní vrchností a zeměpánem. To, co venkované viděli jako léčení a pomoc, v tom spatřovala vrchnost bezpochyby ďábelské kejkle. 45 Tady se zjevně jedná o vzájemné neporozumění, rozdílné vyjadřování lidu a elity, jež vedlo k domnělé existenci rozdílných kultur 46 ; ve skutečnosti však je musíme přičíst jen na vrub rozdílných životních prostředí studovaných právníků, kteří navrhovali seznam otázek pro čarodějnický proces, a chatrně vzdělaných vyslýchaných. V jednání s vrchností číhala nebezpečí, jež zejména příslušníky spodních vrstev nabádala k opatrnosti. Panství bylo ve středověku namnoze nepokryté násilí vůči poddaným. V raném novověku dovedly sice majetné vrstvy své zájmy sladit a dosáhnout konsenzu, spodní vrstvy se však musely sklonit před touto souhrou zájmů vesnické elity a vrchností na panství i v zemi. Osoby obžalované v čarodějnickém procesu byly vystaveny tlaku při výslechu, případně mučení, a tak donuceny přistoupit na způsob myšlení horní vrstvy; k tomu, aby tomu bylo obráceně, chyběly pohnutky. 51

19 ŽENY V NOUZI Zprvu Karn Jorstesová popírala čáry, z nichž byla obviňována: že by zaklela Johana Buntzena a že by zdraví bujných koní Clause Henningse ( ) převedla na koně Leneckenova. 47 Nepopřela však uzdravení nemocného dítěte. Zaříkávala je a pronesla přitom několik pohoršlivých slov. 48 Panství šlechty byla ve Šlesvicku-Holštýnsku ohnisky honů na čarodějnice. 49 Právě v oněch létech vrcholily na několika holštýnských panstvích procesy s čarodějnicemi. Majitelé panství se přitom někdy nedrželi předepsaných postupů, což vedlo k zásahům zeměpána. Proces proti Karn Jorstesové byl naproti tomu veden až kupodivu korektně. Henning Rumohr předložil, jak ukládal útrpný hrdelní řád císaře Karla V., právní poučení kielské univerzity a řídil se jím. Tato až přepjatá korektnost je nápadná, protože Carolina nemohla být ve šlesvickém vévodství, jež nepatřilo k Německé říši, vlastně ani uplatněna. Správné provedení tak svízelného jednání, jakým byl čarodějnický proces, po formální stránce velmi složitý, mělo především dokázat příslušnost feudálního pána jako vrchnosti. Čarodějnický proces budil vždy velkou pozornost a nejenže nabízel možnost předvést výkon moci nad poddanými, nýbrž měl také dokázat absolutistickému zeměpánovi, který se snažil omezovat nároky šlechty, že feudální pán je veskrze schopen vést tak komplikovaný proces korektně. Proto ani nemusela na jeho konci vzplát hranice. Karn Jorstesová byla odsouzena stát hodinu na pranýři s obojkem kolem krku a byla vypovězena z vévodství. Vyhnanství ze země v procesech, které neskončily rozsudkem smrti, mělo několik stránek. Jednak odstraňovalo z těsného vesnického prostředí potenciální rušivý faktor, takže mohl být obnoven pořádek. Zároveň zbavovalo feudálního pána nutnosti podporovat chudou stařenu. Čarodějnický proces obvykle postihoval spíše ženy z okraje společnosti, jako byla Karn Jorstesová, než ženy lépe situované. Na Fehmarnu byla řada procesů zastavena, když obvinění začala postihovat i majetnější osoby. Na druhé straně byla Karn Jorstesová vytržena ze svého sociálního prostředí. Do té doby patřila ještě k usedlé sociální vrstvě a jakés takés činnosti, ať to byla žebrota nebo zaříkávání či léčení, jí umožňovaly aspoň nevalnou existenci, kdežto teď ztratila kontext vztahů a dobré pověsti, který jí zajišťoval obživu. Právě vinou procesu muselo být pro ni těžké najít někde nové sociální prostředí. Patrně ji čekal osud potulné 52

20 STARÁ ŽENA žebračky. Jestliže už předtím žila na samém okraji vesnické pospolitosti, teď bylo zpřetrháno i těch několik zbývajících vazeb. Před starou ženou se otevírala ještě hlubší sociální propast. Žena na ulici Nemálo žen vytěsňovaných na okraj společnosti, ať ještě žily napůl usedle, nebo už vůbec ne, se muselo živit nějakou manuální prací nebo podomním obchodem. Zvlášť nesnadné to měly ženy židovské jako například čtveřice žen, jejichž muži byli v létech 1764 až 1768 zapleteni do soudního procesu ve Flensburgu. Tito muži byli buď na cestách za podomním obchodem, nebo seděli pro krádeže ve vězení a Sára, Ester, Thobe a Hanna se většinu času musely protloukat samy. I židovské obce podporovaly v 18. století jen místní chudé; cizinci dostali nanejvýš přístřeší na jednu noc a stravné. V důsledku růstu počtu obyvatel a vyhánění z východní Evropy v 18. století se například v Německu počet Židů ztrojnásobil. Deset až pětadvacet procent z nich nemělo stálé bydliště. Vzhledem k mnoha omezením, jimiž byli postihováni, porušovali již jako podomní obchodníci většinou zákon. V řadě oblastí nebylo ani dost Židů, aby si mohli zřídit stálé obce. Takovým příkladem je Flensburg, kde nebyla sociální síť a Židé si museli vyvinout způsob života, který fungoval bez pevné vazby na židovské prostředí. 50 Jelikož okruh rodiny neskýtal sociální zázemí, kontakty s nežidovským světem byly o to důležitější. Restrikcemi namířenými proti Židům byl sice jejich život omezován, ale projevovalo se to jen nepřímo strukturálními oklikami. Židovský původ těchto žen měl sotva ještě nějaký význam, jak pro lidi, s nimiž přicházely do styku, tak pro ně samé, protože pravidla měšťanské, integrované společnosti stejně nemohly dodržovat. Slavily stejně jako jejich okolí křesťanské svátky. Aby se dalo přežít na ulici, byla zvlášť důležitá síť vztahů, a aby mohla být upředena, hrála nemálo významnou roli vlastní pověst. Protože podomní obchodnice prodávaly léta stejným zákaznicím, vytvářely si neformální vztahy zejména k ženám, což umožňovalo obcházet zákonná omezení ženského podomního obchodování. Totéž platilo pro příležitostné a sezónní práce, ale také pro žebrotu, kterou si potulné ženy 53

Grafické výstupy dotazníkového šetření recidivistů, realizovaného o. s. Za branou,

Grafické výstupy dotazníkového šetření recidivistů, realizovaného o. s. Za branou, Váš zdravotní stav: Váš aktuální rodinný stav: bez problémů s neřešenými zdravotními potížemi invalidita částečná invalidita navrhocvaná invalidita svobodný ženatý rozvedený žiji s družkou Vaše nejvyšší

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 Žena a muž v rodině a trhu práce XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 1 Ludmila Fialová: Proměna funkcí rodiny v historické perspektivě 2 Úvod: Rodina je obecně považována

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO DOC DR. IVAN TOMEK AGENTURA MARKET RESEARCH THINK = MR. THINK HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Tři čtvrtiny obyvatel ČR mají zkušenost se spory o majetek při

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 269 Chtěl/a bych vám položit několik otázek ohledně vztahů mezi různými generacemi, ze

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Spořící chování v České republice

Spořící chování v České republice Spořící chování v České republice reprezentativní průzkum mezi obyvateli ve věku + - červenec - Návrh průzkumu Tato prezentace dokumentuje výsledky Průzkumu spořícího chování u obyvatel České republiky

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

l HISTORIE ROTVAJLERA

l HISTORIE ROTVAJLERA l HISTORIE ROTVAJLERA Staří Římané Historie rotvajlera nás přivádí zpět do dob vlády Římanů v Evropě. Římské legie si sebou na několikaměsíční pochody neosídlenou krajinou často brávaly velké dogovité

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Porovnání současných poměrů se situací před listopadem

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová Úvod do mezinárodního práva soukromého JUDr. Klára Svobodová Co je mezinárodní právo soukromé? Příklad 1 Obchodník z ČR a obchodník z Německa uzavřeli kupní smlouvu. Český prodávající dodal zboží, ale

Více

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků [PECHOVÁ, Eva. Vietnamské novoroční lahůdky. Klub Hanoi [online]. 2005, [cit. 2011-03- 24]. Dostupný z WWW: .]

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE Jaká práva nám Listina zaručuje? 1. DŮSTOJNOST Právo na život, do kterého patří zákaz trestu smrti a poprav. Nikdo nesmí být podroben mučení či jinému ponižujícímu

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Sociodemografická analýza rodin (zaměření na Kraj Vysočina)

Sociodemografická analýza rodin (zaměření na Kraj Vysočina) Sociodemografická analýza rodin (zaměření na Kraj Vysočina) Autor: Mgr. Daniel Hanzl sociolog Základní charakteristika Kraje Vysočina Území Kraje Vysočina se administrativně člení na 5 okresů, 15 správních

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Francouzská buržoazní revoluce

Francouzská buržoazní revoluce Francouzská buržoazní revoluce X 28 17:45 1 1/ Vláda Ludvíka XIV. (1643-1715) 2/ Situace za vlády Ludvíka XVI. (1774-1792) - hospodářská situace - příčiny revoluce - počátek revoluce X 28 17:48 2 Vláda

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY 58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY Dolní končetiny se dělí na několik oblastí. Část od kolene k nártu se nazývá noha, stehno sahá od kolene k rozkroku, pak je tu koleno, kotník (zde jsou rozdíly u mužů

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5 Gastronomie jako součást středověké městské kultury

5 Gastronomie jako součást středověké městské kultury 5 Gastronomie jako součást středověké městské kultury Rozvoj skutečné gastronomie je až věcí městské kultury. Ta navíc jeví zhruba stoleté zpoždění proti vývoji prostorové, sociální a ekonomické jednotky,

Více

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci

Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci Čtvrtek, 14. ledna 2016 Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) Rubrika: Budějovicko Autor: Markéta Snížková Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci ČESKÉ BUDĚJOVICE -

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti

Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti Blok č. 4 výživné Základní data Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti Česká republika mezi ně nepatří Ačkoli v právním řádu bylo, ovšem oslabovalo až zákony č. 111/2006 Sb. a

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 224/2004 65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Sexuální obtěžování na pracovišti MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Regulace a posouzení sexuálního chování Proti přírodě (contra naturam) Proti dobrým mravům (contra

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Neplnění zákonné vyživovací povinnosti nebo vyhýbání se takové povinnosti by podle judikatury

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE ČÁST A DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE I OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Datum a místo narození: Bydliště: Státní příslušnost: Stav: Číslo občanského průkazu (pasu): rozená: rodné číslo: národnost:

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

JOSEF KOŠŤÁL. (KETTNER, P.: Nepřátelé vesnice bez masky, Praha: Státní zemědělské nakladatelství 1953, s. 42.)

JOSEF KOŠŤÁL. (KETTNER, P.: Nepřátelé vesnice bez masky, Praha: Státní zemědělské nakladatelství 1953, s. 42.) JOSEF KOŠŤÁL Kulak, kterému se podaří získat důvěru družstevníků a dostane se na důležitou funkci v JZD, se snaží všemi prostředky ochromit práci družstva. Ale sleduje přitom i svůj osobní prospěch, snaží

Více

Institucionalizace uživatelů pobytových sociálních služeb a proces dekarcerace Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Institucionalizace uživatelů pobytových sociálních služeb a proces dekarcerace Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Institucionalizace uživatelů pobytových sociálních služeb a proces dekarcerace Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. "Společnost je bláznivý útulek vedený jeho svěřenci." (Goffman) Obsah 1. INSTITUCE 2. TOTÁLNÍ INSTITUCE

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv New York, 10. 12. 1948 Preambule U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti

Více

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Základní trendy vývoje porodnosti v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti:

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB. JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP

PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB. JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP Povinnosti HIV pozitivních osob 2 Zásada informovaného souhlasu vs. povinné testování některých skupin obyvatel: Dárci krve, tkání, orgánů,

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí,

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí, 2 Sňatečnost Obyvatelé ČR v roce 2012 uzavřeli 45,2 tisíce manželství, o 69 více než v roce předchozím. Intenzita sňatečnosti svobodných dále poklesla, průměrný věk při prvním sňatku se u žen nezměnil,

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Úlohy k tématu: Pěstounská péče

Úlohy k tématu: Pěstounská péče Úlohy k tématu: Pěstounská péče 1 Vyjmenujte legislativní předpisy České republiky, která se týká náhradní rodinné péče, konkrétně pěstounské péče. 2 Vyjmenujte orgány, které jsou pověřeny zprostředkováním

Více

B10 Klíčový verš: Exodus 12,13

B10 Klíčový verš: Exodus 12,13 Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: PoznejBibli biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. lekce: Mojžíš Hod beránka Přečti si: Exodus 12,1-14 a 29-36 a 50-51 Klíčový

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_01_NORIMBERSKE_ZAKO

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Změna: 306/2009 Sb. Změna: 181/2011 Sb. Změna: 330/2011 Sb. (část) Změna: 330/2011 Sb. Změna: 357/2011 Sb., 420/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna:

Více

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení Otázka: Tresty a trestní řízení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řízení Trestní řízení začíná podnětem, zpravidla trestným oznámením. Jde o proces upravený trestním řádem, kde

Více

Potřeby jsou pocity lidského organismu nedostatku nebo přebytku, které si uvědomuje a snaží se je naplnit/odstranit. Maslowova pyramida potřeb

Potřeby jsou pocity lidského organismu nedostatku nebo přebytku, které si uvědomuje a snaží se je naplnit/odstranit. Maslowova pyramida potřeb Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Marek Teorie vzácnosti a potřeb Potřeby jsou pocity lidského organismu nedostatku nebo přebytku, které si uvědomuje a snaží se je naplnit/odstranit.

Více

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl "SÓLO RODIČE" JUDr. Jana Seemanová

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl SÓLO RODIČE JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Legislativa Čl. 32 odst. 1 Listiny i základních práv a svobod Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zláš Zvláštní ochrana dětí a mladistvých ldi ýh je zaručena. č 3 odst.

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více