MASARYKOVA UNIVERZITA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE Bakalářská práce BRNO 2012 INA KYSELOVÁ

2

3 MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE Analýza asociací parazitárních společenstev, potravních a behaviorálních dat u populace orangutanů Bakalářská práce Ina Kyselová Vedoucí práce: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. Brno 2012

4

5 Bibliografický záznam Autor: Název práce: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Konzultant: Ina Kyselová Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Analýza asociací parazitárních společenstev, potravních a behaviorálních dat u populace orangutanů Biologie Matematická biologie RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. MVDr. Ivona Foitová, Ph.D. Akademický rok: 2011/12 Počet stran: xvii Klíčová slova: ekologické vztahy, chování, Bukit Lawang, orangutan, paraziti, Pongo abelii, rostlinná potrava, Sumatra

6

7 Bibliographic Entry Author: Title of Thesis: Degree Programme: Field of Study: Supervisor: Consultant: Ina Kyselová Faculty of Science, Masaryk University Institute of Biostatistics and Analyses MU Research Centre for Toxic Compounds in the Environment Analysis of interactions among parasite communities, behavioral and feeding data in orangutan population Biology Computational biology Jiří Jarkovský, Ph.D. Ivona Foitová, Ph.D. Academic Year: 2011/12 Number of Pages: xvii Keywords: ecological relations, behavior, Bukit Lawang, orangutan, parasites, Pongo abelii, vegetable food, Sumatra

8

9 Abstrakt Tendence parazita překonávat obranu hostitele a infikovat ho je velmi často probírané téma. Hranice mezi schopností parazita přetrvat v hostitelské populaci a schopnost hostitele regulovat parazita ve svém těle musí být v rovnováze. Proto byl zdokumentován tento neustálý boj mezi parazitem a jeho hostitelem v prostředí. Vzájemné ekologické vztahy jsou popsány v teoretické části práce této práce. Praktická část tyto vztahy vyhodnocuje na základě datového souboru z Orangutan health project. Náplní práce bylo najít určující faktory ovlivňující výskyt parazitů. Pro zhodnocení potenciální významnosti sezóny a věku, pohlaví a způsobu života orangutanů byla použita analýza kontingenčních tabulek s metodou poměru maximální věrohodnosti χ 2 statistiky. Celkem bylo analyzováno 24 orangutanů z Bukit Lawang, 92 druhů potravy a 5 druhů jednobuněčných parazitů, jeden jednobuněčný rod (Cryptosporitium sp.), 5 mnohobuněčných rodů parazitů z kmene Nematoda, a jeden neznámý druh. Hlavním předmětem mého zájmu bylo definování rostlin s potencionálními medicínskými účinky při napadení parazity. K vyhodnocení tohoto záměru byla použita asociační. Zjištěno bylo 13 druhů rostlin s potencionálními medicínskými účinky na Protozoa a 32 druhů rostlin při infekci hlísticemi (Nematoda). Součástí práce je i literární přehled děl autorů věnujících se parazitům, vztahu parazitů a hostitelů, orangutanům, a stručný přehled metod, které použili k analýzám environmentálních dat. Práce je doplněna barevnými tabulkami a grafy.

10

11 Abstract The tendency of the parasite to exceeded the host defenses and make the infection is continually discussed topic. The boundary between the ability of the parasite to persist in the host population and the ability of the host to regulate its activity should be balanced. Therefore, the constant struggle between the parasites and host in the environment was documented. In the theoretical part are described the mutual ecological relationships and in the practical part these relationships are analyzed on the Orangutan health project datasets. The scope of thesis was to define the relationships between the incidence of parasites, consuming food and the general characteristics of orangutans. These are taken being the crucial factors affecting the presence of parasites. To check the potential significance of the season, age, sex or the orangutan s lifestyle, we used the analysis of contingency tables base on likelihood ratio χ 2 statistic. The study contains 24 orangutans of Bukit Lawang, 92 types of food, five species of single-celled parasites, (Cryptosporitium sp.) genus, 5 multicellular Nematoda geneses, and one unknown species. The main subject of my interest was to define the plants with potential medical effects on worm infestation. The association analysis method was used to evaluate these hypotheses. There were found 13 species of plants with potential medical effects on Protozoa and 32 plant species with effect on infection nematodes. The analyses also include an overview of the literature dedicated to parasites, parasite and host relationships, orangutans, and a brief summary of methods used for analysis of environmental data. The works include some colored tables and graphs, too.

12

13 Centrum pro vyzkum MU toxickych latek " v prostfedf IBA Mu Institut biostatistiky a analyz Kamenice 126/ Brno, fax : , ZADANI BAKALARSKE PRACE Jmeno studenta/ky: Ina Kyselova UCO: Studijni program/obor: Biologie/Matematicka biologie Nazev prace: Analyza asociacf parazitarnfch spolecenstev, potravnfch a behavioralnfch dat u populace orangutanfl Nazev prace anglicky: Analysis of interactions among parasite communities, behavioral and feeding data in orangutan population Vedouci: Konzultant(i): RNDr. Jin Jarkovsky, Ph.D. MVDr. Ivona Foitova, Ph.D. Datum zadani: Datum odevzdani: PredDokladanv rozsah: stran Postup a zasady pro vypracovani: Cflem prace je navrhnout postup analyzy vzajemnych vztahfl tri' datovych sad (spolecenstva parazitfl, potravnf a behavioralnf data) pochazejich z terenniho vyzkumu projektu,,0rangutan Health". Analyza se zameruje zvlaste na identifikaci potravni'ho chovanf souvisejfcfho se zmenami ve spolecenstvu parazitfi, tedy zda Ize nalezt slozky potravy s potencialne antiparazitarni'm ucinkem. Z hlediska analyzy dat jde o vfcerozmernou analyzu vzajemnych vztahfi vfce datovych sad, typickymi pffklady techto typfl analyz je kanonicka korelace, redundancni analyza, kanonicka korespondencnf analyza a co-inertia analysis. Dalsfmi vyzvami jsou pro analyzu dat vyplnenost vstupnfch matic, kdy je treba pracovat s daty obsahujfci'mi chybejfcf hodnoty a samozrejme take s nejednoznacnostf kauzalnfch vztahfl mezi parazitarnfmi spolecenstvy a jejich hostiteli. V prflbehu bakalarske prace jsou ocekavany nasledujici vystupy: Reserse literatury zabyvajfcf se obdobnymi typy problemfl vztahfl mezi spolecenstvy parazitfl a chovanf hostitelfl. Reserse metod zabyvajfcfch se vfcerozmernou analyzou vztahfl mezi nekolika sadami promennych s hlavnfm zamerenfm na ekologicka data. Otestovani zjistenych metod na dostupnych datech z nekolikaleteho sledovanf a vytvoreni predbeznych analytickych vystupfl.

14 Centrum pro vyzkum toxickych latek v prostredf 1BA Institut biostatistiky a analyz Doporucena literatura: Kamenice 126/3, Brno, fax: , Legendre, Pierre - Legendre, Louis. Numerical ecology. 2nd engl. ed. Amsterdam : Elsevier, xv, 853 s. ISBN Magurran, Anne E. Measuring biological diversity. Maiden, Mass. : Blackwell Publishing, viii, 256. ISBN VBrnedne: Podpis vedouciho prace: Podpis studenta/ky: Podpis garanta oboru: doc. RNDr. Ladislav Dusek, Ph.D.

15 Poděkování V prvním radě bych chtěla velice poděkovat svému vedoucímu práce RNDr. Jiřímu Jarkovskému Ph.D. za ochotu, trpělivost, odborné rady a celkovou pomoc s vypracováním téhle práce. Děkuji i MVDr. Ivoně Faitové Ph.D. za konzultace. Děkuji své rodině, která po celou dobu příprav a psaní práce stála při mně a podporovala mě. Mé osobní poděkování patří i mému příteli Ing. Lukášovi Zavadilovi za pomoc s grafickými úpravami a hlavně za velkou psychickou oporu a trpělivost v kritických chvílích. Za gramatické korekce a cenné rady děkuji Bc. Martinovi Hrochovi. Data použitá v bakalářské práci jsou z terénních prací projektu Orangutan Health Project vedené MVDr. Ivonou Foitovou, Ph.D. Speciální poděkování patří Dr. Wisnu Nurcahyo z University Gadjah Mada Yogyakarta, Indonésie, dále State Ministry of Research and Technology (RISTEK) a Directorate General for Natural Conservation (PHKA) za jejich spolupráci a udělení povolení pro terénní práce v oblasti Gunung Leuser National Park. Terénní práce byly financovány Nadací UMI Saving of Pongidae.

16

17 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci vypracovala samostatně s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány. Brno 21. května Ina Kyselová

18

19 Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity spolupracuje na organizačním zajištění výuky studijního oboru Matematická biologie s Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí Přírodovědecké fakulty MU.

20

21 Obsah Úvod Kapitola 1. Ekologické vztahy organismů Vazba parazita na hostitele Typy hostitelů Typy parazitů Reaktivita hostitele na parazita Vztah mezi populacemi hostitele a parazita Prostředí, jeho klady a zápory Vztahy parazit hostitel prostředí Protozoa Nematoda Kapitola 2. Studované organismy HOSTITEL ORANGUTAN Obecná charakteristika orangutanů Potrava Používání nástrojů Sociální život Hnízda Životní prostředí a pohyb PARAZITI Faktory parazitní aktivity Typ parazitních infekcí Periody parazitní infekce Rozdělení Charakteristika sledovaných parazitů Kapitola 3. Literární přehled Kapitola 4. Metodika Typy proměnných Charakteristika území Popis primárních datových souborů

22 4.4 Definování a popis sledovaných subjektů Zpracování dat Čištění souboru Agregace Binarizace Ořezávaní proměnných Asociační analýza parazitů a přijímané potravy Konečné soubory Analýza kontingenčních tabulek Kapitola 5. Výsledky Popisné statistiky Popisné statistiky orangutanů Popisné statistiky parazitů Popisné statistiky potravního chování Ovlivnění výskytu parazitů charakteristikami orangutanů Ovlivnění výskytu parazitů věkem orangutanů Ovlivnění výskytu parazitů pohlavím orangutanů Ovlivnění výskytu parazitů charakteristikou prostředí Ovlivnění příjmu potravy charakteristikou orangutanů Ovlivnění příjmu potravy věkem orangutanů Ovlivnění příjmu potravy způsobem života orangutanů Ovlivnění příjmu potravy pohlavím orangutanů Ovlivnění příjmu potravy charakteristikou prostředí Existují rostliny s možnými medicínskými účinky na výskyt parazitů na hostiteli? Kapitola 6. Diskuse Závěr Seznam použité literatury

23 Seznam obrázků 1.1 Životní cyklus Entamoeba histolytica Životní cyklus Balantidium coli Životní cykluscryptosporidium parvum Životní cyklus Trichostrongylus Životní cyklus Trichuris Trichuria Životní cyklus Enterobius vermicularis Životní cyklus měchovca Výskyt sumaterských orangutanů Výskyt bornejských orangutanů Bornejský orangutan Sumaterský orangutan Chilomastix mesnili trofozoit Cryptosporidium oocysta Balantidium coli trofozoit Entamoeba histolytica trofozoit Entamoeba coli cysta Entamoeba hartmanni cysta Oxyuridae sp. vajíčko Trichuris vajíčko Strongyloides sp. vajíčko Strongyloides sp. larva Trichostrongylus dospělý jedinec hookworm vajíčko Gunung Leuser National Park Popis čištění potravního chování Popis čištění výskytu parazitů Ukázka agregovaného souboru Schéma agregaci dat Schéma popisující ořezání datových souborů s konkrétními počty vymazaných proměnných Ukázka pozorovaných a očekávaných pravděpodobností výskytů párů rostliny s parazitem Schéma asociační analýzy Histogram věku orangutanů Graf počtu pozorování orangutanů v průběhu celého sledovaného období. 64 3

24 5.3 Graf prevalence parazitů Graf prevalence parazitů dle měsíců roku Graf prevalence rostlin v populaci Graf prevalence rostlin dle měsíců roku Procentuální výskyt významných parazitů dle zastoupení ve věkových kategoriích orangutanů dle měsíců roku Procentuální výskyt významných druhů potravy dle zastoupení ve věkových kategoriích orangutanů dle měsíců roku Graf konzumace významné rostlinné potravy dle sezon dle měsíců roku. 79 Seznam tabulek 1.1 Stručný přehled různých typů vztahů dvou populací a jejich vzájemné ovlivňovaní. Upravené od (Volf & Horák, 2007) Primární soubory Popis orangutanů z Bukit Lawang Sumární charakteristiky dle sezon Tabulka parazitů Tabulka potravního chování Významní parazité podle věkových kategorií Graf parazitů výrazně ovlivněných věkem orangutanů Významně odlišný parazit ovlivněný podmínkami prostředí Graf potravy ovlivněné věkem orangutanů Významná potrava, jejž konzumace je ovlivněna způsobem života orangutanů Významná potrava, jejž konzumace je ovlivněna pohlavím orangutanů Významná potrava, jejž konzumace je ovlivněna podmínkami prostředí Tabulka kombinace výskytů Protozoa a potravy Tabulka kombinace výskytů Nematoda a potravy

25 Úvod Vstupem České republiky do Evropské unie se obyvatelům otevřely možnosti vycestovat i do tropických, exotických krajin s teplejším podnebím, kde je výskyt parazitů a infekčních chorob častější. Touto cestou dochází k šíření chorob do střední Evropy, proto se výzkum a léčba parazitárních chorob dostává do většího povědomí lidí. Tímto chci upozornit na důležitost a možný přínos mé práce v této oblasti. Přenos parazitních nákaz ze zvířat na lidi (zoonózy) a z lidí na zvířata (antroponózy) je mnohem častější než přenos z okolního prostředí, protože člověk je fylogeneticky příbuzný primátům antropoidního původu. Podle Petra Volfa (2007) paraziti patří mezi sedm z deseti nejdůležitějších infekčních původců, kteří způsobují onemocnění a jsou sledováni Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Exponenciálně narůstá počet jedinců, kteří jsou infikováni chorobami způsobenými parazity, čímž vzrůstá nebezpečí pandemií. Navzdory veškeré moderní vědě, v současnosti neexistují žádné speciální vysoce účinné vakcíny pro každý druh, které by zaručovaly prevenci proti těmto nákazám. Téma, kterému se věnuji za účelem seznámení se s parazity, jejich vlivu na život orangutanů a spojitost s lidmi, může být přínosem pro záchranu orangutanů v jejich přirozeném prostředí. Studie zabývající se prevencí a přenosem nákaz na lidi, mohou přispět k ochraně divoké populace primátů. Nemoci způsobované parazity jsou především problémem v tropických a subtropických krajinách, proto se hlavní výzkum parazitů provádí v těchto oblastech. Problematikou chovu orangutanů a ekologickými podmínkami pro udržení zdraví divokých orangutanů se přímo v Indonésii zabývá The Orangutan Health Project (OHP). Byl prvním výzkumným projektem zabývajícím se chováním orangutanů a v současnosti je to jediný průběžný a dlouhodobě trvající projet svého druhu. Jeho primárním cílem je zkoumání a pochopení strategie boje proti parazitním infekcím orangutanů. Vědci z OHP studují preventivní a léčebný metody od divokých orangutanů. Tyto metody mohou být v budoucnosti využity rehabilitačními programy k učení možných reintrodukovaných orangutanů využívat rostliny s léčivými účinky proti parazitní nákaze, což by jim umožnilo lépe přežít ve volné přírodě. Dále se OHP zabývá sebemedikací volně žijících orangutanů. Získává informace o přírodních antihelmintikách, které by se mohly využít při vývoji léků proti lidským parazitózám. Dalším z cílů tohoto projektu je i záchrana deštných pralesů, a to poukázáním na jejich význam pro orangutany z hlediska stravy a nenahraditelný výskyt vzácných léčivých rostlin na daném území (Foitová, 2012). 5

26 Úvod Vedoucí OHP je MVDr. Ivona Foitová, PhD. Projekt je finančně podporován nadací UMI Saving of Pongidae, která byla založena v České republice v roce Jejím hlavním cílem je studium a ochrana lidoopů v jejich přirozeném prostředí, vylepšení životních podmínek primátů chovaných v zajetí na území České republiky a také zachovaní přirozeného prostředí (Foitová, 2012). Problematikou ohrožených orangutanů se zaobírají i následující organizace: Sumatran Orangutan Society (SOS), sumaterská společnost pro orangutany, zvyšuje povědomí o důležitosti ochrany orangutanů a deštných pralesů a nabádá domácí obyvatelstvo k obnově a ochraně deštných pralesů vysazováním stromů (SOS, 2012). The Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS) je mezinárodní nadace podporující záchranu orangutanů v Indonésii (SaveOrangutan, 2012). K dalším mezinárodním společnostem, které se snaží o záchranu největších lidoopů žijících na stromech, řadíme např. Orangutan Foundation International, World Wide Fund for Nature a International Primate Protection, (Miller-Schroeder, 2004). Jejich pozornost se zaměřuje i na zachování životního prostředí. To poskytuje úkryt mnoha dalším vzácným druhům, jako jsou např. gibon lar (Hylobates lar), makak vepří (Macaca nemestrina), levhart obláčkový (Neofelis nebulosa), slon indický (Elephas maximus sumatrae) i sumaterský nosorožec (Dicerorhinus sumatrensis) (RainforestLodge, 2012). Navzdory veškeré snaze těchto organizací se počet sumaterských orangutanů odhaduje na jedinců a odhad počtu bornejských se pohybuje mezi tisíc jedinců (Foitová, 2012). Cíl této práce je zjistit vzájemné vztahy mezi výskytem parazitů, výběrem potravy a všeobecnou charakteristikou orangutanů. Poněvadž výskyt parazitů je ovlivněn i podmínkami v kterých žije, jako další předmět studie je určení vazeb mezi výskytem parazitů a obdobím deště, případně obdobím sucha na Sumatře. Extrémní rozdíly v období monzunových dešt ů a období sucha ovlivňují i rostlinnou potravu, proto jsem se pokusila vysvětlit i vztahy mezi výběrem potravy a vlivem těchto dvou období. Chci tím poukázat na rozdíl potravního chování v průběhu roku střídáním dvou extrémních období, během kterých je rozmanitost rostlinné potravy jiná. Takže se tu naskýtá otázka, jestli se mění i rozmanitost parazitních společenstev se střídáním těchto období. Práce má přispět k objasnění vzájemných vztahů mezi výběrem rostlinné potravy, výskytem parazitů a charakteristikou orangutanů, které by mohly pomoct pracovníkům v rehabilitačních centrech ke zlepšení zdravotních potíží orangutanům připravovaných k reintrodukci do volné přírody nebo orangutanům v zajetí. V případě potvrzení mých hypotéz bych mohla vybrat rostliny, které mají vliv na výskyt parazitů u orangutanů vázaných na specifické období. Taktéž budu schopna říct, které skupiny orangutanů jsou více rizikové pro napadení parazitem. Jedním z možných výsledků by mohlo byt zjištění rostlin, které orangutani vyhledávají s větší pravděpodobností jako běžnou potravu i za účelem případné sebemedikace po napadení parazitem. Také zjištění rostlinné potravy, která roste jenom na Sumatře, a tedy orangutani v zajetí ji citelně postrádají. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje 3 kapitoly popisující vzájemné vztahy organismů v ekosystému 6

27 Úvod zaměřené na vztahy hostitel parazit, charakteristiku parazitů a orangutanů a literární přehled prací zabývajících se vztahy mezi parazity a orangutany a obecnou metodikou statistického zpracování ekologických dat. Praktická část zahrnuje popis a analýzu datového souboru a vyhodnocení získaných výsledků. Metodika se skládá z popisu oblastí, v kterých probíhá terénní výzkum Orangutan Health projektu, z něhož pocházejí data zpracovaná v této práci. Dále obsahuje popis primárních datových souborů, popisné statistiky třech zkoumaných subjektů (orangutanů, parazitů a potravy), postupu analýzy vzájemných vztahů parazitů, jejich hostitelů a rostlinné potravy, a vyhodnocení celkového potravního chování. Diskuse dává prostor pro možné směry dalších analýz a postupů v dané oblasti zájmu. Práce je ukončena závěrem, kde shrnuji dosažené cíle. 7

28

29 Kapitola 1 Ekologické vztahy organismů Populace různých druhů živočichů se vzájemně ovlivňují. Toto působení může byt pozitivní nebo negativní, v případě neutrálního vztahu nevznikají žádné interakce mezi populacemi. Všechny vztahy mezi živými organismy v prostředí představují biotické faktory daného prostředí. 1.1 Vazba parazita na hostitele Typy hostitelů Definujeme pět typů hostitelů podle délky vazby parazita na hostitele (Horák & Scholz, 1998). Definitivní hostitel představuje místo pro parazita, kde dosáhne stadia pohlavní zralosti a může proběhnout reprodukce. Produkuje vajíčka nebo larvy. Druhým typem je mezihostitel, což je organismus, často bezobratlý, v kterém proběhne část vývoje parazita, ale bez dosažení pohlavní zralosti. V mezihostiteli se vyvíjí infekční stádium parazita, které může vyvolat nákazu. V paratenickém neboli transportním hostiteli se kumuluji infekční stadia, případně v něm mohou po určitou dobu přežívat. Parazit se v tomto hostiteli nevyvíjí, ale jenom přežívá a udržuje si svou schopnost invaze. Pokud v něm parazit vyvolává obranné reakce, je tento vztah nazvaný paratenickým parasitismem. Rezervoárový hostitel je zdrojem nákazy ekosystému uvažovaným parazitem. V něm je parazit schopný přežít i v případě, že se v jeho okolí nenachází žádný jiný vhodný potencionální hostitel. Např. potkani a šelmy jsou rezervoárovým hostitelem pro Trichinella sp. V náhodném hostiteli parazit dlouho nepřežívá a nevyvíjí se. Mezi parazitem a hostitelem neexistuje žádné společné pouto a pokud parazit přežije vstup do náhodného hostitele, atypická migrace jeho larev má pro hostitelský organismus obvykle patogenní následky. Např. larva migrans u Toxocara sp. 9

30 1.1.2 Typy parazitů Kapitola 1. Ekologické vztahy organismů Podle vazby hostitele s parazitem rozlišujeme pět typů parazitů (Ryšavý et al., 1989; Otto & Jíra, 1977). Obligátní parazité jsou zcela odkázaní na svého hostitele po dobu adolescence a většina z nich patří mezi endoparazity. Fakultativní jsou příležitostní paraziti, kteří obvykle žijí neparazitickým životem a jenom za určitých podmínek se stávají parazity. Náhodný je parazit, který napadne pro něho neobvyklého hostitele. Např. hlístice vlasovka, která parazituje na husách, byla objevena v žaludku hrdličky. Hyperparazit je parazit cizopasící u jiného druhu parazita, např. prvoci. Pseudoparazit je nepravý parazit nalezený v jiném organismu bez parazitického účinku. Podle délky vazby hostitele s parazitem rozlišujeme tři typy parazitů (Ryšavý et al., 1989; Lýsek & Hejtmánková-Uhrová, 1989). Permanentní, tedy trvalý parazit, žije celý svůj život na povrchu nebo v těle jednoho hostitele. Temporální je dočasný vzhledem ke krátké době působící na hostiteli, např. komár nebo ovád. Periodický je střídavý parazit, který parazituje jenom v některém ze svých vývojových životních cyklů. 10

31 Kapitola 1. Ekologické vztahy organismů 1.2 Reaktivita hostitele na parazita Přítomnost parazita v hostiteli vždy vyvolá reakci. Intenzita reakce vyvolaná hostitelem závisí na hustotě výskytu parazitů (Begon et al., 1997). Invaze parazita na hostitele působí obrovský stres na systém hostitelského organismu, který udržuje zdraví, plynulost životných procesů a kontroluje odvádění energie získané z potravy (Foitová et al., 2009). Soubor vlastností hostitele, kterými se projevuje jeho odpověd na přítomnost parazita v organismu má primární a sekundární složky. Mezi primární složky řadíme vnímavost a odolnost (Otto & Jíra, 1977). Vnímavost, susceptibilita, schopnost hostitele nakazit se parazitem a poskytnout mu vhodné prostředí pro život, přenos a rozmnožovaní. Odolnost, resistence, je schopnost hostitele aktivně se bránit množení parazita a čelit jeho patogennímu působení. Opakem vnímavosti je nevnímavost, specifická vlastnost hostitele, kdy v něm parazit nenalezne adekvátní prostředí k přežití. Sekundární vlastností hostitele je přirozená odolnost (imunita) vůči parazitovi. Schopnost obrany hostitele před parazitem, trvá po celý život. Hostitel ji získává po prvním setkání s parazitem a může být podmíněna přirozenými protilátkami organismu (Otto & Jíra, 1977). 1.3 Vztah mezi populacemi hostitele a parazita Mezidruhové vztahy vytvářejí v každém společenstvu sít vazeb regulující nadměrné kolísání početnosti populací a udržující rovnovážný homeostatický stav celého ekosystému. Čím je ekosystém složitější, tím jsou i vzájemné interakce mezi populacemi v něm složitější. Interspecifické vztahy jsou výsledkem dlouhodobé koevoluce a jejich povaha se může měnit v průběhu jejich ontogenetického vývoje, roku nebo vlivem změn podmínek prostředí. Zkráceně lze říci, že interakce jsou vzájemná působení parazita a hostitele, pro které platí dvě zásady: v průběhu evoluce a vývoje ekosystémů se záporné interakce vytrácejí ve prospěch kladných interakcí, které podporují přežívaní ve vzájemné soudržnosti. Naopak, v nově se vytvářejících ekosystémech vznikají spíše záporné vztahy než v starších ekosystémech (Losos, 1985). Pro interakce platí následující vztahy, které jsou zobrazeny v tabulce 1.1 podle (Volf & Horák, 2007). Parazitismus je vzájemný vztah dvou heterospecifických organismů, kdy jeden organismus (parazit) využívá druhý (hostitele) jako zdroj své potravy i jako životní prostředí. Tudíž parazit svému hostiteli přímo nebo nepřímo škodí, přičemž parazit má z této asociace užitek a hostitel škodu (Begon et al., 1997). Mezi nejdůležitější nemoci způsobené parazitujícími prvoky patří spavá nemoc, leishmanióza, amébóza a malárie (Klaus & Norbert, 2003). Protokooperace je nejvolnější kladné nezávislé soužití, které je vzájemně prospěšné pro obě společenstva. Vztah je volný a trvá jenom po určitou dobu, takže může být 11

32 Kapitola 1. Ekologické vztahy organismů kdykoli přerušen (např. společná hnízdiště několika druhů ptáků). Těsnějším typem je aliance, příležitostné sdružování jedinců různých druhů. Například pštrosi a zebry využívají dobrý zrak jednoho druhu a čich druhého druhu (Losos, 1985). Mutualismus je velice podobný a také vzájemně prospěšný. Často je označován jako symbióza. Má dvě formy: fakultativní mutualismus je výhodný pro obě strany. Na druhé straně obligátním mutualismem rozumíme vztah, kdy je soužití nezbytné pro existenci obou druhů, například u prvoků v bachoru přežvýkavců (Klaus & Norbert, 2003). Komensalismus je vztah, ze kterého jeden ze symbiontů, komenzál, má prospěch a druhý, hostitel, není nijak poškozován ani zvýhodněn. Např. rournatky a kruhobrví nálevníci přisedlí na žahavcích. Pohybem hostitele je komenzál rozšiřován do vzdálených lokalit, kde má stálý přísun potravy z okolí (Klaus & Norbert, 2003). Predace patří mezi nejvíce probírané vztahy. Jde o koexistenci dvou heterospecifických organismů, při kterém predátor loví a požírá svoji kořist. Predátor je na kořisti dlouhodobě závislý. Při přemnožení jedné populace, může nastat vyhynutí obou resp. kritické ohrožení jedné z nich. Tímto vztahem se udržuje přirozený rovnovážný stav mezi predátorem a kořistí. Při vztažení interakce predace na parazita a hostitele můžeme říct, že jde o parazita, který střídá více svých hostitelů s pro ně fatálními následky (Otto & Jíra, 1977). Klasická predace zahrnuje v sobě i vzájemnou predaci. Vzájemná predace je konkurenční interakce mezi dvěma druhy, z nichž každý je kořistí druhého (Begon et al., 1997). Konkurence, neboli kompetice, je vzájemné soutěžení o stejné zdroje, kdy jeden ze vztahu vyžaduje stejné podmínky pro život jako ten druhý. Tím pádem se vzájemně ochuzují o zdroje (Otto & Jíra, 1977). Výsledkem kompetice je strádání populací obou druhů nebo vytěsnění jednoho druhu druhým ze společného prostoru. Tento vztah také vede k přesunu jedinců na stanovištích. Při přemnožení populace dochází k silné vnitrodruhové kompetici, která nutí jedince osídlovat i méně vhodné lokality. Silné kompetiční vztahy vznikají hlavně důsledkem zavlečení neboli introdukcí nových druhů do biocenózy. Např. rak bahenní vytlačí domácího raka říčního, nebot žijí ve stejným prostředí, ale rak bahenní je větší a žravější (Losos, 1985). Amenzalismus definujeme jako vztah dvou druhů z nichž jeden inhibitor produkuje metabolity, kterými brzdí růst a rozmnožování druhého druhu. Sám přitom z tohoto vztahu nemá žádné výhody (Otto & Jíra, 1977). Je známa zejména u baktérií nebo hub, které se vylučováním alelopatických látek (antibiotik, fytoncidů nebo toxinů) brání kompetici (Losos, 1985). Neutralismus, jak i sám název napovídá, je soužití zcela nezávislých organismů, které nemají na sebe ani pozitivní ani negativní vliv (Otto & Jíra, 1977). Dochází k němu v případech kdy ekologické niky druhů jsou diametrálně rozdílné. Je to výchozí vztah, z kterého se mohou tvořit synergické (kladné) nebo antagonistické (záporné) vztahy (Losos, 1985). 12

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Parazitismus: jedna z forem predace v širším pojetí parazit je na hostitele vázán jeho existence závisí na živém hostiteli Když hostitel uhyne: parazité se musí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 09 VY 32 INOVACE 0115 0309

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 09 VY 32 INOVACE 0115 0309 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 09 VY 32 INOVACE 0115 0309 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - organismy V této kapitole se dozvíte: Co je to organismus. Z čeho se organismus skládá. Jak se dělí

Více

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Lidoopi. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 5. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Lidoopi. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 5. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Lidoopi Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 5. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se skupinou vyšších primátů, kam patří ze zoologického hlediska

Více

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

Vztahy mezi populacemi

Vztahy mezi populacemi I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 6 Vztahy mezi populacemi Pro potřeby

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Vojtěch Novotný Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity Ekologický problém č. 1: Jaký je mechanismus koexistence tisíců druhů

Více

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA Diplomová práce Jan Kučera Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Brno 2013 Bibliografický záznam Autor:

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE LÁSKA ZVÍŘAT ANEB JAK SE ZVÍŘATA ROZMNOŽUJÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B OBSAH I Úvod II Teoretická část 1 Bezobratlí 1.1

Více

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL)

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) Vztahy mezi jedinci a druhy konkurence vnitrodruhová x mezidruhová vývoj společenstev sukcese + klimax vztahy jednotlivci druhy populace koexistence predace parazitizmus symbióza

Více

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné.

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. MYSLIVOST Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. Ottův slovník naučný Parazitární choroby zvěře

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

Animal s life. Šťastná Tereza a Kozáková Anna

Animal s life. Šťastná Tereza a Kozáková Anna Animal s life Organizace na ochranu zvířat Green Life Česko-indonéská pralesní rezervace vznikla v roce 2009 na Sumatře. V současné době má rezervace rozlohu 62 hektarů. Nachází se přímo na hranicích s

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Pedomorfóza. a její význam v evoluci. Kateřina Hvězdová

Pedomorfóza. a její význam v evoluci. Kateřina Hvězdová Pedomorfóza a její význam v evoluci Kateřina Hvězdová Pedomorfóza evoluční změna, která urychluje pohlavní zralost vzhledem k tělesnému růstu, čímž nastává jev, kdy dospělý potomek se morfologicky podobá

Více

Aplikovaná ekologie. 2.přednáška. Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj

Aplikovaná ekologie. 2.přednáška. Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj Aplikovaná ekologie 2.přednáška Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj Životní prostředí ÚVOD základní pojmy životní prostředí, ekologie z čeho se skládá biosféra? ekosystém potravní závislosti, vztahy

Více

Primatologie VIII. Doc. Václav Vančata

Primatologie VIII. Doc. Václav Vančata Primatologie VIII. Doc. Václav Vančata Nadčeleď Hominoidea Charakteristické znaky nadčeledi Hominoidea Skelet lidoopů Nadčeleď Hominoidea - charakteristické znaky skeletu Vybrané charakteristické znaky

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_1.10

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009 PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009 Opakování Prokarytotické organismy Opakování Prokaryotické organismy Nemají jádro, ale jen 1 chromozóm neoddělený od cytoplazmy membránou Patří sem archea, bakterie

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_03 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Autor: Pavlína Sedláková NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS _ 09 Vzdělávací oblast:

Více

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo.

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo. Živočišná říše Živočišná říše Živočišná říše je obrovská. Skládá se z pěti skupin obratlovců, zvaných savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. Kromě nich však existuje velké množství živočichů, které

Více

sp.zn.sukls133259/2014

sp.zn.sukls133259/2014 sp.zn.sukls133259/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VERMOX tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje mebendazolum 100 mg. Pomocné látky se známým účinkem: oranžová

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.20.Bi.Obojzivelnici Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 18.

Více

ADAPTACE TENKÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO. parazitičtí prvoci extracelulárně nebo intracelulárně výživa: pinocytózou

ADAPTACE TENKÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO. parazitičtí prvoci extracelulárně nebo intracelulárně výživa: pinocytózou ADAPTACE TENKÉ STŘEVO průtok obsahu: rychlý (1-4 hodiny) počet mikroorganismů: nízký (10 2-10 3 /ml) úspěšná kolonizace: schopnost proniknout vrstvou mukusu, adherovat nebo proniknout k/do enterocytů parazitičtí

Více

3.9 SPOLEČENSTVO 3.9.1. VZTAHY MEZI ORGANISMY 3.9.2. KONKURENCE. Vztahy mezi druhy. Konkurence. Nika. Vztahy mezi organismy dvou druhů: 1.

3.9 SPOLEČENSTVO 3.9.1. VZTAHY MEZI ORGANISMY 3.9.2. KONKURENCE. Vztahy mezi druhy. Konkurence. Nika. Vztahy mezi organismy dvou druhů: 1. 3.9.1. VZTAHY MEZI ORGANISMY 3.9 SPOLEČENSTVO Vztahy mezi druhy Vztahy mezi organismy dvou druhů: 1. Neutrální 3.9.2. KONKURENCE 2. Záporné -konkurence -parasitismus -predace 3. Kladné -komensalismus -protokoopreace

Více

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců kmen: Žahavci jsou to vodní organismy (většinou mořské) s paprsčitě souměrným tělem mají láčku (slepě končící trávicí

Více

MEDVĚDOVITÍ Mgr. Jaroslav Víšek II. pololetí 2011/2012 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

MEDVĚDOVITÍ Mgr. Jaroslav Víšek II. pololetí 2011/2012 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 ; MEDVĚDOVITÍ Mgr. Jaroslav Víšek II. pololetí 2011/2012 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 charakteristika čeledi: - největší žijící šelmy s mohutnou hlavou a zakrnělým ocasem

Více

Etologie myši domácí

Etologie myši domácí Etologie myši domácí Zoologické zařazení Třída: Mammalia - savci Řád: Rodentia - hlodavci Čeleď: Muridae - myšovití Rod: Mus myš (38 druhů) - myš domácí (Mus musculus) Domestikace synantropní druh rozšíření

Více

Viry. Bakterie. Buňka

Viry. Bakterie. Buňka - způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby - dokáže jednoduše popsat vznik atmosféry a hydrosféry - vysvětlí význam Slunce, kyslíku,

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_4/56 jméno autora DUM: Tomáš Korelus datum (období), ve kterém byl DUM vytvořen

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu.

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu. Říše Prvoci (Protozoa) - Mikroorganismy - Jednobuněční - Jedná se o živočišnou buňku s dalšími (rozšiřujícími) strukturami Opora, ochrana - Pelikula - tuhá blanka na povrchu (nemají ji měňavky) - Schránka

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK

PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK ,,VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Země ve vesmíru? žák

Více

Infekce, patogenita a nástroje virulence bakterií. Karel Holada

Infekce, patogenita a nástroje virulence bakterií. Karel Holada Infekce, patogenita a nástroje virulence bakterií Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Klíčová slova Komenzalismus Mutualismus Parazitismus Normální flóra Patogenita Saprofyt Obligátní patogen Oportunní patogen

Více

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým 1. Co je TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým? TIENS Kardi je výživový doplněk obsahující olej z antarktického krillu, olej z plodů rakytníku

Více

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.22 Vzdě lávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní

Více

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek A B C D E F Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr.

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr. Projekt Učíme se pro život (EU peníze školám) Věcné učení Pracovní listy 7. 10. ročník základní školy speciální Vypracovala: Mgr. Lenka Dobrovolná Obsah DUM 1. Lidské tělo. Seznámení s hlavními částmi

Více

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové 1/7 3.2.02.9 jednobuněční živočichové cíl - popsat stavbu, tvar, pohyb, výskyt a rozmnožování prvoků - uvést zástupce - jednobuněční živočichové, tvoří je jedna buňka, která vykonává všechny životní funkce

Více

věda zkoumající vzájemné vztahy mezi organismy a vztahy organismů k prostředí základní biologická disciplína využívá poznatků dalších věd - chemie, fyzika, geografie, sociologie rozdělení ekologie podle

Více

VY_52_INOVACE_ / Savci přehled hlavních skupin Přehled hlavních skupin savců

VY_52_INOVACE_ / Savci přehled hlavních skupin Přehled hlavních skupin savců 1/5 5.2.02.20 Přehled hlavních skupin savců Cíl seznámit se s hlavními skupinami savců - znát zástupce skupin - odvodit jejich místo a způsob života - chápat rozdíl v jejich vývinu - popsat jejich přizpůsobení

Více

Praktické aspekty odběru a vyšetření biologického materiálu po návratu z tropických oblastí

Praktické aspekty odběru a vyšetření biologického materiálu po návratu z tropických oblastí Praktické aspekty odběru a vyšetření biologického materiálu po návratu z tropických oblastí Zuzana Čermáková Barbora Voxová Ústav klinické mikrobiologie LF a FN Hradec Králové Tel. 49583 3540, 2630 Preferuji

Více

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011 2012 okresní kolo kategorie C soutěžící číslo

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011 2012 okresní kolo kategorie C soutěžící číslo TEORETICKÁ ČÁST test 1. Žlutočerně zbarvenou pestřenku obvykle predátoři neloví, protože: a) Její tělní tekutina obsahuje jedovatou látku. b) Má ţihadlo. c) Má ostrá kusadla. d) Ji povaţují za nebezpečnou

Více

Název materiálu: Primáti - členění

Název materiálu: Primáti - členění Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr hlísti dvouvrstevní (pseudocoel) tělo: protáhlé nečlánkované válcovité koběma koncům se zužuje hlísti pokožka jednovrstevná silná kutikula (ochrana) pružné a

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.15.Bi. Plostenci_ krouzkovci Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření:

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda Přírodopis 8. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku. Vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (např. kytovci,

Více

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE DOLNÍ LOUČKY

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE DOLNÍ LOUČKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERZITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF WATER STRUCTURES STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE

Více

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor: Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Určeno: 6. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:

Více

Ekologie. (obecná ekologie, ochrana životního prostředí, globální problémy)

Ekologie. (obecná ekologie, ochrana životního prostředí, globální problémy) Modelové otázky z biologie pro přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu UK (starší vydání, 2006) - Zdeněk Kočárek, Zdeněk Sedláček, Petr Goetz, Jaroslav Mareš, Taťána Maříková, Miloslav Kuklík, 1 až 4

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie

1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie 1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie 2. Obor ekologie lesa se zabývá zejména: a) vzájemnými vztahy organismů s prostředím a mezi sebou b)

Více

Otázky pro opakování. 6. ročník

Otázky pro opakování. 6. ročník Otázky pro opakování 6. ročník Vznik a vývoj Země 1. Jak vznikl vesmír? 2. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 3. Jak a kdy vznikla naše Země? 4. Jak se následně vyvíjela Země? 5. Vyjmenuj

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony:i/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 21.11.2012 Třída: 4. Datum:20.11.2012 1 Zápis z textu Vzdělávací

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Taxonomický systém a jeho význam v biologii

Taxonomický systém a jeho význam v biologii Taxonomie Taxonomický systém a jeho význam v biologii -věda zabývající se tříděním organismů (druhů, rodů, ), jejich vzájemnou příbuzností a podobností. 3 úrovně: 1) charakteristika, pojmenování, vymezení

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu Šablona č. 01.09 Přírodopis Výstupní test z přírodopisu Anotace: Výstupní test může sloužit jako zpětná vazba pro učitele, aby zjistil, co si žáci zapamatovali z probraného učiva za celý rok. Zároveň si

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ HÁĎÁTKO BOROVICOVÉ BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS Odbor ochrany proti škodlivým organismům Ing. Petr Kapitola Ing. Martina Jurášková Ztracená 1099, Praha 6, PSČ

Více

Funkční přístup ke studiu vegetace (EKO/FV)

Funkční přístup ke studiu vegetace (EKO/FV) Funkční přístup ke studiu vegetace (EKO/FV) Mgr. Jan Mládek, Ph.D. (2013) Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů formou komplementárního propojení studijních programů Univerzity Palackého a Ostravské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Název materiálu: Viry, houby, parazité. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: MUDr. Zdeňka Kasková. Zařazení materiálu:

Název materiálu: Viry, houby, parazité. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: MUDr. Zdeňka Kasková. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů 19 zhodnotí i pro 19 zhodnotí i pro funkce funkce ZÁŘÍ ŘÍJEN 19 zhodnotí i pro Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních (orgánových soustav) rostlin i živočichů 20 určí

Více

Název: Zimní spánek. Seznam příloh. Obrázky pro náhodné rozdělení do skupin. Motivační obrázky. Motivační texty. Pracovní list Zimní spánek

Název: Zimní spánek. Seznam příloh. Obrázky pro náhodné rozdělení do skupin. Motivační obrázky. Motivační texty. Pracovní list Zimní spánek Název: Zimní spánek Tradiční a nové způsoby využití energie Seznam příloh Obrázky pro náhodné rozdělení do skupin Motivační obrázky Motivační texty Pracovní list Zimní spánek Obrázky pro náhodné rozdělení

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce)

Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce) Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce) Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.29 Vzdělávací oblast:

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

Otázka číslo 13B. Typy interakcí mezi populacemi: Neutralismus. Konkurence

Otázka číslo 13B. Typy interakcí mezi populacemi: Neutralismus. Konkurence Otázka číslo 13B Typy interakcí mezi populacemi: Interakce = vzájemné působení dvou nebo více činitelů. (Linhart J. a kolektiv, 2007: Slovník cizích slov pro nové století. Litvínov, Dialog, 414 str.) Neutralismus

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více