Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci"

Transkript

1 číslo 10 říjen zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou besedu strana 4 Jak dál s neplatiči nájemného strana 7 Dětské desatero strana 11 Co nás čeká se zavedením integrovaného dopravního systému Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci PTALI JSME SE JEHO PRACOVNICE Dr. HRUŠKOVÉ Odbor sociální péče zajišťuje zejména sociálně- -právní ochranu dětí, účastní se trestního řízení proti mladistvým, pečuje o staré a těžce zdravotně postižené občany, poskytuje příspěvky při péči o blízkou a jinou osobu a dále nezaměstnaným, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech. V městě Brně došlo ke snížení počtu pracovních míst a zvýšil se počet nezaměstnaných. K ohroženým skupinám patří zejména osoby s nízkou nebo žádnou kvalifikací, starší osoby a zdravotně postižení občané. Vzrůstá počet dlouhodobě nezaměstnaných osob s příjmy pod hranicí životního minima, závislých na sociálních dávkách. Odbor sociální péče pomáhá klientovi orientovat se v problematice a zjistit, jaká má práva, povinnosti a nároky a které orgány či organizace mu mohou konkrétně pomoci. Sociálně právní ochrana dětí je specifickou výsečí státní správy, kdy základním a rozhodujícím hlediskem všech orgánů, které se dítětem zabývají nebo řeší jeho problémy, je zájem dítěte a jeho blaho. Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je ochrana chápána jako ochrana práva dítěte na příznivý vývoj, rodičovskou péči, na identitu dítěte, na vzdělání a zahrnuje i ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím nebo zanedbáváním. Sociálně- -právní ochrana dětí je ve smyslu Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte pojímána jako zvláštní pomoc státu, která nastupuje tehdy, jestliže ji dítě potřebuje a pomoc nemohou nebo nechtějí poskytnout rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte. Snaha sociálních pracovníků zajišťujících sociálně-právní ochranu dětí směřuje při práci s rodinou k tomu, aby byly řádně vykonávány práva a povinnosti spojené s výchovou dítěte. Odbor sociální péče vykonává funkci tzv. kolizního opatrovníka a zastupuje děti v případech, kdy rodiče nemohou své děti zastupovat v řízení před soudem (výkon rodičovské zodpovědnosti na dobu do a po rozvodu, výživné nezl. dítěte, styk s rodiči, popření a určení otcovství, zbavení či omezení rodičovských práv, nařízení ústavní výchovy, svěření do péče jiné osoby než rodiče apod.). Jsou podávány návrhy soudu k vydání předběžných opatření v případech, kdy život dítěte nebo jeho příznivý vývoj je závažným způsobem ohrožen nebo narušen soud rozhoduje do 24 hodin, ale většinou okamžitě, a to i v nočních hodinách, kdy je v Brně stálá služba soc. pracovníka, soudce a soudního tajemníka a dítě se kdykoli může odvézt do nemocnice nebo diagnostického ústavu. (pokračování na str. 3) Přijďte zasadit svůj strom!!! Milí spoluobčané, dětičky, rodinky, dospěláci, Vy, kterým není lhostejné naše životní prostředí, máte jedinečnou příležitost udělat pro jeho zlepšení něco velmi konkrétního. Přijďte si zasadit svůj vlastní strom a přispějte tak k zrození nového parku u nás v Novém Lískovci. Kdo přijde, koupí si a zasadí svůj strom, může se těšit na malé občerstvení a upomínkový předmět. Čajíček pro děti, grog pro dospělé a ohýnek nás určitě zahřejí i za chladného počasí. Sejdeme se v sobotu 8. listopadu od 10 do 15 hodin na prostranství pod ulicí Plachty, akce se koná za každého počasí. Podrobnosti o akci hledejte na vývěskách, na zastávkách MHD, v denním tisku a na nástěnkách ve školách, školkách a v CVČ Domeček. Pořádá Výbor pro regeneraci panelového sídliště ZMČ a Komise životního prostředí RMČ ve spolupráci se ZO ČSOP Andromeda MOTTO: Dospívání je doba, kdy se člověk diví, jak tak nemožní rodiče mohli mít tak skvělé dítě. M. Twain Vážení čtenáři Lískáčku, V říjnovém čísle Lískáčku se zabýváme sociální problematikou nejen v naší čtvrti. Po sice trochu delším, ale doufám, že i pro vás zajímavém článku pracovnice odboru sociálních věcí dr. Hruškové se budeme zabývat problémy s neplatiči, což je téma celorepublikové, ale jak je vidět, vždy závisí na příslušných radnicích, jak je řeší. A jak sami uvidíte, v Novém Lískovci oprávněně přitvrdili. No a pak se musíme bohužel zmínit o tématu, které nenechá téměř nikoho lhostejným násilí v rodině. Doufáme, že informace a adresy organizací, které pomáhají tento neblahý projev v lidském soužití řešit, alespoň někomu pomohou. Jak jsme již avizovali, listopadové číslo chceme věnovat roční práci nové radnice v Novém Lískovci. Kromě toho, že si přečtete rozhovor s paní starostkou, se chceme vrátit k některým tématům, kterým jsme se od začátku roku věnovali, a vytvořit tak jakousi zpětnou vazbu nejen pro nás. A kromě toho máte velkou příležitost se podílet právě na tomto čísle Lískáčku. Velmi rádi zveřejníme vaše názory na dění v naší čtvrti, na práci radnice, co vás pálí a co naopak vítáte. A také velmi uvítáme vaše názory na Lískáček samotný, opravdu by nás zajímalo, jestli je naše úsilí o novou tvář Lískáčku vůbec vnímáno pozitivně. Kromě toho se velmi rádi dozvíme, jestli vám Lískáček chodí pravidelně a je doručován na všechny adresy v Novém Lískovci. Pište nám a mailujte nám na adresu: Těšíme se na vaše příspěvky. Za redakční radu Lískáčku Kateřina Dubská A co nás čeká v dalších číslech Prosinec Vánoce tak to budou samá překvapení. Hlavně se budeme snažit být co nejvíce pozitivní. Leden chceme vás blíže seznámit s problémem regenerací domů v Novém Lískovci. Dozvíte se nejen některé technické zajímavosti, ale i názory lidí, kteří v takových domech bydlí. Ty velmi prosíme, aby se s námi podělili o své zkušenosti.

2 LÍSKÁČEK 10/ informace z radnice zprávy z rmč dne schválila nový organizační a podpisový řád ÚMČ Brno-Nový Lískovec schválila pronájem části pozemku p.č. 544 o výměře 160 m 2 v k.ú. NL za 2 Kč za 1 m 2 a rok na dobu neurčitou. schválila pronájem částí pozemku p.č. 23 o výměře 28 m 2, 21 m 2 a 28 m 2 v k.ú. NL, za 2 Kč za 1 m 2 a rok na dobu neurčitou pronájem části pozemku p.č. 23 o výměře 21 m 2 v k.ú. NL za 1 Kč za rok na dobu neurčitou. schválila výplatu odměn občanům za práci v dopravní komisi RMČ za 1. pol souhlasila s předloženou projektovou dokumentací světelného signalizačního zařízení Jihlavská Svážná souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě Oblá 19 o celkové výměře 16 m 2, za 600 Kč/m 2 /rok na dobu určitou, tj. do za účelem provozování čalounické dílny. souhlasila se změnou nájemní smlouvy k bytu č. 21, Kamínky 27 souhlasila s provedením stavebních úprav prodejny potravin Oblá 53, spočívajících v prosklení prostoru před vstupem do prodejny za podmínky, že bude respektován požadavek stavební komise na barevné doladění s fasádou bytového domu. souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 8, Kamínky 27 o 1 rok vzala na vědomí zápisy z komise kulturní ze dne , stavební ze dne , dopravní ze dne a bytové ze dne zrušila zadání veřejné zakázky Poskytování energetických služeb metodou Energy Performance Contracting zaručujících úspory provozních nákladů nezbytných k zajištění energetických potřeb v objektech škol v Brně- -Novém Lískovci: ZŠ Kamínky, ZŠ Svážná, MŠ Oblá jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na poskytnutí úvěru pro regeneraci panelového domu Oblá 14 odložila projednání žádosti společnosti Unistav, a.s., o prominutí nedodržení termínu dokončení nové střešní krytiny pro stavbu Kamínky 31, 33 a 35 vzala na vědomí ukončení pracovního poměru pana Petra Nimrichtera, zaměstnance finančního odboru ÚMČ dne schválila zřízení nového pracovního místa investičního referenta na ÚMČ souhlasila se zřízením věcného břemene k pozemkům p.č.36/1, 36/3 a 37/1 v k.ú. Nový Lískovec pro přípojky k rodinnému domu Prostřední 20, Brno. schválila pronájem části pozemku p.č. 140/1 o výměře m 2 v k.ú. Nový Lískovec, za účelem rozšíření zázemí pro údržbu a skladování běžného zahradnického nářadí pro sousedící přírodní rezervaci Kamenný vrch, Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy č. 22/03 uzavřené dne se společností SMART Comp.s.r.o. na nebytový prostor v I.PP. víceúčelového objektu Oblá 75a do schválila uzavření hromadné licenční smlouvy o užití repertoáru OSA při přenosu rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím společných televizních antén. souhlasila s prominutím poplatku z prodlení dlužníkům, kteří dlužnou částku na nájemném uhradili jednorázově schválila uzavřít s obchodní společností CITY TOOLS, s. r. o., Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne Ověřený dodatek je uložen na OVV ÚMČ. schválila uzavřít s obchodní společností SMART Comp.s.r.o Smlouvu o poskytování služby NETBOX-256 a Dodatek č.2 ke Smlouvě o umístění zařízení vzala na vědomí Návrh novely vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně schválila úhradu neinvestičního nákladu obci Střelice za žákyni 9. tř. z MČ Brno-Nový Lískovec schvalila přijetí daru od dárce Potrusil s.r.o. Ověřená smlouva je uložena na OVV ÚMČ. doporučila ZMČ schválit snížení nájemného po dobu dvou měsíců ve výši 100 % pro nájemníky regenerovaných domů Kamínky a Oblá 14. schválila uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.001/03/212 s firmou Kaláb, kterým se mění termín regenerace Kamínky schválila objednání znaleckého posudku balkónových háků při regeneraci panelových domů Kamínky 25, 27, 29, 31 33, 35 schválila posunutí termínu pro zavěšení balkónů a provedení obkladů vnější stěny suterénů domů Kamínky 31, 33, 35, prováděnou při regeneraci společností Unistav a.s., do stanovila komisi pro výběr dodavatelů prací pro správce nemovitostí EZRA reality s.r.o. Neparkujte uprostřed parkoviště před úřadem! Parkováním uprostřed parkoviště před úřadem neukáznění řidiči brání příjezdu poštovních vozidel, která jsou rozměrnější než osobní a mají vážné problémy dostat se k poště. Proto na žádost České pošty bude na inkriminované ploše v říjnu provedeno vodorovné dopravní značení V12a žlutá klikatá čára, které zakazuje stání na takto vyznačené ploše. Řidiče vozidla, která zde budou parkovat, bude policie pokutovat a v době od 4 do 19 hodin, kdy potřebují přijíždět vozidla pošty, budou nezákonně zaparkovaná vozidla navíc odtahována, a to samozřejmě na náklady jejich vlastníků. I když všichni známe všeobecný problém nedostatku parkovacích míst v našem sídlišti, jiné řešení problému příjezdu k poště bohužel není možné. Určitě všichni chceme dostávat dopisy včas a rychle. Martin Robeš ZVEME VŠECHNY OBČANY NA VEŘEJNOU BESEDU S MINISTREM DOPRAVY A SENÁTOREM Ing. MILANEM ŠIMONOVSKÝM BESEDY SE TÉŽ ZÚČASTNÍ A DOTAZY NA PRÁCI ZASTUPI- TELSTVA ZODPOVÍ STAROSTKA MČ NOVÝ LÍSKOVEC PANÍ Ing. JANA DRÁPALOVÁ MÍSTO A DATUM KONÁNÍ: KINOSÁL V AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVÁŽNÁ, V PÁTEK 14. LISTOPADU 2003 V 18 HODIN K ÚČASTI ZVE MD KDÚ-ČSL Úprava jižní strany Svážné Brněnské komunikace letos po požadavcích naší radnice rozšířily komunikaci Svážná, aby šikmo parkující vozidla nebránila v průchodu chodcům. Bohužel zkostnatělý přístup jejich pracovníka, který vyžaduje slepé dodržování zastaralé technické normy ČSN Projektování místních komunikací i v případech, kdy to podle moderních trendů není nutné, způsobil, že se počet parkovacích míst na Svážné snížil o šest. Stalo se tak přes opakované protesty jak naší komise dopravy, tak výboru pro regeneraci sídliště a Rady městské části. Ulice Svážná nebyla rozhodně upravena tak, jak bychom si to na radnici přáli. Neuměřené dodržování přežitých norem, které způsobily vybudování zbytečně velkých vyložených chodníkových ploch namísto parkovacích stání u nás v Novém Lískovci, škodí i na mnoha jiných místech nejen v Brně. Stavba ještě není zkolaudována, neboť na dvou místech dochází k padání zeminy na nový chodník v důsledku chybějící nízké zídky. To by mělo být opraveno ještě letos. V rámci projektu regenerace sídliště nyní projednáváme možnosti drobných stavebních úprav nového řešení tak, aby bylo zabráněno nelegálnímu parkování na chodnících, na vodících liniích pro nevidomé a v místech špatného rozhledu, ale chtěli bychom na některých nadbytečných plochách umožnit parkování alespoň v noční době. Pokud se to podaří, na místě bude instalováno patřičné dopravní značení. Avšak dokud tam není, parkování znemožňující průchod chodců, znehodnocující funkci vodících linií pro nevidomé, zabraňující bezpečnému rozhledu, znemožňující vjezd zásobování školy nebo na zeleni je nezákonné a bude pokutováno v denních i v nočních hodinách. Regenerace ulice Svážná bude předmětem veřejné prezentace studie, která se uskuteční 14. října od 18 hodin v kinosále Svážná. Všichni jste srdečně zváni. Martin Robeš

3 3 LÍSKÁČEK 10/2003 téma měsíce Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci (pokračování ze str. 1) Jedním z případů, který vyžadoval okamžité řešení, bylo i umístění dvouletého chlapečka, který bydlel v novolískoveckém sídlišti s matkou, kterou na základě příkazu k zatčení vydaného Interpolem převezla cizinecká policie do vazební věznice mimo Brno a tuto skutečnost oznámila odboru sociální péče. Otec pobýval v zahraničí na neznámé adrese a nebyl zjištěn jiný příbuzný dítěte, který by je mohl vyzvednout z jeslí. Ještě týž den v odpoledních hodinách bylo vydáno předběžné opatření a dítě převezeno sociální pracovnicí a soudní tajemnicí do kojeneckého ústavu, kde si je otec za dva dny převzal. Nařízená ústavní výchova musela být i u žáka 4. třídy, který po rozvodu rodičů zůstal v péči matky, avšak docházelo k závažným neshodám s jejím novým manželem. Otec dítěte si ale nevytvořil podmínky, aby syna mohl do své péče převzít, bydlel s přítelkyní, která si cizí dítě ve svém bytě nepřála, takže se rodiče nakonec shodli na tom, že nejlepším a pro ně i nejjednodušším řešením bude ústavní výchova chlapce. Prarodiče s ohledem na věk již nemohli rodiče suplovat a nikdo z dalších příbuzných si dítě nechtěl vzít do péče. Nařízení ústavní výchovy představuje velmi závažný zásah do života dítěte, dochází k zásadní změně prostředí, ve kterém žije. Je to ojedinělé a krajní opatření, kdy se nepodařilo řešit životní situaci dítěte jinak. Častým problémem je výkon rodičovské zodpovědnosti po rozvodu manželství rodičů tedy komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak druhý rodič přispěje na jeho výživu. Rodiče si někdy neuvědomují, že mají rozhodující úlohu při výchově dětí, formují jim vzory pro vytváření vlastních rodin a zanechávají v nich modely chování, které v budoucnu budou užívat ve svých rodičovských a partnerských vztazích a odmítají dělat potřebné kompromisy. Optimální je stav, kdy rodiče uzavírají dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí a soud ji může schválit. Řízení o rozvod manželství nemůže skončit před právní mocí rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Významné je zajištění práva dítěte vyjadřovat se ke svým záležitostem při jejich projednávání. Dítě může projevit svůj názor, se kterým z rodičů chce v případě jejich rozvodu zůstat a jak si představuje kontakt s druhým rodičem. Neustále je zdůrazňována škodlivost popouzení dítěte jedním rodičem proti druhému. Může dojít i k tzv. syndromu zavrženého rodiče v dítěti je vypěstován nekompromisně kladný vztah k jednomu rodiči a zároveň naprosté zavržení druhého rodiče a to vše v rámci sporů o svěření dítěte nebo o styk s ním. Zákon o rodině uvádí, že opakované, bezdůvodné bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem je považováno za změnu poměrů vyžadující nové rozhodnutí o výchovném opatření. Chtěla bych ještě upozornit na právo rodiče, kterému dítě nebylo svěřeno do výchovy, na pravidelnou informaci o dítěti (např. dotazovat se ve škole). Velmi frekventované jsou případy, kdy povinná osoba, většinou otec, neplní vyživovací povinnost k nezletilému dítěti. Odbor sociální péče vyplácí za povinného opakovaný příspěvek na výživu dítěte, ale jen do hranice životního minima nezletilého, maximálně do výše stanovené pravomocným rozsudkem soudu. Často musíme vysvětlovat, že výživné je třeba zasílat i v době, kdy dítě je s povinným rodičem na dovolené a že za výživné nelze považovat výživu dítěte po dobu např. víkendu, dárky dítěti apod. Neplnění alimentační povinnosti postihuje trestní zákon, a to v případě, že neplnění je soustavné a po delší dobu, zpravidla alespoň 6 měsíců, v konkrétních případech se může jednat i o dobu kratší. Poměrně často se rodiče ptají, zda existují tabulky, na základě kterých by si mohli vypočítat, v jaké výši mají platit výživné dětem. Odpověď zní neexistují. Soudy vycházejí z odůvodněných potřeb oprávněného a ze schopností, možností a majetkových poměrů povinného. Vymáhání dlužných částek na výživném často i v řádu desetitisíců je pro oprávněného rodiče v mnoha případech nemožné. Otec jednoho ze zdejších dětí zaplatil výživné naposledy v roce 1990, od té doby nepracuje, nemá stálé bydliště, je nemajetný a ve výkonu trestu nebyl pracovně zařazen, takže z dluhu na výživném zatím neuhradil nic. Nejsou ojedinělé ani výroky však to zaplatí stát přes sociálku, mě to nezajímá. Naprosto nepochopitelné je i jednání dalšího otce, který na dítě školního věku zasílal alimenty ve výši 20 Kč měsíčně. Pokaždé je potěšující procitnutí rodičů, kteří si v rozvodovém souboji o děti uvědomí, že se nehádají o skříň, ale o společné dítě, které jejich přetahováním a domácími konflikty těžce trpí, a dohodnou se zavčas, u koho z nich bude bydlet a jak zajistí bezproblémový styk s druhým rodičem. Přesto většina dětí chce zůstat s oběma, byť i rozhádanými rodiči a jejich trvalý rozchod si nepřejí. Rodiče se mohou domluvit na střídavé výchově, většinou po měsíci, takže se oba spolupodílejí na péči o dítě, ale za předpokladu vzájemné vstřícnosti a dodržování stanovených pravidel. Soudy proto mohou jen dohodu schválit, ale nikdy nevychází střídavá péče z jejich rozhodnutí proti vůli třeba i jen jednoho z rodičů. V Novém Lískovci se tak několik rozvedených rodičů střídavě stará o potomky. Ideální je blízké bydliště rodičů, aby dítěti umožnili vzájemný kontakt a snadnou docházku do školy z hlediska vzdálenosti. Domácí násilí, které je definováno jako fyzické, emocionální a psychické týrání manžela, bývá řešeno policií a mívá dohru na přestupkové komisi nebo i u soudu. Oběti jsou většinou ženy, které se pak uchylují do azylových zařízení, především Magistrátu města Brna, aby předešly dalším konfliktním situacím. Jednou z možností je i umístění na Ubytovně pro matky s dětmi na Koniklecové 5. V ČR zatím neexistuje speciální zákon na ochranu obětí domácího násilí a veškerá iniciativa leží na oběti, která má důkazní břemeno a často se ocitá v důkazní nouzi, protože proti sobě stojí tvrzení proti tvrzení. Velmi dobrá je spolupráce se školami v Novém Lískovci při řešení poruch chování dětí a dále se středisky výchovné péče, kam rodiče mohou s dětmi docházet. Chtěla bych apelovat na rodiče, aby ovlivňovali chování svých dětí, hlavně vlastním příkladem, aby jim poskytli takový vzor chování, podle něhož by si přáli, aby se jejich děti řídily. Rodič má vždy vědět, kde a s kým dítě je, umožnit mu zájmovou činnost v kroužcích, které jsou v široké nabídce místních základních škol i Centra volného času Domeček na Oblé. A především nalézt i při dnešním životním tempu čas na společnou procházku, hru, sport apod., nejen na pasivní sledování televize. Je zarážející, v kolika domácnostech i batolata jsou už ráno posazena před televizi, která jim dělá společníka a má je zabavit. Starší děti mnohdy vyrůstají při sledování nevalných seriálů v televizi společně s rodiči nebo denně bezcílně bloumají s kamarády po ulicích, i když v Brně je tolik příležitostí k trávení volného času. Odbor sociální péče v číslech: v posledním období je poskytován peněžitý příspěvek k zabezpečení nezbytných nákladů na výživu a bydlení více než 200 nezaměstnaným v částce přes Kč měsíčně. Dále je vyplácen v 36 případech příspěvek při péči o osobu blízkou v částce přes Kč měsíčně, peněžité dávky 110 starým a těžce zdravotně postiženým osobám v celkové výši Kč měsíčně a opakovaný příspěvek na výživu 27 nezletilých dětí v částce Kč měsíčně. V oblasti sociální péče působím od roku 1992, za 11 roků jsem poznala sta dětí různých povah, schopností a osudů s rozličným rodinným zázemím. Asi nejotřesnějším byl, naštěstí zatím zcela ojedinělý, případ podezření z pohlavního zneužívání malého dítěte vlastním otcem, který je dosud šetřen policií bez jednoznačného závěru. V dalším případě vleklý spor rodičů, u koho bude dítě do rozhodnutí soudu, vyústil v několikahodinové jednání v kanceláři sociálního odboru, kterou rodiče odmítli opustit a nakonec považovali za nejvhodnější, aby si alespoň ten den vzala dítě domů sociální pracovnice a bylo tak na neutrální půdě. Rodiče, zůstaňte milujícími a chápajícími rodiči, i když jste nezvládli manželskou roli. Nestyďte se dát najevo dětem, že je máte rádi a že je potřebujete. Při všem, co děláte a o čem se rozhodujete, na své děti myslete, opravdu to stojí za to. Iva Hrušková

4 LÍSKÁČEK 10/ téma měsíce JAK DÁL S NEPLATIČI NÁJEMNÉHO Dluhy na nájemném v obecních bytech v naší městské části za poslední roky stále stoupaly. Vliv na celkovou výši dluhu měla především inflace, v roce 2001 pak další byty předané do správy MČ od Magistrátu města Brna, ale hlavně zvyšující se počet neplatičů a výše částek u jednotlivých dlužníků. Přitom se nedá říci, že největší dlužníci by na tom byli zároveň sociálně nejhůře. Naopak, spousta lidí obracejících několikrát každou korunu si nedovede představit, že nezaplatí nájem. Naproti tomu si lidé ukazují na dlouholeté neplatiče, kteří jezdí autem, kupují si nové mobily a děti se prohání sídlištěm ve značkovém oblečení. Sociální situace na našem sídlišti se dlouhodobě zhoršuje. To je vidět především ze stále se zvětšující částky, kterou vyplácí náš sociální odbor na různých dávkách. Ale právě sociální systém je vytvořen tak, aby u nás nikdo nemusel umřít hladem a mohl si i zaplatit přiměřené bydlení. Nájmy v obecních bytech se v posledních letech zvýšily, podstatně víc ale vzrostly ceny služeb (teplo, elektřina, plyn). Stále ještě nedosahuje výše nákladového nájemného, to znamená neumožňuje investovat dostatek peněz do údržby a obnovy bytového fondu. Komplexní regenerace panelových domů jsou tak možné hlavně díky výhodným dlouhodobým úvěrům se státní dotací a s dotací od města Brna ve výši 100tisíc Kč na jeden byt. Ani po deregulaci nájemného však v Novém Lískovci nepředpokládáme nějaký skokový nebo dramatický nárůst nájemného v obecních bytech. Peníze, které někteří nájemníci dluží, však městské části rozhodně chybí a opravy domů to zpomaluje. Celkový dluh na nájemném činil na konci roku Kč! V prvním pololetí se podařilo poprvé v historii zastavit další narůstání dluhu a do srpna 2003 se dluh dokonce o více než půl milionu korun snížil. V současné době je v městské části 1085 obecních bytů a v nich celkem 270 dlužníků. Z toho 70 dluží více než Kč, 14 více než a 6 výtečníků dluží přes Kč. Největším dlužníkem je rodina, která již několik let neplatí nájemné vůbec a dluží nyní přes Kč. Nabádají dokonce další dlužníky, ať nejsou hloupí a neplatí, jim se také přece ještě nic nestalo. Není to pravda. Soud již rozhodl o jejich vystěhování bez náhrady a nyní se řeší jejich odvolání. V nejbližší době je čeká vystěhování, stejně tak jako byla v červnu vystěhována další rodina, která dlužila 370 tisíc. Dalších pět největších dlužníků čeká v nejbližší době rozhodnutí soudu o vystěhování, další svůj dluh řeší výměnou bytu nebo uzavřením splátkových kalendářů. Někteří se však domnívají, že uzavřením splátkového kalendáře jejich povinnosti končí a vesele neplatí dál. Vývoj výše dluhů od roku 1998 do 07/2003 Rok Dluh A v Kč Přírůstek dluhu v Kč Počet bytů Prům. dluh v Kč Celk. náj./rok v Kč Čistý náj./rok v Kč Kč Kč Kč Kč / Kč Celková výše dluhu v jednotlivých letech Přírůstek/úbytek dluhu v jednotlivých letech Díky důslednějšímu postupu radnice se podařilo snížit dluh na nájemném za 7 měsíců letošního roku o 555 tisíc korun! ZÁSADY PRO ŘEŠENÍ DLUHU NA NÁJEMNÉM Dlužník nájemného a služeb je nejprve opakovaně upomínán písemně správcem bytového fondu. Pokud dluh neuhradí, neuzavře splátkový kalendář ani jinak neřeší svoji situaci (například výměnou bytu), je mu zaslána výpověď z nájmu a zároveň je soudu podána žádost o přivolení s výpovědí z nájmu s vyčíslením dlužné částky včetně poplatku z prodlení, tzv. penále. Pokud dlužník do 30 dnů od upomínky uhradí celou dlužnou částku, bude penále prominuto. Při opakování dluhu se již penále nepromíjí. Pokud dlužník uzavře s MČ splátkový kalendář, a to minimálně 1000 Kč měsíčně, platí řádně nájemné a v termínu uhradí všechny splátky, nebude mu penále prominuto automaticky. Pokud o jeho prominutí požádá, může městská část zvážit okolnosti vzniku dluhu a případně část penále prominout. Na dlužníky, kteří nereagují na výzvy a neuzavřou dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář, budou postupně vydávány platební rozkazy a exekuce. Výpověď z nájmu je až poslední krok, ke kterému MČ přistupuje. I když rozhodování soudu trvá poměrně dlouho, je třeba upozornit, že soud většinou nakonec stejně rozhodne o ukončení nájemní smlouvy, a to bez náhrady. Obec není povinna poskytovat neplatiči žádné náhradní bydlení, ani přístřeší! Vyzýváme tedy nájemníky, aby nenechávali dluhy narůst do výše, kterou nejsou schopni řešit sami, ani s pomocí státní sociální podpory. Naše radnice je připravena pomoci nájemníkům s problémy, do kterých se člověk může dostat, například ze zdravotních nebo rodinných důvodů. Důležité je ale řešit situaci včas. Na příspěvek na bydlení například nemá nárok dlužník nájemného. Takže pokud se dostanete do tíživé situace, přijďte ji řešit dříve, než přestanete platit nájemné. Možnosti řešení: 1. Městská část pomůže s vyřízením sociálních dávek a příspěvků na bydlení 2. Pokud je pro nájemníka byt příliš velký a nákladný, pomůže obec zprostředkovat výměnu bytu buď v rámci městské části, nebo i jinam. 3. Výměnou bytu se dá řešit i situace, kdy dluh již vznikl, pokud se zájemce o větší byt dohodne s dlužníkem a pohledávku za něj uhradí. Vážení občané, jak vy se díváte na problém s neplatiči nájemného? Budeme rádi, když se k tomuto tématu vyjádříte na naši adresu: ZVEME VÁS NA ÚVODNÍ PROGRAMY A MEDITACE SAHADŽA JÓGY , , v 18 hodin na Moravském nám. 13 a následné programy vždy v pondělí hod., v úterý hod., středa a hod. a koncert indické hudby v hod. v kině Art Brno. info vstup zdarma

5 5 LÍSKÁČEK 10/2003 téma měsíce Mateřské centrum Kuřátka OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MAMINEK (NEJEN) NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ Brno, Poštovská 1 Mateřské centrum Kuřátka působí na území městské části Brno-střed od roku Svou činnost zahájilo v prostorách přidělených městskou částí. Provoz a program centra připravily maminky vlastními silami. Provoz centra byl 4 x týdně v dopoledních hodinách. Byl připraven program pro děti Pohádky a písničky, Miniškolička, Výtvarný klub, Dramatický klub, Angličtina pro nejmenší. Pro maminky jsme organizovaly besedy a přednášky na aktuální témata z oblasti sociální, zdravotní, psychologické, výchovné. Tak jak maminky projevovaly zájem o program svou účastí, tak jsme dále tvořily i nabídku akcí. Velkou oblibu měly také besídky a společenské akce, jako jsou měsíční oslavy narozenin podle znamení zvěrokruhu. Mateřské centrum se neustále vyvíjelo a s ním také maminky, které se organizačně podílejí na všech aktivitách. Po roce činnosti jsme se pustily i do větších akcí a akcí celoměstského významu a také jsme se aktivně začaly zapojovat do veřejného života. Aktivně se účastníme akcí, které pořádají jiné organizace, jako jsou Brněnské dny pro zdraví, 30 dní pro neziskový sektor, Mosty mezi městy vystupování na náměstí Svobody aj. Z potřeby zviditelnit naše Mateřské centrum a také udělat něco i pro jiné děti a tzv. zdravé bezproblémové rodiny jsme začaly připravovat akce pro rodiny s dětmi. V letošním roce již proběhly 3. ročníky akcí: Kočárkové a koloběžkové závody, Barevnější svět malování na chodníku, Pohádkové kouzlení setkání s pohádkovými postavičkami, Šikuláda stezka plná úkolů pro šikovné ručičky, hbité nožičky, chytré hlavičky, Lidový skřivánek soutěž ve zpěvu lidových písní pro děti 3 8 let, nad kterou převzal záštitu 1. náměstek primátora ing. Slavotínek. Jednotlivé akce navštíví na 400 účastníků. Spolupracujeme s veřejnou správou Statutárním městem Brnem, městskými částmi, neziskovým sektorem, velkou měrou přispívá obec podnikatelů a samozřejmě především aktivní maminky a jejich rodiny. Smysl a přínos z těchto akcí vidíme v společných prožitcích rodin, které působí bezproblémově, leč naším motem je, že se o rodinu a vztahy musí pečovat a neustále je zlepšovat. Proto nabízíme akce, kde mají členové rodin možnost být spolu, smát se spolu, hrát si. Naší snahou je zdolat mýtus, že děti do 3 4 let zábavu a kolektiv nepotřebují. Vždyť malé děti se učí nejrychleji a my doufáme, že i to, co do nich vložíme v nejútlejším věku, bude zúročeno později k naší i společné spokojenosti. Po 4letém působení Mateřského centra Kuřátka již některé maminky nastoupily do zaměstnání, ale neustále působí a pomáhají zajišťovat provoz centra a tím také přispívají k jeho neustálému rozvoji. V současné době jsme získaly od Městské části Brno-střed nové větší prostory v samotném centru města a připravujeme rozšíření programu a činnosti. K již tradičním akcím pro děti Miniškolička, Výtvarný klub, Divadélko s pohádkami, S písničkou a tanečkem, které pořádáme v Mateřském centru, k přednáškám a poradnám pro maminky přibude též od září cvičení, Klub pro předškoláky, plánujeme rekvalifikační kursy jazykové a počítačové pro maminky, spojené s hlídáním a programem pro děti. Připravujeme též sbírku oblečení pro Dětský domov a spolupráci s domovem důchodců při organizování společenských akcí pro nejstarší občany jsme otevřely nové prostory a současně oslavily 4. narozeniny. Na závěr je třeba podotknout, že všichni členové a spolupracovníci centra zde pracují zcela zdarma, bez nároku na odměnu, Mateřské centrum Kuřátka nemá žádné zaměstnance, a tak smekám před všemi, kteří zde nechali kus srdce, práce, energie, financí a rozdávají nezištně radost a úsměv. ÚTERÝ hod. S písničkou do pohádky E. Maršálková, D.Morávková STŘEDA hod. Dílna a cvičení pro děti Lucie, S. Valová ČTVRTEK hod. Kašpárkovy pohádky, písně S. Valová, E. Břoušková hod. Výtvarný a společenský klub A. Krásná PÁTEK hod. Miniškolička pro děti i mámy I. Buršíková, M. Šancová VÝBĚR Z PROGRAMU MATEŘSKÉHO CENTRA KUŘÁTKA ne HLEDÁNÍ POKLADU PIRÁTŮ nedělní odpoledne pro malé i velké námořníky a hledače pokladu, pro všechny je připravena tajemná truhla s překvapením a dárky, v parku Koliště 2, pod Janáčkovým divadlem od hod st Malujeme, modelujeme od hod čt Divadélko s pohádkou od hod. Podzimní obrázky od hod st Prevence infekcí a nachlazení M. Šancová od hod čt Divadélko s pohádkami od hod. Váhy slaví party pro děti nejen tohoto znamení od hod út Kouzelná pohádka od hod st Dietní programy, zdravá strava od hod čt Povídání o vílách, čarování a malování od hod. Hrátky pro malé školáky od hod út Říkadla pro nejmenší od hod st Sádrové vázičky, tanečky a písničky od hod. Oblečky pro drobečky od hod čt Kašpárkovo dovádění, malujeme kamínky od hod. Podzimní malování od hod út Dupy, dup, draka bolí zub od hod st Obtisky listů, říkánky a cvičení od hod čt Kašpárkovo dovádění od hod. Oblečky pro drobečky p.hanáková od hod pá Jak přežít ve zdraví zimu M.Šancová od hod út Tleskejte ručičky od hod st Tvoření z keramické hlíny od hod čt Kašpárkovi pohádky a písně od hod. Štíři slaví party pro děti nejen tohoto znamení od hod pá Jídlo pro potěšení i zdraví M.Šancová od hod út O dvanácti měsíčkách od hod st Malování sádrových odlitků, dárečky pod stromeček od hod čt Kašpárkovo dovádění od hod. Hrátky s papírem od hod pá Pohádková Miniškolička od hod. Eliška Břoušková, předsedkyně občanského sdružení

6 LÍSKÁČEK 10/ téma měsíce NA PROBLÉMY NEJSTE SAMI Nevíte si rady? Zajímalo by Vás, na jaké dávky máte, či nemáte nárok, jaké příspěvky vůbec existují a kde si o ně zažádat? Nerozumíte rozhodnutí, či rozsudku, který Vám byl doručen? Nevíte, jak napsat správně odvolání, stížnost či žádost? Potřebujete kontakt na specializované organizace, které Vám mohou pomoct řešit Váš problém? Zajímá Vás, zda Vám dal zaměstnavatel výpověď oprávněně? Potřebujete si ujasnit svůj problém, někomu se svěřit a vymyslet postup, jak ho začít účinně řešit? Pak se můžete obrátit na Občanskou poradnu TRIALOG. Občanská poradna je poradnou anonymní, bezplatnou, nezávislou a nestrannou. Může vám poskytnou informace ohledně otázek spojených s: bydlením, rodinou a mezilidskými vztahy, nezaměstnaností a pracovně právními problémy, dávkami a službami sociální péče a státní sociální podpory, majetkovými vztahy, správním řízením, občanským soudním řízením a další. Otázka: Přišel jsem náhle o zaměstnání a nevím, jak přesně postupovat dál. Stal jsem se nezaměstnaným, ale nevím co udělat, abych nezůstal zcela bez příjmu. Odpověď: 1. Ocitnete-li se bez zaměstnání, kontaktujte okamžitě příslušný úřad práce (dle místa trvalého bydliště) a zde se zaregistrujte. Hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti Vám nebude vypláceno zpětně, ale počítá se až ode dne registrace. 2. Na hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti máte nárok ihned po ukončení pracovního poměru, i když Vám bývalý zaměstnavatel vyplatil několikaměsíční odstupné. 3. Zjistěte si, zda Vám po ukončení pracovního poměru nenastala pauza v placení zdravotního a sociálního pojištění. Stát za registrované nezaměstnané toto pojištění platí, ale pokud jste měli mezi prací a registrací na úřadě práce prodlevu, může Vám zdravotní pojišťovna naúčtovat překvapivě vysoké penále. 4. Jestliže výše hmotného zabezpečení nedosahuje částek Vašeho životního minima, pak se můžete obrátit na příslušný obecní úřad a zde si požádat o dávku podle zákona o sociální potřebnosti. (tzv. doplatek do životního minima dávka k zabezpečení výživy a ostatních základních osobních potřeb a k zajištění nezbytných nákladů na domácnost jedná se o dávku sociální péče). Otázka: Jsem rozvedená a děti jsou svěřeny do mé péče. Bývalý manžel dobrovolně neplní vyživovací povinnost ke svým dětem. Jak můžu od bývalého manžela vymoci dlužné výživné? Odpověď: Klientka může postupovat dvěmi způsoby: 1. Podá návrh na výkon rozhodnutí (dle OSŘ) jedním z možných způsobů výkonu rozhodnutí dle 258 OSŘ. 258 OSŘ (1) Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem. (2) Výkon rozhodnutí ukládajícího jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Lze jej provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů. Pokud se nepodaří pohledávku vymoci daným způsobem (např. srážky ze mzdy), je nutné obrátit se na soud s novým návrhem a jiným způsobem provedení výkonu rozhodnutí (např. prodej movitých věcí). 2. Klientka se může obrátit na exekutora, který již sám podá návrh na výkon rozhodnutí na soud. Soud pověří výkonem rozhodnutí exekutora, kterého si klientka sama vybrala. Výhody tohoto způsobu jsou: činnost exekutora je většinou rychlejší než jednání soudu exekutor si sám vybere způsob provedení exekuce a jednotlivé způsoby může libovolně kombinovat exekutor si sám aktivně zjišťuje majetkové poměry dlužníka jakmile soud pověří exekutora výkonem rozhodnutí, dlužník nesmí nakládat se svým majetkem exekutor je motivován podílem na vydobyté části pohledávky, a proto se snaží, aby provedená exekuce byla úspěšná Odměna exekutora je regulována vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001Sb. Otázka: Asi před rokem jsem se rozvedla. V průběhu roku jsem přišla v důsledku změn u zaměstnavatele o práci a stala se nezaměstnanou. Žiji pouze z podpory z úřadu práce a něco mám i od sociálky. Jsem zdravotně postižená, proto se mi obtížně hledá zaměstnání. Mou otázkou je, zda mám nárok na výživné pro sebe od bývalého manžela? Odpověď: Dle zákona o rodině ( 92 94) je vyživovací povinnost rozvedeného manžela podmíněna tím, že jeho bývalý manžel není schopen se sám živit. Soud může bývalému manželovi, který se porušením manželských povinností na rozvratu převážně nepodílel a kterému byla rozvodem způsobena vážná újma, přiznat proti jeho bývalému manželovi výživné ve stejném rozsahu, jaký byl mezi manžely, avšak nejdéle na dobu 3 let od rozvodu. Vzhledem k tomu, že paní v době podání žádosti o výživné rozvedené manželky ještě neuplynula lhůta 3 let od právní moci rozsudku, může podat návrh na stanovení výživného a přizná se jí od doby podání návrhu. Kontakt: Občanská poradna TRIALOG Orlí 20, Brno, tel.: , fax: , web: Návštěvní doba: pondělí h. úterý pro objednané (13 16 h.) středa 9 13 h. čtvrtek pro objednané (13 16 h.) pátek 9 12 h.

7 7 LÍSKÁČEK 10/2003 Unikátní průzkum Dětského fondu Spojených národů (UNICEF) provedený v celé Evropě ukázal, že: šest z deseti dotázaných dětí a dospívajících je přesvědčeno, že čelilo násilí či agresivnímu chování ve svých vlastních rodinách; každé šesté dotázané dítě se necítí bezpečně, když prochází bezprostředním okolím svého domova; jedna třetina dotázaných má přátele či známé, kteří jsou závislí na drogách (včetně alkoholu a cigaret); téma měsíce Osud děti drží v rukou dospělí čtyři z deseti dotázaných teenagerů měli pocit, že jejich názory jsou ignorovány. Průzkumu se zúčastnilo dětí. Také vám připadají uvedené statistické údaje alarmující? Tento průzkum nevypovídá jen o dětech, ale také o chování dospělých. Koneckonců, osud dětí a to, co si myslí a budou myslet, je v rukou dospělých. Této odpovědnosti se nikdy nezbavíme, říká Robert Cohen, vedoucí UNICEF pro střední a východní Evropu. Nejlepším indikátorem toho, že rodina nefunguje, a dokonce působí na dítě velmi negativně, ať již fyzickým nebo psychickým týráním, je jeho školní prospěch a jeho chování ve škole. Zejména třídní učitel by měl být tím prvním, kdo si všimne indicií pro tento problém typických a pomůže je dítěti řešit. Citlivý přístup ze strany učitelů je nutný obzvláště při podezření na týrání dítěte. Týrané děti se svěří málokdy, protože je jim často vyhrožováno a bojí se, že jim nikdo neuvěří. Proto je nutné brát vážně veškeré indicie ze strany dítěte i jeho kamarádů. K indiciím může patřit zvýšená pasivita dítěte, stísněnost, úzkostné stavy, lhostejnost, či naopak zvýšená citová dráždivost a agresivita. Dítě, kterému je ubližováno, fyzicky či psychicky, mívá ve škole problémy se soustředěním, dochází u něj ke zhoršení prospěchu a neomluveným absencím. Týrané dítě nechce po skončení vyučování odcházet domů. Neklamným znamením toho, že se dítě stalo obětí špatného zacházení, jsou také opakovaná tělesná zranění. Nejdříve tedy dítě najde pomoc ze strany pedagoga. Dále se obracíme na policejní oddělení specializované na práci s mládeží, oddělení sociálně právní ochrany dětí a pedagogicko- -psychologické poradny. Společně zajistíme vyšetření u pediatra, psychology a případnou psychoterapeutickou léčbu. Rádi bychom apelovali na dospělé (rodiče, osoby veřejně činné, ostatní pedagogy), aby byli odpovědní ve svém chování a měli na paměti Dětské desatero formulované UNICEFem. Dětské desatero Žádné dítě nesmí být opomíjeno (všechny formy diskriminace a jakékoli ignorování dětí musí být odstraněny) Děti jsou na prvním místě (všichni, od jednotlivců, dospělých, přes vlády až po mezinárodní organizace, náboženské spolky či soukromý sektor, musí usilovat o to, aby byla respektována práva dětí) Pečujte o každé dítě (usilujte o to, aby každé dítě mělo dobrý start do života) Chraňte je před nemocí AIDS (varujte je před riziky, jež přináší sex) Zabraňte ubližování a zneužívání dětí (násilí a týrání musí být zastaveno; sexuální a ekonomické zneužívání dětí musí skončit) DŮLEŽITÉ ADRESY: Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, PPP Brno adresa: Sládkova 45, Brno tel./fax: , Sdružení Podané ruce, odd.primární prevence adresa: Hapalova 22, Brno tel./fax: Modrá linka adresa: CVČ Lužánky, Lidická 50, Brno tel./fax: Bílý kruh bezpečí adresa: Slovinská 41, Brno tel./fax: Naslouchejte dětem (respektujte právo dětí a dospívajících vyjádřit své názory a účastnit se rozhodování o věcech, jež zasahují je samé) Vzdělávejte děti (každé dítě bez ohledu na to, zda je to dívka či chlapec musí mít přístup ke vzdělání) Chraňte děti před válkou (žádné dítě by nemělo zažít hrůzy válečného konfliktu) Chraňte Zemi pro děti (hlídejte a starejte se o životní prostředí ve svém okolí i v celém světě) Bojujte s chudobou (investujte do dětí, přispívejte na projekty, které pomohou nejchudším dětem) Zdroje: MF DNES, Nadace Naše dítě Bc. Irena Machalová (metodik preventivních aktivit ZŠ Kamínky 5) Krizové centrum psychiatrické první pomoci adresa: Jihlavská 20, Brno tel./fax: Linky naděje adresa: Psychiatr. klinika FNB, Jihlavská 20, Brno tel./fax: Spondea Centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti adresa: Štefánikova 1, Brno tel./fax: , ZUŠ Františka Jílka oslavuje V letošním školním roce oslaví padesát let své existence Základní umělecká škola Františka Jílka v Brně. Koncert k tomuto jubileu se uskuteční v neděli 2. listopadu 2003 v Janáčkově divadle v Brně v hodin. Na koncertě, který bude spojen s výstavou výtvarných prací vystoupí žáci školy. ZUŠ F. Jílka, Vídeňská 52, Brno, tel.: , zusjilka

8 LÍSKÁČEK 10/ různé Domeček Na Oblé informuje: Vážení přátelé, prázdniny jsou již definitivně za námi. Doufám, že jste si v letošním horkém létě užili spoustu sluníčka, koupání a všeho co k odpočinku patří. I my v Domečku jsme se pokusili zajistit pěkné chvíle odpočinku pro ty z vás, kteří o to měli zájem. V červnu jsme uspořádali 1. ročník tábora pro rodiče s dětmi. Konal se v krásném prostředí areálu Šárka v Herolticích. Kromě výtvarných dílen jsme se vydali za pokladem, naučili jsme se nové říkanky, zacvičili jsme si a hlavně jsme měli k dispozici bazén, který jsme opravdu maximálně využili. Začátkem července jsme uspořádali Příměstský tábor. Každý den jsme vyráželi na výlety do okolí Brna. Po celoroční práci ve škole to byla určitě vítaná změna pro děti a rodičům odpadly starosti o děti v době, kdy musí být v práci. V srpnu se uskutečnil tábor Výtvarného a textilního ateliéru na Pikárci. Tábor je v krásném prostředí Českomoravské vysočiny, kde se děti jednak seznamovaly s různými výtvarnými technikami a také s tábornickými dovednostmi a krásnou přírodou se spoustou lesů a rybníků. Ale teď k letošnímu školnímu roku. Letos se nám podařilo získat keramickou pec a budeme začínat s kroužky keramiky. Pro starší děti se kroužek koná v pondělí hod. Pro mladší děti pak v úterý hod. Keramika pro dospělé bude probíhat v úterý hod. Dále jsou volná místa ještě v těchto kroužcích: dramatický kroužek, výtvarná výchova pro školáky, jóga pro dospělé, dívčí klub, textilní ateliér. V letošním roce budeme také pokračovat v cyklu výtvarných dílen pro děti Nápadník a Tvořivá dílna pro dospělé. Program Nápadníku: 5. listopadu Malování na sklo, kurzovné 50 Kč (skleničky s sebou) 7. listopadu Textilní atelier, kurzovné 150 Kč (africká, vosková batika apod.) Program Tvořivé dílny: 21. října Smaltované šperky 4. listopadu Hedvábné lampy a stínítka 7. listopadu Textilní atelier (africká, vosková a voskovaná batika) 11. listopadu Drátování I 18. listopadu Keramické šperky 25. listopadu Mramorové krabičky Tvořivé dílny jsou určeny pro mládež a dospělé. Dílny probíhají většinou v úterý v 17 hod. Kurzovné je 100 Kč za jednu lekci. Do všech a kroužků kurzů je ještě možno se přihlásit přímo v Domečku nebo na tel.: u Mgr. Veroniky Hamplové nebo Lydie Jobové. Za všechny pracovníky z Domečku Lydie Jobová DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Srdečně zveme všechny obyvatele města Brna a zájemce o studium na Přehlídkový den Obchodní a hotelové školy, který se bude konat dne 27. listopadu Ke zhlédnutí budou prostory školy, odborně a moderně vybavené učebny jazykové, multimediální, počítačové, gastronomické a jiné. Studenti předvedou servis vína a pokrmů, barmani Vám dají ochuthat správně namíchaný cocktail, uvidíte krásně prostřené slavnostní tabule. Studenti se dále pochlubí znalostmi z cestovního ruchu, spoluprací s partnerskými školami v zahraničí, ale i zpěvem a tancem. Těšíme se na Vaši návštěvu Dny otevřených dveří pořádá Obchodní a hotelová škola, Bosonožská 9, Brno-Starý Lískovec (spojení tramvají 5 nebo 8, zastávka Dunajská), tel.: , , fax: každý čtvrtek od 13 do 16 hodin a dne 12. února 2004

9 9 LÍSKÁČEK 10/2003 školství a sport ZŠ Svážná úspěšná v Kinderiádě V úterý 23. září se výběr dětí ZŠ Svážná zúčastnil oblastního kola Kinderiády a stejně jako před dvěma lety se podařilo školnímu družstvu postoupit do celostátního finále. Jedná se o atletickou soutěž pro děti tříd základních škol, kde za každý ročník může startovat pouze jeden chlapec a jedna dívka. Děti soutěží v běhu na 60 m a jedné technické disciplíně (skok z místa do dálky, hod plným míčem, hod kriketovým míčkem a skok daleký). Družstvo na závěr postaví štafetu v běhu na 4 x 60 m. Součtem jednotlivých umístění se stanoví celkové pořadí. Naše děti obsadily 3. místo v oblasti Brno i Brno-venkov. Družstvo ve složení Hana Prochová, Martin Kořínek, Tereza Dušková, Tomáš Kříž, Tereza Weidenhöferová, Martin Husa, Barbora Bartošková a Jakub Lidmila se tak kvalifikovalo na celostátní finále, které se uskuteční v červnu v Praze. Tam se sportovně popereme o nemalé finanční částky pro vítězná družstva, protože pořádající firma Ferrero věnuje do soutěže statisíce korun určených na budování školních sportovišť. Žáci ZŠ Svážná v Kinderiádě nejsou neznámí. Před dvěma lety obsadili v celostátní soutěži osmé místo a v letošním roce byla firmou Ferrero vybrána jako talent pětiletého období této soutěže bývalá žákyně naší školy Kateřina Čechová, která tak obdržela nemalou finanční částku na podporu své další sportovní přípravy. Kinderiáda je v letošním roce pořádána po šesté. Možná si někdo řekne, co jsme dělali v loňském roce (předloni ve finále, a vloni nic?). V pravidlech Kinderiády totiž stojí, že účastníci celorepublikového finále nemohou následný rok po finále startovat v této soutěži. Popřejme proto mladým atletům hodně úspěchů v hlavním městě a ať jim pěkný vztah ke sportu co nejdéle vydrží. Mgr. Marie Vaňková, ředitelka školy Novinky na ZŠ Svážná 1. ŠKOLNÍ KLUB V tomto školním roce otvíráme školní klub. Toto zařízení je určeno dětem II. stupně naší školy. Školní klub organizuje činnosti zájmové, odpočinkové, rekreační a umožní i přípravu na vyučování. Pracuje se v něm ve skupinách, délka práce je po 1 2 hodinách 1 2x týdně, vesměs v odpoledních hodinách. Zatím máme pro děti připraveny tyto kroužky: informatika, dívčí klub, keramika, různé sportovní aktivity, programování, klub ochránců přírody, doučování z matematiky a dějepisu (příprava na přijímací řízení na střední školy). Novinkou bude provoz školního klubu od hod. do hod., a to v pondělí až čtvrtek Sem budou moci žáci chodit v době svého volna nebo v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, trávit zajímavě čas se svými spolužáky, pracovat na domácích úkolech apod. Bude zde vždy pedagogický dozor z řad učitelů školy. Věřím, že časem nabídneme i další aktivity. Jedinou podmínkou účasti na těchto aktivitách je vyplněný zápisní lístek podepsaný od zákonných zástupců dětí. Již v létě jsem psala do Lískáčku o vydání povolení zřízení školního klubu MŠMT. Prosila jsem, bude-li pro vás nějaké vybavení bytu či kanceláře už nepotřebné, rádi je přijmeme k vybavení našeho klubu či jiných prostor školy. Děkuji touto cestou všem, kteří na nás nezapomněli. Současně prosím znovu o pomoc při vybavování školního klubu. 2. ŠKOLNÍ JÍDELNA nabízí výběr ze dvou jídel Konečně se nám podařilo zavést v naší školní jídelně výběr ze dvou jídel. Týká se dětí páté třídy a výše a cizích strávníků. Myslím, že je to velký krok kupředu. Podle mého názoru jsou obědvající spokojeni. Mně nezbývá než popřát všem našim strávníkům šťastnou ruku ve výběru jídel, našim kuchařkám pracovní elán a všem nám dobrou chuť. Mgr. Marie Vaňková, ředitelka školy Nábor do stolního tenisu Ve dnech 21. a 22. října 2003, vždy od 15 do hodin proběhne nábor 6 9letých dětí (chlapci i dívky) do stolního tenisu. Místo konání: Sokolovna Nový Lískovec, ul. Rybnická 75. Nutná účast alespoň jednoho z rodičů. Bližší informace podá pan Jan Kristen, tel.: Poděkování zaměstnancům školní kuchyně v ZŠ Kamínky 5 Dovolte mi prosím, abych touto cestou poděkovala zaměstnancům kuchyně a jmenovitě vedoucí paní Vyžrálkové za vysokou profesionální úroveň skladby jídelních lístků a velmi chutnou přípravu stravy. Tato školní kuchyně by mohla být vzorem pro mnoho dalších stravovacích provozů, a to nejen pro děti a mládež. Radka Mokrá MALÁ KOPANÁ Po úspěšné loňské sezóně v okresním přeboru se místnímu mužstvu NASAN A podařilo z 2. místa v tabulce postoupit do krajského přeboru. Mužstvo NASAN B postupuje v důsledku reorganizace soutěže do 1. brněnské třídy. O posledním srpnovém víkendu uspořádal místní klub NASAN na počest svého kamaráda novolískoveckého občana již tradiční turnaj Memoriál Petra Buchty, kterého se zúčastnilo 16 kvalitních mužstev. Zápasy byly velice dramatické a zajímavé. Pořadatelskému NASANU se zdařil postup do finále, kde porazil favorizovanou Slzu Znojmo (2. liga) 1 : 0 a stal se poprvé vítězem tohoto turnaje.

10 LÍSKÁČEK 10/ z naší městské části TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ AHOLD BEZPEČNĚJI V NOVÉM LÍSKOVCI BRNO, 24. září 2003 Společnost AHOLD Czech Republic, a.s. se rozhodla řešit neúnosnou situaci v podzemních garážích v objektu prodejny Albert Nový Lískovec. Věříme, že tím naším zákazníkům i občanům Nového Lískovce přispějeme k větší bezpečnosti parkování jejich vozidel i k bezpečnosti celého okolí prodejny, říká paní Alena Vejpustková, manažerka prodejny Albert v Novém Lískovci. Společnost AHOLD Czech Republic, a.s. se rozhodla nabídnout první podzemní parkoviště Obchodního centra Albert v Novém Lískovci k pronájmu společnosti AZOTH, s. r. o. Tato společnost bude část parkovací plochy pronajímat k dlouhodobému parkování vozidel. Bude zároveň celou plochu nepřetržitě hlídat. Pro zákazníky prodejny Albert bude k dispozici vyhrazené parkoviště zdarma po dobu jedné hodiny, a to po předložení dokladu o zaplacení nákupu v Albertovi. Pokud budou zákazníci chtít na těchto místech parkovat déle, budou muset za každou další hodinu stání zaplatit. Nepřetržitým dozorem nad parkovací plochou se jistě přispěje k bezpečnosti v těchto místech a zkvalitnění služeb Obchodního centra Albert. Dle našeho názoru se tím zlepší životní standard v oblasti kolem Alberta, říká Ivo Skoupý, správce nemovitostí společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. Městská část Brno-Nový Lískovec nás plně chápe a v tomto úmyslu nám vychází vstříc. Další podrobnosti komerčního využití zbylé části parkoviště jsou k dispozici u mluvčího společnosti AZOTH, s.r.o., pana Josefa Abbrenta, na telefonním čísle STANOVISKO STAROSTKY MĚSTSKÉ ČÁSTI Veřejné parkoviště pod prodejnou Albert nebylo dosud hlídáno a stalo se postupně jedním z nejnebezpečnějších míst v naší městské části. Provoz takového parkoviště vždycky přináší problémy a to se dalo očekávat již při výstavbě objektu. Je pravda, že někteří představitelé městské části slibovali občanům parkování zdarma. Kdo zaplatí náklady provozu a kdo bude hradit nutnou ostrahu, však smlouvy o smlouvách budoucích neřešily. Naopak městská část měla zaplatit 1,6 miliónu za věcné břemeno a dále přispívat z rozpočtu obce na provoz garáží desítky až stovky tisíc korun ročně. S bezplatností garáží by to tedy bylo asi tak jako s bezplatnou zdravotní péčí někdo to vždy zaplatit musí. V našem případě by to byl buď investor (provozovatel objektu), nebo všichni občané městské části, i ti, kteří v objektu vůbec neparkují. Přitom od začátku provozu řeší naše radnice mnoho stížností občanů na ničení zaparkovaných aut i jejich vykrádání. Městská policie ani policie ČR nejsou schopny objekt uhlídat. Jediným řešením je stálá hlídací služba. Společně s výhodou zastřešení se jedná o nadstandard, který městská část nezajišťuje na žádných jiných parkovištích, a je tedy spravedlivé, aby jej zaplatili skuteční uživatelé. Protože jsme situaci chtěli řešit a ne před ní zavírat oči, souhlasili jsme s výše uvedeným návrhem společnosti Ahold. Venkovní prostory plánujeme ohlídat v budoucnu kamerovým systémem napojeným na centrální pult policie. Burza na Kamínkách Základní škola Kamínky 5 pořádá tradiční podzimní BURZU sportovních potřeb, doplňků a sportovního oblečení a obutí v prostorách tělocvičny školy. Nákup proběhne ve středu v době od 14 do 18 hodin Prodej proběhne ve čtvrtek v době od 14 do 18 hodin Výdej zboží a peněz proběhne ve čtvrtek v době od do 20 hodin. Všechny zájemce srdečně zveme. Vedení ZŠ Vítání dětí do života Narození dítěte je v životě rodiny velká událost. Sejdou se příbuzní a společně se těší z potomků, do nichž vkládají své neuskutečněné naděje a cíle. A ti, co přijali pozvání na radnici 20. září (25 rodin), kde jejich radost umocnil slavnostní obřad Vítání dětí do života s projevem p. starostky a programem dětí z MŠ Čtvrtě, si odnesli na památku nejen fotografie, kytičku a dárek, ale i krásné chvíle, v nichž pocítili sdílenou radost všech, kteří pro ně tuto akci připravili. KK Akce kulturní komise V sobotu 27. září uspořádala Kulturní komise RMČ tradiční zájezd seniorů tentokrát do Lednicko-valtického areálu. Příjemné podzimní počasí a atraktivnost navštívené oblasti s exkurzí do vinných sklepů Templářských rytířů v Čejkovicích přispěly k dobré náladě účastníků zájezdu. Nepříjemnou skutečností byla kvalita a cena obědů, které byly z provozních důvodů přesunuty z původně zajištěného pohoštění v restauraci Albero do restaurace hotelu Apollon ve Valticích, která nedodržela sjednané podmínky. Částečnou náhradou ale bylo pro účastníky připravené závěrečné posezení v novolískovecké sokolovně s pohoštěním a ochutnávkou burčáku. Jeho průběh zpříjemnilo vystoupení brilantní akordenistky Lídy Šindelkové, kterou doprovázel hrou na kytaru a zpěvem předseda Kulturní komise ing. Jan Privarčák. Dne 2. října se konalo letos poslední setkání jubilantů se starostkou městské části, na něž přijalo pozvání 18 jubilantů, kteří ocenili tuto formu možnosti setkání s čelnými představiteli městské části, pobesedovali a odcházeli spokojeni. V letošním roce připravuje Kulturní komise RMČ ještě tradiční Mikulášské odpoledne pro předškolní a mladší školní mládež na 5. prosince do prostor ZŠ Svážná. V prvním čtvrtletí příštího roku by měl být hlavní akcí ples Zastupitelstva MČ v první polovině února. KK SENIOR KLUB NOVÝ LÍSKOVEC Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. a ve čtvrtek od 14 do hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Havránková, tel

11 11 LÍSKÁČEK 10/2003 aktuálně CO NÁS ČEKÁ SE ZAVEDENÍM INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU? Integrovaný dopravní systém (IDS) toto sousloví se objevuje stále častěji. Ve jménu IDS se hovoří o změně ve veřejné hromadné dopravě v Brně i v brněnském regionu. Každé změny se podvědomě obáváme, i když mnohdy žádné nebezpečí nehrozí. Ve jménu IDS nám byla změněna čísla trolejbusových linek. Máme ve jménu IDS čekat zlepšení nebo zhoršení městské hromadné dopravy? Přinese IDS zdražení dopravy, prodlouží nám dobu cestování? Integrovaný dopravní systém znamená, že v určitém území jednotlivé druhy dopravy vzájemně spolupracují a vytvářejí tak přehledný a jednoduchý systém vzájemně provázaných linek s jednotným tarifem, jednotnými přepravními podmínkami a pravidelnými intervaly mezi spoji. Jinými slovy v Brně a okolí bude možno na jednu jízdenku (přesně řečeno na jeden cestovní doklad) cestovat ke svému cíli jakýmkoliv dopravním prostředkem vlakem, linkovým autobusem, tramvají, trolejbusem či městským autobusem nebo jejich kombinací. Po zavedení IDS JMK nám bude jedno, jakými dopravními prostředky a s jakými dopravci do cíle své cesty dorazíme. Budeme vědět, že vždy zaplatíme stejnou, předem dobře známou cenu. IDS JMK přinese do veřejné dopravy v Jihomoravském kraji pravidelnost. Většina spojů bude odjíždět ve snadno zapamatovatelných hodinových nebo dvouhodinových taktech. Minutové časy odjezdů zůstanou po celý den stejné. Proti současnému stavu dojde k posílení dopravy ve večerních hodinách a o víkendu. Jízdní řády budou v IDS koordinovány tak, aby na sebe linky v maximální možné míře vzájemně navazovaly. Výrazně se tak zlepší možnosti cestování za prací, do škol nebo za zábavou. Zlepší se dostupnost i do řady směrů, kam není zavedena přímá linka. Zavedení IDS JMK by mělo zlepšit dopravní obsluhu mimobrněnských obcí a dostupnost spádových center a zejména krajského města Brna. Obyvatel města Brna se ale výrazně nedotkne. Většina linek totiž zůstane v principu zachována. Stejně zůstane zachován i systém jednorázových i předplatních jízdenek. Za největší změnu bude možno považovat rozšíření možnosti cestovat po městě Brně v rámci jedné jízdenky (a to jak jednorázové tak i předplatní) nejen tramvajemi, trolejbusy a všemi linkami autobusů jezdících v rámci IDS JMK, ale navíc i osobními a spěšnými vlaky. Do systému IDS budou zapojeny i všechny železniční stanice ležící na území města. Lze je tedy velmi dobře využívat i pro přesuny po městě zejména na větší vzdálenosti. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, zkráceně IDS JMK, bude vznikat postupně po etapách.cílem je jeho zavedení na celém území kraje. První etapa IDS JMK zahájí provoz 1. ledna K tomuto dni dojde ke změnám ve vedení regionálních (příměstských) autobusových linek. Ty budou ukončeny v přestupních uzlech na okrajích města v návaznosti na tramvajovou dopravu. Významnými uzly budou Starý Lískovec, Bystrc ZOO, Stará osada, Horní Heršpice Pražákova. S větší zátěží v těchto uzlech budou souviset i některé drobné úpravy v tramvajové síti pro zvýšení jejich kapacity. Všechny linky v IDS JMK budou mít své charakteristické číselné označení. U většiny mimobrněnských autobusových linek bude třímístné. Tramvaje, trolejbusy a autobusy jezdící převážně po území města Brna budou mít označení jen dvoumístné. Proto se nám s novým jízdním řádem po prázdninách trolejbusové linky 145, 146 a 135 změnily na 25, 26 a 35. Tedy již podle čísla linky může cestující o dané lince získat základní informace. Pokud je její číslo menší než 100, bude se jednat o linku provozovanou především na území města Brna. Pokud bude číslo linky mezi 150 a 200, půjde o tzv. tangenciální (polookružní) linku, Knihy Trojan KOPÍROVÁNÍ KNIHY ČASOPISY KALENDÁŘE Prodejna: Plachty 8, Kamenný Vrch Otevřeno: pondělí pátek 7 18 hod., sobota 8 11 hod. Tel./fax: která spojuje významné obce v regionu. Linky s čísly 200 a více budou spojovat obce se svými regionálními centry. Území IDS JMK bude členěno do tarifních zón. Jádrem tarifního systému jsou zóny 100 a 101, které pokrývají území města Brna. S nimi sousedí další zóny tvořené obvykle několika obcemi nebo větším městem. O cenách jízdenek podle počtu pásem či zón bude informovat zvláštní tiskovina, která bude distribuována našim občanům v listopadu a v prosinci tohoto roku. Zde nalezneme i plánky sítě s tarifními pásmy a zónami, čísla linek a také základní údaje z jízdních řádů. Zahájením provozu první etapy IDS JMK dne 1. ledna 2004 zároveň začíná příprava dalšího rozvoje tohoto systému. Podle rozhodnutí Jihomoravského kraje i Statutárního města Brna je cílem v co nejkratší době zavést IDS JMK na celém území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé území, je nezbytné, aby se systém rozšiřoval postupně a po etapách. První etapa Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje obslouží přibližně pětinu území a polovinu obyvatel Jihomoravského kraje. Svoje etapy má i rozvoj IDS přímo v městě Brně. První etapa je navržena tak, že nevyžaduje žádné větší stavební úpravy v přestupních uzlech ani v tramvajových tratích nebo komunikacích pro vedení autobusové dopravy. Ideální stav však tyto úpravy bude vyžadovat. V našem území a jeho blízkém okolí to budou úpravy související s přestupním uzlem Starý Lískovec. V rámci těchto úprav bude zřízena nová železniční zastávka Starý Lískovec v prostoru mezi ulicí Elišky Přemyslovny a dálnicí východně od Šoustalovy ulice. Do terminálu k nové zastávce ČD bude přivedena tangenciální trolejbusová linka 25 (dříve 145) a městské autobusové linky č. 48, 50, 69, 79. Sem budou přivedeny linky regionálních autobusů od Ostopovic a Bosonoh. V rámci IDS se počítá s prodloužením tramvajové trati do Nového Lískovce s využitím stávajícího objektu podjezdu pod Jihlavskou ulicí. Zavedením integrovaného dopravního systému lze zabránit dalšímu nárůstu individuální automobilové dopravy (IAD) se všemi jeho negativními důsledky na tvář města i na životní prostředí v centru. V mnoha evropských zemích, ale i u nás, se již potvrdilo, že po zjednodušení a zpravidelnění dopravy, zvýšení četnosti spojů a tím zkrácení doby přepravy (bereme-li v úvahu i dobu čekání na spoj) začal počet uživatelů veřejné dopravy opět pozvolna narůstat. Ing. Rostislav Košťál, předseda dopravní komise rady MČ Nový Lískovec (říjen 2003) Střípky ze ŠD Svážná 9 Provoz ŠD byl zahájen 1. září s počtem 155 dětí, které byly rozděleny do šesti oddělení. Na uvítanou jsme si pro ně připravili oblíbenou celodružinovou soutěž na školní zahradě, kde pracovaly s přírodninami, barvami, skákaly v pytlích, házely míčkem na cíl zkrátka se vyřádily. V říjnu nám začaly pracovat zájmové kroužky: * country tance * chovatelský kroužek * výtvarný kroužek * netradiční cvičení * informatika Dokud nám bude počasí přát, budeme využívat školní zahrady k veškerým hrám. V zimním období nám bude opět každý pátek zpřístupněn kinosál na promítání pořadů a pohádek pro děti. S chovatelským kroužkem bychom vás chtěli pozvat na Den otevřených dveří a to od hodin. Vstupné dobrovolné a sponzorské dary vítány. Koncem měsíce října jsme začali s prací na výrobcích na Vánoční jarmark, který měl loni premiéru a byl velmi úspěšnou akcí. Letos vám naše vánoční výrobky budeme nabízet ve čtvrtek od hodin a to opět na zelené chodbě školy (vchod zadem). Tímto vás všechny srdečně zveme. V měsíci prosinci proběhne také tradiční akce Brněnské vánoce, kde naše děti vystupují s vánočním pásmem, se kterým pak také vystoupí i v domově důchodců. Příští střípky nashledanou za školní družinu vychovatelky Hladíková a Součková.

12 LÍSKÁČEK 10/ NOVÉ SLUŽBY NOVÉ SLUŽBY NOVÉ SLUŽBY ZÁMEČNICTVÍ - BRUSIČSTVÍ fa JA-KO Nouzové otevírání zámků (NON-STOP) Mobil: Prodejna Svážná 28 PO PÁ hod. výroba klíčů, sestavování vložek podle klíčů prodej zámků a kování montáže bezpečnostních systémů strojní ostření nástrojů a nářadí zámečnická výroba svařování CHOVATELSKÉ POTŘEBY Svážná 17, Kamenný Vrch (u školy), telefon: , mobil: , nabízí: 30 druhů akvarijních ryb (akvarijní rostlinky, písek, fi ltry od 315 Kč, akv. topítka od 310 Kč, akvaria i na zakázku živá zvířata - suchozem. želva, vodní želva, křečci, andulky, žebrovníci živé krmivo - larva potemníka, moučný červ mražené pakomáří larvy 100 ml/29 Kč granule za super ceny např. K9 pro dospělé psy 1 kg/55 Kč Anka - 1 kg/46 Kč, Chicopee 1 kg/46 Kč granule i pro velká plemena psů Ke každému pytli granulí - dárek Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček Tel BOUTIQUE Z DRUHÉ RUKY SUPER OHOZ, SUPER CENY, 3x TÝDNĚ NOVÉ ZMĚNY Převážně značkové dámské, pánské a dětské kvalitní dovozové zboží Otevírací doba: pondělí pátek 10 12, hod. Zastávka Oblá před konečnou trolejbusu č. 26 a 35 u výměníkové stanice na ulici Petra Křivky vedle tabáku. PŘIJĎTE TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU JEDNIČKA VE STAVEBNÍM SPOŘENÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ČESKOMORAVSKÉ STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s. Bezplatné poradenství v oblasti stavebního spoření pro občany a právnické osoby Projekt stavebního spoření na míru včetně uzavření prvotní smlouvy Státní podpora 25 % z ročních úspor, max Kč ročně Vyřizování meziúvěrů a úvěrů Každý, kdo uzavře smlouvu obdrží dárek Po-Pá hod. Adresa: Informační a poradenské centrum Petra Křivky 1a, OD Albert, Brno-Nový Lískovec, Tel.: , , Nábytek VIČAR VÝROBA SKŘÍNÍ NA MÍRU S POSUVNÝMI DVEŘMI záruka 5 let kvalitní práce na míru krátké dodací lhůty široká barevná škála výplní dveří (imitace dřeva, zrcadla, skla, lamely) Luděk Vičar, Svážná 2, Brno, tel.: OXEL baterie Prodejna malo i velkoobchod Nabízíme sortiment spotřebních baterií OXEL: alkalická tužková baterie LR6 12,70 Kč/1ks nebo 69,70 Kč/10 ks, alkalická mikrotužka LR03 12,80 Kč/1ks nebo 70,50 Kč/10 ks, alkalická 9V baterie 6LF22 14,40 Kč (akce do vyprodání zásob) velký monočlánek R20 10,70 Kč, malý monočlánek R14 7,60 Kč, tužková baterie R6H 3,50 Kč/1ks nebo 19,90 Kč/10 ks, mikrotužka R03 4,20 Kč, 9V baterie 6F22 14,40 Kč, plochá baterie 3R12 18,90 Kč, knofl íkové lithiové baterie 3V 12,10 Kč POZOR uvedené ceny jsou včetně DPH Oblá 83, tel.: , mobil: , po pá prodejna Auto Top Auto Top Centrum nabízí: autoalarmy (Crimestopper, Enforcer, Jablotron, Eaglemaster), centrální zamykání s DO imobilizéry i dálkově ovládané, el. stahování oken i originál konektory, pojistky, relé, spínače, sirény, reproduktory, průchodky atd. příslušenství k mobilním telefonům, hands free, baterie, pouzdra Naše ceny: centrální zamykání univerzální Kč, centrální zamykání s DO Kč, autoalarm Eaglemaster EM Kč, autoalarm Jablotron CA Kč, mechanické zajištění řadící páky Kč, pískování oken 490 Kč, hands free univerzální Kč, hands free originál Nokia 5110/6110/6210/ Kč. Oblá 83, tel.: , po pá hod. Opravy mikrovlnných trub, automatických praček, el. sporáků a domácích elektrospotřebičů MICHAL RAŠOVSKÝ Tel.: , Svážná Brno Záleského Brno KOUPELNY VAŠICH SNŮ REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER DLAŽBY A PLO- VOUCÍ PODLAHY VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ Tel.: , RADECO s.r.o., Moravany u Brna SLENDER LIFE Oblá 43 Kamenný Vrch Tel PŘIJĎTE SI ZACVIČIT! Cvičební stoly Vám pohohou odbourat tukové polštáře a odstraní bolesti zad a kloubů Rolletic je přístroj, pomocí kterého získáte štíhlou a pevnou postavu bez celulitidy. A na závěr velmi levná a účinná masáž. Těšíme se na Vás LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Vlastimila Musilová, Mgr. Marie Vaňková, Jiří Faber, Mgr. Jana Říhová, Oldřich Bartoš Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks GraÞcká úprava Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk zajišťuje SEPES PROMOTION spol. s r. o. Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , inzerce tel.: ,

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 Obsahem materiálu je návrh částečného

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 10. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s dluhy, které již není schopen splácet Profesní poradci se ve své praxi setkávají s různými typy uživatelů. Základním cílem tohoto osvědčeného

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc.,

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: obec ulice, číslo domu PSČ Adresa

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 1. Hromadná instalace plastových oken (dodatečná výměna) dodatky ke smlouvě Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí slevy

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Stanovy Spolku pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto

Stanovy Spolku pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto Stanovy Spolku pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto Preambule: Tyto stanovy upravují právní poměry dále uvedeného spolku. 1. Název a sídlo spolku: 1.1. Název spolku zní: Spolek pro

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 11-1 /2011 Účinnost od: 3. 9. 2012 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 DEVELOPERSKÁ INVESTICE S PODPOROU STÁTU (SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA A SPOLEČNOSTI ENVI A. - 20. 11. 2014) PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 RNDr. Jiří Klíma (ředitel odboru politiky bydlení MMR) Program Podpora

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících.

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících. Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

JUDr. Daniela Kovářová. www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz

JUDr. Daniela Kovářová. www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz JUDr. Daniela Kovářová www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz O čem bude řeč přehled opatrovnických sporů zvláštnosti a specifika opatrovnické klientely úloha advokáta a zvláštní kompetence

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více