PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ"

Transkript

1 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ PEK, VF, N,, ANALÝZA BODU ZVRATU, UKAZATELE RENTABILITY 6 3. NÁKLADY A ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 8 4. EFEKTIVNOST, HOSPODÁRNOST, RENTABILITA (MATER. BÁ) CÍLE A FUNKCE PODNIKU FUNKCE PODNIKU TYPOLOGIE PRÁVNÍ FORMY PODNIKU: CÍLE A FUNKCE PODNIKU - UKAZATELE MVA, EVA MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU ŽIVOTNÍ FÁZE PODNIKU KRIZE A OZDRAVENÍ = SANACE PODNIKU ZMĚNY V INSOLVENČNÍM ZÁKONĚ OCEŇOVÁNÍ PODNIKU ORGANIZACE PODNIKU ČLENĚNÍ NÁKLADŮ NOVĚ BOD ZVRATU FINANCOVÁNÍ PODNIKU A FINANČNÍ MANAGEMENT OBRATOVÝ CYKLUS PENĚZ CASH FLOW PODNIKOVÉ ČINNOSTI VÝROBA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÁ ČINNOST I. ZÁSOBY METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB 59 1

2 1. Podstata podniku a podnikání, okolí podniku, etika, fce státu, globalizace, lobbing I. Podnikání II. Podnikatel FO, PO III. Podnik IV. Manařer, Lídr V. Zájové skupiny VI. Okolí podniku VII. Etika VIII. Funkce státu IX. Globalizace X. Lobbování 1. PODNIKÁNÍ Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosahování zisku. Pro uspokojování cizích potřeb. Tím, že uspokojuje cizí potřeby, současně uspokojuje i svou potřebu dosahování zisku. Při podnikání podnikatel vždy podstupuje riziko ztráty. V menším nebo větším rozsahu, podle druhu podnikání. Dochází ke zhodnocování kapitálu především vlastníků, dochází ke zvyšování hodnoty firmy. Tyto procesy probíhají na trhu, trh zprostředkovává prostředky a vztahy mezi účastníky trhu. 2. PODNIKATEL Může být FO i PO, která získala živnostenské oprávnění. Podnikatel je inovátorem, nositelem změn, měl by to být tvořivý člověk, měl by využít příležitostí, přinést nové myšlenky, být dobrým organizátorem. Podstoupením rizika dosáhnout zisku. Měl by být v dobré kondici, fyzicky i psychicky odolný, cílevědomý, disciplinovaný. 3. PODNIK Podle obch. Zákoníku je to soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty náležející podnikateli a sloužící k provozu podniku = obchodní majetek. Podniky jsou uvedeny v OR. 4. MANAŽER, LÍDR Rozdíl mezi podnikatelem a manažerem je, že podnikatel podnik vlastní a řídí, manažer = funkce při řízení podniku, dostává jinou odměnu než podnikatel (zisk), manažer dostává plat. Lídr vedoucí osobnost, nemusí se vyskytovat v podnikání, známe i z politiky, jedná se o vůdčí osobnost s velkou autoritou. Vyskytuje se i v jiných oblastech. Manažer - dobrý manažer má v sobě něco i z podnikatele, i z lídra 5. Zájmové skupiny Podnikatel, který se snaží dosahovat zisku, by ho neměl dosahovat na úkor svých zamců, společnosti atd. Musí dbát na zájmy i ostatních a nejen sebe. Interesenti (zainteresovaní, stakeholders) = subjekty, které jsou s podnikem spojeni a mají zájem, aby z toho podniku něco měli. Interesenti jsou vlastníci podniku (akcionáři, chtějí dosahovat co největší zisk) (1.místo), pak jsou to zamci (zájem, co nejvyšší mzda, dovolená, benefity) o toto se podniku snižuje zisk (2.místo), pak na 3. místě jsou státní orgány, obce podniky odvádí do SR a obecního rozpoču nějaké peníze, daně. 4. místo - Dodavatelé podnik chce včasné dodávky, a musí tedy dbát včasné platby a plnění závazků 5. místo Odběratelé chtějí kvalitní výrobky a podnik musí dbát na kvalitě výrobků, které vyrábí. 2

3 6. Okolí podniku Trh mezinárodní, národní a) Podstatné okolí části okolí, které se přímo týkají podniku (město, stát, celý svět) Prvky okolí: a) Přírodní zdroje výrobní faktor, berou se v úvahu při úmístění podniku, je to jeden ze vstupů (výr. Fa), které podnik využívá b) Rozvoj techniky a technologie tzn. Technologické okolí mají vliv na výrobu c) Konkurence existuje trh výrobků a služeb na stejném místě a tím ta konkurence nutí podnik (tlak na management podniku) být lepší d) Legislativní a právní normy přijímá je stát a podnikání se tím řídí, zákony, které upravují podnikání např. Obchodní zákoník (výše kapitálu), trestní zákoník, antimonopolní zákon, Zákon na ochranu spotřebitelů e) Životní prostředí, jeho tvorba a ochrana na podnik má v tomto případě vliv stát a organizace jako např. GreenPeace, atd. Ekologie znamená i příležitost pro podnikání (recyklace). f) Životní úroveň a životní styl obyvatelstva podniky se snaží ovlivlnit lidi např. skrz reklamu, že ty jejich výrobky si lidé pak kupují a ovlivňuje to tak živ. Styl g) Finanční okolí podniku instituce které poskytují kapitál bankovní insitiuce (řídí se spec. Zákony, které upravují vztahy mezi bankou a jejich klienty), Zákonné úpravy o účetnictví (Zákon o účetnictví stejný způsob vedení účta, stejné účtování odpisů atd.) h) Sociální faktory vliv podniku na okolí (pozitivní a negativní vliv zhoršování ovzduší), podnik by měl provádět takovou politiku, aby např. rozvíjel i to své okolí např. Baťa rozvoj ateliérů, divadla, sponzorské dary městu, sportovním organizacím. Stát se snaží zabránit šokům ze zvyšování cen obyvatelstvu. i) Politika pol. Situace ve státě 7. Etika morálka v podnikání Etické kodexy = to, co je považováno za správné a spravedlivé: - Dodržování smluv a podmínek, dobrý servis - Dodržování podmínek hospodářské soutěže - Poskytování kvalitních služeb a servisů - Dobré pracovní prostředí pro zamce i to, co nařizují zákony ochrany životního prostředí, včasné placení daní Vývoj etiky ve světě První zmínky o etice byly již v 70. letech minulého století v USA, podnětem byly problémy se životním prostředím a porušováním zavedených pravidel při obchodování ( etiky ). Podnikatelská etika se z jednoho hlediska odlišuje např. od etiky práva, a to tím, že není pouze záležitostí profesionálů, ale jejím tvůrcem je každý, kdo se nějakým způsobem účastní podnikatelské sféry. Etika jako věda - od 70. let minulého století se vyučuje jako věda na univerzitách, jsou zde katedry etiky vyučuje se na všech univerzitách ekonomického směru, patří do vzdělávání managerů na všech stupních. Ve firmách se vytvářejí etické kodexy, výchovné programy a ve velkých firmách jsou i samostatná oddělení pro etiku. Vývoj etiky v ČR 1989 začalo se o etice v ČR mluvit se začaly připravovat teoretické základy podnikatelské etiky byla založena Společnost pro etiku v ekonomice, která se snažila navázat na tradice před 2. sv. válkou, které byly zejména: vztah podnikatele k sobě samému náročnost práce, hrdost na svou práci, poctivost, pravdivost, spolehlivost, smysl pro čest a pro pořádek; dlouhodobá strategie podnikatele snaha všech velkých firem 3

4 udržení dobrého jména společnosti zakládání si a neustálé udržování a budování velmi dobrého / vynikajícího image. Stav v naší ekonomice není ještě bez chyb, je nutný další vývoj a též je nutné vést k etice již od dětství, školy atd. Měly by být vytvářeny příslušné zákony, které by postihovaly neetické chování. Negativa, která se stále vyskytují v ČR: neserióznost nabídkového řízení neplacení nedodržování slibů a závazků nedodržování termínů, cenových nabídek nedodržování důvěrnosti informací. ETICKÉ KODEXY Stanovují principy etického chování v organizaci, doplňují různé legislativní normy a předpisy, ale na rozdíl od nich apelují na morální aspekty jednání každého pracovníka. Vyjadřují etický rozměr aktivit dané organizace a firmy svým zaměstnancům ukládají povinnost tento rozměr dodržovat. Úrovně etických kodexů: 1) etické kodexy na úrovni jednotlivce spojeno s funkcí/pozicí v podniku; 2) etické kodexy na úrovni podniku více všeobecné, stanoveny pro všechny zaměstnance; 3) etické kodexy na úrovni profese např. et. kodexy daň. poradců, advokátů, lékařů atd. 4) etické kodexy na úrovni asociací a korporací např. kodex vydaný Asociací pojišťovacích makléřů Kodex pojišťovacího makléře, bankovní kodex atd. Rozsah působnosti etických kodexů: místní regionální národní mezinárodní globální Historie etických kodexů Nejstarším dochovaným kodexem je Hypokratova přísaha. Etické kodexy se neustále vyvíjejí neboť se mění nazírání na různé problémy. Jsou ovlivněny různými vlivy např. náboženstvím (jasný postoj k potratům), sociálními přístupy k obyvatelstvu apod. Existují 2 přístupy ke tvorbě kodexů: skandinávský přístup větší míra účasti zaměstnanců při formulaci a prodiskutovávání kodexů (při tvorbě kodexu); americký přístup sestavují manageři a zaměstnancům pouze předkládají k podpisu. Etické kodexy musí být vždy jasně a jednoduše formulovány, musí být kontrola dodržování a též postih za nedodržování (zaměstnanci kodex podepisují a tím stvrzují, že souhlasí a že jej budou dodržovat). Hlavní okruhy, které jsou ve většině případů zařazeny do etických kodexů: 1) slušnost a věrnost zákonům 2) bezpečnost a kvalita výrobků 3) uzavírání pracovních smluv 4) bezpečnost a ochrana na pracovišti 5) poctivost v odbytových praktikách 6) vztahy k dodavatelům 4

5 7) vztahy k zákazníkům 8) stanovení cen a zacházení s vnitřními informacemi 9) úplatky při získávání zakázek 10) ochrana životního prostředí. PEKS Bártová Postihy v nerespektování Etických kodexů Podniky jsou postihování státními institucemi, mohou ztratit dobré jméno podniku, dostávají různé penalizace. 8. Funkce státu Stát = jeden ze subjektů trhu (stát, firmy, domácnosti), nebo ze subjektů Ekonomiky. Tržní subjekty: domácnosti - vstupují na trh výrobků a služeb jako poptávající a na trh výrobních faktorů jako nabízející. Na trh finanční vstupují na obou stranách. Cílem domácností je maximalizace uspokojení potřeb firmy - vstupují jako poptávající na trh výrobních faktorů a jako nabízející na trh výrobků a služeb. Na finančním trhu figurují na obou stranách. Cílem firem je maximalizace zisku. stát - stát se může chovat jako ostatní ekonomické subjekty. Řeší úzké profily v ekonomice. Stát má v ekonomice čtyři základní funkce - alokační, stabilizační, redistribuční, regulační - pomocí jichž ovlivňuje všechny trhy a subjekty Fce státu: a) Stát PODNIKATEL - podniká (součást podniků, kde stát má státní účast), organizační složka států (ministerstva, státní správa vše, co je financováno ze SR) nejsou to výrobní podniky a. Stát si ponechává takové činnosti, které nemůže soukromý sektor zajistit VEŘEJNÉ STATKY obrana státu, Policie, státní zdravotnictví, školství, st. Správa b. Stát se angažuje v oblastech, které jsou hodně finančně náročné výstavba infrastruktury, dálnice b) Stát PŘEDSTAVITEL STÁTNÍ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY vytváří rámec pro fungování tržního mechanismu (Zákony, které vydává parlament), a. Stát se zabývá měnovou politikou ČNB úrokové sazby, reposazba 3,5% b. Stát se zabývá rozpočtovou, fiskální politikou SR, P a V, přerozdělování peněz tam, kde by trh selhával (přídavky, důchody atd.) c. Stát vydává zákony (parlament), kterými se podniky řídí d. Cenová a důchodová politika (příjmy lidí) i. Cenová politika reguluje antimonopolní úřad a i trh resp. tržní mechanismus (lidi to nebudou kupovat když to bude drané), dochází k c) Stát provádí ZAHRANIČNĚ-OBCHODNÍ POLITIKU cla (ne v rámci EU, tak je bezcelní), dovozní kvóty, ochranářská opatření a. Stát REPREZENTANT - různé obchodní komory, podpůrné organizace, pomáhá podnikatelům v navazování obchodních kontaktů s jinými zeměmi Zásahy státu: Nástroje: A) zákony, předpisy, normy, které určují, nebo omezují nějakou činnost = NÁSTROJE PŘÍMÉ B) NÁSTROJE NEPŘÍMÉ systém daňových předpisů a pravidel (daň. Soustava) 9. Globalizace 5

6 Globalizace = propojování trhů různých zemí, především díky obchodu se zbožím a službami a díky volnému pohybu kapitálu. Firmy, které působí na těchto trzích se také spojují a vytváří tzv. nadnárodní korporace s cílem ovládnout co největší část světového trhu. Prvkem globalizace je přesouvání průmyslové výroby do zemí s levnější pracovní silou (Asie, Jižní Amerika), dochází k nové mezinárodní dělbě práce. Dalším prvkem globalizace je SEKTOR SLUŽEB nejviditelnější jsou HMs a obchodní řetězce. Týká se i služeb finančních a mediálních. Existuje mezinárodní finanční systém = možnost obchodovat přes burzy. Fin. trhy se začali globalizovat v průběhu 70.let min. století, vznikaly tzv. Eurodolarové trhy. Podnětem ke vzniku mezinár. Fin. Systémů byla ropná krize ze 70 let a deregulace fin. Trhů v USA v letech 80tých. Dohody o dvojím zdanění. Dohody, které umožňují uvolnění, vznik světového zahr. Obchodu: Všeobecná dohoda o clech a obchodu VATT a na ní navázalo WTO (světová Obchodní organizace). Globalizace je rozvinutá díky rozvoji IT. 10. Lobbování prosazování zájmu Lobbing není korupce. Definice Lobbingu: - Není to korupce - Není to ani reprezentace/volený zástupce (volení zástupci např. parlamentu) - Jedná se o zdroj informací a expertíz = specializovaná a odborná reprezentace prostřednictvím široké škály prostředků, které v zásadě vylučují korupční výměnu služeb. Ve své povaze je velmi odlišná od obecné, nespocializované reprezentace, kterou zajišťují volení zástupci. Jako reprezentant partikulárních (skupinových) zájmů dodává lobbista informace a technicko-odborné expertízy, které mohou být užitečné a někdy rozhodující při definování legislativní a správní regulace (nařízení vlády, parlament). Lobbing je nepostradatelnou, legální součástí politického systému. 2. Efektivnost podniku a její kategorie, vývoj PEK, VF, N,, Analýza bodu zvratu, ukazatele rentability 1. Vývoj podnikové ekonomiky 2. Výrobní faktory a jejich kombinace 3. Náklady a členění nákladů 4. Výsledek činnosti podniku výnosy a zisk 5. Analýza bodu zvratu 6. Efektivnost 7. Ukazatelé rentability Vývoj podnikové ekonomiky Počátky vědy v podnikání lze mluvit jedině tehdy, jestliže už nějaký podnik vznikl. V období, kdy podniky již byly jako instituce. Dva směry vývoje v německy mluvících zemích byla věda o podnikovém hospodářství. Snažila se zjistit logickou strukturu podniku. Druhý směr ve Francii a Spojených státech a zabýval se teorií řízení do které se později zahrnuli i jiné obory. Jen jeden směr podniková ekonomika Století v Benátkách, zaměřeno převážně na obchod, jak probíhá. To vydrželo až do 18. Století, zde ovšem již vznikali manufaktury. V 19. Století a jeho přelomu, se začala teorie podnikové ekonomiky vyučovat na VŠ. Založeny 6

7 vysoké školy obchodní, převážně v Německu, či v německy mluvících zemích. U nás byla první založena v roce 1919, jako součást fakulty ČVUT. PEKS Bártová Zakladatelé v německy mluvících zemích : Leon Gomberg, považoval za nejdůležitější v podnikovém hospodářství úcetnictví. Nejen jako zaznamenávání dějů v podniku, ale i jako nástroj řízení. Eugen Schmalenbach, profesor na VŠ v Kolíně nad Rýnem. Věnoval se otázkám typu - praktické otázky podnikového hospodářství, kdy odvodil a odůvodnil existenci nákladů fixních a variabilních; zkoumal jaké procesy se odrážejí v bilanci; oblast tvorby cen - chtěl aby se tržní mechanismus tvorby cen využíval i ve vnitropodnikových útvarech. Erich Gutenberg - dal základy moderní podnikové ekonomiky v díle Základy podnikového hospodářství, a tím se stal zakladatelem moderní podnikové ekonomiky. Říkal že, podnikové hospodářství je kombinací výrobních faktorů, jejichž výsledkem je výnos. Tato kombinace je podřazena cíly podniku, kterou nazýval jako hospodárnost a finanční stabilitu. Byl průkopníkem využití matematiky v podnikové ekonomice. Vývoj u nás v ČR 1919 VŠ obchodní Vývoj byl krátký, trval jen do začátku 2. Světové války. Teprve po skončení války vznikla VŠ politická a sociální, která měla pokračovat na VŠ obchodní. Vystudováním této školy získali studenti titul RSDr (doktor společenských věd) vznik VŠE Vývoj po 2. Světové válce byl hodně ovlivněn změnou politické situace. Podnikové hospodářství nebylo považováno za vědeckou disciplínu. Přešlo se na centrální plánování, takže podnik ztratil možnost rozhodovat sám. Celé podnikové hospodářství bylo nahrazeno organizací plánu podniku. Nebylo důležité dosažení zisku, šlo jen o to, splnit plán. Postupně se přišlo, že je nutné, aby podniky měly samostatnost. Zisk je důležitou kategorií pro hodnocení podniku. Nutnost vzdělaných lidí ve vedení podniku. Teprve po roce nastal zlom. Podniková ekonomika se začala zase rozvíjet jako věda. Výrobní faktory a jejich kombinace Výrobní faktory jsou půda, práce a kapitál. Z hlediska podnikové ekonomiky jsou trošku jiné. Nazývají se práce řídící, práce výkonná. Dále dlouhodobý majetek a materiál. Práce a půda jsou faktory původní. Kapitál je odvozený. Řídící práce - management, ten kdo podnik řídí, organizuje, vykonává manažerské funkci (plánování, organizování, vedení lidí, kontrola a rozhodování). Je v podniku rozhodující. Práce výkonná - zaměstnanci podniku, vykonávají přímou práci při výrobě statků Co je nákladem? U práce - mzda (hrubá mzda-to co je ve smlouvě a vedlejší mzdové náklady-dovolená, státní svátky, překážky v práci), pojištění (ostatní osobní náklady), školení, benefity (stravenky, fitcentrum, delší dovolená). 7

8 U dlouhodobého majetku - technická (způsobilost plnit technický nebo-li výrobní úcel) a ekonomická (schopnost zajistit potřebnou hospodárnost- schopnost vyrábět statky s takovými náklady, aby byly schopny konkurence) životnost. Odpisy (úcetní, daňové) jsou peněžním vyjádřením opotřebením majetku. Výrobní kapacita - potenciální schopnost vytvářet statky (do potencionálních výrobních faktorů patří práce výkonná a dlouhodobý majetek) U materiálu - je krátkodobý oběžný. Do materiálu patří suroviny, základní materiál (tvoří podstatu výrobku), pomocný materiál (není hlavní podstatou výrobku), provozní látky (čistící přípravky, maziva, oleje). Nákladem je spotřeba materiálu. Většinou dochází ke kombinaci všech výrobních faktorů. Někdy se stává, že výrobní faktor chybí (stává se u služeb). Nikdy nemůže chybět výrobní faktor práce. Hlavním úkolem managementu je úcelne spojit a kombinovat výrobní faktory. Tato proporcionalita je dána několika faktory. Přírodně technickými činiteli Cenou jednotlivých výrobních faktorů Náklady spojené s fungováním ve výrobě Kombinace výrobních faktorů začíná při založení podniku. Velikost podniku a jejích výrobních faktorů je dána dnešní a budoucí poptávkou. Výrobní kapacita musí být osazena zaměstnanci. Lokalizace závodu záleží na okolních faktorech jako je konkurence v okolí, nezaměstnanost, dostupnost materiálu, infrastruktura, kvalifikace zaměstnanců a místo spotřeby. Dle převládajícího výrobního faktoru rozlišujeme: Kapitálově náročné výroby (těžební průmysl, zemědělství..) Pracovně náročné výroby (textilní průmysl, hornický průmysl ) Materiálově náročné výroby (potravinářský průmysl, chemický průmysl ) 3. Náklady a členění nákladů Z hlediska ekonomické teorie jsou náklady obětované příležitosti. Z hlediska podnikové ekonomiky jsou náklady peněžní spotřeba jednotlivých výrobních faktorů úcelne vynaložených na tvorbu podnikových výnosů. Ekonomické náklady - jsou náklady, které berou v úvahu všechno co bylo obětováno (vlastní i cizí). Z hlediska ekonomické teorie se skládají z nákladů explicitních (spotřeba cizích faktorů - máme na ně doklad, můžeme je zaúčtovat) a implicitních (obětovaná příležitost podnikatele - kolik by mohl získat v jiné příležitosti). Jde o manažerské rozhodování jestli zůstat při daném podnikání, nebo odejít do druhé nejlepší příležitosti. Náklady, ale i výnosy, se musí časově rozlišovat a být zařazeny do úcetního období, kam patří. Náklady se nerovnají peněžním výdajům. Třídění nákladů dle druhu Činnost provozní - spotřeba materiálu, mzdy, odpisy 8

9 Činnost finanční - úroky z úveru, poplatky bance Činnost mimořádná - škody na majetku PEKS Bártová Třídění nákladů dle vztahu ke kalkulační jednici Přímé - můžeme přiřadit přímo ke kalkulační jednici Nepřímé (režijní) - nemůžeme přiřadit přímo ke kalkulační jednici, víme, že jich je více, nebo se mění Kalkulační jednice - stanovená jednotka, dle které počítáme. Mohou se lišit od útvaru, činnosti, výrobku. Z hlediska konečné kalkulace je významnou kalkulační jednicí tzv. obchodní zakázka. Na obchodní zakázku se musí vynaložit spousta nákladů. Př: náklady na výrobu dodávaných výrobků, náklady na zpracování podkladů pro výrobu, náklady na výrobní dokumentaci, náklady na pořízení speciálních nářadí, náklady distribuční, obchodní a finanční. Tyto náklady jsou přímé, dají se přímo přiřadit ke kalkulační jednici. Př: správní náklady, administrativní náklady, provozní náklady (úklid). Tyto náklady jsou nepřímé, nedají se přímo přiřadit. Třídění nákladů dle závislosti na změnách objemu výroby Fixní - jejich změna nezávisí na změně objemu výroby (zvýšení nájemného, cena energie) Variabilní - jsou náklady, které se mění v závislosti se změnou objemu výroby Členění na náklady fixní a variabilní je členění historické. Toto názvosloví je spojeno s minulým stoletím, kdy se podnikové procesy a s nimi spojené technologie nevyvíjeli tak rychle jako v posledních dvou desetiletích. Místo variabilní je lepší používat závislé na rozsah produkce a náklady fixní nazývat náklady nezávislé na kolísaní rozsahu produkce v daném kapacitním rozmezí. Kombinované členění, které se v praxi využívá a je lepší než předcházející členění. Dle tohoto členění budeme mít 4 druhy členění. 1. Přímé variabilní - přiřazené přímo a jsou závislé na objemu výroby (přímý materiál, náklady na kooperace, náklady na obaly, náklady na nástroje s krátkodobou trvanlivostí) 2. Přímé fixní - přiřazené přímo, ale jsou vydané najednou (náklady na zpracování zakázky, náklady na vývoj produktu, náklady na technické a technologické úpravy standardního řešení dle specifikace zakázky, náklady na nákup licence, náklady na nákup práv, náklady na trvalé formy) 3. Nepřímé variabilní - nedají se snadno určit (náklady na chladící kapalinu, náklady na opravy a údržby - které se musí dělat po určité době) 4. Nepřímé fixní - všechno co nelze přiřadit do předešlých Toto členění více odpovídá skutečnosti. Členění dle hlediska vnitropodnikového hlediska Náklady prvotní - jsou spojeny se spotřebou prvotních zdrojů, tedy přicházejících zvenčí Náklady druhotné - jsou spojeny se spotřebou výkonů jiných podnikových útvaru nebo procesů 9

10 V praxi se postupuje tak, že se jednoznačně určí druhotné náklady tzn. náklady na vnitropodnikové výkony a zbytek jsou prvotní náklady. Nákladová funkce - která vyjadřuje vztah nákladů a objemů výroby. Celkové náklady N Fixní náklady.f Variabilní náklady..b (variabilní na jednu jednotku) g (objem výroby v naturálních jednotkách) N=F+b x g Pro odhad fixních nákladů užíváme metody Logické třídění nákladů Regresní a korelační analýza - je to matematický postup Metoda dvou období - nejméně spolehlivá, na základě porovnání nejvyšší výroby a nejnižší, z toho vypočítáme objem výroby mezi těmito obdobími PEKS Bártová Z této nákladové funkce můžeme odvodit náklady připadající na jednu jednotku objemu výroby. Náklady na jednu jednotku : Nj= F/q + b S rostoucím objemem výroby, celkové náklady na jednu jednotku objemu klesají, protože fixní náklady se rozpouštějí do stále většího objemu výroby (degrese nákladů) Utopené náklady - náklady nejsou ovlivněné rozhodnutím manažera. Ztratí ať se rozhodne jakkoliv. Výsledek činnosti podniku výnosy a zisk Výnosy jsou peněžními vyjádřeními výstupů realizovaných výrobků a služeb. T= p x q T.. výnos p.. cena q. počet prodaných výrobků Zisk je zvyšování hodnoty podniku. Z=V - N 0 Funkce Zisku: Motivační Kriteriální Rozvojová - interní zdroj financování podniku Rozdělovací - základ a z něho se část nechává a část se dává státu (daně) 10

11 Role nákladů a výnosů v podnikovém řízení Náklady jsou spojeny s každou činností, každá činnost vyvolá nějaký náklad. Výnosy jsou spojeny s konkrétním produktem. V posledním období přibývá činností, které spotřebovávají náklady, ale nevytvářejí výnosy. Výnosy jsou spojeny jen se středisky obchodu a s některými servisními činnostmi. Analýza bodu zvratu Při výrobě se rozhoduje management jaký má být objem výroby. Musí si vypočítat okamžik, kdy přestává být ztrátový a začíná být ziskový. Bod zvratu je množství vyrobených výrobků (q) při kterých se výnosy rovnají nákladům, takže už přestává být ztrátový a při další výrobě se stává ziskový. q= F/p - b BZ značeno q. Rozšířen bod zvratu o zisk. q(bz+zisk) = F + zisk/p -b Vypočítali jsme jaký objem produkce musíme vyrobit, abychom dosáhli stanoveného zisku. Výrobní faktory a jejich kombinace Z hlediska ekonomie rozeznáváme 3 faktory: - práce - půda - kapitál Z hlediska podnikové ekonomiky rozeznáváme: - PRÁCE ŘÍDÍCÍ A VÝKONNÁ faktory původní - PŮDA = DM (také budovy, stroje) - KAPITÁL (materiál) = je odvozený, objevil se později, je to, co vzniklo z peněz stroje, zařízení. Práce řídící Je rozhodující. Je to management, který řídí a vykonává managerské funkce: - plánování - organizování - rozhodování - vedení lidí - kontrola Práce výkonná Dělníci zaměstnanci, kteří vykonávají svou práci a vynakládají duševní i fyzickou námahu na výrobu statků. Nákladem podniku ve vztahu k zaměstnancům je mzda + další osobní náklady. MZDA = hrubá mzda + vedlejší mzdové náklady (dovolená, placené svátky, překážky v práci) HRUBÁ MZDA = to, co je ve mzdovém výměru- - základní (časová, úkolová) zaručena smlouvou - práce přesčas (řídící pracovníci) + příplatky za práci přesčas (dělníci) 11

12 - další příplatky - výkonová složka PEKS Bártová Mzda je dána množstvím a kvalitou práce a dle poptávky na trhu práce. Půda DM - doba použitelnosti delší než 1 rok a ve více výrobních cyklech - nemění svou podobu - pořizovací hodnota nad Kč Technická životnost u DM = způsobilost plnit technický výrobní účel Ekonomická životnost u DM = schopnost zajistit potřebnou hospodárnost, podnik musí být schopen vyrábět statky s takovými náklady, aby byly konkurenceschopné. Náklady na DM: Účetní odpisy podnik si stanovuje sám Daňové odpisy řídí se zákonem o daních z příjmů Výrobní kapacita DM = potencionální schopnost vyrábět statky. Kapitál materiál - pracovní předměty, tj. z čeho výrobek vznikl - patří do oběžného majetku - spotřebuje se najednou - spotřeba za méně než 1 rok - je to vše, co nepatří do DM Členění: - suroviny - základní materiál (částečně opracovaný) tvoří podstatu výrobku - pomocný materiál tvoří součást výrobku - provozní materiál není součástí výrobku (olej k promazání stroje) Náklady na materiál v účetnictví zaneseme do spotřeby materiálu, jsou zahrnuty náklady na pořízení a přepravu. Většinou dochází ke kombinaci všech výrobních faktorů (VF), někdy některý chybí. Např. ve službách nemusí být DM a materiál. NIKDY nesmí chybět práce!! Hlavním úkolem managementu je VF účelně spojit a kombinovat. Tato proporcionalita (kombinace) je dána faktory: přírodně-technickými činiteli (materiál) cenou jednotlivých VF náklady spojenými s jejich fungováním ve výrobě Kombinace VF začíná již při založení podniku. Velikost podnikových VF je dána dnešní a budoucí poptávkou. Výrobní kapacita musí být zajištěna pracovníky, jejichž počet je vždy přesně určen dle kapacity výroby, jinak dochází ke zbytečným nákladům a může dojít i ke ztrátám. Lokalizace závodu: Má na ni vliv na okolí, jak daleko jsou suroviny, dle možnosti získat zaměstnance, daňové podmínky, infrastruktura, cena půdy, kvalifikace pracovních sil. Dle převažujících VF rozlišujeme: 1. Investičně (kapitálově) náročnou výrobu převládají odpisy (těžební prům., zemědělství) 2. pracovně náročná výroba převažuje lidská práce (sklářství, textilní výroba) 3. Materiálně náročná výroba potravinářství, chemický průmysl 12

13 3. Náklady a jejich členění Z hlediska ekonomiky explicitní a implicitní náklady, obětované příležitosti. Z hlediska podnikové ekonomiky peněžně vyjádřená spotřeba VF účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů. Ekonomické náklady náklady, které berou v úvahu vše, co bylo obětováno. Podnik musí mít takové výnosy, aby pokryly implicitní i explicitní náklady. Ekonomické náklady = náklady implicitní + explicitní Explicitní = spotřeba cizích VF, jsou podchyceny v účetnictví. Implicitní = vyjadřují obětovanou příležitost podnikatele. Ekonomické náklady se používají v managerském rozhodování, zda zůstat při daném podnikání nebo odejít do 2. nejlepší příležitosti.!!! Náklady i výnosy se musí časově rozlišovat.!!! Náklady se nerovnají peněžním výdajům. Členění nákladů: a) Dle druhů provozní, finanční, mimořádné (např. likvidace škody dohadné položky) b) Dle vztahů ke kalkulační jednici přímé = můžeme přiřadit ke kalkulační jednici nepřímé = nemůžeme přiřadit ke kalkulační jednici nebo víme, že se týkají více kalkulačních jednic dohromady Z hlediska konečné kalkulace je důležitou kalkulační jednicí obchodní zakázka. S ní souvisí mnoho nákladů: přímé náklady vztahující se k obchodní zakázce Patří sem náklady na výrobu dodávaných výrobků a na zpracování podkladů pro výrobu, na výrobu, na dokumentaci, na zajištění potřebného nářadí a skupina nákladů distribuční, obchodní a finanční. nepřímé náklady vztahující se k obchodní zakázce Patří sem náklady správní, administrativní, provozní (úklid apod.) c) Dle závislosti na změnách objemu výroby - Fixní = nejsou dlouhodobě závislé na objemu výroby, mohou se měnit skokově pokud se zvýší kapacita závodu, zvýší se mzdy, energie. - Variabilní = mění se vždy s objemem výroby (produkce) Název fixní a variabilní náklad je již historický, je spojen s celým min. stol., kdy se podnikové procesy a s nimi spojené technologie nevyvíjely tak rychle, jako v posledních 2 desetiletích. Dnes používáme místo: VN = náklady závislé na rozsahu produkce FN = náklady nezávislé na kolísání rozsahu produkce v daném kapacitním rozmezí d) Kombinované členění nákladů V praxi se používá a je lepší než předcházející dva, vychází ze 4 druhů nákladů: 1. Přímé VN lze přiřadit ke kalkulační jednici i výrobě: náklady na materiál, kooperace, obaly, nástroje s krátkodobou trvanlivostí, vývoj výroby. 13

14 2. Přímé FN lze přiřadit ke kalkulační jednici, ale přiřazujeme jako celek: náklady na zpracování zakázky, technické a technologické úpravy standardního řešení dle specifikace zakázky, nákup licencí, práv. 3. Nepřímé VN určuje se nejobtížněji ze všech druhů nákladů: náklady na chladící kapaliny, na údržbu a opravy. 4. Nepřímé FN patří sem vše ostatní (nepřiřaditelné). e) Dle vnitropodnikového hlediska Prvotní náklady jsou spojeny se spotřebou prvotních zdrojů, které vstupují do vnitropodnikového útvaru zvenčí. Druhotné náklady spojeny se spotřebou výkonů v rámci vnitropodnikových útvarů nebo procesů. Postup v praxi: určí se jednoznačně druhotné náklady (na vnitropodnikové výkony), vše ostatní jsou prvotní náklady Nákladová funkce Vyjadřuje vztah nákladů a objemu výroby. Vypočítává se zvlášť dle výroby. Vychází se ze 3 položek: Celkové N = F + b.q b. q.variabilní náklady b náklad na 1 jednotku q objem výroby v naturálních jednotkách N (Kč) nadproporcionální proporcionální celkové náklady fixní náklady podproporcionální Q, q objem výroby podproporcionální variab.náklady rostou pomaleji než objem výroby proporcionální variab.náklady rostou stejně rychle jako objem výroby nadproporcionální variab.náklady rostou rychleji než objem výroby Pro odhad FN se používají různé metody: o o Logického třídění nákladů - rozlišení F a V nákladů Regresí s korelací (pokud nelze určit logickou metodou) matematický postup, odhad dopředu. 14

15 o PEKS Bártová Metoda dvou období (nejméně přesná) vycházíme z údajů o objemu výroby v období s velkým a malým objemem výroby. Z nákladové fce můžeme odvodit náklady připadající na 1 jednotku výroby. náklady na jeden výrobek F Nj = b q degrese nákladů náklady na jednu jednotku s růstem objemu výroby klesají, protože fixní náklady (F) se rozpouštějí do stále většího objemu produkce výroby Nj Q CN celkové náklady b variabilní náklady F fixní náklady 4. Výnosy a zisk Výnos (tržby) = peněžní vyjádření realizovaných výrobků a služeb. F = p.q ZISK je jedna z variant hospodářského výsledku, je cílem podniku. ZTRÁTU nebo zisk zjistíme, když: Zisk = V N 0 Funkce zisku - motivační, kriteriální (rozhodujeme se pro variantu, která nám přináší vyšší zisk), rozvojová (refinancování podniku), rozdělovací. Role N a V v podnikovém řízení: Náklady jsou spojeny s každou činností Výnosy jsou spojeny s určitým produktem V poslední době přibývá činností, které spotřebovávají N, ale nevytvářejí V. Výnosy jsou spojeny se středisky obchodu a některými servisními činnostmi. 15

16 5. Analýza bodu zvratu PEKS Bártová Při výrobě management rozhoduje o jejím objemu. Musí vypočítat okamžik, kdy výroba začíná být zisková. Bod zvratu = množství (q) výrobků, při kterých se výnosy rovnají nákladům, přestává být ztrátový a při zvýšení objemu výroby o jednotku je ziskový. Sledují se také mezní náklady poměrový ukazatel, o kolik se zvýší celkové náklady, když vyrobíme o jednu jednotku více - přírůstek CN vyvolaný zvýšením výroby o 1 jednotku Víme, že: T = N p. q = F + b. q p. q b. q = F q (p b) = F F q(bz) = p - b (tržby se musí rovnat nákladům) q = objem výroby, kdy se V = N Bod zvratu + zisk q(bz+z+) = F + Z Objem produkce, kterou musíme vyrobit, abychom dosáhli stanoveného zisku 4. Efektivnost, hospodárnost, rentabilita (mater. Bá) Efektivnost vyjadřuje poměr výstupu ku vstupu. Obecně výstup: výrobky a služby, vstup: výrobní faktory. Takto můžeme měřit efektivnost = účinnost každého výrobního faktoru. Účinnost lidské práce = produktivita práce Účinnost strojů a zařízení = produktivita nebo výrobnost strojů Účinnost využití materiálu = množství spotřebovaného materiálu na jednotku produkce Existuje i např. účinnost managementu Dále lze hovořit o efektivnosti sociální, ekologické Z hlediska podnikové ekonomiky se rozumí vždy efektivnost ekonomická (x efektivnost technická = míra využití energie) Ekonomická efektivnost = hodnota výstupu ku hodnotě vstupu Výstup: hodnota všech statků vyrobených za určité období, tj. výnosy nebo zisk Vstup = hodnota výrobních faktorů spotřebovaných na daný výstup, tj. náklady nebo vynaložený, v podniku vázaný kapitál Efektivně vyrábí podnik, pokud uspokojuje trh s maximálním využitím všech výrobních faktorů, přičemž výrobní faktory jsou v optimálním množství a v optimální proporci. Ukazatele: a) použijeme-li jako hodnotu výstupu výnosy výnosy/kapitál výnosy/náklady převrácená hodnota: ukazatel haléřové nákladovosti = náklady/výnosy (podíl nákladů připadajících na 1 Kč výnosů) druhý a třetí ukazatel je považován za charakteristiku hospodárnosti Hospodárnost: snaha dosáhnout maxima užitku s minimem obětí 16

17 b) použijeme-li jako hodnotu vstupu kapitál ukazatel využití kapitálu = výnosy/kapitál..patří do ukazatelů aktivity ve finanční analýze podniku, charakterizuje rychlost obratu kapitálu c) použijeme-li jako hodnotu výstupu zisk ukazatele rentability: buď ukazatel rentability nákladů = zisk/náklady nebo rentability výnosů = zisk/výnosy d) použijeme-li jako hodnotu vstupu vynaložený (v podniku vázaný) kapitál dostaneme ukazatele rentability (výnosnosti) kapitálu buď rentabilita celkového kapitálu = zisk/celkový kapitál (jinak také ROA return of assets = výnosnost aktiv) nebo rentabilitu vlastního kapitálu = zisk/vlastní kapitál (jinak také ROE return of equity = výnosnost vlastního kapitálu) Rentabilita je považována za další princip hospodářského jednání v tržní ekonomice. Ukazuje, jak se kapitál za určité období zúročil. Doplňuje ukazatele hospodárnosti.vyšší hospodárnost zvyšuje rentabilitu a kladně ovlivňuje i např. odměny zaměstnanců, cenu výrobků Na rozdíl od toho rentabilita je ovlivňována i jinými tržními podmínkami nejen hospodárností: cenou vstupů, cenou hotových výrobků, a tak i nehospodárně pracující podnik může dosahovat rentability (má vysoké ceny výrobků a malou konkurenci) Za základní kritérium efektivnosti je považována rentabilita vlastního kapitálu Za efektivně hospodařící ty podniky, které zvětšují 5. CÍLE A FUNKCE PODNIKU 1. cíle podniku 2. ukazatele MVA, EVA 3. druhy cílů 4. funkce podniku 5. typologie právní formy Cíle podniku Podniky sledují při své činnosti vždy nějaký cíl. Primárním cílem je maximalizace zisku. Dalšími podstatnými cíly by bylo udržení a konkurenceschopnost na trhu. Dílčími cíly jsou např. zlepšování výroby, zaměstnanci. Rentabilita je poměr čistého zisku k vlastnímu kapitálu. Výkonnost podniku byla měřena několika ukazateli např. ukazateli zisku, rentability. Jiným ukazatelem byla nově vytvořená hodnota. V zisku není obsaženo riziko podnikání, nebo časová hodnota. Cílem akcionářů je výše dividend, která se odvíjí od zisku. Mají zájem na trvalém toku dividend a byli by rádi, kdyby tržní cena jejich akcií stále stoupala. Za poslední variantu cíle podniku je možno považovat maximalizaci hodnoty jmění akcionářů (shareholder value). 17

18 Současná hodnota podniku je hodnota očekávaných budoucích zisků diskontovaných k současnosti pomocí vhodné diskontní míry. PEKS Bártová Velké podniky dle legislativy jsou ty, které mají více než 250 zaměstnanců. Většinou mají formu akciovek nebo s.r.o.. Odděluje se vlastnictví a řízení podniku. Corporate governance řízení a správa společnosti, nebo také struktura moci v podniku. Hlavním vztahem je vztah mezi vlastníky a manažery. Interesenti (zájmové skupiny) - stojí v okolí podniku, mají zájem na růstu podniku (obec, stát, zaměstnanci...), jestliže se podnik snaží splnit požadavky interesantů, je to vždy na úkor zisku. Malé a střední podniky mají menší počet zaměstnanců. V těchto podnicích se nerozděluje vlastnictví a řízení podniku. Těchto podniků je až 90% z trhu, zaměstnávají 50 70% zaměstnanců, jejich podíl na HDP je 30 70%. Mají větší omezení než velké podniky. Hlavní způsob financování těchto podniků je zadržování zisku. Mají ztížený přístup k úverum. Jsou závislí na prosperitě podniku. Další cíle malých a středních podniků jsou spíše osobní. Ukazatele MVA, EVA MVA ukazatel market value added (tržní přidaná hodnota). Rozdíl mezi částkou, kterou by získali akcionáři, kdyby prodali své akcie a mezi částkou, kterou do podniku vložili při nákupu akcií. Rozdíl může být jak kladný tak i záporný. EVA ukazatel economic value added (ekonomická přidaná hodnota). Každý kapitál vložený do podniku má vlastní náklady. Tento ukazatel nesmí vyjít záporný. Ekonomická přidaná hodnota je rozdíl mezi čistým ziskem podniku a jeho kapitálovými náklady. Čistý zisk je zisk po zdanění. Kapitálové náklady jsou = úroky placené vnějším investorům + výnosy požadované akcionáři Aby podnikání mělo smysl, musí hodnota tohoto ukazatele být kladná. Zisk by měl převyšovat nad odměnami pro vlastní i cizí kapitál. Oba ukazatelé nám ukazují jak je podnik veden. Druhy cílů Členění cílů: na vrcholu pyramidy cílů jsou primární cíle (ovládnutí trhu, dobré jméno) dílč í cíle (týkají se jen určitých oblastí uvedení nového výrobku, pronikání na nové trhy, snižování nákladů) Druhy cílů dle vzájemného vztahu: komplementární jeden cíl napomáhá k vytvoření jiného cíle konkurenční kdy vyšší plnění jednoho cíle vede k nižšímu plnění jiného cíle protikladné jestliže sledujeme jeden cíl, jiný cíl zcela anulujeme indiferentní cíle nezávislé na sobě 6. Funkce podniku Z tohoto hlediska nás budou zajímat jen podniky průmyslové. 18

19 Podnik plní 2 skupiny funkcí: primární výrobní, zásobovací, odbytová podpůrné personální, správní, finanční, investiční, vědecko-technická... PEKS Bártová Primární funkce jsou ty, kvůli kterým byl podnik založen Podpůrné funkce napomáhají k plnění primárních funkcí Výrobní funkce má za cíl přeměnu vstupů na výstupy. Z užšího hlediska jde pouze o výrobu, z širšího pojetí je rozuměno všechno co se týká výroby (zajištění zaměstnanců, strojů, materiálu). Zásobovací funkce v užším smyslu se týká jen zajištění surovin. V širším smyslu jde o pořízení všeho co se týká zásobování (personál, stroje...). Odbytová funkce se týká stanovení ceny, dodavatelsko odběratelské vztahy.. 7. Typologie právní formy podniku: Podniky můžeme členit dle různých kritérií. Rozdělení dle právní formy: s.r.o. a.s. v.o.s. Družstvo k.s. Státní ziskové státní neziskové Rozdělení dle velikosti: malé střední velké Rozdělení dle vlastnictví: 100% domácí částečně zahraniční převážně zahraniční 100% zahraniční Živnost může provozovat jak FO tak i PO, která je ovšem zastoupena FO. Živnost nesmí mít zaměstnanci státní správy, policisté, vojáci, zaměstnanci bank... Živnostník trestní bezúhonnost praxe nad 18 let vzdělání neomezená zodpovědnost k právním úkonum 19

20 Rozdělení živností: ohlašovací řemeslné (doklad o vyučení v daném oboru), vázané (daná odbornost) a volné - (všichni mají živnostenský list) koncesované - (mají koncesní listinu) Ukončení smrtí, splněním úcelu, určité doby, rozhodnutím soudu. Obchodní společnosti Vytváří FO nebo PO, které se spojí ke společnému podnikání. Rejstříkový soud vede obchodní rejstřík. Mají své obchodní jméno, pod kterým vystupují a pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. Obchodní společnosti dělíme: osobní osobní úcast majitele na podnikání (v.o.s., k.s.) kapitálové úcastní se pouze skrz svého vloženého kapitálu (s.r.o., a.s.) Firma vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Nejdříve musí být podepsána společenská smlouva a to všemi společníky pod dohledem notáře. Smlouva by měla obsahovat kdo je společníkem, kde bude mít firma sídlo, jaké bude rozdělení zisku, jestliže není obvyklé, kdo bude firmu řídit... Veřejná obchodní společnost v.o.s. Jsou to většinou rodinné podniky. Nevýhodou je špatný přístup ke kapitálu a neomezené ručení. Vkládají dle svého, jak peněžní tak nepeněžní vklad. Představitelem je každý společník, pokud není ve společenské smlouvě uvedeno jinak. Zisk si rozdělují stejným dílem, jestliže není uvedeno jinak. Platí pro ně zákaz konkurence v oboru. Zánik je formou smrtí jednoho ze společníků, výpovědí jednoho společníka, splněním úcelu, bankrotem... Komanditní společnost k.s. Přechod mezi veřejnou a s.r.o. Zakládají min. 2 společníci, ale každý má jiné postavení. Minimálně jeden musí ručit neomezeně (komplementář) a minimálně jeden co ručí do výše svého vkladu (komanditista). Pro vznik musí být společenská smlouva. Komanditisté musí vkládat do podniku minimálně 5.000,-. Nemají předepsaný základní kapitál. Představitelé jsou jen komplementáři. Komanditisté mají nárok na kontrolu komplementářů a na zisk, který je shodný s výši vkladu. Ze zákona se zisk dělí na dvě části. Komanditisté dostávají část dle vkladu do podniku. Komplementáři rovným dílem, není-li stanoveno jinak. Zánik společnosti je stejný jako u v.o.s. Společnost s ručením omezeným s.r.o. Založení společenskou smlouvou. Jedna FO může být výlučným vlastníkem. Počet společníků je omezen, minimálně 1 a maximálně 50. Společník může vystoupit na základě soudu, nebo převodem na jiného společníka. Zdroje kapitálu: Hlavním zdrojem jsou vklady společníků. Minimální vklad společníků je ,- a minimální vklad jednoho společníka je ,-. Společník může svůj vklad splácet, ale nejpozději do 5-ti let. 20

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více