PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ"

Transkript

1 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ PEK, VF, N,, ANALÝZA BODU ZVRATU, UKAZATELE RENTABILITY 6 3. NÁKLADY A ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 8 4. EFEKTIVNOST, HOSPODÁRNOST, RENTABILITA (MATER. BÁ) CÍLE A FUNKCE PODNIKU FUNKCE PODNIKU TYPOLOGIE PRÁVNÍ FORMY PODNIKU: CÍLE A FUNKCE PODNIKU - UKAZATELE MVA, EVA MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU ŽIVOTNÍ FÁZE PODNIKU KRIZE A OZDRAVENÍ = SANACE PODNIKU ZMĚNY V INSOLVENČNÍM ZÁKONĚ OCEŇOVÁNÍ PODNIKU ORGANIZACE PODNIKU ČLENĚNÍ NÁKLADŮ NOVĚ BOD ZVRATU FINANCOVÁNÍ PODNIKU A FINANČNÍ MANAGEMENT OBRATOVÝ CYKLUS PENĚZ CASH FLOW PODNIKOVÉ ČINNOSTI VÝROBA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÁ ČINNOST I. ZÁSOBY METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB 59 1

2 1. Podstata podniku a podnikání, okolí podniku, etika, fce státu, globalizace, lobbing I. Podnikání II. Podnikatel FO, PO III. Podnik IV. Manařer, Lídr V. Zájové skupiny VI. Okolí podniku VII. Etika VIII. Funkce státu IX. Globalizace X. Lobbování 1. PODNIKÁNÍ Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosahování zisku. Pro uspokojování cizích potřeb. Tím, že uspokojuje cizí potřeby, současně uspokojuje i svou potřebu dosahování zisku. Při podnikání podnikatel vždy podstupuje riziko ztráty. V menším nebo větším rozsahu, podle druhu podnikání. Dochází ke zhodnocování kapitálu především vlastníků, dochází ke zvyšování hodnoty firmy. Tyto procesy probíhají na trhu, trh zprostředkovává prostředky a vztahy mezi účastníky trhu. 2. PODNIKATEL Může být FO i PO, která získala živnostenské oprávnění. Podnikatel je inovátorem, nositelem změn, měl by to být tvořivý člověk, měl by využít příležitostí, přinést nové myšlenky, být dobrým organizátorem. Podstoupením rizika dosáhnout zisku. Měl by být v dobré kondici, fyzicky i psychicky odolný, cílevědomý, disciplinovaný. 3. PODNIK Podle obch. Zákoníku je to soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty náležející podnikateli a sloužící k provozu podniku = obchodní majetek. Podniky jsou uvedeny v OR. 4. MANAŽER, LÍDR Rozdíl mezi podnikatelem a manažerem je, že podnikatel podnik vlastní a řídí, manažer = funkce při řízení podniku, dostává jinou odměnu než podnikatel (zisk), manažer dostává plat. Lídr vedoucí osobnost, nemusí se vyskytovat v podnikání, známe i z politiky, jedná se o vůdčí osobnost s velkou autoritou. Vyskytuje se i v jiných oblastech. Manažer - dobrý manažer má v sobě něco i z podnikatele, i z lídra 5. Zájmové skupiny Podnikatel, který se snaží dosahovat zisku, by ho neměl dosahovat na úkor svých zamců, společnosti atd. Musí dbát na zájmy i ostatních a nejen sebe. Interesenti (zainteresovaní, stakeholders) = subjekty, které jsou s podnikem spojeni a mají zájem, aby z toho podniku něco měli. Interesenti jsou vlastníci podniku (akcionáři, chtějí dosahovat co největší zisk) (1.místo), pak jsou to zamci (zájem, co nejvyšší mzda, dovolená, benefity) o toto se podniku snižuje zisk (2.místo), pak na 3. místě jsou státní orgány, obce podniky odvádí do SR a obecního rozpoču nějaké peníze, daně. 4. místo - Dodavatelé podnik chce včasné dodávky, a musí tedy dbát včasné platby a plnění závazků 5. místo Odběratelé chtějí kvalitní výrobky a podnik musí dbát na kvalitě výrobků, které vyrábí. 2

3 6. Okolí podniku Trh mezinárodní, národní a) Podstatné okolí části okolí, které se přímo týkají podniku (město, stát, celý svět) Prvky okolí: a) Přírodní zdroje výrobní faktor, berou se v úvahu při úmístění podniku, je to jeden ze vstupů (výr. Fa), které podnik využívá b) Rozvoj techniky a technologie tzn. Technologické okolí mají vliv na výrobu c) Konkurence existuje trh výrobků a služeb na stejném místě a tím ta konkurence nutí podnik (tlak na management podniku) být lepší d) Legislativní a právní normy přijímá je stát a podnikání se tím řídí, zákony, které upravují podnikání např. Obchodní zákoník (výše kapitálu), trestní zákoník, antimonopolní zákon, Zákon na ochranu spotřebitelů e) Životní prostředí, jeho tvorba a ochrana na podnik má v tomto případě vliv stát a organizace jako např. GreenPeace, atd. Ekologie znamená i příležitost pro podnikání (recyklace). f) Životní úroveň a životní styl obyvatelstva podniky se snaží ovlivlnit lidi např. skrz reklamu, že ty jejich výrobky si lidé pak kupují a ovlivňuje to tak živ. Styl g) Finanční okolí podniku instituce které poskytují kapitál bankovní insitiuce (řídí se spec. Zákony, které upravují vztahy mezi bankou a jejich klienty), Zákonné úpravy o účetnictví (Zákon o účetnictví stejný způsob vedení účta, stejné účtování odpisů atd.) h) Sociální faktory vliv podniku na okolí (pozitivní a negativní vliv zhoršování ovzduší), podnik by měl provádět takovou politiku, aby např. rozvíjel i to své okolí např. Baťa rozvoj ateliérů, divadla, sponzorské dary městu, sportovním organizacím. Stát se snaží zabránit šokům ze zvyšování cen obyvatelstvu. i) Politika pol. Situace ve státě 7. Etika morálka v podnikání Etické kodexy = to, co je považováno za správné a spravedlivé: - Dodržování smluv a podmínek, dobrý servis - Dodržování podmínek hospodářské soutěže - Poskytování kvalitních služeb a servisů - Dobré pracovní prostředí pro zamce i to, co nařizují zákony ochrany životního prostředí, včasné placení daní Vývoj etiky ve světě První zmínky o etice byly již v 70. letech minulého století v USA, podnětem byly problémy se životním prostředím a porušováním zavedených pravidel při obchodování ( etiky ). Podnikatelská etika se z jednoho hlediska odlišuje např. od etiky práva, a to tím, že není pouze záležitostí profesionálů, ale jejím tvůrcem je každý, kdo se nějakým způsobem účastní podnikatelské sféry. Etika jako věda - od 70. let minulého století se vyučuje jako věda na univerzitách, jsou zde katedry etiky vyučuje se na všech univerzitách ekonomického směru, patří do vzdělávání managerů na všech stupních. Ve firmách se vytvářejí etické kodexy, výchovné programy a ve velkých firmách jsou i samostatná oddělení pro etiku. Vývoj etiky v ČR 1989 začalo se o etice v ČR mluvit se začaly připravovat teoretické základy podnikatelské etiky byla založena Společnost pro etiku v ekonomice, která se snažila navázat na tradice před 2. sv. válkou, které byly zejména: vztah podnikatele k sobě samému náročnost práce, hrdost na svou práci, poctivost, pravdivost, spolehlivost, smysl pro čest a pro pořádek; dlouhodobá strategie podnikatele snaha všech velkých firem 3

4 udržení dobrého jména společnosti zakládání si a neustálé udržování a budování velmi dobrého / vynikajícího image. Stav v naší ekonomice není ještě bez chyb, je nutný další vývoj a též je nutné vést k etice již od dětství, školy atd. Měly by být vytvářeny příslušné zákony, které by postihovaly neetické chování. Negativa, která se stále vyskytují v ČR: neserióznost nabídkového řízení neplacení nedodržování slibů a závazků nedodržování termínů, cenových nabídek nedodržování důvěrnosti informací. ETICKÉ KODEXY Stanovují principy etického chování v organizaci, doplňují různé legislativní normy a předpisy, ale na rozdíl od nich apelují na morální aspekty jednání každého pracovníka. Vyjadřují etický rozměr aktivit dané organizace a firmy svým zaměstnancům ukládají povinnost tento rozměr dodržovat. Úrovně etických kodexů: 1) etické kodexy na úrovni jednotlivce spojeno s funkcí/pozicí v podniku; 2) etické kodexy na úrovni podniku více všeobecné, stanoveny pro všechny zaměstnance; 3) etické kodexy na úrovni profese např. et. kodexy daň. poradců, advokátů, lékařů atd. 4) etické kodexy na úrovni asociací a korporací např. kodex vydaný Asociací pojišťovacích makléřů Kodex pojišťovacího makléře, bankovní kodex atd. Rozsah působnosti etických kodexů: místní regionální národní mezinárodní globální Historie etických kodexů Nejstarším dochovaným kodexem je Hypokratova přísaha. Etické kodexy se neustále vyvíjejí neboť se mění nazírání na různé problémy. Jsou ovlivněny různými vlivy např. náboženstvím (jasný postoj k potratům), sociálními přístupy k obyvatelstvu apod. Existují 2 přístupy ke tvorbě kodexů: skandinávský přístup větší míra účasti zaměstnanců při formulaci a prodiskutovávání kodexů (při tvorbě kodexu); americký přístup sestavují manageři a zaměstnancům pouze předkládají k podpisu. Etické kodexy musí být vždy jasně a jednoduše formulovány, musí být kontrola dodržování a též postih za nedodržování (zaměstnanci kodex podepisují a tím stvrzují, že souhlasí a že jej budou dodržovat). Hlavní okruhy, které jsou ve většině případů zařazeny do etických kodexů: 1) slušnost a věrnost zákonům 2) bezpečnost a kvalita výrobků 3) uzavírání pracovních smluv 4) bezpečnost a ochrana na pracovišti 5) poctivost v odbytových praktikách 6) vztahy k dodavatelům 4

5 7) vztahy k zákazníkům 8) stanovení cen a zacházení s vnitřními informacemi 9) úplatky při získávání zakázek 10) ochrana životního prostředí. PEKS Bártová Postihy v nerespektování Etických kodexů Podniky jsou postihování státními institucemi, mohou ztratit dobré jméno podniku, dostávají různé penalizace. 8. Funkce státu Stát = jeden ze subjektů trhu (stát, firmy, domácnosti), nebo ze subjektů Ekonomiky. Tržní subjekty: domácnosti - vstupují na trh výrobků a služeb jako poptávající a na trh výrobních faktorů jako nabízející. Na trh finanční vstupují na obou stranách. Cílem domácností je maximalizace uspokojení potřeb firmy - vstupují jako poptávající na trh výrobních faktorů a jako nabízející na trh výrobků a služeb. Na finančním trhu figurují na obou stranách. Cílem firem je maximalizace zisku. stát - stát se může chovat jako ostatní ekonomické subjekty. Řeší úzké profily v ekonomice. Stát má v ekonomice čtyři základní funkce - alokační, stabilizační, redistribuční, regulační - pomocí jichž ovlivňuje všechny trhy a subjekty Fce státu: a) Stát PODNIKATEL - podniká (součást podniků, kde stát má státní účast), organizační složka států (ministerstva, státní správa vše, co je financováno ze SR) nejsou to výrobní podniky a. Stát si ponechává takové činnosti, které nemůže soukromý sektor zajistit VEŘEJNÉ STATKY obrana státu, Policie, státní zdravotnictví, školství, st. Správa b. Stát se angažuje v oblastech, které jsou hodně finančně náročné výstavba infrastruktury, dálnice b) Stát PŘEDSTAVITEL STÁTNÍ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY vytváří rámec pro fungování tržního mechanismu (Zákony, které vydává parlament), a. Stát se zabývá měnovou politikou ČNB úrokové sazby, reposazba 3,5% b. Stát se zabývá rozpočtovou, fiskální politikou SR, P a V, přerozdělování peněz tam, kde by trh selhával (přídavky, důchody atd.) c. Stát vydává zákony (parlament), kterými se podniky řídí d. Cenová a důchodová politika (příjmy lidí) i. Cenová politika reguluje antimonopolní úřad a i trh resp. tržní mechanismus (lidi to nebudou kupovat když to bude drané), dochází k c) Stát provádí ZAHRANIČNĚ-OBCHODNÍ POLITIKU cla (ne v rámci EU, tak je bezcelní), dovozní kvóty, ochranářská opatření a. Stát REPREZENTANT - různé obchodní komory, podpůrné organizace, pomáhá podnikatelům v navazování obchodních kontaktů s jinými zeměmi Zásahy státu: Nástroje: A) zákony, předpisy, normy, které určují, nebo omezují nějakou činnost = NÁSTROJE PŘÍMÉ B) NÁSTROJE NEPŘÍMÉ systém daňových předpisů a pravidel (daň. Soustava) 9. Globalizace 5

6 Globalizace = propojování trhů různých zemí, především díky obchodu se zbožím a službami a díky volnému pohybu kapitálu. Firmy, které působí na těchto trzích se také spojují a vytváří tzv. nadnárodní korporace s cílem ovládnout co největší část světového trhu. Prvkem globalizace je přesouvání průmyslové výroby do zemí s levnější pracovní silou (Asie, Jižní Amerika), dochází k nové mezinárodní dělbě práce. Dalším prvkem globalizace je SEKTOR SLUŽEB nejviditelnější jsou HMs a obchodní řetězce. Týká se i služeb finančních a mediálních. Existuje mezinárodní finanční systém = možnost obchodovat přes burzy. Fin. trhy se začali globalizovat v průběhu 70.let min. století, vznikaly tzv. Eurodolarové trhy. Podnětem ke vzniku mezinár. Fin. Systémů byla ropná krize ze 70 let a deregulace fin. Trhů v USA v letech 80tých. Dohody o dvojím zdanění. Dohody, které umožňují uvolnění, vznik světového zahr. Obchodu: Všeobecná dohoda o clech a obchodu VATT a na ní navázalo WTO (světová Obchodní organizace). Globalizace je rozvinutá díky rozvoji IT. 10. Lobbování prosazování zájmu Lobbing není korupce. Definice Lobbingu: - Není to korupce - Není to ani reprezentace/volený zástupce (volení zástupci např. parlamentu) - Jedná se o zdroj informací a expertíz = specializovaná a odborná reprezentace prostřednictvím široké škály prostředků, které v zásadě vylučují korupční výměnu služeb. Ve své povaze je velmi odlišná od obecné, nespocializované reprezentace, kterou zajišťují volení zástupci. Jako reprezentant partikulárních (skupinových) zájmů dodává lobbista informace a technicko-odborné expertízy, které mohou být užitečné a někdy rozhodující při definování legislativní a správní regulace (nařízení vlády, parlament). Lobbing je nepostradatelnou, legální součástí politického systému. 2. Efektivnost podniku a její kategorie, vývoj PEK, VF, N,, Analýza bodu zvratu, ukazatele rentability 1. Vývoj podnikové ekonomiky 2. Výrobní faktory a jejich kombinace 3. Náklady a členění nákladů 4. Výsledek činnosti podniku výnosy a zisk 5. Analýza bodu zvratu 6. Efektivnost 7. Ukazatelé rentability Vývoj podnikové ekonomiky Počátky vědy v podnikání lze mluvit jedině tehdy, jestliže už nějaký podnik vznikl. V období, kdy podniky již byly jako instituce. Dva směry vývoje v německy mluvících zemích byla věda o podnikovém hospodářství. Snažila se zjistit logickou strukturu podniku. Druhý směr ve Francii a Spojených státech a zabýval se teorií řízení do které se později zahrnuli i jiné obory. Jen jeden směr podniková ekonomika Století v Benátkách, zaměřeno převážně na obchod, jak probíhá. To vydrželo až do 18. Století, zde ovšem již vznikali manufaktury. V 19. Století a jeho přelomu, se začala teorie podnikové ekonomiky vyučovat na VŠ. Založeny 6

7 vysoké školy obchodní, převážně v Německu, či v německy mluvících zemích. U nás byla první založena v roce 1919, jako součást fakulty ČVUT. PEKS Bártová Zakladatelé v německy mluvících zemích : Leon Gomberg, považoval za nejdůležitější v podnikovém hospodářství úcetnictví. Nejen jako zaznamenávání dějů v podniku, ale i jako nástroj řízení. Eugen Schmalenbach, profesor na VŠ v Kolíně nad Rýnem. Věnoval se otázkám typu - praktické otázky podnikového hospodářství, kdy odvodil a odůvodnil existenci nákladů fixních a variabilních; zkoumal jaké procesy se odrážejí v bilanci; oblast tvorby cen - chtěl aby se tržní mechanismus tvorby cen využíval i ve vnitropodnikových útvarech. Erich Gutenberg - dal základy moderní podnikové ekonomiky v díle Základy podnikového hospodářství, a tím se stal zakladatelem moderní podnikové ekonomiky. Říkal že, podnikové hospodářství je kombinací výrobních faktorů, jejichž výsledkem je výnos. Tato kombinace je podřazena cíly podniku, kterou nazýval jako hospodárnost a finanční stabilitu. Byl průkopníkem využití matematiky v podnikové ekonomice. Vývoj u nás v ČR 1919 VŠ obchodní Vývoj byl krátký, trval jen do začátku 2. Světové války. Teprve po skončení války vznikla VŠ politická a sociální, která měla pokračovat na VŠ obchodní. Vystudováním této školy získali studenti titul RSDr (doktor společenských věd) vznik VŠE Vývoj po 2. Světové válce byl hodně ovlivněn změnou politické situace. Podnikové hospodářství nebylo považováno za vědeckou disciplínu. Přešlo se na centrální plánování, takže podnik ztratil možnost rozhodovat sám. Celé podnikové hospodářství bylo nahrazeno organizací plánu podniku. Nebylo důležité dosažení zisku, šlo jen o to, splnit plán. Postupně se přišlo, že je nutné, aby podniky měly samostatnost. Zisk je důležitou kategorií pro hodnocení podniku. Nutnost vzdělaných lidí ve vedení podniku. Teprve po roce nastal zlom. Podniková ekonomika se začala zase rozvíjet jako věda. Výrobní faktory a jejich kombinace Výrobní faktory jsou půda, práce a kapitál. Z hlediska podnikové ekonomiky jsou trošku jiné. Nazývají se práce řídící, práce výkonná. Dále dlouhodobý majetek a materiál. Práce a půda jsou faktory původní. Kapitál je odvozený. Řídící práce - management, ten kdo podnik řídí, organizuje, vykonává manažerské funkci (plánování, organizování, vedení lidí, kontrola a rozhodování). Je v podniku rozhodující. Práce výkonná - zaměstnanci podniku, vykonávají přímou práci při výrobě statků Co je nákladem? U práce - mzda (hrubá mzda-to co je ve smlouvě a vedlejší mzdové náklady-dovolená, státní svátky, překážky v práci), pojištění (ostatní osobní náklady), školení, benefity (stravenky, fitcentrum, delší dovolená). 7

8 U dlouhodobého majetku - technická (způsobilost plnit technický nebo-li výrobní úcel) a ekonomická (schopnost zajistit potřebnou hospodárnost- schopnost vyrábět statky s takovými náklady, aby byly schopny konkurence) životnost. Odpisy (úcetní, daňové) jsou peněžním vyjádřením opotřebením majetku. Výrobní kapacita - potenciální schopnost vytvářet statky (do potencionálních výrobních faktorů patří práce výkonná a dlouhodobý majetek) U materiálu - je krátkodobý oběžný. Do materiálu patří suroviny, základní materiál (tvoří podstatu výrobku), pomocný materiál (není hlavní podstatou výrobku), provozní látky (čistící přípravky, maziva, oleje). Nákladem je spotřeba materiálu. Většinou dochází ke kombinaci všech výrobních faktorů. Někdy se stává, že výrobní faktor chybí (stává se u služeb). Nikdy nemůže chybět výrobní faktor práce. Hlavním úkolem managementu je úcelne spojit a kombinovat výrobní faktory. Tato proporcionalita je dána několika faktory. Přírodně technickými činiteli Cenou jednotlivých výrobních faktorů Náklady spojené s fungováním ve výrobě Kombinace výrobních faktorů začíná při založení podniku. Velikost podniku a jejích výrobních faktorů je dána dnešní a budoucí poptávkou. Výrobní kapacita musí být osazena zaměstnanci. Lokalizace závodu záleží na okolních faktorech jako je konkurence v okolí, nezaměstnanost, dostupnost materiálu, infrastruktura, kvalifikace zaměstnanců a místo spotřeby. Dle převládajícího výrobního faktoru rozlišujeme: Kapitálově náročné výroby (těžební průmysl, zemědělství..) Pracovně náročné výroby (textilní průmysl, hornický průmysl ) Materiálově náročné výroby (potravinářský průmysl, chemický průmysl ) 3. Náklady a členění nákladů Z hlediska ekonomické teorie jsou náklady obětované příležitosti. Z hlediska podnikové ekonomiky jsou náklady peněžní spotřeba jednotlivých výrobních faktorů úcelne vynaložených na tvorbu podnikových výnosů. Ekonomické náklady - jsou náklady, které berou v úvahu všechno co bylo obětováno (vlastní i cizí). Z hlediska ekonomické teorie se skládají z nákladů explicitních (spotřeba cizích faktorů - máme na ně doklad, můžeme je zaúčtovat) a implicitních (obětovaná příležitost podnikatele - kolik by mohl získat v jiné příležitosti). Jde o manažerské rozhodování jestli zůstat při daném podnikání, nebo odejít do druhé nejlepší příležitosti. Náklady, ale i výnosy, se musí časově rozlišovat a být zařazeny do úcetního období, kam patří. Náklady se nerovnají peněžním výdajům. Třídění nákladů dle druhu Činnost provozní - spotřeba materiálu, mzdy, odpisy 8

9 Činnost finanční - úroky z úveru, poplatky bance Činnost mimořádná - škody na majetku PEKS Bártová Třídění nákladů dle vztahu ke kalkulační jednici Přímé - můžeme přiřadit přímo ke kalkulační jednici Nepřímé (režijní) - nemůžeme přiřadit přímo ke kalkulační jednici, víme, že jich je více, nebo se mění Kalkulační jednice - stanovená jednotka, dle které počítáme. Mohou se lišit od útvaru, činnosti, výrobku. Z hlediska konečné kalkulace je významnou kalkulační jednicí tzv. obchodní zakázka. Na obchodní zakázku se musí vynaložit spousta nákladů. Př: náklady na výrobu dodávaných výrobků, náklady na zpracování podkladů pro výrobu, náklady na výrobní dokumentaci, náklady na pořízení speciálních nářadí, náklady distribuční, obchodní a finanční. Tyto náklady jsou přímé, dají se přímo přiřadit ke kalkulační jednici. Př: správní náklady, administrativní náklady, provozní náklady (úklid). Tyto náklady jsou nepřímé, nedají se přímo přiřadit. Třídění nákladů dle závislosti na změnách objemu výroby Fixní - jejich změna nezávisí na změně objemu výroby (zvýšení nájemného, cena energie) Variabilní - jsou náklady, které se mění v závislosti se změnou objemu výroby Členění na náklady fixní a variabilní je členění historické. Toto názvosloví je spojeno s minulým stoletím, kdy se podnikové procesy a s nimi spojené technologie nevyvíjeli tak rychle jako v posledních dvou desetiletích. Místo variabilní je lepší používat závislé na rozsah produkce a náklady fixní nazývat náklady nezávislé na kolísaní rozsahu produkce v daném kapacitním rozmezí. Kombinované členění, které se v praxi využívá a je lepší než předcházející členění. Dle tohoto členění budeme mít 4 druhy členění. 1. Přímé variabilní - přiřazené přímo a jsou závislé na objemu výroby (přímý materiál, náklady na kooperace, náklady na obaly, náklady na nástroje s krátkodobou trvanlivostí) 2. Přímé fixní - přiřazené přímo, ale jsou vydané najednou (náklady na zpracování zakázky, náklady na vývoj produktu, náklady na technické a technologické úpravy standardního řešení dle specifikace zakázky, náklady na nákup licence, náklady na nákup práv, náklady na trvalé formy) 3. Nepřímé variabilní - nedají se snadno určit (náklady na chladící kapalinu, náklady na opravy a údržby - které se musí dělat po určité době) 4. Nepřímé fixní - všechno co nelze přiřadit do předešlých Toto členění více odpovídá skutečnosti. Členění dle hlediska vnitropodnikového hlediska Náklady prvotní - jsou spojeny se spotřebou prvotních zdrojů, tedy přicházejících zvenčí Náklady druhotné - jsou spojeny se spotřebou výkonů jiných podnikových útvaru nebo procesů 9

10 V praxi se postupuje tak, že se jednoznačně určí druhotné náklady tzn. náklady na vnitropodnikové výkony a zbytek jsou prvotní náklady. Nákladová funkce - která vyjadřuje vztah nákladů a objemů výroby. Celkové náklady N Fixní náklady.f Variabilní náklady..b (variabilní na jednu jednotku) g (objem výroby v naturálních jednotkách) N=F+b x g Pro odhad fixních nákladů užíváme metody Logické třídění nákladů Regresní a korelační analýza - je to matematický postup Metoda dvou období - nejméně spolehlivá, na základě porovnání nejvyšší výroby a nejnižší, z toho vypočítáme objem výroby mezi těmito obdobími PEKS Bártová Z této nákladové funkce můžeme odvodit náklady připadající na jednu jednotku objemu výroby. Náklady na jednu jednotku : Nj= F/q + b S rostoucím objemem výroby, celkové náklady na jednu jednotku objemu klesají, protože fixní náklady se rozpouštějí do stále většího objemu výroby (degrese nákladů) Utopené náklady - náklady nejsou ovlivněné rozhodnutím manažera. Ztratí ať se rozhodne jakkoliv. Výsledek činnosti podniku výnosy a zisk Výnosy jsou peněžními vyjádřeními výstupů realizovaných výrobků a služeb. T= p x q T.. výnos p.. cena q. počet prodaných výrobků Zisk je zvyšování hodnoty podniku. Z=V - N 0 Funkce Zisku: Motivační Kriteriální Rozvojová - interní zdroj financování podniku Rozdělovací - základ a z něho se část nechává a část se dává státu (daně) 10

11 Role nákladů a výnosů v podnikovém řízení Náklady jsou spojeny s každou činností, každá činnost vyvolá nějaký náklad. Výnosy jsou spojeny s konkrétním produktem. V posledním období přibývá činností, které spotřebovávají náklady, ale nevytvářejí výnosy. Výnosy jsou spojeny jen se středisky obchodu a s některými servisními činnostmi. Analýza bodu zvratu Při výrobě se rozhoduje management jaký má být objem výroby. Musí si vypočítat okamžik, kdy přestává být ztrátový a začíná být ziskový. Bod zvratu je množství vyrobených výrobků (q) při kterých se výnosy rovnají nákladům, takže už přestává být ztrátový a při další výrobě se stává ziskový. q= F/p - b BZ značeno q. Rozšířen bod zvratu o zisk. q(bz+zisk) = F + zisk/p -b Vypočítali jsme jaký objem produkce musíme vyrobit, abychom dosáhli stanoveného zisku. Výrobní faktory a jejich kombinace Z hlediska ekonomie rozeznáváme 3 faktory: - práce - půda - kapitál Z hlediska podnikové ekonomiky rozeznáváme: - PRÁCE ŘÍDÍCÍ A VÝKONNÁ faktory původní - PŮDA = DM (také budovy, stroje) - KAPITÁL (materiál) = je odvozený, objevil se později, je to, co vzniklo z peněz stroje, zařízení. Práce řídící Je rozhodující. Je to management, který řídí a vykonává managerské funkce: - plánování - organizování - rozhodování - vedení lidí - kontrola Práce výkonná Dělníci zaměstnanci, kteří vykonávají svou práci a vynakládají duševní i fyzickou námahu na výrobu statků. Nákladem podniku ve vztahu k zaměstnancům je mzda + další osobní náklady. MZDA = hrubá mzda + vedlejší mzdové náklady (dovolená, placené svátky, překážky v práci) HRUBÁ MZDA = to, co je ve mzdovém výměru- - základní (časová, úkolová) zaručena smlouvou - práce přesčas (řídící pracovníci) + příplatky za práci přesčas (dělníci) 11

12 - další příplatky - výkonová složka PEKS Bártová Mzda je dána množstvím a kvalitou práce a dle poptávky na trhu práce. Půda DM - doba použitelnosti delší než 1 rok a ve více výrobních cyklech - nemění svou podobu - pořizovací hodnota nad Kč Technická životnost u DM = způsobilost plnit technický výrobní účel Ekonomická životnost u DM = schopnost zajistit potřebnou hospodárnost, podnik musí být schopen vyrábět statky s takovými náklady, aby byly konkurenceschopné. Náklady na DM: Účetní odpisy podnik si stanovuje sám Daňové odpisy řídí se zákonem o daních z příjmů Výrobní kapacita DM = potencionální schopnost vyrábět statky. Kapitál materiál - pracovní předměty, tj. z čeho výrobek vznikl - patří do oběžného majetku - spotřebuje se najednou - spotřeba za méně než 1 rok - je to vše, co nepatří do DM Členění: - suroviny - základní materiál (částečně opracovaný) tvoří podstatu výrobku - pomocný materiál tvoří součást výrobku - provozní materiál není součástí výrobku (olej k promazání stroje) Náklady na materiál v účetnictví zaneseme do spotřeby materiálu, jsou zahrnuty náklady na pořízení a přepravu. Většinou dochází ke kombinaci všech výrobních faktorů (VF), někdy některý chybí. Např. ve službách nemusí být DM a materiál. NIKDY nesmí chybět práce!! Hlavním úkolem managementu je VF účelně spojit a kombinovat. Tato proporcionalita (kombinace) je dána faktory: přírodně-technickými činiteli (materiál) cenou jednotlivých VF náklady spojenými s jejich fungováním ve výrobě Kombinace VF začíná již při založení podniku. Velikost podnikových VF je dána dnešní a budoucí poptávkou. Výrobní kapacita musí být zajištěna pracovníky, jejichž počet je vždy přesně určen dle kapacity výroby, jinak dochází ke zbytečným nákladům a může dojít i ke ztrátám. Lokalizace závodu: Má na ni vliv na okolí, jak daleko jsou suroviny, dle možnosti získat zaměstnance, daňové podmínky, infrastruktura, cena půdy, kvalifikace pracovních sil. Dle převažujících VF rozlišujeme: 1. Investičně (kapitálově) náročnou výrobu převládají odpisy (těžební prům., zemědělství) 2. pracovně náročná výroba převažuje lidská práce (sklářství, textilní výroba) 3. Materiálně náročná výroba potravinářství, chemický průmysl 12

13 3. Náklady a jejich členění Z hlediska ekonomiky explicitní a implicitní náklady, obětované příležitosti. Z hlediska podnikové ekonomiky peněžně vyjádřená spotřeba VF účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů. Ekonomické náklady náklady, které berou v úvahu vše, co bylo obětováno. Podnik musí mít takové výnosy, aby pokryly implicitní i explicitní náklady. Ekonomické náklady = náklady implicitní + explicitní Explicitní = spotřeba cizích VF, jsou podchyceny v účetnictví. Implicitní = vyjadřují obětovanou příležitost podnikatele. Ekonomické náklady se používají v managerském rozhodování, zda zůstat při daném podnikání nebo odejít do 2. nejlepší příležitosti.!!! Náklady i výnosy se musí časově rozlišovat.!!! Náklady se nerovnají peněžním výdajům. Členění nákladů: a) Dle druhů provozní, finanční, mimořádné (např. likvidace škody dohadné položky) b) Dle vztahů ke kalkulační jednici přímé = můžeme přiřadit ke kalkulační jednici nepřímé = nemůžeme přiřadit ke kalkulační jednici nebo víme, že se týkají více kalkulačních jednic dohromady Z hlediska konečné kalkulace je důležitou kalkulační jednicí obchodní zakázka. S ní souvisí mnoho nákladů: přímé náklady vztahující se k obchodní zakázce Patří sem náklady na výrobu dodávaných výrobků a na zpracování podkladů pro výrobu, na výrobu, na dokumentaci, na zajištění potřebného nářadí a skupina nákladů distribuční, obchodní a finanční. nepřímé náklady vztahující se k obchodní zakázce Patří sem náklady správní, administrativní, provozní (úklid apod.) c) Dle závislosti na změnách objemu výroby - Fixní = nejsou dlouhodobě závislé na objemu výroby, mohou se měnit skokově pokud se zvýší kapacita závodu, zvýší se mzdy, energie. - Variabilní = mění se vždy s objemem výroby (produkce) Název fixní a variabilní náklad je již historický, je spojen s celým min. stol., kdy se podnikové procesy a s nimi spojené technologie nevyvíjely tak rychle, jako v posledních 2 desetiletích. Dnes používáme místo: VN = náklady závislé na rozsahu produkce FN = náklady nezávislé na kolísání rozsahu produkce v daném kapacitním rozmezí d) Kombinované členění nákladů V praxi se používá a je lepší než předcházející dva, vychází ze 4 druhů nákladů: 1. Přímé VN lze přiřadit ke kalkulační jednici i výrobě: náklady na materiál, kooperace, obaly, nástroje s krátkodobou trvanlivostí, vývoj výroby. 13

14 2. Přímé FN lze přiřadit ke kalkulační jednici, ale přiřazujeme jako celek: náklady na zpracování zakázky, technické a technologické úpravy standardního řešení dle specifikace zakázky, nákup licencí, práv. 3. Nepřímé VN určuje se nejobtížněji ze všech druhů nákladů: náklady na chladící kapaliny, na údržbu a opravy. 4. Nepřímé FN patří sem vše ostatní (nepřiřaditelné). e) Dle vnitropodnikového hlediska Prvotní náklady jsou spojeny se spotřebou prvotních zdrojů, které vstupují do vnitropodnikového útvaru zvenčí. Druhotné náklady spojeny se spotřebou výkonů v rámci vnitropodnikových útvarů nebo procesů. Postup v praxi: určí se jednoznačně druhotné náklady (na vnitropodnikové výkony), vše ostatní jsou prvotní náklady Nákladová funkce Vyjadřuje vztah nákladů a objemu výroby. Vypočítává se zvlášť dle výroby. Vychází se ze 3 položek: Celkové N = F + b.q b. q.variabilní náklady b náklad na 1 jednotku q objem výroby v naturálních jednotkách N (Kč) nadproporcionální proporcionální celkové náklady fixní náklady podproporcionální Q, q objem výroby podproporcionální variab.náklady rostou pomaleji než objem výroby proporcionální variab.náklady rostou stejně rychle jako objem výroby nadproporcionální variab.náklady rostou rychleji než objem výroby Pro odhad FN se používají různé metody: o o Logického třídění nákladů - rozlišení F a V nákladů Regresí s korelací (pokud nelze určit logickou metodou) matematický postup, odhad dopředu. 14

15 o PEKS Bártová Metoda dvou období (nejméně přesná) vycházíme z údajů o objemu výroby v období s velkým a malým objemem výroby. Z nákladové fce můžeme odvodit náklady připadající na 1 jednotku výroby. náklady na jeden výrobek F Nj = b q degrese nákladů náklady na jednu jednotku s růstem objemu výroby klesají, protože fixní náklady (F) se rozpouštějí do stále většího objemu produkce výroby Nj Q CN celkové náklady b variabilní náklady F fixní náklady 4. Výnosy a zisk Výnos (tržby) = peněžní vyjádření realizovaných výrobků a služeb. F = p.q ZISK je jedna z variant hospodářského výsledku, je cílem podniku. ZTRÁTU nebo zisk zjistíme, když: Zisk = V N 0 Funkce zisku - motivační, kriteriální (rozhodujeme se pro variantu, která nám přináší vyšší zisk), rozvojová (refinancování podniku), rozdělovací. Role N a V v podnikovém řízení: Náklady jsou spojeny s každou činností Výnosy jsou spojeny s určitým produktem V poslední době přibývá činností, které spotřebovávají N, ale nevytvářejí V. Výnosy jsou spojeny se středisky obchodu a některými servisními činnostmi. 15

16 5. Analýza bodu zvratu PEKS Bártová Při výrobě management rozhoduje o jejím objemu. Musí vypočítat okamžik, kdy výroba začíná být zisková. Bod zvratu = množství (q) výrobků, při kterých se výnosy rovnají nákladům, přestává být ztrátový a při zvýšení objemu výroby o jednotku je ziskový. Sledují se také mezní náklady poměrový ukazatel, o kolik se zvýší celkové náklady, když vyrobíme o jednu jednotku více - přírůstek CN vyvolaný zvýšením výroby o 1 jednotku Víme, že: T = N p. q = F + b. q p. q b. q = F q (p b) = F F q(bz) = p - b (tržby se musí rovnat nákladům) q = objem výroby, kdy se V = N Bod zvratu + zisk q(bz+z+) = F + Z Objem produkce, kterou musíme vyrobit, abychom dosáhli stanoveného zisku 4. Efektivnost, hospodárnost, rentabilita (mater. Bá) Efektivnost vyjadřuje poměr výstupu ku vstupu. Obecně výstup: výrobky a služby, vstup: výrobní faktory. Takto můžeme měřit efektivnost = účinnost každého výrobního faktoru. Účinnost lidské práce = produktivita práce Účinnost strojů a zařízení = produktivita nebo výrobnost strojů Účinnost využití materiálu = množství spotřebovaného materiálu na jednotku produkce Existuje i např. účinnost managementu Dále lze hovořit o efektivnosti sociální, ekologické Z hlediska podnikové ekonomiky se rozumí vždy efektivnost ekonomická (x efektivnost technická = míra využití energie) Ekonomická efektivnost = hodnota výstupu ku hodnotě vstupu Výstup: hodnota všech statků vyrobených za určité období, tj. výnosy nebo zisk Vstup = hodnota výrobních faktorů spotřebovaných na daný výstup, tj. náklady nebo vynaložený, v podniku vázaný kapitál Efektivně vyrábí podnik, pokud uspokojuje trh s maximálním využitím všech výrobních faktorů, přičemž výrobní faktory jsou v optimálním množství a v optimální proporci. Ukazatele: a) použijeme-li jako hodnotu výstupu výnosy výnosy/kapitál výnosy/náklady převrácená hodnota: ukazatel haléřové nákladovosti = náklady/výnosy (podíl nákladů připadajících na 1 Kč výnosů) druhý a třetí ukazatel je považován za charakteristiku hospodárnosti Hospodárnost: snaha dosáhnout maxima užitku s minimem obětí 16

17 b) použijeme-li jako hodnotu vstupu kapitál ukazatel využití kapitálu = výnosy/kapitál..patří do ukazatelů aktivity ve finanční analýze podniku, charakterizuje rychlost obratu kapitálu c) použijeme-li jako hodnotu výstupu zisk ukazatele rentability: buď ukazatel rentability nákladů = zisk/náklady nebo rentability výnosů = zisk/výnosy d) použijeme-li jako hodnotu vstupu vynaložený (v podniku vázaný) kapitál dostaneme ukazatele rentability (výnosnosti) kapitálu buď rentabilita celkového kapitálu = zisk/celkový kapitál (jinak také ROA return of assets = výnosnost aktiv) nebo rentabilitu vlastního kapitálu = zisk/vlastní kapitál (jinak také ROE return of equity = výnosnost vlastního kapitálu) Rentabilita je považována za další princip hospodářského jednání v tržní ekonomice. Ukazuje, jak se kapitál za určité období zúročil. Doplňuje ukazatele hospodárnosti.vyšší hospodárnost zvyšuje rentabilitu a kladně ovlivňuje i např. odměny zaměstnanců, cenu výrobků Na rozdíl od toho rentabilita je ovlivňována i jinými tržními podmínkami nejen hospodárností: cenou vstupů, cenou hotových výrobků, a tak i nehospodárně pracující podnik může dosahovat rentability (má vysoké ceny výrobků a malou konkurenci) Za základní kritérium efektivnosti je považována rentabilita vlastního kapitálu Za efektivně hospodařící ty podniky, které zvětšují 5. CÍLE A FUNKCE PODNIKU 1. cíle podniku 2. ukazatele MVA, EVA 3. druhy cílů 4. funkce podniku 5. typologie právní formy Cíle podniku Podniky sledují při své činnosti vždy nějaký cíl. Primárním cílem je maximalizace zisku. Dalšími podstatnými cíly by bylo udržení a konkurenceschopnost na trhu. Dílčími cíly jsou např. zlepšování výroby, zaměstnanci. Rentabilita je poměr čistého zisku k vlastnímu kapitálu. Výkonnost podniku byla měřena několika ukazateli např. ukazateli zisku, rentability. Jiným ukazatelem byla nově vytvořená hodnota. V zisku není obsaženo riziko podnikání, nebo časová hodnota. Cílem akcionářů je výše dividend, která se odvíjí od zisku. Mají zájem na trvalém toku dividend a byli by rádi, kdyby tržní cena jejich akcií stále stoupala. Za poslední variantu cíle podniku je možno považovat maximalizaci hodnoty jmění akcionářů (shareholder value). 17

18 Současná hodnota podniku je hodnota očekávaných budoucích zisků diskontovaných k současnosti pomocí vhodné diskontní míry. PEKS Bártová Velké podniky dle legislativy jsou ty, které mají více než 250 zaměstnanců. Většinou mají formu akciovek nebo s.r.o.. Odděluje se vlastnictví a řízení podniku. Corporate governance řízení a správa společnosti, nebo také struktura moci v podniku. Hlavním vztahem je vztah mezi vlastníky a manažery. Interesenti (zájmové skupiny) - stojí v okolí podniku, mají zájem na růstu podniku (obec, stát, zaměstnanci...), jestliže se podnik snaží splnit požadavky interesantů, je to vždy na úkor zisku. Malé a střední podniky mají menší počet zaměstnanců. V těchto podnicích se nerozděluje vlastnictví a řízení podniku. Těchto podniků je až 90% z trhu, zaměstnávají 50 70% zaměstnanců, jejich podíl na HDP je 30 70%. Mají větší omezení než velké podniky. Hlavní způsob financování těchto podniků je zadržování zisku. Mají ztížený přístup k úverum. Jsou závislí na prosperitě podniku. Další cíle malých a středních podniků jsou spíše osobní. Ukazatele MVA, EVA MVA ukazatel market value added (tržní přidaná hodnota). Rozdíl mezi částkou, kterou by získali akcionáři, kdyby prodali své akcie a mezi částkou, kterou do podniku vložili při nákupu akcií. Rozdíl může být jak kladný tak i záporný. EVA ukazatel economic value added (ekonomická přidaná hodnota). Každý kapitál vložený do podniku má vlastní náklady. Tento ukazatel nesmí vyjít záporný. Ekonomická přidaná hodnota je rozdíl mezi čistým ziskem podniku a jeho kapitálovými náklady. Čistý zisk je zisk po zdanění. Kapitálové náklady jsou = úroky placené vnějším investorům + výnosy požadované akcionáři Aby podnikání mělo smysl, musí hodnota tohoto ukazatele být kladná. Zisk by měl převyšovat nad odměnami pro vlastní i cizí kapitál. Oba ukazatelé nám ukazují jak je podnik veden. Druhy cílů Členění cílů: na vrcholu pyramidy cílů jsou primární cíle (ovládnutí trhu, dobré jméno) dílč í cíle (týkají se jen určitých oblastí uvedení nového výrobku, pronikání na nové trhy, snižování nákladů) Druhy cílů dle vzájemného vztahu: komplementární jeden cíl napomáhá k vytvoření jiného cíle konkurenční kdy vyšší plnění jednoho cíle vede k nižšímu plnění jiného cíle protikladné jestliže sledujeme jeden cíl, jiný cíl zcela anulujeme indiferentní cíle nezávislé na sobě 6. Funkce podniku Z tohoto hlediska nás budou zajímat jen podniky průmyslové. 18

19 Podnik plní 2 skupiny funkcí: primární výrobní, zásobovací, odbytová podpůrné personální, správní, finanční, investiční, vědecko-technická... PEKS Bártová Primární funkce jsou ty, kvůli kterým byl podnik založen Podpůrné funkce napomáhají k plnění primárních funkcí Výrobní funkce má za cíl přeměnu vstupů na výstupy. Z užšího hlediska jde pouze o výrobu, z širšího pojetí je rozuměno všechno co se týká výroby (zajištění zaměstnanců, strojů, materiálu). Zásobovací funkce v užším smyslu se týká jen zajištění surovin. V širším smyslu jde o pořízení všeho co se týká zásobování (personál, stroje...). Odbytová funkce se týká stanovení ceny, dodavatelsko odběratelské vztahy.. 7. Typologie právní formy podniku: Podniky můžeme členit dle různých kritérií. Rozdělení dle právní formy: s.r.o. a.s. v.o.s. Družstvo k.s. Státní ziskové státní neziskové Rozdělení dle velikosti: malé střední velké Rozdělení dle vlastnictví: 100% domácí částečně zahraniční převážně zahraniční 100% zahraniční Živnost může provozovat jak FO tak i PO, která je ovšem zastoupena FO. Živnost nesmí mít zaměstnanci státní správy, policisté, vojáci, zaměstnanci bank... Živnostník trestní bezúhonnost praxe nad 18 let vzdělání neomezená zodpovědnost k právním úkonum 19

20 Rozdělení živností: ohlašovací řemeslné (doklad o vyučení v daném oboru), vázané (daná odbornost) a volné - (všichni mají živnostenský list) koncesované - (mají koncesní listinu) Ukončení smrtí, splněním úcelu, určité doby, rozhodnutím soudu. Obchodní společnosti Vytváří FO nebo PO, které se spojí ke společnému podnikání. Rejstříkový soud vede obchodní rejstřík. Mají své obchodní jméno, pod kterým vystupují a pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. Obchodní společnosti dělíme: osobní osobní úcast majitele na podnikání (v.o.s., k.s.) kapitálové úcastní se pouze skrz svého vloženého kapitálu (s.r.o., a.s.) Firma vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Nejdříve musí být podepsána společenská smlouva a to všemi společníky pod dohledem notáře. Smlouva by měla obsahovat kdo je společníkem, kde bude mít firma sídlo, jaké bude rozdělení zisku, jestliže není obvyklé, kdo bude firmu řídit... Veřejná obchodní společnost v.o.s. Jsou to většinou rodinné podniky. Nevýhodou je špatný přístup ke kapitálu a neomezené ručení. Vkládají dle svého, jak peněžní tak nepeněžní vklad. Představitelem je každý společník, pokud není ve společenské smlouvě uvedeno jinak. Zisk si rozdělují stejným dílem, jestliže není uvedeno jinak. Platí pro ně zákaz konkurence v oboru. Zánik je formou smrtí jednoho ze společníků, výpovědí jednoho společníka, splněním úcelu, bankrotem... Komanditní společnost k.s. Přechod mezi veřejnou a s.r.o. Zakládají min. 2 společníci, ale každý má jiné postavení. Minimálně jeden musí ručit neomezeně (komplementář) a minimálně jeden co ručí do výše svého vkladu (komanditista). Pro vznik musí být společenská smlouva. Komanditisté musí vkládat do podniku minimálně 5.000,-. Nemají předepsaný základní kapitál. Představitelé jsou jen komplementáři. Komanditisté mají nárok na kontrolu komplementářů a na zisk, který je shodný s výši vkladu. Ze zákona se zisk dělí na dvě části. Komanditisté dostávají část dle vkladu do podniku. Komplementáři rovným dílem, není-li stanoveno jinak. Zánik společnosti je stejný jako u v.o.s. Společnost s ručením omezeným s.r.o. Založení společenskou smlouvou. Jedna FO může být výlučným vlastníkem. Počet společníků je omezen, minimálně 1 a maximálně 50. Společník může vystoupit na základě soudu, nebo převodem na jiného společníka. Zdroje kapitálu: Hlavním zdrojem jsou vklady společníků. Minimální vklad společníků je ,- a minimální vklad jednoho společníka je ,-. Společník může svůj vklad splácet, ale nejpozději do 5-ti let. 20

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Drobné podnikání Historie drobného podnikání první písemné zmínky je možné najít z doby starší než 4.000 let, rozkvétalo ve starověkých

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ Podniky podle právní formy Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - podniky jednotlivce Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - obchodní korporace, tj.

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Podniková ekonomika, 6. týden

Podniková ekonomika, 6. týden Podniková ekonomika, 6. týden Jsou peněžním vyjádřením výstupů podniku Z pohledu účetnictví se výnosy dělí takto: 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti 62 Aktivace 64

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

IEKPO Testové zadání A

IEKPO Testové zadání A IEKPO Testové zadání A 1. Prostřednictvím bodu zvratu lze stanovit: a. Minimální úroveň využití výrobní kapacity podniku b. Maximální úroveň ceny výrobku při jeho prodeji c. Vliv substituce fixních nákladů

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. NÁKLADY Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2016/2017 Ekonomika maturitní okruhy pro MZ JARO 2017 Pro třídy 4.A + D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-11

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Podnikové hospodářství Podnik a jeho okolí Podnikání jeho rysy: Zisk - Uspokojení potřeb zákazníků - Výrobky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

likvidita = schopnost podniku splácet své závazky, a přeměňovat majetek na peněžní prostředky, okamžitá schopnost

likvidita = schopnost podniku splácet své závazky, a přeměňovat majetek na peněžní prostředky, okamžitá schopnost Otázka: Finanční řízení podniku Předmět: Ekonomie Přidal(a): Tereza Dva pohledy na finanční řízení: 1. řízení nákladů, výnosů a zisku plánování, průběžné ovlivňování, kontrola dosažených výsledků 2. řízení

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie makro x mikroekonomie

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Podnikové finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů, při nichž se podnik

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Vymezení účetnictví a daňové evidence

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více