Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý as pravidelných (slabých) sloves - slovní zásoba skí, šatník chybt týden vc, záležitost noc kolegyn pítelkyn první smla; neštstí, nezdar hluk, rámus, povyk vait íšník kartón, lepenka vstup, vchod úterý lánek; druh zboží; odstavec trvat, porcelán ústa rezervovat odpovídat skuten, opravdu pedcházející, pedchozí studovat plést hrát, hrát si pelivý, svdomitý cítit, pocítit darovat, vnovat; nalévat, epovat všet, povsit cestovat pršet muset bohužel smát se nemocný / nemocný, nemocná moci, umt mít (vlastnit) Stránka 1 z 143

2 mít povinnost podzim celý, zcela; celek vaše, vaši jeden jazyková škola politika nábytek odepsat, opsat stát (o cen), chutnat (o jídle) dvr, statek, nádvoí záležitost jaro gymnázium maturita propagovat, ucházet se (o) jiné, jiný klavír, piano zajímat se zkoušet, zkusit si podnikatel báse obchodní dm student koníek, hobby pak, potom tehdy dkovat, podkovat nazpam, zpamti vzbudit se, procitnout uklízet dávat pozor další, píští moderní snít, mít sen málo Španlsko tšit se podívat se, prohlédnout si rozzlobit, rozhnvat Minulý as pravidelných (slabých) sloves - procviovací vty On si tu výstavu ješt neprohlédl. Kolik mli penz? On uklidil svj pokoj a nakoupil. Oni museli uklízet a nakupovat. On byl nemocný a chybl ve škole jeden msíc. Podkoval tet za dárek k narozeninám. Celou noc tancovali. Stránka 2 z 143

3 Vyprávla mi o svém píteli. Dlali jsme ješt mnoho chyb. ešili jsme spolen mnoho problém. Slyšel jsem ho hrát na klavír. Vera hrála se svými pítelkynmi tenis. Všechno si hned prohlédla. Dnes dopoledne pršelo. On se musel uit všechna slovíka. Mla hodn koník, v zim šila a pletla. Vera odcestovali do Rakouska. Bohužel vera nemohl pijít. On byl vera v hospod a hrál s páteli karty. Nevzpomínal si na m. Smála se vtipu. Ona se nás na to ješt nezeptala. Co jsi mu daroval k narozeninám? Ty místa jsme bohužel nerezervovali. Už jsem mu to vysvtlil. Mj muž pro nás vždy vail. Oni si udlali výlet. Stalo se to vera. Mla strach? Už jsem Vám to ekl. (vykání) Petra se uila báse zpamti. Neodpovdl jste mi. Necítil jsem se dobe. Už jste se pipravil? (vykání) Jak dlouho jste ekal na hosty? (vykání) Porcelán a sklo zabalila peliv do karton. Pes zranil dít. Léka vyšetoval všechny pacienty. Ona byla v rohu a všechno pozorovala. Ona mi ukázala svj nový byt. Zlobila se na svého syna. lovk by neml chválit dne ped veerem. Zabalil jsi také všechny knihy? Zapálila si poslední cigaretu. Oni rozsvítili svtlo. Nikoho jsme ped domem neslyšeli. Celý víkend snžilo. ekal dlouho na zastávce autobusu a nastydl se. Budík nezvonil a on se neprobudil. On musel svou úast na kursu nminy odmítnout. Objednal pt sklenic piva. Moje sestra už studovala ti roky na univerzit. Na koho se zlobili? Nechtli jsme ji rušit. Hluk na ulici nás vbec nerušil. Uitel chválil pi tídní schzce našeho syna. Stránka 3 z 143

4 Objednal jste ten pokoj v hotelu? (vykání) On se mu smál do oí. Nikdo nám neukázal cestu. Všichni se mu smáli. Všechny šaty zabalila do kufru. Ona povsila svj kožich do šatníku. On ji vždy doprovázel dom. Každý den nakupovala v obchodním dom. V pátek skládala tu zkoušku z eštiny. Oni nás pivítali ped hotelem. Posadili jsme se do vinného sklípku. Minulý týden jsme navštívili našeho syna. Ona mla narozeniny. Popál jsem jí všechno nejlepší k narozeninám. Ona také odmítla svou úast na veletrhu. Auto jsem postavil do garáže. On ten lánek ješt nepeložil. Pacienti dýchali zhluboka ústy. On se koupal každé ráno a veer ve studené vod. Celý den se vnovala svým dtem. V kuchyni zapnul rádio. On se musel koncentrovat na svou práci. Tuto nabídku jsem musel odmítnout. Ona tu nabídku také odmítla. On se už tšil na své dti. Položil jsem knihu na stl. Pro dlala Kathrin tak hodn chyb? Ona nemusela pijít. Zaplatil Petr za všechny? On se ješt nepedstavil. Jak dlouho jsi studoval? To mu nepasovalo. Nikdy jsem se o to nezajímal. Vždy jsme se omluvili. V pokladn chyblo 200 korun. Hledali jste tu restauraci dlouho? Kouil jsem pt let. Moje matka vaila velmi ráda. Chtli jsme dnes jet do centra msta. Oni necestovali asto do Rakouska. Kde tvoje maminka obyejn nakupovala? Stalo se to jen jednou. Tšil jsem se na ni každý den. Jeho rodina zde žila 10 let. Celý den jsem tu knihu hledal. Kde jsi na m ekal? Navštívili jsme je vera. Koupil jsem dv vstupenky. Uili jsme se ti roky nminu. Stránka 4 z 143

5 Neodpovdla na mj dopis. Vera jsem ml hodn práce. Kdy jsi byl doma? Kolik stál váš nový byt? (tykání) Pál jsem mu všechno nejlepší. Mj bratr pracoval u Siemens. To jsem nechtl. Petra ten pokoj uklidila. Chutnalo ti to jídlo? Oni ekali velmi dlouho. Prodala nám svj starý nábytek. Petr už ml hlad. Anglitinu se uil na gymnáziu. Kde jste bydleli? Objednal jsi už nco? Co sis vybral? Nemohli jsme koupit žádnou telefonní kartu. Brigita vybrala jinou knihu. Cestovali jsme Evropou. Sebastian se neomluvil. Neumla si to pedstavit. Oni už ty knihy koupili. Nepoteboval jsem ten deštník. Co se stalo? Nikdy to neumla. Ptali jste se svého šéfa? Ješt jsme nesnídali. Ml skuten smlu. Nedávala pozor. Co mu íkal tvj otec? Ty vci jsme už uklidili. Jak dlouho ta cesta trvala? Už jsi tady uklidil? Co jsi objednal k pití? Ona si ty nové šaty nevyzkoušela. Kde jste se koupali? Co jste íkal? (vykání) To mi ješt chyblo! Daniel už pichystal všechny vci. Její sestra studovala v Praze. Paní Mayerová u nás nepracovala dlouho. Z eho mla radost? Oni museli jít nakupovat. Naše mužstvo obsadilo první místo. Na co se ptal ten chlapec? Pro jsi nesml pijít? Ten nový student se ješt nepedstavil. Ml jsem dva týdny dovolenou. Darovali své dcei nové auto. Stránka 5 z 143

6 Hosté nezaplatili všechno. Co objednala Klaudie? Moje matka ho nemla ráda. Ona se nikdy nezajímala o sport. Byl jsi už v Nmecku? Neml jsi o tom mluvit. Nemli žádný plán msta. Postavili jsme ten kufr do skín. Nikdo nedával na ty dti pozor. Musel všechno prodat. Rainer mi o sob hodn vyprávl. Minulý as nepravidelných (silných) sloves - slovní zásoba zemít, umít protože pijet, pijít, pilett sám, samotný vdt rozumt zamlet, zatajit pežít, pekat zstat úastnit se spolu, dohromady, celkem smíit se spát oddlovat, rozvádt být ovšem, samozejm, zajisté íst znát pomoci, pomáhat setkat (se), potkat trochu, maliko pevlékat, pesthovat pesto, pece ale, nýbrž sytý, nasycený, dost akoli, i když zdali, jestli každá, každé pijet, pijít, pilett útulný, pohodlný lett zboží obtíž, nesnáz, problém jízdenka snížení, sleva, zlevnní studentský prkaz Stránka 6 z 143

7 kazetový pehráva sted, centrum moe zajímavý šít hrob kopaná, fotbal noha napsat, zapsat chytat, lovit ryby (na udici) zapálit hluboký, hluboko, nízko líbit se nikdo myslit koncentrovat, souste ovat chladný, chladno, studený úast veletrh shromáždní tídy zastávka autobusu budík zapálit, podpálit posadit pstruh dokument, doklad, listina jet ová adresa vizitka, navštívenka penze; výslužba. odpoinek; penzion porážka, prohra; sklad, skladišt (obch.) katastrofa zastávka píse trplivost, vytrvalost neštstí zástupce žaludek rakovina plic kucha noha obyvatel ruka, rameno dát polovina, polovika Minulý as nepravidelných (silných) sloves - procviovací vty Ona si obula boty. Ta restaurace se mi velmi líbila. Stránka 7 z 143

8 Nejedli jsme celý den nic. Chytal pstruhy. Ona se té soutže nezúastnila. Polovina obyvatel pežila katastrofu. Jak pežil to neštstí? Setmlo se. On velmi rád zpíval. Nedali jsme mu žádnou odpov. Nedostal jsem v lét dovolenou. Bernd spal celý den. Díve jsem etl každý den. V kuchyni krájel chléb. Co našli ti hosté? Na zahrad ezal vtve ze stromu. Pro peíznul to prkno? Moji rodie letli v úterý do Španlska. Kdo pestihnul tu šru? Otec se rychle oblékl. Pi fotbale si zlomil nohu. Našel jsem to msto na map. On si zkazil žaludek. Na to jsme vbec nemysleli. Zástupce naší firmy se nezúastnil veletrhu. Jeli v zim do Alp. Ona pozvala své pátele na návštvu. Zavolala jsem Klaudii vera. Bolela ji celý den hlava. Oni šli v nedli rybait. Slunce svítilo vera celý den. Jak jste se bavili? (tykání) Dal jsem jí hodn penz. Oni už znali naši firmu. Zstali jsme v Berlín dva roky. Nezstali jsme dlouho v hotelu. Kde sis zlomil ruku? Všechny sklenice spadly na zem. Pomalu jsem ztrácel trplivost. Napsali odpov. Daniel mluvil velmi dlouho u dveí. Setkali jsme se ped týdnem. Utíkal jsem rychle, ale ty už jsi nebyl doma. Nikdy nezapomnla na mé narozeniny. On se u ní zdržel dv hodiny. Vyuování zaalo ped hodinou. Ve Frankfurtu pestupoval. Thomas zstal ješt dlouho v kancelái. Pinesli mi hodn kvtin. V ervenci jsme letli na dovolenou. Každý veer jsme se dívali na televizi. Stránka 8 z 143

9 Pjila mi 500 frank. Promi, zapomnl jsem. Pišli jsme ve 23 hodin dom. O svých zážitcích napsal svým pátelm. Napsal jsem mu dlouhý dopis. Matka s ním dlouho mluvila. Kdy se konalo to divadelní pedstavení? Ten film jsem ješt nevidl. Podnikla zahraniní cestu. On nás o to poprosil. Na co myslel? Karolína šla velmi brzy dom. Oni ten dopis nepodepsali. íšník nám doporuil pkný hotel. V tomto pípad trochu pehánl. Tu ženu jsem znal velmi dobe. Toho zlého psa zahnali. Auto jelo po 10 minutách pry. Nejprve jsem se pevlékl. Od malika sportoval. Potkali jsme se u vchodu. Po ukonení studia se stal lékaem. Ped temi lety jsme se pesthovali do nového bytu. Ona se stala uitelkou. On mi tenkrát nepomohl. Po vyuování jsem bžel na zastávku autobusu. To jsem nemusel. Na dovolenou jsme jezdili každý rok do Chorvatska. Byl jsi už unavený? Karel spal v sobotu do jedenácti hodin. Kdy volala? Potom spadl Johannes do vody. Už jsme zaali. Zpívala pknou píse. Už jsem to podepsal. Pro jsi mi nezavolal? Co jste obdvali? (tykání) Kdy jsi byl v kin? Pro se nezúastnili toho pedstavení? Co jsi tam podepsal? Myslel na svou rodinu. Kde jste se potkali? (tykání) Dal jsem mu svou vizitku. Vdl jste to? Rozumli jste mu? (tykání) Mluvil jsi už se šéfem? Vbec jsem jí nerozuml. Kdy jste nám volal? (vykání) Kdy jste vstávali? (tykání) Stránka 9 z 143

10 Ona se stala lékakou. My jsme vstávali v šest hodin. Kdo tu smlouvu podepsal? Už jsem jedl. Potkal jsi vera Pavla? Dal jsem Vám své telefonní íslo? Pedstavení už zaalo. Mj muž to nevdl. Hodina nminy se mi velmi líbila. S kým jste mluvil? Mj kolega pišel na návštvu. Zstali dva týdny ve Švýcarsku. Mj syn mi vera pinesl kvtiny. Jak jste m našel? Zapomnl jsem Vaše jméno. Kdy jste pišli dom? (tykání) Kam jsi bžel? Znal jsem tvoji matku už jako dít. Už jste zaali? (tykání) Váza spadla na zem. Práv jsme peetli Vaši zprávu. Napsal jsem Vám svou ovou adresu. K jídlu jsem pil víno. Moji známí nám doporuili dobrého kuchae. Zstali jsme na chat dva týdny. Zapomnli naši adresu. Nezapomnli jsme na Vás. (vykání) Vyhrál hodn penz. Byli jsme spolu na dovolené. Vzal tu knihu do ruky. O víkendu byl doma. Vdli jsme samozejm všechno. Vera usnul až po plnoci. Šel jsem do práce pšky. On tu sázku vyhrál. Sedl vedle té paní. Kde jsi byl? Zavezl své auto do garáže. Potkal jsem svého kolegu ped radnicí. Váza stála vedle okna. Pro pišel tak pozd? Dti usnuly rychle. Kniha ležela na stole. Kdy letl Rainer do Ameriky? Už jsi dostal mj dopis? Ona ten román ješt neetla. Nenašli jsme ten penzion. Sabina spala v pokoji mé dcery. Sedl v první ad. Stránka 10 z 143

11 Pl hodiny stál na zastávce. Jeho dopisy nikdy neetla. Ped dvma lety zemel. Tenkrát nám nikdo nepomohl. Pedstavení se nám velmi líbilo. S její smrtí jsme se jen tžko smiovali. Kam jsi šel tak pozd? Nesmíil se s tím. Pomohli nám pi práci. Nesmíil se s porážkou. Pan Wagner mi doporuil Vaši firmu. (vykání) Na její hrob jsme pinášeli pravideln kvtiny. Každý den jezdili plavat. Zamlel nám tuto zprávu. V lét jsme letli na dva týdny do Francie. Zamlel mi pravdu. Naše mužstvo vyhrálo 3 : 1. O víkendu jsem jezdil na kole. Ped rokem zemela naše babika na rakovinu plic. Souvtí a pravidla tvoení vedlejších vt - slovní zásoba pímo, rovnou daleko, široce jiný, další pozorný, soustedný; úslužný mimo to, krom toho podniknout, podnikat nápoj nešastný uebnice neporozumní, nedorozumní taxík léení, léba, kra matematika pokuta, trest platit, zaplatit zahraniní cesta nezdravý Chorvatsko studium že, aby závr, konec, ukonení, uzavení zahnat, vyhnat; (obch.) rozprodávat proto daleký, vzdálený provaz, šra ada peíznout, pestihnout každý Stránka 11 z 143

12 vidt pestoupit švýcarský frank držet, zastavit studentský lístek, vstupenka pijmout, zaujmout obrátit, otoit strávit (as), prožít pvodn, zprvu klesat, padat pískat, foukat run psaný za, pro asopis sídlišt, osada, kolonie melodie, nápv zdravotní sestra knihovna plnoletý, zletilý pímo, rovnou pivézt, pinést, dojít pro milovat, mít rád cena poítat rušit pekvapit opatrn, obezetn péci když, kdyby zadržet, zastavit; trvat divadelní kus festival pochopit pít Souvtí a pravidla tvoení vedlejších vt - procviovací vty Nepekvapilo ho, že zase dostala ptku z matematiky. On se už tší, že dostane dárek. Bolela ho nejen hlava, ale ml i vysokou horeku. Studoval ve Vídni, proto bydlel v Rakousku. Alkohol je nezdravý, proto pil nealkoholické nápoje. Byl nemocný, proto musel užívat léky. Pekvapilo ho, že nepišla na pednášku. Musím Vás upozornit na to, že sedíte na mém míst. (vykání) Ona mla málo asu, pesto se nám celou dobu vnovala. Nejel jsem píliš rychle, pesto jsem zaplatil pokutu. Byl jsem pesvden o tom, že se jednalo o nedorozumní. Nerušilo vás, že pi jídle kouila? (tykání) Museli poítat s tím, že vlaky mly zpoždní. Stránka 12 z 143

13 Nelíbilo se jí, že se její muž scházel s jinými ženami. Když to nemžeš najít, musíš se zeptat. Ml jsem málo asu, proto jsem nepišel. Co považuješ za lepší - dlouhý nebo krátký kabát? Upozornila ho na to, že sedl na jejím míst. Ten oblek byl drahý, krom toho se mi moc nelíbil. Když jedeš autem, musíš být velmi opatrný. Nevím, jestli na tom parkovišti ješt najdeš místo. Akoli málo vydlával, koupil si drahý dm. Byl nemocný, proto jel do lázní. Zstaneš doma, nebo zase jedeš do ciziny? Pjdeme pšky, nebo odtud nebydlíme daleko. Irena nesmí jít s námi, akoli už je plnoletá. Ona bydlí pímo v centru msta, proto nepotebuje auto. Tším se na 2. ást tohoto CD, nebo se chci uit dále. Doma mám hodn uebnic, ale žádné CD. Stavíš se pro m, nebo si mám zavolat taxi? Uíš se asto do 3 hodin, proto jsi pak unavený. Ona nepišla, protože nemla as. Pijdete na návštvu, nebo nemáte as? (tykání) Zstanu doma, nebo už jsem unavená. On nepišel, protože si zlomil ruku. Je rovn a na druhé kižovatce zahni vpravo. Ona nepijde, protože nemá as.o Nevíme ješt, jestli pojedeme vlakem nebo autem. Ona íká, že dnes odjíždí do Rakouska. Mžeš mi íct, kdo má ješt pijít? Neíkej, že nemáš as! Vydlával málo, pesto si koupil drahé auto. On ty houby nezná, proto je nebere. Tomu malému dítti je zima, pesto zstává ješt ve vod. Tomu malému dítti je zima, proto jde ven z vody. Kouení je v budov školy zakázáno, pesto nkteí uitelé kouí klidn dál. Nkteí uitelé kouí klidn dál, akoli je kouení v budov školy zakázáno. Benzín se zdražil, pesto se nechce vtšina vlastník aut vzdát svého vozidla. Vtšina vlastník aut se nechce vzdát svého vozidla, akoli se benzín zdražil. Vydlával hodn, proto si koupil drahé auto. Ona je zídka ve své kancelái, pesto jsme ji zastihli. Led na jezee nebyl ješt pevný, proto byl vstup na ledovou plochu nebezpený. Zeptejte se prosím, zda už pan Müller dorazil. Byl spokojen, akoli málo vydlával. Jedla málo, pesto vážila hodn. Vážila hodn, akoli jedla málo. Vážila hodn, proto jedla málo. Dlouho pracovali, proto te potebují as ke spánku. Potebují te as ke spánku, protože dlouho pracovali. Léka mu zakázal kopanou, protože si zlomil nohu. Benzín se zdražil, proto jezdí stále více osob do práce vlakem nebo autobusem. Pijel k nám, ale nemohl zde pespat. Stránka 13 z 143

14 Náš tatínek hodn etl, proto jsme mu kupovali asto njakou knihu. Nesml jít pozd spát, nebo musel asn vstávat. Nesml jít pozd spát, protože musel asn vstávat. Musel asn vstávat, proto nesml jít pozd spát. Nemohla nám napsat, nebo nemla naši adresu. Nemohla nám napsat, protože nemla naši adresu. Nemla naši adresu, proto nám nemohla napsat. Nekupoval tešn v obchod, nýbrž je sám natrhal On ty houby nezná, pesto je s sebou bere dom. Chtli jsme jet taky na dovolenou, ale museli jsme zstat doma. Led na jezee nebyl ješt pevný, pesto se na nm bruslilo. Zstal radji doma, nebo chtl ušetit. Zstal radji doma, protože chtl ušetit. Chtl ušetit, proto zstal radji doma. Neletli do Itálie, protože chtli jet se svými dtmi do Nmecka. Chtli jet se svými dtmi do Nmecka, proto neletli do Itálie. Jela ke své seste do Berlína, nebo navštvovala svého bratra ve Vídni. Brambory nebyly ješt upeené, pesto jsme je jedli. On nám pomohl, jinak jsme to nemohli stihnout. Jel na dovolenou do Egypta, nebo miloval slunce a moe. Každý den jí ovoce, protože by chtl zstat zdravý. Pan Mayer dorazí dnes veer a pinese s sebou všechny dokumenty. Klaudie šla plavat, akoli se musí uit. V rohu jsou všechna místa obsazená, proto se musíme posadit k oknu. Uím se nmecky, protože chci jet v lét do Nmecka. Chtla by být sama, proto pojede na chatu. Klaus íká, že ho bolí hlava. Nevydlávají hodn, pesto jsou spokojeni. Tvoje uitelka tvrdí, že jsi neml domácí úkol. Dietrich kouí, akoli kouit nesmí. Potebuješ slovník, nebo znáš všechna slovíka? Mám t vyzvednout, nebo pijedeš autobusem? Ona je nemocná, pesto šla do práce. Vidím, že máš tžkosti. Chceš pijít na návštvu dnes nebo zítra? Že je Lucie vdaná, už víme. On nedostane slevu, nebo už není student. Neuím se anglicky nýbrž nmecky. Pavel poslouchá rád hudbu, ale nemá žádný pehráva. Zeptejte se, jestli hosté chtjí pít kávu. (vykání) Víš pece, že už nemám dovolenou. Já se uím a mj muž se dívá na televizi. Autobus je rychlejší, ale já pojedu radji vlakem. Nejedeme do Španlska, nebo je to píliš daleko. Karolína íká, že se necítí dobe. Nebyl jsem vera doma, proto jsem nemohl zavolat. On je nešastný, protože nemže najít práci. Daniel není student, pesto dostal slevu. Zeptej se Karolíny, jestli má as. Stránka 14 z 143

15 Oni nejedou do Beskyd, ale k moi. Jdeme dnes do restaurace, nebo Daniela má narozeniny. Každý týden chodíme do kina nebo do divadla. Budeš uklízet, nebo chceš jít nakupovat? Chtli bychom umt mluvit dobe nmecky, proto se uíme každý den. Víte, zda pan Mayer dorazí už dnes? Akoli jsem se ho zeptal, neekl nic. Oni už ty noviny peetli, pesto to ješt nevdí. Vím, že je tvoje matka doma. On je už unavený, pesto se chce ješt dívat na televizi. Zavolejte, nebo chci vdt, jestli Sabina pijde už dnes. (tykání) Protože bydlí v centru msta, musí dlouho hledat parkovišt. (ona) Pojedu autem, akoli cestu vlakem považuji za zajímavjší. Nevím, kdy má tvj bratr narozeniny. O víkendu chceme jet na výlet, ale bude pršet. íkám Vám, že jsem to zboží neobjednal! Víš, jestli dostaneme slevu? Nepojedeme do Nmecka, akoli jsme to plánovali. Nezajímám se o sport, ale o hudbu. On nemže v centru najít žádné parkovišt, nebo obchody jsou ješt otevené. Ona si tu knihu nekoupila, akoli si ji objednala. Víš, jestli má ten vlak zpoždní? Musíme tady penocovat, nebo jsme už unavení. Nedorazíme dnes, ale zítra. Nepojedeme do Nmecka, ale do Rakouska. Pjdeš s námi, nebo zstaneš doma? Moje dcera má narozeniny, proto jsem jí koupila toto CD. Já jdu dom a odpoinu si. O víkendu jedu na výlet, nebo si chci odpoinout. Ten hotel je pkný, ale penzion považuji za útulnjší. Chtl bych, abys mi všechno ekl. Nebylo ješt pozd, pesto už šli dom. Navštvuješ kurz nminy, nebo se uíš sám? Zlomil si nohu, proto mu léka zakázal kopanou. Akoli neumí žádný cizí jazyk, jezdí rádi do ciziny. Chceš se dívat na televizi, nebo jsi už unavený? Akoli už jsem zdravý, zstanu ješt doma. Ten kolá chutná výborn, ale já jsem opravdu sytý. Cítím se už dobe, pesto chci ješt zstat doma. Ty obrazy nevisí na stn, ale leží pod postelí. Jsem studentka, ale nemám studentský prkaz. Koupil jsi už tu jízdenku, nebo jdeš ješt na nádraží? Chtl bych se uit nmecky doma, proto jsem si koupil CD. Chtl bych jí pinést ty dokumenty, ale nevím, zda je v kancelái. Nepotebujeme žádné jízdenky, protože jdeme pšky. ekali jsme na ni, ale ona nepišla. Pijdu dnes pozdji, nebo ješt musím jít nakoupit. Nemá studentskou kartu, proto nemže dostat slevu. (ona) On má horeku, proto musí zstat doma. Stránka 15 z 143

16 Pjdeš pšky, nebo pojedeš autobusem? Chtl bych umt mluvit nmecky, proto navštvuji kurz nminy. Zastihli jsme ji, akoli je zídka ve své kancelái. Mám mu zavolat, ale nemám jeho telefonní íslo. Hans ji zve a jdou do divadla. Ona nepijde, nebo nemá as. Minulý as nepravidelných (silných) a smíšených sloves - slovní zásoba vzít si (na sebe), pustit se (do eho), pedsevzít si (nco) krevní tlak mí; koule; ples, bál k tomu, na to pinést zachránit; ukrýt, skrýt vyznat se asn, vas sníh vážit; houpat paní domu, hospodyn zíct se, vzdát se (eho), upustit od (eho) posunout hnát; provozovat (sport) nést, nosit šetit, spoit jinak, ostatn plavat strašlivý, hrozný chtít všechno podstatné sanitní, zdravotnický vz rostlina pep Irán nezamstnaný, lovk bez práce srdce tráva lední hokej rakovina; rak domov dchodc rozhlas, rádio jmenovat, nazývat mit, zmit podait se jíst rozhodnout teplota situace poslat úad práce Stránka 16 z 143

17 benzín svítit, zdát se lhta, termín houba; plíse editel majitel auta ekárna školní budova kilo, kilogram ledová plocha obrazovka zlatá medaile nabídnout, nabízet; poskytnout ohnout, zahnout vstoupit, vkroit navštívit výborn, znamenit vydat, utratit vymyslet Egypt pití kávy mrznout osoba vidt ven trhat (kvtiny), esat (ovoce), sbírat malovat poslední nudný sto poslucha hrát fotbal tvoit pevný, trvalý / svátek dívat se na televizi dozvdt se smt vánoce pekvapení tableta, tabletka, prášek hereka nebezpený suchý prolett dodávat propustit nco uritého nco pozoruhodného nco cenného Stránka 17 z 143

18 propadnout z matiny strany umístit; ubytovat pevézt, pepravit penášet (nap. v televizi) pehánt pibývat, rst; voskovat mistrovství Evropy výstel, stela, rána nco dležitého osa; hídel, náprava skrz, pes (7.p.) snoubenec zranný / zranný pták voják nejdležitjší nešastník, lovk postižený neštstím, nehodou mistrovství svta v kopané šetrnost, spoivost, hospodárnost soubor; shrnutí jazyk cesta, dráha lampa, svítilna koule výška, výše snoubenka Minulý as nepravidelných (silných) a smíšených sloves - procviovací vty Rozhodli jsme se pro tuto knihu. Naše sestra vstala v 11 hodin. Slunce zmizelo za horami. Teplota klesla. Ta práce se mu nezdaila. Každý den sportoval. Dít si neumylo ruce. Zdravotní sestra mu mila krevní tlak. Skoil 7,20 m daleko. Vypadala velmi pkn. Pi posledním mistrovství Evropy získal zlatou medaili. asto etla o jeho vynikajících výkonech. Pro nepil žádnou kávu? U nich se dovdla mnoho nového. Zdálo se, že malování Petra baví. Kdy poslala ten dopis? Nevdl jsem, že on vytvoil tento obraz. Zdravotní sestra nás nechala ekat hodinu v ekárn. Zhubla o pt kilo. Setmlo se. Stránka 18 z 143

19 Tato hereka vystupovala asto v televizi. Otec jí ty peníze slíbil. Vypjila si tu knihu v knihovn. Doporuovali ti tu výstavu? Doporuoval jsem mu tento nový film. Co ti doporuovala? Ješt jsme neobdvali. Léka mi zakázal kouení. Kdy obdržela tu pohlednici? Ona se stala lékakou. Každý veer se dívala na televizi. Obdval teprve ve dv hodiny. Spal do devíti hodin. V této restauraci se zdržela hodinu. Hodila ten mí padesát metr daleko. Zpvák zemel na rakovinu. Nevzal si k pití nic teplého. Obdvali jste už? (tykání) Poruil mi to. Neudal cenu za zboží. Prohlédli jsme si její nový byt. Donutil ji k tomu. Lékaka mi pedepsala tyto tablety. Nikoho nejmenovali. Plavala pl hodiny. Pan Klein mi to doporuil. Neporadil mi. Zpívala pknou píse. Podnikli jsme dlouhou cestu. Festival se konal o víkendu. Nikdy nesportovala. Veer vždy sedla ped obrazovkou. Co sis pedsevzal pro nový rok? Kam utíkala? Prosil jsem o to paní Müller. Kde strávila svou dovolenou? Ješt o tom nepemýšlela. S touto otázkou se obrátila na svou uitelku. Co pekla? Sídlišt velmi rychle rostlo. On ten termín nedodržel. Vždy dodržel svj slib. Fritz bžel velmi rychle. Matka pozvala svou sestru. Moje pítelkyn nepodnikla žádné výlety. asopis ležel na stole. Pijali jsme pozvání. Plaval ve vod. Poslední vánoce jsem strávil se svými rodii. Stránka 19 z 143

20 Ona pokazila každou legraci. Kdo si vymyslel toto pekvapení? Prala prádlo. Policista nás zastavil ped nádražím. Pvodn byly jen run psané knihy. Oblékl si nový pláš. Nevdl jsem, o em psal. Do kdy stál ped kinem? Nepomohl své babice. Zkazila si žaludek. On ten problém nepochopil. Co mi radil? Léka jí zakázal pít kávu. Jeho jméno ji nenapadlo. Pískal známou melodii. Televize to nevysílala. Ona mi to slíbila. Jeho matka mu dala hodn penz. Ceny v novém roce klesly. Dít spadlo se stromu. Mj otec ty peníze ztratil. Tráva rychle rostla. Rostliny rostly rychle do výše. Pirostla mi k srdci. Slunce celý den pálilo. Pep pálil na jazyku. V obývacím pokoji svítilo nkolik lamp. Pjil jí sto korun. Ubytoval svou pítelkyni u nás. Mj kolega mlel. Kde jsi ubytoval svého pítele? Vera veer padal sníh. Vojáci padli po výstelu k zemi. Žák propadl pi zkoušce z nminy. Letadlo proletlo vzdálenost za pt hodin. Letadlo proletlo vzdálenost za pt hodin. Kulka proletla oknem. Ptáci letli na jih. Potok protékal loukami. Krev mu tekla z rány. Spálil jsi to suché devo? Líbila se ti dovolená u moe? Co pinesla své pítelkyni? Vydal jsem za to mnoho penz. Slunce svítilo celý den. Bavila jsem se svou pítelkyní. Dostala pkný dárek. S kým mluvil? Nic jsme nejedli. Stránka 20 z 143

21 Mluvila se svým bratrem. On ale rychle vyrostl. My jsme se ješt nerozhodli. Slunce zmizelo v mracích. Ano, dovolená u moe se mi velmi líbila. Rozhlas vysílal tento program. Televize vysílala souhrn dnešních zápas v 17 hodin. Televize ten hokejový zápas nepenášela. Penášeli mistrovství svta v kopané? On to s tou spoivostí trochu pehánl. V tomto pípad jsi to pehnal. On pehánl své požadavky. Ubytovali jsme naše hosty v hotelu. Už jsi se rozhodl? Ped obrazovkou asto usnula. Pro nenazval ty vci pravým jménem? Oblékl se velmi teple. Nabídnul své pítelkyni cigaretu. On ty vci nazýval pravým jménem. Vyznali se v té situaci? Vyznal ses v té situaci? Já jsem se tam dobe vyznal. Bylo jí v noci zima. Slzy se mu inuly po tváích. Ona se tam nevyznala. Nosil starý oblek. Oni se tam nevyznali. Její rodie letli v pátek do Vídn. Ano, mysleli jsme na to. Mysleli jste na to? (tykání) Vážila dít. Divadlo práv zaalo. Myslel jsem na svou pítelkyni. Moje pítelkyn pestupovala u radnice. On nám to nedoporuoval. editel odložil ten termín. Zahnuli jsme na kižovatce vpravo. Co jste jí doporuovali? (tykání) Auta zmizela v dálce. Pešel k jinému téma. Pešli jsme na levý beh eky. Jeho pítelkyn se utopila v jezee. On se utopil v Labi. Pemýšleli o tom, ale nenalezli žádné ešení. Dlouho o tom pemýšlel. Rozhodl jsem se pro tento oblek. Dostal knihu. Rozhodla se pro cestu do Egypta? Pro paní domu vždy pinášel kvtiny. Stránka 21 z 143

22 Poslal jsi ty pohlednice? Karel šel do kina. Oni ten dopis ješt neposlali. Vzal jsem taky svou pítelkyni. Pesthoval se ped msícem. Vzal jsi s sebou také svého bratra? Ona se ješt nepevlékla. On s sebou nevzal ty knihy. Dti zmizely v lese. Zavela dvee. Zpodstatnlá pídavná jména - slovní zásoba slepý zdravý poslanec stát téma, námt zapracovat se do eho jazykový prostedek píšící krev sbírat železniní neštstí ruský potok kouící penocovat, pespat jedinený, zvláštní íslo, poet známý, proslulý, vynikající domácí, tuzemský beroucí, zabírající utopit se, utonout nco píjemného skoro, tém vzdálený, daleký téci, plynout dobrovolný zlý, špatný Jih mrak, oblak louka, luina jazyk / mluvit e, projev, rozmluva ešení, uvolnní; roztok uenci Labe dieta, správná životospráva nejstarší Stránka 22 z 143

23 pístup / pistoupit, pikroit rána, poranní stojící pekladatel anglický stelec hospodáský lovk nemocný na žaludek dležitý král pedkládat uenec; uený, vdecký zhoršit, zkazit podnik služeb pespávající závod, podnik, provozovna úraz; nehoda, neštstí oprava pracující osvdený, spolehlivý / osvdit se interview, rozhovor nárok; právo, požadavek dirigent praktikant ecký píšící muž, žena jednooký pracovní píležitost zkušenost picházející, pijíždjící vedlejší ulice pespávající (lovk, který pespává) poloha, postoj, umístní, místo studentka symfonie erpací stanice, benzinová pumpa dirigovat otoit, obrátit jedoucí francouzský ídící, vedoucí ídit, vézt, zavézt, pilotovat pozorovat, oznait poloha, stav, situace levý, levá zelený doufat padesátý dát výpov, vypovdt Stránka 23 z 143

24 odjíždjící nemocný na žaludek nkdy, krát víc, nkolik blízko, poblíž erný tžce zranný píbuzný mnoholetý, po celá léta slovanský díve, pedtím ekat zmizet, ztratit se oplatit, odplatit náš nepovolaný, neoprávnný pejít mrtvý stálý, trvalý, vný bydlet Zpodstatnlá pídavná jména - procviovací vty ekl mi to jeden známý. Jeden domorodec mi ukázal cestu k nádraží. Stelec se trefil pokaždé do erného. Ti Nmci pespali v tomto hotelu. Pro pracující bylo málo podnik služeb. Ti zamstnanci našeho podniku šli k lékai. Ve škole se dovdla mnoho nového. To bylo nco nového pro nho. Každý víkend jezdili do pírody. Peložila ten text z nminy do španlštiny. Jeho výkony v anglitin jsou velmi dobré. Nmina je píbuzná s anglitinou. Pozvala svého píbuzného. O dovolené navštívila své píbuzné na venkov. Žádný nemocný nezapomnl na tu lékaku. Její známý m pozval. Oženil se s mou známou. Dopravili toho tžce zranného do nemocnice. Ti nemocní leží v nemocnici. Ten infikovaný nemusí bezpodmínen onemocnt chipkou. Všichni cestující mli platné jízdenky. Pekládal to z ruštiny do španlštiny. Páli jsme mu vše nejlepší. To byl njaký rozhovor s nezamstnanými. Ped pracovním úadem stála njaká nezamstnaná. Njaký nezamstnaný se ptal na píležitosti k práci. Všichni nezamstnaní stáli ped pracovním úadem. Stránka 24 z 143

25 Dozvdl jsem se málo nového. Poet nemocných neustále rostl. Oni ekli vše podstatné. Všichni infikovaní doufají v to, že se proti tomu mže podniknout nco úinného. Dva infikovaní již na to zemeli. Zúastnil se diskuse s jednou poslankyní. Všichni poslanci se omluvili pedsedovi. Dva poslanci se pedsedkyni neomluvili. Jeden poslanec se nezúastnil schze snmovny. Mnohý dobrovolník pišel na pomoc. Dva nezamstnaní stáli ped pracovním úadem. Ona nevdla nic uritého. Žádný dobrovolník nepišel na pomoc. Nikdo nepišel nešastníkovi na pomoc. Ona je mou píbuznou z matiny strany. On je mj blízký píbuzný. Podnikla výlet do pírody. On ješt jednou zopakoval vše podstatné. Nebylo to nic píjemného. Mla ten text pekládat z italštiny do francouzštiny. To pro nho nebylo nic nového. tyi cestující mli neplatné jízdenky. Nemohl nám íct nic uritého. Dozvdli jsme se mnoho dležitého. On neekl nic dležitého. Musím ti íct nco dležitého. Tam je vždy nco cenného a pozoruhodného. Nic cenného a pozoruhodného jsme tam nevidli. Vše dležité jsem zopakoval. Mžeš mi íct nco nového? Tm tžce postiženým se muselo pomáhat. Ten poslanec se omluvil pedsedovi. Všechny mrtvé už pohbili. Zdravotní sestry ošetily všechny zranné. Ona ošetila oba zranné. Pi dlním neštstí bylo hodn zranných. Pi neštstí na železnici byli 2 mrtví a 34 zranných. Oba postižení zemeli na svá zranní. Pi dopravní nehod byli dva mrtví. Ptali se na toho postiženého. Neštstí si vyžádalo mnoho mrtvých. Musela se starat o toho tžce postiženého. U stolu sedli dva tlesn postižení. Oba tlesn postižení sedli u stolu. Njaká tlesn postižená se ptala na cestu k nemocnici. Té tlesn postižené se muselo pomáhat. Museli jsme ešit problémy tlesn postižených. Lékai museli operovat všechny nemocné. Byl jsem na dovolené se svou snoubenkou. Stránka 25 z 143

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem

1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem 1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem 1 1. PROHLÉDNĚTE SI OBRÁZKY A KTERÉ TÍSŇOVÉ LINKY K NIM PATŘÍ. ZAPAMATUJTE SI JE. 155 158 150 1 2. PŘIŘAĎTE TELEFONNÍ ČÍSLO KE SPRÁVNÉMU OBRÁZKU 155 158 150 2 3. VYTOČTE

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Ќ кгapple o гя eькappleт

Ќ кгapple o гя eькappleт 4 Co komu koupit? Kolik co stojэ? Co komu slu э (neslu э)? Co si kdo koupэ (koupil)? Co kdo kupuje? Co kdo vidl v obchod a ve mst? Kdo koho potkal? 68/4 ѓ ѓ ѓ fl дгэa ЬТ СЬa, кг ЭлдiкИ ЪТЬe Эг Ь appleгъ

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce.

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 Nikdo neví, kam se jede Cyklistický jídelníèek

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

zastřelení zatčený Víte, kolik se v ČR prodalo novin v roce 2012? Podívejte se na statistiku. Odpovězte na otázky. 139/9+

zastřelení zatčený Víte, kolik se v ČR prodalo novin v roce 2012? Podívejte se na statistiku. Odpovězte na otázky. 139/9+ Substantivum, nebo adjektivum? Rozdělte výrazy do tabulky. Přečtěte je nahlas a pečlivě vyslovujte koncovky -ný nebo -ní. Pak použijte tyto výrazy ve větách. 139/9 zastřelený znásilněný přepadení zatčení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1. Mám modré oči po mamince. 2. Je asi ještě ve škole (elementary, at work) na škole (studying). 3. Seznámili se o prázdninách. 4. Rád chodím

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Zpráviky z naší školiky

Zpráviky z naší školiky TJ SOKOL spolené foto cvienek závr sezóny TJ SOKOL naše fotbalové družstvo TJ SOKOL ped mararatónem TJ SOKOL fotb.turnaj vítz penalt dtí Petr Šilar První školní den 2 Zpráviky z naší školiky Dobrý den

Více

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_01 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka Wenig. F. Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

INFORMACE PRO NÁJEMCE

INFORMACE PRO NÁJEMCE INFORMACE PRO NÁJEMCE TZ POD PANDURKOU - BOHUSLAVICE U KONICE - 1 - 1 Nájemní ád a) Ve všech prostorách základny je písn ZAKÁZÁNO kouení, používání omamných a psychotropních látek, a to bez výjimky pilehlých

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

6th week: History of Diseases of the Alimentary tract (TM 26). Grammar: Time and date. Temporal expressions and prepositions.

6th week: History of Diseases of the Alimentary tract (TM 26). Grammar: Time and date. Temporal expressions and prepositions. 6th week: History of Diseases of the Alimentary tract (TM 26). Grammar: Time and date. Temporal expressions and prepositions. Vtip = joke Hodinky Lhář/ka = liar Prst = finger Prsten = ring Prsteník = ring

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová)

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová) PENÍZE UČEBNICE (obálka zatím není hotová) Symboly pro práci: Otázky na závr každé kapitoly Kuba, prvodce a komentátor Úspšné ukonení kapitoly Shrnutí kapitoly, nejdležitjší informace Peníze, uebnice pedmtu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. íslovky

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky:

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: Na obrázcích je vyobrazena hospodáská budova a židlika, kterou urit mají tvoji rodie na chodb nebo

Více

Ohlasy žák na preventivní poad Rozsvite hvzdy a 13. komnata

Ohlasy žák na preventivní poad Rozsvite hvzdy a 13. komnata Ohlasy žák na preventivní poad Rozsvite hvzdy a 13. komnata Na 1. stupni se poad líbil 75% žák a 25% se nelíbil nebo se líbilo jen nco. Nkterým bylo zatžko zaplatit 40 K, pestože denn utrácí dost penz

Více

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,-

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,- CENY 104,- UČEBNICE předmět finanční hospodaření Na otázky, úkoly a námty k pemýšlení t v uebnici upozorní následující obrázky: To, co je dobré si zapamatovat, je oznaeno: nebo textem v barevném rámeku:

Více

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011.

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy Program Comenius - návštìva v Lukavici Den 1. Cesta ze Dvora Králové n.. L. do

Více

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, Krnov

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, Krnov Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, 794 01 Krnov 1 -p Toto jsou pravidla, na kterých jsme se společně domluvili

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Hurá na Prahu a její věže! Jednoho letního dne se plyšový medvěd Karamel vydal na cestu z Londýna do Prahy. V učebnici vlastivědy četl, že tam mají přesně sto věží. Moc

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více