Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý as pravidelných (slabých) sloves - slovní zásoba skí, šatník chybt týden vc, záležitost noc kolegyn pítelkyn první smla; neštstí, nezdar hluk, rámus, povyk vait íšník kartón, lepenka vstup, vchod úterý lánek; druh zboží; odstavec trvat, porcelán ústa rezervovat odpovídat skuten, opravdu pedcházející, pedchozí studovat plést hrát, hrát si pelivý, svdomitý cítit, pocítit darovat, vnovat; nalévat, epovat všet, povsit cestovat pršet muset bohužel smát se nemocný / nemocný, nemocná moci, umt mít (vlastnit) Stránka 1 z 143

2 mít povinnost podzim celý, zcela; celek vaše, vaši jeden jazyková škola politika nábytek odepsat, opsat stát (o cen), chutnat (o jídle) dvr, statek, nádvoí záležitost jaro gymnázium maturita propagovat, ucházet se (o) jiné, jiný klavír, piano zajímat se zkoušet, zkusit si podnikatel báse obchodní dm student koníek, hobby pak, potom tehdy dkovat, podkovat nazpam, zpamti vzbudit se, procitnout uklízet dávat pozor další, píští moderní snít, mít sen málo Španlsko tšit se podívat se, prohlédnout si rozzlobit, rozhnvat Minulý as pravidelných (slabých) sloves - procviovací vty On si tu výstavu ješt neprohlédl. Kolik mli penz? On uklidil svj pokoj a nakoupil. Oni museli uklízet a nakupovat. On byl nemocný a chybl ve škole jeden msíc. Podkoval tet za dárek k narozeninám. Celou noc tancovali. Stránka 2 z 143

3 Vyprávla mi o svém píteli. Dlali jsme ješt mnoho chyb. ešili jsme spolen mnoho problém. Slyšel jsem ho hrát na klavír. Vera hrála se svými pítelkynmi tenis. Všechno si hned prohlédla. Dnes dopoledne pršelo. On se musel uit všechna slovíka. Mla hodn koník, v zim šila a pletla. Vera odcestovali do Rakouska. Bohužel vera nemohl pijít. On byl vera v hospod a hrál s páteli karty. Nevzpomínal si na m. Smála se vtipu. Ona se nás na to ješt nezeptala. Co jsi mu daroval k narozeninám? Ty místa jsme bohužel nerezervovali. Už jsem mu to vysvtlil. Mj muž pro nás vždy vail. Oni si udlali výlet. Stalo se to vera. Mla strach? Už jsem Vám to ekl. (vykání) Petra se uila báse zpamti. Neodpovdl jste mi. Necítil jsem se dobe. Už jste se pipravil? (vykání) Jak dlouho jste ekal na hosty? (vykání) Porcelán a sklo zabalila peliv do karton. Pes zranil dít. Léka vyšetoval všechny pacienty. Ona byla v rohu a všechno pozorovala. Ona mi ukázala svj nový byt. Zlobila se na svého syna. lovk by neml chválit dne ped veerem. Zabalil jsi také všechny knihy? Zapálila si poslední cigaretu. Oni rozsvítili svtlo. Nikoho jsme ped domem neslyšeli. Celý víkend snžilo. ekal dlouho na zastávce autobusu a nastydl se. Budík nezvonil a on se neprobudil. On musel svou úast na kursu nminy odmítnout. Objednal pt sklenic piva. Moje sestra už studovala ti roky na univerzit. Na koho se zlobili? Nechtli jsme ji rušit. Hluk na ulici nás vbec nerušil. Uitel chválil pi tídní schzce našeho syna. Stránka 3 z 143

4 Objednal jste ten pokoj v hotelu? (vykání) On se mu smál do oí. Nikdo nám neukázal cestu. Všichni se mu smáli. Všechny šaty zabalila do kufru. Ona povsila svj kožich do šatníku. On ji vždy doprovázel dom. Každý den nakupovala v obchodním dom. V pátek skládala tu zkoušku z eštiny. Oni nás pivítali ped hotelem. Posadili jsme se do vinného sklípku. Minulý týden jsme navštívili našeho syna. Ona mla narozeniny. Popál jsem jí všechno nejlepší k narozeninám. Ona také odmítla svou úast na veletrhu. Auto jsem postavil do garáže. On ten lánek ješt nepeložil. Pacienti dýchali zhluboka ústy. On se koupal každé ráno a veer ve studené vod. Celý den se vnovala svým dtem. V kuchyni zapnul rádio. On se musel koncentrovat na svou práci. Tuto nabídku jsem musel odmítnout. Ona tu nabídku také odmítla. On se už tšil na své dti. Položil jsem knihu na stl. Pro dlala Kathrin tak hodn chyb? Ona nemusela pijít. Zaplatil Petr za všechny? On se ješt nepedstavil. Jak dlouho jsi studoval? To mu nepasovalo. Nikdy jsem se o to nezajímal. Vždy jsme se omluvili. V pokladn chyblo 200 korun. Hledali jste tu restauraci dlouho? Kouil jsem pt let. Moje matka vaila velmi ráda. Chtli jsme dnes jet do centra msta. Oni necestovali asto do Rakouska. Kde tvoje maminka obyejn nakupovala? Stalo se to jen jednou. Tšil jsem se na ni každý den. Jeho rodina zde žila 10 let. Celý den jsem tu knihu hledal. Kde jsi na m ekal? Navštívili jsme je vera. Koupil jsem dv vstupenky. Uili jsme se ti roky nminu. Stránka 4 z 143

5 Neodpovdla na mj dopis. Vera jsem ml hodn práce. Kdy jsi byl doma? Kolik stál váš nový byt? (tykání) Pál jsem mu všechno nejlepší. Mj bratr pracoval u Siemens. To jsem nechtl. Petra ten pokoj uklidila. Chutnalo ti to jídlo? Oni ekali velmi dlouho. Prodala nám svj starý nábytek. Petr už ml hlad. Anglitinu se uil na gymnáziu. Kde jste bydleli? Objednal jsi už nco? Co sis vybral? Nemohli jsme koupit žádnou telefonní kartu. Brigita vybrala jinou knihu. Cestovali jsme Evropou. Sebastian se neomluvil. Neumla si to pedstavit. Oni už ty knihy koupili. Nepoteboval jsem ten deštník. Co se stalo? Nikdy to neumla. Ptali jste se svého šéfa? Ješt jsme nesnídali. Ml skuten smlu. Nedávala pozor. Co mu íkal tvj otec? Ty vci jsme už uklidili. Jak dlouho ta cesta trvala? Už jsi tady uklidil? Co jsi objednal k pití? Ona si ty nové šaty nevyzkoušela. Kde jste se koupali? Co jste íkal? (vykání) To mi ješt chyblo! Daniel už pichystal všechny vci. Její sestra studovala v Praze. Paní Mayerová u nás nepracovala dlouho. Z eho mla radost? Oni museli jít nakupovat. Naše mužstvo obsadilo první místo. Na co se ptal ten chlapec? Pro jsi nesml pijít? Ten nový student se ješt nepedstavil. Ml jsem dva týdny dovolenou. Darovali své dcei nové auto. Stránka 5 z 143

6 Hosté nezaplatili všechno. Co objednala Klaudie? Moje matka ho nemla ráda. Ona se nikdy nezajímala o sport. Byl jsi už v Nmecku? Neml jsi o tom mluvit. Nemli žádný plán msta. Postavili jsme ten kufr do skín. Nikdo nedával na ty dti pozor. Musel všechno prodat. Rainer mi o sob hodn vyprávl. Minulý as nepravidelných (silných) sloves - slovní zásoba zemít, umít protože pijet, pijít, pilett sám, samotný vdt rozumt zamlet, zatajit pežít, pekat zstat úastnit se spolu, dohromady, celkem smíit se spát oddlovat, rozvádt být ovšem, samozejm, zajisté íst znát pomoci, pomáhat setkat (se), potkat trochu, maliko pevlékat, pesthovat pesto, pece ale, nýbrž sytý, nasycený, dost akoli, i když zdali, jestli každá, každé pijet, pijít, pilett útulný, pohodlný lett zboží obtíž, nesnáz, problém jízdenka snížení, sleva, zlevnní studentský prkaz Stránka 6 z 143

7 kazetový pehráva sted, centrum moe zajímavý šít hrob kopaná, fotbal noha napsat, zapsat chytat, lovit ryby (na udici) zapálit hluboký, hluboko, nízko líbit se nikdo myslit koncentrovat, souste ovat chladný, chladno, studený úast veletrh shromáždní tídy zastávka autobusu budík zapálit, podpálit posadit pstruh dokument, doklad, listina jet ová adresa vizitka, navštívenka penze; výslužba. odpoinek; penzion porážka, prohra; sklad, skladišt (obch.) katastrofa zastávka píse trplivost, vytrvalost neštstí zástupce žaludek rakovina plic kucha noha obyvatel ruka, rameno dát polovina, polovika Minulý as nepravidelných (silných) sloves - procviovací vty Ona si obula boty. Ta restaurace se mi velmi líbila. Stránka 7 z 143

8 Nejedli jsme celý den nic. Chytal pstruhy. Ona se té soutže nezúastnila. Polovina obyvatel pežila katastrofu. Jak pežil to neštstí? Setmlo se. On velmi rád zpíval. Nedali jsme mu žádnou odpov. Nedostal jsem v lét dovolenou. Bernd spal celý den. Díve jsem etl každý den. V kuchyni krájel chléb. Co našli ti hosté? Na zahrad ezal vtve ze stromu. Pro peíznul to prkno? Moji rodie letli v úterý do Španlska. Kdo pestihnul tu šru? Otec se rychle oblékl. Pi fotbale si zlomil nohu. Našel jsem to msto na map. On si zkazil žaludek. Na to jsme vbec nemysleli. Zástupce naší firmy se nezúastnil veletrhu. Jeli v zim do Alp. Ona pozvala své pátele na návštvu. Zavolala jsem Klaudii vera. Bolela ji celý den hlava. Oni šli v nedli rybait. Slunce svítilo vera celý den. Jak jste se bavili? (tykání) Dal jsem jí hodn penz. Oni už znali naši firmu. Zstali jsme v Berlín dva roky. Nezstali jsme dlouho v hotelu. Kde sis zlomil ruku? Všechny sklenice spadly na zem. Pomalu jsem ztrácel trplivost. Napsali odpov. Daniel mluvil velmi dlouho u dveí. Setkali jsme se ped týdnem. Utíkal jsem rychle, ale ty už jsi nebyl doma. Nikdy nezapomnla na mé narozeniny. On se u ní zdržel dv hodiny. Vyuování zaalo ped hodinou. Ve Frankfurtu pestupoval. Thomas zstal ješt dlouho v kancelái. Pinesli mi hodn kvtin. V ervenci jsme letli na dovolenou. Každý veer jsme se dívali na televizi. Stránka 8 z 143

9 Pjila mi 500 frank. Promi, zapomnl jsem. Pišli jsme ve 23 hodin dom. O svých zážitcích napsal svým pátelm. Napsal jsem mu dlouhý dopis. Matka s ním dlouho mluvila. Kdy se konalo to divadelní pedstavení? Ten film jsem ješt nevidl. Podnikla zahraniní cestu. On nás o to poprosil. Na co myslel? Karolína šla velmi brzy dom. Oni ten dopis nepodepsali. íšník nám doporuil pkný hotel. V tomto pípad trochu pehánl. Tu ženu jsem znal velmi dobe. Toho zlého psa zahnali. Auto jelo po 10 minutách pry. Nejprve jsem se pevlékl. Od malika sportoval. Potkali jsme se u vchodu. Po ukonení studia se stal lékaem. Ped temi lety jsme se pesthovali do nového bytu. Ona se stala uitelkou. On mi tenkrát nepomohl. Po vyuování jsem bžel na zastávku autobusu. To jsem nemusel. Na dovolenou jsme jezdili každý rok do Chorvatska. Byl jsi už unavený? Karel spal v sobotu do jedenácti hodin. Kdy volala? Potom spadl Johannes do vody. Už jsme zaali. Zpívala pknou píse. Už jsem to podepsal. Pro jsi mi nezavolal? Co jste obdvali? (tykání) Kdy jsi byl v kin? Pro se nezúastnili toho pedstavení? Co jsi tam podepsal? Myslel na svou rodinu. Kde jste se potkali? (tykání) Dal jsem mu svou vizitku. Vdl jste to? Rozumli jste mu? (tykání) Mluvil jsi už se šéfem? Vbec jsem jí nerozuml. Kdy jste nám volal? (vykání) Kdy jste vstávali? (tykání) Stránka 9 z 143

10 Ona se stala lékakou. My jsme vstávali v šest hodin. Kdo tu smlouvu podepsal? Už jsem jedl. Potkal jsi vera Pavla? Dal jsem Vám své telefonní íslo? Pedstavení už zaalo. Mj muž to nevdl. Hodina nminy se mi velmi líbila. S kým jste mluvil? Mj kolega pišel na návštvu. Zstali dva týdny ve Švýcarsku. Mj syn mi vera pinesl kvtiny. Jak jste m našel? Zapomnl jsem Vaše jméno. Kdy jste pišli dom? (tykání) Kam jsi bžel? Znal jsem tvoji matku už jako dít. Už jste zaali? (tykání) Váza spadla na zem. Práv jsme peetli Vaši zprávu. Napsal jsem Vám svou ovou adresu. K jídlu jsem pil víno. Moji známí nám doporuili dobrého kuchae. Zstali jsme na chat dva týdny. Zapomnli naši adresu. Nezapomnli jsme na Vás. (vykání) Vyhrál hodn penz. Byli jsme spolu na dovolené. Vzal tu knihu do ruky. O víkendu byl doma. Vdli jsme samozejm všechno. Vera usnul až po plnoci. Šel jsem do práce pšky. On tu sázku vyhrál. Sedl vedle té paní. Kde jsi byl? Zavezl své auto do garáže. Potkal jsem svého kolegu ped radnicí. Váza stála vedle okna. Pro pišel tak pozd? Dti usnuly rychle. Kniha ležela na stole. Kdy letl Rainer do Ameriky? Už jsi dostal mj dopis? Ona ten román ješt neetla. Nenašli jsme ten penzion. Sabina spala v pokoji mé dcery. Sedl v první ad. Stránka 10 z 143

11 Pl hodiny stál na zastávce. Jeho dopisy nikdy neetla. Ped dvma lety zemel. Tenkrát nám nikdo nepomohl. Pedstavení se nám velmi líbilo. S její smrtí jsme se jen tžko smiovali. Kam jsi šel tak pozd? Nesmíil se s tím. Pomohli nám pi práci. Nesmíil se s porážkou. Pan Wagner mi doporuil Vaši firmu. (vykání) Na její hrob jsme pinášeli pravideln kvtiny. Každý den jezdili plavat. Zamlel nám tuto zprávu. V lét jsme letli na dva týdny do Francie. Zamlel mi pravdu. Naše mužstvo vyhrálo 3 : 1. O víkendu jsem jezdil na kole. Ped rokem zemela naše babika na rakovinu plic. Souvtí a pravidla tvoení vedlejších vt - slovní zásoba pímo, rovnou daleko, široce jiný, další pozorný, soustedný; úslužný mimo to, krom toho podniknout, podnikat nápoj nešastný uebnice neporozumní, nedorozumní taxík léení, léba, kra matematika pokuta, trest platit, zaplatit zahraniní cesta nezdravý Chorvatsko studium že, aby závr, konec, ukonení, uzavení zahnat, vyhnat; (obch.) rozprodávat proto daleký, vzdálený provaz, šra ada peíznout, pestihnout každý Stránka 11 z 143

12 vidt pestoupit švýcarský frank držet, zastavit studentský lístek, vstupenka pijmout, zaujmout obrátit, otoit strávit (as), prožít pvodn, zprvu klesat, padat pískat, foukat run psaný za, pro asopis sídlišt, osada, kolonie melodie, nápv zdravotní sestra knihovna plnoletý, zletilý pímo, rovnou pivézt, pinést, dojít pro milovat, mít rád cena poítat rušit pekvapit opatrn, obezetn péci když, kdyby zadržet, zastavit; trvat divadelní kus festival pochopit pít Souvtí a pravidla tvoení vedlejších vt - procviovací vty Nepekvapilo ho, že zase dostala ptku z matematiky. On se už tší, že dostane dárek. Bolela ho nejen hlava, ale ml i vysokou horeku. Studoval ve Vídni, proto bydlel v Rakousku. Alkohol je nezdravý, proto pil nealkoholické nápoje. Byl nemocný, proto musel užívat léky. Pekvapilo ho, že nepišla na pednášku. Musím Vás upozornit na to, že sedíte na mém míst. (vykání) Ona mla málo asu, pesto se nám celou dobu vnovala. Nejel jsem píliš rychle, pesto jsem zaplatil pokutu. Byl jsem pesvden o tom, že se jednalo o nedorozumní. Nerušilo vás, že pi jídle kouila? (tykání) Museli poítat s tím, že vlaky mly zpoždní. Stránka 12 z 143

13 Nelíbilo se jí, že se její muž scházel s jinými ženami. Když to nemžeš najít, musíš se zeptat. Ml jsem málo asu, proto jsem nepišel. Co považuješ za lepší - dlouhý nebo krátký kabát? Upozornila ho na to, že sedl na jejím míst. Ten oblek byl drahý, krom toho se mi moc nelíbil. Když jedeš autem, musíš být velmi opatrný. Nevím, jestli na tom parkovišti ješt najdeš místo. Akoli málo vydlával, koupil si drahý dm. Byl nemocný, proto jel do lázní. Zstaneš doma, nebo zase jedeš do ciziny? Pjdeme pšky, nebo odtud nebydlíme daleko. Irena nesmí jít s námi, akoli už je plnoletá. Ona bydlí pímo v centru msta, proto nepotebuje auto. Tším se na 2. ást tohoto CD, nebo se chci uit dále. Doma mám hodn uebnic, ale žádné CD. Stavíš se pro m, nebo si mám zavolat taxi? Uíš se asto do 3 hodin, proto jsi pak unavený. Ona nepišla, protože nemla as. Pijdete na návštvu, nebo nemáte as? (tykání) Zstanu doma, nebo už jsem unavená. On nepišel, protože si zlomil ruku. Je rovn a na druhé kižovatce zahni vpravo. Ona nepijde, protože nemá as.o Nevíme ješt, jestli pojedeme vlakem nebo autem. Ona íká, že dnes odjíždí do Rakouska. Mžeš mi íct, kdo má ješt pijít? Neíkej, že nemáš as! Vydlával málo, pesto si koupil drahé auto. On ty houby nezná, proto je nebere. Tomu malému dítti je zima, pesto zstává ješt ve vod. Tomu malému dítti je zima, proto jde ven z vody. Kouení je v budov školy zakázáno, pesto nkteí uitelé kouí klidn dál. Nkteí uitelé kouí klidn dál, akoli je kouení v budov školy zakázáno. Benzín se zdražil, pesto se nechce vtšina vlastník aut vzdát svého vozidla. Vtšina vlastník aut se nechce vzdát svého vozidla, akoli se benzín zdražil. Vydlával hodn, proto si koupil drahé auto. Ona je zídka ve své kancelái, pesto jsme ji zastihli. Led na jezee nebyl ješt pevný, proto byl vstup na ledovou plochu nebezpený. Zeptejte se prosím, zda už pan Müller dorazil. Byl spokojen, akoli málo vydlával. Jedla málo, pesto vážila hodn. Vážila hodn, akoli jedla málo. Vážila hodn, proto jedla málo. Dlouho pracovali, proto te potebují as ke spánku. Potebují te as ke spánku, protože dlouho pracovali. Léka mu zakázal kopanou, protože si zlomil nohu. Benzín se zdražil, proto jezdí stále více osob do práce vlakem nebo autobusem. Pijel k nám, ale nemohl zde pespat. Stránka 13 z 143

14 Náš tatínek hodn etl, proto jsme mu kupovali asto njakou knihu. Nesml jít pozd spát, nebo musel asn vstávat. Nesml jít pozd spát, protože musel asn vstávat. Musel asn vstávat, proto nesml jít pozd spát. Nemohla nám napsat, nebo nemla naši adresu. Nemohla nám napsat, protože nemla naši adresu. Nemla naši adresu, proto nám nemohla napsat. Nekupoval tešn v obchod, nýbrž je sám natrhal On ty houby nezná, pesto je s sebou bere dom. Chtli jsme jet taky na dovolenou, ale museli jsme zstat doma. Led na jezee nebyl ješt pevný, pesto se na nm bruslilo. Zstal radji doma, nebo chtl ušetit. Zstal radji doma, protože chtl ušetit. Chtl ušetit, proto zstal radji doma. Neletli do Itálie, protože chtli jet se svými dtmi do Nmecka. Chtli jet se svými dtmi do Nmecka, proto neletli do Itálie. Jela ke své seste do Berlína, nebo navštvovala svého bratra ve Vídni. Brambory nebyly ješt upeené, pesto jsme je jedli. On nám pomohl, jinak jsme to nemohli stihnout. Jel na dovolenou do Egypta, nebo miloval slunce a moe. Každý den jí ovoce, protože by chtl zstat zdravý. Pan Mayer dorazí dnes veer a pinese s sebou všechny dokumenty. Klaudie šla plavat, akoli se musí uit. V rohu jsou všechna místa obsazená, proto se musíme posadit k oknu. Uím se nmecky, protože chci jet v lét do Nmecka. Chtla by být sama, proto pojede na chatu. Klaus íká, že ho bolí hlava. Nevydlávají hodn, pesto jsou spokojeni. Tvoje uitelka tvrdí, že jsi neml domácí úkol. Dietrich kouí, akoli kouit nesmí. Potebuješ slovník, nebo znáš všechna slovíka? Mám t vyzvednout, nebo pijedeš autobusem? Ona je nemocná, pesto šla do práce. Vidím, že máš tžkosti. Chceš pijít na návštvu dnes nebo zítra? Že je Lucie vdaná, už víme. On nedostane slevu, nebo už není student. Neuím se anglicky nýbrž nmecky. Pavel poslouchá rád hudbu, ale nemá žádný pehráva. Zeptejte se, jestli hosté chtjí pít kávu. (vykání) Víš pece, že už nemám dovolenou. Já se uím a mj muž se dívá na televizi. Autobus je rychlejší, ale já pojedu radji vlakem. Nejedeme do Španlska, nebo je to píliš daleko. Karolína íká, že se necítí dobe. Nebyl jsem vera doma, proto jsem nemohl zavolat. On je nešastný, protože nemže najít práci. Daniel není student, pesto dostal slevu. Zeptej se Karolíny, jestli má as. Stránka 14 z 143

15 Oni nejedou do Beskyd, ale k moi. Jdeme dnes do restaurace, nebo Daniela má narozeniny. Každý týden chodíme do kina nebo do divadla. Budeš uklízet, nebo chceš jít nakupovat? Chtli bychom umt mluvit dobe nmecky, proto se uíme každý den. Víte, zda pan Mayer dorazí už dnes? Akoli jsem se ho zeptal, neekl nic. Oni už ty noviny peetli, pesto to ješt nevdí. Vím, že je tvoje matka doma. On je už unavený, pesto se chce ješt dívat na televizi. Zavolejte, nebo chci vdt, jestli Sabina pijde už dnes. (tykání) Protože bydlí v centru msta, musí dlouho hledat parkovišt. (ona) Pojedu autem, akoli cestu vlakem považuji za zajímavjší. Nevím, kdy má tvj bratr narozeniny. O víkendu chceme jet na výlet, ale bude pršet. íkám Vám, že jsem to zboží neobjednal! Víš, jestli dostaneme slevu? Nepojedeme do Nmecka, akoli jsme to plánovali. Nezajímám se o sport, ale o hudbu. On nemže v centru najít žádné parkovišt, nebo obchody jsou ješt otevené. Ona si tu knihu nekoupila, akoli si ji objednala. Víš, jestli má ten vlak zpoždní? Musíme tady penocovat, nebo jsme už unavení. Nedorazíme dnes, ale zítra. Nepojedeme do Nmecka, ale do Rakouska. Pjdeš s námi, nebo zstaneš doma? Moje dcera má narozeniny, proto jsem jí koupila toto CD. Já jdu dom a odpoinu si. O víkendu jedu na výlet, nebo si chci odpoinout. Ten hotel je pkný, ale penzion považuji za útulnjší. Chtl bych, abys mi všechno ekl. Nebylo ješt pozd, pesto už šli dom. Navštvuješ kurz nminy, nebo se uíš sám? Zlomil si nohu, proto mu léka zakázal kopanou. Akoli neumí žádný cizí jazyk, jezdí rádi do ciziny. Chceš se dívat na televizi, nebo jsi už unavený? Akoli už jsem zdravý, zstanu ješt doma. Ten kolá chutná výborn, ale já jsem opravdu sytý. Cítím se už dobe, pesto chci ješt zstat doma. Ty obrazy nevisí na stn, ale leží pod postelí. Jsem studentka, ale nemám studentský prkaz. Koupil jsi už tu jízdenku, nebo jdeš ješt na nádraží? Chtl bych se uit nmecky doma, proto jsem si koupil CD. Chtl bych jí pinést ty dokumenty, ale nevím, zda je v kancelái. Nepotebujeme žádné jízdenky, protože jdeme pšky. ekali jsme na ni, ale ona nepišla. Pijdu dnes pozdji, nebo ješt musím jít nakoupit. Nemá studentskou kartu, proto nemže dostat slevu. (ona) On má horeku, proto musí zstat doma. Stránka 15 z 143

16 Pjdeš pšky, nebo pojedeš autobusem? Chtl bych umt mluvit nmecky, proto navštvuji kurz nminy. Zastihli jsme ji, akoli je zídka ve své kancelái. Mám mu zavolat, ale nemám jeho telefonní íslo. Hans ji zve a jdou do divadla. Ona nepijde, nebo nemá as. Minulý as nepravidelných (silných) a smíšených sloves - slovní zásoba vzít si (na sebe), pustit se (do eho), pedsevzít si (nco) krevní tlak mí; koule; ples, bál k tomu, na to pinést zachránit; ukrýt, skrýt vyznat se asn, vas sníh vážit; houpat paní domu, hospodyn zíct se, vzdát se (eho), upustit od (eho) posunout hnát; provozovat (sport) nést, nosit šetit, spoit jinak, ostatn plavat strašlivý, hrozný chtít všechno podstatné sanitní, zdravotnický vz rostlina pep Irán nezamstnaný, lovk bez práce srdce tráva lední hokej rakovina; rak domov dchodc rozhlas, rádio jmenovat, nazývat mit, zmit podait se jíst rozhodnout teplota situace poslat úad práce Stránka 16 z 143

17 benzín svítit, zdát se lhta, termín houba; plíse editel majitel auta ekárna školní budova kilo, kilogram ledová plocha obrazovka zlatá medaile nabídnout, nabízet; poskytnout ohnout, zahnout vstoupit, vkroit navštívit výborn, znamenit vydat, utratit vymyslet Egypt pití kávy mrznout osoba vidt ven trhat (kvtiny), esat (ovoce), sbírat malovat poslední nudný sto poslucha hrát fotbal tvoit pevný, trvalý / svátek dívat se na televizi dozvdt se smt vánoce pekvapení tableta, tabletka, prášek hereka nebezpený suchý prolett dodávat propustit nco uritého nco pozoruhodného nco cenného Stránka 17 z 143

18 propadnout z matiny strany umístit; ubytovat pevézt, pepravit penášet (nap. v televizi) pehánt pibývat, rst; voskovat mistrovství Evropy výstel, stela, rána nco dležitého osa; hídel, náprava skrz, pes (7.p.) snoubenec zranný / zranný pták voják nejdležitjší nešastník, lovk postižený neštstím, nehodou mistrovství svta v kopané šetrnost, spoivost, hospodárnost soubor; shrnutí jazyk cesta, dráha lampa, svítilna koule výška, výše snoubenka Minulý as nepravidelných (silných) a smíšených sloves - procviovací vty Rozhodli jsme se pro tuto knihu. Naše sestra vstala v 11 hodin. Slunce zmizelo za horami. Teplota klesla. Ta práce se mu nezdaila. Každý den sportoval. Dít si neumylo ruce. Zdravotní sestra mu mila krevní tlak. Skoil 7,20 m daleko. Vypadala velmi pkn. Pi posledním mistrovství Evropy získal zlatou medaili. asto etla o jeho vynikajících výkonech. Pro nepil žádnou kávu? U nich se dovdla mnoho nového. Zdálo se, že malování Petra baví. Kdy poslala ten dopis? Nevdl jsem, že on vytvoil tento obraz. Zdravotní sestra nás nechala ekat hodinu v ekárn. Zhubla o pt kilo. Setmlo se. Stránka 18 z 143

19 Tato hereka vystupovala asto v televizi. Otec jí ty peníze slíbil. Vypjila si tu knihu v knihovn. Doporuovali ti tu výstavu? Doporuoval jsem mu tento nový film. Co ti doporuovala? Ješt jsme neobdvali. Léka mi zakázal kouení. Kdy obdržela tu pohlednici? Ona se stala lékakou. Každý veer se dívala na televizi. Obdval teprve ve dv hodiny. Spal do devíti hodin. V této restauraci se zdržela hodinu. Hodila ten mí padesát metr daleko. Zpvák zemel na rakovinu. Nevzal si k pití nic teplého. Obdvali jste už? (tykání) Poruil mi to. Neudal cenu za zboží. Prohlédli jsme si její nový byt. Donutil ji k tomu. Lékaka mi pedepsala tyto tablety. Nikoho nejmenovali. Plavala pl hodiny. Pan Klein mi to doporuil. Neporadil mi. Zpívala pknou píse. Podnikli jsme dlouhou cestu. Festival se konal o víkendu. Nikdy nesportovala. Veer vždy sedla ped obrazovkou. Co sis pedsevzal pro nový rok? Kam utíkala? Prosil jsem o to paní Müller. Kde strávila svou dovolenou? Ješt o tom nepemýšlela. S touto otázkou se obrátila na svou uitelku. Co pekla? Sídlišt velmi rychle rostlo. On ten termín nedodržel. Vždy dodržel svj slib. Fritz bžel velmi rychle. Matka pozvala svou sestru. Moje pítelkyn nepodnikla žádné výlety. asopis ležel na stole. Pijali jsme pozvání. Plaval ve vod. Poslední vánoce jsem strávil se svými rodii. Stránka 19 z 143

20 Ona pokazila každou legraci. Kdo si vymyslel toto pekvapení? Prala prádlo. Policista nás zastavil ped nádražím. Pvodn byly jen run psané knihy. Oblékl si nový pláš. Nevdl jsem, o em psal. Do kdy stál ped kinem? Nepomohl své babice. Zkazila si žaludek. On ten problém nepochopil. Co mi radil? Léka jí zakázal pít kávu. Jeho jméno ji nenapadlo. Pískal známou melodii. Televize to nevysílala. Ona mi to slíbila. Jeho matka mu dala hodn penz. Ceny v novém roce klesly. Dít spadlo se stromu. Mj otec ty peníze ztratil. Tráva rychle rostla. Rostliny rostly rychle do výše. Pirostla mi k srdci. Slunce celý den pálilo. Pep pálil na jazyku. V obývacím pokoji svítilo nkolik lamp. Pjil jí sto korun. Ubytoval svou pítelkyni u nás. Mj kolega mlel. Kde jsi ubytoval svého pítele? Vera veer padal sníh. Vojáci padli po výstelu k zemi. Žák propadl pi zkoušce z nminy. Letadlo proletlo vzdálenost za pt hodin. Letadlo proletlo vzdálenost za pt hodin. Kulka proletla oknem. Ptáci letli na jih. Potok protékal loukami. Krev mu tekla z rány. Spálil jsi to suché devo? Líbila se ti dovolená u moe? Co pinesla své pítelkyni? Vydal jsem za to mnoho penz. Slunce svítilo celý den. Bavila jsem se svou pítelkyní. Dostala pkný dárek. S kým mluvil? Nic jsme nejedli. Stránka 20 z 143

21 Mluvila se svým bratrem. On ale rychle vyrostl. My jsme se ješt nerozhodli. Slunce zmizelo v mracích. Ano, dovolená u moe se mi velmi líbila. Rozhlas vysílal tento program. Televize vysílala souhrn dnešních zápas v 17 hodin. Televize ten hokejový zápas nepenášela. Penášeli mistrovství svta v kopané? On to s tou spoivostí trochu pehánl. V tomto pípad jsi to pehnal. On pehánl své požadavky. Ubytovali jsme naše hosty v hotelu. Už jsi se rozhodl? Ped obrazovkou asto usnula. Pro nenazval ty vci pravým jménem? Oblékl se velmi teple. Nabídnul své pítelkyni cigaretu. On ty vci nazýval pravým jménem. Vyznali se v té situaci? Vyznal ses v té situaci? Já jsem se tam dobe vyznal. Bylo jí v noci zima. Slzy se mu inuly po tváích. Ona se tam nevyznala. Nosil starý oblek. Oni se tam nevyznali. Její rodie letli v pátek do Vídn. Ano, mysleli jsme na to. Mysleli jste na to? (tykání) Vážila dít. Divadlo práv zaalo. Myslel jsem na svou pítelkyni. Moje pítelkyn pestupovala u radnice. On nám to nedoporuoval. editel odložil ten termín. Zahnuli jsme na kižovatce vpravo. Co jste jí doporuovali? (tykání) Auta zmizela v dálce. Pešel k jinému téma. Pešli jsme na levý beh eky. Jeho pítelkyn se utopila v jezee. On se utopil v Labi. Pemýšleli o tom, ale nenalezli žádné ešení. Dlouho o tom pemýšlel. Rozhodl jsem se pro tento oblek. Dostal knihu. Rozhodla se pro cestu do Egypta? Pro paní domu vždy pinášel kvtiny. Stránka 21 z 143

22 Poslal jsi ty pohlednice? Karel šel do kina. Oni ten dopis ješt neposlali. Vzal jsem taky svou pítelkyni. Pesthoval se ped msícem. Vzal jsi s sebou také svého bratra? Ona se ješt nepevlékla. On s sebou nevzal ty knihy. Dti zmizely v lese. Zavela dvee. Zpodstatnlá pídavná jména - slovní zásoba slepý zdravý poslanec stát téma, námt zapracovat se do eho jazykový prostedek píšící krev sbírat železniní neštstí ruský potok kouící penocovat, pespat jedinený, zvláštní íslo, poet známý, proslulý, vynikající domácí, tuzemský beroucí, zabírající utopit se, utonout nco píjemného skoro, tém vzdálený, daleký téci, plynout dobrovolný zlý, špatný Jih mrak, oblak louka, luina jazyk / mluvit e, projev, rozmluva ešení, uvolnní; roztok uenci Labe dieta, správná životospráva nejstarší Stránka 22 z 143

23 pístup / pistoupit, pikroit rána, poranní stojící pekladatel anglický stelec hospodáský lovk nemocný na žaludek dležitý král pedkládat uenec; uený, vdecký zhoršit, zkazit podnik služeb pespávající závod, podnik, provozovna úraz; nehoda, neštstí oprava pracující osvdený, spolehlivý / osvdit se interview, rozhovor nárok; právo, požadavek dirigent praktikant ecký píšící muž, žena jednooký pracovní píležitost zkušenost picházející, pijíždjící vedlejší ulice pespávající (lovk, který pespává) poloha, postoj, umístní, místo studentka symfonie erpací stanice, benzinová pumpa dirigovat otoit, obrátit jedoucí francouzský ídící, vedoucí ídit, vézt, zavézt, pilotovat pozorovat, oznait poloha, stav, situace levý, levá zelený doufat padesátý dát výpov, vypovdt Stránka 23 z 143

24 odjíždjící nemocný na žaludek nkdy, krát víc, nkolik blízko, poblíž erný tžce zranný píbuzný mnoholetý, po celá léta slovanský díve, pedtím ekat zmizet, ztratit se oplatit, odplatit náš nepovolaný, neoprávnný pejít mrtvý stálý, trvalý, vný bydlet Zpodstatnlá pídavná jména - procviovací vty ekl mi to jeden známý. Jeden domorodec mi ukázal cestu k nádraží. Stelec se trefil pokaždé do erného. Ti Nmci pespali v tomto hotelu. Pro pracující bylo málo podnik služeb. Ti zamstnanci našeho podniku šli k lékai. Ve škole se dovdla mnoho nového. To bylo nco nového pro nho. Každý víkend jezdili do pírody. Peložila ten text z nminy do španlštiny. Jeho výkony v anglitin jsou velmi dobré. Nmina je píbuzná s anglitinou. Pozvala svého píbuzného. O dovolené navštívila své píbuzné na venkov. Žádný nemocný nezapomnl na tu lékaku. Její známý m pozval. Oženil se s mou známou. Dopravili toho tžce zranného do nemocnice. Ti nemocní leží v nemocnici. Ten infikovaný nemusí bezpodmínen onemocnt chipkou. Všichni cestující mli platné jízdenky. Pekládal to z ruštiny do španlštiny. Páli jsme mu vše nejlepší. To byl njaký rozhovor s nezamstnanými. Ped pracovním úadem stála njaká nezamstnaná. Njaký nezamstnaný se ptal na píležitosti k práci. Všichni nezamstnaní stáli ped pracovním úadem. Stránka 24 z 143

25 Dozvdl jsem se málo nového. Poet nemocných neustále rostl. Oni ekli vše podstatné. Všichni infikovaní doufají v to, že se proti tomu mže podniknout nco úinného. Dva infikovaní již na to zemeli. Zúastnil se diskuse s jednou poslankyní. Všichni poslanci se omluvili pedsedovi. Dva poslanci se pedsedkyni neomluvili. Jeden poslanec se nezúastnil schze snmovny. Mnohý dobrovolník pišel na pomoc. Dva nezamstnaní stáli ped pracovním úadem. Ona nevdla nic uritého. Žádný dobrovolník nepišel na pomoc. Nikdo nepišel nešastníkovi na pomoc. Ona je mou píbuznou z matiny strany. On je mj blízký píbuzný. Podnikla výlet do pírody. On ješt jednou zopakoval vše podstatné. Nebylo to nic píjemného. Mla ten text pekládat z italštiny do francouzštiny. To pro nho nebylo nic nového. tyi cestující mli neplatné jízdenky. Nemohl nám íct nic uritého. Dozvdli jsme se mnoho dležitého. On neekl nic dležitého. Musím ti íct nco dležitého. Tam je vždy nco cenného a pozoruhodného. Nic cenného a pozoruhodného jsme tam nevidli. Vše dležité jsem zopakoval. Mžeš mi íct nco nového? Tm tžce postiženým se muselo pomáhat. Ten poslanec se omluvil pedsedovi. Všechny mrtvé už pohbili. Zdravotní sestry ošetily všechny zranné. Ona ošetila oba zranné. Pi dlním neštstí bylo hodn zranných. Pi neštstí na železnici byli 2 mrtví a 34 zranných. Oba postižení zemeli na svá zranní. Pi dopravní nehod byli dva mrtví. Ptali se na toho postiženého. Neštstí si vyžádalo mnoho mrtvých. Musela se starat o toho tžce postiženého. U stolu sedli dva tlesn postižení. Oba tlesn postižení sedli u stolu. Njaká tlesn postižená se ptala na cestu k nemocnici. Té tlesn postižené se muselo pomáhat. Museli jsme ešit problémy tlesn postižených. Lékai museli operovat všechny nemocné. Byl jsem na dovolené se svou snoubenkou. Stránka 25 z 143

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

Začátek redaktorem. Markéta Malá

Začátek redaktorem. Markéta Malá První pocity z prvního dne ve škole byli velmi dobré. Všimla jsem si výmalby některých z tříd. Překvapila mě změna vzhledu u některých z žáků. Dále jsem si všimla televize umístěné v přízemí. Velkou změnou

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše.

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. PODIVÍN Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. Napsali James Sherwood Bennett a Hulda Romero-Bennett 2013 James Sherwood Bennett a Hulda

Více