OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje."

Transkript

1 7

2 OBSAH ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 7 1. Kapitola 9 2. Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Žák/žákyně rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a Kapitola Žák/žákyně posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 129 Žák/žákyně objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání. Žák/žákyně rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Žák/žákyně zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho/jí zajímají. Žák/žákyně kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí. Žák/žákyně zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení. Žák/žákyně uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem. Žák/žákyně objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. dosahování některých cílů v rodině, ve škole, obci. 8

3 Žák/žákyně objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání Představte si, že jste byli vybráni do týmu expertů, kteří mají za úkol sestavit seznam předmětů, které budou uloženy do schránky z velmi odolného materiálu. Seznam máte sestavit z předmětů, které jsou symbolické pro náš stát a nějakým způsobem nás charakterizují. Tyto předměty budou ve schránce uloženy jako odkaz dalším generacím, které přijdou po nás. Schránka, do které budou předměty uloženy, má však omezené rozměry, proto vyberte jen 5 předmětů. Pokyny: pracujte metodou sněhové koule (dvojice, čtveřice, skupina osmi žáků). Ve dvojici vymyslete společně se sousedem/sousedkou 5 předmětů, které byste uložili do schránky. Poté se spojte s jinou dvojicí a pokuste se z obou těchto seznamů vybrat pouze 5 předmětů, na kterých se všichni shodnete, že by se měly do schránky uložit. Práci pak opakujte spojením čtveřic. Nakonec na tabuli napište 5 předmětů, na kterých jste se shodli se všemi členy v osmičlenné skupině, a objasněte spolužákům, proč jste vybrali právě tyto předměty. Státní vlajka se skládá z h orního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k d élce je 2:3. Barvy užité na vlajce jsou národní barvy České republiky. 9

4 2. Rozhodni, zda jsou níže uvedené způsoby užívání státní vlajky v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky. 1. Pálení státní vlajky. ANO NE Vyvěšení státní vlajky v oknech soukromého domu. ANO NE Zobrazování státní vlajky na oděvu. ANO NE Použití státní vlajky při oslavách sportovního vítězství. ANO NE Při snímání státní vlajky se vlajka může dotýkat země. ANO NE Záměrné ničení (trhání, ušpinění, ) státní vlajky. ANO NE Vyvěšování státní vlajky na veřejných budovách při připomínce významné události. ANO NE 10. Při vyvěšování může být státní vlajka libovolně orientovaná. ANO NE 5. Používání znečištěné státní vlajky. ANO NE 6. Malování státní vlajky na obličej a jiné části lidského těla. ANO NE 3. Vyber, která zobrazení státní vlajky České republiky jsou správná. A) D) 10 B) E) C) F)

5 4. Na obrázcích jsou znaky historických území České republiky. K j ednotlivým znakům přiřaď správné historické území: Čechy, Morava a Slezsko. 5. Podívej se na mapu České republiky a urči, na území kterých krajů se nacházejí jednotlivá historická území ČR. (Čechy, Morava a Slezsko) (1) 11

6 6. Do prázdných polí nakresli znaky historických území České republiky a vytvoř tak nákres velkého státního znaku. 7. Vybarvi správně trikolóru, která je tvořena třemi státními barvami. 12

7 8. Přečti si úryvek z knihy Filosofská historie a pokus se odpovědět na otázky za textem. (Kniha vypráví příběh studentů filosofie v Litomyšli, kteří vytvoří legii na pomoc Praze proti císařské armádě roku 1848.) Druhého dne, byla neděle, měla legie poprvé vytáhnouti na cvičení. Záhy odpoledne odbývala se v bytu slečny Elis malá slavnost. Přišla paní domácí s dcerou, která přinesla něco zabaleného v papíru. Když jej rozdělala, vyňala krásnou šerpu barvy červenobílé a podobnou vyndala ze skříně slečna Elis. Oba důstojníci filosofové stáli uprostřed pokoje, majíce na hlavách zelené čapky s červenobílým prýmkem. Uniformy neměli, ale po boku se jim houpaly na pěkném řemeni lesklé šavle. Dne 13. června došly do Litomyšle hrozné zprávy, jež všechny pobouřily.»v Praze vypukla revoluce, staroslavné město vydáno všanc, «. V noci dne 14. června vyšlo vojsko tajně z Prahy a obsadilo Hradčany. Druhého dne kníže Windischgrätz vyřkl nad Prahou obleženost. Lid podnikl nerovný boj. Ze Starého Města stříleli na Malou Stranu, načež vojsko odpovídalo hrubou střelbou granátovou. V davu bojujících studentů byl Vavřena i Frybort, ale bojovali od sebe vzdáleni uzavřena čestná kapitulace; ale když potom z mlýnů na vojsko vystřeleno, obnovil Windischgrätz bombardování, přičemž staroměstské mlýny a vodárna vyhořely. Dne 17. června vzdala se Praha. Vojsko vtrhlo do města a nastalo houfné zatýkání. (Alois Jirásek, Filosofská historie) a) Červená a bílá byly národní barvy jednoho národa v Habsburské monarchii. Věděl/a bys kterého? b) Jaký význam měla červenobílá šerpa? c) Která historická událost je v textu popisována? 13

8 d) Podívej se na obrázky a pokus se určit, při jakých dalších příležitostech nosili Češi trikolóru. (2) (3) e) Dokázal/a bys vyjmenovat další příležitosti, při kterých se trikolóra používá nebo používala? 9. Doplň chybějící slova textu státní hymny České republiky. Kde domov můj, kde po lučinách, bory šumí, v skví se květ, to na pohled! A to je ta,, domov můj, země česká,! Hymnou České republiky je první sloka písně "Kde domov můj" z původní české hry Fidlovačka, která byla poprvé uvedena v roce Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup. Poté se píseň mezi Čechy začala zpívat při různých oficiálních i neoficiálních příležitostech. 14

9 10. Vzpomeň si na to, jaká byla tehdejší dobová situace (státní zřízení, panovník, národnosti, ) a proč měla píseň šanci na úspěch. 11. Státní hymnu lze podle zákona o užívání státních symbolů České republiky hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé. Vzpomeneš si, při jakých příležitostech jsi slyšel/a státní hymnu ty? 12. Malý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Vyber, který z uvedených znaků je malým státním znakem České republiky. A) B) C) D) E) F) 15

10 Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA. 14. Doplň text do standarty prezidenta republiky. 15. Vymysli své vlastní heslo, které by mělo být uvedeno na standartě prezidenta České republiky. Svůj návrh zdůvodni. 16

11 16. Korunovační klenoty jsou tvořeny souborem předmětů, mezi které řadíme korunovační plášť, královské žezlo, královské jablko a korunu, která je zasvěcena patronovi české země. Proto se koruně říká (5) (4) Od místnosti v Chrámu sv. Víta v Praze, kde jsou umístěny korunovační klenoty, existuje sedm klíčů, které jsou v držení sedmi klíčníků, jimiž jsou nejvýznamnější představitelé našeho státu. Jsou to: prezident republiky, předseda vlády, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, arcibiskup pražský, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta a primátor hlavního města Prahy. (6) 17

12 17. Přečti si následující text a pokus se doplnit slova do textu a odpovědět na otázky pod ním. Jsem muž a narodil jsem se roku 1316 do královské rodiny. Moje matka pocházela se starého českého rodu Přemyslovců a byla provdána za mého otce Jana Lucemburského, který se tak stal českým králem. Své mládí jsem prožil ve Francii, kde jsem získal velmi dobré vzdělání a výchovu. Po návratu do Čech jsem byl jmenován markrabětem moravským. Po smrti svého otce jsem se stal českým králem a císařem Svaté říše římské. Při korunovaci českým králem mi první arcibiskup pražský nasadil na hlavu Svatováclavskou korunu, kterou jsem nechal pro tuto příležitost zhotovit a stala se tak nejvýznamnější součástí korunovačních klenotů. Během svého života jsem se stihl čtyřikrát oženit a sňatky jsem získal rozsáhlá území, o která jsem rozšířil české země. Po korunovaci se mým sídelním městem stala Praha, kde jsem nechal zbudovat např. Koňský trh, dnes zvaný jako.. Pro uložení korunovačních klenotů jsem nechal vystavět hrad nedaleko Prahy zvaný... Jako vzdělanec jsem myslel i na vzdělání, a proto jsem roku 1348 založil.... univerzitu v Praze. Vše důležité o mém životě jsem shrnul ve svém životopise zvaném.. Zemřel jsem roku 1378 na Pražském hradě. Dodnes se mi přezdívá. a) Která historická postava zde popisuje svůj život? b) Kdo se stal prvním pražským arcibiskupem roku 1344? c) Vzpomeneš si na další stavitelské počiny, které tento muž nechal zrealizovat v Praze? 18

13 Karel IV. rozhodl o tom, že korunovační klenoty mají být používány jen pro korunovaci. Tím se řídí představitelé českého státu dodnes, i když už Česká republika nemá žádného korunovaného panovníka. Korunovační klenoty jsou vystavovány jen při velmi zvláštních příležitostech, a to pouze se svolením prezidenta republiky. Oficiálně se lípa srdčitá stala českým národním stromem v roce 1848 na Všeslovanském sjezdu v Praze, kde byli přítomni zástupci slovanských zemí. Lípa se stala protiváhou dubu, který představoval sílu německého státu, s kterým vedly slovanské země dlouhý boj. K národnímu stromu se váže i bohatá mytologie. Lípa byla vysazována při významných událostech např. svatbě, pod lípou se konaly vesnické sněmy, figurky z lipového dřeva nosily štěstí. Z lipového dřeva se vyřezávaly oltáře, protože toto dřevo se italsky nazývá lignum sanctum, tedy svaté dřevo. Většina lidí zná lípu pro její léčivé účinky. 19

14 18. Přečti si následující text a pokus se doplnit slova do textu a odpovědět na otázky pod ním. KNĚŽNA (k vrchnímu a dvořanům): Již chápu, rozumím, co vy jste měli znát a neznali, neb znali a přece nešetrně rušili. Ten strom tu je city lidu, jeho úctou a věrností posvěcený. Nikdo se ho ve zlé vůli už ani nedotkniž! Co jste hodlali, byla svévole, a mně jste jen zle posloužili. (K mlynáři, ukazujíc na lípu.) To vaše právo a právem zůstane. Zůstal jste mu věrný. Mně však jste nevěřil. Hle, jak tuto lucernu rozbíjím, a tím na věčné časy ruším vaši poddanost, MLYNÁŘ: Teď věřím, paní kněžno, a vděčně budu vzpomínat. HANIČKA (ukazujíc na lucernu): Skleněný zámek rozbitý, konec pohádky. (K mlynáři.) Ale už nebudeš sloužit a lípa zůstane. MLYNÁŘ: (K lípě.) Buď požehnána! Dosud mně zní a pořád bude znít, co zpívala. HANIČKA: Babička čeká ve straších. MLYNÁŘ: Pojďme! Buď požehnána a stůj na věky! (Lucerna) 1. Věděl/a bys, kdo je autorem divadelní hry Lucerna? Co si o něm z českého jazyka nebo dějepisu pamatuješ? 2. Jaký strom se mlynář snažil chránit? 3. Proč mlynář strom chránil? Co pro něho znamenal? 4. Znáš nějakou jinou věc, symbol či činnost, která pro Čechy znamená či znamenala to, co strom v této divadelní hře? 19. Na kterých státních symbolech České republiky je vyobrazena lípa srdčitá? 20

15 20. Najdi ve svém okolí lípu, která je označena jako památný strom a pokus se zjistit její stáří a k jaké příležitosti byla vysazena. 21. Nakresli jakýkoliv strom, který by představoval tvoji osobnost, tvé vlastnosti, dovednosti, zájmy, vyjadřoval tvé pocity a náladu. Poté vyvěs obrázek ve třídě a snaž se přiřadit k jednotlivým obrázkům jméno konkrétního spolužáka. 22. Na webových stránkách Pražského hradu (www.hrad.cz) si přečti informace o státních vyznamenáních. Významným osobnostem, které se zasloužily o český stát, jsou udělována následující vyznamenání a řády: Řád Bílého lva, Řád T. G. Masaryka, Medaile Za hrdinství, Medaile Za zásluhy. Můžeš si také přečíst, kdo již vyznamenání získal. Tvým úkolem je nyní navrhnout významnou osobnost České republiky na státní vyznamenání. Postupuj podle pokynů na webových stránkách Pražského hradu. Jak podat návrh na státní vyznamenání: Návrh na udělení státního vyznamenání může podat občan, skupina občanů či organizace přímo prezidentu republiky. Návrhy je možné zasílat prezidentu republiky na adresu: Kancelář prezidenta republiky Praha 1 - Hrad, Elektronická podání je možné zasílat na ovou adresu: Případně lze návrh podat osobně na hlavní podatelně Pražského hradu (Kancelář prezidenta republiky, Praha 1 - Hrad, , vstup ze 3. nádvoří). V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba měla být vyznamenána. Zašlete veškeré dokumenty, které by mohly Váš návrh podpořit: životopis, funkce, výčet činností či zásluh dané osoby, publikační přehled, atp. Pokud je vám znám, připojte také kontakt na navrhovanou osobu, v případě návrhu in memoriam kontakt na příbuzné. Rovněž si zkontrolujte, zda Vámi navrhovaná osoba již nebyla v minulosti vyznamenána. Prezident republiky dává přednost udělení vyznamenání nové osobnosti před kumulací vyznamenání. Prezident republiky se každým návrhem zabývá a pečlivě jej posuzuje. 21

16 Slovníček pojmů Státní symboly jsou zákonem stanovené znaky, kterými stát označuje svou svrchovanost, a jsou projevem státnosti. Státní symboly České republiky jsou uvedeny v Ústavě ČR a jsou to: velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. Vlajka je různobarevný kus látky, pevně stanoveného tvaru a poměru stran, který označuje příslušnost ke skupině, organizaci, územní jednotce či státu. Nauka o vlajkách se nazývá vexilologie. Hymna je slavnostní píseň nebo hudební skladba. Státní hymna je píseň zpívaná (hraná) u příležitosti národních a státních oslav. Hymna je oficiálním vyjádřením národní a státní myšlenky. Standarta je speciální vlajka hlavy státu. Pečeť (latinsky sigillum) je znamení nebo text (též oboje) otištěné pečetidlem do vosku, kovu, laku apod. Užití pečeti vyjadřuje souhlas. Trikolóra je stuha skládající se ze tří různých barev, obvykle uspořádaných do stejně širokých pruhů vodorovně nebo svisle. 22

17 Žák/žákyně rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. 2 Země se rozkládala na sto dvaceti mílích od Dalekých vrchů k mostu přes Brandyvínu a na sto padesáti od severních rašelinišť k jižním bažinám. Hobiti ji nazvali Kraj. V tomto příjemném zákoutí světa se zabývali spořádaným žitím. Pokud byste cestovali krajem, viděli byste údolí a pahorky, širé prostory barvy vřesu, pruhy travnaté a mechové zeleně. Narazili byste na nečekaná údolíčka, úzká a s příkrými srázy, která se náhle otevírají u nohou a s překvapením vidíte na jejich dně stromy a proudící vodu. Jsou tam rokle, které se dají téměř přeskočit, ale i ty velice hluboké a s vodopády. Jsou tam rašeliniště, některá z nich na pohled zelená a příjemná, porostlá pestrými a vysokými květinami. Stezky jsou označené bílými kameny, některé jsou široké, jiné příliš malé a jiné napůl zarostlé mechem či vřesem. Jsou tam i údolí, kde slyšíte hukot vody uhánějící skalnatým korytem na dně. Vzduchem stoupá vůně stromů. Rostou tu buky, duby a jiné stromy. (volně podle Pán prstenů a Hobit, J. R. R. Tolkien) 23

18 1. Přečti si úryvek z knihy Pán prstenů od J. R. R. Tolkiena. Psal se totiž rok 1691 Třetího věku, když plavínští bratři Marko a Blanko vyrazili z Hůrky a překročili hnědou řeku Branduinu s velkým zástupem hobitů. Přešli Most kamenných oblouků a zabrali a osídlili všechnu zemi mezi řekou a Dalekými vrchy. Tak začal krajový letopočet, protože rok překročení Brandyvíny se stal Rokem jedna Kraje. Hobiti se rázem zamilovali do své země a zůstali tam. (volně podle Pán prstenů, J. R. R. Tolkien) 2. Znáš z historie českého národa nějaký podobný okamžik, kdy se skupině poutníků zalíbila tato země, a proto ji přijali za svůj domov/svou vlast? Hledej v knize Staré pověsti české od Aloise Jiráska. Každý člověk má svou vlast. Bývá to země, kde se narodil, kterou má rád a je jeho domovem. Když byl Frodo se svými přáteli na cestách, často vzpomínali na Kraj: Pamatujete si na Kraj, pane Frodo? Brzy tam bude jaro. Sady rozkvetou. A ptáci si udělají hnízda a budou zpívat. Pamatujete, jak jsme je sledovali v Úžině. A jedli jsme první jahody se šlehačkou. Pamatujete si na chuť jahod?" (volně podle Pán prstenů, J. R. R. Tolkien) 3. Stalo se ti někdy něco podobného? Vzpomínal/a jsi na svůj domov, když jsi byl/a na prázdninách v cizí zemi? 24

19 4. Přečti si rozhovor Gandalfa a Bilba. Pak se podívej do slovníčku pojmů. Najdeš v něm nějaký výraz, který by označoval Frodovu lásku ke Kraji? Gandalf: Frodo něco tuší. Bilbo: Pochopitelně. Je to Pytlík! Není to nějaký číšníček Kšandička z Flaškova. Řekneš mu to, že? Gandalf: Ano, ano. Bilbo: Má tě moc rád. Gandalf: Vím. Nejspíš by se mnou šel, kdybych ho požádal. Bilbo: Myslím, že Frodo stále velmi miluje Kraj... - lesy pole... říčky... (z filmu Pán prstenů Návrat Krále) 5. Přečti si text na začátku této kapitoly. Zkus podobně popsat svou vlast. Mohl/a bys také najít v knize, kterou jsi četl/a, nebo v písničce, kterou jste se učili zpívat, kdo nějak hezky (pozitivně) popisuje naši zem. 6. Nezapomněl/a jsi, že vlastenectví není jen láska ke krajině, ale také hrdost na kulturu, hodnoty, významné osobnosti, památná místa a hrdinské činy? Udělej si průzkum mezi svými blízkými a také mezi učiteli (dějepisu, češtiny, výtvarné a hudební výchovy, přírodopisu). Pokyny: Pracujte ve skupině, každý ze skupiny bude mít na starost jednu oblast (výtvarné umění, hudba, dějiny, věda/vynálezy, kultura, památná místa apod.). Vymyslete každý otázku ze své oblasti, kterou položíte 4 blízkým osobám. Každý ze skupiny přinese napsané odpovědi na otázky. Sejděte se u počítače a dejte odpovědi dohromady, vytvořte prezentaci pro ostatní. Prezentace musí být přehledná, bez pravopisných chyb, s obrázky nebo grafy. Prezentujte odpovědi na otázky ostatním skupinám (jeden prezentátor ze skupiny). Příklady otázek: Na kterou osobnost z naší národní historie můžeme být hrdí a proč? Který vědec nás ve světě proslavil a čím? Má český národ nějaké památné místo, které bychom měli chránit? Které to je a proč bychom jej měli chránit? 25

20 7. Přečti si záznam o vysazení památného stromu, který byl učiněn v pamětní knize obce i ve školní kronice (text podle Státního okresního archivu v Náchodě). Text je psán ve staré češtině, ale jistě mu budeš rozumět. Na 13. dubna 1919 připadlo výročí přísahy zástupců národa, že vytrvají až do vítězného konce. Teď, kdy národ dočkal se osvobození a samostatně spravuje své osudy, pořádají se na věčnou paměť samostatnosti národa slavnosti vysazování stromů Svobody. I v našem městysi uspořádána v ten den taková slavnost. Žactvo shromáždilo se ve škole se svými učiteli a v 11 hodin dop. vyšel průvod z budovy. Vpředu kráčeli 4 žáci v národních krojích (Karel Vích ze IV. třídy, Ant. Švorc ze IV., Václav Čtvrtečka ze III.a a J. Hercík z I. ročníku měšťanské školy), kteří nesli stromek určený k zasazení. U radnice přiřadila se representace obce, zástupci místních spolků a obecenstvo, načež celé shromáždění stanulo v parku u místa určeného pro sázení stromu. Na to řídící učitel F. Jirsa promluvil o významu stromu Svobody a žačka III.b Boháčová přednesla báseň Písnička svobody. Poté lípa zasazena a nazvána lipou Masarykovou. Zapěním národní hymny Kde domov můj slavnost ukončena. a) Proč se podobné akce organizovaly? b) Proč se jich účastnily školní děti? c) Existují i dnes podobné akce? 8. Podívej se na různé plakáty proti modernímu nacismu. Ve skupině se pokuste vytvořit svůj vlastní návrh podobného plakátu. (1) 26 (2)

21 9. Zpracuj následující text pomocí I. N. S. E. R. T. značek nebo si po jeho přečtení poznamenej hlavní myšlenky. I. N. S. E. R. T. značky: to už vím? chci se zeptat, nerozumím, není mi jasné, chci se dozvědět víc + s tím souhlasím s tím nesouhlasím! to bych chtěl/a zdůraznit, to mne překvapilo NACIONALISMUS BEZ PSÍ HLAVY Patrick Ungermann (Britské listy) Lidé si vesměs zošklivili nacionalismus, poněvadž se jej naučili vidět ve společnosti šovinismu, rasismu a náboženské nesnášenlivosti. Zvykli si představovat si nacionalismus jako věčně vybuchující kotel slz a krve. Vytýkají mu, že budí vášně, že zmnožuje utrpení a brzdí pokrokové snahy. V tomto duchu píše o nacionalismu ve svém olbřímím díle Toulky českou minulostí Petr Hora - Hořejš: Ač je ideálům moderní občanské společnosti na hony vzdálen, nacionalismus znovu a znovu ožívá, vrací se do současného světa jako nějaké strašidlo z minulého století... Kdekoli a kdykoli se objevil, lidskou situaci vždy nakonec zproblematizoval, nikoli zjednodušil, lidské trápení vždy umocnil, nikoli odstranil. Nač to žehrání na strašidlo nacionalismu? Nač to vyobcování nacionalismu z názorového spektra uvnitř moderní občanské společnosti? Nacionalismus, česky n árodovectví, je přece druh lásky. Jde o lásku k národu, jehož se cítím být příslušníkem a dědicem. Národovec je člověk, který si předsevzal vykonat něco dobrého pro dobré jméno a dobrou budoucnost svého národa. Je to člověk, který ví, že národy jsou přirozeně vzniklé a přirozeně žijící obce, jež nám pomáhají vyznat se a zakotvit v ohromném lidstvu. Ví, jak je hezké a z hlediska duševní hygieny zásadní mít možnost domova ve své vlasti, kde žijí převážně lidé jeho temperamentu, neboli krve, lidé se společným mateřským jazykem a navíc jim společná kultura a společné dějiny umožnily pracovat pro jistá společná očekávání. To je, prosím, celý ten nacionalismus, a abych nezůstal se svými slovy sám, uvedu pár myšlenek uznávaného historika Josefa Pekaře, který ve stati K odkazu Františka Palackého o nacionalismu píše: Teoretici, kteří mluví o domněle 27

22 pouze negativním obsahu národní ideje nebo řekněme vlastenectví, zapomínají, že vlastenectví je LÁSKA, že je to tedy projev nejryzejší humanity a že tato láska jako láska mateřská si nepřeje nic vroucněji, než aby svou rodinu učinila účastnou všeho dobra a pozitivního vývoje, k němuž dospěla doba.... Celé Palackého dílo, celá obrovská práce doby probuzení až k jejímu konečnému úspěchu, je jediným nepřetržitým dokladem, jak úrodná a mocná, jak mravně výchovná a kulturně požehnaná síla je národní láska, je nacionalismus!... Nepřidržíme-li se přezíravě záchranné kotvy, jíž je láska k svému národu a své vlasti, láska odhodlaná pracovat a myslit na lepší budoucnost, ta láska, jejíž mocí jsme dosáhli své samostatnosti bude dříve či později veta po našem triumfu. Mluvím o nacionalismu, jenž (jak Palacký řekl) prýští z pravé lásky, a věřím, že jej lze odlišit od nacionalismu z nenávisti. Na rozdíl od Františka Palackého a Josefa Pekaře vůbec nepřipouštím, že by mohl být tak zvaný nacionalismus z nenávisti nacionalismem, ale něco takového nazývám jakkoli oprávněnou pomstychtivostí, zoufalou xenofobií nebo přímo národním šovinismem. Ovšem šovinismus, rasismus nebo náboženská nesnášenlivost, to je něco úplně jiného než nacionalismus, který prýští z pravé lásky. To jsou nadřazenecká názorová, ne-li světonázorová pole, kde se na člověka nenaléhá, aby národ, rasu nebo náboženství bez zábran tvůrčím způsobem obohacoval, poněvadž už sama jeho příslušnost k nadřazenecky viděné skupině ho prý činí lepším člověkem, nadčlověkem. Proto se nositelé šovinistických snah starají výlučně o obhajobu své výlučnosti, čemuž věnují valnou část tvůrčího úsilí. Naproti tomu nacionalista dokazuje hodnotu svého národa svou usilovnou prací, a jestliže je jeho práce prospěšná i druhým národům, tím lépe pro lidstvo, a zpětně, tím lépe pro nacionalistu! A že nacionalismus budí vášně a zproblematizovává lidskou situaci? Ale to přece není výsada pouze nacionalismu. To spíš samo lidství budí člověkovy vášně a zproblematizovává lidskou situaci. A proto si lidství, které nás tu a tam žene přes hory doly, koneckonců moudře vážíme. Vždyť až po překonání vášní a naléhavých problémů přijde klid moudrého člověka. 10. Najdi v denním tisku projevy vlastenectví nebo nacionalismu, článek vystřihni a přines na příští vyučovací hodinu. 28

23 11. Podívej se na různé obrázky, které v historii jednotlivých států měly vyvolat národní cítění. Přiřaď k obrázkům země: a) Francie b) USA c) Sovětský svaz d) Čína (3) (4) (5) 12. Co si o zobrazených historických plakátech myslíš? Jaké měly mít cíle? 13. Vysvětli citát Thomase Jeffersona: Strom svobody je třeba čas od času zalít krví vlastenců a tyranů." 29

24 14. Ohodnoť formou semaforu přijatelnost národnostních projevů. Zelená znamená je to v pořádku, žlutá je to na pováženou, červená je to nepřijatelné. a) Společné fandění hokejistům na Václavském náměstí b) Výhrůžky jiným státům, že jejich území bylo kdysi naše c) Úpravy historie, které náš národ ukazují v lepším světle d) Pomlouvání jiných států nebo národů, že jsou horší e) Malování národní vlajky na tvář při fandění fotbalistům ČR f) Vojenské napadení jiné země g) Střetnutí dvou národních týmů žen v h ázené h) Poslání našeho špiona do cizí země, aby tam pro nás zjistil tajemství moderního přístroje na léčbu zraku Slovníček pojmů Vlast (starším označením otčina) je země narození, ke které cítíme sympatie a chováme ji v jisté úctě (německy das Vaterland, anglicky mother land). Vlastenectví je kladný citový vztah k zemi, kde žiji. S vlastenectvím je spojena hrdost na úspěchy naší vlasti (v oblasti vědy, techniky, umění apod.) a kulturu. Vlastenectví se také vyznačuje touhou uchovat charakter své vlasti a základ kultury. Patriotismus je kladný vztah k pospolitosti, k níž člověk náleží. Nemusí se jednat o zemi (to by pak bylo vlastenectví), ale o menší území, např. rodný kraj či město. Nacionalismus je intenzivní národní uvědomění, které se vymezuje v protikladu k příslušníkům jiných národů. 30

25 Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje Podívej se na následující obrázky. Co znázorňují? Co mají společného? A) B) C) D) Paragrafy zákoníků a zákonů pamatují téměř na vše, v prvé řadě na negativní chování, které jsme viděli ve výše uvedených obrázcích. 31

26 2. Přečti si následující paragraf Trestního zákoníku (HLAVA IV.) a odpověz na otázky pod textem. 228 Poškození cizí věci (1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou. (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti, b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, nebo d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. (4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. a) Jaké informace ses dozvěděl/a z výše uvedeného paragrafu? b) Co se rozumí poškozením cizí věci dle 228? c) Co hrozí pachateli, popíše-li barvou cizí majetek? 32

27 4. Setkal/a ses někdy s označením vandalismus/vandal? 5. Zjisti, odkud pochází slovo vandal/vandal. 6. Přelož toto slovo do jiného jazyka. Co jsi zjistil/a po přeložení slova? Vandalismus Angličtina Němčina Francouzština Italština Španělština 7. Setkal/a ses někdy s projevy vandalismu? 33

28 Není to vandalismus, je to blbost! Rozčilujeme se nad pomalovanými zdmi čerstvě omítnutých budov, nad zdevastovanými hroby, nad poničenými zastávkami autobusů, nad polámanými mladými stromky v parcích. Pachatele těchto ohavností nazýváme vandaly a chceme je nacpat za mříže. Myslím, že označení vandal je pro tyto lidi příliš lichotivé. Vandalové byli germánský kmen, který stejně jako jiné kmeny ve stejné době plenil a ničil dobytá území a nebyl jediný, který vyplenil Řím. Je náhoda, že právě jejich jméno se stalo synonymem pro ničení kulturních hodnot, jehož se na cizím území dopouštěly všechny národy, Husité i na svém vlastním. Vandalství je tedy termín označující chování ve své době běžné, označení pro dnešní ničitele takřka lichotivé. Původci ničení nejsou Vandalové ani vandalové. Jsou to jen a jen blbci! O to jsou nebezpečnější, protože ničí nevědomě, bez motivace, nejsou schopni pochopit nejen škodlivost, ale ani nesmyslnost svých činů, ať do nich hučíme po dobrém či po zlém. Stejně nebezpeční jsou sociologové, psychologové a advokáti, kteří se snaží vysvětlit jejich konání uvědomělými protesty proti konzumní společnosti, nešťastným dětstvím v rozvrácené rodině, stresy z málo svobodného školství, chudobou či předčasným zbohatnutím. Co s tím? Doufat, že z toho vyrostou? Z blbosti nikdo nevyroste ani s diplomem z nejmenované fakulty. Doufat, že je život naučí? Blbce ani život nenaučí! Doufat, že vymřou jako národ Vandalů? Nevymřou, blbec si najde blbou, společně zplodí blbé děti, jejichž děti budou ještě blbější až jich budou miliony! A zbytek populace bude s láskou vzpomínat na Vandaly plenící jen kulturu svých nepřátel, protože Blbci budou plenit všechno. No, já vím, přeháním, možná, že klimatické změny blbce vyhubí, jako kdysi vyhubily dinosaury. Ale, co když ne? Co když nepřeháním? Vážení a možná i milí čtenáři! Napadá vás řešení? (1) 34

29 8. Napadá tě nějaké řešení, jak potlačit tuto "blbost"? Pracuj ve dvojici. 9. Podívejte se společně do terénu. a) Projděte společně s panem učitelem/paní učitelkou vaši obec a zjistěte, které objekty jsou zničeny, poškozeny od vandalů. Statisticky porovnejte, které objekty jsou nejvíce poškozovány. Pokud máte možnost, vyfoťte. b) Na základě vašeho pozorování napište reportáž do místních novin. 10. Na cestě vaší obcí jste se jistě setkali s nehezkým projevem chování některých spoluobčanů. Rozhodni, na kterém objektu se vandalové dopustili trestného činu, na kterém přestupku? Neprve však musíte vědět, jak tyto dva pojmy od sebe odlišit. V učebnici vyhledejte definice následujících výrazů: a) trestný čin b) přestupek 35

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

OBSAH. Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky.

OBSAH. Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. 285 OBSAH STÁT A PRÁVO 285 1. Kapitola 287 2. Kapitola 302 3. Kapitola 321 4. Kapitola 329 5. Kapitola 344 6. Kapitola 368 7. Kapitola 390 8. Kapitola 406 9. Kapitola 413 10. Kapitola 428 Žák/žákyně rozlišuje

Více

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry.

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry. Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand Vysoké tatry Deset let od katastrofy Tony Bennett Konečně opět v Praze Cestovatel Miroslav Zikmund V 95 letech stále tak trochu klukem 6x podzimní

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června Ročník XV., číslo 2/2014 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Den plný zábavy Ojedinělé putování úplnou tmou Pozvání na výstavu o světě nevidomých Šance pro každého, kdo chce zazářit Přihlásit se lze

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

YMCA a diskrimance. TenSing má 15 let aneb TS už má občanku. Festival YMCA Ukrajina reportáž českých účastníků. nenápadně, tiše, trpělivě...

YMCA a diskrimance. TenSing má 15 let aneb TS už má občanku. Festival YMCA Ukrajina reportáž českých účastníků. nenápadně, tiše, trpělivě... dvouměsíčník YMCA v ČR, květen/červen 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 TenSing má 15 let aneb TS už má občanku Festival YMCA Ukrajina reportáž českých účastníků YMCA a diskrimance nenápadně, tiše, trpělivě...

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci ské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci s. 2 z 38 s. 3 z 38 POZNÁNÍ Pionýr je pracovitý, učí se. jeden z Ideálů Pionýra Pionýrské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci Pionýr je objevitel

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed připravila druhý ročník Festivalu v centru dění městská část osobnost měsíce Herny v centru nechceme,

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed připravila druhý ročník Festivalu v centru dění městská část osobnost měsíce Herny v centru nechceme, Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Naší říjnovou osobností je bubeník jubilující brněnské skupiny Synkopy 61, která v tomto měsíci připomene

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Nový gynekolog odhaduje, že dát převzatou kartotéku do pořádku zabere několik měsíců

Nový gynekolog odhaduje, že dát převzatou kartotéku do pořádku zabere několik měsíců Číslo 38/Ročník 21 13/10/2010 Cena 10 Kč Nový gynekolog odhaduje, že dát převzatou kartotéku do pořádku zabere několik měsíců SEDLČANY Již několik týdnů v Sedlčanech, v budově České pošty, funguje gynekologicko-porodnická

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

LUBOŠ SLUKA OBDRŽEL ZLATOU CENU ZA PŘÍNOS ČESKÉ HUDBĚ

LUBOŠ SLUKA OBDRŽEL ZLATOU CENU ZA PŘÍNOS ČESKÉ HUDBĚ 3. července 2014 ročník XVII. (XXIV.) číslo 9 LUBOŠ SLUKA OBDRŽEL ZLATOU CENU ZA PŘÍNOS ČESKÉ HUDBĚ Opočenský rodák a čestný občan našeho města, hudební skladatel a textař Luboš Sluka obdržel Zlatou cenu

Více

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová 2014 březen Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová Po více jak deseti letech končí spor s obcí Líšnice kolem

Více

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Karlovarský kraj opět finančně podpoří sport Do kdy mohou spotovní oddíly a pořadatelé akcí požádat kraj o peníze na činnost a projekty? strana 2 ročník 12 číslo 9 září

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz.

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz. Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 1 ŠVP ZV NEUBUZ 1 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 2, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ( ŠVP ZV ) Od

Více

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste 2/99 29. ledna 1999 Cena 4,80 Kč Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste se našim čtenářům stručně představit? Je mi 40 let, jsem vdaná, mám dva syny jeden

Více