OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje."

Transkript

1 7

2 OBSAH ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 7 1. Kapitola 9 2. Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Žák/žákyně rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a Kapitola Žák/žákyně posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 129 Žák/žákyně objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání. Žák/žákyně rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Žák/žákyně zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho/jí zajímají. Žák/žákyně kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí. Žák/žákyně zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení. Žák/žákyně uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem. Žák/žákyně objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. dosahování některých cílů v rodině, ve škole, obci. 8

3 Žák/žákyně objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání Představte si, že jste byli vybráni do týmu expertů, kteří mají za úkol sestavit seznam předmětů, které budou uloženy do schránky z velmi odolného materiálu. Seznam máte sestavit z předmětů, které jsou symbolické pro náš stát a nějakým způsobem nás charakterizují. Tyto předměty budou ve schránce uloženy jako odkaz dalším generacím, které přijdou po nás. Schránka, do které budou předměty uloženy, má však omezené rozměry, proto vyberte jen 5 předmětů. Pokyny: pracujte metodou sněhové koule (dvojice, čtveřice, skupina osmi žáků). Ve dvojici vymyslete společně se sousedem/sousedkou 5 předmětů, které byste uložili do schránky. Poté se spojte s jinou dvojicí a pokuste se z obou těchto seznamů vybrat pouze 5 předmětů, na kterých se všichni shodnete, že by se měly do schránky uložit. Práci pak opakujte spojením čtveřic. Nakonec na tabuli napište 5 předmětů, na kterých jste se shodli se všemi členy v osmičlenné skupině, a objasněte spolužákům, proč jste vybrali právě tyto předměty. Státní vlajka se skládá z h orního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k d élce je 2:3. Barvy užité na vlajce jsou národní barvy České republiky. 9

4 2. Rozhodni, zda jsou níže uvedené způsoby užívání státní vlajky v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky. 1. Pálení státní vlajky. ANO NE Vyvěšení státní vlajky v oknech soukromého domu. ANO NE Zobrazování státní vlajky na oděvu. ANO NE Použití státní vlajky při oslavách sportovního vítězství. ANO NE Při snímání státní vlajky se vlajka může dotýkat země. ANO NE Záměrné ničení (trhání, ušpinění, ) státní vlajky. ANO NE Vyvěšování státní vlajky na veřejných budovách při připomínce významné události. ANO NE 10. Při vyvěšování může být státní vlajka libovolně orientovaná. ANO NE 5. Používání znečištěné státní vlajky. ANO NE 6. Malování státní vlajky na obličej a jiné části lidského těla. ANO NE 3. Vyber, která zobrazení státní vlajky České republiky jsou správná. A) D) 10 B) E) C) F)

5 4. Na obrázcích jsou znaky historických území České republiky. K j ednotlivým znakům přiřaď správné historické území: Čechy, Morava a Slezsko. 5. Podívej se na mapu České republiky a urči, na území kterých krajů se nacházejí jednotlivá historická území ČR. (Čechy, Morava a Slezsko) (1) 11

6 6. Do prázdných polí nakresli znaky historických území České republiky a vytvoř tak nákres velkého státního znaku. 7. Vybarvi správně trikolóru, která je tvořena třemi státními barvami. 12

7 8. Přečti si úryvek z knihy Filosofská historie a pokus se odpovědět na otázky za textem. (Kniha vypráví příběh studentů filosofie v Litomyšli, kteří vytvoří legii na pomoc Praze proti císařské armádě roku 1848.) Druhého dne, byla neděle, měla legie poprvé vytáhnouti na cvičení. Záhy odpoledne odbývala se v bytu slečny Elis malá slavnost. Přišla paní domácí s dcerou, která přinesla něco zabaleného v papíru. Když jej rozdělala, vyňala krásnou šerpu barvy červenobílé a podobnou vyndala ze skříně slečna Elis. Oba důstojníci filosofové stáli uprostřed pokoje, majíce na hlavách zelené čapky s červenobílým prýmkem. Uniformy neměli, ale po boku se jim houpaly na pěkném řemeni lesklé šavle. Dne 13. června došly do Litomyšle hrozné zprávy, jež všechny pobouřily.»v Praze vypukla revoluce, staroslavné město vydáno všanc, «. V noci dne 14. června vyšlo vojsko tajně z Prahy a obsadilo Hradčany. Druhého dne kníže Windischgrätz vyřkl nad Prahou obleženost. Lid podnikl nerovný boj. Ze Starého Města stříleli na Malou Stranu, načež vojsko odpovídalo hrubou střelbou granátovou. V davu bojujících studentů byl Vavřena i Frybort, ale bojovali od sebe vzdáleni uzavřena čestná kapitulace; ale když potom z mlýnů na vojsko vystřeleno, obnovil Windischgrätz bombardování, přičemž staroměstské mlýny a vodárna vyhořely. Dne 17. června vzdala se Praha. Vojsko vtrhlo do města a nastalo houfné zatýkání. (Alois Jirásek, Filosofská historie) a) Červená a bílá byly národní barvy jednoho národa v Habsburské monarchii. Věděl/a bys kterého? b) Jaký význam měla červenobílá šerpa? c) Která historická událost je v textu popisována? 13

8 d) Podívej se na obrázky a pokus se určit, při jakých dalších příležitostech nosili Češi trikolóru. (2) (3) e) Dokázal/a bys vyjmenovat další příležitosti, při kterých se trikolóra používá nebo používala? 9. Doplň chybějící slova textu státní hymny České republiky. Kde domov můj, kde po lučinách, bory šumí, v skví se květ, to na pohled! A to je ta,, domov můj, země česká,! Hymnou České republiky je první sloka písně "Kde domov můj" z původní české hry Fidlovačka, která byla poprvé uvedena v roce Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup. Poté se píseň mezi Čechy začala zpívat při různých oficiálních i neoficiálních příležitostech. 14

9 10. Vzpomeň si na to, jaká byla tehdejší dobová situace (státní zřízení, panovník, národnosti, ) a proč měla píseň šanci na úspěch. 11. Státní hymnu lze podle zákona o užívání státních symbolů České republiky hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé. Vzpomeneš si, při jakých příležitostech jsi slyšel/a státní hymnu ty? 12. Malý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Vyber, který z uvedených znaků je malým státním znakem České republiky. A) B) C) D) E) F) 15

10 Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA. 14. Doplň text do standarty prezidenta republiky. 15. Vymysli své vlastní heslo, které by mělo být uvedeno na standartě prezidenta České republiky. Svůj návrh zdůvodni. 16

11 16. Korunovační klenoty jsou tvořeny souborem předmětů, mezi které řadíme korunovační plášť, královské žezlo, královské jablko a korunu, která je zasvěcena patronovi české země. Proto se koruně říká (5) (4) Od místnosti v Chrámu sv. Víta v Praze, kde jsou umístěny korunovační klenoty, existuje sedm klíčů, které jsou v držení sedmi klíčníků, jimiž jsou nejvýznamnější představitelé našeho státu. Jsou to: prezident republiky, předseda vlády, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, arcibiskup pražský, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta a primátor hlavního města Prahy. (6) 17

12 17. Přečti si následující text a pokus se doplnit slova do textu a odpovědět na otázky pod ním. Jsem muž a narodil jsem se roku 1316 do královské rodiny. Moje matka pocházela se starého českého rodu Přemyslovců a byla provdána za mého otce Jana Lucemburského, který se tak stal českým králem. Své mládí jsem prožil ve Francii, kde jsem získal velmi dobré vzdělání a výchovu. Po návratu do Čech jsem byl jmenován markrabětem moravským. Po smrti svého otce jsem se stal českým králem a císařem Svaté říše římské. Při korunovaci českým králem mi první arcibiskup pražský nasadil na hlavu Svatováclavskou korunu, kterou jsem nechal pro tuto příležitost zhotovit a stala se tak nejvýznamnější součástí korunovačních klenotů. Během svého života jsem se stihl čtyřikrát oženit a sňatky jsem získal rozsáhlá území, o která jsem rozšířil české země. Po korunovaci se mým sídelním městem stala Praha, kde jsem nechal zbudovat např. Koňský trh, dnes zvaný jako.. Pro uložení korunovačních klenotů jsem nechal vystavět hrad nedaleko Prahy zvaný... Jako vzdělanec jsem myslel i na vzdělání, a proto jsem roku 1348 založil.... univerzitu v Praze. Vše důležité o mém životě jsem shrnul ve svém životopise zvaném.. Zemřel jsem roku 1378 na Pražském hradě. Dodnes se mi přezdívá. a) Která historická postava zde popisuje svůj život? b) Kdo se stal prvním pražským arcibiskupem roku 1344? c) Vzpomeneš si na další stavitelské počiny, které tento muž nechal zrealizovat v Praze? 18

13 Karel IV. rozhodl o tom, že korunovační klenoty mají být používány jen pro korunovaci. Tím se řídí představitelé českého státu dodnes, i když už Česká republika nemá žádného korunovaného panovníka. Korunovační klenoty jsou vystavovány jen při velmi zvláštních příležitostech, a to pouze se svolením prezidenta republiky. Oficiálně se lípa srdčitá stala českým národním stromem v roce 1848 na Všeslovanském sjezdu v Praze, kde byli přítomni zástupci slovanských zemí. Lípa se stala protiváhou dubu, který představoval sílu německého státu, s kterým vedly slovanské země dlouhý boj. K národnímu stromu se váže i bohatá mytologie. Lípa byla vysazována při významných událostech např. svatbě, pod lípou se konaly vesnické sněmy, figurky z lipového dřeva nosily štěstí. Z lipového dřeva se vyřezávaly oltáře, protože toto dřevo se italsky nazývá lignum sanctum, tedy svaté dřevo. Většina lidí zná lípu pro její léčivé účinky. 19

14 18. Přečti si následující text a pokus se doplnit slova do textu a odpovědět na otázky pod ním. KNĚŽNA (k vrchnímu a dvořanům): Již chápu, rozumím, co vy jste měli znát a neznali, neb znali a přece nešetrně rušili. Ten strom tu je city lidu, jeho úctou a věrností posvěcený. Nikdo se ho ve zlé vůli už ani nedotkniž! Co jste hodlali, byla svévole, a mně jste jen zle posloužili. (K mlynáři, ukazujíc na lípu.) To vaše právo a právem zůstane. Zůstal jste mu věrný. Mně však jste nevěřil. Hle, jak tuto lucernu rozbíjím, a tím na věčné časy ruším vaši poddanost, MLYNÁŘ: Teď věřím, paní kněžno, a vděčně budu vzpomínat. HANIČKA (ukazujíc na lucernu): Skleněný zámek rozbitý, konec pohádky. (K mlynáři.) Ale už nebudeš sloužit a lípa zůstane. MLYNÁŘ: (K lípě.) Buď požehnána! Dosud mně zní a pořád bude znít, co zpívala. HANIČKA: Babička čeká ve straších. MLYNÁŘ: Pojďme! Buď požehnána a stůj na věky! (Lucerna) 1. Věděl/a bys, kdo je autorem divadelní hry Lucerna? Co si o něm z českého jazyka nebo dějepisu pamatuješ? 2. Jaký strom se mlynář snažil chránit? 3. Proč mlynář strom chránil? Co pro něho znamenal? 4. Znáš nějakou jinou věc, symbol či činnost, která pro Čechy znamená či znamenala to, co strom v této divadelní hře? 19. Na kterých státních symbolech České republiky je vyobrazena lípa srdčitá? 20

15 20. Najdi ve svém okolí lípu, která je označena jako památný strom a pokus se zjistit její stáří a k jaké příležitosti byla vysazena. 21. Nakresli jakýkoliv strom, který by představoval tvoji osobnost, tvé vlastnosti, dovednosti, zájmy, vyjadřoval tvé pocity a náladu. Poté vyvěs obrázek ve třídě a snaž se přiřadit k jednotlivým obrázkům jméno konkrétního spolužáka. 22. Na webových stránkách Pražského hradu (www.hrad.cz) si přečti informace o státních vyznamenáních. Významným osobnostem, které se zasloužily o český stát, jsou udělována následující vyznamenání a řády: Řád Bílého lva, Řád T. G. Masaryka, Medaile Za hrdinství, Medaile Za zásluhy. Můžeš si také přečíst, kdo již vyznamenání získal. Tvým úkolem je nyní navrhnout významnou osobnost České republiky na státní vyznamenání. Postupuj podle pokynů na webových stránkách Pražského hradu. Jak podat návrh na státní vyznamenání: Návrh na udělení státního vyznamenání může podat občan, skupina občanů či organizace přímo prezidentu republiky. Návrhy je možné zasílat prezidentu republiky na adresu: Kancelář prezidenta republiky Praha 1 - Hrad, Elektronická podání je možné zasílat na ovou adresu: Případně lze návrh podat osobně na hlavní podatelně Pražského hradu (Kancelář prezidenta republiky, Praha 1 - Hrad, , vstup ze 3. nádvoří). V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba měla být vyznamenána. Zašlete veškeré dokumenty, které by mohly Váš návrh podpořit: životopis, funkce, výčet činností či zásluh dané osoby, publikační přehled, atp. Pokud je vám znám, připojte také kontakt na navrhovanou osobu, v případě návrhu in memoriam kontakt na příbuzné. Rovněž si zkontrolujte, zda Vámi navrhovaná osoba již nebyla v minulosti vyznamenána. Prezident republiky dává přednost udělení vyznamenání nové osobnosti před kumulací vyznamenání. Prezident republiky se každým návrhem zabývá a pečlivě jej posuzuje. 21

16 Slovníček pojmů Státní symboly jsou zákonem stanovené znaky, kterými stát označuje svou svrchovanost, a jsou projevem státnosti. Státní symboly České republiky jsou uvedeny v Ústavě ČR a jsou to: velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. Vlajka je různobarevný kus látky, pevně stanoveného tvaru a poměru stran, který označuje příslušnost ke skupině, organizaci, územní jednotce či státu. Nauka o vlajkách se nazývá vexilologie. Hymna je slavnostní píseň nebo hudební skladba. Státní hymna je píseň zpívaná (hraná) u příležitosti národních a státních oslav. Hymna je oficiálním vyjádřením národní a státní myšlenky. Standarta je speciální vlajka hlavy státu. Pečeť (latinsky sigillum) je znamení nebo text (též oboje) otištěné pečetidlem do vosku, kovu, laku apod. Užití pečeti vyjadřuje souhlas. Trikolóra je stuha skládající se ze tří různých barev, obvykle uspořádaných do stejně širokých pruhů vodorovně nebo svisle. 22

17 Žák/žákyně rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. 2 Země se rozkládala na sto dvaceti mílích od Dalekých vrchů k mostu přes Brandyvínu a na sto padesáti od severních rašelinišť k jižním bažinám. Hobiti ji nazvali Kraj. V tomto příjemném zákoutí světa se zabývali spořádaným žitím. Pokud byste cestovali krajem, viděli byste údolí a pahorky, širé prostory barvy vřesu, pruhy travnaté a mechové zeleně. Narazili byste na nečekaná údolíčka, úzká a s příkrými srázy, která se náhle otevírají u nohou a s překvapením vidíte na jejich dně stromy a proudící vodu. Jsou tam rokle, které se dají téměř přeskočit, ale i ty velice hluboké a s vodopády. Jsou tam rašeliniště, některá z nich na pohled zelená a příjemná, porostlá pestrými a vysokými květinami. Stezky jsou označené bílými kameny, některé jsou široké, jiné příliš malé a jiné napůl zarostlé mechem či vřesem. Jsou tam i údolí, kde slyšíte hukot vody uhánějící skalnatým korytem na dně. Vzduchem stoupá vůně stromů. Rostou tu buky, duby a jiné stromy. (volně podle Pán prstenů a Hobit, J. R. R. Tolkien) 23

18 1. Přečti si úryvek z knihy Pán prstenů od J. R. R. Tolkiena. Psal se totiž rok 1691 Třetího věku, když plavínští bratři Marko a Blanko vyrazili z Hůrky a překročili hnědou řeku Branduinu s velkým zástupem hobitů. Přešli Most kamenných oblouků a zabrali a osídlili všechnu zemi mezi řekou a Dalekými vrchy. Tak začal krajový letopočet, protože rok překročení Brandyvíny se stal Rokem jedna Kraje. Hobiti se rázem zamilovali do své země a zůstali tam. (volně podle Pán prstenů, J. R. R. Tolkien) 2. Znáš z historie českého národa nějaký podobný okamžik, kdy se skupině poutníků zalíbila tato země, a proto ji přijali za svůj domov/svou vlast? Hledej v knize Staré pověsti české od Aloise Jiráska. Každý člověk má svou vlast. Bývá to země, kde se narodil, kterou má rád a je jeho domovem. Když byl Frodo se svými přáteli na cestách, často vzpomínali na Kraj: Pamatujete si na Kraj, pane Frodo? Brzy tam bude jaro. Sady rozkvetou. A ptáci si udělají hnízda a budou zpívat. Pamatujete, jak jsme je sledovali v Úžině. A jedli jsme první jahody se šlehačkou. Pamatujete si na chuť jahod?" (volně podle Pán prstenů, J. R. R. Tolkien) 3. Stalo se ti někdy něco podobného? Vzpomínal/a jsi na svůj domov, když jsi byl/a na prázdninách v cizí zemi? 24

19 4. Přečti si rozhovor Gandalfa a Bilba. Pak se podívej do slovníčku pojmů. Najdeš v něm nějaký výraz, který by označoval Frodovu lásku ke Kraji? Gandalf: Frodo něco tuší. Bilbo: Pochopitelně. Je to Pytlík! Není to nějaký číšníček Kšandička z Flaškova. Řekneš mu to, že? Gandalf: Ano, ano. Bilbo: Má tě moc rád. Gandalf: Vím. Nejspíš by se mnou šel, kdybych ho požádal. Bilbo: Myslím, že Frodo stále velmi miluje Kraj... - lesy pole... říčky... (z filmu Pán prstenů Návrat Krále) 5. Přečti si text na začátku této kapitoly. Zkus podobně popsat svou vlast. Mohl/a bys také najít v knize, kterou jsi četl/a, nebo v písničce, kterou jste se učili zpívat, kdo nějak hezky (pozitivně) popisuje naši zem. 6. Nezapomněl/a jsi, že vlastenectví není jen láska ke krajině, ale také hrdost na kulturu, hodnoty, významné osobnosti, památná místa a hrdinské činy? Udělej si průzkum mezi svými blízkými a také mezi učiteli (dějepisu, češtiny, výtvarné a hudební výchovy, přírodopisu). Pokyny: Pracujte ve skupině, každý ze skupiny bude mít na starost jednu oblast (výtvarné umění, hudba, dějiny, věda/vynálezy, kultura, památná místa apod.). Vymyslete každý otázku ze své oblasti, kterou položíte 4 blízkým osobám. Každý ze skupiny přinese napsané odpovědi na otázky. Sejděte se u počítače a dejte odpovědi dohromady, vytvořte prezentaci pro ostatní. Prezentace musí být přehledná, bez pravopisných chyb, s obrázky nebo grafy. Prezentujte odpovědi na otázky ostatním skupinám (jeden prezentátor ze skupiny). Příklady otázek: Na kterou osobnost z naší národní historie můžeme být hrdí a proč? Který vědec nás ve světě proslavil a čím? Má český národ nějaké památné místo, které bychom měli chránit? Které to je a proč bychom jej měli chránit? 25

20 7. Přečti si záznam o vysazení památného stromu, který byl učiněn v pamětní knize obce i ve školní kronice (text podle Státního okresního archivu v Náchodě). Text je psán ve staré češtině, ale jistě mu budeš rozumět. Na 13. dubna 1919 připadlo výročí přísahy zástupců národa, že vytrvají až do vítězného konce. Teď, kdy národ dočkal se osvobození a samostatně spravuje své osudy, pořádají se na věčnou paměť samostatnosti národa slavnosti vysazování stromů Svobody. I v našem městysi uspořádána v ten den taková slavnost. Žactvo shromáždilo se ve škole se svými učiteli a v 11 hodin dop. vyšel průvod z budovy. Vpředu kráčeli 4 žáci v národních krojích (Karel Vích ze IV. třídy, Ant. Švorc ze IV., Václav Čtvrtečka ze III.a a J. Hercík z I. ročníku měšťanské školy), kteří nesli stromek určený k zasazení. U radnice přiřadila se representace obce, zástupci místních spolků a obecenstvo, načež celé shromáždění stanulo v parku u místa určeného pro sázení stromu. Na to řídící učitel F. Jirsa promluvil o významu stromu Svobody a žačka III.b Boháčová přednesla báseň Písnička svobody. Poté lípa zasazena a nazvána lipou Masarykovou. Zapěním národní hymny Kde domov můj slavnost ukončena. a) Proč se podobné akce organizovaly? b) Proč se jich účastnily školní děti? c) Existují i dnes podobné akce? 8. Podívej se na různé plakáty proti modernímu nacismu. Ve skupině se pokuste vytvořit svůj vlastní návrh podobného plakátu. (1) 26 (2)

21 9. Zpracuj následující text pomocí I. N. S. E. R. T. značek nebo si po jeho přečtení poznamenej hlavní myšlenky. I. N. S. E. R. T. značky: to už vím? chci se zeptat, nerozumím, není mi jasné, chci se dozvědět víc + s tím souhlasím s tím nesouhlasím! to bych chtěl/a zdůraznit, to mne překvapilo NACIONALISMUS BEZ PSÍ HLAVY Patrick Ungermann (Britské listy) Lidé si vesměs zošklivili nacionalismus, poněvadž se jej naučili vidět ve společnosti šovinismu, rasismu a náboženské nesnášenlivosti. Zvykli si představovat si nacionalismus jako věčně vybuchující kotel slz a krve. Vytýkají mu, že budí vášně, že zmnožuje utrpení a brzdí pokrokové snahy. V tomto duchu píše o nacionalismu ve svém olbřímím díle Toulky českou minulostí Petr Hora - Hořejš: Ač je ideálům moderní občanské společnosti na hony vzdálen, nacionalismus znovu a znovu ožívá, vrací se do současného světa jako nějaké strašidlo z minulého století... Kdekoli a kdykoli se objevil, lidskou situaci vždy nakonec zproblematizoval, nikoli zjednodušil, lidské trápení vždy umocnil, nikoli odstranil. Nač to žehrání na strašidlo nacionalismu? Nač to vyobcování nacionalismu z názorového spektra uvnitř moderní občanské společnosti? Nacionalismus, česky n árodovectví, je přece druh lásky. Jde o lásku k národu, jehož se cítím být příslušníkem a dědicem. Národovec je člověk, který si předsevzal vykonat něco dobrého pro dobré jméno a dobrou budoucnost svého národa. Je to člověk, který ví, že národy jsou přirozeně vzniklé a přirozeně žijící obce, jež nám pomáhají vyznat se a zakotvit v ohromném lidstvu. Ví, jak je hezké a z hlediska duševní hygieny zásadní mít možnost domova ve své vlasti, kde žijí převážně lidé jeho temperamentu, neboli krve, lidé se společným mateřským jazykem a navíc jim společná kultura a společné dějiny umožnily pracovat pro jistá společná očekávání. To je, prosím, celý ten nacionalismus, a abych nezůstal se svými slovy sám, uvedu pár myšlenek uznávaného historika Josefa Pekaře, který ve stati K odkazu Františka Palackého o nacionalismu píše: Teoretici, kteří mluví o domněle 27

22 pouze negativním obsahu národní ideje nebo řekněme vlastenectví, zapomínají, že vlastenectví je LÁSKA, že je to tedy projev nejryzejší humanity a že tato láska jako láska mateřská si nepřeje nic vroucněji, než aby svou rodinu učinila účastnou všeho dobra a pozitivního vývoje, k němuž dospěla doba.... Celé Palackého dílo, celá obrovská práce doby probuzení až k jejímu konečnému úspěchu, je jediným nepřetržitým dokladem, jak úrodná a mocná, jak mravně výchovná a kulturně požehnaná síla je národní láska, je nacionalismus!... Nepřidržíme-li se přezíravě záchranné kotvy, jíž je láska k svému národu a své vlasti, láska odhodlaná pracovat a myslit na lepší budoucnost, ta láska, jejíž mocí jsme dosáhli své samostatnosti bude dříve či později veta po našem triumfu. Mluvím o nacionalismu, jenž (jak Palacký řekl) prýští z pravé lásky, a věřím, že jej lze odlišit od nacionalismu z nenávisti. Na rozdíl od Františka Palackého a Josefa Pekaře vůbec nepřipouštím, že by mohl být tak zvaný nacionalismus z nenávisti nacionalismem, ale něco takového nazývám jakkoli oprávněnou pomstychtivostí, zoufalou xenofobií nebo přímo národním šovinismem. Ovšem šovinismus, rasismus nebo náboženská nesnášenlivost, to je něco úplně jiného než nacionalismus, který prýští z pravé lásky. To jsou nadřazenecká názorová, ne-li světonázorová pole, kde se na člověka nenaléhá, aby národ, rasu nebo náboženství bez zábran tvůrčím způsobem obohacoval, poněvadž už sama jeho příslušnost k nadřazenecky viděné skupině ho prý činí lepším člověkem, nadčlověkem. Proto se nositelé šovinistických snah starají výlučně o obhajobu své výlučnosti, čemuž věnují valnou část tvůrčího úsilí. Naproti tomu nacionalista dokazuje hodnotu svého národa svou usilovnou prací, a jestliže je jeho práce prospěšná i druhým národům, tím lépe pro lidstvo, a zpětně, tím lépe pro nacionalistu! A že nacionalismus budí vášně a zproblematizovává lidskou situaci? Ale to přece není výsada pouze nacionalismu. To spíš samo lidství budí člověkovy vášně a zproblematizovává lidskou situaci. A proto si lidství, které nás tu a tam žene přes hory doly, koneckonců moudře vážíme. Vždyť až po překonání vášní a naléhavých problémů přijde klid moudrého člověka. 10. Najdi v denním tisku projevy vlastenectví nebo nacionalismu, článek vystřihni a přines na příští vyučovací hodinu. 28

23 11. Podívej se na různé obrázky, které v historii jednotlivých států měly vyvolat národní cítění. Přiřaď k obrázkům země: a) Francie b) USA c) Sovětský svaz d) Čína (3) (4) (5) 12. Co si o zobrazených historických plakátech myslíš? Jaké měly mít cíle? 13. Vysvětli citát Thomase Jeffersona: Strom svobody je třeba čas od času zalít krví vlastenců a tyranů." 29

24 14. Ohodnoť formou semaforu přijatelnost národnostních projevů. Zelená znamená je to v pořádku, žlutá je to na pováženou, červená je to nepřijatelné. a) Společné fandění hokejistům na Václavském náměstí b) Výhrůžky jiným státům, že jejich území bylo kdysi naše c) Úpravy historie, které náš národ ukazují v lepším světle d) Pomlouvání jiných států nebo národů, že jsou horší e) Malování národní vlajky na tvář při fandění fotbalistům ČR f) Vojenské napadení jiné země g) Střetnutí dvou národních týmů žen v h ázené h) Poslání našeho špiona do cizí země, aby tam pro nás zjistil tajemství moderního přístroje na léčbu zraku Slovníček pojmů Vlast (starším označením otčina) je země narození, ke které cítíme sympatie a chováme ji v jisté úctě (německy das Vaterland, anglicky mother land). Vlastenectví je kladný citový vztah k zemi, kde žiji. S vlastenectvím je spojena hrdost na úspěchy naší vlasti (v oblasti vědy, techniky, umění apod.) a kulturu. Vlastenectví se také vyznačuje touhou uchovat charakter své vlasti a základ kultury. Patriotismus je kladný vztah k pospolitosti, k níž člověk náleží. Nemusí se jednat o zemi (to by pak bylo vlastenectví), ale o menší území, např. rodný kraj či město. Nacionalismus je intenzivní národní uvědomění, které se vymezuje v protikladu k příslušníkům jiných národů. 30

25 Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje Podívej se na následující obrázky. Co znázorňují? Co mají společného? A) B) C) D) Paragrafy zákoníků a zákonů pamatují téměř na vše, v prvé řadě na negativní chování, které jsme viděli ve výše uvedených obrázcích. 31

26 2. Přečti si následující paragraf Trestního zákoníku (HLAVA IV.) a odpověz na otázky pod textem. 228 Poškození cizí věci (1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou. (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti, b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, nebo d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. (4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. a) Jaké informace ses dozvěděl/a z výše uvedeného paragrafu? b) Co se rozumí poškozením cizí věci dle 228? c) Co hrozí pachateli, popíše-li barvou cizí majetek? 32

27 4. Setkal/a ses někdy s označením vandalismus/vandal? 5. Zjisti, odkud pochází slovo vandal/vandal. 6. Přelož toto slovo do jiného jazyka. Co jsi zjistil/a po přeložení slova? Vandalismus Angličtina Němčina Francouzština Italština Španělština 7. Setkal/a ses někdy s projevy vandalismu? 33

28 Není to vandalismus, je to blbost! Rozčilujeme se nad pomalovanými zdmi čerstvě omítnutých budov, nad zdevastovanými hroby, nad poničenými zastávkami autobusů, nad polámanými mladými stromky v parcích. Pachatele těchto ohavností nazýváme vandaly a chceme je nacpat za mříže. Myslím, že označení vandal je pro tyto lidi příliš lichotivé. Vandalové byli germánský kmen, který stejně jako jiné kmeny ve stejné době plenil a ničil dobytá území a nebyl jediný, který vyplenil Řím. Je náhoda, že právě jejich jméno se stalo synonymem pro ničení kulturních hodnot, jehož se na cizím území dopouštěly všechny národy, Husité i na svém vlastním. Vandalství je tedy termín označující chování ve své době běžné, označení pro dnešní ničitele takřka lichotivé. Původci ničení nejsou Vandalové ani vandalové. Jsou to jen a jen blbci! O to jsou nebezpečnější, protože ničí nevědomě, bez motivace, nejsou schopni pochopit nejen škodlivost, ale ani nesmyslnost svých činů, ať do nich hučíme po dobrém či po zlém. Stejně nebezpeční jsou sociologové, psychologové a advokáti, kteří se snaží vysvětlit jejich konání uvědomělými protesty proti konzumní společnosti, nešťastným dětstvím v rozvrácené rodině, stresy z málo svobodného školství, chudobou či předčasným zbohatnutím. Co s tím? Doufat, že z toho vyrostou? Z blbosti nikdo nevyroste ani s diplomem z nejmenované fakulty. Doufat, že je život naučí? Blbce ani život nenaučí! Doufat, že vymřou jako národ Vandalů? Nevymřou, blbec si najde blbou, společně zplodí blbé děti, jejichž děti budou ještě blbější až jich budou miliony! A zbytek populace bude s láskou vzpomínat na Vandaly plenící jen kulturu svých nepřátel, protože Blbci budou plenit všechno. No, já vím, přeháním, možná, že klimatické změny blbce vyhubí, jako kdysi vyhubily dinosaury. Ale, co když ne? Co když nepřeháním? Vážení a možná i milí čtenáři! Napadá vás řešení? (1) 34

29 8. Napadá tě nějaké řešení, jak potlačit tuto "blbost"? Pracuj ve dvojici. 9. Podívejte se společně do terénu. a) Projděte společně s panem učitelem/paní učitelkou vaši obec a zjistěte, které objekty jsou zničeny, poškozeny od vandalů. Statisticky porovnejte, které objekty jsou nejvíce poškozovány. Pokud máte možnost, vyfoťte. b) Na základě vašeho pozorování napište reportáž do místních novin. 10. Na cestě vaší obcí jste se jistě setkali s nehezkým projevem chování některých spoluobčanů. Rozhodni, na kterém objektu se vandalové dopustili trestného činu, na kterém přestupku? Neprve však musíte vědět, jak tyto dva pojmy od sebe odlišit. V učebnici vyhledejte definice následujících výrazů: a) trestný čin b) přestupek 35

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí. Velký státní znak Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Státní symboly České republiky

Státní symboly České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:18 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 7.10.2013 Státní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY ÚSTAVA ČR DEFINICE STÁTNÍCH SYMBOLŮ Článek 14 Ústavy České republiky vyjmenovává, co jsou státní symboly našeho státu : Čl. 14 (1) Státními symboly České republiky

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě 1. lekce Ich und du Já a ty 1. Hry Udělej šipky. 2. Hrajeme si A) Přečti a namaluj obrázek. B) vystřihni a nalep (str.65) C) vystřihni a nalep

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky Šablona: 21. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 9. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Moje rodina genealogie Metodický list (pracovní

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova 1 Kdo jsem? 1. Jsem první človíček zrozený na zemi. 2. Jsem nadpřirozená bytost. 3. Jsem uměle vytvořený človíček. 2 Projevovaly své vlastenectví tyto osobnosti a jak? Homunkulus J. Lada ti připomíná:»

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Internet a autorský zákon (pracovní list)

Internet a autorský zákon (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-04 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Vzdělávací obor Výchova k občanství Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět výchova k občanství směřuje k tomu, aby se žáci: - dokázali orientovat v sociální realitě a začlenit sama sebe do

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je zde realizován vzdělávací

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

2. ZADÁNÍ A VYSVĚTLENÍ ÚKOLU

2. ZADÁNÍ A VYSVĚTLENÍ ÚKOLU ANTONÍN MIKULÁŠ ČÍLA 1. MOTIVACE (15 minut) (Motivační fáze slouží k uvedení do problematiky a podnícení zájmu o následný úkol. Pokládané otázky můžete podle vlastního uvážení přizpůsobit skupině, se kterou

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Státní zřízení: parlamentní republika Prezident: Miloš Zeman (2013 2018) MPZ: CZ Telefonní předvolba: +420

Státní zřízení: parlamentní republika Prezident: Miloš Zeman (2013 2018) MPZ: CZ Telefonní předvolba: +420 OBČANSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Hlavní město: Praha Rozloha: 78 867 km² (113. na světě), z toho 2 % vodní plochy Nejvyšší bod: Sněžka (1602 m n. m.) Časové pásmo: UTC+1, UTC+2 (letní čas) Poloha:

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň Příklady oborových témat obsahující průřezové téma Výchova demokratického občana (dále PT VDO) Anotace: Smyslem tohoto dokumentu je odpovědět na otázku: Kde je v jednotlivých vyučovacích oborech nalezneme

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DŽUNGLE. Anotace. Mgr. Marie Lamcheová. Jazyk. český. Očekávaný výstup:

DŽUNGLE. Anotace. Mgr. Marie Lamcheová. Jazyk. český. Očekávaný výstup: DŽUNGLE Anotace Autor: Jazyk Očekávaný výstup: Specifické vzděl. potřeby Klíčová slova: Druh učeb. materiálu: Druh interaktivity Cílová skupina Žák vyhledává v textu informace. Zařazuje, jmenuje slova,

Více