OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje."

Transkript

1 7

2 OBSAH ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 7 1. Kapitola 9 2. Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Žák/žákyně rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a Kapitola Žák/žákyně posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 129 Žák/žákyně objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání. Žák/žákyně rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Žák/žákyně zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho/jí zajímají. Žák/žákyně kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí. Žák/žákyně zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení. Žák/žákyně uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem. Žák/žákyně objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. dosahování některých cílů v rodině, ve škole, obci. 8

3 Žák/žákyně objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání Představte si, že jste byli vybráni do týmu expertů, kteří mají za úkol sestavit seznam předmětů, které budou uloženy do schránky z velmi odolného materiálu. Seznam máte sestavit z předmětů, které jsou symbolické pro náš stát a nějakým způsobem nás charakterizují. Tyto předměty budou ve schránce uloženy jako odkaz dalším generacím, které přijdou po nás. Schránka, do které budou předměty uloženy, má však omezené rozměry, proto vyberte jen 5 předmětů. Pokyny: pracujte metodou sněhové koule (dvojice, čtveřice, skupina osmi žáků). Ve dvojici vymyslete společně se sousedem/sousedkou 5 předmětů, které byste uložili do schránky. Poté se spojte s jinou dvojicí a pokuste se z obou těchto seznamů vybrat pouze 5 předmětů, na kterých se všichni shodnete, že by se měly do schránky uložit. Práci pak opakujte spojením čtveřic. Nakonec na tabuli napište 5 předmětů, na kterých jste se shodli se všemi členy v osmičlenné skupině, a objasněte spolužákům, proč jste vybrali právě tyto předměty. Státní vlajka se skládá z h orního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k d élce je 2:3. Barvy užité na vlajce jsou národní barvy České republiky. 9

4 2. Rozhodni, zda jsou níže uvedené způsoby užívání státní vlajky v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky. 1. Pálení státní vlajky. ANO NE Vyvěšení státní vlajky v oknech soukromého domu. ANO NE Zobrazování státní vlajky na oděvu. ANO NE Použití státní vlajky při oslavách sportovního vítězství. ANO NE Při snímání státní vlajky se vlajka může dotýkat země. ANO NE Záměrné ničení (trhání, ušpinění, ) státní vlajky. ANO NE Vyvěšování státní vlajky na veřejných budovách při připomínce významné události. ANO NE 10. Při vyvěšování může být státní vlajka libovolně orientovaná. ANO NE 5. Používání znečištěné státní vlajky. ANO NE 6. Malování státní vlajky na obličej a jiné části lidského těla. ANO NE 3. Vyber, která zobrazení státní vlajky České republiky jsou správná. A) D) 10 B) E) C) F)

5 4. Na obrázcích jsou znaky historických území České republiky. K j ednotlivým znakům přiřaď správné historické území: Čechy, Morava a Slezsko. 5. Podívej se na mapu České republiky a urči, na území kterých krajů se nacházejí jednotlivá historická území ČR. (Čechy, Morava a Slezsko) (1) 11

6 6. Do prázdných polí nakresli znaky historických území České republiky a vytvoř tak nákres velkého státního znaku. 7. Vybarvi správně trikolóru, která je tvořena třemi státními barvami. 12

7 8. Přečti si úryvek z knihy Filosofská historie a pokus se odpovědět na otázky za textem. (Kniha vypráví příběh studentů filosofie v Litomyšli, kteří vytvoří legii na pomoc Praze proti císařské armádě roku 1848.) Druhého dne, byla neděle, měla legie poprvé vytáhnouti na cvičení. Záhy odpoledne odbývala se v bytu slečny Elis malá slavnost. Přišla paní domácí s dcerou, která přinesla něco zabaleného v papíru. Když jej rozdělala, vyňala krásnou šerpu barvy červenobílé a podobnou vyndala ze skříně slečna Elis. Oba důstojníci filosofové stáli uprostřed pokoje, majíce na hlavách zelené čapky s červenobílým prýmkem. Uniformy neměli, ale po boku se jim houpaly na pěkném řemeni lesklé šavle. Dne 13. června došly do Litomyšle hrozné zprávy, jež všechny pobouřily.»v Praze vypukla revoluce, staroslavné město vydáno všanc, «. V noci dne 14. června vyšlo vojsko tajně z Prahy a obsadilo Hradčany. Druhého dne kníže Windischgrätz vyřkl nad Prahou obleženost. Lid podnikl nerovný boj. Ze Starého Města stříleli na Malou Stranu, načež vojsko odpovídalo hrubou střelbou granátovou. V davu bojujících studentů byl Vavřena i Frybort, ale bojovali od sebe vzdáleni uzavřena čestná kapitulace; ale když potom z mlýnů na vojsko vystřeleno, obnovil Windischgrätz bombardování, přičemž staroměstské mlýny a vodárna vyhořely. Dne 17. června vzdala se Praha. Vojsko vtrhlo do města a nastalo houfné zatýkání. (Alois Jirásek, Filosofská historie) a) Červená a bílá byly národní barvy jednoho národa v Habsburské monarchii. Věděl/a bys kterého? b) Jaký význam měla červenobílá šerpa? c) Která historická událost je v textu popisována? 13

8 d) Podívej se na obrázky a pokus se určit, při jakých dalších příležitostech nosili Češi trikolóru. (2) (3) e) Dokázal/a bys vyjmenovat další příležitosti, při kterých se trikolóra používá nebo používala? 9. Doplň chybějící slova textu státní hymny České republiky. Kde domov můj, kde po lučinách, bory šumí, v skví se květ, to na pohled! A to je ta,, domov můj, země česká,! Hymnou České republiky je první sloka písně "Kde domov můj" z původní české hry Fidlovačka, která byla poprvé uvedena v roce Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup. Poté se píseň mezi Čechy začala zpívat při různých oficiálních i neoficiálních příležitostech. 14

9 10. Vzpomeň si na to, jaká byla tehdejší dobová situace (státní zřízení, panovník, národnosti, ) a proč měla píseň šanci na úspěch. 11. Státní hymnu lze podle zákona o užívání státních symbolů České republiky hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé. Vzpomeneš si, při jakých příležitostech jsi slyšel/a státní hymnu ty? 12. Malý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Vyber, který z uvedených znaků je malým státním znakem České republiky. A) B) C) D) E) F) 15

10 Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA. 14. Doplň text do standarty prezidenta republiky. 15. Vymysli své vlastní heslo, které by mělo být uvedeno na standartě prezidenta České republiky. Svůj návrh zdůvodni. 16

11 16. Korunovační klenoty jsou tvořeny souborem předmětů, mezi které řadíme korunovační plášť, královské žezlo, královské jablko a korunu, která je zasvěcena patronovi české země. Proto se koruně říká (5) (4) Od místnosti v Chrámu sv. Víta v Praze, kde jsou umístěny korunovační klenoty, existuje sedm klíčů, které jsou v držení sedmi klíčníků, jimiž jsou nejvýznamnější představitelé našeho státu. Jsou to: prezident republiky, předseda vlády, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, arcibiskup pražský, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta a primátor hlavního města Prahy. (6) 17

12 17. Přečti si následující text a pokus se doplnit slova do textu a odpovědět na otázky pod ním. Jsem muž a narodil jsem se roku 1316 do královské rodiny. Moje matka pocházela se starého českého rodu Přemyslovců a byla provdána za mého otce Jana Lucemburského, který se tak stal českým králem. Své mládí jsem prožil ve Francii, kde jsem získal velmi dobré vzdělání a výchovu. Po návratu do Čech jsem byl jmenován markrabětem moravským. Po smrti svého otce jsem se stal českým králem a císařem Svaté říše římské. Při korunovaci českým králem mi první arcibiskup pražský nasadil na hlavu Svatováclavskou korunu, kterou jsem nechal pro tuto příležitost zhotovit a stala se tak nejvýznamnější součástí korunovačních klenotů. Během svého života jsem se stihl čtyřikrát oženit a sňatky jsem získal rozsáhlá území, o která jsem rozšířil české země. Po korunovaci se mým sídelním městem stala Praha, kde jsem nechal zbudovat např. Koňský trh, dnes zvaný jako.. Pro uložení korunovačních klenotů jsem nechal vystavět hrad nedaleko Prahy zvaný... Jako vzdělanec jsem myslel i na vzdělání, a proto jsem roku 1348 založil.... univerzitu v Praze. Vše důležité o mém životě jsem shrnul ve svém životopise zvaném.. Zemřel jsem roku 1378 na Pražském hradě. Dodnes se mi přezdívá. a) Která historická postava zde popisuje svůj život? b) Kdo se stal prvním pražským arcibiskupem roku 1344? c) Vzpomeneš si na další stavitelské počiny, které tento muž nechal zrealizovat v Praze? 18

13 Karel IV. rozhodl o tom, že korunovační klenoty mají být používány jen pro korunovaci. Tím se řídí představitelé českého státu dodnes, i když už Česká republika nemá žádného korunovaného panovníka. Korunovační klenoty jsou vystavovány jen při velmi zvláštních příležitostech, a to pouze se svolením prezidenta republiky. Oficiálně se lípa srdčitá stala českým národním stromem v roce 1848 na Všeslovanském sjezdu v Praze, kde byli přítomni zástupci slovanských zemí. Lípa se stala protiváhou dubu, který představoval sílu německého státu, s kterým vedly slovanské země dlouhý boj. K národnímu stromu se váže i bohatá mytologie. Lípa byla vysazována při významných událostech např. svatbě, pod lípou se konaly vesnické sněmy, figurky z lipového dřeva nosily štěstí. Z lipového dřeva se vyřezávaly oltáře, protože toto dřevo se italsky nazývá lignum sanctum, tedy svaté dřevo. Většina lidí zná lípu pro její léčivé účinky. 19

14 18. Přečti si následující text a pokus se doplnit slova do textu a odpovědět na otázky pod ním. KNĚŽNA (k vrchnímu a dvořanům): Již chápu, rozumím, co vy jste měli znát a neznali, neb znali a přece nešetrně rušili. Ten strom tu je city lidu, jeho úctou a věrností posvěcený. Nikdo se ho ve zlé vůli už ani nedotkniž! Co jste hodlali, byla svévole, a mně jste jen zle posloužili. (K mlynáři, ukazujíc na lípu.) To vaše právo a právem zůstane. Zůstal jste mu věrný. Mně však jste nevěřil. Hle, jak tuto lucernu rozbíjím, a tím na věčné časy ruším vaši poddanost, MLYNÁŘ: Teď věřím, paní kněžno, a vděčně budu vzpomínat. HANIČKA (ukazujíc na lucernu): Skleněný zámek rozbitý, konec pohádky. (K mlynáři.) Ale už nebudeš sloužit a lípa zůstane. MLYNÁŘ: (K lípě.) Buď požehnána! Dosud mně zní a pořád bude znít, co zpívala. HANIČKA: Babička čeká ve straších. MLYNÁŘ: Pojďme! Buď požehnána a stůj na věky! (Lucerna) 1. Věděl/a bys, kdo je autorem divadelní hry Lucerna? Co si o něm z českého jazyka nebo dějepisu pamatuješ? 2. Jaký strom se mlynář snažil chránit? 3. Proč mlynář strom chránil? Co pro něho znamenal? 4. Znáš nějakou jinou věc, symbol či činnost, která pro Čechy znamená či znamenala to, co strom v této divadelní hře? 19. Na kterých státních symbolech České republiky je vyobrazena lípa srdčitá? 20

15 20. Najdi ve svém okolí lípu, která je označena jako památný strom a pokus se zjistit její stáří a k jaké příležitosti byla vysazena. 21. Nakresli jakýkoliv strom, který by představoval tvoji osobnost, tvé vlastnosti, dovednosti, zájmy, vyjadřoval tvé pocity a náladu. Poté vyvěs obrázek ve třídě a snaž se přiřadit k jednotlivým obrázkům jméno konkrétního spolužáka. 22. Na webových stránkách Pražského hradu (www.hrad.cz) si přečti informace o státních vyznamenáních. Významným osobnostem, které se zasloužily o český stát, jsou udělována následující vyznamenání a řády: Řád Bílého lva, Řád T. G. Masaryka, Medaile Za hrdinství, Medaile Za zásluhy. Můžeš si také přečíst, kdo již vyznamenání získal. Tvým úkolem je nyní navrhnout významnou osobnost České republiky na státní vyznamenání. Postupuj podle pokynů na webových stránkách Pražského hradu. Jak podat návrh na státní vyznamenání: Návrh na udělení státního vyznamenání může podat občan, skupina občanů či organizace přímo prezidentu republiky. Návrhy je možné zasílat prezidentu republiky na adresu: Kancelář prezidenta republiky Praha 1 - Hrad, Elektronická podání je možné zasílat na ovou adresu: Případně lze návrh podat osobně na hlavní podatelně Pražského hradu (Kancelář prezidenta republiky, Praha 1 - Hrad, , vstup ze 3. nádvoří). V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba měla být vyznamenána. Zašlete veškeré dokumenty, které by mohly Váš návrh podpořit: životopis, funkce, výčet činností či zásluh dané osoby, publikační přehled, atp. Pokud je vám znám, připojte také kontakt na navrhovanou osobu, v případě návrhu in memoriam kontakt na příbuzné. Rovněž si zkontrolujte, zda Vámi navrhovaná osoba již nebyla v minulosti vyznamenána. Prezident republiky dává přednost udělení vyznamenání nové osobnosti před kumulací vyznamenání. Prezident republiky se každým návrhem zabývá a pečlivě jej posuzuje. 21

16 Slovníček pojmů Státní symboly jsou zákonem stanovené znaky, kterými stát označuje svou svrchovanost, a jsou projevem státnosti. Státní symboly České republiky jsou uvedeny v Ústavě ČR a jsou to: velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. Vlajka je různobarevný kus látky, pevně stanoveného tvaru a poměru stran, který označuje příslušnost ke skupině, organizaci, územní jednotce či státu. Nauka o vlajkách se nazývá vexilologie. Hymna je slavnostní píseň nebo hudební skladba. Státní hymna je píseň zpívaná (hraná) u příležitosti národních a státních oslav. Hymna je oficiálním vyjádřením národní a státní myšlenky. Standarta je speciální vlajka hlavy státu. Pečeť (latinsky sigillum) je znamení nebo text (též oboje) otištěné pečetidlem do vosku, kovu, laku apod. Užití pečeti vyjadřuje souhlas. Trikolóra je stuha skládající se ze tří různých barev, obvykle uspořádaných do stejně širokých pruhů vodorovně nebo svisle. 22

17 Žák/žákyně rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. 2 Země se rozkládala na sto dvaceti mílích od Dalekých vrchů k mostu přes Brandyvínu a na sto padesáti od severních rašelinišť k jižním bažinám. Hobiti ji nazvali Kraj. V tomto příjemném zákoutí světa se zabývali spořádaným žitím. Pokud byste cestovali krajem, viděli byste údolí a pahorky, širé prostory barvy vřesu, pruhy travnaté a mechové zeleně. Narazili byste na nečekaná údolíčka, úzká a s příkrými srázy, která se náhle otevírají u nohou a s překvapením vidíte na jejich dně stromy a proudící vodu. Jsou tam rokle, které se dají téměř přeskočit, ale i ty velice hluboké a s vodopády. Jsou tam rašeliniště, některá z nich na pohled zelená a příjemná, porostlá pestrými a vysokými květinami. Stezky jsou označené bílými kameny, některé jsou široké, jiné příliš malé a jiné napůl zarostlé mechem či vřesem. Jsou tam i údolí, kde slyšíte hukot vody uhánějící skalnatým korytem na dně. Vzduchem stoupá vůně stromů. Rostou tu buky, duby a jiné stromy. (volně podle Pán prstenů a Hobit, J. R. R. Tolkien) 23

18 1. Přečti si úryvek z knihy Pán prstenů od J. R. R. Tolkiena. Psal se totiž rok 1691 Třetího věku, když plavínští bratři Marko a Blanko vyrazili z Hůrky a překročili hnědou řeku Branduinu s velkým zástupem hobitů. Přešli Most kamenných oblouků a zabrali a osídlili všechnu zemi mezi řekou a Dalekými vrchy. Tak začal krajový letopočet, protože rok překročení Brandyvíny se stal Rokem jedna Kraje. Hobiti se rázem zamilovali do své země a zůstali tam. (volně podle Pán prstenů, J. R. R. Tolkien) 2. Znáš z historie českého národa nějaký podobný okamžik, kdy se skupině poutníků zalíbila tato země, a proto ji přijali za svůj domov/svou vlast? Hledej v knize Staré pověsti české od Aloise Jiráska. Každý člověk má svou vlast. Bývá to země, kde se narodil, kterou má rád a je jeho domovem. Když byl Frodo se svými přáteli na cestách, často vzpomínali na Kraj: Pamatujete si na Kraj, pane Frodo? Brzy tam bude jaro. Sady rozkvetou. A ptáci si udělají hnízda a budou zpívat. Pamatujete, jak jsme je sledovali v Úžině. A jedli jsme první jahody se šlehačkou. Pamatujete si na chuť jahod?" (volně podle Pán prstenů, J. R. R. Tolkien) 3. Stalo se ti někdy něco podobného? Vzpomínal/a jsi na svůj domov, když jsi byl/a na prázdninách v cizí zemi? 24

19 4. Přečti si rozhovor Gandalfa a Bilba. Pak se podívej do slovníčku pojmů. Najdeš v něm nějaký výraz, který by označoval Frodovu lásku ke Kraji? Gandalf: Frodo něco tuší. Bilbo: Pochopitelně. Je to Pytlík! Není to nějaký číšníček Kšandička z Flaškova. Řekneš mu to, že? Gandalf: Ano, ano. Bilbo: Má tě moc rád. Gandalf: Vím. Nejspíš by se mnou šel, kdybych ho požádal. Bilbo: Myslím, že Frodo stále velmi miluje Kraj... - lesy pole... říčky... (z filmu Pán prstenů Návrat Krále) 5. Přečti si text na začátku této kapitoly. Zkus podobně popsat svou vlast. Mohl/a bys také najít v knize, kterou jsi četl/a, nebo v písničce, kterou jste se učili zpívat, kdo nějak hezky (pozitivně) popisuje naši zem. 6. Nezapomněl/a jsi, že vlastenectví není jen láska ke krajině, ale také hrdost na kulturu, hodnoty, významné osobnosti, památná místa a hrdinské činy? Udělej si průzkum mezi svými blízkými a také mezi učiteli (dějepisu, češtiny, výtvarné a hudební výchovy, přírodopisu). Pokyny: Pracujte ve skupině, každý ze skupiny bude mít na starost jednu oblast (výtvarné umění, hudba, dějiny, věda/vynálezy, kultura, památná místa apod.). Vymyslete každý otázku ze své oblasti, kterou položíte 4 blízkým osobám. Každý ze skupiny přinese napsané odpovědi na otázky. Sejděte se u počítače a dejte odpovědi dohromady, vytvořte prezentaci pro ostatní. Prezentace musí být přehledná, bez pravopisných chyb, s obrázky nebo grafy. Prezentujte odpovědi na otázky ostatním skupinám (jeden prezentátor ze skupiny). Příklady otázek: Na kterou osobnost z naší národní historie můžeme být hrdí a proč? Který vědec nás ve světě proslavil a čím? Má český národ nějaké památné místo, které bychom měli chránit? Které to je a proč bychom jej měli chránit? 25

20 7. Přečti si záznam o vysazení památného stromu, který byl učiněn v pamětní knize obce i ve školní kronice (text podle Státního okresního archivu v Náchodě). Text je psán ve staré češtině, ale jistě mu budeš rozumět. Na 13. dubna 1919 připadlo výročí přísahy zástupců národa, že vytrvají až do vítězného konce. Teď, kdy národ dočkal se osvobození a samostatně spravuje své osudy, pořádají se na věčnou paměť samostatnosti národa slavnosti vysazování stromů Svobody. I v našem městysi uspořádána v ten den taková slavnost. Žactvo shromáždilo se ve škole se svými učiteli a v 11 hodin dop. vyšel průvod z budovy. Vpředu kráčeli 4 žáci v národních krojích (Karel Vích ze IV. třídy, Ant. Švorc ze IV., Václav Čtvrtečka ze III.a a J. Hercík z I. ročníku měšťanské školy), kteří nesli stromek určený k zasazení. U radnice přiřadila se representace obce, zástupci místních spolků a obecenstvo, načež celé shromáždění stanulo v parku u místa určeného pro sázení stromu. Na to řídící učitel F. Jirsa promluvil o významu stromu Svobody a žačka III.b Boháčová přednesla báseň Písnička svobody. Poté lípa zasazena a nazvána lipou Masarykovou. Zapěním národní hymny Kde domov můj slavnost ukončena. a) Proč se podobné akce organizovaly? b) Proč se jich účastnily školní děti? c) Existují i dnes podobné akce? 8. Podívej se na různé plakáty proti modernímu nacismu. Ve skupině se pokuste vytvořit svůj vlastní návrh podobného plakátu. (1) 26 (2)

21 9. Zpracuj následující text pomocí I. N. S. E. R. T. značek nebo si po jeho přečtení poznamenej hlavní myšlenky. I. N. S. E. R. T. značky: to už vím? chci se zeptat, nerozumím, není mi jasné, chci se dozvědět víc + s tím souhlasím s tím nesouhlasím! to bych chtěl/a zdůraznit, to mne překvapilo NACIONALISMUS BEZ PSÍ HLAVY Patrick Ungermann (Britské listy) Lidé si vesměs zošklivili nacionalismus, poněvadž se jej naučili vidět ve společnosti šovinismu, rasismu a náboženské nesnášenlivosti. Zvykli si představovat si nacionalismus jako věčně vybuchující kotel slz a krve. Vytýkají mu, že budí vášně, že zmnožuje utrpení a brzdí pokrokové snahy. V tomto duchu píše o nacionalismu ve svém olbřímím díle Toulky českou minulostí Petr Hora - Hořejš: Ač je ideálům moderní občanské společnosti na hony vzdálen, nacionalismus znovu a znovu ožívá, vrací se do současného světa jako nějaké strašidlo z minulého století... Kdekoli a kdykoli se objevil, lidskou situaci vždy nakonec zproblematizoval, nikoli zjednodušil, lidské trápení vždy umocnil, nikoli odstranil. Nač to žehrání na strašidlo nacionalismu? Nač to vyobcování nacionalismu z názorového spektra uvnitř moderní občanské společnosti? Nacionalismus, česky n árodovectví, je přece druh lásky. Jde o lásku k národu, jehož se cítím být příslušníkem a dědicem. Národovec je člověk, který si předsevzal vykonat něco dobrého pro dobré jméno a dobrou budoucnost svého národa. Je to člověk, který ví, že národy jsou přirozeně vzniklé a přirozeně žijící obce, jež nám pomáhají vyznat se a zakotvit v ohromném lidstvu. Ví, jak je hezké a z hlediska duševní hygieny zásadní mít možnost domova ve své vlasti, kde žijí převážně lidé jeho temperamentu, neboli krve, lidé se společným mateřským jazykem a navíc jim společná kultura a společné dějiny umožnily pracovat pro jistá společná očekávání. To je, prosím, celý ten nacionalismus, a abych nezůstal se svými slovy sám, uvedu pár myšlenek uznávaného historika Josefa Pekaře, který ve stati K odkazu Františka Palackého o nacionalismu píše: Teoretici, kteří mluví o domněle 27

22 pouze negativním obsahu národní ideje nebo řekněme vlastenectví, zapomínají, že vlastenectví je LÁSKA, že je to tedy projev nejryzejší humanity a že tato láska jako láska mateřská si nepřeje nic vroucněji, než aby svou rodinu učinila účastnou všeho dobra a pozitivního vývoje, k němuž dospěla doba.... Celé Palackého dílo, celá obrovská práce doby probuzení až k jejímu konečnému úspěchu, je jediným nepřetržitým dokladem, jak úrodná a mocná, jak mravně výchovná a kulturně požehnaná síla je národní láska, je nacionalismus!... Nepřidržíme-li se přezíravě záchranné kotvy, jíž je láska k svému národu a své vlasti, láska odhodlaná pracovat a myslit na lepší budoucnost, ta láska, jejíž mocí jsme dosáhli své samostatnosti bude dříve či později veta po našem triumfu. Mluvím o nacionalismu, jenž (jak Palacký řekl) prýští z pravé lásky, a věřím, že jej lze odlišit od nacionalismu z nenávisti. Na rozdíl od Františka Palackého a Josefa Pekaře vůbec nepřipouštím, že by mohl být tak zvaný nacionalismus z nenávisti nacionalismem, ale něco takového nazývám jakkoli oprávněnou pomstychtivostí, zoufalou xenofobií nebo přímo národním šovinismem. Ovšem šovinismus, rasismus nebo náboženská nesnášenlivost, to je něco úplně jiného než nacionalismus, který prýští z pravé lásky. To jsou nadřazenecká názorová, ne-li světonázorová pole, kde se na člověka nenaléhá, aby národ, rasu nebo náboženství bez zábran tvůrčím způsobem obohacoval, poněvadž už sama jeho příslušnost k nadřazenecky viděné skupině ho prý činí lepším člověkem, nadčlověkem. Proto se nositelé šovinistických snah starají výlučně o obhajobu své výlučnosti, čemuž věnují valnou část tvůrčího úsilí. Naproti tomu nacionalista dokazuje hodnotu svého národa svou usilovnou prací, a jestliže je jeho práce prospěšná i druhým národům, tím lépe pro lidstvo, a zpětně, tím lépe pro nacionalistu! A že nacionalismus budí vášně a zproblematizovává lidskou situaci? Ale to přece není výsada pouze nacionalismu. To spíš samo lidství budí člověkovy vášně a zproblematizovává lidskou situaci. A proto si lidství, které nás tu a tam žene přes hory doly, koneckonců moudře vážíme. Vždyť až po překonání vášní a naléhavých problémů přijde klid moudrého člověka. 10. Najdi v denním tisku projevy vlastenectví nebo nacionalismu, článek vystřihni a přines na příští vyučovací hodinu. 28

23 11. Podívej se na různé obrázky, které v historii jednotlivých států měly vyvolat národní cítění. Přiřaď k obrázkům země: a) Francie b) USA c) Sovětský svaz d) Čína (3) (4) (5) 12. Co si o zobrazených historických plakátech myslíš? Jaké měly mít cíle? 13. Vysvětli citát Thomase Jeffersona: Strom svobody je třeba čas od času zalít krví vlastenců a tyranů." 29

24 14. Ohodnoť formou semaforu přijatelnost národnostních projevů. Zelená znamená je to v pořádku, žlutá je to na pováženou, červená je to nepřijatelné. a) Společné fandění hokejistům na Václavském náměstí b) Výhrůžky jiným státům, že jejich území bylo kdysi naše c) Úpravy historie, které náš národ ukazují v lepším světle d) Pomlouvání jiných států nebo národů, že jsou horší e) Malování národní vlajky na tvář při fandění fotbalistům ČR f) Vojenské napadení jiné země g) Střetnutí dvou národních týmů žen v h ázené h) Poslání našeho špiona do cizí země, aby tam pro nás zjistil tajemství moderního přístroje na léčbu zraku Slovníček pojmů Vlast (starším označením otčina) je země narození, ke které cítíme sympatie a chováme ji v jisté úctě (německy das Vaterland, anglicky mother land). Vlastenectví je kladný citový vztah k zemi, kde žiji. S vlastenectvím je spojena hrdost na úspěchy naší vlasti (v oblasti vědy, techniky, umění apod.) a kulturu. Vlastenectví se také vyznačuje touhou uchovat charakter své vlasti a základ kultury. Patriotismus je kladný vztah k pospolitosti, k níž člověk náleží. Nemusí se jednat o zemi (to by pak bylo vlastenectví), ale o menší území, např. rodný kraj či město. Nacionalismus je intenzivní národní uvědomění, které se vymezuje v protikladu k příslušníkům jiných národů. 30

25 Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje Podívej se na následující obrázky. Co znázorňují? Co mají společného? A) B) C) D) Paragrafy zákoníků a zákonů pamatují téměř na vše, v prvé řadě na negativní chování, které jsme viděli ve výše uvedených obrázcích. 31

26 2. Přečti si následující paragraf Trestního zákoníku (HLAVA IV.) a odpověz na otázky pod textem. 228 Poškození cizí věci (1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou. (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti, b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, nebo d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. (4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. a) Jaké informace ses dozvěděl/a z výše uvedeného paragrafu? b) Co se rozumí poškozením cizí věci dle 228? c) Co hrozí pachateli, popíše-li barvou cizí majetek? 32

27 4. Setkal/a ses někdy s označením vandalismus/vandal? 5. Zjisti, odkud pochází slovo vandal/vandal. 6. Přelož toto slovo do jiného jazyka. Co jsi zjistil/a po přeložení slova? Vandalismus Angličtina Němčina Francouzština Italština Španělština 7. Setkal/a ses někdy s projevy vandalismu? 33

28 Není to vandalismus, je to blbost! Rozčilujeme se nad pomalovanými zdmi čerstvě omítnutých budov, nad zdevastovanými hroby, nad poničenými zastávkami autobusů, nad polámanými mladými stromky v parcích. Pachatele těchto ohavností nazýváme vandaly a chceme je nacpat za mříže. Myslím, že označení vandal je pro tyto lidi příliš lichotivé. Vandalové byli germánský kmen, který stejně jako jiné kmeny ve stejné době plenil a ničil dobytá území a nebyl jediný, který vyplenil Řím. Je náhoda, že právě jejich jméno se stalo synonymem pro ničení kulturních hodnot, jehož se na cizím území dopouštěly všechny národy, Husité i na svém vlastním. Vandalství je tedy termín označující chování ve své době běžné, označení pro dnešní ničitele takřka lichotivé. Původci ničení nejsou Vandalové ani vandalové. Jsou to jen a jen blbci! O to jsou nebezpečnější, protože ničí nevědomě, bez motivace, nejsou schopni pochopit nejen škodlivost, ale ani nesmyslnost svých činů, ať do nich hučíme po dobrém či po zlém. Stejně nebezpeční jsou sociologové, psychologové a advokáti, kteří se snaží vysvětlit jejich konání uvědomělými protesty proti konzumní společnosti, nešťastným dětstvím v rozvrácené rodině, stresy z málo svobodného školství, chudobou či předčasným zbohatnutím. Co s tím? Doufat, že z toho vyrostou? Z blbosti nikdo nevyroste ani s diplomem z nejmenované fakulty. Doufat, že je život naučí? Blbce ani život nenaučí! Doufat, že vymřou jako národ Vandalů? Nevymřou, blbec si najde blbou, společně zplodí blbé děti, jejichž děti budou ještě blbější až jich budou miliony! A zbytek populace bude s láskou vzpomínat na Vandaly plenící jen kulturu svých nepřátel, protože Blbci budou plenit všechno. No, já vím, přeháním, možná, že klimatické změny blbce vyhubí, jako kdysi vyhubily dinosaury. Ale, co když ne? Co když nepřeháním? Vážení a možná i milí čtenáři! Napadá vás řešení? (1) 34

29 8. Napadá tě nějaké řešení, jak potlačit tuto "blbost"? Pracuj ve dvojici. 9. Podívejte se společně do terénu. a) Projděte společně s panem učitelem/paní učitelkou vaši obec a zjistěte, které objekty jsou zničeny, poškozeny od vandalů. Statisticky porovnejte, které objekty jsou nejvíce poškozovány. Pokud máte možnost, vyfoťte. b) Na základě vašeho pozorování napište reportáž do místních novin. 10. Na cestě vaší obcí jste se jistě setkali s nehezkým projevem chování některých spoluobčanů. Rozhodni, na kterém objektu se vandalové dopustili trestného činu, na kterém přestupku? Neprve však musíte vědět, jak tyto dva pojmy od sebe odlišit. V učebnici vyhledejte definice následujících výrazů: a) trestný čin b) přestupek 35

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Veřejn ejnáspráva Ing. Jaroslava Syrovátkov tková tní symboly Kontakty na vyučuj ující Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Konzultace: úterý středa 14,30 15,30 hod. 14,30 15,30 hod. E-mail:

Více

Česká republika - státní symboly

Česká republika - státní symboly Česká republika - státní symboly Dokážete vyjmenovat státní symboly naší vlasti? státní vlajka státní barvy státní pečeť velký státní znak vlajka prezidenta republiky malý státní znak státní hymna Státní

Více

Společensko vědní oblast

Společensko vědní oblast Společensko vědní oblast 1. ČR stát státní symboly www.isspolygr.cz Vytvořila: Mgr. Barbora Slováčková 26. 10. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, Základní škola Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, Základní škola Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, Základní škola Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4..308 Anotace Seznámení

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_342 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Státní symboly České republiky

Státní symboly České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:18 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 7.10.2013 Státní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY ÚSTAVA ČR DEFINICE STÁTNÍCH SYMBOLŮ Článek 14 Ústavy České republiky vyjmenovává, co jsou státní symboly našeho státu : Čl. 14 (1) Státními symboly České republiky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 15. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_337 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl19 Vytvořeno: srpen 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 27. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl19 Vytvořeno: srpen 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 27. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl19

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí. Velký státní znak Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.04 Integrovaná střední škola

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Ročník: 4. Vzdělávací předmět: Vlastivěda Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Prima 1 hodina týdně Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Téma

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 3. Rozvoj

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy průřezového tématu realizováno ve výuce vzdělávací oblasti/ oboru realizováno v rámci projektu realizováno

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Říjen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Říjen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_215_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Pražské jaro, okupace a Jan Palach

Pražské jaro, okupace a Jan Palach Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Pražské jaro, okupace a Jan Palach Autor písně Zaposlouchej se do

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_06_Vla5E_9 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. CENTRUM ČTENÍ, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ. POJĎME SI HRÁT NEJEN S PÍSMENKEM I NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. UDĚLEJTE

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

3. Přečtěte si události na stránce za vaší kapitolou s názvem CO PES ASI NEVĚDĚL, popovídejte si o tom, zda vy jste to všechno věděli.

3. Přečtěte si události na stránce za vaší kapitolou s názvem CO PES ASI NEVĚDĚL, popovídejte si o tom, zda vy jste to všechno věděli. Centrum čtení Tentokrát si v centru čtení přečtete knihu od psa. Ne že by ji napsal přímo pes. Podívejte se, která paní spisovatelka ji napsala a zapamatujte si její jméno. Ale kniha vypráví o tom, co

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Internet a autorský zákon (pracovní list)

Internet a autorský zákon (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-04 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů Hlavní cíle výchovy a vzdělávání žáků v EVVO A. Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu B. Žák komunikuje o problémech životního, obhajuje a zdůvodňuje své názory a stanoviska

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více