Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96"

Transkript

1 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96

2 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích je dvlen za předpkladu úplnéh citvání zdrje. Pr pužití grafů neb většíh bjemu infrmací z tét publikace je nutný písemný suhlas Ústavu zdravtnických infrmací a statistiky České republiky, Palackéh náměstí 4, P.O.Bx 60, Praha 2. ÚZIS ČR ISBN

3 HISCR96 šetření zdravtním stavu OBSAH 1. Příprava šetření Charakteristika šetření Průběh a bsah šetření Zhdncení práce tazatelů Obsah šetření Charakteristika subru Základní demgrafická struktura Rdinný stav Nárdnst Vzdělání Zaměstnání O 4.6 Eknmické pstavení... 1 O 4.7 Příjem Materiální situace Slžení respndentů pdle veliksti bce Živtní styl Index tělesné hmtnsti Tělesná aktivita Kuření Sptřeba alkhlu Stravvací zásady Zdraví a nemcnst Subjektivně vnímané zdraví Dčasná neschpnst Zdravtní ptíže Psychické zdraví Chrnická nemcnst Dluhdbá neschpnst Sciální zdraví Celkvý index zdraví Velikst bce

4 šetření zdravtním stavu HISCR96 7. Závěr Mezinárdní srvnání Vyhdncení šetření Seznam pužitých zkratek Literatura Dtazník šetření HIS CR

5 HIS CR 96 šetření zdravtním stavu 1. PŘÍPRAVA ŠETŘENÍ Na pdzim rku 1996 prběhl druhé výběrvé šetření (první je z rku 1993) zdravtním stavu české ppulace HIS CR 96, jehž výsledky mají služit pr získání přehledu zdraví, nemcnsti a živtním stylu byvatel naší republiky. Na základě takt získaných infrmací lze následvně vymezit cíle směřující k identifikaci a zlepšení prblematických blastí z hlediska zdravtníh stavu a ukázat tak cestu pr naplňvání cílů stanvených Světvu zdravtnicku rganizací (WHO) v prjektu "Zdraví pr všechny d rku 2000" (HFA), jejíž zásady, cíle a úkly naše republika přijala. Základním cílem WHO je, aby všichni lidé na světě dsáhli d rku 2000 takvé úrvně zdraví, která by jim dvlila vést splečensky a eknmicky prduktivní živt. Tent základní cíl WHO byl stanven v rce 1977 a patří d již zmíněnéh prgramu HFA, zahrnujícíh hlavní pžadavky, jejichž splnění má vést ke zdraví ppulace. Cíle tht prgramu můžeme dále rzdělit d čtyř pdskupin: zajištění spravedlnsti v péči zdraví přidat živt létům (plně využít zdravtní ptenciál všech sb) - přidat zdraví živtu (snížit nemcnst a mezit důsledky nemcí) - přidat rky živtu (mezením předčasných úmrtí prdlužit střední délku živta) Jedním ze záměrů HFA je dát lidem pzitivní pcit zdraví a umžnit napln využívat svých fyzických a duševních schpnstí. Smyslem pdpry zdraví je umžnit lidem pdílet se v rstucí míře na chraně a psilvání svéh zdraví, realizvat a rzvízdravý živtní styl. Základním cílem zdravtní plitiky je zlepšení zdravtníh stavu byvatelstva a prdlužení délky a kvality živta. Th lze dsáhnut zlepšváním kvality a dstupnsti zdravtní péče, zvyšváním efektivity při pskytvání tét péče a dsažením vyšší dpvědnsti všech účastníků. Další tázku je pak prblematika chrany zdraví zaměřená na vytváření zdravých živtních pdmínek a způsbu živta, prgramy pdpry zdraví a předcházení nemcem a úrazům. Ke splnění cílů přijatých WHO je třeba a ppsat zdravtní stav naší ppulace. Část infrmací zdravtním stavu ppulace lze získat z rutinních statistik a část pmcí výběrvých šetření. Chceme-li ttiž řešit určitu prblematicku blast, je nutné znát především mžné příčiny, tudíž je nezbytné získat infrmace (data), ze kterých pak lze vyvdit Sbíraná (neb-li primární) data získáváme tzv. výběrvým způsbem. Jelikž tímt způsbem lze získat infrmace puze d části jejich nsitelů (ppulace) a získané výsledky analýzy těcht dat se pak aplikují na celu ppulaci, pžaduje se prt tzv. reprezentativnst vzrku. T znamená, aby tent vzrek se c nejvíce pdbal celé ppulaci z hlediska určitých, předem vymezených znaků (např. věk, phlaví, aj.). Základem výběrvých šetření je získat ptřebné infrmace d reprezentativníh vzrku ppulace. Je nutné také zabezpečit, aby výběr byl prveden rvnměrně p celém území, a k tmu je dbré mít určitu tazatelsku síť. Znamená t v každé blasti zašklit pracvníka, který v daných lkalitách zabezpečí pžadvaná dtazníkvá interview. 5

6 Šetření zdravtním stavu HISCR96 2. CHARAKTERISTIKA ŠETŘENÍ Šetření HIS 96 byl druhým výběrvým šetřením rganizvaným a prvedeným ÚZIS ČR. Šl pět šetření prváděné metdu přímých rzhvrů. Jak pry výběru byl využit aktualizvanéh registru bcí, jehž základem jsu data získaná ve Sčítání lidu, dmů a bytů (SLDB) v r Tent registr je průběžně Uednrčně) aktualizván jak c d změn v územně administrativním uspřádání, tak c d změn přirzenéh phybu byvatelstva (narzení, úmrtí a migrace) dle údajů demgrafické statistiky ČSÚ. Vlastní šetření byl prveden třístupňvým výběrem. První stupeň představval náhdný výběr měst a bcí. Pr zabezpečení reprezentativníh výběru bcí pstačvala znalst údajů pčtu trvale bydlících byvatel pdle jedntlivých bcí. Tat města a bce byly rzděleny d pěti velikstních skupin pdle pčtu byvatel: méně než byvatel byvatel byvatel byvatel a více byvatel Z prvních čtyř velikstních skupin byly náhdně vybrány bce a stanveny pčty respndentů. Pčet bcí byl stanven tak, aby nebyl nutné cestvat v krese na mnh míst, aby byly zachvány zvlené relace vzhledem k pčtu byvatel ve všech velikstních skupinách a aby v každé bci byl zhruba stejný pčet respndentů (cca 8). Obce z pslední velikstní skupiny byly d výběru zahrnuty všechny. Jejich pčet představval 81. Celkvý pčet respndentů byl vypčten z pžadavku získat 40 respndentů na každých byvatel. Na druhém stupni pak prbíhal výběr lkality (čtvrti, ulice) ve vybrané bci. Pr tent výběr byl tazatelům dpručen zastupení každé charakteristické blasti bce (např. sídliště, vilvá čtvrť, centrum, krajvá blast, rdinné dmky), přičemž vybraný pčet respndentů z každé charakteristické blasti bce měl dpvídat přibližně pčtu byvatel, kteří v dané lkalitě žijí. Třetí stupeň představval výběr sb z těcht vybraných lkalit, pr nějž byl stanven jednznačné kritérium, a t výběr pmcí kntrlvané náhdy. Tt kritérium byl zabezpečen quasi-náhdným výběrem pdle pčátečníh písmene příjmení. Určená písmena byla "K" a "B". Tat písmena představují nejčetnější pčáteční písmena příjmení v české republice. U písmena "K" je t 12 až 13% a u písmena "B" činí 8 %. Dalším dplňujícím pžadavkem pr výběr pdle prvníh písmene příjmení byl pžadavek na různst jedntlivých příjmení, čímž měla být zabezpečena nezkreslenst výběru "příbuznstí" respndentů. Tent způsb výběru měl zlepšit náhdnst výběru a dstranit subjektivní náhdnst vlby. Uvedený způsb výběru sb zabezpečval tedy reprezentativnst výběru pdle všech sledvaných znaků - věk, phlaví, zaměstnání, příjmy, atd. Statistická významnst rzdílů mezi jedntlivými relativními četnstmi byla testvána t-testem pr relativní četnsti ze dvu nezávislých výběrů a t na Sti prcentní hladině významnsti. Pr přehlednst budu tedy v textu na míst statisticky významný resp. nevýznamný rzdíl uváděny zkratky s.v.r. resp. s.n.r. 6

7 HISCR96 Šetření zdravtním stavu 3. PRŮBĚH A OBSAH ŠETŘENÍ 3.1 ZHODNOCENÍ PRÁCE TAZATELŮ šetření HIS 96 byl prveden v říjnu a listpadu rku 1996 zašklenými pracvníky a pracvnicemi ÚZIS ČR, kteří tvřili tazatelsku síť. Průměrná dba strávená vyplněním dtazníku byla zhruba půl hdiny. Dtazník nebyl příliš slžitý, aby nedradil respndenty d chty dpvídat. Všechny tázky bsažené v dtazníku byly typu uzavřených tázek, tzn. že mžné dpvědi byly sučástí textu tázky. Žádná z tázek nebyla z kategrií tázek tevřených, kdy by dtazvaní vyjadřvali svůj názr libvlně. Jedntlivé tázky byly částečně frmulvány jednak pdle dpručení WHO, některé pak byly převzaty z anglickéh šetření HALS 1985 a statní tázky, týkající se názrů respndentů na české zdravtnictví, pak byly aktuálně v suladu se sučasnu situací a refrmami ve zdravtnictví zařazeny d šetření přím zpracvatelem. Jak tazatelské sítě byl využit pracvnic a pracvníků ÚZIS ČR, který celé šetření rganizval. Tazatelé byli před vlastním šetřením pršklení a zárveň bdrželi pdrbné pkyny k vyplnění dtazníků. Při každém interview vyplňval tazatel i prtkl prvedených interview, kde zaznamenával přadí návštěvy, datum návštěvy, charakteristiku respndenta (věk, phlaví) a pčet předešlých kntaktů. Pčet dmítnutí pak služil pr stanvení míry nechty zúčastnit se šetření a phybval se kl 27 %. 3.2 OBSAH ŠETŘENÍ Pužitý dtazník HIS CR 96 je uveden v přílze tét publikace. Dtazník bsahval celkem 26 tázek, přičemž většina z nich bsahvala ještě řadu pdtázek. Celý subr tázek lze rzdělit d pěti skupin: I. Identifikační a scieknmická charakteristika ll. Zdravtní stav 111. Sciální zdraví IV. Rizika chvání V. Názry na změny ve zdravtnictví Scieknmická skladba výběrvéh subru respndentů je ppsána ve 4. kapitle, tázky suvisející s živtním stylem jsu bsahem 5. kapitly a rzbr výsledků zdravtníh stavu a sciální zdraví je bsahem 6. kapitly. Pslední kruh tázek, týkající se názrů respndentů na změny ve zdravtnictví, mě! charakter ankety, byl zpracván frmu aktuální infrmace a d publikace jsme h nezahrnuli. 7

8 šetření zdravtním stavu HIS CR CHARAKTERISTIKA SOUBORU 4.1 ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA V tmt šetření byl zahrnut 3396 respndentů starších 15ti let, z th byl 1624 (47,8 %) mužů a 1772 (52,2 %) žen. Věkvá skladba byla rzepsána d sedmi desetiletých věkvých skupin. Hdnty dchylek věkvé struktury respndentů d věkvé struktury středníh stavu ppulace České republiky (Statistická rčenka 1996) nepřekrčily v průměru u mužů jedn prcent a u žen se phybvaly mírně nad jedním prcentem. Dá se říci, že hdnty dchylek mezi uvedenými strukturami ukazují na dbru reprezentativnst vybranéh vzrku, cž ptvrdil i tzv. chí test (X 2 ) nebli. test dbré shdy, který jsme pužili pr testvání dbré shdy struktury výběru. V testu jde vyjádření rzdílů mezi napzrvaným a skutečným rzdělením. Pkud jsu rzdíly malé, hvříme tzv. dbré shdě, v pačném případě uvažvaném vzrku můžeme prhlásit, že nereprezentuje skutečnu ppulaci. V našem šetření byly vyšší hdnty dchylek zaznamenány puze u nejmladší věkvé skupiny bu phlaví. V HIS 93 představvaly průměrné hdnty dchylek věkvéh slžení respndentů d věkvéh slžení ppulace k u mužů 1,27% a u žen 2,44 %. Hl S ČR 96 měl výrazně lepší shdu s věkvým slžením ppulace, nebť průměrné hdnty dchylek v abslutní hdntě k klesly na 0,69% u mužů a 1,15% u žen. Strukturu respndentů pdle věku, rdinnéh stavu, nárdnsti, vzdělání a pdle pčtu členů jejich dmácnsti a prvnání s výsledky Sčítání lidu 1991 ukazuje tabulka a graf a Při těcht prvnáních je nutné brát v úvahu, že šetření se prváděl 5 let p sčítání lidu a tudíž může dcházet k psunu respndentů v jedntlivých kategriích. 4.2 RODINNÝ STAV V šetření byli respndenti rzděleni pdle rdinnéh stavu d pěti skupin: svbdný I svbdná, druh I družka, ženatý I vdaná, rzvedený I rzvedená, vdvec I vdva. Struktura respndentů pdle rdinnéh stavu v jedntlivých věkvých skupinách je znázrněna v grafu 4.2.1, prvnání skladby respndentů pdle rdinnéh stavu s bdbnu skladbu zjištěnu při Sčítání lidu 1991 je uveden v tabulce Prtže ve Sčítání lidu 1991 nebyla pužita kategrie druh I družka, není mžné prvnat tt zastupení v šetření se zastupením v celé ppulaci. Z hlediska struktury pdle rdinnéh stavu se subr respndentů z HIS 96 přibližuje lépe skutečnému stavu, nebť se pdařil snížit dchylku ve skupině ženatých mužů a vdaných žen. 8

9 HISCRas šetření zdravtním stavu 4.3 NÁRODNOST V tét tázce se sledval pět nárdnstních kategrií: česká, slvenská, rómská, německá a skupina "jiných nárdnstí". Ve výjimečných případech se res13ndenti hlásili k mravské nárdnsti. V tmt případě byli zařazeni d kategrie nárdnsti české. V tabulce je uveden přehled pčtu respndentu pdle nárdnsti a prvnání s výsledky ze Sčítání Iídu Z ní je zřejmé, že i když se pčet respndentů v HIS 96 zdvjnásbil prti HIS 93 (1600 respndentu}, nelze pět pr malé pčty respndentu s jinu nárdnstí než česku prvádět analýzu zdravtníh stavu mezi jedntlivými nárdnstními skupinami. Dalším velmi závažným faktem, který prakticky znemžňuje srvnání nárdnstníh slžení respndentů v HIS 96 se skutečným nárdnstním slžením, je vznik samstatné České republiky k , pří kterém mhl djít ke změnám nárdnstí 4 některých bčanu, speciálně slvenské nárdnstí. 4.4 VZDĚLÁNÍ Vzdělanstní struktura respndentu měla v tmt šetření pět skupin: základní (bez kvalifikace), učňvské (bez maturity), střední (s maturitu), nástavbvé (pmaturítní) a vyskšklské. Vzhledem k tmu, že respndenti s nástavbvým vzděláním tvřili velmi mál pčetnu skupinu, slučili jsme stejně jak v HIS 93, se skupinu vyskškláku (pd názvem vyšší vzdělání viz. tabulka ). Skladba respndentů pdle vzdělání byla nejslabším místem v celém šetření, nebť tazatelé neměli ulžen sledvat celkvě vzdělanstní strukturu respndentů, pněvadž by se tím výběr vhdných sb pdstatně znesnadnil. Teprve ddatečně p zpracvání výsledků a jejich srvnáním s údaji Sčítání Iídu 1991 jsme zjistili v tmt směru významnu defrmací patrnu z výše uvedené tabulky. S rstucím vzděláním prudce rste i zastupení respndentů ve výběru na rzdíl se vzdělanstní strukturu byvatelstva České republiky. I když ve srvnání s HIS 93 dšl k jistému zlepšení, přest např. respndentů - mužů se základním vzděláním byl puze 45 % předpkládanéh pčtu. Přitm mužů se středním a vyšším vzděláním byl jedenapůlkrát, resp. dvakrát více, než dpvídá vzdělanstní struktuře pdle SLDB. Důvdy tht psunu mhu být různé -d chty dpvídat na dtazník, pravděpdbnsti být dpledne dma a neb pětiletým časvým psunem d Sčítání 1991, dkdy se zvýšily mžnsti vzdělávání. Vzdělanstní slžení respndentu pdle věku je znázrněn v grafu 4.4. Vzhledem k rzdílnsti vzdělávacích systému v minulsti nelze zcela krektně prvést srvnání struktury získané šetřením se strukturu ze Sčítání lidu 1991, která zastupuje reálnu ppulaci. Je zde však, jak již byl uveden, zřejmý psun ve prspěch kategrií s vyšším vzděláním na úkr prvních dvu kategrií. Tent pměr je zhruba stejný jak v r Prvnání s HIS 93 je dstatečně validní, prtže disprprce v bu šetřeních jsu velmi pdbné. 9

10 Šetření zdravtním stavu HIS CR ZAMĚSTNÁNÍ V tázce týkající se eknmickéh pstavení a zaměstnání jsme zjišťvali jednak sučasné zaměstnání respndentů a jednak jejich hlavní zaměstnání v živtě. Hlavním zaměstnáním v živtě se myslel nejvýznamnější, nejdelší živtní zaměstnání. Nynější i hlavní zaměstnání byla stejně jak v HIS 93 kódvána pdle přehledu hlavních tříd a tříd klasifikace zaměstnání (KZAM z r. 1992), která byla u nás zavedena Federálním statistickým úřadem d KZAM vychází z principu klasifikace ISCO 88 Mezinárdníh úřadu práce. Nynější zaměstnání byla kódvána dvumístným kódem tříd klasifikace zaměstnání, hlavní zaměstnání byl v dtazníku sledván pdle jednmístnéh kódu hlavních tříd KZAM. Tent způsb klasifikace byl ttžný u bu šetření (HIS 93 i HIS 96). Přehled nynějším či psledním a hlavním zaměstnání respndentů pdle phlaví a devíti hlavních tříd KZAM je uveden v tabulce 4.5. V tét tabulce jsu pd pjmem bez pracvníh zařazení puze ti respndenti, kteří nemají a nikdy neměli žádné pracvní zařazení, tzn. studenti a invalidé. Bez pracvníh zařazení byl v dbě šetření asi 9,5 % mužů a 10,2% žen. Analýza příčin jejich sučasné neaktivity je uvedena v následující pdkapitle. 4.6 EKONOMICKÉ POSTAVENÍ Eknmické pstavení respndentů se zjišťval tázku 7 dtazníku. K zajištění srvnatelnsti pdílů eknmicky aktivních a neaktivních sb ve Sčítání lidu a na základě dpručení SZO byli (stejně jak v HIS 93) vjáci základní služby a sby na mateřské dvlené zařazeni mezi eknmicky aktivní byvatele. Pdíl eknmicky neaktivních respndentů a pdrbnější struktura příčin jejich sučasné eknmické pasivity je uvedena v tabulce 4.6. Eknmicky neaktivních byl 30,9% mužů a 44,5% žen, cž dpvídá údajům ze Sčítání lidu 1991, kdy byl zjištěn 28,9% eknmicky neaktivních mužů a 49,5 %eknmicky neaktivních žen. Nejčastějším důvdem neaktivity byl věk (56,6 % mužů - v r ,6 % a 58 % žen- v r ,7% eknmicky neaktivních byl důchdci) a druhým nejčastějším důvdem byl studium (27 % mužů -v r % a 16,4 %žen -v r ,7 %). Je zde vidět patrný psun eknmicky neaktivních ve prspěch studujících, jejichž pdíl se d r zvýšil. 4.7 PŘÍJEM Vyšší příjem bývá zpravidla spjen s vyss1m stupněm vzdělání, s vyss1m splečenským pstavením a zpravidla se zdravějším způsbem živta. Výše příjmu se tedy stejně jak výše vzdělání pvažuje za jeden z významných faktrů, které mhu vlivňvat zdravtní stav. U sb s vyšším příjmem je většinu zjištěna nižší nemcnst. V našem šetření byl zjišťván prstřednictvím tázky 8 celkvý průměrný čistý příjem na jednh člena respndentvy dmácnsti bez hledu na nsitele příjmu. Respndenti měli udat celkvý pčet členů dmácnsti a celkvý měsíční čistý příjem dmácnsti. 10

11 HISCR96 šetření zdravtním stavu Tabulka 4.7 ukazuje rzlžení pčtu respndentů v závislsti na phlaví, vzdělání a příjmvé skupině a je v ní též uveden průměrný příjem v jedntlivých vzdělanstních kategriích. Prvnáme-li výsledky šetření HIS 96 s předchzím šetřením, dspějeme k závěru, že je zde patrná rstucí tendence příjmu s rstucím vzděláním, zárveň výrazný pkles příjmu d Kč 2 000,- (z 13,4 % v r.1993 na 1,9 % v r u mužů a z 20,3% na 2,6% u žen) a výrazný vzestup příjmu nad Kč 4 000,- (z 21,2% na 67,4% u mužů a z i4,7% na 62,4% u žen). Průměrný příjem vzrstl z půvdních Kč 3 i 15,- u mužů (2 842,- u žen) na sučasných Kč 5 272,- u mužů (4 798,- u žen). Shdná je tendence vyšších příjmů u mužů než u žen. Srvnáme-li růst inflace a minimální mzdy v bdbí let 1993 a i 996, můžeme knstatvat, že minimální mzda v české republice vzrstla d r. i993 d r Kč 300,- (z půvdních Kč 2 200,- na Kč 2 500,-), tedy přibližně i 2 %. Inflace se napak snížila z půvdních 20,8 % v r. i 993 (tent skk nahru byl způsben rzdělením federace) na 8,8% v r. i 996. Její mezirční pkles v jedntlivých letech se phybval kl i %. Na materiální situací jedntlivce a jeh rdiny má vliv jeh vzdělání, zaměstnání a výše příjmu. Čím vyšší vzdělání, které umžňuje získat dbré zaměstnání a dsáhnut nadprůměrnéh příjmu, tím jsu lepší materiální a zárveň i živtní pdmínky celé rdiny. S lepšími živtními pdmínkami suvisí lepší živtní úrveň, která je úzce svázána s dbrým zdravtním stavem a s nižší úmrtnstí. Přehled četnsti pzitivních charakteristik živtních pdmínek v šetření pskytuje tabulka 4.8. V průměru byl registrván ze 6 mžných dpvědí 3,66 kladných dpvědí (v r ,42), přičemž u mužů byl výsledek jen nepatrně lepší než u žen (muži 3,8i, ženy 3,50). Tent trend je ttžný s výsledky šetření v r Z grafu je zřejmé věkvé rzlžení respndentů pdle průměrnéh pčtu pzitivních charakteristik živtních pdmínek. Vrchlu je dsažen kl 55 let (v r. i 993 kl 50 let), největším materiálním nedstatkem pak trpí nejmladší a nejstarší věkvá skupina. 4.9 SLOŽENf RESPONDENTŮ PODLE KOSTI BCE Údaj velikstní kategrie bce byl v šetření Hl S i 996 dplněn nvě a splu s pčty respndentů je znázrněn v tabulce 4.9. Můžeme knstatvat, že slžení respndentů v tmt šetření lze pvažvat ze všech hledisek, s výjimku vzdělání, za reprezentativní vzrek ppulace v České republice. 11

12 šetření zdravtním stavu HIS CR 96 Tab Základní demgrafické charakteristiky HIS CR 96 SLBD 91 Index HIS CR 96 SLBD 91 Index pčet % % HIS/SLBD pčet % % HIS/SLBD muži ženy věk ,7 20,4 96, ,8 17,9 94, ,6 17,9 103, ,7 15,8 105, ,4 21,3 86, ,2 19,3 94, ,0 15,3 117, ,5 14,5 127, ,3 12,5 98, ,1 13,3 91, ,2 8,1 114, ,4 10,7 106, ,8 4,5 84, ,3 8,4 74,6 rdinný stav svbdný, -á ,1 25,0 96, , ,7 ženatý, vdaná ,0 65,4 94, ,3 60,0 95,5 rzvedený, -á 115 7,1 6,2 114, ,5 7,8 108,5 vdvec, vdva 71 4,4 3,3 132, ,5 16,4 94,3 druh, družka 39 2,4 X 37 2,1 X neudán - O, 1 X 2 O, 1 O, 1 X nárdnst česká ,8 94,3 101, ,8 94,0 103,0 slvenská 36 2,2 3,5 63,3 27 1,5 3,5 43,5 rmská 9 0,6 0,3 184,7 7 0,4 0,2 197,5 německá 11 0,7 0,5 135,5 10 0,6 0,7 80,6 jiná 13 0,8 1 '1 72,8 13 0,7 1,4 52,4 neudán - - 0,3 X - - 0,2 X vzdělání základní ,O 24,7 44, ,5 40,9 50,1 učňvské ,4 43,2 88, ,0 28,2 88,7 střední ,3 21,2 152, ,3 24,3 174,2 vyšší ,3 9,5 192, ,9 5,2 229,0 neudán a bez vzdělání 1 O, 1 1,4 X 5 0,3 1,4 X Pznámka: Při výpčtu % byl vzat za základ byvatelstv ve věku 15 let a více 12

13 HIS CR 96 šetření zdravtním stavu Tab. 4.5 Kategrie zaměstnáni Respndenti se zaměstnáním Třída zaměstnání (pdle KZAM) sučasným hlavním sučasným hlavním pčet % pčet % pčet % pčet % muži ženy veducí a řídicí pracvník 65 4,0 53 3,3 9 0,5 3 0,2 vědecký a dbrný pracvník 134 8, ,1 99 5, ,8 technik, zdravtník, pedagg , , , ,8 nižší administrativní pracvník 93 5,7 90 5, , ,0 prvzní pracvník ve službách 159 9, , , ,3 kvalifikvaný zemědělský a lesní dělník 28 1,7 31 1,9 39 2,2 41 2,3 řemeslník a kvalifikvaný dělnil< , ,6 82 4,6 11 6,2 bsluha strjů a zařízení , ,6 46 2,6 45 2,5 pmcný a nel<valifikvaný dělník 11 6,8 75 4, , ,3 bez pracvníh zařazení 155 9, , ,2! 170 9,6 Tab. 4.6 Eknmicky neaktivní Příčina neaktivity muži ženy pčet % pčet % celkem , ,0 studující , ,4 v dmácnsti 1 0,2 25 3,2 důchdci , ,0 invalidé 21 4,2 21 2,7 nezaměstnaní 40 8,0 32 4,1 jiný důvd 21 4, ,7 13

14 šetření zdravtním stavu HIS CR96 Tab Příjmy dmácnstí respndentů Příjem na 1 člena dmácnsti v Kč Vzdělání struktura pdle příjmu (%) průměrný příjem muži celkem 1,9 30,7 67, základní 3,9 44,2 51, učňvské 2,5 36,1 61, střední 1,3 28,3 70, vyšší 0,4 15,6 84, ženy celkem 2,6 35,0 62, základní 5,1 45,1 49, učňvské 2,7 40, střední 1, , vyšší 1,1 17,6 81, Tab. 4.8 Materiální situace Kladné dpvědi Charakteristika muži ženy pčet % pčet % vlastník dmu neb bytu , ,5 vlastník chalupy neb chaty , ,8 vlastník auta , ,4 byt s kupelnu a WC ,8 byt s alespň tlika místnstmi, klika byvateli , ,5 byt v nehlučném a nezávadném prstředí , ,5 I ,2 Tab. 4.9 Slžení respndentů pdle veliksti bce Respndenti Velikst bce muži ženy pčet % pčet % bce d 999 byvatel , ,4 bce s byvateli 137 8, ,1 bce s byvateli , ,4 bce s byvateli , ,6 bce s a více byvateli , ,4 14

15 Graf Slžení respndentů pdle věku muži HIS CR ženy Hl S CR 96 ISI muži SLBD 91 l?l ženy SLBD CJ % 20% 15% 10% 5% O% 5% 10% 15% 20% U), m. cc' ' N ( s ' (/) lii

16 ...&. 25% 20% 15% 10% 0% (/),!a (tl< ::J -, N s 3' (/) fil [ 30% O) Graf Slženi respndentů pdle pčtu členů dmácnsti HIS CR 96 SLBD 91 5% k<:<:<:<:<::<<:<:<i a více

17 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu ns..:.:: >N... ::J "C.s=... ::J "C lsj ns cti > cp cp 1: "C cti - "C - > 1: > 1: t.i Q) "C "C Q) Q) > > cti.c N 1: "C Q) > >... >N 111 ID &:!!?tl celkem 75 + :::;$ > +' lf)..!:: Cl>!::!:: "'!1.. "' c. :::J -c "' Cl> c c. lf) Cl)!1..!:: w >N 00 N - ll.. (.!) ;j;j :::::1 E celkem >ll) > c <D 17

18 šetření zdravtním stavu HISCR96 G)..:.: > Cll 'a)..:.: G) >Cll.a..:.: '2 '2 Cll..:.: > > "C... ('G "C ('G "- Cll Cll G) >C :;! > ('G... ><J ('G > c Cll :s N [l lisl tzl c Q Q O') t... (D 1.0 q- M N... ",... 18

19 g CJ), ca ' 1\j ru c;; s ' Cl) iii Graf 4.8 Průměrný pčet kladných materiálních charakteristik 4, ===:---l II?Jmuži ženy I 4,0 3,5 3,0 2,5 2, cel :tem věk... (O

20 Šetření zdravtním stavu HISCR96 5. ŽIVOTNÍ STYL 5.1 INDEX TĚLESNÉ HMOTNOSTI Pr zdravý vývj každéh jedntlivce je důležitá správná prprce mezi výšku a hmtnstí. Zdravý vývj zejména nejmladší ppulace je jednu ze základních pdmínek harmnickéh rzvje sbnsti a vytváří předpklady k úspěšnému zapjení d prduktivníh, splečensky prspěšnéh a sbně šťastnéh živta v dspělsti. Tělesnu knstrukci člvěka nevlivňují puze genetické dispzice, ale velku rli hrají i stravvací zvyklsti a phybvá aktivita. Jedním ze způsbů hdncení vztahu hmtnsti k tělesné výšce je využití indexů tělesné hmtnsti, jejichž vypvídací hdnta je drazem vztahů mezi těmit veličinami. Tyt indexy nám mhu pskytnut rientační údaje hmtnstně-výškvých relacích jedntlivců či ppulace. K vyjádření vztahu mezi tělesnu výšku a hmtnstí se nejčastěji pužívá BMI index (Bdy Mass Index), který u dspělé ppulace dbře kreluje s tělesným tukem a který definujeme jak pdíl hmtnsti a druhé mcniny výšky (tj. kg!m\ Pdle hdnt BMI rzlišujeme celkem pět skupin, a t: velká pdváha (d 18), pdváha (i 8-20), nrmální váha (20-27), nadváha (27-30) a bezita (30 a více). V tmt šetření byly výška a hmtnst respndentů zjišťvány z hdnt, které ni sami nahlásili a následné přeměřvání nebyl prváděn. Průměrná výška a hmtnst mužů byla 177,4 cm a 79,8 kg a žen 165,2 cm a 67,5 kg. Prvnáme-li tyt hdnty s hdntami zjištěnými v rámci šetření z rku 1993, vidíme puze nepatrný rzdíl (průměrná výška a hmtnst mužů byla 177,2 cm a 80,1 kg, žen 164,4 cm a 66,8 kg). Celkvý BMI vyplývající z výsledků šetření byl u mužů 25,4 a u žen 24,7. Srvnámeli pět s předchzím šetřením, lze říci, že se téměř nezměnil (u mužů činil 25,5 a u žen 24,8). Můžeme tedy knstatvat, že jak muži, tak i ženy měli a mají v průměru nrmální váhu. Přehled výšek, hmtnstí a hdnt BMI pdle věkvých skupin a phlaví je uveden v tabulce Z ní zřetelně vyplývá, že s rstucím věkem jak muži, tak i ženy mají nižší výšku, nebli starší generace mají nižší vzrůst (u mužů je pkles výraznější). Další tabulka pskytuje přehled rzlžení kategrií BMI pdle phlaví. Pdíl bézních žen (12, 1 %) převyšval pdíl bézních mužů (1 0,5 %). Rzdíl mezi sučasným a minulým šetřením je patrný puze u žen, kde dšl k mírnému nárůstu pdílu bézních žen (z půvdních 11,3% na 12,1 % - s.n.r.). U mužů byl nárůst nepatrný ( O, 1 % z půvdních 10,4% na 10,5% - s.n.r.). Z tabulky též vyplývá značný pdíl žen s hdntami BMI d 20, který je zřetelný zvláště u věkvé skupiny letých. Tat tendence byla patrná už i v předchzím šetření. Při hdncení průměrné hdnty BMI v jedntlivých věkvých skupinách je pět zřetelná rstucí tendence BMI s věkem, která se v jistém věku mění v pkles. V grafu 5.1 je vidět pkles BMI u mužů ve věkvé skupině let a u žen ve věkvé skupině let. Tent trend je ttžný s trendem zjištěným v předchzím šetření. 20

21 HIS CR 96 šetření zdravtním stavu Zatímc růst BMI s věkem je pdmíněn fyzilgicky, vysvětlení pklesu ve vyšším věku suvisí zřejmě nejenm se změněnými stravvacími návyky různých generací, ale i s přirzenu tendencí snižvání tělesné hmtnsti ve stáří. Další skutečnstí vlivňující tent pkles je i fakt, že lidé s nadváhu patří d nejrizikvější skupiny předčasných úmrtí a déle tedy přežívají lidé s nižší tělesnu hmtnstí. Tab Průměrná výška, hmtnst a BMI Průměrná hdnta muži ženy Věk výška hmtnst BMI výška hmtnst BMI (cm) (kg) (kg/m 2 ) (cm) (kg) (kg/m 2 ) celkem 177,4 79,8 25,4 165,2 67,5 24, ,0 74,1 23,1 167,9 60,2 21, ,9 79,6 24,3 166,7 63,2 22, ,0 81,1 25,6 166,0 68,2 24, ,4 84,3 27,1 164,9 70,8 26, ,2 81,7 26,6 163,1 71,5 26, ,2 80,0 26,7 162,8 74,0 27, ,3 75,7 26,4 161,6 66,9 25,62 Tab Rzlžení respndentů pdle BMI Prcent respndentů s BMI Věk muži ženy celkem 1,0 2,1 68,5 17,6 10,5 1,5 9,5 61,5 15,3 12, ,6 6,6 84,1 5,0 2,8 5,0 25,5 64,8 3,0 1, ,7 1,3 76,5 13,3 7,0 1,0 14,2 73,3 8,1 3, ,7 0,3 68,2 20,7 9,0 0,6 7,1 68,4 13,9 9, ,3 0,3 54,1 25,3 19,2 0,3 3,4 59,3 20,2 16, ,5 6,3 24,1 15,1 0,5 2,8 49,3 26,5 20, ,7 58,7 24,7 13,3 0,5 1,5 45,5 24,8 27, ,2 67,7 14,5 12,9 2,7 6,3 60,4 18,0 12,6 21

22 N N Graf 5.1 Průměrný index tělesné hmtnsti (/), - N a s ' (/) iii _j věk S5

23 HISCR96 šetření zdravtním stavu 5.2 TĚLESNÁ AKTIVITA Tělesná aktivita je důležitým činitelem, který významně vlivňuje stav zdraví. Stav zdraví je ve svém suhrnu vytvářen vzájemně se pdmiňujícími a různě silně půsbícími bilgickými, sciálními, eknmickými, eklgickými, hygienickými, epidemilgickými a dalšími vlivy. Zdravtní stav je zárveň úzce prvázán se stavem živtníh prstředí a též se způsby a frmami živtníh stylu ppulace. Právě tělesná aktivita ve vlném čase je jeh nedílnu sučástí. Vlbu svéh živtníh stylu můžeme směřvat d určité míry k naplňvání své živtní spkjenstí. Živtní styl je prjevem lidské sbnsti, je svázán s tím, jak člvěk strukturuje svůj čas a prstr a jakými činnstmi je naplňuje. V tmt šetření byla tělesná aktivita zjišťvána pmcí dvu tázek. V první z nich respndenti vyjadřvali svu tělesnu aktivitu tak, že ze čtyř mžných dpvědí dstupňvaných pdle fyzické zátěže si vybírali vždy puze jedinu. Nejvíce mužů, a t 37,8 %, upřednstňval sedavu aktivitu, tj. sledvání televize, čtení, apd. Ženy se stejně jak muži nejvíce věnvaly ve svém vlném čase čtení, sledvání televize, tedy měly tzv. nejmenší zátěž. Knkrétně šl 48,1 % ze zkumanéh pčtu žen. V rce 1993 d tét neaktivní skupiny respndentů patřil pdle šetření 30,0% mužů - s.v.r. a 41,5% žen s.v.r. Nejvýrazněji se tt zvýšení prjevil u všech respndentů z věkvé skupiny letých. Napak těžkému tréninku a sutěžnímu sprtu častěji než 1 x týdně se věnval puze 7, 7 % mužů a 1,3 % žen (v rce ,8% mužů - s.n.r. a 1,9% žen - s.n.r.). U bu phlaví byla hranicí výskytu věkvá skupina let, lidé starší se tmut druhu aktivity nevěnvali. Nejvíce prefervala těžký trénink věkvá skupina mužů a žen etých (muži pak více než ženy). Rekreačnímu sprtu dávala přednst nejvíce věkvá skupina mužů a žen etých (muži 24,4% a ženy 18,9 %) a také etých (muži 25,1 % a ženy 17,2 %). V rce 1993 byl tent trend bdbný. Celkem se rekreačnímu sprtu věnval 22,1 % mužů (v r ,9% - s.v.r.) a 13,7% žen (v r i 8% - s.v.r.). Zajímavé je, že tent druh aktivity udal i 6 mužů a 2 ženy z věkvé skupiny nad 75 let (v r puze 2 muži). Více než třetina mužů i žen se přihlásila k lehkým tělesným aktivitám. Knkrétně šl 32,3% mužů a 36,7% žen. V rce 1993 t byl 35,3% mužů- s.n.r. a 38,7% žen - s.n.r. Přest je tent pdíl menší než pdíl zcela neaktivních, nichž jsme se již zmínili. Z uvedenéh vyplývá, že s věkem sice rste pdíl neaktivních, ale varvným signálem zůstává i fakt, že i vyský pčet mladých lidí nevykazuje žádnu aktivní činnst. Prvnáme-li tut skutečnst se stavem zjištěným v šetření z r. i 993, zjistíme, že ve struktuře respndentů pdle typu tělesné aktivity je zřetelný psun směrem k nižší aktivitě. Lze říci, že phdlnst stále ještě vítězí nad aktivitu. Lidé si przatím ještě jakby neuvědmují, že phyb přispívá k jejich zdraví nejenm fyzickému, ale i k dbrému stavu psychickému. V důsledku stále narůstajících nárků a ptřeb splečnsti dchází zejména k psychickému přetěžvání ppulace, z čehž vyplývá nutnst relaxace a tělesná aktivita se stává, dá se říci, nutnstí. Pdrbnější přehled zastupení jedntlivých kategrií a prcentuální členění respndentů pdle tělesné aktivity, phlaví a věkvých skupin zachycuje tabulka

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Cenový index nemovitostí

Cenový index nemovitostí Cllateral management Cenvý index nemvitstí Srpen 2015 Úvd Česká spřitelna, a.s. jak 1. banka v České republice zahájila v psledním čtvrtletí rku 2007 měření vývje cen rezidenčních nemvitstí. Metdlgicky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST C: ANALÝZA SITUACE A POTENCIONÁLNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166. Přadvé čísl pr ptřeby ÚAP: 13 Obec: JANŮV DŮL DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 214 V bci byl zaznamenán mezirční (214-215) mírný nárůst pčtu byvatel, v bci je jich 166. I. ZAMĚSTNANOST Kód bce 546658 Od

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORU ECI/TIMUR A.3: MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH VE VSETÍNĚ Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj,.s. Měst Vsetín Prsinec 2009 Autři: Jsef Nvák, Viktr Třebický,

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Cenový index nemovitostí

Cenový index nemovitostí Cllateral management Cenvý index nemvitstí Listpad 2015 Úvd Česká spřitelna, a.s. jak 1. banka v České republice zahájila v psledním čtvrtletí rku 2007 měření vývje cen rezidenčních nemvitstí. Metdlgicky

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více