Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96"

Transkript

1 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96

2 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích je dvlen za předpkladu úplnéh citvání zdrje. Pr pužití grafů neb většíh bjemu infrmací z tét publikace je nutný písemný suhlas Ústavu zdravtnických infrmací a statistiky České republiky, Palackéh náměstí 4, P.O.Bx 60, Praha 2. ÚZIS ČR ISBN

3 HISCR96 šetření zdravtním stavu OBSAH 1. Příprava šetření Charakteristika šetření Průběh a bsah šetření Zhdncení práce tazatelů Obsah šetření Charakteristika subru Základní demgrafická struktura Rdinný stav Nárdnst Vzdělání Zaměstnání O 4.6 Eknmické pstavení... 1 O 4.7 Příjem Materiální situace Slžení respndentů pdle veliksti bce Živtní styl Index tělesné hmtnsti Tělesná aktivita Kuření Sptřeba alkhlu Stravvací zásady Zdraví a nemcnst Subjektivně vnímané zdraví Dčasná neschpnst Zdravtní ptíže Psychické zdraví Chrnická nemcnst Dluhdbá neschpnst Sciální zdraví Celkvý index zdraví Velikst bce

4 šetření zdravtním stavu HISCR96 7. Závěr Mezinárdní srvnání Vyhdncení šetření Seznam pužitých zkratek Literatura Dtazník šetření HIS CR

5 HIS CR 96 šetření zdravtním stavu 1. PŘÍPRAVA ŠETŘENÍ Na pdzim rku 1996 prběhl druhé výběrvé šetření (první je z rku 1993) zdravtním stavu české ppulace HIS CR 96, jehž výsledky mají služit pr získání přehledu zdraví, nemcnsti a živtním stylu byvatel naší republiky. Na základě takt získaných infrmací lze následvně vymezit cíle směřující k identifikaci a zlepšení prblematických blastí z hlediska zdravtníh stavu a ukázat tak cestu pr naplňvání cílů stanvených Světvu zdravtnicku rganizací (WHO) v prjektu "Zdraví pr všechny d rku 2000" (HFA), jejíž zásady, cíle a úkly naše republika přijala. Základním cílem WHO je, aby všichni lidé na světě dsáhli d rku 2000 takvé úrvně zdraví, která by jim dvlila vést splečensky a eknmicky prduktivní živt. Tent základní cíl WHO byl stanven v rce 1977 a patří d již zmíněnéh prgramu HFA, zahrnujícíh hlavní pžadavky, jejichž splnění má vést ke zdraví ppulace. Cíle tht prgramu můžeme dále rzdělit d čtyř pdskupin: zajištění spravedlnsti v péči zdraví přidat živt létům (plně využít zdravtní ptenciál všech sb) - přidat zdraví živtu (snížit nemcnst a mezit důsledky nemcí) - přidat rky živtu (mezením předčasných úmrtí prdlužit střední délku živta) Jedním ze záměrů HFA je dát lidem pzitivní pcit zdraví a umžnit napln využívat svých fyzických a duševních schpnstí. Smyslem pdpry zdraví je umžnit lidem pdílet se v rstucí míře na chraně a psilvání svéh zdraví, realizvat a rzvízdravý živtní styl. Základním cílem zdravtní plitiky je zlepšení zdravtníh stavu byvatelstva a prdlužení délky a kvality živta. Th lze dsáhnut zlepšváním kvality a dstupnsti zdravtní péče, zvyšváním efektivity při pskytvání tét péče a dsažením vyšší dpvědnsti všech účastníků. Další tázku je pak prblematika chrany zdraví zaměřená na vytváření zdravých živtních pdmínek a způsbu živta, prgramy pdpry zdraví a předcházení nemcem a úrazům. Ke splnění cílů přijatých WHO je třeba a ppsat zdravtní stav naší ppulace. Část infrmací zdravtním stavu ppulace lze získat z rutinních statistik a část pmcí výběrvých šetření. Chceme-li ttiž řešit určitu prblematicku blast, je nutné znát především mžné příčiny, tudíž je nezbytné získat infrmace (data), ze kterých pak lze vyvdit Sbíraná (neb-li primární) data získáváme tzv. výběrvým způsbem. Jelikž tímt způsbem lze získat infrmace puze d části jejich nsitelů (ppulace) a získané výsledky analýzy těcht dat se pak aplikují na celu ppulaci, pžaduje se prt tzv. reprezentativnst vzrku. T znamená, aby tent vzrek se c nejvíce pdbal celé ppulaci z hlediska určitých, předem vymezených znaků (např. věk, phlaví, aj.). Základem výběrvých šetření je získat ptřebné infrmace d reprezentativníh vzrku ppulace. Je nutné také zabezpečit, aby výběr byl prveden rvnměrně p celém území, a k tmu je dbré mít určitu tazatelsku síť. Znamená t v každé blasti zašklit pracvníka, který v daných lkalitách zabezpečí pžadvaná dtazníkvá interview. 5

6 Šetření zdravtním stavu HISCR96 2. CHARAKTERISTIKA ŠETŘENÍ Šetření HIS 96 byl druhým výběrvým šetřením rganizvaným a prvedeným ÚZIS ČR. Šl pět šetření prváděné metdu přímých rzhvrů. Jak pry výběru byl využit aktualizvanéh registru bcí, jehž základem jsu data získaná ve Sčítání lidu, dmů a bytů (SLDB) v r Tent registr je průběžně Uednrčně) aktualizván jak c d změn v územně administrativním uspřádání, tak c d změn přirzenéh phybu byvatelstva (narzení, úmrtí a migrace) dle údajů demgrafické statistiky ČSÚ. Vlastní šetření byl prveden třístupňvým výběrem. První stupeň představval náhdný výběr měst a bcí. Pr zabezpečení reprezentativníh výběru bcí pstačvala znalst údajů pčtu trvale bydlících byvatel pdle jedntlivých bcí. Tat města a bce byly rzděleny d pěti velikstních skupin pdle pčtu byvatel: méně než byvatel byvatel byvatel byvatel a více byvatel Z prvních čtyř velikstních skupin byly náhdně vybrány bce a stanveny pčty respndentů. Pčet bcí byl stanven tak, aby nebyl nutné cestvat v krese na mnh míst, aby byly zachvány zvlené relace vzhledem k pčtu byvatel ve všech velikstních skupinách a aby v každé bci byl zhruba stejný pčet respndentů (cca 8). Obce z pslední velikstní skupiny byly d výběru zahrnuty všechny. Jejich pčet představval 81. Celkvý pčet respndentů byl vypčten z pžadavku získat 40 respndentů na každých byvatel. Na druhém stupni pak prbíhal výběr lkality (čtvrti, ulice) ve vybrané bci. Pr tent výběr byl tazatelům dpručen zastupení každé charakteristické blasti bce (např. sídliště, vilvá čtvrť, centrum, krajvá blast, rdinné dmky), přičemž vybraný pčet respndentů z každé charakteristické blasti bce měl dpvídat přibližně pčtu byvatel, kteří v dané lkalitě žijí. Třetí stupeň představval výběr sb z těcht vybraných lkalit, pr nějž byl stanven jednznačné kritérium, a t výběr pmcí kntrlvané náhdy. Tt kritérium byl zabezpečen quasi-náhdným výběrem pdle pčátečníh písmene příjmení. Určená písmena byla "K" a "B". Tat písmena představují nejčetnější pčáteční písmena příjmení v české republice. U písmena "K" je t 12 až 13% a u písmena "B" činí 8 %. Dalším dplňujícím pžadavkem pr výběr pdle prvníh písmene příjmení byl pžadavek na různst jedntlivých příjmení, čímž měla být zabezpečena nezkreslenst výběru "příbuznstí" respndentů. Tent způsb výběru měl zlepšit náhdnst výběru a dstranit subjektivní náhdnst vlby. Uvedený způsb výběru sb zabezpečval tedy reprezentativnst výběru pdle všech sledvaných znaků - věk, phlaví, zaměstnání, příjmy, atd. Statistická významnst rzdílů mezi jedntlivými relativními četnstmi byla testvána t-testem pr relativní četnsti ze dvu nezávislých výběrů a t na Sti prcentní hladině významnsti. Pr přehlednst budu tedy v textu na míst statisticky významný resp. nevýznamný rzdíl uváděny zkratky s.v.r. resp. s.n.r. 6

7 HISCR96 Šetření zdravtním stavu 3. PRŮBĚH A OBSAH ŠETŘENÍ 3.1 ZHODNOCENÍ PRÁCE TAZATELŮ šetření HIS 96 byl prveden v říjnu a listpadu rku 1996 zašklenými pracvníky a pracvnicemi ÚZIS ČR, kteří tvřili tazatelsku síť. Průměrná dba strávená vyplněním dtazníku byla zhruba půl hdiny. Dtazník nebyl příliš slžitý, aby nedradil respndenty d chty dpvídat. Všechny tázky bsažené v dtazníku byly typu uzavřených tázek, tzn. že mžné dpvědi byly sučástí textu tázky. Žádná z tázek nebyla z kategrií tázek tevřených, kdy by dtazvaní vyjadřvali svůj názr libvlně. Jedntlivé tázky byly částečně frmulvány jednak pdle dpručení WHO, některé pak byly převzaty z anglickéh šetření HALS 1985 a statní tázky, týkající se názrů respndentů na české zdravtnictví, pak byly aktuálně v suladu se sučasnu situací a refrmami ve zdravtnictví zařazeny d šetření přím zpracvatelem. Jak tazatelské sítě byl využit pracvnic a pracvníků ÚZIS ČR, který celé šetření rganizval. Tazatelé byli před vlastním šetřením pršklení a zárveň bdrželi pdrbné pkyny k vyplnění dtazníků. Při každém interview vyplňval tazatel i prtkl prvedených interview, kde zaznamenával přadí návštěvy, datum návštěvy, charakteristiku respndenta (věk, phlaví) a pčet předešlých kntaktů. Pčet dmítnutí pak služil pr stanvení míry nechty zúčastnit se šetření a phybval se kl 27 %. 3.2 OBSAH ŠETŘENÍ Pužitý dtazník HIS CR 96 je uveden v přílze tét publikace. Dtazník bsahval celkem 26 tázek, přičemž většina z nich bsahvala ještě řadu pdtázek. Celý subr tázek lze rzdělit d pěti skupin: I. Identifikační a scieknmická charakteristika ll. Zdravtní stav 111. Sciální zdraví IV. Rizika chvání V. Názry na změny ve zdravtnictví Scieknmická skladba výběrvéh subru respndentů je ppsána ve 4. kapitle, tázky suvisející s živtním stylem jsu bsahem 5. kapitly a rzbr výsledků zdravtníh stavu a sciální zdraví je bsahem 6. kapitly. Pslední kruh tázek, týkající se názrů respndentů na změny ve zdravtnictví, mě! charakter ankety, byl zpracván frmu aktuální infrmace a d publikace jsme h nezahrnuli. 7

8 šetření zdravtním stavu HIS CR CHARAKTERISTIKA SOUBORU 4.1 ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA V tmt šetření byl zahrnut 3396 respndentů starších 15ti let, z th byl 1624 (47,8 %) mužů a 1772 (52,2 %) žen. Věkvá skladba byla rzepsána d sedmi desetiletých věkvých skupin. Hdnty dchylek věkvé struktury respndentů d věkvé struktury středníh stavu ppulace České republiky (Statistická rčenka 1996) nepřekrčily v průměru u mužů jedn prcent a u žen se phybvaly mírně nad jedním prcentem. Dá se říci, že hdnty dchylek mezi uvedenými strukturami ukazují na dbru reprezentativnst vybranéh vzrku, cž ptvrdil i tzv. chí test (X 2 ) nebli. test dbré shdy, který jsme pužili pr testvání dbré shdy struktury výběru. V testu jde vyjádření rzdílů mezi napzrvaným a skutečným rzdělením. Pkud jsu rzdíly malé, hvříme tzv. dbré shdě, v pačném případě uvažvaném vzrku můžeme prhlásit, že nereprezentuje skutečnu ppulaci. V našem šetření byly vyšší hdnty dchylek zaznamenány puze u nejmladší věkvé skupiny bu phlaví. V HIS 93 představvaly průměrné hdnty dchylek věkvéh slžení respndentů d věkvéh slžení ppulace k u mužů 1,27% a u žen 2,44 %. Hl S ČR 96 měl výrazně lepší shdu s věkvým slžením ppulace, nebť průměrné hdnty dchylek v abslutní hdntě k klesly na 0,69% u mužů a 1,15% u žen. Strukturu respndentů pdle věku, rdinnéh stavu, nárdnsti, vzdělání a pdle pčtu členů jejich dmácnsti a prvnání s výsledky Sčítání lidu 1991 ukazuje tabulka a graf a Při těcht prvnáních je nutné brát v úvahu, že šetření se prváděl 5 let p sčítání lidu a tudíž může dcházet k psunu respndentů v jedntlivých kategriích. 4.2 RODINNÝ STAV V šetření byli respndenti rzděleni pdle rdinnéh stavu d pěti skupin: svbdný I svbdná, druh I družka, ženatý I vdaná, rzvedený I rzvedená, vdvec I vdva. Struktura respndentů pdle rdinnéh stavu v jedntlivých věkvých skupinách je znázrněna v grafu 4.2.1, prvnání skladby respndentů pdle rdinnéh stavu s bdbnu skladbu zjištěnu při Sčítání lidu 1991 je uveden v tabulce Prtže ve Sčítání lidu 1991 nebyla pužita kategrie druh I družka, není mžné prvnat tt zastupení v šetření se zastupením v celé ppulaci. Z hlediska struktury pdle rdinnéh stavu se subr respndentů z HIS 96 přibližuje lépe skutečnému stavu, nebť se pdařil snížit dchylku ve skupině ženatých mužů a vdaných žen. 8

9 HISCRas šetření zdravtním stavu 4.3 NÁRODNOST V tét tázce se sledval pět nárdnstních kategrií: česká, slvenská, rómská, německá a skupina "jiných nárdnstí". Ve výjimečných případech se res13ndenti hlásili k mravské nárdnsti. V tmt případě byli zařazeni d kategrie nárdnsti české. V tabulce je uveden přehled pčtu respndentu pdle nárdnsti a prvnání s výsledky ze Sčítání Iídu Z ní je zřejmé, že i když se pčet respndentů v HIS 96 zdvjnásbil prti HIS 93 (1600 respndentu}, nelze pět pr malé pčty respndentu s jinu nárdnstí než česku prvádět analýzu zdravtníh stavu mezi jedntlivými nárdnstními skupinami. Dalším velmi závažným faktem, který prakticky znemžňuje srvnání nárdnstníh slžení respndentů v HIS 96 se skutečným nárdnstním slžením, je vznik samstatné České republiky k , pří kterém mhl djít ke změnám nárdnstí 4 některých bčanu, speciálně slvenské nárdnstí. 4.4 VZDĚLÁNÍ Vzdělanstní struktura respndentu měla v tmt šetření pět skupin: základní (bez kvalifikace), učňvské (bez maturity), střední (s maturitu), nástavbvé (pmaturítní) a vyskšklské. Vzhledem k tmu, že respndenti s nástavbvým vzděláním tvřili velmi mál pčetnu skupinu, slučili jsme stejně jak v HIS 93, se skupinu vyskškláku (pd názvem vyšší vzdělání viz. tabulka ). Skladba respndentů pdle vzdělání byla nejslabším místem v celém šetření, nebť tazatelé neměli ulžen sledvat celkvě vzdělanstní strukturu respndentů, pněvadž by se tím výběr vhdných sb pdstatně znesnadnil. Teprve ddatečně p zpracvání výsledků a jejich srvnáním s údaji Sčítání Iídu 1991 jsme zjistili v tmt směru významnu defrmací patrnu z výše uvedené tabulky. S rstucím vzděláním prudce rste i zastupení respndentů ve výběru na rzdíl se vzdělanstní strukturu byvatelstva České republiky. I když ve srvnání s HIS 93 dšl k jistému zlepšení, přest např. respndentů - mužů se základním vzděláním byl puze 45 % předpkládanéh pčtu. Přitm mužů se středním a vyšším vzděláním byl jedenapůlkrát, resp. dvakrát více, než dpvídá vzdělanstní struktuře pdle SLDB. Důvdy tht psunu mhu být různé -d chty dpvídat na dtazník, pravděpdbnsti být dpledne dma a neb pětiletým časvým psunem d Sčítání 1991, dkdy se zvýšily mžnsti vzdělávání. Vzdělanstní slžení respndentu pdle věku je znázrněn v grafu 4.4. Vzhledem k rzdílnsti vzdělávacích systému v minulsti nelze zcela krektně prvést srvnání struktury získané šetřením se strukturu ze Sčítání lidu 1991, která zastupuje reálnu ppulaci. Je zde však, jak již byl uveden, zřejmý psun ve prspěch kategrií s vyšším vzděláním na úkr prvních dvu kategrií. Tent pměr je zhruba stejný jak v r Prvnání s HIS 93 je dstatečně validní, prtže disprprce v bu šetřeních jsu velmi pdbné. 9

10 Šetření zdravtním stavu HIS CR ZAMĚSTNÁNÍ V tázce týkající se eknmickéh pstavení a zaměstnání jsme zjišťvali jednak sučasné zaměstnání respndentů a jednak jejich hlavní zaměstnání v živtě. Hlavním zaměstnáním v živtě se myslel nejvýznamnější, nejdelší živtní zaměstnání. Nynější i hlavní zaměstnání byla stejně jak v HIS 93 kódvána pdle přehledu hlavních tříd a tříd klasifikace zaměstnání (KZAM z r. 1992), která byla u nás zavedena Federálním statistickým úřadem d KZAM vychází z principu klasifikace ISCO 88 Mezinárdníh úřadu práce. Nynější zaměstnání byla kódvána dvumístným kódem tříd klasifikace zaměstnání, hlavní zaměstnání byl v dtazníku sledván pdle jednmístnéh kódu hlavních tříd KZAM. Tent způsb klasifikace byl ttžný u bu šetření (HIS 93 i HIS 96). Přehled nynějším či psledním a hlavním zaměstnání respndentů pdle phlaví a devíti hlavních tříd KZAM je uveden v tabulce 4.5. V tét tabulce jsu pd pjmem bez pracvníh zařazení puze ti respndenti, kteří nemají a nikdy neměli žádné pracvní zařazení, tzn. studenti a invalidé. Bez pracvníh zařazení byl v dbě šetření asi 9,5 % mužů a 10,2% žen. Analýza příčin jejich sučasné neaktivity je uvedena v následující pdkapitle. 4.6 EKONOMICKÉ POSTAVENÍ Eknmické pstavení respndentů se zjišťval tázku 7 dtazníku. K zajištění srvnatelnsti pdílů eknmicky aktivních a neaktivních sb ve Sčítání lidu a na základě dpručení SZO byli (stejně jak v HIS 93) vjáci základní služby a sby na mateřské dvlené zařazeni mezi eknmicky aktivní byvatele. Pdíl eknmicky neaktivních respndentů a pdrbnější struktura příčin jejich sučasné eknmické pasivity je uvedena v tabulce 4.6. Eknmicky neaktivních byl 30,9% mužů a 44,5% žen, cž dpvídá údajům ze Sčítání lidu 1991, kdy byl zjištěn 28,9% eknmicky neaktivních mužů a 49,5 %eknmicky neaktivních žen. Nejčastějším důvdem neaktivity byl věk (56,6 % mužů - v r ,6 % a 58 % žen- v r ,7% eknmicky neaktivních byl důchdci) a druhým nejčastějším důvdem byl studium (27 % mužů -v r % a 16,4 %žen -v r ,7 %). Je zde vidět patrný psun eknmicky neaktivních ve prspěch studujících, jejichž pdíl se d r zvýšil. 4.7 PŘÍJEM Vyšší příjem bývá zpravidla spjen s vyss1m stupněm vzdělání, s vyss1m splečenským pstavením a zpravidla se zdravějším způsbem živta. Výše příjmu se tedy stejně jak výše vzdělání pvažuje za jeden z významných faktrů, které mhu vlivňvat zdravtní stav. U sb s vyšším příjmem je většinu zjištěna nižší nemcnst. V našem šetření byl zjišťván prstřednictvím tázky 8 celkvý průměrný čistý příjem na jednh člena respndentvy dmácnsti bez hledu na nsitele příjmu. Respndenti měli udat celkvý pčet členů dmácnsti a celkvý měsíční čistý příjem dmácnsti. 10

11 HISCR96 šetření zdravtním stavu Tabulka 4.7 ukazuje rzlžení pčtu respndentů v závislsti na phlaví, vzdělání a příjmvé skupině a je v ní též uveden průměrný příjem v jedntlivých vzdělanstních kategriích. Prvnáme-li výsledky šetření HIS 96 s předchzím šetřením, dspějeme k závěru, že je zde patrná rstucí tendence příjmu s rstucím vzděláním, zárveň výrazný pkles příjmu d Kč 2 000,- (z 13,4 % v r.1993 na 1,9 % v r u mužů a z 20,3% na 2,6% u žen) a výrazný vzestup příjmu nad Kč 4 000,- (z 21,2% na 67,4% u mužů a z i4,7% na 62,4% u žen). Průměrný příjem vzrstl z půvdních Kč 3 i 15,- u mužů (2 842,- u žen) na sučasných Kč 5 272,- u mužů (4 798,- u žen). Shdná je tendence vyšších příjmů u mužů než u žen. Srvnáme-li růst inflace a minimální mzdy v bdbí let 1993 a i 996, můžeme knstatvat, že minimální mzda v české republice vzrstla d r. i993 d r Kč 300,- (z půvdních Kč 2 200,- na Kč 2 500,-), tedy přibližně i 2 %. Inflace se napak snížila z půvdních 20,8 % v r. i 993 (tent skk nahru byl způsben rzdělením federace) na 8,8% v r. i 996. Její mezirční pkles v jedntlivých letech se phybval kl i %. Na materiální situací jedntlivce a jeh rdiny má vliv jeh vzdělání, zaměstnání a výše příjmu. Čím vyšší vzdělání, které umžňuje získat dbré zaměstnání a dsáhnut nadprůměrnéh příjmu, tím jsu lepší materiální a zárveň i živtní pdmínky celé rdiny. S lepšími živtními pdmínkami suvisí lepší živtní úrveň, která je úzce svázána s dbrým zdravtním stavem a s nižší úmrtnstí. Přehled četnsti pzitivních charakteristik živtních pdmínek v šetření pskytuje tabulka 4.8. V průměru byl registrván ze 6 mžných dpvědí 3,66 kladných dpvědí (v r ,42), přičemž u mužů byl výsledek jen nepatrně lepší než u žen (muži 3,8i, ženy 3,50). Tent trend je ttžný s výsledky šetření v r Z grafu je zřejmé věkvé rzlžení respndentů pdle průměrnéh pčtu pzitivních charakteristik živtních pdmínek. Vrchlu je dsažen kl 55 let (v r. i 993 kl 50 let), největším materiálním nedstatkem pak trpí nejmladší a nejstarší věkvá skupina. 4.9 SLOŽENf RESPONDENTŮ PODLE KOSTI BCE Údaj velikstní kategrie bce byl v šetření Hl S i 996 dplněn nvě a splu s pčty respndentů je znázrněn v tabulce 4.9. Můžeme knstatvat, že slžení respndentů v tmt šetření lze pvažvat ze všech hledisek, s výjimku vzdělání, za reprezentativní vzrek ppulace v České republice. 11

12 šetření zdravtním stavu HIS CR 96 Tab Základní demgrafické charakteristiky HIS CR 96 SLBD 91 Index HIS CR 96 SLBD 91 Index pčet % % HIS/SLBD pčet % % HIS/SLBD muži ženy věk ,7 20,4 96, ,8 17,9 94, ,6 17,9 103, ,7 15,8 105, ,4 21,3 86, ,2 19,3 94, ,0 15,3 117, ,5 14,5 127, ,3 12,5 98, ,1 13,3 91, ,2 8,1 114, ,4 10,7 106, ,8 4,5 84, ,3 8,4 74,6 rdinný stav svbdný, -á ,1 25,0 96, , ,7 ženatý, vdaná ,0 65,4 94, ,3 60,0 95,5 rzvedený, -á 115 7,1 6,2 114, ,5 7,8 108,5 vdvec, vdva 71 4,4 3,3 132, ,5 16,4 94,3 druh, družka 39 2,4 X 37 2,1 X neudán - O, 1 X 2 O, 1 O, 1 X nárdnst česká ,8 94,3 101, ,8 94,0 103,0 slvenská 36 2,2 3,5 63,3 27 1,5 3,5 43,5 rmská 9 0,6 0,3 184,7 7 0,4 0,2 197,5 německá 11 0,7 0,5 135,5 10 0,6 0,7 80,6 jiná 13 0,8 1 '1 72,8 13 0,7 1,4 52,4 neudán - - 0,3 X - - 0,2 X vzdělání základní ,O 24,7 44, ,5 40,9 50,1 učňvské ,4 43,2 88, ,0 28,2 88,7 střední ,3 21,2 152, ,3 24,3 174,2 vyšší ,3 9,5 192, ,9 5,2 229,0 neudán a bez vzdělání 1 O, 1 1,4 X 5 0,3 1,4 X Pznámka: Při výpčtu % byl vzat za základ byvatelstv ve věku 15 let a více 12

13 HIS CR 96 šetření zdravtním stavu Tab. 4.5 Kategrie zaměstnáni Respndenti se zaměstnáním Třída zaměstnání (pdle KZAM) sučasným hlavním sučasným hlavním pčet % pčet % pčet % pčet % muži ženy veducí a řídicí pracvník 65 4,0 53 3,3 9 0,5 3 0,2 vědecký a dbrný pracvník 134 8, ,1 99 5, ,8 technik, zdravtník, pedagg , , , ,8 nižší administrativní pracvník 93 5,7 90 5, , ,0 prvzní pracvník ve službách 159 9, , , ,3 kvalifikvaný zemědělský a lesní dělník 28 1,7 31 1,9 39 2,2 41 2,3 řemeslník a kvalifikvaný dělnil< , ,6 82 4,6 11 6,2 bsluha strjů a zařízení , ,6 46 2,6 45 2,5 pmcný a nel<valifikvaný dělník 11 6,8 75 4, , ,3 bez pracvníh zařazení 155 9, , ,2! 170 9,6 Tab. 4.6 Eknmicky neaktivní Příčina neaktivity muži ženy pčet % pčet % celkem , ,0 studující , ,4 v dmácnsti 1 0,2 25 3,2 důchdci , ,0 invalidé 21 4,2 21 2,7 nezaměstnaní 40 8,0 32 4,1 jiný důvd 21 4, ,7 13

14 šetření zdravtním stavu HIS CR96 Tab Příjmy dmácnstí respndentů Příjem na 1 člena dmácnsti v Kč Vzdělání struktura pdle příjmu (%) průměrný příjem muži celkem 1,9 30,7 67, základní 3,9 44,2 51, učňvské 2,5 36,1 61, střední 1,3 28,3 70, vyšší 0,4 15,6 84, ženy celkem 2,6 35,0 62, základní 5,1 45,1 49, učňvské 2,7 40, střední 1, , vyšší 1,1 17,6 81, Tab. 4.8 Materiální situace Kladné dpvědi Charakteristika muži ženy pčet % pčet % vlastník dmu neb bytu , ,5 vlastník chalupy neb chaty , ,8 vlastník auta , ,4 byt s kupelnu a WC ,8 byt s alespň tlika místnstmi, klika byvateli , ,5 byt v nehlučném a nezávadném prstředí , ,5 I ,2 Tab. 4.9 Slžení respndentů pdle veliksti bce Respndenti Velikst bce muži ženy pčet % pčet % bce d 999 byvatel , ,4 bce s byvateli 137 8, ,1 bce s byvateli , ,4 bce s byvateli , ,6 bce s a více byvateli , ,4 14

15 Graf Slžení respndentů pdle věku muži HIS CR ženy Hl S CR 96 ISI muži SLBD 91 l?l ženy SLBD CJ % 20% 15% 10% 5% O% 5% 10% 15% 20% U), m. cc' ' N ( s ' (/) lii

16 ...&. 25% 20% 15% 10% 0% (/),!a (tl< ::J -, N s 3' (/) fil [ 30% O) Graf Slženi respndentů pdle pčtu členů dmácnsti HIS CR 96 SLBD 91 5% k<:<:<:<:<::<<:<:<i a více

17 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu ns..:.:: >N... ::J "C.s=... ::J "C lsj ns cti > cp cp 1: "C cti - "C - > 1: > 1: t.i Q) "C "C Q) Q) > > cti.c N 1: "C Q) > >... >N 111 ID &:!!?tl celkem 75 + :::;$ > +' lf)..!:: Cl>!::!:: "'!1.. "' c. :::J -c "' Cl> c c. lf) Cl)!1..!:: w >N 00 N - ll.. (.!) ;j;j :::::1 E celkem >ll) > c <D 17

18 šetření zdravtním stavu HISCR96 G)..:.: > Cll 'a)..:.: G) >Cll.a..:.: '2 '2 Cll..:.: > > "C... ('G "C ('G "- Cll Cll G) >C :;! > ('G... ><J ('G > c Cll :s N [l lisl tzl c Q Q O') t... (D 1.0 q- M N... ",... 18

19 g CJ), ca ' 1\j ru c;; s ' Cl) iii Graf 4.8 Průměrný pčet kladných materiálních charakteristik 4, ===:---l II?Jmuži ženy I 4,0 3,5 3,0 2,5 2, cel :tem věk... (O

20 Šetření zdravtním stavu HISCR96 5. ŽIVOTNÍ STYL 5.1 INDEX TĚLESNÉ HMOTNOSTI Pr zdravý vývj každéh jedntlivce je důležitá správná prprce mezi výšku a hmtnstí. Zdravý vývj zejména nejmladší ppulace je jednu ze základních pdmínek harmnickéh rzvje sbnsti a vytváří předpklady k úspěšnému zapjení d prduktivníh, splečensky prspěšnéh a sbně šťastnéh živta v dspělsti. Tělesnu knstrukci člvěka nevlivňují puze genetické dispzice, ale velku rli hrají i stravvací zvyklsti a phybvá aktivita. Jedním ze způsbů hdncení vztahu hmtnsti k tělesné výšce je využití indexů tělesné hmtnsti, jejichž vypvídací hdnta je drazem vztahů mezi těmit veličinami. Tyt indexy nám mhu pskytnut rientační údaje hmtnstně-výškvých relacích jedntlivců či ppulace. K vyjádření vztahu mezi tělesnu výšku a hmtnstí se nejčastěji pužívá BMI index (Bdy Mass Index), který u dspělé ppulace dbře kreluje s tělesným tukem a který definujeme jak pdíl hmtnsti a druhé mcniny výšky (tj. kg!m\ Pdle hdnt BMI rzlišujeme celkem pět skupin, a t: velká pdváha (d 18), pdváha (i 8-20), nrmální váha (20-27), nadváha (27-30) a bezita (30 a více). V tmt šetření byly výška a hmtnst respndentů zjišťvány z hdnt, které ni sami nahlásili a následné přeměřvání nebyl prváděn. Průměrná výška a hmtnst mužů byla 177,4 cm a 79,8 kg a žen 165,2 cm a 67,5 kg. Prvnáme-li tyt hdnty s hdntami zjištěnými v rámci šetření z rku 1993, vidíme puze nepatrný rzdíl (průměrná výška a hmtnst mužů byla 177,2 cm a 80,1 kg, žen 164,4 cm a 66,8 kg). Celkvý BMI vyplývající z výsledků šetření byl u mužů 25,4 a u žen 24,7. Srvnámeli pět s předchzím šetřením, lze říci, že se téměř nezměnil (u mužů činil 25,5 a u žen 24,8). Můžeme tedy knstatvat, že jak muži, tak i ženy měli a mají v průměru nrmální váhu. Přehled výšek, hmtnstí a hdnt BMI pdle věkvých skupin a phlaví je uveden v tabulce Z ní zřetelně vyplývá, že s rstucím věkem jak muži, tak i ženy mají nižší výšku, nebli starší generace mají nižší vzrůst (u mužů je pkles výraznější). Další tabulka pskytuje přehled rzlžení kategrií BMI pdle phlaví. Pdíl bézních žen (12, 1 %) převyšval pdíl bézních mužů (1 0,5 %). Rzdíl mezi sučasným a minulým šetřením je patrný puze u žen, kde dšl k mírnému nárůstu pdílu bézních žen (z půvdních 11,3% na 12,1 % - s.n.r.). U mužů byl nárůst nepatrný ( O, 1 % z půvdních 10,4% na 10,5% - s.n.r.). Z tabulky též vyplývá značný pdíl žen s hdntami BMI d 20, který je zřetelný zvláště u věkvé skupiny letých. Tat tendence byla patrná už i v předchzím šetření. Při hdncení průměrné hdnty BMI v jedntlivých věkvých skupinách je pět zřetelná rstucí tendence BMI s věkem, která se v jistém věku mění v pkles. V grafu 5.1 je vidět pkles BMI u mužů ve věkvé skupině let a u žen ve věkvé skupině let. Tent trend je ttžný s trendem zjištěným v předchzím šetření. 20

21 HIS CR 96 šetření zdravtním stavu Zatímc růst BMI s věkem je pdmíněn fyzilgicky, vysvětlení pklesu ve vyšším věku suvisí zřejmě nejenm se změněnými stravvacími návyky různých generací, ale i s přirzenu tendencí snižvání tělesné hmtnsti ve stáří. Další skutečnstí vlivňující tent pkles je i fakt, že lidé s nadváhu patří d nejrizikvější skupiny předčasných úmrtí a déle tedy přežívají lidé s nižší tělesnu hmtnstí. Tab Průměrná výška, hmtnst a BMI Průměrná hdnta muži ženy Věk výška hmtnst BMI výška hmtnst BMI (cm) (kg) (kg/m 2 ) (cm) (kg) (kg/m 2 ) celkem 177,4 79,8 25,4 165,2 67,5 24, ,0 74,1 23,1 167,9 60,2 21, ,9 79,6 24,3 166,7 63,2 22, ,0 81,1 25,6 166,0 68,2 24, ,4 84,3 27,1 164,9 70,8 26, ,2 81,7 26,6 163,1 71,5 26, ,2 80,0 26,7 162,8 74,0 27, ,3 75,7 26,4 161,6 66,9 25,62 Tab Rzlžení respndentů pdle BMI Prcent respndentů s BMI Věk muži ženy celkem 1,0 2,1 68,5 17,6 10,5 1,5 9,5 61,5 15,3 12, ,6 6,6 84,1 5,0 2,8 5,0 25,5 64,8 3,0 1, ,7 1,3 76,5 13,3 7,0 1,0 14,2 73,3 8,1 3, ,7 0,3 68,2 20,7 9,0 0,6 7,1 68,4 13,9 9, ,3 0,3 54,1 25,3 19,2 0,3 3,4 59,3 20,2 16, ,5 6,3 24,1 15,1 0,5 2,8 49,3 26,5 20, ,7 58,7 24,7 13,3 0,5 1,5 45,5 24,8 27, ,2 67,7 14,5 12,9 2,7 6,3 60,4 18,0 12,6 21

22 N N Graf 5.1 Průměrný index tělesné hmtnsti (/), - N a s ' (/) iii _j věk S5

23 HISCR96 šetření zdravtním stavu 5.2 TĚLESNÁ AKTIVITA Tělesná aktivita je důležitým činitelem, který významně vlivňuje stav zdraví. Stav zdraví je ve svém suhrnu vytvářen vzájemně se pdmiňujícími a různě silně půsbícími bilgickými, sciálními, eknmickými, eklgickými, hygienickými, epidemilgickými a dalšími vlivy. Zdravtní stav je zárveň úzce prvázán se stavem živtníh prstředí a též se způsby a frmami živtníh stylu ppulace. Právě tělesná aktivita ve vlném čase je jeh nedílnu sučástí. Vlbu svéh živtníh stylu můžeme směřvat d určité míry k naplňvání své živtní spkjenstí. Živtní styl je prjevem lidské sbnsti, je svázán s tím, jak člvěk strukturuje svůj čas a prstr a jakými činnstmi je naplňuje. V tmt šetření byla tělesná aktivita zjišťvána pmcí dvu tázek. V první z nich respndenti vyjadřvali svu tělesnu aktivitu tak, že ze čtyř mžných dpvědí dstupňvaných pdle fyzické zátěže si vybírali vždy puze jedinu. Nejvíce mužů, a t 37,8 %, upřednstňval sedavu aktivitu, tj. sledvání televize, čtení, apd. Ženy se stejně jak muži nejvíce věnvaly ve svém vlném čase čtení, sledvání televize, tedy měly tzv. nejmenší zátěž. Knkrétně šl 48,1 % ze zkumanéh pčtu žen. V rce 1993 d tét neaktivní skupiny respndentů patřil pdle šetření 30,0% mužů - s.v.r. a 41,5% žen s.v.r. Nejvýrazněji se tt zvýšení prjevil u všech respndentů z věkvé skupiny letých. Napak těžkému tréninku a sutěžnímu sprtu častěji než 1 x týdně se věnval puze 7, 7 % mužů a 1,3 % žen (v rce ,8% mužů - s.n.r. a 1,9% žen - s.n.r.). U bu phlaví byla hranicí výskytu věkvá skupina let, lidé starší se tmut druhu aktivity nevěnvali. Nejvíce prefervala těžký trénink věkvá skupina mužů a žen etých (muži pak více než ženy). Rekreačnímu sprtu dávala přednst nejvíce věkvá skupina mužů a žen etých (muži 24,4% a ženy 18,9 %) a také etých (muži 25,1 % a ženy 17,2 %). V rce 1993 byl tent trend bdbný. Celkem se rekreačnímu sprtu věnval 22,1 % mužů (v r ,9% - s.v.r.) a 13,7% žen (v r i 8% - s.v.r.). Zajímavé je, že tent druh aktivity udal i 6 mužů a 2 ženy z věkvé skupiny nad 75 let (v r puze 2 muži). Více než třetina mužů i žen se přihlásila k lehkým tělesným aktivitám. Knkrétně šl 32,3% mužů a 36,7% žen. V rce 1993 t byl 35,3% mužů- s.n.r. a 38,7% žen - s.n.r. Přest je tent pdíl menší než pdíl zcela neaktivních, nichž jsme se již zmínili. Z uvedenéh vyplývá, že s věkem sice rste pdíl neaktivních, ale varvným signálem zůstává i fakt, že i vyský pčet mladých lidí nevykazuje žádnu aktivní činnst. Prvnáme-li tut skutečnst se stavem zjištěným v šetření z r. i 993, zjistíme, že ve struktuře respndentů pdle typu tělesné aktivity je zřetelný psun směrem k nižší aktivitě. Lze říci, že phdlnst stále ještě vítězí nad aktivitu. Lidé si przatím ještě jakby neuvědmují, že phyb přispívá k jejich zdraví nejenm fyzickému, ale i k dbrému stavu psychickému. V důsledku stále narůstajících nárků a ptřeb splečnsti dchází zejména k psychickému přetěžvání ppulace, z čehž vyplývá nutnst relaxace a tělesná aktivita se stává, dá se říci, nutnstí. Pdrbnější přehled zastupení jedntlivých kategrií a prcentuální členění respndentů pdle tělesné aktivity, phlaví a věkvých skupin zachycuje tabulka

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností Knkrétní varianty patření směřujících ke zvýšení zásluhvsti a narvnání transferů mezi rdinu a splečnstí Odbrná kmise pr důchdvu refrmu. Pracvní materiál týmu č. 3 Kmplexní analýzy, zásluhvst a transfery,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhdncení statistik dsavadníh využití elektrnických infrmačních zdrjů knsrcií NTK NTK (d 30. 6. 2009 Státní technická knihvna, STK) je již d rku 2000 řešitelským pracvištěm prjektů (LI200028 a LI01018,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE)

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) www.thunva.cz Kapitla 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ RODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) Mdel 45 (mdel s multiplikátrem): prvnává skutečně vytvřený prdukt (HD) a plánvané výdaje, které zamýšlejí ek. subjekty

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Sportujeme s ENERVITEM

Sportujeme s ENERVITEM Sprtujeme s ENERVITEM 1. Stravvání u vytrvalstních výknů Během jakéhkliv vytrvalstníh výknu čerpají svaly energii především ze tří zdrjů: - glykgen (především svalvý glykgen), - endgenní (vnitřní) tuky

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013 Analýzy a dpručení Unipetrl, a.s. Nvé cenění Unipetrl, a.s. Dpručení: Držet Cílvá cena: 175 Kč 21.5.2013 Unipetrl, a.s. Nvé dpručení - držet Předešlé dpručení držet Nvá cílvá cena 175,- Kč Předešlá cílvá

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více