Daňové právo České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňové právo České republiky"

Transkript

1 Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony, které bude zmíněny níže, tvoří spolu se zákonem o správě daní a poplatků (zákon číslo 337/1992Sb.) daňový systém ČR, jehož platnost se datuje od počátku roku Základní pojmy z oblasti daní Podle daňové teorie je daní rozuměna povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová (je v rámci rozpočtu přerozdělována, když poplatník daň platí, neví, co bude z těchto jím placených prostředků financováno) a je neekvivalentní (výši placené daně neodpovídá míra z rozpočtu zajišťovaných veřejných služeb čerpaných konkrétním poplatníkem daně). Daň se pravidelně opakuje buďto v časových intervalech (například každý rok se platí daň z příjmů), nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností (například při převodu nemovitostí). Aby bylo vůbec možno daň vybírat, musí každý daňový zákon obsahovat co nejpřesnější odpovědi na následující otázky, shrnuté v tabulce 4.1. Tabulka 1.1: Základní otázky daňové teorie. Otázka Kdo je povinen hradit daň? Z čeho je daň vyměřována? Prostřednictvím jakého algoritmu se daň vyměřuje? Kdy (v jakých intervalech) a jakým způsobem se daň hradí? Odpověď Vymezení daňového subjektu. Vymezení předmětu zdanění a základu daně. Vymezení daňové sazby. Určení termínů splatnosti a způsobu výběru daně. Daňový subjekt je osoba, která je podle zákona povinna odvádět nebo platit daň. Z hlediska daňové techniky dělíme daňové subjekty na poplatníky a plátce. Poplatník daně je daňový subjekt, který je ze zákona povinen hradit daň ze svého předmětu zdanění (jehož předmět, především příjem případně majetek je dani podroben). Poplatník je zpravidla povinen také sám daň platit. Plátce daně je daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést do státního rozpočtu daň vybranou nebo sraženou od jiných subjektů pod svou majetkovou odpovědností.

2 Objekt daně je veličinou, ze které se daň vyměřuje. Přesnější definicí je potom předmět zdanění, v návaznosti pak vynětí z předmětu daně. Osvobození od daně definuje ty části předmětu daně, z nichž se daň nevybírá. Nezdanitelná částka základu daně je obvykle absolutní paušál, který snižuje základ, z něhož je daň vyměřována. Nezdanitelné minimum je částka, při jejímž překročení podléhá zdanění celá výše předmětu daně. Vliv nezdanitelné částky a nezdanitelného minima na úpravu základu daně ukazuje následující tabulka 4.2. Tabulka 1.2: Nezdanitelné minimum. předmět daně nezdanitelné minimum nezdanitelná částka před úpravou výše po úpravě výše po úpravě Sazba daně je algoritmus, podle kterého se ze základu daně stanoví velikost daně. Může být jednotná či diferencovaná, pevná a vázaná k určité objemové jednotce bez ohledu na peněžní ocenění základu daně, relativní či absolutní. Z hlediska progrese může být lineární, progresivní či klouzavě progresivní. Sleva na dani znamená absolutní či relativní snížení samotné daňové povinnosti. Výběr daně může probíhat na principu vyměření (plátce daně podává daňové přiznání a příslušný finanční úřad mu daň na základě podaného přiznání vyměřuje) a samovyměření (plátce si na základě vyplnění daňového přiznání sám výši daně spočítá a také ji ve lhůtě stanovené zákonem odvede). V každém případě má plátce povinnost podat daňové přiznání. Zálohy na daň mohou vybírány periodicky v závislosti na předpokládané budoucí daňové povinnosti (odvozuje se obvykle od daňové povinnosti, dosažené za poslední uzavřené zdaňovací období). Optimalizace daňové povinnosti může v podstatě probíhat ve třech rovinách: - daňová úspora (využití více možností poskytovaných zákonem), - daňová výhoda (vyhledání skuliny v daňových zákonech), - daňový únik (nezákonné jednání, krácení daně = trestný čin). Správa daní a daňové řízení Správou daně se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daň vyměřit, vybrat, vymáhat a celý proces kontrolovat. K tomu je oprávněn správce daně, nejdůležitějšími

3 správci jsou územní finanční orgány. Správcem daní jsou v podmínkách ČR i celní orgány (daňová povinnost u daně z přidané hodnoty a u spotřebních daní vzniká v okamžiku, kdy zboží překročí hranice ČR). Cílem daňového řízení je vybrat daně tak, aby nebyly kráceny daňové příjmy. Při naplňování tohoto cíle se v daňovém řízení dodržují tyto zásady: - zákonnost postupu, - neveřejnost, mlčenlivost, - přiměřenost kroků a úkonů správce daně, - volné hodnocení důkazních prostředků správcem daně, - zjišťování a hodnocení skutečného stavu věci před stavem formálně právním, - součinnost správce daně s daňovým subjektem, - spolupráce daňového subjektu se správcem daně, - rovnost daňových subjektů před správcem daně. Obecně ve většině případů platí, že důkazní břemeno nese daňový subjekt. Součástí daňového řízení je vyměřovací řízení, ve kterém se stanoví konkrétní výše daňové povinnosti. Vyměřit daň může pouze správce daně, o to specifickým druhem rozhodnutí platebním výměrem. Daňový subjekt je ze zákona nucen (i oprávněn) spolupracovat při vyměření daně. Jeho povinností je v případě většiny daní daň vypočítat a přitom je oprávněn uplatnit všechny zákonem povolené daňové úspory. Důležitá data, na jejichž základě daňový subjekt daň vypočítal a vypočtenou výši daně sděluje daňový subjekt správci daně prostřednictvím daňového přiznání nebo vyúčtováním daně. Existují následující typy daňových přiznání: - řádné (jeho podání je zákonnou povinností daňového subjektu, toto přiznání musí také podat kdykoliv na výzvu správce daně), - opravné (může daňový subjekt podat kdykoliv do uplynutí lhůty pro podání řádného či dodatečného daňového přiznání, přitom se k dříve podanému přiznání nepřihlíží), - dodatečné (musí daňový subjekt podat, jestliže po pravomocném vyměření daně zjistí, že jeho skutečná daňová povinnost je vyšší a má právo podat, zjistí-li, že jeho daňová povinnost je nižší, než bylo vyměřeno, v obou případech do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž tyto skutečnosti zjistil). Nepřesvědčí-li daňový subjekt správce daně o správnosti jím sdělených údajů vedoucích k vyměření daně či nereaguje-li ve stanovených lhůtách na výzvy správce daně k podání daňového přiznání, je správce daně oprávněn vyměřit mu daň bez jeho součinnosti a to podle pomůcek (které si správce daně k tomuto účelu opatří dle vlastního uvážení sám). Tento postup patří k významným právům správce daně, neboť napadat následně takto stanovenou výši daně je prakticky nemožné.

4 Soustava veřejných příjmů Daně jsou sice kvantitativně nejvýznamnějšími veřejnými příjmy, nejsou však jediným zdrojem veřejných příjmů. Přehled o soustavě veřejných příjmů v ČR dává následující text. Veřejné příjmy úvěrové. 1. Státní půjčky. 2. Vydané státní cenné papíry. Veřejné příjmy neúvěrové. 1. Nedaňové - povinné příspěvky do státních fondů, - poplatky, - místní poplatky, - ostatní příjmy. 2. Daňové PŘÍMÉ DANĚ. NEPŘÍMÉ DANĚ. Z PŘÍJMÚ - fyzických osob, - právnických osob. MAJETKOVÉ - z nemovitostí (pozemků a staveb), - silniční, - dědická, - darovací, - z převodu nemovitostí.

5 VŠEOBECNÉ - z přidané hodnoty. VÝBĚROVÉ - spotřební (z uhlovodíkových paliv a maziv, z lihu a lihovin, z vína, z piva, z tabákových výrobků), - cla. OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY (nejsou daněmi v pravém slova smyslu, ale mají stejný charakter ) - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, - (pojistné na všeobecné zdravotní pojištění) není příjmem státního rozpočtu. NOVINKA od roku 2008 ekologické daně. Tabulka 1.3: Podíl vybraných rozpočtových příjmů rozpočtové soustavy Druh příjmu Podíl na celkových příjmech v % Daň z přidané hodnoty 19 Spotřební daně 11 Daň z příjmů fyzických osob 14 Daň z příjmů právnických osob 13 Majetkové daně 2 Cla 1 Sociální pojistné 40 Pokud jde o daňové určení jednotlivých daní, je následující: Státní rozpočet: - daň z přidané hodnoty, - spotřební daně, - daň silniční, - daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Municipální rozpočty: - daň z nemovitostí + přerozdělování výnosů ostatních daní ze státního rozpočtu.

6 Nejsložitější je rozpočtové určení daní z příjmů. Státní rozpočet má převažující podíl na dani z příjmů právnických osob, jen její malá část plyne do rozpočtů obcí, zatímco u daně z příjmů fyzických osob je tomu naopak..

7 X. Majetek podniku a jeho financování Obchodní zákoník definuje podnik jako věc hromadnou. Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Každý podnik vlastní nějaký majetek, k jehož pořízení bylo třeba vynaložit určité prostředky, nebo který se do podniku dostal jako nepeněžitý vklad vlastníků (společníků)v této kapitole půjde především o to, jak vhodně pohlížet na majetek podniku a zdroje jeho financování a především jak efektivně zobrazit elementární hospodářské operace a jevy v podniku v souvislosti probíhající. 2 Podnikání Definice dle obchodního zákoníku - Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnik a obchodní jmění 5 (1) Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. (2) Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku. 6 (1) Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.

8 (2) Pro účely tohoto zákona se soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním označuje jako obchodní jmění (dále jen jmění ). Jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého majetku a závazků. (3) Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazků, je-li právnickou osobou. (4) Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv. X.1 Druhy majetku a zdroje k jeho pořízení, rozvaha Majetek podniku lze sledovat z dvojího pohledu. Prvním pohledem je sledování jeho konkrétní formy, složení, majetkové struktury. Majetek uspořádaný z hlediska tohoto prvního pohledu se označuje jako AKTIVA. Druhým pohledem je sledování zdrojů, z nichž bylo pořízení majetku financováno, tyto zdroje uspořádané podle určitých pravidel představují PASIVA. Aktiva a pasiva jsou zobrazována v takzvaném účetním výkazu, který se nazývá ROZVAHA. Je jasné, že hospodářské operaci, k nimž při činnosti podniku dochází, budou podle své povahy strukturu a obsah rozvahy měnit. Rozvaha zobrazuje souhrnný stav majetku podniku a zdrojů jeho financování pro určitý podnik v určitém časovém okamžiku, je tedy výkazem statickým. Z principu věci je pak evidentní, že v rozvaze vždy musí platit takzvaná bilanční rovnice, tedy součet aktiv = součet pasiv. Zjednodušené členění aktiv a pasiv v rozvaze je uvedeno níže. AKTIVA A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá (dlouhodobá) aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek B.IV. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek B.V. Dlouhodobý finační majetek C. Oběžná (krátkodobá) aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky

9 C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanční majetek D. Ostatní aktiva PASIVA A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy tvořené ze zisku A.IV. Hospodářský výsledek minulých let A.V. Hospodářský výsledek běžného období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry C. Ostatní pasiva Aktiva členíme především podle jejich životnosti, přičemž základním měřítkem je doba jednoho roku. Aktiva s životností delší než jeden rok jsou aktiva dlouhodobá (stálá aktiva), aktiva s životností kratší pak krátkodobá (oběžná aktiva). Druhým parametrem pro členění je pořizovací cena, kde hranicí je částka ,-Kč. I z tohoto pravidla však mohou být některé výjimky, například počítač pořízený za méně než ,-Kč může být veden jako dlouhodobý majetek, na druhé straně lisovací forma s pořizovací cenou podstatně vyšší než ,-Kč, jejíž životnost je dána počtem realizovaných výlisků a může tedy být menší než 1 rok může být považována za krátkodobý majetek. Aktiva pak svou podstatou mohou být buďto hmotná (budovy, stroje, zařízení, zásoby), nehmotná (software, licence, ochranné známky) nebo mohou být reprezentována jako finanční majetek (penězi, cennými papíry či podíly v obchodních společnostech). Speciálním druhem aktiva je

10 pohledávka, která vzniká například tím, že podnik fyzicky dodá svůj výrobek, dodávku vyfakturuje a čeká na zaplacení v určité lhůtě splatnosti pohledávka pak představuje právo jejího držitele inkasovat na jejím základě úhradu, většinou peníze. Zvláštním aktivem je pohledávka za upsaný vlastní kapitál. Je to pohledávka za společníky společnosti, kteří se při založení společnosti či při zvyšování jejího základního kapitálu zavázali vložit určitou částku a stanovy či společenská smlouva společnosti umožňuje zaplatit část upsané částky do určitého termínu (zapsaný základní kapitál společnosti je pak větší, než částka, kterou společníci skutečně zaplatili a společnost má vůči nim pohledávku). Do ostatních aktiv patří takzvaná přechodná aktiva, jimiž jsou: a) náklady příštích období, které představují uskutečněné výdaje, které však věcně nákladově souvisejí až s budoucím obdobím, představují vydané peníze, které se stanou nákladem až v příštích obdobích (například nájemné zaplacené nájemcem na několik let dopředu), b) příjmy příštích období představují výnosy za výkony, které už podnik realizoval, avšak z nějakých důvodů nevyfakturoval (například nájemné uhrazované pronajímateli až zpětně po uplynutí několika roků pronájmu). Pasiva jako použité zdroje financování aktiv lze opět nahlížet ze dvou pohledů. Základním pohledem je, je-li majetek financován z vlastních zdrojů podniku, či ze zdrojů cizích (především půjček, ale i například z nezaplacených pohledávek jiným subjektům obchodních závazků). Cizí zdroje představují závazky, které je potřeba po určité době splatit a doba do jejich splatnosti představuje druhé kriterium. Při splatnosti do jednoho roku hovoříme o závazcích krátkodobých, závazky, jejichž splatnost je delší než jeden rok jsou pak dlouhodobé. Vlastní zdroje jsou tvořeny těmito položkami: 2. základní kapitál (částka zapsaná v obchodním rejstříku, kterou společníci do společnosti vložili přesněji se zavázali vložit zvýšená o případné nerozdělené, ve společnosti ponechané minulé zisky za celou dobu trvání podniku společnosti), 3. fondy jsou vytvářeny z vkladů či rozdělením minulých zisků a představují více či méně vázané zdroje (zákonným fondem je povinně vytvářený rezervní fond, jehož čerpání je možné pouze se souhlasem valné hromady k úhradě vzniklé ztráty, nevázaným zdrojem je pak obecný kapitálový fond, který je možno použít v souladu se stanovami či společenskou smlouvou), 4. zatímco fondy představují výsledek minulého hospodaření podniku po zdanění, hospodářský výsledek běžného období představuje částku disponibilního zisku před zdaněním (či ztrátu) od počátku účetního období (pro jednoduchost si představme kalendářní rok) do data sestavování rozvahy. Zvláštní součástí cizích zdrojů jsou rezervy, které si podnik vytváří na úkor vykazovaného zisku za určitým účelem (například na rizika spojená se zvýšenými náklady na servis v souvislosti se zavedením nového výrobku daňově neuznatelné, na opravy dlouhodobého hmotného majetku za určitých podmínek daňově uznatelné). Jde tedy svým způsobem o část vlastních zdrojů, avšak do budoucna účelově vázaných, při splnění účelu, k němuž jsou tyto zdroje vytvářeny, dojde k jejich spotřebování formou nákladů, proto jsou vykazovány jako zdroje cizí. Do ostatních pasiv patří takzvaná přechodná pasiva, jimiž jsou: a) výdaje příštích období (například z pohledu nájemce nájemné, která zaplatí pronajímateli až po skončení víceletého pronájmu), b) výnosy příštích období (například z pohledu pronajímatele nájemné přijaté dopředu od nájemce za víceletý pronájem).

11 Příklad X.1: Zatřiďte příslušné položky aktiv a pasiv. AKTIVA Stálá Oběžná Ostatní Zásoby materiálu x Budovy x Zakoupená licence ( ,-Kč) x Stroje (každý za více než ,-Kč) x Polotovary vlastní výroby x Obligace s dvouletou splatností x Osobní automobil ( ,-Kč) x Výkony předané odběrateli avšak doposud X nevyfakturované Pohledávky za odběrateli x Peníze na účtu u banky x Nájemné zaplacené na 3 roky dopředu X Zásoby nedokončené výroby x Akcie stoprocentní dceřinné společnosti x Akcie nakoupené v RM-Systému (dočasné uložení x volných peněžních prostředků) Software (50.000,-Kč) x Kursové rozdíly aktivní x Zásoby výrobků x Pohledávky za společníky z titulu nesplaceného x základního kapitálu Směnky se splatností 5 měsíců x Peníze v pokladně x Obchodní značka v hodnotě ,-Kč x Zaplacené provozní zálohy x PASIVA Vlastní Cizí Přechodná Závazky vůči dodavatelům x Provozní úvěr u banky (splatnost do 1 roku) x Základní kapitál x Kurzové rozdíly pasivní X

12 Dlužná daň ze zisku Zákonný rezervní fond Vydané obligace (dlužné cenné papíry) Závazky vůči zaměstnancům Investiční úvěr u banky (splatnost 4 roky) Statutární sociální fond Dohadné položky pasivní (přijaté nevyfakt. výkony) Schválené nevyplacené dividendy akcionářům Nerozdělený zisk minulých let Rezerva na opravy dlouhodobého majetku Vydané směnky Výdaje příštích období Zisk běžného období Výnosy příštích období Kapitálové fondy Přijaté zálohy od odběratelů Půjčka od jiné společnosti (splatnost 6 měsíců) Rezervy na obchodní rizika (záruční opravy) Emisní ážio x x x x x x x x x x x x x x x x X X X Příklad X.2: Společnost má následující strukturu majetku. Zařaďte tento majetek do připravené tabulky. Položka Druh majetku Pořizovací cena (Kč) 1 Budova skladu ,- 2 Osobní počítač 51000,- 3 Zboží v prodejnách ,- 4 Pohledávky za odběrateli ,- 5 Nákladní automobil ,- 6 Peníze v pokladně 10000,- 7 Palety na skladování (50ks á 700,-) 35000,- 8 Správní budova ,- 9 Běžný účet u banky ,- 10 Programové vybavení počítače 65000,-

13 11 Náklady příštích období 50000,- 12 Výstavní panely (20 ks á 1250,-) 25000,- 13 Pohledávky za zaměstnanci prodejen (manka a škody) 41000,- 14 Mrazicí boxy v prodejnách (5 ks á 50600,-) ,- 15 Kalkulačky v kancelářích (8 ks á 2500,-) 20000,- 16 Plastikové sudy (50 ks á 670,-) 33500,- 17 Příjmy příštích období 70000,- 18 Účasti v jiné obchodní společnosti (80% podílu na jmění) ,- 19 Zboží ve skladech ,- 20 Pracovní pláště (30 ks á 200,-) 6000,- Připravená tabulka k zařazení majetku. AKTIVA Dlouhodobý majetek celkem - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek - krátkodobý finanční majetek Oběžný majetek celkem - zásoby - finanční prostředky - pohledávky Přechodná aktiva AKTIVA CELKEM Kč Příklad X.3: Společnost má následující složky pasiv. Zařaďte tato pasiva do připravené tabulky. Položka Druh pasiva Kč 1 Závazky vůči dodavatelům ,- 2 Základní kapitál ,- 3 Investiční bankovní úvěr (splatnost 5 roků) ,- 4 Zákonný rezervní fond ,- 5 Dlužné mzdy zaměstnancům ,-

14 6 Provozní bankovní úvěr (splatnost 6 měsíců) ,- 7 Nerozdělený zisk minulých let ,- 8 Rezerva na opravy budovy ,- 9 Statutární sociální fond ,- 10 Dlužná daň z příjmů ,- 11 Výdaje příštích období ,- 12 Vydané obligace (splatnost 2 roky) ,- 13 Zisk běžného roku ,- 14 Vydané směnky (splatnost 2 měsíce) ,- 15 Výnosy příštích období ,- 16 Zákonná rezerva na nedobytné pohledávky ,- Připravená tabulka pro zařazení pasiv. Vlastní zdroje celkem - základní kapitál - fondy - zisk běžného roku Cizí zdroje celkem - rezervy - krátkodobé závazky - dlouhodobé závazky Přechodná pasiva PASIVA CELKEM PASIVA Kč Výkaz zisků a ztrát, souvislosti s rozvahou Druhým podnikovým hospodářským výkazem je VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT, nazývaný zkráceně VÝSLEDOVKA. Tento výkaz představuje součet nákladů a výnosů za určité období (od počátku hospodářského období do okamžiku sestavení výkazu), je tedy výkazem nikoliv statickým, ale tokovým. Struktura výkazu je dána především druhovým členěním sledovaných nákladů a výnosů, zjednodušená struktura výsledovky, z níž je patrný způsob tvorby hospodářského výsledku, je uvedena dále formou tabulky.

15 Tabulka X.4: Zjednodušená struktura výsledovky. Náklady a výnosy v druhovém členění Tržby z prodeje zboží + I. Náklady vynaložené na prodané zboží - = Obchodní marže + Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + Náklady související s provozní činností - = Provozní hospodářský výsledek (I.) Výnosy z finanční činnosti + II. Náklady na finanční činnost - = Hospodářský výsledek z finančních operací (II.) Daň z příjmů za běžnou činnost - = Hospodářský výsledek za běžnou činnost (I. + II.) Mimořádné výnosy + IV. III. V.

16 Mimořádné náklady - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - = Mimořádný hospodářský výsledek (IV.) = Hospodářský výsledek za účetní období ( V. = III. + IV.) Z výše uvedené struktury výsledovky je patrné, že umožňuje odděleně sledovat dosahovanou obchodní marži u obchodního podniku a zejména pak provozní hospodářský výsledek u podniku obchodního, výrobního či kombinovaného. To je důležité proto, že takto sledovaný hospodářský výsledek není zatížen způsobem financování podniku, tedy finanční činností, kde se v nákladech objevují placené úroky poskytovatelů cizích zdrojů a podíly ze zisku vyplácené vlastníkům (společníkům). Provozní hospodářský výsledek tedy charakterizuje produkční schopnost podniku v jeho předmětu podnikání a poskytuje tak případnému zájemci o majetkovou akvizici důležitou informaci. Způsob financování pak případný zájemce o podnik musí zvážit s ohledem na své možnosti a na cenu kapitálu. Mimořádný hospodářský výsledek pak zahrnuje vliv mimořádných událostí (přírodní katastrofy, prodej provozně nedůležitých částí majetku atd.). Důležité je uvědomit si, že z výsledovky dostáváme jediné číslo, a tím je položka pasiv rozvahy, tedy hospodářský výsledek za účetní období, nebo hospodářský výsledek běžného období (nezahrnuje daň z příjmů) pokud den sestavení účetních výkazů není totožný s posledním dnem účetního období. Je-li tímto výsledkem zisk, představuje zdroj krytí přírůstku majetku, je-li to ztráta, je spojena s úbytkem majetku v aktivech rozvahy. Souvislost rozvahy a výsledovky ukazuje následující tabulka. Tabulka X.5: Rozvahové a výsledkové operace a jejich vliv na účetní výkazy. ROZVAHA R oper. Aktiva Pasiva 1 a-q a+q 2 p-q p+q 3 a+q p+q VÝSLEDOVKA V 4 a-q p-q Náklady: (z-q) Výnosy: (z+q) 5 a+q přírůstek aktiv výnos q 6 p-q snížení závazků výnos q 7 a-q úbytek aktiv náklad q 8 p+q zvýšení závazků náklad q

17 a položka aktiv, p položka pasiv kromě hospodářského výsledku běžného roku, z hospodářský výsledek běžného roku, p peněžní částka, 1,2,3,4 operace rozvahové, 5,6,7,8 operace výsledkové. Příklad X.4: V následující tabulce vyznačte jakým způsobem (+ -) a jaká položka rozvahy se bude při jednotlivých operacích měnit. OPERACE Vliv na rozvahu + - Aktiva + - Pasiva 1. Dodavatelská fa za dodaný DDHM + DDHM + závazky 2. Dodavatelská fa za dodaný materiál + materiál + závazky 3. Materiál vydán ze skladu do výroby - + materiál nedok. výroba 4. Z běž. účtu zaplacen dluh dodavatelům - běžný účet - dodavatelé 5. Z bank. úvěru zaplacen dluh dodavateli - + dodavatelé úvěry 6. Dokončené výrobky předány na sklad - + nedok. výroba výrobky 7. Výrobky předány a fakturovány odběrateli - + výrobky pohledávky 8. Úhrada od odběratele připsána na b.ú. + - běžný účet pohledávky 9. Poskytnutý bank. úvěr převeden na b.ú. + běžný účet + úvěr 10. Z b.ú. vybrány peníze do pokladny - + běžný účet pokladna 11. Z pokladny vyplaceny dlužné mzdy - pokladna - závazky 12. Z b.ú. zaplacena dlužná daň - běžný účet - dlužné daně 13. Zisk běž. roku přidělen do rezerv. fondu - + zisk běž. r. rezervní fond 14. Z b.ú. zaplaceny dlužné dividendy - běžný účet - závazky k akc. 15. Z b.ú. nakoupeny akcie na burze - + běžný účet fin. majetek 16. Odběratel zaplatil směnkou - + pohledávky fin. majetek

18 17. Z nerozděleného zisku zvýšen zákl. kapit. - + ner. zisk zákl. kapitál Příklad X.5: Společnost ABC vykazuje k XXXX následující stavy položek aktiv a pasiv. Sestavte rozvahu společnosti k XXXX. Vyznačte v následující tabulce jaké položky rozvahy jednotlivé operace ovlivňují a jak. Položka Tis. Kč 1. Dlouhodobý hmotný majetek Dodavatelé (závazky) Běžný účet (b.ú.) Základní kapitál Odběratelé (pohledávky) Zaměstnanci (závazek) Materiál na skladě Výrobky (hotové, na skladě) Bankovní úvěr (závazek) 330 Sestavte rozvahu společnosti k XXXX. Vyznačte v následující tabulce jaké položky rozvahy jednotlivé operace ovlivňují a jak. OPERACE (v tisících Kč) 1. Dodavatelská fa za dodaný DDHM (500) 2. Dodavatelská fa za dodaný materiál (100) 3. Dodávka a fakturace výrobků odběrateli (50) 4. Z bank. úvěru uhrazen dluh dodavatelům (30) Vliv na rozvahu + - Aktiva + - Pasiva Sestavte rozvahu po každé z výše uvedených operací a zkontrolujte dodržení bilanční rovnice (součet aktiv = součet pasiv). Položky rozvahy Rozvaha 1 R2 R3 R4 DDHM Běžný účet Odběratelé Materiál Výrobky Aktiva celkem

19 Základní kapitál Dodavatelé Zaměstnanci Bankovní úvěr Pasiva celkem Zavedení pojmu účet Promítat hospodářské operace přímo do rozvahy je nepraktické a technicky obtížné. Proto se pro jednotlivé položky rozvahy (a jak dále uvidíme i výsledovky) otvírají účty, na nichž se během účetního období sledují pohyby jednotlivých položek. Každý účet má dvě strany. Má dáti MD Debet Na vrub Název účtu Dal D Kredit Ve prospěch Na každém účtu se uvádí: 1) Počáteční zůstatek = stav příslušné položky aktiv či pasiv na počátku účetního období. 2) Obrat strany účtu = úhrn změn, k nimž došlo na od počátku účetního období na příslušné straně účtu (obrat strany MD, obrat strany D). 3) Součet strany účtu = úhrn všech částek zachycených na příslušné straně účtu (počáteční zůstatek + obrat strany). 4) Konečný zůstatek = stav příslušné položky aktiv či pasiv na konci účetního období. Pravidla pro sledování stavu a pohybu majetku na aktivních a pasivních účtech shrnuje následující tabulka. Tabulka X.6: Pravidla pro zacházení s účty.

20 Účet aktiv Účet pasiv MD D MD D 1. Počáteční zůstatek 2. Přírůstky 3. Konečný zůstatek Úbytky Úbytky 1. Počáteční zůstatek 2. Přírůstky 3. Konečný zůstatek Souvztažnost účetních zápisů každou účetní operaci promítáme do změny stavu dvou k této operaci vázaných souvztažných účtů. Podvojnost účetních zápisů každou operaci účtujeme stejnou hodnotou na dvou různých stranách každého z účtů. Konkrétní fyzická podoba účtů a zápisů na ně může být různá, například tato: Datum Doklad Popis operace Má dáti (Kč) Dal (Kč) Pomocí účtů lze popsat vliv operací na rozvahu podle následující tabulky. Tabulka X.7: Popis rozvahových operací pomocí účtů. Vliv operace na rozvahu Účtování Aktiva Pasiva Účty aktiv Účty pasiv MD D MD D + + x x

21 - - x x + x - x + - x x Ve výše uvedené tabulce jsou postupně zachyceny tyto hospodářské operace: 1. Dodavatel nám dodal a vyfakturoval materiál (faktura zatím nebyla zaplacena). Důsledkem je zvýšení majetku (zásoby) a zvýšení dluhu. 2. Faktura dodavatele byla uhrazena z běžného účtu. Snížil se majetek (stav peněz), snížily se dluhy. 3. Z běžného účtu byly vybrány peníze a uloženy do pokladny. Jde o změnu struktury aktiv. 4. Čerpáním bankovního úvěru byla uhrazena faktura dodavateli. Změnila se struktura dluhů. Příklad X.6: Doplňte účtový předpis (účty) u následujících operací. OPERACE 1. Dodavatelská fa za dodaný DDHM 2. Dodavatelská fa za dodaný materiál 3. Materiál vydán ze skladu do výroby 4. Z běž. účtu zaplacen dluh dodavatelům 5. Z bank. úvěru zaplacen dluh dodavateli 6. Dokončené výrobky předány na sklad 7. Výrobky předány a fakturovány odběrateli 8. Úhrada od odběratele připsána na b.ú. 9. Poskytnutý bank. úvěr převeden na b.ú. 10. Z b.ú. vybrány peníze do pokladny 11. Z pokladny vyplaceny dlužné mzdy 12. Z b.ú. zaplacena dlužná daň 13. Zisk běž. roku přidělen do rezerv. fondu 14. Z b.ú. zaplaceny dlužné dividendy 15. Z b.ú. nakoupeny akcie na burze Účtový předpis Má dáti Dal

22 16. Odběratel zaplatil směnkou 17. Z nerozděleného zisku zvýšen zákl. kapit. Sledování hospodářských operací pomocí účtů Vedle sledování pohybů aktiv a pasiv se v účetnictví sledují také náklady a výnosy. Náklady a výnosy jsou přechodnými složkami aktiv a pasiv. Náklady jsou kategoriemi vstupu do hospodářského procesu a vznikají zapojením majetku do procesu. Výnosy jsou kategoriemi výstupu a jsou měřítkem zhodnocení vstupů. Hospodářský výsledek jako rozdíl výnosů a nákladů je rozvahovou položkou (zisk je součástí pasiv a představuje zdroj financování části majetku, ztráta je aktivem v tom smyslu, že představuje chybějící část majetku při vykázané výši zdrojů). Typově možné hospodářské operace a jejich sledování na účtech rozvahových a výsledkových jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka X.8: Typové rozvahové a výsledkové operace. Rozvahové účty Náklady Hospodářský Výnosy Rozvahové účty výsledek MD D MD D MD D MD D x(-) x(+) MD D x(+) x(+) x(-) x(+) x(+) x(-) ztráta zisk Následující schémata ukazují vliv zisku a ztráty na rozvahu a význam těchto položek v rozvaze. a) zisk

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více