Daňové právo České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňové právo České republiky"

Transkript

1 Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony, které bude zmíněny níže, tvoří spolu se zákonem o správě daní a poplatků (zákon číslo 337/1992Sb.) daňový systém ČR, jehož platnost se datuje od počátku roku Základní pojmy z oblasti daní Podle daňové teorie je daní rozuměna povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová (je v rámci rozpočtu přerozdělována, když poplatník daň platí, neví, co bude z těchto jím placených prostředků financováno) a je neekvivalentní (výši placené daně neodpovídá míra z rozpočtu zajišťovaných veřejných služeb čerpaných konkrétním poplatníkem daně). Daň se pravidelně opakuje buďto v časových intervalech (například každý rok se platí daň z příjmů), nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností (například při převodu nemovitostí). Aby bylo vůbec možno daň vybírat, musí každý daňový zákon obsahovat co nejpřesnější odpovědi na následující otázky, shrnuté v tabulce 4.1. Tabulka 1.1: Základní otázky daňové teorie. Otázka Kdo je povinen hradit daň? Z čeho je daň vyměřována? Prostřednictvím jakého algoritmu se daň vyměřuje? Kdy (v jakých intervalech) a jakým způsobem se daň hradí? Odpověď Vymezení daňového subjektu. Vymezení předmětu zdanění a základu daně. Vymezení daňové sazby. Určení termínů splatnosti a způsobu výběru daně. Daňový subjekt je osoba, která je podle zákona povinna odvádět nebo platit daň. Z hlediska daňové techniky dělíme daňové subjekty na poplatníky a plátce. Poplatník daně je daňový subjekt, který je ze zákona povinen hradit daň ze svého předmětu zdanění (jehož předmět, především příjem případně majetek je dani podroben). Poplatník je zpravidla povinen také sám daň platit. Plátce daně je daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést do státního rozpočtu daň vybranou nebo sraženou od jiných subjektů pod svou majetkovou odpovědností.

2 Objekt daně je veličinou, ze které se daň vyměřuje. Přesnější definicí je potom předmět zdanění, v návaznosti pak vynětí z předmětu daně. Osvobození od daně definuje ty části předmětu daně, z nichž se daň nevybírá. Nezdanitelná částka základu daně je obvykle absolutní paušál, který snižuje základ, z něhož je daň vyměřována. Nezdanitelné minimum je částka, při jejímž překročení podléhá zdanění celá výše předmětu daně. Vliv nezdanitelné částky a nezdanitelného minima na úpravu základu daně ukazuje následující tabulka 4.2. Tabulka 1.2: Nezdanitelné minimum. předmět daně nezdanitelné minimum nezdanitelná částka před úpravou výše po úpravě výše po úpravě Sazba daně je algoritmus, podle kterého se ze základu daně stanoví velikost daně. Může být jednotná či diferencovaná, pevná a vázaná k určité objemové jednotce bez ohledu na peněžní ocenění základu daně, relativní či absolutní. Z hlediska progrese může být lineární, progresivní či klouzavě progresivní. Sleva na dani znamená absolutní či relativní snížení samotné daňové povinnosti. Výběr daně může probíhat na principu vyměření (plátce daně podává daňové přiznání a příslušný finanční úřad mu daň na základě podaného přiznání vyměřuje) a samovyměření (plátce si na základě vyplnění daňového přiznání sám výši daně spočítá a také ji ve lhůtě stanovené zákonem odvede). V každém případě má plátce povinnost podat daňové přiznání. Zálohy na daň mohou vybírány periodicky v závislosti na předpokládané budoucí daňové povinnosti (odvozuje se obvykle od daňové povinnosti, dosažené za poslední uzavřené zdaňovací období). Optimalizace daňové povinnosti může v podstatě probíhat ve třech rovinách: - daňová úspora (využití více možností poskytovaných zákonem), - daňová výhoda (vyhledání skuliny v daňových zákonech), - daňový únik (nezákonné jednání, krácení daně = trestný čin). Správa daní a daňové řízení Správou daně se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daň vyměřit, vybrat, vymáhat a celý proces kontrolovat. K tomu je oprávněn správce daně, nejdůležitějšími

3 správci jsou územní finanční orgány. Správcem daní jsou v podmínkách ČR i celní orgány (daňová povinnost u daně z přidané hodnoty a u spotřebních daní vzniká v okamžiku, kdy zboží překročí hranice ČR). Cílem daňového řízení je vybrat daně tak, aby nebyly kráceny daňové příjmy. Při naplňování tohoto cíle se v daňovém řízení dodržují tyto zásady: - zákonnost postupu, - neveřejnost, mlčenlivost, - přiměřenost kroků a úkonů správce daně, - volné hodnocení důkazních prostředků správcem daně, - zjišťování a hodnocení skutečného stavu věci před stavem formálně právním, - součinnost správce daně s daňovým subjektem, - spolupráce daňového subjektu se správcem daně, - rovnost daňových subjektů před správcem daně. Obecně ve většině případů platí, že důkazní břemeno nese daňový subjekt. Součástí daňového řízení je vyměřovací řízení, ve kterém se stanoví konkrétní výše daňové povinnosti. Vyměřit daň může pouze správce daně, o to specifickým druhem rozhodnutí platebním výměrem. Daňový subjekt je ze zákona nucen (i oprávněn) spolupracovat při vyměření daně. Jeho povinností je v případě většiny daní daň vypočítat a přitom je oprávněn uplatnit všechny zákonem povolené daňové úspory. Důležitá data, na jejichž základě daňový subjekt daň vypočítal a vypočtenou výši daně sděluje daňový subjekt správci daně prostřednictvím daňového přiznání nebo vyúčtováním daně. Existují následující typy daňových přiznání: - řádné (jeho podání je zákonnou povinností daňového subjektu, toto přiznání musí také podat kdykoliv na výzvu správce daně), - opravné (může daňový subjekt podat kdykoliv do uplynutí lhůty pro podání řádného či dodatečného daňového přiznání, přitom se k dříve podanému přiznání nepřihlíží), - dodatečné (musí daňový subjekt podat, jestliže po pravomocném vyměření daně zjistí, že jeho skutečná daňová povinnost je vyšší a má právo podat, zjistí-li, že jeho daňová povinnost je nižší, než bylo vyměřeno, v obou případech do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž tyto skutečnosti zjistil). Nepřesvědčí-li daňový subjekt správce daně o správnosti jím sdělených údajů vedoucích k vyměření daně či nereaguje-li ve stanovených lhůtách na výzvy správce daně k podání daňového přiznání, je správce daně oprávněn vyměřit mu daň bez jeho součinnosti a to podle pomůcek (které si správce daně k tomuto účelu opatří dle vlastního uvážení sám). Tento postup patří k významným právům správce daně, neboť napadat následně takto stanovenou výši daně je prakticky nemožné.

4 Soustava veřejných příjmů Daně jsou sice kvantitativně nejvýznamnějšími veřejnými příjmy, nejsou však jediným zdrojem veřejných příjmů. Přehled o soustavě veřejných příjmů v ČR dává následující text. Veřejné příjmy úvěrové. 1. Státní půjčky. 2. Vydané státní cenné papíry. Veřejné příjmy neúvěrové. 1. Nedaňové - povinné příspěvky do státních fondů, - poplatky, - místní poplatky, - ostatní příjmy. 2. Daňové PŘÍMÉ DANĚ. NEPŘÍMÉ DANĚ. Z PŘÍJMÚ - fyzických osob, - právnických osob. MAJETKOVÉ - z nemovitostí (pozemků a staveb), - silniční, - dědická, - darovací, - z převodu nemovitostí.

5 VŠEOBECNÉ - z přidané hodnoty. VÝBĚROVÉ - spotřební (z uhlovodíkových paliv a maziv, z lihu a lihovin, z vína, z piva, z tabákových výrobků), - cla. OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY (nejsou daněmi v pravém slova smyslu, ale mají stejný charakter ) - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, - (pojistné na všeobecné zdravotní pojištění) není příjmem státního rozpočtu. NOVINKA od roku 2008 ekologické daně. Tabulka 1.3: Podíl vybraných rozpočtových příjmů rozpočtové soustavy Druh příjmu Podíl na celkových příjmech v % Daň z přidané hodnoty 19 Spotřební daně 11 Daň z příjmů fyzických osob 14 Daň z příjmů právnických osob 13 Majetkové daně 2 Cla 1 Sociální pojistné 40 Pokud jde o daňové určení jednotlivých daní, je následující: Státní rozpočet: - daň z přidané hodnoty, - spotřební daně, - daň silniční, - daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Municipální rozpočty: - daň z nemovitostí + přerozdělování výnosů ostatních daní ze státního rozpočtu.

6 Nejsložitější je rozpočtové určení daní z příjmů. Státní rozpočet má převažující podíl na dani z příjmů právnických osob, jen její malá část plyne do rozpočtů obcí, zatímco u daně z příjmů fyzických osob je tomu naopak..

7 X. Majetek podniku a jeho financování Obchodní zákoník definuje podnik jako věc hromadnou. Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Každý podnik vlastní nějaký majetek, k jehož pořízení bylo třeba vynaložit určité prostředky, nebo který se do podniku dostal jako nepeněžitý vklad vlastníků (společníků)v této kapitole půjde především o to, jak vhodně pohlížet na majetek podniku a zdroje jeho financování a především jak efektivně zobrazit elementární hospodářské operace a jevy v podniku v souvislosti probíhající. 2 Podnikání Definice dle obchodního zákoníku - Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnik a obchodní jmění 5 (1) Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. (2) Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku. 6 (1) Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.

8 (2) Pro účely tohoto zákona se soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním označuje jako obchodní jmění (dále jen jmění ). Jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého majetku a závazků. (3) Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazků, je-li právnickou osobou. (4) Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv. X.1 Druhy majetku a zdroje k jeho pořízení, rozvaha Majetek podniku lze sledovat z dvojího pohledu. Prvním pohledem je sledování jeho konkrétní formy, složení, majetkové struktury. Majetek uspořádaný z hlediska tohoto prvního pohledu se označuje jako AKTIVA. Druhým pohledem je sledování zdrojů, z nichž bylo pořízení majetku financováno, tyto zdroje uspořádané podle určitých pravidel představují PASIVA. Aktiva a pasiva jsou zobrazována v takzvaném účetním výkazu, který se nazývá ROZVAHA. Je jasné, že hospodářské operaci, k nimž při činnosti podniku dochází, budou podle své povahy strukturu a obsah rozvahy měnit. Rozvaha zobrazuje souhrnný stav majetku podniku a zdrojů jeho financování pro určitý podnik v určitém časovém okamžiku, je tedy výkazem statickým. Z principu věci je pak evidentní, že v rozvaze vždy musí platit takzvaná bilanční rovnice, tedy součet aktiv = součet pasiv. Zjednodušené členění aktiv a pasiv v rozvaze je uvedeno níže. AKTIVA A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá (dlouhodobá) aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek B.IV. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek B.V. Dlouhodobý finační majetek C. Oběžná (krátkodobá) aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky

9 C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanční majetek D. Ostatní aktiva PASIVA A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy tvořené ze zisku A.IV. Hospodářský výsledek minulých let A.V. Hospodářský výsledek běžného období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry C. Ostatní pasiva Aktiva členíme především podle jejich životnosti, přičemž základním měřítkem je doba jednoho roku. Aktiva s životností delší než jeden rok jsou aktiva dlouhodobá (stálá aktiva), aktiva s životností kratší pak krátkodobá (oběžná aktiva). Druhým parametrem pro členění je pořizovací cena, kde hranicí je částka ,-Kč. I z tohoto pravidla však mohou být některé výjimky, například počítač pořízený za méně než ,-Kč může být veden jako dlouhodobý majetek, na druhé straně lisovací forma s pořizovací cenou podstatně vyšší než ,-Kč, jejíž životnost je dána počtem realizovaných výlisků a může tedy být menší než 1 rok může být považována za krátkodobý majetek. Aktiva pak svou podstatou mohou být buďto hmotná (budovy, stroje, zařízení, zásoby), nehmotná (software, licence, ochranné známky) nebo mohou být reprezentována jako finanční majetek (penězi, cennými papíry či podíly v obchodních společnostech). Speciálním druhem aktiva je

10 pohledávka, která vzniká například tím, že podnik fyzicky dodá svůj výrobek, dodávku vyfakturuje a čeká na zaplacení v určité lhůtě splatnosti pohledávka pak představuje právo jejího držitele inkasovat na jejím základě úhradu, většinou peníze. Zvláštním aktivem je pohledávka za upsaný vlastní kapitál. Je to pohledávka za společníky společnosti, kteří se při založení společnosti či při zvyšování jejího základního kapitálu zavázali vložit určitou částku a stanovy či společenská smlouva společnosti umožňuje zaplatit část upsané částky do určitého termínu (zapsaný základní kapitál společnosti je pak větší, než částka, kterou společníci skutečně zaplatili a společnost má vůči nim pohledávku). Do ostatních aktiv patří takzvaná přechodná aktiva, jimiž jsou: a) náklady příštích období, které představují uskutečněné výdaje, které však věcně nákladově souvisejí až s budoucím obdobím, představují vydané peníze, které se stanou nákladem až v příštích obdobích (například nájemné zaplacené nájemcem na několik let dopředu), b) příjmy příštích období představují výnosy za výkony, které už podnik realizoval, avšak z nějakých důvodů nevyfakturoval (například nájemné uhrazované pronajímateli až zpětně po uplynutí několika roků pronájmu). Pasiva jako použité zdroje financování aktiv lze opět nahlížet ze dvou pohledů. Základním pohledem je, je-li majetek financován z vlastních zdrojů podniku, či ze zdrojů cizích (především půjček, ale i například z nezaplacených pohledávek jiným subjektům obchodních závazků). Cizí zdroje představují závazky, které je potřeba po určité době splatit a doba do jejich splatnosti představuje druhé kriterium. Při splatnosti do jednoho roku hovoříme o závazcích krátkodobých, závazky, jejichž splatnost je delší než jeden rok jsou pak dlouhodobé. Vlastní zdroje jsou tvořeny těmito položkami: 2. základní kapitál (částka zapsaná v obchodním rejstříku, kterou společníci do společnosti vložili přesněji se zavázali vložit zvýšená o případné nerozdělené, ve společnosti ponechané minulé zisky za celou dobu trvání podniku společnosti), 3. fondy jsou vytvářeny z vkladů či rozdělením minulých zisků a představují více či méně vázané zdroje (zákonným fondem je povinně vytvářený rezervní fond, jehož čerpání je možné pouze se souhlasem valné hromady k úhradě vzniklé ztráty, nevázaným zdrojem je pak obecný kapitálový fond, který je možno použít v souladu se stanovami či společenskou smlouvou), 4. zatímco fondy představují výsledek minulého hospodaření podniku po zdanění, hospodářský výsledek běžného období představuje částku disponibilního zisku před zdaněním (či ztrátu) od počátku účetního období (pro jednoduchost si představme kalendářní rok) do data sestavování rozvahy. Zvláštní součástí cizích zdrojů jsou rezervy, které si podnik vytváří na úkor vykazovaného zisku za určitým účelem (například na rizika spojená se zvýšenými náklady na servis v souvislosti se zavedením nového výrobku daňově neuznatelné, na opravy dlouhodobého hmotného majetku za určitých podmínek daňově uznatelné). Jde tedy svým způsobem o část vlastních zdrojů, avšak do budoucna účelově vázaných, při splnění účelu, k němuž jsou tyto zdroje vytvářeny, dojde k jejich spotřebování formou nákladů, proto jsou vykazovány jako zdroje cizí. Do ostatních pasiv patří takzvaná přechodná pasiva, jimiž jsou: a) výdaje příštích období (například z pohledu nájemce nájemné, která zaplatí pronajímateli až po skončení víceletého pronájmu), b) výnosy příštích období (například z pohledu pronajímatele nájemné přijaté dopředu od nájemce za víceletý pronájem).

11 Příklad X.1: Zatřiďte příslušné položky aktiv a pasiv. AKTIVA Stálá Oběžná Ostatní Zásoby materiálu x Budovy x Zakoupená licence ( ,-Kč) x Stroje (každý za více než ,-Kč) x Polotovary vlastní výroby x Obligace s dvouletou splatností x Osobní automobil ( ,-Kč) x Výkony předané odběrateli avšak doposud X nevyfakturované Pohledávky za odběrateli x Peníze na účtu u banky x Nájemné zaplacené na 3 roky dopředu X Zásoby nedokončené výroby x Akcie stoprocentní dceřinné společnosti x Akcie nakoupené v RM-Systému (dočasné uložení x volných peněžních prostředků) Software (50.000,-Kč) x Kursové rozdíly aktivní x Zásoby výrobků x Pohledávky za společníky z titulu nesplaceného x základního kapitálu Směnky se splatností 5 měsíců x Peníze v pokladně x Obchodní značka v hodnotě ,-Kč x Zaplacené provozní zálohy x PASIVA Vlastní Cizí Přechodná Závazky vůči dodavatelům x Provozní úvěr u banky (splatnost do 1 roku) x Základní kapitál x Kurzové rozdíly pasivní X

12 Dlužná daň ze zisku Zákonný rezervní fond Vydané obligace (dlužné cenné papíry) Závazky vůči zaměstnancům Investiční úvěr u banky (splatnost 4 roky) Statutární sociální fond Dohadné položky pasivní (přijaté nevyfakt. výkony) Schválené nevyplacené dividendy akcionářům Nerozdělený zisk minulých let Rezerva na opravy dlouhodobého majetku Vydané směnky Výdaje příštích období Zisk běžného období Výnosy příštích období Kapitálové fondy Přijaté zálohy od odběratelů Půjčka od jiné společnosti (splatnost 6 měsíců) Rezervy na obchodní rizika (záruční opravy) Emisní ážio x x x x x x x x x x x x x x x x X X X Příklad X.2: Společnost má následující strukturu majetku. Zařaďte tento majetek do připravené tabulky. Položka Druh majetku Pořizovací cena (Kč) 1 Budova skladu ,- 2 Osobní počítač 51000,- 3 Zboží v prodejnách ,- 4 Pohledávky za odběrateli ,- 5 Nákladní automobil ,- 6 Peníze v pokladně 10000,- 7 Palety na skladování (50ks á 700,-) 35000,- 8 Správní budova ,- 9 Běžný účet u banky ,- 10 Programové vybavení počítače 65000,-

13 11 Náklady příštích období 50000,- 12 Výstavní panely (20 ks á 1250,-) 25000,- 13 Pohledávky za zaměstnanci prodejen (manka a škody) 41000,- 14 Mrazicí boxy v prodejnách (5 ks á 50600,-) ,- 15 Kalkulačky v kancelářích (8 ks á 2500,-) 20000,- 16 Plastikové sudy (50 ks á 670,-) 33500,- 17 Příjmy příštích období 70000,- 18 Účasti v jiné obchodní společnosti (80% podílu na jmění) ,- 19 Zboží ve skladech ,- 20 Pracovní pláště (30 ks á 200,-) 6000,- Připravená tabulka k zařazení majetku. AKTIVA Dlouhodobý majetek celkem - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek - krátkodobý finanční majetek Oběžný majetek celkem - zásoby - finanční prostředky - pohledávky Přechodná aktiva AKTIVA CELKEM Kč Příklad X.3: Společnost má následující složky pasiv. Zařaďte tato pasiva do připravené tabulky. Položka Druh pasiva Kč 1 Závazky vůči dodavatelům ,- 2 Základní kapitál ,- 3 Investiční bankovní úvěr (splatnost 5 roků) ,- 4 Zákonný rezervní fond ,- 5 Dlužné mzdy zaměstnancům ,-

14 6 Provozní bankovní úvěr (splatnost 6 měsíců) ,- 7 Nerozdělený zisk minulých let ,- 8 Rezerva na opravy budovy ,- 9 Statutární sociální fond ,- 10 Dlužná daň z příjmů ,- 11 Výdaje příštích období ,- 12 Vydané obligace (splatnost 2 roky) ,- 13 Zisk běžného roku ,- 14 Vydané směnky (splatnost 2 měsíce) ,- 15 Výnosy příštích období ,- 16 Zákonná rezerva na nedobytné pohledávky ,- Připravená tabulka pro zařazení pasiv. Vlastní zdroje celkem - základní kapitál - fondy - zisk běžného roku Cizí zdroje celkem - rezervy - krátkodobé závazky - dlouhodobé závazky Přechodná pasiva PASIVA CELKEM PASIVA Kč Výkaz zisků a ztrát, souvislosti s rozvahou Druhým podnikovým hospodářským výkazem je VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT, nazývaný zkráceně VÝSLEDOVKA. Tento výkaz představuje součet nákladů a výnosů za určité období (od počátku hospodářského období do okamžiku sestavení výkazu), je tedy výkazem nikoliv statickým, ale tokovým. Struktura výkazu je dána především druhovým členěním sledovaných nákladů a výnosů, zjednodušená struktura výsledovky, z níž je patrný způsob tvorby hospodářského výsledku, je uvedena dále formou tabulky.

15 Tabulka X.4: Zjednodušená struktura výsledovky. Náklady a výnosy v druhovém členění Tržby z prodeje zboží + I. Náklady vynaložené na prodané zboží - = Obchodní marže + Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + Náklady související s provozní činností - = Provozní hospodářský výsledek (I.) Výnosy z finanční činnosti + II. Náklady na finanční činnost - = Hospodářský výsledek z finančních operací (II.) Daň z příjmů za běžnou činnost - = Hospodářský výsledek za běžnou činnost (I. + II.) Mimořádné výnosy + IV. III. V.

16 Mimořádné náklady - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - = Mimořádný hospodářský výsledek (IV.) = Hospodářský výsledek za účetní období ( V. = III. + IV.) Z výše uvedené struktury výsledovky je patrné, že umožňuje odděleně sledovat dosahovanou obchodní marži u obchodního podniku a zejména pak provozní hospodářský výsledek u podniku obchodního, výrobního či kombinovaného. To je důležité proto, že takto sledovaný hospodářský výsledek není zatížen způsobem financování podniku, tedy finanční činností, kde se v nákladech objevují placené úroky poskytovatelů cizích zdrojů a podíly ze zisku vyplácené vlastníkům (společníkům). Provozní hospodářský výsledek tedy charakterizuje produkční schopnost podniku v jeho předmětu podnikání a poskytuje tak případnému zájemci o majetkovou akvizici důležitou informaci. Způsob financování pak případný zájemce o podnik musí zvážit s ohledem na své možnosti a na cenu kapitálu. Mimořádný hospodářský výsledek pak zahrnuje vliv mimořádných událostí (přírodní katastrofy, prodej provozně nedůležitých částí majetku atd.). Důležité je uvědomit si, že z výsledovky dostáváme jediné číslo, a tím je položka pasiv rozvahy, tedy hospodářský výsledek za účetní období, nebo hospodářský výsledek běžného období (nezahrnuje daň z příjmů) pokud den sestavení účetních výkazů není totožný s posledním dnem účetního období. Je-li tímto výsledkem zisk, představuje zdroj krytí přírůstku majetku, je-li to ztráta, je spojena s úbytkem majetku v aktivech rozvahy. Souvislost rozvahy a výsledovky ukazuje následující tabulka. Tabulka X.5: Rozvahové a výsledkové operace a jejich vliv na účetní výkazy. ROZVAHA R oper. Aktiva Pasiva 1 a-q a+q 2 p-q p+q 3 a+q p+q VÝSLEDOVKA V 4 a-q p-q Náklady: (z-q) Výnosy: (z+q) 5 a+q přírůstek aktiv výnos q 6 p-q snížení závazků výnos q 7 a-q úbytek aktiv náklad q 8 p+q zvýšení závazků náklad q

17 a položka aktiv, p položka pasiv kromě hospodářského výsledku běžného roku, z hospodářský výsledek běžného roku, p peněžní částka, 1,2,3,4 operace rozvahové, 5,6,7,8 operace výsledkové. Příklad X.4: V následující tabulce vyznačte jakým způsobem (+ -) a jaká položka rozvahy se bude při jednotlivých operacích měnit. OPERACE Vliv na rozvahu + - Aktiva + - Pasiva 1. Dodavatelská fa za dodaný DDHM + DDHM + závazky 2. Dodavatelská fa za dodaný materiál + materiál + závazky 3. Materiál vydán ze skladu do výroby - + materiál nedok. výroba 4. Z běž. účtu zaplacen dluh dodavatelům - běžný účet - dodavatelé 5. Z bank. úvěru zaplacen dluh dodavateli - + dodavatelé úvěry 6. Dokončené výrobky předány na sklad - + nedok. výroba výrobky 7. Výrobky předány a fakturovány odběrateli - + výrobky pohledávky 8. Úhrada od odběratele připsána na b.ú. + - běžný účet pohledávky 9. Poskytnutý bank. úvěr převeden na b.ú. + běžný účet + úvěr 10. Z b.ú. vybrány peníze do pokladny - + běžný účet pokladna 11. Z pokladny vyplaceny dlužné mzdy - pokladna - závazky 12. Z b.ú. zaplacena dlužná daň - běžný účet - dlužné daně 13. Zisk běž. roku přidělen do rezerv. fondu - + zisk běž. r. rezervní fond 14. Z b.ú. zaplaceny dlužné dividendy - běžný účet - závazky k akc. 15. Z b.ú. nakoupeny akcie na burze - + běžný účet fin. majetek 16. Odběratel zaplatil směnkou - + pohledávky fin. majetek

18 17. Z nerozděleného zisku zvýšen zákl. kapit. - + ner. zisk zákl. kapitál Příklad X.5: Společnost ABC vykazuje k XXXX následující stavy položek aktiv a pasiv. Sestavte rozvahu společnosti k XXXX. Vyznačte v následující tabulce jaké položky rozvahy jednotlivé operace ovlivňují a jak. Položka Tis. Kč 1. Dlouhodobý hmotný majetek Dodavatelé (závazky) Běžný účet (b.ú.) Základní kapitál Odběratelé (pohledávky) Zaměstnanci (závazek) Materiál na skladě Výrobky (hotové, na skladě) Bankovní úvěr (závazek) 330 Sestavte rozvahu společnosti k XXXX. Vyznačte v následující tabulce jaké položky rozvahy jednotlivé operace ovlivňují a jak. OPERACE (v tisících Kč) 1. Dodavatelská fa za dodaný DDHM (500) 2. Dodavatelská fa za dodaný materiál (100) 3. Dodávka a fakturace výrobků odběrateli (50) 4. Z bank. úvěru uhrazen dluh dodavatelům (30) Vliv na rozvahu + - Aktiva + - Pasiva Sestavte rozvahu po každé z výše uvedených operací a zkontrolujte dodržení bilanční rovnice (součet aktiv = součet pasiv). Položky rozvahy Rozvaha 1 R2 R3 R4 DDHM Běžný účet Odběratelé Materiál Výrobky Aktiva celkem

19 Základní kapitál Dodavatelé Zaměstnanci Bankovní úvěr Pasiva celkem Zavedení pojmu účet Promítat hospodářské operace přímo do rozvahy je nepraktické a technicky obtížné. Proto se pro jednotlivé položky rozvahy (a jak dále uvidíme i výsledovky) otvírají účty, na nichž se během účetního období sledují pohyby jednotlivých položek. Každý účet má dvě strany. Má dáti MD Debet Na vrub Název účtu Dal D Kredit Ve prospěch Na každém účtu se uvádí: 1) Počáteční zůstatek = stav příslušné položky aktiv či pasiv na počátku účetního období. 2) Obrat strany účtu = úhrn změn, k nimž došlo na od počátku účetního období na příslušné straně účtu (obrat strany MD, obrat strany D). 3) Součet strany účtu = úhrn všech částek zachycených na příslušné straně účtu (počáteční zůstatek + obrat strany). 4) Konečný zůstatek = stav příslušné položky aktiv či pasiv na konci účetního období. Pravidla pro sledování stavu a pohybu majetku na aktivních a pasivních účtech shrnuje následující tabulka. Tabulka X.6: Pravidla pro zacházení s účty.

20 Účet aktiv Účet pasiv MD D MD D 1. Počáteční zůstatek 2. Přírůstky 3. Konečný zůstatek Úbytky Úbytky 1. Počáteční zůstatek 2. Přírůstky 3. Konečný zůstatek Souvztažnost účetních zápisů každou účetní operaci promítáme do změny stavu dvou k této operaci vázaných souvztažných účtů. Podvojnost účetních zápisů každou operaci účtujeme stejnou hodnotou na dvou různých stranách každého z účtů. Konkrétní fyzická podoba účtů a zápisů na ně může být různá, například tato: Datum Doklad Popis operace Má dáti (Kč) Dal (Kč) Pomocí účtů lze popsat vliv operací na rozvahu podle následující tabulky. Tabulka X.7: Popis rozvahových operací pomocí účtů. Vliv operace na rozvahu Účtování Aktiva Pasiva Účty aktiv Účty pasiv MD D MD D + + x x

21 - - x x + x - x + - x x Ve výše uvedené tabulce jsou postupně zachyceny tyto hospodářské operace: 1. Dodavatel nám dodal a vyfakturoval materiál (faktura zatím nebyla zaplacena). Důsledkem je zvýšení majetku (zásoby) a zvýšení dluhu. 2. Faktura dodavatele byla uhrazena z běžného účtu. Snížil se majetek (stav peněz), snížily se dluhy. 3. Z běžného účtu byly vybrány peníze a uloženy do pokladny. Jde o změnu struktury aktiv. 4. Čerpáním bankovního úvěru byla uhrazena faktura dodavateli. Změnila se struktura dluhů. Příklad X.6: Doplňte účtový předpis (účty) u následujících operací. OPERACE 1. Dodavatelská fa za dodaný DDHM 2. Dodavatelská fa za dodaný materiál 3. Materiál vydán ze skladu do výroby 4. Z běž. účtu zaplacen dluh dodavatelům 5. Z bank. úvěru zaplacen dluh dodavateli 6. Dokončené výrobky předány na sklad 7. Výrobky předány a fakturovány odběrateli 8. Úhrada od odběratele připsána na b.ú. 9. Poskytnutý bank. úvěr převeden na b.ú. 10. Z b.ú. vybrány peníze do pokladny 11. Z pokladny vyplaceny dlužné mzdy 12. Z b.ú. zaplacena dlužná daň 13. Zisk běž. roku přidělen do rezerv. fondu 14. Z b.ú. zaplaceny dlužné dividendy 15. Z b.ú. nakoupeny akcie na burze Účtový předpis Má dáti Dal

22 16. Odběratel zaplatil směnkou 17. Z nerozděleného zisku zvýšen zákl. kapit. Sledování hospodářských operací pomocí účtů Vedle sledování pohybů aktiv a pasiv se v účetnictví sledují také náklady a výnosy. Náklady a výnosy jsou přechodnými složkami aktiv a pasiv. Náklady jsou kategoriemi vstupu do hospodářského procesu a vznikají zapojením majetku do procesu. Výnosy jsou kategoriemi výstupu a jsou měřítkem zhodnocení vstupů. Hospodářský výsledek jako rozdíl výnosů a nákladů je rozvahovou položkou (zisk je součástí pasiv a představuje zdroj financování části majetku, ztráta je aktivem v tom smyslu, že představuje chybějící část majetku při vykázané výši zdrojů). Typově možné hospodářské operace a jejich sledování na účtech rozvahových a výsledkových jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka X.8: Typové rozvahové a výsledkové operace. Rozvahové účty Náklady Hospodářský Výnosy Rozvahové účty výsledek MD D MD D MD D MD D x(-) x(+) MD D x(+) x(+) x(-) x(+) x(+) x(-) ztráta zisk Následující schémata ukazují vliv zisku a ztráty na rozvahu a význam těchto položek v rozvaze. a) zisk

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více