Vitruvius : Deset knih o architektue

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vitruvius : Deset knih o architektue"

Transkript

1 Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l. O jeho život víme jist tém jen to, co o sob napsal ve svém díle. Patrn byl synem architekta, dostalo se mu širokého vzdlání, které již od poátku smovalo k píprav na dráhu architekta. Dlouho zabýval sestavováním válených stroj, a patrn doprovázel Caesara na nkterých jeho výpravách a mohl tak navštívit Gallii, Hispánii a pravdpodobn i ecko. Z armády byl propuštn kolem roku 33 p.n.l. Potom pracoval v ím jako architekt a stavitel a podílel se na stavb vodovodního systému. Na sklonku svého života, asi mezi léty 33 až 22 p.n.l uložil všechny své znalosti o architektue a píbuzných oborech.do spisu Deset knih o architektue, jediného zachovaného spisu svého druhu v ímské odborné literatue, která podává zajímavý obraz tehdejšího stavu znalostí. Deset knih o architektue ( De architectura libri decem) Toto jeho dílo se stalo základní uebnici antické architektury a v deseti knihách ( kapitolách) encyklopedicky shrnulo potebné a používané znalosti a poznatky z oboru technických vd. Celé dílo bylo pojato jako soubor tí disciplin: architektury - stavebního umní, stavební techniky a mechaniky. První kniha se zabývá plánováním mst a základy urbanistiky. Nejprve se vnuje vzdlání architekta, obsahuje jeho zásady a požaduje školení v sedmi svobodných umních a znalost všech obor lidského vdní vetn filozofie a hudby. V praktické ásti se zabývá výbrem vhodného místa pro založení msta, jeho opevnním a vytyením ulic. Velký draz pi výbru klade na smr vanutí vtr. V poslední ásti uruje zásady pro volbu umístní pro stavby veejných budov. U pímoských mst navrhuje zídit forum (námstí, centrum msta) u pístavu, vnitrozemská

2 msta by je mla mít uprosted. Pro stavby chrámu. uruje každému bohu pesné místo ve mst. Napíklad chrám boha války Marta nemá být uvnit, ale vn hradeb, aby je mohl z venku chránit. Na poátku druhé knihy se vnuje životu prvních lidí a vývoji lidského obydlí. Popisuje vznik prvního spoleenství kolem náhodn vzniklého ohn a vznik ei. Dále se dostává ke stavbám prvních chýší a jejich vývoji. Pro n uvádí píklady z okrajových ástí ímské íše kde si tamní národy ješt obdobné primitivní stavby budují. V další ásti se vnuje stavebnímu materiálu (cihlám, písku, vápnu a devu) a zpsobu vyzdívání. Tetí a tvrtá kniha se zabývá stavbou chrám. Za nejdležitjší považuje rozmrovou a modulovou proporcionalitu jednotlivých dílc a symetrii tj.soulad proporcí mezi jednotlivými dílci. Pod pojmem proporcionalita rozumí pomr celých ísel a pro rozmry sloup uruje závazný systém jejich proporcí a forem od prmru sloup na úrovni jejich základny v návaznosti na modulovou osnovu až po rozmry ostatních navazujících konstrukních prvk. (nap. u dórského sloupu má být pomr prmru k celkové výšce 1:7). Jednotlivé stavební slohy propojil s rznými stavebními úlohami. Dórský stavební sloh považoval za první a strohý, ionský za jemný a kultivovaný a korintský za slavnostní a vznešený. Pátá kniha je vnována veejným budovám jako jsou divadla, lázn, rzné vodní stavby, sloupoadí a další. Popisuje jedinou velkou jemu zadanou stavbou, baziliku ve dnešním mst Fano severn od Ancony (ta se nezachovala, ani její umístní není známé). Vnuje se také ozvuení divadla pomocí bronzových nádob, a porovnává ímská a ecká divadla. Šestá kniha se zabývá stavbami soukromých obydlí, doporuuje vhodné situování rzných místností vzhledem k svtovým stranám a popisuje ecký dm

3 Sedmá kniha si všímá výzdoby interiér rznými úpravami jako jsou štuky, nástnné malby a použití mramoru. Uvádí také technologický postup pi píprav jednotlivých barev. Osmá kniha je vnována vod, zpsobu jejího získávání a zjišování jakosti a vodovodm. Podle pozdjších záznam zavedl Vitruvius moduly pro prmry olovných vodovodních rour v ím. Devátá kniha se zabývá astronomií a pohyby hvzd, msíce a slunce.. V závru jsou popisovány zpsoby mení asu a sestavování vodních a sluneních hodin. Desátá kniha nabízí obsáhlé pojednání o antické technice a strojírenství, obsahuje popisy stavebních stroj, které byly v té dob známy nap. zvedacích stroj, erpadel a nástroj k mení a popisy a konstrukce válených obléhacích a vrhacích stroj (katapulty, balisty, želvy a jiné). Podle Vitruvia je architektura je nejvyšším stupnm výtvarného umní. Struktura stavby musí vykazovat ti základní vlastnosti - musí být silná (trvanlivá), užitená a krásná. Jeho dílo je nejen praktickou encyklopedickou pírukou, ale obsahuje i uritý systém teoretických vdeckých znalostí. Byl pesvden, že praxe se opírá o teorii a empirie je ovována vdou a architekt proto musí být vzdlán v celé ad vdeckých obor. Základem jeho teorií byla pírodn filozofická nauka o tyech živlech a pedstava o objektivním významu zákonitostí a proporních vztah, bez kterých nelze postavit ani krásnou budovu, ani pesn pracující stroj. Estetika architektury je podle nj založena na íselných vztazích, pojetí ísel, geometrie a rozmr a je u nj ovlivnno antropologií a tedy odvozena z proporcí lidského tla. Pedstavu jeho Vitruvianského muže zobrazil Leonardo da Vinci jako lidské tlo vepsané do kružnice a tverce, základních geometrických tvar vesmírného poádku.

4 Ve svém spisu probírá postupn všechna témata a problémy, s nimiž se podle jeho zkušeností musí architekt jeho doby vypoádat: výbr místa pro stavbu, její orientaci a dispozici, opírá o hygienické dvody a znalost fyziologie lovka a zárove o poznatky z meteorologie a klimatologie; do nauky o stavebních materiálech zahrnuje výklad geologie, mineralogie a botaniky; ke stavb vodovod vyžaduje vdomosti z pdoznalství a hydrologie; stavbu divadel podmiuje znalostmi akustiky a hudební teorie i zákon optiky. Zabývá se i zpsoby bourání (obléhací stroje) a popisuje všechna známá a používaná zaízení až po stavbu hodin a dobové znalosti o asu a astronomii. Spis Deset knih o architektue se stal brzy uebnicí stavitelství a architektury eckého a ímského období a Vitruvius byl citován jako uznávaná autorita na poli architektury i když v nm nebyl asi pvodní, ale navazoval na díla svých eckých pedchdc, jejichž spisy se nedochovaly. Dílo nezapadlo ani po úpadku klasické antické kultury a vzdlanosti. Bylo citová a pepisováno již od raného stedovku a díky tmto stedovkým opism se zachovalo až do dnešní doby. Ve stedovku byl spis používán pedevším jako stavební píruka, architektonickým partiím nebyla vnována píliš velká pozornost. Nejstarší známý opis tohoto díla pochází z 9. století n. l. vcelku se zachovalo pes 50 rukopis. Jedná se o jediné dochované, historicky cenné dílo podobného druhu. Když byl v kláštee St. Gallen v roce 1414

5 nalezen rukopis tohoto spisu, uvedl jej Leon Battista Alberti ve svém spisu De Re Aedificatoria (kolem roku 1450) do povdomí veejnost a tato kniha se pak rychle stala inspiraním zdrojem pro renesanní, barokní a neoklasicistní architekturu a v 16. století byla pekládána do mnoha jazyk. Protože originální ilustrace byly ztraceny, byly nové devoryty zhotoveny pravdpodobn roku 1511 v Benátkách Jako vizuální píklady k popism v textu sloužily ruiny památek, ímské fórum, chrámy, divadla, vítzné oblouky a jejich reliéfy a sochy. První známé novodobé vydání spisu Deset knih o architektue vyšlo v ím roku Jako encyklopedie starovkého vdní ml tento spis velmi dležitou roli v djinách evropské kultury a byl uznávanou praktickou pírukou ve stedovku a zvlášt v období renesance, kdy byl. Vitruvius autoritou pi ešení problém cech a stavebních hutí i v oblasti teoretické pípravy a praktického provedení staveb. Vitruvius se tímto svým dílem stal nejen jedním z nejznámjších antických autor ale také výrazn ovlivnil vývoj stedovké i novovké architektury a stavitelství. Vypracoval: ing. Jií Valenta

6

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Genofondy rostlin v zahradní tvorb

Genofondy rostlin v zahradní tvorb Sborník z konference Genofondy rostlin v zahradní tvorb konané 23. 26. záí 2013 Pavel Sekerka (ed.) Unie botanických zahrad R Botanická zahrada hl. m. Prahy Katedra zahradnictví FAPPZ ZU Katedra zahradní

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce podává struný popis problematiky jaderné syntézy. V první kapitole je nastínna definice pojmu

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více